ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu korzystania z Systemu Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie art. 22a ust. 11 w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Zarządzenie określa: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1) cel, funkcje i zakres Systemu Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów, zwanego dalej SIAD ; 2) podmioty uprawnione do korzystania z SIAD; 3) rodzaje uprawnień; 4) zakres sprawowania nadzoru nad SIAD; 5) zasady i tryb przydzielania uprawnień do SIAD; 6) zasady i tryb korzystania z SIAD; 7) wzory dokumentów wykorzystywanych w procesie przydzielania, modyfikowania i odbierania uprawnień do SIAD. Użyte w zarządzeniu pojęcia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym; 2. 2) użytkownik zaawansowany funkcjonariusza CBA posiadającego uprawnienia do korzystania z SIAD na własne potrzeby oraz realizującego zapytania zlecone przez użytkowników (sprawdzenia w imieniu); 3) użytkownik funkcjonariusza lub pracownika CBA posiadającego konto w SIAD, uprawniające jedynie do dokonywania sprawdzeń w SIAD; 4) administrator merytoryczny dyrektora Departamentu Analiz CBA; 5) administrator techniczny dyrektora Biura Teleinformatyki CBA; 6) zgłoszenie informację uzyskaną korespondencyjnie, w tym elektronicznie, telefonicznie lub bezpośrednio od osoby, na temat potencjalnych przypadków świadczących o naruszeniu prawa; 7) numer id unikalny numer nadawany automatycznie przez SIAD dla każdej rejestracji SIAD służy do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, pochodzących ze zgłoszeńuzyskanych przez funkcjonariuszy CBA w toku wykonywania przez nich czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy. 2. SIAD pełni funkcję elektronicznego zbioru ewidencyjnego, w którym przechowywane są dokumenty papierowe przetworzone na postać elektroniczną. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 158, poz i Nr 218, poz. 1592, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz i Nr 238, poz Id: 83C371FE-C101-44F8-8CF7-17F38E05579B. Uchwalony Strona 1

2 3. SIAD prowadzi się w celu: 1) ewidencjonowania wpływających zgłoszeń; 2) monitorowania czynności podejmowanych w związku z rejestracją dokonanąw SIAD; 3) archiwizowania zarejestrowanych zgłoszeń. Szczegółowy tryb i zasady pracy w SIAD określają procedury stanowiące załącznik nr Rozdział II. Zakres sprawowania nadzoru 5. Administrator techniczny lub upoważniony przez niego funkcjonariusz CBA jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności związanych z: 1) sporządzaniem kopii zapasowych; 2) usuwaniem awarii; 3) realizacją zgłoszeń serwisowych; 4) obsługą czynności związanych z nadawaniem, modyfikacją lub odebraniem uprawnień do SIAD. 6. Administrator merytoryczny lub upoważniony przez niego funkcjonariusz CBA jest odpowiedzialny za realizację czynności w zakresie opiniowania wniosku o nadanie, modyfikację lub odebranie uprawnień, udzielanie informacji, obsługę audytorską i rozbudowę słowników systemowych Administrator merytoryczny jest odpowiedzialny za weryfikowanie informacji pod względem ich przydatności do realizacji przez funkcjonariuszy CBA ich ustawowych zadań. 2. Informacje stanowiące dane osobowe podlegają okresowej weryfikacji, o której mowa w art. 22a ust. 8 ustawy. 3. Dane, o których mowa w ust. 2, uznane w wyniku weryfikacji za zbędne, są usuwane z SIAD przez administratora technicznego po otrzymaniu wniosku o usunięcie rejestracji. 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 2. Rozdział III. Tryb przydzielania uprawnień Uzyskanie, modyfikacja lub odebranie uprawnień do SIAD następuje na podstawie wniosku kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej CBA, o którym mowa w 10 ust. 2, określającego zakres wnioskowanych uprawnień. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez administratora merytorycznego. 2. Wniosek niekompletny lub zawierający braki formalne zwraca się wnioskującemu kierownikowi komórki lub jednostki organizacyjnej CBA. 3. Administrator merytoryczny, w przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku, przedstawia go Szefowi CBA celem zatwierdzenia. 4. Zatwierdzone wnioski realizuje, ewidencjonuje i przechowuje administrator techniczny. Id: 83C371FE-C101-44F8-8CF7-17F38E05579B. Uchwalony Strona 2

3 9. 1. W przypadku zmiany komórki lub jednostki organizacyjnej CBA przez użytkownika,o którym mowa w 2 pkt 2 i 3, wymagane jest odebranie, a następnie ponowne nadanie uprawnień do SIAD. 2. W przypadku zwolnienia ze służby lub pracy w CBA, przed podpisaniem karty obiegowej wymagane jest odebranie uprawnień. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniosek o odebranie uprawnień sporządza kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej CBA, w której funkcjonariusz lub pracownik pełnił służbę lub pracował. Rozdział IV. Uprawnienia do SIAD Uprawnienia do SIAD nadaje się funkcjonariuszom i pracownikom CBA, dla których dostęp do SIAD jest uzasadniony charakterem wykonywanych przez nich czynności. 2. Prawo do korzystania z SIAD posiadają funkcjonariusze i pracownicy CBA na podstawie zatwierdzonego przez Szefa CBA wniosku kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej CBA, w której pełnią oni służbę lub pracują. 3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr W SIAD rozróżnia się następujące rodzaje uprawnień: 1) sprawdzanie dokonywanie odczytu z SIAD; 2) typowanie wyszukiwanie informacji o parametrach odpowiadających określonym kryteriom selekcyjnym; 3) rejestracja wprowadzanie nowego rekordu do SIAD posiadającego przyznany przez system unikalny numer id; 4) modyfikacja informacji dokonywanie zmiany w treści istniejącej w SIAD informacji; 5) skanowanie wprowadzanie do SIAD przetworzonych na postać elektroniczną dokumentów papierowych; 6) archiwizowanie przypisywanie numeru archiwalnego; 7) usuwanie niszczenie lub deformacja informacji w sposób uniemożliwiający dalsze korzystanie z nich. 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, mogą być przyznane wyłącznie użytkownikowi zaawansowanemu. 3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, mogą być przyznane użytkownikowi oraz użytkownikowi zaawansowanemu. 4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, może być przyznane wyłącznie administratorowi technicznemu. Rozdział V. Zasady i tryb korzystania z SIAD Każde zgłoszenie jest rejestrowane w SIAD tylko raz. 2. Zgłoszenie, którego źródłem jest rozmowa telefoniczna lub spotkanie, rejestruje się na podstawie notatki służbowej. 3. Przed rejestracją należy dokonać sprawdzenia, czy informacja nie znajduje się jużw SIAD. Id: 83C371FE-C101-44F8-8CF7-17F38E05579B. Uchwalony Strona 3

4 W celu udokumentowania dalszego wykorzystania rejestracji w związku z czynnościami, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, dokonuje się modyfikacji rejestracji. 2. Uprawnienie do dokonywania modyfikacji rejestracji, w zależności od poziomu przyznanego uprawnienia, obejmuje modyfikację: 1) w zakresie własnej rejestracji; 2) dokonaną przez inną komórkę lub jednostkę organizacyjną CBA. 3. Komórka lub jednostka organizacyjna CBA, która podjęła sprawę na podstawie wpisu do SIAD, albo prowadzi sprawę, co do której dokonano rejestracji, dokonuje jej modyfikacji o ile jest to uzasadnione prowadzonymi czynnościami. 4. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA, w przypadku stwierdzeniarejestracji w SIAD osoby, wobec której uruchomiono procedurę przyjęcia do służby lub pracy w CBA, występuje do administratora technicznego za pośrednictwem administratora merytorycznego o dokonanie modyfikacji rejestracji. 14. Archiwizowania rejestracji dokonuje funkcjonariusz komórki organizacyjnej Departamentu Analiz CBA właściwej w sprawach archiwum. 15. Usunięcia rejestracji z SIAD dokonuje administrator techniczny na pisemny, uzasadniony wniosek kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej CBA, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji administratora merytorycznego. Rozdział VI. Przepisy końcowe 16. Traci moc zarządzenie nr 16/09 z dnia17 listopada 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Skanowania, Indeksowaniai Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA z 2010 r. Nr 1, poz. 11, Nr 1, poz. 19 i Nr 2, poz. 71). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 17. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik Id: 83C371FE-C101-44F8-8CF7-17F38E05579B. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/11 Zalacznik1.pdf Procedury zarządzania Systemem Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów SIAD Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/11 Zalacznik2.pdf Wniosek o usunięcie rejestracji Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/11 Zalacznik3.pdf Wniosek o nadanie/modyfikację/odebranie* uprawnień do korzystania z zasobu informacyjnego SIAD Id: 83C371FE-C101-44F8-8CF7-17F38E05579B. Uchwalony Strona 5

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 DECYZJA NR 128 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1848/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2009 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 19 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 19 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne...2. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym...

Postanowienia ogólne...2. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13 / 2007 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.03.2007 r. Spis treści INSTRUKCJA zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA Załącznik nr 6 do wzoru umowy ekst ujednolicony BEZPIECZEŃSWO INFORMACJI W ARIMR wprowadzone zarządzeniem Nr 40/2008 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3 DIENNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3 RĄDENIE Nr 3 MINISTR SPRW GRNICNYCH 1) z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 czerwca 2011 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 16. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 16. z dnia 13 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 16/ 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/191 Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy Secemin Polityka Bezpieczeństwa Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Projekt e-urząd

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i Instrukcji Zasad

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 3 stycznia 011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 1 z dnia 1 grudnia 010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 17 stycznia 2011 r. Ministra Spraw Zagranicznych Nr 3 159 Poz. 22 22 ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zasad wykorzystywania nośników danych cyfrowych oraz wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 82/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 82/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemów Informatycznych w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DINNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 R Ą D N I N R 2 0 M I N I S T R S P R W G R N I C N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r.

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2013 r... Administrator Danych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania służbowych kart płatniczych i rozliczania operacji finansowych dokonanych przy

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 ZRZĄDZENIE Nr 21 MINISTR DMINISTRCJI I CYFRYZCJI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 21/08 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 9 maja 2008 r.

DECYZJA NR 21/08 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 9 maja 2008 r. DECYZJA NR 21/08 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Bardziej szczegółowo