STUDIA PODYPLOMOWE SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. Założenia ogólne 1.1. Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 155 poz. 1288) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103 poz. 472), wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego i organizuje Studia Podyplomowe Szkolne Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawowym celem studiów uzupełniających jest stworzenie nauczycielom możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji i nabycia kompetencji do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w placówkach oświatowych. Poszerzenie zakresu przygotowania zawodowego pedagogów o innych specjalnościach niż wychowanie fizyczne pozwoli im silniej promować edukację fizyczną w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, a zwłaszcza w nauczaniu blokowym O przyjęcie na uzupełniające studia podyplomowe w zakresie szkolnego wychowania fizycznego mogą ubiegać się nauczyciele różnych specjalności absolwenci wyższych uczelni, z przygotowaniem pedagogicznym, posiadający tytuł magistra, co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie nauczyciela oraz legitymujący się dobrym stanem zdrowia zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkolne wychowanie fizyczne Studia podyplomowe, prowadzone systemem zaocznym w formie sesji zjazdowych, trwają trzy semestry i obejmują 375 godzin dydaktycznych, w tym 55 godz. dydaktycznych realizowanych na obowiązkowym, tygodniowym obozie letnim po drugim semestrze Uczestnictwo we wszystkich rodzajach zajęć jest obowiązkowe. Słuchacze studium są zobowiązani do samokształcenia. Między sesjami przygotowują prace kontrolne. O zakresie, formie oraz terminach ich wykonania decydują nauczyciele akademiccy. Zajęcia z poszczególnych przedmiotów kończą się zaliczeniem treści programowych wyrażonym oceną, a z fizjologii, teorii i metodyki wychowania fizycznego również egzaminem. Przed przystąpieniem do egzaminu z teorii i metodyki

2 wychowania fizycznego słuchacz zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia z miejsca pracy o zaliczeniu praktyki pedagogicznej w zakresie wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin: (30 godz. samodzielne prowadzenie lekcji WF oraz 30 godzin hospitacja i aktywne uczestnictwo w lekcjach WF prowadzonych przez nauczycieli mianowanych) Nauka na studiach podyplomowych kończy się obroną pracy dyplomowej przed Wydziałową Komisją Egzaminacyjną Kształcenie na studiach podyplomowych jest odpłatne, zgodnie ze strukturą kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z organizacją studiów. Czesne płatne w ratach semestralnych przed rozpoczęciem zajęć. Koszty dojazdów i wyżywienia na obozie letnim pokrywa słuchacz we własnym zakresie. 2. Plan i program studiów 2.1. W doborze przedmiotów i zakresu treści nauczania kierowano się potrzebą poszerzania kompetencji zawodowych nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych w polskim systemie oświatowym Ramowy plan nauczania, stanowiący podstawę opracowania szczegółowych programów, przedstawia tabela Program studiów podyplomowych Szkolne Wychowanie Fizyczne powinien wyposażyć nauczycieli w niezbędny zasób wiedzy teoretycznej i w kompetencje dydaktyczno wychowawcze, pozwalające na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego rozumianego nie tylko jako doraźna stymulacja organizmu i rozwijanie sprawności ale jako wspomaganie rozwoju wychowanka w procesie edukacyjnym.

3 Tab.1. Szczegółowy plan uzupełniających studiów podyplomowych SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE Blok tematyczny Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Forma (przedmiot) godz. W Ćw W Ćw W Ćw zalicz. Nauki biomedyczne Anatomia Z Fizjologia E Biochemia Z Biomechanika Z Antropologia Z Medycyna szkolna Nauki społeczne Historia kultury fizycznej Z Podstawy organizacyjno prawne Z kultury fizycznej Nauki kierunkowe Teoria WF E Metodyka WF E Metodyka WF specjal. 5 5 Z Edukacja zdrowotna Z Korektywa Z i kompensacja Zabawy i gry ruchowe * Z Muzyka, rytm, taniec Z Gimnastyka Z Zespołowe gry sportowe Z Lekkoatletyka Z Rekreacja Z i turystyka szkolna Sporty wodne: (pływanie i ratownictwo, 33* 2* 31* Z kajakarstwo, żeglarstwo, żeglarstwo deskowe) Zajęcia ruchowe: do wyboru (relaksacja, Z elementy sportów walki ) Seminarium dyplomowe RAZEM 400 * - realizacja na obozie letnim (40 godz.) 5 5 Z

4 ANATOMIA Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o prawidłowej budowie człowieka i ukazanie możliwości praktycznego jej zastosowania w wychowaniu fizycznym. Ogółem 20 godzin sem. I, 10 godz. ćwiczeń Układ kostny, układ mięśniowy (położenie mięśni w grupach topograficznych i czynnościowych, przyczepy i rodzaje wykonywanych przy ich udziale ruchów); układy trzewne budowa i podstawowe funkcje poszczególnych narządów wchodzących w skład systemów: pokarmowego, oddechowego, naczyniowego, dokrewnego i moczowo płciowego; układ nerwowy; budowa i funkcje narządów zmysłu. FIZJOLOGIA Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami fizjologii ogólnej, rozwojowej oraz fizjologii wysiłku fizycznego. Ogółem 20 godzin sem. I, 10 godz. ćwiczeń Regulacja czynności poszczególnych narządów organizmu; budowa i funkcja mięśni; układ krążenia; układ oddechowy; przemiana materii. Fizjologiczna klasyfikacja wysiłków fizycznych. Pojęcie wydolności fizycznej oraz czynniki ją warunkujące. Testy wysiłkowe; reakcja fizjologiczna na wysiłek fizyczny dzieci i młodzieży. BIOCHEMIA Program przewiduje zapoznanie studentów ze wszystkimi podstawowymi przemianami ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wysiłku fizycznego na przemiany energetyczne i metabolizm mięśni. Ogółem 15 godzin sem. I, 15 godz. wykładów Podstawowe zagadnienia z chemii organicznej; aminokwasy i białka, enzymy. Glikoliza; cykl Krebsa; łańcuch oddechowy; cykl pentozowy. Glukoneogeneza; β-oksydacja kwasów tłuszczowych. Biosynteza białka. Krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny i oksymioglobiny.

5 BIOMECHANIKA Celem wykładów jest przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu biomechaniki ogólnej i stosowanej, wskazanie możliwości analizy techniki ruchu i kryteriów jej oceny oraz posługiwania się aparaturą kontrolno pomiarową. Ogółem 15 godzin sem. I, 5 godz. ćwiczeń Parametry biomechaniczne mięśni, stawów i łańcuchów ruchowych. Statyczne i dynamiczne formy ruchu i ich kryteria. Środki ciężkości i ich przemieszczenia. Pomiary sił reakcji oraz pracy i mocy podczas ruchu. Topografia momentów sił mięśniowych. Zasady i specyfika pomiarów parametrów biomechanicznych człowieka. ANTROPOLOGIA Celem przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom przebiegu procesów rozwoju ontogenetycznego i filogenetycznego człowieka oraz genetycznych i środowiskowych uwarunkowań tych procesów a także zapoznanie z metodami badawczymi niezbędnymi w praktyce nauczycielskiej. Ogółem 10 godzin sem I, 6 godz. wykładów 4 godz. ćwiczeń Biospołeczne skutki ewolucyjnych przemian i stan współczesnej ludzkiej populacji. Biologiczny rozwój osobnika i populacji jako przesłanka programowania edukacji. Biospołeczne uwarunkowania i skutki aktywności ruchowej, ich ocena. Chronobiologiczne podstawy pracy nauczyciela, ich wykorzystywanie w kształtowaniu aktywności ruchowej. PROBLEMY MEDYCZNE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego z organizacją opieki zdrowotnej uczniów w szkole. Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy na temat patologii zdrowotnych najczęściej występujących wśród młodzieży i ograniczeń w aktywności ruchowej z tym związanych. Realizacja przedmiotu wiąże się również z nauka udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w urazach i wypadkach. Ogółem 10 godzin sem II,

6 Organizacja medycyny szkolnej. Podstawowe zasady badania stanu zdrowia ucznia, metody oceny zagrożenia zdrowia i życia. Profilaktyka i szczepienia ochronne. Grupy kwalifikacji zdrowotnej do zajęć wychowania fizycznego. Grupy dyspanseryjne, najczęściej zdarzające się patologie zdrowotne wśród młodzieży szkolnej. Przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach wf, uprawiania sportu i rekreacji. Zwolnienia lekarskie z zajęć wf w szkole. Urazy narządu ruchu, urazy na zajęciach wf. Pierwsza pomoc przedlekarska i pomoc doraźna w urazach i wypadkach. Postępowanie z osoba nieprzytomną. HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ Celem nauczania historii kultury fizycznej jest ukształtowanie elementarnych podstaw świadomości historycznej studentów jako fundamentu ich kultury pedagogicznej. Ogółem 10 godzin sem. I, Kultura fizyczna w epoce antycznej, w średniowieczu, w dobie Odrodzenia i Oświecenia. Kierunki i czynniki rozwoju kultury fizycznej w Europie w XIX i XX wieku. Systemy wychowania fizycznego. Wychowanie fizyczne w szkole polskiej w XIX i XX wieku. Park H. Jordana i pozaszkolne ośrodki wychowania fizycznego. Nowożytne igrzyska olimpijskie. PODSTAWY ORGANIZACYJNO PRAWNE KULTURY FIZYCZNEJ Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom praktycznej wiedzy z zakresu organizacji kultury fizycznej w Polsce i ukształtowanie podstaw świadomości prawnej nauczyciela wychowania fizycznego. Ogółem 10 godzin sem. II Podstawowa terminologia. Struktura subsystemów kultury fizycznej. Systemy organizacyjne podstawowych jednostek prawnych funkcjonujących w kulturze fizycznej. Organizacje zawodów sportowych, regulaminy, scenariusz imprezy. Organizacja wybranych form wypoczynku dzieci i młodzieży (programy, kosztorysy). TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Celem przedmiotu jest pobudzenie studentów do samodzielnych poszukiwań i refleksyjnego udziału w studiowaniu wychowania fizycznego oraz ukształtowanie poglądu studentów na istotę wychowania fizycznego, jego funkcje i zakres. Ogółem 20 godzin sem. II 10 godz. ćwiczeń

7 Ontologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania fizycznego. Kultura fizyczna jako ogół uznawanych wartości i utrwalanych zachowań dotyczących ciała. Wychowanie fizyczne jako międzypokoleniowy przekaz wzorów wartości i zachowań wobec ciała. Orientacja biotechniczna, kulturowa i humanistyczna w polskiej teorii wychowania fizycznego. Teleologiczne podstawy wychowania fizycznego. Prakseologiczne podstawy wychowania fizycznego. Uwarunkowania i przejawy motoryczności człowieka. Usprawnianie organizmu, nauczanie ruchu i kształtowanie postaw wobec ciała. METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SPECJALNEGO Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiedzy, który jest niezbędny do realizowania szeroko rozumianej kultury fizycznej we współczesnej szkole integracyjnej. Ogółem 5 godzin sem. II 5 godz. wykładów Integracja uczniów niepełnosprawnych w szkolnictwie powszechnym. Wybrane zagadnienia z tyflopedagogiki, surdopedagogiki, resocjalizacji i rewalidacji dzieci przewlekle chorych. Formy i metody pracy z uczniem niepełnosprawnym w procesie wychowania fizycznego. METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Celem metodyki wychowania fizycznego jest przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania zadań jakie przed nauczycielem stawia współczesna szkoła oraz wskazanie elementów pozwalających na racjonalne organizowanie dzieciom i młodzieży szerokiej przestrzeni edukacyjnej i bogatego środowiska informacyjnego. Ogółem 35 godzin sem. II 15 godz. wykładów 20 godz. ćwiczeń Założenia szkolnej kultury fizycznej. Wychowanie fizyczne jako proces pedagogiczny. Warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego intencje, interakcje, procedury. Diagnoza i prognoza pedagogiczna w wychowaniu fizycznym. Morfofunkcjonalne, programowe i metodyczne uwarunkowania procesu wychowania fizycznego. Planowanie pracy nauczyciela. Metody i formy w wychowaniu fizycznym. Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym. Bezpieczeństwo i higiena zajęć wychowania fizycznego. Pozalekcyjne formy wychowania fizycznego i sportu.

8 EDUKACJA ZDROWOTNA Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami kształtowania zdrowia przez różnorodne warunki środowiska oraz odpowiedni sposób życia. Ogółem 15 godzin sem. II 5 godz. wykładów 10 godz. ćwiczeń Pojęcie zdrowia implikacje filozoficzne, religijne, kulturowe, społeczne i naukowe. Biomedyczny model zdrowia i choroby. Holistyczno-systemowa koncepcja zdrowia. Promocja zdrowia, geneza, założenia. Wychowanie zdrowotne jako proces edukacyjny i społeczny (potencjał zdrowia, siedlisko prozdrowotne, szkoła promująca zdrowie). Zasadnicze elementy zdrowego stylu życia. Czynniki ryzyka w chorobach cywilizacyjnych. Ekologizm. Higiena środowiska. Higieniczna organizacja procesu nauczania. KOREKTYWA I KOMPENSACJA Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do celowego stosowania ćwiczeń korekcyjno kompensacyjnych w lekcji wychowania fizycznego. Ogółem 15 godzin sem. II 15 godz. ćwiczeń Wady postawy. Sposoby diagnozowania. Środki i metody szeroko pojętego postępowania korekcyjnego w pracy szkolnej z uwzględnieniem potrzeb indywidualizacji. ZABAWY I GRY RUCHOWE Celem nauczania jest wyposażenie studentów w podstawowe wiadomości z zakresu teorii i metodyki przedmiotu oraz umiejętności efektywnego wykorzystywania zabaw i gier ruchowych w realizacji różnych zadań wynikających ze szkolnego wychowania fizycznego. Ogółem 15 godzin sem. I, obóz letni 15 godz. ćwiczeń Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka. Pedagogiczna charakterystyka oraz funkcje zabaw i gier ruchowych. Metodyka prowadzenia gier i zabaw ruchowych w lekcji wychowania fizycznego. Opracowanie konspektu lekcji opartej na zabawach i grach ruchowych. MUZYKA, RYTM, TANIEC

9 Celem nauczania jest wyposażenie przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w podstawowy zasób wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego nauczania tańców i ćwiczeń muzyczno ruchowych. Ogółem 15 godzin sem. I 15 godz. ćwiczeń Podstawowe założenia metodyki nauczania form muzycznych, systematyka i charakterystyka muzyczno ruchowa. Komponowanie prostych tematów i układów tanecznych. GIMNASTYKA Celem nauczania jest wyposażenie studentów w umiejętności praktyczne i metodyczne umożliwiające stosowanie ćwiczeń gimnastycznych jako środka szeroko wspierającego rozwój wychowanka. Ogółem 30 godzin sem. I 2 godz. wykładów 28 godz. ćwiczeń Podstawowa terminologia. Metodyka i systematyka ćwiczeń gimnastycznych. Asekuracja i samoasekuracja w wychowaniu fizycznym. Ogólne zasady organizacji i prowadzenia zajęć gimnastycznych. ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia lekcji wychowania fizycznego z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, piłki nożnej. Realizacja zajęć ma uzmysłowić nauczycielom, że gry sportowe są także środkiem służącym rozwijaniu integracji społecznej, opanowaniu napięć emocjonalnych i budowaniu pozytywnych cech wolicjonalnych. Ogółem 60 godzin sem. I, II, obóz letni 8 godz. wykładów 52 godz. ćwiczeń Znaczenie zespołowych gier sportowych w doraźnej stymulacji psychofizycznego rozwoju oraz w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Systematyka i metodyka nauczania elementów techniczno taktycznych. Zastosowanie opanowanych elementów w grze uproszczonej, szkolnej, właściwej. Przepisy, organizacja i sędziowanie rozgrywek prowadzonych w ramach zawodów szkolnych. LEKKOATLETYKA Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć lekkoatletycznych w szkole. Ponadto uświadomienie studentom, iż lekkoatletyka może być

10 fundamentem kształtowania optymalnej sprawności i prostym środkiem podtrzymania aktywności ruchowej. Ogółem 22 godzin sem. II, obóz letni 2 godz. wykładów 20 godz. ćwiczeń Program lekkoatletyczny w szkole. Etapy nauczania ćwiczeń lekkoatletycznych. Metodyka nauczania podstaw techniki wybranych biegów, skoków i rzutów. Przepisy i sędziowanie szkolnych zawodów lekkoatletycznych. REKREACJA I TURYSTYKA SZKOLNA Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom podstawowych informacji o metodyce organizowania, przystępnych dla dzieci i młodzieży, wybranych form turystyki i aktywności rekreacyjnej. Ogółem 10 godzin sem. II, obóz letni 4 godz. wykładów 6 godz. ćwiczeń Wycieczka jako podstawowa forma działalności turystycznej uczniów. Elementy aktywności ruchowej w programie całodziennej wycieczki szkolnej. Formy całorocznej aktywności rekreacyjnej. Bezpieczeństwo i higiena w turystyce. Ekologia a turystyka. Zasady kulturalnego biwakowania. Rozwijanie zainteresowań uczniów wybranymi formami turystyki i rekreacji. SPORTY WODNE Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na walory wychowawczo-zdrowotne i piękno sportów wodnych. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi formami przestrzennej aktywności fizycznej realizowanej nad wodą i w wodzie ( pływanie, kajakarstwo, żeglarstwo ). Uświadomienie słuchaczom odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na wodzie. Ogółem 33 godzin obóz letni 2 godz. wykładów 31 godz. ćwiczeń ZAJĘCIA RUCHOWE DO WYBORU (RELAKSACJA, ELEMENTY SPORTÓW WALKI) Celem zajęć jest poszerzenie kompetencji słuchaczy, zgodnie z ich zainteresowaniami, o nowoczesne formy aktywności ruchowej. Zdobycie umiejętności obniżania napięć psychofizycznych i radzenia sobie ze stresem.

11 Ogółem 10 godzin sem. I, II 10 godz. ćwiczeń SEMINARIUM DYPLOMOWE Celem zajęć jest przypomnienie uczestnikom studiów podyplomowych zasad pisania prac dyplomowych, ustalenie tematów i pomoc w przygotowaniu rozprawy, która ma świadczyć o opanowaniu przez słuchaczy wybranych problemów wychowania fizycznego. Ogółem 5 godzin sem. I, II 5 godz. wykładów

12 Zalecana literatura 1. Antropologia. Podręcznik akademicki pod red. J. Charzewskiego. Warszawa, 1999, wyd. AWF. 2. Bielski J.: Życie jest ruchem. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego. Warszawa, 1996, Agencja Promo-Lider. 3. Biologia dla studentów AWF pod red. A.K. Gajewskiego i E. Skierskiej. Warszawa 1990, Wyd. AWF. 4. Bondarowicz M.: Sport z satelity. Dyscypliny nieznane lub mało znane. Warszawa, 1994, Bellona. 5. Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych. Warszawa 1995, WSiP. 6. Cendrowski Z.: Przewodzić innym. Poradnik młodzieżowego organizatora sportu. Warszawa 1997, Agencja Promo-Lider. 7. Fidelus K.: Zarys biomechaniki ćwiczeń fizycznych. Warszawa, 1989, wyd. AWF. 8. Gaj J., Hądzelek K.: Dzieje kultury fizycznej w Polsce. Podręcznik Nr 45, Poznań 1997, wyd. AWF. 9. Grabowski H.: Teoria fizycznej edukacji. Warszawa 1997, WSiP. 10. Jaczynowski L.: Zarys organizacji kultury fizycznej. Warszawa 1993, wyd. AWF. 11. Karski J., Słańska Z., Wasilewski B.: Promocja zdrowia. Warszawa, 1995, Sanmedia. 12. Krawczyk Z., Przewęda R., Ulatowski T. [red.]: Raport o kulturze fizycznej w Polsce. Warszawa 1989, wyd. AWF. 13. Kutzner-Kozińska M. (red.): Proces korygowania wad postawy. Warszawa 2001, wyd. AWF. 14. Łobożewicz T.: Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej. Warszawa 1996, wyd. AWF. 15. Malarecki I [red.]: Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii wysiłku fizycznego. Zeszyty Naukowe. Warszawa 1997, wyd. AWF. 16. Maszczak T. (red.): Metodyka wychowania fizycznego. Warszawa 1997, wyd. AWF. 17. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell U.W.: Biochemia Harpera. Warszawa 1995, PZWL. 18. Pańczyk W.: Zielona recepta. Zamość-Warszawa 1996, Agencja Promo-Lider. 19. Przewęda R.: Rozwój somatyczny i motoryczny. Warszawa 1973, PZWS. 20. Puczyński W.: Metodyka wywiadówki z kultury fizycznej. Warszawa 1989, IWZZ. 21. Seria wydawnicza Polskiego Wydawnictwa Sportowego Sprint, Sport wszystkich dzieci. 22. Seria wydawnicza Z.G. Szkolnego Związku Sportowego Sport dla wszystkich dzieci. Agencja Propmo-Lider. 23. Sienek B.: Poradnik sportowy Wychowanie Fizyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Starachowice 1998, Helvetica. 24. Strzyżewski S.: Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Warszawa 1996, WSiP, wyd. III. 25. Strzyżewski S.: Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną. Poradnik dla nauczycieli i studentów. Warszawa 1997, WSiP, wyd. II. 26. Stykowski J.: Na traperskiej ścieżce. Warszawa 1992, Harcerskie Biuro Wydawnicze. 27. Sulisz S.: Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej. Warszawa 1991, WSiP. 28. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. Warszawa 1997, PZWL. 29. Szopa J., Mleczko E., Żak S.: Podstawy antropomotoryki. Warszawa-Kraków 1996, PWN. 30. Trześniowski R.: Gry i zabawy ruchowe. Warszawa 1995, WSiP. 31. Woynarowska B., Wojciechowska A.: Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole. Warszawa 1993, P.W. Egros. 32. Wroczyński R.: Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. Wrocław 1985, Wyd. Zakładu im Ossolińskich. 33. Załącznik do Zarządzenia nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 roku Dziennik Urzędowy MEN, poz. 23. Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących. 34. Żebrowska M. (red.): Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa 1982, PWN. Czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Lider, Kultura Fizyczna, Nowa Szkoła, Sport dla Wszystkich

13 UWAGA: szczegółowe programy i literatura pomocnicza dla poszczególnych bloków tematycznych będzie opracowana i podawana na bieżąco przez prowadzących zajęcia dydaktyczne. Projekt programu opracowano w Zakładzie Metodyki Wychowania Fizycznego

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. KOD WF/II/st/34. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. KOD WF/II/st/34. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej KOD WF/II/st/34 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej. KOD WF/I/st/ KIERUNEK: Wychowanie fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej. KOD WF/I/st/ KIERUNEK: Wychowanie fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej KOD WF/I/st/43 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW w dyscyplinie UNIHOKEJ Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Lipiec 2014 l. Cele i zadania; - zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej. KOD WF/I/st/44. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej. KOD WF/I/st/44. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej KOD WF/I/st/44 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Gimnastyka Korekcyjna w Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym I. Założenia organizacyjne 1. Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno kompensacyjna mają charakter doskonaląco kwalifikacyjny.

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE. Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE. Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną Teoria wychowania fizycznego 1. Rehabilitacja fizjoterapia: definicja, zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu

Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu Nr Nazwa pola Opis pola 1. Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 2. Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu 16.1-WH-PP-WF1-Ć-S14_pNadGen073B0 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Politologia / Polityka

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014

KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014 KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014 1. ZWA PRZEDMIOTU: Metodyka rekreacji 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu 16.1-WE-ED-WF Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. 4. Analiza treści programowych edukacji motorycznej w przedszkolu. PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot: Kultura fizyczna z metodyką

PROGRAM NAUCZANIA. 4. Analiza treści programowych edukacji motorycznej w przedszkolu. PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot: Kultura fizyczna z metodyką Specjalność: Edukacja Przedszkolna z dodatkową specjalizacją Rok: II Semestr: czwarty Liczba godzin dydaktycznych: 15 opanowanie przez studenta teoretycznych podstaw edukacji fizycznej, do której potrafi

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Koszykówka - opis przedmiotu

Koszykówka - opis przedmiotu Koszykówka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Koszykówka Kod przedmiotu 16.1-WF-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej WNIOSEK o przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania

Bardziej szczegółowo

Piłka ręczna - opis przedmiotu

Piłka ręczna - opis przedmiotu Piłka ręczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Piłka ręczna Kod przedmiotu 16.1-WF-PRęcz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna wdrożeniowa w szkole podstawowej. KOD: WF/I/st/44

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna wdrożeniowa w szkole podstawowej. KOD: WF/I/st/44 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka pedagogiczna wdrożeniowa w szkole podstawowej KOD: WF/I/st/44 2. KIERUNEK STUDIÓW: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop, Edyta Rzemek, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Załącznik nr 3 ROK I, SEMESTR 1 Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia wychowanie fizyczne

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia wychowanie fizyczne studia kultury fizycznej, kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Anatomia 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/WFZ w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe )

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe ) Sylabus przedmiotowy Wydział Kierunek studiów Specjalność Forma studiów Stopień studiów Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie Pedagogika Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego KOD WF/II/st/10 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka pływania KOD WF/I/st/25

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka pływania KOD WF/I/st/25 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka pływania KOD WF/I/st/25 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok /IV semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka rekreacji KOD WF/I/st/40b

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka rekreacji KOD WF/I/st/40b KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka rekreacji KOD WF/I/st/40b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne. 2. KIERUNEK: bezpieczeństwo narodowe. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne. 2. KIERUNEK: bezpieczeństwo narodowe. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne 2. KIERUNEK: bezpieczeństwo narodowe 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I / 1,2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013. Uwaga!

Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013. Uwaga! Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013 Uwaga! Na egzaminie dyplomowym w roku akademickim 2012/2013 student otrzymuje co najmniej 3 pytania z bloku przedmiotów kierunkowych tj.: co

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wychowanie fizyczne specjalne KOD WF/II/st/14

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wychowanie fizyczne specjalne KOD WF/II/st/14 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wychowanie fizyczne specjalne KOD WF/II/st/14 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne. 2. KIERUNEK: mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne. 2. KIERUNEK: mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: wychowanie fizyczne 2. KIERUNEK: mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I / 1,2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne

Kompetencje społeczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Wydział Wychowania Fizycznego Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego, Katedra Sportów Indywidualnych Sporty wodne

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-01_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Technologia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Pływanie terapeutyczne

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Pływanie terapeutyczne SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pływanie terapeutyczne Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe selekcja do jednostek specjalnych KOD WF/I/st/38b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna Tytuł kierunku: Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu WF_M w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Trening zdrowotny Rok akademicki: 2013/2014 Kod: BTR-1-602-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

BADANIE: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH I KURSACH ANKIETA EWALUACYJNA

BADANIE: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH I KURSACH ANKIETA EWALUACYJNA ANKIETA EWALUACYJNA STUDIA PODYPLOMOWE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wych.fiz.- 16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Treści programowe Kraków, dnia Katedra : Teorii i Metodyki Sportu Zakład: Teorii i Metodyki Sportów Wodnych

Treści programowe Kraków, dnia Katedra : Teorii i Metodyki Sportu Zakład: Teorii i Metodyki Sportów Wodnych Treści programowe Kraków, dnia 04.04.2010 Katedra : Teorii i Metodyki Sportu Zakład: Teorii i Metodyki Sportów Wodnych PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Jednostka prowadząca kurs dokształcający Nazwa kursu Typ kursu Opłata za kurs (całość) Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/v

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Cele wychowania fizycznego: wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej, podniesienie poziomu wydolności fizycznej, powiększenie potencjału

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIOW PODYPLOMOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE dla absolwentów szkół wyższych.

OFERTA STUDIOW PODYPLOMOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE dla absolwentów szkół wyższych. OFERTA STUDIOW PODYPLOMOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE dla absolwentów szkół wyższych. 1. Doskonalenie Zawodowe 2. Korekcja Wad Postawy 3. Wychowanie Fizyczne dla absolwentów studiów magisterskich kierunków:

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Lp Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Jednostka Organizacyjna: Katedra Wychowania Fizycznego Zakład Promocji Zdrowia Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Kultury Fizycznej PROGRAM NAUCZANIA Kierunek: wychowanie fizyczne Specjalność: wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną Forma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna Tytuł kierunku: Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Plan i program Kursu Instruktorów Rekreacji Ruchowej część ogólna

Plan i program Kursu Instruktorów Rekreacji Ruchowej część ogólna Plan i program Kursu Instruktorów Rekreacji Ruchowej część ogólna Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin 1 Anatomia dr Jarosław Domaradzki 8 2 Antropomotoryka dr Marek Konefał 8 3 Teoria sportu Mgr Leszek

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne.

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3 Odbycie Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa uprawnia do nauczania przyrody na II i IV etapie edukacyjnym. Studia dają kwalifikacje i przygotowują nauczycieli do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zamiejscowy KA AFM obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Fizjologia Wysiłku Fizycznego I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F_03 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom

Bardziej szczegółowo

Teoria i metodyka nauczania ruchu

Teoria i metodyka nauczania ruchu Jednostka Organizacyjna: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTALCENIA 2014-2017 Rodzaj studiów i profil (I stopień/ii stopień, ogólno akademicki/praktyczny):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja. Instruktor rekreacji ruchowej kinezygerontoprofilaktyka KOD WF/I/st/41b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA Załącznik nr 1 do Uchwały NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych.

Bardziej szczegółowo

Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe

Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sporty rekreacyjne do wyboru3: wędrówki piesze/biegi długodystansowe Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Wf-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Centrum Sportu i Rekreacji (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wychowanie zdrowotne w prorodzinne dziecka w Kod przedmiotu: wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Bardziej szczegółowo