S P R A W O Z D A N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 uchwalonego dnia 09 listopada 2010 r. uchwałą Nr LXVI/390/2010 r. Rady Gminy Łagów Sprawozdanie przygotowano na podstawie art. 5a, ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) Na terenie gminy prowadzą swoją działalność następujące organizacje: 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Sołectw : Ruda Melonek Gęsice Duraczów -Zbelutka Nowa 2. Stowarzyszenie RODZICE DZIECIOM 3. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów 4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu ŁKS Łagów 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów 6. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie 7. Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość Ziemi Łagowskiej 8. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 9. Stowarzyszenie OSP Łagów 10. Stowarzyszenie OSP Piotrów 11. Stowarzyszenie OSP Sędek 12. Stowarzyszenie OSP Sadków Rodzaje współpracy Gmina Łagów wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które wraz z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w naszym Państwie, skutecznie i bez wielkiego rozgłosu odgrywają w naszym codziennym życiu coraz większą rolę. W tym też celu powstał Program współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 uchwalony dnia 09 listopada 2010 r. Zgodnie z zapisami Programu współpraca władz gminy z organizacjami trzeciego sektora miała charakter głównie finansowy. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z wymogami prawa odbywała się w ramach wspierania lub powierzania im zadań administracji publicznej. W tym celu Wójt Gminy Łagów ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie upowszechnia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łagów. 1

2 Współpraca finansowa 1. Współpraca w zadaniach z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Współpraca finansowa w ramach Programu opierała się na wspieraniu lub powierzaniu realizacji zadań w sferze publicznej, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Współpraca ta obejmowała: A/ Prowadzenie klubów sportowych B/ Organizację zawodów sportowych z elementami współzawodnictwa oraz zajęć sportowych, rekreacyjnych odbywających się na terenie Gminy Łagów 2. Środki przekazane organizacjom pozarządowym w roku 2011 z budżetu Gminy Łagów wyniosły: , 00 zł z podziałem na następujące rodzaje zadań: 1) kultura fizyczna ,00 zł 3. Powyższe środki finansowe zostały rozdysponowane na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu ŁKS Łagów. A/ Kwota dotacji w wysokości zł została wykorzystana na prowadzenie klubu sportowego ŁKS Łagów piłka nożna. Z dotacji pokryto koszty związane z prowadzeniem klubu, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia trenerów oraz koszty transportu, delegacje sędziowskie, koszty administracyjne. B/ Kwota dotacji w wysokości 5000 zł została wykorzystana na : - Gminą Ligę Piłki Nożnej 3000 zł, - z dotacji tej pokryto koszty związane z przeprowadzeniem ligi dla 8 drużyn z terenu Gminy Łagów, tj. zakup wody mineralnej, zakup piłek nożnych, kart sędziowskich, zakup pucharów na uroczyste zakończenie Gminnej Ligi Piłki Nożnej, wynagrodzenie koordynatora merytorycznego i finansowego. - Aerobik zł - z dotacji tej pokryto koszty związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zajęcia i koordynatora merytorycznego. 2

3 Współpraca finansowa z OSP z terenu Gminy Łagów Współpraca finansowa z OSP Łagów objęła: zakup sztandaru wraz z wyposażeniem 6000 zł (z odpisu sołeckiego), zakup myjki KARCHER zł zakup umundurowania wartość zakupu 671,07 zł (dofinansowanie zakupu z gminy 411,07 zł), zakup radiotelefonu Motorola DP 360 wartość zakupu 1620,00 zł (dofinansowanie zakupu z gminy 820,00 zł), zakup umundurowania wartość zakupu 730,03 zł dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego bojowego PEUGEOT BOXER kwotą ,00 zł przekazanie 8 Motocykli marki Honda 125XL zakup 2 węży ssawnych W-110, 2 kluczy do łączników akumulatorowych, 1 klucza do hydrantu nadziemnego 971,10 zł wykonanie badań lekarskich okresowych dla 6 członków OSP 540,00 zł badania psychologiczne kierowców sam. pożarniczego 180,00 zł ubezpieczenie samochodów specjalnych pożarniczych 2 699,00 zł zakup 20 szt. krzesełek 1270,00 Współpraca finansowa z OSP Sadków objęła: zakup nagrzewnicy gazowej do budynku remizy 459,41 zł zakup 4 hełmów strażackich CALISIA 75 wartość zakupu 2 400,00 zł (dofinansowanie zakupu z gminy 1 600,00 zł), zakup kruszywa do utwardzenia placu wokół remizy OSP w Sadkowie 3 852,25 zł ubezpieczenie i przegląd samochodu pożarniczego FORD TRANSIT 722,00 zł Współpraca finansowa z OSP Piotrów objęła: zakup munduru koszarowego, 3 czapek rogatywek, 3 hełmów strażackich CALISIA, węża tłocznego fi 75 wartość zakupu 2 685,00 zł (dofinansowanie zakupu z gminy 1710,00 zł), ubezpieczenie i przegląd samochodu pożarniczego MAGIRUS 860,00 zł dofinansowanie zakupu bramy garażowej w garażu remizy OSP w Piotrowie kwotą 9 000,00 zł 3

4 wymiana instalacji grzewczej i syreny 2706,00 naprawa pokrycia dachowego ,45 Współpraca finansowa z OSP Sędek objęła: zakup 2 węży tłocznych fi 52 wartość zakupu 410,00 zł (dofinansowanie zakupu z gminy 240,00 zł), zakup pagonów OSP 32,40 zł,l zakup: 2 mundurów strażaka, 4 hełmów CALISIA wartość zakupu 3 200,00 zł (dofinansowanie zakupu z gminy 2 040,00 zł) wydatki poniesione na remont samochodu Ford Transit 4 123,00 zł Ponadto opłacone zostało ubezpieczenie 54 członków z jednostek OSP Łagów, OSP Piotrów, OSP Sadków i OSP w Sędku 1 013,00 zł. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami 1) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów otrzymało z budżetu Gminy kwotę 1000 zł na III Spotkanie z Mikołajem 2) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowa - otrzymało dofinansowanie występu zespołu Stan Tutaj podczas III Piotrowskiej Majówki w 2011r. - naprawa monitoringu w siedzibie KGW Piotrów 1599,00 - nagroda za udział w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2 000,00 3) Stowarzyszenie RODZICE DZIECIOM przy współpracy Stowarzyszenia Gmina Łagów pozyskała z Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim artykuły spożywcze w ilości 94 tony 731 kg. Wartość artykułów wyniosła ,43 zł. Żywność pozyskano dla osób. Koszty transportu żywności to 2 398,50 zł i darowizna na rzecz banku Żywności 3000 zł pokryła Gmina Łagów. Prowadzenie Ogniska Przedszkolnego na terenie Gminy Łagów w 2011r ,00zł. 4) LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej za pośrednictwem LGD Gmina Łagów otrzymała dofinansowanie na realizację trzech projektów- Cykl imprez plenerowych szansą na pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców gminy Łagów, oraz dwóch inwestycji: Plac 4

5 zabaw Wesołe Skrzaty oraz Przystanek Turystyczny w msc. Stara Zbelutka. W 2011 r. dzięki środkom finansowym otrzymanym za pośrednictwem LGD zrealizowane zostały trzy imprezy, tj. Piotrowska Majówka, Dni Łagowa i Dożynki Gminne. Roczna składka członkowska 8 000,00zł. 5) Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Sołectw: Melonek-Ruda-Duraczów-Gęsice- Zbelutka Nowa otrzymało dofinansowanie klas ,80 i I-III ,20 oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów otrzymało dofinansowanie klas ,28 i I-III ,00zł Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się realizowaniem zadań własnych gminy. Na realizację zadań zawartych w tych programach wykorzystywane są dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2011 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjowała : a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i środków uzależniających (w Punkcie Konsultacyjnym dyżuruje terapeuta uzależnień p. Henryk Kowalczyk m-c wynagrodzenie 700 brutto); b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy związane z narkomanią, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie- leczenie osób uzależnionych od alkoholu lub od narkotyków jest bezpłatne; c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach tego działania finansowane są programy profilaktyczne w Zespole Szkół w Łagowie, Piotrowie, Zbelutce, Czyżowie, Rudzie oraz Paprocicach. Ponadto odbywały się spotkania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Wzorem lat ubiegłych na terenie całej gminy organizowane były zajęcia promujące zdrowy styl życia i spędzanie wolnego czasu bez środków psychoaktywnych. 5

6 Dofinansowano również m.in.: obóz szkoleniowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Jarosławcu, obóz szkolny zielona szkoła dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łagowie, wyjazdy na basen oraz wycieczki krajoznawcze dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łagów, udział w programie szkoleniowo- propagandowym pn. BEZPIECZNIE- CHCE SIĘ ŻYĆ! oraz z zakresu profilaktyki przeciw alkoholowej, udział w warsztatach rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży, spotkanie wigilijne dla członków GKRPA oraz samopomocowej grupy AA zakup filmów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Łagów. d) wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów związanych z narkomanią - dla alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla osób dorosłych i młodzieży i dzieci w Świetlicach Środowiskowych zakupiono komputery, z których szczególnie mogą korzystać dzieci wychowujące się w trudnych warunkach rodzinnych. Poza tym dofinansowano spotkanie wigilijne dla byłych pacjentów Oddziału XII-go Odwykowego w Morawicy i ich rodzin, w którym uczestniczyli także absolwenci z terenu gminy Łagów. e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych (art. 13) sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (art.14i15) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego - w roku 2011 przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Postaw na rodzinę oraz Prawda o alkoholu, realizatorem tych kampanii jest Krakowska Akademia Profilaktyki. Zakupiono ½ pakietu bazowego z każdej kampanii w skład, którego wchodziły materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjum, ponadto materiały dla rodziców, sprzedawców, kierowców oraz dla nauczycieli. Do ulotek przygotowano program profilaktyczny pn. Zdrowa rodzina- bez nałogów, który trafił do dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Łagów. Każda ze szkół przygotowała własny harmonogram działań profilaktycznych do w/w programu. f) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 6

7 w zakresie profilaktyki narkomanii w ramach tego działania wydatkowano kwotę ok ,14 zł. Ponadto sfinansowane zostały wszelkie opłaty związane z funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej w Łagowie. W ramach zadań celowych dofinansowano następujące programy profilaktyczne: 1. Pomoc dla osób uzależnionych Rozmowy psychoterapeutyczne, 2. Krakowska Akademia Profilaktyczna Postaw na rodzinę oraz Prawda o alkoholu, 3. Złudzeniom nie! Iluzji Tak!, 4. Bliżej siebie, dalej od nałogów. Zainwestuj w swoją przyszłość, Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie - Jan Paweł II i jego droga do świętości, 5. Czy śnieg sypie czy deszcz pada - w bibliotece nie nudzi się dzieci i młodzieży gromada, 6. Wiersze moich dziadków, Ja też coś potrafię - wakacje w bibliotece, 7. Alkoholowi i papierosom mówię - nie, 8. Akademia zdrowia, 9. Złudzeniom nie! Iluzji tak!, 10. Żyj trzeźwo i zdrowo wesoło, bo na sportowo, 11. Bawiąc się rozwijamy talent. Rozwijając talenty bawimy się, 12. Z folklorem Za Pan Brat, 13. Stop nałogom trzeźwy zawsze wygrywa, 14. Trzeźwy umysł gwarancją człowieczeństwa, Wymienione programy profilaktyczne były realizowane przez Gminny Zespól Szkół w Łagowie, Szkoły Podstawowe z Gminy Łagów, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia oraz biblioteki. Współpraca pozafinansowa Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi polegała na: 1. Udostępnianie lokali na spotkania organizacji pozarządowych; 2. Współpraca przy organizacji uroczystości gminnych; 3. Umożliwienie konsultacji merytorycznej przed złożeniem oferty konkursowej przez organizacje; 4. Przekazywaniu organizacjom pozarządowym informacji na temat konkursów grantowych, w których mogą wziąć udział. 7

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r.

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Na podstawie art.4 1 ust.2 i 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały nr XXXIX/218/2014 Rady Gminy Krzywda z dnia 23 stycznia 2014r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2014 ROK WSTĘP Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Czeladź, marzec 2013 r. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na rok 2014

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na rok 2014 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Nadarzyn z dnia... Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na rok 2014 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA 2010 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA 2010 ROK Zał. do uchwały Nr XL/298/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 stycznia 2010 roku PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007r.

W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. Jan Kochanowski

Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. Jan Kochanowski Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. Jan Kochanowski SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo