Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 2 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności Autorzy raportu: mgr Monika Bartosiewicz-Niziołek dr Justyna Bluszcz mgr inż. Elżbieta Goźlińska dr Małgorzata Hunin mgr Jolanta Kosakowska mgr Ewa Łoś mgr inż. Maria Michalak mgr Dominik Mytkowski mgr Agnieszka Pfeiffer mgr inż. Maria Suliga dr inż. Ireneusz Woźniak Konsultacje merytoryczno-metodyczne: Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN Recenzenci: dr Elżbieta Drogosz-Zabłocka prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski Menadżer projektu: mgr Agnieszka Pfeiffer Koordynator merytoryczny zadania: mgr inż. Maria Suliga Redakcja językowa: Magdalena Paszkiewicz Opracowanie graficzne: Jacek Goźliński

3 Załączniki 3 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK 1. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH DOKUMENTÓW... 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE... 4 STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH... 7 SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE... 9 STANDARD WYMAGAŃ EGZAMIN CZELADNICZY STANDARD WYMAGAŃ EGZAMIN MISTRZOWSKI OPIS ZAWODU STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZAŁĄCZNIK 2. PYTANIA/PROBLEMY BADAWCZE. KRYTERIA I WSKAŹNIKI ZAŁĄCZNIK 3. ZAGADNIENIA DO POGŁĘBIONYCH WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH (IDI) Z OSOBAMI ZAANGAŻOWANYMI W OPRACOWANIE PP ZAŁĄCZNIK 4. SCENARIUSZ ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH OCENY SPÓJNOŚCI WEWNĘTRZNEJ PP ZAŁĄCZNIK 5. O TOBIE MÓWI BAJKA ZAŁĄCZNIK 6. NOTATKA PRASOWA PAP ZAŁĄCZNIK 7. RECENZJA KSIĄŻKI TYLKO MIŁOŚĆ ZAŁĄCZNIK 8. ARTYKUŁ CO ZROBI ZUS, JEŚLI PRACOWNIK NIE MA RP-7? ZAŁĄCZNIK 9. SŁOWNIK SŁÓW KLUCZOWYCH STOSOWANYCH W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM ZAŁĄCZNIK 10. ZRZUTY Z EKRANÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DOKUMENTÓW, Z OBLICZONYMI W PROGRAMIE NWAT WSKAŹNIKAMI GUNNING FOG INDEX ZAŁĄCZNIK 11. KWESTIONARIUSZ OCENY PRZYDATNOŚCI NARZĘD ORAZ ORGANIZACJI I PRZEBIEGU OCENY SPÓJNOŚCI PP RECENZJA PROF. STEFANA M. KWIATKOWSKIEGO RECENZJA DR ELŻBIETY DROGOSZ-ZABŁOCKIEJ

4 4 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności ZAŁĄCZNIK 1. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH DOKUMENTÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Podstawa programowa kształcenia w zawodzie jest w polskim systemie oświaty kluczowym dokumentem określającym zestawy umiejętności i treści nauczania, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. Zawarte są w niej tzw. treści stałe zawodu, nie podlegające szybkim zmianom, wynikające z podstawowych funkcji pełnionych przez pracownika zatrudnionego na różnych stanowiskach pracy Pełna nazwa dokumentu Podstawa programowa kształcenia w zawodzie 1.2. Potoczna nazwa dokumentu i używany w raporcie skrót Podstawa programowa kształcenia zawodowego (PP) 1.3. Stan prawny dokumentu Podstawy programowe kształcenia w zawodach są wprowadzane na mocy rozporządzeń ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Podstawy programowe kształcenia w konkretnych zawodach wprowadzane są na mocy różnych rozporządzeń (w różnym czasie). Dla zawodów badanych w niniejszym projekcie: monter instalacji i urządzeń sanitarnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2007 r., Nr 213, poz. 1569); natomiast dla pozostałych badanych zawodów, tj.: kucharz małej gastronomii, monterelektronik, technik rachunkowości oraz opiekunka środowiskowa mimo że są opracowane i stosowane w praktyce szkolnej, do końca roku 2008 nie zostały opublikowane w formie rozporządzenia W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji Rozporządzenie wprowadzone na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami), art. 22, ust. 2 lit. d. 1 Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Strona główna Szkoły Kształcenie zawodowe Podstawy programowe Nowelizacja podstaw programowych kształcenia w niektórych zawodach istnieje zapis: Nowe podstawy programowe kształcenia zostały akceptowane przez ministrów właściwych dla tych zawodów oraz zatwierdzone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

5 Załączniki 5 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia: ramowe plany nauczania, w tym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem w szczególności obowiązującego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; podstawy programowe: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, kształcenia w poszczególnych profilach kształcenia ogólnozawodowego, kształcenia w poszczególnych zawodach, uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, umiejętności uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio do poszczególnych etapów kształcenia i typów szkół oraz zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego Autor dokumentu Trudno określić, kto jest autorem podstaw programowych, ponieważ nie podaje się ich ani w wersjach ogłaszanych w rozporządzeniach, ani w wersjach rozpowszechnianych przed ich ogłoszeniem. Opracowywanie podstaw programowych było koordynowane przez KOWEZiU Data powstania oraz ostatniej nowelizacji W podstawach programowych nie podaje się daty opracowania. Natomiast proces legislacyjny trwa bardzo długo. Od roku 2000 opublikowane zostały podstawy programowe dla 83 zawodów na 203 obecnie obowiązujące zawody szkolne. Przy czym nowe rozporządzenia nie odwołują podstaw dotychczas obowiązujących, a jedynie powołują się na obowiązującą klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Z badanych 5 zawodów tylko jeden ma ogłoszoną w formie rozporządzenia podstawę programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik archiwista, technik budownictwa, technik geodeta, technik handlowiec, technik hutnik, technik instrumentów muzycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik włókiennik i mechanik pojazdów samochodowych. (Dz.U. z 2000 r., Nr 78, poz. 887). 2 Zgodnie z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r: Podstawa programowa kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego lub podstawa programowa kształcenia w zawodzie obowiązkowe na danym etapie kształcenia zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

6 6 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego (Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1540). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy. (Dz.U. z 2005 r., Nr 26, poz. 217). Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży (Dz.U r., Nr 10, poz. 54). Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach; blacharz, blacharz samochodowy, koszykarzplecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler (Dz.U r., Nr 62, poz. 439). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej (Dz.U r., Nr 226, poz. 1650). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna (Dz.U r., Nr 213, poz. 1569). Na stronie internetowej MEN dnia r. zamieszczono (a zmieniono r.) wykaz programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach publicznych prowadzących kształcenie zawodowe wiele tych programów dotyczy zawodów, dla których nie ma podstaw programowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia.

7 Załączniki Adresat dokumentu Podstawy programowe adresowane są do autorów programów nauczania (nauczycieli), autorów podręczników szkolnych. Poza tym są one podstawą do opracowywania standardów wymagań egzaminacyjnych Struktura dokumentu Jak pokazały przeprowadzone badania 3, struktury podstaw programowych są różne. Dla każdego z badanych zawodów struktura PP opisana jest w raportach cząstkowych w poszczególnych zawodach. Przykład struktury PP kształcenia w zawodzie przedstawiony jest poniżej. I. OPIS ZAWODU Umiejętności Zadania zawodowe Miejsca pracy Specjalizacje II. BLOKI PROGRAMOWE Bloki programowe Cele kształcenia Treści kształcenia (działy programowe) III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE IV. WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Pomieszczenia dydaktyczne Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Dodatkowe wyposażenie wszystkich pomieszczeń dydaktycznych Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu Konsekwencje dokumentu: opracowanie standardów wymagań egzaminacyjnych, opracowanie programów nauczania, w tym programów modułowych, opracowanie podręczników. STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Standardy wymagań egzaminacyjnych są normą (wzorcem) wiedzy oraz umiejętności, jakie powinien opanować uczeń na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia ustaloną i ogłoszoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Są uszczegółowieniem osiągnięć zawartych w podstawie programowej. Stanowią podstawę przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w całym kraju, niezależnie od tego, jaki program nauczania realizowała dana szkoła. Ogólnokrajowe standardy wymagań egzaminacyjnych (standardy będące podstawą wymagań egzaminacyjnych) przygotowuje 3 Zobacz p Spójność wewnętrzna PP, s. 65.

8 8 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności i przedstawia do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania Centralna Komisja Egzaminacyjna Pełna nazwa dokumentu Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu zawodowego 2.2. Potoczna nazwa dokumentu i używany w raporcie skrót Standard wymagań egzaminacyjnych (SWE) 2.3. Stan prawny dokumentu Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu zawodowego są wprowadzane rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z późniejszymi zmianami (Dz.U r., Nr 49, poz. 411 i z 2005 r. Dz.U. Nr 66, poz. 580) W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji Rozporządzenie wprowadzone na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami). 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia: ( ) 10) standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z uwzględnieniem zasady, że wymagania powinny uwzględniać cele i zadania edukacyjne, zakres treści nauczania oraz umiejętności i osiągnięcia uczniów zawarte w odpowiednich podstawach programowych Autor dokumentu Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje propozycje standardów. Zatwierdza i ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Data powstania oraz ostatniej nowelizacji Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów były wprowadzane etapowo: 2003 r. w 75 zawodach, w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych (Dz.U. Nr 49, poz. 411) r. w 109 zawodach, w których kształcenie odbywa się w technikach i szkołach policealnych (Dz.U. Nr 66, poz. 580).

9 Załączniki r. w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (Dz.U. Nr 226, poz. 1649) r. w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali (Dz.U. Nr 207, poz. 1497) r. w zawodzie opiekun medyczny (Dz.U. Nr 235, poz. 1587). Nowelizacja: 2007 r. w zawodach: drukarz i sprzedawca (Dz.U. Nr 207, poz. 1497) Adresat dokumentu Nauczyciele, uczniowie, rodzice, autorzy zadań egzaminacyjnych, egzaminatorzy, pracodawcy Struktura dokumentu Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie. Część II zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej. lub Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematami. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego Konsekwencje dokumentu opracowanie informatorów, opracowanie zadań egzaminacyjnych. SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest jednym z pięciu dokumentów wchodzących w skład Europass. Europass jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji to 5 dokumentów: Europass CV Europass Paszport językowy Europass Mobilność Europass Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Europass Suplement do dyplomu zawodowego umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji na obszarze całej Europy. Dokument suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wydawany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne od roku 2006.

10 10 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności 3.1. Pełna nazwa dokumentu Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 3.2. Potoczna nazwa dokumentu Suplement do dyplomu 3.3. Stan prawny dokumentu Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wprowadzony jest na mocy rozporządzenia ministra edukacji i nauki Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wprowadza: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z dnia 27 lutego 2006 r.) W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji Dokument Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 15 grudnia 2004 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2004 r Autor dokumentu Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Zatwierdzony w Polsce przez Ministra Edukacji i Nauki Data powstania oraz ostatniej nowelizacji Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 15 grudnia 2004 r. Wprowadzenie suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 27 lutego 2006 r Adresat dokumentu Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony przez okręgową komisję egzaminacyjną Struktura dokumentu Struktura suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: nazwa dyplomu, nazwa dyplomu w tłumaczeniu, profil umiejętności i kompetencji,

11 Załączniki 11 zawody dostępne dla posiadacza dyplomu, podstawa wydania dyplomu, przebieg kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu Konsekwencje dokumentu dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji we wszystkich krajach Unii. STANDARD WYMAGAŃ EGZAMIN CZELADNICZY Izby rzemieślnicze są uprawnione do przeprowadzania kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. Egzaminy przeprowadzane są w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Klasyfikacja ta zawiera wszystkie zawody, zawarte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego odpowiednio oznaczone (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 265, poz ze zm.). Podstawę przeprowadzania egzaminów czeladniczych, w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP). (Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979, z 2003 r., Nr 137, poz z 2009 r., Nr 6, poz. 33 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z dnia 31 października 2005 r.). Ustawodawca zobowiązał, aby w przypadku zawodów tzw. szkolnych (występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz.U. Nr 124, poz. 860 ze zm.) za podstawę przeprowadzania egzaminów czeladniczych przyjąć standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określone w stosownym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Dz.U. Nr 66, poz. 580 z późn. zm). Ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego standardy wymagań egzaminacyjnych w odniesieniu do zawodów szkolnych uwzględniają standardy ustalone przez ministra edukacji narodowej. W przypadku zawodów pozaszkolnych (nie występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) ustalono je z zastosowaniem struktury standardów przyjętych dla zawodów szkolnych. W przeprowadzanym badaniu dotyczącym pięciu zawodów: kucharz małej gastronomii, monter-elektronik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, opiekunka środowiskowa, technik rachunkowości tylko dwa zawody znajdują się na liście zawodów, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, tj. monter-elektronik i monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Dla tych zawodów ZRP ustalił standardy wymagań na egzamin czeladniczy.

12 12 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności 4.1. Pełna nazwa dokumentu Standard wymagań egzamin czeladniczy dla zawodu 4.2. Potoczna nazwa dokumentu: Standard wymagań na egzaminie czeladniczym 4.3. Stan prawny dokumentu Standardy wprowadzane są uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r., znak: NO-I- 130/STAND/04, w sprawie: standardów wymagań przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła (przyjęte standardy dla 105 zawodów załącznik do Uchwały Nr 5 z dnia 8 marca 2004 r. zawiera zawody od Nr 1 do Nr 105). Uchwała Nr 13 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15 lipca 2004 r., znak: NO-I- 130/STAND-I/04 (poz. 106 wykazu monter sieci cieplnych, 107 monter sieci gazowych, 108 monter sieci wodnych i kanalizacyjnych). Uchwała Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 14 czerwca 2005 r., znak: NO-I-130/STAND-I/ 05 (poz. 109 wykazu technik ortopeda). Uchwała Nr 10 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 20 lipca 2005 r., znak: NO-I- 130/STAND-II/05 (poz.110 wykazu operator urządzeń przemysłu szklarskiego). Uchwała Nr 9 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 maja 2006 r., znak: NO-I- 130/STAND-II/06 (poz. 111 wykazu wizażystka). Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 grudnia 2007 r., znak: NO-I -130/STAND-II/07 (poz. 112 wykazu monter izolacji przemysłowych, poz. 113 wykazu blacharz izolacji przemysłowych). Pełny wykaz jest opublikowany na stronie W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979 ze zmianą z 2003 r. Dz.U. Nr 137, poz art. 3: 3. Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych. 3a. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3b. 3b. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

13 Załączniki 13 stanowią standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, określone w odrębnych przepisach Autor dokumentu Związek Rzemiosła Polskiego 4.7. Data powstania oraz ostatniej nowelizacji Ustalenie standardów Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r. Ostatnie uzupełnienie Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 grudnia 2007 r Adresat dokumentu komisje egzaminacyjne na podstawie standardu przygotowują zadania i pytania egzaminacyjne (etap praktyczny i teoretyczny); osoby, które chcą przystąpić do egzaminu; autorzy programów szkoleń zawodowych (trzeba jednak przyznać, że w tym obszarze ich przydatność jest bardzo ograniczona); mistrzowie szkolący osoby, które chcą przystąpić do egzaminu czeladniczego; instruktorzy praktycznej nauki zawodu (mistrzowie) szkolący uczniów, których nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym; organizatorzy szkoleń i kursów, których celem jest teoretyczne przygotowanie do egzaminu czeladniczego; rodzice, nauczyciele Struktura dokumentu Nazwa zawodu i kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz kod z klasyfikacji zawodów szkolnych. Informacja ogólna o dwóch etapach egzaminu wraz z informacją o podstawie przygotowywania zadań do etapu praktycznego: Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne; etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego (Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304). Informacje szczegółowe o egzaminie: I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla klasyfikacji w zawodzie;

14 14 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje zakres umiejętności praktycznych z obszaru kwalifikacji określonych w zawodzie (wykonanie zadań próba pracy) z uwzględnieniem: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy (stosownie do zadania egzaminacyjnego), wykonanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, prezentacja efektów wykonanego zadania. Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych określonymi tematami Konsekwencje dokumentu opracowanie informatorów, opracowanie zadań egzaminacyjnych. STANDARD WYMAGAŃ EGZAMIN MISTRZOWSKI Izby rzemieślnicze są uprawnione do przeprowadzania kwalifikacyjnych egzaminów mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. Egzaminy przeprowadzane są w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Klasyfikacja ta zawiera wszystkie zawody, zawarte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego odpowiednio oznaczone (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 265, poz ze zm.). Podstawę przeprowadzania egzaminów mistrzowskich, w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) (Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979, z 2003 r., Nr 137, poz z 2009 r., Nr 6, poz. 33 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z dnia 31 października 2005 r.). W przeprowadzanym badaniu dotyczącym pięciu zawodów: kucharz małej gastronomii, monter-elektronik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, opiekunka środowiskowa, technik rachunkowości tylko dwa zawody znajdują się na liście zawodów, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, tj. monter-elektronik i monter instalacji i urządzeń sanitarnych dla tych zawodów ZRP ustalił standardy wymagań na egzamin czeladniczy Pełna nazwa dokumentu Standard wymagań egzamin mistrzowski dla zawodu

15 Załączniki Potoczna nazwa dokumentu Standard wymagań na egzaminie mistrzowskim 5.3. Stan prawny dokumentu Standardy wprowadzane są uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r., znak: NO-I- 130/STAND/04, w sprawie: standardów wymagań przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła przyjęte standardy dla 105 zawodów (załącznik do Uchwały Nr 5 z dnia 8 marca 2004 r. zawiera zawody), a Uchwała Nr 13 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15 lipca 2004 r., znak: NO-I-130/STAND-I/04 (poz. 106 wykazu monter sieci cieplnych, 107 monter sieci gazowych, 108 monter sieci wodnych i kanalizacyjnych). Uchwała Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 14 czerwca 2005 r., znak: NO-I-130/STAND-I/05 (poz. 109 wykazu technik ortopeda). Uchwała Nr 10 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 20 lipca 2005 r. znak: NO-I- 130/STAND-II/05 (poz.110 wykazu operator urządzeń przemysłu szklarskiego ). Uchwała Nr 9 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 maja 2006 r., znak: NO-I- 130/STAND-II/06 (poz. 111 wykazu wizażystka). Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 grudnia 2007 r., znak: NO-I-130/STAND-II/07 (poz. 112 wykazu monter izolacji przemysłowych, poz. 113 wykazu blacharz izolacji przemysłowych). Pełny wykaz opublikowany jest na stronie W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979 ze zmianą z 2003 r. Dz.U. Nr 137, poz art. 3: 3. Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych. 3a. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3b. 3b. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowią standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, określone w odrębnych przepisach.

16 16 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności 5.6. Autor dokumentu Związek Rzemiosła Polskiego 5.7. Data powstania oraz ostatniej nowelizacji Ustalenie standardów Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r. Ostatnie uzupełnienie Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12 grudnia 2007 r Adresat dokumentu komisje egzaminacyjne na podstawie standardu przygotowują zadania i pytania egzaminacyjne (etap praktyczny i teoretyczny); osoby, które chcą przystąpić do egzaminu; autorzy programów szkoleń zawodowych (trzeba jednak przyznać, że w tym obszarze ich przydatność jest bardzo ograniczona); mistrzowie szkolący osoby, które chcą przystąpić do egzaminu mistrzowskiego; organizatorzy szkoleń i kursów, których celem jest teoretyczne przygotowanie do egzaminu mistrzowskiego Struktura dokumentu Nazwa zawodu i kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Informacja ogólna o dwóch etapach egzaminu wraz z informacją o podstawie przygotowywania zadań do etapu praktycznego: Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne; etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego (Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304). Informacje szczegółowe o egzaminie: I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla klasyfikacji w zawodzie, zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą, podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania.

17 Załączniki 17 II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w określonym zawodzie (wykonanie zadań próba pracy) z uwzględnieniem: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, organizowanie stanowiska pracy (stosownie do zadania egzaminacyjnego), wykonanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, prezentacja efektów wykonanego zadania. Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych określonymi tematami Konsekwencje dokumentu opracowanie informatorów, opracowanie zadań egzaminacyjnych. OPIS ZAWODU 6.1. Pełna nazwa dokumentu Opis zawodu Klasyfikacja zawodów i specjalności Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz z późn. zm.), klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy. Od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 106, poz. 728). Aktualizowanie klasyfikacji, w tym wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się okresowo średnio raz na dwa lata w drodze zmian ww. rozporządzenia. Wnioskodawcami o wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów/specjalności mogą być ministerstwa lub urzędy centralne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców czy też inne instytucje merytorycznie kompetentne dla danego zawodu/specjalności. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie celowości wprowadzenia zawodu do klasyfikacji, opis zawierający krótką syntezę zawodu i zadania zawodowe, a także informacje dotyczące wymaganego wykształcenia oraz regulacji prawnych danego zawodu, jeśli takie obowiązują. Opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności został analizowany na podstawie zapisów znajdujących się w Przewodniku po zawodach z 2003 roku.

18 18 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności Obecnie na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 4 znajduje się baza danych z opisami zawodów, która jest sukcesywnie aktualizowana. Opis zawiera krótką syntezę zawodu i zadania zawodowe, a także informacje dotyczące wymaganego wykształcenia oraz regulacji prawnych danego zawodu, jeśli takie obowiązują Potoczna nazwa dokumentu Opis zawodu 6.3. Stan prawny dokumentu Dokument nie ma statusu aktu prawnego Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu 6.5. W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji 6.6. Autor dokumentu Departament Rynku Pracy MGPiPS 6.7. Data powstania oraz ostatniej nowelizacji Warszawa Adresat dokumentu 6.9. Struktura dokumentu Nazwa zawodu Zadania i czynności Środowisko pracy Wymagania psychologiczne Wymagania fizyczne i zdrowotne Warunki podjęcia pracy w zawodzie Możliwość awansu w hierarchii zawodowej Zawody pokrewne Literatura Możliwość podjęcia pracy przez dorosłych 6.10 Konsekwencje dokumentu - opracowanie podstaw programowych. STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Standardy wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego zostały opracowane przez KOWEZiU we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 4

19 Załączniki 19 i Sportu. Podczas prac nad modelem standardu zastosowano definicję, według której: Standard wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego to typowe dla zawodu, zgodne z obowiązującymi normami wymagania dotyczące infrastruktury i wyposażenia dydaktycznego pracowni, opracowane z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia w zawodzie oraz standardu wymagań egzaminacyjnych dla tego zawodu. Wyposażenie zgodne ze standardem powinno umożliwić: opanowanie wiedzy i umiejętności właściwych dla danego zawodu, wykonanie zadania egzaminacyjnego w etapie praktycznym egzaminu zawodowego. Model standardu wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego został ustalony podczas spotkania warsztatowego przedstawicieli szkół zawodowych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w dniu 26 marca 2003 r Pełna nazwa dokumentu Standard wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego 7.2. Potoczna nazwa dokumentu Standard wyposażenia dydaktycznego 7.3. Stan prawny dokumentu Dokument nie ma statusu aktu prawnego Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu 7.5. W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji 7.6. Autor dokumentu Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 7.7. Data powstania oraz ostatniej nowelizacji W 2003 roku zespoły autorów-specjalistów opracowały standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla 23 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, kształconych w cyklu 2-letnim. W 2004 roku zespoły autorów-specjalistów opracowały standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla 54 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, kształconych w cyklu 3-letnim. W 2005 roku zespoły autorów-specjalistów opracowały standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla 51 zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych.

20 20 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności W 2006 roku zespoły autorów-specjalistów opracowały standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla 20 zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych Adresat dokumentu Szkoły zawodowe, okręgowe komisje egzaminacyjne, organ prowadzący szkołę. Standardy opracowane przez zespoły specjalistów w zakresie poszczególnych zawodów mogą być wykorzystane do: zapewnienia i poprawy jakości procesu kształcenia zawodowego, zapewnienia warunków do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wdrożenia systemu akredytacji placówek kształcenia ustawicznego, wyrównywania poziomu wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego Struktura dokumentu Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni (tablice rodzaj, środki audiowizualne, miejsca pracy koncepcyjnej dla uczniów i dla nauczycieli oraz dla egzaminatorów podczas egzaminu zawodowego). Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni. Opisy infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych, zawierające: usytuowanie stanowiska (w budynku, kondygnacja, poza budynkiem, w zakładzie pracy, inne); wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko (sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien, drzwi, inne); minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska; wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów (prąd elektryczny rodzaj, woda ciepła, zimna, gaz, sprężone powietrze, wentylacja, inne). Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych zawierające: wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu; wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych; wykaz modeli, symulatorów, fantomów; wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego; stanowisko (stanowiska) komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów właściwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego;

21 Załączniki 21 biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu /pracowni/stanowiska; wykaz środków do udzielania pomocy przedmedycznej; wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny (sprzęt ppoż., do ochrony przed działaniem urządzeń, materiałów i substancji niebezpiecznych, środki ochrony indywidualnej). Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danego zawodu Konsekwencje dokumentu określenie warunków do prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie, ujednolicenie poziomu wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 8.1. Pełna nazwa dokumentu Krajowy standard kwalifikacji zawodowych 8.2. Potoczna nazwa dokumentu i używany w raporcie skrót Standard kwalifikacji zawodowych (KSKZ) 8.3. Stan prawny dokumentu Dokument rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podstawę prawną tworzenia w Polsce systemu krajowych standardów kwalifikacji zawodowych stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz z późn. zm.), w której określono m.in. (art. 4), że: Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności przez: prowadzenie badań i analiz rynku pracy, ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, koordynowanie opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz prowadzenie baz danych o standardach kwalifikacji Pełna nazwa rozporządzenia/uchwały/projektu Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Schemat a) Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia, projekt Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych, nr

22 22 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności BDG-V MK/05. Projekt realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W przypadku rozporządzenia tytuł ustawy i pełna treść delegacji 8.6. Autor dokumentu Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych są w chwili obecnej opracowaniami autorskimi, nie mają statusu aktów prawnych. W każdym opracowaniu dla zawodu podane są nazwiska autorów, konsultantów, recenzentów, komisji zatwierdzającej Data powstania oraz ostatniej nowelizacji: Pierwszych 8 standardów powstało w latach , w ramach projektu PHARE 98 Analiza potrzeb szkoleniowych, z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ze wsparciem Europejskiej Fundacji Kształcenia Zawodowego w Turynie (European Training Foundation ETF). Następne 40 standardów kwalifikacji zawodowych powstało w latach w projekcie PHARE 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego nadzorowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Kolejne 7 standardów dla zawodów i zakresów pracy występujących w urzędach pracy w ramach kolejnego projektu prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy PHARE 2002 Doskonalenie umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia w dziedzinie wprowadzenia w życie Europejskiej Strategii Zatrudnienia i uczestnictwa w systemie EURES. Następne 200 krajowych standardów kwalifikacji powstało w ramach projektu Departamentu Rynku Pracy: Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Adresat dokumentu KSKZ mogą być wykorzystywane przez zainteresowane osoby i instytucje do różnych celów, np. poradnictwa zawodowego, dostosowania ofert pracy do kwalifikacji osób poszukujących pracy, oceny luki kwalifikacyjnej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, opracowania programów staży i praktyk zawodowych w ramach przygotowania zawodowego, przygotowania podstaw programowych kształcenia w zawodzie, programów kształcenia i doskonalenia zawodowego Struktura dokumentu Podstawy prawne wykonywania zawodu Syntetyczny opis zawodu Wykaz stanowisk pracy Wykaz zadań zawodowych Wykaz składowych kwalifikacji zawodowych Korelacja między zadaniami zawodowymi a składowymi kwalifikacji zawodowych Kwalifikacje ponadzawodowe (umiejętności, wiadomości, cechy psychofizyczne)

23 Załączniki 23 Specyfikacja kwalifikacji ogólnozawodowych, podstawowych i specjalistycznych dla zawodu 8.10.Konsekwencje dokumentu wzrost przejrzystości opisu kwalifikacji na rynku pracy, aktywizacja współpracy przedstawicieli edukacji i rynku pracy podczas projektowania, oceniania i akceptowania KSKZ, możliwość wykorzystywania podczas projektowania dokumentów programowych kształcenia zawodowego.

24 24 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności ZAŁĄCZNIK 2. PYTANIA/PROBLEMY BADAWCZE. KRYTERIA I WSKAŹNIKI Obszary badawcze Pytania badawcze Kryteria Wskaźniki 2. Terminologia 2.1. Jakie słowa kluczowe występują w badanych dokumentach? 2.2. W ilu spośród badanych dokumentów wystąpiło określone słowo kluczowe? 2.3. Jakie niezgodności terminologiczne zostały zidentyfikowane w badanych dokumentach? Występowanie słów kluczowych Częstotliwość występowania określonego słowa kluczowego w badanych dokumentach Niezgodność terminologiczna Niezgodność znaczeniowa Lista słów kluczowych występujących we wszystkich badanych dokumentach Lista słów kluczowych występujących tylko w PP Liczba dokumentów, w których wystąpiło określone słowo kluczowe Różnice w terminologii Zawężony zakres znaczeniowy Rozszerzony zakres znaczeniowy Wykluczający się zakres znaczeniowy 3. Spójność wewnętrzna PP 3.1. Jakie relacje występują pomiędzy elementami struktury PP? 3.2. Czy stopień szczegółowości zapisów poszczególnych elementów struktury PP jest adekwatny do jego zawartości? 3.3. Czy w poszczególnych elementach struktury PP występują zapisy, które nie mają powiązania z zapisami w innych elementach struktury? Zależność między elementami struktury PP Stopień szczegółowości zapisów Stopień powiązań pomiędzy zapisami PP Rodzaj powiązań pomiędzy elementami struktury PP Zapis bardziej uszczegółowiony Zapis bardziej ogólny Liczba zapisów bez powiązań z innymi zapisami

25 Załączniki 25 Obszary badawcze Pytania badawcze Kryteria Wskaźniki 4. Spójność zewnętrzna PP 4.1. Czy w badanym dokumencie występują elementy struktury z PP? Jeśli tak, to jakie? Tożsamość struktury Różnice w strukturze 4.2. Czy w badanym dokumencie występuje element struktury, którego nie ma w PP? Jaka jest jego nazwa? Jaka jest jego zawartość? Występowanie dodatkowych elementów Nazwa dodatkowego elementu Zawartość dodatkowego elementu 4.3. Czy treść zapisów występujących w BD jest zgodna z treścią zapisów w PP? Identyczność zapisu Tożsamość znaczeniowa Brak różnic w zapisach Dodane słowa Pominięte słowa Bliskoznaczny zakres znaczeniowy 4.4. Czy w badanym dokumencie występują niezgodności w zakresie znaczeniowym poszczególnych zapisów? Jeśli tak, to jakie? Niezgodność znaczeniowa Zawężony zakres znaczeniowy Rozszerzony zakres znaczeniowy Sprzeczny zakres znaczeniowy Niezgodność ilościowa Mniejsza liczba elementów Większa liczba elementów

26 26 Raport końcowy z przygotowania metodologii oceny spójności ZAŁĄCZNIK 3. ZAGADNIENIA DO POGŁĘBIONYCH WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH (IDI) Z OSOBAMI ZAANGAŻOWANYMI W OPRACOWANIE PP I. Rola w pracach nad podstawami programowymi 1. Na czym polegała Pani/Pana rola w pracach mających na celu opracowanie podstaw programowych kształcenia zawodowego? Jakie zadania Pani/Panu powierzono? 2. Które z tych zadań były najtrudniejsze? Jakie były przyczyny tych trudności? Czy brakowało Pani/Panu jakichś zasobów, dzięki którym realizacja tego zadania byłaby łatwiejsza? 3. Czy miał(a) Pan(i) wcześniejsze doświadczenia związane z pracą nad przygotowaniem podstaw programowych kształcenia zawodowego? Na czym one polegały? II. Przebieg prac 1. Na jakich założeniach opierały się prace nad podstawami programowymi? W jakiej formie je opracowano, czego dotyczyły te założenia? 2. Czy założenia te opierały się na wynikach jakichś badań i analiz? Czy uwzględniały potrzeby rynku pracy, opinie pracodawców? 3. Kto opracował strukturę podstaw programowych oraz procedurę prac nad ich przygotowaniem? Na czym polegały te procedury? Czy różniły się od wcześniejszych procedur? 4. Czy ustalone procedury były ściśle przestrzegane? Czy miały miejsce jakieś odstępstwa od tych procedur? Z czego one wynikały i na czym polegały? 5. Dlaczego opracowanie podstaw programowych kształcenia zawodowego powierzono Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej? Jakie inne instytucje powinny/mogą realizować tego typu zadania? 6. Czy były jakieś inne ustalenia, na których opierali się w swojej pracy autorzy PP? 7. Jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze autorów podstaw programowych kształcenia zawodowego? Jakie instytucje reprezentowali? Czy zostali przeszkoleni? 8. Czy autorzy zgłaszali jakieś uwagi i sugestie odnośnie swojej pracy? Czego one dotyczyły? W jaki sposób na nie reagowano? 9. Jakie były kryteria wyboru recenzentów? Ilu ich było? Jakie instytucje reprezentowali? 10. Jakie były opinie recenzentów? Czy podstawy programowe były korygowane? W jakim stopniu uwzględnione zostały uwagi recenzentów?

27 Załączniki 27 III. Odbiorcy 1. Z myślą o jakich grupach odbiorców opracowane zostały podstawy programowe kształcenia zawodowego (nauczyciele, autorzy programów nauczania, autorzy podręczników, autorzy standardów egzaminacyjnych, organy prowadzące/nadzorujące szkoły, uczniowie przystępujący do egzaminu na tytuł zawodowy, pracodawcy)? 2. Czy poszczególne grupy odbiorców mogą w jednakowym stopniu korzystać z podstaw programowych? Czy któreś z nich są pod tym względem uprzywilejowane? Czy istnieją jakieś przeszkody w wykorzystywaniu PP przez niektóre grupy odbiorców? IV. Ocena efektów 1. Czy podstawy programowe mają istotny wpływ na jakość kształcenia zawodowego? Jakie warunki musiałyby one spełniać, żeby przyczynić się do podniesienia jakości tego kształcenia? 2. Jakie czynniki przyczyniały się podniesienia/obniżenia efektywności prac nad podstawami programowymi kształcenia zawodowego? 3. Jakie czynniki mogą decydować o dezaktualizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego? Jak często powinny być one uaktualniane? Kto powinien się tym zajmować? 4. Jakie zmiany mogłyby przyczynić się w przyszłości do podniesienia skuteczności i efektywności prac nad podstawami programowymi? Kim powinni być ich autorzy? W jaki sposób należy ich przygotować do tej pracy? 5. Proszę wymienić mocne i słabe strony opracowanych podstaw programowych kształcenia zawodowego, w tym założeń i sposobu organizacji prac nad ich przygotowaniem.

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r.

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w rzemiośle Walidowany i unowocześniany przez stulecia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość Syntea Mój zawód moja przyszłość - zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/karty-zawod%c3%b3w.pdf

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w ustawie o systemie oświaty

Kształcenie zawodowe w ustawie o systemie oświaty 104 Technologie informacyjne... Kształcenie zawodowe w ustawie o systemie oświaty (stan na 20 września 2009 roku) Bogusław Tundzios Kształcenie zawodowe zajmuje istotne miejsce w polskim systemie oświatowym.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawiera informacje o zawodach, do których można przygotować się w zasadniczej szkole zawodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych ZAŁĄCZNIK 2. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 18 grudnia 2012r. znak: NO-I-130/Standardy/12

Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 18 grudnia 2012r. znak: NO-I-130/Standardy/12 Uchwała Nr 20 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 18 grudnia 2012r. znak: NO-I-130/Standardy/12 w sprawie: ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w w o je w ó dztwie śląskim Informacje ogólne Jaworzno 2014 Jaworzno, 19 grudnia 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BRANŻ I WCHODZĄCYCH W ICH SKŁAD ZAWODÓW

WYKAZ BRANŻ I WCHODZĄCYCH W ICH SKŁAD ZAWODÓW WYKAZ BRANŻ I WCHODZĄCYCH W ICH SKŁAD ZAWODÓW Lp. Nazwa branży Nazwa zawodu 1 poligraficzno-fotograficzna fotograf fototechnik technik cyfrowych procesów graficznych introligator drukarz technik procesów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W PRACY DYREKTORA SZKOŁY

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W PRACY DYREKTORA SZKOŁY WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W PRACY DYREKTORA SZKOŁY (wybranych) I. Ustawy II. Rozporządzenia dotyczące organizacji i zarządzania szkołą III. Rozporządzenia dotyczące kwalifikacji, dokształcania, rozwoju nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2011 I. NOWELIZACJE. Zmiany do ustawy o systemie oświaty. Zmiany do ustawy Karta Nauczyciela

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2011 I. NOWELIZACJE. Zmiany do ustawy o systemie oświaty. Zmiany do ustawy Karta Nauczyciela PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2011 I. NOWELIZACJE Zmiany do ustawy o systemie oświaty 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Część I. Część II

Szanowni Państwo! Część I. Część II Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2016 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych Kaków, 27 stycznia 2014 Akty prawne określające powoływanie komisji, warunki dopuszczania do egzaminów oraz sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo