PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11, Warszawa strona internetowa: Organem Funduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. U. UE. L. z 2004 r. nr 149, poz. 1). Oferta publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polski Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt Emisyjny ani Certyfikaty Inwestycyjne nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy o prospekcie lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Certyfikaty Inwestycyjne objęte niniejszym prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować. Przedmiotem oferty jest Certyfikatów Inwestycyjnych serii A funduszu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu będą trwały w od dnia 4 listopada do dnia 3 grudnia 2010 roku włącznie. Oferującym Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49. Niniejszy Prospekt Emisyjny jest dostępny w siedzibie Towarzystwa, na stronie internetowej Towarzystwa oraz na stronie internetowej Oferującego Niniejszy Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Warszawa, dnia 1 października 2010 roku

2 Spis treści: 1. Podsumowanie Tożsamość dyrektorów, osób zarządzających wyższego szczebla, doradców i biegłych rewidentów Zarząd Osoby zatrudnione w Towarzystwie odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu Osoby działające w imieniu Oferującego Osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym za określanie i wyliczanie wartości Aktywów Funduszu Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego Charakterystyka Oferty i przewidywany harmonogram Oferty Liczba i wartość oferowanych Certyfikatów Harmonogram Oferty Kluczowe informacje Wybrane dane finansowe Kapitalizacja i zobowiązania Cel inwestycyjny Funduszu Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu Ryzyko związane z inwestowaniem przez Fundusz w akcje, udziały a także inne instrumenty finansowe spółek niepublicznych Ryzyko płynności Ryzyko wyceny Ryzyko sprawności nadzoru właścicielskiego Ryzyko zmian regulacji podatkowych Ryzyko związane z prowadzoną przez Spółki Celowe działalnością inwestycyjną na rynku nieruchomości lokalowych w Polsce Ryzyko płynności nieruchomości Ryzyko wyceny nieruchomości Ryzyko wad prawnych nieruchomości Ryzyko prawne, ekonomiczne i polityczne Ryzyko związane z poziomem kosztów związanych z inwestowaniem w nieruchomości Ryzyko cyklu koniunkturalnego Ryzyko opóźnienia realizacji projektu deweloperskiego (w szczególności ryzyko podwykonawców, ryzyko katastrofy budowlanej, ryzyko nieuzyskania pozwoleń niezbędnych do wykorzystania nieruchomości zgodnie z planami inwestycyjnymi, ryzyko zmiany zezwoleń administracyjnych) Ryzyko spółki projektowej związane z dźwignią finansową Ryzyko wypłacalności dewelopera, osób trzecich nabywających od spółek inwestujących na rynku nieruchomości oraz Spółek Celowych

3 Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu sprzedaży lokali, w szczególności ryzyko odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości Ryzyko zdarzeń losowych Ryzyko koncentracji lokalizacji Ryzyko związane z konkurencją i pogorszeniem koniunktury w aglomeracji warszawskiej Ryzyko związane z długotrwałą procedurą rozpatrywania wniosków przez Wydziały Wieczystoksięgowe Sądów Rejonowych Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Funduszu Ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu lub rynków Ryzyko kontrahenta Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją Ryzyko stóp procentowych Ryzyko operacyjne Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z charakterem Funduszu i emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko przedłużenia lub skrócenia okresu subskrypcji Certyfikatów Ryzyko wystąpienia przesłanek redukcji zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko niedojścia emisji do skutku Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi, zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych, zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko wyceny poszczególnych składników portfela oraz zawieszenia wyceny Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną Ryzyko braku wpływu na działalność Funduszem Ryzyko braku wpływu na zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Ryzyko związane z wykonywaniem uprawnień Zgromadzenia Inwestorów Ryzyko związane z możliwością przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Ryzyko zmiany Statutu Ryzyko związane z wcześniejszą likwidacją funduszu Ryzyko związane z procesem prowadzenia likwidacji funduszu Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo Ryzyko wynikające z możliwości obciążenia Funduszu kosztami związanymi z jego funkcjonowaniem Ryzyko ograniczonej płynności Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko związane ze składem zespołu zarządzającego Funduszem

4 Ryzyko wyboru funduszu niezgodnego z profilem inwestora Ryzyko związane z brakiem mechanizmów wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz Ryzyko związane z niewypłacaniem przez Fundusz dochodów Funduszu Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalność Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Funduszu Ryzyko prawnopodatkowe Ryzyko makroekonomiczne Informacje dotyczące Towarzystwa Historia i rozwój Towarzystwa Ogólny zarys działalności Towarzystwa Struktura organizacyjna Towarzystwa Informacje dotyczące Emitenta Historia i rozwój Emitenta Ogólny zarys działalności Emitenta Struktura organizacyjna Emitenta Wyniki emitenta, sytuacja finansowa oraz perspektywy Dyrektorzy, osoby zarządzające wyższego szczebla oraz pracownicy Znaczący Uczestnicy oraz transakcje z podmiotami powiązanymi Informacje finansowe Szczegóły Oferty i dopuszczenia do obrotu Oferta i dopuszczenie do obrotu Plan dystrybucji Rynki Sprzedający posiadacze Certyfikatów Inwestycyjnych Rozwodnienie Koszty emisji Wniosek o dopuszczenie do obrotu Informacje dodatkowe Aktywa Funduszu Umowa i statut Dokumenty do wglądu Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu Ryzyko związane z inwestowaniem przez Fundusz w akcje, udziały a także inne instrumenty finansowe spółek niepublicznych Ryzyko płynności Ryzyko wyceny Ryzyko sprawności nadzoru właścicielskiego Ryzyko zmian regulacji podatkowych Ryzyko związane z prowadzoną przez Spółki Celowe działalnością inwestycyjną na rynku nieruchomości lokalowych w Polsce Ryzyko płynności nieruchomości

5 Ryzyko wyceny nieruchomości Ryzyko wad prawnych nieruchomości Ryzyko prawne, ekonomiczne i polityczne Ryzyko związane z poziomem kosztów związanych z inwestowaniem w nieruchomości Ryzyko cyklu koniunkturalnego Ryzyko opóźnienia realizacji projektu deweloperskiego (w szczególności ryzyko podwykonawców, ryzyko katastrofy budowlanej, ryzyko nieuzyskania pozwoleń niezbędnych do wykorzystania nieruchomości zgodnie z planami inwestycyjnymi, ryzyko zmiany zezwoleń administracyjnych) Ryzyko spółki projektowej związane z dźwignią finansową Ryzyko wypłacalności dewelopera, osób trzecich nabywających od spółek inwestujących na rynku nieruchomości oraz Spółek Celowych Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu sprzedaży lokali, w szczególności ryzyko odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości Ryzyko zdarzeń losowych Ryzyko koncentracji lokalizacji Ryzyko związane z konkurencją i pogorszeniem koniunktury w aglomeracji warszawskiej Ryzyko związane z długotrwałą procedurą rozpatrywania wniosków przez Wydziały Wieczystoksięgowe Sądów Rejonowych Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Funduszu Ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu lub rynków Ryzyko kontrahenta Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją Ryzyko stóp procentowych Ryzyko operacyjne Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z charakterem Funduszu i emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko przedłużenia lub skrócenia okresu subskrypcji Certyfikatów Ryzyko wystąpienia przesłanek redukcji zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko niedojścia emisji do skutku Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi, zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych, zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko wyceny poszczególnych składników portfela oraz zawieszenia wyceny Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną

6 Ryzyko braku wpływu na działalność Funduszem Ryzyko braku wpływu na zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Ryzyko związane z wykonywaniem uprawnień Zgromadzenia Inwestorów Ryzyko związane z możliwością przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Ryzyko zmiany Statutu Ryzyko związane z wcześniejszą likwidacją funduszu Ryzyko związane z procesem prowadzenia likwidacji Funduszu Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo Ryzyko wynikające z możliwości obciążenia Funduszu kosztami związanymi z jego funkcjonowaniem Ryzyko ograniczonej płynności Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko związane ze składem zespołu zarządzającego Funduszem Ryzyko wyboru funduszu niezgodnego z profilem inwestora Ryzyko związane z brakiem mechanizmów wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz Ryzyko związane z niewypłacaniem przez Fundusz dochodów Funduszu Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalność Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Funduszu Ryzyko prawnopodatkowe Ryzyko makroekonomiczne Osoby odpowiedzialne Emitent i Towarzystwo Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa, siedziba i adres Towarzystwa Osoby działające w imieniu Towarzystwa jako organu Emitenta Zakres odpowiedzialności Opis powiązań Emitenta z Towarzystwem oraz z osobami fizycznymi działającymi w imieniu Towarzystwa Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie w zakresie określonym powyżej Oferujący Firma, siedziba i adres wraz z numerami telekomunikacyjnymi Osoby działające w imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A Zakres odpowiedzialności Opis powiązań Funduszu z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. oraz z osobami fizycznymi działającymi w imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie w zakresie określonym powyżej Doradca prawny Firma, siedziba i adres wraz z numerami telekomunikacyjnymi Osoby działające w imieniu Vogel, Dubiński i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółki komandytowej Zakres odpowiedzialności

7 Opis powiązań Funduszu z Vogel, Dubiński i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa oraz z osobami fizycznymi działającymi w imieniu Vogel, Dubiński i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie w zakresie określonym powyżej Wybrane informacje finansowe Dane o Towarzystwie Historia i rozwój Towarzystwa Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Towarzystwa Miejsce rejestracji Towarzystwa oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Towarzystwa oraz czas na jaki zostało utworzone Siedziba i forma prawna Towarzystwa, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Towarzystwo, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne niż siedziba) Główni akcjonariusze Towarzystwa oraz informacja o podmiocie dominującym wobec Towarzystwa Akcjonariusze Towarzystwa Podmiot pośrednio dominujący wobec Towarzystwa Podmioty mające pośredni udział w kapitale Towarzystwa Wysokość kapitału własnego Towarzystwa Dane o Emitencie Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony, chyba że na czas nieokreślony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitenta, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne niż siedziba) Struktura organizacyjna Emitenta Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta Sytuacja finansowa Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na ten wynik Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Emitenta Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz inne osoby Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz inne osoby Imiona, nazwiska, adresy miejsca pracy i stanowiska członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Organ zarządzający Organy nadzorujące Inne osoby Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla

8 Wynagrodzenia i świadczenia Wysokość wypłaconego osobom wskazanym w punkcie i wynagrodzenia Ogólna kwota wydzielona przez Fundusz na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne Doświadczenie członków organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu osób wskazanych w punktach i , data zakończenia obecnej kadencji, okres, przez jaki wskazane osoby sprawowały swoje funkcje, inne informacje Zarząd Towarzystwa Rada Nadzorcza Towarzystwa Zarządzający Funduszem lub osoby mające istotny wpływ na działalność Funduszu Informacja o umowach o świadczenie usług przez osoby wymienione w punkcie i z Funduszem wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o komisji do spraw audytu i komisji do spraw wynagrodzeń Funduszu Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego Główni Uczestnicy i transakcje z powiązanymi stronami Przedmiot i polityka inwestycyjna Funduszu Cel inwestycyjny Funduszu Polityka inwestycyjna oraz opis odstępstw od celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej wraz z opisem okoliczności, w których na takie odstępstwa jest wymagana zgoda inwestorów. Opis wszystkich technik i instrumentów, które mogą być wykorzystywane w zarządzaniu Funduszem Limit zaciągania kredytów lub poziomu zadłużenia Funduszu Status prawny Funduszu wraz z podaniem nazwy organu nadzoru w kraju jego siedziby Profil typowego Inwestora Ograniczenia w inwestowaniu Oświadczenie w sprawie ograniczeń inwestycyjnych Funduszu, jeżeli występują, wraz ze wskazaniem sposobu zawiadamiania Uczestników Funduszu o działaniach Towarzystwa w wypadku ich naruszenia Informacja o towarach giełdowych Wielkość procentowa portfela Funduszu, która ma zostać zainwestowana w nieruchomości wraz z opisem nieruchomości i wszystkimi istotnymi kosztami nabycia i posiadania takiej nieruchomości wraz z raportem z wyceny nieruchomości Informacje o finansowych instrumentach pochodnych, Instrumentach Rynku Pieniężnego Usługodawcy Wnioskodawcy Faktyczna lub szacunkowa maksymalna wartość wszystkich istotnych opłat ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Fundusz Rodzaje kosztów pokrywanych przez Fundusz Limity kosztów pokrywanych przez Fundusz, sposób obliczania i terminy ich ponoszenia Wynagrodzenie Towarzystwa

9 7.2. Opis pozostałych opłat niewymienionych w pkt 7.1., a które mają lub mogą mieć istotne znaczenie Opis korzyści usługodawców Funduszu otrzymywanych od osób trzecich (innych niż Fundusz) z tytułu świadczenia usług na rzecz Funduszu Podmiot odpowiedzialny za określenie i wyliczenie wartości Netto Aktywów Funduszu Opis wszystkich potencjalnych konfliktów interesów, które mogą wystąpić u usługodawcy Funduszu pomiędzy jego obowiązkami wobec Funduszu a obowiązkami wobec osób trzecich i ich interesów wraz z opisem wszystkich istniejących ustaleń dotyczących takich potencjalnych konfliktów Zarządzający Aktywami Funduszu oraz doradcy inwestycyjni Depozytariusz Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Depozytariusza Miejsce rejestracji Depozytariusza oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Depozytariusza oraz czas na jaki został utworzony Pozostałe dane dotyczące DEpozytariusza Obowiązki Depozytariusza wynikające z umowy o przechowywanie Aktywów Funduszu Wszelkie przekazane obowiązki powiernicze Wycena Opis częstotliwości, zasad oraz metod wyceny Aktywów Netto Funduszu z podziałem na kategorie inwestycji wskazanie sposobu, w jaki Inwestorzy będą informowani o bieżącej Wycenie aktywów Netto Funduszu Szczegółowy opis wszystkich okoliczności zawieszenia Wyceny oraz wskazanie sposobu informowania Inwestorów o zawieszeniu i odwołaniu zawieszenia Informacje finansowe Informacje o oferowanych papierach wartościowych Opis typu i rodzaju oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych włącznie z kodem ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych) lub innym podobnym kodem identyfikacyjnym papierów wartościowych Przepisy prawne na mocy których zostały utworzone Certyfikaty Inwestycyjne Rodzaj emitowanych Certyfikatów Waluta emitowanych certyfikatów Opis praw i ich ograniczeń związanych z Certyfikatami oraz procedury wykonywania tych praw Podstawowe uprawnienia Uczestników związane z posiadaniem Certyfikatów Inwestycyjnych Procedury wykonywania praw związanych z Certyfikatami Inwestycyjnymi Prawo zbycia i zastawienia Certyfikatów Prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Prawo do wypłat w postępowaniu likwidacyjnym Uchwały, zezwolenia lub zgody na podstawie których zostały wyemitowane Certyfikaty Inwestycyjne Przewidywana data emisji Certyfikatów Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia Certyfikatów Inwestycyjnych Informacja na temat obowiązków podatkowych Uczestników Funduszu

10 Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem Certyfikatami Inwestycyjnymi Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu będących osobami fizycznymi Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Szczegółowe zasady dotyczące opodatkowania Informacje o warunkach Oferty Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram Oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Warunki Oferty i wielkość Oferty Okres obowiązywania Oferty i opis procedury składania zapisów Opis okoliczności wycofania lub zawieszenia Oferty Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Redukcja zapisów Zwrot nadpłaconych kwot Minimalna i maksymalna wielkość zapisu Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu Sposób i terminy wnoszenia wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu oraz sposób dostarczania Certyfikatów Inwestycyjnych Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych Sposób i termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości Procedury związane z wykonywaniem prawa pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji, które nie zostały wykonane Zasady dystrybucji i przydziału Osoby uprawnione do składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu Określenie czy znaczący akcjonariusze oraz członkowie organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach Oferty oraz czy którakolwiek z tych osób zamierza objąć ponad 5% Certyfikatów będących przedmiotem Oferty Informacje podawane przed przydziałem: Opis wszystkich ustalonych wcześniej sposobów preferencyjnego traktowania określonych rodzajów Inwestorów Czy sposób traktowania przy przydziale zapisów lub ofert na zapisy może być uzależniony od tego, przez jaki podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu są one dokonywane Docelowa minimalna wielkość pojedynczego przydziału w ramach transzy inwestorów indywidualnych Warunki zamknięcia Oferty, jak również najwcześniejszy możliwy termin jej zamknięcia Czy dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów, a w przypadku, w którym nie jest to dopuszczalne, sposób postępowania z wielokrotnymi zapisami

11 Procedura zawiadamiania Inwestorów o liczbie przydzielonych Certyfikatów wraz ze wskazaniem czy dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu przed dokonaniem tego zawiadomienia Nadprzydział i opcja typu green shoe Cena Wskazanie ceny, po której będą oferowane Certyfikaty Zasady podania do publicznej wiadomości ceny Certyfikatów w Ofercie Dopuszczenie Certyfikatów do obrotu Wskazanie czy Certyfikaty będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu Wskazanie rynków regulowanych lub rynków równoważnych, na których, zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy co oferowane Certyfikaty Ewentualne informacje dotyczące subskrypcji lub plasowania innych papierów wartościowych niż oferowane Certyfikaty Koszty emisji / Oferty Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub Oferty Rozwodnienie Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego Ofertą Informacje dodatkowe Kapitał zakładowy Towarzystwa Postępowania sądowe i administracyjne Doradcy związani z emisją i zakres ich działań Doradca Prawny Informacje dodatkowe Aktywa Funduszu Umowa i Statut Opis przedmiotu i celu działalności Funduszu Postanowienia Statutu Funduszu odnoszące się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń wynikających z Certyfikatów Rada Inwestorów Istotne umowy Dokumenty do wglądu Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach Definicje i skróty Załączniki

12 1. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Każda decyzja o inwestowaniu w Certyfikaty Inwestycyjne powinna być każdorazowo oparta na rozważeniu całości Prospektu Emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zamieszczonych w Prospekcie Emisyjnym, inwestor wnoszący powództwo ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Osoby sporządzające niniejsze podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu Emisyjnego TOŻSAMOŚĆ DYREKTORÓW, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW Zarząd Zgodnie z art. 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W imieniu IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającej jako organ Funduszu, działają następujące osoby fizyczne: Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Aleksander Widera Członek Zarządu Towarzystwa Osoby zatrudnione w Towarzystwie odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu Aktywami Funduszu zarządzać będą: Marek Świętoń Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Aleksander Widera Członek Zarządu Towarzystwa Szczegółowy zakres odpowiedzialności osób wymienionych w niniejszym punkcie znajduje się w pkt Osoby działające w imieniu Oferującego W imieniu Oferującego działają: Adam Jaroszewicz Wiceprezes Zarządu Konrad Zawisza Dyrektor Zarządzający, Pełnomocnik Osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych Podmiotem odpowiedzialnym za badanie sprawozdań finansowych Funduszu jest MAC AUDITOR sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 131A, Warszawa Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym za określanie i wyliczanie wartości Aktywów Funduszu

13 Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym za określanie i wyliczanie wartości Aktywów Funduszu, jest OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (NIP , REGON , adres ul. Bukowińska 10/77, Warszawa). W imieniu podmiotu odpowiedzialnego za badanie ksiąg rachunkowych Funduszu działa Adam Chabior, prezes zarządu komplementariusza Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego Jarosław Mariusz Dubiński wspólnik 1.2. CHARAKTERYSTYKA OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY Liczba i wartość oferowanych Certyfikatów Przedmiotem emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu będzie nie mniej niż (słownie: trzysta tysięcy) i nie więcej niż (słownie: jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii A Funduszu będzie wynosić 100 (słownie: sto) złotych. Łączna wartość emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu nie może być niższa niż (słownie: trzydzieści milionów) złotych oraz wyższa niż (słownie: sto milionów) złotych Harmonogram Oferty Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu rozpoczną się w dniu 4 listopada 2010 roku i będą trwać do dnia 3 grudnia 2010 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym zostaną złożone zapisy na Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, tj. maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów. Informacja o zmianie Prospektu Emisyjnego lub aneksów do Prospektu Emisyjnego w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży Certyfikatów lub ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub w zakresie innych informacji niemających charakteru informacji mogących wpłynąć na ocenę Certyfikatów Inwestycyjnych, zostanie przekazana przez Towarzystwo do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny. Komunikat zostanie równocześnie przekazany do Komisji. Towarzystwo może zmienić Prospekt Emisyjny w zakresie terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić Prospekt Emisyjny w zakresie terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie Prospektu w zakresie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie Prospektu w zakresie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny

14 Zasady przekazywania Prospektu Emisyjnego do publicznej wiadomości zostały opisane w art. 33 Statutu. Zmiany Prospektu Emisyjnego w pozostałym zakresie, w formie aneksu do Prospektu Emisyjnego, po uprzednim zatwierdzeniu takiego aneksu przez Komisję, zostaną przekazane do publicznej wiadomości w terminie 24 godzin od zatwierdzenia aneksu, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny. Zasady przekazywania Prospektu Emisyjnego do publicznej wiadomości zostały opisane w art. 33 Statutu. Zmiana terminu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty przed udostępnieniem Prospektu Emisyjnego będzie uwzględniona w jego treści lub udostępniona razem z Prospektem Emisyjnym w formie odrębnego komunikatu aktualizującego. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii A zostanie dokonany w oparciu o ważnie złożone i opłacone zapisy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów KLUCZOWE INFORMACJE Wybrane dane finansowe Fundusz na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego nie został jeszcze utworzony, w związku z czym nie sporządzał żadnych sprawozdań finansowych Kapitalizacja i zobowiązania Fundusz na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego nie został jeszcze utworzony, w związku z czym nie sporządzał żadnych sprawozdań finansowych Cel inwestycyjny Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych, akcji spółek komandytowo-akcyjnych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których przedmiot działalności obejmuje prowadzenie działalności inwestycyjnej lub usługowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Czynniki ryzyka Szczegółowy opis poniżej wskazanych czynników ryzyka znajduje się w pkt 2 Prospektu Emisyjnego

15 Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu Ryzyko związane z inwestowaniem przez Fundusz w akcje, udziały a także inne instrumenty finansowe spółek niepublicznych Ryzyko płynności Ryzyko wyceny Ryzyko sprawności nadzoru właścicielskiego Ryzyko zmian regulacji podatkowych Ryzyko związane z prowadzoną przez Spółki Celowe działalnością inwestycyjną na rynku nieruchomości lokalowych w Polsce Ryzyko płynności nieruchomości Ryzyko wyceny nieruchomości Ryzyko wad prawnych nieruchomości Ryzyko prawne, ekonomiczne i polityczne Ryzyko związane z poziomem kosztów związanych z inwestowaniem w nieruchomości Ryzyko cyklu koniunkturalnego Ryzyko opóźnienia realizacji projektu deweloperskiego (w szczególności ryzyko podwykonawców, ryzyko katastrofy budowlanej, ryzyko nieuzyskania pozwoleń niezbędnych do wykorzystania nieruchomości zgodnie z planami inwestycyjnymi, ryzyko zmiany zezwoleń administracyjnych) Ryzyko spółki projektowej związane z dźwignią finansową Ryzyko wypłacalności dewelopera, osób trzecich nabywających od spółek inwestujących na rynku nieruchomości oraz Spółek Celowych Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu sprzedaży lokali, w szczególności ryzyko odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości Ryzyko zdarzeń losowych

16 Ryzyko koncentracji lokalizacji Ryzyko związane z konkurencją i pogorszeniem koniunktury w aglomeracji warszawskiej Ryzyko związane z długotrwałą procedurą rozpatrywania wniosków przez Wydziały Wieczystoksięgowe Sądów Rejonowych Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Funduszu Ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu lub rynków Ryzyko kontrahenta Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją Ryzyko stóp procentowych Ryzyko operacyjne Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z charakterem Funduszu i emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko przedłużenia lub skrócenia okresu subskrypcji Certyfikatów Ryzyko wystąpienia przesłanek redukcji zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Ryzyko nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko niedojścia emisji do skutku Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi, zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych,

17 zawieszenia obrotu Certyfikatami Inwestycyjnymi oraz wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko wyceny poszczególnych składników portfela oraz zawieszenia wyceny Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną Ryzyko braku wpływu na działalność Funduszem Ryzyko braku wpływu na zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Ryzyko związane z wykonywaniem uprawnień Zgromadzenia Inwestorów Ryzyko związane z możliwością przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Ryzyko zmiany Statutu Ryzyko związane z wcześniejszą likwidacją funduszu Ryzyko związane z procesem prowadzenia likwidacji funduszu Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo Ryzyko wynikające z możliwości obciążenia Funduszu kosztami związanymi z jego funkcjonowaniem Ryzyko ograniczonej płynności Certyfikatów Inwestycyjnych Ryzyko związane ze składem zespołu zarządzającego Funduszem Ryzyko wyboru funduszu niezgodnego z profilem inwestora Ryzyko związane z brakiem mechanizmów wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz Ryzyko związane z niewypłacaniem przez Fundusz dochodów Funduszu

18 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalność Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Funduszu Ryzyko prawnopodatkowe Ryzyko makroekonomiczne 1.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA Historia i rozwój Towarzystwa Towarzystwo zostało zarejestrowane w dniu 23 kwietnia 2007 roku pod firmą IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Dnia 13 września 2007 r., decyzją nr DFL/4030/50/34/07/V/KNF/47-1/AG, Komisja udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Ogólny zarys działalności Towarzystwa Towarzystwo prowadzi działalność zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz innymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich Struktura organizacyjna Towarzystwa Towarzystwo jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Organami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Akcjonariuszem Towarzystwa posiadającym 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa i 100% kapitału zakładowego Towarzystwa jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA Historia i rozwój Emitenta Fundusz zostanie utworzony na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz zostanie utworzony na czas określony. Dzień otwarcia likwidacji Funduszu przypada na dzień 30 czerwca 2014 roku. Zgodnie z art. 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Towarzystwo złoży wniosek o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii A zostanie dokonany w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia zapisów, o ile zostaną zebrane wpłaty w minimalnej

19 wysokości przewidzianej w Statucie Funduszu, tj (słownie: trzydzieści milionów) złotych. Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia Komisji z dnia 21 września nr DFL/4034/109/25/10/V/47-54/AS Ogólny zarys działalności Emitenta Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz zostanie utworzony na czas określony. Dzień otwarcia likwidacji Funduszu przypada na dzień 30 czerwca 2014 roku. Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze oferty publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych, w określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe Struktura organizacyjna Emitenta Fundusz, po jego zarejestrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych przez Sąd Rejestrowy, będzie osobą prawną i będzie prowadzić działalność pod nazwą IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz działa na zasadach określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w Statucie. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. Organami Funduszu jest Towarzystwo oraz Zgromadzenie Inwestorów. Towarzystwo zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Towarzystwa albo jednego członka Zarządu wraz z prokurentem

20 1.6. WYNIKI EMITENTA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY Fundusz na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego nie został jeszcze utworzony, w związku z czym nie sporządzał żadnych sprawozdań finansowych DYREKTORZY, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA ORAZ PRACOWNICY Fundusz nie zatrudnia i nie będzie zatrudniał żadnych pracowników ZNACZĄCY UCZESTNICY ORAZ TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Fundusz na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego nie został jeszcze utworzony, w związku z czym nie posiada Uczestników INFORMACJE FINANSOWE Fundusz na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego nie został jeszcze utworzony, w związku z czym nie sporządzał żadnych sprawozdań finansowych SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Oferta i dopuszczenie do obrotu Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia Komisji z dnia 21 września nr DFL/4034/109/25/10/V/47-54/AS Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie Funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem Prospektu Emisyjnego. W ramach Oferty proponowanych jest (słownie: jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Emisja Certyfikatów obejmuje nie mniej niż (słownie: trzysta tysięcy) i nie więcej niż (słownie: jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łączna wartość emisji wyniesie nie mniej niż (słownie: trzydzieści milionów) i nie więcej niż (słownie: sto milionów) złotych. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej (słownie: trzysta tysięcy) Certyfikatów zostanie przydzielonych w oparciu o prawidłowo złożone zapisy. Fundusz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Certyfikaty Inwestycyjne mogą być przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (ang. US Securities and Exchange Commission), stanowe komisje papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani inne amerykańskie organy nadzoru nie wydały żadnej decyzji, na podstawie której nastąpiłoby lub odmówiłyby zarejestrowania Certyfikatów Inwestycyjnych. Organy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wydały także żadnej decyzji w związku z Ofertą, nie zatwierdziły przedmiotu Oferty ani dokładności lub adekwatności niniejszego Prospektu. Wszelkie odmienne oświadczenia stanowią przestępstwo i są karalne w Stanach Zjednoczonych Ameryki

21 Certyfikaty Inwestycyjne nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a w konsekwencji nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Plan dystrybucji Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A w ramach oferty publicznej. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego wynosi 100 (słownie: sto) złotych i jest ceną stałą, jednolitą dla wszystkich proponowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż wszystkie oferowane Certyfikaty Inwestycyjne Rynki Certyfikaty Inwestycyjne będą oferowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedający posiadacze Certyfikatów Inwestycyjnych Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A jest pierwszą emisją Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Rozwodnienie Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A jest pierwszą emisją Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Koszty emisji Łączne szacunkowe koszty emisji wyniosą od złotych do złotych, w zależności od liczby Certyfikatów objętych w ramach emisji. Szacunkowe koszty emisji, wskazane powyżej, wyniosą łącznie nie więcej niż 2,023 % wartości emisji Certyfikatów, w przypadku, gdy zostaną zebrane wpłaty w minimalnej wartości określonej Statutem, oraz nie więcej niż 1,223% w przypadku wpłat na wszystkie oferowane Certyfikaty. Koszty emisji nie obciążają Funduszu. Kategorie kosztów wchodzących w skład szacunkowych kosztów emisji zostały opisane w pkt Prospektu Emisyjnego

22 Wniosek o dopuszczenie do obrotu Fundusz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy, Fundusz złoży wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Certyfikaty Inwestycyjne mogą być przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu INFORMACJE DODATKOWE Aktywa Funduszu Po zebraniu wpłat do Funduszu, w minimalnej wielkości przewidzianej dla emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, wartość Aktywów Funduszu wyniesie (słownie: trzydzieści milionów) złotych Umowa i statut Statut Funduszu został nadany w dniu 8 września 2010 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Sławomirem Strojnym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 14391/2010) Dokumenty do wglądu W okresie ważności Prospektu Emisyjnego, w siedzibie Towarzystwa można zapoznać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami: 1) Prospekt Emisyjny, 2) Statut, 3) Lista podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego zorganizowanego przez Oferującego oraz pełna lista POK prowadzących zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne, 4) Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną. 2. CZYNNIKI RYZYKA 2.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU Ryzyko związane z inwestowaniem przez Fundusz w akcje, udziały a także inne instrumenty finansowe spółek niepublicznych Ryzyko płynności Zważywszy, że Fundusz będzie dokonywał lokat w instrumenty finansowe nie notowane na jakimkolwiek rynku zorganizowanym, należy zakładać, że w praktyce nie będzie możliwe

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004.

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004. Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Globalnej Strategii - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004.

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004. Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii E i F PKO Globalnej Strategii - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa strona internetowa: www.pkotfi.pl

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

LIVECHAT Software S.A. (LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze

LIVECHAT Software S.A. (LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze LIVECHAT Software S.A. (LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290756)

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

OFERUJĄCY DATA ZATWIERDZENIA: 31 MARCA 2008 R.

OFERUJĄCY DATA ZATWIERDZENIA: 31 MARCA 2008 R. Prospekt emisyjny 2008 PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z OFERTĄ PUBLICZNĄ AKCJI SERII E ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW POBORU AKCJI SERII E, PRAW DO AKCJI SERII E ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STATUT IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie PROSPEKT EMISYJNY Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie www.dekpol.pl Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: 51-180 Psary koło Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ofertą publiczną Akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

P R O S P E K T E M I S Y J N Y

P R O S P E K T E M I S Y J N Y P R O S P E K T E M I S Y J N Y Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, www.ppgsa.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

LUBAWA Spółka Akcyjna

LUBAWA Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY AKCJI LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie, adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 1 http://www.lubawa.com.pl Publiczna Oferta 58 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E kierowana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA INTERBUD Lublin S.A. Prospekt emisyjny 2010 PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 2.000.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki

Prospekt Emisyjny Spółki Prospekt Emisyjny Spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna 40-951 Katowice, ul. Mickiewicza 15 www.energomontaz.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo