Następnie Wiceprzewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Następnie Wiceprzewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXXII/2009 z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Średzkiego III Kadencji, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2009r. o godz w sali 207 Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. W posiedzeniu uczestniczyli: Kierownicy Wydziałów Starostwa, pracownicy Starostwa, Wicestarosta Pan Jerzy Leporowski, Radca Prawny Pan Przemysław Barczyński, Sekretarz Powiatu Pani Maria Bochyńska, Skarbnik Powiatu Pani Agnieszka Krupa, Pani Maria Pułyk Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Pan Zbigniew Pajzderski Powiatowy Inspektor Sanitarny. Pkt 1 Otwarcie sesji. XXXII sesję Rady Powiatu Średzkiego III kadencji, otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Zofia Kaźmierska. Pani Wiceprzewodnicząca powitała wszystkich zebranych, a w szczególności przybyłych gości. Następnie Wiceprzewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Pkt 2 Stwierdzenie prawomocności obrad. Na podstawie listy obecności Pani Wiceprzewodnicząca stwierdziła, Ŝe w posiedzeniu bierze udział 11 radnych, co upowaŝnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Pkt 3 Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji. Pani Wiceprzewodnicząca odczytała oświadczenie Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Gniotowskiego, następującej treści: oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2009r. i stwierdzam, Ŝe został on przygotowany bardzo dokładnie i w pełni odzwierciedla przebiegł ostatniego posiedzenia. UpowaŜniam więc Panią Zofię Kaźmierską Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Średzkiego do podpisania protokołu Nr XXXI/2009 z obrad Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1

2 15 czerwca 2009r. Przedmiotowe upowaŝnienie znajduje się pod protokołem Nr XXXI/2009. Wobec powyŝszego Wiceprzewodnicząca Rady - Pani Zofia Kaźmierska zawnioskowała o przyjęcie Protokołu z XXXI sesji bez odczytania. Następnie zapytała, czy są inne propozycje. Wobec braku innych propozycji Wiceprzewodnicząca przystąpiła do głosowania przyjęcia treści protokołu z obrad XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Średzkiego. W głosowaniu udział wzięło - 11 radnych Wyniki głosowania: Protokół został przyjęty. 11 głosów za 0 głosów przeciw 0 głosów wstrzymujących się Pkt 4 Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami złoŝył Starosta Pan Piotr Piekarski. Zarząd Powiatu Średzkiego, wydziały jak i jednostki organizacyjne Powiatu, w okresie sprawozdawczym zajmowały się wieloma zagadnieniami, a najistotniejsze przedstawiam Państwu w następujących blokach tematycznych: I. Decyzje podjęte przez Zarząd Powiatu: W okresie między sesjami Zarząd odbył 4 posiedzenia. WaŜniejsze sprawy, którymi zajmował się Zarząd Powiatu w okresie miedzy sesjami: 1) Zarząd, na wniosek Kierownika Wydziału Komunikacji i Transportu, podjął decyzję o podpisaniu umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na wytwarzanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów na okres od 9 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Umowa została podpisana 28 maja 2009 r. Wartość umowy wynosi ,00 zł Zamówienie, zostało udzielone w trybie z wolnej ręki - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyŝ PWPW SA jest jedynym producentem druków i oznaczeń, stanowiących przedmiot zamówienia. 2) Zarząd powołał zespół ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pod nazwą Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp. - etap I przebudowa pawilonu dziecięcego w składzie: 2

3 - Iwona Rutkowska Krause - kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu tut. Starostwa, koordynator projektu i osoba odpowiedzialna za nadzór nad całością realizacji projektu; Osoby odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie i realizację projektu: - Czesław Guzewski kierownik Wydziału Administracji Architektoniczno Budowlanej Starostwa; - Krystyna Brzezinska Dyrektor SPZOZ w Środzie Wlkp. - Anna AmbroŜy - zastępca kierownika Wydziału Organizacyjno Prawnego Starostwa, jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, dotyczących realizacji projektu; - Agnieszka Krupa - Skarbnik Powiatu Średzkiego, jako osoba odpowiedzialna za współpracę z koordynatorem projektu w zakresie finansowej realizacji projektu. 3) Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Średzkiego w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 czerwca 2011 r. Zarząd zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej i dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty złoŝonej przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Warszawie w cenie: ,00 zł. 4) Na wniosek p. Jerzego Helwiga Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Zarząd postanowił rozwiązać z nim, na mocy porozumienia stron, z dniem 30 czerwca br. roku umowę o pracę. II. Inwestycje: 1) 5 czerwca uczestniczyłem wraz z Wicestarostą i Wójtem Gminy Krzykosy w odbiorze robót związanych z Przebudową drogi powiatowej nr 3677P Witowo - Orzechowo na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Witowa. Roboty wykonała Firma Dro-Bud Spółka Akcyjna z Jarocina. Prace obejmowały wykonanie przebudowy 662 mb drogi polegającej na wykonaniu poszerzenia jezdni i ułoŝeniu nowej warstwy ścieralnej grubości 4 cm na szerokości 5,60 m. Roboty zostały wykonane za kwotę ,06 zł brutto. Udział Gminy Krzykosy w realizacji zadania to kwota ,00 zł. 2) 10 czerwca uczestniczyłem wraz z Wicestarostą i Wójtem Gminy Dominowo w odbiorze robót związanych z Przebudową drogi powiatowej nr 3664P Dominowo - Orzeszkowo w m. Dominowo. Roboty wykonała Firma DROGBUD - Gostyń Sp. z o.o. Prace obejmowały wykonanie przebudowy 200 mb drogi polegającej na wykonaniu poszerzenia jezdni, ułoŝeniu ścieku przykrawęŝnikowego i krawęŝnika oraz ułoŝeniu nowej warstwy ścieralnej grubości 4,5 cm na szerokości 5,60 m. Roboty zostały wykonane za kwotę prawie ,00 zł brutto. Udział Gminy Dominowo w realizacji zadania to kwota ,00 zł. 3

4 3) 10 czerwca odbyło się oficjalne oddanie do uŝytku wyremontowanych pomieszczeń Laboratorium Analitycznego i Pracowni Serologii z nowoczesnymi urządzeniami laboratoryjnymi w średzkim Szpitalu. (wejście E przy wiacie dla karetek). Koszt remontu i adaptacji pomieszczeń średzkiego Szpitala na potrzeby Laboratorium oraz pomieszczeń higieniczno sanitarnych w piwnicach SP ZOZ w Środzie Wlkp. wyniósł ,88 zł. 4) W maju 2009 r. zakończone zostały roboty rozbiórkowo-porządkowe na działce za budynkiem internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Wykonanie prac polegało na wykarczowaniu drzew i krzewów, rozebraniu dwóch ruin budynków, rozebraniu płotów i krawęŝników oraz uporządkowaniu terenu z wywozem nadmiaru ziemi, gruzu i wykarczowanych drzew i krzewów. Koszt wykonanych prac wyniósł ,00 zł. Uporządkowany teren przeznaczony jest pod sprzedaŝ na cele mieszkaniowe jednorodzinne. 5) W dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. Budowa lądowiska dla helikopterów wraz z drogą dojazdową na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. Wykonawcy, zainteresowani udziałem w przetargu, mogą składać oferty do 14 lipca 2009 r. do godz III. Pozyskiwanie środków unijnych: 1) ZłoŜona 18 maja br., ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl Czarnotki uzyskała pozytywną ocenę formalną i została skierowana do oceny merytorycznej. Całkowita wartość projektu to ,00 zł, uzyskane dofinansowanie to ,00 zł. Udział finansowy Powiatu Średzkiego, partnera w projekcie, wynosi ,27 PLN. 2) 18 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu został złoŝony projekt pn. Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych, którego przedmiotem jest wybudowanie nowego skrzydła szpitalnego na miejscu istniejącego baraku, w którym obecnie mieści się oddział dziecięcy oraz jego wyposaŝenie w aparaturę medyczną. Całkowity planowany koszt projektu wynosi ,90 zł wkład własny wynosi 25%, tj ,98 zł. Planowany okres realizacji projektu: 1 marca grudnia IV. Polityka Społeczna: 1) Oddaj krew w środę w Środzie - w ramach akcji w dniach 20 i 27 maja oraz 3 i 10 czerwca krew oddało 135 osób, odpowiednio 20 maja - 32 osoby, 27 maja 4

5 - 30 osób, 3 czerwca - 31 osób, 10 czerwca - 42 osoby. Łącznie w tych dniach oddano 60,3 litra krwi. 2) 29 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach odbyła się uroczystość podsumowująca etap powiatowy konkursu Palić, nie palić oto jest pytanie?, którego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna i Wydział Polityki Społecznej naszego Starostwa. Konkurs przeznaczony był dla uczniów V klas szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było przygotowanie projektu logo kampanii antynikotynowej, zachęcającego do niepalenia lub eliminacji nałogu palenia. Prezentacja miała skupiać się na lansowaniu mody na nie palenie. W konkursie zwycięŝył projekt Agnieszki Roszyk ze Szkoły Podstawowej w Boguszynie. Uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki, a Laureatka konkursu nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. i Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Praca zdobywczyni I miejsca w etapie powiatowym otrzymała wyróŝnienie w etapie wojewódzkim, który rozstrzygnięty został 28 maja. 3) 10 czerwca 2009 r. Zarządzeniem Nr 4/2009 dokonałem zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienie w Środzie Wlkp. - ze składu Rady odwołałem Władysława Heigelmanna a powołałem Tadeusza Pateckiego. Zmiana nastąpiła na prośbę Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, poniewaŝ Starszym Cechu Rzemiosł RóŜnych w Środzie Wlkp. jest obecnie Tadeusz Patecki, który zastąpił na tym stanowisku Władysława Heigelmanna. V. Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo obywateli: 18 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp. przedstawił informację o stanie sanitarnym Powiatu Średzkiego w 2008 roku. Komisja zapoznała się równieŝ z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie stanu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego w 2008 roku, ze szczególnym uwzględnieniem terenu naszego Powiatu. Informacje, które były przedmiotem posiedzenia Komisji, zostaną przedstawione Wysokiej Radzie w dniu dzisiejszym i dlatego teŝ nie będę omawiał szczegółowo ich treści. W tym momencie Pan Starosta przerwał sprawozdanie, gdyŝ na obrady przybył Senator IV RP Pan Piotr Gruszczyński. Pani Wiceprzewodnicząca powitała gościa, słowami: miło nam, Ŝe zaszczycił nas Pan swoją obecnością i będzie Pan z nami obradował. Pan Senator Gruszczyński wyraził swoje zadowolenie z moŝliwości uczestnictwa w sesji Rady Powiatu Średzkiego, podkreślił fakt, iŝ jest to jego pierwsze takie doświadczenie w kadencji. Po powitaniu Pan Starosta kontynuował swoje sprawozdanie. 5

6 VI. Edukacja, Kultura i Sport. Sześć osób otrzyma nagrodę Starosty Średzkiego przyznawaną dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerów zasłuŝonych w osiąganiu tych wyników. Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca Zarząd Powiatu Średzkiego pozytywnie zaopiniował wnioski o przyznanie nagrody dla: - Bartosza Kubiaka hokej na trawie (Polonia Środa) - Szymona Sznury lekka atletyka - Izabeli HarłoŜyńskiej karate (Do Shotokan Dragon) - Pawła Krause karate (Do Shotokan Dragon) - Mieczysława Kaczora trener (Orkan Środa) - Arkadiusza Borowicza trener (Do Shotokan Dragon). VII. Promocja Powiatu: 1) Średzkie Sejmiki Kultury - Starostwo Powiatowe aktywnie włączyło się w organizację tegorocznych Średzkich Sejmików Kultury, które odbyły się w dniach od 5 do 7 czerwca. W ramach Sejmików m.in: - 6 czerwca, na Starym Rynku, Wydział Środowiska zorganizował konkurs pt. Najładniejszy i najsympatyczniejszy pies. Ogółem w konkursie wzięło udział 49 psów (kundelki oraz psy rasowe). Komisja konkursowa wybrała i nagrodziła 8 zwycięzców. Nagrody, tj. miski, karmę dla psów, ksiąŝki oraz puchary i dyplomy zakupiono ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - tego dnia, od godz , kursowała teŝ nasza Ciuchcia. Z przejazdów na Kipę skorzystały 684 osoby. Dzieci i młodzieŝ szkolna, zgodnie z podjętą przez Zarząd Powiatu stosowną uchwałą, zostały zwolnione z opłat za przejazd kolejką. - w niedzielę, 7 czerwca, moŝna było zwiedzać mierzącą 42 m WieŜę Ciśnień. Z okazji tej skorzystało 380 osób. Organizacyjnie - wstęp na WieŜę zapewnili pracownicy Starostwa. 2) Pociągami Retro z Poznania do Zaniemyśla - W piątek 12 czerwca br., juŝ po raz piąty, odbyła się impreza dla miłośników parowozów, którą zorganizowało Starostwo Powiatowe oraz PKP Przewozy Regionalne w Poznaniu. Niezwykłą atrakcją tegorocznego RETRO, oprócz tradycyjnej przejaŝdŝki do Zaniemyśla, było spotkanie parowozu wąskotorowego Px (naszej Ciuchci ) z parowozem normalnotorowym OL 49, który przyprowadził retro skład wraz z uczestnikami imprezy z Poznania do Środy Wlkp. Manewry obu lokomotyw na torach szlakowych podziwiało 50 "zapaleńców", m.in. z Terespola, Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Poznania, a takŝe goście zagraniczni z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Dla chętnych istniała takŝe moŝliwość zrobienia zdjęcia z wysięgnika samochodowego straŝy poŝarnej. 6

7 Ok. godz skład wąskotorowy wyruszył w trasę. PodróŜ do Zaniemyśla przerywana była licznymi, tzw. fotostopami. Do Środy kolejka wróciła dopiero około godziny 15.00, gdzie uczestnicy przesiedli się do normalnotorowego pociągu Retro, który zawiózł ich z powrotem do Poznania. VIII. Kontrole. 18 maja podpisane zostały protokoły z kontroli przeprowadzonych przez inspektora ds. kontroli tut. Starostwa w : a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. b) Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej, Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie. w zakresie : - prawidłowości dokonywania wydatków ze środków publicznych, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej, o której mowa w art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Kontrola dotyczyła 5% wydatków i obejmowała swoim zakresem 2008r. W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. IX. Zmiany kadrowe w Starostwie. 13 maja 2009r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy tut. Starostwem, a Gminnym Ośrodkiem Oświaty w Krzykosach w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego, w wyniku, którego Pan Michał Jankowiak inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu od 1 lipca 2009 r. zostaje przeniesiony do pracy w Gminnym Ośrodku Oświaty w Krzykosach na stanowisko Dyrektora. X. Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego. W dniach 8-9 czerwca 2009 r. odbyło się posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w Gołuchowie, w którym osobiście uczestniczyłem. Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. sprawy: - opieki zdrowotnej z udziałem zaproszonych przedstawicieli z Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, - strat ponoszonych z tytułu zwrotu róŝnicy opłat za wydanie kart pojazdów, - Systemu Telemedycyny Ratunkowej (Kardiologicznej) w Wielkopolsce, - bieŝące z zakresu działalności Samorządu Wojewódzkiego, zagadnienia ochrony zwierzyny łownej, - podsumowanie naboru wniosków do działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Powiat nasz składał w tym projekcie wnioski na termomodernizację budynku ZSR i ZSZ w Środzie Wlkp. - oraz sprawy poświęcone działaniom w zakresie bezpieczeństwa informacji i Certyfikatowi Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich. 7

8 XI. Bezrobocie w Powiecie: 1) Stopa bezrobocia w powiecie średzkim według GUS za kwiecień 2009 wynosiła 12,0%, dla województwa 8,1%, a dla kraju 11,0%. Na koniec maja 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła osób czyli o 98 osób więcej niŝ na koniec kwietnia ) Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął następujące szkolenia: - Podstawy księgowości dla 10 osób bezrobotnych, - Sekretarka z umiejętnością obsługi komputera dla 10 osób bezrobotnych - szkolenie na licencję I stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia dla 1 osoby bezrobotnej. 3) 1 czerwca 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Wielkopolskiej Agencji Rozwoju w sprawie szkolenia pn. przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, na które zgłosiło się ok. 25 osób. Na ww. szkolenie podczas spotkania zakwalifikowało się 15 osób bezrobotnych. 4) 19 maja 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał decyzję o przyznaniu dodatkowych środków z rezerwy na sfinansowanie trzech programów: - Rozwijamy Przedsiębiorczość ,00 zł na utworzenie 10 nowych stanowisk pracy oraz na udzielenie 17 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; - Nowe MoŜliwości ,00 zł na finansowanie robót publicznych dla osób w wieku 45/50+; - Akademia Aktywności ,00 zł na organizację staŝy dla osób bezrobotnych. Ponadto informuję, Ŝe 16 czerwca Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie przeprowadziło przetarg na sprzedaŝ zbędnego sprzętu rolniczego, w wyniku którego część sprzętu znalazła nabywców. Ze sprzedaŝy pozyskano kwotę zł. W trakcie składania przez Pana Starostę sprawozdania o godzinie na salę obrad weszli radni Pan Ryszard Węgłowski i Pan Łukasz Walczak, a o godzinie radny Pan Ryszard Śliwiński, od tego momentu w obradach uczestniczyło 14 radnych. Na zakończenie sprawozdania głos zabrał radny Pan Zbigniew Cichowlas, który opowiedział o pucharze, zdobytym przez Liceum Ogólnokształcące. 16 czerwca w Kaliszu odbyło się podsumowanie sportowej rywalizacji w Województwie Wielkopolskim za rok szkolny Uroczystość ta, była bardzo podniosła, uczestniczyli w niej Pan Prezydent Miasta Kalisza, jego zastępca, Pani Kurator, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Poseł - Pan Ziemniak, rajcy miejscy. W trakcie tej uroczystości wręczono puchary i nagrody 6 najlepszym szkołom w klasyfikacji współzawodnictwa szkół województwa 8

9 wielkopolskiego prowadzonej przez Szkolny Związek Sportowy. Nasza szkoła Liceum Ogólnokształcące zdobyło w tej rywalizacji 5 miejsce, bardzo wysokie, historyczne moŝna powiedzieć, bo Ŝadnej ze szkół w dziesięcioletniej historii prowadzenia tych rozgrywek w skali Województwa Wielkopolskiego nie udało się zająć tak wysokiego miejsca. Zostało sklasyfikowanych 221 szkół, tych, które zdobyły przynajmniej 1 punkt w tej rywalizacji. Punkty zdobywano w 14 dyscyplinach sportowych, począwszy od poziomu powiatowego, poprzez półfinał mistrzostw rejonu, finał mistrzostw rejonu, półfinał mistrzostw województwa i finał województwa. Nasza szkoła zdobyła 570 punktów, zajęła 5 miejsce. Miałem zaszczyt odebrać ten puchar, który tutaj przed Panią Przewodniczącą stoi, dostaliśmy jeszcze nagrodę finansową w wysokości 600 zł na zakup sprzętu sportowego. Podczas tej uroczystości wręczano równieŝ nagrody indywidualne nauczycielom, których zespoły zajęły pierwsze miejsce w finale wojewódzkim. Z naszej szkoły nauczycielka, Pani Alina Cichowlas za zwycięstwo w finale wojewódzkim w aerobiku grupowym, otrzymała Dyplom podpisany przez Panią Kurator, przez Pana Prezesa Szkolnego Związku Sportowego i przez Pana Tomasza Wiktora. Bardzo się cieszymy z tego osiągnięcia my nauczyciele, trenerzy, instruktorzy. Myślę, Ŝe to 5 miejsce jest efektem pracy nie tylko tych, którzy w szkole ponadgimnazjalnej przygotowali druŝynę, jeździli z dziećmi na zawody, ale równieŝ nauczycieli, trenerów, instruktorów przede wszystkim Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowego, którzy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ćwiczyli, trenowali z tą młodzieŝą, która w chwili obecnej studiuje w mojej szkole i reprezentuję nasze liceum na zawodach sportowych. Chciałbym jeszcze dodać, Ŝe w niedziele odbył się półfinał wojewódzkiej spartakiady LZS w grach zespołowych, tam wystartowało 5 naszych zespołów, 4 przeszły do finału wojewódzkiego, jest to teŝ duŝe osiągnięcie. MoŜna powiedzieć, Ŝe w tym momencie mamy olbrzymie szanse wygrać współzawodnictwo druŝynowe w letniej spartakiadzie, która odbędzie się 27 września w Ostrzeszowie. Pani Wiceprzewodnicząca podziękowała za informację, pogratulowała sukcesu Pani Dyrektor, nauczycielom i uczniom oraz Ŝyczyła zdobywania coraz wyŝszych miejsc. Pkt 5 Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Powiecie Średzkim. Informację przedstawiła Pani Maria Pułyk Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pani Wiceprzewodnicząca Zofia Kaźmierska podziękował Pani Naczelnik za obszerną i szczegółową informację i zapytała, czy są jakieś pytania do Pani Naczelnik związane z przedstawioną informacją? 9

10 Chęć zadania pytania zgłosił radny Pan Antoni Ochowiak, który zapytał jak wygląda sprawa z oddziaływaniem na środowisko linii wysokiego napięcia, które przebiegają równieŝ przez teren powiatu średzkiego. Dotyczy to zwłaszcza tych środowisk, przez które bezpośrednio będzie przebiegała, będzie budowana ta linia. Według nowego projektu podwyŝszone będzie napięcie z 200 do 400 kv. Jak to wygląda w zderzeniu z protestami mieszkańców Kamionek - mówię takŝe do Pana Senatora. Gmina Dominowo akurat jeszcze nie ma szczegółowego planu zagospodarowania, natomiast Wojewoda wydał juŝ decyzje o lokalizacji tej linii jedno z drugim jakby się troszeczkę kłóci terminowo. Budowa ta jest jakby, zresztą mieszkańcy się odwołują, nie ma na dzisiaj Ŝadnego echa ja wiem, Ŝe znalazła się ona w zadaniach priorytetowych Euro 2012, ale jeŝeli chodzi o społeczeństwo, no to nie wiele ma w tym temacie do powiedzenia. Moje konkretne pytanie jest, jakie jest oddziaływanie na środowisko tych linii. Pani tu powiedziała, Ŝe bada się w odległości 100m od źródła, natomiast tu jest to często tuŝ przy budynkach. Odpowiadając Pani Maria Pułyk powiedziała: Lokalizacja to jest jedna sprawa. JeŜeli chodzi o monitoring, który my prowadzimy, to nie monitorujemy ognisk promieniowania linii wysokiego napięcia. Jest w Rozporządzeniu określone, Ŝe my badamy poziomy promieniowania, ale od stacji telefonii komórkowej. TakŜe w tym momencie kontroli nie prowadzimy jeśli chodzi o linie wysokiego napięcia. Następnie głos zabrał radny Pan Zbigniew Cichowlas, który zapytał czy wartości ozonu, które przekraczają normę mają wpływ na nasze zdrowie czy moŝe te przekroczenia są takie, Ŝe moŝna się czuć w miarę bezpiecznie. Jeszcze chciałbym się ustosunkować do tematu związanego z hałasem, szczególnie wewnątrz miasta. Wydaję mi się, Ŝe jest on spowodowany przede wszystkim tym, Ŝe kierowcy notorycznie przekraczają szybkość, na drogach pojawiły się motory i samochody bez tłumików. Myślę, Ŝe tutaj rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie ilości patrolów policyjnych z radarami albo zwiększenie ilości progów poprzecznych większa ich częstotliwość, bo często jest tak, Ŝe taki próg szczególnie dla młodych kierowców stanowi swego rodzaju metę, do której trzeba jak najszybciej dotrzeć czyli na pełnym gazie, a potem linię startu, z której trzeba jak najszybciej odjechać Ŝeby nabrać odpowiedniej szybkości. Odpowiadając Pani Maria Pułyk powiedziała: Myślę, Ŝe sprawy związanej z hałasem nie muszę komentować. Jeśli chodzi o ozon oprócz poziomów docelowych, które mamy oznaczone, mamy jeszcze poziomy alarmowe niektórych substancji w powietrzu. To są poziomy, których przekroczenie mogłoby stanowić zagroŝenie dla zdrowia ludzi. Dla ozonu takie poziomy są oznaczane w okresie od maja do sierpnia przy czym wartość progowa informowania społeczeństwa wynosi 180 mlg/m³. Natomiast przekroczenie 10

11 poziomu alarmowego jest wtedy, gdy przez kolejne trzy godziny przekracza 240 mlg/m³. Od kiedy postawiliśmy stacje automatyczne wartości alarmowej nigdy nie przekroczyliśmy jeśli chodzi o ozon. Wartość progowa była w pojedynczych dniach bardzo słabo przekroczona. Szczegółowe dane o jakości powietrza są dostępne na naszej stronie internetowej. Pani Wiceprzewodnicząca podziękowała Pani Naczelnik za odpowiedź na pytania. Zwróciła takŝe uwagę na fakt, iŝ poszczególne gminy, osoby mogą się zwrócić z zapytaniem i uzyskać szczegółowe informację od Wydziału Monitoringu Środowiska. PoŜegnała takŝe Pana Senatora dziękując za przybycie i za udział w posiedzeniu. Pkt 6 Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Średzkim. Informację przedstawił Pan Zbigniew Pajzderski Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Pani Wiceprzewodnicząca Zofia Kaźmierska podziękował Panu Pajzderskiemu za obszerną i szczegółową informację. Odniosła się do oferty edukacyjnej i profilaktycznej skierowanej do szkół, która rzeczywiście jest bardzo ciekawa, bardzo bogata. Jest mnóstwo materiałów, które moŝna wykorzystać w pracy wychowawczej w szkołach. Poinformowała radnych, Ŝe szczegółowa informacja znajduje się do wglądu w biurze rady i zapytała, czy są jakieś pytania związane z przedstawioną informacją? Głos zabrał radny Pan Stefan Kominek, spytał czy jest monitorowana przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny działalność handlu obwoźnego i w jaki sposób jest ona kontrolowana czy to nie zagraŝa bezpieczeństwu Ŝywnościowemu naszego społeczeństwa? Odpowiadając Pan Pajzderski powiedział, Ŝe nie zagraŝa, gdyŝ podmioty gospodarcze, które prowadzą handel obwoźny mają od nas zgodę i kaŝdy pojazd musi być przez nas skontrolowany, musi być zarejestrowany. Jest tak samo zarejestrowany, figuruję w naszym rejestrze, jak kaŝdy sklep. Robimy wyrywkowe kontrole, zdarzało się równieŝ, Ŝe z innego terenu trafiały do nas osoby jako handel obwoźny społeczeństwo informowało nas o tym. KaŜdy handel obwoźny na zgodę i ma określony zakres w jakim moŝe prowadzić działalność czy to jest pieczywo czy to są jakieś inne produkty. Wiadomo, Ŝe nie mogą to być produkty luzem, ale paczkowane w opakowaniach jednostkowych i oni mają na to zgodę. RównieŜ kaŝdy samochód przeznaczony do transportu jest zarejestrowany jako podmiot. W kaŝdym samochodzie musi 11

12 znajdować się ksiąŝka kontroli sanitarnej. Dlatego przeprowadzamy wspólne kontrole z Policją, o których wspominałem w sprawozdaniu Policja zatrzymywała, a myśmy kontrolowali czy spełniają wymogi sanitarne czy zgodnie z przeznaczeniem przewoŝony jest środek spoŝywczy czy jest ksiąŝka kontroli sanitarnej. Pani Wiceprzewodnicząca podziękowała za wyjaśnienia. Zwróciła się z pytaniem odnośnie informacji zawartej na stronie 16 sprawozdania, gdzie jest napisane, Ŝe na terytorium Gminy Krzykosy istniały trzy wodociągi, rozumiem, Ŝe to w tym roku sprawozdawczym. Mam pytanie, bo jest tam taki zapis: warunkowo przydatna do spoŝycia produkcja wody w Garbach i Młodzikowie ze względu na przekroczone parametry barwy, manganu i Ŝelaza. Czy na bieŝąco te dane są monitorowane i czy to jest czas określony warunkowego dopuszczenia stacji? Odpowiadając Pan Pajzderski poinformował, Ŝe jest to przez cały czas monitorowane. Część zwłaszcza tych małych wodociągów ma przekroczenia parametrów barwy, manganu i Ŝelaza. Są to urządzenia bardzo kosztowne i wymiana, modernizacja wodociągu trwa od paru miesięcy do 2-3 lat. Dlatego są okresy dostosowawcze i na kaŝde przekroczenie jest decyzja do kiedy muszą być te warunki spełnione, poprawiane. Odmanganiacze, odŝelazacze to są jednak duŝe koszty, zresztą tutaj moŝe radny Buczkowski więcej na ten temat powiedzieć. Jesteśmy zawsze skłonni, Ŝeby starać się ująć to w większe wodociągi, jest wtedy bezpieczniej, gdyŝ te małe wodociągi mają częściej przekroczone te parametry. W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Inspektora głos zabrał radny Pan Jan Buczkowski, który powiedział chciałbym podziękować, tak jak Pan powiedział jestem prezesem spółki wodociągowej i rzeczywiście potwierdzam bardzo dobrą współpracę z Panem, z pracownikami stacji. PoniewaŜ mówiliśmy o jakości wody to chciałbym potwierdzić, Ŝe uzdatnianie wody jest kosztowne z niektórych ujęć zwłaszcza tych płytszych i czasami małe gminy, czy małe zakłady nie radzą sobie z tym, poniewaŝ trzeba wydatkować nagle kilkaset tysięcy złotych. Jesteśmy właśnie w trakcie przejmowania w Gminie Środa Wlkp. takich ujęć wiejskich, np. w PołaŜejewie, juŝ przejęliśmy Ulejno, Dębicz. Myślę, Ŝe jest to ten kierunek, Ŝeby lepiej duŝa spółka wodociągowa opiekowała się tego typu instalacjami. Jeszcze raz Panie Dyrektorze dziękuję za wspaniałe sprawozdanie i Ŝyczę aby w tym roku ta współpraca teŝ się dobrze układała. Pan Pajzderski dopowiedział, Ŝe rzeczywiście te koszty są olbrzymie i dlatego dąŝymy do tego, Ŝeby tworzyć sieć duŝych wodociągów, poniewaŝ jest to bezpieczniejsze, a poza tym koszty się rozkładają. Dla małych gmin są to naprawdę duŝe koszty. 12

13 Wobec braku innych pytań Pani Wiceprzewodnicząca Zofia Kaźmierska podziękował Panu Inspektorowi i przeszła do realizacji następnego punktu obrad. Pkt 7 Przyjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska. Pani Wiceprzewodnicząca poinformowała, Ŝe w dniu wczorajszym odbyło się wspólne posiedzenie komisji, gdzie omawiane były teksty poszczególnych projektów uchwał. Pani Wiceprzewodnicząca Zofia Kaźmierska odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŝetu Powiatu Średzkiego na 2009r. oraz zapytała czy są pytania do treści projektu uchwały. O głos poprosił radny Pan Łukasz Walczak, który zgłosił pytanie do Pana Starosty, poniewaŝ nastąpiło zmniejszenie kwoty o ,00 zł jeŝeli chodzi o drogi publiczne, powiatowe i tu jest taka informacja, Ŝe przedmiotowa inwestycja nie spełniła kryteriów wymogów otrzymania dofinansowania, gdyby Pan mi przybliŝył jakie to były kryteria i dlaczego ona nie spełniła tych wymogów? Odpowiedzi udzielił Starosta Pan Piotr Piekarski, powiedział: szkoda Panie radny, Ŝe tradycyjnie na komisje nie udało się dotrzeć. My aplikowaliśmy o środki zewnętrzne w tym zakresie. Mieliśmy nadzieję, Ŝe uda się ten projekt zrealizować, bez pomocy zewnętrznej jest to niemoŝliwe, stąd jest to zmniejszenie. Projekt nie przepada, tam wyszedł problem proceduralny, nie mieliśmy pełnego pozwolenia na budowę, a tylko zgłoszenie. W związku z tym nie mogliśmy tego zrealizować, ale będzie to moŝna zrobić w przyszłym roku, stąd to zmniejszenie. Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wyniki głosowania: 12 głosów za 0 głosów przeciw 2 głosów wstrzymujących się Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Następnym głosowanym projektem był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego. 13

14 Pytanie do tego projektu zgłosił radny Pan Łukasz Walczak, który mówił: Mam prośbę do Pana Starosty, Ŝe jeŝeli sprowadzi bezrobocie do poziomu 5% i będę mógł znaleźć pracę tutaj, która mnie będzie satysfakcjonować, to wtedy te wycieczki osobiste moŝe dalej prowadzić. Natomiast pytanie zasadnicze mam takie, poniewaŝ tu zaciągamy pewną kwotę duŝo Pan mówił po przejęciu władzy o duŝym obłoŝeniu kredytem naszego Powiatu, chciałbym wiedzieć jaka jest kwota aktualna na dzisiaj i ile juŝ z tego udało nam się spłacić. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Pani Agnieszka Krupa, odpowiadając poinformowała, Ŝe zadłuŝenie na koniec ubiegłego roku wynosiło prawie ,00 zł dokładnie ,00 zł. Natomiast w roku bieŝącym z planowanego kredytu w kwocie ,00 zł na chwilę obecną zostało zaciągnięte, uruchomione niecałe ,00 zł. Jest on uruchamiany metodycznie, poniewaŝ umowa z bankiem podpisana jest w miesiącu kwietniu i w przypadku zakończenia realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych jest ona uruchomiana dopiero przed zapłatą. Na chwilę obecną jest to niecałe ,00 zł. W związku z brakiem dalszych pytań Wiceprzewodnicząca przystąpiła do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wyniki głosowania: 13 głosów za 0 głosów przeciw 1 głos wstrzymujący się Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu Kolejnym głosowanym projektem był projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dominowo prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Wobec braku wątpliwości przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wyniki głosowania: 14 głosów za 0 głosów przeciw 0 głosów wstrzymujących się Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Następnie Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego 14

15 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009r. W związku z brakiem pytań odnośnie treści tego projektu przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wyniki głosowania: 14 głosów za 0 głosów przeciw 0 głosów wstrzymujących się Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Następnym głosowanym projektem był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Wobec braku pytań Pani Wiceprzewodnicząca przystąpiła do głosowania tego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wyniki głosowania: 14 głosów za 0 głosów przeciw 0 głosów wstrzymujących się Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Po tym głosowaniu Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania pod nazwą Opracowanie koncepcji techniczno ekonomicznej budowy obwodnicy południowej części miasta Środa Wielkopolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Śrem Września. Do tego projektu zapytanie zgłosił radny Pan Jan Buczkowski, który powiedział: Ja chciałbym pochwalić Pana Starostę, Zarząd Powiatu, za to, Ŝe zdecydował się na pomoc dla Gminy Środa Wlkp. przynajmniej w tej początkowej fazie, bo od kilkunastu lat, jak ja pamiętam, kiedyś mieszkałem przy ulicy Zamojskich, zbieraliśmy wielokrotnie podpisy, petycję wysyłaliśmy, jeździliśmy Ŝeby tę obwodnicę jakoś ruszyć. Mam nadzieję, Ŝe dzięki temu, Ŝe Powiat pomoŝe Gminie rzeczywiście to ruszy, nie za pięć to moŝe za dziesięć lat, ale ta obwodnica wreszcie będzie. Moje pytanie brzmi jaki jest ogólny koszt tego opracowania, ile Gmina Środa planuję na to opracowanie wydać? 15

16 Odpowiadając Pan Wicestarosta Jerzy Leporowski poinformował, Ŝe szacunkowy koszt całkowitego opracowania dokumentacji, bo mówimy tutaj o etapie dokumentacyjnym, moŝe sięgnąć około ,00 zł. Dotyczy to całego odcinka tej obwodnicy czyli od węzła Kijewo do Ruszkowa. W związku z tym, Ŝe do tego projektu nie zgłoszono innych pytań Pani Wiceprzewodnicząca przystąpiła do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wyniki głosowania: 14 głosów za 0 głosów przeciw 0 głosów wstrzymujących się Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Ostatnim głosowanym projektem był projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. O głos poprosił radny Pan Antoni Ochowiak, który powiedział: wczoraj zgłaszałem tutaj pewną poprawkę i nie ukrywam, Ŝe dzisiaj jestem jeszcze bardziej przekonany po analizie innych jeszcze gmin, ale i równieŝ waŝności tego, Ŝeby rolnictwo równieŝ znalazło się w zapisach nowego statutu organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Akurat tutaj wydaje mi się, Ŝe propozycja aby połączyć to z ochroną środowiska jest najbardziej właściwa, ale np. Poznań Urząd Wojewódzki ma rolnictwo z infrastrukturą, takŝe są róŝne warianty. Nie mniej jednak jest tutaj taka luka, luka jeŝeli chodzi o rolnictwo, bo i nawet w Urzędzie Miejskim w Środzie Wlkp. jest rolnictwo, w Urzędzie Marszałkowskim teŝ, natomiast w Starostwie tego jakby zabrakło. Ma to pewnie i znaczenie takie trochę, i propagandowe, nie mniej jednak wydaje mi się, Ŝe rolnictwo powinno być tutaj na terenie powiatu średzkiego w jakiś sposób eksponowane i dlatego zgłaszam ten wniosek. Pani Wiceprzewodnicząca zauwaŝyła, Ŝe rzeczywiście dyskutowaliśmy wczoraj ten wniosek, który został przez radnego Pana Ochowiaka przedstawiony. Do wypowiedzi radnego ustosunkował się Pan Starosta: wydawało mi się, Ŝe na spotkaniu komisji doszliśmy znakomitą większością głosów do pewnego konsensu i stwierdziliśmy, Ŝe nasze działania dotyczące zmian organizacyjnych Starostwa nie powinny mieć wymiaru propagandowego, jak Pan radny powiedział czy marketingowego, ale realny. Umówiliśmy się, zresztą podobny pomysł mieliśmy na Zarządzie, Ŝe jeŝeli chodzi o wymiar funkcjonowania rolnictwa w ramach Powiatu zapowiada się likwidacja Gospodarstw 16

17 Pomocniczych, co być moŝe niebawem nastąpi, to wówczas dołoŝymy słowo rolnictwo do nazwy Wydziału Środowiska. Wtedy to będzie wymiar realny, a nie tylko marketingowy i propagandowy - na tym przestaliśmy na wczorajszej komisji. Głos w dyskusji zabrała jeszcze radna Pani Małgorzata Fertała, która powiedziała: pozwolę sobie jedną rzecz zauwaŝyć w aspekcie wniosku zgłoszonego przez radnego Pana Ochowiaka. KaŜdy wniosek winien być przegłosowany, a nie na zasadzie konsensusu. Myśmy go wczoraj nie głosowali, wymienialiśmy zdania, zresztą komisja jest nie od tego, Ŝeby głosować wnioski, ale wniosek zgłoszony na Radzie takiego glosowania wymaga. W związku z tym Pani Wiceprzewodnicząca zwróciła się do Radcy Prawnego Pana Przemysława Barczyńskiego z zapytaniem odnośnie konieczności głosowania wniosku radnego Pana Ochowiaka. Pan Barczyński ustosunkowując się do zapytania powiedział: nie byłem wczoraj na komisjach ale domyślam się, Ŝe Pan radny chciał by dołoŝyć słowa i Rolnictwa do nazwy Wydział Środowiska. TakŜe jak najbardziej ten wniosek powinien być formalnie przegłosowany na dzisiejszej sesji, oczywiście po sformułowaniu przez Pana radnego, bo ja tak bardziej na zasadzie domyślania się, o który wydział Panu radnemu chodzi. Oddaję głos Panu radnemu aby sformułował wniosek i wtedy ten wniosek będzie głosowany. Pani Wiceprzewodnicząca Zofia Kaźmierska poprosiła radnego Pana Ochowiaka o sformułowanie wniosku. Radny Pan Antoni Ochowiak zabierając głos, powiedział: przepraszam, Ŝe być moŝe potraktowałem ten temat i uŝyłem słowa propagandowo. Nigdy w moim zamyśle nie było to, Ŝeby traktować rolnictwo propagandowo, bo jest to dosyć znacząca gałąź naszej gospodarki w Powiecie. W związku z tym formułuję wniosek aby do nazwy Wydział Środowiska dodać słowa i Rolnictwa. Wobec powyŝszego Pani Wiceprzewodnicząca przystąpiła do głosowania wniosku zgłoszonego przez Pana radnego. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wyniki głosowania: 6 głosów za 7 głosów przeciw 1 głos wstrzymujący się Większością głosów Rada wniosek odrzuciła. 17

18 W związku z brakiem dalszych uwag przystąpiono do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Wyniki głosowania: 12 głosów za 0 głosów przeciw 2 głosy wstrzymujące się Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Pkt 8 Wolne głosy i wnioski. O udzielenie głosił radny Pan Antoni Ochowiak, który zgłosił trzy sprawy związane z drogownictwem. 1) Zapytał kiedy i czy w ogóle podejmowane są działania odnośnie usuwania pieńków po ściętych drzewach. W tej chwili jest to wszystko przykryte trawą nie mniej jednak stanowi to duŝe niebezpieczeństwo. 2) Chciałbym równieŝ zgłosić wniosek o zmianę reorganizacji ruchu na nowej krzyŝówce, na krzyŝówce z nowym rozwiązaniem. W Dominowie został w tej chwili ten odcinek wyremontowany, zwiększa to pewnie pewność jazdy na tym odcinku i w związku z tym jest niebezpieczeństwo szybszego wjazdu na tą krzyŝówkę, która w tej chwili staje się bardziej niebezpieczna. Chodziłoby o to aby zlikwidować tam Stop i tym samym z jednej strony upłynnić jazdę - ulica Sportowa i ulica Średzka. Natomiast ten odcinek, który był remontowany, zrobić podporządkowany w stosunku do ul. Sportowej. Myślę, Ŝe to w jakiś sposób rozwiąŝe, jako, Ŝe juŝ to wcześniej było dyskutowane, przed tym remontem, kilka lat wcześniej. W swoim czasie teŝ takie rozwiązanie funkcjonowało i dlatego taki składam wniosek. 3) RównieŜ chciałbym aby Starostwo zajęło się drogą powiatową na odcinku Borzejewo Pławce, jako, Ŝe jest tam naprawdę bardzo zła droga. Ja wczoraj miałem okazję tam jechać, powiem, Ŝe sam się wystraszyłem i współczuję tym dzieciakom, które tam jeździły autobusem i kierowcom autobusów, kiedy padało. Te dziury wypełniają się wodą i ich nie widać. Wczoraj droga była pozbawiona wody, są tam straszne dziury. Apeluje o to aby dokonać naprawy tego fragmentu. Ustosunkowując się do zapytania Pana radnego Pan Starosta powiedział: JeŜeli chodzi o pytanie dotyczące pieńków przy drodze to sukcesywnie będzie realizowana likwidacja. Nie robi się tego od razu z przyczyn pragmatycznych, one muszą się usezonować, skruszeć wtedy koszt prac jest niŝszy, a fizyczna 18

19 łatwość likwidacji większa. To zostanie sukcesywnie zrobione w względnie bliskiej perspektywie czasowej. Odnośnie wniosku co do reorganizacji ruchu zgłoszone musi to być do zarządcy drogi w tym przypadku do Zarządu Dróg Powiatowych. JeŜeli Pan radny traktuje dzisiejsze zgłoszenie jako zgłoszenie formalne, to wniosek o zmianę organizacji ruchu zostanie przekazany do zarządcy drogi. Oczywiście specjaliści się najpierw merytorycznie odniosą do proponowanej zmiany, bo skoro kiedyś tak było, a teraz ta organizacja jest inna, to musiały być jakieś przyczyny takiego stanu rzeczy. JeŜeli chodzi o pytanie dotyczące drogi Borzejewo Pławce to rzeczywiście droga ta jest w duŝym stopniu zniszczona, jak i inne drogi. W kolejce do remontu czeka wiele dróg, trudno jest w tej chwili zadeklarować dokładnie w jakim terminie moŝna ruszyć z naprawą to będzie priorytet na przyszły rok. Mamy juŝ w swoich planach wprowadzoną tą drogę na przyszły rok, ale nie ma 100% obietnicy, bo występują ograniczenie finansowe i kolejka dróg do remontów kapitalnych w dość duŝym stopniu zniszczonych jest wielka. W uzupełnieniu swojego pytania radny Pan Ochowiak, powiedział: Chciałem uzupełnić odnośnie tego borzejewskiego odcinka. Naprawę tego miała zrobić w swoim czasie i zrobiła autostrada, tylko to wygląda tak, Ŝe to chyba tylko na wczoraj. Autostrada generalnie zniszczyła tą drogę, po 3 5 latach ona nie nadaje się do uŝytku. Tak myślę czy nie warto byłby zwrócić się moŝe z tą sprawą, naprawić drogę jeszcze w ramach gwarancji. Opowiadając Pan Starosta powiedział: niestety to nie ja byłem wtedy negocjatorem. Zawarte wtedy porozumienia nie opiewały na kapitalne remonty, tylko na połoŝenie dywaników. Ruch niestety jest wielki, przeciąŝenia dróg, których podłoŝe jest niedostosowane do takiego natęŝenia ruchu są wielkie. Niestety będziemy musieli naprawę zrealizować sami, ewentualnie korzystając ze środków zewnętrznych, jeŝeli będzie taka moŝliwość. Jak wiadomo intensywnie o nie zabiegamy. Głos zabrał radny Pan Jan Buczkowski, który powiedział: Panie Starosto jestem zaniepokojony Pana wypowiedzią, bo oglądałem tą drogę, teŝ tam kiedyś jechałem tam się jechać nie da i Pan nam tu mówi o kolejce, Ŝe to na przyszły rok moŝe, tam trzeba zadziałać natychmiast w sposób radykalny. Nie mówię o wybudowaniu nowej drogi, trzeba dziury pozasypywać Panie Starosto, a chyba mamy firmę, która wygrała przetarg na usuwanie szkód pozimowych. Proszę się tam przejechać i Pan zobaczy, Ŝe moŝna urwać zawieszenie i tak jak tutaj radny Pan Ochowiak mówił, jak popada nie widać głębokości tych dziur, a czytam w tutaj w gazecie dzisiejszej, Ŝe podobno... W tym miejscu wypowiedź radnego przerwał Pan Starosta, który powiedział: Pan nie musi czytać, Pan tę gazetę redaguje. 19

20 Na co Pan radny zwrócił się do Pani Wiceprzewodniczęcej mówiąc: Pan Starosta zachowuje się niegrzecznie. Po ponownym udzieleniu głosu przez Panią Wiceprzewodniczącą radny Pan Buczkowski kontynuował przerwaną wypowiedź: Pan bezczelnie odpowiedział radnemu Stachowiakowi z Pławiec odnośnie tej drogi, Ŝe jest Pan ubezpieczony, Ŝe Starostwo jest ubezpieczone i będzie płacić ubezpieczenie jeśli coś tam się uszkodzi. Nie po to jest Pan Starostą, Ŝeby Pan w ten sposób się wypowiadał. Ja proszę, Ŝeby Pan zareagował jak prawdziwy zarządca Powiatu i usunął te dziury. Jeszcze raz podkreślę nie mówię tu o nowej nawierzchni, ale mówię o zasypaniu chociaŝby największych dziur. Głos zabrał Pan Starosta odnosząc się do wypowiedzi radnego Pana Buczkowskiego, wyjaśniał: na bieŝąco na uwagi mieszkańców reagujemy, nie wiem skąd ma Pan tą wiedzę, Ŝe ja odpowiedziałem bezczelnie radnemu Panu Stachowiakowi, kompletnie takiej sytuacji sobie nie przypominam, ale pewnie Pan wie lepiej o czym Ja rozmawiałem z radnym Stachowiakiem gratuluję wiedzy i wywiadowni. Do tematu drogi odniósł się takŝe radny pan Stanisław Nowakowski, który poinformował radnych, Ŝe w tym temacie rozmawiał z Dyrektorem Helwigiem, odnośnie drogi Borzejewo Zdziechowice i w tych dniach albo się odbył, albo się odbędzie przetarg na łatanie dziur jakimś specjalnym sprzętem i technologią. W uzupełnieniu wypowiedzi radnego Pana Nowakowskiego Pan Wicestarosta powiedział: ze względu na zakres tych robót usługi tzw. patcherem uzupełniania szkód pozimowych wymagają przetargu jest on rozstrzygnięty takŝe myślę, Ŝe w najbliŝszym czasie firma wchodzi na nasze drogi. Być moŝe w pierwszej kolejności naprawimy ten odcinek, wiemy, Ŝe on jest uszkodzony i tu trzeba cierpliwości. Nie mamy własnych moŝliwości połatania tych wszystkich dróg, dróg twardych przypomnę mamy 240 km. w stanie złym ponad połowa. Antypody Powiatu są dość duŝe, wiecie Państwo nie muszę tego przypominać. Sytuacje ekstremalne są sumptem własnym przez Zarząd Dróg Powiatowych łagodzone. Natomiast jest teraz to zadanie, ta usługa po przetargu rozstrzygnięta i z mojej wiedzy od lipca rusz juŝ naprawa tych dróg, uszkodzeń patcherem. Myślę, Ŝe w najbliŝszym czasie wszystkie te uciąŝliwości dla mieszkańców będą zlikwidowane. Pani Wiceprzewodnicząca podziękowała za wyjaśnienia, powiedziała; myślę, Ŝe po tych wszystkich informacjach są to zapowiedzi mimo wszystko optymistyczne. Mamy nadzieję, Ŝe w krótkim czasie kiedy juŝ moŝna będzie realizować zadanie po rozstrzygniętym przetargu będziemy mogli wszyscy 20

21 uŝytkujący tę drogę rzeczywiście stwierdzić, Ŝe poprawiły się tam przynajmniej trochę warunki dla uŝytkujących. O udzielenie głosu poprosił radny Pan Jarosław Wawrzyniak, który powiedział, Ŝe 21 czerwca, tj. w niedzielę odbył się turniej DruŜyn Amatorskich Powiatu Średzkiego. Pierwotnie miał być 28 czerwca, ale termin został zmieniony. Podkreślę tutaj, Ŝe był to turniej druŝyn powiatowych odbył on się w Dominowie. ChociaŜ ta sportowa rywalizacja nie była najwaŝniejsza chciałbym powiedzieć, Ŝe pierwsze miejsce zdobyła druŝyna z Witowa, która reprezentowała Gminę Krzykosy, drugie miejsce LZS Szypłów, który reprezentował Gminę Nowe Miasto, trzecie miejsce Huragan Starkówiec, który reprezentował Gminę Środa Wlkp. i czwarte miejsce gospodarz - Dominowo. Chciałbym tu podkreślić wspaniałą organizację tej imprezy. Było wiele imprez towarzyszących. Chciałbym serdecznie w imieniu wszystkich uczestników, wszystkich druŝyn, trenerów i opiekunów, bardzo podziękować wszystkim osobą, które przyczyniły się do zorganizowania tego turnieju, w szczególności: Panu Staroście, Panu Wicestaroście, Panu Wójtowi Gminy Dominowo, a szczególne podziękowania naleŝą się Panu Zygmuntowi Piaseckiemu, który włoŝył wiele serca, czasu poświęcił na zorganizowanie tego turnieju. Chciałbym podkreślić jeszcze raz wspaniałą organizację, dodam jeszcze raz, Ŝe był to turniej druŝyn amatorskich. Startowały w nim druŝyny, które wygrały rozgrywki w danej gminie, z wyjątkiem Gminy Zaniemyśl, poniewaŝ tam się po prostu takie rozgrywki lig amatorskich nie odbywają. Na zapytanie radnej Pani Fertały Pan Wawrzyniak uzupełnił swoją wcześniejszą wypowiedź informując, Ŝe był to turniej w piłce noŝnej. Następnie głos zabrał obecny na sali Pan Piotr Młynek, który powiedział: Za sesję w Gieczu odpowiada Przewodniczący, tak Pani Przewodnicząca czy nie, przewodniczył Pan Andrzej Gniotowski więc głównie przede wszystkim do niego, a jego nie ma, ktoś mu przekaŝe moŝe Gazeta Średzka Panie redaktorze Król. Sesja w Gieczu odbyła się po to Ŝeby: punkt pierwszy uchwalić uchwałę o wynagrodzeniu Starosty. Punkt drugi uchwalić regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli. Punkt trzeci szkoda czasu wymieniać uchwalanie innych uchwał. Po sesji radni, kierownicy jednostek i wydziałów Starostwa oraz pozostali goście zostali ugoszczeni przez samorząd Dominowa w Grodziszczku. Nasuwa się pytanie do Przewodniczącego Rady Powiatu zapewnił Pan Gniotowski dojazd i pobyt na sesji mieszkańcom Środy Wielkopolskiej, o ile mi wiadomo, to nie. Proponuję, punkt pierwszy Starostwo przenieść do Giecza, punkt drugi Giecz przenieść do Środy Wielkopolskiej. Jest trzecie wyjście Pani Przewodnicząca, do przyszłych wyborów niech Sejm uchwali, Senat zatwierdzi, a Prezydent Kaczyński podpisze: w wyborach samorządowych mogą oddać waŝny głos tylko i wyłącznie: punkt pierwszy obecni radni, kierownicy 21

22 jednostek i wydziałów Starostwa, punkt drugi najbliŝsi członkowie rodziny ww. urzędników, punkt trzeci zaproszeni goście na sesję Powiatu Środa Wlkp. w Gieczu. Pani Wiceprzewodnicząca Pan Gniotowski powinien teraz powiedzieć, jeśli by był tutaj czy Pani wie co powinien powiedzieć, to Ja Pani podpowiem rezygnuję z bycia radnym Powiatu Środa Wlkp. Jeśli Pan Gniotowski tego nie zrobi, to wie Pani, Pani Wiceprzewodnicząca kim on dla mnie będzie, nie powiem tego tu i teraz, bo to by naprawdę nie licowało z powagą obrad. Pani Zofia Kaźmierska Wiceprzewodnicząca Rady podziękowała za złoŝone oświadczenia. Powiedziała: Pana zdanie i Pana opinia zostanie Panu Przewodniczącemu przekazana, mam nadzieję, Ŝe Pan Przewodniczący na Pana wystąpienie odpowie. Pan Piotr Młynek dodał: to nie jest tylko moje zdanie, to jest zdanie, takŝe innych mieszkańców, tylko oni nie mają odwagi przyjść, powiedzieć. Powiem Pani dlaczego, bo prowadzą firmy, działalność i się boją kontroli. Pani Wiceprzewodnicząca odpowiedziała: rozumiem, Ŝe jest Pan wyrazicielem opinii mieszkańców, których Pan tutaj nie wymienia ale mówi Pan, Ŝe jest to grupa, którą Pan reprezentuje. PrzekaŜemy Pana oświadczenie, myślę, Ŝe w stosownym czasie Pan Przewodniczący odpowie Panu imiennie, a takŝe moŝe i publicznie, bo Pan wystąpił na posiedzeniu rady. Pkt 9 Zamknięcie Sesji. Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXII sesji Rady Powiatu Średzkiego o godz Z uwagi na fakt, Ŝe to jest ostatnia sesja przed wakacjami Ŝyczyła wszystkim miłego wypoczynku. Protokołowała: E.A. Wiceprzewodnicząca Rady /-/ Zofia Kaźmierska Na XXXII Sesji radni otrzymali Dane Statystyczne Dotyczące Poziomu i Struktury Bezrobocia w Powiecie Średzkim. 22

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku Załącznik nr 8 do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego z wykonania budŝetu za 2011r. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku Lp. dział nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE ORO-OO41/45/2010 PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Br.0012.41.2013 Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w godzinach 15 00-15 50 w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR3/III/

P R O T O K Ó Ł NR3/III/ P R O T O K Ó Ł NR3/III/2005 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia jakie odbyło się w dniu 14 września 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania za 2009 roku

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania za 2009 roku Załącznik nr 7 do informacji Zarządu Powiatu Średzkiego z wykonania budŝetu za 2009 r. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania za 2009 roku Rozdział Lp. Dział Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XLI/05

P r o t o k ó ł Nr XLI/05 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr XLI/05 z XLI - szej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 7 października 2005 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 13 10 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r.

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Zarządu Powiatu Malborskiego Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 15/2012. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 lutego 2012 roku.

Protokół nr 15/2012. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 lutego 2012 roku. Protokół nr 15/2012 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 lutego 2012 roku. Członkowie Komisji obradowali w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r.

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 13:30 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta 2. Dariusz Ejchart

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła o godz.15 15. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2012

Protokół Nr XXXII/2012 Protokół Nr XXXII/2012 z XXXII sesji Rady Powiatu Średzkiego IV Kadencji, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku o godz. 9.00 w sali nr 207 Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp. W posiedzeniu uczestniczyli:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. R A D A M I E J S K A w Z W I E R Z Y Ń C U ================================================== PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. Zwierzyniec, listopad 2006

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2015 rok

Projekt budŝetu na 2015 rok Projekt budŝetu na 2015 rok 13 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu Średzkiego podjął uchwałę w sprawie uchwalenia projektu budŝetu Powiatu na 2015 rok. Przyjęte w projekcie prognozowane dochody wynoszą 43.088.929

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r.

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r. PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 25 MAJA 2010r. Protokół XL/10 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 maja 2010r. O godz. 16:10 Przewodniczący Rady Bronisław Krych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Protokół Nr 21/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.30 i trwały do godziny 13.30. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

LXVIII nadzwyczajna SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 29 marca 2017 r. STENOGRAM. LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI

LXVIII nadzwyczajna SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 29 marca 2017 r. STENOGRAM. LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI STENOGRAM LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 29 marca 2017 roku 1 SPIS TREŚCI Lp. Tytuł Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr IX/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr IX/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo