Prawie cała prawda o technikach projekcyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawie cała prawda o technikach projekcyjnych"

Transkrypt

1 Iza Rudak Pentor Research International Paweł Wójcik 4P Research Mix Prawie cała prawda o technikach projekcyjnych Letnie Seminarium Badawcze Zyzdrój, maj 2010

2 Świadomość vs. nieświadomość konsumenta

3 Osobowość według Freuda Teoria psychoanalityczna Zygmunta Freuda zakłada istnienie podstawowej struktury naszej osobowości - ego. Szczególną role przypisywała nieświadomym, wypieranym lub społecznie nieakceptowanym motywom naszego zachowania. świadome Ego Superego nieświadome Id

4 Mechanizmy obronne osobowości zaprzeczanie racjonalizacja reakcja upozorowana wyparcie sublimacja substytucja/przemieszczenie projekcja

5 Projekcja znaczenia W psychoanalizie: jeden z mechanizmów obronnych Ego, polegający na przypisywaniu innym ludziom własnych negatywnych uczuć, cech lub motywów postępowania, które zostały wyparte do podświadomości, poniewaŝ budziły lęk, bądź teŝ z innych względów nie mogły być przez jednostkę zaakceptowane. Według załoŝeń psychoanalizy treści wyparte ze świadomości funkcjonują dalej w podświadomych warstwach osobowości. Projekcje ujawniają się w postaci nadmiernego uwraŝliwienia na dostrzeganie nie akceptowanych u siebie cech w zachowaniu innych osób (nerwica), prowadząc do nieadekwatnej interpretacji tych zachowań.

6 Projekcja znaczenia W innych teoriach psychodynamicznych: proces nieświadomego przypisywania własnych przekonań, wartości lub innych procesów subiektywnych innym. UŜycie to ma inną konotację. Proces jest tutaj postrzegany, jako normalny aspekt rozwoju psychologicznego i nie musi odzwierciedlać skłonności nerwicowych. Postrzeganie zdarzeń i bodźców w z otoczenia (zwłaszcza tych niejednoznacznych) pod kątem własnych oczekiwań,, potrzeb, dąŝd ąŝeń itd. W potocznym znaczeniu: przeniesienie, przypisywanie innym własnych błędów i wad. Nie jest ono prawidłowe pod względem specjalistycznym, poniewaŝ zostaje zawęŝone do błędów i wad.

7 Projekcja - metoda Autorem psycholog amerykański L.K. Frank: Projekcyjna metoda badania osobowości polega na przedstawieniu badanemu sytuacji bodźcowej, nie mającej dlań znaczenia arbitralnie ustalonego przez eksperymentatora..., ale zarazem takiej, która będzie mogła nabrać znaczenia przez to, iŝ osobowość badanego narzuci jej swoje indywidualne znaczenie i organizację." (1937) Zorganizowanie materiału bodźcowego, który nie ma w samym sobie jednoznacznej narzucającej się struktury - nadanie mu znaczenia lub zinterpretowanie daje wgląd w wartości, motywacje, opinie i emocje osoby badanej sposób na pokonanie barier komunikacyjnych / osobistych ograniczeń / konwencji społecznych

8 Projekcja - metoda W zależności od typu stosowanej techniki projekcyjnej badani poddawani są działaniu bodźców dwojakiego rodzaju: werbalnych lub wizualnych. Bodźce te mają charakter wieloznaczny, nawet nieco zagadkowy, co daje badanemu możliwość indywidualnego i dowolnego interpretowania zjawisk. Sądzi się, że ponieważ człowiek odbiera świat poprzez pryzmat swojej osobowości, wieloznaczność sytuacji i swoboda wyboru zachowania (reakcji na bodziec), powodują uzewnętrznienie się szczególnie znaczących cech podmiotowych. Ponieważ 'projekcji mogą podlegać różne poziomy osobowości, np. prymitywne życzenia, sumienie, mechanizmy obronne, sposób postrzegania rzeczywistości itd., analiza i interpretacja wyników nie zawsze jest sprawą łatwą.

9 Techniki projekcyjne

10 Techniki projekcyjne w psychologii Obszary stosowania w psychologii Badania kliniczne Badania osobowości Badania motywacji Przykłady klasycznych technik projekcyjnych w psychologii Test Plam Rorschacha TAT Test Apercepcji Tematycznej TNZ Test Niedokończonych Zdań

11 PROJEKCJA w psychologii vs. w badaniach konsumenckich Psychologia kliniczna ma do dyspozycji szereg wypróbowanych technik projekcyjnych; poczynając od najsłynniejszej - testu plam atramentowych Rorschacha. W przypadku tego typu testów - standaryzowane metody zbierania materiałów oraz interpretacji wyników testów; umoŝliwia to ich powszechne stosowanie oraz obiektywizuje ich interpretację. W badaniach konsumenckich - praktycznie nie istnieją wystandaryzowane sposoby interpretowania wyników stosowanych tu testów; efektywne wykorzystanie uzyskanych wyników zaleŝy w ogromnym stopniu od doświadczenia, zdolności i profesjonalnego przygotowania badacza. Dobrze jest aby co najmniej dwie osoby niezaleŝnie od siebie interpretowały uzyskane rezultaty. Zaleca się takŝe, aby nie stosować w badaniach konsumenckich tej metody jako jedynej, samodzielnej metody zbierania danych.

12 NESCAFE - Lista zakupów ½ kg mięsa wołowego bochenek chleba pęczek marchwi puszka brzoskwiń kawa rozpuszczalna NESCAFE 2 proszki do pieczenia 2 kg ziemniaków 20 dkg szynki 4 jogurty wiśniowe ½ kg mięsa wołowego bochenek chleba pęczek marchwi puszka brzoskwiń kawa do parzenia MAXWELL HOUSE 2 proszki do pieczenia 2 kg ziemniaków 20 dkg szynki 4 jogurty wiśniowe

13 Zastosowanie technik projekcyjnych w BM Badania nieświadomych/wypieranych motywów i potrzeb Badania wizerunków marek Badanie barier związanych z uŝywaniem/korzystaniem z produktu/usługi

14 Techniki projekcyjne techniki stymulacyjne To co nazywany potocznie metodami projekcyjnymi, w większości przypadków, stosujemy w badaniach mkt. w celach, które tak naprawdę nie wykorzystują mechanizmu projekcji (i nie dotyczą zjawisk zrepresjonowanych), a w charakterze metod stymulacyjnych (facylitacja). Np. bywa, Ŝe w trakcie poznawania motywów decyzji, odtwarzania procesów decyzyjnych, postrzegania kategorii, badani koncentrują się tylko na wybranych elementach zjawiska, zapominając lub nie uświadamiając sobie innych, bądź całości zjawiska; - pomijają pewne rzeczy, które przyjmują za oczywiste; - mają trudności ze zwerbalizowaniem niektórych, myśli odczuć (plus dotarcie do emocji i znaczeń) np. stosunek do prefixu

15 Typy technik projekcyjnych Rodzaj zadania Wykonanie Tworzenie: rysunek, collage, planeta, test niedokończonych zdań Przypisywanie: skojarzenia, chmurki, personifikacja, chiński portret Grupowe Indywidualne Wybór: foto sort

16 KIEDY STOSOWAĆ? podejrzewamy, Ŝe badani sami nie zdają sobie sprawy ze swoich rzeczywistych motywów działania np. są przekonani, iŝ działają racjonalnie, a ich decyzje są autonomicznie (np. sądzą, Ŝe nie dokonują zakupów pod wpływem reklamy) badany moŝe czuć się zakłopotany i zawstydzony koniecznością wyraŝania swoich autentycznych opinii i postaw (sądzi, Ŝe odbiegają od powszechnie akceptowanych lub z innych względów są naganne) badani mają problemy ze znalezieniem prawidłowych słów określających swój stan, opinie, emocje (np. wizerunek marki, zwłaszcza w odniesieniu do jego wymiarów symbolicznych, rzadko bywa uświadomiony) temat badania dotyczy intymnych sfer Ŝycia, dotyka spraw draŝliwych ograniczają wewnętrzną cenzurę ułatwiają ekspresję nowych pomysłów/ idei stymulują wyobraźnię i oryginalność zachęcają do otwarcia się i do dzielenia się pomysłami

17 Thematic Apperception Test (TAT) (Test tematycznego spostrzegania) Składa się z serii niejednoznacznych obrazków. Badanych prosi się aby opowiedzieli / zbudowali historyjkę na temat obrazka: Co tam się dzieje?, Jak do tego doszło?, Co będzie w przyszłości? Badania reklam Postaw konsumenckich Wartości

18 Test niedokończonych zdań ZASADY seria niedokończonych zdań układanych dla potrzeb danego badania zastosowanie - poznanie emocjonalnych skojarzeń powiązanych z marką, produktem, sytuacją PRZYKŁADY Kiedy usłyszałem o Letnim Seminarium Badawczym... Kiedy widzę Coca-Colę... Klienci mbanku... Gdy nie ma w sklepie Pepsi to...

19 Technika kojarzenia słów Oparta na klasycznej technice zastosowanej wiele lat temu przez Carla Junga w badaniach nad zaburzeniami psychicznymi (m.in. obsesje) Badanemu wymienia się pewną ilość słów, jedno po drugim i prosi się go, aby podał pierwszą myśl, jak mu się skojarzy z kaŝdym słowem. MARKI: wizerunek, atrybuty produktu NOWE NAZWY: potencjalne ścieŝki znaczeniowe

20 Psycho-drawings Dla większości ludzi rysunek (i inne formy ekspresji plastycznej) stanowią rzadko uŝywany środek wyrazu, co powoduje, Ŝe są one traktowane przez nich jako podlegające mniejszej weryfikacji i kontroli otoczenia, co pozwala odsłaniać więcej treści nieuświadomionych. Wariant rysunku zbiorowego: jedna osoba zaczyna, a pozostali po kolei dorysowują kolejne elementy.

21 Analiza i interpretacja

22 ZałoŜenia Wyniki/interpretacje badania nie są obiektywne (w sensie badania naukowego) Nie ma wyniku prawdziwego Interpretacja zaleŝy od badacza

23 zalety nie wymagają Ŝadnych zdolności intelektualnych są angaŝujące, stymulują uczestników, budują więź grupową bogactwo informacji badani nie mają świadomości celu badania w trakcie wywiadów w róŝnej roli jako rozgrzewka, jako wprowadzenie do draŝliwego, trudnego tematu; jako rozrywkowy przerywnik itd.

24 wady złoŝoność i niejednoznaczność danych subiektywizm interpretacji, wybór z materiału tego co potwierdza wstępne (niekoniecznie uświadomione) załoŝenia wymagają specjalnego przygotowania ze strony badacza trudność wejścia w niektóre techniki przez badanych problemy z rzetelnością

25 Wystandaryzowane techniki projekcyjne W latach 90-tych badacze jakościowi w Wielkiej Brytanii rozpoczęli poszukiwania wizualizacji, będących uniwersalnymi kulturowo nośnikami określonych znaczeń (wartości). Ich dąŝeniem było stworzenie wystandaryzowanego, jednoznacznego katalogu symboli dekodowanych w taki sam sposób przez respondentów na całym świecie niezaleŝnie od kręgu kulturowego (Europa, Afryka, obie Ameryki, Azja, Australia). W ciągu kilku lat opracowano i przetestowano zbiór 45 obrazów, z których ostatnie wybrano 20 takich, które miały najbardziej jednoznaczne i uniwersalne kulturowo znaczenia (okazało się Ŝe najsilniejsze i najbardziej uniwersalne kulturowo są odniesienia do natury: woda, powietrze, ogień, ziemia. 140 dyskusji grupowych z kobietami, męŝczyznami i nastolatkami w 32 krajach na 5 kontynentach

26 Dziękujemy za uwagę

Badania marketingowe - podstawy. Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska

Badania marketingowe - podstawy. Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska Badania marketingowe - podstawy Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska Istota, cele, rodzaje i zakres badań marketingowych St. Kaczmarczyk Zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania,

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII. Marta Katarzyna Gajda

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII. Marta Katarzyna Gajda KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII Marta Katarzyna Gajda Nr albumu: 084033 TYPY WIZERUNKÓW MAREK W PERCEPCJI KONSUMENTÓW Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy Autor raportu dr Anna Kozłowska Warszawa 2014 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Reklamy Potrzeby jako system klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

1.3 Psychoterapia. 1. Określenie. 1.3.1 Podstawy psychoterapii. Jerzy Aleksandrowicz, Jan Czesław Czabała

1.3 Psychoterapia. 1. Określenie. 1.3.1 Podstawy psychoterapii. Jerzy Aleksandrowicz, Jan Czesław Czabała 256 1. Metody leczenia 1.3 Psychoterapia 1.3.1 Podstawy psychoterapii Jerzy Aleksandrowicz, Jan Czesław Czabała 1. Określenie Psychoterapia jest w psychiatrii podstawową metodą oddziaływania leczniczego.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Adrianna Nizińska Modele uczenia się przez całe życie przegląd i analiza wybranych aspektów

Adrianna Nizińska Modele uczenia się przez całe życie przegląd i analiza wybranych aspektów Adrianna Nizińska Modele uczenia się przez całe życie przegląd i analiza wybranych aspektów Plan raportu A) Pojęcie uczenia się i jego wielowymiarowość uczenie się jako efekt uczenie się jako proces psychiczny

Bardziej szczegółowo

Marketing (market- ang.) + ing próbowano znaleźć odpowiednik ale nie udało się - UKŁAD RYNKOWY- wycena wartości wymiennych (negocjacje)

Marketing (market- ang.) + ing próbowano znaleźć odpowiednik ale nie udało się - UKŁAD RYNKOWY- wycena wartości wymiennych (negocjacje) Wykład 1 Marketing (market- ang.) + ing próbowano znaleźć odpowiednik ale nie udało się - UKŁAD RYNKOWY- Polityka sprzedaży, Konkurencja, współpraca Polityka zakupu, kooperacja, opinia, naśladownictwo

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich

Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich Dr Dariusz Ostrowski Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich 1. Pojęcie zachowań konsumenckich Zmiana celów marketingu, która nastąpiła po latach wielkiego kryzysu wynikła przede

Bardziej szczegółowo

Część III PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

Część III PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Część III PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Nowoczesne systemy zarządzania KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE W ZARZĄDZANIU Katarzyna GURMIŃSKA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ CYBERNETYKI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Jak sformułować i rozwiązać problem badawczy?

Rozdział 4. Jak sformułować i rozwiązać problem badawczy? Hipotezy niektórych młodych z doświadczeniem nie są sprzeczne, ale obawiam się, że kiedyś doświadczenie przeciwko nim się obróci. Georg Christoph Lichtenberg Jedynym istotnym sprawdzianem ważności hipotezy

Bardziej szczegółowo

Prowokowanie emocji w reklamie. Kontrowersje wokół reklamy

Prowokowanie emocji w reklamie. Kontrowersje wokół reklamy dr Anna Kozłowska Szkoła Główna Handlowa Katedra Socjologii Prowokowanie emocji w reklamie. Kontrowersje wokół reklamy 1. Wprowadzenie Głównym celem mojego dzisiejszego wystąpienia jest zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metodologii dialogowej w praktyce arteterapeutycznej i diagnozie klinicznej*

Wykorzystanie metodologii dialogowej w praktyce arteterapeutycznej i diagnozie klinicznej* PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2009, TOM 52, Nr 1, 111-122 Wykorzystanie metodologii dialogowej w praktyce arteterapeutycznej i diagnozie klinicznej* Karolina Siodmiak** Uniwersytet Gdański 10 Małgorzata Jędrasik-Styła

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII. Karolina Husáková. Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII. Karolina Husáková. Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII Karolina Husáková Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY SYSTEMU WARTOŚCI I POCZUCIA KOHERENCJI OSÓB UZALEŻNIONYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Gabriela Sowa WPŁYW REKLAMY TELEWIZYJNEJ NA KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII w Poznaniu. Aleksandra Bujacz

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII w Poznaniu. Aleksandra Bujacz UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII w Poznaniu Aleksandra Bujacz Realizacja preferencji poznawczych w procesie twórczego projektowania. Realization of cognitive

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Redakcja: dr hab. inż. MAGDALENA K. WYRWICKA, prof. nadzw. dr inż. ARKADIUSZ BOROWIEC, dr inż. PAULINA GOLIŃSKA, dr inż. AGNIESZKA

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009

Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009 Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009 Autorzy: Tomasz Barałkiewicz, Tequila Barbara Jurga-Pałka, Agencja Informacyjna Penetrator Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wpływ reklamy na zmianę deklarowanych i utajonych postaw konsumenckich

Wpływ reklamy na zmianę deklarowanych i utajonych postaw konsumenckich Karol Karasiewicz Wpływ reklamy na zmianę deklarowanych i utajonych postaw konsumenckich Praca magisterska pisana pod kierunkiem Dr Anny Marii Zawadzkiej Spis treści Wstęp...1 Definicja i zarys koncepcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA REKLAMY A MANIPULACJA W REKLAMIE

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA REKLAMY A MANIPULACJA W REKLAMIE PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA REKLAMY A MANIPULACJA W REKLAMIE Elżbieta Sanecka ABSTRAKT Rozważania w niniejszym artykule dotyczą psychologicznych mechanizmów oddziaływania reklamy i manipulacji

Bardziej szczegółowo