STUDIA PODYPLOMOWE SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. Założenia ogólne 1.1. Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 155 poz. 1288) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103 poz. 472), wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego i organizuje Studia Podyplomowe Szkolne Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawowym celem studiów uzupełniających jest stworzenie nauczycielom możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji i nabycia kompetencji do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w placówkach oświatowych. Poszerzenie zakresu przygotowania zawodowego pedagogów o innych specjalnościach niż wychowanie fizyczne pozwoli im silniej promować edukację fizyczną w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, a zwłaszcza w nauczaniu blokowym O przyjęcie na uzupełniające studia podyplomowe w zakresie szkolnego wychowania fizycznego mogą ubiegać się nauczyciele różnych specjalności absolwenci wyższych uczelni, z przygotowaniem pedagogicznym, posiadający tytuł magistra, co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie nauczyciela oraz legitymujący się dobrym stanem zdrowia zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkolne wychowanie fizyczne Studia podyplomowe, prowadzone systemem zaocznym w formie sesji zjazdowych, trwają trzy semestry i obejmują 375 godzin dydaktycznych, w tym 55 godz. dydaktycznych realizowanych na obowiązkowym, tygodniowym obozie letnim po drugim semestrze Uczestnictwo we wszystkich rodzajach zajęć jest obowiązkowe. Słuchacze studium są zobowiązani do samokształcenia. Między sesjami przygotowują prace kontrolne. O zakresie, formie oraz terminach ich wykonania decydują nauczyciele akademiccy. Zajęcia z poszczególnych przedmiotów kończą się zaliczeniem treści programowych wyrażonym oceną, a z fizjologii, teorii i metodyki wychowania fizycznego również egzaminem. Przed przystąpieniem do egzaminu z teorii i metodyki

2 wychowania fizycznego słuchacz zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia z miejsca pracy o zaliczeniu praktyki pedagogicznej w zakresie wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin: (30 godz. samodzielne prowadzenie lekcji WF oraz 30 godzin hospitacja i aktywne uczestnictwo w lekcjach WF prowadzonych przez nauczycieli mianowanych) Nauka na studiach podyplomowych kończy się obroną pracy dyplomowej przed Wydziałową Komisją Egzaminacyjną Kształcenie na studiach podyplomowych jest odpłatne, zgodnie ze strukturą kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z organizacją studiów. Czesne płatne w ratach semestralnych przed rozpoczęciem zajęć. Koszty dojazdów i wyżywienia na obozie letnim pokrywa słuchacz we własnym zakresie. 2. Plan i program studiów 2.1. W doborze przedmiotów i zakresu treści nauczania kierowano się potrzebą poszerzania kompetencji zawodowych nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych w polskim systemie oświatowym Ramowy plan nauczania, stanowiący podstawę opracowania szczegółowych programów, przedstawia tabela Program studiów podyplomowych Szkolne Wychowanie Fizyczne powinien wyposażyć nauczycieli w niezbędny zasób wiedzy teoretycznej i w kompetencje dydaktyczno wychowawcze, pozwalające na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego rozumianego nie tylko jako doraźna stymulacja organizmu i rozwijanie sprawności ale jako wspomaganie rozwoju wychowanka w procesie edukacyjnym.

3 Tab.1. Szczegółowy plan uzupełniających studiów podyplomowych SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE Blok tematyczny Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Forma (przedmiot) godz. W Ćw W Ćw W Ćw zalicz. Nauki biomedyczne Anatomia Z Fizjologia E Biochemia Z Biomechanika Z Antropologia Z Medycyna szkolna Nauki społeczne Historia kultury fizycznej Z Podstawy organizacyjno prawne Z kultury fizycznej Nauki kierunkowe Teoria WF E Metodyka WF E Metodyka WF specjal. 5 5 Z Edukacja zdrowotna Z Korektywa Z i kompensacja Zabawy i gry ruchowe * Z Muzyka, rytm, taniec Z Gimnastyka Z Zespołowe gry sportowe Z Lekkoatletyka Z Rekreacja Z i turystyka szkolna Sporty wodne: (pływanie i ratownictwo, 33* 2* 31* Z kajakarstwo, żeglarstwo, żeglarstwo deskowe) Zajęcia ruchowe: do wyboru (relaksacja, Z elementy sportów walki ) Seminarium dyplomowe RAZEM 400 * - realizacja na obozie letnim (40 godz.) 5 5 Z

4 ANATOMIA Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o prawidłowej budowie człowieka i ukazanie możliwości praktycznego jej zastosowania w wychowaniu fizycznym. Ogółem 20 godzin sem. I, 10 godz. ćwiczeń Układ kostny, układ mięśniowy (położenie mięśni w grupach topograficznych i czynnościowych, przyczepy i rodzaje wykonywanych przy ich udziale ruchów); układy trzewne budowa i podstawowe funkcje poszczególnych narządów wchodzących w skład systemów: pokarmowego, oddechowego, naczyniowego, dokrewnego i moczowo płciowego; układ nerwowy; budowa i funkcje narządów zmysłu. FIZJOLOGIA Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami fizjologii ogólnej, rozwojowej oraz fizjologii wysiłku fizycznego. Ogółem 20 godzin sem. I, 10 godz. ćwiczeń Regulacja czynności poszczególnych narządów organizmu; budowa i funkcja mięśni; układ krążenia; układ oddechowy; przemiana materii. Fizjologiczna klasyfikacja wysiłków fizycznych. Pojęcie wydolności fizycznej oraz czynniki ją warunkujące. Testy wysiłkowe; reakcja fizjologiczna na wysiłek fizyczny dzieci i młodzieży. BIOCHEMIA Program przewiduje zapoznanie studentów ze wszystkimi podstawowymi przemianami ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wysiłku fizycznego na przemiany energetyczne i metabolizm mięśni. Ogółem 15 godzin sem. I, 15 godz. wykładów Podstawowe zagadnienia z chemii organicznej; aminokwasy i białka, enzymy. Glikoliza; cykl Krebsa; łańcuch oddechowy; cykl pentozowy. Glukoneogeneza; β-oksydacja kwasów tłuszczowych. Biosynteza białka. Krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny i oksymioglobiny.

5 BIOMECHANIKA Celem wykładów jest przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu biomechaniki ogólnej i stosowanej, wskazanie możliwości analizy techniki ruchu i kryteriów jej oceny oraz posługiwania się aparaturą kontrolno pomiarową. Ogółem 15 godzin sem. I, 5 godz. ćwiczeń Parametry biomechaniczne mięśni, stawów i łańcuchów ruchowych. Statyczne i dynamiczne formy ruchu i ich kryteria. Środki ciężkości i ich przemieszczenia. Pomiary sił reakcji oraz pracy i mocy podczas ruchu. Topografia momentów sił mięśniowych. Zasady i specyfika pomiarów parametrów biomechanicznych człowieka. ANTROPOLOGIA Celem przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom przebiegu procesów rozwoju ontogenetycznego i filogenetycznego człowieka oraz genetycznych i środowiskowych uwarunkowań tych procesów a także zapoznanie z metodami badawczymi niezbędnymi w praktyce nauczycielskiej. Ogółem 10 godzin sem I, 6 godz. wykładów 4 godz. ćwiczeń Biospołeczne skutki ewolucyjnych przemian i stan współczesnej ludzkiej populacji. Biologiczny rozwój osobnika i populacji jako przesłanka programowania edukacji. Biospołeczne uwarunkowania i skutki aktywności ruchowej, ich ocena. Chronobiologiczne podstawy pracy nauczyciela, ich wykorzystywanie w kształtowaniu aktywności ruchowej. PROBLEMY MEDYCZNE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego z organizacją opieki zdrowotnej uczniów w szkole. Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy na temat patologii zdrowotnych najczęściej występujących wśród młodzieży i ograniczeń w aktywności ruchowej z tym związanych. Realizacja przedmiotu wiąże się również z nauka udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w urazach i wypadkach. Ogółem 10 godzin sem II,

6 Organizacja medycyny szkolnej. Podstawowe zasady badania stanu zdrowia ucznia, metody oceny zagrożenia zdrowia i życia. Profilaktyka i szczepienia ochronne. Grupy kwalifikacji zdrowotnej do zajęć wychowania fizycznego. Grupy dyspanseryjne, najczęściej zdarzające się patologie zdrowotne wśród młodzieży szkolnej. Przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach wf, uprawiania sportu i rekreacji. Zwolnienia lekarskie z zajęć wf w szkole. Urazy narządu ruchu, urazy na zajęciach wf. Pierwsza pomoc przedlekarska i pomoc doraźna w urazach i wypadkach. Postępowanie z osoba nieprzytomną. HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ Celem nauczania historii kultury fizycznej jest ukształtowanie elementarnych podstaw świadomości historycznej studentów jako fundamentu ich kultury pedagogicznej. Ogółem 10 godzin sem. I, Kultura fizyczna w epoce antycznej, w średniowieczu, w dobie Odrodzenia i Oświecenia. Kierunki i czynniki rozwoju kultury fizycznej w Europie w XIX i XX wieku. Systemy wychowania fizycznego. Wychowanie fizyczne w szkole polskiej w XIX i XX wieku. Park H. Jordana i pozaszkolne ośrodki wychowania fizycznego. Nowożytne igrzyska olimpijskie. PODSTAWY ORGANIZACYJNO PRAWNE KULTURY FIZYCZNEJ Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom praktycznej wiedzy z zakresu organizacji kultury fizycznej w Polsce i ukształtowanie podstaw świadomości prawnej nauczyciela wychowania fizycznego. Ogółem 10 godzin sem. II Podstawowa terminologia. Struktura subsystemów kultury fizycznej. Systemy organizacyjne podstawowych jednostek prawnych funkcjonujących w kulturze fizycznej. Organizacje zawodów sportowych, regulaminy, scenariusz imprezy. Organizacja wybranych form wypoczynku dzieci i młodzieży (programy, kosztorysy). TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Celem przedmiotu jest pobudzenie studentów do samodzielnych poszukiwań i refleksyjnego udziału w studiowaniu wychowania fizycznego oraz ukształtowanie poglądu studentów na istotę wychowania fizycznego, jego funkcje i zakres. Ogółem 20 godzin sem. II 10 godz. ćwiczeń

7 Ontologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania fizycznego. Kultura fizyczna jako ogół uznawanych wartości i utrwalanych zachowań dotyczących ciała. Wychowanie fizyczne jako międzypokoleniowy przekaz wzorów wartości i zachowań wobec ciała. Orientacja biotechniczna, kulturowa i humanistyczna w polskiej teorii wychowania fizycznego. Teleologiczne podstawy wychowania fizycznego. Prakseologiczne podstawy wychowania fizycznego. Uwarunkowania i przejawy motoryczności człowieka. Usprawnianie organizmu, nauczanie ruchu i kształtowanie postaw wobec ciała. METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SPECJALNEGO Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiedzy, który jest niezbędny do realizowania szeroko rozumianej kultury fizycznej we współczesnej szkole integracyjnej. Ogółem 5 godzin sem. II 5 godz. wykładów Integracja uczniów niepełnosprawnych w szkolnictwie powszechnym. Wybrane zagadnienia z tyflopedagogiki, surdopedagogiki, resocjalizacji i rewalidacji dzieci przewlekle chorych. Formy i metody pracy z uczniem niepełnosprawnym w procesie wychowania fizycznego. METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Celem metodyki wychowania fizycznego jest przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania zadań jakie przed nauczycielem stawia współczesna szkoła oraz wskazanie elementów pozwalających na racjonalne organizowanie dzieciom i młodzieży szerokiej przestrzeni edukacyjnej i bogatego środowiska informacyjnego. Ogółem 35 godzin sem. II 15 godz. wykładów 20 godz. ćwiczeń Założenia szkolnej kultury fizycznej. Wychowanie fizyczne jako proces pedagogiczny. Warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego intencje, interakcje, procedury. Diagnoza i prognoza pedagogiczna w wychowaniu fizycznym. Morfofunkcjonalne, programowe i metodyczne uwarunkowania procesu wychowania fizycznego. Planowanie pracy nauczyciela. Metody i formy w wychowaniu fizycznym. Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym. Bezpieczeństwo i higiena zajęć wychowania fizycznego. Pozalekcyjne formy wychowania fizycznego i sportu.

8 EDUKACJA ZDROWOTNA Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami kształtowania zdrowia przez różnorodne warunki środowiska oraz odpowiedni sposób życia. Ogółem 15 godzin sem. II 5 godz. wykładów 10 godz. ćwiczeń Pojęcie zdrowia implikacje filozoficzne, religijne, kulturowe, społeczne i naukowe. Biomedyczny model zdrowia i choroby. Holistyczno-systemowa koncepcja zdrowia. Promocja zdrowia, geneza, założenia. Wychowanie zdrowotne jako proces edukacyjny i społeczny (potencjał zdrowia, siedlisko prozdrowotne, szkoła promująca zdrowie). Zasadnicze elementy zdrowego stylu życia. Czynniki ryzyka w chorobach cywilizacyjnych. Ekologizm. Higiena środowiska. Higieniczna organizacja procesu nauczania. KOREKTYWA I KOMPENSACJA Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do celowego stosowania ćwiczeń korekcyjno kompensacyjnych w lekcji wychowania fizycznego. Ogółem 15 godzin sem. II 15 godz. ćwiczeń Wady postawy. Sposoby diagnozowania. Środki i metody szeroko pojętego postępowania korekcyjnego w pracy szkolnej z uwzględnieniem potrzeb indywidualizacji. ZABAWY I GRY RUCHOWE Celem nauczania jest wyposażenie studentów w podstawowe wiadomości z zakresu teorii i metodyki przedmiotu oraz umiejętności efektywnego wykorzystywania zabaw i gier ruchowych w realizacji różnych zadań wynikających ze szkolnego wychowania fizycznego. Ogółem 15 godzin sem. I, obóz letni 15 godz. ćwiczeń Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka. Pedagogiczna charakterystyka oraz funkcje zabaw i gier ruchowych. Metodyka prowadzenia gier i zabaw ruchowych w lekcji wychowania fizycznego. Opracowanie konspektu lekcji opartej na zabawach i grach ruchowych. MUZYKA, RYTM, TANIEC

9 Celem nauczania jest wyposażenie przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w podstawowy zasób wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego nauczania tańców i ćwiczeń muzyczno ruchowych. Ogółem 15 godzin sem. I 15 godz. ćwiczeń Podstawowe założenia metodyki nauczania form muzycznych, systematyka i charakterystyka muzyczno ruchowa. Komponowanie prostych tematów i układów tanecznych. GIMNASTYKA Celem nauczania jest wyposażenie studentów w umiejętności praktyczne i metodyczne umożliwiające stosowanie ćwiczeń gimnastycznych jako środka szeroko wspierającego rozwój wychowanka. Ogółem 30 godzin sem. I 2 godz. wykładów 28 godz. ćwiczeń Podstawowa terminologia. Metodyka i systematyka ćwiczeń gimnastycznych. Asekuracja i samoasekuracja w wychowaniu fizycznym. Ogólne zasady organizacji i prowadzenia zajęć gimnastycznych. ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia lekcji wychowania fizycznego z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, piłki nożnej. Realizacja zajęć ma uzmysłowić nauczycielom, że gry sportowe są także środkiem służącym rozwijaniu integracji społecznej, opanowaniu napięć emocjonalnych i budowaniu pozytywnych cech wolicjonalnych. Ogółem 60 godzin sem. I, II, obóz letni 8 godz. wykładów 52 godz. ćwiczeń Znaczenie zespołowych gier sportowych w doraźnej stymulacji psychofizycznego rozwoju oraz w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Systematyka i metodyka nauczania elementów techniczno taktycznych. Zastosowanie opanowanych elementów w grze uproszczonej, szkolnej, właściwej. Przepisy, organizacja i sędziowanie rozgrywek prowadzonych w ramach zawodów szkolnych. LEKKOATLETYKA Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć lekkoatletycznych w szkole. Ponadto uświadomienie studentom, iż lekkoatletyka może być

10 fundamentem kształtowania optymalnej sprawności i prostym środkiem podtrzymania aktywności ruchowej. Ogółem 22 godzin sem. II, obóz letni 2 godz. wykładów 20 godz. ćwiczeń Program lekkoatletyczny w szkole. Etapy nauczania ćwiczeń lekkoatletycznych. Metodyka nauczania podstaw techniki wybranych biegów, skoków i rzutów. Przepisy i sędziowanie szkolnych zawodów lekkoatletycznych. REKREACJA I TURYSTYKA SZKOLNA Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom podstawowych informacji o metodyce organizowania, przystępnych dla dzieci i młodzieży, wybranych form turystyki i aktywności rekreacyjnej. Ogółem 10 godzin sem. II, obóz letni 4 godz. wykładów 6 godz. ćwiczeń Wycieczka jako podstawowa forma działalności turystycznej uczniów. Elementy aktywności ruchowej w programie całodziennej wycieczki szkolnej. Formy całorocznej aktywności rekreacyjnej. Bezpieczeństwo i higiena w turystyce. Ekologia a turystyka. Zasady kulturalnego biwakowania. Rozwijanie zainteresowań uczniów wybranymi formami turystyki i rekreacji. SPORTY WODNE Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na walory wychowawczo-zdrowotne i piękno sportów wodnych. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi formami przestrzennej aktywności fizycznej realizowanej nad wodą i w wodzie ( pływanie, kajakarstwo, żeglarstwo ). Uświadomienie słuchaczom odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na wodzie. Ogółem 33 godzin obóz letni 2 godz. wykładów 31 godz. ćwiczeń ZAJĘCIA RUCHOWE DO WYBORU (RELAKSACJA, ELEMENTY SPORTÓW WALKI) Celem zajęć jest poszerzenie kompetencji słuchaczy, zgodnie z ich zainteresowaniami, o nowoczesne formy aktywności ruchowej. Zdobycie umiejętności obniżania napięć psychofizycznych i radzenia sobie ze stresem.

11 Ogółem 10 godzin sem. I, II 10 godz. ćwiczeń SEMINARIUM DYPLOMOWE Celem zajęć jest przypomnienie uczestnikom studiów podyplomowych zasad pisania prac dyplomowych, ustalenie tematów i pomoc w przygotowaniu rozprawy, która ma świadczyć o opanowaniu przez słuchaczy wybranych problemów wychowania fizycznego. Ogółem 5 godzin sem. I, II 5 godz. wykładów

12 Zalecana literatura 1. Antropologia. Podręcznik akademicki pod red. J. Charzewskiego. Warszawa, 1999, wyd. AWF. 2. Bielski J.: Życie jest ruchem. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego. Warszawa, 1996, Agencja Promo-Lider. 3. Biologia dla studentów AWF pod red. A.K. Gajewskiego i E. Skierskiej. Warszawa 1990, Wyd. AWF. 4. Bondarowicz M.: Sport z satelity. Dyscypliny nieznane lub mało znane. Warszawa, 1994, Bellona. 5. Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych. Warszawa 1995, WSiP. 6. Cendrowski Z.: Przewodzić innym. Poradnik młodzieżowego organizatora sportu. Warszawa 1997, Agencja Promo-Lider. 7. Fidelus K.: Zarys biomechaniki ćwiczeń fizycznych. Warszawa, 1989, wyd. AWF. 8. Gaj J., Hądzelek K.: Dzieje kultury fizycznej w Polsce. Podręcznik Nr 45, Poznań 1997, wyd. AWF. 9. Grabowski H.: Teoria fizycznej edukacji. Warszawa 1997, WSiP. 10. Jaczynowski L.: Zarys organizacji kultury fizycznej. Warszawa 1993, wyd. AWF. 11. Karski J., Słańska Z., Wasilewski B.: Promocja zdrowia. Warszawa, 1995, Sanmedia. 12. Krawczyk Z., Przewęda R., Ulatowski T. [red.]: Raport o kulturze fizycznej w Polsce. Warszawa 1989, wyd. AWF. 13. Kutzner-Kozińska M. (red.): Proces korygowania wad postawy. Warszawa 2001, wyd. AWF. 14. Łobożewicz T.: Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej. Warszawa 1996, wyd. AWF. 15. Malarecki I [red.]: Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii wysiłku fizycznego. Zeszyty Naukowe. Warszawa 1997, wyd. AWF. 16. Maszczak T. (red.): Metodyka wychowania fizycznego. Warszawa 1997, wyd. AWF. 17. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell U.W.: Biochemia Harpera. Warszawa 1995, PZWL. 18. Pańczyk W.: Zielona recepta. Zamość-Warszawa 1996, Agencja Promo-Lider. 19. Przewęda R.: Rozwój somatyczny i motoryczny. Warszawa 1973, PZWS. 20. Puczyński W.: Metodyka wywiadówki z kultury fizycznej. Warszawa 1989, IWZZ. 21. Seria wydawnicza Polskiego Wydawnictwa Sportowego Sprint, Sport wszystkich dzieci. 22. Seria wydawnicza Z.G. Szkolnego Związku Sportowego Sport dla wszystkich dzieci. Agencja Propmo-Lider. 23. Sienek B.: Poradnik sportowy Wychowanie Fizyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Starachowice 1998, Helvetica. 24. Strzyżewski S.: Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Warszawa 1996, WSiP, wyd. III. 25. Strzyżewski S.: Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną. Poradnik dla nauczycieli i studentów. Warszawa 1997, WSiP, wyd. II. 26. Stykowski J.: Na traperskiej ścieżce. Warszawa 1992, Harcerskie Biuro Wydawnicze. 27. Sulisz S.: Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej. Warszawa 1991, WSiP. 28. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka. Warszawa 1997, PZWL. 29. Szopa J., Mleczko E., Żak S.: Podstawy antropomotoryki. Warszawa-Kraków 1996, PWN. 30. Trześniowski R.: Gry i zabawy ruchowe. Warszawa 1995, WSiP. 31. Woynarowska B., Wojciechowska A.: Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole. Warszawa 1993, P.W. Egros. 32. Wroczyński R.: Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. Wrocław 1985, Wyd. Zakładu im Ossolińskich. 33. Załącznik do Zarządzenia nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 roku Dziennik Urzędowy MEN, poz. 23. Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących. 34. Żebrowska M. (red.): Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa 1982, PWN. Czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Lider, Kultura Fizyczna, Nowa Szkoła, Sport dla Wszystkich

13 UWAGA: szczegółowe programy i literatura pomocnicza dla poszczególnych bloków tematycznych będzie opracowana i podawana na bieżąco przez prowadzących zajęcia dydaktyczne. Projekt programu opracowano w Zakładzie Metodyki Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok akademicki 2013/2014 Europejski System Transferu Punktów ECTS CZĘŚĆ II.A

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2010/11 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie fizyczne Specjalność

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademickie Centrum Kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE INFORMATOR

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademickie Centrum Kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE INFORMATOR Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademickie Centrum Kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE INFORMATOR KATOWICE 2015/2016 Spis treści : 1. Informator...s...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS ZDROWIE PUBLICZNE

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS ZDROWIE PUBLICZNE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE, SPECJALNOŚĆ: PROMOCJA PAKIET INFORMACYJNY ECTS ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE ORAZ NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Na podstawie art. 9c ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Tematyka obszaru. godzin

Załącznik nr 1 do SIWZ. Tematyka obszaru. godzin Załącznik nr 1 do SIWZ Nr zada nia Obszar Liczba godzin Tematyka obszaru I. Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli 1.1 System oświatowy. 15 System oświatowy Sieć instytucji szkolnych System

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 1 Sylabus 1/1 Przedmiot: Pedagogika małego dziecka (1) Forma zajęć / liczba godzin

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Sylabusy

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Sylabusy PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Sylabusy Studia I stopnia - inżynierskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja obowiązujące od 01.10.2012 INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Elektroniki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY kierunek PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów Część II.A INFORMACJE O STUDIACH II.A.1 II.A.2 Przyznawane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu 12.6-3FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods

Bardziej szczegółowo