Regulamin wycieczki/imprezy szkolnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wycieczki/imprezy szkolnej"

Transkrypt

1 Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie Regulamin wycieczki/imprezy szkolnej Opracowała : mgr Sylwia Skrzydlewska szkolny koordynator ds. wycieczek

2 Spis treści 1. Formy organizowania krajoznawstwa i turystyki; 2. Cele wycieczek/wyjazdów; 3. Przepisy i akty prawne regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek szkolnych; 4. Zasady organizowania wycieczek/imprez; 5. Zasady opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach zagranicznych; 6. Wymagana dokumentacja; 7. Zadania i odpowiedzialność kierownika wycieczki; 8. Zadania i odpowiedzialność opiekuna; 9. Prawa i obowiązki uczestnika wycieczki; 10. Załączniki: 1. Karta wycieczki/imprezy szkolnej 2. Regulamin uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej 3. Lista uczestników wycieczki/imprezy 4. Oświadczenie kierownika wycieczki/imprezy 5. Oświadczenie opiekunów wycieczki/imprezy 6. Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników na udział w wycieczce/imprezie 7. Dokument poświadczający Ubezpieczenie grupy 8. Podsumowanie wycieczki/imprezy (ocena stopnia realizacji programu wycieczki/imprezy po jej zakończeniu); 2

3 1. Formy organizowania krajoznawstwa i turystyki 1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, 2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane dalej wycieczkami", 3) imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, rajdy, wyprawy geograficzne 4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem, 5) imprezy wyjazdowe- związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne - zwane dalej imprezami". 2. Cele wycieczek/imprez poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, poznawanie kultury i języka innych państw, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, podnoszenie sprawności fizycznej, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie patologii społecznej, poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. ( Przygotowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516). ) 3

4 W programie wycieczki/ imprezy należy starać się uwzględnić następujące zadania: 1) Wzmocnienie zdrowia i sprawności fizycznej przez: prowadzenie w możliwie największym zakresie zajęć z wychowania fizycznego; stosowanie rodzaju i tempa zajęć w zależności od wieku, płci, rozwoju fizycznego i stanu zdrowia dzieci; możliwie najczęstszego przebywania dzieci na świeżym powietrzu zapewnienie dzieciom dostatecznej ilości godzin na odpoczynek stwarzanie warunków pełnej regeneracji systemu nerwowego dzieci przez pozostawienie pewnej ilości czasu na zajęcia własne indywidualne, bądź w małych grupach, przestrzegania całkowitej ciszy w placówce podczas snu uczestników. 2) Kształtowanie nawyków higieny osobistej. 3) Kształtowanie zasad kulturalnego współżycia: zorganizowanie w pierwszych dniach pobytu zajęć integracyjnych; wytworzenie w grupie dobrej atmosfery wychowawczej; przestrzeganie i utrwalanie form grzecznościowych; utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem. 4) Rozwijanie poczucia piękna, wrażliwości estetycznej. 5) Samoobsługa i prace społecznie użyteczne. 3. Przepisy i akty prawne regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek szkolnych 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516). 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U Nr 12 poz. 67). 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095). 4

5 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358). 5) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.) 6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). 7) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.). 8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.). 9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752). 10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie zakresu, organizacji i form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U Nr 87 poz. 441/92, Dz. U Nr 4 poz. 31/96 r.). 11) Statut Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w Chorzowie. 4. Zasady organizowania wycieczek/imprez 1) Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 2) Dobra organizacja szkolnego wyjazdu wymaga wielu działań poprzez odpowiednie przygotowanie, przebieg i podsumowanie. 3) Dokumentacja wycieczki / imprezy powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach - z których, jeden pozostaje w szkole, a drugi zabiera ze sobą kierownik. 4) Na wycieczce programowej lub turystyczno - krajoznawczej / bądź innej imprezie odbywającej się poza terenem szkoły, w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę zapewnia minimum jedna osoba nad grupą do 30 uczniów. 5

6 5) Jeżeli wycieczka odbywa się poza terenem szkoły i korzysta się z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość w której znajduje się szkoła, opiekę zapewnia minimum jedna osoba nad grupą do 15 uczniów. 6) Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki, który ma obowiązek ustalić liczbę i nazwiska opiekunów wycieczki i przygotować dokumentacje wycieczki. 7) Program i harmonogram wycieczki powinien być uzgodniony z uczniami i ich rodzicami. 8) Rodzice zobowiązani są do poinformowania kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka i wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w czasie wycieczki. 9) Uczestnicy wycieczki muszą być ubezpieczeni! 10) Każda wycieczka / impreza powinna rozpocząć się i zakończyć przy szkole. 11) Indywidualne życzenia rodziców dotyczące odbioru uczniów w innym miejscu niż wcześniej ustalone, mogą być uwzględnione wyłącznie na ich pisemną prośbę. 12) Z wycieczek / imprez kończących się po godzinie 22.00, dzieci powinny wracać do domów pod opieką osób dorosłych. 13) W uzasadnionych przypadkach, zbiórka i zakończenie wycieczki / imprezy może być wyznaczone w innym miejscu wówczas, należy o tym fakcie poinformować rodziców. 14) Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. 15) Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 16) W wycieczkach turystyczno krajoznawczych, sportowo rekreacyjnych i turystyki kwalifikowanej nie mogą brać uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie określone w karcie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. 17) Uczniowie niepełnosprawni mogą brać udział w wycieczkach o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Organizator powinien zapewnić warunki dla zaspokojenia potrzeb wynikających z racji niepełnosprawności ucznia. Zobowiązany jest również do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa uczestnikom. 6

7 5. Zasady opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach zagranicznych: 1) Aby zapewnić uczniom biorącym udział w wycieczkach zagranicznych pełne bezpieczeństwo, ustala się następujący przydział opiekunów: - jeden opiekun na 10 uczestników podczas korzystania w czasie podróży pociągiem - jeden opiekun na 10 osób w przypadku opieki podczas zwiedzania obiektów kultury - jeden opiekun na 15 uczniów podczas podróży autokarem - jeden opiekun na 10 uczestników wycieczek górskich - jeden opiekun na 5 uczestników wycieczek wysokogórskich - jeden opiekun na 7 uczestników wycieczek rowerowych 2) Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest boisko szkolne, skąd uczniowie udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców. 3) Przed wyruszeniem na wycieczkę należy przypomnieć jej uczestnikom zasady bezpieczeństwa i sposoby zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 4) Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do miejsca docelowego opiekunowie obowiązani są każdorazowo sprawdzić stan liczebny grupy. 5) Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. 6) Wszyscy uczestnicy wycieczek zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 7) Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek zagranicznych są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły - 24 godziny na dobę. 8) W razie wypadku uczestników wycieczki zastosowania mają przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 9) W razie potrzeby kierownik wycieczki i opiekun powinien umieć udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. 10) W razie konieczności angażowania służb ratunkowych należy korzystać z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego ) W wycieczkach zagranicznych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 7

8 12) Koszty pobytu kierownika wycieczki oraz opiekunów pokrywają uczestnicy wycieczki. 13) Rodzice uczniów wyjeżdżających na wycieczki lub imprezy zagraniczne zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach, uczuleniach i innych przeciwwskazaniach. 14) Kierownik oraz opiekunowie mogą podawać uczestnikom wycieczki lekarstwa zgodnie z zaleceniami lekarza i za pisemną zgodą rodziców. 15) Przed wyjazdem zagranicznym należy przeprowadzić z uczestnikami pogadankę na temat bezpiecznego zachowania zasad ruchu drogowego, kultury zachowania, kultury i podstawowych obyczajów kraju, do którego udają się uczniowie oraz zapoznać wszystkich uczniów z ogólnym regulaminem wycieczki. 16) W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się na wycieczkę, musi zostać skreślony z listy uczestników przed wyjazdem, a dyrektor szkoły musi zostać powiadomiony o zmianie. 17) Zalecenia dla kierownika wycieczki autokarowej: 1. Sprawdź, czy autokar przeznaczony do przewozu dzieci i młodzieży jest oznaczony z tyłu i z przodu kwadratowymi tarczami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. 2. Sprawdź, czy kierowca ma świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru (jest ważne przez 6 miesięcy). 3. Zainteresuj się stanem zdrowia uczniów może któryś z nich ma chorobę lokomocyjną lub inne schorzenie. Sprawdź, czy zabrali ze sobą zalecone przez lekarza lekarstwa. 4. Sprawdź, czy w autokarze jest dostępny przynajmniej jeden telefon komórkowy. 5. Sprawdź listę obecności uczestników. 6. Usadź wszystkich na miejscach i sprawdź, czy nikt nie został na parkingu. 7. Sprawdź właściwe ulokowanie bagażu podręcznego na półkach/w schowkach autokaru. 8. Sprawdź, czy w autokarze są dwie sprawne gaśnice. 9. Zadbaj, by w autokarze znalazła się apteczka. 10. Sprawdź, czy wejścia do autokaru i przejścia są wolne od bagaży (co w razie ewakuacji ułatwi szybkie opuszczenie pojazdu). 11. Zapoznaj uczniów z podstawowymi zasadami jazdy autokarem: W czasie jazdy nie wolno chodzić po autobusie; stawać na siedzeniach; siedzieć tyłem; wychylać się przez okna; wyrzucać śmieci przez okna, hałasować; zapalać światła wewnątrz autokaru podczas jazdy nocą. 12. Sprawdź, czy w trakcie jazdy autokarem zamek w drzwiach nie jest zablokowany (w razie wypadku drzwi autokaru muszą się łatwo otworzyć). 13. Zajmij miejsce przy przednim wejściu do autokaru. 14. Zwróć uwagę, czy kierowca nie rozmawia przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia pojazdu. 15. Pamiętaj o przerwach na rozprostowanie kości, spożycie posiłku, toaletę i przewietrzenie autokaru. 8

9 16. Podczas tankowania paliwa na stacji benzynowej wskazane jest, aby uczestnicy wycieczki wysiedli z autokaru. 17. Staraj się unikać podróżowania nocą, gdyż ryzyko wypadku nocą wzrasta ponad dwukrotnie. Jeżeli już musicie jechać nocą, to pamiętaj: w ciemnościach, deszczu lub we mgle zmniejsza się widoczność. Zwróć uwagę, by kierowca ograniczył prędkość, nasilił uwagę, korzystał z dróg znanych i uczęszczanych. Zadbaj, by robił przerwy, gdy tylko poczuje zmęczenie. Rozmawiaj z nim. 18. Bądź wsparciem dla kierowcy, służ mu pomocą. 19. Pamiętaj, że postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, na oznakowanych parkingach. 20. Sprawdź, czy podczas wsiadania i wysiadania pasażerów z pojazdu kierowca włączył światła awaryjne. 21. Po każdym przystanku ponownie czytaj listę obecności. Niedopuszczalna jest forma sprawdzania: Kogo nie ma?. 22. W razie wypadku autokaru: ewakuuj uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce; wezwij pogotowie ratunkowe i policję; udziel pierwszej pomocy ofiarom wypadku; nie podejmuj czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku; pozostań na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się, to niezwłocznie wróć na miejsce. 23. W razie awarii/wypadku autokaru: w miarę możliwości zjedźcie na pobocze; sprawdź, czy kierowca na autostradzie i drodze ekspresowej włączył światła awaryjne i umieścił ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 100 metrów za autokarem; sprawdź, czy kierowca poza obszarem zabudowanym włączył światła awaryjne oraz umieścił trójkąt ostrzegawczy w odległości metrów za pojazdem; sprawdź, czy kierowca na obszarze zabudowanym włączył światła awaryjne i umieścił za pojazdem lub na nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy. 24. Po zakończeniu podróży sprawdź, czy: zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników; uczniowie zostawili po sobie porządek; uczniowie nie uszkodzili autokaru. 9

10 6. Wymagana dokumentacja W celu zatwierdzenia wycieczki przez Dyrektora szkoły należy przygotować następujące dokumenty: 1) Karta wycieczki/imprezy szkolnej wraz z programem i szczegółowym harmonogramem, zawierająca zadania i zakres obowiązków kierownika, opiekuna wycieczki/ imprezy (2 egzemplarze, jeden pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki) - z podpisami nauczycieli opiekunów i kierownika wycieczki; 2) Regulamin uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej uczniowie zapoznają się z tym dokumentem i podpisują oświadczenie, że będą przestrzegać podanych zasad; zaś rodzice, że zostali o nich powiadomieni. Uczestnicy wycieczki i ich rodzice muszą znać konsekwencje złamania ustaleń; 3) Lista uczestników wycieczki/imprezy zawierająca: nazwisko i imię, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego do rodziców, numer PESEL; 4) Oświadczenie kierownika wycieczki/imprezy wraz z jego podpisem; 5) Oświadczenie opiekunów wycieczki/imprezy z podpisami tych osób; 6) Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników na udział w wycieczce/imprezie zawierająca: nazwisko i imię uczestnika, termin i miejsce wycieczki/imprezy, oświadczenie rodzica/ opiekuna o stanie zdrowia dziecka, podpis rodzica/opiekuna; 7) Dokument poświadczający Ubezpieczenie grupy zawierający nr polisy (przy każdym wyjeździe można dodatkowo ubezpieczyć grupę); 8) Podsumowanie wycieczki/imprezy (ocena stopnia realizacji programu wycieczki/imprezy po jej zakończeniu); 9) Delegacja służbowa dla nauczycieli. Powyższe dokumenty znajdują się w sekretariacie szkoły i zostają udostępnione osobom organizującym wycieczki/imprezy szkolne. 10

11 7. Zadania i odpowiedzialność kierownika wycieczki/imprezy 1) Kierownika wycieczki szkolnej programowej lub turystyczno - krajoznawczej / bądź innej imprezy wyznacza Dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych posiadających kwalifikacje odpowiednie do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. 2) Kierownikiem wycieczki / imprezy może być także inna osoba, wyznaczona przez Dyrektora szkoły, która: a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, b) jest instruktorem harcerskim, c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, innego przodownika, instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 3) Kierownikiem obozu wędrownego, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ppkt c. 4) Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ppkt c, bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu. 5) Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 11

12 dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy, dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu. 8. Zadania i odpowiedzialność opiekuna wycieczki/imprezy Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba. Opiekun w szczególności: sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 9. Prawa i obowiązki uczestnika wycieczki Uczestnicy wycieczki mają prawo do: zgłaszania propozycji programu i sposobu organizacji wycieczki, uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie, korzystania z pomocy kierownika, opiekunów i innych uczestników wycieczki, uwzględniania ich szczególnych potrzeb w czasie wycieczki (stosowanie leków, zapobieganie alergii, specjalne wyżywienie itp.), harmonijnego podziału czasu z uwzględnieniem wypoczynku. Uczestnicy wycieczki mają obowiązek: przestrzegania regulaminu wycieczki, informowania kierownika o problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wycieczki, posiadania legitymacji szkolnej, stosowania się do poleceń kierownika i opiekunów wycieczki, posiadania ubrania i obuwia dostosowanego do warunków wycieczki. 12

13 10. Załączniki: 1. Karta wycieczki/imprezy szkolnej 2. Regulamin uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej 3. Lista uczestników wycieczki/imprezy 4. Oświadczenia kierownika wycieczki/imprezy 5. Oświadczenie opiekunów wycieczki/imprezy 6. Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników na udział w wycieczce/imprezie 7. Podsumowanie wycieczki/imprezy (ocena stopnia realizacji programu wycieczki/imprezy po jej zakończeniu) 13

14 Załącznik 1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. (poz. 1516) KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) Trasa wycieczki (imprezy) Termin...ilość dni...klasa/grupa... Liczba uczestników... Kierownik (imię i nazwisko)... Liczba opiekunów... Środek lokomocji:... OŚWIADCZENIE Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. Opiekunowie wycieczki (imprezy) (imiona i nazwiska oraz podpisy) Kierownik wycieczki (imprezy) (podpis)... HARMONOGRAM WYCIECZKI IMPREZY Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny: Zatwierdzam:... (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

15 Załącznik 2.. (pieczęć szkoły) REGULAMIN uczestnika wycieczki / imprezy szkolnej Uczestnikom wycieczki / imprezy nie wolno: 1. Samowolnie oddalać się od grupy; 2. Rozmawiać z obcymi oraz przyjmować od nich cukierków i innych prezentów; 3. Spóźniać się na posiłki i zbiórki; 4. Niszczyć cudzego mienia; 5. Krzyczeć i zakłócać cisze4 i porządek; 6. Wychylać się / wychodzić przez balkon / okno; 7. Niszczyć roślin i płoszyć zwierzęta; 8. Palić papierosów, spożywać alkoholu lub innych używek. Uczestnik wycieczki / imprezy powinien: 1. Słuchać i stosować się do poleceń kierownika / opiekuna; 2. Słuchać przewodnika / pilota; 3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany; 4. Informować o zauważonym niebezpieczeństwie; 5. Trzymać się grupy; 6. Dbać o czystość i porządek; 7. Przestrzegać ciszy nocnej; 8. Godnie reprezentować szkołę.

16 Załącznik 3.. (pieczęć szkoły) Chorzów, dnia.. 20 r. Lista uczestników wycieczki do Lp. Imię i nazwisko Adres Telefon Pesel Klasa 1. ul. 2. ul. 3. ul. 4. ul. 5. ul. 6. ul. 7. ul. 8. ul. 9. ul. 10. ul. 11. ul. 12. ul. 13. ul. 14. ul. 15. ul. 16. ul. 17. ul. 18. ul.

17 19. ul. 20. ul. 21. ul. 22. ul. 23. ul. 24. ul. 25. ul. 26. ul. 27. ul. 28. ul. 29. ul. 30. ul. Op. Op. Op. ul. ul. ul. Polisa 20 / 20 nr z dnia.. 20 r... (podpis kierownika).... (podpisy opiekunów) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

18 Załącznik 4.. (pieczęć szkoły).. data O Ś W I A D C Z E N I E KIEROWNIKA WYCIECZKI/IMPREZY Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na wycieczkach / imprezach dla dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności dbałości o zdrowie tych osób. Ponadto zobowiązuję się do: 1. Przestrzegania zasad i wskazówek zawartych w przepisach dotyczących organizacji wycieczek / imprez szkolnych. 2. Sprawdzenia ubezpieczenia uczestników wycieczki / imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 3. Sporządzenia dokumentacji wycieczki / imprezy, w tym: opracowania programu i harmonogramu, wypełnienia karty wycieczki, przygotowania listy uczestników, przygotowania regulaminu i zapoznania z nim wszystkich uczestników, przygotowania oświadczeń: kierownika, opiekunów, uczniów i ich rodziców. 4. Zebrania (w miarę możliwości) dodatkowych informacji o uczestnikach wycieczki / imprezy, w tym: o ich stanie zdrowia i przyjmowanych środkach farmaceutycznych. 5. Zapewnienia warunków do pełnej realizacji programu i przestrzegania regulaminu wycieczki / imprezy oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie. 6. Zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienia warunków do ich przestrzegania. 7. Określenia zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu wycieczki / imprezy oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom. 8. Określenia programowych zadań dla uczestników wycieczki / imprezy. 9. Określenia oczekiwanego od uczestników wycieczki / imprezy wyposażenia w ekwipunek i sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy. 10. Zorganizowania transportu, wyżywienia i noclegów dla wszystkich uczestników. 11. Dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację i realizację wycieczki / imprezy. 12. Dokonania podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki / imprezy po jej zakończeniu.. (podpis kierownika wycieczki / imprezy) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

19 Załącznik 5.. (pieczęć szkoły).. data O Ś W I A D C Z E N I E OPIEKUNA WYCIECZKI/IMPREZY Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na wycieczkach / imprezach dla dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności dbałości o zdrowie tych osób. Ponadto zobowiązuję się do: 1. Współdziałania z kierownikiem w zakresie pełnej realizacji programu i harmonogramu wycieczki / imprezy. 2. Nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników wycieczki / imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 3. Nadzoru nad wykonywaniem przez uczestników wycieczki / imprezy programowych i ponadprogramowych zadań. 4. Nadzoru nad stanem zdrowia podopiecznych i ewentualnym przyjmowaniem przez nich zaleconych środków farmaceutycznych. 5. Wykonywania wszystkich zadań zleconych przez kierownika wycieczki / imprezy. 6. Przestrzegania zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu.. (podpis kierownika wycieczki / imprezy) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

20 Załącznik 6 ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ/IMPREZĘ Chorzów, dnia (imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna dziecka)... (adres)... OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo / udział mojej córki / mojego syna*..., uczennicy / ucznia* klasy... w roku szkolnym... w wycieczce klasowej / szkolnej * do......, organizowanej przez (nazwa organizatora, adres) w terminie od dnia... do dnia... Syn/córka będzie przestrzegał(a) Regulaminu uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej. Zostałem(am) poinformowany(a), że rażące naruszenie w/w Regulaminu, może spowodować obniżenie końcowej oceny z zachowania do nagannej włącznie. Wobec rażącego złamania w/w Regulaminu, zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki/imprezy. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko. Informuję, że dziecko jest uczulone / w trakcie leczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.... data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

21 Załącznik 7 Chorzów, dnia.... (pieczęć szkoły) Podsumowanie wycieczki/imprezy Założenia i cele wycieczki - zostały zrealizowane Trasa wycieczki. zgodna z kartą wycieczki, trasa nie uległa zmianie. Termin. zgodny z kartą wycieczki Klasa/y biorące udział w wycieczce zgodny z kartą wycieczki Liczba uczestników...zgodna z kartą wycieczki oraz listą uczniów i opiekunów Podsumowanie i ocena stopnia realizacji wycieczki szkolnej: Wycieczka szkolna odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi Opiekunowie wycieczki (imprezy) (imiona i nazwiska oraz podpisy) Kierownik wycieczki (imprezy) (podpis)... Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny Zatwierdzam... (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

22

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystki są integralną formą działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE Chróścina 2007 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ... 4 FORMY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK. ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy

REGULAMIN WYCIECZEK. ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy REGULAMIN WYCIECZEK ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie

Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Dzierżoniowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Dz.U.97.57.358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ... 4 FORMY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU

REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedszkolu Wybrane podstawy prawne dotyczące bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy w szkołach

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim.

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. KURATORIUM OŚWIATY w Białymstoku SO.554.6.3.2013r Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. Białystok - 2013 SPIS TREŚCI: Wstęp s. 3 I. Porady dla

Bardziej szczegółowo

I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami) Ar t. 33, ust. 2 pkt 7 Nadzorowi podlega

I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami) Ar t. 33, ust. 2 pkt 7 Nadzorowi podlega Wybrane podstawy prawne dotyczące bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy w szkołach i placówkach oświatowych I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r. STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE Statut Przedszkola Publicznego w Rydzynie zatwierdzono jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Poradnik dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek 1 Publikacja Poradnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. WSTĘP 1. Niniejszy regulamin został opracowany przez rady pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Krasocinie, Publicznego Gimnazjum w Krasocinie i Samorządowego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne 1 6 5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 11 7 - funkcje edukacyjne, wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 8 kwietnia 2013r. Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51 UCHWAŁA NR 7 /2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach z dnia 27 lutego 2014 r. STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51 (tekst jednolity) Statut Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie Publiczne Przedszkole w Daniszynie Daniszyn 127 B 63-410 Ostrów Wlkp. 2 tel. 062 7348410 e-mail: ppdaniszyn@interia.pl Statut Publicznego Przedszkola w Daniszynie WSTĘP 1. Przedszkole działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r.

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Statut przedszkola opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo