WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI Zamawiający:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005. Zamawiający:"

Transkrypt

1 GAMBI TOPOLSKI2005 Woj ewódz kipr ogr ambez pi ecz eńs t waruchudr ogowego Kl uczbor k Br zeg Opol e Nysa Kędzi er zynkoźl e Gł uchoł azy Tr zebi na ECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WOJEWÓDZKA RADA BEZPI W OPOLU ECI EŃ 2 KWI 005

2 EKODROGA E K O D R O G A ul. Rakowicka 17/20, Kraków, Tel Tel./Fax internet: Regon: NIP: PKO BP IV Oddział Kraków WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005 Zamawiający: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w OPOLU ul. Oleska 127, Opole GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w OPOLU ul. Niedziałowskiego 6, Opole ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w OPOLU ul. Oleska 127, Opole PREZYDENT MIASTA OPOLA Rynek Ratusz, Opole Kraków, kwiecień 2005 r.

3 Zespół autorski: Prof. zw. dr hab. inż. Marian Tracz kier. zespołu Dr hab. inż. Stanisław Gaca Dr inż. Marzena Nowakowska Mgr inż. Mariusz Kieć Mgr inż. Krzysztof Ostrowski Współpraca: Mgr inż. Marek Nosek Mgr inż. Remigiusz Wojtal Mgr inż. Krystian Woźniak Inż. Wanda Sonnenberg Projekt okładki: Mgr inż. Krystian Woźniak

4 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. WPROWADZENIE; PODSTAWA I CELOWOŚĆ OPRACOWANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU BRD OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Stan brd w województwie opolskim na tle Polski ELEMENTY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU BRD W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM, CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ROZWIĄZAŃ Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WR BRD Struktura WR BRD i jej działania Programy poprawy brd realizowane poza działaniami Rady Programy poprawy brd inicjowane i koordynowane przez Radę Działania podejmowane w województwie na rzecz poprawy brd w zakresie infrastruktury (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, miejskie) programy poprawy brd oraz działania rutynowe związane bezpośrednio lub pośrednio z brd Działania podejmowane na rzecz poprawy brd w zakresie edukacji Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży Szkolenie i egzaminowanie kierowców Szkolenie kadr zaangażowanych w działania na rzecz brd Nadzór ruchu i inne działania podejmowane przez policję Nadzór i kontrola ruchu drogowego Wykroczenia i przestępstwa drogowe oraz ich ujawnianie Prewencja i działania edukacyjno-wychowawcze Służby ratownicze w działaniach na rzecz brd Działania podejmowane przez WORD Działania organizacji pozarządowych na rzecz brd Wnioski dotyczące stanu istniejącego CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DANYCH DO ANALIZ BRD Baza danych KW Policji w Opolu Baza danych o wypadkach drogowych w województwie opolskim Zalecenia do bazy danych o zdarzeniach drogowych ANALIZA OGÓLNA BRD W WOJEWÓDZTWIE Wprowadzenie Rodzaje wypadków Rodzaje wypadków na wszystkich drogach województwa

5 Rodzaje wypadków na drogach różnych grup Ofiary wypadków Wypadki z udziałem pieszych Wypadki z udziałem rowerzystów Pora powstawania wypadków Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu w poszczególnych powiatach Okoliczności wypadków drogowych Klasyfikacja dróg według poziomu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW BRD Metody identyfikacji problemów brd Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim wg wizji terenowych Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim wg wyników badań ankietowych Ankieta i jej dystrybucja Analiza odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania Pozostałe pytania Komentarze i dodatkowe uwagi podawane do poszczególnych pytań Główne przyczyny zagrożenia wypadkowego w województwie opolskim kierunki prac dla poprawy brd Lista odcinków i miejsc niebezpiecznych CZĘŚĆ II CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU POPRAWY BRD DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 7. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU POPRAWY BRD Wprowadzenie Zasadniczy cel programu Założenia do programu Podstawowe założenia Założenia programu w zakresie działań infrastrukturalnych Ogólne cele i priorytety programu Cele i zadania programu krótkoterminowego do 2007 roku Cele i zadania programu długoterminowego do 2013 roku ZADANIA REALIZACYJNE W GŁÓWNYCH KIERUNKACH Stworzenie podstaw do prowadzenia na terenie województwa opolskiego skutecznych i długofalowych działań na rzecz brd Rozwój systemu organizacyjnego brd w województwie opolskim Rozwój baz danych o zdarzeniach drogowych, ruchu i sieci dróg Wdrożenie rozwiązań umożliwiających precyzyjną lokalizację zdarzeń drogowych Organizacja i realizacja dokształcania kadr brd Wprowadzenie wybranych elementów systemu monitorowania stanu brd i działań podejmowanych w celu jego poprawy

6 Wdrożenie audytu brd w odniesieniu do wybranych projektów infrastruktury drogowej Opracowanie zasad organizacji i dokumentowania przeglądów dróg Kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego Dokształcanie kadr nauczycieli uczestniczących w procesie szkolnej edukacji motoryzacyjnej Kontynuacja sprawdzonych działań edukacyjnych o charakterze cyklicznym i akcyjnym Podjęcie akcji informacyjnych w mediach o typowych zagrożeniach w ruchu drogowym Usprawnienie i unowocześnienie nadzoru nad prędkością i trzeźwością w ruchu drogowym Racjonalizacja zarządzania prędkością przez powszechną weryfikację lokalnych ograniczeń Rozpoczęcie/kontynuacja wdrażania najbardziej efektywnych, niskonakładowych infrastrukturalnych środków poprawy brd Kontynuacja dotychczasowych działań administracji drogowej dla poprawy brd Usuwanie błędów w miejscach stanowiących oczywiste zagrożenie brd identyfikowane w ramach przeglądów dróg Identyfikacja i selekcja niebezpiecznych miejsc i odcinków do wdrożenia środków poprawy brd Podjęcie analiz szczegółowych brd wybranych miejsc i odcinków niebezpiecznych wraz z projektami poprawy Realizacja projektów poprawy brd opracowanych w ramach zadania Wdrożenia środków uspokojenia ruchu na drogowych przejściach przez miejscowości Weryfikacja lokalizacji i wyposażenia przejść dla pieszych (wyspy azylu, sygnalizacja) Zabezpieczanie i usuwanie przeszkód z poboczy dróg REALIZACJA PROGRAMU Uwarunkowania, koszty i efekty Wdrażanie programu Projekty pilotażowe ZAŁĄCZNIK NR 1 Propozycja procedury identyfikacji miejsc niebezpiecznych

7 CZĘŚĆ I DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 6

8 1. WPROWADZENIE; PODSTAWA I CELOWOŚĆ OPRACOWA- NIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU BRD Program GAMBIT OPOLSKI 2005 jest formą wdrażania na poziomie województwa Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, przyjętego w kwietniu 2005 roku przez Radę Ministrów jako programu poprawy brd na lata Bezpieczny i sprawny transport osób i towarów powinien być w najbliższej przyszłości jednym z najważniejszych celów działania administracji rządowej i administracji samorządowej, a także obywateli niezrzeszonych bądź zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Wszyscy jesteśmy uzależnieni od jakości funkcjonowania transportu, a jakość oznacza nie tylko sprawność, ale i bezpieczeństwo poruszania się. Obecnie obserwuje się wiele problemów wynikających ze złego funkcjonowania systemu transportu. Wypadki drogowe i ich ofiary stanowią obok wpływu transportu na środowisko najważniejsze z niekorzystnych oddziaływań transportu. Znajduje to odzwierciedlenie w przyjętej przez Rząd RP Polityce Transportowej Państwa na lata , w której poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego przypisano bardzo dużą rangę. Wypadki drogowe i ich ofiary są wielkim, lecz zarazem niedocenianym przez społeczeństwo, problemem zdrowia publicznego, który wymaga zdecydowanych, stałych wielokierunkowych działań prewencyjnych. W Polsce w okresie szybkiej motoryzacji od 1988 roku liczba zabitych wzrosła do blisko 8000 osób (w 1991 roku 7901 zabitych), a liczby wypadków i rannych rosły aż do roku 1997 ( wypadków, osób rannych w 1997 r.). Od tego roku, dzięki wielokierunkowym działaniom coraz większej liczby osób, liczba wypadków i ich ofiar ma w naszym kraju trend spadkowy, chociaż ten trend w ostatnich latach został wyraźnie zahamowany. Trend spadkowy ofiar śmiertelnych wypadków wystąpił mimo ogromnego wzrostu liczby używanych samochodów osobowych, sprowadzonych do Polski po naszej akcesji do Uni Europejskiej i wprowadzenia na rynek nowych samochodów, a także wzroście liczby nowych kierowców korzystających z własnego samochodu. Według Programu GAMBIT 2005 w ciagu ostatnich 5 lat ( ) w wypadkach drogowych w Polsce: śmierć poniosło 29 tys. osób, tj. około osób rocznie, rannych było 335 tys. osób, tj. około 67 tys. osób rocznie, koszty zdarzeń drogowych wyniosły prawie 145 mld zł, tj. 29 mld rocznie. W tym samym czasie: liczba ludności zmniejszyła się o 0,1 %, liczba zarejestrowanych pojazdów zwiększyła się o 20 %, praca przewozowa zwiększyła się o około 36 %. W roku 2003 podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa ruchu w Polsce dotyczące ofiar śmiertelnych wynosiły: 14,7 ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców, 3,5 ofiar śmiertelnych na 10 tys. pojazdów, 31,6 ofiar śmiertelnych na 1 mld pojazdo-kilometrów, 11,2 ofiar śmiertelnych / 100 wypadków. Zahamowanie trendu spadkowego liczby zabitych, oraz spowolnienie dotyczące liczb wypadków i rannych świadczą o tym, że problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego nie dają się łatwo rozwiązać, a dalsze zmniejszanie liczby wypadków i ich ofiar wymaga większej intensywności dobrze przemyślanych, zaplanowanych i efektywnych działań oraz wzrostu nakładów. Takie wnioski płyną z realizacji Programu GAMBIT

9 W tym stanie rzeczy, główny wysiłek należy skierować na tworzenie systemu zarządzania brd w celu znacznie lepszego niż dotychczas, wykorzystania zasobów przeznaczonych na działania o charakterze prewencyjnym. Oznacza to konieczność intensyfikacji i koordynacji działań multidyscyplinarnych, prowadzonych przez instytucje rządowe i samorządowe, pracujące na różnych szczeblach, których nie wiąże podległość strukturalna, a jedynie koordynacja działań przez Krajową i Wojewódzką Radę BRD. Jest to więc możliwe jedynie wówczas, gdy zostanie przyjęta wspólna strategia poprawy brd na poziomie krajowym i będą wdrożone programy regionalne poprawy brd na poziomie wojewódzkim. Zamówienie programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim GAMBIT OPOLSKI 2005 jest dowodem troski Wojewódzkiej Rady BRD, a w szczególnosci Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, administracji dróg krajowych (Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu), administracji dróg samorządowych (Opolski Zarząd Dróg Wojewódzkich) i, a także Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji, Kuratorium Oświaty i innych jednostek/instytucji działających w Opolskiej Wojewódzkiej Radzie BRD o ochronę zdrowia i życia obywateli oraz o zapewnienie im poczucia większego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który nie jest dzisiaj zjawiskiem elitarnym, lecz powszechnym. Efektywne, interdyscyplinarne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podejmowane w krajach Unii Europejskiej (UE) i w Polsce w skali kraju (programy GAMBIT), bazują na wnioskach z diagnozy stanu brd oraz na wynikach badań naukowych. Uważa się bowiem, że wypadki drogowe są zbyt złożonym problemem by traktować go na zasadzie błędów i prób dokonywanych na istotach ludzkich. Już stąd płynie pierwszy wniosek, że prewencja bazująca na intuicji lub (oraz) tzw. własnych doświadczeniach w ruchu drogowym, jest najczęściej nie tylko stratą pieniędzy, lecz także narażać nas może na efekty gorsze od efektów wariantu nie robić nic. Prace nad poprawą brd powinny być prowadzone w dwóch grupach reprezentujących: 1) Podejście techniczne; bezpośrednie oddziaływanie na system transportu, w tym przypadku na system dróg publicznych poprzez zmniejszenie wystawienia na ryzyko, obniżenie poziomu ryzyka, a tym samym zmniejszenie liczby i konsekwencji wypadków, a także na system kontroli jakości pojazdów poruszających się po naszych drogach (chociaż czynnik stanu pojazdu wydaje się mieć obecnie,mniejsze znaczenie), 2) Podejście behawioralne; zmierzające do zmniejszenia wpływu błędu człowieka na funkcjonowanie systemu transportu przez selekcję tych użytkowników, którzy popełniają nadmierną liczbę błędów oraz poprawę ich zachowań osiąganą głównie przez edukację wszystkich użytkownikow dróg, a zwłaszcza kierowców, nadzór nad ruchem, trening, legislację, itp. Niniejszy program nie został ukierunkowany na żadną z podanych grup i zakłada równoległe prowadzenie działań ukierunkowanych na infrastrukturę oraz na zachowania użytkowników dróg z ich wzajemnym powiązaniem. Należy bowiem pamiętać, że drogi należy budować, utrzymywać i przekształcać w taki sposób, by uwzględniały one zarówno psychiczne jak i biologiczne cechy człowieka oraz ergonomię układu człowiek-pojazd-droga. Wzrost społecznej świadomości o znaczeniu brd jest warunkiem podstawowym powodzenia programów poprawy brd. Należy silnie motywować społeczeństwo, a zwłaszcza polityków i specjalistów, do podejmowania przyszłościowych rozwiązań w postaci programów celowych i docelowych modeli przekształceń sieci. Rozwiązywanie podstawowych problemów brd wymaga fundamentalnej wiedzy na temat przebiegu i okoliczności złożonego procesu, jakim jest wypadek drogowy. Zatem podstawowe strategie działań prewencyjnych powinny bazować na analizie okoliczności pojedynczych wypadków, zebranej w postaci diagnozy brd. Poprawa stanu brd zawsze jest uwa- 8

10 runkowana wiedzą, która jest szczególnie ważna tam, gdzie odpowiedź na trudne pytania stanowi warunek konieczny rozwiązania problemu. Równocześnie należy pamiętać o tym, że wiedza nie oznacza tutaj wyłącznie korzystania z doświadczeń krajów bardziej zmotoryzowanych, choćby z uwagi na specyfikę rozwoju naszej sieci drogowej metodą kolejnych modernizacji i nasze zwyczaje (np. dotyczące relacji pojazd-pieszy na przejściach zebra ). Dlatego potrzebna jest wiedza o metodach diagnozowania sytuacji oraz o możliwych do zastosowania środkach i uwarunkowaniach ich wprowadzania. Wojewódzki program poprawy brd GAMBIT OPOLSKI 2005, obejmujący główne pola działań w zakresie brd i działania zintegrowane, powinien być traktowany jako jeden z elementów długofalowej polityki władz województwa przeciwdziałającej negatywnym skutkom rozwoju motoryzacji. Program powinien stymulować działania administracji drogowej krajowej i samorządowej, działania Policji, Kuratorium Oświaty, WORD, i innych instytucji oraz organizacji pozarządowych w zakresie brd, które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziaływać będą na zachowania użytkowników dróg oraz aktywność w zakresie zarządzania brd w województwie, powiatach i gminach. Realizacja zadań programu powinna stworzyć strukturom samorządowym warunki dla skutecznego działania na rzecz poprawy brd. Program zawiera grupy zadań o charakterze systemowym i zadania mające na celu wdrożenie środków poprawy brd w zakresie wynikającym z diagnozy brd oraz skali dostępnych środków finansowych. W zależności od okresu realizacji, zadania programowe podzielono na zadania krótkoterminowe, które powinny być rozpoczęte w 2005 roku i zakończone w roku 2007 oraz zadania długoterminowe, które powinny być częściowo kontynuacją rozpoczętych w programie krótkoterminowym, a częściowo rozpoczęte w 2008 roku i prowadzone do roku Skuteczna realizacja opracowanego programu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim wymaga znacznego zaangażowania wydzielonych środków i potencjalnych jego realizatorów, pod nadzorem WR BRD. Planując działania krótko i długoterminowe, należy pamiętać, że nawet najlepiej skonstruowany program wdrożenia środków poprawy brd nie zostanie zrealizowany, jeśli na samym wstępie nie zadba się o obiektywną wiedzę i jasno określone kompetencje potencjalnych realizatorów programu, szeroką aktywność społeczną i stabilne źródła finansowania. 9

11 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 2.1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Opis i ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce koncentruje się w niniejszym opracowaniu głównie na danych z roku 2003 i 2004 z odniesieniem wybranych danych do 15 krajów UE, dla których dane o wypadkach pochodzą z roku 2003 (dane dostępne w bazie CARE). Porównanie z krajami UE służy ocenie zagrożeń brd Polsce na tle krajów, które uczyniły już bardzo dużo dla poprawy bezpieczeństwa ruchu i do pewnego stopnia część z nich można określić mianem wzorcowych. Poza tym można poszukiwać odniesień do krajów o zbliżonym wskaźniku motoryzacji oraz o zbliżonej charakterystykach społecznodemograficznych. Ogólne zestawienie wybranych danych o wypadkach i wskaźnikach zagrożeń w 15 krajach UE, w tym także w Polsce w roku 2003 zestawiono w tabl

12 Tabl Charakterystyki stanu brd w 15 krajach UE* w roku KRAJ UE-15 Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Liczba mieszkańców tys Wypadki Pojazdy Ofiary Ciężkość wypadków 3,2% 3,1% 6,5% 1,9% 9,6% 5,4% 7,3% 5,7% 3,1% 8,1% 2,9% 2,1% 4,0% 6,7% 3,3% 1,5% 11,0% Ranni w tym: Ciężko Lekko Zabici, w tym: Kierowcy Pasażerowie Piesi Kobiety Mężczyźni Sam. Osobowe Motocykle i motorowery Autobusy Rowery Traktory Sam. Ciężarowe Sam. Ciężarowe do 3,5t b.d. Inne Wiek < > *) Dane z Care z 2002 r. z wyjątkiem Włoch 1998r., Belgii i Grecji 2001 r., Austrii 2003 r., dane dla Polski z KG Policji 2003r. Źródło: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 3/2004 str. 30 Holandia Austria Luksemburg Portugalia Finlandia Szwecja W. Brytania Polska 11

13 W analizach porównawczych można stosować liczby i wskaźniki dotyczące kolizji, wypadków, rannych, zabitych, rannych i zabitych. Na podstawie danych zamieszczonych w tabl. 2.1 można stwierdzić, że Polska jest krajem, w którym problemem jest przede wszystkim ciężkość wypadków. Rozważając tylko liczbę wypadków odniesioną do liczby mieszkańców Polska lokuje się w stosunku do innych krajów na korzystnej pozycji relatywnie niskiego poziomu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, co ilustruje rys Częściowym wyjaśnieniem tej pozycji może być mniejsza liczba przejeżdżanych rocznie kilometrów. Jednak pełne potwierdzenie tej hipotezy nie jest możliwe wobec braku danych o przeciętnych rocznych przebiegach pojazdów w różnych grupach. Brak jest także danych o kompletności rejestracji danych o zdarzeniach drogowych. Z zestawienia w tabl. 2.1 wynika, że uczestnicy wypadków w Polsce są jednymi z najbardziej narażonych na śmierć w wypadkach drogowych, w których biorą udział. Ilustrują to wskaźniki liczby ofiar śmiertelnych przypadających na 100 tys. mieszkańców i na każde 100 rejestrowanych wypadków (rys. 2.2 i 2.3). W 2003 roku na 100 wypadków przypadało w Polsce 11 ofiar śmiertelnych, podczas gdy w pozostałych krajach wskaźnik ten wahał się od 1,5 (Wielka Brytania) do 9,6 (Grecja). W roku 2004 wartość tego wskaźnika w kraju była zbliżona do lat 2002 oraz 2003 i wyniosła 11,2. Ten stan rzeczy można m.in. tłumaczyć znaczącym udziałem pojazdów słabo chroniących kierowców i dużą prędkością jazdy, szczególnie na drogach dwupasowych dwukierunkowych. W roku 2004 w stosunku do roku 2003 nie nastąpiła zmiana liczby wypadków przypadających na 10 tys. mieszkańców i wynosiła ona 13,2. W przypadku wskaźnika liczby ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców w roku 2004 nastąpił nieznaczny wzrost z 14,6 w 2003 roku do 14,8 w Liczba wypadków na 10 tys. mieszkańców Austria Belgia Niemcy Portugalia W. Brytania Włochy Hiszpania Holandia Szwecja Grecja Francja Irlandia Dania Polska Finlandia Rys Wskaźnik liczby wypadków na mieszkańców w wybranych krajach UE. 12

14 Grecja Portugalia Polska Belgia Hiszpania Francja Austria Włochy Irlandia Dania Niemcy Finlandia Szwecja Holandia W. Brytania Liczba ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców Rys Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców w wybranych krajach UE. 12 Liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków Polska Grecja Luksemburg Francja Finlandia Dania Irlandia Hiszpania Portugalia Szwecja Belgia Włochy Holandia Austria Niemcy W. Brytania Rys Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na 100 wypadków w wybranych krajach UE. Rok 2003 był kolejnym rokiem spadku w Polsce liczby wypadków (od roku 1998 z wyjątkiem roku 2002), ale i tak zarejestrowano ich W tych wypadkach zginęło osób a osób zostało rannych. W roku 2004 zanotowano zatrzymanie trendu spadkowego liczby wypadków, których było oraz wzrost liczby zabitych i rannych odpowiednio i Wśród ofiar wypadków w roku 2003 było bardzo dużo pieszych ofiar śmiertelnych co stanowiło 33,3% wszystkich ofiar śmiertelnych, a w roku 2004 jeszcze więcej, bo 1969, co stanowiło 34,5% śmiertelnych ofiar wypadków. Dla porównania udział pieszych w grupie ofiar śmiertelnych wynosił w roku 2003; w Holandii 9,8%, we Francji 11,3%, w Niemczech 21,7%, w Wielkiej Brytanii 22,6%. Oznacza to, że grupą szczególnie dużego ryzyka w Polsce są piesi. Może to być wynikiem splotu wielu czynników, a wśród nich wadliwych rozwiązań urbanistycznych oraz obudowy dróg. Jedną z cech polskich 13

15 dróg jest występowanie znacznego ruchu pieszego na drogach poza terenem zabudowy odbywającego się po jezdniach i poboczach przy braku chodników i wyznaczonych przejść (głównie z powodu rozproszenia ruchu pieszego). Problemem jest także poruszania się pieszych w stanie nietrzeźwym. Grupy ryzyka mogą być definiowane także w odniesieniu do kategorii wiekowych ofiar wypadków. W przypadku ofiar śmiertelnych najbardziej liczną grupę stanowią ofiary z przedziału wiekowego lat, ale jest to niewątpliwie związane także z liczebnością tej grupy osób w całej populacji. Dane dla Polski o strukturze wiekowej śmiertelnych ofiar wypadków z 2003 roku nie odbiegają zasadniczo od danych dla innych krajów (rys. 2.4). Szczególne zagrożenie dotyczy grupy wiekowej lat. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Austria Belgia Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Polska Portugalia Szwecja W. Brytania Włochy Udział w próbie <14 lat lat lat lat lat >65 lat Rys Struktury wiekowe śmiertelnych ofiar wypadków w różnych krajach OECD. Odnosząc wypadki z ofiarami śmiertelnymi w poszczególnych grupach wiekowych do liczebności populacji w tych grupach, wskaźniki ofiar w Polsce w roku 2003 przedstawiały się następująco: Grupy wieku Liczba ofiar na 1 milion osób w danej grupie Ofiary śmiertelne Ranni , ,2 255, ,1 885, ,9 2879, , , ,7 1286,5 60 i więcej 78,3 1045,8 Największą wartość wskaźnik ofiar przyjmuje w przedziale wiekowym lata. Należy zauważyć, wskaźnik ofiar śmiertelnych i rannych w poszczególnych grupach zmieniają się w podobny sposób. W diagnozie do Programu GAMBIT 2005 zwraca się uwagę na niską jakość infrastruktury drogowej jako jedna z przyczyn złego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niska jakość tej infrastruktury wyraża się m.in. brakiem wystarczającej hierarchizacji i niedostosowaniem do pełnionych funkcji, twardym otoczeniem drogi, przejściami dróg 14

16 krajowych przez miasta i miejscowości preferującymi ruch tranzytowy, błędami na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Stan bezpieczeństwa ruchu na sieci drogowej charakteryzują poniższe wskaźniki: według kategorii dróg: - drogi krajowe 20% wypadków, 37% ofiar śmiertelnych, - drogi wojewódzkie 14% wypadków, 20% ofiar śmiertelnych, - drogi w powiatach grodzkich 36% wypadków, 15% ofiar śmiertelnych, - pozostałe drogi - 30% wypadków, 28% ofiar śmiertelnych, według elementów dróg: - najechania na przeszkody przy drodze (drzewa) 11% wypadków, 19% ofiar śmiertelnych, - przejścia dróg tranzytowych przez miejscowości 16% wypadków, 17 % ofiar śmiertelnych, - skrzyżowania 32% wypadków, 17 % ofiar śmiertelnych. W wyniku przeprowadzonych analiz porównawczych z innymi krajami Unii Europejskiej, stan brd w Polsce można scharakteryzować następująco: a) na tle innych krajów Polska charakteryzuje się bardzo dużą liczbą ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Przy średniej europejskiej około 5 ofiar śmiertelnych/100 wypadków w Polsce wskaźnik ten jest ponad 2-krotnie większy i utrzymuje się na zbliżonym poziomie od trzech lat. Duże jest zagrożenie mierzone liczbą ofiar śmiertelnych i rannych na 100 tys. mieszkańców w roku 2004 było to 14,8 ofiary śmiertelne na 100 tys. mieszkańców i 167,3 rannych na 100 tys. mieszkańców, b) najbardziej liczną grupą ofiar wypadków śmiertelnych są kierujący i pasażerowie samochodów osobowych. W roku 2003 stanowili oni 66,7%, c) bardzo liczną grupę ofiar wypadków śmiertelnych stanowią piesi chociaż można w tej grupie dostrzec tendencję spadkową począwszy od roku 1999 w roku 1999 było to 39,5% w roku ,8%, w roku ,7%, w roku ,3% i w roku ,5%, d) udział ofiar śmiertelnych w grupie wypadków z pieszymi jest większy niż w pozostałych grupach wypadków. W roku 2004 na każde 100 wypadków z pieszymi przypadało 11,9 ofiar śmiertelnych, a w pozostałych grupach wypadków 10,9 ofiar śmiertelnych, e) najbardziej zagrożonymi kategoriami wiekowymi przez wypadki śmiertelne są ludzie w wieku lat, następnie młodzi ludzie w wieku lat i osoby starsze w wieku powyżej 65 lat, f) sprawcami wypadków drogowych w roku 2003 i 2004 byli głównie kierujący pojazdami odpowiednio 81 % i 81,5% oraz piesi 16,5% i 15,7%, g) w grupie wypadków z udziałem pieszych według ocen policji około 3/4 zostało spowodowane przez nich samych 76,6% w roku 2003, h) główne rodzaje wypadków drogowych w roku 2003 i 2004 (dane dla roku 2004 w nawiasach) to: zderzenia pojazdów w ruchu 45,6% (45,9%), najechania na pieszych 33,3% (32,5%) oraz najechania na drzewo lub słup 10,8% (11,0%), i) zapisane w kartach wypadkowych w roku 2003 i 2004 okoliczności wypadków wskazują na następujące najważniejsze potencjalne przyczyny wypadków z winy kierującego: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 22,1% (29,1%), nieprzestrzeganie/wymuszanie pierwszeństwa przejazdu 19,5% (24,0%), nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie 9,7% (7,2%), nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 6,7% (8,1%). 15

17 j) niedozwolone stężenie alkoholu w organizmie sprawców wypadków w 2003 roku występowało w 11,4% a w 2004 roku 11,3% zarejestrowanych wypadków. W grupie wypadków zawinionych przez kierujących pojazdami nietrzeźwi kierujący stanowili 9,5% w roku 2003 i 9,3% w roku k) najwięcej wypadków w latach 2003 i 2004 (dane dla roku 2004 w nawiasach) wydarzyło się: w październiku 9,7% (9,8%), w piątki 16,8% (16,3%), w ciągu doby, w godzinach ,2% Stan brd w województwie opolskim na tle Polski Województwo opolskie po reformie administracyjnej w 1998 r. zajmuje powierzchnię 9,41 tys. km 2 zamieszkałą w roku 2003 przez a w roku 2004 przez mieszkańców, co stanowi odpowiednio 2,77% i 2,75% mieszkańców Polski. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła ok. 112,4 osób/km 2 (111,9osób/km 2 rok 2004). Długość sieci dróg publicznych na terenie województwa wynosiła w 2003 roku 8507,4 km, w tym 793,2 km dróg krajowych i 85,1 km autostrad. Na podstawie danych opublikowanych przez KG Policji w Warszawie w roku 2003 i 2004 opracowano rozkład wypadków i ich ofiar z podziałem na województwa w Polsce. W tabl. 2.2 przedstawiono liczby wypadków oraz ilość ofiar zabitych i rannych, natomiast rozkłady ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w poszczególnych województwach w Polsce zobrazowano na rys Tabl. 2.3 i rys przedstawiają wskaźniki zdarzeń drogowych w każdym z województw. 16

18 Tabl Dane o wypadkach i ich ofiarach w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2003 i Województwa wypadki zabici ranni liczba % liczba % liczba % Dolnośląskie , , , , , ,70 Kujawsko , , ,89 pomorskie , , ,66 Lubelskie , , , , , ,08 Lubuskie 788 1, , , , , ,87 Łódzkie , , , , , ,04 Podlaskie , , , , , ,43 Małopolskie , , , , , ,83 Mazowieckie , , , , , ,16 Opolskie , , , , , ,37 Podkarpackie , , , , , ,64 Pomorskie , , , , , ,61 Śląskie , , , , , ,46 Świętokrzyskie , , , , , ,35 Warmińsko-mazurskie , , , , , ,86 Wielkopolskie , , , , , ,95 Zachodniopomorskie , , , , , ,15 Komenda Stołeczna , , ,33 Policji* , , ,83 Ogółem * dane dla m. Warszawy łącznie z podległymi KSP powiatami 17

19 Liczba wypadków Śląskie Wielkopolskie Małopolskie Łódzkie Pomorskie Mazowieckie Komenda Stołeczna Policji* Dolnośląskie Rys Rozkład liczby wypadków drogowych w poszczególnych województwach w Polsce (rok 2003 i 2004). Lubelskie Kujawsko pomorskie Podkarpackie Świętokrzyskie Zachodniopomorskie Podlaskie Opolskie Lubuskie Liczba zabitych Mazowieckie Wielkopolskie Śląskie Łódzkie Dolnośląskie Małopolskie Komenda Stołeczna Policji* Lubelskie Rys Rozkład liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w poszczególnych województwach w Polsce (rok 2003 i 2004). Kujawsko pomorskie Pomorskie Warmińskomazurskie Warmińskomazurskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Świętokrzyskie Podlaskie Lubuskie Opolskie 18

20 Liczba rannych Śląskie Wielkopolskie Małopolskie Łódzkie Pomorskie Mazowieckie Komenda Stołeczna Policji* Dolnośląskie Rys Rozkład liczby rannych w wypadkach drogowych w poszczególnych województwach w Polsce (rok 2003 i 2004). Lubelskie Kujawsko pomorskie Podkarpackie Świętokrzyskie Zachodniopomorskie Warmińskomazurskie Podlaskie Opolskie Lubuskie W przypadku bezwzględnych liczb wypadków i liczby śmiertelnych ofiar województwo opolskie lokowało się w roku 2003 i 2004 na 16 i 17 miejscu wśród 17 rozważanych regionów (województwa i obszar podlegający Komendzie Stołecznej Policji). Takie dane nie uwzględniają jednak wielkości obszaru i gęstości zaludnienia, ani też gęstości sieci dróg i wielkości rejestrowanego na nich ruchu. Dlatego za bardziej obiektywne w ocenie zagrożenia można uznać wskaźniki odnoszące się do liczby mieszkańców lub liczby zarejestrowanych pojazdów oraz wskaźniki ciężkości wypadków. Częściowe dane w tym zakresie zawiera tabl Tabl Wskaźniki ofiar wypadków w poszczególnych województwach w 2003 roku. Wskaźnik Wskaźnik Wskaźnik Wskaźnik Wskaźnik Województwa wypadków/ zabitych / rannych / zabitych / rannych / m m m. 100 wyp. 100 wyp. Mazowieckie 140,9 23,8 176,9 16,89 125,58 Warmińsko - mazurskie 133,5 18,9 174,5 14,16 130,68 Łódzkie 177,9 18,9 213,8 10,65 120,18 Świętokrzyskie 167,9 18,7 210,3 11,15 125,24 Lubelskie 120,5 15,3 153,7 12,71 127,53 Podlaskie 112,8 17,8 140,4 15,80 127,99 Pomorskie 149,2 12,6 199,5 8,46 133,72 Kujawsko - pomorskie 120,6 14,0 151,0 11,62 125,17 Wielkopolskie 151,1 15,6 193,5 10,35 128,08 Zachodnio - pomorskie 121,2 14,3 153,0 11,81 124,02 Lubuskie 78,2 17,9 104,7 22,84 133,88 Opolskie 127,4 (127,9 * ) 15,4 (14,2) 163,0 (145,8) 12,09 (12,6) 127,97 (128,9) Dolnośląskie 102,0 12,9 122,2 12,64 119,73 Małopolskie 153,1 11,2 196,2 7,34 128,15 Podkarpackie 106,3 11,9 130,0 11,22 122,30 Śląskie 135,1 10,9 165,5 8,04 122,50 Komenda Stołeczna Policji** 125,5 12,3 146,7 9,83 116,88 Polska 133,7 (133,8) 14,8 (15,0) 167,3 (169,3) 11,0 (11,0) 125,10 (126,6) * w nawiasach dane dla roku 2004, ** wskaźniki liczone dla m. Warszawy łącznie z podległymi KSP powiatami 19

21 Wskaźnik wypadków na mieszkańców Łódzkie Świętokrzyskie Małopolskie Wielkopolskie Pomorskie Mazowieckie Śląskie Polska Warmińsko - mazurskie Opolskie KSP Warszawa Zachodnio - pomorskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Podlaskie Podkarpackie Dolnośląskie Lubuskie Rys Wskaźnik wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach (rok 2003). 25 Wskaźnik zabitych na mieszkańców Mazowieckie Warmińsko - mazurskie Łódzkie Świętokrzyskie Lubuskie Podlaskie Wielkopolskie Opolskie Lubelskie Rys Wskaźnik śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach (rok 2003). Polska Zachodnio - pomorskie Kujawsko - pomorskie Dolnośląskie Pomorskie KSP Warszawa Podkarpackie Małopolskie Śląskie 20

22 Wskaźnik rannych na mieszkańców Łódzkie Świętokrzyskie Pomorskie Małopolskie Wielkopolskie Mazowieckie Warmińsko - mazurskie Polska Śląskie Rys Wskaźnik rannych w zdarzeniach drogowych na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach (rok 2003). Opolskie Lubelskie Zachodnio - pomorskie Kujawsko - pomorskie KSP Warszawa Podlaskie Podkarpackie Dolnośląskie Lubuskie 25 Wskaźnik zabitych na 100 wypadków Lubuskie Mazowieckie Podlaskie Warmińsko - mazurskie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Zachodnio - pomorskie Rys Wskaźnik zabitych na 100 wypadków drogowych w poszczególnych województwach (rok 2003). Kujawsko - pomorskie Podkarpackie Świętokrzyskie Polska Łódzkie Wielkopolskie KSP Warszawa Pomorskie Śląskie Małopolskie 21

23 Wskaźnik rannych na 100 wypadków Lubuskie Pomorskie Warmińsko - mazurskie Małopolskie Wielkopolskie Podlaskie Opolskie Lubelskie Rys Wskaźnik rannych na 100 wypadków drogowych w poszczególnych województwach (rok 2003). Mazowieckie Świętokrzyskie Kujawsko - pomorskie Polska Zachodnio - pomorskie Śląskie Podkarpackie Łódzkie Dolnośląskie KSP Warszawa Z danych zamieszczonych w tabl. 2.3 wynika, że zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim oceniane przez wskaźnik liczby wypadków przypadających na 100 tys. mieszkańców w roku 2003 i 2004 odpowiednio 127,4 i 127,9 jest mniejsze niż średnie w kraju 133,7 w roku 2003 oraz 133,8 w roku W przypadku wskaźnika liczby ofiar śmiertelnych przypadających na 100 tys. mieszkańców województwo opolskie znajdowało się w roku 2003 na ósmym miejscu wśród wszystkich województw (15,4 w stosunku do średniej krajowej 14,8), a przyjmując za miarę oceny liczbę rannych w wypadkach drogowych przypadających na 100 tys. mieszkańców było to miejsce dziesiąte (163,0 w stosunku do średniej krajowej 167,3). Stosunkowo niekorzystnie wypadają natomiast wyniki porównań ciężkości wypadków ocenianych przez średnią liczbę ofiar śmiertelnych przypadających na 100 wypadków. Ofiar tych było znacznie więcej niż średnia krajowa 7 miejsce w kraju na 18 ocenianych regionów w roku 2003 (12,1 ofiar śmiertelnych/100wyp. w roku 2003 i 12,6 ofiar śmiertelnych/100 wyp. w roku 2004 w stosunku do średniej krajowej 11,0). W tabl. 2.4 pokazano wyniki porównania ciężkości wypadków drogowych z lat Z porównania wybranych wskaźników wynika, że ciężkość wypadków drogowych wyrażona zarówno w liczbie ofiar śmiertelnych na 100 wypadków drogowych jak i przypadających na mieszkańców w roku 2003 wzrosła, ale w roku 2004 wskaźnik ten obniżył się. W roku 2004 wzrosła natomiast wartość wskaźnika ofiar wypadków na mieszkańców. Z danych w tablicy 2.4 wynika że w większości przypadków wskaźniki dla województwa opolskiego są większe od przeciętnych dla całej Polski. Szczególnie mocno różnica ta zaznaczyła się w roku Porównanie kilkuletnie wskazuje, że jednym z podstawowych problemem województwa opolskiego jest ciężkość wypadków drogowych. 22

24 Wskaźnik Liczba ofiar śmiertelnych na mieszk. Liczba ofiar śmiertelnych na GAMBIT OPOLSKI 2005 Tabl Zagrożenia brd w województwie opolskim na tle kraju (wskaźnik demograficzny, ciężkość wypadków). Rok Region Polska 14,3 (9,4 22,4) 15,1 (10,6 26,1) 14,8 (10,9 23,8) 15,0 Opolskie 13,8 13,0 15,4 14,2 10,29 10,88 11,04 Polska 11,0 (7,04 18,10) (7,09 22,15) (7,34 22,84) 100 wypadków Opolskie 10,35 10,32 12,09 12,6 Liczba rannych 126,76 126,02 125,10 Polska 126,6 na 100 wypadków Opolskie 135,00 128,55 127,97 (122,46 135,00) (119,69 135,54) (119,73 133,88) 128,9 Analizując przedstawione powyżej oraz zawarte w dalszej części opracowania ogólne dane o wypadkach w województwie opolskim i w pozostałych województwach stwierdzono, że: a) w latach w województwie opolskim zarejestrowano odpowiednio 7117 i 8767 kolizji oraz 1348 i 1191 wypadków, w których w roku osób było rannych, a 163 osób zginęło. W roku 2004 rannych było 1536 osób a zginęło 150 osób. Wynika z tego, że w latach blisko co 590 mieszkaniec województwa opolskiego był ofiarą wypadku drogowego. Szacunkowe straty materialne i społeczne wypadków drogowych w województwie opolskim tylko w latach można szacować na poziomie 0,95 miliarda złotych (oszacowanie przy pominięciu kosztów kolizji i stosowaniu wskaźników kosztów zalecanych przez IBDiM w Warszawie), b) na terenie województwa opolskiego w roku 2003 (w nawiasach dane dla roku 2004) miało miejsce 2,6% (2,3%) wypadków w Polsce, w których zginęło 2,9% (2,6%) ogółu ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Z danych na rys wynika, że od roku 2000 występuje tendencja spadkowa ogólnej liczby wypadków oraz rannych. Po niepokojącym, dość znacznym wzroście liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w woj. opolskim w roku 2003 w roku 2004 ponownie zanotowano trend spadkowy dla tej grupy ofiar wypadków drogowych (rys. 2.14), 23

25 140 Wypadki i ich skutki w latach Procentowa zmiana w stosunku do roku Rok WYPADKI ZABICI RANNI WYPADKI - dane krajowe ZABICI - dane krajowe RANNI - dane krajowe Rys Wypadki i ich skutki w latach w kraju i na terenie woj. opolskiego. c) uwzględniając wskaźniki liczby ofiar śmiertelnych przypadających na 100 tys. mieszkańców województwo opolskie znajdowało się w roku 2003 na ósmym miejscu wśród najbardziej zagrożonych województw, a przyjmując za miarę oceny liczbę rannych w wypadkach drogowych przypadających na 100 tys. mieszkańców było to miejsce dziesiąte. Biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia i strukturę sieci drogowej taki stan rzeczy należy uznać za bardzo niekorzystny, wskazujący na duże znaczenie czynnika prędkości, d) w 2003 (w nawiasach dane dla roku 2004) roku wskaźnik ciężkości wypadków (średnia liczba ofiar śmiertelnych przypadających na 100 wypadków) na obszarze województwa opolskiego wynosiła 12,1 (12,6) osób, co stawia województwo opolskie na 7 miejscu w kraju, największe wartości tego wskaźnika uzyskano w województwach: lubuskim - 22,84, mazowieckim - 16,89 i podlaskim - 15,80, e) główne rodzaje wypadków drogowych w roku 2003, to: zderzenia pojazdów w ruchu 46,6%, najechanie na pieszego 24,7% oraz najechanie na drzewo, słup lub inny obiekt drogowy 15,5%. Na rysunku 2.15 przedstawiono porównanie danych o rodzajach wypadków z ostatnich lat z danymi krajowymi z roku Struktura rodzajów wypadków w kraju w roku 2004 nie różni się znacząco od struktury w roku 2003 i podobnego efektu można oczekiwać także dla województwa opolskiego. Udział zderzeń pojazdów w ruchu i najechań na drzewo, słup lub inną przeszkodę jest większy od danych z analiz wypadków dla całego kraju (odpowiednio 15,6% i 10,8%). Mniejszy jest natomiast udział wypadków z potrąceniami pieszych (25,1% przy danych krajowych 33,3%), 24

26 35,0 Wypadki według rodzaju 30,0 Udział w próbie [%] 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Czołowe Boczne Tylne Pieszego Unieruchomiony pojazd Drzewo, słup, inny obiekt drogowy Wywrócenie się pojazdu Wypadek z pasażerem Inne rodzaje Zderzenie się pojazdów w ruchu Najechanie na inne Rodzaj wypadku Średnia z lat 2000, 2001, 2002 i 2003 Średnia krajowa z roku 2003 Rys Udział poszczególnych wypadków drogowych w opolskim i na terenie całego kraju. f) w 2003 roku kierowcy samochodów osobowych spowodowali 884 wypadki drogowe, w których zginęło 109 osób, a 1215 doznało obrażeń ciała. W porównaniu z rokiem 2002 odnotowano wzrost liczby wypadków o 2,3 % (o 20 wypadków), zabitych o 32,9% (o 27 zabitych) i spadek rannych o 0,49% (o 6 rannych).wśród śmiertelnych ofiar wypadków kierujący pojazdami stanowili 75,4% a pozostali uczestnicy ruchu (w tym pasażerowie pojazdów) 24,6%, g) bardzo liczną grupę ofiar wypadków śmiertelnych stanowią piesi 338 ( r.) wypadków w których zginęły 33 osoby (w roku 2004 znacznie więcej - 43 osoby). Rok 2003 był rokiem spadku liczby w tej grupie wypadków. W porównaniu z rokiem 2002, nastąpił spadek liczby potrąceń pieszych o 12,7 % (porównując rok 2004 do 2003 spadek liczby potrąceń pieszych wynosił 13,3%). W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszych zanotowano 160 wypadków potrącenia pieszych, w których zginęły 4 osoby, a 176 zostało rannych. Potrącenia pieszych w miejscach dla nich udostępnionych stanowią 47,3 % ogółu potrąceń pieszych, h) najbardziej liczną grupą ofiar śmiertelnych w roku 2003 stanowili uczestnicy ruchu w grupie od 25 do 39 lat (29,4%) natomiast 20,2% to ludzie młodzi w wieku lat, a osoby starsze w wieku powyżej 60 lat 10,4%. Odnosząc podane udziały do populacji w poszczególnych kategoriach wiekowych za najbardziej narażoną grupę wiekową należy uznać populację w wieku 18 do 60 lat. Jest to rozkład zagrożeń różniący się od średnich danych dla całego kraju. Fakt ten powinien być uwzględniany m.in. przy formułowaniu założeń do kampanii informacyjnych i edukacyjnych, i) sprawcami wypadków drogowych w roku 2003 byli głównie kierujący pojazdami 88,8 % i piesi 18,9%. W porównaniu do roku 2002 nastąpił ogólny spadek liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę uczestników ruchu o 4,0%. Wśród kierują- 25

27 cych prowadzący samochody osobowe stanowili, najliczniejszą grupę sprawców wypadków drogowych, j) zapisane w kartach wypadkowych w roku 2003 okoliczności wypadków wskazują na następujące, najważniejsze potencjalne przyczyny wypadków z winy kierującego (rys. 2.15): niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 26,2% nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 22,1% nieprawidłowe wyprzedzanie 7,8% nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 6,3% niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 6,4%, stan nietrzeźwości i nieprzestrzeganie przepisów drogowych przez nietrzeźwych kierujących był przyczyną 134 wypadków tj. 9,9% wszystkich wypadków. W grupie wypadków zawinionych przez pieszych w wyniku nieprzestrzegania przepisów drogowych w stanie nietrzeźwości piesi spowodowali aż 3,4% ogółu wypadków. Odnotowano wzrost liczby nietrzeźwych sprawców wypadków kierujących pojazdami o 6,3% i spadek liczby nietrzeźwych pieszych sprawców wypadków o 31,7%. Są to wartości większe od średniej krajowej. Mimo, że kontrola policyjna nad tą grupą uczestników ruchu jest w praktyce ograniczona, należy jednak dążyć do zwiększenia jej zakresu z uwagi na ponowne zwiększenie się od roku 2002 udziału nietrzeźwych kierowców sprawców wypadków (po spadku w roku 2001). 30,0 Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierowców 25,0 Udział w próbie [%] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu Nieprawidłowe wyprzedzanie Nieprawidłowe omijanie Nieprawidłowe wymijanie Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla Skręcanie Przyczyna wypadku Jazda po niewłaściwej stronie drogi Niezachowanie bezpiecznej odległości Zmęczenie, zaśnięcie Inne średnia z lat 2000, 2001, 2002, 2003 średnia krajowa z roku 2003 Rys Udział poszczególnych przyczyn wypadków drogowych w opolskim i na terenie ca-łego kraju. a) najwięcej wypadków wydarzyło się: we wrześniu i październiku (razem 19,3%), ale największą liczbę ofiar śmiertelnych zarejestrowano w sierpniu (15,3%) i w marcu (14,7% ogółu w roku 2003), w piątki (16,6%), ale podobny udział wypadków wystąpił także w soboty i poniedziałki (15,6% i 15,4 %), w przedziale godzin od do 18.00, i od do tj. w okresie zwiększonego natężenia ruchu związanego z powrotami z pracy, 26

28 b) największy wzrost liczby wypadków w roku 2003 porównaniu do roku 2002 nastąpił w miesiącach styczniu i we wrześniu. Najgroźniejszymi dniami tygodnia były piątek i sobota pod względem ilości wypadków, a pod względem liczby ofiar śmiertelnych poniedziałek, wtorek i czwartek. Wspólne zestawienie najbardziej niebezpiecznych dni i miesięcy wskazuje na występowanie największego zagrożenia w ruchu drogowym w okresie weekendowym, c) niezależnie od podanych powyżej danych z analiz wypadków, o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu może świadczyć także liczba ujawnionych przez policję wykroczeń drogowych. Policjanci służby ruchu drogowego ujawnili w okresie I półrocza 2003 r wykroczeń drogowych, za które represjonowano w drodze mandatu karnego osób, skierowano 859 wniosków o ukaranie do sądów, ujawniono 1395 przestępstw kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości (art.178a 1 i 2 kk.).w przypadkach zastosowano formę pouczenia sprawcy wykroczenia. Liczba ujawnionych wykroczeń w porównaniu do I półrocza 2002 r. spadła o 8929 tj. o 11,5 %, w tym represjonowanych w drodze mandatu karnego o 3605 tj. o 10,7 %. Odnotowano wzrost o 73 tj. o 9,3 % sporządzonych wniosków o ukaranie. Podsumowanie: Na podstawie powyższych analiz ogólnych stwierdzono że jednym z podstawowym problemów województwa opolskiego jest ciężkość wypadków drogowych. Wśród opisanych rodzajów wypadków, które szczególnie wyróżniają województwo na tle kraju należą najechanie na drzewo, słup lub inny obiekt drogowy oraz wywrócenie się pojazdu. Wyniki analizy podawanych w kartach zdarzeń drogowych okoliczności towarzyszących wypadkom drogowym są zbieżne z danymi dla obszaru całego kraju. Brak jest wskazań na szczególną specyfikę województwa opolskiego pod względem potencjalnych przyczyn wypadków, chociaż na uwagę zasługują wypadki spowodowane udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu. 27

29 3. ELEMENTY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU BRD W WOJEWÓDZ- TWIE OPOLSKIM, CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNK- CJONOWANIA ROZWIĄZAŃ 3.1. Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WR BRD Struktura WR BRD i jej działania Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została powołana dnia 31 stycznia 2002 roku przez Wojewodę Opolskiego na mocy Zarządzenia nr 17/02. Uczestniczą w niej: Kuratorium, Policja, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Politechnika Opolska, Straż Pożarna, Starostwa Powiatowe, Zarządcy Dróg Wojewódzkich, Krajowych i Autostrad, Inspekcja Transportu Drogowego, Naczelna Organizacja Techniczna, oraz Fundacja "PRO LEGE. Radę tworzą 34 osoby reprezentujące ww. instytucje, a przewodniczącym jest wicewojewoda Pan Franciszek Stankala. Sekretariat Rady jest prowadzony przez WORD Opole, zaś funkcję Sekretarza Rady pełni Pan Henryk Dojka. Główne cele Opolskiej Wojewódzkiej Rady BRD określono następująco: tworzenie systemu brd w województwie opolskim zgodnie z regułami wyznaczonymi przez Krajowy Program brd., opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzanie planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w części przeznaczonej na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie brd, między innymi kształcenie kadr administracji publicznej, szkolenia sektorowe, organizacja i współpraca w organizacji konferencji o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzenie i inicjowanie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń z innymi województwami, prowadzenie współpracy z zaangażowanymi w działania na rzecz brd organizacjami i instytucjami pozarządowymi, analizowanie i ocena podejmowanych działań, pozyskiwanie środków finansowych na działania objęte programem z budżetu Wojewody, dotacji instytucji i stowarzyszeń, działania w zakresie profilaktyki i kontroli ruchu drogowego, działania dla poprawy infrastruktury drogowej, rozwijanie ratownictwa drogowego, działania dla poprawy brd w transporcie samochodowym, działania dla zwiększenia zakresu informacje nt. problemów brd w mediach. Przed powołaniem Wojewódzkiej Rady BRD działania na rzecz poprawy brd były regularnie prowadzone przez policję, administrację drogową, administrację rządową i samorządową w tym również kuratorium i poszczególne szkoły w ramach swoich obowiązków statutowych i programów nauczania. W tym okresie nieregularne akcyjne działania były prowadzone przez inne jednostki, m.in. WORD, PZMOT, towarzystwa ubezpieczeniowe, ZHP. Powołanie WR BRD zapoczątkowało okres planowych, bardziej intensywnych wielokierunkowych działań koordynowanych i nadzorowanych przez WR BRD oraz jej Sekretariat. Działania te są zgodne z krajowym programem brd GAMBIT i podejmowane w zakresie możliwym przy posiadanych środkach oraz możliwościach działań statutowych i społecznych. 28

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2005 2007 2013 GAMBIT 2005 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2005 r. Warszawa kwiecień

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO na obszarze WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w latach 2014-2020 Praca zbiorowa zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku Mazowieckiej Rady

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 PREZES RADY MINISTRÓW Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z dyspozycją

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Podlaskim 2014-2020. Spis treści

Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Podlaskim 2014-2020. Spis treści Spis treści 1. Wstęp 2. Diagnoza 2.1 Charakterystyka programu BRD GAMBIT PODLASKI 2.2. Priorytetowe kierunki działań strategicznych 2.3.Wstępna ocena programu GAMBIT Podlaski. 3. Uwarunkowania programu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego Prof.dr hab.inż. Marian Tracz Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika Krakowska Bezpieczeństwo ruchu drogowego 1. Wstęp W 2012 roku mija 20 lat od wykonania przez grupę ekspertów Banku Światowego

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego Zadaniem Państwa jest zagwarantowanie by transport drogowy nie wiązał się z tak dużym jak obecnie zagrożeniem zdrowia i życia obywateli. Dla osiągnięcia tego celu istotne jest nie tylko wyasygnowanie przez

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PROGRAMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

UWARUNKOWANIA PROGRAMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ROWEREM BEZPIECZNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA ROWERZYSTÓW NA TERENIE MIASTA KIELCE NA LATA Kielce, grudzień 2006 WSTĘP Projekt "Polityki Rowerowej Miasta Kielce" wskazuje, Ŝe obecny stan analizy wypadków

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ GDDKiA POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ L DR CII D EC SIIE AS NA WN ÓW RÓ AR DA AD RA OR TO OT FO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy Przegląd potencjału w zakresie zarządzania bezpieczeństwem drogowym w Polsce (tłumaczenie z języka angielskiego)

Raport końcowy Przegląd potencjału w zakresie zarządzania bezpieczeństwem drogowym w Polsce (tłumaczenie z języka angielskiego) Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Report nr 78319 Raport końcowy Przegląd potencjału w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY USPOKAJANIA RUCHU NA DROGACH ZA POMOCĄ FIZYCZNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

ZASADY USPOKAJANIA RUCHU NA DROGACH ZA POMOCĄ FIZYCZNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ZASADY USPOKAJANIA RUCHU NA DROGACH ZA POMOCĄ FIZYCZNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH Opracowanie: Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213 słownik pojęć Wypadek drogowy Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego

Bardziej szczegółowo

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce Stanisław Gaca Kazimierz Jamroz TRAFIK Gdańsk Krzysztof Ząbczyk SIGNALCO Kraków System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce 1. Wprowadzenie Wdrażaniu różnego rodzaju środków poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI INFRASTRUKTURY DLA RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO

ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI INFRASTRUKTURY DLA RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI INFRASTRUKTURY DLA RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO Gdańsk, październik 2009 Praca na zlecenie: Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku Autorzy: dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego.

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego. Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich Województwa Pomorskiego w roku 13 Gdańsk, kwiecień-wrzesień 14 roku SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski:

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski: Wicemarszałek Marek Kuchciński: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk

Bardziej szczegółowo

Skrót raportu. Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006 2013

Skrót raportu. Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006 2013 Skrót raportu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006 2013 Warszawa, 2014 Wstęp SPADEK LICZBY

Bardziej szczegółowo

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA Szczecin 2008 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej Skład komputerowy i druk: Grapus Sp. z o.o., Szczecin tel. 091 485

Bardziej szczegółowo

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012 II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU, 31 maja 2012 1. Wprowadzenie Z początkiem tego roku zainicjował nową formułę dyskusji na temat kluczowych problemów transportu. W tym celu utworzył forum bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo