Strategie awansu naukowego czyli gdzie warto publikować i po co naukowcom cytowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie awansu naukowego czyli gdzie warto publikować i po co naukowcom cytowania"

Transkrypt

1 Strategie awansu naukowego czyli gdzie warto publikować i po co naukowcom cytowania Wrocław, 17 stycznia 2013 r. Emanuel Kulczycki

2 SPIS TREŚCI 1. Strategie awansu. 2. Jak ocenieją recenzenci? 3. Dorobek publikacyjny a wnioskowanie o granty. 4. Jak oceniać czasopisma do publikacji. 5. Co zrobić, gdy nie widać twoich cytowań?

3 1. Strategie awansu. Skąd się wziął mit magicznych 120 punktów?

4 Ocena jednostki naukowej = parametryzacja Ocena pracownika: 1) Poziom lokalny Instytut / Wydział / Uczelnia 2) Poziom krajowy (poziom awansu i grantów)

5 CZY PRACOWNIK JEST ROZLICZANY Z PUNKTÓW I POWINIEN JE KOLEKCJONOWAĆ? O awansie nie decydują w ŻADNYM akcie prawnym punkty (na poziomie krajowym!)

6 HABILITACJA Habilitant (a nie jednostka) składa wniosek do CK oraz wskazuje jednostkę CK przesyła do jednostki dokumentację. Jednostka na podstawie wewnętrznych wytycznych podejmuje decyzję o rozpoczęciu postępowania Recenzenci oceniają dorobek kandydata na podstawie Roz po rzą dze nia MNiSW wrze śnia 2011 r. w spra wie kry te riów oceny osią gnięć osoby ubie ga ją cej się o nada nie stop nia doktora habi li to wa nego

7 HABILITANT NIE ZNA WYMAGAŃ, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ SĄ KRYTERIA OCENY, WEDŁUG KTÓ- RYCH JEGO DOROBEK JEST OCENIANY

8 LOKALNE PRZYPADKI Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

9 KRYTERIA OCENY W ZAKRESIE: 1) osiągnięć naukowo-badawczych; 2) dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej. Skupimy się tylko na kryteriach związanych z publikacjami

10 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-BADAWCZE 1. w obszarze nauk humanistycznych autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science (WoS) lub na liście ERIH, 2. w obszarze nauk społecznych autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście ERIH.

11 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-BADAWCZE (DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW WIEDZY) 1. autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w 3, dla danego obszaru wiedzy; 2. autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych;

12 3. sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania; 4. liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS); 5. indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS);

13 6. kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach; 7. międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo artystyczną; 8. wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych.

14 Robienie habilitacji a wymagania na profesora Tytuł profesora może być nadany osobie, która (...) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, (...) posiada osiągnięcia w opiece naukowej - uczestniczyła co najmniej trzy razy w charakterze promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, w tym co najmniej raz w charakterze promotora, oraz co najmniej dwa razy w charakterze recenzenta

15 2. Jak oceniają recenzenci? Recenzje wniosków habilitacyjnych

16

17

18

19

20

21 3. Dorobek publikacyjny a wnioskowanie o granty TEORIA NCN-u a PRAKTYKA

22 Wytyczne dla OPUS ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO KIEROWNIKA PROJEKTU dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) a) do 10 najważniejszych prac (...) obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni impact factor czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji);

23 b) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish);

24 Ocena dorobku Dorobek kierownika/zespołu wykonawców wybitny m.in.: (...) jego prace są bardzo wysoko cytowane (cytowalność nie dotyczy HS), jest zapraszany do najlepszych ośrodków naukowych i na najważniejsze kongresy/konferencje w swojej dziedzinie.

25 Stanowisko NCN w sprawie cytowań humanistów...w efek cie więk szość huma ni stów nie podaje liczby cyto wań, eks perci są repre zen tan tami tych samych środo wisk, co kie row nicy pro jek tów; zdają sobie sprawę z pro ble mów zwią za nych z kwe stią para me try za cji, oceny cza so pism, punk tów mini ste rial nych dla dys cy plin humani stycz nych. dr hab. Woj cie ch Sowa

26 Ocena wcześniej wykonanych projektów Efekty zakończonych projektów opublikowane wyłącznie w najlepszych wydawnictwach/czasopismach o najwyższej randze naukowej, znajdujących się w bazie Web of Science (WoS) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).

27

28 4. Jak oceniać czasopisma do publikacji Na co zwracam uwagę, gdy wybieram miejsce publikacji

29 CZY SIĘ Z TYM ZGADZAMY, CZY NIE ILOŚCIOWO MUSIMY PUBLIKOWAĆ DUŻO...

30 DWA BIEGUNY czy można je pogodzić? Publikuję, aby komunikować się ze światem naukowym... Publikuję, aby... znali mnie moi potencjalni recenzenci...

31 W JAKICH CZASOPISMACH PUBLIKOWAĆ KLUCZOWE ARTYKUŁY? Open Access ERIH JCR? Bez embarga PDF w sieci Indeksowanie w kluczowych wyszukiwarkach Indeksowanie w Google Scholar

32 A co z innymi ważnymi czasopismami i rozdziałami w monografiach?

33 GDZIE SZUKAĆ CZASOPISM?

34

35 Dalsze poszukiwania i spis baz

36 5. Co zrobić, gdy nie widać twoich cytowań

37 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

38 CZY UŻYWAĆ MENEDŻERÓW BIBLIOGRAFII?

39 Maxi mi zing The Impacts Of Your Rese arch: A Handbook For Social Scien ti sts Docs/LSE_Impact_Handbook_April_2011.pdf

40 ASEO WSKAZÓWKI DO KOMPOZYCJI ARTYKUŁU Dla autorów artykułów. Osobne wytyczne powinni spełnić wydawcy czasopism.

41 Llistę najważniejszych elementów, na których powinniśmy się skupić, optymalizując naszą pracę: Tytuł Nazwiska autorów Abstrakt Śródtytuł Słowa kluczowe (nadane przez autorów) Tekst główny Tabele i rysunki Tytuł publikacji (nazwa czasopisma, tomu pokonferencyjnego, książki itd.). Słowa kluczowe (nadane przez użytkownika tagi) Adnotacje Opis Nazwa pliku URI

42 GRAFIKA I TABELE

43 JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ PLIK DLA GOOGLE SCHOLAR

44 1. Przede wszystkim trzeba uzupełnić metadane w pliku PDF (autor i tytuł publikacji). 2. Zamieścić abstrakt (zadbać, aby był również w języku angielskim). 3. Stosować style akapitowe dla śródtytułów aby były odróżnialne od tekstu głównego.

45 4. Stosować szczegółowe słowa kluczowe: wskazywanie ogólnych słów kluczowych doprowadzi do ginięcia naszego tekstu w wynikach. Jeżeli użyjemy słowa kluczowego społeczeństwo, to na pewno nie przyczyni się do optymalizacji naszego tekstu. 5. Najważniejsze słowa kluczowe powinny występować w tytule. 6. Tytuł tekstu powinien być w miarę krótki (chyba, że chcemy w nim umieścić wiele słów kluczowych).

46 7. W tekście głównym powinny się pojawiać synonimy słów kluczowych aby czytelnicy, którzy nie znajdą słów kluczowych (ale szukają coś na ten temat ), mogli trafić na nasz tekst. 8. Należy upewnić się, że poprawnie piszemy wszystkie nazwiska autorów, których cytujemy tylko tak, będą zliczane cytowania na ich rzecz a przecież dotyczy to również nas.

47 9. Upewnić się, że wyszukiwarki będą mogły sczytać tekst ze schematów i tabel. 10. Nazwać plik w odpowiedni sposób: najlepiej nadać mu brzmienie nazwiska autora lub tytułu tekstu.

48 SPIS ILUSTRACJI Strona 2 Public Domain Strona 20 by Dushkani CC BY-NC 2.0 Strona 30 by EvasSvammel CC BY-NC-ND 2.0 Strona 35 by stuartpilbrow CC BY-SA 2.0 Strona42 by Dan4th CC BY 2.0

49 Dziękuję. ekulczycki.pl

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych

Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych NAUKA 3/2014 117-140 EMANUEL KULCZYCKI* Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych 1. Wprowadzenie Parametryzacja jednostek naukowych przeprowadzona w 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Jolanty Muszyńskiej

Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Jolanty Muszyńskiej dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Instytut Nauk o Edukacji Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym PROJEKT z dnia 30.06.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Instrukcje stanowiskowe dla obszaru Dorobek Naukowy.WWW

Podręcznik użytkownika. Instrukcje stanowiskowe dla obszaru Dorobek Naukowy.WWW Podręcznik użytkownika Instrukcje stanowiskowe dla obszaru Dorobek Naukowy.WWW Projekt: Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

ogólne (w tym: finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej) dla magistrów (osoby rozpoczynające karierę naukową)

ogólne (w tym: finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej) dla magistrów (osoby rozpoczynające karierę naukową) INFORMATOR DZIAŁU NAUKI UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO 2011 1 Spis treści: PROJEKTY BADAWCZE INFORMACJE OGÓLNE DANE KONTAKTOWE NARODOWEGO CENTRUM NAUKI (NCN) SYSTEM OSF ADRES, NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Konkurs PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora

Konkurs PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora Konkurs PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora Adresaci konkursu o przyznanie środków finansowych na realizację

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 3 4 6 10 14 20 25 26 34 36 40 41 42 48

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI NAUKOWEJ

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI NAUKOWEJ NARZĘDZIA KOMUNIKACJI NAUKOWEJ SZKOLENIA DLA MŁODYCH BADACZY 1 WPROWADZENIE Zmiany zachodzące we współczesnej nauce polskiej są efektem realizacji programów Komisji Europejskiej (KE) oraz restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI

WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI Małgorzata RYCHLIK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI Artykuł ma na celu

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Beata Łopaciuk-Gonczaryk Grażyna Bukowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski "PUBLISH OR PERISH" - UWARUNKOWANIA PRODUKTYWNOŚCI POLAKÓW W DZIEDZINIE EKONOMII

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki Grzegorz Dąbrowski informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A).

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A). ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się alfabetyczny wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A pozycje wydawnicze z obliczonym

Bardziej szczegółowo

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Donata Kurpas Uniwersytet Medyczny, Wrocław Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Polska Opole, 04 kwietnia 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 29 (232): poniedziałek, 9 września 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Sekretariat: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław tel.: 071-320-6232,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT dr Marek Świerczyński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo