INNOWACYJNO PRZEDSI BIORSTW A SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI WYNIKI BADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNO PRZEDSI BIORSTW A SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI WYNIKI BADA"

Transkrypt

1 INNOWACYJNO PRZEDSI BIORSTW A SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI WYNIKI BADA PATRYCJA H BEK, JERZY CIERSKI Streszczenie W artykule przedstaiono yniki bada dotycz cych innoacyjno ci przedsi biorst oraz o lio ci jej styuloania przy poocy certyfikoanego systeu zarz dzania jako ci (SZJ). W pierszej cz ci artykułu oóiono die spo ród o iu zasad zarz dzania jako ci, które bezpo rednio skazuj na istnienie zi zku i dzy dro ony SZJ a innoacyjno ci przedsi biorsta. W drugiej cz ci artykułu przedstaiono yniki przeproadzonych bada ankietoych. Słoa kluczoe: innoacja, PN-EN ISO 9001:2009, zasady zarz dzania jako ci 1. Wproadzenie Peter Drucker tierdził, e przedsi biorsto, które nie potrafi torzy innoacji, ginie [2]. Ziany otoczeniu przedsi biorst staj si coraz szybsze. Krótki cykl ycia produktó, coraz szybszy post p techniczny, zi kszaj ca si ilo dost pnej inforacji oraz nasilaj ca si ich yniku konkurencja rodz potrzeb dra ania innoacji. W literaturze przediotu spółistnieje iele sposobó definioania poj cia innoacji. W niniejszy artykule jako podsta do roza a przyj to definicj innoacji pochodz c z Podr cznika Oslo[6], który jest ona definioana jako: dro enie noego lub znacz co udoskonalonego produktu (yrobu lub usługi) lub procesu, noej etody arketingoej lub noej etody organizacyjnej praktyce gospodarczej, organizacji iejsca pracy lub stosunkach z otoczenie. Minialny yogie zaistnienia innoacji jest, aby produkt, proces, etoda arketingoa lub etoda organizacyjna były noe (lub znacz co udoskonalone) dla firy. Zalicza si tu produkty, procesy i etody, które dana fira opracoała jako piersza, oraz te, które zostały przysojone od innych fir lub podiotó. Praidłoo zbudoany i dro ony syste zarz dzania jako ci (SZJ) zgodny z yaganiai nor ISO serii 9000 o e stanoi ródło ielu korzy ci dla przedsi biorsta. Jedny z pozytynych efektó funkcjonoania takiego systeu o e by styuloanie innoacyjno ci przedsi biorsta. Na zi zek i dzy systee zarz dzania jako ci a innoacyjno ci przedsi biorsta, szczególno ci, skazuj die spo ród o iu zasad zarz dzania jako ci, które najy sze kieronicto o e ykorzysta do uzyskania popray funkcjonoania organizacji: Zasada szósta: Ci głe doskonalenie oraz Zasada sióda: Podejoanie decyzji na podstaie faktó.

2 160 Patrycja H bek, Jerzy cierski Innoacyjno przedsi biorst a syste zarz dzania jako ci yniki bada Z definicji jako ci, któr Masaaki Iai zaarł sojej ksi ce pt. Kaizen ynika, e istnieje cisły zi zek poi dzy jako ci a poj cie doskonalenia. Definiuje on jako jako szystko, co o na poprai. Zgodnie z szóst zasad ci głe doskonalenie funkcjonoania organizacji poinno by jej stały cele. Z tego te zgl du yniki działa dotycz cych ci głego doskonalenia, gdy jest to niezb dne, s przegl dane celu okre lenia dalszych o lio ci doskonalenia. W ten sposób doskonalenie jest działanie ci gły[5]. Głóny cele udoskonale en trznej jako ci jest odchudzanie en trznych procesó, tj. zapobieganie ado i probleo en trznych procesach, lepsze ykorzystanie zasobó, projektoanie ydajniejszych procesó. Popraa zen trznej jako ci jest ukierunkoana na zen trznego klienta celu zi kszenia jego zadoolenia[1]. Jednak e aby rozpocz proces doskonalenia/uspranie organizacji, konieczne jest zgroadzenie odpoiedniej iedzy. A z iedz przedsi biorsta i uiej tno ci jej ykorzystania bezpo rednio zi zany jest proces innoacyjny. Zgodnie z yaganiai nory PN-EN ISO 9001:2009 (p. 8.4 Analiza danych) organizacja poinna okre li, zbiera i analizoa odpoiednie dane celu ykazania przydatno ci i skuteczno ci systeu zarz dzania jako ci oraz celu identyfikacji i oceny o liych uspranie. Zgodnie z siód zasad zarz dzania jako ci podejoanie decyzji na podstaie faktó skuteczne decyzje opieraj si na analizie danych i inforacji[5]. W spranie funkcjonuj cy systeie zarz dzania jako ci groadzone dane i inforacje s analizoane. Na podstaie tych analiz pozyskiana jest iedza, która odpoiednio ykorzystana (o e i poinna) stanoi ródło innoacji. Innoacyjno jest jedny z głónych czynnikó osi gania przeagi konkurencyjnej przedsi biorst. Wdro ony przedsi biorstie syste zarz dzania jako ci daje o lio doskonalenia funkcjonoania organizacji oraz dra ania innoacji. Mo lio ci te jednak e s nieielki stopniu przez przedsi biorsta ykorzystyane. Cele artykułu jest prezentacja ynikó bada dotycz cych płyu systeu zarz dzania jako ci na innoacyjno przedsi biorst. 2. Innoacyjno przedsi biorst a syste zarz dzania jako ci prezentacja ynikó bada W niniejszej cz ci artykułu przedstaione zostan yniki bada przeproadzonych raach projektu badaczego łasnego realizoanego na Wydziale Organizacji i Zarz dzania Politechniki l skiej nr BW-455/ROZ-3/2010, pt.: Wpły systeó zarz dzania jako ci na innoacyjno przedsi biorst przeysłoych. Innoacyjno przedsi biorst dla potrzeb bada została zdefinioana szeroko, jako en trzna zdolno i skłonno przedsi biorst do kreoania i koercyjnego ykorzystyania innoacji praktyce. Zdolno innoacyjna przedsi biorst oznacza zaróno uiej tno torzenia, dra ania i uposzechniania (dyfuzji) innoacji, jak rónie uiej tno przyjoania innoacji z zen trz, ze sojego otoczenia [7]. Metodyka bada Ł cznie, z populacji przedsi biorst sektora M P posiadaj cych certyfikat systeu zarz dzania jako ci (o nieznanej dokładnie liczno ci liczba certyfikató SZJ zarejestroanych Polsce a charakter szacunkoy ze zgl du na brak kraju pełnych statystyk na ten teat. Jednostki certyfikuj ce nie aj oboi zku spraozdaania ani

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knoledge Manageent Nr 40, zgl de GUS ani innej organizacji [3]) działaj cych na terenie ojeództa l skiego do bada ytypoano 210 podiotó. Cele uzyskania szerszego zakresu nioskoania do bada ytypoano rónie przedsi biorsta du e oraz nie posiadaj ce certyfikoanego systeu zarz dzania jako ci ( ty celu ykorzystano ykaz ycofanych certyfikató iod cej na ryku jednostki certyfikuj cej, ł cznie 112 podiotó). Po przeproadzeniu badania ankietoego oraz ocenie kopletno ci i spójno ci uzyskanych danych, do analizy syntetycznej przyj to yniki dotycz ce 58 fir. Badania przeproadzono etod ankieto (ankieta internetoa), okresie od rze nia do listopada 2010 roku. Narz dzie badacze Kestionariusz ankiety składał si z trzech cz ci. Piersza jego cz dotyczyła ogólnych inforacji, charakteryzuj cych przedsi biorsto, druga cz skupiała si na posiadany przez przedsi biorsto systeie zarz dzania jako ci, trzecia cze dotyczyła zagadnie zi zanych z innoacyjno ci przedsi biorsta. Wykorzystany badaniach kestionariusz ankietoy skonstruoany został na podstaie bada literaturoych i łasnych przey le autoró. Pytania z trzeciej cz ci kestionariusza sforułoano oparciu o etodologi cyklicznie przeproadzanych i dzynarodoych bada statystycznych dotycz cych innoacyjno ci przedsi biorst Unii Europejskiej (Counity Innovation Survey CIS 3) [3]. W kestionariuszu ankiety innoacje podzielono na rodzaje: proceso czyli innoacje obr bie procesu dro enie noej lub znacz co udoskonalonej etody produkcji lub dostay; znacz ce ziany zakresie technologii, urz dze oraz/lub oprograoania., produkto, arketingo, organizacyjn, zgodnie z typologi podr cznika Oslo[6]. Kestionariusz ankietoy został uieszczony na stronie internetoej 27 rze nia 2010 roku. Respondenci byli zapraszani do zi cia udziału badaniach przez inforacj rozsyłan i poczt elektroniczn. Kestionariusz, u yty badaniach został zaprojektoany j zyku HTML, co pozoliło na pełne zautoatyzoanie ankiety. Charakterystyka próby Charakterystyka badanych przedsi biorst została dokonana z punktu idzenia takich cech firy, jak: ielko (edług zatrudnienia), rodzaj działalno ci, iek (okres funkcjonoania na rynku), bran a, rodzaj łasno ci, zakres działalno ci oraz obecna sytuacja finansoa badanego podiotu. W badanej próbie znalazło si 33% fir rednich zatrudniaj cych od 50 do 249 praconikó, 27% fir du ych zatrudniaj cych poy ej 250 praconikó, 26% fir ałych o zatrudnieniu od 10 do 49 osób oraz 14% fir ikro, zatrudniaj cych do 9 praconikó. W ród ankietoanych fir najliczniej reprezentoane były firy produkcyjne 34%, usługoe 26% oraz produkcyjno usługoe 19% ogółu badanych przedsi biorst. W ród ankietoanych fir 66% z nich o na okre li iane dojrzałych, z uagi na zasób do iadczenia ynikaj cy z dłu szego okresu funkcjonoania (dłu ej ni 10 lat na rynku). Druga najliczniejsza ród badanych przedsi biorst grupa (21%) to firy działaj ce na rynku od 5 do 10 lat. W badanej próbie najliczniej reprezentoana była bran a przeysłoa 25%, otoryzacyjna 19% oraz budonicto 12%. W ród ankietoanych fir 67% stanoiły przedsi biorsta pryatne, 19% ogółu badanych podiotó reprezentoały firy z udziałe kapitału zagranicznego. Ponad połoa fir (58%) soj działalno proadzi na rynku

4 162 Patrycja H bek, Jerzy cierski Innoacyjno przedsi biorst a syste zarz dzania jako ci yniki bada i dzynarodoy a 29% badanych podiotó działa na rynku krajoy. Ł cznie pozytyn ocen sytuacji (bardzo dobra i dobra), której znajduje si przedsi biorsto deklaruje 74% ankietoanych podiotó. Jedynie 2% przedsi biorst oceniło soj sytuacje jako bardzo zł. W badanej próbie 67% podiotó posiadało certyfikoany syste zarz dzania jako ci (SZJ). W grupie przedsi biorst du ych szystkie podioty posiadały SZJ, rednich przedsi biorstach certyfikat posiadało 84% podiotó. Sytuacja firach zatrudniaj cych niej ni 50 praconikó była najbardziej zró nicoana, co przedstaia rysunek 1. Z uagi na fakt, i certyfikacja cja jest kosztony procese i czasai yaga sparcia osób z zen trz ałe firy nie cz sto dra aj syste zarz dzania jako ci. Małe przedsi biorsta zazyczaj decyduj si certyfikoa sój SZJ kiedy yagane jest to przez klienta, chc eksportoa soje yroby lub kiedy zusza je do tego konkurencja. W i kszo ci przypadkó jest to zachoanie yuszone, st d brakuje te pradziego zaanga oania i zainteresoania SZJ od saego pocz tku. W przyszło ci skutkoa to o e niepraidłoy funkcjonoanie tego systeu, oraz brakie podejoania działa doskonal cych. Rysunek 1. Syste zarz dzania jako ci ałych i ikro przedsi biorstach Efekty dro enia systeu zarz dzania jako ci badanych przedsi biorstach Zdanie respondentó reprezentuj cych ałe i rednie przedsi biorsta dro enie systeu zarz dzania jako ci naji kszy pły (du y i bardzo du y) iało na sforalizoanie działa (67% skaza ), zi kszenie presti u i zaufania do organizacji (67%), uspranienie obiegu dokuentó (58%), zrost zadoolenia klientó (50%), uspranienie funkcjonoania organizacji (51%) a jednocze nie zi kszenie biurokracji (50%) (tabela 1). Z drugiej strony dro enie SZJ opinii respondentó nie iało płyu lub iało ały pły na zi kszenie innoacyjno ci (50% skaza ), zniejszenie liczby reklaacji (46%), zrost zadoolenia praconikó i partneró (38%). Du e przedsi biorsta najcz ciej skazyały na du y i bardzo du y pły SZJ na zi kszenie presti u i zaufania do

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knoledge Manageent Nr 40, organizacji (79% skaza ), uspranienie obiegu dokuentacji (79%), zrost zadoolenia klientó (71%), zniejszenie liczby reklaacji (71%), sforalizoanie działa (71%) i jednocze nie zi kszenie biurokracji (71%). W ród 60% ankietoanych przedsi biorst panuje przekonanie, e inforacja generoana przez ich syste zarz dzania jako ci jest ykorzystyana stopniu dobry i bardzo dobry. Z bada ynika, i i niejsze przedsi biorsto ty inforacja taka jest niejszy stopniu ykorzystyana ( stopniu dobry i bardzo dobry inforacj ykorzystuje 79% du ych fir, 57% rednich i 38% ałych i ikro). Tabela 1 Efekty dro enia systeu zarz dzania jako ci grupie ałych i rednich przedsi biorst W jaki stopniu dro enie systeu zarz dzania jako ci Pan/i firie płyn ło na: nie iało płyu ały pły redni pły du y pły bardzo du y pły zrost zadoolenia klientó 21% 8% 21% 42% 8% zrost zadoolenia partneró i 13% 25% 29% 33% 0% spółpraconikó uspranienie funkcjonoania 4% 4% 41% 38% 13% organizacji zi kszenie zysku 17% 17% 41% 21% 4% zi kszeni presti u i zaufania do - 8% 25% 42% 25% organizacji zniejszenie liczby reklaacji 21% 25% 29% 21% 4% zi kszenie o lio ci rozojoych 5% 29% 33% 33% - organizacji zi kszenie innoacyjno ci 13% 37% 29% 21% - uspranienie obiegu dokuentó 4% 17% 21% 33% 25% popraa kounikacji en trznej 4% 17% 42% 29% 8% zi kszenie biurokracji 8% 17% 25% 21% 29% sforalizoanie działa 13% 3% 17% 42% 25% zrost kosztó 8% 30% 54% 4% 4% Fora działalno ci innoacyjnej badanych przedsi biorst W badanych przedsi biorstach najcz ciej proadzane były innoacje procesoe i produktoe. W ród grupy przedsi biorst M P posiadaj cych certyfikoany SZJ innoacje były cz ciej dra ane ni grupie przedsi biorst nie posiadaj cych systeu zarz dzania jako ci (do grupy przedsi biorst nie posiadaj cych SZJ zaliczono rónie przedsi biorsta obecnie dra aj ce SZJ). W grupie M P posiadaj cych certyfikat SZJ 25% przedsi biorst nie proadza innoacji, natoiast grupie nie posiadaj cej SZJ 39%. W grupie du ych przedsi biorst (analizoane jako jedna grupa ze zgl du i szystkie podioty z tej grupy posiadały SZJ) 19% stanoiły podioty nie proadzaj ce innoacji (tabela 2). Czynniki pooduj ce zaniechanie działa innoacyjnych podzielono kestionariuszu ankiety na trzy grupy czynniki ekonoiczne, en trzne i inne czynniki do których zaliczono niestabilno regulacji pranych i ograniczony kontakt z klientai.

6 164 Patrycja H bek, Jerzy cierski Innoacyjno przedsi biorst a syste zarz dzania jako ci yniki bada W ród ałych i rednich przedsi biorst na pierszy iejscu skazane zostały czynniki ekonoiczne jako naji ksza bariera dra ania innoacji (ysokie koszty innoacji 50%, ysokie ryzyko ekonoiczne 26% i brak ródeł finansoania 19%). Kolejne skazania dotyczyły ałej elastyczno ci organizacyjnej 17% oraz braku ykalifikoanego personelu 14%. Wdro ony syste zarz dzania jako ci ałych i rednich przedsi biorstach nie płyn ł na skazyane bariery innoacji. W du ych przedsi biorstach cz sto skazyano na niestabilno regulacji pranych jako barier dra ania innoacji. Wskazania dla pozostałych czynnikó kształtoały si podobnie jak grupie M P. Tabela 2 Fora działalno ci innoacyjnej Fora działalno ci innoacyjnej M P Du e M P z SZJ M P bez SZJ przedsi biorsto nie proadzaj ce innoacji 31% 19% 25% 39% przedsi biorsto proadzaj ce innoacje procesoe przedsi biorsto proadzaj ce innoacje produktoe przedsi biorsto proadzaj ce innoacje arketingoe przedsi biorsto proadzaj ce innoacje organizacyjne 40% 63% 50% 28% 33% 50% 46% 17% 24% 25% 29% 17% 21% 38% 21% 22% ródła innoacji Najbardziej znacz cy ródłe innoacji ałych i rednich przedsi biorstach, bez zgl du na posiadany SZJ, oraz grupie du ych przedsi biorst było sao przedsi biorsto/praconicy (tabela 3). Tabela 3 ródła innoacji ródła innoacji M P M P bez M P z Du e ogółe SZJ SZJ sao przedsi biorsto/ praconicy 50% 36% 63% 81% konkurenci lub inne przedsi biorsta 29% 21% 33% 31% klienci lub konsuenci 26% 7% 42% 44% dostacy yposa enia, surocó, koponentó lub 21% 7% 29% 19% oprograoania rz d instytuty badacze, uczelnie y sze, parki 12% 7% 8% 25% technologiczne targi i ystay 17% 21% 13% 38% konferencje, spotkania, czasopisa 19% 21% 21% 19%

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knoledge Manageent Nr 40, Kolejny najbardziej znacz cy ródłe innoacji były inne przedsi biorsta, klienci. ródła instytucjonalne cz ciej skazyane były grupie du ych przedsi biorst (25%) ni M P (12%). W grupie du ych przedsi biorst znacz cy ródłe innoacji s rónie organizoane targi i ystay (38%). Na uag zasługuje fakt i kszej ilo ci skaza na klientó i dostacó jako ródła innoacji ałych i rednich przedsi biorstach posiadaj cych syste zarz dzania jako ci. W ałych i rednich przedsi biorstach procesie generoania innoacji naji kszy stopniu uczestnicz praconicy (38% skaza ). Nie bior udziału dostacy (33%) oraz instytuty badacze/y sze uczelnie (33%). W du ych przedsi biorstach procesie generoania innoacji najcz ciej bior udział klienci (44%) i praconicy (38%). Małe i rednie przedsi biorsta nie posiadaj ce dro onego SZJ cz ciej skazyały na brak uczestnicta klientó (36% skaza ) procesie generoania innoacji ni przedsi biorsta z tej grupy posiadaj ce SZJ, odpoiednio 13% skaza (tabela 4). Tabela 4 Stopie uczestnicta procesie generoania innoacji M P Stopie uczestnicta procesie generoania innoacji nie bior udzia łu M P bez SZJ ały stopn iu redni stopni u du y stopn iu nie bior udzia łu M P z SZJ ały stopn iu redni stopni u du y stopn iu dostacy 29% 14% 7% 0% 33% 21% 8% 8% klienci 36% 7% 0% 21% 13% 8% 25% 33% praconicy 7% 7% 7% 36% 4% 8% 29% 38% instytuty badacze/y sze uczelnie 43% 7% 0% 0% 33% 25% 4% 4% Efekty dro onych innoacji W ałych i rednich przedsi biorstach najcz ciej skazyanyi efektai dro onych innoacji były: popraa jako ci produktó (45%), rozszerzenie asortyentu produktó (36%), oraz zi kszenie sprzeda y (31%), czyli efekty zi zane z innoacjai produktoyi (tabela 5).

8 166 Patrycja H bek, Jerzy cierski Innoacyjno przedsi biorst a syste zarz dzania jako ci yniki bada Efekty dro onych innoacji Tabela 5 Efekty dro onych innoacji M P ogółe M P bez SZJ M P z SZJ Du e ograniczenie kosztó ateriałó i energii na jednostk produkcji 29% 14% 38% 50% ograniczenie kosztó pracy na jednostk produkcji 19% 21% 21% 38% zi kszenie ocy produkcyjnych 21% 7% 29% 69% zi kszenie elastyczno ci produkcji 29% 14% 38% 25% popraa jako ci produktó 45% 21% 54% 63% zi kszenie sprzeda y 31% 36% 29% 38% rozszerzenie asortyentu produktó 36% 29% 42% 50% W du ych przedsi biorstach najcz ciej skazyanyi efektai dro enia innoacji były: zi kszenie ocy produkcyjnych (69%), popraa jako ci produktó (63%), ograniczenie kosztó ateriałó i energii na jednostk produkcji (50%) oraz rozszerzenie asortyentu produktó (50%). W ałych i rednich przedsi biorstach posiadaj cych SZJ ogólnie skazyano i cej efektó dro onych innoacji ni grupie tych przedsi biorst nie posiadaj cych SZJ. ródła finansoania Projekty innoacyjne badanych przedsi biorstach najcz ciej finansoane były łasnyi rodkai badanych podiotó (ła ciciel, bie ca działalno przedsi biorsta) zaróno ałych i rednich, jak i du ych przedsi biorstach, bez zgl du na posiadany syste zarz dzania jako ci. Kolejno skazyanyi ródłai finansoania były banki M P 29%, du e przedsi biorsta 44% oraz fundusze UE odpoiednio 21% i 25%. Małe i rednie przedsi biorsta posiadaj ce SZJ cz ciej skazyały na finansoanie innoacji z funduszy europejskich (29%) ni grupa przedsi biorst nie posiadaj cych SZJ (7%). Rodzaje działalno ci innoacyjnej W grupie ałych i rednich przedsi biorst działalno innoacyjna najcz ciej charakteryzoała si zakupe noych technologii/aszyn/urz dze zieniaj cych proces produkcji (50% skaza ), proadzanie znacz co ulepszonych yrobó na rynek (45%) oraz stosoanie innoacyjnych etod i narz dzi arketingoych (40%).

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knoledge Manageent Nr 40, Tabela 6 Rodzaj podejoanej działalno ci innoacyjnej Czy Pana/i fira kiedykoliek: M P Du e M P bez SZJ M P z SZJ tak nie tak nie tak nie tak nie zgłosiła patent/y? 21% 50% 69% 19% 7% 57% 29% 46% korzystała z obcych patentó? 17% 55% 38% 44% 14% 50% 21% 54% uzyskała/zakupiła licencj (nie dotyczy licencji na 24% 48% 38% 44% 21% 43% 29% 46% popularne oprograoanie)? dokonała zakupu noych 50% 24% 69% 19% 29% 36% 63% 17% technologii/aszyn/urz dze zasadniczo zieniaj cych proces produkcji? opracoała prototyp/y? 29% 40% 56% 25% 21% 36% 38% 38% proadziła noe yroby na rynek? 36% 33% 69% 19% 29% 29% 46% 29% proadziła znacz co ulepszone yroby na rynek? 45% 26% 63% 19% 43% 21% 50% 25% stosoała innoacyjne etody i narz dzia 40% 31% 19% 63% 43% 21% 38% 38% arketingoe? stosoała innoacyjne etody i narz dzia 26% 48% 56% 25% 14% 50% 29% 50% zarz dzaniu produkcj (TPM, TQM, Lean Manufacturing)? Wpły systeu zarz dzania jako ci na działalno innoacyjn przedsi biorst W grupie du ych przedsi biorst najcz ciej skazyanyi rodzajai podejoanych działa innoacyjnych były: zgłaszanie patentó (69% skaza ), zakupy noych technologii/aszyn/urz dze zieniaj cych proces produkcji (69%), proadzanie noych (69%) i znacz co ulepszonych yrobó na rynek (63%). Du e przedsi biorsta cz ciej (56%) ni M P (26%) stosuj innoacyjne etody i narz dzia zarz dzaniu produkcj. Małe i rednie przedsi biorsta posiadaj ce syste zarz dzania jako ci skazyały na i ksz ilo rodzajó podejoanych działa innoacyjnych ni przedsi biorsta nie posiadaj ce SZJ. Naji cej skaza grupie M P posiadaj cych SZJ dotyczyło zakupu noych technologii/aszyn/urz dze zasadniczo zieniaj cych proces produkcji (63%), przedsi biorsta bez certyfikatu odpoiednio 29% (tabela 6). Zaróno grupie M P jak i du ych przedsi biorstach respondenci cz ciej skazyali na brak płyu dro onego systeu zarz dzania jako ci na zrost liczby yszczególnionych rodzajó działalno ci innoacyjnej (tabela 7). Wyj tek stanoi stosoanie innoacyjnych etod i narz dzi zarz dzaniu produkcj badanych przedsi biorstach. Zaróno grupie M P (tak 42%, nie 38% skaza ) jak i du ych przedsi biorstach (tak 56%, nie 31% skaza ) respondenci cz ciej skazyali na zrost liczby stosoanych innoacyjnych etod i narz dzi zarz dzaniu produkcj po dro eniu systeu zarz dzania jako ci.

10 168 Patrycja H bek, Jerzy cierski Innoacyjno przedsi biorst a syste zarz dzania jako ci yniki bada Tabela 7 Wpły SZJ na działalno innoacyjn przedsi biorsta Czy po dro eniu SZJ zaobseroano zrost liczby: M P z SZJ Du e tak nie tak nie zgłoszonych patentó? 0% 75% 31% 56% licencji? 8% 67% 19% 69% zakupionych noych technologii/aszyn/urz dze? 25% 54% 44% 44% opracoanych prototypó? 17% 58% 38% 50% noych yrobó proadzonych na rynek? 29% 46% 31% 56% znacz co ulepszonych yrobó proadzonych na rynek? 29% 46% 38% 50% stosoanych innoacyjnych etod i narz dzi arketingoych? 17% 58% 31% 56% stosoanych innoacyjnych etod i narz dzi zarz dzaniu produkcj? 42% 38% 56% 31% ródło: Opracoanie łasne. 3. Podsuoanie Poj cie innoacji jest ró nie interpretoane literaturze przediotu. Co do jednego stierdzenia jednak e panuje zgodno : innoacyjno jest jedny z kluczoych czynnikó osi gania przeagi konkurencyjnej przedsi biorsta. Noe produkty, technologie czy systey zarz dzania s niezb dne dla rozoju przedsi biorsta. Spranie funkcjonuj cy syste zarz dzania jako ci generuje dane i inforacje o przedsi biorstie, które poddane analizie pozalaj na zgroadzenie iedzy. Wiedza ta odpoiednio ykorzystana o e stanoi en trzne ródło innoacji. Wobec tego syste zarz dzania jako ci o e styuloa innoacyjno przedsi biorsta. Jednak e nie szystkie przedsi biorsta tak postrzegaj SZJ (jako narz dzie zi kszania sojej innoacyjno ci), co znalazło potierdzenie przeproadzony przez autoró badaniu. Opinie respondentó reprezentuj cych ałe i rednie przedsi biorsta co do zi kszenia innoacyjno ci przedsi biorsta yniku dro enia SZJ s podzielone. Na brak płyu i ały pły dro onego SZJ na zi kszenie innoacyjno ci przedsi biorsta skazało 50% przedsi biorst. Druga połoa respondentó skazała na redni (29%) i du y pły (21%) dro onego SZJ na zi kszenie innoacyjno ci przedsi biorsta. aden z respondentó nie skazał na bardzo du y pły SZJ na zi kszenie innoacyjno ci przedsi biorsta. W du ych przedsi biorstach cz ciej skazyano na pozytyne efekty dro onego SZJ. Zi kszenie innoacyjno ci stopniu du y i bardzo du y tej grupie przedsi biorst uzyskało 50% skaza jako efekt funkcjonoania SZJ. Najcz ciej skazyan barier dra ania innoacji M P były czynniki ekonoiczne. Małe i rednie przedsi biorsta nie posiadaj ce dro onego SZJ cz ciej skazyały na brak uczestnicta klientó (36% skaza ) procesie generoania innoacji ni przedsi biorsta posiadaj ce SZJ, odpoiednio 13% skaza. Małe i rednie przedsi biorsta posiadaj ce syste zarz dzania jako ci skazyały na i ksz ilo rodzajó podejoanych działa innoacyjnych ni przedsi biorsta nie posiadaj ce SZJ. W opinii respondentó, zaróno z grupy M P jak i du ych przedsi biorst, dro ony syste zarz dzania jako ci najcz ciej płyał na zrost liczby stosoanych innoacyjnych etod i narz dzi zarz dzaniu produkcj.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knoledge Manageent Nr 40, [1] Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstay zarz dzania jako ci, PWN, Warszaa 2002, s. 46. [2] Drucker P.: Innoacja i przedsi biorczo. Praktyka i zasady, PWE, Warszaa 1992, s. 21. [3] Innovation in Europe. Results for the EU, Iceland and Noray, European Counities 2004 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-ses/docs/results_fro_cis3_for_eu _iceland_noray.pdf; [4] Kolarz M.: Wpły zagranicznych inestycji bezpo rednich na innoacyjno przedsi biorst Polsce, Wydanicto Uniersytetu l skiego, Katoice [5] PN-EN ISO 9000:2006, Systey zarz dzania jako ci. Podstay i terinologia, PKN, Warszaa [6] Podr cznik Oslo. Zasady groadzenia i interpretacji danych dotycz cych innoacji, Ministersto Nauki i Szkolnicta Wy szego, Departaent Strategii i Rozoju Nauki, ydanie polskie, Warszaa 2006, s [7] M. Pichlak: Uarunkoania innoacyjno ci przedsi biorst ojeództie l ski yniki bada ankietoych, praca zbioroa pod red. J. Pyki pt. Nooczesno przeysłu i usług. Modele, etody i narz dzia zarz dzania organizacjai, TNOiK, Katoice 2010, s ENTERPRISE INNOVATION AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM RESEARCH RESULTS Suary The article presents results of the research on innovation and the capacity to stiulate it ith the help of certified quality anageent syste (QMS). First the paper discusses to of the eight quality anageent principles, hich directly indicate existence of the relationship beteen the ipleented QMS and enterprise innovation. The second part presents results of the survey. Keyords: innovation, ISO 9001:2008, quality anageent principles Patrycja H bek Jerzy cierski Instytut In ynierii Produkcji Wydział Organizacji i Zarz dzania Politechnika l ska ul. Roosevelta 26, Zabrze e-ail:

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Załącznik do Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy Kłodzko 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Opracował: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Naza modułu kształcenia Praktyka terenoa z geotechniki KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Naza jednostki proadzącej moduł Państoa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pała II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Budowa sukcesu budownictwo ekologiczne na Śląsku. Nr umowy : UDA-POKL.08.01.01-24-483/12

REGULAMIN PROJEKTU Budowa sukcesu budownictwo ekologiczne na Śląsku. Nr umowy : UDA-POKL.08.01.01-24-483/12 REGULAMIN PROJEKTU Budowa sukcesu budownictwo ekologiczne na Śląsku Nr umowy : UDA-POKL.08.01.01-24-483/12 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Budowa sukcesu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie I Kraina Wygasłych Wulkanów jej produkty i usługi.

Przedsięwzięcie I Kraina Wygasłych Wulkanów jej produkty i usługi. Przedsięzięcie I Kraina Wygasłych Wulkanó jej produkty i usługi. Lista rekomendoanych operacji: Planoana Preferoany zakres operacji ilość operacji Odnoa i rozój 1 - miejsca do ekspozycji i promocji lokalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału w Biurze Dyrektora Generalnego - Wydział Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich W miesiącu poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-01 Wydanie 7 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Raport z Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzonej w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku

Raport z Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzonej w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku Raport z Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzonej w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 1 do Raportu z Ewaluacji Analiza ankiet dla rodziców przedszkola.

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości RESPONS Zarządzanie małymi hotelami i restauracjami doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i właścicieli 539920-LLP-1-2013-1-BG-LEONARDO-LMP National Field Research Report Country: Polska Author:

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Grafika komputerowa w celu przeprowadzenia analizy rynku. W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA PW-.3. /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Wojciech Lorek Data: 26 wrzesień 2007r. Obowiązuje od:2 listopada 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 26 września2007r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 60/140/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 60/140/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 60/140/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/136/16 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

Julian Zawistowski Instytut Badań Strukturalnych

Julian Zawistowski Instytut Badań Strukturalnych Moduł 1: Monitoring oparty na danych dostępnych - przedstawienie wniosków z badania, prezentacja funkcjonalności utworzonej w ramach modułu bazy danych i wskaźników dotyczących mazowieckiego rynku pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze

Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze Badania w ramach projektu Nowe podejście do zamówień

Bardziej szczegółowo