SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO NA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:"

Transkrypt

1 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 3 części Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy, Plac Wolności 6, Cieszyn Prowadzący: Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie Nr 9/2013 z dnia r. Cieszyn, dnia r.

2 Spis treści: 2 1. Informacje o Zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania oferty Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Sposób obliczenia ceny Opis kryterium oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego Środki odwoławcze przysługujące Wykonawcom w toku postępowania przetargowego Opis części zamówienia Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli przewiduje zawarcie umowy ramowej Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych Informacja o aukcji elektronicznej Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot Informacje dotyczące podwykonawców Istotne zmiany postanowień zawartej umowy wynikające z art. 144, ust. 1 ustawy... 22

3 Znak postępowania: DO /WZ/ Informacje o Zamawiającym (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp) Zamawiającym jest: Powiatowy Urząd Pracy, Plac Wolności 6, Cieszyn Tel: , fax: wew. 101 strona internetowa: Tryb udzielenia zamówienia (art. 36, ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp) 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10, ust. 1; art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp Specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej SIWZ opracowano dla Wykonawców, uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie przepisów ustawy Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36, ust. 1, pkt 3 ustawy Pzp) 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie podzielone zostało na trzy odrębne części: Część 1 przeszkolenie 15 osób bezrobotnych na kursie pn. ABC Przedsiębiorczości. Część 2 przeszkolenie 12 osób bezrobotnych na kursie pn. Pracownik hurtowni/magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych. Część 3 przeszkolenie 12 osób bezrobotnych na kursie pn. Specjalista w zakresie pielęgnacji dłoni, twarzy i ciała. We wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 7 ustawy, usługa oznaczona jest kodem o nazwie: Usługi szkolenia zawodowego Na podstawie art. 93, ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli nie zostaną przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub poszczególnych części zamówienia Opis przedmiotu zamówienia dla części 1: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. ABC przedsiębiorczości w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 15 osób bezrobotnych, które złożyły wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szkolenie musi zostać przeprowadzone na terenie powiatu cieszyńskiego. Szczegółowe określenie miejsca przeprowadzenia szkolenia zostanie ustalone z wybranym Wykonawcą przy podpisaniu umowy, a określenie terminu rozpoczęcia poszczególnych grup szkoleniowych zostanie ustalone w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia każdej grupy. Zamawiający zakłada przeprowadzenie 2 edycji szkoleń: 1 grupa licząca 7 osób i 1 grupa licząca 8 osób. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie (łącznie 30 godzin zegarowych dla każdej grupy). Program powinien zawierać: Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (4 godziny zegarowe): Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, formy organizacyjne działalności gospodarczej działalność indywidualna, spółka cywilna, spółki osobowe i kapitałowe, główne zagrożenia rynkowe małych firm,

4 4 etapy zakładania działalności gospodarczej - wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nadanie numeru REGON w urzędzie statystycznym, zgłoszenie działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym, zgłoszenie do ZUS, zawieszanie i likwidacja działalności gospodarczej, polskie przepisy chroniące prawo konsumenta. Ekonomiczne aspekty w działalności gospodarczej (4 godziny zegarowe): podatki w działalności gospodarczej zasady ogólne, dokumentacja podatkowa, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych i inne, wybór formy opodatkowania zasady ogólne opodatkowania, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, rozliczenia publiczno prawne - urząd skarbowy, dokumenty zgłoszenia i rozliczenia ZUS, ubezpieczenia w działalności gospodarczej, źródła finansowania działalności gospodarczej. Zakładam własną firmę wypełnienie dokumentów do prawidłowego zgłoszenia działalności gospodarczej oraz zawieranie umów w biznesie - zajęcia warsztatowe (3 godziny zegarowe). Prawo pracy w firmie (4 godziny zegarowe): elementy prawa pracy, prawa i obowiązku pracodawcy i pracownika, rodzaje umów: o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, wady i zalety poszczególnych form zatrudnienia, płace, ubezpieczenia społeczne, ZUS, bezpieczeństwo i higiena pracy w firmie. Księgowość małych podmiotów gospodarczych zajęcia warsztatowe (7 godzin zegarowych): wymogi stawiane dokumentom księgowym, dokumenty i dowody księgowe, wypełnianie faktur VAT, rachunków, delegacji pracowniczych i innych dokumentów księgowych, wypełnianie przelewów do ZUS i urzędu skarbowego, podatkowa księga przychodów i rozchodów - podstawowe pojęcia ekonomiczne, podstawa opodatkowania, zasady prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, obliczanie dochodu, zasady obliczeń z urzędem skarbowym, praktyczna nauka prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nauka prowadzenia ewidencji i wypełniania deklaracji podatkowych, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT oraz zasady odzyskiwania VAT, dodatkowe ewidencje księgowe - ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja pracowników, ewidencja przebiegu pojazdów, deklaracje podatkowe - deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, pozostałe deklaracje podatkowe. Marketing i sprzedaż w firmie (8 godzin zegarowych): pojęcie marketingu, funkcje i istota marketingu w firmie, kreatywna i efektywna reklama, warsztaty reklamowe, plan marketingowy, podstawowe pojęcia dotyczące wizerunku - wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa, identyfikacja wizualna, najważniejsze elementy wizerunku przedsiębiorstwa - nazwa, logo, rewitalizacja logo, analiza strategicznego przedsiębiorstwa, etyka przedsiębiorcy - postępowanie przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z klientami, umiejętności menedżerskie i osobiste, pracownikami czy organami publicznymi, zwalczanie przejawów dyskryminacji między innymi ze względu na płeć, rasę i niepełnosprawność, negocjacje i komunikacja w biznesie, budowanie otwartości w kontaktach handlowych, techniki promocji i sprzedaży, prowadzenie działalności gospodarczej pod kątem ochrony środowiska. Przez godzinę zegarową należy rozumieć 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut - długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę.

5 5 Jednostka szkoląca powinna dysponować na czas realizacji zamówienia: a) co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie objętym tematyką szkolenia (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z tematyki szkolenia), b) wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniem dostosowanym do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. 1) Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony jednakowy dostęp do sprzętu dydaktycznego. 2) Zajęcia szkoleniowe mogą odbywać się, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, w przedziale czasowym od 8:00 do 19:00, jednakże nie więcej niż 6 godzin zegarowych dziennie. 3) Szkolenie musi być zrealizowane w formie kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 4) Miejsce wykonania zamówienia teren powiatu cieszyńskiego. 5) Każdy uczestnik szkolenia, po jego pozytywnym zakończeniu, otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667), które musi być opatrzone logiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i logiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. 6) Wykonawca zobowiązuje się: przekazać na własność każdemu uczestnikowi szkolenia, w dniu rozpoczęcia szkolenia pakiet materiałów dydaktycznych z każdego zagadnienia szkolenia (komplet materiałów dostosowany do programu szkolenia - w wersji elektronicznej lub papierowej), notatnik formatu A-4, długopis oraz harmonogram zajęć. Strona tytułowa pakietu materiałów dydaktycznych powinna być opatrzona logiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, logiem Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, zapewnić wszystkim uczestnikom, w czasie trwania każdego dnia szkolenia, serwis kawowy obejmujący: herbatę, kawę, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, cukier, śmietankę do kawy, informować Zamawiającego w formie pisemnej (nie później niż do 3 dni roboczych) o nieobecności bezrobotnego na szkoleniu lub rezygnacji z uczestnictwa w nim, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego za szkolenie tego bezrobotnego, przekazać Zamawiającemu listę obecności bezrobotnych na szkoleniu za dany miesiąc w terminie do 3-ego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca, niezwłocznie po zakończonym szkoleniu dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenia o jego ukończeniu, oryginały list obecności, imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie oraz pozostałą dokumentację przebiegu szkolenia, o której mowa w umowie szkoleniowej. Całość przekazanej dokumentacji dotyczącej przebiegu szkolenia musi być opatrzona logiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i logiem Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. 7) Wykonawca na fakturze przedstawia ogólną kwotę za zrealizowaną usługę, zgodnie z zawartą umową. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia (na oddzielnym dokumencie) zestawienia wydatków składających się na kwotę faktury. 8) Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni, przy czym fakturę za przeprowadzenie szkolenia wystawia się po zakończeniu szkolenia przez każdą grupę, po otrzymaniu pisemnej informacji od Zamawiającego o dopełnieniu wszystkich ustaleń zawartych w umowie szkoleniowej. 9) Warunkiem dokonania zapłaty za szkolenie jest realizacja wszystkich ustaleń zawartych w umowie. 10) W przypadku, gdy istnieje obowiązek ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, Wykonawca zobowiązuje się dokonać takiego ubezpieczenia, po pisemnej informacji Zamawiającego osobom, które: - zostały skierowane na szkolenie i za czas odbywania szkolenia zrezygnowały z przysługującego im w tym okresie stypendium szkoleniowego, od którego są odprowadzane

6 6 składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz zasiłku, jeżeli takowy posiadają, - zostały skierowane na szkolenie, podczas którego podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i kontynuują udział w szkoleniu, wtedy z dniem podjęcia pracy osoby te tracą prawo do stypendium, od którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i jednostka szkoląca zobowiązana jest je ubezpieczyć. Zamawiający w SIWZ nie jest w stanie określić w dniu ogłoszenia przetargu liczby osób, które należy ubezpieczyć od NNW. Ilość podlegających ubezpieczeniu NNW będzie wiadoma po zawarciu umowy szkoleniowej i wydaniu skierowań na szkolenie, przed rozpoczęciem szkolenia. Kosztów ubezpieczenia NNW nie należy wykazywać w preliminarzu. Zamawiający nie przewiduje również zapłaty za ubezpieczenie NNW na osobnej fakturze Opis przedmiotu zamówienia dla części 2: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Pracownik hurtowni/magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 12 osób bezrobotnych. Szczegółowe określenie miejsca przeprowadzenia szkolenia i terminu rozpoczęcia szkolenia zostanie ustalone z wybranym Wykonawcą przy podpisaniu umowy. Wykonawca musi przeprowadzić 6 modułowe szkolenie (łącznie min. 198 godzin zegarowych). Program powinien zawierać: MODUŁ 1 Gospodarka magazynowa - łącznie 40 godzin zegarowych: rola w dystrybucji i zasady działania magazynu, bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach prawa i obowiązki pracownika, zagrożenia związane z magazynowanymi towarami, środki ochrony indywidualnej, elementy towaroznawstwa handlowego klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów, organizacja zaopatrzenia, badanie jakości i zasady odbioru jakościowego towarów, gospodarka zapasami i opakowaniami, sztuka sprzedaży, reklama towaru, dokumentacja handlowa i magazynowa sporządzanie dokumentów magazynowych, prowadzenie ewidencji ruchu i stanu zapasów, dokumentacja związana z dostawą i sprzedażą, przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków, organizacja prac magazynowych i wyposażenie magazynów, logistyka w magazynie rodzaje magazynów, odbiór, przyjęcie oraz wydawanie wyrobów i materiałów zgodnie z zasadami, zabezpieczenie i ochrona magazynu, charakterystyka i podział wyposażenia magazynów, magazynowe środki transportowe, technologia magazynowa technologia prac w magazynach systemem ręcznym, przepisy i normy określające warunki pracy ręcznej w magazynie, technologia prac magazynowych o zmechanizowanym systemie pracy, gospodarka odpadami podstawy prawne gospodarki odpadami, utylizacja odpadów, recykling. MODUŁ 2 Obsługa komputerowych programów użytkowych w magazynie/hurtowni - łącznie 80 godzin zegarowych: edytory tekstów (wersja programu Microsoft Word z min. 2007r.) 20 godzin zegarowych - praca z aplikacją i tworzenie dokumentu, podstawowe pojęcia związane z edycją tekstów, formatowanie dokumentu, wstawianie grafiki do dokumentu, obramowanie i cieniowanie, tworzenie złożonych tekstów z wykorzystaniem stylów, podział na strony i sekcje, wykorzystanie kreatora listów do tworzenia korespondencji seryjnej, tworzenie etykiet adresowych, obiekty - tworzenie tabel, formatowanie tabeli i podstawowe obliczenia, zabezpieczenia dokumentu przed modyfikacją, drukowanie dokumentu i jego części, arkusze kalkulacyjne (wersja programu Microsoft Excel z min. 2007r.) 20 godzin zegarowych - budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego, użycie aplikacji,

7 7 arkusze i komórki, formuły i funkcje, formatowanie danych i zmiany zawartości komórek, sortowanie danych, filtracja danych za pomocą auto filtru, formatowanie arkusza kalkulacyjnego, grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym, drukowanie danych przygotowanie do wydruków, dostosowanie środowiska pracy do własnych potrzeb, obsługa programów gospodarki magazynowej (40 godzin zegarowych): SUBIEKT GT wersja 1.39 oraz SYMFONIA Handel wersja 2014a - omówienie budowy programu, instalacja i podstawowa konfiguracja programu, baza kontrahentów, wprowadzanie towarów, wystawianie dokumentów finansowych i magazynowych, korekty kosztów, rejestr sprzedaży i zakupów, wystawianie dokumentów zakupu i sprzedaży, kontrola stanów magazynowych, dokumenty kasowe, operacje bankowe, rozliczenia z kontrahentami, wydruki tabel, przelewów i operacji skarbowych, wystawianie i realizacja kontraktów i zamówień, wykonywanie różnorodnych zestawień, raportów i analiz, tworzenie własnych raportów, archiwizacja danych. MODUŁ 3 - Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z wymianą butli gazowych nie mniej niż 43 godziny zegarowe - zgodnie z programem zatwierdzonym pod względem merytorycznym przez Urząd Dozoru Technicznego nadzorowany przez Ministra właściwego ds. gospodarki. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do obsługi wózków jezdniowych oraz przygotowanie do egzaminu na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez organ jednostki Urzędu Dozoru Technicznego. Program szkolenia powinien obejmować: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków jezdniowych podnośnikowych, czynności operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie oraz po zakończeniu pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczna nauka jazdy, bezpieczna wymiana i obsługa butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia. MODUŁ 4 Kurs obsługi kas fiskalnych, terminali kart płatniczych łącznie 15 godzin zegarowych: I. Kurs obsługi kas fiskalnych (minimum 3 rodzaje kas fiskalnych) 10 godzin zegarowych: podstawowe akty prawne, organizacja pracy kasjera, praca z klientem obsługa klienta w sposób profesjonalny i kulturalny, budowa paragonu oraz prawidłowość oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym, II. rodzaje, budowa, zasady działania i programowanie kas fiskalnych, ćwiczenia praktyczne na kasach fiskalnych: sprzedaż, anulowanie sprzedaży, anulowanie błędnie wystawionego paragonu, sporządzanie raportów fiskalnych, czynności związane z wymianą rolki papieru, czy taśmy barwiącej, usterki w obsłudze kas fiskalnych oraz sposoby ich rozwiązywania. Obsługa terminali kart płatniczych 5 godzin zegarowych: rodzaje, budowa i zasada działania terminali płatniczych, rodzaje kart płatniczych, zajęcia praktyczne z obsługi terminali kart płatniczych: logowanie użytkownika, realizacja płatności oraz odwołań, usterki w obsłudze terminali płatniczych oraz sposoby ich rozwiązywania.

8 8 MODUŁ 5 Minimum sanitarne, HACCP łącznie 10 godzin zegarowych przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej, rodzaje zagrożeń żywności i ich źródła zanieczyszczenia biologiczne, higieniczne i fizyczne, przyczyny zakażeń i zatruć pokarmowych oraz główne choroby przenoszone drogą pokarmową, Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) jako podstawa zapobiegania zanieczyszczeniom środków spożywczych, zakażeniom i zatruciom pokarmowym, Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) jako najskuteczniejszy sposób prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności, HACCP jako system bezpieczeństwa żywności, podstawowe zasady racjonalnego żywienia. MODUŁ 6 - Poruszanie się po rynku pracy - co praktycznie powinien wiedzieć i zastosować każdy poszukujący pracy - 10 godzin zegarowych (forma warsztatowa pracy z grupą): rynek pracy jak się poruszać? 1 godzina zegarowa (Obszar rynku pracy, proces zmian na rynku pracy, metody poszukiwania pracy plusy i minusy zastosowania poszczególnych metod. Poszukiwanie pracy w kraju i za granicą), przełamywanie barier na rynku pracy 1 godzina zegarowa (Rozpoznanie barier i poznanie sposobów jak rozwiać obawy pracodawców, zwalczanie przejawów dyskryminacji ze względu m.in. na płeć, rasę, czy niepełnosprawność), co stanowi o powodzeniu i sukcesie w pracy i jej wcześniejszym poszukiwaniu 2,5 godziny zegarowej (Sposoby poznania siebie, analiza umiejętności, rozpoznanie wymagań konkretnych stanowisk pracy, co trzeba wiedzieć o zmianach na rynku pracy, jak znaleźć i utrzymać pracę, korzystanie z rozwoju społeczeństwa informacyjnego podczas poszukiwania pracy dostęp do Internetu, baz danych), co mogę powiedzieć o sobie? czyli tajniki skutecznej autoprezentacji 1 godzina zegarowa (Komunikacja werbalna i niewerbalna. Czym jest pierwsze wrażenie?), dokumenty aplikacyjne szyte na miarę czyli jak przygotować ofertę własną 1,5 godziny zegarowej (Udostępnienie przynajmniej 2 wzorów życiorysu i listu motywacyjnego, CV w formacie europejskim, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych przez uczestników, analiza najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych), rozmowa kwalifikacyjna czyli jak wzbudzić zainteresowanie pracodawcy, by nas zatrudnił 3 godziny zegarowe (Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, etapy rozmowy kwalifikacyjnej, najczęściej zadawane pytania jak odpowiadać na trudne pytania, jak uniknąć elementu zaskoczenia, o co pytać pracodawcę. Sposoby radzenia sobie ze stresem związanym z rozmową kwalifikacyjną. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej). Przez godzinę zegarową należy rozumieć 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut - długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Moduł 2 szkolenia musi odbywać się zgodnie z wymogami określonymi w: - Ustawie o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. (Dz. U. z 2000r., nr 122, poz z późn. zm.). - Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012r., poz. 1468) - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001r., nr 79, poz. 849, z późn. zm.).

9 9 Jednostka szkoląca powinna dysponować na czas realizacji zamówienia: a) dla modułu 1 - co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem gospodarki magazynowej), b) dla modułu 2 - co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem obsługi programów komputerowych stosowanych w magazynie), c) dla modułu 3 - co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem obsługi wózków jezdniowych), d) dla modułu 4 - co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem obsługi kas fiskalnych, terminali kart płatniczych), e) dla modułu 5 - co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem minimum sanitarne, HACCP), f) dla modułu 6 - doradcą zawodowym lub psychologiem, posiadającym uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w zakresie prowadzenia modułu 6 szkolenia, g) wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniem dostosowanym do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. 1) Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony jednakowy dostęp do sprzętu dydaktycznego oraz samodzielne stanowisko komputerowe wyposażone w minimum: system operacyjny min. Microsoft Windows 7, edytor tekstu - wersja programu Microsoft Word z min. 2007r., arkusz kalkulacyjny - wersja programu Microsoft Excel z min. 2007r., komputerowy program gospodarki magazynowej: SUBIEKT GT wersja 1.39, komputerowy program gospodarki magazynowej: SYMFONIA Handel wersja 2014a. 1) Zajęcia szkoleniowe mogą odbywać się, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, w przedziale czasowym od 8:00 do 19:00, jednakże nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie. 2) Szkolenie musi być zrealizowane w formie kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 3) Miejsce wykonania zamówienia teren powiatu cieszyńskiego. 4) Moduł 1, 2, 4 i 5 szkolenia musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym mającym na celu weryfikację umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia (przystąpienie do egzaminu wymaga 80% frekwencji), natomiast moduł 3 szkolenia winien zakończyć się egzaminem zewnętrznym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. 5) Każdy uczestnik szkolenia, po jego pozytywnym zakończeniu, otrzymuje zaświadczenie (wystawione oddzielnie dla każdego modułu szkolenia) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622) oraz zaświadczenie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667), które musi być opatrzone logiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i logiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. 6) Wykonawca zobowiązuje się: przekazać na własność każdemu uczestnikowi szkolenia, w dniu rozpoczęcia szkolenia pakiet materiałów dydaktycznych z każdego modułu szkolenia (komplet materiałów dostosowany do programu szkolenia - w wersji elektronicznej lub papierowej), podręcznik(i) z zakresu tematyki szkolenia w wersji papierowej, notatnik formatu A-4, długopis oraz harmonogram zajęć. Strona tytułowa pakietu materiałów dydaktycznych powinna być opatrzona logiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, logiem Unii

10 10 Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, zapewnić wszystkim uczestnikom, w czasie trwania każdego dnia szkolenia teoretycznego, serwis kawowy obejmujący: herbatę, kawę wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, cukier, śmietankę do kawy, informować Zamawiającego w formie pisemnej (nie później niż do 3 dni roboczych) o nieobecności bezrobotnego na szkoleniu lub rezygnacji z uczestnictwa w nim, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego za szkolenie tego bezrobotnego, przekazać Zamawiającemu listę obecności bezrobotnych na szkoleniu za dany miesiąc w terminie do 3-ego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca, do pokrycia kosztów pierwszego egzaminu każdemu uczestnikowi szkolenia przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego z modułu 2 szkolenia. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych z jego zorganizowaniem i przeprowadzeniem. Koszt egzaminu należy doliczyć do ogólnego kosztu szkolenia. Egzamin należy zorganizować w terminie do 20 dni roboczych licząc od dnia zakończenia przez danego uczestnika szkolenia. niezwłocznie po ustaleniu terminu egzaminu poinformować Zamawiającego o terminie przeprowadzenia, a następnie o jego wynikach, niezwłocznie po zakończonym szkoleniu dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenia o jego ukończeniu, oryginały list obecności, imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie oraz pozostałą dokumentację przebiegu szkolenia, o której mowa w umowie szkoleniowej. Całość przekazanej dokumentacji dotyczącej przebiegu szkolenia musi być opatrzona logiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i logiem Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. 7) Wykonawca na fakturze przedstawia ogólną kwotę za zrealizowaną usługę, zgodnie z zawartą umową. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia (na oddzielnym dokumencie) zestawienia wydatków składających się na kwotę faktury. 8) Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni, przy czym fakturę za przeprowadzenie szkolenia wystawia się po zakończeniu szkolenia, po otrzymaniu pisemnej informacji od Zamawiającego o dopełnieniu wszystkich ustaleń zawartych w umowie szkoleniowej. 9) Warunkiem dokonania zapłaty za szkolenie jest realizacja wszystkich ustaleń zawartych w umowie. 10) W przypadku, gdy istnieje obowiązek ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, Wykonawca zobowiązuje się dokonać takiego ubezpieczenia, po pisemnej informacji Zamawiającego osobom, które: - zostały skierowane na szkolenie i za czas odbywania szkolenia zrezygnowały z przysługującego im w tym okresie stypendium szkoleniowego, od którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz zasiłku, jeżeli takowy posiadają, - zostały skierowane na szkolenie, podczas którego podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i kontynuują udział w szkoleniu, wtedy z dniem podjęcia pracy osoby te tracą prawo do stypendium, od którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i jednostka szkoląca zobowiązana jest je ubezpieczyć. Zamawiający w SIWZ nie jest w stanie określić w dniu ogłoszenia przetargu liczby osób, które należy ubezpieczyć od NNW. Ilość podlegających ubezpieczeniu NNW będzie wiadoma po zawarciu umowy szkoleniowej i wydaniu skierowań na szkolenie, przed rozpoczęciem szkolenia. Kosztów ubezpieczenia NNW nie należy wykazywać w preliminarzu. Zamawiający nie przewiduje również zapłaty za ubezpieczenie NNW na osobnej fakturze Opis przedmiotu zamówienia dla części 3: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Specjalista w zakresie pielęgnacji dłoni, twarzy i ciała w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 11 dla 12 osób bezrobotnych. Szczegółowe określenie miejsca przeprowadzenia szkolenia i terminu rozpoczęcia szkolenia zostanie ustalone z wybranym Wykonawcą przy podpisaniu umowy. Wykonawca musi przeprowadzić 3 modułowe szkolenie (łącznie 220 godzin zegarowych). MODUŁ 1 Manicure i pedicure 120 godzin zegarowych, w tym co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych: zasady higieny i BHP w salonie manicure-pedicure (sanityzacja, dezynfekcja, sterylizacja, środki ochrony osobistej, metody oraz wymogi prawne dotyczące dezynfekcji i sterylizacji narzędzi w salonie manicure-pedicure), anatomia kończyn, budowa płytki paznokcia dłoni i stóp (fizjologia paznokcia, uwarunkowania i naturalny wzrost płytki paznokciowej, choroby paznokci, przeciwskazania do zabiegu), technologie zabiegów i materiałoznawstwo (wyposażenie oraz organizacja stanowiska pracy, produkty i kosmetyki niezbędne do wykonywania zabiegów manicure i pedicure), narzędzia i akcesoria do wykonywania usługi manicure i pedicure (rodzaje narzędzi: nożyczki do paznokci i skórek, podważacze do skórek, cążki, cęgi, radełka, dłutka, heble, kopytka klasyfikacja i zasady użytkowania), przygotowanie dłoni do zabiegu (nadawanie kształtu paznokciom: kwadrat, owal, szpic, migdał; rodzaje pilników i ich zastosowanie, techniki i zasady piłowania, techniki wycinania skórek), manicure klasyczny, biologiczny, francuski, japoński, inne rodzaje manicure (french manicure, manicure ślubny, manicure męski), przygotowanie stóp do zabiegu (rodzaje tarek do pedicure i zasady ich stosowania, nadawanie kształtu paznokciom, techniki wycinania skórek), dermatologiczne schorzenia stóp i paznokci (pojęcie choroby paznokci i metody postępowania (leczenia), zniekształcenia naturalnej płytki paznokciowej, urazy paznokci, rekonstrukcja płytki paznokciowej zmienionej chorobowo, reperacja paznokcia naturalnego, grzybica stóp i paznokci, pękające pięty oraz rozpadliny rozpoznanie, przyczyny powstania, spłycanie pęknięć i rozpadlin, zastosowanie opatrunków), pedicure biologiczny, pedicure klasyczny, pedicure frezarką, pedicure specjalistyczny (wady stóp, skóra sucha i nadmiernie pocąca się, hiperkeratozy, stopa cukrzycowa, usuwanie modzeli i odcisków przy pomocy skalpela, dłuta oraz narzędzi rotacyjnych), zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy (zabieg parafinowy, manicure na ciepło (hot manicure), zabiegi SPA, peelingi oraz maski na dłonie i stopy, masaż dłoni i stóp), rekonstrukcja i reperacja paznokcia naturalnego, stylizacja i przedłużanie paznokci (manicure hybrydowy, stylizacja metodą żelową i akrylową, utwardzanie paznokci naturalnych, przedłużanie paznokci na tipsie, uzupełnianie paznokci, zdejmowanie tipsów żelowych i akrylowych (metoda jednoetapowa i dwuetapowa), praca frezarką, zdobnictwo paznokci (profesjonalne malowanie paznokcia (jednokolorowe oraz french), wtopienia ozdób w żel (brokaty, hologramy, folie, itp.), zatapianie ozdób w masę akrylu, zdobnictwo okazjonalne np. ślubne), omówienie najczęściej pojawiających się trudności podczas przedłużania i stylizacji paznokci. MODUŁ 2 Pielęgnacja twarzy i ciała 90 godzin zegarowych, w tym co najmniej 70 godzin zegarowych zajęć praktycznych: zasady BHP w gabinecie kosmetycznym (wyposażenie stanowiska pracy, metody oraz środki do dezynfekcji), anatomia i fizjonomia człowieka (wskazania i przeciwwskazania do zabiegów na ciało, kolejność czynności przeprowadzanych podczas zabiegu, działanie i wpływ zabiegów na ciało),

12 12 profesjonalna obsługa klienta (diagnoza cery klientki, dobranie odpowiedniego rodzaju peelingu w zależności od typu cery, przygotowanie klientki do zabiegu, zalecenia do pielęgnacji domowej), rodzaje zabiegów na ciało (dobór odpowiednich preparatów (peeling, maska), wykonywanie zabiegów: peeling, nakładanie maski, techniki zabiegów ujędrniająco nawilżających z wykorzystaniem body wrapp ingu, techniki zabiegów redukujących tkankę tłuszczową i cellulit z wykorzystaniem technik bandażowania, masaż antycellulitowy bańką chińską, wykończenie zabiegu z użyciem olejka i balsamu), demakijaż twarzy, okolic oczu, szyi i dekoltu, techniki wykonywania regulacji łuku brwiowego, techniki wykonywania henny brwi i rzęs, masaż okolic oczu, drenaż limfatyczny, przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1, zabiegi pielęgnacyjne oprawy oczu (płaty kosmetyczne (płaty kolagenowe, liftingujące, nawilżające), ampułki odżywcze, przeciwzmarszczkowe w połączeniu z sonoforezą, maska algowa, mikrodermabrazja diamentowa), masaż twarzy - przygotowanie klienta do masażu, rodzaje masażu, dobór preparatów i środków do masażu, wskazania i przeciwwskazania do masażu twarzy, typy pilingów (scrub, gommage, enzymatyczny, chemiczny - eksfoliacja AHA, kawitacyjny), skład masek kosmetycznych (ekstrakty ziołowe, kolagen, elastyna, kwasy owocowe, liposomy, ceramidy, koenzym Q 10), typy maseczek kosmetycznych (algowe, rozmiękczające, żelowe, oczyszczające, ściągające, kolagenowe, lecznicze, nawilżające, wzmacniające naczynka, liftingujące, regenerujące, gipsowe- modelujące), wyjaśnienie wskazań i przeciwwskazania do wykonania zabiegu z wykorzystaniem masek, depilacja ciała (wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegów, kolejność wykonywanych czynności podczas depilacji), akcesoria potrzebne do wykonania profesjonalnego zabiegu depilacji (podgrzewacz puszka, podgrzewacz jednostkowy, preparaty przed i po depilacyjne oraz spowalniające wzrost włosa i zapobiegające ich wrastaniu, pielęgnacja skóry po zabiegu depilacji), technik usuwania zbędnego owłosienia takich partii ciała jak: wąsik, pachy, ręce, bikini, uda, łydki (nakładanie wosku za pomocą szpatułki (woski puszka, kostka), wosk z aplikatorem (woski aplikatory, wkłady), zabiegi ciepłym woskiem kremowym, woskiem w aplikatorze (wąska i szeroka rolka), woskiem bezpaskowym oraz depilacja ciała pasta cukrową, depilacja laserowa). MODUŁ 3 - Poruszanie się po rynku pracy - co praktycznie powinien wiedzieć i zastosować każdy poszukujący pracy - 10 godzin zegarowych (forma warsztatowa pracy z grupą): rynek pracy jak się poruszać? 1 godzina zegarowa (Obszar rynku pracy, proces zmian na rynku pracy, metody poszukiwania pracy plusy i minusy zastosowania poszczególnych metod. Poszukiwanie pracy w kraju i za granicą), przełamywanie barier na rynku pracy 1 godzina zegarowa (Rozpoznanie barier i poznanie sposobów jak rozwiać obawy pracodawców, zwalczanie przejawów dyskryminacji ze względu m.in. na płeć, rasę, czy niepełnosprawność), co stanowi o powodzeniu i sukcesie w pracy i jej wcześniejszym poszukiwaniu 2,5 godziny zegarowej (Sposoby poznania siebie, analiza umiejętności, rozpoznanie wymagań konkretnych stanowisk pracy, co trzeba wiedzieć o zmianach na rynku pracy, jak znaleźć i utrzymać pracę, korzystanie z rozwoju społeczeństwa informacyjnego podczas poszukiwania pracy dostęp do Internetu, baz danych),

13 13 co mogę powiedzieć o sobie? czyli tajniki skutecznej autoprezentacji 1 godzina zegarowa (Komunikacja werbalna i niewerbalna. Czym jest pierwsze wrażenie?), dokumenty aplikacyjne szyte na miarę czyli jak przygotować ofertę własną 1,5 godziny zegarowej (Udostępnienie przynajmniej 2 wzorów życiorysu i listu motywacyjnego, CV w formacie europejskim, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych przez uczestników, analiza najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych), rozmowa kwalifikacyjna czyli jak wzbudzić zainteresowanie pracodawcy, by nas zatrudnił 3 godziny zegarowe (Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, etapy rozmowy kwalifikacyjnej, najczęściej zadawane pytania jak odpowiadać na trudne pytania, jak uniknąć elementu zaskoczenia, o co pytać pracodawcę. Sposoby radzenia sobie ze stresem związanym z rozmową kwalifikacyjną. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej). Przez godzinę zegarową należy rozumieć 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut - długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Jednostka szkoląca powinna dysponować na czas realizacji zamówienia: a) dla modułu 1 - co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem manicure i pedicure), b) dla modułu 2 - co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem pielęgnacji twarzy i ciała), c) dla modułu 3 - doradcą zawodowym lub psychologiem, posiadającym uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w zakresie prowadzenia modułu 3 szkolenia, d) wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniem dostosowanym do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. 2) Zajęcia szkoleniowe mogą odbywać się, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, w przedziale czasowym od 8:00 do 19:00, jednakże nie więcej niż 6 godzin zegarowych dziennie. 3) Szkolenie musi być zrealizowane w formie kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 4) Miejsce wykonania zamówienia teren powiatu cieszyńskiego. 5) Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym mającym na celu weryfikację umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia (przystąpienie do egzaminu wymaga 80% frekwencji). 6) Każdy uczestnik szkolenia, po jego pozytywnym zakończeniu, otrzymuje zaświadczenie (wystawione oddzielnie dla każdego modułu szkolenia) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622) oraz zaświadczenie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667), które dodatkowo musi być opatrzone logiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i logiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. 7) Wykonawca zobowiązuje się: przekazać na własność każdemu uczestnikowi szkolenia, w dniu rozpoczęcia szkolenia pakiet materiałów dydaktycznych z każdego modułu szkolenia (komplet materiałów dostosowany do programu szkolenia - w wersji elektronicznej lub papierowej), podręcznik(i) z zakresu tematyki szkolenia w wersji papierowej, notatnik formatu A-4, długopis oraz harmonogram zajęć. Strona tytułowa pakietu materiałów dydaktycznych powinna być opatrzona logiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, logiem Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego,

14 14 zapewnić wszystkim uczestnikom, w czasie trwania każdego dnia szkolenia, serwis kawowy obejmujący: herbatę, kawę wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, cukier, śmietankę do kawy, informować Zamawiającego w formie pisemnej (nie później niż do 3 dni roboczych) o nieobecności bezrobotnego na szkoleniu lub rezygnacji z uczestnictwa w nim, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego za szkolenie tego bezrobotnego, przekazać Zamawiającemu listę obecności bezrobotnych na szkoleniu za dany miesiąc w terminie do 3-ego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca, niezwłocznie po zakończonym szkoleniu dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenia o jego ukończeniu, oryginały list obecności, imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie oraz pozostałą dokumentację przebiegu szkolenia, o której mowa w umowie szkoleniowej. Całość przekazanej dokumentacji dotyczącej przebiegu szkolenia musi być opatrzona logiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i logiem Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. 8) Wykonawca na fakturze przedstawia ogólną kwotę za zrealizowaną usługę, zgodnie z zawartą umową. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia (na oddzielnym dokumencie) zestawienia wydatków składających się na kwotę faktury. 9) Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni, przy czym fakturę za przeprowadzenie szkolenia wystawia się po zakończeniu szkolenia, po otrzymaniu pisemnej informacji od Zamawiającego o dopełnieniu wszystkich ustaleń zawartych w umowie szkoleniowej. 10) Warunkiem dokonania zapłaty za szkolenie jest realizacja wszystkich ustaleń zawartych w umowie. 11) W przypadku, gdy istnieje obowiązek ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, Wykonawca zobowiązuje się dokonać takiego ubezpieczenia, po pisemnej informacji Zamawiającego osobom, które: - zostały skierowane na szkolenie i za czas odbywania szkolenia zrezygnowały z przysługującego im w tym okresie stypendium szkoleniowego, od którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz zasiłku, jeżeli takowy posiadają, - zostały skierowane na szkolenie, podczas którego podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i kontynuują udział w szkoleniu, wtedy z dniem podjęcia pracy osoby te tracą prawo do stypendium, od którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i jednostka szkoląca zobowiązana jest je ubezpieczyć. Zamawiający w SIWZ nie jest w stanie określić w dniu ogłoszenia przetargu liczby osób, które należy ubezpieczyć od NNW. Ilość podlegających ubezpieczeniu NNW będzie wiadoma po zawarciu umowy szkoleniowej i wydaniu skierowań na szkolenie, przed rozpoczęciem szkolenia. Kosztów ubezpieczenia NNW nie należy wykazywać w preliminarzu. Zamawiający nie przewiduje również zapłaty za ubezpieczenie NNW na osobnej fakturze. 4. Termin realizacji zamówienia (art. 36, ust. 1, pkt 4 ustawy Pzp) 4.1. Dla części 1: niezwłocznie od dnia podpisania umowy do r Dla części 2: niezwłocznie od dnia podpisania umowy do r Dla części 3: niezwłocznie od dnia podpisania umowy do r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 36, ust. 1, pkt 5 ustawy Pzp) 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi art. 22, ust. 1, tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca winien jest posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji

15 15 szkoleniowej, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2365, z późn. zm.); b) posiadają wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dla części 1 - ABC Przedsiębiorczości: co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie objętym tematyką szkolenia (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z tematyki szkolenia), dla części 2 - Pracownik hurtowni/magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych: co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia modułu pn. Gospodarka magazynowa (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem gospodarki magazynowej), co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia modułu pn. Obsługa komputerowych programów użytkowych w magazynie/hurtowni (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem obsługi programów komputerowych stosowanych w magazynie), co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia modułu pn. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z wymianą butli gazowych (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem kierowcy wózków jezdniowych), co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia modułu pn. Kurs obsługi kas fiskalnych, terminali kart płatniczych (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem obsługi kas fiskalnych, terminali kart płatniczych), co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia modułu pn. Kurs obsługi kas fiskalnych, terminali kart płatniczych oraz minimum sanitarne, HACCP (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem minimum sanitarne, HACCP), doradcą zawodowym lub psychologiem, posiadającym uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w zakresie prowadzenia modułu pn. Poruszanie się po rynku pracy. dla części 3 - Specjalista w zakresie pielęgnacji dłoni, twarzy i ciała: co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia modułu pn. Manicure i pedicure (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem manicure i pedicure), co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia modułu pn. Pielęgnacja twarzy i ciała (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem pielęgnacji twarzy i ciała), doradcą zawodowym lub psychologiem, posiadającym uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w zakresie prowadzenia modułu pn. Poruszanie się po rynku pracy.

16 16 d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Wykonawca zgodnie z art. 26, ust 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków Wykonawca w powyższej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, dlatego powinien złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5.3 Zamawiający będzie oceniał powyższe warunki na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia nie spełnia Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26, ust. 3 ustawy Pzp. 6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu (art. 36, ust. 1, pkt 6 ustawy Pzp) 6.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ustawy Pzp, których opisu Zamawiający dokonał w pkt 5 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy Pzp, winien jest złożyć następujące dokumenty i załączniki: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ, 4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ, 5) oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych na rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ, 6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z Indywidualną Kartą Prowadzącego, który będzie wykonywał zamówienie lub będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia (osobną dla każdej części zamówienia i dla każdego Prowadzącego, numerowana kolejno, odpowiednio dla części 1 zamówienia 1.A, 1.B, 1.C itd., dla części 2 zamówienia 2.A, 2.B, 2.C itd., w zależności od ilości Prowadzących) oraz oświadczeniem o posiadaniu przez nich uprawnień zawodowych. W przypadku, gdy jeden Prowadzący uczestniczy w więcej niż jednej części zamówienia, wystarczy złożenie jednego załącznika zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej SIWZ Nie złożenie jakiegokolwiek dokumentu z zastrzeżeniem art. 26, ust. 3 ustawy Pzp skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty. 7. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami (art. 36, ust. 1, pkt 7 ustawy Pzp)

17 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść została potwierdzona pismem Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienia treści SIWZ, zgodnie z art. 38, ust. 1, pkt 3 ustawy Pzp, nie później niż do r. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert W przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa on na przesunięcie terminu możliwości składania wyjaśnień do SIWZ Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: - Magdalena Zdejszy Kierownik Działu Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie; - Wojciech Zelga - Kierownik Działu Organizacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie; - Mariusz Plinta Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego Dział Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. 8. Wymagania dotyczące wadium (art. 36, ust. 1, pkt 8 ustawy Pzp) Zamawiający nie wymaga składania wadium. 9. Termin związania ofertą (art. 36, ust. 1, pkt 9 ustawy Pzp) 9.1. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 10. Opis sposobu przygotowania oferty (art. 36, ust. 1, pkt 10 ustawy Pzp) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte (zszyte), w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty, a każda zapisana strona ponumerowana. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Treść oferty musi odpowiadać SIWZ. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki Na ofertę winny składać się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24, ust 1 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ, 5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ, 6) oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych na rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ, 7) oświadczenie Wykonawcy o zakresie usług do wykonania przez Podwykonawcę - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, 8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez nich uprawnień zawodowych zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej do SIWZ, 9) dokumenty w zakresie umocowania prawnego do podpisywania oferty - zgodnie z pkt 10.7 niniejszej SIWZ.

18 Postanowienia dotyczące wnoszenia ofert wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne): 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, winno być dołączone do oferty; 2) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika, oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt 10.3, ppkt 2), 3), 4) dla każdego z partnera osobno, pozostałe składane są wspólnie Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , ppkt. 3) niniejszej SIWZ Wykonawca składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z umocowaniem prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności gospodarczej albo z umowy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego swoje uprawnienia Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wydzielone w formie załącznika Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzone i podpisane przez Wykonawcę. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36, ust. 1, pkt 11 ustawy Pzp) Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, w sekretariacie (I piętro, pokój nr 11) do dnia r., do godz Ofertę należy składać w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu lub w kopercie, przy czym opakowanie lub koperta powinna być opisana: NIE OTWIERAĆ PRZETARG SZKOLENIA 3 ZADANIA oraz nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę Oferta złożona po terminie jest nieważna i zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania Koperty, które nadejdą drogą pocztową w naruszonych lub niezamkniętych opakowaniach zewnętrznych będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, pok. 26 w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Wykonawcy nie mają obowiązku obecności przy otwieraniu ofert. 12. Sposób obliczenia ceny (art. 36, ust. 1, pkt 12 ustawy Pzp) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją kompletnego zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cenę stanowi iloczyn ceny za przeszkolenie 1 osoby i ilość wszystkich osób bezrobotnych np. 10. Cena za

19 19 przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej winna zawierać wszystkie koszty związane z jego przeszkoleniem w oparciu o zapisy SIWZ Cenę należy przedstawić w złotych polskich liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ Zamawiający określa, że wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym za daną część. 13. Opis kryterium oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert (art. 36, ust. 1, pkt 13 ustawy Pzp) Ocena ofert będzie dokonywana przez Komisję Przetargową Komisja Przetargowa uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, b) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ Po weryfikacji przez Komisję Przetargową ofert określonych w pkt 13.2., Komisja przedstawi Zamawiającemu propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej na poszczególne części przy założeniu kryterium: KRYTERIUM RANGA (PKT) 1. Cena oferty 80 pkt LP 2. Posiadanie certyfikatu jakości usług szkoleniowych 10 pkt 3. Doświadczenie instytucji szkoleniowej 10 pkt RAZEM 100 pkt Do obliczenia ilości punktów Zamawiający zastosuje poniższy wzór: LP = C + J + D, gdzie: LP łączna liczba punktów, C liczba punktów w kryterium Cena oferty J liczba punktów w kryterium Posiadanie certyfikatu jakości usług szkoleniowych D liczba punktów w kryterium Doświadczenie instytucji szkoleniowej Ocena poszczególnych kryteriów: 1) Ceny oferty: Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 80. Pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru: Punktacja oferty (C) oceniana będzie przez Komisję według wzoru: C min C = 80 x gdzie: - C min - cena oferty najtańszej - C i - cena oferty ocenianej Zamawiający oceniać będzie cenę ogółem za poszczególne części. 2) Posiadanie certyfikatu jakości usług szkoleniowych (J): Wykonawca, który posiada certyfikat jakości usług szkoleniowych otrzyma 10 pkt, brak certyfikatu 0 pkt C i

20 20 Maksymalna wartość posiadania certyfikatu jakości usług szkoleniowych wynosi 10 pkt niezależnie od ilości przedstawionych certyfikatów. Uwaga! Warunkiem przyznania punktów w kryterium posiadanie certyfikatu jakości usług szkoleniowych jest wpisanie TAK w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) w poszczególnej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę oraz dołączenie kopii dokumentów potwierdzających jakość usług szkoleniowych. Przez kopię dokumentów potwierdzających jakość usług szkoleniowych należy rozumieć aktualne na dzień składania ofert: - certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wystawiony przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, wydany Wykonawcy na podstawie międzynarodowych norm ISO 9001 i/lub - akredytację wydaną Wykonawcy przez kuratora oświaty i/lub - inny znak jakości potwierdzający wysoki standard jakości usług szkoleniowych w zakresie szkoleń, zgodne z częścią zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca. 3) Doświadczenie instytucji szkoleniowej (D): Wykonawca, który przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 szkoleń grupowych w zakresie szkoleń zgodnych z poszczególną częścią zamówienia, o którą się ubiega - otrzyma 10 pkt. Wykonawca, który przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, mniej niż 5 szkoleń grupowych w zakresie szkoleń zgodnych z poszczególną częścią zamówienia, o którą się ubiega - za każde przeprowadzone szkolenie grupowe otrzyma po 2 punkty np. jeżeli Wykonawca przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat 2 szkolenia grupowe np. z zakresu przedsiębiorczości to otrzyma 4 pkt. Uwaga! Za szkolenie grupowe Zamawiający uznaje: zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie min. 5 uczestników, szkolących się w tym samym miejscu i czasie z jednej i tej samej jednostki zlecającej. Warunkiem przyznania punktów w kryterium doświadczenie instytucji szkoleniowej jest wypełnienie załącznika nr 8 do SIWZ do części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę oraz dołączenie kopii referencji, rekomendacji lub innego dokumentu dla każdego z wymienionych szkoleń potwierdzających należyte wykonanie szkoleń grupowych Każda część zamówienia może otrzymać maksymalnie 100 punktów Za najkorzystniejszą część oferty uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na poszczególną część spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie wyżej wymienionych kryteriów oceny ofert. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36, ust. 1, pkt 14 ustawy Pzp) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na poszczególne części zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umów zostanie bezpośrednio uzgodniony z Wykonawcą, uwzględniając termin na wniesienie odwołania Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana na poszczególną część uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1, ustawy Pzp W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca musi dopełnić następujących formalności: - przedłożyć umowę konsorcjum w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-13/MZ/13 Cieszyn, 25.03.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 200.000 EURO NA: Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych na kursach w ramach projektu Kreuj rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 193.000 EURO NA: Przeszkolenie osób bezrobotnych na kursach w ramach projektu Kreuj rzeczywistość - Zainwestuj w

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 8 2016-03-08 13:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.cieszyn.pl Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ

1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ Szkolenia 1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ 1:1 Cześć teoretyczna: - przepisy bhp dotyczące stanowiska pracy oraz wykonywania zabiegu, - zalecenia oraz przeciwwskazania do wykonywania zabiegu, - materiały do

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-30 11:48 Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I) współfinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na

Zaproszenie do składania ofert na L.dz. PO.322.12.2012 Kielce, dnia 11.04.2012 r. Zaproszenie do składania ofert na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych, językowych oraz kursów prawa jazdy kat. B i kat. C dla usamodzielniających

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 200.000 EURO NA: Przeprowadzenie zorganizowanego szkolenia w ramach projektu Kreuj rzeczywistość Zainwestuj w siebie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puplipno.pl Lipno: Szkolenie osób bezrobotnych - znak sprawy ON-2521-4/2014 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r.

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 207934-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Część I Nowoczesny sprzedawca dla 30 osób

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przeszkolenie osób bezrobotnych na kursach w ramach projektu Kreuj rzeczywistość - Zainwestuj w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach Funduszu Pracy z podziałem na 2 części Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 45 osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 204662-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 200.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 200.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 200.000 EURO NA: Przeprowadzenie zorganizowanego szkolenia w ramach projektów: Języki nam nie obce oraz Kreuj rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. I. KURS ZAWODOWY magazynier z obsługą komputera kod zawodu 413103 1) zajęcie teoretyczne nauki zawodu w ilości min. 80 godzin, 2) zajęcia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ANGELS by SEEMI

SZKOLENIA ANGELS by SEEMI SZKOLENIA ANGELS by SEEMI Zapraszamy do kontaktu: Ewelina +48 509 908 580 Emilia + 48 793 930 314 DEPILACJA NITKĄ STOPIEŃ I Szkolenie Threading czyli orientalna depilacja nicią bawełnianą- Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Jarosław: Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 139190-2011; data zamieszczenia: 01.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa: Księgowość komputerowa z administracją biurową dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Kreuj rzeczywistość Zainwestuj w siebie współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.lask.ibip.pl/public

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.lask.ibip.pl/public Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.lask.ibip.pl/public Łask: Szkolenie: ABC przedsiębiorczości Numer ogłoszenia: 135425-2015; data

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na kursy kosmetyczne

Zapytanie ofertowe na kursy kosmetyczne Zielona Góra, 2012.06.04. Zapytanie ofertowe na kursy kosmetyczne W związku z planowanym wydatkiem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Działania

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja dłoni i stóp

Pielęgnacja dłoni i stóp Cennik Pielęgnacja dłoni i stóp Manicure Manicure podstawowy........ 30zł Manicure z malowaniem........ 35zł Manicure french..... 40zł Zdobienie (folia, pyłek, cieniowanie, kwiatki). 1-5zł* Malowanie paznokci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu Załącznik 2 Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu CZĘŚĆ I A i I B ZAMÓWIENIA SZKOLENIE SPAWANIE METODAMI MAG 135 I TIG 141 Wykonawcy mogą składać oferty tylko na jedną części I A, lub

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. AKADEMIA PIĘKNA egoart Grażyna Ożarowska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, lok. B13; tel. 085/662-34-66. Stylizacja paznokci:

Szkolenia. AKADEMIA PIĘKNA egoart Grażyna Ożarowska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, lok. B13; tel. 085/662-34-66. Stylizacja paznokci: AKADEMIA PIĘKNA egoart Grażyna Ożarowska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, lok. B13; tel. 085/662-34-66 AKADEMIA PIĘKNA egoart Stylizacja paznokci: Szkolenia Stylizacja paznokci metodą akrylową: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

W ofercie: Makijaż permanentny. Semipermanentne tuszowanie rzęs. Henna i regulacja brwi. - kontur ust - 500 zł. - kontur ust z wypełnieniem - 800 zł

W ofercie: Makijaż permanentny. Semipermanentne tuszowanie rzęs. Henna i regulacja brwi. - kontur ust - 500 zł. - kontur ust z wypełnieniem - 800 zł W ofercie: Makijaż permanentny - kontur ust - 500 zł - kontur ust z wypełnieniem - 800 zł - brwi metodą cieniowania - 700 zł - brwi metodą rysowania włoska - 800 zł - kreska górna klasyczna - 300 zł -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 193.000 EURO NA: Przeszkolenie 69 osób bezrobotnych na kursie ABC Przedsiębiorczości w ramach projektu Kreuj rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAWIAM NA SIEBIE! WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAWIAM NA SIEBIE! WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Siedlce: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAWIAM NA SIEBIE! WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Numer ogłoszenia: 293450-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/2/1/09 Węgliniec 19.06.2009r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4 pkt.8

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia dla 11 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Stylizacja paznokci z elementami kosmetologii, w

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda...120 zł Pośladki...120 zł Brzuch...120 zł Ramiona...120 zł

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda...120 zł Pośladki...120 zł Brzuch...120 zł Ramiona...120 zł MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA ZABIEGI POD OCZY...50 zł ZABIEGI NA TWARZ Zabieg dla cery naczyniowej...120 zł Zabieg na przebarwienia...120 zł Zabieg ujędrniający- odmładzający...120 zł Zabieg rewitalizujący...120

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda zł Pośladki zł Brzuch zł Ramiona zł

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda zł Pośladki zł Brzuch zł Ramiona zł MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA ZABIEGI POD OCZY...50 zł Zabieg dla cery naczyniowej...120 zł Zabieg na przebarwienia...120 zł Zabieg ujędrniający- odmładzający...120 zł Zabieg rewitalizujący...120 zł Zabieg dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Zapytanie ofertowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Łódź, dn. 31 marca 2011 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe (złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r.

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania

Bardziej szczegółowo

HENNA. 1.Henna brwi i rzęs z regulacją woskiem lub pensetą. 2. Henna brwi i rzęs z regulacją woskiem lub pensetą+wąsik 32zł

HENNA. 1.Henna brwi i rzęs z regulacją woskiem lub pensetą. 2. Henna brwi i rzęs z regulacją woskiem lub pensetą+wąsik 32zł Kosmetyka HENNA 1.Henna brwi i rzęs z regulacją woskiem lub pensetą 26zł 2. Henna brwi i rzęs z regulacją woskiem lub pensetą+wąsik 32zł 3.Henna rzęs z regulacją brwi 4.Henna brwi i rzęs bez regulacji

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gopswielgie.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gopswielgie.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gopswielgie.pl/ Wielgie: Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci HARMONOGRAM SZKOLENIA Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci Termin realizacji: 08.0.07 r. 09.0.07 r. Miejsce realizacji: Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OŚWIATA Katowice, al. Korfantego Data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Pierwszy krok Młodzież 2006 Wsparcie na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków przedsiębiorczości, wyrównywania szans

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Goleniów: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Ożarów: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów Numer

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA. ZABIEGI POD OCZY...50 zł

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA. ZABIEGI POD OCZY...50 zł MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA ZABIEGI POD OCZY...50 zł Zabieg dla cery naczyniowej...120 zł Zabieg na przebarwienia...120 zł Zabieg ujędrniający- odmładzający...120 zł Zabieg rewitalizujący...120 zł Zabieg dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda zł Pośladki zł Brzuch zł Ramiona zł

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda zł Pośladki zł Brzuch zł Ramiona zł MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA ZABIEGI POD OCZY...50 zł Zabieg dla cery naczyniowej...120 zł Zabieg na przebarwienia...120 zł Zabieg ujędrniający- odmładzający...120 zł Zabieg rewitalizujący...120 zł Zabieg dla

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-swidnik.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne Świdnik: Zorganizowanie kursów dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie dla 15osób bezrobotnych Operator wózka jezdniowego. Numer ogłoszenia: 95635-2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Medical Day Spa Cennik

Medical Day Spa Cennik Medical Day Spa Cennik Zabiegi na twarz Zabieg multiwitaminowy 150,00 (demakijaż, peeling kwasowy 19, serum, masaż, maska kremowa, aktywna odżywka, krem, krem pod oczy) Zabieg regenerująco przeciwzmrszczkowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.cieszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.cieszyn.pl 1 z 8 2016-04-13 10:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.cieszyn.pl Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 232583 2014 z dnia 2014 11 05 r. Ogłoszenie o zamówieniu Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Cennik. henna. regulacja + henna brwi. regulacja i henna brwi+ henna rzęs. Paznokcie i pielęgnacja dłoni. zdobienia ( 2 paznokcie gratis )

Cennik. henna. regulacja + henna brwi. regulacja i henna brwi+ henna rzęs. Paznokcie i pielęgnacja dłoni. zdobienia ( 2 paznokcie gratis ) Cennik henna regulacja brwi 5 zł- 8 zł regulacja + henna brwi 12 zł regulacja i henna brwi+ henna rzęs 17 zł henna rzęs 10 zł Paznokcie i pielęgnacja dłoni zdobienia ( 2 paznokcie gratis ) 2 zł Przedłużanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu pn. Stawiam na siebie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 292868-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Słupsk: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu profesjonalnego sprzedawcy - nowoczesne techniki sprzedaży i obsługi klienta dla jednej osoby z powiatu słupskiego - uczestnika

Bardziej szczegółowo

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Oferujemy bardzo korzystne ceny, które znajdą Państwo w zakładkach z zabiegami. Umożliwiamy dokonywanie płatności za pomocą karty.

CENNIK. Oferujemy bardzo korzystne ceny, które znajdą Państwo w zakładkach z zabiegami. Umożliwiamy dokonywanie płatności za pomocą karty. CENNIK Oferujemy bardzo korzystne ceny, które znajdą Państwo w zakładkach z zabiegami. Umożliwiamy dokonywanie płatności za pomocą karty. KOMPUTEROWA ANALIZA SKÓRY Komputerowa analiza skóry 50 zł KOSMETYKA

Bardziej szczegółowo

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. Operator

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks Tłuszcz: Przeprowadzenie kursu stacjonarnego Podstawy obsługi komputera i Internetu dla osób dorosłych w tym osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 406038-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2014-04-09 13:54 Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Kreuj rzeczywistość - Zainwestuj w siebie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość Kartuzy, dnia 18.07.2013 r. Notatka służbowa: Dotycząca opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem są usługi szkoleniowe 1. Opis przedmiotu zamówienia: l.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Cennik. Pielęgnacja okolic oczu. Regulacja łuku brwiowego. Henna brwi + regulacja. Zabiegi pielęgnacyjne twarzy. Zabieg nawilżający

Cennik. Pielęgnacja okolic oczu. Regulacja łuku brwiowego. Henna brwi + regulacja. Zabiegi pielęgnacyjne twarzy. Zabieg nawilżający Cennik Pielęgnacja okolic oczu Regulacja łuku brwiowego Henna brwi Henna brwi + regulacja Henna rzęs Komplet 8 zł 10 zł 18 zł 10 zł 22 zł Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Zabieg nawilżający Zabieg wzmacniający

Bardziej szczegółowo

Twarz /peeling + maska kremowa/ 80. Twarz + szyja /peeling + maska kremowa/ Twarz + szyja /peeling + algi/ 120

Twarz /peeling + maska kremowa/ 80. Twarz + szyja /peeling + maska kremowa/ Twarz + szyja /peeling + algi/ 120 Zabiegi kosmetyczne Zabiegi podstawowe Cały zabieg /czyszczenie + masaż + algi/ Cały zabieg /czyszczenie + masaż + algi + ampułka/ ½ zabiegu /twarz/ /peeling + masaż + algi + ampułka/ 110 120 ½ zabiegu

Bardziej szczegółowo

Wola Krzysztoporska: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 2. Numer ogłoszenia: 166445-2011; data zamieszczenia: 15.06.

Wola Krzysztoporska: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 2. Numer ogłoszenia: 166445-2011; data zamieszczenia: 15.06. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wola Krzysztoporska dnia 15.06.2011 r. Numer sprawy UZP.271.19.2011 Wola Krzysztoporska: Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwagrowiec.pl Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 25 osób

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Szkolenie: Opis Przedmiotu Zamówienia PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Załącznik nr 4 Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80530000-8 Usługi szkolenia

Bardziej szczegółowo

Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych

Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych Grodzisk Mazowiecki: Cykl szkoleń dla osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 36732-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI NA BRWI I RZĘSY. Regulacja brwi...10 zł

ZABIEGI NA BRWI I RZĘSY. Regulacja brwi...10 zł ZABIEGI NA BRWI I RZĘSY Regulacja brwi...10 zł Rozjaśnianie brwi...20 zł Henna na brwi...10 zł Henna na rzęsy...10 zł Poprawki henny po kimś *...10 zł *po nieudanej hennie w innym salonie Kompleks odżywczy

Bardziej szczegółowo

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Numer ogłoszenia: 47478 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Tomaszów Mazowiecki: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo