PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK"

Transkrypt

1 Załącznik N r2 do Organizacji punktu przedszkolnego PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCA W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/familijna Warszawa w związku z wewnętrznym systemem zapewniania jakości w obszarze _bezpieczeństwo_ 1

2 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. [Dz.U ] z póżn. zm. 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne[dz.u ] 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. [Dz.U ] 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych[dz.u ] 6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym[dz.u ] 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania [Dz.U ] 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. [Dz.U ] 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej[dz.u ] 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek[dz.u ] 11. Rozp. MEN z r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobów ich działania. ( Dz.U.Nr 161 poz. 1080) 12. Organizacja punktu przedszkolnego. 2

3 Cel procedury: Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, uczęszczającym do punktu przedszkolnego oraz pozostałym uczestnikom spacerów i wycieczek. Zakres merytoryczny procedury: 1. wskazanie osób odpowiedzialnych za przestrzeganie procedury; 2. określenie zasad postępowania (zadań i obowiązków szczegółowych) osób uwzględnionych w przedmiocie procedury. &1. Cele, założenia dotyczące planowania spacerów i wycieczek. 1. Cele wycieczek, spacerów: poznawcze; wychowawcze; kulturotwórcze; prozdrowotne; proekologiczne 2. Realizacja wycieczek,spacerów winna być ukierunkowana na realizację treści wychowaczo- dydaktycznych oraz opiekuńczych punktu przedszkolnego, a w szczególności : Podstawy programowej wychowania przedszkolnego ; programu/ programów/ wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w punktach przedszkolnych; zapewnienie rekreacji i wypoczynku; kierunków i celów planów / programów pracy punktu przedszkolnego, Harmonogramu wycieczek na dany rok szkolny; Organizacji punktu przedszkolnego; innych przesłanek, wynikających z okresowej, bieżącej analizy potrzeb i zainteresowań wychowanków oraz ofert środowiska rodzinnego i zewnętrznego. 3. Planowanie i realizacja spacerów i wycieczek winny uwzględniać: przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia oraz higienę psychofizyczną ; wiek, zainteresowania i potrzeby rozwojowe dzieci; możliwość uczestnictwa, aktywności dzieci w warunkach nie wymagających specjalnych kwalifikacji i umiejętności specjalistycznych. stan zdrowia wychowanków, ich sprawność fizyczną, stopień przygotowania i umiejętności samoobsługowe; inne uwarunkowania : warunki atmosferyczne, organizacyjne, finansowe środowiska rodzinnego i społecznego punktu przedszkolnego. &2 Formy organizacyjne, klasyfikacja. 1. Miejsce realizacji, lokalizacja uczestników spacerów i wycieczek Z uwagi na możliwości psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym wskazane jest inicjowanie form na terenie najbliższego otoczenia przyrodniczo- społecznego, macierzystego województwa i regionu geograficznoturystycznego: na terenie ogrodu/ boiska ; budynku, w którym mieści się punkt przedszkolny, np. szkoły ( pomieszczenia szkoły, biblioteka szkolna, gabinet pielęgniarki); w bliskie środowisko placówki np. w otoczenie przyrodnicze (pobliski park, kompleks leśny, łąka) lub do lokalnych placówek użyteczności publicznej i kulturalnej ( sklepy, urząd pocztowy, biblioteka rejonowa, dom kultury, inne placówki oświatowe, np.szkoły, placówki przedszkolne ) w dalsze środowiska przyrodniczo- społeczne ( np. kina, teatry, muzea, inne miejsca użyteczności publicznej, kulturalnej, lub sportowej, inne miejscowości); 2. Formy organizacyjne: 1. spacery (ukierunkowane na rekreację, aktywność ruchową w środowisku przyrodniczo- społecznym, wdrażanie do organizacji, współdziałania ) ; 2. wycieczki (ukierunkowane przede wszystkim na realizację określonych celów wychowawczoedukacyjnych ) ; 3

4 3. imprezy: stacjonarne, ukierunkowane na odpoczynek, rekreację i aktywność fizyczną np. biwaki, turnieje; wyjazdowe np. związane z realizacją programu, takie jak, np. : tzw. przeglądy, olimpiady, tzw. zielone przedszkole itp.. 3. Sposoby przemieszczania się uczestników- W organizacji form, objętych procedurą uwzględniać można następujące sposoby podróżowania/ przemieszczania się uczestników : pieszo spacery i wycieczki nie wymagające przemieszczania się środkami transportu ; środkami transportu wycieczki autokarowe, pociągiem, środkami transportu miejskiego); forma mieszana łącząca w programie wycieczki przemieszczanie się środkami transportu oraz ruchu pieszego. 3. Czas trwania : ograniczające się do realizacji w obrębie dziennej organizacji pracy punktu przedszkolnego ( np. spacery, wycieczki piesze w trakcie dnia w okolice punktu przedszkolnego lub jednodniowe wycieczki wyjazdowe środkami transportu ); kilkudniowe ( wyjazdowe na przykład zielone przedszkola, dalsze wycieczki krajoznawczo- turystyczne ) &3. Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie procedury. 1. Za respektowanie procedury odpowiedzialni są : nauczyciel, pomoc nauczyciela inne osoby pełnoletnie ( rodzice, członkowie rodziny dzieci) posiadające zdolność do czynności prawnych.; dyrektor ds. pedagogicznych ; Organ prowadzący FFP. 2. Kierownik wycieczki lub imprezy. Kierownikiem wycieczki jest pracownik pedagogiczny nauczyciel punktu przedszkolnego. 3. Opiekun / opiekunowie/wycieczki. Opiekunem wycieczki może być : nauczyciel punktu przedszkolnego pracownik niepedagogiczny- pomoc nauczyciela punktu przedszkolnego osoby nie będące pracownikami punktu przedszkolnego, np. rodzice wychowanków lub dorośli członkowie rodzin/ dzieci. & 4 Ustalenia ogólne dotyczące organizacji i uczestnictwa w spacerach i wycieczkach : 1. Inicjatorem i organizatorem spacerów i wycieczek: jest nauczyciel przy współpracy z rodzicami wychowanków; w zorganizowaniu i realizacji wycieczki nauczyciel współdziałać może ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka, instytucje kulturotwórcze, oświatowe. korzystać ze świadczonych usług turystycznych można wyłącznie ze strony podmiotów posiadających zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych wydane przez Urząd Marszałkowski, adekwatny do miejsca prowadzenia działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę 2. Koszty wycieczki [transport, wyżywienie, noclegi, imprezy towarzyszące realizacji formy] : pokrywają rodzice wychowanków, instytucje, osoby prawne i cywilne, pozyskane jako sponsorzy lub w uzgodnionych przypadkach Organ prowadzący punkt przedszkolny; nauczyciel, pomoc nauczyciela nie ponoszą kosztów udziału ; rodzice uczestniczący w wycieczce w roli opiekunów pokrywają koszty swojego udziału( z uwzględnieniem kosztów przypadających na jednego uczestnika), o ile uzgodnienia szczegółowe nie określą inaczej; plan finansowy wycieczki sporządza kierownik wycieczki, określa on ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe dowodami finansowymi dla sprawozdania kierownika z realizacji planu finansowego są :listy wpłat oraz rachunki,faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów; 4

5 rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali w terminie po zatwierdzeniu wycieczki, zobowiązani są do pokrycia kwoty ustalonej na jednego uczestnika, o ile uzgodnienia szczegółowe nie będą traktować inaczej. 3. Wyżywienie, ubiór dziecka: zapewniają rodzice wychowanków, dbając o jego stan higieny i walory zdrowotne. program wycieczki może zawierać też posiłki w wyznaczonych miejscach żywienia zbiorowego. 4. Zasady udzielania zgody rodziców na uczestnictwo dzieci w spacerach, wycieczkach : spacery, wycieczki nie wymagające przemieszczania się środkami transportu nie wymagają pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział w nich dziecka ; udział dzieci w wycieczkach wszelkimi środkami transportu (niezależnie od czasu trwania wycieczki) wymaga każdorazowo uzyskania przez nauczyciela pisemnej zgody od ich opiekunów ustawowych. 5. Uczestnikami wycieczek pieszych i pojazdami oraz spacerów mogą być tylko: dzieci będące w rejestrze wychowanków punktu przedszkolnego; dorośli, którzy spełnili merytoryczno-prawne warunki do pełnienia roli kierownika lub opiekunów wycieczki. osoby ( dzieci i dorośli) zdrowe, tzn. bez stwierdzonej choroby, mogącej stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia samego uczestnika lub stanowiącej utrudnienie sprawowania opieki nad innymi uczestnikami osoby trzeźwe oraz nie budzące zastrzeżeń co do użycia środków odurzających; dzieci niepełnosprawne uczestniczą w wycieczce, o ile nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, miejsce i sposób przemieszczania się nie zagraża ich zdrowiu lub życiu oraz gdy w roli opiekuna wycieczki towarzyszy mu rodzic (lub upoważniona przez rodziców inna osoba). 6. Warunkiem uczestnictwa osoby dorosłej, jako kierownika oraz opiekuna jest zapoznanie się i podpisanie przez nie następujących dokumentów : Oświadczenia o zobowiązaniu, pod odpowiedzialnością karną, do przestrzegania wszystkich przepisów w zakresie przepisów i zarządzeń w zakresie bezpieczeństwa organizacji i przebiegu wycieczek i spacerów ; Deklaracji w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach Szczegółowe kryteria, zasady postępowania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa spacerów i wycieczek: 1. Ubezpieczenie : uczestnicy wycieczki ( dzieci, nauczyciel, pomoc nauczyciela) ubezpieczeni są od nieszczęśliwych wypadków. na okres przebywania na wycieczce, organizator może wykupić także ( na prośbę rodziców, opiekunów) dodatkowa polisę, powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania. 2. Liczba opiekunów : 1. nie obejmuje ona przewodnika wycieczki oraz kierowcy autokaru / pojazdu. Wynajęci przewodnicy czy ratownicy nie powinni być też wliczani do minimalnej liczby opiekunów, ponieważ ich zadania są specyficzne i wykraczają poza zadania opiekuna wycieczki czy imprezy. 2. Zasady szczegółowe dotyczące liczby opiekunów : co najmniej jeden opiekun nad grupą do 15 dzieci w trakcie spaceru, wycieczki pieszej po terenie ogrodu/ boiska punktu przedszkolnego oraz w najbliższym otoczeniu placówki -poza terenem ogrodu, boiska); co najmniej jeden opiekun nad grupą do 10 dzieci. na wycieczce wszelkimi środkami 3. Niedopuszczalne jest przy organizacji wszelkich spacerów, wycieczek, imprez : realizowanie/kontynuowanie/ spacerów, wycieczek, innych imprez poza terenem punktu przedszkolnego podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi i mrozu, nagłego załamania pogody ; realizacji form w warunkach niedostatecznej widoczności (np. o zmroku, przy zamgleniu ). realizacji spacerów i wycieczek trasami w pobliżu prac budowlanych, wykopów, wzdłuż tras szybkiego ruchu ( autostrady); organizowanie zabaw i zajęć w ramach spacerów i wycieczek na zamarzniętych akwenach wodnych,,w terenie skażonym lub mogącym w jakikolwiek sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia uczestników; zabieranie przez uczestników wycieczki ostrych przedmiotów, środków chemicznych i innych, mogących stanowić zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa uczestników lub mogących wpłynąć na dezorganizację i dekoncentrację uczestników i opiekunów; używania sprzętów, przyborów sportowych, specjalistycznych urządzeń, których użycie stanowi zagrożenie dla życia dzieci, np. dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej; realizowanie wycieczki niesprawnym środkiem komunikacji; realizowanie spaceru lub wycieczki bez zapewnienia należytej ilości opiekunów; &5 5

6 udział dzieci chorych z uwagi na brak kompetencji medycznych kierownika wycieczki, oraz zakaz podawania lekarstw. ; uczestnictwo zwierząt. 5. Działania podejmowane w związku z sytuacjami, zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia uczestników spacerów i wycieczek : 1. kierownik wycieczki zobowiązany jest zabierać ze sobą : apteczkę pierwszej pomocy oraz sprawny telefon służbowy. 2. W przypadku stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia, życia uczestników spaceru, wycieczki należy: odroczyć realizację na inny termin ; lub przerwać realizację, powrócić jak najszybciej z uczestnikami na teren punktu przedszkolnego lub zaproponować bezpieczny alternatywny program spędzenia czasu. 3. W zależności od rodzaju, skali zagrożeń, ich przyczyn oraz określonych skutków dla bezpieczeństwa uczestników spaceru lub wycieczki nauczyciel winien podjąć także działania na rzecz pozyskania wsparcia odpowiednich służb: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia ratunkowego, Pomocy drogowej itp. 4. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw tj. witamin, syropów, środków przeciwbólowych, maści, antybiotyków. W razie wypadku lub choroby dziecka mają zastosowanie zasady postępowania, określone odrębnymi przepisami, uszczegółowione w Procedurze postępowania na wypadek choroby lub wypadku z udziałem dziecka. &6 Zadania szczegółowe kierownika wycieczki w związku z przygotowaniem i realizacją oraz udokumentowaniem realizacji wycieczki : 1. Analiza, ocena walorów wychowawczo- edukacyjnych wycieczki i pod kątem bezpieczeństwa projektowanej wycieczki. 2. Opracowuje program, harmonogram szczegółowy wycieczki;. 3. Opracowuje projekt finansowy wycieczki, sprawozdanie z wykorzystania środków( przedstawia je rodzicom). 4. Zapoznaje z celami, programem, zakresem zadań/ współpracy wszystkich uczestników wycieczki, w tym na piśmie rodziców. 5. Opracowuje dokumentację wycieczki w zakresie objętym procedurą. 6. Dokumentuje realizację wycieczki w dzienniku zajęć, sprawozdaniach lub innych (uzgodnionych z dyrektorem pedagogicznym ) materiałach. 7. Wykorzystuje nowe doświadczenia i wiadomości, pozyskane przez dzieci do wzbogacenia procesu wychowawczo-dydaktycznego. 3. Najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną wycieczką przekazuje do Dyrektora Pedagogicznego Kartę wycieczki celem zatwierdzenia wycieczki. Załącza do karty niej kserokopie następującej dokumentacji : pisemne zgody rodziców na udział dzieci w wycieczce ; oświadczenia, deklaracje opiekunów wycieczki; wykaz aktualnych kontaktów z rodzicami /opiekunami prawnymi/ wychowanków. 4. Najpóźniej tydzień przed planowanym terminem realizacji wycieczki informuje rodziców o dokładnym terminie wycieczki, jej organizacji 5. Deleguje zadania między opiekunów. 6. Dokonuje działań, warunkujących bezpieczeństwo transportu (autokar): sprawdza uprawnienia, aktualne zezwolenia firmy przewozowej do udzielania usług transportowych, ważność dowodu rejestracji pojazdu oraz dokument uwierzytelniający kierowcę i pojazd do reprezentowania firmy transportowej ; informuje lokalny posterunek policji o planowanej wyciecze, celem dokonania przez funkcjonariuszy sprawdzenia sprawności i bezpieczeństwa pojazdu, uzyskania od nich protokołu z tych działań ( maksymalnie na 2 dni przed planowanym terminem wycieczki); pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i młodzieży. Kierowca posiada potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę Kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy godzina odpoczynku. 6

7 6. W dniu wycieczki : dokonuje sprawdzenia obecności dzieci- rejestrując ją w : dzienniku zajęć oraz w 2 egzemplarzach listy obecności( z których jeden zabiera ze sobą na wycieczkę a drugi zostawia w placówce); przypomina dzieciom cel, miejsce wycieczki, zasady ruchu drogowego, kultury oraz współpracy na rzecz bezpieczeństwa; zabiera ze sobą dokumentację ( listę obecności uczestników, wykaz kontaktów z rodzicami) ; sprawuje nadzór nad zachowaniem, liczebnością dzieci, ich samopoczuciem oraz działaniami opiekunów wycieczki. 8. Pełen zakres dokumentacji wycieczki środkami transportu, za przygotowanie i przechowywanie której odpowiada kierownik wycieczki, zawiera: Kartę wycieczki Listę obecności dzieci i opiekunów na wycieczce (2 kopie, z których jedną pozostawia w placówce, drugą zabiera na wycieczkę). Lista obecności dzieci zgodna z frekwencją w dzienniku w dniu wycieczki. Pisemne zestawienie Oświadczeń zgody rodziców na udział dzieci w wycieczce Oświadczenia o zobowiązaniu, pod odpowiedzialnością karną, do przestrzegania wszystkich przepisów w zakresie przepisów i zarządzeń w zakresie bezpieczeństwa organizacji i przebiegu wycieczek i spacerów ; Deklaracje w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach podpisane przez kierownika i opiekunów ; Zestawienie danych kontaktowych ( w 2 egzemplarzach, z których jeden zabiera na wycieczkę, drugi zostawia w placówce) &7 Zadania szczegółowe kierownika, opiekunów wycieczek w trakcie wycieczek środkami transportu. 1. Ustalenie sposobu porozumiewania się kierownika/ opiekunów z kierowcą w czasie jazdy. 2. W przypadku jazdy środkami komunikacji miejskiej kierownik wycieczki lokalizuje uczestników w pierwszym wagonie, posiada ważne bilety przejazdu dla wszystkich uczestników. 3. Kierownik, opiekunowie muszą przebywać ze swoją grupą dzieci w jednym pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdów. 4. Dzieci mogą siedzieć tylko na fotelach autokaru. 5. Ilość wszystkich uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w autokarze, a tym samym liczby miejsc oznaczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Nie dopuszcza się wstawianie dodatkowych siedzeń, nie stanowiących stałej konstrukcji pojazdu, ani siadania na przedmiotach zastępczych.. 6. Kierownik, opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru. Ich lokalizacja uniemożliwiać musi dzieciom swobodny dostęp do wyjścia. 7. Przejście w autokarze musi być wolne. 8. Kierownik i opiekunowie zobowiązani są do systematycznego, ciągłego monitorowania - sprawdzania stanu liczebnego dzieci : w czasie oczekiwania na wejście do pojazdu, po wejściu dzieci do pojazdu, w trakcie jazdy oraz każdorazowo w sytuacji postojów i powrotu z nich dzieci do pojazdu. Opiekunowie każdorazowo w takich sytuacjach raportują do kierownika wycieczki o wynikach monitorowania stanu liczbowego uczestników. 9. Obowiązkiem kierownika, opiekunów jest pilnowanie ładu i porządku w czasie oczekiwania na pojazd, przy wsiadaniu, opuszczaniu pojazdu oraz zajmowaniu miejsc w pojeździe i w trakcie jazdy. 10. Dzieci które w trakcie wycieczki źle znoszą podróż- siedzą przy kierowniku/ opiekunach. 11. Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach ( bagaż podręczny zabezpieczony przed wypadnięciem zawartości i umieszczony na półkach w sposób nie zagrażający wypadnięciu w trakcie podróży). 12. Należy zabronić wychowankom w czasie przejazdu : spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu, otwierania okien oraz jedzenia. 13. Spożywanie prowiantu tylko w trakcie postoju. 14. Dziecko korzysta z toalety zlokalizowanej w pojeździe tylko przy asekuracji opiekuna. 15. W trakcie wycieczki miejscem postoju, wysiadania z pojazdu ( tj. przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych) należy organizować tylko na wyznaczonych parkingach. W czasie postoju należy zabronić dzieciom wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania. 16. W sytuacji konieczności zatrzymania się na trasie, na skutek zaistniałych, szczególnie uzasadnionych okoliczności, zmuszających do opuszczenia pojazdu przez dzieci- konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez : zabezpieczenie wyjścia na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzenie uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, ograniczenie pobytu poza pojazdem do potrzebnego minimum. 17. Miejsce zbiorki rozpoczęcia oraz powrotu po wycieczce może być punkt przedszkolny lub teren optymalnie najbliższy lokalizacji budynku/, w którym znajduje się punkt przedszkolny. 7

8 18. W trakcie wycieczki lokalizacja pojazdu musi być najbliższa miejsca zbiórki, postoju/ lub zwiedzania /. 19. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w dotarciu do pojazdu i odprowadzenie dzieci do miejsca odbioru po wycieczce - przeprowadzenie dzieci na drugą stronę jezdni. &8 Zadania szczegółowe kierownika, opiekunów w trakcie spacerów i pieszych wycieczek terenowych. 1. Działania na rzecz zapewnienia dzieciom przez rodziców odpowiedniej odzieży wierzchniej, obuwia. 2. Opracowanie trasy w oparciu o analizę utrudnień, zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego, dostosowania trasy do ilości opiekunów i możliwości psychofizycznych dzieci. 3. Długość trasy czas trwania, tempo przemieszczania się należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki. 1. Wyposażenie dzieci, dorosłych w kamizelki i elementy odblaskowe. 2. Przypomnienie dzieciom zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przed każdorazowym planowanym przejściem przez ulicę. 3. Zalecana szczególna ostrożność przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy respektować zasady: przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem ; przejście przez jezdnię odbywa się sprawnie, para za parą i tylko w wyznaczonych miejscach. jeden opiekun asekuruje dodatkowo dzieci, stojąc na środku ulicy w trakcie przemieszczania się grupy na drugą stronę. 4. Przy braku oznakowania chodnika uczestnicy idą poboczem w najbardziej bezpiecznym miejscu, po sprawdzeniu braku zagrożenia ze strony pojazdów. Kierownik kolumny prowadzi ją po jezdni tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza i porusza się lewą stroną jezdni. 5. W mieście należy poruszać się po chodnikach w kolumnie dwójkami. 6. W trakcie przemieszczania się grupy kierownik idzie na początku, opiekun na końcu grupy, a inni opiekunowie asekurują grupę, idąc po bokach kolumny. Opiekunowie asekurują dzieci, idąc od strony ulicy. 7. Kierownik, opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy 8. Poza terenem zabudowanym przy braku pasa dla pieszych grupa idzie lewą stroną jezdni poboczem, pojedynczo, zatrzymując się, odsuwając się celem maksymalnego uniknięcia zderzenia z pojazdami jadącym z przeciwka. 9. W lesie poruszać wolno się oznakowanymi szlakami turystycznymi (na terenie parków narodowych i krajobrazowych wyłącznie) lub po wyznaczonych ścieżkach turystycznych. W trakcie zabaw należy dbać o organizację celem zapobieżenia zagubienia się dziecka. 10. Każdy nauczyciel planujący organizację wycieczki na terenie Parku Narodowego lub Rezerwatu Przyrody powinien wcześniej zapoznać się z regulaminem parku lub rezerwatu i poinformować o nich uczestników wycieczki. 11. Systematyczne, ciągłe monitorowanie - stanu liczebnego dzieci. 12. Przed udaniem się na wycieczkę pieszą poza obręb ogrodu, na teren pomieszczeń budynku szkoły ( w której zlokalizowana jest sala punktu przedszkolnego ) nauczyciel dokonuje wpisu w Ewidencję spacerów i wycieczek oraz, rejestruje realizację w dzienniku zajęć. &9. Zadania szczegółowe nauczyciela, pomocy nauczyciela w związku z pobytem dzieci w ogrodzie, na boisku w obrębie budynku punktu przedszkolnego. 1. Wyjście poprzedzone winno być rejestracją frekwencji i sprawdzeniem jej zgodności ze stanem liczebnym grupy w chwili wyjścia. 2. Należy monitorować liczebność grupy w chwili wyjścia, w trakcie pobytu w ogrodzie oraz w trakcie organizacji grupy do powrotu z ogrodu i bezpośrednio po powrocie do sali. 3. Grupa przebywa tylko w miejscu przeznaczonym dla punktu przedszkolnego. 4. Przed każdym wyjściem nauczyciel przypomina dzieciom zasady bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu i z zastosowaniem umów. 5. Nauczyciel wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zobowiązany jest do szczególnego monitorowani furtek, bram w celu uniemożliwienia dzieciom samowolnego opuszczenia terenu. 1. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia pracowników w jednym miejscu. Powinni być w bezpośrednim, kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń. 2. Nauczyciel ustala z dziećmi teren zabawy, zakres sprzętu dostępnego dzieciom, miejsce zbiórki. 8

9 3. Każdorazowo przed wyjściem nauczyciel sprawdza aktualny stan techniczny urządzeń sportowych zlokalizowanych w ogrodzie, stan nawierzchni. Upoważnić może do tego pomoc nauczyciela, jednakże ponosi pełna odpowiedzialność, konsekwencje w tym zakresie ewentualnych zaniedbań.. 4. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 5. Nauczyciel, pomoc nauczyciela udzielają dzieciom instrukcji,pokazu, bieżącej asekuracji przy korzystaniu ze sprzętu sportowego, ogrodowego. 6. Niedopuszczalne jest korzystanie z boiska sportowego, przeznaczonego do zajęć dzieci starszych uczniów szkoły oraz z przyborów, sprzętów uszkodzonych i specjalistycznych urządzeń, niedostosowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 7. Do ogrodu dzieci wychodzą kolumną, w parach, tak też wracają do punktu przedszkolnego. 8. Dzieci mogą korzystać z toalety zlokalizowanej w budynku udając się tam i wracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela. Pomoc nauczyciela każdorazowo informuje nauczyciela o wyjściu i powrocie. 9. Nauczyciel i pomoc nauczyciela sprawdzają przed wyjściem do ogrodu czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane i czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby ( szaliki, czapki, rękawiczki, czy zmieniły obuwie). Dzieci nie wracają się z ogrodu do szatni bez opieki pomocy nauczyciela. 10. Należy dbać o proekologiczne zachowania dzieci, zasadę ładu, składowania odpadów w wyznaczonym miejscu. &10 Zadania szczegółowe w związku z wycieczkami nad akweny wodne, kąpieliska i w góry. 1. Wycieczki, ich organizacja winna podlegać szczególnej trosce i refleksji dotyczącej możliwości zapewnienia dzieciom, dorosłym bezpieczeństwa z uwagi na skalę zagrożeń ( zmienne warunki atmosferyczne, różnice ciśnień, rzeźba terenu, ograniczone możliwości psychofizyczne dzieci). 2. Aktywność kąpiel, zabawy dzieci w wodzie trakcie wycieczek może odbywać się tylko w obrębie dozwolonych miejsc - oznaczonych kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów szczegółowych określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne pod kontrolą wyspecjalizowanych, licencjonowanych ratowników, instruktorów oraz przestrzegając obowiązującego tam regulaminu. 3. Niedopuszczalne jest realizowanie pobytu w warunkach atmosferycznych, organizacyjnych, ograniczających możliwość nadzoru przez kierownika, opiekunów oraz zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia dzieci i dorosłych. 4. Obowiązkiem kierownika grupy jest zapoznanie podopiecznych z regulaminem korzystania z kąpieliska lub pływalni. 5. Wycieczki po terenie górskim winny odbywać się trasami turystycznymi o stopniu trudności dostosowanym do możliwości dziecka w wieku 3-6 lat. Wskazanym jest pozyskanie do udziału przewodnika / lub instruktora narciarskiego. &11 Zadania dyrektora pedagogicznego, Organu prowadzącego FFP. 1. Dyrektor pedagogiczny zatwierdza kartę wycieczki, zatwierdzając tym decyzję o realizacji oraz /lub/ wskazując ewentualne obszary wymagające korekty przez nauczyciela na rzecz jej realizacji. 2. W ramach wewnętrznego nadzoru kontroluje zakres i poprawność prowadzenia i przechowywania przez nauczyciela dokumentacji z zakresu spacerów, wycieczek i pobytu dzieci w ogrodzie, wydaje w tym obszarze zalecenia pokontrolne obligujące nauczyciela do ich wypełnienia. 3. Zgodę na realizację tzw. zielonego przedszkola dyrektor pedagogiczny poprzedza przekazaniem informacji o planowanej formie do Organu prowadzącego FFP oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym. 4. Organ prowadzący zatwierdza projekt zielonego przedszkola przedstawiony przez dyrektora pedagogicznego, o ile otrzyma pozytywne zatwierdzenie przez kuratorium. &12 Obowiązki, zadania rodziców/ opiekunów prawnych / dzieci. 1. Inicjują,opiniują projekt wycieczki, imprezy oraz plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji. 2. Wypełniają oświadczenia, dotyczące zgody na udział swoich dzieci w wycieczce. 3..Partycypują w kosztach wycieczki na zasadach określonych w procedurze. 4. Zaopatrują dziecko w prowiant na wycieczkę, dbając o ich walory higieniczne i pokarmowe. 5. Dbają o odpowiedni ubiór dziecka, dostosowując go do warunków pogodowych, planowanych form aktywności dzieci w trakcie wycieczki. 9

10 6. Informują kierownika/opiekuna formy o ewentualnych schorzeniach dziecka, mogących wystąpić w trakcie wycieczki i sposobach ich zapobieżenia lub likwidacji ( w tym potrzeb i dolegliwości związanych np. z jazdą środkami transportu). 7. Respektują ustalenia dotyczące organizacji i realizacji wycieczki, w tym przyprowadzania i odbioru dziecka. 8. Uczestnicząc jako opiekunowie wycieczki współpracują z kierownikiem i innymi opiekunami wg zasad i w zakresie określonym w procedurze. &13 Zadania, postawy dzieci. 1. Dzieci biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki, przyswajaniu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, zaangażowania w pozyskiwanie spostrzeżeń, doświadczeń, objętych celem wycieczki. 2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami, w tym ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny, nie oddalają się od wyznaczonego miejsca, stawiają się na zbiórki. 3. Sygnalizują potrzeby fizjologiczne, wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą środkami transportu. 4. Przestrzegają zasad kulturalnego i proekologicznego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody, lesie w tym nie niszczą środowiska przyrodniczego, nie płoszą i nie krzywdzą zwierząt.. 5. Życzliwie i ufnie odnoszą się do dorosłych i innych dzieci. 6. dzieci starsze szczególnie pomagają młodszych i słabszych. 7. Pamiętają o zachowaniu porządku i ładu, w tym o ustalonym miejscu na odpadki. 8. Zachowują się kulturalnie, unikając hałasu. 1. Procedura obowiązuje wszystkie strony wymienione w procedurze : nauczyciela, pomoc nauczyciela oraz rodziców [opiekunów prawnych] oraz osoby uprawnione przez nich w ramach przedmiotu procedury. 2. Osoby zobowiązane do respektowania procedury potwierdzają zapoznanie z procedurą i zobowiązują się na piśmie do jej bezwzględnego respektowania. 3. W sprawach innych mają zastosowanie przepisy szczegółowe. Procedura obowiązuje od r.. Opracowanie procedury- Dyrektor Pedagogiczny Punktów Przedszkolnych o/ Familijna Warszawa 10

11 ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY Załącznik Nr1. Potwierdzenie pracowników punktu przedszkolnego zapoznania się procedurą i zobowiązanie do jej przestrzegania. Załącznik Nr2. Potwierdzenie rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka zapoznania się z procedurą i zobowiązanie do jej przestrzegania. Załącznik Nr3 Oświadczenie nauczyciela o odpowiedzialności karnej za zdrowie i życie dzieci Załącznik Nr 4. Oświadczenie nauczyciela o odpowiedzialności karnej za zdrowie i życie dzieci Załącznik Nr5. Oświadczenie rodzica lub innej osoby pełniącej rolę opiekuna wycieczki o odpowiedzialności karnej za zdrowie i życie dzieci. Załącznik Nr6. Deklaracja pracowników punktu przedszkolnego w sprawie ochrony zdrowia i życia dzieci w trakcie spacerów i wycieczek. Załącznik Nr7. Deklaracja rodzica / prawnego opiekuna dziecka /lub innej osoby, nie będącej pracownikiem punktu przedszkolnego, wyznaczonej do pełnienia zadań i obowiązków opiekuna wycieczki w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce. Załącznik Nr8. Oświadczenie zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział dziecka w wycieczce Załącznik Nr9. Karta wycieczki Załącznik Nr 10. Lista uczestniczących w wycieczce (wraz z danymi kontaktowymi). Załącznik Nr 11. Ewidencja spacerów i wycieczek pieszych. 11

12 Załącznik Nr1.... pieczęć Fundacji Familijny Poznań Potwierdzenie pracowników punktu przedszkolnego zapoznania się z Procedurą dotyczącą organizacji spacerów i wycieczek. /nazwa punktu przedszkolnego/ i zobowiązanie do jej przestrzegania Imię i nazwisko nauczyciela Podpis nauczyciela Imię i nazwisko pomocy nauczyciela Podpis pomocy nauczyciela 12

13 Załącznik Nr 2. Potwierdzenie rodziców /prawnych opiekunów/ wychowanków /nazwa punktu przedszkolnego zapoznania się z Procedurą dotyczącą organizacji spacerów i wycieczek i zobowiązanie do jej przestrzegania Imię i nazwisko dziecka Imię i nazwisko rodzica dziecka /prawnego opiekuna/ Podpis rodzica /prawnego opiekuna dziecka/. Podpis nauczyciela punktu przedszkolnego 13

14 Załącznik Nr pieczęć Fundacji Familijny Poznań OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA punktu przedszkolnego.. /nazwa punktu przedszkolnego / Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosowanych przepisów niniejszym oświadczam, że: 1. posiadam znajomość przepisów bhp, zostałam w tym zakresie przeszkolona i tym samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych mojej opiece w trakcie spacerów i wycieczek; 2. zobowiązuję się rzetelnego pełnienia funkcji kierownika/opiekuna wszystkich wycieczek i spacerów, organizowanych w punkcie przedszkolnym - t.j do przestrzegania tych przepisów oraz wykonywania wszystkich zarządzeń wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe i organ prowadzący, w tym szczegółowego zakresu zadań i obowiązków, określonych w Procedurze dotyczącej organizacji spacerów i wycieczek.... (czytelny podpis) 14

15 Załącznik Nr4.... pieczęć Fundacji Familijny Poznań OŚWIADCZENIE POMOCY NAUCZYCIELA punktu przedszkolnego.. /nazwa punktu przedszkolnego / Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosowanych przepisów niniejszym oświadczam, że: 3. posiadam znajomość przepisów bhp, zostałam w tym zakresie przeszkolona i tym samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych mojej opiece w trakcie spacerów i wycieczek; 4. zobowiązuję się rzetelnego pełnienia zadań wszystkich obowiązków opiekuna w ramach wszystkich wycieczek i spacerów, organizowanych w punkcie przedszkolnym- t.j do przestrzegania tych przepisów oraz wykonywania wszystkich zarządzeń, wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe i organ prowadzący, w tym szczegółowego zakresu zadań i obowiązków, określonych w Procedurze dotyczącej organizacji spacerów i wycieczek.... (czytelny podpis pracownika) 15

16 ... pieczęć Fundacji Familijny Poznań Załącznik Nr5. OŚWIADCZENIE rodzica /opiekuna prawnego/ wychowanka punktu przedszkolnego.. /nazwa punktu przedszkolnego/ lub innej osoby pełniącej rolę opiekuna spacerów/wycieczek Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosowanych przepisów niniejszym oświadczam, że: 1. posiadam znajomość przepisów bhp, zostałam w tym zakresie przeszkolona przez kierownika/opiekuna i tym samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych mojej opiece w trakcie spaceru /wycieczki; 2. zobowiązuję się rzetelnego pełnienia funkcji opiekuna wycieczki / spaceru, organizowanego w punkcie przedszkolnym - t.j do przestrzegania tych przepisów oraz wykonywania wszystkich zarządzeń wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe i organ prowadzący, w tym szczegółowego zakresu zadań i obowiązków, określonych w Procedurze dotyczącej organizacji spacerów i wycieczek. 3. Moje dane personalne: Imię i nazwisko. Nr dow. osob. seria dow.osob.. PESEL.... (data) (czytelny podpis) Za zgodność podanych w oświadczeniu danych personalnych : /podpis kierownika wycieczki/ 16

17 Załącznik Nr 6... pieczęć Fundacji Familijny Poznań DEKLARACJA NAUCZYCIELA,POMOCY NAUCZYCIELA w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mej opiece dzieci na wszystkich spacerach/wycieczkach, organizowanych dla wychowanków punktu przedszkolnego.. /nazwa punktu przedszkolnego / Oświadczam, co następuje: 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi przepisami i materiałami merytorycznymi, dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci w trakcie spacerów i wycieczek ; 2. zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków : kierownika/opiekuna; opiekuna (*niepotrzebne skreślić).spacerów i wycieczek data (podpis pracownika 17

18 Załącznik Nr 7... pieczęć Fundacji Familijny Poznań DEKLARACJA RODZICA/prawnego opiekuna/ wychowanka lub innej osoby, nie będącej pracownikiem punktu przedszkolnego, wyznaczonej do pełnienia zadań i obowiązków opiekuna spaceru / wycieczki w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mej opiece dzieci na spacerze/wycieczce do... w dniu. Oświadczam, co następuje: 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci; 2. zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna wycieczki/kierownika wycieczki* (*niepotrzebne skreślić). 3. Moje dane personalne: Imię i nazwisko. Nr dow. osob. seria dow.osob.. PESEL data (czytelny podpis) Za zgodność podanych w oświadczeniu danych personalnych : /podpis kierownika/opiekuna wycieczki 18

19 ... pieczęć fundacji OŚWIADCZENIE ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE rodziców /opiekunów prawnych / wychowanków.. /nazwa punktu przedszkolnego / Załącznik Nr 8. Oświadczam, iż po zapoznaniu się z terminem, celem, programem, środkiem transportu, miejscem zbiórek przy wyjeździe i odbiorze dziecka z wycieczki oraz warunkami finansowania wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce : do. w dniu.. /termin wycieczki/ Imię i nazwisko wychowanka Imię i nazwisko rodzica wychowanka /opiekuna prawnego/ Podpis rodzica /opiekuna prawnego/ dziecka Data.. Podpis kierownika wycieczki. przyjmującego oświadczenie 19

20 Załącznik Nr 9. pieczęć Fundacji Familijny Poznań KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)... Trasa wycieczki(imprezy). Termin realizacji.. ilość dni Grupa /nazwa punktu przedszkolnego/zespołu, wiek dzieci/. Liczba uczestników /dzieci/... Kierownik (imię i nazwisko).. Liczba opiekunów.. Środek lokomocji. OŚWIADCZENIE Zobowiązuję się do przestrzegania procedury spacerów i wycieczek i szczegółowych przepisów bezpieczeństwa : Opiekunowie wycieczki (imprezy) (imiona i nazwiska oraz czytelne podpisy) Tel. kont Tel. kont Tel. kont. 4.. Tel. kont... Kierownik/opiekun wycieczki (imprezy):. (imię i nazwisko oraz czytelny podpis)) Tel. kont. HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY): Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego Nazwa, adres, dane firmy przewozowej, tel. kont... Data wpływu karty wycieczki do zatwierdzenia ZATWIERDZAM :.. 20

21 (pieczęć, podpis osoby uprawnionej, data ) 21

22 LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI wraz z kontaktami.. /nazwa punktu przedszkolnego/ w dniu Załącznik Nr10 LISTA DZIECI (stan zgodny z zapisem frekwencji w dzienniku zajęć) l.p Imię i nazwisko dziecka PESEL dziecka Adres zamieszkania Telef. kont. do rodziców/prawnych opiekunów/ dziecka. WYKAZ DOROSŁYCH ( kierownik, opiekunowie) 22 Podpis kierownika wycieczki

23 . Załącznik Nr pieczęć fundacji EWIDENCJA SPACERÓW I WYCIECZEK PIESZYCH ZREALIZOWANYCH W. /nazwa punktu przedszkolnego W ROKU SZKOLNYM.. 23

24 .. pieczęć Fundacji familijny Poznań Data spaceru/ wycieczki pieszej Miejsce docelowe, cel spaceru/ wycieczki Ilość wychowanków biorących udział w spacerze/ wycieczce Ilość opiekunów uczestniczących w wycieczce /spacerze, podpis opiekunów 24

25 25

26 26

27 27

28 28

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55 REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 05/27/08/13 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIĄZUJĄCY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W BUDACH GŁOGOWSKICH PODSTAWA PRAWNA: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIAZUJACA W PRZEDSZKOLU NR 71 CHATKA MAŁEGO SKRZATKA WE WROCŁAWIU

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIAZUJACA W PRZEDSZKOLU NR 71 CHATKA MAŁEGO SKRZATKA WE WROCŁAWIU PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIAZUJACA W PRZEDSZKOLU NR 71 CHATKA MAŁEGO SKRZATKA WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Punkt Przedszkolny Ekoludki 2. Punkt Przedszkolny w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola

PROCEDURA Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola 1-1 - PROCEDURA Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania wycieczek krajoznawczo - turystycznych w Punkcie Przedszkolnym Nasze Dzieci nr 139 w Warszawie

Procedura organizowania wycieczek krajoznawczo - turystycznych w Punkcie Przedszkolnym Nasze Dzieci nr 139 w Warszawie Procedura organizowania wycieczek krajoznawczo - turystycznych w Punkcie Przedszkolnym Nasze Dzieci nr 139 w Warszawie 1.Cele procedury 1) Ustalenie zasad organizowania wycieczek wyjazdowych w Punkcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Przedszkoli. Fundacji Familijny Poznań

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Przedszkoli. Fundacji Familijny Poznań REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Przedszkoli Fundacji Familijny Poznań Załącznik do Statutu Przedszkola Fundacji Familijny Poznań Regulamin został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2.

Bardziej szczegółowo

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej REGULAMIN ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W GMINNYM PRZEDSZKOLU W DĄBROWIE ZIELONEJ Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Żłobku Samorządowym Nr 18 w Krakowie ul. Mazowiecka 30a

Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Żłobku Samorządowym Nr 18 w Krakowie ul. Mazowiecka 30a Regulamin wycieczki Strona 1 z 10 Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Żłobku Samorządowym Nr 18 w Krakowie ul. Mazowiecka 30a Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2007-08. Dyrektora Przedszkola nr 34. im. Najświętszej Rodziny. w Krakowie

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2007-08. Dyrektora Przedszkola nr 34. im. Najświętszej Rodziny. w Krakowie 1 Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2007-08 Dyrektora Przedszkola nr 34 im. Najświętszej Rodziny w Krakowie REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU NR 34 IM. NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W KRAKOWIE 2 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu

Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania wycieczek krajoznawczych/imprez turystycznych w Przedszkolu Nr 140 w Łodzi.

Procedura organizowania wycieczek krajoznawczych/imprez turystycznych w Przedszkolu Nr 140 w Łodzi. Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi z dnia Procedura organizowania wycieczek krajoznawczych/imprez turystycznych w Przedszkolu Nr 140 w Łodzi. 1. Cele procedury 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Miejskie nr 24 w Bytomiu przy współpracy z Radą Przedszkola. 2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie 1 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie, przy współpracy Rady Rodziców. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA nr 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA nr 39 W RYBNIKU REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA nr 39 W RYBNIKU Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach

Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola Nr 1 w Świerklanach 1 Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK I. ZAŁOśENIA OGÓLNE 1. Organizatorem spacerów

Bardziej szczegółowo

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.); REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA Nr 3 W Orzeszu Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE Nr 97 LEŚNA POLANKA w WARSZAWIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW ORGANIZOWANIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 W PILE DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW ORGANIZOWANIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 W PILE DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW ORGANIZOWANIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 W PILE DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW W PRYWATNYM PRZEDSZKOLU MAGDALENA JAKUBIAK

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW W PRYWATNYM PRZEDSZKOLU MAGDALENA JAKUBIAK PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SZCZERCOWIE

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SZCZERCOWIE REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Podstawa prawna: Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do regulaminu Przedszkola. Organizacja wycieczek i spacerów w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu

Załącznik nr 4 do regulaminu Przedszkola. Organizacja wycieczek i spacerów w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu Organizacja wycieczek i spacerów w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku.

Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku. Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (ostatnie zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542, weszły w życie z dniem 24 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Punkcie Przedszkolnym w Gładczynie Rządowym

Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Punkcie Przedszkolnym w Gładczynie Rządowym Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Punkcie Przedszkolnym w Gładczynie Rządowym Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ROSNOWIE

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ROSNOWIE REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ROSNOWIE Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI WYCIECZEK

ORGANIZACJI WYCIECZEK REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK Załącznik do Zarządzenia nr 2 / 2014 Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Ptasi Raj w Radzionkowie z dnia 06. 05. 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW Podstawa prawna: Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W ŚWINOUJŚCIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności: 1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJŚĆ I WYCIECZEK

REGULAMIN WYJŚĆ I WYCIECZEK REGULAMIN WYJŚĆ I WYCIECZEK PRZEDSZKOLE NR 43 JANTAREK W GDYNI 2016 PODSTAWA PRAWNA: PRZEDSZKOLE NR 43 JANTAREK W GDYNI REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą

w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą REGULAMIN WYCIECZEK PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TĘCZOWE PRZEDSZKOLE prowadzonego w ramach projektu POKL.09.01.01-14-044/11 w Trynosach - Osiedle Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 15/2013/14 Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Jordanowie z dnia 29.04.2014r.

Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 15/2013/14 Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Jordanowie z dnia 29.04.2014r. Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 15/2013/14 Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Jordanowie z dnia 29.04.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W JORDANOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Oleńka

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Oleńka Podstawa prawna: REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW Regulamin wycieczek i spacerów w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu w Kaliszu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 Załącznik nr 1do UCHWAŁA Nr 18 2003/2004 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum, w Cmolasie z dnia 11-03-2004r Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 1. Działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU Przepisy regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek szkolnych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci (podpis) Obowiązki kierownika wycieczki: 1) opracowuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku.

Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku. załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2017 dyrektora PS43 Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 70 WE Wrocławiu ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 70 WE Wrocławiu ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 70 WE Wrocławiu Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EKOLANDIA OLSZTYN- GUTKOWO

1. REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EKOLANDIA OLSZTYN- GUTKOWO 1. REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EKOLANDIA OLSZTYN- GUTKOWO Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych.

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. 04/BHP/006 SPIS TREŚCI. CEL PROCEDURY. ZAKRES STOSOWANIA 3. OBOWIĄZKI 4. KWALIFIKACJE KIEROWNIKA / OPIEKUNA WYCIECZKI / IMPREZY 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5. Zasady opieki nad wycieczkach i imprezach krajoznawczo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA

PROCEDURA ORGANIZOWANIA PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK I SPACERÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANIMATOR W GLIWICACH Podstawa prawna: Statut Niepublicznego Przedszkola Animator w Gliwicach. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Wielkich Oczach REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK /ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU PRZEDSZKOLA/

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK /ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU PRZEDSZKOLA/ REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK /ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU PRZEDSZKOLA/ I. Postanowienia ogólne 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej Przedszkola. 2. Organizowane

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NIEPUBLICZNYM NR 1 IM. IRENY SENDLEROWEJ W WARSZAWIE Na podstawie: (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 r.), (Dz. U. Nr 119, poz. 562 z 1996 r.), (Dz. U. MEN Nr 9,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola

Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek w Przedszkolu Nr 35 Pod Żaglami w Gdyni

Regulamin organizacji wycieczek w Przedszkolu Nr 35 Pod Żaglami w Gdyni Regulamin organizacji wycieczek w Przedszkolu Nr 35 Pod Żaglami w Gdyni Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty; Rozporządzenie MEN z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I. Podstawa prawna Aktami prawnymi regulującymi zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom są: 1. ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA W BOLESŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA W BOLESŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA W BOLESŁAWIU Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 33 w Katowicach ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 33 w Katowicach ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 33 w Katowicach Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.

Bardziej szczegółowo

KARTA WYCIECZKI. Cel i założenia programowe wycieczki: ... ... ... Trasa wycieczki:... ... ... Termin:... Liczba dni:... Klasa/grupa:...

KARTA WYCIECZKI. Cel i założenia programowe wycieczki: ... ... ... Trasa wycieczki:... ... ... Termin:... Liczba dni:... Klasa/grupa:... KARTA WYCIECZKI Cel i założenia programowe wycieczki: Trasa wycieczki: Termin:... Liczba dni:... Klasa/grupa:... Liczba uczestników:... Kierownik (imię i nazwisko):... Liczba opiekunów:... Środek lokomocji:...

Bardziej szczegółowo

Procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 100 im. Mali Poznaniacy w Poznaniu cz.3

Procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 100 im. Mali Poznaniacy w Poznaniu cz.3 Procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 100 im. Mali Poznaniacy w Poznaniu cz.3 1 Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania spacerów i wycieczek w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

Regulamin organizowania spacerów i wycieczek w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 16 z dnia 4 września 2013 roku Regulamin organizowania spacerów i wycieczek w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 Podstawa prawna regulaminu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z :

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : Załącznik nr 5do zarządzenia dyrektora SP46/0162-10/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : 1. Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM. GENERAŁA BRYGADY STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO PRZY AMBASADZIE RP W HADZE Z SIEDZIBĄ W BRUNSSUM Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania wycieczek/imprez szkolnych oraz zielonych szkół

Zasady organizowania wycieczek/imprez szkolnych oraz zielonych szkół 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/07/08 Dyrektora Szkoły SP nr 11 z dnia 13 marca 2008 r. Zasady organizowania wycieczek/imprez szkolnych oraz zielonych szkół opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie (zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW ORGANIZOWANIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 W PILE DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW ORGANIZOWANIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 W PILE DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW ORGANIZOWANIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 W PILE DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYCIECZEK

DOKUMENTACJA WYCIECZEK DOKUMENTACJA WYCIECZEK 1 REGULAMIN WYCIECZKI Regulamin zachowania się uczniów Szkoły Podstawowej w Strzygach podczas wycieczki 1) Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do: a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD, WARUNKÓW I SPOSOBÓW ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 173 W ŁODZI Podstawowe akty prawne

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD, WARUNKÓW I SPOSOBÓW ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 173 W ŁODZI Podstawowe akty prawne REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD, WARUNKÓW I SPOSOBÓW ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 173 W ŁODZI Podstawowe akty prawne Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 22, ust. 2,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH SPIS TREŚCI Formy wycieczek... 3 Cele... 3 Tryb postępowania organizatora wycieczki przedmiotowej... 3 Tryb postępowania organizatora wycieczki, imprezy szkolnej... 4 Do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH str. 1 REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH 1 1. Działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Postanowienia ogólne: Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 12 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE Załącznik nr 11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin zawiera: 1. Zasady ogólne. 2. Rodzaje wycieczek. 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie. 4. Zadania kierownika wycieczki. 5.

Bardziej szczegółowo

Organizacja wycieczek

Organizacja wycieczek Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZAŁĄCZNIK NR 10 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek, w tym innych imprez wyjazdowych

Regulamin organizacji wycieczek, w tym innych imprez wyjazdowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 19/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Regulamin organizacji wycieczek, w tym innych imprez wyjazdowych Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MENiS z 8.11.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie 1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej uczniami", różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

Radomsko, wrzesień 2007r.

Radomsko, wrzesień 2007r. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz opieki i bezpieczeństwa nad młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 08.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1. Cele procedury. PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1.1. Ustalenie zasad organizowania wycieczek w Szkole Podstawowej w Sławie. 1.2. Ustalenie zasad współdziałania osób organizujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi

Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi Podstawa prawna: Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N wyjazdów edukacyjnych organizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-22-159/12 pn. Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU Na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z dnia 8.11.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu Poznań, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp.......... II. Postanowienia ogólne........ III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI ZIELONEGO PRZEDSZKOLA przez Przedszkole nr 4

REGULAMIN ORGANIZACJI ZIELONEGO PRZEDSZKOLA przez Przedszkole nr 4 Zarządzenie nr... Dyrektora Przedszkola nr 4 we Wrocławiu z dnia.04.2017r. REGULAMIN ORGANIZACJI ZIELONEGO PRZEDSZKOLA przez Przedszkole nr 4 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W SIELINKU

REGULAMIN WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W SIELINKU REGULAMIN WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W SIELINKU PODSTAWA PRAWNA: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowym aktem prawnym normującym sprawę wycieczek szkolnych jest wydane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Regulamin spacerów i wycieczek w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SKT nr 132 STO w Stanisławowie Drugim

Regulamin spacerów i wycieczek w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SKT nr 132 STO w Stanisławowie Drugim Regulamin spacerów i wycieczek w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym SKT nr 132 STO w Stanisławowie Drugim Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KR

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KR REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KR Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W TARNOWIE

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W TARNOWIE REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W TARNOWIE Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU NR 5. 1 Podstawa prawna

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU NR 5. 1 Podstawa prawna REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU NR 5 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

Bardziej szczegółowo