Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 2 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności Autorzy raportu: mgr Monika Bartosiewicz-Niziołek dr Justyna Bluszcz mgr inż. Elżbieta Goźlińska dr Małgorzata Hunin mgr Jolanta Kosakowska mgr Ewa Łoś mgr inż. Maria Michalak mgr Dominik Mytkowski mgr Agnieszka Pfeiffer mgr inż. Maria Suliga dr inż. Ireneusz Woźniak Konsultacje merytoryczno-metodyczne: Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN Recenzenci: dr Elżbieta Drogosz-Zabłocka prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski Menadżer projektu: mgr Agnieszka Pfeiffer Koordynator merytoryczny zadania: mgr inż. Maria Suliga Redakcja językowa: Magdalena Paszkiewicz Opracowanie graficzne: Jacek Goźliński

3 Załączniki 3 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK 1. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH DOKUMENTÓW... 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE... 4 STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH... 7 SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE... 9 STANDARD WYMAGAŃ EGZAMIN CZELADNICZY STANDARD WYMAGAŃ EGZAMIN MISTRZOWSKI OPIS ZAWODU STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZAŁĄCZNIK 2. PYTANIA/PROBLEMY BADAWCZE. KRYTERIA I WSKAŹNIKI ZAŁĄCZNIK 3. ZAGADNIENIA DO POGŁĘBIONYCH WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH (IDI) Z OSOBAMI ZAANGAŻOWANYMI W OPRACOWANIE PP ZAŁĄCZNIK 4. SCENARIUSZ ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH OCENY SPÓJNOŚCI WEWNĘTRZNEJ PP ZAŁĄCZNIK 5. O TOBIE MÓWI BAJKA ZAŁĄCZNIK 6. NOTATKA PRASOWA PAP ZAŁĄCZNIK 7. RECENZJA KSIĄŻKI TYLKO MIŁOŚĆ ZAŁĄCZNIK 8. ARTYKUŁ CO ZROBI ZUS, JEŚLI PRACOWNIK NIE MA RP-7? ZAŁĄCZNIK 9. SŁOWNIK SŁÓW KLUCZOWYCH STOSOWANYCH W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM ZAŁĄCZNIK 10. ZRZUTY Z EKRANÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DOKUMENTÓW, Z OBLICZONYMI W PROGRAMIE NWAT WSKAŹNIKAMI GUNNING FOG INDEX ZAŁĄCZNIK 11. KWESTIONARIUSZ OCENY PRZYDATNOŚCI NARZĘD ORAZ ORGANIZACJI I PRZEBIEGU OCENY SPÓJNOŚCI PP RECENZJA PROF. STEFANA M. KWIATKOWSKIEGO RECENZJA DR ELŻBIETY DROGOSZ-ZABŁOCKIEJ

4 4 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności ZAŁĄCZNIK 1. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH DOKUMENTÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Podstawa programowa kształcenia w zawodzie jest w polskim systemie oświaty kluczowym dokumentem określającym zestawy umiejętności i treści nauczania, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. Zawarte są w niej tzw. treści stałe zawodu, nie podlegające szybkim zmianom, wynikające z podstawowych funkcji pełnionych przez pracownika zatrudnionego na różnych stanowiskach pracy Pełna nazwa dokumentu Podstawa programowa kształcenia w zawodzie 1.2. Potoczna nazwa dokumentu i używany w raporcie skrót Podstawa programowa kształcenia zawodowego (PP) 1.3. Stan prawny dokumentu Podstawy programowe kształcenia w zawodach są wprowadzane na mocy rozporządzeń ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Podstawy programowe kształcenia w konkretnych zawodach wprowadzane są na mocy różnych rozporządzeń (w różnym czasie). Dla zawodów badanych w niniejszym projekcie: monter instalacji i urządzeń sanitarnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2007 r., Nr 213, poz. 1569); natomiast dla pozostałych badanych zawodów, tj.: kucharz małej gastronomii, monterelektronik, technik rachunkowości oraz opiekunka środowiskowa mimo że są opracowane i stosowane w praktyce szkolnej, do końca roku 2008 nie zostały opublikowane w formie rozporządzenia W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji Rozporządzenie wprowadzone na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami), art. 22, ust. 2 lit. d. 1 Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Strona główna Szkoły Kształcenie zawodowe Podstawy programowe Nowelizacja podstaw programowych kształcenia w niektórych zawodach istnieje zapis: Nowe podstawy programowe kształcenia zostały akceptowane przez ministrów właściwych dla tych zawodów oraz zatwierdzone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

5 Załączniki 5 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia: ramowe plany nauczania, w tym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem w szczególności obowiązującego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; podstawy programowe: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, kształcenia w poszczególnych profilach kształcenia ogólnozawodowego, kształcenia w poszczególnych zawodach, uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, umiejętności uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio do poszczególnych etapów kształcenia i typów szkół oraz zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego Autor dokumentu Trudno określić, kto jest autorem podstaw programowych, ponieważ nie podaje się ich ani w wersjach ogłaszanych w rozporządzeniach, ani w wersjach rozpowszechnianych przed ich ogłoszeniem. Opracowywanie podstaw programowych było koordynowane przez KOWEZiU Data powstania oraz ostatniej nowelizacji W podstawach programowych nie podaje się daty opracowania. Natomiast proces legislacyjny trwa bardzo długo. Od roku 2000 opublikowane zostały podstawy programowe dla 83 zawodów na 203 obecnie obowiązujące zawody szkolne. Przy czym nowe rozporządzenia nie odwołują podstaw dotychczas obowiązujących, a jedynie powołują się na obowiązującą klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Z badanych 5 zawodów tylko jeden ma ogłoszoną w formie rozporządzenia podstawę programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik archiwista, technik budownictwa, technik geodeta, technik handlowiec, technik hutnik, technik instrumentów muzycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik włókiennik i mechanik pojazdów samochodowych. (Dz.U. z 2000 r., Nr 78, poz. 887). 2 Zgodnie z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r: Podstawa programowa kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego lub podstawa programowa kształcenia w zawodzie obowiązkowe na danym etapie kształcenia zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

6 6 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego (Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1540). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy. (Dz.U. z 2005 r., Nr 26, poz. 217). Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży (Dz.U r., Nr 10, poz. 54). Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach; blacharz, blacharz samochodowy, koszykarzplecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler (Dz.U r., Nr 62, poz. 439). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej (Dz.U r., Nr 226, poz. 1650). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna (Dz.U r., Nr 213, poz. 1569). Na stronie internetowej MEN dnia r. zamieszczono (a zmieniono r.) wykaz programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach publicznych prowadzących kształcenie zawodowe wiele tych programów dotyczy zawodów, dla których nie ma podstaw programowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia.

7 Załączniki Adresat dokumentu Podstawy programowe adresowane są do autorów programów nauczania (nauczycieli), autorów podręczników szkolnych. Poza tym są one podstawą do opracowywania standardów wymagań egzaminacyjnych Struktura dokumentu Jak pokazały przeprowadzone badania 3, struktury podstaw programowych są różne. Dla każdego z badanych zawodów struktura PP opisana jest w raportach cząstkowych w poszczególnych zawodach. Przykład struktury PP kształcenia w zawodzie przedstawiony jest poniżej. I. OPIS ZAWODU Umiejętności Zadania zawodowe Miejsca pracy Specjalizacje II. BLOKI PROGRAMOWE Bloki programowe Cele kształcenia Treści kształcenia (działy programowe) III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE IV. WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Pomieszczenia dydaktyczne Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Dodatkowe wyposażenie wszystkich pomieszczeń dydaktycznych Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu Konsekwencje dokumentu: opracowanie standardów wymagań egzaminacyjnych, opracowanie programów nauczania, w tym programów modułowych, opracowanie podręczników. STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Standardy wymagań egzaminacyjnych są normą (wzorcem) wiedzy oraz umiejętności, jakie powinien opanować uczeń na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia ustaloną i ogłoszoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Są uszczegółowieniem osiągnięć zawartych w podstawie programowej. Stanowią podstawę przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w całym kraju, niezależnie od tego, jaki program nauczania realizowała dana szkoła. Ogólnokrajowe standardy wymagań egzaminacyjnych (standardy będące podstawą wymagań egzaminacyjnych) przygotowuje 3 Zobacz p Spójność wewnętrzna PP, s. 65.

8 8 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności i przedstawia do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania Centralna Komisja Egzaminacyjna Pełna nazwa dokumentu Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu zawodowego 2.2. Potoczna nazwa dokumentu i używany w raporcie skrót Standard wymagań egzaminacyjnych (SWE) 2.3. Stan prawny dokumentu Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu zawodowego są wprowadzane rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z późniejszymi zmianami (Dz.U r., Nr 49, poz. 411 i z 2005 r. Dz.U. Nr 66, poz. 580) W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji Rozporządzenie wprowadzone na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami). 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia: ( ) 10) standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z uwzględnieniem zasady, że wymagania powinny uwzględniać cele i zadania edukacyjne, zakres treści nauczania oraz umiejętności i osiągnięcia uczniów zawarte w odpowiednich podstawach programowych Autor dokumentu Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje propozycje standardów. Zatwierdza i ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Data powstania oraz ostatniej nowelizacji Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów były wprowadzane etapowo: 2003 r. w 75 zawodach, w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych (Dz.U. Nr 49, poz. 411) r. w 109 zawodach, w których kształcenie odbywa się w technikach i szkołach policealnych (Dz.U. Nr 66, poz. 580).

9 Załączniki r. w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (Dz.U. Nr 226, poz. 1649) r. w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali (Dz.U. Nr 207, poz. 1497) r. w zawodzie opiekun medyczny (Dz.U. Nr 235, poz. 1587). Nowelizacja: 2007 r. w zawodach: drukarz i sprzedawca (Dz.U. Nr 207, poz. 1497) Adresat dokumentu Nauczyciele, uczniowie, rodzice, autorzy zadań egzaminacyjnych, egzaminatorzy, pracodawcy Struktura dokumentu Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie. Część II zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej. lub Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematami. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego Konsekwencje dokumentu opracowanie informatorów, opracowanie zadań egzaminacyjnych. SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest jednym z pięciu dokumentów wchodzących w skład Europass. Europass jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji to 5 dokumentów: Europass CV Europass Paszport językowy Europass Mobilność Europass Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Europass Suplement do dyplomu zawodowego umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji na obszarze całej Europy. Dokument suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wydawany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne od roku 2006.

10 10 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności 3.1. Pełna nazwa dokumentu Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 3.2. Potoczna nazwa dokumentu Suplement do dyplomu 3.3. Stan prawny dokumentu Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wprowadzony jest na mocy rozporządzenia ministra edukacji i nauki Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wprowadza: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z dnia 27 lutego 2006 r.) W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji Dokument Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 15 grudnia 2004 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2004 r Autor dokumentu Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Zatwierdzony w Polsce przez Ministra Edukacji i Nauki Data powstania oraz ostatniej nowelizacji Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 15 grudnia 2004 r. Wprowadzenie suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 27 lutego 2006 r Adresat dokumentu Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony przez okręgową komisję egzaminacyjną Struktura dokumentu Struktura suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: nazwa dyplomu, nazwa dyplomu w tłumaczeniu, profil umiejętności i kompetencji,

11 Załączniki 11 zawody dostępne dla posiadacza dyplomu, podstawa wydania dyplomu, przebieg kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu Konsekwencje dokumentu dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji we wszystkich krajach Unii. STANDARD WYMAGAŃ EGZAMIN CZELADNICZY Izby rzemieślnicze są uprawnione do przeprowadzania kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. Egzaminy przeprowadzane są w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Klasyfikacja ta zawiera wszystkie zawody, zawarte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego odpowiednio oznaczone (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 265, poz ze zm.). Podstawę przeprowadzania egzaminów czeladniczych, w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP). (Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979, z 2003 r., Nr 137, poz z 2009 r., Nr 6, poz. 33 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z dnia 31 października 2005 r.). Ustawodawca zobowiązał, aby w przypadku zawodów tzw. szkolnych (występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz.U. Nr 124, poz. 860 ze zm.) za podstawę przeprowadzania egzaminów czeladniczych przyjąć standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określone w stosownym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Dz.U. Nr 66, poz. 580 z późn. zm). Ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego standardy wymagań egzaminacyjnych w odniesieniu do zawodów szkolnych uwzględniają standardy ustalone przez ministra edukacji narodowej. W przypadku zawodów pozaszkolnych (nie występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) ustalono je z zastosowaniem struktury standardów przyjętych dla zawodów szkolnych. W przeprowadzanym badaniu dotyczącym pięciu zawodów: kucharz małej gastronomii, monter-elektronik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, opiekunka środowiskowa, technik rachunkowości tylko dwa zawody znajdują się na liście zawodów, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, tj. monter-elektronik i monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Dla tych zawodów ZRP ustalił standardy wymagań na egzamin czeladniczy.

12 12 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności 4.1. Pełna nazwa dokumentu Standard wymagań egzamin czeladniczy dla zawodu 4.2. Potoczna nazwa dokumentu: Standard wymagań na egzaminie czeladniczym 4.3. Stan prawny dokumentu Standardy wprowadzane są uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r., znak: NO-I- 130/STAND/04, w sprawie: standardów wymagań przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła (przyjęte standardy dla 105 zawodów załącznik do Uchwały Nr 5 z dnia 8 marca 2004 r. zawiera zawody od Nr 1 do Nr 105). Uchwała Nr 13 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15 lipca 2004 r., znak: NO-I- 130/STAND-I/04 (poz. 106 wykazu monter sieci cieplnych, 107 monter sieci gazowych, 108 monter sieci wodnych i kanalizacyjnych). Uchwała Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 14 czerwca 2005 r., znak: NO-I-130/STAND-I/ 05 (poz. 109 wykazu technik ortopeda). Uchwała Nr 10 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 20 lipca 2005 r., znak: NO-I- 130/STAND-II/05 (poz.110 wykazu operator urządzeń przemysłu szklarskiego). Uchwała Nr 9 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 maja 2006 r., znak: NO-I- 130/STAND-II/06 (poz. 111 wykazu wizażystka). Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 grudnia 2007 r., znak: NO-I -130/STAND-II/07 (poz. 112 wykazu monter izolacji przemysłowych, poz. 113 wykazu blacharz izolacji przemysłowych). Pełny wykaz jest opublikowany na stronie W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979 ze zmianą z 2003 r. Dz.U. Nr 137, poz art. 3: 3. Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych. 3a. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3b. 3b. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

13 Załączniki 13 stanowią standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, określone w odrębnych przepisach Autor dokumentu Związek Rzemiosła Polskiego 4.7. Data powstania oraz ostatniej nowelizacji Ustalenie standardów Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r. Ostatnie uzupełnienie Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 grudnia 2007 r Adresat dokumentu komisje egzaminacyjne na podstawie standardu przygotowują zadania i pytania egzaminacyjne (etap praktyczny i teoretyczny); osoby, które chcą przystąpić do egzaminu; autorzy programów szkoleń zawodowych (trzeba jednak przyznać, że w tym obszarze ich przydatność jest bardzo ograniczona); mistrzowie szkolący osoby, które chcą przystąpić do egzaminu czeladniczego; instruktorzy praktycznej nauki zawodu (mistrzowie) szkolący uczniów, których nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym; organizatorzy szkoleń i kursów, których celem jest teoretyczne przygotowanie do egzaminu czeladniczego; rodzice, nauczyciele Struktura dokumentu Nazwa zawodu i kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz kod z klasyfikacji zawodów szkolnych. Informacja ogólna o dwóch etapach egzaminu wraz z informacją o podstawie przygotowywania zadań do etapu praktycznego: Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne; etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego (Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304). Informacje szczegółowe o egzaminie: I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla klasyfikacji w zawodzie;

14 14 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje zakres umiejętności praktycznych z obszaru kwalifikacji określonych w zawodzie (wykonanie zadań próba pracy) z uwzględnieniem: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy (stosownie do zadania egzaminacyjnego), wykonanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, prezentacja efektów wykonanego zadania. Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych określonymi tematami Konsekwencje dokumentu opracowanie informatorów, opracowanie zadań egzaminacyjnych. STANDARD WYMAGAŃ EGZAMIN MISTRZOWSKI Izby rzemieślnicze są uprawnione do przeprowadzania kwalifikacyjnych egzaminów mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. Egzaminy przeprowadzane są w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Klasyfikacja ta zawiera wszystkie zawody, zawarte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego odpowiednio oznaczone (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 265, poz ze zm.). Podstawę przeprowadzania egzaminów mistrzowskich, w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) (Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979, z 2003 r., Nr 137, poz z 2009 r., Nr 6, poz. 33 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z dnia 31 października 2005 r.). W przeprowadzanym badaniu dotyczącym pięciu zawodów: kucharz małej gastronomii, monter-elektronik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, opiekunka środowiskowa, technik rachunkowości tylko dwa zawody znajdują się na liście zawodów, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, tj. monter-elektronik i monter instalacji i urządzeń sanitarnych dla tych zawodów ZRP ustalił standardy wymagań na egzamin czeladniczy Pełna nazwa dokumentu Standard wymagań egzamin mistrzowski dla zawodu

15 Załączniki Potoczna nazwa dokumentu Standard wymagań na egzaminie mistrzowskim 5.3. Stan prawny dokumentu Standardy wprowadzane są uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r., znak: NO-I- 130/STAND/04, w sprawie: standardów wymagań przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła przyjęte standardy dla 105 zawodów (załącznik do Uchwały Nr 5 z dnia 8 marca 2004 r. zawiera zawody), a Uchwała Nr 13 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15 lipca 2004 r., znak: NO-I-130/STAND-I/04 (poz. 106 wykazu monter sieci cieplnych, 107 monter sieci gazowych, 108 monter sieci wodnych i kanalizacyjnych). Uchwała Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 14 czerwca 2005 r., znak: NO-I-130/STAND-I/05 (poz. 109 wykazu technik ortopeda). Uchwała Nr 10 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 20 lipca 2005 r. znak: NO-I- 130/STAND-II/05 (poz.110 wykazu operator urządzeń przemysłu szklarskiego ). Uchwała Nr 9 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 maja 2006 r., znak: NO-I- 130/STAND-II/06 (poz. 111 wykazu wizażystka). Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 grudnia 2007 r., znak: NO-I-130/STAND-II/07 (poz. 112 wykazu monter izolacji przemysłowych, poz. 113 wykazu blacharz izolacji przemysłowych). Pełny wykaz opublikowany jest na stronie W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979 ze zmianą z 2003 r. Dz.U. Nr 137, poz art. 3: 3. Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych. 3a. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3b. 3b. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowią standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, określone w odrębnych przepisach.

16 16 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności 5.6. Autor dokumentu Związek Rzemiosła Polskiego 5.7. Data powstania oraz ostatniej nowelizacji Ustalenie standardów Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r. Ostatnie uzupełnienie Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 grudnia 2007 r Adresat dokumentu komisje egzaminacyjne na podstawie standardu przygotowują zadania i pytania egzaminacyjne (etap praktyczny i teoretyczny); osoby, które chcą przystąpić do egzaminu; autorzy programów szkoleń zawodowych (trzeba jednak przyznać, że w tym obszarze ich przydatność jest bardzo ograniczona); mistrzowie szkolący osoby, które chcą przystąpić do egzaminu mistrzowskiego; organizatorzy szkoleń i kursów, których celem jest teoretyczne przygotowanie do egzaminu mistrzowskiego Struktura dokumentu Nazwa zawodu i kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Informacja ogólna o dwóch etapach egzaminu wraz z informacją o podstawie przygotowywania zadań do etapu praktycznego: Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne; etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego (Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304). Informacje szczegółowe o egzaminie: I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla klasyfikacji w zawodzie, zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą, podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania.

17 Załączniki 17 II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w określonym zawodzie (wykonanie zadań próba pracy) z uwzględnieniem: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy (stosownie do zadania egzaminacyjnego), wykonanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, prezentacja efektów wykonanego zadania. Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych określonymi tematami Konsekwencje dokumentu opracowanie informatorów, opracowanie zadań egzaminacyjnych. OPIS ZAWODU 6.1. Pełna nazwa dokumentu Opis zawodu Klasyfikacja zawodów i specjalności Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz z późn. zm.), klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy. Od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 106, poz. 728). Aktualizowanie klasyfikacji, w tym wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się okresowo średnio raz na dwa lata w drodze zmian ww. rozporządzenia. Wnioskodawcami o wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów/specjalności mogą być ministerstwa lub urzędy centralne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców czy też inne instytucje merytorycznie kompetentne dla danego zawodu/specjalności. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie celowości wprowadzenia zawodu do klasyfikacji, opis zawierający krótką syntezę zawodu i zadania zawodowe, a także informacje dotyczące wymaganego wykształcenia oraz regulacji prawnych danego zawodu, jeśli takie obowiązują. Opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności został analizowany na podstawie zapisów znajdujących się w Przewodniku po zawodach z 2003 roku.

18 18 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności Obecnie na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 4 znajduje się baza danych z opisami zawodów, która jest sukcesywnie aktualizowana. Opis zawiera krótką syntezę zawodu i zadania zawodowe, a także informacje dotyczące wymaganego wykształcenia oraz regulacji prawnych danego zawodu, jeśli takie obowiązują Potoczna nazwa dokumentu Opis zawodu 6.3. Stan prawny dokumentu Dokument nie ma statusu aktu prawnego Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu 6.5. W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji 6.6. Autor dokumentu Departament Rynku Pracy MGPiPS 6.7. Data powstania oraz ostatniej nowelizacji Warszawa Adresat dokumentu 6.9. Struktura dokumentu Nazwa zawodu Zadania i czynności Środowisko pracy Wymagania psychologiczne Wymagania fizyczne i zdrowotne Warunki podjęcia pracy w zawodzie Możliwość awansu w hierarchii zawodowej Zawody pokrewne Literatura Możliwość podjęcia pracy przez dorosłych 6.10 Konsekwencje dokumentu - opracowanie podstaw programowych. STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Standardy wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego zostały opracowane przez KOWEZiU we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 4

19 Załączniki 19 i Sportu. Podczas prac nad modelem standardu zastosowano definicję, według której: Standard wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego to typowe dla zawodu, zgodne z obowiązującymi normami wymagania dotyczące infrastruktury i wyposażenia dydaktycznego pracowni, opracowane z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia w zawodzie oraz standardu wymagań egzaminacyjnych dla tego zawodu. Wyposażenie zgodne ze standardem powinno umożliwić: opanowanie wiedzy i umiejętności właściwych dla danego zawodu, wykonanie zadania egzaminacyjnego w etapie praktycznym egzaminu zawodowego. Model standardu wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego został ustalony podczas spotkania warsztatowego przedstawicieli szkół zawodowych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w dniu 26 marca 2003 r Pełna nazwa dokumentu Standard wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego 7.2. Potoczna nazwa dokumentu Standard wyposażenia dydaktycznego 7.3. Stan prawny dokumentu Dokument nie ma statusu aktu prawnego Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu 7.5. W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji 7.6. Autor dokumentu Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 7.7. Data powstania oraz ostatniej nowelizacji W 2003 roku zespoły autorów-specjalistów opracowały standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla 23 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, kształconych w cyklu 2-letnim. W 2004 roku zespoły autorów-specjalistów opracowały standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla 54 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, kształconych w cyklu 3-letnim. W 2005 roku zespoły autorów-specjalistów opracowały standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla 51 zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych.

20 20 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności W 2006 roku zespoły autorów-specjalistów opracowały standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla 20 zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych Adresat dokumentu Szkoły zawodowe, okręgowe komisje egzaminacyjne, organ prowadzący szkołę. Standardy opracowane przez zespoły specjalistów w zakresie poszczególnych zawodów mogą być wykorzystane do: zapewnienia i poprawy jakości procesu kształcenia zawodowego, zapewnienia warunków do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wdrożenia systemu akredytacji placówek kształcenia ustawicznego, wyrównywania poziomu wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego Struktura dokumentu Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni (tablice rodzaj, środki audiowizualne, miejsca pracy koncepcyjnej dla uczniów i dla nauczycieli oraz dla egzaminatorów podczas egzaminu zawodowego). Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni. Opisy infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych, zawierające: usytuowanie stanowiska (w budynku, kondygnacja, poza budynkiem, w zakładzie pracy, inne); wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko (sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien, drzwi, inne); minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska; wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów (prąd elektryczny rodzaj, woda ciepła, zimna, gaz, sprężone powietrze, wentylacja, inne). Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych zawierające: wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu; wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych; wykaz modeli, symulatorów, fantomów; wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego; stanowisko (stanowiska) komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów właściwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego;

21 Załączniki 21 biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu /pracowni/stanowiska; wykaz środków do udzielania pomocy przedmedycznej; wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny (sprzęt ppoż., do ochrony przed działaniem urządzeń, materiałów i substancji niebezpiecznych, środki ochrony indywidualnej). Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danego zawodu Konsekwencje dokumentu określenie warunków do prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie, ujednolicenie poziomu wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 8.1. Pełna nazwa dokumentu Krajowy standard kwalifikacji zawodowych 8.2. Potoczna nazwa dokumentu i używany w raporcie skrót Standard kwalifikacji zawodowych (KSKZ) 8.3. Stan prawny dokumentu Dokument rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podstawę prawną tworzenia w Polsce systemu krajowych standardów kwalifikacji zawodowych stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz z późn. zm.), w której określono m.in. (art. 4), że: Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności przez: prowadzenie badań i analiz rynku pracy, ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, koordynowanie opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz prowadzenie baz danych o standardach kwalifikacji Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Schemat a) Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia, projekt Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych, nr

22 22 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności BDG-V MK/05. Projekt realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji 8.6. Autor dokumentu Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych są w chwili obecnej opracowaniami autorskimi, nie mają statusu aktów prawnych. W każdym opracowaniu dla zawodu podane są nazwiska autorów, konsultantów, recenzentów, komisji zatwierdzającej Data powstania oraz ostatniej nowelizacji: Pierwszych 8 standardów powstało w latach , w ramach projektu PHARE 98 Analiza potrzeb szkoleniowych, z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ze wsparciem Europejskiej Fundacji Kształcenia Zawodowego w Turynie (European Training Foundation ETF). Następne 40 standardów kwalifikacji zawodowych powstało w latach w projekcie PHARE 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego nadzorowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Kolejne 7 standardów dla zawodów i zakresów pracy występujących w urzędach pracy w ramach kolejnego projektu prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy PHARE 2002 Doskonalenie umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia w dziedzinie wprowadzenia w życie Europejskiej Strategii Zatrudnienia i uczestnictwa w systemie EURES. Następne 200 krajowych standardów kwalifikacji powstało w ramach projektu Departamentu Rynku Pracy: Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Adresat dokumentu KSKZ mogą być wykorzystywane przez zainteresowane osoby i instytucje do różnych celów, np. poradnictwa zawodowego, dostosowania ofert pracy do kwalifikacji osób poszukujących pracy, oceny luki kwalifikacyjnej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, opracowania programów staży i praktyk zawodowych w ramach przygotowania zawodowego, przygotowania podstaw programowych kształcenia w zawodzie, programów kształcenia i doskonalenia zawodowego Struktura dokumentu Podstawy prawne wykonywania zawodu Syntetyczny opis zawodu Wykaz stanowisk pracy Wykaz zadań zawodowych Wykaz składowych kwalifikacji zawodowych Korelacja między zadaniami zawodowymi a składowymi kwalifikacji zawodowych Kwalifikacje ponadzawodowe (umiejętności, wiadomości, cechy psychofizyczne)

23 Załączniki 23 Specyfikacja kwalifikacji ogólnozawodowych, podstawowych i specjalistycznych dla zawodu 8.10.Konsekwencje dokumentu wzrost przejrzystości opisu kwalifikacji na rynku pracy, aktywizacja współpracy przedstawicieli edukacji i rynku pracy podczas projektowania, oceniania i akceptowania KSKZ, możliwość wykorzystywania podczas projektowania dokumentów programowych kształcenia zawodowego.

24 24 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności ZAŁĄCZNIK 2. PYTANIA/PROBLEMY BADAWCZE. KRYTERIA I WSKAŹNIKI Obszary badawcze Pytania badawcze Kryteria Wskaźniki 2. Terminologia 2.1. Jakie słowa kluczowe występują w badanych dokumentach? 2.2. W ilu spośród badanych dokumentów wystąpiło określone słowo kluczowe? 2.3. Jakie niezgodności terminologiczne zostały zidentyfikowane w badanych dokumentach? Występowanie słów kluczowych Częstotliwość występowania określonego słowa kluczowego w badanych dokumentach Niezgodność terminologiczna Niezgodność znaczeniowa Lista słów kluczowych występujących we wszystkich badanych dokumentach Lista słów kluczowych występujących tylko w PP Liczba dokumentów, w których wystąpiło określone słowo kluczowe Różnice w terminologii Zawężony zakres znaczeniowy Rozszerzony zakres znaczeniowy Wykluczający się zakres znaczeniowy 3. Spójność wewnętrzna PP 3.1. Jakie relacje występują pomiędzy elementami struktury PP? 3.2. Czy stopień szczegółowości zapisów poszczególnych elementów struktury PP jest adekwatny do jego zawartości? 3.3. Czy w poszczególnych elementach struktury PP występują zapisy, które nie mają powiązania z zapisami w innych elementach struktury? Zależność między elementami struktury PP Stopień szczegółowości zapisów Stopień powiązań pomiędzy zapisami PP Rodzaj powiązań pomiędzy elementami struktury PP Zapis bardziej uszczegółowiony Zapis bardziej ogólny Liczba zapisów bez powiązań z innymi zapisami

25 Załączniki 25 Obszary badawcze Pytania badawcze Kryteria Wskaźniki 4. Spójność zewnętrzna PP 4.1. Czy w badanym dokumencie występują elementy struktury z PP? Jeśli tak, to jakie? Tożsamość struktury Różnice w strukturze 4.2. Czy w badanym dokumencie występuje element struktury, którego nie ma w PP? Jaka jest jego nazwa? Jaka jest jego zawartość? Występowanie dodatkowych elementów Nazwa dodatkowego elementu Zawartość dodatkowego elementu 4.3. Czy treść zapisów występujących w BD jest zgodna z treścią zapisów w PP? Identyczność zapisu Tożsamość znaczeniowa Brak różnic w zapisach Dodane słowa Pominięte słowa Bliskoznaczny zakres znaczeniowy 4.4. Czy w badanym dokumencie występują niezgodności w zakresie znaczeniowym poszczególnych zapisów? Jeśli tak, to jakie? Niezgodność znaczeniowa Zawężony zakres znaczeniowy Rozszerzony zakres znaczeniowy Sprzeczny zakres znaczeniowy Niezgodność ilościowa Mniejsza liczba elementów Większa liczba elementów

26 26 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności ZAŁĄCZNIK 3. ZAGADNIENIA DO POGŁĘBIONYCH WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH (IDI) Z OSOBAMI ZAANGAŻOWANYMI W OPRACOWANIE PP I. Rola w pracach nad podstawami programowymi 1. Na czym polegała Pani/Pana rola w pracach mających na celu opracowanie podstaw programowych kształcenia zawodowego? Jakie zadania Pani/Panu powierzono? 2. Które z tych zadań były najtrudniejsze? Jakie były przyczyny tych trudności? Czy brakowało Pani/Panu jakichś zasobów, dzięki którym realizacja tego zadania byłaby łatwiejsza? 3. Czy miał(a) Pan(i) wcześniejsze doświadczenia związane z pracą nad przygotowaniem podstaw programowych kształcenia zawodowego? Na czym one polegały? II. Przebieg prac 1. Na jakich założeniach opierały się prace nad podstawami programowymi? W jakiej formie je opracowano, czego dotyczyły te założenia? 2. Czy założenia te opierały się na wynikach jakichś badań i analiz? Czy uwzględniały potrzeby rynku pracy, opinie pracodawców? 3. Kto opracował strukturę podstaw programowych oraz procedurę prac nad ich przygotowaniem? Na czym polegały te procedury? Czy różniły się od wcześniejszych procedur? 4. Czy ustalone procedury były ściśle przestrzegane? Czy miały miejsce jakieś odstępstwa od tych procedur? Z czego one wynikały i na czym polegały? 5. Dlaczego opracowanie podstaw programowych kształcenia zawodowego powierzono Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej? Jakie inne instytucje powinny/mogą realizować tego typu zadania? 6. Czy były jakieś inne ustalenia, na których opierali się w swojej pracy autorzy PP? 7. Jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze autorów podstaw programowych kształcenia zawodowego? Jakie instytucje reprezentowali? Czy zostali przeszkoleni? 8. Czy autorzy zgłaszali jakieś uwagi i sugestie odnośnie swojej pracy? Czego one dotyczyły? W jaki sposób na nie reagowano? 9. Jakie były kryteria wyboru recenzentów? Ilu ich było? Jakie instytucje reprezentowali? 10. Jakie były opinie recenzentów? Czy podstawy programowe były korygowane? W jakim stopniu uwzględnione zostały uwagi recenzentów?

27 Załączniki 27 III. Odbiorcy 1. Z myślą o jakich grupach odbiorców opracowane zostały podstawy programowe kształcenia zawodowego (nauczyciele, autorzy programów nauczania, autorzy podręczników, autorzy standardów egzaminacyjnych, organy prowadzące/nadzorujące szkoły, uczniowie przystępujący do egzaminu na tytuł zawodowy, pracodawcy)? 2. Czy poszczególne grupy odbiorców mogą w jednakowym stopniu korzystać z podstaw programowych? Czy któreś z nich są pod tym względem uprzywilejowane? Czy istnieją jakieś przeszkody w wykorzystywaniu PP przez niektóre grupy odbiorców? IV. Ocena efektów 1. Czy podstawy programowe mają istotny wpływ na jakość kształcenia zawodowego? Jakie warunki musiałyby one spełniać, żeby przyczynić się do podniesienia jakości tego kształcenia? 2. Jakie czynniki przyczyniały się podniesienia/obniżenia efektywności prac nad podstawami programowymi kształcenia zawodowego? 3. Jakie czynniki mogą decydować o dezaktualizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego? Jak często powinny być one uaktualniane? Kto powinien się tym zajmować? 4. Jakie zmiany mogłyby przyczynić się w przyszłości do podniesienia skuteczności i efektywności prac nad podstawami programowymi? Kim powinni być ich autorzy? W jaki sposób należy ich przygotować do tej pracy? 5. Proszę wymienić mocne i słabe strony opracowanych podstaw programowych kształcenia zawodowego, w tym założeń i sposobu organizacji prac nad ich przygotowaniem.

Kształcenie zawodowe w ustawie o systemie oświaty

Kształcenie zawodowe w ustawie o systemie oświaty 104 Technologie informacyjne... Kształcenie zawodowe w ustawie o systemie oświaty (stan na 20 września 2009 roku) Bogusław Tundzios Kształcenie zawodowe zajmuje istotne miejsce w polskim systemie oświatowym.

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Bogdan Kruszakin CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO YBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMY NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DLA RYNKU PRACY

SZKOŁA DLA RYNKU PRACY REGULAMIN II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SZKOŁA DLA RYNKU PRACY organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu Doskonalenie podstaw programowych

Bardziej szczegółowo

LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ

LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie zawodowe LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ realizowanego w ramach projektu SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU organizowanego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku

Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU Warszawa 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego egzamin

Bardziej szczegółowo

PRZEZ EDUKACJĘ DO SUKCESU

PRZEZ EDUKACJĘ DO SUKCESU 1 informacje: 2 W życiu najpierw na wszystko jest jeszcze za wcześnie, a później po prostu jest już zwykle na wszystko za późno Władysław Grzeszczyk Formy kształcenia ustawicznego; wykaz zawodów rzemieślniczych;

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI RAPORT REFERENCYJNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Raport referencyjny ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY

Zespół Policealnych Szkół Medyczno Społecznych Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych. Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY Stan prawny na dzień 01. 03. 2011r. TEKST UJEDNOLOCONY S T A T U T ZESPÓŁ POLICEALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKOŁA POLICEALNA NR 8 DLA DOROSŁYCH W BYTOMIU UL. WROCŁAWSKA 120 1 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Ekspertyza naukowa Dr Agata Świdzińska

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

WYBRANE OBSZARY ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

WYBRANE OBSZARY ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 2014 Autor: dr Ewa Bacia Konsultacje merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjne kursy zawodowe krok po kroku KOWEZiU Warszawa 2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Złotnik-jubiler 731305

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Złotnik-jubiler 731305 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Złotnik-jubiler 731305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r.

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, organów prowadzących i nadzorujących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim Szanowni Państwo, przekazuję

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo