Nr 1/2015 Czy to się w ogóle opłaca? Część , Andrzej Dziki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1/2015 Czy to się w ogóle opłaca? Część 1. 2015, Andrzej Dziki"

Transkrypt

1 BIULETYN Triki przedsiębiorczości To cykliczny newsletter o tematyce związanej głównie z ekonomią, zarządzaniem, marketingiem i finansami. MoŜesz go zamówić za darmo. Biuletyn przeznaczony jest przede wszystkim dla właścicieli i zarządzających małymi przedsiębiorstwami. KaŜda część zawierać będzie porcje informacji, które będziesz mógł wykorzystać we własnej firmie. Nr 1/2015 Czy to się w ogóle opłaca? Część , Andrzej Dziki

2 Prowadząc działalność gospodarczą musimy zdawać sobie sprawę, że uczestniczy w nim część naszego majątku, którą zaangażowaliśmy w powstanie firmy oraz którą przeznaczamy z wypracowanych przez firmę zysków na jej dalszą działalność. Wobec tego warto zadać sobie czasami pytanie, czy to się w ogóle opłaca? Czy wypracowane zyski mnie satysfakcjonują? Czy zarobiłbym więcej działając w innej branży lub na innym rynku? A może uwzględniając ryzyko działalności i mając na uwadze własne zdrowie -jej poświęcone; lepiej ulokować kapitał włożony w prowadzenie przedsiębiorstwa w inwestycję o charakterze czysto finansowym jak lokata bankowa, fundusz inwestycyjny itp.? W celu odpowiedzi na powyższe pytania zostaną wykorzystane narzędzia analizy finansowej a konkretniej wskaźniki zyskowności. Analiza finansowa dysponuje licznymi wskaźnikami, które badają poszczególne części działalności finansowej firmy. Jednak wskaźniki zyskowności oparte na takich wielkościach jak zysk, wartość sprzedaży, wartość majątku czy kapitały własne, które są wyrazem efektywności działań przedsiębiorstwa i obrazem realizacji jego podstawowych celów będą dla tej części biuletynu najtrafniejszym wyborem. Wykorzystane zostaną wskaźniki oceniające zyskowność sprzedaży, majątku oraz kapitałów własnych. azwyczaj służą one do oceny realizacji jednego ze strategicznych celów przedsiębiorstwa, jakim jest zwiększanie jego wartości. Ostateczną konsekwencją zwiększania lub zmniejszania wartości firmy jest opłacalność jej istnienia. anim jednak zostaną przestawione owe miary konieczne jest wprowadzenie i krótkie omówienie dwóch pojęć: bilans i rachunek zysków i strat. wiązane jest to z faktem, iż wyliczając wskaźniki korzystamy z danych zawartych właśnie w tych dokumentach. Wielu właścicielom małych firm pojęcia te kojarzą się z rachunkowością. Oczywiście są jej nierozłącznym składnikiem, jednak rachunkowość oprócz aspektu finansowego ma także wymiar zarządczy (tzw. Rachunkowość zarządcza) i właśnie, dlatego zachęca się do sporządzania tych dokumentów przez wszystkich właścicieli firm, gdyż po prostu ułatwiają zarządzanie. Bilans jest dwustronnym zestawieniem wartości środków gospodarczych (aktywówuszeregowanych w kolejności wskazującej na rosnący stopień ich płynności finansowej) oraz źródeł ich finansowania (pasywów-uszeregowanych według stopnia pilności ich zwrotu) sporządzonym na określony dzień i w określonej formie. Sporządzony corocznie bilans pozwala ocenić między innymi zmiany w majątku, sposób jego zaangażowania w zależności od spełnianych funkcji w działalności, zmiany źródeł finansowania majątku, skalę ryzyka towarzyszącego działalności czy też efektywność wykorzystywania własnych i obcych kapitałów. PoniŜej przykładowy schemat bilansu AKTYWA Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały MAJĄTEK OBROTOWY Finansowy majątek trwały apasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Należności tytułu dostaw tytułu dotacji, ubezpieczeń Inne Gotówka W kasie W banku Inne środki pieniężne PASYWA Kapitał własny KAPITAŁ OBCY obowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki, Wyemitowane obligacje (powyżej 1 roku) obowiązania bieżące Pożyczki, kredyty, obligacje itp. tytułu dostaw, usług tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń ysk lub strata tytułu wynagrodzeń KAPITAŁ STAŁY 2

3 AKTYWA = PASYWA Bilans, w jednej z pozycji wykazuje osiągnięty przez firmę zysk lub stratę. Dla pełniejszej oceny efektywności finansowej jest to niewystarczające. Dlatego uzupełnieniem bilansu jest rachunek zysków i strat(rachunek wyników). Wykazuje się w nim wszystkie kategorie składające się na wynik finansowy netto jednostki za bieżący i poprzedni rok obrotowy, czyli przychody według źródeł ich powstania, a także elementy składające się na koszty uzyskania przychodów oraz obciążające firmę i uiszczane podatki. Podobnie jak bilans rachunek wyników sporządza się na określony dzień. PoniŜej przykładowy schemat rachunku zysków i strat A B C D E F G Treść Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów, zmiana stanu produktów. Koszty sprzedanych produktów i towarów Wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałowi energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, amortyzacja, pozostałe. Wynik(zysk/strata) na sprzedaży (A-B) Pozostałe przychody operacyjne Sprzedaż składników majątku trwałego, dotacje, pozostałe Pozostałe koszty operacyjne Wartość sprzedanych składników majątku trwałego, pozostałe. Wynik na działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansowe Dywidendy z tytułu udziałów, odsetki uzyskane, pozostałe. H Koszty finansowe Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego, odsetki do zapłacenia, pozostałe. I Wynik brutto na działalności gospodarczej(f+g-h) J yski nadzwyczajne K Straty nadzwyczajne L Wynik brutto (I+J-K) M Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Podatek dochodowy, pozostałe obowiązkowe obciążenia N Wynik netto (L-M) Rok Poprzed ni Rok Bieżący Warto zwrócić uwagę, że dla zdecydowanej większości małych firm nie ma obowiązku sporządzania zarówno bilansu i rachunku wyników, gdyż nie są one zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości i związanej z nią sprawozdawczości finansowej. Ale jak już było wyżej wspomniane dokumenty te są pomocne w zarządzaniu finansowym w firmie i warto je wykonywać. Jednak, jeśli wykonuje się je tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb to nie podlegają one formalnym wytycznym zapisanym w przepisach prawa, więc jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba dopasowania tych dokumentów do specyfiki działalności można to zrobić tworząc autorski bilans i rachunek wyników dla potrzeb konkretnej działalności, zachowując jednak ich podstawową funkcjonalność. 3

4 Po ogólnym zapoznaniu się z bilansem i rachunkiem wyników powrócono do wskaźników zyskowności. Poniżej ich charakterystyka. Wskaźnik zyskowności sprzedaży(marży zysku) ROS (Return on Sales) S gdzie: n S S = n S zyskowność sprzedaŝy zysk netto(wynik netto) sprzedaŝ (przychody ze sprzedaŝy) Wskaźnik ten konfrontuje zysk netto wypracowany na całej działalności przedsiębiorstwa w relacji do przychodów netto ze sprzedaży. "Jest on stosunkowo najczęściej wykorzystywany do prezentacji efektów finansowych uzyskanych ze sprzedaży produktów lub towarów i materiałów. Tendencja rosnąca lub dodatnie odchylenie tego wskaźnika przy porównaniach dwóch okresów świadczyć mogą nie tylko o rozszerzaniu działalności gospodarczej przez wzrost sprzedaży i jej odpowiednią strukturę asortymentową, lecz także o osiąganiu korzystniejszych cen sprzedaży i obniżaniu jednostkowych kosztów własnych (wytworzenia)". W zależności od rodzaju i struktury sprzedawanych produktów i usług poziom marży zysku może się różnić w znacznym stopniu. Dla produktów o stosunkowo krótkim cyklu obrotu i niskim koszcie zamrożenia kapitałów (przedmioty codziennych zakupów) występuje niższa marża zysku i mniejsza skala ryzyka. Natomiast wyższa marża zysku jest wynagrodzeniem dla produktów o dłuższym cyklu obrotu wyższym koszcie zamrożenia kapitałów i większej skali ryzyka (produkty wolniej sprzedawalne). Jednak z punktu widzenia kontynuowania działalności gospodarczej warto wyliczyć wskaźnik rentowności sprzedaży netto. Informuje on o rentowności wypracowanej na podstawowej działalności operacyjnej - sprzedaży, czyli tej, do której przedsiębiorstwo zostało powołane i która jest motorem napędowym całej działalności. Wartość tego wskaźnika jest determinowana: ilością sprzedanych produktów, strukturą asortymentową wyrobów o różnej rentowności jednostkowej, polityką cen, czy też poziomem jednostkowych kosztów własnych sprzedaży. Aby go wyznaczyć należy do wzoru zamiast zysku netto wstawić wynik na sprzedaży (pozycja C w rachunku wyników) Wskaźnik zyskowności majątku (efektywność wykorzystania majątku) ROA (Return ON Assets) gdzie: A = n M A M zyskowność majątku n zysk netto aktywa (majątek ogółem) Wskaźnik ten przedstawia zysk netto w relacji do majątku ogółem i informuje o skuteczności wykorzystania posiadanego majątku. W systemie angloamerykańskim tego rodzaju wskaźnik traktowany jest jako podstawowy w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Aktywa (majątek ogółem) to majątek trwały, a także majątek obrotowy Biorąc pod uwagę, że biuletyn ten jest tworzony dla potrzeb małych firm, zapewne wiele składowych aktywów nie będzie występowało w ogóle. azwyczaj majątek trwały ograniczy się do środków trwałych (nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty, których przewidywany okres używania wynosi ponad rok).rzadziej w małych firmach 4

5 mamy do czynienia z wartościami niematerialnymi i prawnymi(m.in. patenty, prawa autorskie, licencje), składnikami finansowymi majątku trwałego(akcje, długoterminowe papiery wartościowe i długoterminowe udzielone pożyczki). Natomiast wśród składowych majątku obrotowego rzadko w małych firmach występują krótkoterminowe papiery wartościowe. Wskaźnik zyskowności kapitałów własnych(stopa zyskowności zainwestowanych firmie kapitałów własnych) ROE (Return On Equity) gdzie: = n KW KW zyskowność kapitałów własnych KW n zysk netto KW kapitały własne Wskaźniki można porównać i innymi, alternatywnymi źródłami zagospodarowania wolnych środków. Kalkulując, czy poczyniona inwestycja przyniosła oczekiwane efekty. Do otrzymanych wyników należy wkalkulować stopień ryzyka, jaki towarzyszy danej inwestycji. Wyższy stopień ryzyka, winien być wyżej wynagrodzony. Punktem wyjścia może być ocena rentowności bonów skarbowych, czy obligacji skarbowych traktowanych (polskie obligacje), jako bezpieczne inwestycje. Kapitały własne to wszystkie środki własne, jakie właściciel lub właściciele zainwestowali w firmę łącznie z wszystkimi zyskami w historii działalności firmy przeznaczonymi na jej działalność. A więc do kapitałów własnych zaliczyć trzeba te środki własne, które zostały przeznaczone na założenie firmy(sfinansowały majątek trwały i obrotowy w chwili zakładania działalności) oraz wszystkie środki z zysków, które właściciele przeznaczyli na sfinansowanie majątku trwałego i obrotowego w czasie funkcjonowania firmy. Im wyższe wskaźniki zyskowności, tym lepiej dla firmy. Sam wskaźnik niewiele mówi, jeżeli nie można go porównać. Oczywiście najlepiej z tym samym wskaźnikiem z lat ubiegłych. Można też porównać z średnim wskaźnikiem (tym samym) dla danej branży lub danego rynku. Pierwsze porównanie wskaże dynamikę procesu w naszej firmie (Np. dynamikę zyskowności sprzedaży), drugi w pewnym stopniu wskaże pozycje firmy wśród konkurentów. Oceniając wskaźniki dobrze jest również uwzględnić wpływ inflacji. Szczególnie oceniając zyskowność kapitałów własnych wymagana jest konfrontacja ze stopą inflacji. Odpowiadając na pytanie, czy to się w ogóle opłaca warto wykorzystać jeszcze jeden nieco zmodyfikowany wzór mający raczej zastosowanie w przypadku inwestycji finansowych. Wzór na stopę zwrotu z inwestycji kapitału. Ma on postać: V1 +ΣD r = 1 V0 gdzie: r. stopa zwrotu V 1 wartość końcowa V 0 wartość początkowa D suma dywidendy pobranej z działalności zobowiązania długo- i krótkoterminowe Wzór określa, jaką stopę zwrotu ma kapitał włożony w założenie firmy (sfinansował majątek trwały i obrotowy w chwili zakładania działalności). Sporą trudność może jednak 5

6 stanowić w tym przypadku określenie bieżącej wartości zainwestowanych kapitałów w firmę. Dla celów czysto kalkulacyjnych można przyjąć ich wartość księgową wynikającą z bilansu, czyli wartość kapitałów własnych odczytanych z bilansu sporządzonego na dzień wyceny skorygowany o zobowiązania i ewentualny niepodzielony zysk lub stratę. Porównując wzór na stopę zwrotu i powyższe trzy wskaźniki z okresu kilku lat oraz z odpowiednio tymi samymi średnimi wskaźnikami dla danej branży właściciel może dokonać pewnej analizy opłacalności działalności. Może ocenić czy wskaźniki wykazują tendencje pozytywną, czy też negatywną zarówno w odniesieniu do samego przedsiębiorstwa jak i do rynku. W przypadku, gdy negatywne dane z wskaźników pokrywają się z średnią na rynku może to świadczyć o kłopotach całej dziedziny działalności (określonej branży lub określonego rynku). Natomiast, jeżeli negatywne dane z wskaźników negatywnie odbiegają od rynkowej średniej dla branży, to należy sprawdzić, co jest nie tak w samej firmie i dokonać odpowiedniej poprawy jej funkcjonowania, jeżeli to możliwe. Możliwa jest sytuacja, że na skutek długotrwałej recesji w branży wskaźniki są niezadowalające dla właściciela. Jakie ma wówczas alternatywy? ależnie od barier wyjścia, czyli wszelkich uwarunkowań, jakie musi spełnić właściciel, aby nie działać już w danej branży lub na danym rynku podejmie on zapewne jedną z dwóch decyzji. Jeżeli bariery wyjścia są na tyle duże, że wyjście znacznie zredukuje jego kapitały, a działalność jego nadal jest możliwa z niezadowalającą korzyścią, to będzie działał dalej. Natomiast, jeśli bariery wyjścia są niewielkie i może sprzedać lub zlikwidować działalność zachowując stosunkowo duży udział kapitałów to rozważy alternatywę innej inwestycji uwzględniając poziom ryzyka obecnej i przyszłej inwestycji. O dalszych krokach, czyli o rozpatrywaniu alternatyw innej inwestycji z uwzględnieniem ryzyka lub poprawie funkcjonowania obecnej działalności w następnych częściach. PRYKŁAD ałożenia: Pani Genowefa od dwóch lat jest właścicielką punktu gastronomicznohandlowego w zakładzie. atrudnia jednego pracownika. Sama natomiast sprawuje jedynie funkcje zarządczo-kontrolne. Wynajmuje pomieszczenie zakładowe za kwotę 400 zł miesięcznie. ainwestowała na początku w majątek trwały 12 tys. zł oraz w majątek obrotowy 6 tys. zł. Własne środki stanowiły 10,2 tys. zł, a 8 tys. to czteroletni kredyt o rocznym koszcie 18%. Wobec tego bilans otwarcia przedstawiał się następująco: BILANS OTWARCIA Aktywa Pasywa Majątek trwały Kapitał własny Środki trwale Wkład własny obowiązania Majątek obrotowy długoterminowe Materiały 4000 Kredyt 8000 Towary 2000 Gotówka Gotówka w kasie 200 Suma Suma

7 W pierwszym roku działalności firma osiągnęła wynik finansowy, który obrazuje poniższy rachunek wyników. RACHUNEK WYNIKÓW Treść Rok 0 Rok 1 Przychody ze sprzedaŝy w tym SprzedaŜ usług SprzedaŜ towarów Koszty sprzedanych usług i towarów w tym Wartość sprzedanych usług Wartość sprzedanych towarów Energia 3600 Wynagrodzenia Usługi obce 4800 Wynik na sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne 0 Pozostałe koszty operacyjne 0 Wynik na działalności operacyjnej Przychody finansowe 0 Koszty finansowe 1440 Wynik brutto na dział. gospodarczej yski nadzwyczajne 0 Straty nadzwyczajne 0 Wynik brutto na dział. gospodarczej Podatek 2188,8 Wynik netto 9971,2 Po pierwszym roku właścicielka przeznaczyła 5800 zł z zysku na odtworzenie i zakup nowych środków trwałych a resztę zysku 4171,2 zł postanowiła przeznaczyć na własne (prywatne) potrzeby, czyli dywidendę. Wyniki za drugi rok działalności przedstawiają się następująco: RACHUNEK WYNIKÓW Treść Rok 1 Rok 2 Przychody ze sprzedaŝy w tym SprzedaŜ usług SprzedaŜ towarów Koszty sprzedanych usług i towarów w tym Wartość sprzedanych usług Wartość sprzedanych towarów Energia Wynagrodzenia Usługi obce Wynik na sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne 0 0 Pozostałe koszty operacyjne 0 0 Wynik na działalności operacyjnej

8 Przychody finansowe 0 0 Koszty finansowe Wynik brutto na dział. gospodarczej yski nadzwyczajne 0 0 Straty nadzwyczajne 0 0 Wynik brutto na dział. gospodarczej Podatek 2188,8 2512,8 Wynik netto 9971, ,2 BILANS ROK 2 Aktywa Pasywa Rok 1 Rok 2 Rok 1 Rok 2 Majątek trwały Kapitał własny Środki trwale Wkład własny Majątek obrotowy obowiązania długoterminowe apasy Kredyt Materiały obowiązania Towary bieŝące NaleŜności tytułu dostaw tytułu dostaw ysk 9971, ,2 Gotówka Gotówka w kasie 1081,2 1220,2 Gotówka w banku Suma 26821, ,2 Suma 26821, ,2 Na podstawie powyższych danych można przejść do analizy zyskowności firmy Pani Genowefy w ciągu dwóch ostatnich lat. Wskaźnik zyskowności sprzedaŝy Rok 1 Rok 2 ysk netto 9971, ,2 Przychody ze sprzedaŝy yskowność sprzedaŝy 0,069 0,066 yskowność sprzedaŝy w % 6,9% 6,6% Dynamika -4% Wskaźnik zyskowności sprzedaŝy netto Rok 1 Rok 2 Wynik na sprzedaŝy 13600, ,0 Przychody ze sprzedaŝy , ,0 yskowność sprzedaŝy netto 0,094 0,089 ysk. sprzedaŝy netto w % 9,4% 8,9% Dynamika -6% Wskaźnik zyskowności majątku Rok 1 Rok 2 ysk netto 9971, ,2 Aktywa * 8

9 yskowność majątku 0,548 0,505 yskowność majątku w % 54,8% 50,5% Dynamika -7,8% Wskaźnik zyskowności kapitałów własnych Rok 1 Rok 2 ysk netto 9971, ,2 Kapitał własny ** yskowność kapitału własnego 0,978 0,715 ysk. kapitału własnego w % 97,8% 71,5% Dynamika -26,8% Stopa zwrotu z kapitału Wartość końcowa Wartość początkowa Dywidendy 15618,40 *** obowiązania 4420,00 Stopa zwrotu 166,7% * Aktywa z początku okresu, dla którego wskaźnik jest liczony, czyli z początku roku1 (bilans otwarcia rok 0) oraz początku roku2 (aktywa na koniec roku ,2-4171,2 przeznaczone z zysku na potrzeby własne a po stronie aktywów skutkowało to zmniejszeniem ilości gotówki o taką właśnie kwotę). **Kapitał własny początku okresu, dla którego liczony jest wskaźnik, czyli z początku roku1 (bilans otwarcia rok 0) oraz początku roku2 (kapitał własny na koniec roku zł+5800 zł przeznaczone z zysku na środki trwałe) ***Kwota zysku na koniec roku2 (z założenia może być przeznaczona na zwiększenie kapitału własnego lub dywidendę) + dywidenda 4171,2 wypłacona z zysku za rok1. Oceniając działalność Pani Genowefy warto na wstępie zauważyć kilka wstępnych faktów. Pani Genowefa sama nie uczestniczy w działalności operacyjnej firmy, więc działalność jest dla niej formą inwestycji finansowej (mając około 10 tys. zł zamiast na przykład ulokować je na lokacie postanowiła stworzyć firmę). apewne posiada inne dochody, które są jej podstawowymi (etat, emerytura lub inna działalność) skoro osobiście nie świadczy pracy. Więc ewentualne pewne koszty z tytułu wynagrodzenia mogłyby być jej dochodem lub alternatywą dla obecnych dochodów. Oczywiście z punktu widzenia społecznego firma Pani Genowefy jest opłacalna. Tworzy miejsce pracy, zaspokaja potrzeby żywieniowe pracowników zakładu, płaci podatki. Jednak z punktu widzenia opłacalności inwestycji Pani Genowefy uwzględniając wskaźniki zyskowności możemy wnioskować, że: Marża netto kształtuje się w poniżej 7 punktów i jest stosunkowo niska jak na działalność gastronomiczno-handlową. Oznacza, że z każdej złotówki uzyskanej ze sprzedaży firma ma tylko mniej niż 7 groszy zysku. W stosunku rok do roku spadła nieznacznie o 4 %. Również zyskowność sprzedaży netto wykazuje tendencje spadkową o 6%. Może to świadczyć o nieodpowiedniej strukturze asortymentowej, niekorzystnych cenach sprzedaży, czy też o zawyżaniu jednostkowych kosztów własnych. Firma z 1 złotówki majątku uzyskała odpowiednio prawie 55 groszy zysku w roku1 oraz 50,5 grosza zysku w roku2, czyli o prawie 8% mniej. anotowano, więc spadek wykorzystania aktywów. yskowność kapitałów własnych spadła z roku na rok o 26,8% z 97,8% w roku1 do 71,5% w roku2. Warto jednak zauważyć, że w roku1 na zysk netto pracowało o 25% więcej kapitałów obcych długoterminowych. Po dwóch latach od inwestycji uzyskano zwrot kapitału o stopie 166,7%. 9

10 Biorąc pod uwagę definicję opłacalności, czyli czegoś, co przynosi zysk to inwestycja Pani Genowefy jest opłacalna. Jednak jest jeszcze druga strona medalu. Można zapytać, czy Pani Genowefa mogła uzyskać jeszcze więcej? Czy, gdyby pieniądze były zainwestowane gdzie indziej to zarobek byłby większy? Czyli, jak mogła zoptymalizować zysk? Czy powinna poszukać innej inwestycji?, Czy też poprawić funkcjonowanie firmy? O tym w następnych częściach. I TY MOŻES TO ROBIĆ!!! Jako właściciel lub zarządca firmy możesz sprawdzić, jaką zyskowność ma Twoje przedsięwzięcie. Poproś osobę odpowiedzialną za sprawy księgowe o sporządzenie prostego bilansu oraz rachunku wyników za kilka ostatnich lat (od Ciebie zależy ilu). Jeżeli nie ma takiej osoby to sam przygotuj potrzebne dane. najdziesz je w dokumentach księgowych firmy(np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, deklaracje PIT) lub być może prowadzisz własne notatki, które takie informacje zawierają. Do obliczeń możesz wykorzystać arkusz Excel. Po zebraniu odpowiednich danych możesz przejść do obliczeń. Otwórz arkusz Excel Wprowadź treść, stwórz tabelę bilansu i rachunku wyników. 2. Wprowadź dane zebrane wcześniej z dokumentów księgowo finansowych. 3. Wprowadź formuły sumujące dane. Program sam wyliczy wynik bez konieczności ręcznego obliczania. Na przykład, aby obliczyć sumę aktywów (zawartą w komórce C50) kliknij na tę komórkę, wpisz znak =, a następnie klikaj na komórki z 10

11 wartościami, które chcesz zsumować, w tym przypadku na komórki C39, C42, C43, C45, C47, C48 przedzielając każdą z nich znakiem +. W komórce C50 oraz pasku fx (u góry) powinien być widoczny następujący zapis: =C39+C42+C43+C45+C47+C48 Naciśnij klawisz Enter. Formuła gotowa. Analogicznie postępuj z innymi sumami. Jeżeli chcesz odjąć zamiast znaku + wstaw znak -. (Wynik netto komórka K77 będzie się równał K75-K76). Pole podatku K76 oblicz wstawiając w polu formułę K75*0,18 jeśli Twoja zaliczka na podatek dochodowy to 18%. Pamiętaj, że każdą formułę zakończ klawiszem Enter. Sumować komórki możesz także wykorzystując przycisk na pasku zadań. W tym celu kliknij na odpowiednią komórkę (Na przykład K59 Koszty sprzedanych usług ), następnie kliknij przycisk na pasku zadań a myszką przeciągnij zakres sumowanych komórek (w tym przypadku komórki od K61 do K65). Kliknij Enter. Jeżeli zakresy komórek nie przylegają bezpośrednio do siebie to po zaznaczeniu pierwszego zakresy naciśnij lewy klawisz Ctrl, a następnie trzymając ten klawisz zaznacz następne zakresy komórek. Kliknij Enter. Teraz przejdź do wyliczenia wskaźników zyskowności Wprowadź treść 5. Wprowadź potrzebne dane. Nie musisz przepisywać danych z tabel bilansu i rachunku wyników. Najlepiej będzie, jeśli w komórce, do której chcesz wpisać wartość wpiszesz znak = a następnie klikniesz myszką komórkę bilansu lub rachunku wyników, której wartość chcesz wpisać (na przykład obliczając wskaźnik zyskowności w komórce C66 określającej zysk netto za rok1 wpisujemy znak =, a następnie myszką klikamy komórkę L77 z rachunku wyników. Klikamy Enter. Analogicznie postępujemy w stosunku do innych przenoszonych danych. Użycie 11

12 znaku = spowoduje, że w sytuacji, gdy zmieni się dane w źródle (Np. w rachunku wyników) to zmiana ta zostanie od razu uwzględniona w obliczeniu wskaźnika. 6. Obliczamy wskaźniki. W tym celu należy wpisać odpowiednie formuły. Uzyskane wyniki można otrzymać w postaci dziesiętnej lub w postaci procentowej. Aby otrzymany wynik był w postaci procentowej należy kliknąć na komórkę z wynikiem, a następnie na pasku zadań kliknąć przycisk %. formuła zyskowności sprzedaży (na przykład za rok1: komórka C88) =C86/C87 Enter, czyli zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży formuła dynamiki zyskowności sprzedaży (na przykład rok1 rokiem bazowym do roku2: komórka D90) =(D89-C89)/C89 Enter, czyli wskaźnik zyskowności z roku bieżącego odjąć wskaźnik zyskowności z roku bazowego podzielone przez wskaźnik zyskowności z roku bazowego. Analogicznie należy postępować w stosunku do pozostałych wskaźników, gdyż wszystkie one są oparte na tej samej formule wzoru, czyli jedna wartość podzielona przez drugą wartość. formuła stopy zwrotu z kapitału (na przykład dla powyższej ilustracji: komórka C124) =((C120+C122-C123)/C121)-1 Enter, czyli wartość końcowa inwestycji plus suma dywidend z inwestycji minus zobowiązania to wszystko podzielone przez wartość początkową inwestycji a od wyniku odjęta liczba 1. Należy pamiętać, że adresy komórek (Np. c89) są adresami dostosowanymi do powyższych przykładów. W swoich obliczeniach należy wstawiać odpowiednie adresy komórek dla własnego arkusza, na którym prowadzi się obliczenia. Do obliczania niektórych wskaźników w niektórych wersjach Excela wbudowane są gotowe funkcje, jednak nie będą tutaj omówione a ich ewentualne wykorzystanie polecam we własnym zakresie. 7. Wskaźniki zyskowności i stopa zwrotu z kapitału zostały obliczone. Można przejść do ich własnej oceny. Powodzenia. Bibliografia: arządzanie finansami przedsiębiorstwa Witold Bień Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Barbara Gierusz 12

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo