Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Czytaj nas także w Internecie - Nowe władze związku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Czytaj nas także w Internecie - http://zzpkm.waw.pl. Nowe władze związku"

Transkrypt

1 ISBN Rozdro a Maj 2010 NR 5 (88) Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie Czytaj nas także w Internecie - Nowe władze związku W czwartek 20 maja 2010 roku, w świetlicy Zakładu R1/TW przy Młynarskiej, obradowało Walne Zebranie Delegatów (WZD) Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Podczas obrad podsumowano poprzednią czteroletnią kadencję Zarządu Związku i wybrano nowe władze na kolejną, tym razem na sześcioletnią kadencję. Wydłużenie kadencji Zarządu Związku podyktowane było między innymi obecnymi realiami funkcjonowania organizacji w MZA i TW, jak również potrzebą umożliwienia nowym członkom Zarządu lepszego wdrożenia się w pracę związkową i należytego spożytkowania jej na rzecz statutowych związkowców. Dotychczasowa praktyka wykazała, że okres czteroletni jest zbyt krótki, aby, szczególnie nowi działacze, opanowali trudną związkową pracę i mieli wystarczająco dużo czasu, aby należycie wykorzystać zdobytą wiedzę z korzyścią dla swoich związkowych koleżanek i kolegów. Również dla pozostałych pracowników MZA i TW. Obradom WZD przewodniczył Krzysztof Tomaszewski i Andrzej Stelmachowicz. Zebrani wysłuchali sprawozdania ustępującego Przewodniczącego Związku jak również sprawozdania ustępującej Komisji Rewizyjnej. W swym wystąpieniu ustępujący Związku Bogdan Bucholc stwierdził między innymi: Minione cztery lata, należy uznać za okres, w którym Związek umocnił swoją pozycję w MZA i TW, co przełożyło się na znaczną poprawę warunków pracy nie tylko dla naszych związkowców, ale wszystkich pracowników. Nie czas i miejsce, aby wykazać wszystkie nasze działania potwierdzające te stwierdzenie, ale patrząc wstecz na minione 4 lata, trzeba powiedzieć, że dzisiejsze MZA i TW to firmy śmiało patrzące w przyszłość. Należy mieć nieskrywaną dumę, że obecny obraz obu firm i ich przyszłość była budowana między innymi przez naszą codzienną praktykę, doświadczenie nie tylko w negocjacjach spraw pracowniczych, ale również doradztwo w funkcjonowaniu gospodarczym. Myślę tutaj o znacznym zaangażowaniu naszych związkowych koleżanek i kolegów w Radach Nadzorczych firm, w Radach Pracowniczych jak również innych strukturach wpływających na codzienne funkcjonowanie firm pod względem BHP, warunków pracy, itd. Mam nadzieję, że nowe władze nie tylko wzmocnią siłę Związku w postaci większej ilości członków, wypróbowanego negocjatora, obrońcy praw pracowniczych, ale również będą kontynuatorem jego historii. Historii, o której nie wolno zapominać, bo ma ponad 100 lat. Obecne Walne Zebranie, to nie tylko czas wyboru nowych władz, ale również czas zastanowienia się nad tym, co zostało zrobione, czego nie udało się załatwić i czy można było zrobić więcej. Zastanowienia się nad pozycją związku w firmie, nad kierunkiem jego dalszych działań w stale zmieniających się warunkach gospodarczych, społecznych. To również czas zastanowienia się, co możemy zrobić dla naszych związkowców, aby spełnić ich oczekiwania związane z przynależnością do organizacji związkowej. Co możemy zrobić dla naszych koleżanek i kolegów z poza organizacji, aby ich praca była bardziej dostrzegalna, odpowiednio doceniana i gratyfikowana. Aby poczuli, że nie jesteśmy organizacją zamkniętą i zapatrzoną tylko w swoich związkowców a otwartą dla wszystkich. Gotową nieść pomoc, wsparcie każdemu, kto się do nas zgłosi i będzie chciał tej pomocy. Na pewno jej udzielimy i nie ważne będą dla nas jego przekonania i orientacje polityczne,

2 2 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Nowe władze związku - dok. ze str. 1 społeczne. Najważniejszym dla nas będzie, iż należy do jednej wielkiej rodziny pracowników stołecznej komunikacji, a ci zawsze słynęli z wzajemnego wsparcia i pomocy. Wiele zrobiono, ale i wiele jest jeszcze do zrobienia. Zarówno w MZA jak i TW w sprawach pracowniczych. Jednym z najważniejszych zadań, jakie czekają związek w najbliższych latach to powstrzymanie utraty kolejnych przywilejów, osłon socjalnych, osłabiania pozycji pracownika w firmie. Powstrzymanie zakusów kolejnych rządów RP chcących pomniejszyć rolę i znaczenie organizacji związkowych w zakładach pracy, co jest wbrew ogólnoeuropejskim tendencjom społecznym zmierzających ku Europie socjalnej, otwartej na ludzi a nie przeciwko nim. W najbliższych latach czeka nas powrócenie do Układów Zbiorowych Pracy (UZP) w TW i MZA. Obecne regulaminy pracy, wynagradzania należy traktować jako tymczasowe uregulowania spraw pracowniczych. Trzeba powiedzieć, że z każdym kolejnym rokiem owa tymczasowość coraz bardziej nie nadąża za zmianami w prawie pracy, warunkach socjalnych, higienie i bezpieczeństwie pracy. Dlatego też należy dążyć do powrócenia do UZP jako dokumentów prawnych elastyczniej regulujących stosunki pracy, obowiązki stron pracodawcy i pracownika, jak wiele innych istotnych warunków, których w chwili obecnej ani regulamin pracy ani regulamin wynagradzania nie są w stanie spełnić. Patrząc na zmiany w Kodeksie, które idą nie ku lepszemu a ku gorszemu, należałoby się pospieszyć z Układami, póki ostatnie przywileje pracownicze, nie zostały z niego skreślone. Mam nadzieję, że rozwaga i wola porozumienia się na linii pracodawca pracownik, zwycięży, jak zawsze i w TW i MZA szybko powstaną Układy, które w zasadniczy sposób nie tylko podtrzymają uprawnienia pracownicze, ale dodatkowo je rozwiną i znowu nasze Układy, będą wzorcowe dla innych. Podobnie jak to było z poprzednim, bo warto dodać, że to właśnie nasz Układ był jednym z pierwszych w warszawskich zakładach pracy i dla wielu innych był niejakim wzorcem. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dopracujemy się podobnego, być może również wzorcowego Układu Zbiorowego Pracy. To jest właśnie jedna z najważniejszych spraw, która czeka na swe pomyślne załatwienie w najbliższym czasie. Gdy będziemy mieli podpisane Układy, będzie łatwiej negocjować korzystne dla pracowników warunki płacowe, socjalne. Będzie można pomyśleć o ich rozbudowie, bo będą ku temu podstawy prawne. Ot, choćby wszelkie sprawy związane z dokształceniem się. Dodatkowe urlopy na naukę, zwrot kosztów nauki, itd. Układ Zbiorowy pośrednio może wpłynąć na Fundusz Socjalny i jego zapisy czy odpisy na rzecz pracowników. Np. karpiowego, jajeczka czy innych okazjonalnych nagród dla zatrudnionych bez względu na zajmowane stanowisko, staż pracy, itd. Chyba nikomu nie trzeba mówić, jak to poprawia każdemu humor i zachęca do przychodzenia do pracy. Jednak nie zawsze chce to zobaczyć pracodawca, a czasami ma możliwości, aby dodatkowo wynagrodzić pracownika i w sposób pośredni związać go z miejscem pracy, nie tylko pod względem finansowym, ale często ludzkim. Docenieniem tego, że jest i go widzi przez ludzki pryzmat a nie okienko kasowe. Czeka nas także wiele innych spraw do załatwienia, które już rozpoczęliśmy załatwiać a wiele z nich czeka na załatwienie. Wiele z nich będzie można dopiero załatwić po stworzeniu możliwości prawnych nie tylko w firmach, ale również w skali całego kraju. Jedną z nich jest tworzona przez ZZPKM Ustawa o Transporcie Publicznym. Niezwykle istotny dokument regulujący status firm w strukturze gospodarczej kraju. Regulujący i stabilizujący, a to z kolei pozwoli związkowi zawodowemu na umocnienie swojej pozycji i stworzy z organizacji w pełni prawnego partnera do rozmów z pracodawcą. Wszystko wskazuje, że współtworzona przez nasz związek od 4 lat ustawa wreszcie zacznie obowiązywać w tym roku. Te minione 4 lata nie były okresem straconym. Być może, jak twierdzą malkontenci, nie do końca w pełni wykorzystanym, ale zrobiono dużo.

3 ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM 3 Stoją przed nami nowe, trudne zadania Skrót wystąpienia Bogdana Bucholca obecnego Przewodniczącego ZZPKM w kadencji Na wstępie, chciałbym serdecznie podziękować za ponowny wybór na Szefa Związku i tym samym udzielenie mi votum zaufania, którego postaram się nie zawieść. Obecna kadencja władz Związku, którą właśnie rozpoczynamy zamykając obrady Walnego Zebrania Delegatów nie będzie należała do łatwych. Wiele wytyczonych wcześniej celów zostanie kontynuowanych i doprowadzonych do pomyślnego końca. Czeka nas sporo nowych zadań i wyzwań, które musimy zrealizować nie tylko dla dobra naszych związkowców, pracowników zatrudnionych w MZA i TW, ale również dla przyszłości naszych firm i warszawskiej komunikacji. W najbliższych latach obok poprawy warunków pracy, płacy pracowników warszawskiej komunikacji, które są dla nas najważniejsze, chcemy doprowadzić, aby nasza codzienna praca na rzecz mieszkańców miasta i samego miasta ponownie była traktowana jako służba. By traktowano ją jako pewnego rodzaju powołanie, godnie doceniane nie tylko przez pracodawców, ale również mieszkańców miasta, jego władze samorządowe i publiczne. A skoro to służba na rzecz miasta, to również odpowiednio nobilitowana i honorowana. Za tymi słowami kryje się wiele różnych działań, nie tylko działaczy związku, ale niemal wszystkich pracowników MZA i TW na rzecz pozyskania poza firmami wielu sprzymierzeńców w walce o docenienie niezwykle ważnej roli, jaką spełnia we współczesnej europejskiej metropolii komunikacja zbiorowa. Komunikacja będąca własnością miasta i ściśle z nim powiązana, znająca jego potrzeby i co najważniejsze potrafiąca szybko, nie tracąc wysokiego poziomu świadczenia usług - reagować na jego potrzeby. Nie jest to jednorazowe działanie a cały szereg, czasami wieloletnich, konsekwentnych poczynań popartych nie tylko słowami, ale również konkretnymi dokonaniami. Niewątpliwe pomocną w tych działaniach będzie przyszła ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Jednak sama ustawa to nie wszystko. Musimy pokazać, szczególnie władzom miasta, jak należy ją interpretować, rozumieć i jakie z niej płyną korzyści dla miasta. Wzrost poziomu świadczonych usług, nowoczesność oraz jeszcze lepiej zorganizowana struktura miejskiej komunikacji to tylko niektóre z tych dobrodziejstw. Korzyści dla miasta przełożą się na większe środki łożone na komunikację miejską, co z kolei wpłynie na poprawę warunków pracy i płacy wszystkich pełniących w niej zaszczytną służbę. Nie możemy o tym zapominać i powta- Nowe władze związku - dok. ze str. 2 Cieszy nas fakt, że z każdym rokiem TW i MZA stają się coraz silniejszymi firmami, śmiało patrzącymi w przyszłość. Trzeba powiedzieć, że nie mała w tym nasza zasługa. Rozumiemy, że pewne zmiany musza być, że nie zawsze możemy postawić na swoim, ale to nie znaczy, że wiele spraw odpuszczamy. Nie, - nie odpuszczamy. Często zmieniamy naszą argumentację i przy każdej nadążającej się okazji powracamy z nimi na forum rzeczowych rozmów. Czasami warto z daną sprawą nieco odczekać, by móc potem załatwić więcej, niż chciało się za pierwszym razem. W naszym związku ZZPKM nie ma spraw przedawnionych, nieaktualnych. Być może nie wszystkie można załatwić od reki, tylko po jakimś czasie, ale zawsze są załatwione. Warto o tym pamiętać. Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej jest zawsze otwarty na ludzi, na ich problemy. Dla nas jest ważny każdy pracownik TW i MZA, choć najważniejsi są nasi związkowcy i to ich sprawy są załatwiane w pierwszej kolejności. Podczas obrad WZD w licznych głosowaniach delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Związku składającego się z 60 osób i czternastoosobowej Komisji Rewizyjnej. m Prezydium Zarządu Związku ponownie wybrano Bogdana Bucholca. Do czasu kolejnego zebrania Zarządu Związku powołano również do Prezydium Krzysztofa Tomaszewskiego i Zdzisława Budkiewicza. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ponownie została Małgorzata Piliszek. Wiwo w maju 2010 roku.

4 4 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Lista Zarządu ZZPKM Nazwisko i imię Bielewicz Rafał Stachelski Grzegorz Brzózka Wojciech Dąbrowski Paweł Krawczyk Tomasz Lipińska Danuta Boratyński Henryk Czapski Tomasz Ratowski Jan Krystosiak Andrzej Kwieciński Piotr Tomaszewska Marianna Bąk Tadeusz Chełchowski Adam Koziński Ryszard Liberski Waldemar Pawlak Mirosław Rogólska Halina Mokos Tadeusz Tomaszewski Krzysztof Wojtkowska Małgorzata Wojtyra Renata Ciesielska Elżbieta Radwan Waldemar Wojtyńska Iwona Zakład Tramwaje Warszawskie R 1 R 2 R 3 R 4 T 1 T 3 Dyr. Przewodnicząca w kadencji Miejskie Zakłady Autobusowe 1. Biernat Stefan 2. Brysiak Małgorzata 3. Budkiewicz Zdzisław R 1 4. Mrówka Dariusz 5. Paluszek Zbigniew 6. Pustelnik Jerzy 7. Alberski Kazimierz 8. Kuźniak Irena 9. Markiewicz Grzegorz R Wójcik Marek 11. Kulesza Włodzimierz 12. Przychodzki Andrzej R Szyłak Andrzej 14. Borzechowski Jacek 15. Bucholc Bogdan 16. Bujalski Tadeusz 17. Kiczyński Jarosław 18. Łacińska Danuta R Pisarek Artur 20. Przybysz Bożena 21. Talarek Eugeniusz 22. Wikło Witold 23. Ostrowski Jan 24. Sachajski Robert R Milewska Jolanta Przewodnicząca 26. Płocharczyk Cezary 27. Sakowska Marianna ORT 28. Włodarczyk Andrzej 29. Ambroziak Władysława 30. Gorczyca Urszula 31. Kiczyński Mariusz 32. Podsiedlik Mariusz Dyr. 33. Stelmachowicz Jolanta 34. Stelmachowicz Andrzej 35. Wilk Anna Przewodnicząca Nazwisko i mię Frąckiewicz Jacek Mielcarz Roman Koziński Grzegorz Świerczyńska Marzena Łapczuk Barbara Komisja rewizyjna Zakład/Oddział R 2 TW R 3 TW T 1 TW T 1 TW T 3 TW Cząstkiewcz Sławomir R 1 MZA Jaros Krzysztof R 1 MZA Cedro Sławomir R 4 MZA Komorowska Chęcińska Małgorzata R 4 MZA Wakuła Bożena R 4 MZA Łosiewicz Ryszard R 5 MZA Piliszek Małgorzata Przewodnicząca ORT MZA Kiczyńska Jolanta Dyr. MZA Koper Henryka Dyr. MZA

5 ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM 5 Prezydium ZZPKM Bogdan Bucholc Krzysztof Tomaszewski Wiceprzewodniczący Zdzisław Budkiewicz Wiceprzewodniczący Andrzej Stelmachowicz członek Paweł Dąbrowski członek Komisja ds. prawa pracy Krzysztof Tomaszewski Andrzej Stelmachowicz Małgorzata Wojnowicz Irena Kuźniak Zespół problemowy ds. motorniczych i kierowców Piotr Kwieciński Robert Achajski Eugeniusz Talarek Jan Ratowski Mariusz Kiciński Danuta Lipińska Komisja BHP Elżbieta Ciesielska Mariusz Podsiedlik Marek Wójcik Jarosław Kiciński Waldemar Liberski Iwona Wojdyńska Komisja Socjalna Anna Wilk Przewodnicząca Grzegorz Stachelski Danuta Lipińska Tomasz Czapski Marianna Tomaszewska Halina Rogólska Renata Wojtyra Waldemar Radwan Stefan Biernat Grzegorz Markiewicz Andrzej Przychodzki Jan Ostrowski Cezary Płocharczyk Jacek Borzechowski Wszyscy byliśmy świadkami ogromnej tragedii powodzi, jaka dotknęła w maju br. niektóre rejony kraju. Tysiące rodzin często zostały pozbawione całego życiowego majątku. Wiele z nich latami będzie próbowało odbudować swoje domy i zapomnieć o tych wszystkich chwilach bezsilności w walce z żywiołem - jakim jest woda. Wszyscy ofiarnie wspomagaliśmy ich w tych chwilach słowem, czynem, materialną pomocą. Jednak nie może się ona skończyć z chwilą, gdy opadnie woda. Dlatego też, właśnie teraz jest potrzebna jeszcze większa pomoc, niż w dniach powodzi. Szczególnie pomoc w zakresie Pomoc powodzianom leczenia urazów psychicznych i powrotu do normalności i wiary w lepsze jutro. Między innymi na taka pomoc mogą liczyć od ludzi dobrej woli, związkowców zrzeszonych w Związku Zawodowym Pracowników Komunikacji Miejskiej i NSZZ Solidarność, którzy podjęli się dobrowolnej zbiórki pieniędzy na ufundowaniu grupie dzieci letnich kolonii w Ośrodku Spółdzielni Usług Socjalnych w Łazach koło Łochowa. Jeszcze nie jest wskazana grupa dzieci i z jakiego rejonu objętego powodzią. Wszystko zależy od kwoty, jaką uda się zebrać. Być może będzie to większa grupa, co byłoby wspaniałym gestem z naszej strony pracowników tramwajów i autobusów, że potrafimy okazać serce i zrozumienie. Liczą na to inicjatorzy akcji i mają nadzieje, że wzorem podobnych działań w latach poprzednich, nie zabraknie darczyńców chcących wspomóc zorganizowanie dla dzieci powodzian letniego wypoczynku. Zatem nie szczędźmy pieniędzy i pomóżmy dzieciom, choć przez te kilkanaście dni letniego wypoczynku zapomnieć o tragedii, która przeżyli i którą widzieli. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządach Oddziałowych ZZPKM i NSZZ Solidarność jak również w siedzibach Prezydiów związków. Stoją przed nami nowe, trudne zadania rzać to na każdym kroku nie tylko w firmie, wśród naszych znajomych, ale nasz głos musi być słyszalny również w mieście. Musimy w najbliższym czasie doprowadzić do tego, aby praca w warszawskiej komunikacji ponownie była zaszczytem i powodem do dumy, a nie tylko katorżniczym wykonywaniem marnie opłacanego zajęcia, za jakie jest obecnie postrzegane nie tylko przez samych pracowników, ale również mieszkańców Warszawy. Chyba nikomu nie trzeba mówić, że źle opłacany pracownik, często niedoceniany w miejscu pracy to zły pracownik. To pracownik, który często przynosi firmie straty a nie zyski. Trzeba to zmienić i to jest kolejne wyzwanie nie tylko dla związkowych działaczy, ale dla każdego z nas. Nie tylko poprzez kolejne hasła, nic niewnoszące rozmowy, a rzeczowe, konkretne i możliwe do zrealizowania pomysły, propozycje czy gotowe rozwiązania. Czas skończyć z rozmowami a czas przejść do konkretnego działania. Czekają na to nasi związkowcy. Czekają pracownicy MZA i TW. Nie możemy zawieść ich zaufania, którym zostaliśmy obdarzeni. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie i wspólnie jako Zarząd i Prezydium ZZPKM od jutra wiele dzisiejszych słów znajdzie swe potwierdzenie w postaci konkretnych czynów i konkretnych efektów z korzyścią dla wszystkich pracowników warszawskiej komunikacji ZZPKM Bogdan Bucholc Warszawa 20 maja 2010 roku

6 6 zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm zzpkm Co jakiś czas, warszawską prasę, media obiega informacja o braku kultury osób prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Narzeka się na kierowców, motorniczych, że opryskliwi, niesympatyczni, nieuprzejmi, itd. Jednak jak zawsze, prawda leży po środku i nie zawsze jest obiektywna, jakby się mogło wydawać dziennikarzom, którzy mienią się obiektywizmem i rzetelną informacją. Prawdą jest, że stale zwiększa się ilość skarg pasażerów na prowadzących pojazdy, co niejako potwierdza, ze dzieje się źle. Jednak czy należy szukać przyczyny w braku kultury tylko u samych kierowców, motorniczych? Czy nie należy przyjrzeć się również samym pasażerom? Inną sprawą jest, że to właśnie dziennikarze w ramach szukania sensacji nie tylko fałszują faktyczny obraz, ale również przyczyniają się do wzrostu eskalacji nienawiści, agresji pasażerów do prowadzących pojazdy. Często dziennikarze nieświadomie, nie znając specyfiki pracy, zakresu obowiązków, czy nawet elementarnych zasad jak korzystać z komunikacji zbiorowej podpowiadają czytelnikom pasażerom nowe pomysły na potencjalne konflikty, skargi pomiędzy pasażerami a prowadzącymi pojazdy. Niektóre z tych pomysłów są przenoszone na siłę z innych europejskich miast, jednak pomysłodawca często nie zadaje sobie trudu, aby zrozumieć, że wiele z nich jest nierealnych do wykonania w Warszawie. Nie tylko ze względu na specyfikę miasta, rodzaju proponowanych usług, ale również z powodu innej mentalności mieszkańców, tradycji, uwarunkowań historycznych, wychowania, poszanowania własności, itd. Nie bez znaczenia jest fakt, że również poziom kultury i umiejętność zachowania się w środkach komunikacji miejskiej znacznie na przestrzeni ostatnich lat uległ obniżeniu. Co najgorsze, stale spada, ale tym powinni zając się socjolodzy i psycholodzy społeczeństwa. Sami niewiele zrobimy Jednak nie jest jeszcze za późno, aby zacząć coś w tej sprawie zrobić. Nie powinniśmy czekać, aż ktoś czy coś za nas rozwiąże ten problem. Nie możemy czekać, aż życie wykształci nowe relacje międzyludzkie i nagle, któregoś pięknego poranka, uśmiechem i dobrym słowem pasażer przywita kierowcę, motorniczego, a ten mu równie serdecznym odpowie. Powinniśmy już teraz podjąć pierwsze działania, aby zacząć przeciwdziałać dalszemu spadkowi kultury a następnie wykształcać pozytywne relacje. Wówczas mamy szansę nie tylko zmniejszyć ilość skarg, sprzeczek, dewastacji taboru, ale również zwiększyć ilość pieniędzy, które pozostaną w firmie. A te, zapewne w jakiejś części mogą poprawić warunki pracy, warunki socjalne i co najważniejsze, trafić do naszych kieszeni. Zapewne ktoś zada pytanie jak poprawa relacji pasażer prowadzący pojazd może wpłynąć na zwiększenie ilości pieniędzy? Otóż może w prosty sposób. Wzajemna uprzejmość, wzajemny szacunek wpływa nie zmniejszenie stresu u obu stron. Kierowca, motorniczy wykonujący pracę bez stresu jest bardziej uważny, koncentruje się na prowadzeniu pojazdu a nie tłumieniu w sobie agresji wobec pasażerów i innych na jezdni. Uważny, to unikający kolizji, wypadków, które jakby nie patrzeć wpływają na wzrost strat (mniej pieniędzy wydawanych na naprawy). Pasażer bez stresu nie szuka ujścia swojej agresji nie tylko na motorniczym, kierowcy, ale także na współpasażerach. Wreszcie nieszukający wyładowania swojej agresji na pojeździe (szczególnie wśród młodych). Znowu pewna ilość zaoszczędzonych pieniędzy ( mniej napraw po atakach wandalizmu). Pasażer bez stresu, to również pasażer uprzejmy wobec innych i zwracający uwagę innym, którzy swym zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm (czytaj potrafią prawidłowo korzystać z komunikacji zbiorowej). Tak, to rzeczy ogólnie znane i wszystkim wiadome, tylko dlaczego nie funkcjonują? Dlaczego jest tak, jak jest? Odpowiedz jest prosta. Po prostu, w tym zapędzie, gonitwie rzeczy proste i oczywiste umykają gdzieś na bok, a liczy się tylko wyścig szczurów o lepsze pieniądze, lepszą posadę, uznanie przełożonych. Często nawet własnym kosztem i wyrzeczeniem się zwykłych ludzkich odruchów. Nie liczy się człowiek obok, a liczę się tylko ja. To zrozumiałe i niestety ściśle związane z obecnym tempem życia. Zatem, póki jeszcze nie daliśmy się zwariować do końca zacznijmy, wzorem innych europejskich społeczeństw, zwalczać ignorancję, bezczelność, niewiedzę, indolencję i im pochodne. Nie tylko wśród samych siebie, ale również w otaczającym nas społeczeństwie. Oczywiście, jak zawsze powinniśmy zacząć od samych siebie. Musimy zacząć najpierw szanować siebie. Szanować swoje prawa, starać się zrozumieć swoje postawy i humory. Powinniśmy widzieć w każdym człowieku jego życie i prawo do niego. Prawo, które między innymi pozwala mu na posiadanie lepszych i gorszych dni, nastrojów, humorów. Nie możemy wszystkich traktować jednakowo i mierzyć jedną miarką. Lecz nie może się to skończyć tylko na pustych słowach i marzeniach. Musi za tym iść konkretne działanie. Czyli cała przemyślana i konsekwentnie prowadzana akcja informacyjna, szkoląca, wyrabiająca nawyki. Cały cykl różnego rodzaju szkoleń, akcji ulotowych, różnego rodzaju działań z zakresu psychologii, socjologii połączonych z tzw. praktycznym zastosowaniem. Dopiero wielopłaszczyznowe działanie wytworzy w pracownikach potrzebę zmian własnej mentalności. Wytworzy potrzebę poszukiwania lepszych rozwiązań i tworzenia pewnych wzorców zachowań, które z czasem mogą stać się standardem. Oczywiście równolegle ze zmianą zachowań prowadzących pojazdy i pozostałej załogi powinny iść zmiany zachowań pasażerów. Część z nich powinno być prowadzone w postaci różnych akcji plakatowych, medialnych od poziomu szkół podstawowych, aż po dorosłych czy nawet emerytów. Akcje prowadzone wspólnie przez ZTM, władze miasta, różnego rodzaju organizacje społeczne czy miejskie. Na takie działania muszą znaleźć się pieniądze w miejskiej kasie. Wreszcie czas zacząć działać a nie tylko narzekać i gderać. Są w firmach ludzie, którzy mogą włączyć się czynnie w różnego rodzaju akcje, trzeba im tylko na to pozwolić i co najważniejsze chcieć z nimi współpracować. Wiwo w maju 2010 roku

7 ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM ZZPKM 7 Patrząc na codzienną pracę kierowców, motorniczych nie ma najmniejszej wątpliwości, że większość prowadzących pojazdy traktuje swoją pracę jak swego rodzaju, specyficzną służbę dla mieszkańców Warszawy. Czasami przypominającą poddaństwo swemu panu. Milczącą, pokorną i z uśmiechem na ustach. Wszak pasażer to nasz pan i darczyńca, bo daje prace i pieniądze, czasami nawet zadowolenie z obu rzeczy. Jednak, czasami nasz pan chyba zbyt dosłownie traktuje swoje prawo i nadużywa jego w sposób, który raczej nie świadczy o jego szacunku do swego poddanego, a raczej traktowaniu go jak przysłowiowego niewolnika, pozbawionego jakichkolwiek praw do życia, a co dopiero do pomyłek. Tak można sadzić patrząc na zamieszczone obok zdjęcie, na którym widać złość pasażera, a raczej przechodnia na pasach, zmierzającego na przystanek autobusowy. Złość, która wyładowała się skokiem w ciężkich butach wojskowych na przednią szybę autobusu, który wjechał na fragment pasów zamiast karnie zatrzymać się przed pasami jak każdy niewolnik by to uczynił, aby pan mógł przejść. Całe szczęście, że szyba była nieco wytrzymalsza i nie doszło do jej całkowitego wybicia i poranienia kierowcy, a skończyło się jedynie wycofaniem autobusu z trasy. Z drugiej strony, trochę szkoda, że nasz pan i władca nie wybił jej i nie znalazł się w środku kabiny kierowcy. Wówczas mielibyśmy sprawcę i płatnika za wyrządzoną szkodę, a tak nasz pan pozostał anonimowym i zbiegł z miejsca wydarzenia. Zapewne po tym udanym razie, ćwiczy teraz w domu swoją technikę skoków na szybę i zapewne w niedługim czasie znowu zobaczymy jego wyczyn na kolejnym autobusie. Znowu będą straty dla firmy, bo w przypadku niewykrycia sprawcy, ktoś musi pokryć koszty. Najczęściej jest to MZA. Niestety, nie jest to odosobniony przypadek. Niemal codziennością jest, że blisko 20 autobusów każdego dnia jest wycofywanych z tras z różnych przyczyn. Ponad połowa przypadków, to właśnie akty wandalizmu w zależności od humoru naszego pana. Niektóre ograniczające się do zarysowań, malowań, które kosztują w naprawie kilkaset złotych, aż do wybijania kilku szyb, wyrywania drzwi, kasowników i innych mechanizmów, których jednorazowa naprawa kosztuje kilka czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ciekawym jest to, że wandalizm jest nie tylko sprawką ludzi młodych, ale również Pasażer nasz pan? często osób w wieku dojrzałym czy nawet emerytów, którzy dość często robią użytek ze swoich lasek lub innego sprzętu rehabilitacyjnego (kule, itp.), aby wyładować swoją agresję, często niezawinioną przez kierowcę czy motorniczego, a kogoś z ulicy. A, że akurat trafił się kierowca, to po prostu przypadek. Czy teraz można się dziwić, że wobec wzrastającej agresji pasażerów wobec prowadzących pojazdy jest odpowiedz w drugą stronę? Jednak my możemy sobie tylko pogadać, bo wszak w dalszym ciągu pasażer to nasz pan. Wiwo w maju 2010 r Docenić pracownika Mimo spowolnienia gospodarczego, 42 proc. przedsiębiorstw w Polsce ma trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy, natomiast aż 13 proc. firm w Polsce zmaga się z problemem zawirowań kadrowych - dowodzą wyniki raportu Europejskiego Badania Przedsiębiorstw. Wynika z nich, że co piąta firma w Polsce skarży się na zbyt niską motywację zatrudnionych, a tym samym mniejszą wydajność w pracy. Zmniejszenie rotacji pracowników, wraz z podniesieniem ich zaangażowania oraz motywacji do pracy, staje się więc priorytetem polskich pracodawców. - W dobie spowolnienia gospodarczego duża część firm koncentruje się na działaniach, które pozwolą zmniejszyć koszty bieżącej działalności. W rezultacie decyduje się nie tylko na redukcję zatrudnienia, ale również zmniejsza wynagrodzenia pracowników, którzy pozostali w firmie. - mówi Thierry Iovane, dyrektor na Europę i Amerykę Łacińską CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Podkreśla, że powszechnie pozbawia się lub znacznie ogranicza podstawowe narzędzia motywowania pracowników: premię, świadczenia pozapłacowe czy budżety szkoleniowe. Taka polityka zwykle negatywnie wpływa na wydajność pracy osób zatrudnionych, a to z kolei bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W wielu polskich firmach nie przywiązuje się wagi do przyczyn składania wypowiedzeń przez pracowników. Tymczasem analiza rotacji pracowników w firmie - to ważne narzędzie dla stworzenia strategii personalnej przedsiębiorstwa. Tylko 28 proc. firm z przewagą polskiego kapitału traktuje politykę personalną na równi z innymi strategicznymi funkcjami w przedsiębiorstwie - Duża rotacja pracowników negatywnie wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. - dodaje Iovane. - Koszt przyjęcia nowego pracownika na miejsce doświadczonego, który złożył wypowiedzenie, znacznie przewyższa wydatki, które można było ponieść na świadczenia motywujące pracownika, a które uchroniłyby firmę przed stratą wykwalifikowanego personelu. Z innych badań można wnioskować, że rynek pracy staje się coraz bardziej napięty. Np. według marcowego sondażu CBOS 67 proc. Polaków ocenia, że sytuacja na krajowym rynku pracy jest zła lub bardzo zła, a przeciwnego zdania jest tylko 5 proc. ankietowanych. Brak perspektyw rozwoju, obciążenie pracą oraz rozczarowanie zwolnieniami kolegów - to nierzadko codzienność w wielu firmach w Polsce. Pracodawcy powinni zdać sobie sprawę, że każde niepożądane odejście pracownika z firmy to utrata zainwestowanych w niego środków i czasu. - Pracownik i pracodawca znajdują się w pewnego rodzaju wzajemnej relacji, w której każda strona posiada zarówno swoje obowiązki jak i oczekiwania. - komentuje Iovane. - Wynagrodzenie jest bardzo ważne, jednak pracownika nie można kupić samymi pieniędzmi, ważny jest bowiem charakter pracy, organizacja oraz atmosfera w firmie. Nie bez znaczenia dla pracownika jest stabilność zatrudnienia i możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji. A jak jest w TW i MZA? Czy ta sprawa jest nam obca? Rozdroża Gazeta ZZPKM, W-wa, ul. Siedmiogrodzka 20 Nakład 1500 egz. Wydaje: Prezydium ZZPKM Redaguje: Winek Włodzimierz Fotoskład: Materiały prosimy kierować pod adres: Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, tel ,

8 Szanowni Państwo, Z dniem 1 lipca 2010 roku wchodzi w życie nowy, program ubezpieczeniowy dla pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. Nowy program przygotował Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA przy udziale brokera BCU AMA Sp. z o.o. oraz dużym zaangażowaniu działających Związków Zawodowych, w trosce o szeroko pojęty interes wszystkich pracowników. Podstawowym założeniem przyświecającym tworzeniu nowej oferty było polepszenie warunków ubezpieczenia. Nowa oferta grupowych pracowniczych ubezpieczeń na życie zakłada znaczący wzrost wysokości wszystkich dotychczasowych świadczeń jak również została rozszerzona o nowe, dotychczas niefunkcjonujące w MZA Sp. z o.o. ubezpieczenia. Oferta dedykowana jest do wszystkich pracowników MZA Sp. z o.o. zarówno objętych ubezpieczeniami grupowymi jak i dotychczas nie posiadających ubezpieczenia. Z propozycji ubezpieczenia na identycznych warunkach mogą skorzystać także współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników ubezpieczonych wybierając ten sam wariant co pracownik. W nowej ofercie jest sześć wariantów podstawowych z różnymi składkami tj (50zł, 60 zł oraz 70zł). Warianty podstawowe wzbogacone zostały o nowe ubezpieczenia: Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego Plus Dodatkowe świadczenia przysługują za minimum 48 godzinny pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii jak również, z tytułu rekonwalescencji. Świadczenie z tytułu rekonwalescencji przysługuje ubezpieczonemu, który przebywał w szpitalu co najmniej 14 dni pobyt jednorazowy (świadczenie wypłacane jest na podstawie zwolnienia lekarskiego trwającego maksymalnie 30 dni wystawionego przez szpital w którym chory był leczony ). W leczeniu szpitalnym Plus PZU ŻYCIE SA istotnie rozszerzyło zakres terytorialny odpowiedzialności o kraje Unii Europejskiej oraz Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu. Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA specjalistycznego leczenia tj.: Chemioterapii albo radioterapii, Terapii interferonowej, Wszczepienia kardiowertera/defibrylatora, Wszczepienie rozrusznika serca, Ablacji. PZU ŻYCIE SA w przypadku specjalistycznego leczenia wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych zapewnia ubezpieczonemu wypłatę świadczenia z tytułu wykonanej operacji chirurgiczne (wg Wykazu Operacji Chirurgicznych, który obejmuje 538 przypadków) w wysokości: - 50 % sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej I klasy, - 30 % sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej II klasy, - 10 % sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej III klasy. Karta Apteczna W przypadku pobytu w szpitalu PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu - poprzez wydanie KARTY APTECZNEJ - prawo do bezgotówkowego odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy ubezpieczenia (ustalonej dla Karty Aptecznej) w dniu pobytu w szpitalu. W każdym okresie kolejnych 12 miesięcy, trwającym między rocznicami polisy, PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu prawo do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece za trzy rozpoczęte w tym okresie pobyty w szpitalu objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego. Otrzymanie świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powoduje przyznanie ubezpieczonemu KARTY APTECZNEJ realizowanej w sieci aptek Dbam o Zdrowie Zmienił się również Pakiet Dodatkowy dla Kierowców. PZU ŻYCIE SA przygotowało trzy warianty różniące się między sobą wysokością świadczenia z tytułu utraty zdolności do pracy w zawodzie kierowcy oraz pojawiły się nowe dotychczas nie występujące ubezpieczenia dodatkowe. Pakiety Dodatkowe proponowane w trzech różnych wysokościach składek 10zł, 20 zł oraz 40zł można dokupić do wybranego Wariantu Podstawowego. Nowe ubezpieczenia w Pakietach Dodatkowych to: Dodatkowe ubezpieczenie Asystent w Czasie Utraty Zdrowia Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnością wystąpienie takich zdarzeń jak: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą lub NW, wykonanie operacji wymienionych w Wykazie Operacji Chirurgicznych, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 30%, objęty odpowiedzialnością PZU Życie SA. W przypadku wymienionych zdarzeń PZU Życie SA umożliwia skorzystanie ubezpieczonemu ze świadczeń: domowej opieki pielęgniarki, pomocy w prowadzeniu domu, opieki nad dzieckiem, opieki nad osobą niesamodzielną, opieki nad drobnymi zwierzętami domowymi, domowej wizyty psychologa, domowej wizyty rehabilitanta lub masażysty, dostarczenie niezbędnych leków, dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego, dostarczenia do naprawy przedmiotów użytku osobistego, transportu medycznego, transportu na rehabilitację, drobnych napraw domowych, pomocy osobie wskazanej przez ubezpieczonego. Dodatkowe ubezpieczenie Medyczny Ekspert Domowy Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnością Zagraniczną Konsultację Medyczną, Prywatną Opiekę Domową, Pomoc w planowaniu Leczenia, Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny. W indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy zmniejsza się taryfa składki z 6zł do 5zł Do nowej oferty mogą przystąpić wszyscy pracownicy oraz ich współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci bez okresu karencji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu wszystkich zdarzeń od pierwszego dnia następnego miesiąca po podpisaniu deklaracji i opłaceniu składki. Wyjątkiem jest tylko niezdolność do pracy w zawodzie kierowcy w pakiecie dodatkowym gdzie jest karencja 3 miesięczna dla pracowników przystępujących po raz pierwszy oraz do różnicy sumy ubezpieczenia dla pracowników wcześniej ubezpieczonych. Posiadanie ubezpieczenia w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym nie wyklucza możliwości skorzystania z nowej oferty PZU ŻYCIE SA Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w ulotkach, u pracowników Działu Kadr z MZA SP. z o.o. lub u przedstawicieli PZU Życie SA, których numery telefonów znajdują się w ulotkach Aby przystąpić do programu wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia w przypadku współmałżonków i pełnoletnich dzieci deklaracje dostępne są u osób prowadzących obsługę ubezpieczenia na terenie zakładu pracy. NIE ZASTANAWIAJ SIĘ, NIC NIE TRA- CISZ - TYLKO ZYSKUJESZ!!! Pamiętaj, nowe ubezpieczenie zastąpi dotychczasowe polisy.

W I 1 - Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w W arszawie. Czytaj nas także w Internecie - http://zzdkm.waw.

W I 1 - Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w W arszawie. Czytaj nas także w Internecie - http://zzdkm.waw. nozdroza BłbLPubl- m s t W fljfbn_1589 2432 Lipiec 2009 NR 7 (78) W I 1 - Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w W arszawie Czytaj nas także w Internecie - http://zzdkm.waw.pl Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Związek ma już 30 lat

Związek ma już 30 lat ISBN-1589-2432 Rozdro a Październik 2012 NR 10 (113) Gazeta Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie Czytaj nas także w Internecie - http://zzpkm.org.pl Związek ma już 30 lat Obecny

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY (NR 26) z dnia 25 kwietnia 2012 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o.

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność przy MPK Sp. z o.o. Dnia 22 marca roku bieżącego na zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Anna Lella. sekretarzem generalnym ERO-FDI 6-7 2010. Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego. nr 6-7 (234-235) www.gazetalekarska.

Anna Lella. sekretarzem generalnym ERO-FDI 6-7 2010. Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego. nr 6-7 (234-235) www.gazetalekarska. . Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego 6-7 2010 Egzemplarz bezpłatny 1 Anna Lella sekretarzem generalnym ERO-FDI W numerze między innymi 2 14 maja br. Naczelna Rada Lekarska powołała mnie na stanowisko

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Rozwaga i STOCZNIA GDAŃSKA. www.nszz-stocznia.pl

Rozwaga i STOCZNIA GDAŃSKA. www.nszz-stocznia.pl www.nszz-stocznia.pl NR 2/20 marca 2013 ISSN 1641-6112 Rozwaga i STOCZNIA GDAŃSKA 1 marca 2013 roku z pochylni B1 Stoczni Gdańsk spłynął na wodę kadłub promu pasażersko-samochodowego Bergensfjord, zbudowany

Bardziej szczegółowo

Dajcie nam zielone światło. Rozmawiamy z Adamem Dudkiem, nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku BPS. Magazyn Grupy BPS

Dajcie nam zielone światło. Rozmawiamy z Adamem Dudkiem, nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku BPS. Magazyn Grupy BPS Prezentacja członków V kadencji Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Debata bankowców Koszty regulacji Sukces z Bankiem Spółdzielczym Malinowy biznes str. 15 str. 21 str. 35 Magazyn Grupy BPS str. 12 Dajcie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2012 (35) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł ISSN 0017-226X Ukazuje się od 1897 roku www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł Nasza drużyna do samorządu Kilkadziesiąt naszych koleżanek

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA O ZDROWIU: PISMO IZB LEKARSKICH WYBORY. Ochrona zdrowia w UE. Stomatologia Promieniowanie. Dla kogo. POZ? s. 12 s. 44. s.

ROZMOWA O ZDROWIU: PISMO IZB LEKARSKICH WYBORY. Ochrona zdrowia w UE. Stomatologia Promieniowanie. Dla kogo. POZ? s. 12 s. 44. s. ROZMOWA O ZDROWIU: 05 2013 PISMO IZB LEKARSKICH WYBORY 2013 Dla kogo Stomatologia Promieniowanie s. 28 Ochrona zdrowia w UE POZ? s. 12 s. 44 36 46 17 44 4 Koszty pracy lekarza 6 Sprawy, które łączą, a

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych LIFE Zawód Life Planner Ubezpieczenia po japońsku Wyniki Finansowe Pramerica Korzystne zmiany w ofercie produktowej KAMPANIA BILLBOARDOWA Profesjonalizm w każdym detalu SPIS TREŚCI firma 01 Słowo wstępu

Bardziej szczegółowo

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI Przeglad Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi 2013 SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE PAŃSTWO Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI 7 obszarów nowych praktyk zarządczych

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

trzydzieści lat To już

trzydzieści lat To już Wrzesień 2010 ISSN 1508-6971 nr 128 Biuletyn Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Przy Philip Morris Polska SA To już trzydzieści lat Jeśli w powojennych dziejach Polski miał miejsce cud, to bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 29/13 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 20 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 29/13 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 20 marca 2013 r. PROTOKÓŁ NR 29/13 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 20 marca 2013 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.20. W

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo