Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Determinants of quality management system in enterprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Determinants of quality management system in enterprise"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Determinants of quality management system in enterprise Streszczenie: Uwzgl dnienie priorytetu jako ci w organizacji to poszukiwanie mo liwo ci sta- ego doskonalenia procesów w kontek cie ich sprawno ci operacyjnej, jak i zdolno ci do zaspokajania stwierdzonych i przysz ych potrzeb klienta. Oznacza to brak tolerancji dla b dów. Jako przyniesie firmie wymierne korzy ci tylko wówczas, gdy b dzie stanowi silnie zintegrowany system z pozosta ymi elementami organizacji i zostanie przeniesiona z p aszczyzny operacyjnej na poziom strategiczny. System zarz dzania jako ci mo e okaza si najlepszym sposobem na utrzymanie, a tak e zwi kszenie zysku. W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie na podstawie przeprowadzonych bada z wykorzystaniem metody sonda u diagnostycznego z zastosowaniem techniki wywiadu i ankiety. S owa kluczowe: jako, zarz dzanie jako ci, elementy systemu zarz dzania jako ci Abstract: Taking into account the priority of quality in the organization to seek opportunities for continuous improvement of processes in the context of their operating efficiency as and ability to satisfy stated and future needs. This means no tolerance for mistakes. The quality will bring measurable advantages only if it is a highly integrated system with the rest of the organization and will be transferred from the plane operating on a strategic level. The quality management system may be the best way to maintain and increase profit. The paper presents the conditions of the system of quality management in the enterprise based on studies using the method of diagnostic survey using interview and survey techniques. Keywords: quality, quality management, quality management system elements Wst p Na system jako ci sk ada si struktura organizacyjna procesy i procedury oraz zasoby potrzebne w zarz dzaniu jako ci. Wdra anie tego systemu wymusza zorganizowane i konsekwentne dzia ania wykorzystuj ce czynniki ludzkie, techniczne i administracyjne. System zarz dzania jako ci musi obejmowa ca organizacje 1. 1 H. Wyr bek, Zarz dzanie jako ci w organizacjach edukacyjnych, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 83, Seria: Administracja i Zarz dzanie 10(2009), s. 249.

2 110 H. Wyr bek Wdra aj c system zarz dzania jako ci, organizacja powinna: - okre li procesy niezb dne do dla wdro enia systemu, mog to by procesy produkcyjne, us ugowe, logistyczne, sprzeda y, - ustali kolejno i wzajemne powi zania tych procesów, - ustali kryteria i metody wymagane dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania i kontroli tych procesów, - zapewni informacje niezb dne dla funkcjonowania i kontroli tych procesów - mierzy, monitorowa i analizowa te procesy oraz wdro y dzia- ania niezb dne dla osi gni cia planowanych wyników i dla sta ego doskonalenia. Organizacja powinna opracowa polityk jako ci wraz z celami jako ci, ksi g jako ci, procedury i instrukcje oraz zapisy. Dokumentacja mo e by sporz dzona w dowolnej formie i na dowolnym no niku. Ksi ga jako ci powinna zawiera informacje o zakresie systemu i ewentualnych wy czeniach, odwo ania do procedur, opis wzajemnych zale no ci mi dzy procesami obj tymi systemem. Dokumenty maj by czytelne, atwe do zidentyfikowania i odnalezienia. Zewn trzne dokumenty maj by odpowiednio oznaczane i nadzorowane. Nieaktualne dokumenty musz by wycofywane i zabezpieczane przed niezamierzonym wykorzystaniem 2. Zaanga owanie kierownictwa powinno dawa wiadectwo swojego zaanga owania we wdro enie i ci g e doskonalenie systemu. Sposobami dawania tego wiadectwa s : ustanowienie polityki i celów jako ci, przeprowadzanie przegl dów, zapewnienie dost pno ci niezb dnych zasobów i u wiadamianie pracownikom wa no ci spe nienia wymaga klienta oraz przepisów prawnych. Nadrz dnym celem jest osi gni cie zadowolenia klienta. W tym celu powinny by okre lane i spe niane wymagania klienta 3. Organizacja powinna zapewni niezb dne zasoby dla wdro enia i utrzymania systemu jako ci oraz sta ego jego doskonalenia, a tak e osi gania zadowolenia klienta drog spe nienia jego wymaga. Norma wyró nia trzy rodzaje zasobów: ludzi, infrastruktur oraz rodowisko pracy. Personelowi, któremu wyznaczono odpowiedzialno ci okre lone w ramach systemu zarz dzania jako ci powinien by kompetentny w oparciu o odpowiednie wykszta cenie, szkolenie, umiej tno ci i do wiadczenie. Norma wymaga, aby w organizacji zasta a okre lona, zapewniona i utrzymana infrastruktura potrzebna do uzyskania wyrobu zgodnego z wymaganiami, jak równie okre lenie i zarz dzanie rodowiskiem pracy, niezb dnym do osi gania wymaganego poziomu jako ci wyrobu 4. W tym rozdziale normy, zawarte s wymagania, które mog zosta wy- czone, je eli nie odpowiadaj one dzia alno ci organizacji. W przedsi biorstwie, w którym nie wyst puje projektowanie wyrobów, nale y wy czy ten 2 W. Soko owicz, A. Srzednicki, ISO - system zapewnienia jako ci, C.H. BECK, Warszawa 2004, s H. Wojciechowski; ISO 9000 w Praktyce,ODDK, Gda sk 2000, s S. Wawak, Zarz dzanie jako ci - teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice 2002, s. 66. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

3 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 111 element i zaznaczy ten fakt w ksi dze jako ci. Natomiast w przedsi biorstwie wyst powa oby projektowania, to musi zosta uwzgl dnione w systemie 5. Wytworzenie produktu w organizacji powinno by planowane i rozwijana, dlatego w procesach towarzysz cych planowaniu nale y okre li : - cele jako ci oraz wymagania dotycz ce wyrobu, - procesy, zasoby i dokumenty s potrzebne przy realizacji tego wyrobu, - dzia ania, które umo liwi nadzór nad wyrobem (walidacja, weryfikacja, monitorowanie, itp.), - zapisy. System zarz dzania jako ci wymaga, aby w organizacji zosta y zaplanowane i wró one procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia, potrzebne do: - wykazania zgodno ci wyrobu z wymaganiami, - zapewnienie zgodno ci systemu zarz dzania z wymaganiami, - ci g ego doskonalenia systemy zarz dzania jako ci, Ocena funkcjonowanie systemu zarz dzania jako ci w badanym przedsi biorstwie 6 Prowadzona przez przedsi biorstwo polityka jako ci dotyczy wdro enia i sta ego doskonalenia systemu zarz dzania jako ci, jak równie kierunków dzia a jako ciowych, zgodnie z perspektywicznym planem rozwoju przedsi biorstwa dla sta ego polepszania obs ugi Klientów i wdra ania do oferty handlowej wyrobów o coraz wy szym poziomie jako ci. Polityka jako ci opiera si na czterech podstawowych zasadach: - jako jest to zadanie dla ka dego w przedsi biorstwie, - jako obejmuje ludzi, procesy, systemy, cele, - jako to zapobieganie niezgodno ci, a nie ich wykrywanie, - jako uzyskana dzisiaj gwarantuje przysz o przedsi biorstwa. - polityka jako ci wytycza i determinuje cele, rodki i metody realizacji. W celu zapewnienia poprawno ci i skuteczno ci funkcjonowania Systemu Jako ci minimum raz w roku prowadzone s przegl dy dokonywane przez kierownictwo przedsi biorstwa w zakresie: - oceny funkcjonowania Systemu Jako ci, - oceny realizacji wyznaczonych celów jako ciowych, - analizy wyników auditów wewn trznych, - skuteczno ci podj tych dzia a koryguj cych i zapobiegawczych, - analizy reklamacji odbiorców, - analizy wyrobów wadliwych (braków), - analizy potrzeb szkoleniowych. 5 J. Konholm J., ISO wymagania bez tajemnic, WN ALFA-WERO, Warszawa 1998, s Badania zrealizowano w ramach dzia alno ci statutowej Katedry Podstaw Zarz dzania Wydzia u Zarz dzania w 2010 roku z wykorzystaniem metody sonda u diagnostycznego z zastosowaniem techniki wywiadu i ankiety. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

4 112 H. Wyr bek Orientacja na klienta Najwy sze kierownictwo zapewni o, e wymagania klienta s odpowiednio rozpoznawane, okre lane i spe niane w celu zwi kszenia zadowolenia klienta. Okre lenie danych wej ciowych do procesów g ównych, systemowych i wspomagaj cych oraz zasad funkcjonowania procesów gwarantuj, e wymagania klienta s zrozumia e przez wszystkich uczestników procesów. W przedsi biorstwie zosta y zidentyfikowane nast puj ce procesy 7 : - Proces zarz dzania przegl dem i ocen szj, który obejmuje odpowiedzialno i zaanga owanie najwy szego kierownictwa. Wykonywanie, dokumentowanie i ocen przegl dów SZJ przez kierownictwo, wyznaczanie i monitoring celów jako ciowych, okresow ocen zgodno ci post powania z wymaganiami prawnymi. - Proces zarz dzania auditami i doskonaleniem SZJ, który obejmuje planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie wewn trznych auditów SZJ oraz post powanie w przypadku stwierdzenia niezgodno- ci, przeprowadzania dzia a koryguj cych i zapobiegawczych oraz oceny skuteczno ci podj tych dzia a koryguj cych i zapobiegawczych. - Proces zarz dzania nadzorem nad dokumentami i zapisami SZJ, który obejmuje nadzorowanie procedur, instrukcji i Ksi gi SZJ, dokumentacji dostarczonej przez klientów, dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów i oprzyrz dowania oraz technologii na produkowane wyroby znormalizowane oraz wyroby specjalne, wymaga prawnych i innych, norm oraz nadzorowanie zapisów dotycz cych jako- ci, w SZJ. - Proces zarz dzania projektowaniem wyrobów, który obejmuje wdra anie nowych wyrobów, doskonalenie jako ci produkcji, rozwój i usprawnienie dzia a zwi zanych z doskonaleniem Systemów Zarz dzania, przygotowanie techniczne inwestycji, rozwój i usprawnienie dzia a zwi zanych z doskonaleniem prac techniczno-konstrukcyjnych oraz planowanie rozwoju infrastruktury. - Proces zarz dzania przegl dem wymaga klienta, który obejmuje post powanie dotycz ce przyj cia, przegl du i realizacji zapyta ofertowych i zamówie dotycz cych wyrobów katalogowych, wyrobów specjalnych i us ug, us ug odtworzeniowych, zasady post powania z wyrobami i materia ami dostarczonymi przez klienta w celu wykonania narz dzia lub us ugi oraz monitorowanie otoczenia Spó ki i ocen sytuacji na rynku. - Proces zarz dzania planowaniem produkcji, który obejmuje zasady post powania w sterowaniu procesem produkcyjnym w fazie jego przygotowania. 7 Ksi ga Jako ci badanego przedsi biorstwa. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

5 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Proces zarz dzania zakupami i nadzorem nad dostawcami, który obejmuje planowanie, realizacj i kontrol realizacji zamówie materia ów podstawowych, pomocniczych, us ug zewn trznych i innych materia ów i produktów, których zakup musi by zgodny z wymaganiami bezpiecze stwa i zakupów inwestycyjnych oraz ocen i kwalifikacj dostawców materia ów podstawowych, pomocniczych i us ug zewn trznych. - Proces zarz dzania produkcj wyrobów, który obejmuje zapewnienie przebiegu procesów produkcyjnych, wyrobów i us ug, w sposób planowany, zgodny z obowi zuj c dokumentacj, wymaganiami jako ciowymi, bezpiecze stwa oraz ochrony rodowiska, w nadzorowanych warunkach, spe niaj c przy tym wszystkie wymagania klienta poprzez odpowiednio udokumentowan jako. - Proces zarz dzania magazynowaniem i dostarczaniem, który obejmuje zapewnienie w a ciwego oznaczania, konserwacji i pakowania wyrobów, przechowywania, segregacji, zabezpieczenia przed uszkodzeniem wyrobów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, oceny stanu przechowywanych wyrobów, zgodnego z okre lonymi w umowie i zamówieniu warunkami odbioru, pakowania, zabezpieczenia w czasie transportu wewn trznego oraz dostarczania. - Proces zarz dzania serwisem technicznym, który obejmuje zaspokojenie potrzeb klienta w aspekcie doradczo technicznym oraz w zakresie zg oszonych reklamacji. - Proces zarz dzania zasobami, który obejmuje zapewnienie, e zatrudnieni w przedsi biorstwie pracownicy s kompetentni dzi ki odpowiedniemu wykszta ceniu i szkoleniu, zapewnienie szkole u ytkownikom wyrobów, oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury poprzez nadzór nad sprawno ci techniczn maszyn i urz dze wraz z ich wyposa eniem. Ponadto: - okre lono kryteria i metody niezb dne do zapewnienia, e przebieg procesów i nadzór nad nimi jest skuteczny uj te zosta y one w procedurach i instrukcjach SZJ wg. Spis procedur i instrukcji SZJ, - zapewniono dost pno zasobów i informacji niezb dnych dla prawid owego przebiegu i monitorowania procesów zgodnie z zasadami opisanym w rozdziale 6 Ksi gi SZJ, - prowadzi si monitorowanie, pomiary i analizy procesów na zasadach okre lonych w Ksi dze SZJ w rozdziale 8, - wdro ono dzia ania niezb dne do osi gni cia zaplanowanych wyników realizacji celów jako ciowych, ci g ego doskonalenia procesów poprzez wprowadzenie SZJ zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, i ci g e doskonalenie jako ci. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

6 114 H. Wyr bek Planowanie Najwy sze kierownictwo przedsi biorstwa ustala cele jako ciowe, dla poszczególnych procesów zidentyfikowanych w firmie do realizacji przez odpowiednie komórki organizacyjne w wyznaczonych terminach. Przy ustalaniu celów uwzgl dnia si spe nienie wymaga dotycz cych wyrobu oraz wszelkich pozosta ych wymaga klienta, wymagania prawne i inne, znacz ce aspekty rodowiskowe, zidentyfikowane zagro enia, wyniki oceny ryzyka zawodowego, opcje technologiczne, wymagania finansowe, operacyjne i biznesowe, a tak e interes Spó ki i punkt widzenia stron zainteresowanych. Cele jako ciowe, s wyra ane ilo ciowo, gdy tylko jest to mo liwe oraz s spójne z Polityk Jako ci, Zasady opracowania i monitoringu celów przedstawia procedura Opracowanie i monitoring celów jako ciowych. Kierownictwo przeprowadza planowanie SZJ w celu spe nienia wymaga oraz osi gni cia celów jako ciowych poprzez opracowanie i wdro enie stosownych dokumentów SZJ, które zapewniaj spójno i ci g o SZJ nawet wtedy, gdy planuje si i dokonuje zmian wewn trz systemu. Planuj c SZJ kierownictwo opiera si na informacjach i danych wynikaj cych z: - wymaga i potrzeb klientów i innych stron zainteresowanych, - wymaga prawnych i innych, - wymaga norm ISO 9001, - informacji uzyskiwanych na podstawie analizy danych zwi zanych z satysfakcj klientów, zgodno ci wyrobów z wymaganiami oraz skuteczno ci realizowanych procesów, - informacji uzyskanych na drodze przeprowadzonych auditów wewn trznych, - informacji o ryzyku. Odpowiedzialno i uprawnienia Najwy sze kierownictwo przedsi biorstwa zapewni o okre lenie i zakomunikowanie odpowiedzialno ci i uprawnie. W tym celu zosta opracowany Regulamin Organizacyjny, który okre la struktur organizacyjn, zasady organizacji pracy, zakresy zada poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakresy nadzoru dyrektorów/kierowników pionów organizacyjnych. Zakresy zada, odpowiedzialno ci i uprawnienia ka dego pracownika zawarte s w aktach personalnych Spó ki. Przedstawiciel kierownictwa Zarz d mianowa swojego Pe nomocnika Zarz du ds. Jako ci, który niezale nie od innej odpowiedzialno ci posiada uprawnienia i odpowiedzialno ci, które obejmuj : - zapewnienie, e procesy potrzebne w SZJ s ustanowione, wdro- one i utrzymywane, - raportowanie do Zarz du Spó ki o funkcjonowaniu SZJ oraz wszelkich potrzeb zwi zanych z doskonaleniem, Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

7 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie zapewnienie podwy szania wiadomo ci personelu w zakresie wymaga i potrzeb klienta promowania wspó udzia u personelu w dzia aniach na rzecz bezpiecze stwa i higieny pracy, - wspó praca ze stronami zewn trznymi w sprawach dotycz cych SZJ (jednostka certyfikuj ca, klienci, dostawcy). Komunikacja wewn trzna Najwy sze kierownictwo zapewnia odpowiednie sposoby komunikacji wewn trz Spó ki mi dzy ró nymi szczeblami i s u bami organizacji oraz ich przep yw w sprawach zwi zanych z SZJ, a tak e zasady komunikowania si z zewn trznymi stronami zainteresowanymi. Procedura Komunikacja okre la zasady komunikowania si w sprawach dotycz cych jako ci: - mi dzy poszczególnymi szczeblami zarz dzania, komórkami organizacyjnymi oraz pracownikami, - z klientem, - z mediami publicznymi, - w przypadkach przekazywania go ciom i podwykonawcom informacji o zasadach dotycz cych bezpiecze stwa pracy oraz bezpiecze stwa przeciwpo arowego obowi zuj cego na terenie zak adu, - w przypadkach otrzymywania i przekazywania informacji, ich dokumentowania oraz reagowania na nie w procesie wspó pracy z instytucjami zewn trznymi oraz spo eczno ci lokaln. Zasoby ludzkie Najwy sze kierownictwo okre li o i zapewni o zasoby i rodki potrzebne do: - wdra ania i utrzymywania SZJ i ci g ego doskonalenia jego skuteczno ci, - zwi kszenia zadowolenia klienta przez spe nienie jego wymaga. Zasoby te obejmuj zasoby finansowe, rodki rzeczowe, sprz t techniczny, technologi, zasoby ludzkie oraz wiedz i umiej tno ci specjalistyczne. Personel wykonuj cy prace maj ce wp yw na jako wyrobów, jest kompetentny. Podstaw kompetencji stanowi mi dzy innymi: wykszta cenie, szkolenia, umiej tno ci oraz do wiadczenie. Przedsi biorstwo okre li o niezb dne kompetencje dla personelu wykonuj cego czynno ci maj ce wp yw na jako wyrobu, zadania maj ce znacz cy wp yw na rodowisko Kompetencje s okre lone w wymaganiach dotycz cych danego stanowiska tzw. Karty Kompetencji opracowane i prowadzone przez Dzia Kadr. Przedsi biorstwo zapewnia szkolenia personelu poprzez przeprowadzanie szkole za ogi, uczestnictwo za ogi w zewn trznych specjalistycznych szkoleniach, kursach i seminariach, targach specjalistycznych, dofinansowywanie studiów zaocznych i podyplomowych. ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

8 116 H. Wyr bek Planowanie realizacji wyrobów Planuj c realizacj wyrobów okre lono: - procesy potrzebne do realizacji wyrobów - procesy (wraz z dokumentami opisuj cymi) oraz zale no ci mi dzy nimi, - cele i wymagania zwi zane z realizowanym wyrobem, które zosta- y zdefiniowane w postaci dokumentacji techniczno-jako ciowej. Wymagania zwi zane z realizowanym wyrobem s okre lone w odpowiednich dokumentach SZJ, których wykaz stanowi Spis procedur i instrukcji SZJ. Wymagania te, z uwzgl dnieniem uwag klientów, poddawane s przegl dowi i ewentualnej modyfikacji w celu ich w a ciwej realizacji, - potrzeby w zakresie ustalenia procesów, dokumentów oraz zasobów - zawarte s w opracowanej dokumentacji SZJ oraz dokumentacji technicznej, - wymagan weryfikacj oraz kryteria akceptacji. Zasady dokonywania weryfikacji i akceptacji zakupionego materia u i realizowanego wyrobu okre lone zosta y w procedurach SZJ, - zapisy konieczne dla wykazania, e procesy wykonawcze spe niaj wymagania - zapisy te zosta y zidentyfikowane i obj te nadzorem na zasadach okre lonych w poszczególnych procedurach i instrukcjach SZJ. Okre lenie wymaga dotycz cych wyrobu( klient) Przedsi biorstwo okre li o: - wymagania wyspecyfikowane przez klientów - tryb post powania opisuje szczegó owo procedura Przegl d umowy. Wyroby katalogowe, wyroby specjalne i us ugi oraz us ugi odtworzeniowe, - wymagania nieustalone przez klienta, ale niezb dne do wyspecyfikowanego lub zamierzonego zastosowania wyrobu, bazuj c na w asnych do wiadczeniach i wiedzy, - wymagania wynikaj ce z regulacji zewn trznych takich jak przepisy prawa i normy dotycz ce produkowanych wyrobów, - inne w asne wymagania zawarte w dokumentacji technicznej. Komunikacja z klientem Ustanowione zosta y skuteczne rozwi zania dotycz ce komunikacji z klientem w zakresie: - informacji o oferowanych wyrobach - jest przekazywana poprzez katalogi wyrobów, cenniki, foldery, ulotki, stron internetow, oraz podczas spotka, targów, szkole, - zapyta handlowych, post powania z umowami i zamówieniami oraz zmianami w ww. zakresie, zgodnie z procedur Przegl d umowy. Wyroby katalogowe, wyroby specjalne i us ugi oraz us ugi odtworzeniowe, Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

9 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie informacji zwrotnej od klientów na temat ich problemów i potrzeb, postrzegania marki przedsi biorstwa na rynku, zadowolenia z zakupywanych produktów, - oczekiwa dotycz cych nowych produktów jest prowadzone wg procedury system informacji marketingowej, - informacji zwrotnej od klientów, w tym dotycz cej reklamacji klienta, które skutkuj rozpocz ciem dzia a zgodnie z procedur Obs uga klienta reklamuj cego wyrób, a w przypadku powtarzaj cych si niezgodno ci w wyrobach podj te zostaj dzia ania koryguj ce w trybie procedury Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze. Planowanie projektowania i rozwoju Przedsi biorstwo planuje i nadzoruje projektowanie i rozwój techniczny, aby opracowanie projektu, przegl d projektu, weryfikacja, walidacja, przebiega y w sposób pozwalaj cy na osi gni cie wyrobu oczekiwanego przez klientów. Tryb post powania, odpowiedzialno ci i uprawnienia oraz prowadzenie zapisów z projektowania i rozwoju technicznego zawarte s w procedurze Projektowanie i rozwój techniczny. Nadzór nad planowaniem projektowania i rozwoju technicznego pe ni Pe nomocnik Zarz du ds. Jako ci. Projektowanie i rozwój techniczny obejmuje: - wdra anie nowych wyrobów, - doskonalenie jako ci produkcji, - rozwój i usprawnienie dzia a zwi zanych z doskonaleniem Systemów Zarz dzania, - przygotowanie techniczne inwestycji, - rozwój i usprawnienie dzia a zwi zanych z doskonaleniem prac techniczno- konstrukcyjnych. Do planowania projektowania nowych wyrobów w cza si aspekty rodowiskowe w celu zredukowania negatywnego wp ywu wyrobu na rodowisko oraz wymagania bhp w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji i u ytkowania wyrobu, zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka zawodowego. Ponadto funkcjonuje planowanie rozwoju infrastruktury, które obejmuje planowanie remontów infrastruktury budowlanej oraz planowanie remontów maszyn i urz dze i jest nadzorowane przez Kierownika Zabezpieczenia Technicznego i Produkcji Specjalnej wg procedur Projektowanie i rozwój techniczny oraz Nadzór nad sprawno ci techniczn maszyn i urz dze wraz z ich wyposa eniem. Zakupy Przedsi biorstwo zapewnia, e zakupiony materia do produkcji spe nia wyspecyfikowane wymagania dotycz ce zakupu. Warunki zamówienia materia ów podstawowych, pomocniczych, us ug zewn trznych i innych s ci- le okre lone w zakresie: - przedmiotu zamówienia, - trybu sk adania zamówie, ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

10 118 H. Wyr bek - wymaga technicznych i norm podstawowych, - zasad potwierdzenia przyj cia zamówie do realizacji, - wymaga jako ciowych okre lonych w specyfikacjach, katalogach oraz wymaga bezpiecze stwa. Zespó Zaopatrzenia we wspó pracy z Dzia em Jako ci dokonuje oceny i kwalifikacji dostawców zdolnych spe ni wymagania przedsi biorstwa. Co najmniej dwa razy w roku Kierownik Przygotowania Produkcji powo uje zespó w sk adzie: Pe nomocnik Zarz du ds. Jako ci, Szef Produkcji, Kontroler Jako ci w celu dokonania przegl du dostawców pod wzgl dem spe nienia wymaga zwi zanych z zapewnieniem jako ci i aktualizacji Rejestru dostawców kwalifikowanych. Produkcja i dostarczanie us ug Dzia alno produkcyjna jest planowana i realizowana w warunkach nadzorowanych spe niaj c przy tym wszystkie wymagania klienta. Produkcja jest w pe ni udokumentowana, a poszczególne fazy jej realizacji s sprawdzane i potwierdzane przez dozór wydzia owy i kontrol jako ci. Nadzorowanie procesu realizowane jest przez: - dost pno informacji opisuj cych cechy wyrobu - informacje na temat cech wyrobu zawiera dokumentacja techniczna, dost pna wszystkim zainteresowanym na ka dym etapie realizowanego procesu, - dost pno procedur i instrukcji w odpowiednich miejscach - dokumentacja SZJ jest odpowiednio nadzorowana zgodnie z procedur Nadzór nad dokumentacj oraz udost pniana wszystkim zainteresowanym pracownikom, - stosowanie odpowiednich rodków i wyposa enia do produkcji oraz utrzymania ich wymaganej sprawno ci, które jest dokumentowane i nadzorowane. Tryb post powania przedstawia procedura Nadzór nad sprawno ci techniczn maszyn i urz dze wraz z ich wyposa eniem, procedura Planowanie i produkcja wyrobów, instrukcja Przygotowanie i eksploatacja ch odziw do obróbki skrawaniem, - stosowanie, dost pno i utrzymywanie odpowiedniego wyposa- enia do pomiarów i monitorowania, które odbywa si zgodnie z zasadami przedstawionymi w procedurze. Nadzorowanie wyposa enia do kontroli, pomiarów i bada, - stosowanie odpowiednich dzia a monitoruj cych i zatwierdzaj cych dany wyrób, poprzez kontrol pierwszej sztuki i kontrole mi dzyoperacyjne wg procedury Kontrola i badania w toku produkcji oraz kontrola ko cowa, procesy kwalifikowane wg instrukcji. Procesy o du ej z o ono ci, wymagaj ce szczególnego nadzoru, dodatkowych uprawnie operatorów, udokumentowanej metodyki realizacji b d indywidualnego trybu prób lub bada okre lone zosta y jako procesy wymagaj ce kwalifikacji i okre lone zgodnie z instrukcj Procesy kwalifikowane. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

11 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 119 W celu osi gni cia wymaganej jako ci i zgodno ci wyrobu z za o eniami, okre lone s stosowne kryteria wykonania w postaci rysunków konstrukcyjnych, specyfikacji, Kart odst pstw konstrukcyjnych i instrukcji. Okre- leniem aktualnych kryteriów wykonania zajmuje si Dzia Techniczny. Walidacja procesów produkcji i dostarczania us ugi Przedsi biorstwo zaplanowa o i wdro y o skuteczny system nadzoru nad procesem produkcyjnym w postaci odpowiednio umiejscowionych kontroli w trakcie produkcji oraz bada laboratoryjnych, zarówno stosowanych materia ów, jak i wyrobu gotowego. Prowadzenie pomiarów i bada kontrolnych wynikaj cych z procesu produkcyjnego odbywa si na podstawie instrukcji. Procesy o du ej z o ono ci, wymagaj ce szczególnego nadzoru, dodatkowych uprawnie operatorów, udokumentowanej metodyki realizacji b d indywidualnego trybu prób lub bada, okre lone zosta y jako procesy wymagaj ce kwalifikacji i okre lone zgodnie z instrukcj. Procesy kwalifikowane oznaczaj po czenie nast puj cych elementów: - kontrola procesu przez wykonanie próbki pilota, - utrzymanie sprawno ci urz dze stosowanych w procesie, - instrukcje technologiczne okre laj ce operacje i parametry, - przeszkolony, kwalifikowany personel. Identyfikacja i identyfikowalno Procedura utrzymuje udokumentowane zasady i sposoby oznaczania wyrobów, pozwalaj ce na ich identyfikacj na wszystkich etapach produkcji oraz zasady post powania zapewniaj ce identyfikowalno materia ów z których wykonywane s pi y. Sposoby oznaczania wyrobu w procesie produkcyjnym s okre lone w instrukcjach technologicznych. Identyfikacj wyrobów prowadzi si zgodnie ze zleceniami wpisanymi na przewodnikach warsztatowych, cechowaniem na wyrobie i oznaczeniami na etykietce. Identyfikacj prowadzi si zgodnie z zamówieniami, zleceniami, Raportami zmianowymi i etykietkami. Identyfikowalno materia ów do produkcji prowadzi si na podstawie numeru ewidencyjnego dostawy materia u wypisanego na przywieszkach materia owych, nalepkach, etykietkach oraz zapisów w raportach zmianowych, dokumentach przekazania gotowych wyrobów do magazynu wyrobów i dokumentach wydania wyrobów klientowi. Doskonalenie W sposób ci g y jest doskonalona skuteczno poszczególnych elementów SZJ oraz systemu jako ca o ci. Dane wej ciowe do procesu doskonalenia stanowi : - wyniki auditów wewn trznych, - wyniki analizy danych, ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

12 120 H. Wyr bek - rezultaty podejmowanych dzia a koryguj cych i zapobiegawczych. Powy sze informacje omawiane s podczas przegl dów SZJ przez kierownictwo i znajduj odzwierciedlenie w: - Polityce Jako ci, Pracy, - celach jako ciowych, - zmianach dokonywanych w SZJ i dokumentacji. Dzia ania koryguj ce Dzia ania koryguj ce podejmowane s w celu usuni cia przyczyn niezgodno ci oraz aby zapobiec ich powtórnym wyst pieniom. W tym celu opracowana zosta a procedura Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze, która definiuje wymagania dla: - przegl du niezgodno ci (wraz z reklamacjami i informacjami zwrotnymi od klienta), - ustalenia przyczyn niezgodno ci z wymaganiami dotycz cymi SZJ, wymaganiami prawnymi i innymi, - oceny potrzeby dzia a zapewniaj cych, e dana niezgodno nie wyst pi ponownie, - okre lenia i wdro enia niezb dnych dzia a, - zapisywania wyników podj tych dzia a. Przegl d podj tych dzia a koryguj cych pod k tem ich skuteczno ci dokonywany jest przy okazji przegl dów SZJ przez kierownictwo. Podejmowane dzia ania powinny by odpowiednie do skali problemu, wywo anego wp ywu na rodowisko, zwi zanych z nimi zagro e i ryzyka zawodowego. Dzia ania zapobiegawcze Dzia ania zapobiegawcze podejmowane s w celu usuni cia przyczyn potencjalnych niezgodno ci oraz aby zapobiec ich wyst powaniu. W tym celu opracowana zosta a procedura Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze, która definiuje wymagania dla: - przegl du potencjalnych niezgodno ci i ich przyczyn, - okre lenia odpowiedzialno ci w zakresie realizacji dzia a zapobiegawczych, - ustalenia potencjalnych przyczyn niezgodno ci, - oceny potrzeby dzia a zapewniaj cych, e dana niezgodno nie wyst pi, - okre lenia i wdro enia niezb dnych dzia a, - zapisywania wyników podj tych dzia a. Przegl d podj tych dzia a zapobiegawczych pod k tem ich skuteczno ci i efektywno ci zastosowanych rozwi za dokonywany jest przy okazji przegl dów SZJ przez kierownictwo. Podejmowane dzia ania powinny by odpowiednie do skali problemu, wywo anego wp ywu na rodowisko, zwi zanych z nimi zagro e i ryzyka zawodowego. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

13 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 121 Podsumowanie Wiele organizacji dzia aj cych na rynku system zarz dzania jako ci wdra a nie na zasadzie przymusu lecz ze wzgl dów presti owych. Organizacje bardzo cz sto rywalizuj miedzy sob o pierwsze stwo w uzyskaniu certyfikatu. Wynika to z ch ci, by zagospodarowa si na rynku jak najlepiej i w konsekwencji zosta liderem. Wówczas certyfikat staje si elementem, który jest wykorzystywany w kampaniach reklamowych przez dzia y marketingu i public relations. Potrzeby i korzy ci wynikaj ce z wdra ania systemu zarz dzania jako- ci nie ograniczaj si tylko i wy cznie do rynku. U ytkownicy systemu zarz dzania jako ci podkre laj coraz cz ciej, i wprowadzony system przyczyni si do uporz dkowania organizacji. W praktyce pojawiaj si m ode, dynamiczne i szybko rozwijaj ce si organizacje o znacz cej ju pozycji na rynku, które nie posiadaj nawet schematu organizacyjnego. Taka organizacja posiada kilku pracowników, którzy wspó dzia aj ze sob. Jednak po pewnym czasie przybywa nowych pracowników i klientów, wówczas pojawiaj si tak e i problemy. W tym czasie wspó pracownicy pracuj cy przyt oczeni s nadmiarem obowi zków, panuje z a atmosfera w pracy i w konsekwencji dochodzi do opó nie z zamówieniami. Wówczas nale y wprowadzi zmiany. Pierwsza taka zmiana mo e by system zarz dzania jako ci, który poprzez swoja dzia alno opracowuje schemat organizacyjny i jednocze nie okre la odpowiedzialno i uprawnienia pracowników. Dzi ki temu prace prowadzone s przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, stabilizuje si jako wykonywanej pracy, ograniczony zostaje stres pracowników, poprawia si atmosfera w pracy. Wa nym motywem wprowadzenia systemów zarz dzania jako ci jest potrzeba rozpoznawania realizowanych w organizacji procesów, a nast pnie poprawiania ich spójno ci. W wielu organizacjach praca jest organizowana w oparciu o struktury funkcjonalne. Umo liwia to wprowadzenie spójnej pracy, która ulokowana jest w ró nych pionach i dzia ach, co w konsekwencji prowadzi do komplikacji przep ywu informacji. System zarz dzania jako ci wymusza identyfikacje i opisanie wszystkich procesów realizowanych w organizacji. Na poziomie procesów system zarz dzania jako ci prowadzi do zwi kszenia konkurencyjno ci organizacji poprzez popraw jako ci oferowanych wyrobów i us ug oraz redukowanie zb dnych kosztów. Ka dy proces sk ada si z szeregu operacji i czynno ci, które s przypisane do konkretnych stanowisk pracy. W systemie zarz dzania jako- ci zwraca si uwag na takie aspekty jak: - stworzenie odpowiednich warunków pracy; - identyfikowanie i kszta towanie czynników, które maja na nie wp yw; - zapewnienie niezb dnych zasobów; - utrzymanie porz dku 8. 8 Hamrol A, Mantura W., Zarz dzanie Jako ci teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005, s ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

14 122 H. Wyr bek Pracownicy powinni wiedzie, czego si od nich oczekuje. Nale y jednoznacznie formu owa zadania oraz okre la kryteria ich poprawnego wykonania. Pracownicy musza by odpowiednio przygotowani do pracy, powinni posiada umiej tno ci, wiedz i uprawnienia niezb dne do wykonania swych zada. Nale y analizowa indywidualnie umiej tno ci i predyspozycje pracowników. Istotna kwestia jest zapewnienie efektywnej komunikacji wewn trznej. Kierownictwo powinno wiedzie, czy przydzielone zadania s dobrze rozumiane oraz czy pracownicy uwa aj ich wykonanie za realne. Pracownikom natomiast nale y przekazywa informacje o wynikach ich dzia a. Kolejnym powodem wprowadzenia systemów zarz dzania jako ci jest d enie do u atwienia wspó pracy z innymi organizacjami, szczególnie z tymi, które posiadaj ju wdro ony system zarz dzania jako ci. Mo liwo prowadzenia audytów drugiej strony znacz co wp ywa na wzajemne porozumienie i zrozumienie wymaga oraz mo liwo ci partnera. Zaci ni ciu wspó pracy s u równie podejmowane dzia ania koryguj ce i doskonal ce wynikaj ce z analiz reklamacji, uwag i audytów klientów. System zarz dzania jako ci w uj ciu przedmiotowym uwzgl dnia takie elementy, jak; rodki pracy, przedmioty pracy, metody, technologie, pracowników i wzajemne relacje mi dzy tymi elementami. Niezb dna jest ci g a ocena czynników oddzia ywuj cych na projekt lub specyfikacj oraz weryfikacj i rewizj operacji produkcyjnych oraz procesu kontroli. W systemie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie za jako odpowiadaj wszyscy pracownicy. Badanie i nadzorowanie jako ci oraz troska o ni ma miejsce we wszystkich etapach powstawania i ycia wyrobu, przy czym wyniki bada winny by udokumentowane. Celem systemu zarz dzania jako ci jest tak e jasne okre lenie warunków organizacji firmy, odpowiedzialno ci, kwalifikacji personelu w ka dym obszarze jej dzia alno ci. System zarz dzania jako ci ma za zadanie tworzenie warunków do ustalenia i realizacji zarz dzania wszystkimi dzia aniami, które mog wp ywa na jako wyrobu i jednocze nie mog zapewni, e wyroby lub us ugi oferowane odbiorcy uzyskuj wymagany standard jako ciowy. System zarz dzania jako ci jako nowoczesne i skuteczne narz dzie poprawy jako ci wymaga wielu dzia a oraz daleko posuni tych zmian, przynosi jednak niepodwa alne korzy ci w sferze organizacyjnej i ekonomicznej. Wdro enie systemu jako ci uwarunkowane jest skierowaniem wszystkich funkcji zarz dzania na jako poprzez planowanie celów jako ciowych, oraz sterowanie jako ci, czyli okre lanie zada metod i rodków umo liwiaj cych egzekwowanie ustalonej jako ci na poszczególnych etapach procesu wytwarzania wyrobu lub wiadczenia us ugi. Prawid owo wdro ony system powinien realizowa polityk i cele przedsi biorstwa, oraz zapewni to, e: system jest dobrze rozumiany i efektywny, wyroby i us ugi rzeczywi cie spe niaj oczekiwania odbiorców, a g ówny nacisk jest po o ony bardziej na zapobieganie problemom ni na ich wykrywanie 9. 9 J. Toru ski, Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 80, Seria: Administracja i Zarz dzanie 7(2009), s. 23. Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012 ZN nr 92

15 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 123 Wspó czesne przedsi biorstwo chc c osi gn i utrzyma na rynku pozycj konkurencyjn, musi liczy si z coraz ostrzejszymi kryteriami jako- ciowymi, stawianymi przez klientów. Jako obok wydajno ci i kosztów produkcji jest elementem decyduj cym o trwaniu i rozwoju przedsi biorstwa 10. Bibliografia Hamrol A., Mantura W., Zarz dzanie Jako ci teoria i praktyka. PWN, Warszawa Konholm J., ISO 9000-wymagania bez tajemnic, WN ALFA-WERO, Warszawa Soko owicz W., Srzednicki A., ISO-system zapewnienia jako ci, C.H.BECK, Warszawa Toru ski J., Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk adzie urz du miasta, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 80, Seria: Administracja i Zarz dzanie 7(2009). Wawak S., Zarz dzanie jako ci -Teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice Wojciechowski H., ISO 9000 w praktyce, ODDK, Gda sk Wyr bek H., System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno- ciowej, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 81, Seria: Administracja i Zarz dzanie 8(2009). Wyr bek H., Zarz dzanie jako ci w organizacjach edukacyjnych, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 83, Seria: Administracja i Zarz dzanie 10(2009). 10 H. Wyr bek, System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 81, Seria: Administracja i Zarz dzanie 8(2009), s ZN nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie (19)2012

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Determinants of quality management system in enterprise

Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Determinants of quality management system in enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarządzanie 2012 dr inż. Henryk Wyrębek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Załącznik do Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy Kłodzko 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Opracował: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 334 Przystąpiło łącznie: 4 049 przystąpiło: 4 000 przystąpiło: 3 972 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 631

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AUDIT WEWNĘTRZNY

PROCEDURA AUDIT WEWNĘTRZNY PROCEDURA Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim AUDIT WEWNĘTRZNY Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury...... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Tryb postępowania... 2 5. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce 1 1. Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo