Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Determinants of quality management system in enterprise

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Determinants of quality management system in enterprise"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Determinants of quality management system in enterprise Streszczenie: Uwzgl dnienie priorytetu jako ci w organizacji to poszukiwanie mo liwo ci sta- ego doskonalenia procesów w kontek cie ich sprawno ci operacyjnej, jak i zdolno ci do zaspokajania stwierdzonych i przysz ych potrzeb klienta. Oznacza to brak tolerancji dla b dów. Jako przyniesie firmie wymierne korzy ci tylko wówczas, gdy b dzie stanowi silnie zintegrowany system z pozosta ymi elementami organizacji i zostanie przeniesiona z p aszczyzny operacyjnej na poziom strategiczny. System zarz dzania jako ci mo e okaza si najlepszym sposobem na utrzymanie, a tak e zwi kszenie zysku. W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie na podstawie przeprowadzonych bada z wykorzystaniem metody sonda u diagnostycznego z zastosowaniem techniki wywiadu i ankiety. S owa kluczowe: jako, zarz dzanie jako ci, elementy systemu zarz dzania jako ci Abstract: Taking into account the priority of quality in the organization to seek opportunities for continuous improvement of processes in the context of their operating efficiency as and ability to satisfy stated and future needs. This means no tolerance for mistakes. The quality will bring measurable advantages only if it is a highly integrated system with the rest of the organization and will be transferred from the plane operating on a strategic level. The quality management system may be the best way to maintain and increase profit. The paper presents the conditions of the system of quality management in the enterprise based on studies using the method of diagnostic survey using interview and survey techniques. Keywords: quality, quality management, quality management system elements Wst p Na system jako ci sk ada si struktura organizacyjna procesy i procedury oraz zasoby potrzebne w zarz dzaniu jako ci. Wdra anie tego systemu wymusza zorganizowane i konsekwentne dzia ania wykorzystuj ce czynniki ludzkie, techniczne i administracyjne. System zarz dzania jako ci musi obejmowa ca organizacje 1. 1 H. Wyr bek, Zarz dzanie jako ci w organizacjach edukacyjnych, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 83, Seria: Administracja i Zarz dzanie 10(2009), s. 249.

2 110 H. Wyr bek Wdra aj c system zarz dzania jako ci, organizacja powinna: - okre li procesy niezb dne do dla wdro enia systemu, mog to by procesy produkcyjne, us ugowe, logistyczne, sprzeda y, - ustali kolejno i wzajemne powi zania tych procesów, - ustali kryteria i metody wymagane dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania i kontroli tych procesów, - zapewni informacje niezb dne dla funkcjonowania i kontroli tych procesów - mierzy, monitorowa i analizowa te procesy oraz wdro y dzia- ania niezb dne dla osi gni cia planowanych wyników i dla sta ego doskonalenia. Organizacja powinna opracowa polityk jako ci wraz z celami jako ci, ksi g jako ci, procedury i instrukcje oraz zapisy. Dokumentacja mo e by sporz dzona w dowolnej formie i na dowolnym no niku. Ksi ga jako ci powinna zawiera informacje o zakresie systemu i ewentualnych wy czeniach, odwo ania do procedur, opis wzajemnych zale no ci mi dzy procesami obj tymi systemem. Dokumenty maj by czytelne, atwe do zidentyfikowania i odnalezienia. Zewn trzne dokumenty maj by odpowiednio oznaczane i nadzorowane. Nieaktualne dokumenty musz by wycofywane i zabezpieczane przed niezamierzonym wykorzystaniem 2. Zaanga owanie kierownictwa powinno dawa wiadectwo swojego zaanga owania we wdro enie i ci g e doskonalenie systemu. Sposobami dawania tego wiadectwa s : ustanowienie polityki i celów jako ci, przeprowadzanie przegl dów, zapewnienie dost pno ci niezb dnych zasobów i u wiadamianie pracownikom wa no ci spe nienia wymaga klienta oraz przepisów prawnych. Nadrz dnym celem jest osi gni cie zadowolenia klienta. W tym celu powinny by okre lane i spe niane wymagania klienta 3. Organizacja powinna zapewni niezb dne zasoby dla wdro enia i utrzymania systemu jako ci oraz sta ego jego doskonalenia, a tak e osi gania zadowolenia klienta drog spe nienia jego wymaga. Norma wyró nia trzy rodzaje zasobów: ludzi, infrastruktur oraz rodowisko pracy. Personelowi, któremu wyznaczono odpowiedzialno ci okre lone w ramach systemu zarz dzania jako ci powinien by kompetentny w oparciu o odpowiednie wykszta cenie, szkolenie, umiej tno ci i do wiadczenie. Norma wymaga, aby w organizacji zasta a okre lona, zapewniona i utrzymana infrastruktura potrzebna do uzyskania wyrobu zgodnego z wymaganiami, jak równie okre lenie i zarz dzanie rodowiskiem pracy, niezb dnym do osi gania wymaganego poziomu jako ci wyrobu 4. W tym rozdziale normy, zawarte s wymagania, które mog zosta wy- czone, je eli nie odpowiadaj one dzia alno ci organizacji. W przedsi biorstwie, w którym nie wyst puje projektowanie wyrobów, nale y wy czy ten 2 W. Soko owicz, A. Srzednicki, ISO - system zapewnienia jako ci, C.H. BECK, Warszawa 2004, s H. Wojciechowski; ISO 9000 w Praktyce,ODDK, Gda sk 2000, s S. Wawak, Zarz dzanie jako ci - teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice 2002, s. 66. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

3 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 111 element i zaznaczy ten fakt w ksi dze jako ci. Natomiast w przedsi biorstwie wyst powa oby projektowania, to musi zosta uwzgl dnione w systemie 5. Wytworzenie produktu w organizacji powinno by planowane i rozwijana, dlatego w procesach towarzysz cych planowaniu nale y okre li : - cele jako ci oraz wymagania dotycz ce wyrobu, - procesy, zasoby i dokumenty s potrzebne przy realizacji tego wyrobu, - dzia ania, które umo liwi nadzór nad wyrobem (walidacja, weryfikacja, monitorowanie, itp.), - zapisy. System zarz dzania jako ci wymaga, aby w organizacji zosta y zaplanowane i wró one procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia, potrzebne do: - wykazania zgodno ci wyrobu z wymaganiami, - zapewnienie zgodno ci systemu zarz dzania z wymaganiami, - ci g ego doskonalenia systemy zarz dzania jako ci, Ocena funkcjonowanie systemu zarz dzania jako ci w badanym przedsi biorstwie 6 Prowadzona przez przedsi biorstwo polityka jako ci dotyczy wdro enia i sta ego doskonalenia systemu zarz dzania jako ci, jak równie kierunków dzia a jako ciowych, zgodnie z perspektywicznym planem rozwoju przedsi biorstwa dla sta ego polepszania obs ugi Klientów i wdra ania do oferty handlowej wyrobów o coraz wy szym poziomie jako ci. Polityka jako ci opiera si na czterech podstawowych zasadach: - jako jest to zadanie dla ka dego w przedsi biorstwie, - jako obejmuje ludzi, procesy, systemy, cele, - jako to zapobieganie niezgodno ci, a nie ich wykrywanie, - jako uzyskana dzisiaj gwarantuje przysz o przedsi biorstwa. - polityka jako ci wytycza i determinuje cele, rodki i metody realizacji. W celu zapewnienia poprawno ci i skuteczno ci funkcjonowania Systemu Jako ci minimum raz w roku prowadzone s przegl dy dokonywane przez kierownictwo przedsi biorstwa w zakresie: - oceny funkcjonowania Systemu Jako ci, - oceny realizacji wyznaczonych celów jako ciowych, - analizy wyników auditów wewn trznych, - skuteczno ci podj tych dzia a koryguj cych i zapobiegawczych, - analizy reklamacji odbiorców, - analizy wyrobów wadliwych (braków), - analizy potrzeb szkoleniowych. 5 J. Konholm J., ISO wymagania bez tajemnic, WN ALFA-WERO, Warszawa 1998, s Badania zrealizowano w ramach dzia alno ci statutowej Katedry Podstaw Zarz dzania Wydzia u Zarz dzania w 2010 roku z wykorzystaniem metody sonda u diagnostycznego z zastosowaniem techniki wywiadu i ankiety. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

4 112 H. Wyr bek Orientacja na klienta Najwy sze kierownictwo zapewni o, e wymagania klienta s odpowiednio rozpoznawane, okre lane i spe niane w celu zwi kszenia zadowolenia klienta. Okre lenie danych wej ciowych do procesów g ównych, systemowych i wspomagaj cych oraz zasad funkcjonowania procesów gwarantuj, e wymagania klienta s zrozumia e przez wszystkich uczestników procesów. W przedsi biorstwie zosta y zidentyfikowane nast puj ce procesy 7 : - Proces zarz dzania przegl dem i ocen szj, który obejmuje odpowiedzialno i zaanga owanie najwy szego kierownictwa. Wykonywanie, dokumentowanie i ocen przegl dów SZJ przez kierownictwo, wyznaczanie i monitoring celów jako ciowych, okresow ocen zgodno ci post powania z wymaganiami prawnymi. - Proces zarz dzania auditami i doskonaleniem SZJ, który obejmuje planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie wewn trznych auditów SZJ oraz post powanie w przypadku stwierdzenia niezgodno- ci, przeprowadzania dzia a koryguj cych i zapobiegawczych oraz oceny skuteczno ci podj tych dzia a koryguj cych i zapobiegawczych. - Proces zarz dzania nadzorem nad dokumentami i zapisami SZJ, który obejmuje nadzorowanie procedur, instrukcji i Ksi gi SZJ, dokumentacji dostarczonej przez klientów, dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów i oprzyrz dowania oraz technologii na produkowane wyroby znormalizowane oraz wyroby specjalne, wymaga prawnych i innych, norm oraz nadzorowanie zapisów dotycz cych jako- ci, w SZJ. - Proces zarz dzania projektowaniem wyrobów, który obejmuje wdra anie nowych wyrobów, doskonalenie jako ci produkcji, rozwój i usprawnienie dzia a zwi zanych z doskonaleniem Systemów Zarz dzania, przygotowanie techniczne inwestycji, rozwój i usprawnienie dzia a zwi zanych z doskonaleniem prac techniczno-konstrukcyjnych oraz planowanie rozwoju infrastruktury. - Proces zarz dzania przegl dem wymaga klienta, który obejmuje post powanie dotycz ce przyj cia, przegl du i realizacji zapyta ofertowych i zamówie dotycz cych wyrobów katalogowych, wyrobów specjalnych i us ug, us ug odtworzeniowych, zasady post powania z wyrobami i materia ami dostarczonymi przez klienta w celu wykonania narz dzia lub us ugi oraz monitorowanie otoczenia Spó ki i ocen sytuacji na rynku. - Proces zarz dzania planowaniem produkcji, który obejmuje zasady post powania w sterowaniu procesem produkcyjnym w fazie jego przygotowania. 7 Ksi ga Jako ci badanego przedsi biorstwa. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

5 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Proces zarz dzania zakupami i nadzorem nad dostawcami, który obejmuje planowanie, realizacj i kontrol realizacji zamówie materia ów podstawowych, pomocniczych, us ug zewn trznych i innych materia ów i produktów, których zakup musi by zgodny z wymaganiami bezpiecze stwa i zakupów inwestycyjnych oraz ocen i kwalifikacj dostawców materia ów podstawowych, pomocniczych i us ug zewn trznych. - Proces zarz dzania produkcj wyrobów, który obejmuje zapewnienie przebiegu procesów produkcyjnych, wyrobów i us ug, w sposób planowany, zgodny z obowi zuj c dokumentacj, wymaganiami jako ciowymi, bezpiecze stwa oraz ochrony rodowiska, w nadzorowanych warunkach, spe niaj c przy tym wszystkie wymagania klienta poprzez odpowiednio udokumentowan jako. - Proces zarz dzania magazynowaniem i dostarczaniem, który obejmuje zapewnienie w a ciwego oznaczania, konserwacji i pakowania wyrobów, przechowywania, segregacji, zabezpieczenia przed uszkodzeniem wyrobów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, oceny stanu przechowywanych wyrobów, zgodnego z okre lonymi w umowie i zamówieniu warunkami odbioru, pakowania, zabezpieczenia w czasie transportu wewn trznego oraz dostarczania. - Proces zarz dzania serwisem technicznym, który obejmuje zaspokojenie potrzeb klienta w aspekcie doradczo technicznym oraz w zakresie zg oszonych reklamacji. - Proces zarz dzania zasobami, który obejmuje zapewnienie, e zatrudnieni w przedsi biorstwie pracownicy s kompetentni dzi ki odpowiedniemu wykszta ceniu i szkoleniu, zapewnienie szkole u ytkownikom wyrobów, oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury poprzez nadzór nad sprawno ci techniczn maszyn i urz dze wraz z ich wyposa eniem. Ponadto: - okre lono kryteria i metody niezb dne do zapewnienia, e przebieg procesów i nadzór nad nimi jest skuteczny uj te zosta y one w procedurach i instrukcjach SZJ wg. Spis procedur i instrukcji SZJ, - zapewniono dost pno zasobów i informacji niezb dnych dla prawid owego przebiegu i monitorowania procesów zgodnie z zasadami opisanym w rozdziale 6 Ksi gi SZJ, - prowadzi si monitorowanie, pomiary i analizy procesów na zasadach okre lonych w Ksi dze SZJ w rozdziale 8, - wdro ono dzia ania niezb dne do osi gni cia zaplanowanych wyników realizacji celów jako ciowych, ci g ego doskonalenia procesów poprzez wprowadzenie SZJ zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, i ci g e doskonalenie jako ci. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

6 114 H. Wyr bek Planowanie Najwy sze kierownictwo przedsi biorstwa ustala cele jako ciowe, dla poszczególnych procesów zidentyfikowanych w firmie do realizacji przez odpowiednie komórki organizacyjne w wyznaczonych terminach. Przy ustalaniu celów uwzgl dnia si spe nienie wymaga dotycz cych wyrobu oraz wszelkich pozosta ych wymaga klienta, wymagania prawne i inne, znacz ce aspekty rodowiskowe, zidentyfikowane zagro enia, wyniki oceny ryzyka zawodowego, opcje technologiczne, wymagania finansowe, operacyjne i biznesowe, a tak e interes Spó ki i punkt widzenia stron zainteresowanych. Cele jako ciowe, s wyra ane ilo ciowo, gdy tylko jest to mo liwe oraz s spójne z Polityk Jako ci, Zasady opracowania i monitoringu celów przedstawia procedura Opracowanie i monitoring celów jako ciowych. Kierownictwo przeprowadza planowanie SZJ w celu spe nienia wymaga oraz osi gni cia celów jako ciowych poprzez opracowanie i wdro enie stosownych dokumentów SZJ, które zapewniaj spójno i ci g o SZJ nawet wtedy, gdy planuje si i dokonuje zmian wewn trz systemu. Planuj c SZJ kierownictwo opiera si na informacjach i danych wynikaj cych z: - wymaga i potrzeb klientów i innych stron zainteresowanych, - wymaga prawnych i innych, - wymaga norm ISO 9001, - informacji uzyskiwanych na podstawie analizy danych zwi zanych z satysfakcj klientów, zgodno ci wyrobów z wymaganiami oraz skuteczno ci realizowanych procesów, - informacji uzyskanych na drodze przeprowadzonych auditów wewn trznych, - informacji o ryzyku. Odpowiedzialno i uprawnienia Najwy sze kierownictwo przedsi biorstwa zapewni o okre lenie i zakomunikowanie odpowiedzialno ci i uprawnie. W tym celu zosta opracowany Regulamin Organizacyjny, który okre la struktur organizacyjn, zasady organizacji pracy, zakresy zada poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakresy nadzoru dyrektorów/kierowników pionów organizacyjnych. Zakresy zada, odpowiedzialno ci i uprawnienia ka dego pracownika zawarte s w aktach personalnych Spó ki. Przedstawiciel kierownictwa Zarz d mianowa swojego Pe nomocnika Zarz du ds. Jako ci, który niezale nie od innej odpowiedzialno ci posiada uprawnienia i odpowiedzialno ci, które obejmuj : - zapewnienie, e procesy potrzebne w SZJ s ustanowione, wdro- one i utrzymywane, - raportowanie do Zarz du Spó ki o funkcjonowaniu SZJ oraz wszelkich potrzeb zwi zanych z doskonaleniem, Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

7 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie zapewnienie podwy szania wiadomo ci personelu w zakresie wymaga i potrzeb klienta promowania wspó udzia u personelu w dzia aniach na rzecz bezpiecze stwa i higieny pracy, - wspó praca ze stronami zewn trznymi w sprawach dotycz cych SZJ (jednostka certyfikuj ca, klienci, dostawcy). Komunikacja wewn trzna Najwy sze kierownictwo zapewnia odpowiednie sposoby komunikacji wewn trz Spó ki mi dzy ró nymi szczeblami i s u bami organizacji oraz ich przep yw w sprawach zwi zanych z SZJ, a tak e zasady komunikowania si z zewn trznymi stronami zainteresowanymi. Procedura Komunikacja okre la zasady komunikowania si w sprawach dotycz cych jako ci: - mi dzy poszczególnymi szczeblami zarz dzania, komórkami organizacyjnymi oraz pracownikami, - z klientem, - z mediami publicznymi, - w przypadkach przekazywania go ciom i podwykonawcom informacji o zasadach dotycz cych bezpiecze stwa pracy oraz bezpiecze stwa przeciwpo arowego obowi zuj cego na terenie zak adu, - w przypadkach otrzymywania i przekazywania informacji, ich dokumentowania oraz reagowania na nie w procesie wspó pracy z instytucjami zewn trznymi oraz spo eczno ci lokaln. Zasoby ludzkie Najwy sze kierownictwo okre li o i zapewni o zasoby i rodki potrzebne do: - wdra ania i utrzymywania SZJ i ci g ego doskonalenia jego skuteczno ci, - zwi kszenia zadowolenia klienta przez spe nienie jego wymaga. Zasoby te obejmuj zasoby finansowe, rodki rzeczowe, sprz t techniczny, technologi, zasoby ludzkie oraz wiedz i umiej tno ci specjalistyczne. Personel wykonuj cy prace maj ce wp yw na jako wyrobów, jest kompetentny. Podstaw kompetencji stanowi mi dzy innymi: wykszta cenie, szkolenia, umiej tno ci oraz do wiadczenie. Przedsi biorstwo okre li o niezb dne kompetencje dla personelu wykonuj cego czynno ci maj ce wp yw na jako wyrobu, zadania maj ce znacz cy wp yw na rodowisko Kompetencje s okre lone w wymaganiach dotycz cych danego stanowiska tzw. Karty Kompetencji opracowane i prowadzone przez Dzia Kadr. Przedsi biorstwo zapewnia szkolenia personelu poprzez przeprowadzanie szkole za ogi, uczestnictwo za ogi w zewn trznych specjalistycznych szkoleniach, kursach i seminariach, targach specjalistycznych, dofinansowywanie studiów zaocznych i podyplomowych. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

8 116 H. Wyr bek Planowanie realizacji wyrobów Planuj c realizacj wyrobów okre lono: - procesy potrzebne do realizacji wyrobów - procesy (wraz z dokumentami opisuj cymi) oraz zale no ci mi dzy nimi, - cele i wymagania zwi zane z realizowanym wyrobem, które zosta- y zdefiniowane w postaci dokumentacji techniczno-jako ciowej. Wymagania zwi zane z realizowanym wyrobem s okre lone w odpowiednich dokumentach SZJ, których wykaz stanowi Spis procedur i instrukcji SZJ. Wymagania te, z uwzgl dnieniem uwag klientów, poddawane s przegl dowi i ewentualnej modyfikacji w celu ich w a ciwej realizacji, - potrzeby w zakresie ustalenia procesów, dokumentów oraz zasobów - zawarte s w opracowanej dokumentacji SZJ oraz dokumentacji technicznej, - wymagan weryfikacj oraz kryteria akceptacji. Zasady dokonywania weryfikacji i akceptacji zakupionego materia u i realizowanego wyrobu okre lone zosta y w procedurach SZJ, - zapisy konieczne dla wykazania, e procesy wykonawcze spe niaj wymagania - zapisy te zosta y zidentyfikowane i obj te nadzorem na zasadach okre lonych w poszczególnych procedurach i instrukcjach SZJ. Okre lenie wymaga dotycz cych wyrobu( klient) Przedsi biorstwo okre li o: - wymagania wyspecyfikowane przez klientów - tryb post powania opisuje szczegó owo procedura Przegl d umowy. Wyroby katalogowe, wyroby specjalne i us ugi oraz us ugi odtworzeniowe, - wymagania nieustalone przez klienta, ale niezb dne do wyspecyfikowanego lub zamierzonego zastosowania wyrobu, bazuj c na w asnych do wiadczeniach i wiedzy, - wymagania wynikaj ce z regulacji zewn trznych takich jak przepisy prawa i normy dotycz ce produkowanych wyrobów, - inne w asne wymagania zawarte w dokumentacji technicznej. Komunikacja z klientem Ustanowione zosta y skuteczne rozwi zania dotycz ce komunikacji z klientem w zakresie: - informacji o oferowanych wyrobach - jest przekazywana poprzez katalogi wyrobów, cenniki, foldery, ulotki, stron internetow, oraz podczas spotka, targów, szkole, - zapyta handlowych, post powania z umowami i zamówieniami oraz zmianami w ww. zakresie, zgodnie z procedur Przegl d umowy. Wyroby katalogowe, wyroby specjalne i us ugi oraz us ugi odtworzeniowe, Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

9 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie informacji zwrotnej od klientów na temat ich problemów i potrzeb, postrzegania marki przedsi biorstwa na rynku, zadowolenia z zakupywanych produktów, - oczekiwa dotycz cych nowych produktów jest prowadzone wg procedury system informacji marketingowej, - informacji zwrotnej od klientów, w tym dotycz cej reklamacji klienta, które skutkuj rozpocz ciem dzia a zgodnie z procedur Obs uga klienta reklamuj cego wyrób, a w przypadku powtarzaj cych si niezgodno ci w wyrobach podj te zostaj dzia ania koryguj ce w trybie procedury Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze. Planowanie projektowania i rozwoju Przedsi biorstwo planuje i nadzoruje projektowanie i rozwój techniczny, aby opracowanie projektu, przegl d projektu, weryfikacja, walidacja, przebiega y w sposób pozwalaj cy na osi gni cie wyrobu oczekiwanego przez klientów. Tryb post powania, odpowiedzialno ci i uprawnienia oraz prowadzenie zapisów z projektowania i rozwoju technicznego zawarte s w procedurze Projektowanie i rozwój techniczny. Nadzór nad planowaniem projektowania i rozwoju technicznego pe ni Pe nomocnik Zarz du ds. Jako ci. Projektowanie i rozwój techniczny obejmuje: - wdra anie nowych wyrobów, - doskonalenie jako ci produkcji, - rozwój i usprawnienie dzia a zwi zanych z doskonaleniem Systemów Zarz dzania, - przygotowanie techniczne inwestycji, - rozwój i usprawnienie dzia a zwi zanych z doskonaleniem prac techniczno- konstrukcyjnych. Do planowania projektowania nowych wyrobów w cza si aspekty rodowiskowe w celu zredukowania negatywnego wp ywu wyrobu na rodowisko oraz wymagania bhp w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji i u ytkowania wyrobu, zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka zawodowego. Ponadto funkcjonuje planowanie rozwoju infrastruktury, które obejmuje planowanie remontów infrastruktury budowlanej oraz planowanie remontów maszyn i urz dze i jest nadzorowane przez Kierownika Zabezpieczenia Technicznego i Produkcji Specjalnej wg procedur Projektowanie i rozwój techniczny oraz Nadzór nad sprawno ci techniczn maszyn i urz dze wraz z ich wyposa eniem. Zakupy Przedsi biorstwo zapewnia, e zakupiony materia do produkcji spe nia wyspecyfikowane wymagania dotycz ce zakupu. Warunki zamówienia materia ów podstawowych, pomocniczych, us ug zewn trznych i innych s ci- le okre lone w zakresie: - przedmiotu zamówienia, - trybu sk adania zamówie, ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

10 118 H. Wyr bek - wymaga technicznych i norm podstawowych, - zasad potwierdzenia przyj cia zamówie do realizacji, - wymaga jako ciowych okre lonych w specyfikacjach, katalogach oraz wymaga bezpiecze stwa. Zespó Zaopatrzenia we wspó pracy z Dzia em Jako ci dokonuje oceny i kwalifikacji dostawców zdolnych spe ni wymagania przedsi biorstwa. Co najmniej dwa razy w roku Kierownik Przygotowania Produkcji powo uje zespó w sk adzie: Pe nomocnik Zarz du ds. Jako ci, Szef Produkcji, Kontroler Jako ci w celu dokonania przegl du dostawców pod wzgl dem spe nienia wymaga zwi zanych z zapewnieniem jako ci i aktualizacji Rejestru dostawców kwalifikowanych. Produkcja i dostarczanie us ug Dzia alno produkcyjna jest planowana i realizowana w warunkach nadzorowanych spe niaj c przy tym wszystkie wymagania klienta. Produkcja jest w pe ni udokumentowana, a poszczególne fazy jej realizacji s sprawdzane i potwierdzane przez dozór wydzia owy i kontrol jako ci. Nadzorowanie procesu realizowane jest przez: - dost pno informacji opisuj cych cechy wyrobu - informacje na temat cech wyrobu zawiera dokumentacja techniczna, dost pna wszystkim zainteresowanym na ka dym etapie realizowanego procesu, - dost pno procedur i instrukcji w odpowiednich miejscach - dokumentacja SZJ jest odpowiednio nadzorowana zgodnie z procedur Nadzór nad dokumentacj oraz udost pniana wszystkim zainteresowanym pracownikom, - stosowanie odpowiednich rodków i wyposa enia do produkcji oraz utrzymania ich wymaganej sprawno ci, które jest dokumentowane i nadzorowane. Tryb post powania przedstawia procedura Nadzór nad sprawno ci techniczn maszyn i urz dze wraz z ich wyposa eniem, procedura Planowanie i produkcja wyrobów, instrukcja Przygotowanie i eksploatacja ch odziw do obróbki skrawaniem, - stosowanie, dost pno i utrzymywanie odpowiedniego wyposa- enia do pomiarów i monitorowania, które odbywa si zgodnie z zasadami przedstawionymi w procedurze. Nadzorowanie wyposa enia do kontroli, pomiarów i bada, - stosowanie odpowiednich dzia a monitoruj cych i zatwierdzaj cych dany wyrób, poprzez kontrol pierwszej sztuki i kontrole mi dzyoperacyjne wg procedury Kontrola i badania w toku produkcji oraz kontrola ko cowa, procesy kwalifikowane wg instrukcji. Procesy o du ej z o ono ci, wymagaj ce szczególnego nadzoru, dodatkowych uprawnie operatorów, udokumentowanej metodyki realizacji b d indywidualnego trybu prób lub bada okre lone zosta y jako procesy wymagaj ce kwalifikacji i okre lone zgodnie z instrukcj Procesy kwalifikowane. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

11 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 119 W celu osi gni cia wymaganej jako ci i zgodno ci wyrobu z za o eniami, okre lone s stosowne kryteria wykonania w postaci rysunków konstrukcyjnych, specyfikacji, Kart odst pstw konstrukcyjnych i instrukcji. Okre- leniem aktualnych kryteriów wykonania zajmuje si Dzia Techniczny. Walidacja procesów produkcji i dostarczania us ugi Przedsi biorstwo zaplanowa o i wdro y o skuteczny system nadzoru nad procesem produkcyjnym w postaci odpowiednio umiejscowionych kontroli w trakcie produkcji oraz bada laboratoryjnych, zarówno stosowanych materia ów, jak i wyrobu gotowego. Prowadzenie pomiarów i bada kontrolnych wynikaj cych z procesu produkcyjnego odbywa si na podstawie instrukcji. Procesy o du ej z o ono ci, wymagaj ce szczególnego nadzoru, dodatkowych uprawnie operatorów, udokumentowanej metodyki realizacji b d indywidualnego trybu prób lub bada, okre lone zosta y jako procesy wymagaj ce kwalifikacji i okre lone zgodnie z instrukcj. Procesy kwalifikowane oznaczaj po czenie nast puj cych elementów: - kontrola procesu przez wykonanie próbki pilota, - utrzymanie sprawno ci urz dze stosowanych w procesie, - instrukcje technologiczne okre laj ce operacje i parametry, - przeszkolony, kwalifikowany personel. Identyfikacja i identyfikowalno Procedura utrzymuje udokumentowane zasady i sposoby oznaczania wyrobów, pozwalaj ce na ich identyfikacj na wszystkich etapach produkcji oraz zasady post powania zapewniaj ce identyfikowalno materia ów z których wykonywane s pi y. Sposoby oznaczania wyrobu w procesie produkcyjnym s okre lone w instrukcjach technologicznych. Identyfikacj wyrobów prowadzi si zgodnie ze zleceniami wpisanymi na przewodnikach warsztatowych, cechowaniem na wyrobie i oznaczeniami na etykietce. Identyfikacj prowadzi si zgodnie z zamówieniami, zleceniami, Raportami zmianowymi i etykietkami. Identyfikowalno materia ów do produkcji prowadzi si na podstawie numeru ewidencyjnego dostawy materia u wypisanego na przywieszkach materia owych, nalepkach, etykietkach oraz zapisów w raportach zmianowych, dokumentach przekazania gotowych wyrobów do magazynu wyrobów i dokumentach wydania wyrobów klientowi. Doskonalenie W sposób ci g y jest doskonalona skuteczno poszczególnych elementów SZJ oraz systemu jako ca o ci. Dane wej ciowe do procesu doskonalenia stanowi : - wyniki auditów wewn trznych, - wyniki analizy danych, ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

12 120 H. Wyr bek - rezultaty podejmowanych dzia a koryguj cych i zapobiegawczych. Powy sze informacje omawiane s podczas przegl dów SZJ przez kierownictwo i znajduj odzwierciedlenie w: - Polityce Jako ci, Pracy, - celach jako ciowych, - zmianach dokonywanych w SZJ i dokumentacji. Dzia ania koryguj ce Dzia ania koryguj ce podejmowane s w celu usuni cia przyczyn niezgodno ci oraz aby zapobiec ich powtórnym wyst pieniom. W tym celu opracowana zosta a procedura Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze, która definiuje wymagania dla: - przegl du niezgodno ci (wraz z reklamacjami i informacjami zwrotnymi od klienta), - ustalenia przyczyn niezgodno ci z wymaganiami dotycz cymi SZJ, wymaganiami prawnymi i innymi, - oceny potrzeby dzia a zapewniaj cych, e dana niezgodno nie wyst pi ponownie, - okre lenia i wdro enia niezb dnych dzia a, - zapisywania wyników podj tych dzia a. Przegl d podj tych dzia a koryguj cych pod k tem ich skuteczno ci dokonywany jest przy okazji przegl dów SZJ przez kierownictwo. Podejmowane dzia ania powinny by odpowiednie do skali problemu, wywo anego wp ywu na rodowisko, zwi zanych z nimi zagro e i ryzyka zawodowego. Dzia ania zapobiegawcze Dzia ania zapobiegawcze podejmowane s w celu usuni cia przyczyn potencjalnych niezgodno ci oraz aby zapobiec ich wyst powaniu. W tym celu opracowana zosta a procedura Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze, która definiuje wymagania dla: - przegl du potencjalnych niezgodno ci i ich przyczyn, - okre lenia odpowiedzialno ci w zakresie realizacji dzia a zapobiegawczych, - ustalenia potencjalnych przyczyn niezgodno ci, - oceny potrzeby dzia a zapewniaj cych, e dana niezgodno nie wyst pi, - okre lenia i wdro enia niezb dnych dzia a, - zapisywania wyników podj tych dzia a. Przegl d podj tych dzia a zapobiegawczych pod k tem ich skuteczno ci i efektywno ci zastosowanych rozwi za dokonywany jest przy okazji przegl dów SZJ przez kierownictwo. Podejmowane dzia ania powinny by odpowiednie do skali problemu, wywo anego wp ywu na rodowisko, zwi zanych z nimi zagro e i ryzyka zawodowego. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

13 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 121 Podsumowanie Wiele organizacji dzia aj cych na rynku system zarz dzania jako ci wdra a nie na zasadzie przymusu lecz ze wzgl dów presti owych. Organizacje bardzo cz sto rywalizuj miedzy sob o pierwsze stwo w uzyskaniu certyfikatu. Wynika to z ch ci, by zagospodarowa si na rynku jak najlepiej i w konsekwencji zosta liderem. Wówczas certyfikat staje si elementem, który jest wykorzystywany w kampaniach reklamowych przez dzia y marketingu i public relations. Potrzeby i korzy ci wynikaj ce z wdra ania systemu zarz dzania jako- ci nie ograniczaj si tylko i wy cznie do rynku. U ytkownicy systemu zarz dzania jako ci podkre laj coraz cz ciej, i wprowadzony system przyczyni si do uporz dkowania organizacji. W praktyce pojawiaj si m ode, dynamiczne i szybko rozwijaj ce si organizacje o znacz cej ju pozycji na rynku, które nie posiadaj nawet schematu organizacyjnego. Taka organizacja posiada kilku pracowników, którzy wspó dzia aj ze sob. Jednak po pewnym czasie przybywa nowych pracowników i klientów, wówczas pojawiaj si tak e i problemy. W tym czasie wspó pracownicy pracuj cy przyt oczeni s nadmiarem obowi zków, panuje z a atmosfera w pracy i w konsekwencji dochodzi do opó nie z zamówieniami. Wówczas nale y wprowadzi zmiany. Pierwsza taka zmiana mo e by system zarz dzania jako ci, który poprzez swoja dzia alno opracowuje schemat organizacyjny i jednocze nie okre la odpowiedzialno i uprawnienia pracowników. Dzi ki temu prace prowadzone s przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, stabilizuje si jako wykonywanej pracy, ograniczony zostaje stres pracowników, poprawia si atmosfera w pracy. Wa nym motywem wprowadzenia systemów zarz dzania jako ci jest potrzeba rozpoznawania realizowanych w organizacji procesów, a nast pnie poprawiania ich spójno ci. W wielu organizacjach praca jest organizowana w oparciu o struktury funkcjonalne. Umo liwia to wprowadzenie spójnej pracy, która ulokowana jest w ró nych pionach i dzia ach, co w konsekwencji prowadzi do komplikacji przep ywu informacji. System zarz dzania jako ci wymusza identyfikacje i opisanie wszystkich procesów realizowanych w organizacji. Na poziomie procesów system zarz dzania jako ci prowadzi do zwi kszenia konkurencyjno ci organizacji poprzez popraw jako ci oferowanych wyrobów i us ug oraz redukowanie zb dnych kosztów. Ka dy proces sk ada si z szeregu operacji i czynno ci, które s przypisane do konkretnych stanowisk pracy. W systemie zarz dzania jako- ci zwraca si uwag na takie aspekty jak: - stworzenie odpowiednich warunków pracy; - identyfikowanie i kszta towanie czynników, które maja na nie wp yw; - zapewnienie niezb dnych zasobów; - utrzymanie porz dku 8. 8 Hamrol A, Mantura W., Zarz dzanie Jako ci teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005, s ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

14 122 H. Wyr bek Pracownicy powinni wiedzie, czego si od nich oczekuje. Nale y jednoznacznie formu owa zadania oraz okre la kryteria ich poprawnego wykonania. Pracownicy musza by odpowiednio przygotowani do pracy, powinni posiada umiej tno ci, wiedz i uprawnienia niezb dne do wykonania swych zada. Nale y analizowa indywidualnie umiej tno ci i predyspozycje pracowników. Istotna kwestia jest zapewnienie efektywnej komunikacji wewn trznej. Kierownictwo powinno wiedzie, czy przydzielone zadania s dobrze rozumiane oraz czy pracownicy uwa aj ich wykonanie za realne. Pracownikom natomiast nale y przekazywa informacje o wynikach ich dzia a. Kolejnym powodem wprowadzenia systemów zarz dzania jako ci jest d enie do u atwienia wspó pracy z innymi organizacjami, szczególnie z tymi, które posiadaj ju wdro ony system zarz dzania jako ci. Mo liwo prowadzenia audytów drugiej strony znacz co wp ywa na wzajemne porozumienie i zrozumienie wymaga oraz mo liwo ci partnera. Zaci ni ciu wspó pracy s u równie podejmowane dzia ania koryguj ce i doskonal ce wynikaj ce z analiz reklamacji, uwag i audytów klientów. System zarz dzania jako ci w uj ciu przedmiotowym uwzgl dnia takie elementy, jak; rodki pracy, przedmioty pracy, metody, technologie, pracowników i wzajemne relacje mi dzy tymi elementami. Niezb dna jest ci g a ocena czynników oddzia ywuj cych na projekt lub specyfikacj oraz weryfikacj i rewizj operacji produkcyjnych oraz procesu kontroli. W systemie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie za jako odpowiadaj wszyscy pracownicy. Badanie i nadzorowanie jako ci oraz troska o ni ma miejsce we wszystkich etapach powstawania i ycia wyrobu, przy czym wyniki bada winny by udokumentowane. Celem systemu zarz dzania jako ci jest tak e jasne okre lenie warunków organizacji firmy, odpowiedzialno ci, kwalifikacji personelu w ka dym obszarze jej dzia alno ci. System zarz dzania jako ci ma za zadanie tworzenie warunków do ustalenia i realizacji zarz dzania wszystkimi dzia aniami, które mog wp ywa na jako wyrobu i jednocze nie mog zapewni, e wyroby lub us ugi oferowane odbiorcy uzyskuj wymagany standard jako ciowy. System zarz dzania jako ci jako nowoczesne i skuteczne narz dzie poprawy jako ci wymaga wielu dzia a oraz daleko posuni tych zmian, przynosi jednak niepodwa alne korzy ci w sferze organizacyjnej i ekonomicznej. Wdro enie systemu jako ci uwarunkowane jest skierowaniem wszystkich funkcji zarz dzania na jako poprzez planowanie celów jako ciowych, oraz sterowanie jako ci, czyli okre lanie zada metod i rodków umo liwiaj cych egzekwowanie ustalonej jako ci na poszczególnych etapach procesu wytwarzania wyrobu lub wiadczenia us ugi. Prawid owo wdro ony system powinien realizowa polityk i cele przedsi biorstwa, oraz zapewni to, e: system jest dobrze rozumiany i efektywny, wyroby i us ugi rzeczywi cie spe niaj oczekiwania odbiorców, a g ówny nacisk jest po o ony bardziej na zapobieganie problemom ni na ich wykrywanie 9. 9 J. Toru ski, Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 80, Seria: Administracja i Zarz dzanie 7(2009), s. 23. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

15 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 123 Wspó czesne przedsi biorstwo chc c osi gn i utrzyma na rynku pozycj konkurencyjn, musi liczy si z coraz ostrzejszymi kryteriami jako- ciowymi, stawianymi przez klientów. Jako obok wydajno ci i kosztów produkcji jest elementem decyduj cym o trwaniu i rozwoju przedsi biorstwa 10. Bibliografia Hamrol A., Mantura W., Zarz dzanie Jako ci teoria i praktyka. PWN, Warszawa Konholm J., ISO 9000-wymagania bez tajemnic, WN ALFA-WERO, Warszawa Soko owicz W., Srzednicki A., ISO-system zapewnienia jako ci, C.H.BECK, Warszawa Toru ski J., Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 80, Seria: Administracja i Zarz dzanie 7(2009). Wawak S., Zarz dzanie jako ci -Teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice Wojciechowski H., ISO 9000 w praktyce, ODDK, Gda sk Wyr bek H., System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno- ciowej, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 81, Seria: Administracja i Zarz dzanie 8(2009). Wyr bek H., Zarz dzanie jako ci w organizacjach edukacyjnych, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 83, Seria: Administracja i Zarz dzanie 10(2009). 10 H. Wyr bek, System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 81, Seria: Administracja i Zarz dzanie 8(2009), s ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj Documentation in the integrated management system of an organization

Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj Documentation in the integrated management system of an organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i 2013 prof. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management

Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie The QFD method in the process of quality management in enterprise

Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie The QFD method in the process of quality management in enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Barbara Wyrzykowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Wprowadzenie Przez wiele lat zarz dzanie jako ci i systemy jako ci by y uznawane

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo