PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11, Warszawa strona internetowa: Organem Funduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. U. UE. L. z 2004 r. nr 149, poz. 1). Oferta publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polski Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt Emisyjny ani Certyfikaty Inwestycyjne nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy o prospekcie lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Certyfikaty Inwestycyjne objęte niniejszym prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować. Przedmiotem oferty jest Certyfikatów Inwestycyjnych serii A funduszu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu będą trwały w od dnia 4 listopada do dnia 3 grudnia 2010 roku włącznie. Oferującym Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49. Niniejszy Prospekt Emisyjny jest dostępny w siedzibie Towarzystwa, na stronie internetowej Towarzystwa oraz na stronie internetowej Oferującego Niniejszy Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Warszawa, dnia 1 października 2010 roku

2 Spis treści: 1. Podsumowanie Tożsamość dyrektorów, osób zarządzających wyższego szczebla, doradców i biegłych rewidentów Zarząd Osoby zatrudnione w Towarzystwie odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu Osoby działające w imieniu Oferującego Osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym za określanie i wyliczanie wartości Aktywów Funduszu Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego Charakterystyka Oferty i przewidywany harmonogram Oferty Liczba i wartość oferowanych Certyfikatów Harmonogram Oferty Kluczowe informacje Wybrane dane finansowe Kapitalizacja i zobowiązania Cel inwestycyjny Funduszu Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu Ryzyko związane z inwestowaniem przez Fundusz w akcje, udziały a także inne instrumenty finansowe spółek niepublicznych Ryzyko płynności Ryzyko wyceny Ryzyko sprawności nadzoru właścicielskiego Ryzyko zmian regulacji podatkowych Ryzyko związane z prowadzoną przez Spółki Celowe działalnością inwestycyjną na rynku nieruchomości lokalowych w Polsce Ryzyko płynności nieruchomości Ryzyko wyceny nieruchomości Ryzyko wad prawnych nieruchomości Ryzyko prawne, ekonomiczne i polityczne Ryzyko związane z poziomem kosztów związanych z inwestowaniem w nieruchomości Ryzyko cyklu koniunkturalnego Ryzyko opóźnienia realizacji projektu deweloperskiego (w szczególności ryzyko podwykonawców, ryzyko katastrofy budowlanej, ryzyko nieuzyskania pozwoleń niezbędnych do wykorzystania nieruchomości zgodnie z planami inwestycyjnymi, ryzyko zmiany zezwoleń administracyjnych) Ryzyko spółki projektowej związane z dźwignią finansową Ryzyko wypłacalności dewelopera, osób trzecich nabywających od spółek inwestujących na rynku nieruchomości oraz Spółek Celowych

3 Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu sprzedaży lokali, w szczególności ryzyko odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości Ryzyko zdarzeń losowych Ryzyko koncentracji lokalizacji Ryzyko związane z konkurencją i pogorszeniem koniunktury w aglomeracji warszawskiej Ryzyko związane z długotrwałą procedurą rozpatrywania wniosków przez Wydziały Wieczystoksięgowe Sądów Rejonowych Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Funduszu Ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu lub rynków Ryzyko kontrahenta Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją Ryzyko stóp procentowych Ryzyko operacyjne Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z charakterem Funduszu i emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko przedłużenia lub skrócenia okresu subskrypcji Certyfikatów Ryzyko wystąpienia przesłanek redukcji zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko niedojścia emisji do skutku Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi, zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych, zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko wyceny poszczególnych składników portfela oraz zawieszenia wyceny Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną Ryzyko braku wpływu na działalność Funduszem Ryzyko braku wpływu na zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Ryzyko związane z wykonywaniem uprawnień Zgromadzenia Inwestorów Ryzyko związane z możliwością przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Ryzyko zmiany Statutu Ryzyko związane z wcześniejszą likwidacją funduszu Ryzyko związane z procesem prowadzenia likwidacji funduszu Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo Ryzyko wynikające z możliwości obciążenia Funduszu kosztami związanymi z jego funkcjonowaniem Ryzyko ograniczonej płynności Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko związane ze składem zespołu zarządzającego Funduszem

4 Ryzyko wyboru funduszu niezgodnego z profilem inwestora Ryzyko związane z brakiem mechanizmów wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz Ryzyko związane z niewypłacaniem przez Fundusz dochodów Funduszu Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalność Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Funduszu Ryzyko prawnopodatkowe Ryzyko makroekonomiczne Informacje dotyczące Towarzystwa Historia i rozwój Towarzystwa Ogólny zarys działalności Towarzystwa Struktura organizacyjna Towarzystwa Informacje dotyczące Emitenta Historia i rozwój Emitenta Ogólny zarys działalności Emitenta Struktura organizacyjna Emitenta Wyniki emitenta, sytuacja finansowa oraz perspektywy Dyrektorzy, osoby zarządzające wyższego szczebla oraz pracownicy Znaczący Uczestnicy oraz transakcje z podmiotami powiązanymi Informacje finansowe Szczegóły Oferty i dopuszczenia do obrotu Oferta i dopuszczenie do obrotu Plan dystrybucji Rynki Sprzedający posiadacze Certyfikatów Inwestycyjnych Rozwodnienie Koszty emisji Wniosek o dopuszczenie do obrotu Informacje dodatkowe Aktywa Funduszu Umowa i statut Dokumenty do wglądu Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu Ryzyko związane z inwestowaniem przez Fundusz w akcje, udziały a także inne instrumenty finansowe spółek niepublicznych Ryzyko płynności Ryzyko wyceny Ryzyko sprawności nadzoru właścicielskiego Ryzyko zmian regulacji podatkowych Ryzyko związane z prowadzoną przez Spółki Celowe działalnością inwestycyjną na rynku nieruchomości lokalowych w Polsce Ryzyko płynności nieruchomości

5 Ryzyko wyceny nieruchomości Ryzyko wad prawnych nieruchomości Ryzyko prawne, ekonomiczne i polityczne Ryzyko związane z poziomem kosztów związanych z inwestowaniem w nieruchomości Ryzyko cyklu koniunkturalnego Ryzyko opóźnienia realizacji projektu deweloperskiego (w szczególności ryzyko podwykonawców, ryzyko katastrofy budowlanej, ryzyko nieuzyskania pozwoleń niezbędnych do wykorzystania nieruchomości zgodnie z planami inwestycyjnymi, ryzyko zmiany zezwoleń administracyjnych) Ryzyko spółki projektowej związane z dźwignią finansową Ryzyko wypłacalności dewelopera, osób trzecich nabywających od spółek inwestujących na rynku nieruchomości oraz Spółek Celowych Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu sprzedaży lokali, w szczególności ryzyko odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości Ryzyko zdarzeń losowych Ryzyko koncentracji lokalizacji Ryzyko związane z konkurencją i pogorszeniem koniunktury w aglomeracji warszawskiej Ryzyko związane z długotrwałą procedurą rozpatrywania wniosków przez Wydziały Wieczystoksięgowe Sądów Rejonowych Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Funduszu Ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu lub rynków Ryzyko kontrahenta Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją Ryzyko stóp procentowych Ryzyko operacyjne Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z charakterem Funduszu i emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko przedłużenia lub skrócenia okresu subskrypcji Certyfikatów Ryzyko wystąpienia przesłanek redukcji zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko niedojścia emisji do skutku Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi, zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych, zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko wyceny poszczególnych składników portfela oraz zawieszenia wyceny Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną

6 Ryzyko braku wpływu na działalność Funduszem Ryzyko braku wpływu na zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Ryzyko związane z wykonywaniem uprawnień Zgromadzenia Inwestorów Ryzyko związane z możliwością przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Ryzyko zmiany Statutu Ryzyko związane z wcześniejszą likwidacją funduszu Ryzyko związane z procesem prowadzenia likwidacji Funduszu Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo Ryzyko wynikające z możliwości obciążenia Funduszu kosztami związanymi z jego funkcjonowaniem Ryzyko ograniczonej płynności Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko związane ze składem zespołu zarządzającego Funduszem Ryzyko wyboru funduszu niezgodnego z profilem inwestora Ryzyko związane z brakiem mechanizmów wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz Ryzyko związane z niewypłacaniem przez Fundusz dochodów Funduszu Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalność Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Funduszu Ryzyko prawnopodatkowe Ryzyko makroekonomiczne Osoby odpowiedzialne Emitent i Towarzystwo Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa, siedziba i adres Towarzystwa Osoby działające w imieniu Towarzystwa jako organu Emitenta Zakres odpowiedzialności Opis powiązań Emitenta z Towarzystwem oraz z osobami fizycznymi działającymi w imieniu Towarzystwa Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie w zakresie określonym powyżej Oferujący Firma, siedziba i adres wraz z numerami telekomunikacyjnymi Osoby działające w imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A Zakres odpowiedzialności Opis powiązań Funduszu z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. oraz z osobami fizycznymi działającymi w imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie w zakresie określonym powyżej Doradca prawny Firma, siedziba i adres wraz z numerami telekomunikacyjnymi Osoby działające w imieniu Vogel, Dubiński i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółki komandytowej Zakres odpowiedzialności

7 Opis powiązań Funduszu z Vogel, Dubiński i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa oraz z osobami fizycznymi działającymi w imieniu Vogel, Dubiński i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie w zakresie określonym powyżej Wybrane informacje finansowe Dane o Towarzystwie Historia i rozwój Towarzystwa Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Towarzystwa Miejsce rejestracji Towarzystwa oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Towarzystwa oraz czas na jaki zostało utworzone Siedziba i forma prawna Towarzystwa, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Towarzystwo, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne niż siedziba) Główni akcjonariusze Towarzystwa oraz informacja o podmiocie dominującym wobec Towarzystwa Akcjonariusze Towarzystwa Podmiot pośrednio dominujący wobec Towarzystwa Podmioty mające pośredni udział w kapitale Towarzystwa Wysokość kapitału własnego Towarzystwa Dane o Emitencie Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony, chyba że na czas nieokreślony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitenta, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne niż siedziba) Struktura organizacyjna Emitenta Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta Sytuacja finansowa Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na ten wynik Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Emitenta Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz inne osoby Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz inne osoby Imiona, nazwiska, adresy miejsca pracy i stanowiska członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Organ zarządzający Organy nadzorujące Inne osoby Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla

8 Wynagrodzenia i świadczenia Wysokość wypłaconego osobom wskazanym w punkcie i wynagrodzenia Ogólna kwota wydzielona przez Fundusz na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne Doświadczenie członków organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu osób wskazanych w punktach i , data zakończenia obecnej kadencji, okres, przez jaki wskazane osoby sprawowały swoje funkcje, inne informacje Zarząd Towarzystwa Rada Nadzorcza Towarzystwa Zarządzający Funduszem lub osoby mające istotny wpływ na działalność Funduszu Informacja o umowach o świadczenie usług przez osoby wymienione w punkcie i z Funduszem wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji do spraw audytu i komisji do spraw wynagrodzeń Funduszu Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego Główni Uczestnicy i transakcje z powiązanymi stronami Przedmiot i polityka inwestycyjna Funduszu Cel inwestycyjny Funduszu Polityka inwestycyjna oraz opis odstępstw od celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej wraz z opisem okoliczności, w których na takie odstępstwa jest wymagana zgoda inwestorów. Opis wszystkich technik i instrumentów, które mogą być wykorzystywane w zarządzaniu Funduszem Limit zaciągania kredytów lub poziomu zadłużenia Funduszu Status prawny Funduszu wraz z podaniem nazwy organu nadzoru w kraju jego siedziby Profil typowego Inwestora Ograniczenia w inwestowaniu Oświadczenie w sprawie ograniczeń inwestycyjnych Funduszu, jeżeli występują, wraz ze wskazaniem sposobu zawiadamiania Uczestników Funduszu o działaniach Towarzystwa w wypadku ich naruszenia Informacja o towarach giełdowych Wielkość procentowa portfela Funduszu, która ma zostać zainwestowana w nieruchomości wraz z opisem nieruchomości i wszystkimi istotnymi kosztami nabycia i posiadania takiej nieruchomości wraz z raportem z wyceny nieruchomości Informacje o finansowych instrumentach pochodnych, Instrumentach Rynku Pieniężnego Usługodawcy Wnioskodawcy Faktyczna lub szacunkowa maksymalna wartość wszystkich istotnych opłat ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Fundusz Rodzaje kosztów pokrywanych przez Fundusz Limity kosztów pokrywanych przez Fundusz, sposób obliczania i terminy ich ponoszenia Wynagrodzenie Towarzystwa

9 7.2. Opis pozostałych opłat niewymienionych w pkt 7.1., a które mają lub mogą mieć istotne znaczenie Opis korzyści usługodawców Funduszu otrzymywanych od osób trzecich (innych niż Fundusz) z tytułu świadczenia usług na rzecz Funduszu Podmiot odpowiedzialny za określenie i wyliczenie wartości Netto Aktywów Funduszu Opis wszystkich potencjalnych konfliktów interesów, które mogą wystąpić u usługodawcy Funduszu pomiędzy jego obowiązkami wobec Funduszu a obowiązkami wobec osób trzecich i ich interesów wraz z opisem wszystkich istniejących ustaleń dotyczących takich potencjalnych konfliktów Zarządzający Aktywami Funduszu oraz doradcy inwestycyjni Depozytariusz Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Depozytariusza Miejsce rejestracji Depozytariusza oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Depozytariusza oraz czas na jaki został utworzony Pozostałe dane dotyczące DEpozytariusza Obowiązki Depozytariusza wynikające z umowy o przechowywanie Aktywów Funduszu Wszelkie przekazane obowiązki powiernicze Wycena Opis częstotliwości, zasad oraz metod wyceny Aktywów Netto Funduszu z podziałem na kategorie inwestycji wskazanie sposobu, w jaki Inwestorzy będą informowani o bieżącej Wycenie aktywów Netto Funduszu Szczegółowy opis wszystkich okoliczności zawieszenia Wyceny oraz wskazanie sposobu informowania Inwestorów o zawieszeniu i odwołaniu zawieszenia Informacje finansowe Informacje o oferowanych papierach wartościowych Opis typu i rodzaju oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych włącznie z kodem ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych) lub innym podobnym kodem identyfikacyjnym papierów wartościowych Przepisy prawne na mocy których zostały utworzone Certyfikaty Inwestycyjne Rodzaj emitowanych Certyfikatów Waluta emitowanych certyfikatów Opis praw i ich ograniczeń związanych z Certyfikatami oraz procedury wykonywania tych praw Podstawowe uprawnienia Uczestników związane z posiadaniem Certyfikatów Inwestycyjnych Procedury wykonywania praw związanych z Certyfikatami Inwestycyjnymi Prawo zbycia i zastawienia Certyfikatów Prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Prawo do wypłat w postępowaniu likwidacyjnym Uchwały, zezwolenia lub zgody na podstawie których zostały wyemitowane Certyfikaty Inwestycyjne Przewidywana data emisji Certyfikatów Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia Certyfikatów Inwestycyjnych Informacja na temat obowiązków podatkowych Uczestników Funduszu

10 Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem Certyfikatami Inwestycyjnymi Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu będących osobami fizycznymi Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Szczegółowe zasady dotyczące opodatkowania Informacje o warunkach Oferty Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram Oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Warunki Oferty i wielkość Oferty Okres obowiązywania Oferty i opis procedury składania zapisów Opis okoliczności wycofania lub zawieszenia Oferty Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Redukcja zapisów Zwrot nadpłaconych kwot Minimalna i maksymalna wielkość zapisu Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu Sposób i terminy wnoszenia wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu oraz sposób dostarczania Certyfikatów Inwestycyjnych Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych Sposób i termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości Procedury związane z wykonywaniem prawa pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji, które nie zostały wykonane Zasady dystrybucji i przydziału Osoby uprawnione do składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu Określenie czy znaczący akcjonariusze oraz członkowie organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach Oferty oraz czy którakolwiek z tych osób zamierza objąć ponad 5% Certyfikatów będących przedmiotem Oferty Informacje podawane przed przydziałem: Opis wszystkich ustalonych wcześniej sposobów preferencyjnego traktowania określonych rodzajów Inwestorów Czy sposób traktowania przy przydziale zapisów lub ofert na zapisy może być uzależniony od tego, przez jaki podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu są one dokonywane Docelowa minimalna wielkość pojedynczego przydziału w ramach transzy inwestorów indywidualnych Warunki zamknięcia Oferty, jak również najwcześniejszy możliwy termin jej zamknięcia Czy dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów, a w przypadku, w którym nie jest to dopuszczalne, sposób postępowania z wielokrotnymi zapisami

11 Procedura zawiadamiania Inwestorów o liczbie przydzielonych Certyfikatów wraz ze wskazaniem czy dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu przed dokonaniem tego zawiadomienia Nadprzydział i opcja typu green shoe Cena Wskazanie ceny, po której będą oferowane Certyfikaty Zasady podania do publicznej wiadomości ceny Certyfikatów w Ofercie Dopuszczenie Certyfikatów do obrotu Wskazanie czy Certyfikaty będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu Wskazanie rynków regulowanych lub rynków równoważnych, na których, zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy co oferowane Certyfikaty Ewentualne informacje dotyczące subskrypcji lub plasowania innych papierów wartościowych niż oferowane Certyfikaty Koszty emisji / Oferty Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub Oferty Rozwodnienie Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego Ofertą Informacje dodatkowe Kapitał zakładowy Towarzystwa Postępowania sądowe i administracyjne Doradcy związani z emisją i zakres ich działań Doradca Prawny Informacje dodatkowe Aktywa Funduszu Umowa i Statut Opis przedmiotu i celu działalności Funduszu Postanowienia Statutu Funduszu odnoszące się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń wynikających z Certyfikatów Rada Inwestorów Istotne umowy Dokumenty do wglądu Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach Definicje i skróty Załączniki

12 1. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Każda decyzja o inwestowaniu w Certyfikaty Inwestycyjne powinna być każdorazowo oparta na rozważeniu całości Prospektu Emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zamieszczonych w Prospekcie Emisyjnym, inwestor wnoszący powództwo ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Osoby sporządzające niniejsze podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu Emisyjnego TOŻSAMOŚĆ DYREKTORÓW, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW Zarząd Zgodnie z art. 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W imieniu IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającej jako organ Funduszu, działają następujące osoby fizyczne: Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Aleksander Widera Członek Zarządu Towarzystwa Osoby zatrudnione w Towarzystwie odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu Aktywami Funduszu zarządzać będą: Marek Świętoń Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Aleksander Widera Członek Zarządu Towarzystwa Szczegółowy zakres odpowiedzialności osób wymienionych w niniejszym punkcie znajduje się w pkt Osoby działające w imieniu Oferującego W imieniu Oferującego działają: Adam Jaroszewicz Wiceprezes Zarządu Konrad Zawisza Dyrektor Zarządzający, Pełnomocnik Osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych Podmiotem odpowiedzialnym za badanie sprawozdań finansowych Funduszu jest MAC AUDITOR sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 131A, Warszawa Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym za określanie i wyliczanie wartości Aktywów Funduszu

13 Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym za określanie i wyliczanie wartości Aktywów Funduszu, jest OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (NIP , REGON , adres ul. Bukowińska 10/77, Warszawa). W imieniu podmiotu odpowiedzialnego za badanie ksiąg rachunkowych Funduszu działa Adam Chabior, prezes zarządu komplementariusza Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego Jarosław Mariusz Dubiński wspólnik 1.2. CHARAKTERYSTYKA OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY Liczba i wartość oferowanych Certyfikatów Przedmiotem emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu będzie nie mniej niż (słownie: trzysta tysięcy) i nie więcej niż (słownie: jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii A Funduszu będzie wynosić 100 (słownie: sto) złotych. Łączna wartość emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu nie może być niższa niż (słownie: trzydzieści milionów) złotych oraz wyższa niż (słownie: sto milionów) złotych Harmonogram Oferty Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu rozpoczną się w dniu 4 listopada 2010 roku i będą trwać do dnia 3 grudnia 2010 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym zostaną złożone zapisy na Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, tj. maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów. Informacja o zmianie Prospektu Emisyjnego lub aneksów do Prospektu Emisyjnego w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży Certyfikatów lub ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub w zakresie innych informacji niemających charakteru informacji mogących wpłynąć na ocenę Certyfikatów Inwestycyjnych, zostanie przekazana przez Towarzystwo do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny. Komunikat zostanie równocześnie przekazany do Komisji. Towarzystwo może zmienić Prospekt Emisyjny w zakresie terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić Prospekt Emisyjny w zakresie terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie Prospektu w zakresie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie Prospektu w zakresie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny

14 Zasady przekazywania Prospektu Emisyjnego do publicznej wiadomości zostały opisane w art. 33 Statutu. Zmiany Prospektu Emisyjnego w pozostałym zakresie, w formie aneksu do Prospektu Emisyjnego, po uprzednim zatwierdzeniu takiego aneksu przez Komisję, zostaną przekazane do publicznej wiadomości w terminie 24 godzin od zatwierdzenia aneksu, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny. Zasady przekazywania Prospektu Emisyjnego do publicznej wiadomości zostały opisane w art. 33 Statutu. Zmiana terminu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty przed udostępnieniem Prospektu Emisyjnego będzie uwzględniona w jego treści lub udostępniona razem z Prospektem Emisyjnym w formie odrębnego komunikatu aktualizującego. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii A zostanie dokonany w oparciu o ważnie złożone i opłacone zapisy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów KLUCZOWE INFORMACJE Wybrane dane finansowe Fundusz na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego nie został jeszcze utworzony, w związku z czym nie sporządzał żadnych sprawozdań finansowych Kapitalizacja i zobowiązania Fundusz na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego nie został jeszcze utworzony, w związku z czym nie sporządzał żadnych sprawozdań finansowych Cel inwestycyjny Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych, akcji spółek komandytowo-akcyjnych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których przedmiot działalności obejmuje prowadzenie działalności inwestycyjnej lub usługowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Czynniki ryzyka Szczegółowy opis poniżej wskazanych czynników ryzyka znajduje się w pkt 2 Prospektu Emisyjnego

15 Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu Ryzyko związane z inwestowaniem przez Fundusz w akcje, udziały a także inne instrumenty finansowe spółek niepublicznych Ryzyko płynności Ryzyko wyceny Ryzyko sprawności nadzoru właścicielskiego Ryzyko zmian regulacji podatkowych Ryzyko związane z prowadzoną przez Spółki Celowe działalnością inwestycyjną na rynku nieruchomości lokalowych w Polsce Ryzyko płynności nieruchomości Ryzyko wyceny nieruchomości Ryzyko wad prawnych nieruchomości Ryzyko prawne, ekonomiczne i polityczne Ryzyko związane z poziomem kosztów związanych z inwestowaniem w nieruchomości Ryzyko cyklu koniunkturalnego Ryzyko opóźnienia realizacji projektu deweloperskiego (w szczególności ryzyko podwykonawców, ryzyko katastrofy budowlanej, ryzyko nieuzyskania pozwoleń niezbędnych do wykorzystania nieruchomości zgodnie z planami inwestycyjnymi, ryzyko zmiany zezwoleń administracyjnych) Ryzyko spółki projektowej związane z dźwignią finansową Ryzyko wypłacalności dewelopera, osób trzecich nabywających od spółek inwestujących na rynku nieruchomości oraz Spółek Celowych Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu sprzedaży lokali, w szczególności ryzyko odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości Ryzyko zdarzeń losowych

16 Ryzyko koncentracji lokalizacji Ryzyko związane z konkurencją i pogorszeniem koniunktury w aglomeracji warszawskiej Ryzyko związane z długotrwałą procedurą rozpatrywania wniosków przez Wydziały Wieczystoksięgowe Sądów Rejonowych Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Funduszu Ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu lub rynków Ryzyko kontrahenta Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją Ryzyko stóp procentowych Ryzyko operacyjne Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z charakterem Funduszu i emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko przedłużenia lub skrócenia okresu subskrypcji Certyfikatów Ryzyko wystąpienia przesłanek redukcji zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko niedojścia emisji do skutku Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi, zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych,

17 zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko wyceny poszczególnych składników portfela oraz zawieszenia wyceny Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną Ryzyko braku wpływu na działalność Funduszem Ryzyko braku wpływu na zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Ryzyko związane z wykonywaniem uprawnień Zgromadzenia Inwestorów Ryzyko związane z możliwością przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Ryzyko zmiany Statutu Ryzyko związane z wcześniejszą likwidacją funduszu Ryzyko związane z procesem prowadzenia likwidacji funduszu Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo Ryzyko wynikające z możliwości obciążenia Funduszu kosztami związanymi z jego funkcjonowaniem Ryzyko ograniczonej płynności Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko związane ze składem zespołu zarządzającego Funduszem Ryzyko wyboru funduszu niezgodnego z profilem inwestora Ryzyko związane z brakiem mechanizmów wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz Ryzyko związane z niewypłacaniem przez Fundusz dochodów Funduszu

18 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalność Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Funduszu Ryzyko prawnopodatkowe Ryzyko makroekonomiczne 1.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA Historia i rozwój Towarzystwa Towarzystwo zostało zarejestrowane w dniu 23 kwietnia 2007 roku pod firmą IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Dnia 13 września 2007 r., decyzją nr DFL/4030/50/34/07/V/KNF/47-1/AG, Komisja udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Ogólny zarys działalności Towarzystwa Towarzystwo prowadzi działalność zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz innymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich Struktura organizacyjna Towarzystwa Towarzystwo jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Organami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Akcjonariuszem Towarzystwa posiadającym 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa i 100% kapitału zakładowego Towarzystwa jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA Historia i rozwój Emitenta Fundusz zostanie utworzony na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz zostanie utworzony na czas określony. Dzień otwarcia likwidacji Funduszu przypada na dzień 30 czerwca 2014 roku. Zgodnie z art. 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Towarzystwo złoży wniosek o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii A zostanie dokonany w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia zapisów, o ile zostaną zebrane wpłaty w minimalnej

19 wysokości przewidzianej w Statucie Funduszu, tj (słownie: trzydzieści milionów) złotych. Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia Komisji z dnia 21 września nr DFL/4034/109/25/10/V/47-54/AS Ogólny zarys działalności Emitenta Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz zostanie utworzony na czas określony. Dzień otwarcia likwidacji Funduszu przypada na dzień 30 czerwca 2014 roku. Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze oferty publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych, w określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe Struktura organizacyjna Emitenta Fundusz, po jego zarejestrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych przez Sąd Rejestrowy, będzie osobą prawną i będzie prowadzić działalność pod nazwą IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz działa na zasadach określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w Statucie. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. Organami Funduszu jest Towarzystwo oraz Zgromadzenie Inwestorów. Towarzystwo zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Towarzystwa albo jednego członka Zarządu wraz z prokurentem

20 1.6. WYNIKI EMITENTA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY Fundusz na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego nie został jeszcze utworzony, w związku z czym nie sporządzał żadnych sprawozdań finansowych DYREKTORZY, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA ORAZ PRACOWNICY Fundusz nie zatrudnia i nie będzie zatrudniał żadnych pracowników ZNACZĄCY UCZESTNICY ORAZ TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Fundusz na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego nie został jeszcze utworzony, w związku z czym nie posiada Uczestników INFORMACJE FINANSOWE Fundusz na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego nie został jeszcze utworzony, w związku z czym nie sporządzał żadnych sprawozdań finansowych SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Oferta i dopuszczenie do obrotu Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia Komisji z dnia 21 września nr DFL/4034/109/25/10/V/47-54/AS Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie Funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem Prospektu Emisyjnego. W ramach Oferty proponowanych jest (słownie: jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Emisja Certyfikatów obejmuje nie mniej niż (słownie: trzysta tysięcy) i nie więcej niż (słownie: jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łączna wartość emisji wyniesie nie mniej niż (słownie: trzydzieści milionów) i nie więcej niż (słownie: sto milionów) złotych. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej (słownie: trzysta tysięcy) Certyfikatów zostanie przydzielonych w oparciu o prawidłowo złożone zapisy. Fundusz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Certyfikaty Inwestycyjne mogą być przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (ang. US Securities and Exchange Commission), stanowe komisje papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani inne amerykańskie organy nadzoru nie wydały żadnej decyzji, na podstawie której nastąpiłoby lub odmówiłyby zarejestrowania Certyfikatów Inwestycyjnych. Organy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wydały także żadnej decyzji w związku z Ofertą, nie zatwierdziły przedmiotu Oferty ani dokładności lub adekwatności niniejszego Prospektu. Wszelkie odmienne oświadczenia stanowią przestępstwo i są karalne w Stanach Zjednoczonych Ameryki

21 Certyfikaty Inwestycyjne nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a w konsekwencji nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Plan dystrybucji Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A w ramach oferty publicznej. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego wynosi 100 (słownie: sto) złotych i jest ceną stałą, jednolitą dla wszystkich proponowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż wszystkie oferowane Certyfikaty Inwestycyjne Rynki Certyfikaty Inwestycyjne będą oferowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedający posiadacze Certyfikatów Inwestycyjnych Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A jest pierwszą emisją Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Rozwodnienie Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A jest pierwszą emisją Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Koszty emisji Łączne szacunkowe koszty emisji wyniosą od złotych do złotych, w zależności od liczby Certyfikatów objętych w ramach emisji. Szacunkowe koszty emisji, wskazane powyżej, wyniosą łącznie nie więcej niż 2,023 % wartości emisji Certyfikatów, w przypadku, gdy zostaną zebrane wpłaty w minimalnej wartości określonej Statutem, oraz nie więcej niż 1,223% w przypadku wpłat na wszystkie oferowane Certyfikaty. Koszty emisji nie obciążają Funduszu. Kategorie kosztów wchodzących w skład szacunkowych kosztów emisji zostały opisane w pkt Prospektu Emisyjnego

22 Wniosek o dopuszczenie do obrotu Fundusz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy, Fundusz złoży wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Certyfikaty Inwestycyjne mogą być przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu INFORMACJE DODATKOWE Aktywa Funduszu Po zebraniu wpłat do Funduszu, w minimalnej wielkości przewidzianej dla emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, wartość Aktywów Funduszu wyniesie (słownie: trzydzieści milionów) złotych Umowa i statut Statut Funduszu został nadany w dniu 8 września 2010 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Sławomirem Strojnym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 14391/2010) Dokumenty do wglądu W okresie ważności Prospektu Emisyjnego, w siedzibie Towarzystwa można zapoznać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami: 1) Prospekt Emisyjny, 2) Statut, 3) Lista podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego zorganizowanego przez Oferującego oraz pełna lista POK prowadzących zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne, 4) Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną. 2. CZYNNIKI RYZYKA 2.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU Ryzyko związane z inwestowaniem przez Fundusz w akcje, udziały a także inne instrumenty finansowe spółek niepublicznych Ryzyko płynności Zważywszy, że Fundusz będzie dokonywał lokat w instrumenty finansowe nie notowane na jakimkolwiek rynku zorganizowanym, należy zakładać, że w praktyce nie będzie możliwe

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści: KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ; Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 9 czerwca 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści: ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 13 lipca 2015 r. Aneks nr 5 z dnia 7 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D,

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Niniejszy dokument ( Informacji dla Klienta ) został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPG stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO. Noble Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO. Noble Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami subfundusz Noble Fund Africa and Frontier Informacje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPJ stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPK stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC DELTA Subfundusz KBC GAMMA Subfundusz KBC SIGMA Obligacji

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Oferowanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B w ofercie publicznej odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami

Oferowanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B w ofercie publicznej odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami Komunikat aktualizujący nr 11 Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja BPH Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC KLIK POLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC KLIK POLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC KLIK POLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Wprowadzenie Program skupu akcji własnych (dalej jako: Program Skupu ) Herkules S. A. (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Aneks nr 5 z dnia 19 kwietnia 216 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3 i 4 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 222a Ustawy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie prospektu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 26 sierpnia 2013 r. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 29 / 2015

Raport bieżący nr 29 / 2015 ZAMET INDUSTRY S.A. RB-W 29 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 29 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-23 Skrócona nazwa emitenta ZAMET INDUSTRY S.A. Temat Rejestracja zmian statutu Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Wprowadzenie Program skupu akcji własnych (dalej jako: Program Skupu ) Herkules S. A. (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca).

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca). ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) ANEKS NR 3 do prospektu

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: UCHWAŁA NR 4 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 17.02.2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej.

ANEKS NR 2. Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej. ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego spółki Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 r. Niniejszy aneks został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r.

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. Informacja dla Klienta Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu Fundusz działa pod nazwą Allianz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II (kod: 2015_EN2_03_v.01) Obramowane infromacje są szczególnie istotne, prosimy o zwrócenie na nie uwagi podczas zapoznawania się z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku Warszawa, 6 maja 2016 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 513 390 udział w głosach na NWZ: 3,64%

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Niniejszy dokument jest uzupełnieniem Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004.

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004. Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Globalnej Strategii - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r. UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC German Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC German Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC German Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo