UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI I TERAPII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI I TERAPII"

Transkrypt

1 UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI I TERAPII Opracowanie: dr Stefan Szary dziekan WSE WSEiT dr inż. Dariusz Kłódka dziekan WZ WSEiT Konsultacja: mec. Waldemar Gołębiewski mgr Agnieszka Lewandowska mgr Agnieszka Michalska

2 I. UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1. Polityka jakości kształcenia w WSEiT Uczelniany system zarządzania jakością kształcenia został przyjęty Uchwałą Senatu Nr 2/I/2011/2012 z dnia roku. Pod koniec roku akademickiego 2013/2014 dokonano analizy funkcjonowania systemu i stwierdzono konieczność jego modyfikacji. Uaktualniony system wraz z określoną polityką jakości kształcenia zgodny jest z misją Uczelni oraz strategią przyjętą na lata Uwzględnia on także specyficzne potrzeby Uczelni oraz bierze pod uwagę oczekiwania studentów w zakresie usług edukacyjnych na studiach wyższych Cele główne działalności edukacyjnej W ramach realizacji polityki jakości kształcenia, przyjęto następujące cele jakościowe: zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie w ramach zdobycia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia w kontekście profesjonalnego przygotowania do wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań rynku pracy Obszar działalności jakościowej Jakościowe działanie Uczelni obejmuje w sposób szczególny: zgodność realizowanych programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, a także ich doskonalenie, troskę o najwyższą jakość pracy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracyjnych, a także ich rozwój, monitorowanie i analizę jakościową procesu kształcenia poprzez weryfikację i walidację efektów kształcenia, oraz jego doskonalenie, udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w realizacji celów jakościowych w ramach uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, poszerzanie oferty edukacyjnej z uwzględnieniem realnego zapotrzebowania na rynku pracy. 2

3 1.3. Odpowiedzialność za realizację polityki jakościowej Za realizację polityki jakości kształcenia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii odpowiedzialni są: władze Uczelni, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracyjni, studenci, słuchacze studiów podyplomowych. 2. Struktura organizacyjna Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia 2.1. Schemat Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia RADA KONSULTACYJNA WSEiT (interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni) Prorektor ds. rozwoju RADA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Prorektor ds. kształcenia PEŁNOMOCNICY REKTORA ds. KRK ZESPÓŁ 1 ZESPÓŁ2 ZESPÓŁ 3 ZESPÓŁ 4 KOMISJA ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA KOMISJA ds. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DZIEKANI WYDZIAŁÓW ZESPÓŁ Organizacja Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia wymaga odpowiedniego zorganizowania. Podmiotem odpowiedzialnym za całość działania uczelnianego systemu jest Rektor. Rektorowi podlegają bezpośrednio: Prorektor ds. Kształcenia, Prorektor ds. Rozwoju Naukowego, a także wyznaczeni przez niego Pełnomocnicy ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK). 3

4 Polityką jakości kształcenia zajmuje się Rada Jakości Kształcenia, w skład której wchodzą: Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia. Pracami Rady ds. Jakości Kształcenia kieruje Prorektor ds. Kształcenia. Dziekani realizują politykę uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziałach współpracując z Zespołami ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, w skład których wchodzą nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni wydziałów oraz studenci. Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w czasie roku akademickiego, na podstawie otrzymanych raportów z prac Zespołów, przygotowuje raport zbiorczy na koniec roku akademickiego, który przekazuje Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia. Po weryfikacji działań na podstawie otrzymanego raportu i wyrażeniu opinii przez Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, zostaje on przekazany dziekanom. Niezależnie dziekani przygotowują sprawozdanie z realizacji polityki jakościowej na wydziałach i ostateczny wynik prac przedstawiają Senatowi. Po przyjęciu sprawozdania przez Senat zostaje ono przekazane Radzie Jakości Kształcenia w celu dalszych prac nad udoskonalaniem uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia. Ciałami doradczymi Rady Jakości Kształcenia są: Rada Konsultacyjna WSEiT, złożona z interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz Pełnomocnicy Rektora ds. KRK Obowiązki i kompetencje w ramach uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia: Rektor: - sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością kształcenia w Uczelni, - powołuje Radę Jakości Kształcenia i jej przewodniczącego, - powołuje Radę Konsultacyjną WSEiT i jej przewodniczącego, - powołuje Pełnomocników ds. Krajowych Ram Kwalifikacji, - zapewnia odpowiednie warunki w Uczelni do sprawnego funkcjonowania systemu jakości kształcenia. 4

5 Prorektor ds. Kształcenia: - przewodniczy Radzie Jakości Kształcenia, Załącznik - zapewnia organizację i prawidłowe funkcjonowanie procesu dydaktycznego w Uczelni, - przedkłada Senatowi sprawozdanie z działalności Rady Jakości Kształcenia po zakończeniu danego roku akademickiego. Prorektor ds. Rozwoju: - przewodniczy Radzie Konsultacyjnej WSEiT, - czuwa nad procesem rozwoju Uczelni w ramach współpracy Rady z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, - przedkłada Senatowi sprawozdanie z działalności Rady Konsultacyjnej WSEiT po zakończeniu danego roku akademickiego. Pełnomocnicy Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji: - współdziałają w zakresie prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia z Radą Jakości Kształcenia, Radą Konsultacyjną WSEiT oraz z dziekanami wydziałów, - opracowują projekty wewnętrznych aktów prawnych mających na celu doskonalenie uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie, - wykonują inne zadania wskazane przez Rektora w ramach uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia. Rada Jakości Kształcenia: - ustala roczny harmonogram działań związany z zapewnieniem jakości kształcenia w Uczelni, - wyznacza politykę Uczelni w zakresie działań jakościowych: cele, obszar działania, odpowiedzialność za realizację celów, - prezentuje nowe rozwiązania, mające na celu podnoszenie jakości kształcenia, - przedstawia Senatowi po każdym roku akademickim sprawozdanie z realizacji działań jakościowych w Uczelni. 5

6 Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia: Załącznik - na podstawie harmonogramu działań Rady Jakości Kształcenia zleca zespołom zadania realizacji polityki jakościowej, - czuwa nad przebiegiem realizacji zadań w zespołach, - na podstawie sprawozdań zespołów, przygotowuje raport zbiorczy i przekazuje go Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia. Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia: - weryfikuje realizację i zgodność podjętych w Uczelni działań z przyjętą polityką jakościową w ramach uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia, - weryfikuje działania zespołów w zakresie realizacji zadań zawartych w harmonogramie prac przyjętym przez Radę Jakości Kształcenia w danym roku akademickim, - przygotowuje raport zawierający opinię Komisji odnośnie wykonanych zadań w ramach polityki jakościowej Uczelni i przekazuje go dziekanom wydziałów. Dziekani wydziałów: - współpracują z Komisją ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, z Komisją ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz z zespołami realizującymi wyznaczone zadania, - sprawuje nadzór nad przebiegiem działań jakościowych na Wydziałach, - przedkładają Senatowi roczne sprawozdania z funkcjonowania uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziałach. Rada Konsultacyjna WSEiT: - zapewnia udział interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych w doskonaleniu uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia zgodnie z określonym zakresem działania. 6

7 II. WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI Załącznik 1. Rada Konsultacyjna WSEiT W kreowaniu oferty edukacyjnej oraz w zapewnieniu jak najwyższej jakości kształcenia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii udział biorą interesariusze wewnętrzni oraz zewnętrzni, którzy w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą Radę Konsultacyjną WSEiT. Interesariuszami wewnętrznymi WSEiT są: kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy administracyjni uczelni, samorząd studencki, absolwenci, koła naukowe, inne organizacje uczelniane. Interesariuszami zewnętrznymi WSEiT są: władze regionalne i samorządowe, instytucje rynku pracy, agencje zatrudnienia, pracodawcy, firmy i instytucje z branży medycznej, sportowej, kosmetycznej, np: - dostawcy oraz producenci sprzętu medycznego i kosmetycznego, - szpitale, instytuty medyczne i kosmetyczne, centra rehabilitacyjne, - prywatni przedsiębiorcy, - sportowcy, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie partnerskie, organizacje studenckie, instytucje biznesowe, np. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperantów. 7

8 Rada Konsultacyjna WSEiT, w skład której wchodzą interesariusze wewnętrzni oraz zewnętrzni, stanowi istotny element uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, a konsekwentna realizacja zadań przyczynia się do podnoszenia poziomu efektywności procesu dydaktycznego oraz prawidłowo tworzonych procedur w Uczelni. 2. Zakres działania Rady Konsultacyjnej Interesariusze zewnętrzni określają najbardziej aktualne potrzeby, oczekiwania oraz wymagania związane z wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi, co przyczynia się do aktualizowania programów kształcenia oraz określenia wizerunku absolwenta. Do zadań Rady Konsultacyjnej należą: opiniowanie strategii Uczelni oraz udział w jej aktualizowaniu, współudział w kreowaniu oferty edukacyjnej: - opiniowanie planów i programów studiów I i II stopnia, praktyk zawodowych oraz studiów podyplomowych, - opiniowanie tematów prac dyplomowych licencjackich oraz magisterskich, - opiniowanie zagadnień oraz pytań do egzaminów dyplomowych, - współtworzenie nowych kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, - współorganizowanie wykładów otwartych, seminariów, szkoleń, warsztatów, projektów, itp., - pomoc studentom w umożliwianiu kontaktów z pracodawcami, - udział w aktywizowaniu studentów do brania odpowiedzialności za swoją przyszłość, kreowanie wizerunku Uczelni jako otwartej na problemy regionu oraz umożliwianie współpracy z jednostkami gospodarczymi, administracyjnymi oraz samorządowymi, kreowanie wizerunku absolwenta Uczelni. 8

9 III. ZASADY REALIZACJI POLITYKI JAKOŚCI UCZELNI Załącznik 1. Zakres działań jakościowych Od czasu wejścia w życie krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego w 2012 roku, Uczenia dokłada wszelkiej staranności w ustawicznym doskonaleniu jakości kształcenia. Polityka jakości Uczelni jest spójna i transparentna. Wydane wewnętrzne akty prawne oraz wdrożone narzędzia systemowe i procedury mają za zadanie badanie poziomu jakości kształcenia weryfikacja i walidacja uzyskiwanych efektów kształcenia w kontekście: oceny planów studiów i programów studiów oraz sposobu ich realizacji, oceny przygotowania merytorycznego i kompetencji nauczycieli akademickich oraz ich rozwoju naukowego, oceny sposobu weryfikacji założonych efektów kształcenia oraz dostosowania treści przedmiotów i tematów prac dyplomowych pod kątem utylitarnym i aplikacyjnym do wymogów regionalnego rynku pracy, oceny poziomu satysfakcji studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z procesu kształcenia w zakresie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i merytorycznej zawartości oferty kształcenia, zapewnienia dostępu do informacji poprzez udostępnienie planów i programów studiów oraz wyników prowadzonych przez Uczelnię ankiet dotyczących jakości kształcenia. Powyższe zadania realizowane są poprzez stale doskonalony system, którego motorem napędzającym jest Rada Jakości Kształcenia powołana przez Senat Uczelni, nad pracami której nadzór sprawuje Prorektor ds. Kształcenia. Polityka Rady prowadzona jest w ramach dwóch komisji: ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz ds. oceny jakości kształcenia. Do sprawnego funkcjonowania i zapewnienia odpowiedniego zaplecza merytorycznego i administracyjnego działania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia powołano pięć zespołów: 1) dydaktyczny i punktów ECTS, 9

10 2) praktyk zawodowych studentów, 3) prac dyplomowych, 4) studiów podyplomowych i kursów dokształcających, 5) ankietyzacji i ewaluacji. Wsparcia merytorycznego w zakresie KRK udzielają pełnomocnicy Rektora ds. KRK oraz Rada Konsultacyjna WSEiT złożona z interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia pracuje w oparciu o roczny harmonogram prac. Nadzór i wdrożenie polityki jakościowej na wydziałach powierza się dziekanom. Na koniec każdego roku akademickiego przewodniczący Rady Jakości Kształcenia składa sprawozdanie z realizacji działań rady przed Senatem WSEiT, a dziekani sprawozdanie z realizacji polityki jakościowej na wydziałach. 2. Metody ocen polityki jakościowej w Uczelni Słownik pojęć: Efekt kształcenia (Learning outcomes) zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia, Każdy efekt kształcenia musi posiadać wszystkie poniższe cechy (według koncepcji SMART): S specyfic szczegółowy, konkretny efekty kształcenia powinny być szczegółowo opisane, dotyczyć konkretnych oczekiwań co do tego jaką wiedzę i umiejętności student powinien osiągnąć po zakończeniu kursu, M measurable mierzalny do każdego zdefiniowanego efektu kształcenia muszą wystąpić jasne kryteria jego oceny czy i w jakim stopniu został osiągnięty, A acceptable/accurate akceptowalny/trafny każdy efekt powinien być przedyskutowany i skonsultowany z wytycznymi zewnętrznymi dla przedmiotu, R realistic realistyczny możliwy do osiągnięcia przez realizacje przedmiotu (zdefiniowane efekty kształcenia nie mogą odnosić się do działań, treści, form dydaktycznych, których dany przedmiot nie obejmuje, 10

11 T time-scaled efekty kształcenia dla danego przedmiotu powinny być osiągalne w zdefiniowanym przez program czasie. Efekt uczenia się zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów, Weryfikacja potwierdzenie, przez przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały osiągnięte założone w programie kształcenia efekty kształcenia lub odbył się formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Podstawowymi sposobami weryfikacji realizacji polityki jakościowej w Uczelni są: weryfikacja jakościowa procesu dydaktycznego i kadry naukowo-dydaktycznej: - ankiety oceny pracy nauczycieli akademickich, - ankiety okresowej oceny nauczycieli akademickich, prowadzonej w ramach zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, - arkusze samooceny nauczycieli akademickich oraz arkusze CV zawodowego obrazujące rozwój naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i zawodowy, - arkusze wyników hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uczelni w ramach przygotowywanych corocznie harmonogramów hospitacji zatwierdzanych przez dziekanów wydziałów, - arkusze wyników hospitacji praktyk studenckich prowadzonych w ramach hospitacji praktyk przez koordynatorów ds. praktyk zawodowych, - ankiety dotyczące nakładu pracy i stopnia opanowania przez studenta założonych efektów kształcenia, - karty przedmiotów zawierające założone efekty kształcenia oraz sposoby ich weryfikacji, - ankiety weryfikacji realizacji prac dyplomowych pod kątem przydatności zawartych w pracy tez i wyników do realiów kierunku i ich wykorzystania w praktyce, - inne niezdefiniowane w systemie narzędzia, 11

12 - dostępność planów i programów studiów, kart przedmiotów oraz wyników ankiet oceny pracy nauczycieli akademickich i weryfikacji założonych efektów kształcenia na stronie internetowej Uczelni, celem transparentności pracy Uczelni oraz możliwości świadomego wyboru oferty edukacyjnej przez kandydatów na studia, weryfikacja jakościowa pracy pracowników administracyjnych: - ankiety oceny pracy administracji, weryfikacja jakościowa pracy studentów: - analiza wytworów prac studentów w kontekście możliwości osiągnięcia założonych efektów kształcenia oraz ich przydatności w przyszłej pracy zawodowej, - archiwizacja wytworów prac studenckich jako element służący dokumentowaniu i potwierdzaniu zdobycia założonych efektów kształcenia, - sprawozdania z posiedzeń samorządu studenckiego, weryfikacja jakościowa losów zawodowych absolwentów: - wyniki z badania losów absolwentów uzyskane z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. 12

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej

Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak 1) Katedra Nawigacji Lotniczej W S O S P w Dęblinie 2) Centrum Badań Kosmicznych PAN 3) Katedra Geodezji Satelitarnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Wydanie IV uwzględniające regulacje prawne i wymogi wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji Uchwała

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania. do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewniania. do nowych regulacji prawnych Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Politechnika Łódzka 24 kwietnia i 2012 r. Maria Ziółek i Dorota Piotrowska Ekspertki Bolońskie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY INFRASTRUKTURY I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE. na lata 2012 2022

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY INFRASTRUKTURY I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE. na lata 2012 2022 STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY INFRASTRUKTURY I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE na lata 2012 2022 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. MISJA 4 3. WIZJA 5 4. POLITYKA JAKOŚCI 5 5. ANALIZA SWOT 5 6. CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia Na podstawie 15 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2014 r. na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w obszarach nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych na poziomie studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Część I: Organizacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości. programów kształcenia na bazie efektów kształcenia

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości. programów kształcenia na bazie efektów kształcenia Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia uwzględniające ę tworzenie programów kształcenia na bazie efektów kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE Uczelnia Łazarskiego Warszawa, 21 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 6-7 czerwca 2014 r. na kierunku zarządzanie prowadzonym w ramach obszaru nauk społecznych na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo