Propozycja metodyki oceny sposobów finansowania przedsi wzi ç inwestycyjnych przedsi biorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycja metodyki oceny sposobów finansowania przedsi wzi ç inwestycyjnych przedsi biorstw"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 687 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katarzyna ach Katedra Finansów Przedsi biorstw Propozycja metodyki oceny sposobów finansowania przedsi wzi ç inwestycyjnych przedsi biorstw 1. Wst p Jednym ze sposobów maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, nadrzędnego celu w gospodarce rynkowej, są przemyślane decyzje inwestycyjne, jednak warunkiem realizacji inwestycji jest dysponowanie określonymi środkami finansowymi. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na konieczność jednoczesnej, wielokryterialnej analizy wszystkich źródeł finansowania inwestycji, co umożliwia ustalenie optymalnej kombinacji źródeł finansującego projekt inwestycyjny przedsiębiorstwa. W pracy zaprezentowano propozycję metodyki wielokryterialnej oceny różnych sposobów finansowania projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, która winna stanowić podstawę optymalizacji struktury źródeł finansowania inwestycji. 2. Znaczenie racjonalizacji êródeł finansowania projektów inwestycyjnych Finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw jest procesem bardzo złożonym. Pomimo wielu teorii dotyczących doboru optymalnego zestawu źródeł finansowania projektów inwestycyjnych, nie można podać jego uniwersalnej kombinacji. W praktyce decyzje o strukturze źródeł finansowania są często

2 104 Katarzyna Łach podejmowane subiektywnie przez zarządzających 1. Jest to jednak bardzo ważny problem, bo dobór właściwych źródeł finansowania przedsięwzięć pozytywnie wpływa m.in. na: możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa, prawidłowy, zrównoważony rozwój firmy, poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, konkurencyjność na rynku. W ocenie źródeł finansowania inwestycji można przyjmować różne kryteria i nadawać im różną wagę. W niniejszym opracowaniu przedstawiono możliwość zastosowania wielokryterialnej oceny wybranych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, wykorzystującej punktową metodę oceny przydatności różnych źródeł finansowania inwestycji. 3. Kryteria oceny sposobów finansowania inwestycji Uwzględniając sformułowane wyżej postulaty wybrano dziewięć kryteriów, według których w niniejszym opracowaniu są oceniane podstawowe źródła pozyskiwania na działalność inwestycyjną. Przyjęto więc następujące kryteria: koszt, dostępność, zakres kontroli kapitałodawcy, czas pozyskania, procedura pozyskania, wielkość pozyskiwanego, czas spłaty, występowanie i wysokość bieżących kosztów, niezbędne zabezpieczenia. Poniżej podjęto próbę zdefiniowania tych kryteriów, wyjaśnienia ich istoty, szczególnych aspektów, na które zwrócono uwagę, oraz znaczenia poszczególnych kryteriów. Koszt. Posługiwanie się przez podmiot gospodarczy kapitałem, niezależnie od źródła jego pochodzenia, wiąże się z pewnym kosztem. Koszt obcego uzależniony jest od wysokości wymaganych odsetek, ich rozłożenia w czasie, stopy podatku dochodowego oraz okresu wykorzystania. Natomiast 1 S. Antkiewicz, Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstwa, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002, s. 129.

3 Propozycja metodyki oceny 105 koszt własnego określa oczekiwana stopa zwrotu zrównująca przyszłe dochody z tytułu dywidendy z bieżącą ceną akcji na rynku kapitałowym 2. Dla potrzeb oceny zawartej w niniejszej pracy, w kryterium kosztu ujęto także wszystkie dodatkowe koszty związane z pozyskaniem : przy emisji akcji i obligacji są to koszty emisji, w przypadku kredytu prowizje dla banku, a przy leasingu opłaty manipulacyjne. W analizie przeprowadzonej w dalszej części opracowania przy ocenie kosztu pochodzącego z różnych źródeł starano się wziąć pod uwagę wszystkie wymienione wyżej rodzaje kosztów. Dostępność. Swoboda wyboru źródeł pozyskiwania może być ograniczona barierami wynikającymi z sytuacji rynkowej (niezależnymi od przedsiębiorstwa) lub niespełnieniem przez podmiot wymagań stawianych przez rynek (zależnymi od przedsiębiorstwa) 3. Tak więc nie każdy podmiot może korzystać z każdego źródła. Na możliwość korzystania z poszczególnych źródeł finansowania rozwoju wpływ mają: forma organizacyjno-prawna, wielkość przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa, profil działalności. Zakres kontroli kapitałodawcy. W analizie źródeł finansowania inwestycji należy zwrócić uwagę na różny zakres kontroli kapitałodawcy. W wypadku obcego kapitałodawcy niejednokrotnie kontrolują postępy w realizacji i wdrażaniu inwestycji. Natomiast w wypadku własnego powiększenie liczby udziałowców pociąga za sobą mniejszą niezależność w podejmowaniu strategicznych decyzji dotychczasowych wspólników. Czas pozyskania. Czas ma ogromne, niekiedy kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa pragnącego zrealizować daną inwestycję. Ewentualne opóźnienia niejednokrotnie drastycznie zmniejszają rentowność inwestycji lub sprawiają, że staje się ona zupełnie nieopłacalna. Dlatego też czas potrzebny na zgromadzenie niezbędnych do sfinansowania inwestycji środków powinien być jak najkrótszy. Procedura pozyskania. Z procedurą pozyskiwania związana jest także kategoria czasu oraz kosztu. Poszczególne formy potrzebnego do finansowania inwestycji wymagają bardziej lub mniej skomplikowanych czynności, załatwienia mniejszej lub większej liczby formalności. Wszystkie te czynności zawsze pociągają za sobą pewne koszty oraz zajmują firmie sporo cennego 2 G. Łukasik, Polityka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, AE w Katowicach, Katowice 1998, s Ibidem, s. 48.

4 106 Katarzyna Łach czasu. Szczególnie kosztowne jest sporządzanie niejednokrotnie bardzo wnikliwych analiz, które mogą wykonać jedynie dodatkowo zatrudnieni specjaliści. Procedura pozyskania jest więc niejako dodatkowym kryterium ściśle powiązanym z kosztem oraz czasem jego pozyskania. Wielkość pozyskiwanego. Inwestycje przedsiębiorstw mogą mieć bardzo różną skalę. Niejednokrotnie planowane nakłady inwestycyjne mają znaczną wartość. Wielkość możliwego do pozyskania ma więc bardzo duże znaczenie. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że owa wielkość może być bardzo zróżnicowana dla poszczególnych źródeł. Z tego powodu przy wyborze źródła należy wziąć pod uwagę wielkość niezbędnych środków oraz możliwości ich zgromadzenia. Czas spłaty. Czas spłaty dotyczy oczywiście tylko zwrotnych metod finansowania inwestycji. Dla przedsiębiorstwa-kapitałobiorcy okres zwrotu ma często duże znaczenie, szczególnie gdy realizacja inwestycji wymaga długiego okresu. Poza tym w wypadku części inwestycji czas, od kiedy inwestycja będzie generować zyski, może być stosunkowo odległy. Dlatego też przedsiębiorstwom zależy, aby czas na zgromadzenie środków koniecznych do spłaty zaciągniętego długu był wystarczający. Występowanie i wysokość bieżących kosztów. Bieżące koszty dotyczą w szczególności obsługi długu, czyli ze źródeł obcych. Finansowanie inwestycji ze środków własnych nie pociąga za sobą konieczności okresowych płatności, a co za tym idzie, nie pogarsza płynności przedsiębiorstwa. W poszczególnych formach finansowania obcego koszty te oraz ich rozłożenie w czasie mogą być różne. Na przykład przy korzystaniu z kredytu lub pożyczki przedsiębiorstwo może uzyskać tzw. okres karencji, podczas którego nie trzeba spłacać ani, ani odsetek. Często wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, na przykład w postaci wyższego oprocentowania. Wysokie, regularne koszty związane z finansowaniem inwestycji przedsiębiorstw mogą niekorzystnie wpływać na sytuację finansową firmy. Niezbędne zabezpieczenia. Zabezpieczenia związane są z ryzykiem finansowania ponoszonym przez kapitałodawcę. Pragnie się on zabezpieczyć przed ewentualnym brakiem spłaty długu. Istotne jest, że hipoteka oraz zastaw najczęściej stosowane formy zabezpieczeń, są niekorzystne dla przedsiębiorstwa, ponieważ mogą zamrażać na czas umowy bardzo znaczny majątek trwały. 4. Zasada pomiaru wybranych kryteriów Proponowaną ocenę poszczególnych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych przeprowadzono według przedstawionych wyżej kryteriów. Zostały one dobrane na podstawie teoretycznych opisów tych źródeł, prezentowanych

5 Propozycja metodyki oceny 107 w literaturze przedmiotu. Należy oczywiście podkreślić, że kryteria te mają różną ważność. Dane kryterium może odgrywać kluczową rolę w konkretnym przedsiębiorstwie, działającym w określonych warunkach, w danej branży, będącym w specyficznej sytuacji finansowej. Nie sposób więc nie wspomnieć, że wiele sposobów finansowania może być inaczej ocenianych z perspektywy konkretnych przedsiębiorstw. Mimo że w opracowaniu starano się dokonać oceny źródeł finansowania zakładając warunki uśrednione, to jednak trzeba pamiętać o tym, iż rzeczywistość gospodarcza jest o wiele bardziej skomplikowana i nie sposób jest wziąć pod uwagę wszystkich możliwych sytuacji. Dalsza część opracowania poświęcona została ocenie wybranych źródeł finansowania. Najpierw wymieniono główne wady i zalety tych źródeł, potem przedstawiono ich tabelaryczną ocenę. Sposoby finansowania ocenione zostały metodą punktową. W zależności od poziomu danego kryterium, nadane zostały punkty od 1 do 4. Przyjęto więc zasadę, że jeżeli stan danego kryterium jest niski, nadana mu zostanie wartość 1 lub 1,5 punktu, średniemu stanowi kryterium odpowiadają punkty 2, 2,5 lub 3, a wysokiemu 3,5 lub 4. Tabela 1 zawiera możliwe stany kryteriów w poszczególnych źródłach finansowania. Tabela 1. Kryteria oceny źródeł finansowania i zasada ich pomiaru Lp. Kryterium Stan kryterium 1 1, ,5 4 1 Koszt wysoki średni niski 2 Dostępność mała średnia duża 3 Zakres kontroli kapitałodawcy duży średni mały 4 Czas pozyskania długi średni krótki 5 Procedura pozyskania 6 Wielkość możliwego do pozyskiwania skomplikowana i sformalizowana średnio skomplikowana i sformalizowana mało skomplikowana i sformalizowana mała średnia duża 7 Czas spłaty krótki średni 8 Występowanie i wysokość bieżących kosztów 9 Niezbędne zabezpieczenia Źródło: opracowanie własne. występują i są wysokie występują i są znaczne występują i są średnie występują i są średnie długi (bezzwrotny) są niskie lub nie występują są niewielkie lub nie występują Tabela 1 stanowi podstawę analizy i oceny przydatności poszczególnych metod finansowania inwestycji przedsiębiorstwa.

6 108 Katarzyna Łach 5. Ocena wybranych êródeł pozyskiwania Środki finansujące realizację projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw mogą pochodzić z dwóch podstawowych źródeł: własnych i obcych. Rys. 1 przedstawia najważniejsze sposoby pozyskiwania do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Pozyskiwanie Finansowanie własne Finansowanie obce Samofinansowanie Zysk zatrzymany Emisja obligacji Emisja akcji Odpisy amortyzacyjne Kredyty bankowe Wkłady pieniężne i rzeczowe Sprzedaż zbędnego majątku Pożyczki Venture capital Przyspieszenie obrotu majątku Leasing Rys. 1. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Ickiewicz, Pozyskiwanie i struktura a długookresowe cele przedsiębiorstwa, Monografie i opracowania nr 425, SGH, Warszawa 1996, s. 96. Każda forma pozyskiwania na inwestycje przedsiębiorstwa ma swoje mocne i słabe strony. W tabeli 2 zestawione zostały główne wady i zalety przytoczonych źródeł. 6. Analiza sposobów finansowania inwestycji Podsumowaniem powyższych rozważań jest tabela 2. Jest ona zestawieniem wszystkich źródeł finansowania wraz z ich ocenami. W ostatniej kolumnie przedstawiono miejsca, jakie poszczególne źródła finansowania zajmują ze względu na sumę otrzymanych punktów.

7 Propozycja metodyki oceny 109 Tabela 2. Charakterystyka źródeł finansującego inwestycje w przedsiębiorstwie Samofinansowanie Emisja akcji Źródło Zalety Wady Wkłady pieniężne i rzeczowe Venture capital brak kosztów pozyskania brak przypadających spłat zadłużenia umocnienie niezależności przedsiębiorstwa finansowanie bezzwrotne wzrost zdolności kredytowej poprawa stabilności formy poprzez wzrost kapitałów własnych brak kosztów w postaci długów finansowanie bezzwrotne (długoterminowy charakter ) wzrost zdolności kredytowej poprawa stabilności przedsiębiorstwa poprzez wzrost kapitałów własnych brak przypadających spłat zadłużenia umocnienie niezależności przedsiębiorstwa finansowanie bezzwrotne wzrost zdolności kredytowej poprawa stabilności formy poprzez wzrost kapitałów własnych brak wymagań dotyczących zabezpieczeń rozłożenie ryzyka (ponosi je fundusz venture capital oraz dotychczasowi właściciele) wspieranie przedsiębiorstwa w różnych dziedzinach zarządzania ograniczona wielkość możliwego do zgromadzenia wysoki koszt własnego istnienie wielu możliwości przeznaczenia możliwy opór właścicieli chcących przeznaczyć nadwyżkę finansową na dywidendy utrudnienie zarządzania poprzez wzrost liczby głosów wysokie koszty emisji wysokie wymagania dokumentacyjne konieczność sporządzenia prospektu emisyjnego zmniejszenie udziału w zyskach dotychczasowych właścicieli długi czas potrzebny na pozyskanie ograniczona wielkość możliwego do zgromadzenia wysoki koszt własnego utrudnienie zarządzania poprzez wzrost liczby głosów zmniejszenie udziału w zyskach dotychczasowych właścicieli często uciążliwe szukanie potencjalnych nowych udziałowców utrata samodzielności zarządzania częste zmiany kadrowe zmniejszenie kontroli nad przedsiębiorstwem stosunkowo długi czas potrzebny na pozyskanie

8 110 Katarzyna Łach cd. tabeli 2 Kredyt bankowy Pożyczka Źródło Zalety Wady wzrost wiarygodności firmy wobec partnerów handlowych i kredytodawców brak konieczności spłaty odsetek długookresowość finansowania stosunkowo krótki czas potrzebny na pozyskanie dyscyplinowanie działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa przez kontrolę banku możliwość amortyzowania majątku kupionego na kredyt przez nabywcę małe firmy mogą się ubiegać o kredyty preferencyjne nie ma obawy, że majątek, na który został zaciągnięty kredyt, zostanie firmie odebrany, jeśli kredytodawca wywiązuje się z umowy niższy realny koszt kredytu od nominalnego oprocentowania, dzięki istnieniu tzw. tarczy podatkowej elastyczność finansowania; brak konieczności określenia celu jej przeznaczenia stosunkowo duża dostępność (pożyczkodawcą może być każda osoba fizyczna i prawna) elastyczność ułożenia umowy brak uzależnienia i kontroli ze strony pożyczkodawcy mało skomplikowana procedura pozyskania stosunkowo krótki czas potrzebny na pozyskanie konieczność zwrotu skomplikowana i wielostopniowa procedura uzyskania środków pracochłonność przygotowania niezbędnych informacji i materiałów wzrost zdolności kredytowej konieczność zwrotu wiele wymagań formalnych i dokumentacyjnych bardzo szczegółowa analiza zdolności kredytowej restrykcyjne warunki kredytowania: zabezpieczenia (nawet do 150% kwoty kredytu), zdolność do generowania trwałej nadwyżki finansowej, przynależność do określonej branży ograniczona wielkość dostępnego ryzyko utraty płynności finansowej wysokie dodatkowe koszty (prowizja i inne opłaty) konieczność wypłacania odsetek niezależnie od sytuacji finansowej (zysku lub straty) ograniczona wielkość dostępnego konieczność zwrotu często wysoki koszt

9 Propozycja metodyki oceny 111 cd. tabeli 2 Emisja obligacji Leasing Źródło Zalety Wady nie zawsze konieczne zabezpieczenie spłaty zachowanie kontroli nad firmą, ponieważ nie występuje dopuszczenie nowych właścicieli do przedsiębiorstwa niższy realny koszt pożyczki od nominalnego oprocentowania, dzięki istnieniu tzw. tarczy podatkowej możliwość zgromadzenia bardzo dużych kwot (niejednokrotnie niemożliwych do uzyskania w formie kredytu bankowego) elastyczność finansowania (szczególnie ze względu na różnorodność konstrukcji obligacji) długookresowość finansowania (często powyżej 10 lat) częste 5-letnie odroczenie terminu wykupu do czasu osiągnięcia docelowych mocy produkcyjnych; tymczasem emitent może spłacać bieżące zobowiązania z zysku osiąganego po rozpoczęciu eksploatacji nowego obiektu stabilne koszty pozyskania (przy założeniu stałego oprocentowania) zachowanie kontroli nad firmą, ponieważ nie występuje dopuszczenie nowych właścicieli do przedsiębiorstwa niższy realny koszt od nominalnego oprocentowania, dzięki istnieniu tzw. tarczy podatkowej stosunkowo krótki czas potrzebny na pozyskanie ograniczona dostępność (nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą emitować obligacje) konieczność zwrotu konieczność wypłacania odsetek niezależnie od sytuacji finansowej (zysku lub straty) wiele wymagań formalnych nie zawsze możliwa synchronizacja terminów spłaty pożyczki z terminem realizacji inwestycji stosunkowo długi czas potrzebny na pozyskanie często wysoki koszt emisji (koszt ten jednak maleje wraz ze wzrostem wysokości pożyczki) konieczność zwrotu ryzyko bankructwa firmy leasingowej wówczas syndyk może odebrać majątek

10 112 Katarzyna Łach cd. tabeli 2 Źródło Zalety Wady skrócone i uproszczone procedury przy zawieraniu umowy leasingu zmniejszenie ryzyka finansowania (szczególnie przy leasingu operacyjnym) brak wymogu prawnego zabezpieczenia na majątku dzierżawcy możliwość kwalifikowania rat leasingowych (w całości przy leasingu operacyjnym) jako kosztów uzyskania przychodów upusty cenowe stosowane przez dostawców i ubezpieczycieli nie pociąga za sobą zamrożenia gotówki w majątku trwałym w razie krótkiego okresu leasingu, gdy przedsięwzięcie nie uda się, firma może zwrócić majątek leasingodawcy wysokie dodatkowe koszty (odsetki, opłaty manipulacyjne, prowizje) konieczność ratalnych spłat niezależnie od sytuacji finansowej (zysku lub straty) Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Iwin, Z. Niedzielski, Amortyzacja w finansach przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002; s. 70; E. Jantoń-Drozdowska, Venture capital instrument finansowania przedsiębiorstw [w:] Prawne i księgowe aspekty zarządzania kapitałami firmy, pod red. E. Jantoń-Drozdowskiej, Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań 1999; Kapitał dla Twojej firmy, R. Machała, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2001, s. 221; J. Ickiewicz, op. cit., s. 146; J. Ostaszewski, Źródła pozyskiwania przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000, s. 158; Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, pod red. W. Szczęsnego, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 49. Z tabeli 3 wynika, że najwyżej ocenione zostało samofinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Drugie miejsce zajmuje finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa z kredytów bankowych oraz korzystanie z leasingu. Na ostatnich miejscach znalazły się fundusze venture capital, emisja akcji i emisja obligacji. Otrzymane wyniki są potwierdzeniem intuicyjnej oceny metod. Do podobnych stwierdzeń prowadzą dane empiryczne 4. 4 Z badań NBP dotyczących struktury finansowania inwestycji wynika, że średnio 68,15% planowanych inwestycji przedsiębiorcy chcą zrealizować korzystając z własnych środków.

11 Propozycja metodyki oceny 113 Tabela 3. Syntetyczne zestawienie ocen wyróżnionych sposobów finansowania inwestycji Kryteria ocen Źródła finansowania Koszt Dostępność Zakres kontroli kapitałodawcy Czas pozyskania Procedura pozyskania Wielkość możliwego do pozyskania Czas spłaty Występowanie i wysokość bieżących kosztów Niezbędne zabezpieczenia Suma punktów Jakość Samofinansowanie 1,5 2 2,5 3, ,5 1 Emisja akcji 1 1,5 2 1,5 1,5 3, Wkłady pieniężne i rzeczowe 1,5 2, , ,5 5 Venture capital 2 1,5 2 1, Kredyty bankowe 3 3,5 2, ,5 24,5 2 Pożyczki ,5 2,5 2 2,5 23,5 3 Emisja obligacji ,5 1,5 3,5 2,5 2,5 1, Leasing ,5 3 2, ,5 24,5 2 Źródło: opracowanie własne. W badaniach empirycznych stwierdzono, że szybko rozwijające się firmy zazwyczaj osiągają najlepsze efekty ekonomiczne, gdy w niewielkim stopniu opierają się na zadłużeniu, co daje im większą swobodę i elastyczność w dostępie do rynków kapitałowych. Ich cechami charakterystycznymi są także: niska stopa wypłat dywidendy oraz nacisk na finansowanie wzrostu z samodzielnie wypracowanych funduszy 5. Firmy te podwyższają kapitał tylko wtedy, gdy jest on absolutnie niezbędny do utrzymania tempa wzrostu i rentowności, natomiast zaciąganie nowych kredytów i pożyczek jest ograniczone przez nisko ustawiony docelowy poziom dźwigni finansowej. W II kwartale 2002 r. w ten sposób sfinansowano 70,9% inwestycji. Tak więc tylko niecałe 30% nakładów inwestycyjnych pochodziło ze źródeł obcych. Także w najbliższej przyszłości niewiele przedsiębiorstw planuje zadłużać się w celu realizacji inwestycji; zob. P. Blajer, Kredyt drogi, niedostępny i zbyt ryzykowny, Rzeczpospolita, E.A. Helfert, Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004, s. 436.

12 114 Katarzyna Łach Literatura Antkiewicz S., Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstwa, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa Blajer P., Kredyt drogi, niedostępny i zbyt ryzykowny, Rzeczpospolita, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, pod red. W. Szczęsnego, C.H. Beck, Warszawa Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa Ickiewicz J., Pozyskiwanie i struktura a długookresowe cele przedsiębiorstwa, Monografie i opracowania SGH, nr 425, Warszawa Iwin J., Niedzielski Z., Amortyzacja w finansach przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Jantoń-Drozdowska E., Venture capital instrument finansowania przedsiębiorstw [w:] Prawne i księgowe aspekty zarządzania kapitałami firmy, pod red. E. Jantoń-Drozdowskiej, Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań Kapitał dla Twojej firmy, Łukasik G., Polityka pozyskiwania przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, AE w Katowicach, Katowice Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1998, A Proposed Methodology for Assessing Financing Corporate Investment The overriding goal of corporations participating in a market economy is growth. However, growth requires steady enlargement of a companyʼs production potential through effective investment. Investment is also a condition for initiating economic activity by new corporations. Decisions corporations make concerning the structure of venture capital are extremely important. Managers making such decisions must consider many factors, the most important of which concern the availability of capital as well as the costs and efficaciousness of how that capital is invested. Seeking the most affordable and effective sources of financing is the key issue companies face. The goal of this paper is to evaluate methods of financing corporate investment according to the most important criteria.

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 151 162 Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska UWARUNKOWANIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa

Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa Prof. SGH dr hab. Aleksandra Duliniec Kierownik Zakładu Zarządzania Finansowego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa 1. Działalność finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 PATRYCJA BĄK KRZYSZTOF SETLAK ŁUKASZ SIODŁAK DOTACJE UNIJNE ANALIZA MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA KAPITAŁU

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstwa. studium przypadku.

Hybrydowe źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstwa. studium przypadku. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 843 851 Hybrydowe źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstwa studium przypadku

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształtowania struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Kierunki kształtowania struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 13 25 Kierunki kształtowania struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Wiesław Janik Artur Paździor Zarządzanie finansowe

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ALICJA WINNICKA-POPCZYK Uniwersytet Łódzki MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA W POZYSKIWANIU KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon...

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes kwiecień 2004) Kapitał umożliwiający sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa pochodzi

Bardziej szczegółowo

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Leonard H. ROZENBERG 1 DECYZJE INWESTYCYJNE I RYZYKO FINANSOWE 1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Pojęcie i znaczenie inwestycji w rozwoju przedsiębiorstwa Decyzje inwestycyjne są

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

Maria Płonka, Rafał Sułkowski. Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej

Maria Płonka, Rafał Sułkowski. Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Maria Płonka, Rafał Sułkowski Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej 11/2008 Spis treści Rekomendacje 4 Wstęp

Bardziej szczegółowo

LEASING W FUNKCJONOWANIU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

LEASING W FUNKCJONOWANIU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 2011 Zbigniew Witaszek Akademia Marynarki Wojennej LEASING W FUNKCJONOWANIU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH CZĘŚĆ III RYZYKO I OGRANICZENIA WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 226, 2009 Anna Stos* ZASTOSOWANIE M EZZANINE DO FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 1. WPROW ADZENIE Celem

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Materiały i Studia nr 304 Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik, Natalia Nehrebecka Materiały i Studia nr 304 Wpływ

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Poradnik: Finansowanie

Bardziej szczegółowo