PROGRAM STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW ASP WARSZAWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW ASP WARSZAWA"

Transkrypt

1 PROGRAM STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW ASP WARSZAWA I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów a) nazwa kierunku studiów Wydział Sztuki Mediów, Kierunek Sztuka Mediów b) poziom Studia trzeciego stopnia c) profil, Artystyczny d) forma studiów Niestacjonarne e) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Absolwent studiów doktoranckich f) przyporządkowanie do obszaru lub obszarów, Kształcenie wyższe w obszarze sztuk plastycznych. g) wskazanie dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty, Dziedzina sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne h) wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju, Wydział jest nowoczesną jednostką dydaktyczną kształcącą przyszłe elity artystyczne kraju. Wydział kształci i wychowuje studentów w duchu humanizmu i tolerancji, zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki. Wydział przygotowuje młodych adeptów sztuki do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury, skupia i doskonali kadrę pedagogów tworząc warunki rozwoju ich twórczych osobowości, rozwija poszukiwania artystyczne przy poszanowaniu różnic światopoglądowych i wielości postaw twórczych, będąc jednocześnie otwartym na procesy przemian w sztuce i nauce, uczestniczy w dziele kształtowania wartości kultury narodowej i nauki mieszczącej się w obszarze tradycji europejskiej. Wydział w swoich działaniach kieruje się zasadami: wolności nauczania, wolności badań naukowych, oraz wolności twórczości artystycznej, poszanowania praw własności intelektualnej, dbania o efekty i jakość, współpracy z otoczeniem przy tworzeniu dydaktyki, działalności kulturotwórczej oraz działań w dziedzinie transferu wiedzy. Wydział prowadzi działalność dydaktyczną, artystyczną, projektową, badawczą, usługowo-badawczą, badania nad sztuką i badania wspomagające sztukę i naukę, a także prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą i edukacyjną. Wydział wykonując te zadania współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami artystycznymi, naukowymi, oświatowymi oraz związkami twórczymi, których działalność jest zbieżna z misją Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. i) ogólne cele oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji przez absolwentów studiów, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii jest wydziałem o nowatorskim profilu. Naszym celem jest kształcenie artystów oraz specjalistów od upowszechniania kultury nowych mediów, którzy po ukończeniu studiów mogliby podjąć twórczą i samodzielną pracę przy produkcji filmów, programów telewizyjnych, spektakli teatralnych, w reklamie i mediach. Jest to wydział kształcący wszechstronnie przygotowanych fachowców od komunikacji wizualnej, gotowych do podejmowania często trudnych decyzji artystycznych, dotyczących formy i treści projektów, w które będą zaangażowani. Dlatego też wzorem najlepszych podobnych wydziałów zagranicznych uczelni duży nacisk w programie nauczania kładziemy na poszerzenie ogólnej wiedzy humanistycznej wiedzy o sztuce, kulturze, filozofii, socjologii i współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Typowe miejsca pracy absolwenta WSzM studia telewizyjne i filmowe galerie agencje reklamowe

2 centra kultury teatry wydawnictwa szkoły i ośrodki edukacji j) wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) Kandydat powinien wykazać się predyspozycjami, które w ocenie członków wydziałowej komisji egzaminacyjnej są konieczne do pełnienia misji artysty. Na powyższe predyspozycje składają się: 1. Aktywna wyobraznia. Umiejętność indywidualnej reakcji na zjawiska otaczającego świata. 2. Wrażliwość na elementy języka sztuk wizualnych takie jak; forma, kolor, kompozycja. 3. Wrażliwość na obraz, dzwięk i treści literackie 4. Umiejętność rozumienia zjawisk czasoprzestrzennych. 5. Odwaga do wyrażania własnych opinii, sprawności intelektualnej. 6. Otwartość na rożnorodność kulturową. 7. Gotowość do prowadzenia dialogu i otwartość na inne opinie. 8. Gotowość do formułowania tez artystycznych. 9. Wysoki poziom kultury osobistej. 10. Cechy świadczące w opinii komisji egzaminacyjnej o posiadaniu osobowości artystycznej. k) zasady rekrutacji 1. O przyjęcie na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Mediów mogą ubiegać się osoby. które uzyskały tytuł magistra. 2. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor ASP na wniosek Dziekana Wydziału Sztuki Mediów 3. Przyjęcie na studia doktoranckie odbywają się na podstawie autoprezentacji dorobku arrtystycznego kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. 4. Składowe punktacji: a) ocena z dyplomu oraz przebieg studiów (średnia ocen ze studiów oraz ocena za dyplom magisterski) od od 0 do 30 pkt b) autoprezentacja dorobku artystycznego i pedagogicznego, aktywność artystyczna i pedagogiczna od 0 do 30 pkt c) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej od 0 do 30 pkt d) dodatkowe elementy brane pod uwagę: opinia samodzielnego pracownika naukowego lub uznanego artysty o twórczości i osiągnięciach kandydata udokumentowana znajomość języków obcych 5. Dokumenty, które należy złożyć w dziekanacie, w ustalonym przez Dziekana terminie: a) kwestionariusz b) dyplom ukończenia studiów magisterskich, lub studiów drugiego stopnia c) dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki w nauce, w tym średnią ocen z toku studiów d) życiorys e) 3 fotografie f) ksero dowodu osobistego g) dowód dokonania opłaty za egzamin wstępny h) opis zainteresowań artystycznych i) informacje o aktywności artystycznej, w szczególności o wystawach, publikacjach, nagrodach, stażach udokumentowane na nośniku cyfrowym (5-7 min. nagrania) j) fakultatywnie opinię samodzielnego pracownika naukowego lub uznanego artysty o twórczości i osiągnięciach kandydata k) fakultatywnie dokumenty potwierdzające informacje o znajomości języków obcych 6. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna dla osoby, której dotyczy. 7. O zdaniu egzaminu decyduje liczba otrzymanych punktów. 8. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona w siedzibie Wydziału Sztuki Mediów, w terminie podanym przez kierownika studiów doktoranckich. 9. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie skada się w terminie 14 dni od daty ogłoszenia decyzji. Podstawą odwołania może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzję podejmuje Rektor ASP po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora ASP jest ostateczna. 10. Harmonogram składania dokumentów i odbycia egzaminów wstępnych ustalany jest corocznie przez Radę Wydziału Sztuki Mediów, na wniosek kierownika studiów doktoranckich. l) różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach prowadzonych w uczelni, Proponowany program jest autorskim, unikatowym programem, który powstał na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Jego cechą charakterystyczną jest połączenie badań artystycznych z twórczością własną

3 słuchacza, wzmocnionych poznawaniem współczesnej teorii sztuki, filozofii sztuki i estetyki. Powstaje w ten sposób platforma do połączenia działań kreacyjnych i twórczych z praktycznymi; do konfrontowania wiedzy teoretycznej ze sztuką własną;, do zaznajomienia się z koncepcjami dydaktycznymi doświadczonych profesorów i artystów, które stanowić będą bazę do prowadzenia własnych zajęć ze studentami. II. Zakładane efekty Praktyczne efekty (umiejętności). Symbol K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 absolwent powinien być zdolny do (w kategorii UMIEJĘTNOŚCI): świadomego tworzenia oryginalnych w zakresie koncepcji i realizacji prac artystycznych, wspartych rozważaniami teoretycznymi o szerokim spektrum penetracji współczesnej wiedzy i sztuki w obrębie sztuki mediów, scenografii, kostiumu i ubioru myślenia kreatywnego i koncepcyjnego, wnoszenia oryginalnego wkładu do zasobów sztuki, wiedzy o kulturze i nowych metodach nauczania; twórczego autorozwoju opartego na naukowych i artystycznych badaniach (analizach i syntezach), w których będzie można prezentować oryginalne, nowatorskie podejście do nauki i sztuki w obrębie studiowanych kierunków; formułowania nowych tematów badawczych na pograniczu działań kulturotwórczych i naukowych, penetrujących współczesny obszar sztuki w ramach precyzyjnie określonych zasad; formułowania tematów badań i założeń do procesów twórczych, oraz projektowania metod wykonawczych w różnych dziedzinach działalności artystycznej; formułowania stanowiska artysty w kontekście sytuacji społecznych i kulturowych; budowania zespołów interdyscyplinarnych i wielonarodowych wokół tworzonych projektów artystycznych i badawczych; inicjowania pracy grupowej i kierowania zespołem współpracowników; zdobywania informacji z literatury, Internetu oraz źródeł nieformalnych mogące rozwinąć oraz pomóc zinterpretować i zweryfikować projekt i koncepcję artystyczną; poddawania krytycznej analizie i ocenie efekty pracy swojej i innych artystów; werbalnie, literacko oraz w formie prezentacji multimedialnej, w języku polskim i obcych, uwzględniając wystąpienia publiczne; merytorycznego odpowiadania na krytyczne uwagi na temat swojej twórczości; umiejętności samodzielnego, odpowiedzialnego planowania własnego rozwoju intelektualnego i artystycznego; planowania sposobów finansowania prowadzonych badań, procesów twórczych i projektowych w zakresie istniejących ram europejskich; analizowania i definiowania własnych, a także studentów, ograniczeń oraz planowania strategii maksymalizacji działań; Teoretyczne efekty (wiedza).

4 Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie (w kategorii WIEDZA): na poziomie zaawansowanym w zakresie interpretowania współczesnych pojęć, teorii i problemów właściwych obszarowi zainteresowań oraz prowadzonych działań twórczych i badawczych w Europie i Świecie; metod i technik badań naukowych w odniesieniu do obszarów szeroko pojętych sztuk mediów, scenografii, kostiumu i ubioru; naj nowszych technik i technologii realizacyjnych stosowanych i proponowanych na świecie w penetrowanych dziedzinach; możliwości transferu umiejętności oraz rezultatów swojej pracy do innych obszarów badań lub działań twórczych; nowoczesnej metodyki pozyskiwania, wykorzystywania i dokumentowania informacji niezbędnych do prowadzenia badań i działań w wybranej dziedzinie sztuki; o obowiązujących zasadach ochrony własności intelektualnej i artystycznej w Polsce, Europie i Świecie; na poziomie zaawansowanym na temat etyki obowiązującej w pracy naukowej, artystycznej i pedagogicznej; rozpoznawania, definiowania i eliminowania nietrafnych koncepcji w pracy naukowej, artystycznej i pedagogicznej; możliwości wykorzystania rezultatów własnej pracy oraz ich rzeczywistych potencjałów ekonomicznych; związanej z planowaniem, pozyskiwaniem i praktycznym wykorzystywaniem sposobów finansowania planowanych i prowadzonych badań naukowych, procesów twórczych i projektowych w zakresie istniejących ram europejskich; Ogólne efekty (kompetencje społeczne). Symbol K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 absolwent powinien być zdolny do (w kategorii INNE KOMPETENCJE): kierowania się zasadami etyki i prawdy w swojej działalności artystycznej oraz pedagogicznej zarówno w społeczności akademickiej jak i życiu; konsekwentnego podążania za swoimi ideałami twórczymi; kreacyjnego rozwijania wizji na przestrzeni całego okresu pracy, polegającej na poszukiwaniu nowych rozwiązań naukowych, artystycznych i pedagogicznych; oceny i rozumienia skutków swoich zachowań i działań oraz ich recepcji w większym zespole ludzkim; postępowania w duchu humanizmu i tolerancji, zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki, szanując różnice światopoglądowe i wielości postaw twórczych;

5 III. Opis programu studiów a) Doktoranci studiują na prawach i zasadach obowiązujących studentów i doktorantów ASP w Warszawie. b) Studia doktoranckie trwają sześć semestrów. c) Rozpoczęcie studiów następuje po pozytywnym wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz podpisaniu umowy cywilno-prawnej z ASP d) Opłata za jeden rok studiów wynosi 9500 zł (płatne jednorazowo, w dwóch ratach po 50% lub rozłożone na 10 rat miesięcznych od października do lipca) oraz jednorazowe wpisowe w wysokości 1000 zł. e) Doktoranci otrzymują indeks oraz legitymację doktorancką. f) W każdym roku odbywa się 16 zjazdów weekendowych, po 8 w semestrze. g) Za całość studiów student otrzymuje 55 punktów ECTS h) Na całość zajęć składają się: zajęcia obowiązkowe (warsztaty, seminaria) zajęcia fakultatywne (pracownie, wykłady) zajęcia dydaktyczne (praktyki dydaktyczne, wykład dla studentów) praktyki zawodowe. i) Doktoranci studiują pod opieką indywidualnego opiekuna artystycznego. Doktorant wybiera sobie opiekuna artystycznego spośród pracowników wydziału z tytułem profesora lub dra habilitowanego (lub tytuł równoważny). Do zatwierdzenia wyboru musi uzyskać zgodę tegoż wykładowcy. Opiekun może być później promotorem pracy doktorskiej. j) Po pierwszym roku doktorant ma prawo do zmiany opiekuna. k) Ponadto doktorant wybiera sobie opiekuna pomocniczego. Podobnie jak w wypadku opiekuna artystycznego, doktorant musi uzyskać jego zgodę. l) Opiekun pomocniczy może być zmieniany co roku. m) Student studiów doktoranckich korzysta z pracowni prowadzonych przez opiekuna artystycznego i opiekuna pomocniczego. n) Po wyrażeniu zgody przez prowadzącego, doktorant może uczestniczyć w pracach wszystkich pracowni istniejących na Wydziale Sztuki Mediów. Za tę część zajęć nie otrzymuje on punktów ECTS. o) Każdy doktorant ma obowiązek stworzyć jedno wydarzenie artystyczne rocznie (n.p. wystawa lub inne, zależnie od dziedziny), odbywające się poza zapleczem wystawienniczym ASP w Warszawie. W przypadku studentów pierwszego roku dopuszcza się udział w wystawie zbiorowej. Niewywiązanie się jest równoznaczne z niezaliczeniem roku. p) Po zakończeniu każdego roku studiów doktoranci zobowiązani są do złożenia sprawozdania z postępów w realizacji pracy doktorskiej. Sprawozdanie musi być złożone i przyjęte do 30 września. Sprawozdanie ma ponadto zawierać spis dokonań doktoranta w danym roku, dokumentację potwierdzającą te dokonania oraz opinię promotora oceniającą postępy w pracy nad doktoratem, dołączoną w zamkniętej kopercie r) Doktorant może uczęszczać na zajęcia w innych ośrodkach akademickich, także zagranicznych. Zostaną mu one zaliczone w grupie zajęć fakultatywnych, pod warunkiem przedłożenia odpowiednich potwierdzeń, łącznie z liczbą punktów ECTS. s) Doktorant otrzymuje następującą liczbę punktów ECTS: ZAJ. OBOWIĄZKOWE SEM SEM SEM SEM SEM SEM GODZ KONT/sem GODZ. PR. WŁASNEJ/sem GODZ. W SUMIE Estetyka - warszt Komunikacja społ - warszt Antropologia kultury - warszt Sztuka nowych mediów -war Seminarium doktoranckie ZAJ. FAKULTATYWNE Pracownia Pracownia Wykład Wykład ZAJ. DYDAKTYCZNE Praktyki dydakt Wykład dla studentów SUMA ECT S

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2014/2015

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

ANIMACJA studia I stopnia DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA

ANIMACJA studia I stopnia DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA ANIMACJA studia I stopnia DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA 1/ Ogólna informacja o kierunku studiów: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wydział Komunikacji Multimedialnej KIERUNEK ANIMACJA Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 2014/2015 SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 Poziom

Bardziej szczegółowo