W tym numerze: POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ. NOWE UMOWY NOWI PARTNERZY mbank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym numerze: POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ. NOWE UMOWY NOWI PARTNERZY mbank"

Transkrypt

1 Szanowni Pastwo Przekazujemy Pastwu drugi numer naszego wewntrznego biuletynu. Mamy nadziej, e podobnie jak inauguracyjny numer, take i ten spotka si z przychylnym przyjciem naszych współpracowników. Tradycyjnie zachcamy do współpracy przy redagowaniu kolejnych wyda, zgłaszania uwag i pomysłów. Spróbujmy tym samym stworzy wspóln platform wymiany pomysłów i inicjatyw. Zapraszamy do lektury. W tym numerze: Posiedzenia Rady Nadzorczej Kantor Polski podpisuje nowe umowy mbank Nowa propozycja Citi Financial LEAD Program lojalnociowy Coraz lepsze wyniki sieci KP Sytuacja na polskim rynku porednictwa finansowego Przedstawiamy nowe kantory w sieci KP Spotkanie włacicieli kantorów Ranking Kantorów TOP10. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W dniu 18 sierpnia 2005 roku w Gdasku, w Centrali Spółki odbyło si kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Podczas posiedzenia omówiono biece zagadnienia dotyczce sprzeday, współpracy z partnerami, rozwoju sieci placówek, jak i przygotowa do wdraania nowych produktów. Przedstawiono plany rozwoju działalnoci Spółki: wprowadzenie do sprzeday produktów finansowych: funduszy emerytalnych Otwartego Funduszu Emerytalnego Sampo oraz ubezpiecze na ycie Nordea ycie, rozszerzenie oferty kredytów gotówkowych poprzez współprac z nowymi Partnerami, wprowadzenie do sprzeday kredytów hipotecznych, skup czeków podróniczych i sprzeda kart płatniczych, uruchomienie poyczki (chwilówki) finansowanej ze rodków własnych lub w oparciu o partnera zewntrznego. Rada Nadzorcza podjła uchwał o poszerzeniu składu zarzdu i mianowaniu na stanowisko członka Zarzdu Kantor Polski S.A. pani Moniki Łada. Pani Monika Łada bdzie łczy prac w zarzdzie z dotychczasow funkcj Dyrektora Biura Obsługi Transakcji Finansowych. Na posiedzeniu omówiono biec sytuacj finansow Spółki oraz działania majce na celu promocj marki we współudziale kantorów nalecych do sieci. Kolejne w ostatnim czasie posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło si 30 wrzenia 2005 roku w Warszawie. Członkowie Rady skoncentrowali si przede wszystkim na omówieniu wyników biecej sprzeday oraz stopniu rozwoju sieci placówek. Poruszono take zagadnienia finansów Spółki w tym biecej płynnoci finansowej. NOWE UMOWY NOWI PARTNERZY mbank Na pocztku padziernika 2005 roku Prezes Zarzdu Kantor Polski SA podpisał umow współpracy z BRE Bankiem. Podpisana umowa wprowadza do oferty now poyczk gotówkow oferowan przez mbank

2 (departament detaliczny BRE Banku). BRE Bank zdecydował si na wejcie z nowym produktem w sektor poredników finansowych. Na zasadzie pilotau Bank bdzie na bieco oceniał funkcjonowanie produktu na rynku. Dziki blisko rocznej współpracy z Grup BRE Banku, Spółka Kantor Polski została wytypowana do pilotau nowego produktu, co jest swoistym wyrónieniem ale i zobowizaniem. 7 padziernika w Łodzi odbyło si szkolenie pierwszej grupy pracowników kantorów z Łodzi i okolic. Podczas szkolenia przedstawiciele mbanku zaprezentowali nowy produkt, jego parametry oraz wyróniajce cechy. Zaprezentowano take procedur obsługi. Uczestnicy szkolenia mieli take okazj do przetestowania aplikacji słucej do obsługi kredytów. Uczestnicy szkolenia w mbanku Aplikacja okazała si prostym i nieskomplikowanym narzdziem. Wstpna weryfikacja oraz okrelenie parametrów kredytu nastpuje ju po wprowadzenieu dosłownie kilku podstawowych danych kredytobiorcy. Po wysłaniu wniosku kredytowego do Banku w cigu godziny kantor otrzyma odpowiedz o decyzji kredytowej. Ze wzgldu na swoje parametry, oprocentowanie oraz koszty produkt powinien by konkurencyjny wobec ju oferowanych Praktyczny test aplikacji poyczek. Mamy nadziej, e do koca miesica moliwa bdzie sprzeda produktu mbanku w całej naszej sieci. Wówczas to przelemy wszystkim partnerom szczegółowe instrukcje i manual. BRE Bank istnieje od 1986 roku. Zaliczany jest do najwikszych instytucji finansowych w Polsce pod wzgldem posiadanego kapitału, osiganych wyników finansowych, rozmiarów działalnoci, tempa rozwoju, rónorodnoci oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej. BRE Bank naley do cisłej czołówki banków inwestycyjnych. Specjalizuje si równie w kompleksowej obsłudze duych przedsibiorstw oraz rednich i małych firm, oferujc im szerok gam produktów i usług bankowych, a dziki współpracy ze spółkami Grupy BRE Banku - take pełen zakres usług finansowych. Grup BRE Banku tworzy kilkanacie wyspecjalizowanych spółek, bezporednio lub porednio zalenych od BRE Banku. Usługi Grupy zapewniaj kompleksow ofert finansow dostosowan do potrzeb zarówno Klientów instytucjonalnych, Private Banking jak i indywidualnych. Z myl o Klientach instytucjonalnych w ramach Grupy oferowane s usługi z zakresu bankowoci korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarzdzania aktywami. Osobom o wysokim statusie majtkowym, które ceni najwyszej klasy specjalistyczne usługi finansowe szyte na miar oraz wysok indywidualno, Grupa BRE Banku oferuje usługi z zakresu Private Banking, a take asset management. Klienci indywidualni mog skorzysta z oferty mbanku i MultiBanku zorientowanych na nowoczesne usługi bankowoci detalicznej. Wiele nowoczesnych instrumentów i usług dla tego krgu Klientów znajduje si take w ofercie pozostałych spółek Grupy, szczególnie BRE Leasing, Domu Inwestycyjnego BRE Banku, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura oraz Skarbca TFI. NOWA PROPOZYCJA CITI FINANCIAL uproszczony proces obsługi LEAD Dynamika sprzeday zwizana jest z uproszczeniem przez nas procedury obsługi kredytobiorcy w punkcie sprzeday. Mamy nadziej, e po przyjciu si w kantorach uproszczonej cieki obsługi za pomoc LEAD a (czyli uproszczonej wersji wstpnego wniosku kredytowego), bdziecie Pastwo obsługiwali wiksz ilo klientów w zakresie produktów CitiFinancial. W celu uproszczenia i skrócenia czasu obsługi klienta w kantorze, wspólnie z CitiFinancial jeszcze w tym miesicu wprowadzamy nowy sposób obsługi kredytów Citi. W kantorze klient zainteresowany kredytem bdzie mógł wypełni skrócony wniosek kredytowy, który zawiera podstawowe dane o kredytobiorcy. Po przesłaniu wniosku faxem lub drog elektroniczn z systemu obsługi kredytów do Centrali Spółki. Od tego momentu cało obsługi przejmuje na siebie Centrala Spółki Kantor Polski. Szczegółowa procedura jak te wzór uproszczonej wersji wniosku w załczeniu do niniejszej edycji INFO. Liczymy, e ta forma sprzeday pozwoli zdynamizowa akcj kredytow w sieci kantorów. W cigu najbliszych dni otrzymacie Pastwo stosowne iloci wydrukowanych przez CitiFinancial formularzy uproszczonej formy wniosku z informacj o produkcie (oferta) na drugiej stronie. Sugerujmy wrczanie tych druków wszystkim klientom dokonujcym jakiekolwiek operacji finansowych w Pastwa kantorach. 2

3 PROGRAM LOJALNOCIOWY Ju ponad 30 proc. Polaków korzysta z programów lojalnociowych koncernów paliwowych, hipermarketów Tak bdzie wygldała Karta Stałego Klienta i sieci komórkowych. Zdaniem specjalistów boom na tego typu produkty dopiero przed nami - czytamy w "Gazecie Wyborczej". Według bada Instytutu ARC Rynek i Opinia, w cigu dwóch lat ilo klientów biorcych udział w programach lojalnociowych podwoiła si. Co ciekawe, s to głównie osoby lepiej wykształcone. Klient, który przystpuje do programu lojalnociowego wypełnia ankiet i dostaje plastikow kart. Robic zakupy otrzymuje punkty, które s zapisywane na karcie. Kiedy uzbiera ich odpowiedni ilo otrzymuje nagrod. Wiele firm opiera swoj sprzeda na zewntrznej sieci sprzeday. To ona kreuje wizerunek u konsumentów ostatecznych oraz ma ogromny wpływ na wynik finansowy. Najczciej polegaj one na stymulowaniu wielkoci sprzeday w placówkach sieci. Czsto realizuj wiele celów dodatkowych, takich jak np. budowa bazy danych klientów, czy motywowanie sieci do promowania okrelonych produktów. Z programów korzysta wiele firm (m.in. doskonale znane programy sieci stacji benzynowych) Programy lojalnociowe adresowane do konsumentów wpływaj na powtarzalno dokonywanych zakupów, zwikszaj ich warto i wspomagaj identyfikacj z dan mark lub firm. Polegaj na wzmacnianiu wizi z klientem poprzez konkursy, nagrody, kluby uytkowników, karty stałego klienta itp. W nowoczesnych instytucjach najwiksz, destrukcyjn sił na rynku nie jest konkurencja, lecz wewntrzna nieefektywno, oraz zła jako obsługi. Dlatego warto zatrudnia pracowników, którzy rozumiej istot lojalnoci klientów. Warto take prowadzi programy motywacyjne, które bd ich nagradzały zarówno za utrzymywanie wysokiej jakoci obsługi, pozyskiwanie nowych klientów, jak i realizacj celów sprzedaowych. Dobrze zmotywowany personel to efektywniejsi pracownicy, nisze koszty kontroli oraz stabilny zespół. Zmniejszajc liczb odchodzcych klientów o 5% mona osign 85% wzrostu zysku Dla 56 % kupujcych sprzedawca jest wanym ródłem informacji na temat produktów. Na drugim biegunie wanoci jest reklama telewizyjna, w jaki sposób istotna jedynie dla 16 % Program Kantoru Polskiego skierowany bdzie przede wszystkim do naszych klientów. Kady klient dokonujcy dowolnych transakcji w naszych kantorach po wypełnieniu stosownego owiadczenia otrzyma swoj indywidualn KART STAŁEGO KLENTA. Karta w znaczny sposób ułatwi przy nastpnych transakcjach obsług posiadacza karty, gdy pracownik po wprowadzeniu numeru widniejcego na karcie bdzie ju miał podane wszystkie niezbdne dane (np. przy płatnoci za rachunki). Posiadacz Karty Stałego Klienta za kad dokonan w kantorze operacj bdzie otrzymywał okrelon ilo punktów, które bdzie mógł wymienia na okrelone regulaminem nagrody rzeczowe. W cyklu co 3 miesice wród posiadaczy kart bdzie losowana nagroda specjalna. Dziki stworzonej tym sposobem bazie klientów, bdziemy mogli przekazywa bezporednio specjalne oferty, skierowane do konkretnych odbiorców. Np. osoby dokonujce systematycznych wpłat za rachunki lub otrzymujcy systematyczne przekazy Western Union z zagranicy bd mogły liczy na preferencyjne warunki kredytowe. CORAZ LEPSZE WYNIKI Spółka Kantor Polski coraz trwalej wpisuje si w obraz polskiego rynku usług finansowych. Z kadym miesicem przybywaj nowe punkty sprzeday, z kadym miesicem wzrasta liczba i warto dokonywanych transakcji. Dzi Spółka posiada ponad 100 punktów obsługi na terenie całego kraju. W wikszoci wszystkie punkty wymienione w naszej witrynie internetowej oferuj cały pakiet produktów oferowanych przez KP. 2,5 MILONA ZŁOTYCH tyle we wrzeniu wyniosły obroty wpłat i wypłat przekazów pieninych Western Union zrealizowanych w kantorach naszej sieci. Wykazujemy comiesiczny wzrost obrotów przekazów pieninych na poziomie 15-18% (miesic do miesica). Podobnie jest z płatnociami za rachunki. Tu dynamika wzrostu oscyluje w przedziale 22-25%. We wrzeniu przekroczylimy liczb operacji. W porównaniu z typowymi operatorami płatnoci to nadal niewiele, ale zwarzywszy na to, e kantory wykonuj te operacje niejako przy okazji to i tak wynik jest okazj do snucia planów przekroczenia liczby operacji miesicznie. Optymizmu dodaje fakt, e coraz wicej kantorów ju dzi wykonuje miesicznie przeszło 500 operacji miesicznie (czyli tylko 20 operacji dziennie). Wanym, pozytywnym zjawiskiem jest zwikszenie aktywnoci kantorów w zakresie poyczek gotówkowych. Kantory zaczły pisa kredyty. Podjta współpraca z Getin Bankiem i Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym okazała si bardzo korzystnym posuniciem. Akcja kredytowa ulokowana w nowych bankach zwiksza si o % w stosunku do poprzednich miesicy. Od 3

4 pocztku namawiamy kantory do wysiłku zwizanego z promocj poyczek gotówkowych jako najbardziej dochodowego produktu w ofercie KP. Mamy nadziej, e oferta nowego produktu M-Banku take przyjmie si w naszej sieci i przyczyni si do zwikszenia obrotów. REKORDOWY ROK DLA POREDNIKÓW KREDYTOWYCH Rok 2005 bdzie rekordowym rokiem dla poredników kredytowych. Ich obroty najpewniej przekrocz 12 mld zł! Wielkie banki coraz chtniej inwestuj w poredników, bo zauwayły, e dziki nim mog znacznie zwikszy sprzeda szybkich poyczek W cigu czterech ostatnich lat sieci porednictwa kredytowego wyrosły na duego gracza na rynku finansowym. Jeszcze w 1999 r. sprzedawały kredytów "tylko" za 5 mld zł. W tym roku bdzie to przynajmniej 12 mld zł! Na to wskazuj dane za pierwsze półrocze - tylko szeciu najwikszych poredników poyczyło w tym czasie ponad 5 mld zł! Lider rynku Lukas ma na koncie 2 mld zł kredytów. Z szacunków wynika, e ju blisko połow wszystkich udzielanych przez banki szybkich kredytów wypracowuj sieci poredników! W sumie zadłuenie z tytułu poyczek gotówkowych wynosi teraz ok. 33 mld zł. Porednicy s na topie, bo potrafi lepiej dotrze do klienta ni panie z bankowych okienek. Punkty porednictwa kredytowego s ju w kadym wikszym sklepie. Sama tylko sie Lukas jest obecna w 31 tys. miejsc. To 20 razy wicej ni liczba placówek najwikszego banku PKO BP! A poprawiajca si kondycja gospodarki sprawia, e ronie popyt na szybkie kredyty. WITAMY NOWE KANTORY W padzierniku nasza siec usług finansowych powikszyła si o kolejne punkty na mapie Polski. Kantor Wymiany Walut Jarosław Lewandowski w Pasłku Kantor-Lombard, Złotnictwo Małgorzata Zdrzalik w Łodzi Kantor Wymiany Walut K. Sołtys, J. Kulik - Kranik Kantor Wymiany Walut G. Wyrwich - Zawadzkie Kantor Wymiany Walut P. Pitek - Kazimierza Wielka Kantor Wymiany Walut LORD Koszalin Kantor Wymiany Walut A. Gomółka Kudowa Zdrój Kantor Wymiany Walut M. Belczyk Tylawa ROLA KANTORÓW WYMIANY WALUT NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH W POLSCE W odpowiedzi na propozycje włacicieli kantorów Spółka Kantor Polski oraz Stowarzyszenie Włacicieli Kantorów i Lombardów w Polsce organizuje 27 padziernika w Warszawie spotkanie włacicieli kantorów. Podczas spotkanie, które odbdzie si w warszawskim Klubie Bankowca poruszone zostan tematy w sposób istotny interesujce cał bran nie tylko kantorow, ale te i cały sektor usług finansowych. Poniej tematy, które zaprezentowane zostan podczas spotkania: Perspektywa Wejcia Polski do strefy Euro prof. Andrzej Sławiski Rada Polityki Pieninej Mec. Jerzy Baka Zwizek Banków Polskich Kodeks dobrych praktyk Andrzej Roter Dyrektor Generalny Konferencji Przedsibiorstw Finansowych Kredyty konsumpcyjne Piotr Oniszczuk Dyrektor Generalny Citi Finacial Wojciech Dworakowski Getin Bank Midzynarodowe przekazy pienine Western Union Konrad Olszaniecki Dyrektor Regionalny Pastw Bałtyckich i Europy Centralnej Outsourcing w strategii banku Hanna Łukaszewicz Dyr. Departamentu Przekazów Pieninych BPH Sławomir Lachowski Wiceprezes BRE Banku Piotr Frankowski M-Bank Rozliczanie operacji i zarzdzanie informacj Andrzej Górecki Dyrektor CERI Sp. z o.o. Otwarte Fundusze Emerytalne w Polsce Grupa BRE Banku Aleksander Romanowski Prezes Zarzdu OFE Sampo, Perspektywy rozwoju rynku detalicznych usług finansowych w Polsce Instytut Bada nad Gospodark Rynkow Program rozwoju sieci usług finansowych Bogdan Dittmer Prezes Zarzdu Kantor Polski S.A. ZAPRASZAMY 4

5 MATERIAŁY INFORMACYJNE W celu uwiarygodnienia wiadczonych przez Kantor Polski usług, w szczególnoci usług płatniczych, wprowadzamy moliwo uzyskania przez klienta potwierdzenia terminu zrealizowania płatnoci. Temu celowi słuy bd przygotowane nalepki (20x30 cm) które bdziemy rozsyłac do współpracujcych kantorów z prob o wywieszenie w widocznym dla klientów miejscu. Wszelkie informacje dotyczce sposobu potwierdzania płatnoci udziela p. Katarzyna Napieralska pod nr telefonu ! " UWAGA: W załczeniu przekazujemy Pastwu wzory wniosków kredytowych : - skrócony wniosek do CitiFinancial (tzw LEAD) na jednej stronie - wstpny wniosek kredytowy do Getin Banku druga strona WYNIKI, RANKINGI... TOP 10 LIPIEC 2. Aurex Warszawa 3. Jupiter-AS Szczecin 4. Joker Szczecin 5. Gant Wrocław 6. Bondi Szczecin 7. H. Łodziska Kraków 8. Marian Krata Łód 9. Angelika Krata Łód 10. B. Radomska Legionowo TOP 10 SIERPIE 2. Jupiter-AS Szczecin 3. Aurex Warszawa 4. Joker Szczecin 5. Gant Wrocław 6. H. Łodziska Kraków 7. Bondi Szczecin 8. Angelika Krata Łód 9. Filipek&Gibas Oława 10. FAX Płock TOP 10 WRZESIE 2. Aurex Warszawa 3. Jupiter-AS Szczecin 4. Gant Wrocław 5. Joker Szczecin 6. H. Łodziska Kraków 7. Angelika Krata Łód 8. Bondi Szczecin 9. Marian Krata Łód 10. FAX Płock Wypracowane prowizje przez kantory: lipiec-wrzesie Łczna warto prowizji wypłaconej kantorom w okresie ostatnich 6 miesicy wyniosła blisko zł. 800,00 zł 700,00 zł 600,00 zł 500,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 0,00 zł LIPIEC SIERPIE WRZESIE 5

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu SKOK im. Unii Lubelskiej za okres działalnoci od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. na XV Zebranie Przedstawicieli

Sprawozdanie Zarzdu SKOK im. Unii Lubelskiej za okres działalnoci od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. na XV Zebranie Przedstawicieli Lublin, dnia 24.04.2009 r. 1 Sprawozdanie Zarzdu SKOK im. Unii Lubelskiej za okres działalnoci od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. na XV Zebranie Przedstawicieli SYTUACJA SKOK W ROKU 2008 Rok 2008, pomimo

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 Atlas Estates Limited Intertrust Funds Services (Guernsey) Limited P.O. Box 119 Martello court Admiral Park St Peter Port Guernsey GY1 3HB Company

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku URZD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY SPIS TRECI I Wstp...3 II Podstawowe uwarunkowania prawne...5 III Główni przedsibiorcy telekomunikacyjni działajcy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011

ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011 RADA MINISTRÓW ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011 Warszawa lipiec 2010 r. Spis treci WSTP... 2 OCENA BIECEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 6 SYTUACJA BUDETU PASTWA W OKRESIE I-IV 2010 R. (Z WYŁCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA

Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA Raport za 2004 Spis treci Nasi interesariusze... 2 Klienci... 2 ZASADY CSR W PROCESIE KREDYTOWYM... 4 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIDZY... 4 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informacje uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za 2012 rok. WYRÓŻNIAJĄ NAS LUDZIE. WSZYSTKO, CO

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOÂCI BRE BANKU 2007 Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 Spis treści I. Krótko o BRE Banku...4 I.1. Kim jesteśmy...4 I.2. Władze spółki (od 15 marca 2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo