Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (całość)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (całość)"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAW REGULUJĄCYCH WYKONYWANIE NIEKTÓRYCH ZAWODÓW Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (całość) l.p. Podmiot zgłaszający Jednostka redakcyjna ustawy/ uwaga o charakterze ogólnym Treść uwagi RCL ogólna W ustawach objętych przedmiotową nowelizacją proponuje się analizę rozwiązań w zakresie prowadzenia rejestrów, gdyż przy obecnym lub proponowanym brzmieniu przepisów nie jest możliwe składanie wniosków o wpis do rejestru w formie elektronicznej, z uwagi na fakt, iż przepisy te przewidują obowiązek dołączania dokumentów do tych wniosków. Na przykład w art. 191 ust. 3f ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje się konieczność dołączania dokumentów do wniosku, co uniemożliwia złożenie tego wniosku w formie elektronicznej. MSZ ogólna do zawodów prawniczych W związku z prowadzoną w systemie EU-Pilot sprawą dotyczącą uprawnień do wykonywania zawodu adwokata oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości należy ponownie rozważyć proponowane zasady zwalniania z odbycia aplikacji lub egzaminu w zawodach adwokata, radcy prawnego i notariusza w zakresie, w jakim uznają one wyłącznie praktykę odbytą na terytorium Polski oraz stopnie Przyczyny nieuwzględnienia uwagi Propozycja Rządowego Centrum Legislacji wykracza poza zakres przedmiotowy projektu. UWAGA JEST NIEZASADNA w przypadku adwokatów i radców prawnych, powyższe ograniczenie odnosi się jedynie do notariuszy. 1

2 i tytuły naukowe nadane w Polsce. Powyższe przepisy mogą zostać uznane za ograniczenia w swobodnym przepływie osób (art. 45 i 49 TFUE) gdyż uniemożliwiają organom właściwym do przyznania uprawnień do wykonywania zawodów prawniczych uwzględnienie równoważnej praktyki i dyplomów uzyskanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W wyroku w sprawie C-340/89 Vlasspolou Trybunał Sprawiedliwości przyznał, że w związku z brakiem harmonizacji przepisów krajowych, państwa członkowskie mogą samodzielnie określić zasady dostępu do zawodów prawniczych. Przepisy krajowe nie mogą jednak naruszać zasad ogólnych prawa UE, w tym swobody przedsiębiorczości. Zdaniem Trybunału art. 56 TFUE zobowiązuje państwa członkowskie do uwzględnienia wiedzy i kwalifikacji nabytych w innych państwach członkowskich poprzez zbadanie ich równoważności z kwalifikacjami wymaganymi w państwie przyjmującym. W trakcie powyższej oceny właściwe organy mogą wziąć pod uwagę obiektywne różnice między systemami prawnymi państw członkowskich. W konsekwencji należy uznać, że ocena równoważności nie ma charakteru automatycznego, niedopuszczalne jest jednak arbitralne stwierdzenie, że kwalifikacje, praktyka i dyplomy zagraniczne w żadnym przypadku nie poświadczają nawet częściowej równoważności z wymogami obowiązującymi w Polsce. Powyższą konkluzję potwierdzają inne wyroki Trybunału, w W PRZYPADKU NOTARIUSZY UWAGA W CZĘŚCI ZASADNA w zakresie dotyczącym doktorów nauk prawnych, którzy uzyskali stopień naukowy w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby te będą obowiązane zdać egzamin notarialny w Polsce, co zweryfikuje ich znajomość prawa polskiego. Stad też nie ma podstaw by ograniczać art pkt 1 wyłącznie do osób, które stopień naukowy doktora uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej. W pozostałym zakresie uwaga niezasadna. Wprawdzie wymóg posiadania stopnia naukowego lub tytułu naukowego uzyskanego w Rzeczypospolitej Polskiej ma istotnie charakter różnicującym i może stanowić barierę dla części obywateli Unii niebędących Polakami do ubiegania się o powołanie na 2

3 szczególności wyroki w sprawach: C-422/09 Vandorou, C- 586/08 Rubino, C-345/08 Pesla, C-313/01 Morgenbesser oraz C-234/97 Bobadilla. stanowisko notariusza. Zważywszy jednak na rolę jaką pełni notariusz, zwłaszcza w obrocie nieruchomościami, ważny interes publiczny przemawia za ograniczeniem jakie zostało wprowadzone w art Prawa o notariacie. Oznacza to, że jedynie w sytuacji uzyskania tytułu naukowego profesora bądź stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia ubieganie się o powołania na stanowisko notariusza bez zdania egzaminu notarialnego. Uzyskanie tych tytułu w innym państwie członkowskim będzie obligowało do złożenia egzaminu notarialnego w celu weryfikacji znajomości polskiego systemu prawa. Art. 2. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze 3

4 MNiSW W opinii MNiSW negatywną zmianą, w stosunku do projektu poddanego konsultacjom społecznym, jest rezygnacja ze skrócenia aplikacji do 2 lat w przypadku adwokata i radcy prawnego oraz do 1,5 roku w przypadku komornika. Tym samym zrezygnowano z najważniejszego przepisu, który skracałby zbyt długą drogę absolwentów prawa do zawodów adwokata, radcy prawnego i komornika. Ograniczenie deregulacji do rozwiązań obecnie proponowanych wiąże się z ryzykiem zamknięcia na dłuższy czas dyskusji nad koniecznymi zmianami w systemie kształcenia przyszłych prawników. W dłuższej perspektywie należy dążyć do tego, aby dyplom magistra prawa umożliwiał wykonywanie określonych zawodów prawniczych, zarówno pod względem formalnym, jak i pod kątem faktycznych umiejętności praktycznych. MNiSW postuluje zatem przywrócenie wcześniej proponowanych przepisów dotyczących skrócenia aplikacji adwokackiej, radcowskiej i komorniczej oraz dodanie w uzasadnieniu bądź w OSR zapowiedzi dalszych prac legislacyjnych odnoszących się do kwestii kształcenia przyszłych adeptów tych zawodów. MF art. 4 ust. 4 Zdaniem Ministra Finansów art. 2 pkt 1 budzi wątpliwości z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). W opinii MF, art. 2 pkt 1 dot. dodawanego ust. 4 w art. 4 ustawy w brzmieniu: 4. Nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej jest związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, w którym adwokat wykonuje zawód." - nie NIEUWZGLĘDNIONIO Od zmiany odstąpiono na skutek szeregu uwag zgłoszonych m.in. przez organy samorządów zawodowych, jak i samych aplikantów w trakcie konsultacji społecznych. NIEUWZGLĘDNIONIO Wprowadzenie tego przepisu służy doprecyzowaniu na czym polega działalność pro bono, co zostanie wskazane w uzasadnieniu. 4

5 będzie wiążący i nie będzie miał znaczenia dla oceny na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług kwestii związanych z opodatkowaniem takich usług. Opodatkowanie (bądź nie) usług świadczonych pro bono będzie uzależnione od każdorazowej oceny stanu faktycznego sprawy. Ponadto Minister Finansów zwraca uwagę, że takie brzmienie projektowanych przepisów może spowodować że klient, powołując się na ten konkretny przepis, może żądać na jego podstawie nieodpłatnego świadczenia usługi od adwokatów. Mając na uwadze powyższe, duże wątpliwości MF budzi zasadność i celowość wprowadzenia ww. przepisów. MSZ art. 4 ust. 4 Artykuł 2 projektowanej ustawy zakłada zmianę art. 4 ustawy - Prawo o adwokaturze poprzez dodanie ust. 4, zgodnie z którym nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej jest związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, w którym adwokat wykonuje zawód. Jak wynika z uzasadnienia, wprowadzenie przedmiotowej zmiany ma pozwolić na rozstrzygnięcie problemu podatku VAT od tych usług. MSZ zwraca uwagę, że przyjęcie projektowanego przepisu może pozostać bez wpływu na kwestię opodatkowania podatkiem VAT tzw. usług pro bono. Kwestie opodatkowania podatkiem VAT są bowiem regulowane ustawą o podatku od towarów i usług, dokonującą w zakresie swojej regulacji wdrożenia przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która stanowi podstawę harmonizacji podatku od wartości dodanej (podatku VAT ) na terytorium Uzasadnienie jak przy uwadze Ministra Finansów. 5

6 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Podsekretarz Stanu Zastępca Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów ogólna Unii Europejskiej. Tym samym wydaje się, że kwestia tego, czy w danym wypadku mamy do czynienia ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i dla celów działalności przedsiębiorstwa będzie każdorazowo dokonywana w oparciu o przepisy prawa regulujące dziedzinę opodatkowania podatkiem VAT. Powyższa kwestia powinna zatem zostać dodatkowo skonsultowana z Ministrem Finansów. Ponadto, mając na uwadze, że przedmiotowy projekt zawiera analogiczną propozycję zmiany ustawy o radcach prawnych (art. 3 pkt 1 projektu), wskazana wątpliwość dotyczy również tej części projektu. W zakresie projektowanych zmian ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych wątpliwości budzą propozycje polegające na poszerzeniu katalogu osób uprawnionych do wpisu na listę adwokatów (radców prawnych) bez konieczności odbycia aplikacji i złożenia odpowiedniego egzaminu o osoby posiadające tytuł doktora nauk prawnych, lub które przez okres co najmniej 3 lat pracowały przy tworzeniu aktów normatywnych o charakterze powszechnie obowiązującym w urzędach organów władzy publicznej. Wydaje się, iż powyższa zmiana promuje w sposób nieuzasadniony wyłącznie określoną grupę urzędników, wprowadzając dysproporcję w zakresie ułatwienia dostępu do zawodów. Podobnie, w projekcie nie przedstawiono żadnych powodów, dla których proponuje się poszerzenie katalogu osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA Poszerzono zakres podmiotowy osób uprawnionych do wpisu na listę o osoby zatrudnione w państwowych jednostkach organizacyjnych (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Rządowe Centrum Legislacji. Ponadto zmodyfikowano konstrukcję przepisu dot. legislatorów ( tworzenie projektów ustaw i rozporządzeń). W pozostałym zakresie zgłoszona uwaga ma charakter 6

7 bez wymogu odbycia aplikacji o osoby, które pracowały przy tworzeniu aktów normatywnych o charakterze powszechnie obowiązującym (legislatorzy). Powyższa uwaga dotyczy również tożsamej zmiany w ustawie - Prawo o notariacie. Należy stwierdzić, że pozostałe propozycje w zakresie dostępu do zawodów prawniczych mają znikomy efekt deregulacyjny i co do zasady nie zostały ukierunkowane w sposób umożliwiający osiągnięcie oczekiwanego efektu w postaci zniesienia barier w dostępie do zawodu dla absolwentów uczelni prawniczych. Skrócenie wymaganego okresu stażu, jaki umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, z 5 do 3 lat wydaje się nie wyczerpywać potrzeby dalszych prac w tym obszarze. ocenny. RCL Art. 3. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Odnośnie pkt 1 należy zauważyć, że niezależnie od przyjętego kierunku rozwiązań, który należy ocenić pozytywnie, zmiany te wykraczają poza zakres przedmiotowej nowelizacji. Jednocześnie zwraca się uwagę, że umożliwienie świadczenia przez radców prawnych pomocy prawnej pro bono, bez obowiązku odprowadzania z tego tytułu podatku VAT, w proponowanej regulacji nie obejmie możliwości świadczenia takiej pomocy przez radców prawnych niebędących przedsiębiorcami, lecz pozostających w stosunku pracy czy wykonujących zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, co ewentualnie wymagałoby uzupełnienia. UWAGA NIE DO UWZGLĘDNIENIA Świadczenie przez radców prawnych pomocy prawnej pro bono może być dokonywane przez radcę prawnego prowadzącego kancelarię, natomiast w sytuacji kiedy radca prawny pozostaje w zatrudnieniu - świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej związane jest z działalnością podmiotu, u którego radca 7

8 MNiSW W opinii MNiSW negatywną zmianą, w stosunku do projektu poddanego konsultacjom społecznym, jest rezygnacja ze skrócenia aplikacji do 2 lat w przypadku adwokata i radcy prawnego oraz do 1,5 roku w przypadku komornika. Tym samym zrezygnowano z najważniejszego przepisu, który skracałby zbyt długą drogę absolwentów prawa do zawodów adwokata, radcy prawnego i komornika. Ograniczenie deregulacji do rozwiązań obecnie proponowanych wiąże się z ryzykiem zamknięcia na dłuższy czas dyskusji nad koniecznymi zmianami w systemie kształcenia przyszłych prawników. W dłuższej perspektywie należy dążyć do tego, aby dyplom magistra prawa umożliwiał wykonywanie określonych zawodów prawniczych, zarówno pod względem formalnym, jak i pod kątem faktycznych umiejętności praktycznych. MNiSW postuluje zatem przywrócenie wcześniej proponowanych przepisów dotyczących skrócenia aplikacji adwokackiej, radcowskiej i komorniczej oraz dodanie w uzasadnieniu bądź w OSR zapowiedzi dalszych prac legislacyjnych odnoszących się do kwestii kształcenia przyszłych adeptów tych zawodów. MF art. 7 1 Zdaniem Ministra Finansów art. 3 pkt 1 budzi wątpliwości z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. prawny jest zatrudniony, a co za tym idzie pomocy prawnej udziela wówczas urząd lub podmiot zatrudniający radcę prawnego. NIE DO UWZGLĘDNIENIA Od zmiany odstąpiono na skutek szeregu uwag zgłoszonych m.in. przez organy samorządów zawodowych, jak i samych aplikantów w trakcie konsultacji społecznych. NIE DO UWZGLĘDNIENIA Wprowadzenie tego przepisu służy doprecyzowaniu na czym 8

9 1054). W opinii MF, zapis dodawanego art. 7 1 w brzmieniu: Art Nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej jest związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, w którym radca prawny wykonuje zawód." - nie będzie wiążący i nie będzie miał znaczenia dla oceny na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług kwestii związanych z opodatkowaniem takich usług. Opodatkowanie (bądź nie) usług świadczonych pro bono będzie uzależnione od każdorazowej oceny stanu faktycznego sprawy. polega działalność pro bono, co zostanie wskazane w uzasadnieniu. Ponadto Minister Finansów zwraca uwagę, że takie brzmienie projektowanych przepisów może spowodować że klient, powołując się na ten konkretny przepis, może żądać na jego podstawie nieodpłatnego świadczenia usługi od radców prawnych. Mając na uwadze powyższe, duże wątpliwości MF budzi zasadność i celowość wprowadzenia ww. przepisów. MSZ art. 7 1 Patrz uwaga do art. 4 ust 4 ustawy o adwokaturze. Stanowisko jak w ustawie - Prawo o adwokaturze. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Podsekretarz Stanu Zastępca Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów ogólna W zakresie projektowanych zmian ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych wątpliwości budzą propozycje polegające na poszerzeniu katalogu osób uprawnionych do wpisu na listę adwokatów (radców prawnych) bez konieczności odbycia aplikacji i złożenia odpowiedniego egzaminu o osoby posiadające tytuł doktora nauk prawnych, lub które przez okres co najmniej 3 lat pracowały przy tworzeniu aktów normatywnych o charakterze powszechnie CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA Poszerzono zakres podmiotowy osób uprawnionych do wpisu na listę o osoby zatrudnione w państwowych jednostkach organizacyjnych (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Rządowe Centrum Legislacji. 9

10 obowiązującym w urzędach organów władzy publicznej. Wydaje się, iż powyższa zmiana promuje w sposób nieuzasadniony wyłącznie określoną grupę urzędników, wprowadzając dysproporcję w zakresie ułatwienia dostępu do zawodów. Podobnie, w projekcie nie przedstawiono żadnych powodów, dla których proponuje się poszerzenie katalogu osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez wymogu odbycia aplikacji o osoby, które pracowały przy tworzeniu aktów normatywnych o charakterze powszechnie obowiązującym (legislatorzy). Powyższa uwaga dotyczy również tożsamej zmiany w ustawie - Prawo o notariacie. Należy stwierdzić, że pozostałe propozycje w zakresie dostępu do zawodów prawniczych mają znikomy efekt deregulacyjny i co do zasady nie zostały ukierunkowane w sposób umożliwiający osiągnięcie oczekiwanego efektu w postaci zniesienia barier w dostępie do zawodu dla absolwentów uczelni prawniczych. Skrócenie wymaganego okresu stażu, jaki umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, z 5 do 3 lat wydaje się nie wyczerpywać potrzeby dalszych prac w tym obszarze. Ponadto zmodyfikowano konstrukcję przepisu dot. legislatorów ( tworzenie projektów ustaw i rozporządzeń). W pozostałym zakresie zgłoszona uwaga ma charakter ocenny. Art. 4. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne MNiSW Ponadto MNiSW sugeruje: - prowadzić prace nad deregulacją także 4 pozostałych kategorii zawodu geodety (geodezyjne pomiary sytuacyjnowysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz UWAGA NIE MOŻE BYĆ UWZGLĘDNIONA. Zawód geodety jest jeden. Zakresy uprawnień nie są kategorią i nie wnoszą 10

11 sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, geodezyjna obsługa inwestycji i geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych); prace te powinny dotyczyć kluczowych problemów w dostępie do samodzielnych funkcji geodety we wszystkich zakresach, jakimi są wymóg długiego, 3- letniego doświadczenia zawodowego oraz konieczność zdania egzaminu; - aby okres pracy podejmowanej przez studentów w przedsiębiorstwach geodezyjnych w czasie studiów był uwzględniany w ramach praktyki zawodowej; - powrót do rozwiązania proponowanego w projekcie z 6 marca, przesłanym do konsultacji społecznych, polegającego na rezygnacji z praktyki zawodowej oraz egzaminu przy jednoczesnym wprowadzeniu wymogu ukończenia studiów magisterskich na kierunku studiów uwzględniającym zdobycie wiedzy i umiejętności odnoszących się do zadań geodety w ramach deregulowanych kategorii, a także stworzenie alternatywnej ścieżki dla absolwentów studiów 1 stopnia na kierunku studiów związanym z geodezją i kartografią lub geografią, niekontynuujących studiów na II stopniu, w postaci pozostawienia wymogu 2-letniej praktyki zawodowej. ograniczeń dostępu na zasadzie licencji posiadają mocy licencjatu. Regulowane uprawnienia w 4 zakresach stanowią ochronę praw obywateli wynikających z Konstytucji RP w zakresie prawa własności. - praktyki zawodowe w czasie studiów nie mogą być wliczane do stażu pracy gdyż wykonywane w ramach praktyk prace obejmują czynności pomocnicze o charakterze technicznym Art. 5. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie RCL art i 19 Nadto należy zauważyć, iż w pozostałych zawodach prawniczych zaufania publicznego takich jak adwokaci i radcowie prawni, osoba, która ukończyła aplikację i zdała NIE DO UWZGLĘDNIENIA z uwagi na odmienny charakter zawodu notariusza. W polskim systemie prawnym 11

12 egzamin może wykonywać te zawody, bez konieczności dodatkowego stażu zawodowego". Wymagałoby uzasadnienia, dlaczego w przypadku notariuszy aplikacja notarialna jest niewystarczającym przygotowaniem do podjęcia działalności w zawodzie. pozycja ustrojowa notariusza została określona w szczególny sposób, wyróżniający go spośród innych zawodów prawniczych. Status prawny notariusza nie jest jednorodny. Pełnione przez niego funkcje oraz miejsce w systemie instytucji pomocy prawnej wskazują na inne niż w przypadku adwokatów i radców prawnych formy powiązania notariuszy z wymiarem sprawiedliwości. Stąd też nie jest zasadne kształtowanie systemu dochodzenia do zawodu notariusza w sposób analogiczny do przyjętego w odniesieniu do adwokatów czy radców prawnych. W pozostałym zakresie pozostają aktualne argumenty, jak wyżej. MNiSW dot. rezygnacji ze skrócenia aplikacji do 2 lat. MNiSW podniósł, iż negatywną zmianą, w stosunku do projektu poddanego konsultacjom społecznym, jest rezygnacja ze skrócenia aplikacji do 2 lat. Tym samym zrezygnowano z przepisu, który skracałby zbyt długą drogę absolwentów prawa do zawodu notariusza. MNiSW postuluje przywrócenie NIE DO UWZGLĘDNIENIA. Od zmiany odstąpiono na skutek szeregu uwag zgłoszonych m.in. przez organy samorządów 12

13 wcześniej proponowanych przepisów dotyczących skrócenia aplikacji notarialnej z 2,5 roku do 2 lat. MSZ art. 4 1 Biorąc pod uwagę przywołane w uzasadnieniu do projektu orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym państwa członkowskie nie mogą powołać się na art. 51TFUE w celu wyłączenia zawodu notariusza z zakresu obowiązywania przepisów o swobodzie przedsiębiorczości (art. 49 i nast. TFUE), konieczna jest analiza ustawy - Prawo o notariacie nie tylko pod kątem likwidacji wymogu obywatelstwa polskiego, ale również innych ograniczeń (także niemających charakteru dyskryminującego) w realizacji swobody. Pragnę zwrócić uwagę na obowiązujący art. 4 1 ustawy - Prawo o notariacie, zgodnie z którym notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię. Przepis ten ogranicza prawo notariuszy do skorzystania z prawa przedsiębiorczości poprzez założenie kancelarii w innej miejscowości lub za granicą. Konieczne jest zatem dokonanie oceny, czy nie istnieją środki mniej restrykcyjne, które jednocześnie mogłyby zapewnić realizację celu, któremu służyło ustanowienie zakazu z art. 4 ustawy. zawodowych, jak i samych aplikantów w trakcie konsultacji społecznych. UWAGA NIEZASADNA Pozycja ustrojowa notariusza została określona w szczególny sposób, wyróżniający go spośród innych zawodów prawniczych. Status prawny notariuszy nie jest jednorodny. Pełnione przez niego funkcje oraz miejsce w systemie instytucji pomocy prawnej wskazują na inne niż w wypadku adwokatów i radców prawnych formy powiązania notariuszy z wymiarem sprawiedliwości. Z jednej strony notariusze prowadzą działalność na własne ryzyko, a usługowy charakter tej działalności można uznać za mieszczący się w zakresie wolności działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony notariusz jest osobą zaufania publicznego, korzysta z prawnokarnej ochrony jak 13

14 MSZ art. 19c Pragnę również zwrócić uwagę na art. 19c ustawy - Prawo o notariacie, zgodnie z którym rada izby notarialnej jest obowiązana do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie okazanej przez notariusza polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia wystawionego przez zakład ubezpieczeń. W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi funkcjonariusz publiczny oraz wykonuje szereg czynności o charakterze urzędowym, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo o notariacie. Publiczny element działalności notariusza powoduje, że nie jest on adresatem mieszczącego się w zakresie swobody działalności gospodarczej uprawnienia do swobodnego podejmowania lub zakończenia swej działalności (por. wyrok TK z r. K 4/07). To samo ograniczenie dotyczy kwestii prowadzenia działalności (kancelarii notarialnej) w kilku miejscach w kraju lub za granicą. W tym zakresie brak jest jakichkolwiek podstaw do zmiany obwiązujących przepisów. UWAGA POZA ZAKRESEM REGULACJI. Poruszone zagadnienie wykracza poza zakres tematyki objętej ustawą, która w odniesieniu do notariuszy 14

15 możliwości skorzystania z usług zakładu ubezpieczeń z innego państwa członkowskiego UE, co gwarantuje swoboda przepływu usług finansowych, proponuję wykreślenie słów: wystawionego przez zakład ubezpieczeń". MKiDN art Przepis art. 5 pkt 38 projektu (nadającego nowe brzmienie art Prawa o notariacie) nasuwa wątpliwości, czy pod pojęciem zaprzestania prowadzenia własnej kancelarii" przez asesora notarialnego należy rozumieć także przypadek, gdy ta sama osoba prowadzi kancelarię najpierw jako asesor notarialny, a następnie jako notariusz. Jeżeli tak, to dochodziłoby do przedwczesnego przekazywania dokumentów obejmujących czymiości notarialne do sądu rejonowego wyłącznie z tej przyczyny, że zmienił się status prowadzącego kancelarię. Wydaje się, że ze względów praktycznych w przypadku kontynuowania prowadzenia kancelarii przez notariusza (byłego asesora notarialnego) lepszym rozwiązaniem byłoby przekazywanie dokumentów po upływie 10 lat od ich sporządzenia. koncentruje się na wprowadzeniu rozwiązań prawnych mających na celu zredukowanie ograniczeń stawianych dotychczas przez prawodawcę przed osobami chcącymi wykonywać ten zawód. UWAGA NIEZASADNA Przekazywania aktów i ksiąg notarialnych po zakończeniu prowadzenia kancelarii przez asesora notarialnego jest konieczne, nawet w sytuacji, gdy osoba ta następnie powołana zostanie na stanowisko notariusza i w tym samym miejscu prowadziła będzie kancelarie notarialną. Będzie to już jednak inny podmiot (inna kancelaria), zatem również utworzone zostaną inne księgi notarialne, a akty notarialne sporządzane będą przez inny podmiot notariusza a nie asesora notarialnego. Należy podkreślić, iż również obecnie, w sytuacji likwidacji dotychczasowej kancelarii (np. prowadzonej w formie spółki 15

16 MSW 78a 1 pkt 2 W zakresie zmian wprowadzanych art. 5 pkt 37, dotyczącym ustawy z dnia 14 lutego 1999 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.), w zakresie zmienianego 78a 1 pkt 2, jako przesłankę skreślenia aplikanta notarialnego z listy aplikantów notarialnych wskazano uznanie za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków aplikanta notarialnego. Przesłanka ta jest sformułowana zbyt ogólnie i tym samym może rodzić możliwości nadużyć. W związku z tym MSW proponuje rezygnację z tej przesłanki bądź jej doprecyzowanie. Powyższe stanowisko wynika z faktu, że przesłanka ta ma charakter obligatoryjny, a nie fakultatywny. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Podsekretarz Stanu Zastępca Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów ogólna W zakresie projektowanych zmian ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych wątpliwości budzą propozycje polegające na poszerzeniu katalogu osób uprawnionych do wpisu na listę adwokatów (radców prawnych) bez konieczności odbycia aplikacji i złożenia odpowiedniego egzaminu o osoby posiadające tytuł doktora nauk prawnych, lub które przez okres co najmniej 3 lat pracowały przy tworzeniu aktów cywilnej) i powstania nowej kancelarii (nawet prowadzonej w tej samej miejscowości po rozwiązaniu spółki, konieczne jest przekazanie dokumentów do właściwego sądu rejonowego. UWAGA NIEZASADNA Podobna instytucja występuje w innych ustawach regulujących zawody prawnicze (np. w ustawie Prawo o adwokaturze) CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA Poszerzono zakres podmiotowy osób uprawnionych do wpisu na listę o osoby zatrudnione w państwowych jednostkach organizacyjnych (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Rządowe Centrum Legislacji. 16

17 normatywnych o charakterze powszechnie obowiązującym w urzędach organów władzy publicznej. Wydaje się, iż powyższa zmiana promuje w sposób nieuzasadniony wyłącznie określoną grupę urzędników, wprowadzając dysproporcję w zakresie ułatwienia dostępu do zawodów. Podobnie, w projekcie nie przedstawiono żadnych powodów, dla których proponuje się poszerzenie katalogu osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez wymogu odbycia aplikacji o osoby, które pracowały przy tworzeniu aktów normatywnych o charakterze powszechnie obowiązującym (legislatorzy). Powyższa uwaga dotyczy również tożsamej zmiany w ustawie - Prawo o notariacie. Należy stwierdzić, że pozostałe propozycje w zakresie dostępu do zawodów prawniczych mają znikomy efekt deregulacyjny i co do zasady nie zostały ukierunkowane w sposób umożliwiający osiągnięcie oczekiwanego efektu w postaci zniesienia barier w dostępie do zawodu dla absolwentów uczelni prawniczych. Skrócenie wymaganego okresu stażu, jaki umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, z 5 do 3 lat wydaje się nie wyczerpywać potrzeby dalszych prac w tym obszarze. Ponadto zmodyfikowano konstrukcję przepisu dot. legislatorów ( tworzenie projektów ustaw i rozporządzeń). W pozostałym zakresie zgłoszona uwaga ma charakter ocenny. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Podsekretarz Stanu Zastępca ogólna W związku z zamieszczoną w piśmie przewodnim informacją, że niniejszy projekt ustawy realizuje zadanie nr UC33 (projektu nowelizacji ustawy - Prawo o notariacie) określone w Wykazie prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych, wyjaśnienia wymaga, czy powyższe oznacza jednocześnie jego automatyczne usunięcie z Projekt ustawy deregulacyjnej w całości realizuje zadanie UC33 określone w Wykazie prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych, co oznacza, że zadanie UC33 może zostać 17

18 Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Wykazu. Art. 6. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym usunięte z Wykazu RCL art. 110 Zmiana wprowadzana w art. 110 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) stanowi pośrednią zmianę upoważnienia zamieszczonego w art. 115 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Nie przewidziano jednak w przepisach przejściowych projektowanej ustawy utrzymania w mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z późn. zm.), które zostało wydane na podstawie ust. 1 pkt 1-4 ww. artykułu. Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje bowiem np. w 56, że przed przystąpieniem do egzaminu osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania m.in. dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia, natomiast załącznik nr 14 do rozporządzenia, stanowiący wzór wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów, przewiduje, że załącznikiem do niego ma być m.in. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego oraz zaświadczenie o posiadaniu co najmniej przez okres 6 lat prawa jazdy kat. B. Tymczasem UWAGA NIEZASADNA Nie jest zasadne dodawanie do projektowanej ustawy przepisów dotyczących utrzymania w mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, ponieważ z dniem 19 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać w przedmiotowym zakresie przepisy ustawy o kierujących pojazdami oraz odpowiednie rozporządzenia wydane na podstawie jej przepisów delegacyjnych. 18

19 projektowana zmiana art. 110 ustawy - Prawo o ruchu drogowym znosi obowiązek posiadania wykształcenia wyższego oraz skraca okres posiadania prawa jazdy kat. B z 6 do 4 lat. Mając zatem na uwadze powyższe, koniecznym jest uzupełnienie projektowanej ustawy o stosowne przepisy przejściowe. Art. 7. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami MF art. 197 W opinii Ministra Finansów w art. 7 pkt 20 przepis upoważniający jest zbyt ogólnikowy w zakresie praktyk zawodowych. Czas trwania praktyk zawodowych powinien być określony (zawarty) w przepisach ustawowych jako jeden z głównych czynników przesądzających o czasie dochodzenia do uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Dodatkowo pozostawienie obowiązku odbycia studiów podyplomowych, praktyk zawodowych i złożenia egzaminu zawodowego nie wpisuje się w pojęcie deregulacji tego zawodu, mając na uwadze deregulację pozostałych zawodów regulowanych w ustawie o gospodarcze nieruchomościami. W uzasadnieniu brak jest omówienia wprowadzanych zmian przepisów. UWAGA NIEZASADNA Art. 7 pkt 20 wskazuje, że minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi w drodze rozporządzenia sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, regulamin organizacji tych praktyk, ich program oraz sposób dokumentowania odbycia praktyki zawodowej. Zawód rzeczoznawcy majątkowego nie podlega deregulacji. Zmienia się jedynie 19

20 MNiSW art. 182 ust. 1 Uzupełnić o punkt 2 w brzmieniu: 2) posiada wyższe wykształcenie;". MNiSW art. 184 ust. 2 Propozycja MNiSW następującego brzmienia art. 184 ust. 2 tejże ustawy: 2. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna, posiadająca wyższe wykształcenie, wpisana do centralnego rejestru katalog przestępstw zawarty w art. 177 ust.1 pkt 2 ze względu na analogiczne dostosowanie jego brzemienia do przepisów dotyczących pośrednika i zarządcy nieruchomości. UWAGA NIEZASADNA Wykształcenie wyższe nie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu. Swobodna i wolnorynkowa konkurencja zweryfikuje posiadane kwalifikacje i wiedzę fachową. Nie stoi to oczywiście w sprzeczności z możliwością ukończenia przez kandydata na pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcę nieruchomości studiów kierunkowych, szkoleń specjalistycznych itp., co jednak nie powinno stanowić warunku dopuszczenia do wykonywania ww. zawodów. UWAGA NIEZASADNA Jak wyżej 20

21 zarządców nieruchomościami. ". MNiSW ogólna MNiSW proponuje, aby działaniami deregulacyjnymi objęty został także trzeci reglamentowany zawód rynku nieruchomości, czyli rzeczoznawca majątkowy. UWAGA NIEZASADNA Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 2 grudnia 2002 r. S 20/01, OTK-A 2002, nr 7, poz. 89 w interesie publicznym leży, aby osoby wykonujące działalność w zakresie szacowania nieruchomości legitymowały się umiejętnościami koniecznymi do prawidłowego wykonywania operatów szacunkowych. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które są następnie przedmiotem obrotu. W związku z powyższym istotne jest, aby rzeczoznawca majątkowy posiadał bardzo dużą wiedzę merytoryczną oraz umiejętności w zakresie szacowania nieruchomości. RCL art. 191 ust. 5a i 191 ust. 8 W art. 191 ustawy o gospodarce nieruchomościami dodano ust. 5a przewidujący opłatę za dokonanie wpisu do UWAGA NIEZASADNA Zgodnie z proponowanym 21

22 centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami lub do centralnego rejestru zarządców nieruchomościami. Jednocześnie rozszerzono upoważnienie ustawowe zawarte w art. 191 ust. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami o określenie wysokości opłaty za ww. wpisy oraz przypadków uzasadniających zwrot tej opłaty. Nakładanie na obywatela jakichkolwiek opłat stanowi materię ustawową. Zasadnym byłoby zatem precyzyjne określenie w ustawie górnej granicy opłat za dokonanie wpisu do ww. rejestrów oraz określenie wprost w ustawie przypadków uzasadniających jej zwrot albo zamieszczenie przepisu materialnego przewidującego taką możliwość i upoważniającego do określenia tych przypadków w akcie wykonawczym (por. wyrok TK z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10). RCL ogólna Brak jest określenia w projekcie oraz w uzasadnieniu czyim dochodem są wpływy uzyskane z dokonywanych opłat. brzmieniu art. 197 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi w drodze rozporządzenia sposób ustalenia i rodzaje kosztów za wpis do centralnych rejestrów pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Jednocześnie w ww. rozporządzenie określi przypadki uzasadniające zwrot opłaty za dokonanie wpisu do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości oraz tryb jej zwrotu. Ponadto należy wskazać, że na wysokość opłaty będą miały wpływ m.in. koszty związane z materiałami, oprogramowaniem oraz konserwacją urządzeń. UWAGA NIEZASADNA Przepisy projektowanego rozporządzenia ministra 22

23 RCL art. 191 ust. 2 oraz art. 193 ust. 3a MSZ ogólna Konieczna jest zmiana ust. 2 w art. 191 (art. 7 pkt 12 lit. a), ponieważ powtarza regulacje przepisów określających wymagania dla osób, które mogą zostać wpisane do centralnych rejestrów pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Wątpliwości budzi ustanowiony w ustawie o gospodarce nieruchomościami obowiązek wykazania się biegłą właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w sprawie opłat za dokonanie wpisu do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości wskazują, że wnioskodawca wnosi opłatę za wpis do centralnego rejestru na rachunek bankowy Ministerstwa. Równocześnie do uiszczonej opłaty stosuje się przepisy o ustawie o finansach publicznych. UWAGA NIEZASADNA Art. 191 ust. 2 określa kompetencje ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w stosunku do osób, które ubiegają się o wpis do centralnych rejestrów, po uprzednim spełnieniu wymogów. UWAGA NIEZASADNA Kwestię biegłej znajomości 23

24 znajomością języka polskiego przez nieposiadające polskiego obywatelstwa osoby wnioskujące o wpis do rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami oraz do rejestru zarządców nieruchomości. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości (wyroki w sprawach 379/87 Groener, C-424/97 Haim oraz C-281/98 Agonese) wymóg znajomości języka państwa przyjmującego może zostać ustanowiony dla osób wykonujących zawód regulowany, jeżeli przemawiają za tym względy nadrzędnego interesu ogólnego. Ponadto wymóg ten powinien być proporcjonalny, w szczególności poziom znajomości języka powinien odpowiadać rodzajowi wykonywanych czynności zawodowych. Dodatkowo zainteresowany powinien mieć możliwość wykazania znajomości języka w dowolny sposób, za pomocą dyplomów, egzaminu lub innych środków. Biorąc pod uwagę, że projekt ustawy nie określa poziomu znajomości języka polskiego, kryteriów oceny, ani metody wykazania tej znajomości, brak jest również odpowiednich wyjaśnień w uzasadnieniu, powyższe zasady mogą zostać naruszone. Należy przy tym zwrócić uwagę, że po wprowadzeniu zmian przewidzianych w projekcie, zawody pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości nie będą już zawodami regulowanymi w rozumieniu prawa UE. Powyższa uwaga odnosi się również do ustanowionego w art. 26 ust. 3 pkt 11 ustawy o ochronie osób i mienia wymogu posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie przez kwalifikowanych pracowników ochrony języka polskiego oraz sposób jej dokumentacji regulują przepisy ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy. Zatem bezzasadne jest powtarzanie tej regulacji. Wymóg znajomości języka polskiego wynika z charakteru wykonywanych czynności przez pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcę nieruchomości, tj. zawieranie umów, kontakt z klientem. Ponadto wymóg ten ma na celu ochronę praw obywateli polskich, a brak takiego wymogu narażałby klientów na dodatkowe koszty związane z tłumaczeniem dokumentów. 24

25 MSZ art. 198 fizycznej (art. 8 pkt 12 projektu), z tym zastrzeżeniem, że nadal będzie to zawód regulowany. W związku z ustaleniem w art. 198 ustawy o gospodarce nieruchomościami sankcji karnych za prowadzenie działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami bez wpisu do rejestru, powstaje pytanie, czy obowiązek wpisu dotyczy również usługodawców transgranicznych. W sytuacji, gdy zawód jest zawodem regulowanym w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, możliwe jest ustanowienie obowiązku wpisu na podstawie art. 6 tej dyrektywy. Jednakże, w związku ze zniesieniem wymogów kwalifikacyjnych, zawody pośrednika i zarządcy nie podlegają już postanowieniom dyrektywy 2005/36/WE. Zastosowanie zatem będzie miał art. 16 ust. 2 lit. b dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, zgodnie z którym wymóg taki jest zasadniczo zakazany. Wyjątkowo obowiązek rejestracji mógłby zostać uzasadniony względami porządku publicznego, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub ochrony środowiska naturalnego, przy zachowaniu zasady proporcjonalności, zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy 2006/123/WE. Uzasadnienie projektu nie zawiera jednak wyjaśnień w tym zakresie. UWAGA NIEZASADNA Obowiązek wpisu nie dotyczy usługodawców transgranicznych. Art. 8. ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 25

26 MPiPS art. 33a ust. 1 pkt 2 MZ art. 27 ust. 2 pkt 3 i art. 33a ust UWAGA DOTYCZACA ART. 8 PKT 12 PROJEKTU USTAWY (gdzie zaproponowano nowe brzmienie art. 33a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia: dodatkowe kwalifikacje uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o broni i amunicji;") MPiPS zauważa, że jeśli intencją projektodawcy było wskazanie w zakresie kwalifikacji obowiązku ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, według programów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, to wydaje się zasadnym rozważenie możliwości organizowania przez inne towarzystwa psychologiczne szkoleń, których ukończenie uprawniać będzie do przeprowadzania przedmiotowych badań. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia ww. szkoleń niewątpliwie wpłynie w sposób pozytywny na konkurencyjność oferowanych szkoleń, a ta w sposób bezpośredni przełoży się na ich jakość. Efekt badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba posiadająca taki wpis, poprzez określenie zdolności NIEUWZGLĘDNIONA Intencją projektodawcy nie jest dokonanie zmian w ustawie o broni i amunicji w zakresie zasad uzyskiwania dostępu do broni. NIE UWZGLĘDNIONO Zaproponowane rozwiązanie jest tożsame z obecnie obowiązującą regulacją 26

27 fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań, jest zawarty w orzeczeniu lekarskim, co oznacza, że orzeczenie lekarskie konsumuje w tym zakresie opinię psychologa, będącą wynikiem przeprowadzonych badań psychologicznych. Tymczasem treść pozostałych przepisów, w tym art. 34, sugeruje, że mamy do czynienia z odrębnymi orzeczeniami: lekarskim i psychologicznym i od każdego z tych orzeczeń przysługuje odwołanie. W opinii MZ przepisy projektowanej ustawy wymagają zatem przeredagowania w taki sposób, aby intencja prawodawcy nie budziła w tym zakresie żadnych wątpliwości. MZ art. 34 ust. 4 MZ proponuje nadać następujące brzmienie: 4. Odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są: 1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy instytuty naukowobadawcze w dziedzinie medycyny pracy; 2) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w stosunku do pracowników lub funkcjonariuszy zatrudnionych w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub w nadzorowanych przez niego zakładach pracy; 3) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej - w stosunku do osób pozostających w stosunku służbowym w jednostkach organizacyjnych podległych lub dotycząca badań lekarskich i psychologicznych wykonywanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń wydane na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o broni i amunicji. UWZGLĘDNIONO CZĘŚCIOWO nie do przyjęcia jest zapis "- w stosunku do...", bowiem jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych MSW nie wykonują badań profilaktycznych jedynie dla pracowników i funkcjonariuszy resortu, ale również innych podmiotów, które zawrą z nimi umowę o świadczenia z zakresu medycyny pracy. Art. 13 ustawy o służbie medycyny gwarantuje wolny wybór podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu medycyny pracy, a więc resortowa służba medycyny pracy nie jest wyłącznie dla pracowników i 27

28 nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej". Powyższe ma na celu dostosowanie do terminologii i rozwiązań zawartych w innych aktach prawnych, w tym do przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. GIODO Prośba do projektodawcy o przedstawienie do rozstrzygnięcia RZĄDOWEMU CENTRUM LEGISLACJI kwestii, czy okres przechowywania - zawierającej dane osobowe - dokumentacji związanej z ochroną może być uregulowany w akcie podustawowym (rozporządzeniu), czy też jest to tzw. materia ustawowa. Organ do spraw ochrony danych osobowych zdaje sobie bowiem sprawę z różnego uregulowania zagadnienia czasu przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe w poszczególnych aktach prawnych. RCL art. 2 pkt 6 W pkt 1 w lit. b dot. art. 2 pkt 6 proponuje się przeredagować definicję pracownika ochrony", gdyż w obecnym brzmieniu jest ona myląca - zdaje się sugerować, że w odniesieniu do działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przyznawane są dwa rodzaje koncesji. Ponadto zwraca się uwagę na fakt, iż stosowane określenie zadania ochrony" nie zostało zdefiniowane. funkcjonariuszy resortu. Zasadnym zatem jest wykreślenie zdania po tiret. RCL w toku uzgodnień międzyresortowych nie wniósł uwag do tej kwestii. NIE UWZGLĘDNIONO Zdaniem projektodawcy przepis precyzyjnie określa definicję pracownika ochrony. Należy podkreślić, że pracownikiem ochrony jest wyłącznie osoba, która wykonuje zadania ochrony na rzecz wso lub przedsiębiorcy posiadającego koncesję. Dotyczy to zarówno pracowników kwalifikowanych 28

29 RCL art. 17 Proponuje się: 1) w tiret drugim rozszerzyć zakres odesłania o art. 19 ust. 1 pkt 3, który odnosi się do dokumentacji organizacji i wykonywania ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Wydaje się zasadnym, aby adres przechowywania tej dokumentacji również był zamieszczony we wniosku o udzielenie koncesji; RCL art. 23b i 23c Proponuje się ponownie rozważyć zasadność wprowadzania instytucji zespołu do kontroli działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jako zespołu powoływanego przez organ koncesyjny fakultatywnie, w drodze zarządzenia, uprawnionego do przeprowadzania kontroli obok organów kontrolnych wskazanych w art. 23 i 23a. Wątpliwości budzi zarówno ranga aktu wskazującego organ upoważniony do przeprowadzania kontroli jak i niejasna relacja pomiędzy zakresem kompetencji kontrolnych tego organu i organów wskazanych w art. 23 i 23 a. Ponadto w projektowanych przepisach brak jest przepisu materialnego, który wprost jak i tych nie wpisanych na listy kwalifikowanych pracowników ochrony. Nie ma także potrzeby definiowania pojęcia zadania ochrony albowiem ich definicja wywodzi się wprost z art. 3 ustawy o ochronie osób i mienia. NIE UWZGLĘDNIONO propozycji z pkt 1 Tego rodzaju dokumentacja jest przechowywana w obiektach chronionych, nie ma potrzeby aby adresy obiektów w których bezpośrednio wykonywane są usługi ochrony osób i mienia znajdowały się w koncesji. UWZGLĘDNIONO CZĘŚCIOWO poprzez rezygnację z powoływania zespołu kontrolnego w drodze zarządzenia. Ponadto wydaje się, iż dalsza część uwagi wynika z błędnego zrozumienia projektowanych zapisów. Utworzony przez MSW zespół nie będzie organem kontrolnym, w jego skład wejdą natomiast przedstawiciele organów 29

30 przyznawałby zespołowi kompetencje do przeprowadzania kontroli oraz wskazywałby zakres tej kontroli. Należy także dodać, że zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej czynności kontrolne mogą być wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności - wyjaśnienia wymaga, czy wszystkie podmioty upoważnione do delegowania swoich przedstawicieli do prac w zespole będą mogły spełnić ten wymóg. ustawowo uprawnionych do nadzoru tej działalności, posiadający także specjalistyczną wiedzę. Ponadto należy wskazać, że legitymacja służbowa nie uprawnia do kontroli. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podjęcie kontroli wymaga okazania upoważnienia do kontroli. W przypadku powołania zespołu każdorazowo takie upoważnienie wyda organ koncesyjny tj. Minister Spraw Wewnętrznych. Ww. ustawa przewiduje udział w kontroli innych osób niż pracownicy organu kontroli jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak stanowią, w tej sytuacji propozycja regulacji wprowadzającej powołanie zespołu jest uzasadniona. Projektowane rozwiązanie należy uznać za zasadne zwłaszcza w kontekście rozszerzania się kompetencji agencji ochrony o takie obszary jak ochrona bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, obiektów wojskowych oraz 30

31 RCL art. 24 ust. 2 Wątpliwości budzi wyłączenie możliwości wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów art. 79a i art. 79b, art. 80 ust. 1 i 2 oraz art. 83 ust. 1 i 2 (wyłączenie stosowania art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), a także wyłączenie zakazu równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy (wyłączenie stosowania art. 82 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Rozwiązania te, zwłaszcza w kontekście planowanego zwiększenia liczby organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli mogą prowadzić do zbytniego utrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej i rażąco utrudniać wykonywanie tej działalności, nie przewidując równocześnie możliwości obrony interesów przedsiębiorcy w toku kontroli. imprez masowych, itp. NIE UWZGLĘDNIONO Wbrew stanowisku RCL nie zwiększa się liczba organów uprawnionych do kontroli. Zgodnie z art. 57 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 16 ustawy o ochronie osób i mienia organem uprawnionym do kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia jest wyłącznie Minister Spraw Wewnętrznych. Zaproponowane wyłączenia wynikają ze specyfiki świadczonych usług przy równoczesnym poszerzeniu dostępu do wykonywania zawodu pracownika ochrony. Możliwość stosowania takich środków jak: ujęcie, legitymowanie, stosowanie środków przymusu bezpośredniego(paralizatory elektryczne, pałki, kajdanki, ręczne miotacze gazu i inne) oraz broni palnej przez pracowników ochrony wobec obywateli musi podlegać skutecznej kontroli państwa. Swoboda wykonywania tego rodzaju działalności została już ograniczona poprzez 31

32 obowiązek uzyskania koncesji, także z tego powodu, że są to usługi bezpośrednio ingerujące w podstawowe prawa obywatelskie. Pracownik ochrony ma prawo do naruszenia nietykalności cielesnej obywatela, pozbawienia go wolności a także użycia takich środków, które mogą skutkować utratą jego zdrowia i życia. Należy podkreślić, że w przypadku naruszenia prawa przez przedsiębiorcę oraz związanego z tą sytuacją zadania MSW do podjęcia skutecznych działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy, działania organu koncesyjnego mogą zostać skutecznie sparaliżowane poprzez wniesienie sprzeciwu wobec podjętych czynności kontrolnych. Wniesiony sprzeciw nawet niezasadny skutecznie sparaliżuje wykonanie przez MSW działań sprawdzających. Zakaz podejmowania w tym samym czasie więcej niż jednej kontroli, zwarzywszy na przedstawione powyżej argumenty oraz fakt, iż 32

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1 I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1.Podstawy prawne działalności zarządcy nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej. 2.Uznawanie kwalifikacji zawodowych. *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, Pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na trudności w wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów wynikające z braku powołania organów samorządu zawodowego psychologów,

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

5) w art. 40 skreśla się pkt 4.

5) w art. 40 skreśla się pkt 4. W art. 2 projektu ustawy dodaje się następujące punkty:, zmieniając jednocześnie dalszą numerację: 1) Użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy okręgowa izba adwokacka zastępuje się użytymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Projekt z dnia 6 marca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. dot. Sygn. akt: SK 25/14

Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. dot. Sygn. akt: SK 25/14 Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA.52-2.2.2014 Trybunał Konstytucyjny w Warszawie dot. Sygn. akt: SK 25/14 W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie 29 ust. 2 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 16.06.2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92)

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) w sprawie wykładni art. 44 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA DEREGULACJI W ZAKRESIE USTAW PRAWO O ADWOKATURZE, O RADCACH PRAWNYCH ORAZ PRAWO O NOTARIACIE

PROPOZYCJA DEREGULACJI W ZAKRESIE USTAW PRAWO O ADWOKATURZE, O RADCACH PRAWNYCH ORAZ PRAWO O NOTARIACIE PROPOZYCJA DEREGULACJI W ZAKRESIE USTAW PRAWO O ADWOKATURZE, O RADCACH PRAWNYCH ORAZ PRAWO O NOTARIACIE 1) ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 233 j.t.) Dotychczasowe brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga Rządowe Centrum

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga Rządowe Centrum Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko. Uwaga Rządowe Centrum ogólna Legislacji Projekt ustawy jest niezgodny z 92 Zasad techniki prawodawczej, w świetle którego odstapienie od zasady, że

Bardziej szczegółowo

Pan. Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa

Pan. Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-683517-V/ll/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność:

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność: UZASADNIENIE do projektu rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r.

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szanowny Panie Ministrze, Z upoważnienia Prezydium Krajowej Rady IARP

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Stan na 30 listopada 2015 r. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 5 Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony Art. 25. Zadania ochrony osób i mienia realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-48/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r.

Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r. Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r. PODSTAWA PRAWNA ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r.

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. 3 >> usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegły rewident, doradca podatkowy, agent celny, działalność ubezpieczeniowa, gry losowe 1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. Wchodząca

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (druk nr 913)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (druk nr 913) Warszawa, dnia 18 maja 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk nr 913) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 15 maja o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Projekt z dnia 21 maja 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2738).

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2738). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-24 (5)/10 Warszawa, 27 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie Dz. U. Nr 79, poz. 898, na broń. 2001-04-01 zm

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o kosztach

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r.

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r. Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r. W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonym w dniu 20 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

z dnia r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych U S T AWA Projekt 19.09.2016 r. z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 221 oraz z 2015

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Weryfikacja złożonych dokumentów. Krok 2: Weryfikacja poziomu kwalifikacji określonego w zaświadczeniu

Krok 1: Weryfikacja złożonych dokumentów. Krok 2: Weryfikacja poziomu kwalifikacji określonego w zaświadczeniu Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych Krok 1: Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (druk nr 888)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (druk nr 888) Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 888) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw PROJEKT USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO, dotyczący stosowania art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Katowice, 4 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz. 898, Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

pozostaje dla odesłań do aktów wykonawczych oraz porządkuje przepisy dotyczące słuchaczy oraz pracowników Szkoły. Jednocześnie, mając na uwadze

pozostaje dla odesłań do aktów wykonawczych oraz porządkuje przepisy dotyczące słuchaczy oraz pracowników Szkoły. Jednocześnie, mając na uwadze UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt P 15/10 (Dz. U. Nr 61, poz. 315). W wyroku tym Trybunał orzekł o niezgodności

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje: Tekst ujednolicony ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim nowelizacja: art. 176 Kodeksu pracy w kierunku prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ Warszawa, dn. 19.12.2014 r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia konsultacjami

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Analiza prawno-porównawcza w zakresie regulacji dostępu do wybranych zawodów regulowanych w niektórych krajach Unii Europejskiej

Analiza prawno-porównawcza w zakresie regulacji dostępu do wybranych zawodów regulowanych w niektórych krajach Unii Europejskiej D a n i a Rep. Czeska Bułgaria Kraj Załącznik nr 2 do OSR Analiza prawno-porównawcza w zakresie dostępu do wybranych zawodów regulowanych w niektórych krajach Unii Europejskiej Poniższy materiał opracowany

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o ewidencji ludności (druk nr 960)

Opinia do ustawy o ewidencji ludności (druk nr 960) Warszawa, dnia 9 sierpnia 2010 r. Opinia do ustawy o ewidencji ludności (druk nr 960) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o ewidencji ludności ma za zadanie określenie na nowo zasad i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Szanowny Panie Ministrze,

Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Szanowny Panie Ministrze, R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Adam Bodnar Warszawa, dnia 5 października 2015 r. VII.561.15.2014.AJK Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 45 POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski przewodniczący Wiesław Johann Ewa Łętowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak Marian Zdyb sprawozdawca,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie wraz z projektem tej ustawy.

- o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie wraz z projektem tej ustawy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4274 Warszawa, 28 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Projekt z dnia 4 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Adam Szejnfeld KPPO. Ustawa deregulująca zawody wybrane informacje: Adwokat - Prawo o adwokaturze

Adam Szejnfeld KPPO. Ustawa deregulująca zawody wybrane informacje: Adwokat - Prawo o adwokaturze Adam Szejnfeld KPPO Ustawa deregulująca zawody wybrane informacje: Adwokat - Prawo o adwokaturze 1. Poszerzono katalog osób uprawnionych do wpisu na listy adwokatów bez konieczności odbycia odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-31-06 Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r.

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-04 Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 31 V.511.605.2014.TS Pani Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych Wpłynęło do mnie pismo obywatela, w którym kwestionuje konstytucyjność 8 ust.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r.

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r. STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku

UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku UCHWAŁA nr 2 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa Warszawa. Szanowny Panie Ministrze,

Warszawa, dn r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa Warszawa. Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, dn. 10.12.2014 r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia konsultacjami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 732 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 732 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 732 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk nr 1604).

- o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk nr 1604). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-48(3)/09 Warszawa, 10 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 maja 2009 r. Druk nr 404 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gwarancji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Dz.U.2016.1761 z dnia 2016.10.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 30 września 2016

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187).

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-86(5)/10 Warszawa, 22 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584).

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-200(4)/10 Warszawa, 26 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt II PK 213/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 grudnia 2013 r. SSN Zbigniew Hajn w sprawie z powództwa X.Y. przeciwko Ministerstwu Finansów o uchylenie oceny okresowej, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a podatek VAT interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów

Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a podatek VAT interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a podatek VAT interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra

Bardziej szczegółowo

NOTARIUSZ. Kod zawodu:

NOTARIUSZ. Kod zawodu: NOTARIUSZ Kod zawodu: 261905 1 1. Zadania zawodowe Działalność notariuszy w naszym kraju reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 164) ze zmianami.

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do poselskiego projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (nr druku 3351):

Propozycje zmian do poselskiego projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (nr druku 3351): z dnia 23 lutego 2011 r. Propozycje zmian do poselskiego projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (nr druku 3351): 1) Tytuł ustawy proponuje się zmienić na: ustawa o świadczeniu usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

Akty normatywne. PPwG prof. Stanisław Piątek

Akty normatywne. PPwG prof. Stanisław Piątek Akty normatywne PPwG prof. Stanisław Piątek Rodzaje aktów normatywnych Akty normatywne (źródła prawa) - dokumenty odpowiednio ustanowione przez organy władzy publicznej, które zawierają przepisy prawa,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r.

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 marca 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Irena LIPOWICZ. Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej

Irena LIPOWICZ. Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO - 737388 - I/13/NC 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 AL Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie Warszawa, 29 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.18.2015 Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo