Progresywna i liniowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Progresywna i liniowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych"

Transkrypt

1 Arkadiusz Weremczuk Progresywna i liniowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych Wstęp System podatkowy jest istotną częścią systemu finansowego obowiązującego w każdym państwie. Jedną z jego głównych części jest podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z przemianami, które zaszły w Rzeczpospolitej Polskiej na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku istniejące w tym czasie rozwiązania musiały zostać zmienione aby dostosować system podatkowy do nowych realiów życia gospodarczego i zasad gospodarki rynkowej. Zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób znaczący zastąpiły obowiązujące regulacje prawne. W Polsce obowiązują kilka form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Najpopularniejszą formę opodatkowania stanowi stosowana na zasadach ogólnych tzw. progresja szczeblowa, w ramach której opodatkowana jest większość podatników. Występuje również inne forma opodatkowania z których warto wyodrębnić stawkę liniową 19 procent. Nie jest ona przewidziana dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Mogą ją wybrać tylko osoby prowadzące własną działalność gospodarczą przy spełnieniu określonych w ustawie warunków 1. Projekt wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego podatku liniowego przyczynił się do podziału środowiska ekonomistów jak i środowiska prawników na gorących zwolenników i zagorzałych przeciwników tego rozwiązania. Jedni i drudzy skrupulatnie przez lata pokazywali wady i zalety zastosowania jednej stawki podatkowej niezależnej od uzyskiwanych dochodów. Powodem, dla którego warto jeszcze raz wrócić do tego tematu jest rządowa propozycja wprowadzenia w Polsce jednej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych 15 procent w miejsce obecnych dwóch stawek 18 i 32 procent. Warto podkreślić, iż w niektórych państwach europejskich liniowa stawka podatku dochodowego już obowiązuje. Można domniemywać, iż rozwiązanie to jest skuteczne gdyż żaden z krajów nie wycofał się z niego rozwiązania. Państwo osiąga z tego tytułu wymierne korzyści poprzez wzrost wpływów budżetowych. Celem niniejszej pracy jest porównanie progresywnej i liniowej stawki podatku dochodowego do osób fizycznych. 1 Art. 30a. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm

2 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych W Polsce 1 stycznia 1992 roku weszła w życie aktualnie obowiązująca ustawa 2 w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. Był to przełomowy krok w dziedzinie polskiego prawa podatkowego, gdyż ten podatek zastąpił 5 innych, które wiązały się z uzyskiwaniem przychodów przez osoby fizyczne i obowiązywały do końca 1991 roku zaliczano do nich podatek: od wynagrodzeń płacone przez niektóre osoby uzyskujące wynagrodzenie, od płac - pobierane od pracodawców, wyrównawczy obciążający pracowników otrzymujących więcej niż średnie wynagrodzenie, rolny od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, dochodowy dotyczący osób fizycznych uzyskujących dochody z działalności prowadzonej na własny rachunek oraz kapitału i praw majątkowych. Wprowadzenie jednego podatku od osób fizycznych miało skupić wszystkie tak różne podatki w jeden i objąć co do zasady osób fizycznych uzyskujących dochody z różnorodnych źródeł. Podatek dochodowy od osób fizycznych legitymuje się cechami takimi jak bezpośredniość, zwyczajność, obligatoryjność jak również posiada charakter dochodowy oraz osobisty. Obliczanie tego podatku następuje przez podatników lub płatników, ci ostatni co do zasady są pracodawcami. W odniesieniu do niektórych dochodów takich jak renty i emerytury, obliczenia podatku dokonuje organ wypłacający świadczenie. Prawidłowość naliczania podatku może być zweryfikowane przez urzędy skarbowe. Dysponują one prawem ostatecznego określenia wysokości podatku w drodze decyzji, która precyzuje wysokość zobowiązania podatkowego. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest określany, jako podatek państwowy nie mnie jednak pewna jego część wędruje do budżetów samorządowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych opiera się na zasadzie powszechności, co można ująć w sposób podmiotowym i przedmiotowym. Zasada podmiotowości mówi, iż podatek powinien obejmować wszystkie podmioty uzyskujące dochody na danym terytorium. Natomiast zasada powszechności przedmiotowej, wyklucza stosowanie zwolnień przedmiotowych. W przepisach prawa występują wyjątki wynikające z umów międzynarodowych. 2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.,

3 Zasada powszechności występuję w znaczeniu przedmiotowym. W takiej sytuacji mamy brak jakichkolwiek zwolnień oraz opodatkowanie łączne dochodów osoby fizycznej uzyskiwanych z różnych źródeł. Opodatkowanie takie polega na zsumowaniu wszystkich dochodów i stworzenia jednej podstawy opodatkowania. W takim ujęciu zasada ta nie jest w całości przestrzegana w polskich przepisach prawa podatkowego. Są dochody, które opodatkowane są odmiennie przy zastosowaniu skali proporcjonalnej oraz odrębnych stawek podatkowych. Nie istnieje możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o strat osiągniętą z jednego źródła przychodu od dochodów uzyskanego w innym, podlegających łączeniu tytułów. Stratę poniesiona można odpisywać od dochodów przez pięć następnych lat, ale tylko wtedy, gdy dochody są uzyskiwane z tego samego źródła, co poniesiona strata. Podatek dochodowy od osób fizycznych oparty jest na zasadzie równości. Powoduje to, iż nie zależnie od źródła pozyskiwania dochodu, jeżeli dochód jest w takiej samej wysokości podatnicy są jednakowo traktowani. Zasada ta jest jednak traktowana odrębnie w odniesieniu do dochodów, podlegających łączeniu i tych, które są opodatkowane odrębnie. W obu wariantach opodatkowanie ma odmienna konstrukcję, ale dotyczy wszystkich podatników podlegających łącznemu lub odrębnemu opodatkowaniu. Nie zawsze zasada równości ma zastosowania. Jedno z wyłączeń dotyczy, nierezydentów, którzy w Polsce uzyskuje dochody z tytułu praw autorskich. Wynika to z przepisów o ograniczonym i nieograniczonym obowiązku podatkowym. 2. Koncepcja linowej stawki podatku dochodowego Podatek dochodowy od osób fizycznych jest tematem częstych dyskusji. Specjaliści w tym zakresie podzielili się na dwie grupy. Pierwsi z nich twierdzą, iż wprowadzenie linowego podatku dochodowego obejmującego wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa z tego tytułu, co odbije się niekorzystnie na polskiej gospodarce. Druga grupa fachowców oponuje przy twierdzeniach, iż będzie to dobre posunięcie dla kraju. Bezapelacyjnie wprowadzenie liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych przyczyni się do znacznego uproszczenie przepisów w tym zakresie. Będzie też bodźcem w rozwoju gospodarczego Polski. Progresywna szczeblowa skala podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych posiada stawki podatku w następującej wysokości: 18 i 32 procent co przy osiąganiu wyższych dochodów przekraczających pierwszy próg może przyczyniać się do próby ukrywania dochodów lub zaniżenie tak owych. Rozwiązanie to jest niesprawiedliwe

4 społecznie gdyż, podatnik mający dochody wyższe niż zł musi zapłacić od nadwyżki ponad tą kwotę 32 procent podatku. Może to zniechęcać do uzyskiwania wysokich dochodów przez obywateli. Część krajów europejskich wprowadziła jednolitą liniową stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych należą do nich: Łotwa (1994), Litwa (1994), Rosja (2001), Serbia (2003), Ukraina (2003), Słowacja (2003), Gruzja (2004) i Rumunia(2005). Liniowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych ma niewątpliwe zalety do których możemy zaliczyć miedzy innymi prostą konstrukcję podatku nie zawierającą ulg i zwolnień, co przyczynia się do przejrzystości systemu umożliwiającego pełniejsze zrozumienie przez podatnika. Warto dodać iż to założenie może okazać się nie do końca prawdziwym gdyż pojawiają się niejasności w odniesieniu do uregulowań związanych z kosztem uzyskania przychodu. Proporcjonalna stawka podatku przeciwdziała uchylaniu się od zapłaty należności podatkowych oraz ogranicza liczbę oszustw. Wynika to z faktu iż nie opłacalne dla podatnika są próby oszustw polegających na zaniżaniu wielkości wielkości dochodu. Jeżeli podatnik od uzyskiwanych dochodów powinien zapłacić 15 lub 32 procent logicznym jest iż próby oszustw będą częstsze w odniesieniu do podatników mających do zapłaty większą stawkę czyli w tym przypadku 32 procentową. Sankcja karna za nieujawnienie dochodów wynosi 75 procent. Reasumując podatnik płacący stawkę 15 procent ryzykuje 60 procent uzyskanego dochodu natomiast podatnik płacący 32 procent już tylko 43 procent dochodu. Stwierdzić należy iż im wyższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia oszustw podatkowych. Liniowa stawka podatku dochodowego zachęca do pracy oszczędzania i inwestowania ponieważ niezależnie ile zarobimy zapłacimy proporcjonalnie taki sam podatek. Progresywna skala podatkowa zniechęca podatników do osiągania wysokich dochodów gdyż im większy dochód tym wyższa stawka podatku. Proporcjonalna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych powoduje pogłębianie się różnić pomiędzy poszczególnymi podatnikami. Podatek traci więc swoja role we wtórnym podziale dochodów gdyż wszyscy podatnicy płaca procentowo taką sama wartość. Wadą liniowej stawi podatkowej jest faworyzowanie akcjonariuszy i posiadaczy dywidend, gdyż dochody podlegają opodatkowaniu tylko raz, u źródła, eliminuje wszystkie formy ulg i zwolnień podatkowych.

5 Tabela 1. Najwyższe podatki dochodowe od osób fizycznych w UE Państwo Podatek dochodowy Państwo Podatek dochodowy Austria Łotwa Belgia Malta Bułgaria Niemcy Chorwacja Polska Cypr Portugalia Dania % + (5,5 % lub 6 % lub 15 %) Republika Czeska Estonia Rumunia Finlandia Słowacja Francja Słowenia Grecja Szwecja Hiszpania Turcja Holandia Węgry Irlandia Wielka Brytania Litwa Włochy Źródło: Opracowanie własne na podstawie Heritage Foundation (http://www.heritage.org/research/taxes/.cfm) Po przeanalizowaniu powyższej tabeli zauważyć możną iż Polska posiadała obciążenia podatkowe na poziomie krajów starej UE, co stawia kraj w niekorzystnej sytuacji. Nasi najwięksi konkurenci, czyli kraje nadbałtyckie oraz południowi sąsiedzi posiadaj już podatek linowy. Polska wprowadziła liniową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Co było bardzo dobrym posunięciem i przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu inwestycji w naszym kraju.

6 3. Porównanie liniowej i progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych W Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych wyliczany jest na podstawie Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jedn., Dz.U., z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. Liniowa stawka podatku określona zastała na poziomie 15 procent. Obliczenie wysokości podatku dochodowego metodą liniową wykonano przy zastosowaniu następującego schematu. Wynagrodzenie brutto pomniejszone zostało o kwotę płaconych składek społeczne (13,71 procent) oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9 procenta ) po czym pomniejszono pozostałą kwotę o koszt uzyskania przychodu (111,25 zł na rok 2009). Na skutek czego powstała podstawa opodatkowania od której liczona podatek. Obliczono podatek nastąpił poprzez pomnożenie podstawy opodatkowania przez stawkę podatkowa w tym przypłodku 15 procent. Tabela 2. Podatek dochodowego od osób fizycznych w ujęciu stawki progresywnej i liniowej w oparciu o polskie przepisy podatkowe obowiązujące w rok podatkowy 2008 (waluta PLN Polski Nowy Złoty) Dochód brutto(zł) Dochód netto(zł) rok Podatek (zł) rok Skala 1000 miesięcznie 09098, Progresywna rocznie 08009, Liniowa 2000 miesięcznie 17357, Progresywna rocznie 16018, Liniowa 5000 miesięcznie 41671, Progresywna rocznie 40047, Liniowa miesięcznie 78553, Progresywna rocznie 83117, Liniowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Art. 27 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jedn., Dz.U., z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. Tabela 2 przedstawia w jaki sposób kształtują się dochody brutto, netto oraz podatek od tych dochodów. Na podstawie wyliczonych wartości można stwierdzić iż progresywna skala podatkowa jest bardziej opłacalna z punktu widzenia należności podatkowej dla podatników mniej zarabiających w tej kalkulacji zarabiających poniżej zł miesięcznie.

7 Tabela 3. Podatek dochodowego od osób fizycznych w ujęciu stawki progresywnej i liniowej w oparciu o polskie przepisy podatkowe obowiązujące w rok podatkowy 2009 (waluta PLN Polski Nowy Złoty) Dochód brutto(zł) Dochód netto(zł) rok Podatek (zł) rok Skala 1000 miesięcznie 9158, Progresywna rocznie 08009, Liniowa 2000 miesięcznie 17513, Progresywna rocznie 16018, Liniowa 5000 miesięcznie 42602, Progresywna rocznie 40047, Liniowa miesięcznie 83912, Progresywna rocznie 83117, Liniowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Art. 27 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jedn., Dz.U., z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. Tabela 3 przedstawia wielkość dochodów brutto, netto oraz wartości obciążenia podatkowego jakie podatnik musi uiścić. Z tabeli wynika iż nie jest ekonomicznie uzasadnione zastosowanie przez podatnika, który osiąga miesięcznie zł i mniej stawki liniowej 15 procentowej ponieważ jego obciążenie podatkowe będzie wyższe niż w przypadku zastosowania stawki progresywnej. Warto dodać, że w kalkulacji nie wykorzystano wszystkich ulg i zwolnień jakie są przewidziane dla skali progresywnej podatku dochodowego od osób fizycznych. Ujecie tak owych spowoduje dalsze przesuniecie w górę progu opłacalności przejścia na proporcjonalna 15 procentową stawkę. Warto podkreślić iż do naliczania podatku przyjęte zostały zasady ogólne obowiązujące w Polsce na rok podatkowy 2008 i 2009 w opodatkowaniu dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stworzono system opodatkowania dochodów liniową stawką stawka w tym przypadku wynosiła 15 procent. Z tabeli 2 wynika, iż podatnikom, którzy uzyskali dochody na poziomie 1000 zł miesięcznie przejście na opodatkowanie stawką liniową jest nieopłacalne gdyż należny podatek jest prawie 6 kronie wyższy niż w odniesieniu do progresywnej skali. Dopuszczalne jest zmniejszenie wartości zobowiązania podatkowego w przypadku opodatkowania skalą progresywną. Tytułem ulg i zwolnień, które nie zostały w całości ujęte w powyższej kalkulacji. Ujecie tak owych odpisów przyczyniłoby się do zwiększenia różnicy pomiędzy podatkiem naliczanym

8 progresywną a liniową stawką. W liniowej skali podatkowej nie występują żadne ulgi ani zwolnienia, dochód pomniejszamy o składni na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz koszty uzyskania przychodu. Jest to niebagatelne uproszczenie jednak powodujące wzrost wartości podatku w odniesieniu do niektórych podatników. Na rok podatkowy 2009 można stwierdzić, iż dla podatników zarabiających do zł miesięcznie efektywniejsze jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli progresywnym skalą podatkową. Na rok podatkowy 2009 istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej dającej prawo odpisania w skali roku 1 112,04 zł od podatku ulgę tą określa się mianem prorodzinnej gdyż skorzystanie z niej jest uzależnione od posiadania w opiece własnego lub przysposobionego dziecka. Powoduje to, iż grupa podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nie będzie tak owego podatku płacić. Koszt wprowadzeni takiej ulgi wynoszą około 7 mld zł rocznie. Ulga prorodzinna dyskryminuje grupę podatników nie posiadających potomstwa. Z tabeli 2 wynika, iż dla większości podatników nie opłacalne jest korzystanie ze stawki liniowej. Występuje jednak grupa podatników, którym tego rodzaju przejście mimo, istnienia ulg i zwolnień umożliwiłoby zmniejszenie zobowiązania podatkowego. Są to podatnicy, osiągający dochody opodatkowana 32 procent stawka podatku i mają dochody na rok podatkowy 2009 przekraczające około rocznie. Z pewnością można stwierdzić, iż osobom osiągającym przychody mniejsze nie opłacalne będzie korzystanie z 15 procentowej stawki liniowej z punktu widzenia należności podatkowej. W następnych latach podatkowych przewidywane są dalsze prace nad przesunięciem progów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z tym zmniejszy się liczba podatników, dla których podatek liniowy będzie wart rozważenia.

9 Wnioski Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi znaczną część polskiego systemu podatkowego. Opodatkowano nim co do zasady wszystkie dochody uzyskiwane przez obywateli. Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych jest obecnie jednym z głównych problemów, wzbudzających kontrowersję w dziedzinie podatków, gdyż zdania specjalistów w tym zakresie są podzielone. Jedna grupa wskazuje, iż opodatkowanie skalą liniową jest najlepszym sposobem opodatkowania. Druga oponuje za zasadami ogólnymi czyli progresją szczeblową. Jedna jak i druga metoda ma swoje zalety i wady. Aby zoptymalizować zobowiązanie podatkowe należy przeprowadzić symulację pozwalającą wybrać właściwą formę opodatkowana dla danego podatnika. Zasadę ogólną można ująć następująco im wyższy poziom dochodów tym większa korzyść dla podatnika przy zastosowaniu stawki liniowej. Oczywiście po osiągnięciu pewnego progu dochodów. W polskich przepisach prawa podatkowego osoby osiągające dochody do 3089 zł rocznie (stan na rok 2008) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Progresywna skala podatkowa przyczynia się to do sytuacji, w której kara się ludzi zamożnych obciążając ich dochody ogromnymi podatkami co stanowi czynnik zniechęcający do osiągania takich dochodów. Symulacje pokazują, iż aby uzyskać korzyści z przejścia na liniowa stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych trzeba osiągnąć dochody na poziomie powyżej zł miesięcznie. Warte zwrócenia uwagę jest ulga prorodzinna, umożliwia ona bowiem odliczenie 1112,04 zł (na rok 2009) rocznie od podatku warunkiem jest posiadanie jedno dziecko własnego lub przysposobionego. Ulga ta powoduje całkowite zwolnienia z opodatkowania podatników mających jedno dziecko oraz dochody brutto na poziomie ok 2000 zł miesięcznie. Zdaniem autora pracy tego rodzaju ulgi są niekorzystne dla budżetu państwa oraz powodują straty dla całego społeczeństwa przez nadmierne uszczuplenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Reasumując - liniowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 15 procent jest niekorzystna dla podatników osiągających niskie dochody. Jednolita stawka podatku dochodowego spowodowałaby uproszczenie systemu podatkowego, co jest niewątpliwie korzystne ponieważ od osiągniętego dochód zapłacimy procentowo tyle samo. Liniowa stawka podatku mobilizuje podatników do podnoszenia swoich dochodów, zapobiega ukrywania wynagrodzeni i tworzy poczucie równości wobec systemu podatkowego.

10 Literatura: 1. Bouver M., Wprowadzenie do prac podatkowych i teorii podatków, KiK, Warszawa Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Dom Organizatora, Toruń Brzeziński B., Prawo podatkowe, Dom Organizatora, TNOIK, Toruń Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C., Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, Dom Organizatora, Toruń Dmoch W., Szymura T., Podatek dochodowy od osób fizycznych 2007, C.H. Beck, Warszawa Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, ABC, Warszawa Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, ABC, Warszawa Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. 3, LexisNexis, Warszawa Gomułowski A., Małecki J., Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Komentarz, Dom wydawniczy ABC wyd. III Warszawa Kostecki A., Elementy konstrukcji podatku, [w:] system instytucji prawnofinansowych, Warszawa Mastalski R., Prawo podatkowe, wyd. 3 CH Beck, Warszawa Marcinuk J., Podatek dochodowy od osób fizycznych, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa Mastalski R., Prawo podatkowe, wyd. 3, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa Nykiel W., Podatek dochodowy od osób fizycznych, Komentarz, wyd. 4, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa Wójtowicz W., Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, Oficyna wydawnicza Branta, Lublin Akty prawne: 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 1997 roku, Dz.U. Nr 78, poz. 483.

11 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1998 roku, o finansach publicznych, tekst jedn. Dz.U., z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa, Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jedn., Dz.U., z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. 5. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm. Spis tabel 1. Tabela 1. Najwyższe podatki dochodowe od osób fizycznych oraz działalności gospodarczej w UE Tabela 2. Podatek dochodowego od osób fizycznych w ujęciu stawki progresywnej i liniowej w oparciu o polskie przepisy podatkowe obowiązujące w rok podatkowy 2008 (waluta PLN Polski Nowy Złoty) Tabela 3. Podatku dochodowego od osób fizycznych w ujęciu stawki progresywnej i liniowej w oparciu o polskie przepisy podatkowe obowiązujące w rok podatkowy 2009 (waluta PLN Polski Nowy Złoty ).. 7

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY BRUTTO JAKO WYNIK PODATKOWY

WYNIK FINANSOWY BRUTTO JAKO WYNIK PODATKOWY ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Nr 464 PRACE INSTYTUTU RACHUNKOWOŚCI NR 27 2007 WYNIK FINANSOWY BRUTTO JAKO WYNIK PODATKOWY Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Systemy ubezpieczeń społecznych między

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Polnische Fassung Żyć i pracować w Europie > Prawo europejskie > Praca w różnych państwach członkowskich > Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Praca bez granic Europa zbliża

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO W okresie spowolnienia gospodarczego w 2008 roku rząd - wspólnie z partnerami społecznymi - w ramach negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 30.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284/43 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. PG VIII TK 100/14 dot. sygn. akt K 33/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z wnioskiem: 1. Rady Powiatu w Legionowie, 2. Rady

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo