PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK"

Transkrypt

1 Załącznik N r2 do Organizacji punktu przedszkolnego PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCA W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/familijna Warszawa w związku z wewnętrznym systemem zapewniania jakości w obszarze _bezpieczeństwo_ 1

2 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. [Dz.U ] z póżn. zm. 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne[dz.u ] 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. [Dz.U ] 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych[dz.u ] 6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym[dz.u ] 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania [Dz.U ] 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. [Dz.U ] 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej[dz.u ] 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek[dz.u ] 11. Rozp. MEN z r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobów ich działania. ( Dz.U.Nr 161 poz. 1080) 12. Organizacja punktu przedszkolnego. 2

3 Cel procedury: Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, uczęszczającym do punktu przedszkolnego oraz pozostałym uczestnikom spacerów i wycieczek. Zakres merytoryczny procedury: 1. wskazanie osób odpowiedzialnych za przestrzeganie procedury; 2. określenie zasad postępowania (zadań i obowiązków szczegółowych) osób uwzględnionych w przedmiocie procedury. &1. Cele, założenia dotyczące planowania spacerów i wycieczek. 1. Cele wycieczek, spacerów: poznawcze; wychowawcze; kulturotwórcze; prozdrowotne; proekologiczne 2. Realizacja wycieczek,spacerów winna być ukierunkowana na realizację treści wychowaczo- dydaktycznych oraz opiekuńczych punktu przedszkolnego, a w szczególności : Podstawy programowej wychowania przedszkolnego ; programu/ programów/ wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w punktach przedszkolnych; zapewnienie rekreacji i wypoczynku; kierunków i celów planów / programów pracy punktu przedszkolnego, Harmonogramu wycieczek na dany rok szkolny; Organizacji punktu przedszkolnego; innych przesłanek, wynikających z okresowej, bieżącej analizy potrzeb i zainteresowań wychowanków oraz ofert środowiska rodzinnego i zewnętrznego. 3. Planowanie i realizacja spacerów i wycieczek winny uwzględniać: przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia oraz higienę psychofizyczną ; wiek, zainteresowania i potrzeby rozwojowe dzieci; możliwość uczestnictwa, aktywności dzieci w warunkach nie wymagających specjalnych kwalifikacji i umiejętności specjalistycznych. stan zdrowia wychowanków, ich sprawność fizyczną, stopień przygotowania i umiejętności samoobsługowe; inne uwarunkowania : warunki atmosferyczne, organizacyjne, finansowe środowiska rodzinnego i społecznego punktu przedszkolnego. &2 Formy organizacyjne, klasyfikacja. 1. Miejsce realizacji, lokalizacja uczestników spacerów i wycieczek Z uwagi na możliwości psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym wskazane jest inicjowanie form na terenie najbliższego otoczenia przyrodniczo- społecznego, macierzystego województwa i regionu geograficznoturystycznego: na terenie ogrodu/ boiska ; budynku, w którym mieści się punkt przedszkolny, np. szkoły ( pomieszczenia szkoły, biblioteka szkolna, gabinet pielęgniarki); w bliskie środowisko placówki np. w otoczenie przyrodnicze (pobliski park, kompleks leśny, łąka) lub do lokalnych placówek użyteczności publicznej i kulturalnej ( sklepy, urząd pocztowy, biblioteka rejonowa, dom kultury, inne placówki oświatowe, np.szkoły, placówki przedszkolne ) w dalsze środowiska przyrodniczo- społeczne ( np. kina, teatry, muzea, inne miejsca użyteczności publicznej, kulturalnej, lub sportowej, inne miejscowości); 2. Formy organizacyjne: 1. spacery (ukierunkowane na rekreację, aktywność ruchową w środowisku przyrodniczo- społecznym, wdrażanie do organizacji, współdziałania ) ; 2. wycieczki (ukierunkowane przede wszystkim na realizację określonych celów wychowawczoedukacyjnych ) ; 3

4 3. imprezy: stacjonarne, ukierunkowane na odpoczynek, rekreację i aktywność fizyczną np. biwaki, turnieje; wyjazdowe np. związane z realizacją programu, takie jak, np. : tzw. przeglądy, olimpiady, tzw. zielone przedszkole itp.. 3. Sposoby przemieszczania się uczestników- W organizacji form, objętych procedurą uwzględniać można następujące sposoby podróżowania/ przemieszczania się uczestników : pieszo spacery i wycieczki nie wymagające przemieszczania się środkami transportu ; środkami transportu wycieczki autokarowe, pociągiem, środkami transportu miejskiego); forma mieszana łącząca w programie wycieczki przemieszczanie się środkami transportu oraz ruchu pieszego. 3. Czas trwania : ograniczające się do realizacji w obrębie dziennej organizacji pracy punktu przedszkolnego ( np. spacery, wycieczki piesze w trakcie dnia w okolice punktu przedszkolnego lub jednodniowe wycieczki wyjazdowe środkami transportu ); kilkudniowe ( wyjazdowe na przykład zielone przedszkola, dalsze wycieczki krajoznawczo- turystyczne ) &3. Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie procedury. 1. Za respektowanie procedury odpowiedzialni są : nauczyciel, pomoc nauczyciela inne osoby pełnoletnie ( rodzice, członkowie rodziny dzieci) posiadające zdolność do czynności prawnych.; dyrektor ds. pedagogicznych ; Organ prowadzący FFP. 2. Kierownik wycieczki lub imprezy. Kierownikiem wycieczki jest pracownik pedagogiczny nauczyciel punktu przedszkolnego. 3. Opiekun / opiekunowie/wycieczki. Opiekunem wycieczki może być : nauczyciel punktu przedszkolnego pracownik niepedagogiczny- pomoc nauczyciela punktu przedszkolnego osoby nie będące pracownikami punktu przedszkolnego, np. rodzice wychowanków lub dorośli członkowie rodzin/ dzieci. & 4 Ustalenia ogólne dotyczące organizacji i uczestnictwa w spacerach i wycieczkach : 1. Inicjatorem i organizatorem spacerów i wycieczek: jest nauczyciel przy współpracy z rodzicami wychowanków; w zorganizowaniu i realizacji wycieczki nauczyciel współdziałać może ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka, instytucje kulturotwórcze, oświatowe. korzystać ze świadczonych usług turystycznych można wyłącznie ze strony podmiotów posiadających zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych wydane przez Urząd Marszałkowski, adekwatny do miejsca prowadzenia działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę 2. Koszty wycieczki [transport, wyżywienie, noclegi, imprezy towarzyszące realizacji formy] : pokrywają rodzice wychowanków, instytucje, osoby prawne i cywilne, pozyskane jako sponsorzy lub w uzgodnionych przypadkach Organ prowadzący punkt przedszkolny; nauczyciel, pomoc nauczyciela nie ponoszą kosztów udziału ; rodzice uczestniczący w wycieczce w roli opiekunów pokrywają koszty swojego udziału( z uwzględnieniem kosztów przypadających na jednego uczestnika), o ile uzgodnienia szczegółowe nie określą inaczej; plan finansowy wycieczki sporządza kierownik wycieczki, określa on ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe dowodami finansowymi dla sprawozdania kierownika z realizacji planu finansowego są :listy wpłat oraz rachunki,faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów; 4

5 rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali w terminie po zatwierdzeniu wycieczki, zobowiązani są do pokrycia kwoty ustalonej na jednego uczestnika, o ile uzgodnienia szczegółowe nie będą traktować inaczej. 3. Wyżywienie, ubiór dziecka: zapewniają rodzice wychowanków, dbając o jego stan higieny i walory zdrowotne. program wycieczki może zawierać też posiłki w wyznaczonych miejscach żywienia zbiorowego. 4. Zasady udzielania zgody rodziców na uczestnictwo dzieci w spacerach, wycieczkach : spacery, wycieczki nie wymagające przemieszczania się środkami transportu nie wymagają pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział w nich dziecka ; udział dzieci w wycieczkach wszelkimi środkami transportu (niezależnie od czasu trwania wycieczki) wymaga każdorazowo uzyskania przez nauczyciela pisemnej zgody od ich opiekunów ustawowych. 5. Uczestnikami wycieczek pieszych i pojazdami oraz spacerów mogą być tylko: dzieci będące w rejestrze wychowanków punktu przedszkolnego; dorośli, którzy spełnili merytoryczno-prawne warunki do pełnienia roli kierownika lub opiekunów wycieczki. osoby ( dzieci i dorośli) zdrowe, tzn. bez stwierdzonej choroby, mogącej stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia samego uczestnika lub stanowiącej utrudnienie sprawowania opieki nad innymi uczestnikami osoby trzeźwe oraz nie budzące zastrzeżeń co do użycia środków odurzających; dzieci niepełnosprawne uczestniczą w wycieczce, o ile nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, miejsce i sposób przemieszczania się nie zagraża ich zdrowiu lub życiu oraz gdy w roli opiekuna wycieczki towarzyszy mu rodzic (lub upoważniona przez rodziców inna osoba). 6. Warunkiem uczestnictwa osoby dorosłej, jako kierownika oraz opiekuna jest zapoznanie się i podpisanie przez nie następujących dokumentów : Oświadczenia o zobowiązaniu, pod odpowiedzialnością karną, do przestrzegania wszystkich przepisów w zakresie przepisów i zarządzeń w zakresie bezpieczeństwa organizacji i przebiegu wycieczek i spacerów ; Deklaracji w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach Szczegółowe kryteria, zasady postępowania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa spacerów i wycieczek: 1. Ubezpieczenie : uczestnicy wycieczki ( dzieci, nauczyciel, pomoc nauczyciela) ubezpieczeni są od nieszczęśliwych wypadków. na okres przebywania na wycieczce, organizator może wykupić także ( na prośbę rodziców, opiekunów) dodatkowa polisę, powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania. 2. Liczba opiekunów : 1. nie obejmuje ona przewodnika wycieczki oraz kierowcy autokaru / pojazdu. Wynajęci przewodnicy czy ratownicy nie powinni być też wliczani do minimalnej liczby opiekunów, ponieważ ich zadania są specyficzne i wykraczają poza zadania opiekuna wycieczki czy imprezy. 2. Zasady szczegółowe dotyczące liczby opiekunów : co najmniej jeden opiekun nad grupą do 15 dzieci w trakcie spaceru, wycieczki pieszej po terenie ogrodu/ boiska punktu przedszkolnego oraz w najbliższym otoczeniu placówki -poza terenem ogrodu, boiska); co najmniej jeden opiekun nad grupą do 10 dzieci. na wycieczce wszelkimi środkami 3. Niedopuszczalne jest przy organizacji wszelkich spacerów, wycieczek, imprez : realizowanie/kontynuowanie/ spacerów, wycieczek, innych imprez poza terenem punktu przedszkolnego podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi i mrozu, nagłego załamania pogody ; realizacji form w warunkach niedostatecznej widoczności (np. o zmroku, przy zamgleniu ). realizacji spacerów i wycieczek trasami w pobliżu prac budowlanych, wykopów, wzdłuż tras szybkiego ruchu ( autostrady); organizowanie zabaw i zajęć w ramach spacerów i wycieczek na zamarzniętych akwenach wodnych,,w terenie skażonym lub mogącym w jakikolwiek sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia uczestników; zabieranie przez uczestników wycieczki ostrych przedmiotów, środków chemicznych i innych, mogących stanowić zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa uczestników lub mogących wpłynąć na dezorganizację i dekoncentrację uczestników i opiekunów; używania sprzętów, przyborów sportowych, specjalistycznych urządzeń, których użycie stanowi zagrożenie dla życia dzieci, np. dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej; realizowanie wycieczki niesprawnym środkiem komunikacji; realizowanie spaceru lub wycieczki bez zapewnienia należytej ilości opiekunów; &5 5

6 udział dzieci chorych z uwagi na brak kompetencji medycznych kierownika wycieczki, oraz zakaz podawania lekarstw. ; uczestnictwo zwierząt. 5. Działania podejmowane w związku z sytuacjami, zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia uczestników spacerów i wycieczek : 1. kierownik wycieczki zobowiązany jest zabierać ze sobą : apteczkę pierwszej pomocy oraz sprawny telefon służbowy. 2. W przypadku stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia, życia uczestników spaceru, wycieczki należy: odroczyć realizację na inny termin ; lub przerwać realizację, powrócić jak najszybciej z uczestnikami na teren punktu przedszkolnego lub zaproponować bezpieczny alternatywny program spędzenia czasu. 3. W zależności od rodzaju, skali zagrożeń, ich przyczyn oraz określonych skutków dla bezpieczeństwa uczestników spaceru lub wycieczki nauczyciel winien podjąć także działania na rzecz pozyskania wsparcia odpowiednich służb: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia ratunkowego, Pomocy drogowej itp. 4. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw tj. witamin, syropów, środków przeciwbólowych, maści, antybiotyków. W razie wypadku lub choroby dziecka mają zastosowanie zasady postępowania, określone odrębnymi przepisami, uszczegółowione w Procedurze postępowania na wypadek choroby lub wypadku z udziałem dziecka. &6 Zadania szczegółowe kierownika wycieczki w związku z przygotowaniem i realizacją oraz udokumentowaniem realizacji wycieczki : 1. Analiza, ocena walorów wychowawczo- edukacyjnych wycieczki i pod kątem bezpieczeństwa projektowanej wycieczki. 2. Opracowuje program, harmonogram szczegółowy wycieczki;. 3. Opracowuje projekt finansowy wycieczki, sprawozdanie z wykorzystania środków( przedstawia je rodzicom). 4. Zapoznaje z celami, programem, zakresem zadań/ współpracy wszystkich uczestników wycieczki, w tym na piśmie rodziców. 5. Opracowuje dokumentację wycieczki w zakresie objętym procedurą. 6. Dokumentuje realizację wycieczki w dzienniku zajęć, sprawozdaniach lub innych (uzgodnionych z dyrektorem pedagogicznym ) materiałach. 7. Wykorzystuje nowe doświadczenia i wiadomości, pozyskane przez dzieci do wzbogacenia procesu wychowawczo-dydaktycznego. 3. Najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną wycieczką przekazuje do Dyrektora Pedagogicznego Kartę wycieczki celem zatwierdzenia wycieczki. Załącza do karty niej kserokopie następującej dokumentacji : pisemne zgody rodziców na udział dzieci w wycieczce ; oświadczenia, deklaracje opiekunów wycieczki; wykaz aktualnych kontaktów z rodzicami /opiekunami prawnymi/ wychowanków. 4. Najpóźniej tydzień przed planowanym terminem realizacji wycieczki informuje rodziców o dokładnym terminie wycieczki, jej organizacji 5. Deleguje zadania między opiekunów. 6. Dokonuje działań, warunkujących bezpieczeństwo transportu (autokar): sprawdza uprawnienia, aktualne zezwolenia firmy przewozowej do udzielania usług transportowych, ważność dowodu rejestracji pojazdu oraz dokument uwierzytelniający kierowcę i pojazd do reprezentowania firmy transportowej ; informuje lokalny posterunek policji o planowanej wyciecze, celem dokonania przez funkcjonariuszy sprawdzenia sprawności i bezpieczeństwa pojazdu, uzyskania od nich protokołu z tych działań ( maksymalnie na 2 dni przed planowanym terminem wycieczki); pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i młodzieży. Kierowca posiada potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę Kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy godzina odpoczynku. 6

7 6. W dniu wycieczki : dokonuje sprawdzenia obecności dzieci- rejestrując ją w : dzienniku zajęć oraz w 2 egzemplarzach listy obecności( z których jeden zabiera ze sobą na wycieczkę a drugi zostawia w placówce); przypomina dzieciom cel, miejsce wycieczki, zasady ruchu drogowego, kultury oraz współpracy na rzecz bezpieczeństwa; zabiera ze sobą dokumentację ( listę obecności uczestników, wykaz kontaktów z rodzicami) ; sprawuje nadzór nad zachowaniem, liczebnością dzieci, ich samopoczuciem oraz działaniami opiekunów wycieczki. 8. Pełen zakres dokumentacji wycieczki środkami transportu, za przygotowanie i przechowywanie której odpowiada kierownik wycieczki, zawiera: Kartę wycieczki Listę obecności dzieci i opiekunów na wycieczce (2 kopie, z których jedną pozostawia w placówce, drugą zabiera na wycieczkę). Lista obecności dzieci zgodna z frekwencją w dzienniku w dniu wycieczki. Pisemne zestawienie Oświadczeń zgody rodziców na udział dzieci w wycieczce Oświadczenia o zobowiązaniu, pod odpowiedzialnością karną, do przestrzegania wszystkich przepisów w zakresie przepisów i zarządzeń w zakresie bezpieczeństwa organizacji i przebiegu wycieczek i spacerów ; Deklaracje w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach podpisane przez kierownika i opiekunów ; Zestawienie danych kontaktowych ( w 2 egzemplarzach, z których jeden zabiera na wycieczkę, drugi zostawia w placówce) &7 Zadania szczegółowe kierownika, opiekunów wycieczek w trakcie wycieczek środkami transportu. 1. Ustalenie sposobu porozumiewania się kierownika/ opiekunów z kierowcą w czasie jazdy. 2. W przypadku jazdy środkami komunikacji miejskiej kierownik wycieczki lokalizuje uczestników w pierwszym wagonie, posiada ważne bilety przejazdu dla wszystkich uczestników. 3. Kierownik, opiekunowie muszą przebywać ze swoją grupą dzieci w jednym pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdów. 4. Dzieci mogą siedzieć tylko na fotelach autokaru. 5. Ilość wszystkich uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w autokarze, a tym samym liczby miejsc oznaczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Nie dopuszcza się wstawianie dodatkowych siedzeń, nie stanowiących stałej konstrukcji pojazdu, ani siadania na przedmiotach zastępczych.. 6. Kierownik, opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru. Ich lokalizacja uniemożliwiać musi dzieciom swobodny dostęp do wyjścia. 7. Przejście w autokarze musi być wolne. 8. Kierownik i opiekunowie zobowiązani są do systematycznego, ciągłego monitorowania - sprawdzania stanu liczebnego dzieci : w czasie oczekiwania na wejście do pojazdu, po wejściu dzieci do pojazdu, w trakcie jazdy oraz każdorazowo w sytuacji postojów i powrotu z nich dzieci do pojazdu. Opiekunowie każdorazowo w takich sytuacjach raportują do kierownika wycieczki o wynikach monitorowania stanu liczbowego uczestników. 9. Obowiązkiem kierownika, opiekunów jest pilnowanie ładu i porządku w czasie oczekiwania na pojazd, przy wsiadaniu, opuszczaniu pojazdu oraz zajmowaniu miejsc w pojeździe i w trakcie jazdy. 10. Dzieci które w trakcie wycieczki źle znoszą podróż- siedzą przy kierowniku/ opiekunach. 11. Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach ( bagaż podręczny zabezpieczony przed wypadnięciem zawartości i umieszczony na półkach w sposób nie zagrażający wypadnięciu w trakcie podróży). 12. Należy zabronić wychowankom w czasie przejazdu : spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu, otwierania okien oraz jedzenia. 13. Spożywanie prowiantu tylko w trakcie postoju. 14. Dziecko korzysta z toalety zlokalizowanej w pojeździe tylko przy asekuracji opiekuna. 15. W trakcie wycieczki miejscem postoju, wysiadania z pojazdu ( tj. przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych) należy organizować tylko na wyznaczonych parkingach. W czasie postoju należy zabronić dzieciom wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania. 16. W sytuacji konieczności zatrzymania się na trasie, na skutek zaistniałych, szczególnie uzasadnionych okoliczności, zmuszających do opuszczenia pojazdu przez dzieci- konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez : zabezpieczenie wyjścia na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzenie uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, ograniczenie pobytu poza pojazdem do potrzebnego minimum. 17. Miejsce zbiorki rozpoczęcia oraz powrotu po wycieczce może być punkt przedszkolny lub teren optymalnie najbliższy lokalizacji budynku/, w którym znajduje się punkt przedszkolny. 7

8 18. W trakcie wycieczki lokalizacja pojazdu musi być najbliższa miejsca zbiórki, postoju/ lub zwiedzania /. 19. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w dotarciu do pojazdu i odprowadzenie dzieci do miejsca odbioru po wycieczce - przeprowadzenie dzieci na drugą stronę jezdni. &8 Zadania szczegółowe kierownika, opiekunów w trakcie spacerów i pieszych wycieczek terenowych. 1. Działania na rzecz zapewnienia dzieciom przez rodziców odpowiedniej odzieży wierzchniej, obuwia. 2. Opracowanie trasy w oparciu o analizę utrudnień, zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego, dostosowania trasy do ilości opiekunów i możliwości psychofizycznych dzieci. 3. Długość trasy czas trwania, tempo przemieszczania się należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki. 1. Wyposażenie dzieci, dorosłych w kamizelki i elementy odblaskowe. 2. Przypomnienie dzieciom zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przed każdorazowym planowanym przejściem przez ulicę. 3. Zalecana szczególna ostrożność przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy respektować zasady: przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem ; przejście przez jezdnię odbywa się sprawnie, para za parą i tylko w wyznaczonych miejscach. jeden opiekun asekuruje dodatkowo dzieci, stojąc na środku ulicy w trakcie przemieszczania się grupy na drugą stronę. 4. Przy braku oznakowania chodnika uczestnicy idą poboczem w najbardziej bezpiecznym miejscu, po sprawdzeniu braku zagrożenia ze strony pojazdów. Kierownik kolumny prowadzi ją po jezdni tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza i porusza się lewą stroną jezdni. 5. W mieście należy poruszać się po chodnikach w kolumnie dwójkami. 6. W trakcie przemieszczania się grupy kierownik idzie na początku, opiekun na końcu grupy, a inni opiekunowie asekurują grupę, idąc po bokach kolumny. Opiekunowie asekurują dzieci, idąc od strony ulicy. 7. Kierownik, opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy 8. Poza terenem zabudowanym przy braku pasa dla pieszych grupa idzie lewą stroną jezdni poboczem, pojedynczo, zatrzymując się, odsuwając się celem maksymalnego uniknięcia zderzenia z pojazdami jadącym z przeciwka. 9. W lesie poruszać wolno się oznakowanymi szlakami turystycznymi (na terenie parków narodowych i krajobrazowych wyłącznie) lub po wyznaczonych ścieżkach turystycznych. W trakcie zabaw należy dbać o organizację celem zapobieżenia zagubienia się dziecka. 10. Każdy nauczyciel planujący organizację wycieczki na terenie Parku Narodowego lub Rezerwatu Przyrody powinien wcześniej zapoznać się z regulaminem parku lub rezerwatu i poinformować o nich uczestników wycieczki. 11. Systematyczne, ciągłe monitorowanie - stanu liczebnego dzieci. 12. Przed udaniem się na wycieczkę pieszą poza obręb ogrodu, na teren pomieszczeń budynku szkoły ( w której zlokalizowana jest sala punktu przedszkolnego ) nauczyciel dokonuje wpisu w Ewidencję spacerów i wycieczek oraz, rejestruje realizację w dzienniku zajęć. &9. Zadania szczegółowe nauczyciela, pomocy nauczyciela w związku z pobytem dzieci w ogrodzie, na boisku w obrębie budynku punktu przedszkolnego. 1. Wyjście poprzedzone winno być rejestracją frekwencji i sprawdzeniem jej zgodności ze stanem liczebnym grupy w chwili wyjścia. 2. Należy monitorować liczebność grupy w chwili wyjścia, w trakcie pobytu w ogrodzie oraz w trakcie organizacji grupy do powrotu z ogrodu i bezpośrednio po powrocie do sali. 3. Grupa przebywa tylko w miejscu przeznaczonym dla punktu przedszkolnego. 4. Przed każdym wyjściem nauczyciel przypomina dzieciom zasady bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu i z zastosowaniem umów. 5. Nauczyciel wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zobowiązany jest do szczególnego monitorowani furtek, bram w celu uniemożliwienia dzieciom samowolnego opuszczenia terenu. 1. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia pracowników w jednym miejscu. Powinni być w bezpośrednim, kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń. 2. Nauczyciel ustala z dziećmi teren zabawy, zakres sprzętu dostępnego dzieciom, miejsce zbiórki. 8

9 3. Każdorazowo przed wyjściem nauczyciel sprawdza aktualny stan techniczny urządzeń sportowych zlokalizowanych w ogrodzie, stan nawierzchni. Upoważnić może do tego pomoc nauczyciela, jednakże ponosi pełna odpowiedzialność, konsekwencje w tym zakresie ewentualnych zaniedbań.. 4. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 5. Nauczyciel, pomoc nauczyciela udzielają dzieciom instrukcji,pokazu, bieżącej asekuracji przy korzystaniu ze sprzętu sportowego, ogrodowego. 6. Niedopuszczalne jest korzystanie z boiska sportowego, przeznaczonego do zajęć dzieci starszych uczniów szkoły oraz z przyborów, sprzętów uszkodzonych i specjalistycznych urządzeń, niedostosowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 7. Do ogrodu dzieci wychodzą kolumną, w parach, tak też wracają do punktu przedszkolnego. 8. Dzieci mogą korzystać z toalety zlokalizowanej w budynku udając się tam i wracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela. Pomoc nauczyciela każdorazowo informuje nauczyciela o wyjściu i powrocie. 9. Nauczyciel i pomoc nauczyciela sprawdzają przed wyjściem do ogrodu czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane i czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby ( szaliki, czapki, rękawiczki, czy zmieniły obuwie). Dzieci nie wracają się z ogrodu do szatni bez opieki pomocy nauczyciela. 10. Należy dbać o proekologiczne zachowania dzieci, zasadę ładu, składowania odpadów w wyznaczonym miejscu. &10 Zadania szczegółowe w związku z wycieczkami nad akweny wodne, kąpieliska i w góry. 1. Wycieczki, ich organizacja winna podlegać szczególnej trosce i refleksji dotyczącej możliwości zapewnienia dzieciom, dorosłym bezpieczeństwa z uwagi na skalę zagrożeń ( zmienne warunki atmosferyczne, różnice ciśnień, rzeźba terenu, ograniczone możliwości psychofizyczne dzieci). 2. Aktywność kąpiel, zabawy dzieci w wodzie trakcie wycieczek może odbywać się tylko w obrębie dozwolonych miejsc - oznaczonych kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów szczegółowych określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne pod kontrolą wyspecjalizowanych, licencjonowanych ratowników, instruktorów oraz przestrzegając obowiązującego tam regulaminu. 3. Niedopuszczalne jest realizowanie pobytu w warunkach atmosferycznych, organizacyjnych, ograniczających możliwość nadzoru przez kierownika, opiekunów oraz zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia dzieci i dorosłych. 4. Obowiązkiem kierownika grupy jest zapoznanie podopiecznych z regulaminem korzystania z kąpieliska lub pływalni. 5. Wycieczki po terenie górskim winny odbywać się trasami turystycznymi o stopniu trudności dostosowanym do możliwości dziecka w wieku 3-6 lat. Wskazanym jest pozyskanie do udziału przewodnika / lub instruktora narciarskiego. &11 Zadania dyrektora pedagogicznego, Organu prowadzącego FFP. 1. Dyrektor pedagogiczny zatwierdza kartę wycieczki, zatwierdzając tym decyzję o realizacji oraz /lub/ wskazując ewentualne obszary wymagające korekty przez nauczyciela na rzecz jej realizacji. 2. W ramach wewnętrznego nadzoru kontroluje zakres i poprawność prowadzenia i przechowywania przez nauczyciela dokumentacji z zakresu spacerów, wycieczek i pobytu dzieci w ogrodzie, wydaje w tym obszarze zalecenia pokontrolne obligujące nauczyciela do ich wypełnienia. 3. Zgodę na realizację tzw. zielonego przedszkola dyrektor pedagogiczny poprzedza przekazaniem informacji o planowanej formie do Organu prowadzącego FFP oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym. 4. Organ prowadzący zatwierdza projekt zielonego przedszkola przedstawiony przez dyrektora pedagogicznego, o ile otrzyma pozytywne zatwierdzenie przez kuratorium. &12 Obowiązki, zadania rodziców/ opiekunów prawnych / dzieci. 1. Inicjują,opiniują projekt wycieczki, imprezy oraz plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji. 2. Wypełniają oświadczenia, dotyczące zgody na udział swoich dzieci w wycieczce. 3..Partycypują w kosztach wycieczki na zasadach określonych w procedurze. 4. Zaopatrują dziecko w prowiant na wycieczkę, dbając o ich walory higieniczne i pokarmowe. 5. Dbają o odpowiedni ubiór dziecka, dostosowując go do warunków pogodowych, planowanych form aktywności dzieci w trakcie wycieczki. 9

10 6. Informują kierownika/opiekuna formy o ewentualnych schorzeniach dziecka, mogących wystąpić w trakcie wycieczki i sposobach ich zapobieżenia lub likwidacji ( w tym potrzeb i dolegliwości związanych np. z jazdą środkami transportu). 7. Respektują ustalenia dotyczące organizacji i realizacji wycieczki, w tym przyprowadzania i odbioru dziecka. 8. Uczestnicząc jako opiekunowie wycieczki współpracują z kierownikiem i innymi opiekunami wg zasad i w zakresie określonym w procedurze. &13 Zadania, postawy dzieci. 1. Dzieci biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki, przyswajaniu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, zaangażowania w pozyskiwanie spostrzeżeń, doświadczeń, objętych celem wycieczki. 2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami, w tym ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny, nie oddalają się od wyznaczonego miejsca, stawiają się na zbiórki. 3. Sygnalizują potrzeby fizjologiczne, wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą środkami transportu. 4. Przestrzegają zasad kulturalnego i proekologicznego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody, lesie w tym nie niszczą środowiska przyrodniczego, nie płoszą i nie krzywdzą zwierząt.. 5. Życzliwie i ufnie odnoszą się do dorosłych i innych dzieci. 6. dzieci starsze szczególnie pomagają młodszych i słabszych. 7. Pamiętają o zachowaniu porządku i ładu, w tym o ustalonym miejscu na odpadki. 8. Zachowują się kulturalnie, unikając hałasu. 1. Procedura obowiązuje wszystkie strony wymienione w procedurze : nauczyciela, pomoc nauczyciela oraz rodziców [opiekunów prawnych] oraz osoby uprawnione przez nich w ramach przedmiotu procedury. 2. Osoby zobowiązane do respektowania procedury potwierdzają zapoznanie z procedurą i zobowiązują się na piśmie do jej bezwzględnego respektowania. 3. W sprawach innych mają zastosowanie przepisy szczegółowe. Procedura obowiązuje od r.. Opracowanie procedury- Dyrektor Pedagogiczny Punktów Przedszkolnych o/ Familijna Warszawa 10

11 ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY Załącznik Nr1. Potwierdzenie pracowników punktu przedszkolnego zapoznania się procedurą i zobowiązanie do jej przestrzegania. Załącznik Nr2. Potwierdzenie rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka zapoznania się z procedurą i zobowiązanie do jej przestrzegania. Załącznik Nr3 Oświadczenie nauczyciela o odpowiedzialności karnej za zdrowie i życie dzieci Załącznik Nr 4. Oświadczenie nauczyciela o odpowiedzialności karnej za zdrowie i życie dzieci Załącznik Nr5. Oświadczenie rodzica lub innej osoby pełniącej rolę opiekuna wycieczki o odpowiedzialności karnej za zdrowie i życie dzieci. Załącznik Nr6. Deklaracja pracowników punktu przedszkolnego w sprawie ochrony zdrowia i życia dzieci w trakcie spacerów i wycieczek. Załącznik Nr7. Deklaracja rodzica / prawnego opiekuna dziecka /lub innej osoby, nie będącej pracownikiem punktu przedszkolnego, wyznaczonej do pełnienia zadań i obowiązków opiekuna wycieczki w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce. Załącznik Nr8. Oświadczenie zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział dziecka w wycieczce Załącznik Nr9. Karta wycieczki Załącznik Nr 10. Lista uczestniczących w wycieczce (wraz z danymi kontaktowymi). Załącznik Nr 11. Ewidencja spacerów i wycieczek pieszych. 11

12 Załącznik Nr1.... pieczęć Fundacji Familijny Poznań Potwierdzenie pracowników punktu przedszkolnego zapoznania się z Procedurą dotyczącą organizacji spacerów i wycieczek. /nazwa punktu przedszkolnego/ i zobowiązanie do jej przestrzegania Imię i nazwisko nauczyciela Podpis nauczyciela Imię i nazwisko pomocy nauczyciela Podpis pomocy nauczyciela 12

13 Załącznik Nr 2. Potwierdzenie rodziców /prawnych opiekunów/ wychowanków /nazwa punktu przedszkolnego zapoznania się z Procedurą dotyczącą organizacji spacerów i wycieczek i zobowiązanie do jej przestrzegania Imię i nazwisko dziecka Imię i nazwisko rodzica dziecka /prawnego opiekuna/ Podpis rodzica /prawnego opiekuna dziecka/. Podpis nauczyciela punktu przedszkolnego 13

14 Załącznik Nr pieczęć Fundacji Familijny Poznań OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA punktu przedszkolnego.. /nazwa punktu przedszkolnego / Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosowanych przepisów niniejszym oświadczam, że: 1. posiadam znajomość przepisów bhp, zostałam w tym zakresie przeszkolona i tym samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych mojej opiece w trakcie spacerów i wycieczek; 2. zobowiązuję się rzetelnego pełnienia funkcji kierownika/opiekuna wszystkich wycieczek i spacerów, organizowanych w punkcie przedszkolnym - t.j do przestrzegania tych przepisów oraz wykonywania wszystkich zarządzeń wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe i organ prowadzący, w tym szczegółowego zakresu zadań i obowiązków, określonych w Procedurze dotyczącej organizacji spacerów i wycieczek.... (czytelny podpis) 14

15 Załącznik Nr4.... pieczęć Fundacji Familijny Poznań OŚWIADCZENIE POMOCY NAUCZYCIELA punktu przedszkolnego.. /nazwa punktu przedszkolnego / Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosowanych przepisów niniejszym oświadczam, że: 3. posiadam znajomość przepisów bhp, zostałam w tym zakresie przeszkolona i tym samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych mojej opiece w trakcie spacerów i wycieczek; 4. zobowiązuję się rzetelnego pełnienia zadań wszystkich obowiązków opiekuna w ramach wszystkich wycieczek i spacerów, organizowanych w punkcie przedszkolnym- t.j do przestrzegania tych przepisów oraz wykonywania wszystkich zarządzeń, wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe i organ prowadzący, w tym szczegółowego zakresu zadań i obowiązków, określonych w Procedurze dotyczącej organizacji spacerów i wycieczek.... (czytelny podpis pracownika) 15

16 ... pieczęć Fundacji Familijny Poznań Załącznik Nr5. OŚWIADCZENIE rodzica /opiekuna prawnego/ wychowanka punktu przedszkolnego.. /nazwa punktu przedszkolnego/ lub innej osoby pełniącej rolę opiekuna spacerów/wycieczek Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosowanych przepisów niniejszym oświadczam, że: 1. posiadam znajomość przepisów bhp, zostałam w tym zakresie przeszkolona przez kierownika/opiekuna i tym samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych mojej opiece w trakcie spaceru /wycieczki; 2. zobowiązuję się rzetelnego pełnienia funkcji opiekuna wycieczki / spaceru, organizowanego w punkcie przedszkolnym - t.j do przestrzegania tych przepisów oraz wykonywania wszystkich zarządzeń wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe i organ prowadzący, w tym szczegółowego zakresu zadań i obowiązków, określonych w Procedurze dotyczącej organizacji spacerów i wycieczek. 3. Moje dane personalne: Imię i nazwisko. Nr dow. osob. seria dow.osob.. PESEL.... (data) (czytelny podpis) Za zgodność podanych w oświadczeniu danych personalnych : /podpis kierownika wycieczki/ 16

17 Załącznik Nr 6... pieczęć Fundacji Familijny Poznań DEKLARACJA NAUCZYCIELA,POMOCY NAUCZYCIELA w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mej opiece dzieci na wszystkich spacerach/wycieczkach, organizowanych dla wychowanków punktu przedszkolnego.. /nazwa punktu przedszkolnego / Oświadczam, co następuje: 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi przepisami i materiałami merytorycznymi, dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci w trakcie spacerów i wycieczek ; 2. zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków : kierownika/opiekuna; opiekuna (*niepotrzebne skreślić).spacerów i wycieczek data (podpis pracownika 17

18 Załącznik Nr 7... pieczęć Fundacji Familijny Poznań DEKLARACJA RODZICA/prawnego opiekuna/ wychowanka lub innej osoby, nie będącej pracownikiem punktu przedszkolnego, wyznaczonej do pełnienia zadań i obowiązków opiekuna spaceru / wycieczki w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mej opiece dzieci na spacerze/wycieczce do... w dniu. Oświadczam, co następuje: 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci; 2. zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna wycieczki/kierownika wycieczki* (*niepotrzebne skreślić). 3. Moje dane personalne: Imię i nazwisko. Nr dow. osob. seria dow.osob.. PESEL data (czytelny podpis) Za zgodność podanych w oświadczeniu danych personalnych : /podpis kierownika/opiekuna wycieczki 18

19 ... pieczęć fundacji OŚWIADCZENIE ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE rodziców /opiekunów prawnych / wychowanków.. /nazwa punktu przedszkolnego / Załącznik Nr 8. Oświadczam, iż po zapoznaniu się z terminem, celem, programem, środkiem transportu, miejscem zbiórek przy wyjeździe i odbiorze dziecka z wycieczki oraz warunkami finansowania wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce : do. w dniu.. /termin wycieczki/ Imię i nazwisko wychowanka Imię i nazwisko rodzica wychowanka /opiekuna prawnego/ Podpis rodzica /opiekuna prawnego/ dziecka Data.. Podpis kierownika wycieczki. przyjmującego oświadczenie 19

20 Załącznik Nr 9. pieczęć Fundacji Familijny Poznań KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)... Trasa wycieczki(imprezy). Termin realizacji.. ilość dni Grupa /nazwa punktu przedszkolnego/zespołu, wiek dzieci/. Liczba uczestników /dzieci/... Kierownik (imię i nazwisko).. Liczba opiekunów.. Środek lokomocji. OŚWIADCZENIE Zobowiązuję się do przestrzegania procedury spacerów i wycieczek i szczegółowych przepisów bezpieczeństwa : Opiekunowie wycieczki (imprezy) (imiona i nazwiska oraz czytelne podpisy) Tel. kont Tel. kont Tel. kont. 4.. Tel. kont... Kierownik/opiekun wycieczki (imprezy):. (imię i nazwisko oraz czytelny podpis)) Tel. kont. HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY): Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego Nazwa, adres, dane firmy przewozowej, tel. kont... Data wpływu karty wycieczki do zatwierdzenia ZATWIERDZAM :.. 20

21 (pieczęć, podpis osoby uprawnionej, data ) 21

22 LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI wraz z kontaktami.. /nazwa punktu przedszkolnego/ w dniu Załącznik Nr10 LISTA DZIECI (stan zgodny z zapisem frekwencji w dzienniku zajęć) l.p Imię i nazwisko dziecka PESEL dziecka Adres zamieszkania Telef. kont. do rodziców/prawnych opiekunów/ dziecka. WYKAZ DOROSŁYCH ( kierownik, opiekunowie) 22 Podpis kierownika wycieczki

23 . Załącznik Nr pieczęć fundacji EWIDENCJA SPACERÓW I WYCIECZEK PIESZYCH ZREALIZOWANYCH W. /nazwa punktu przedszkolnego W ROKU SZKOLNYM.. 23

24 .. pieczęć Fundacji familijny Poznań Data spaceru/ wycieczki pieszej Miejsce docelowe, cel spaceru/ wycieczki Ilość wychowanków biorących udział w spacerze/ wycieczce Ilość opiekunów uczestniczących w wycieczce /spacerze, podpis opiekunów 24

25 25

26 26

27 27

28 28

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE Chróścina 2007 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK. ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy

REGULAMIN WYCIECZEK. ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy REGULAMIN WYCIECZEK ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ...

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ... 4 FORMY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystki są integralną formą działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ... 4 FORMY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedszkolu Wybrane podstawy prawne dotyczące bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy w szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie

Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Dzierżoniowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Dz.U.97.57.358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU

REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Poradnik dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek 1 Publikacja Poradnik

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r. STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE Statut Przedszkola Publicznego w Rydzynie zatwierdzono jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r.

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Statut przedszkola opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51 UCHWAŁA NR 7 /2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach z dnia 27 lutego 2014 r. STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51 (tekst jednolity) Statut Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim.

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. KURATORIUM OŚWIATY w Białymstoku SO.554.6.3.2013r Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. Białystok - 2013 SPIS TREŚCI: Wstęp s. 3 I. Porady dla

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ 1. I II III Postanowienia ogólne Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH P-14-0110/1/2013/DD STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Akty wykonawcze

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne 1 6 5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 11 7 - funkcje edukacyjne, wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWA PRAWNA: STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo