Strona znajduje się w archiwum. Podsumowanie działań pn. "Bezpieczne Wakacje 2007"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona znajduje się w archiwum. Podsumowanie działań pn. "Bezpieczne Wakacje 2007""

Transkrypt

1 Źródło: Wygenerowano: Poniedziałek, 5 października 2015, 06:22 Strona znajduje się w archiwum. Podsumowanie działań pn. "Bezpieczne Wakacje 2007" INFORMACJA z przeprowadzonych czynności i podjętych działań na podstawie zadań wskazanych w Zaleceniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji działań administracji rządowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynkuw okresie letnim w 2007 roku Na podstawie Zaleceń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji działań administracji rządowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim pn. BEZPIECZNE WAKACJE, wojewodowie, jako koordynatorzy akcji podjęli działania zmierzające do realizacji zadań przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz administrację zespoloną w województwie. Bezpieczne wakacje były realizacją wspólnych inicjatyw wyżej wymienionych podmiotów z organizacjami pozarządowymi i instytucjami organizującymi wypoczynek dzieciom i młodzieży w następujących obszarach: - bezpieczeństwo na drogach, - bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku, - bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Realizacji zadań w powyższych obszarach towarzyszyły zintegrowane działania wszystkich formacji nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wsparte działaniami administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Partnerem współpracy była m.in. Żandarmeria Wojskowa, Straż Ochrony Kolei, a także straże gminne/miejskie. Wyznaczone obszary i zadania do realizacji w czasie wakacji oraz zobowiązanie służb i inspekcji do ich wykonania, stanowiło wypełnienie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Niniejsza informacja, zgodnie z wytycznymi ze spotkania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wojewodami i komendantami wojewódzkimi Policji w sierpniu br. w sprawie realizacji

2 priorytetowych programów nadzorowanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji, zawiera przedstawienie najciekawszych inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty wraz z wypracowanymi wnioskami końcowymi i próbą oceny przeprowadzonych działań. Minister SWiA występując do podmiotów zaangażowanych w realizację Zaleceń zaznaczył potrzebę usystematyzowania charakteru podejmowanych czynności z podziałem na trzy obszary oraz wykonawców tych zadań. Przesłane informacje cząstkowe w większości uwzględniały powyższą strukturę. Zaznaczyć należy, że przyjętą formułę zastosowali następujący wojewodowie: lubelski, małopolski, pomorski, śląski, zachodniopomorski, podlaski, świętokrzyski, lubuski, opolski i dolnośląski. Ze sprawozdań wojewodów jednoznacznie wynika, iż prowadzenie wspólnego monitoringu przez inspekcje i straże miejsc wypoczynku pozwoliło na ich ocenę pod względem atrakcyjności zainicjowanych akcji, nowatorstwa użytecznych pomysłów, aktywności uczestników oraz aktywizacji i zaangażowania lokalnego środowiska. Z tragicznych zdarzeń mających miejsce podczas okresu wakacyjnego na szczególną uwagę zasługuje akcja ratowniczo poszukiwawcza prowadzona po przejściu w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich woj. warmińsko mazurskiego, tzw. Białego szkwału. Wydarzenie to z pewnością stanowić będzie doświadczenie, które w przyszłości wygeneruje konieczność kontynuacji kompleksowych działań w opisywanym okresie. Statystyki i ocena pracy Policji Okres wakacyjny w 2007 roku (lipiec i sierpień) pod względem statystyk policyjnych był bardziej bezpieczny niż rok temu. O ponad 14 % spadła liczba przestępstw o charakterze kryminalnym (sprawy stwierdzone przez Policję w lipcu i sierpniu). Zmniejszyła się zwłaszcza liczba przestępstw najbardziej dokuczliwych: ponad 18 % mniej kradzieży, ponad 29 % mniej kradzieży pojazdów, 20 % mniej włamań, ponad 26 % mniej przestępstw rozbójniczych (rozboje, wymuszenia, kradzieże rozbójnicze). Kwalifikacja prawna Lipiec i sierpień Okres % 1. Przestępstwa kryminalne (ogółem) ,5 1. Kradzież cudzej rzeczy (bez samochodu) Kradzież samochodu ,7 1. Kradzież z włamaniem ,7 1. Rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze ,2 1. Bójka lub pobicie ,3 Jednocześnie należy zaznaczyć, że w dniach 31 sierpnia 4 września 2007 roku Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło badanie na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych Polaków (844 respondentów). Celem badania była ocena działalności instytucji publicznych, w tym Policji. Systematycznie rośnie odsetek Polaków pozytywnie oceniających działalność Policji. W styczniu 2007 r. wynosił 71%, w maju 72%, a we wrześniu odsetek dobrych ocen stanowił 74%. W porównaniu do

3 roku poprzedniego oceny pozytywne zwiększyły się o 9 punktów procentowych. WNIOSKI i UWAGI Z analizy sprawozdań wojewodów wynikają następujące propozycje do realizacji przed następnym sezonem wakacyjnym oraz w trakcie wakacji: Potrzeba przeprowadzania zajęć profilaktycznych z uczniami odnośnie bezpiecznego wypoczynku realizowanych przez Kuratorium Oświaty, dyrektorów i kadrę nauczycielską szkół (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pomagających przy pracach polowych). Przeprowadzanie przez Inspekcję Transportu Drogowego kontroli firm transportowych zajmujących się przewozami turystycznymi (przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego). Kontynuacja współpracy z lokalnymi mass-mediami zapewniającej nagłośnienie problematyki związanej z bezpieczeństwem wypoczywających, współpracę tę należy intensyfikować w kolejnych sezonach. Rozszerzenie akcji informacyjnej przed okresem wakacyjnym w celu zmniejszenia ilości zgłoszeń dot. zastrzeżeń organizacji wypoczynku po upływie terminu określonego przepisami (wyeliminowanie przedstawiania przez organizatorów dokumentacji niekompletnej). Propagowanie zasad bezpiecznego i kontrolowanego przez rodziców oraz opiekunów dostępu dzieci i młodzieży do informacji w sieci Internet. Podejmowanie działań na szczeblu lokalnym w celu organizacji czasu wolnego dla młodych ludzi (wskazane jest rozważenie korzystania przez dzieci i młodzież nieodpłatnie z bazy sportowo-rekreacyjnej w ramach wypoczynku letniego - szczególnie zagrożone jest środowisko dzieci pozostających w miejscach zamieszkania bez opieki rodziców. W tym celu należy opracować zasady współpracy z jednostkami administracji terytorialnej celem usprawnienia działań związanych z organizacją letniego wypoczynku szczególnie dla dzieci z rodzin najuboższych oraz wypoczynku dla dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Kontynuacja podczas wakacji akcji dożywiania dzieci z najuboższych rodzin, które pozostają w domach, a w roku szkolnym korzystają z akcji dożywiania (akcja ta w okresie wakacyjnym nie jest prowadzona i dlatego dzieci te niejednokrotnie głodują). Eliminacja zagrożeń wynikających z poruszania się po drogach leśnych i górskich quadów oraz organizowania ekstremalnych zjazdów rowerowych. Prowadzący te pojazdy stwarzają poważne

4 zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno dla siebie jak również dla pieszych turystów na szlakach. Wprowadzenie zasady strzeżenia kąpielisk na akwenach także realizowanej w miesiącach poprzedzających sezon wypoczynkowy (maj-czerwiec) oraz w dni weekendowe. Z uwag pracowników WOPR wynika, że w miesiącach przedwakacyjnych (maj, czerwiec) dochodzi do wielu nieszczęśliwych wypadków w wodzie. Niestety w tym okresie większość kąpielisk jest niestrzeżona. Ponadto należy rozważyć nowelizację obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Obecny stan prawny dopuszcza funkcjonowanie obiektów, które zapewniają jedynie minimum z wymaganych przepisami warunków socjalnych. Kategoryzacja obiektów wypoczynku dla dzieci i młodzieży zapobiegłaby nierzetelnym ofertom składanym przez organizatorów oraz interwencjom zgłaszanym Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez uczestników wypoczynku. Informacja wojewodów oraz służb nadzorowanych przez Ministra SWiA 1. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH Komenda Główna Policji W obszarze ruchu drogowego koordynowano działania, ukierunkowane w szczególności na zmniejszenie liczby osób zabitych w wypadkach drogowych. Działania te wynikają z Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym GAMBIT, rekomendacji Komisji Europejskiej oraz Programu działania na rok 2007 Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL oraz inicjatyw własnych. Podczas wakacji koordynowano następujące działania prowadzone przez jednostki Policji: 1. Kontrola trzeźwości kierujących działania ukierunkowane na eliminowanie z ruchu kierujących w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, bądź będących pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Podczas całodobowych działań, przeprowadzonych dwukrotnie w okresie wakacji, poddano badaniu na zawartość alkoholu kierujących, a 288 testom na obecność środków odurzających. Ujawniono 1568 osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu oraz 6 pod wpływem środków odurzających. 2. Kontrola prędkości działania polegające na egzekwowaniu od kierujących stosowania się do ograniczeń prędkości. W przeprowadzonych pięciokrotnie działaniach ujawniono przy użyciu ręcznych mierników prędkości i wideorejestratorów wykroczeń oraz wykroczeń zarejestrowanych automatycznie. Na uwagę zasługuje fakt, iż z 377 wypadków, które wydarzyły się w dniach działań, tylko 2 zaistniały w miejscach objętych automatycznym pomiarem prędkości.

5 3. Używanie pasów bezpieczeństwa działania ukierunkowane na stosowanie się kierujących i pasażerów do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci. W przeprowadzonych dwukrotnie działaniach skontrolowano pojazdów i ujawniono 6422 przypadki niekorzystania przez kierujących z pasów bezpieczeństwa, 1390 przypadków niekorzystania z pasów przez pasażerów oraz 270 przypadków nieprawidłowego przewożenia dzieci. 4. Transport drogowy działania ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy. W przeprowadzonych działaniach skontrolowano pojazdów w tym 6734 samochody ciężarowe i 2667 autobusów. Ujawniono: kierujących pod wpływem alkoholu; naruszeń przepisów o ruchu drogowym; - 52 naruszenia związane z czasem pracy kierowcy; nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów; - nałożono 7304 mandatów karnych; - zatrzymano 1948 dowodów rejestracyjnych i 157 uprawnień do kierowania pojazdami. 5. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego działania mające na celu bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz ich stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. W przeprowadzonych działaniach ujawniono 602 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami, polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowemu przejeżdżaniu przejść dla pieszych, jak również 1754 wykroczenia popełnione przez rowerzystów i 5837 wykroczeń popełnionych przez pieszych. W stosunku do rowerzystów i pieszych policjanci zastosowali łącznie 7457 środków prawnych. Ponadto, w okresie wakacji 2007 r. nadzorowano działania Bezpieczny weekend polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym podczas okresu wzmożonego ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. długiego sierpniowego weekendu. Intensywność oraz sposób przeprowadzenia tych działań dostosowane były przez jednostki terenowe Policji do bieżących potrzeb lokalnych. Dokonując analizy przeprowadzonych działań należy podkreślić iż odniosły one pożądany skutek - wakacje w 2007 r. były bezpieczniejsze. W porównaniu z rokiem ubiegłym, odnotowano mniejszą liczbę wypadków drogowych oraz mniejszą liczbę osób w nich zabitych i rannych. W okresie letnim ( r.) na terenie Polski zaistniało 9799 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło osób, a obrażenia ciała odniosło osób. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest to: - o 259 mniej wypadków, tj. - 2,6 %,

6 - o 56 mniej osób zabitych, tj.- 4,9 %, - o 49 mniej osób rannych, tj. - 0,4 %. Ponadto, należy podkreślić, że w badanym okresie stwierdzono spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości) o osób, którego przyczyn należy upatrywać m.in. w prowadzonych działaniach i kampaniach medialnych. Wspomnieć należy również o wdrożeniu od lipca br. do taktyki pełnienia służby na drogach działań kaskadowych. Obserwacje zachowań kierujących w miejscach automatycznego pomiaru prędkości doprowadziły do stwierdzenia, że zdecydowana większość kierujących zmniejsza prędkość jazdy w strefie pomiaru, zaś przed i za punktem nie stosuje się do ograniczeń, co wskazywałoby na potrzebę zintensyfikowania działań kontrolnych w postaci stacjonarnego lub dynamicznego pomiaru prędkości w miejscach sąsiadujących z usytuowanymi masztami fotoradarów. Zgodnie z wydanymi w powyższej sprawie poleceniami, jednostki terenowe Policji, w oparciu o własną analizę stanu bezpieczeństwa określiły drogi, gdzie zaistniało najwięcej zdarzeń, a których przyczyną było przekroczenie dozwolonej prędkości. W pierwszej kolejności na te odcinki dróg kierowane były patrole, które ujawniały wykroczenia w sąsiadujących ze sobą miejscach. Zintensyfikowany został również nadzór dynamiczny nad ruchem drogowym, realizowany przy wykorzystaniu pojazdów wyposażonych w wideorejestrator. Skuteczność tej formy nadzoru potwierdzona została we wcześniej prowadzonych działaniach, czego efektem była poprawa bezpieczeństwa na odcinkach dróg objętych nadzorem dynamicznym. Pozytywnym symptomem wdrażania nowych form pełnienia służby na drogach stało się coraz częstsze wykorzystanie do koordynacji działań i nadzoru nad ruchem drogowym statków powietrznych, zarówno policyjnych, jak i cywilnych w ramach współpracy z lokalnymi aeroklubami. Ponadto, w okresie wakacyjnym z inicjatywy komend wojewódzkich Policji realizowane były działania lokalne, wśród których wymienić należy: - Bezpieczna ósemka (2 razy) działania prowadzone wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, polegające na zwiększeniu liczby patroli na drodze krajowej nr 8, z udziałem lotnictwa policyjnego, połączone z kampanią medialną skierowaną do uczestników ruchu drogowego, obrazującą skutki nie stosowania się do przepisów ruchu drogowego; - Bezpieczne Bieszczady działania polegające na objęciu szczególnym nadzorem ciągów komunikacyjnych prowadzących do najpopularniejszych w regionie miejsc letniego wypoczynku; - Bezpieczna droga akcja realizowana poprzez skoncentrowanie radiowozów wyposażonych w wideorejestrator na wybranym odcinku drogi w granicach jednego lub dwóch województw prowadzona cyklicznie w dni weekendowe; - Bezpieczna trasa przedsięwzięcie polegające na kierowaniu maksymalnej liczby policjantów wyposażonych w sprzęt do pomiaru prędkości na wybrane odcinki drogi w obszarze jednego

7 województwa - prowadzone cyklicznie w dni weekendowe przy wsparciu sprzętu lotniczego z lokalnego aeroklubu. Przewidując wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynikający ze wzmożonego ruchu tranzytowego i lokalnego Komenda Główna Policji zintensyfikowała współpracę z Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej, wynikiem której była możliwość wsparcia Policji przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (na mocy Zarządzenia Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji), co pozwoliło w sposób istotny zwiększyć liczbę patroli na drogach, zwłaszcza w trakcie prowadzenia działań "Ostatni weekend wakacji". Ponadto dostrzegając konieczność zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa w komunikacji publicznej w dniu 18 czerwca 2007 r. w trakcie posiedzenia Centralnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych poruszono temat dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w związku z sezonem urlopowo - wypoczynkowym, uwzględniając zalecenia MSWiA Bezpieczne Wakacje Jednym z wniosków tego posiedzenia było zobligowanie podmiotów uczestniczących w pracach Centralnego Zespołu do podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa podróżnych. Przyjęto także zapis, że wybrane spółki kolejowe realizować będą przedsięwzięcia sprzyjające bezpieczeństwu podróżnych w okresie wakacyjno - urlopowym. Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji, z dnia 20 czerwca 2001 r. zawartymi w Planie współdziałania Komend Wojewódzkich Policji w prewencyjno - operacyjnym zabezpieczeniu pociągów w komunikacji krajowej i międzynarodowej, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych, w wybranych jednostkach Policji kontynuowane były w tym okresie działania prewencyjne i operacyjne na głównych szlakach kolejowych PKP przebiegających przez teren kraju. Straż Graniczna Funkcjonariusze w ramach zadań przeprowadzali szczegółową kontrolę stanu technicznego pojazdów w tym w szczególności autobusów przewożących dzieci i młodzież. Podczas kontroli autobusów zdarzały się przypadki nieprawidłowości dot. ich wyposażenia, braku dokumentów oraz nieprawidłowego stanu technicznego, które skutkowały odmową wydania zgody na przekroczenie granicy państwowej. Przykładem tego mogą być działania prowadzone na odcinku Warmińsko Mazurskiego OSG gdzie skontrolowano w przejściach granicznych 4830 autobusy i stwierdzono m.in.: nieprawidłowy stan techniczny 5 autobusów, którym nie zezwolono na przekroczenie granicy państwowej. W okresie nasilonego ruchu granicznego na wszystkie drogowe przejścia graniczne kierowano do kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież dodatkowych funkcjonariuszy Straży Granicznej celem maksymalnego skrócenia czasu odprawy granicznej, które dzięki temu przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Realizowano także ścisłą współpracę w zakresie sprawnego dokonywania odpraw granicznych z Urzędami Celnymi oraz służbami granicznymi stron sąsiednich. Województwo lubelskie Na terenie województwa funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei brali czynny udział

8 w kampanii społecznej Bezpieczny przejazd Zatrzymaj się i żyj, na wytypowanych przejazdach kolejowych. Ogółem na przejazdach w akcji zostało pouczonych 27 kierowców, wylegitymowano 86, a w 64 przypadkach rażącego naruszenia przepisów nałożono mandaty karne. Inspektorzy WITD prowadzili kontrole drogowe, w toku których ogółem skontrolowano 128 autobusów przewożących osoby, w tym: - 23 autobusy wykonujące przewozy dzieci na/z letniego wypoczynku w ramach akcji Bezpieczny Autokar wakacje 2007 r.. W wyniku kontroli nałożono 5 mandatów karnych oraz zatrzymano 2 dowody rejestracyjne, autobusów w ramach działań kontrolnych Przewóz osób bezpieczny autokar. Ponadto Oddział Żandarmerii Wojskowej wraz z podległymi Placówkami ŻW z terenu województwa wystawił łącznie 206 patroli (podczas zabezpieczenia imprez masowych 34), z tego wspólnie z Policją 123. Województwo lubuskie Minimalizując zagrożenia oraz przeciwdziałając wszelkim zjawiskom negatywnie oddziałującym na dzieci i młodzież w okresie przedwakacyjnym (czerwiec 2007 r.) wszystkie jednostki Policji województwa lubuskiego podjęły działania prewencyjne pod hasłem GIMBUS PATROL. W ramach tych działań nawiązano współpracę o charakterze profilaktycznym i szkoleniowym z 268 dyrektorami, 201 pedagogami szkolnymi i 44 członkami rad rodziców (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Województwo małopolskie Podczas prowadzenia działań o charakterze wielopodmiotowym podjęta została współpraca z przedstawicielami władz oświatowych, samorządami, organizatorami wypoczynku oraz m.in. Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Miejską, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Okręgowymi Stacjami Diagnostycznymi. Działania kontrolne uzupełniane były aktywną działalnością informacyjno edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Województwo opolskie W ramach akcji mającej na celu zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Nysie zorganizowali rozgrywki Ligi Podwórkowej, w których udział wzięło 17 drużyn piłkarskich. Finały rozgrywek zaplanowano na wrzesień i zostały one połączone z zabawą dla dzieci pod hasłem: Bezpieczna Droga do Szkoły.

9 Województwo pomorskie Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowało w Gdańsku konferencję, w której poruszono problem genezy i przyczyn powstawania wypadków drogowych, w szczególności ze skutkiem śmiertelnym. Pod koniec czerwca 2007 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się seminarium, którego główny wątek stanowiły Drzewa w koronie drogi. Podczas spotkania wypracowano stanowisko, iż drzewa przydrożne ograniczają widoczność, zasłaniają znaki drogowe, nie pozostawiają miejsca pieszym oraz powodują szkody w infrastrukturze. Z drugiej strony ekolodzy w trosce o środowisko naturalne są przeciwni radykalnej wycince drzew. Było to pierwsze spotkanie obydwu środowisk drogowców i ekologów. W wyniku dyskusji wypracowano następujące wnioski: najwięcej ofiar śmiertelnych związanych z najechaniem na drzewo ma miejsce w miesiącach letnich w dni weekendowe, w godzinach wieczornych i nocnych, a ich sprawcami są głównie młodzi i niedoświadczeni kierowcy, na podstawie wykonanych badań nie stwierdzono znaczących zmian zachowania użytkowników dróg po wycince przydrożnych drzew, do środków poprawy b.r.d. należy obok wycinki drzew, również stosowanie barier bezpieczeństwa, budowa zatok bezpieczeństwa, oznakowanie oraz budowa nowej jezdni poza rosnącymi drzewami, w przypadku wycinki drzew należy to zrobić w pierwszej kolejności przy ważnych drogach krajowych i wojewódzkich, na łukach poziomych, w przypadku ograniczania widoczności na wjazdach i skrzyżowaniach, wobec braku możliwości podjęcia innych działań, w lasach i w przypadku istnienia drugiego rzędu drzew za rowem odwadniającym oraz należy wycinać drzewa chore i uszkodzone, grożące zawaleniem, należy opracować zasady kształtowania bezpiecznej strefy drogi i wdrażać je poprzez stosowanie ich zaleceń w projektach nowych dróg oraz modernizacji już istniejących, niezbędne jest koordynowanie działań pomiędzy wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na kształt drogi i jej otoczenie, należy zmienić pozycję w karcie zdarzenia drogowego polegającą na wydzieleniu oddzielnej kategorii wypadków najechania na drzewo, co umożliwi dokładniejsze analizy b.r.d. Województwo śląskie Dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom podróżującym publicznymi środkami komunikacji w rejonach

10 dworców autobusowych, kolejowych oraz w środkach komunikacji szczególnym nadzorem objęto dworce kolejowe w okresie trwania festiwalu Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. Najbardziej zagrożone pociągi komunikacji krajowej i międzynarodowej objęto wojewódzkimi działaniami prewencyjno-operacyjnymi. Województwo zachodniopomorskie Podczas wakacji na terenie województwa zintensyfikowano działania ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków Policja pomorska otrzymała około 1500 narkotesterów z KGP co umożliwiło prowadzenie efektywnych działań. Ponadto funkcjonariusze uczestniczyli w III edycji kampanii profilaktycznej, prowadzonej przez PKP pn. ZATRZYMAJ SIĘ i ŻYJ związanej z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. W ramach tych działań wzmożono kontrole w rejonach przejazdów kolejowych. 2. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU WYPOCZYNKU Komenda Główna Policji Koordynując działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych, a także mając na względzie wysoką ocenę dotychczasowej współpracy pomiędzy Policją a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (WOPR), przed rozpoczęciem sezonu turystycznego podjęto działania zmierzające do sformalizowania i usankcjonowania tej współpracy. W wyniku tych prac, w dniu 20 czerwca 2007 roku podpisane zostało Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezesem WOPR. W myśl Porozumienia strony zobowiązały się do całorocznego współdziałania, w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych oraz ograniczenia liczby osób tonących w akwenach wodnych. Ponadto, określono w nim płaszczyzny współdziałania w następujących obszarach: - ratowania życia i zdrowia ludzkiego na wodach śródlądowych i kąpieliskach morskich; - podejmowania akcji ratowniczych w celu ratowania mienia oraz środowiska naturalnego; - prowadzenia działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz organizowania akcji informacyjnych na temat zagrożeń środowiska naturalnego, w szczególności zanieczyszczenia wód; - prowadzenia rozpoznania w zakresie zmian ukształtowania brzegów, nurtów i dna akwenów w celu określenia warunków kąpieli, nawigacji i miejsc niebezpiecznych;

11 - kontrolowania jednostek pływających, jak i kąpielisk, w zakresie wyposażenia technicznego w odpowiednią ilość środków ratunkowych oraz w zakresie przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; - ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń i przestępstw na wodach i terenach przywodnych; - prowadzenia szkoleń ze znajomości obowiązujących przepisów na wodach i ratownictwa wodnego. Założeniem podpisanego Porozumienia było m.in. usankcjonowanie współpracy pomiędzy komendantami wojewódzkimi/stołecznym Policji, a Prezesami Zarządów Wojewódzkich WOPR oraz wskazanie koordynatora tego współdziałania na szczeblu centralnym - Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. W celu jednoznacznego określenia miejsc szczególnie zagrożonych utonięciami i przyczyn występowania tego typu zdarzeń na bieżąco monitorowano zjawisko utonięć osób w okresie wakacyjnym 2007 roku. Po dokonaniu analizy utonięć i podsumowaniu pracy funkcjonariuszy po upływie czterech tygodni wakacyjnych zobowiązano komendantów wojewódzkich/stołecznego Policji do: - zintensyfikowania działań profilaktycznych w zakresie ograniczenia skali zjawiska, jakim jest wzrost liczby utonięć osób; - objęcia szczególną opieką miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży przy współpracy z ich opiekunami i wychowawcami; - prowadzenia rozpoznawania miejsc potencjalnie atrakcyjnych - z punktu widzenia kąpiących się - mogących stanowić dla nich zagrożenie. Straż Graniczna Działania Straży Granicznej w rejonach przygranicznych polegały w szczególności na współdziałaniu z właściwymi miejscowo jednostkami Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach planowanego pobytu dzieci i młodzieży (obozy, biwaki i inne imprezy). Straż Graniczna pomagała także w zabezpieczeniu imprez kulturalnych o charakterze masowym (Sudecki Oddział SG m. in. XII Bieg na Śnieżkę, XI Zlot Karkonosze for Motorcycles ). Poszczególne oddziały Straży Granicznej i podległe im graniczne jednostki organizacyjne Straży Granicznej na poszczególnych odcinkach granicy państwowej organizowały spotkania z dziećmi i młodzieżą mające m.in. na celu poinformowanie ich o zasadach poruszania się w pobliżu granicy państwowej oraz o sposobie zachowania się na przejściach granicznych, a także o dostosowaniu ubioru i wyposażenia do pory roku oraz warunków terenowych, udzielano również praktycznych rad jak się zachować w pobliżu rzek i akwenów wodnych.

12 Instruowano także uczestników obozów młodzieżowych na temat zachowania się w przypadku zaatakowania przez psa. W ramach działań kontrolnych związanych z imprezą SUNRISE w dniach lipca 2007 funkcjonariusze PSG w Kołobrzegu zatrzymali 41 osób, w tym: - za posiadanie substancji narkotycznych 39 - za posiadanie niebezpiecznego narzędzia 1 -za naruszenie nietykalności cielesnej 1 - ujawniono środki odurzające o wartości 2887 zł. W Nadbużańskim OSG w ramach zacieśniania współpracy z innymi służbami (Policją i Służbą Celną) odpowiedzialnymi za zabezpieczenie miejsc letniego wypoczynku i w trakcie wspólnej akcji zatrzymano 7 osób za posiadanie narkotyków i 1 za nielegalne posiadanie broni. Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG podjęli współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa w Olsztynie oraz Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie mającą na celu poszukiwanie osób zaginionych podczas burzy w dniu r. W dniach r. wykonywano między innymi loty patrolowe śmigłowcem oraz prowadzono wspólne poszukiwania przez patrol funkcjonariuszy SG i Policję. Województwo lubelskie Dzięki wprowadzeniu Globalnego Systemu Obsługi Kuratorium w wersji elektronicznej prowadzono stałą współpracę z tymi instytucjami w zakresie wymiany informacji na temat bezpieczeństwa w placówkach wypoczynku. System zawiera rejestr placówek wypoczynku. Zaangażowane podmioty mają do niego stały dostęp i mogą planować własne kontrole tak, by nie kolidowały one z innymi kontrolami, możliwe jest także zamieszczanie uwag dotyczących działania danej placówki wypoczynku. W wyniku dokonanych przez Inspekcję Nadzoru Budowlanegokontroli placówek letniego wypoczynku w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektów w 36 z nich stwierdzono n/w nieprawidłowości: - 19 przypadków braku kontroli okresowych pięcioletnich, - 12 przypadków braku książek obiektu budowlanego, - 10 przypadków niewłaściwego prowadzenia książek obiektu budowlanego, - 2 przypadki braku ważnego przeglądu instalacji piorunochronnej. Służby nadzoru budowlanego skontrolowały 44 obiekty kąpieliskowe w tym 154 pomosty zlokalizowane

13 na tych zbiornikach. W wyniku kontroli stwierdzono pojedyncze przypadki nieprawidłowości brak olinowania pomostu, częściowe braki lub uszkodzenia desek pomostów, belek itp. Wydano 3 decyzje administracyjne (wyłączono z użytkowania 2 pomosty i nakazano rozbiórkę 1 pomostu) oraz 21 zaleceń pokontrolnych nakazujących natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzili na podległym terenie funkcjonowanie 3 tzw. dzikich kąpielisk. Inspektorzy Inspekcji Sanitarnej skontrolowali 98 obiektów, w których przeprowadzili 314 kontroli z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. W 11 obiektach stwierdzono liczne uchybienia sanitarne. Województwo lubuskie Z inicjatywy Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą zorganizowano w lipcu 2007 r. konkurs plastyczny pn. Bezpieczne Wakacje dla dzieci w wieku 7-13 lat. Natomiast KPP we Wschowie zorganizowała w rejonie dyskotek oraz miejsc rozrywki w godzinach nocnych, działania pn. Noc Małolatów, polegające na legitymowaniu nieletnich przebywających bez opieki osób dorosłych oraz będących w stanie po spożyciu alkoholu. Podczas działań wylegitymowano 50 nieletnich bez opieki dorosłych, wśród nich 30 znajdowało się pod wpływem alkoholu. Materiały dot. w/w spraw przekazano do Sądu Rodzinnego. Ponadto funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żarach uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. W ich trakcie szczególny nacisk położono na problematykę bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w trakcie letniego wypoczynku. Kolejną ciekawą inicjatywą było zaaranżowanie i przeprowadzenie w dniach r. i r. na terenie miasta Żary oraz w dniu roku w Lubsku w ramach Bezpiecznych Wakacji 2007 akcji Trzeźwy Nastolatek. W jej ramach poddano kontroli miejsca grupowania się młodzieży (dyskoteki, puby) celem niedopuszczania do sprzedaży alkoholu nieletnim. Podobne działania prowadziły również pozostałe jednostki Policji na terenie województwa. Województwo łódzkie Podczas kontroli 3280 punktów sprzedaży alkoholu ujawniono 304 przypadki nieletnich będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także 6 przypadków młodocianych trudniących się żebractwem. Województwo małopolskie Działania w ramach akcji na terenie województwa w szczególności dotyczyły: nadzoru i wizytacji obozu przysposobienia obronnego w Chochołowie, wymiany informacji na temat osób i grup przebywających w rejonie Zalewu Klimkowskiego w ramach porozumienia z WOPR,

14 kontroli sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholowych podczas prowadzenia działań prewencyjno porządkowych służb. Województwo opolskie W ramach nadzoru nad kąpieliskami przeprowadzono 38 kontroli stanu sanitarno-technicznego kąpielisk. W okresie wakacyjnym wydano komunikaty o nieprzydatności wody w 12 kąpieliskach Ponadto w trakcie trwania akcji Bezpieczne wakacje wystosowano pisma do samorządów gmin z prośbą o podanie informacji o kąpieliskach, które mają być zorganizowane w sezonie letnim W pismach tych zwrócono uwagę na podjęcie starań wyeliminowania potencjalnych zagrożeń poprzez wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, mogących wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się. Województwo pomorskie W ramach działań policyjnych w zakresie identyfikacji patologii społecznych i współpracy z Kościołem dzielnicowi systematycznie kontaktowali się z proboszczami parafii funkcjonujących na ich terenie służbowym. W ramach współpracy z Kościołem Policja kierowała pisma o charakterze profilaktycznym, które były odczytywane podczas mszy w ramach ogłoszeń duszpasterskich. Województwo świętokrzyskie Pod patronatem Wojewody, Radia Kielce i dodatku lokalnego do Gazety Wyborczej w czerwcu zapoczątkowany został konkurs na Najbezpieczniejsze i najlepiej przygotowane kąpielisko do sezonu letniego 2007 roku w województwie świętokrzyskim. Celem konkursu było zwiększenie zainteresowania samorządów gmin, instytucji oraz indywidualnych właścicieli jak najlepszym przygotowaniem kąpielisk i wypożyczalni sprzętu wodnego pod względem standardu i bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą. Do konkursu przystąpiło 14 kąpielisk. Wszystkie zostały dwukrotnie skontrolowane przez komisję, w której uczestniczyli przedstawiciele wojewody, WOPR-u, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sanepidu oraz Gazety Wyborczej i Radia Kielce. Komisja oceniała kąpieliska pod względem bezpieczeństwa, czystości i higieny, wyposażenia oraz zabezpieczenia logistycznego. Trzy zwycięskie kąpieliska zostały nagrodzone. Ponadto zorganizowano VI Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania Na

15 Wodzie przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach. W zawodach uczestniczyło 50 czteroosobowych drużyn ratownictwa wodnego z terenu województwa i 3 z poza województwa. Główne cele przedsięwzięcia przeprowadzonego w dniu 25 sierpnia br. na zbiorniku wodnym Chańcza to: - propagowanie ratownictwa wodnego wśród społeczeństwa, w tym wśród dzieci i młodzieży; - sprawdzenie posiadanych umiejętności przygotowania drużyn młodzieżowych do reagowania na zagrożenia kryzysowe na wodzie; - wspólna wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia młodzieżowych drużyn ratownictwa wodnego. Województwo zachodniopomorskie Na terenie Kołobrzegu i okolic funkcjonariusze Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Kolei przy wsparciu komórek zwalczania przestępczości Izby Celnej w Poznaniu i Rzepinie przeprowadzili wzmożoną akcję kontrolną ukierunkowaną na ujawnienie przypadków posiadania narkotyków i substancji odurzających w związku z mającą miejsce imprezą muzyczną Sunrise Festival Kontrola objęła pojazdy poruszające się na drogach dojazdowych do Kołobrzegu połączone z monitoringiem uczestników festiwalu. W wyniku podjętych działań dokonano 46 ujawnień środków odurzających różnych rodzajów (marihuana, amfetamina, ecstasy, kokaina, haszysz) - zatrzymując 34 sprawców, których wraz z towarem przekazano do dyspozycji Policji w Kołobrzegu. 3. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Komenda Główna Policji W ramach działań profilaktycznych Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP nawiązało współpracę z Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w wyniku której ustalono obszary współpracy oraz określono możliwości wsparcia przez KGP akcji letniego wypoczynku dla około dzieci wiejskich, organizowanej przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach zalecenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie organizacji działań administracji rządowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim w 2007 roku - Bezpieczne Wakacje W trakcie spotkania w dniu 20 czerwca 2007 r. wypracowano następujące kierunki wspólnych działań:

16 - wsparcie akcji przez Policję poprzez udział policjantów z jednostek terenowych w pogadankach i spotkaniach z dziećmi uczestniczącymi w zorganizowanych przez FSUSR formach wypoczynku; - przekazanie informacji do jednostek podległych o możliwościach współpracy z KRUS w tym obszarze; - wytypowanie koordynatorów akcji z ramienia KRUS i KGP, którzy sprawować będą nadzór nad realizacją akcji. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia w sierpniu 2007 r. do działań włączyła się również Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Straż Graniczna W przedmiotowym obszarze zwracano szczególną uwagę na zasadność pobytu młodzieży poza domem w godzinach nocnych, kontrolowano pustostany i inne miejsca dogodne do spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Podczas czynności kontrolno-patrolowych brano pod uwagę zachowanie się dzieci i młodzieży w miejscach użyteczności publicznej. Podczas samodzielnie przeprowadzanych oraz organizowanych z innymi służbami porządkowymi patroli poddano monitoringowi miejsca szczególnie zagrożone wieczorem i nocą pod względem bezpieczeństwa, szczególnie w czasie zabaw i dyskotek. Do działań podejmowanych w celu ograniczania aktualnych zagrożeń przestępczością pospolitą i zorganizowaną należy również zaliczyć wymianę informacji z uprawnionymi organami państwowymi na temat osób i przedmiotów poszukiwanych. Województwo lubelskie Kuratorium Oświaty zarejestrowało 43 placówki wypoczynku w miejscu zamieszkania dla 2622 uczestników. Przedstawiciele Kuratorium skontrolowali 16 półkolonii. Służby nadzoru budowlanego skontrolowały 761 placów zabaw w tym 5012 urządzeń wyposażenia tych placów. W wyniku kontroli stwierdzono 59 przypadków braku kontroli okresowych rocznych, 31 przypadków braku kontroli okresowych pięcioletnich. Wydano 38 decyzji administracyjnych, wyłączono z użytkowania 4 place zabaw oraz 39 urządzeń na placach zabaw. Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie, Biłgoraju, Chełmie, Radzyniu Podlaskim oraz Placówki Terenowe w Łukowie i Janowie Lubelskim prowadziły działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci z obszarów wiejskich, przeprowadzono kilka szkoleń, konkursów plastyczno-testowych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach (przed wakacjami) oraz

17 spotkań, podczas których wyświetlane były filmy dla dzieci oraz wręczane książeczki o tematyce bezpieczeństwa pt. Jak bezpiecznie pomagać rodzicom i Dozwolone od lat 16-tu. Województwo lubuskie W okresie przedwakacyjnym przeprowadzono działania profilaktyczne wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w ramach projektu Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi. Wyznaczeni funkcjonariusze Policji na spotkaniach w szkołach omawiali zagrożenia związane z wakacyjnymi wyjazdami młodych ludzi za granicę, a także przekazywali młodzieży materiały przygotowane przez Fundację La Strada m. in. film edukacyjno-informacyjny o w/w tematyce. W dniach 3 4 sierpnia 2007 r. na terenie Przystanku Woodstock po raz szósty, Wydział Prewencji zorganizował Wioskę Policyjną. Wraz z policjantami z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. do spotkania z uczestnikami imprezy Przystanek Woodstock przystąpili także przedstawiciele Caritas Warszawa, Fundacji La Strada, Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych we Wrocławiu, a także przedstawiciele Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii w Dreźnie i Prezydium Policji z Frankfurtu n/o. Policjanci z Drezna udostępnili alkomat i specjalne okulary dające złudzenie jazdy pod wpływem alkoholu. Przedstawiciele Fundacji La Strada i Caritasu informowali o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i prostytucji nieletnich, a także prowadzili działania na terenie samej imprezy monitorując przedmiotową problematykę, udzielając fachowej informacji i rozdając specjalistyczne informatory oraz ulotki. Strona niemiecka wykonywała okolicznościowe kotyliony i prezentowała swoje dokonania związane z przeciwdziałaniem patologiom. Po raz trzeci zadziałał Namiot Teatralny, w którym uczestnicy imprezy wypełniali ankiety na temat bezpieczeństwa i dostępności narkotyków na Przystanku Woodstock, a także oceniali działanie lubuskiej Policji w ramach Wioski Policyjnej. W Namiocie Teatralnym odbył się pokaz monodramu pt. Człowiek prawie prawdopodobny autorstwa funkcjonariusza Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. mówiący o braku porozumienia między ludźmi i rodzących się z tego patologiach. Po każdym spektaklu wywiązywała się dyskusja o problemach dzisiejszej młodzieży. Debaty pospektaklowe dały policjantom cenną wiedzę i możliwość skonfrontowania własnych działań z ich odbiorem przez młodych ludzi. Dużym zainteresowaniem cieszył się dwudniowy konkurs graffiti. Powstało sześć płócien, które w styczniu licytowane będą na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Fundacji Jerzego Owsiaka (organizatora Przystanku Woodstock). Tematyka prac związana była z przeciwdziałaniem przemocy. Uczestnicy imprezy wzięli również udział w konkursie na hasło o przeciwdziałaniu przemocy. Na specjalnych kuponach tworzyli hasła, które później lubuscy policjanci wykorzystują w różnego rodzaju kampaniach profilaktycznych. W tym roku wygrało hasło STOP PRZEMOCYW DZIEŃ I W NOCY. Województwo opolskie

18 Policjanci z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim wspólnie z Urzędem Gminy oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zorganizowali całodobowo nadzorowane kąpielisko Balaton w Dobrzeniu Wielkim wspólnie z pracownikami Komisji AA przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach. Zorganizowali akcje kontrolne lokali gastronomicznych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi W dniach lipca br. w ramach akcji Piknik na Florydzie zorganizowanej dla dzieci z terenów wiejskich, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Brzegu prowadziła pokazy użycia sprzętu pożarniczego oraz pogadanki dla dzieci jak bezpiecznie postępować aby nie spowodować pożaru w domu, zagrodzie i w lesie. Organizatorami akcji było Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Teraz Wieś i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Województwo podkarpackie Powołany na okres wakacji Wojewódzki Zespół do spraw Bezpiecznego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży przeprowadził dwa konkursy jako formę popularyzowania bezpiecznego zachowania, ograniczania przestępczości i demoralizacji młodzieży, tj. Bezpieczne Wakacje 2007 i Konkurs na projekt działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. Województwo świętokrzyskie Zorganizowany konkurs na Najlepszą wakacyjną akcję sportową dla dzieci i młodzieży, adresowany był do gmin z całego województwa świętokrzyskiego, których liczba mieszkańców nie przekracza 15 tys. Jego celem było stworzenie przez gminy jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków spędzenia przez miejscową młodzież i dzieci letnich wakacji 2007 roku. Do konkursu zgłosiło się 16 gmin. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele wojewody, Radia Kielce, Gazety Echo Dnia oraz Wojewódzkiego Zespołu ds. Sportu wybrała najlepszych spośród 16 zgłoszonych imprez. Województwo zachodniopomorskie Funkcjonariusze komórek zwalczania przestępczości Izby Celnej w Rzepinie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przeprowadzili działania kontrolne mające na celu zwalczanie zjawisk narkomanii wśród osób udających się na imprezę masową pod nazwą XIII Przystanek Woodstock 2007 odbywającą się w Kostrzynie na Odrą. Działania kontrolne przeprowadzano na dworcach, drogach i liniach kolejowych zgodnie z właściwością

19 miejscową każdej z izb. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze dokonali 3 ujawnień narkotyków (marihuana, amfetamina) w wyniku czego zatrzymano 3 sprawców. Państwowa Straż Pożarna W 2007 r. kontynuowano realizację, nadzorowanego przez Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP, programu Bezpieczne życie. Program wpisuje się w zakres tematyczny na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji. W roku szkolnym 2006/2007 pod kątem przygotowania dzieci do bezpiecznych zachowań w 55 placówkach oświatowych przeszkolono 6152 dzieci w następujących miejscowościach: - Warszawa - Białołęka - (2388 dzieci, 113 nauczycieli), - Ursus - (503 dzieci, 27 nauczycieli), - Sanok - (1242 dzieci, 24 nauczycieli), - Chorzów - (1019 dzieci, 43 nauczycieli), - Gdynia - (1000 dzieci, 35 nauczycieli). Dla potrzeb programu przygotowano merytorycznie oraz wręczono zaświadczenia 242 nauczycielom. Nauczyciele w ramach zdobytej wiedzy merytorycznej oraz posiadanej wiedzy metodycznej przeprowadzili szkolenia dotyczące m.in.: - bezpieczeństwa na drogach, - bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku, - bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Pogram Bezpieczne życie jest jedną z form edukacji społeczeństwa,realizowaną przy współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej, na podstawie Protokołu Inwencyjnego podpisanego 20 września 2001 r. między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej Szefem Obrony Cywilnej Kraju a sekretarzem generalnym Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej. Program ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w różnych miejscach o różnych porach roku. Obejmuje on kilka bloków tematycznych. Dwa z nich, Odnaleźć Zgubka oraz Bezpieczny dom, w ramach praw autorskich są w dyspozycji Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zostały dostosowane do bieżących potrzeb.

20 W rozpowszechnianiu programu aktywny udział biorą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, organizacji pozarządowych (ZHP, ZHR, PCK, WOPR) jak również władze samorządowe. Instruktorzy szwedzcy szkolą w wybranej gminie w Polsce nauczycieli, którzy po trzydniowym kursie otrzymują zaświadczenia nadające im tytuł edukatora i upoważniające ich do szkolenia innych nauczycieli. Program Bezpieczne życie, który z coraz większą dynamiką wprowadzany jest na terenie kraju ma za zadanie przede wszystkim pobudzić dzieci do aktywności rozwijając ich pomysłowość oraz wyobraźnię. Zdobyte na zajęciach informacje mają być dla dzieci inspiracją do dalszego działania, pogłębiania swojej wiedzy o zapobieganiu zagrożeniom oraz poszukiwania rozwiązań nurtujących ich problemów, związanych z codziennym życiem. Jego zaletą jest czasokres trwania, bowiem jest realizowany przez cały rok szkolny. Obejmuje oprócz edukacji dzieci, szereg przedsięwzięć adresowanych do dyrektorów placówek oświatowych, administracji szkół oraz nauczycieli na podstawie wcześniej opracowanego i zaakceptowanego harmonogramu zadań. Uwieńczeniem programu były ćwiczenia kompleksowe z zakresu ratownictwa na bazie wybranej placówki oświatowej z wykorzystaniem różnych podmiotów ratowniczych. Ćwiczenia były traktowane jako zajęcia pokazowe dla innych dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu (województwa). Program Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych STOP 18 W 2007 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dołączyło do Koalicji Partnerów akcji, którą włączono do rządowego programu Bezpieczne Wakacje. 4 czerwca bieżącego roku, Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, wystosował apel do 2478 gmin w Polsce o aktywne włączenie się do Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych STOP 18. W apelu Pan Minister podkreślił między innymi, że jedynie systematyczność działań prewencyjnych wielu podmiotów przynosi pozytywne i trwałe zmiany. Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18! został uruchomiony w 1998 roku. Jego celem jest zapobieganie dostępowi nieletnich do wyrobów tytoniowych. Tegoroczna, X edycja Programu STOP18! po raz pierwszy w swojej historii organizowana była na tak dużą skalę. Do Programu przystąpiło 130 straży miejskich, ponad 90 samorządów oraz niemal 100 drużyn harcerskich ZHP. W trakcie wakacji podmioty uczestniczące w Programie STOP18! prowadziły kampanię informacyjną skierowaną do sprzedawców wyrobów tytoniowych oraz rodziców dzieci zagrożonych tym nałogiem lub już palących. Sprzedawcy otrzymywali ulotki oraz oznaczenia na punkty sprzedaży przypominające o zasadach odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych. Straże Miejskie organizowały szkolenia dla sprzedawców. Tylko w Małopolsce do września br. zorganizowano ich dwadzieścia. Kończący szkolenie test z zasad sprzedaży wyrobów tytoniowych zaliczyło 140 małopolskich sprzedawców. Zadaniem harcerzy, którzy działali również w miejscowościach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, było informowanie sprzedawców o ich prawie do kontrolowania dokumentów młodych ludzi proszących o wyroby tytoniowe. Harcerze sprawdzali, jak przestrzegany jest zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych niepełnoletnim. Przykładowo, przeprowadzone przez Hufiec ZHP w Ornecie badanie wykazało, że w 80%

21 przebadanych punktów sprzedaży, sprzedawcy nie weryfikowali wieku wyglądających na nieletnich harcerzy, którzy prosili o wyroby tytoniowe. Prowadzona w ramach Programu STOP18! akcja edukacyjna oraz coraz częstsze kontrole Policji i Straży Miejskich/Gminnych sprawiły, że od 2000 roku liczba odpowiedzialnych sprzedawców w Polsce wzrosła z kilku do 36%. Największym problemem w egzekwowaniu zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim jest społeczne przyzwolenie dla palenia przez dzieci i młodzież oraz duża rotacja sprzedawców. Każdego roku partnerzy Programu STOP18! docierają do setek sprzedawców, którzy po raz pierwszy pracują w zawodzie. Od nich w dużej mierze zależy, ilu młodych ludzi nabędzie wyroby tytoniowe. Doświadczenie pokazuje, że sprzedawcy wielokrotnie nie są świadomi, że za sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim grożą wysokie kary, nawet do 5000 zł. 13 września br. odbył się Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży, który był zwięczeniem X edycji Programu STOP18!. Skuteczność tegorocznej akcji potwierdzą wyniki październikowego badania Tajemniczy Klient, przeprowadzonego na zlecenie Koalicji Partnerów Programu STOP18! W ramach badania ankieterzy przeprowadzą 4700 prób zakupu wyrobów tytoniowych w kilkudziesięciu miejscowościach w całym kraju. Opracowano w Wydziale ds. Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem DBP MSWiA

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

P O S I E D Z E N I A

P O S I E D Z E N I A 2 0 1 4 1. 30.06.2014 r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Prudniku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak apeluje o rozsądek podczas wakacyjnego wypoczynku

Minister Mariusz Błaszczak apeluje o rozsądek podczas wakacyjnego wypoczynku Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14727,minister-mariusz-blaszczak-apeluje-o-rozsadek-podczas-wakacyjnego-w ypoczynku.html Wygenerowano: Niedziela, 10 lipca 2016, 00:44 Piątek, 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2011

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2011 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Marcin Zydorowicz Szczecin, dnia 7 stycznia 2011 r. BZK.II.68.1-2.2011.U BEZPIECZNE FERIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

4. Kierunkowe działania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

4. Kierunkowe działania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego Planowane przerwy w odbywaniu zajęć szkolnych tj. zimowa przerwa świąteczna w okresie od 22 grudnia 2008 r. do 1 stycznia 2009 r., a następnie ferie zimowe, które w województwie zachodniopomorskim trwać

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ czas realizacji: lata 2007-2015 RAZEM BEZPIECZNIEJ Ustawa o systemie oświaty: Art. 33. Nadzór pedagogiczny polega

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AKCEPTUJĘ BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA /-/ PLAN DZIAŁANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA DOTYCZĄCY UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

P O S I E D Z E N I A Lp. Data Temat, cel r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej

P O S I E D Z E N I A Lp. Data Temat, cel r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej 2 0 1 7 1. 15.05.2017 r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku

Bardziej szczegółowo

Uwagi. Opracowanie sprawozdania za 2017 rok z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. luty 2018 r.

Uwagi. Opracowanie sprawozdania za 2017 rok z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. luty 2018 r. Załącznik do Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia.. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 r. Adresatem wszystkich opracowanych dokumentów jest Wydział Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

(NIE)BEZPIECZNA WODA I SŁUŻBA POLICYJNYCH WODNIAKÓW

(NIE)BEZPIECZNA WODA I SŁUŻBA POLICYJNYCH WODNIAKÓW POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130457,niebezpieczna-woda-i-sluzba-policyjnych-wodniakow.html Wygenerowano: Środa, 24 sierpnia 2016, 12:06 (NIE)BEZPIECZNA WODA I SŁUŻBA POLICYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROK 2015 - NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2015 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3836 wypadków drogowych, w których 198 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Nr Działanie Filar Priorytet 1 Działania prewencyjno-edukacyjne i profilaktyczne ukierunkowane na zapobieganie wypadkom drogowym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH "Lu P a T"

PROJEKT DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Lu P a T Z A T W I E R D Z A M I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Gorzowie Wlkp. mł. insp. Mgr Jacek Krysiński E-II-521/10 PROJEKT DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH "Lu P a T" WYDZIAŁ PREWENCJI KOMENDA WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 Spis treści Wstęp 13 Wykaz zastosowanych skrótów 18 CZĘŚĆ I Rozdział 1 Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 1.1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr 62 / VI / 2007 z dnia 22.01.2007r. MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA na lata

Bardziej szczegółowo

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Wybrane wyniki pracy straży gminnych (miejskich) w woj. świętokrzyskim w latach 2000-2014 32500

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 1 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/149/2012 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 marca 2012r. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na jego organ szereg zadań publicznych, a jednym z nich jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

Zadania realizacyjne programu

Zadania realizacyjne programu Zadania realizacyjne programu Zagrożenia Cele Zadania i formy realizacji Realizator Partnerzy Termin Koordynator 1 2 3 4 5 6 7 1. Ograniczenie 1. Rozpoznawanie zagrożeń demoralizacją i na bieżąco czynów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /22/ 2014 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR /22/ 2014 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR /22/ 2014 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Dokument zatwierdził: insp. Michał Czeszejko-Sochacki Dyrektor Biura Prewencji KGP Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017-2021 Słupsk, 22.03. 2017 r. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU Obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r.

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYSPONOWANIA

PROCEDURA DYSPONOWANIA Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 PAMIĘTAJ! KAŻDE ZAGINIĘCIE POWINNO ZOSTAĆ ZGŁOSZONE NA POLICJĘ Zespół fachowców CPOZ na bieżąco monitoruje i analizuje sprawy zaginięć osób prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

zadanie ciągłe Ochrona dzieci i młodzieży Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz

zadanie ciągłe Ochrona dzieci i młodzieży Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży 4. Harmonogram realizacji zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata Załącznik do Uchwały Nr XVIII/11/04 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 lutego 2004 r. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11

Źródło:  Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Źródło: http://bip.jarocin.kpp.policja.gov.pl/182/realizowane-programy/8730,bezpieczna-szkola.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

Procedura dysponowania

Procedura dysponowania Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 Procedura dysponowania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań poszukiwawczych prowadzonych w terenie

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do Olsztyn, 2017-02-28 Raport z przebiegu zimowego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres od 16-01-2017 do 26-02-2017 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R.

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137619,jest-bezpiecznie-podsumowanie-efektow-pracy-swietokrzyskich-policjantow-w-2 016-r.html Wygenerowano: Wtorek, 26 grudnia 2017, 07:15 Strona

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Odprawa Szkoleniowo-Planistyczna Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych rola wojewody Janusz Bazydło

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot występujący

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej Kędzierzyn-Koźle dn.02.10.2013 r. SM.5520. Komisja Strategii i Rozwoju Rady Miasta Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej 1. Bezpieczeństwo publiczne. W ramach

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: 4 026 wypadków drogowych, w których 448 osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE PATROLE NA STOKACH WARMII I MAZUR

POLICYJNE PATROLE NA STOKACH WARMII I MAZUR POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138173,policyjne-patrole-na-stokach-warmii-i-mazur.html Wygenerowano: Sobota, 2 grudnia 2017, 18:13 Strona znajduje się w archiwum. POLICYJNE PATROLE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Plan działania Gminy w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji.

Plan działania Gminy w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji. URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE AKCEPTUJĘ BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA Renata PIETKIEWICZ CHMYŁKOWSKA /-/ Plan działania Gminy w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie

Bardziej szczegółowo

działania organów administracji rządowej w województwie oraz samorządu terytorialnego,

działania organów administracji rządowej w województwie oraz samorządu terytorialnego, Województwo zachodniopomorskie tradycyjnie, ze względu na posiadane warunki geograficzno-przyrodnicze, jak: nadmorskie położenie, atrakcyjność obszarów śródlądowych ( jeziora, lasy, parki krajobrazowe)

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ZADANIA WORD 1. Egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców 2. Prowadzenie kursów : dla kierowców

Bardziej szczegółowo