Regulamin wycieczki/imprezy szkolnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wycieczki/imprezy szkolnej"

Transkrypt

1 Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie Regulamin wycieczki/imprezy szkolnej Opracowała : mgr Sylwia Skrzydlewska szkolny koordynator ds. wycieczek

2 Spis treści 1. Formy organizowania krajoznawstwa i turystyki; 2. Cele wycieczek/wyjazdów; 3. Przepisy i akty prawne regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek szkolnych; 4. Zasady organizowania wycieczek/imprez; 5. Zasady opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach zagranicznych; 6. Wymagana dokumentacja; 7. Zadania i odpowiedzialność kierownika wycieczki; 8. Zadania i odpowiedzialność opiekuna; 9. Prawa i obowiązki uczestnika wycieczki; 10. Załączniki: 1. Karta wycieczki/imprezy szkolnej 2. Regulamin uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej 3. Lista uczestników wycieczki/imprezy 4. Oświadczenie kierownika wycieczki/imprezy 5. Oświadczenie opiekunów wycieczki/imprezy 6. Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników na udział w wycieczce/imprezie 7. Dokument poświadczający Ubezpieczenie grupy 8. Podsumowanie wycieczki/imprezy (ocena stopnia realizacji programu wycieczki/imprezy po jej zakończeniu); 2

3 1. Formy organizowania krajoznawstwa i turystyki 1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, 2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane dalej wycieczkami", 3) imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, rajdy, wyprawy geograficzne 4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem, 5) imprezy wyjazdowe- związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne - zwane dalej imprezami". 2. Cele wycieczek/imprez poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, poznawanie kultury i języka innych państw, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, podnoszenie sprawności fizycznej, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie patologii społecznej, poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. ( Przygotowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516). ) 3

4 W programie wycieczki/ imprezy należy starać się uwzględnić następujące zadania: 1) Wzmocnienie zdrowia i sprawności fizycznej przez: prowadzenie w możliwie największym zakresie zajęć z wychowania fizycznego; stosowanie rodzaju i tempa zajęć w zależności od wieku, płci, rozwoju fizycznego i stanu zdrowia dzieci; możliwie najczęstszego przebywania dzieci na świeżym powietrzu zapewnienie dzieciom dostatecznej ilości godzin na odpoczynek stwarzanie warunków pełnej regeneracji systemu nerwowego dzieci przez pozostawienie pewnej ilości czasu na zajęcia własne indywidualne, bądź w małych grupach, przestrzegania całkowitej ciszy w placówce podczas snu uczestników. 2) Kształtowanie nawyków higieny osobistej. 3) Kształtowanie zasad kulturalnego współżycia: zorganizowanie w pierwszych dniach pobytu zajęć integracyjnych; wytworzenie w grupie dobrej atmosfery wychowawczej; przestrzeganie i utrwalanie form grzecznościowych; utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem. 4) Rozwijanie poczucia piękna, wrażliwości estetycznej. 5) Samoobsługa i prace społecznie użyteczne. 3. Przepisy i akty prawne regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek szkolnych 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516). 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U Nr 12 poz. 67). 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095). 4

5 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358). 5) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.) 6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). 7) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.). 8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.). 9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752). 10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie zakresu, organizacji i form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U Nr 87 poz. 441/92, Dz. U Nr 4 poz. 31/96 r.). 11) Statut Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w Chorzowie. 4. Zasady organizowania wycieczek/imprez 1) Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 2) Dobra organizacja szkolnego wyjazdu wymaga wielu działań poprzez odpowiednie przygotowanie, przebieg i podsumowanie. 3) Dokumentacja wycieczki / imprezy powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach - z których, jeden pozostaje w szkole, a drugi zabiera ze sobą kierownik. 4) Na wycieczce programowej lub turystyczno - krajoznawczej / bądź innej imprezie odbywającej się poza terenem szkoły, w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę zapewnia minimum jedna osoba nad grupą do 30 uczniów. 5

6 5) Jeżeli wycieczka odbywa się poza terenem szkoły i korzysta się z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość w której znajduje się szkoła, opiekę zapewnia minimum jedna osoba nad grupą do 15 uczniów. 6) Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki, który ma obowiązek ustalić liczbę i nazwiska opiekunów wycieczki i przygotować dokumentacje wycieczki. 7) Program i harmonogram wycieczki powinien być uzgodniony z uczniami i ich rodzicami. 8) Rodzice zobowiązani są do poinformowania kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka i wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w czasie wycieczki. 9) Uczestnicy wycieczki muszą być ubezpieczeni! 10) Każda wycieczka / impreza powinna rozpocząć się i zakończyć przy szkole. 11) Indywidualne życzenia rodziców dotyczące odbioru uczniów w innym miejscu niż wcześniej ustalone, mogą być uwzględnione wyłącznie na ich pisemną prośbę. 12) Z wycieczek / imprez kończących się po godzinie 22.00, dzieci powinny wracać do domów pod opieką osób dorosłych. 13) W uzasadnionych przypadkach, zbiórka i zakończenie wycieczki / imprezy może być wyznaczone w innym miejscu wówczas, należy o tym fakcie poinformować rodziców. 14) Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. 15) Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 16) W wycieczkach turystyczno krajoznawczych, sportowo rekreacyjnych i turystyki kwalifikowanej nie mogą brać uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie określone w karcie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. 17) Uczniowie niepełnosprawni mogą brać udział w wycieczkach o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Organizator powinien zapewnić warunki dla zaspokojenia potrzeb wynikających z racji niepełnosprawności ucznia. Zobowiązany jest również do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa uczestnikom. 6

7 5. Zasady opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach zagranicznych: 1) Aby zapewnić uczniom biorącym udział w wycieczkach zagranicznych pełne bezpieczeństwo, ustala się następujący przydział opiekunów: - jeden opiekun na 10 uczestników podczas korzystania w czasie podróży pociągiem - jeden opiekun na 10 osób w przypadku opieki podczas zwiedzania obiektów kultury - jeden opiekun na 15 uczniów podczas podróży autokarem - jeden opiekun na 10 uczestników wycieczek górskich - jeden opiekun na 5 uczestników wycieczek wysokogórskich - jeden opiekun na 7 uczestników wycieczek rowerowych 2) Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest boisko szkolne, skąd uczniowie udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców. 3) Przed wyruszeniem na wycieczkę należy przypomnieć jej uczestnikom zasady bezpieczeństwa i sposoby zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 4) Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do miejsca docelowego opiekunowie obowiązani są każdorazowo sprawdzić stan liczebny grupy. 5) Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. 6) Wszyscy uczestnicy wycieczek zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 7) Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek zagranicznych są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły - 24 godziny na dobę. 8) W razie wypadku uczestników wycieczki zastosowania mają przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 9) W razie potrzeby kierownik wycieczki i opiekun powinien umieć udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. 10) W razie konieczności angażowania służb ratunkowych należy korzystać z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego ) W wycieczkach zagranicznych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 7

8 12) Koszty pobytu kierownika wycieczki oraz opiekunów pokrywają uczestnicy wycieczki. 13) Rodzice uczniów wyjeżdżających na wycieczki lub imprezy zagraniczne zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach, uczuleniach i innych przeciwwskazaniach. 14) Kierownik oraz opiekunowie mogą podawać uczestnikom wycieczki lekarstwa zgodnie z zaleceniami lekarza i za pisemną zgodą rodziców. 15) Przed wyjazdem zagranicznym należy przeprowadzić z uczestnikami pogadankę na temat bezpiecznego zachowania zasad ruchu drogowego, kultury zachowania, kultury i podstawowych obyczajów kraju, do którego udają się uczniowie oraz zapoznać wszystkich uczniów z ogólnym regulaminem wycieczki. 16) W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się na wycieczkę, musi zostać skreślony z listy uczestników przed wyjazdem, a dyrektor szkoły musi zostać powiadomiony o zmianie. 17) Zalecenia dla kierownika wycieczki autokarowej: 1. Sprawdź, czy autokar przeznaczony do przewozu dzieci i młodzieży jest oznaczony z tyłu i z przodu kwadratowymi tarczami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. 2. Sprawdź, czy kierowca ma świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru (jest ważne przez 6 miesięcy). 3. Zainteresuj się stanem zdrowia uczniów może któryś z nich ma chorobę lokomocyjną lub inne schorzenie. Sprawdź, czy zabrali ze sobą zalecone przez lekarza lekarstwa. 4. Sprawdź, czy w autokarze jest dostępny przynajmniej jeden telefon komórkowy. 5. Sprawdź listę obecności uczestników. 6. Usadź wszystkich na miejscach i sprawdź, czy nikt nie został na parkingu. 7. Sprawdź właściwe ulokowanie bagażu podręcznego na półkach/w schowkach autokaru. 8. Sprawdź, czy w autokarze są dwie sprawne gaśnice. 9. Zadbaj, by w autokarze znalazła się apteczka. 10. Sprawdź, czy wejścia do autokaru i przejścia są wolne od bagaży (co w razie ewakuacji ułatwi szybkie opuszczenie pojazdu). 11. Zapoznaj uczniów z podstawowymi zasadami jazdy autokarem: W czasie jazdy nie wolno chodzić po autobusie; stawać na siedzeniach; siedzieć tyłem; wychylać się przez okna; wyrzucać śmieci przez okna, hałasować; zapalać światła wewnątrz autokaru podczas jazdy nocą. 12. Sprawdź, czy w trakcie jazdy autokarem zamek w drzwiach nie jest zablokowany (w razie wypadku drzwi autokaru muszą się łatwo otworzyć). 13. Zajmij miejsce przy przednim wejściu do autokaru. 14. Zwróć uwagę, czy kierowca nie rozmawia przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia pojazdu. 15. Pamiętaj o przerwach na rozprostowanie kości, spożycie posiłku, toaletę i przewietrzenie autokaru. 8

9 16. Podczas tankowania paliwa na stacji benzynowej wskazane jest, aby uczestnicy wycieczki wysiedli z autokaru. 17. Staraj się unikać podróżowania nocą, gdyż ryzyko wypadku nocą wzrasta ponad dwukrotnie. Jeżeli już musicie jechać nocą, to pamiętaj: w ciemnościach, deszczu lub we mgle zmniejsza się widoczność. Zwróć uwagę, by kierowca ograniczył prędkość, nasilił uwagę, korzystał z dróg znanych i uczęszczanych. Zadbaj, by robił przerwy, gdy tylko poczuje zmęczenie. Rozmawiaj z nim. 18. Bądź wsparciem dla kierowcy, służ mu pomocą. 19. Pamiętaj, że postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, na oznakowanych parkingach. 20. Sprawdź, czy podczas wsiadania i wysiadania pasażerów z pojazdu kierowca włączył światła awaryjne. 21. Po każdym przystanku ponownie czytaj listę obecności. Niedopuszczalna jest forma sprawdzania: Kogo nie ma?. 22. W razie wypadku autokaru: ewakuuj uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce; wezwij pogotowie ratunkowe i policję; udziel pierwszej pomocy ofiarom wypadku; nie podejmuj czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku; pozostań na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się, to niezwłocznie wróć na miejsce. 23. W razie awarii/wypadku autokaru: w miarę możliwości zjedźcie na pobocze; sprawdź, czy kierowca na autostradzie i drodze ekspresowej włączył światła awaryjne i umieścił ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 100 metrów za autokarem; sprawdź, czy kierowca poza obszarem zabudowanym włączył światła awaryjne oraz umieścił trójkąt ostrzegawczy w odległości metrów za pojazdem; sprawdź, czy kierowca na obszarze zabudowanym włączył światła awaryjne i umieścił za pojazdem lub na nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy. 24. Po zakończeniu podróży sprawdź, czy: zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników; uczniowie zostawili po sobie porządek; uczniowie nie uszkodzili autokaru. 9

10 6. Wymagana dokumentacja W celu zatwierdzenia wycieczki przez Dyrektora szkoły należy przygotować następujące dokumenty: 1) Karta wycieczki/imprezy szkolnej wraz z programem i szczegółowym harmonogramem, zawierająca zadania i zakres obowiązków kierownika, opiekuna wycieczki/ imprezy (2 egzemplarze, jeden pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki) - z podpisami nauczycieli opiekunów i kierownika wycieczki; 2) Regulamin uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej uczniowie zapoznają się z tym dokumentem i podpisują oświadczenie, że będą przestrzegać podanych zasad; zaś rodzice, że zostali o nich powiadomieni. Uczestnicy wycieczki i ich rodzice muszą znać konsekwencje złamania ustaleń; 3) Lista uczestników wycieczki/imprezy zawierająca: nazwisko i imię, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego do rodziców, numer PESEL; 4) Oświadczenie kierownika wycieczki/imprezy wraz z jego podpisem; 5) Oświadczenie opiekunów wycieczki/imprezy z podpisami tych osób; 6) Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników na udział w wycieczce/imprezie zawierająca: nazwisko i imię uczestnika, termin i miejsce wycieczki/imprezy, oświadczenie rodzica/ opiekuna o stanie zdrowia dziecka, podpis rodzica/opiekuna; 7) Dokument poświadczający Ubezpieczenie grupy zawierający nr polisy (przy każdym wyjeździe można dodatkowo ubezpieczyć grupę); 8) Podsumowanie wycieczki/imprezy (ocena stopnia realizacji programu wycieczki/imprezy po jej zakończeniu); 9) Delegacja służbowa dla nauczycieli. Powyższe dokumenty znajdują się w sekretariacie szkoły i zostają udostępnione osobom organizującym wycieczki/imprezy szkolne. 10

11 7. Zadania i odpowiedzialność kierownika wycieczki/imprezy 1) Kierownika wycieczki szkolnej programowej lub turystyczno - krajoznawczej / bądź innej imprezy wyznacza Dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych posiadających kwalifikacje odpowiednie do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. 2) Kierownikiem wycieczki / imprezy może być także inna osoba, wyznaczona przez Dyrektora szkoły, która: a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, b) jest instruktorem harcerskim, c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, innego przodownika, instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 3) Kierownikiem obozu wędrownego, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ppkt c. 4) Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ppkt c, bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu. 5) Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 11

12 dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy, dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu. 8. Zadania i odpowiedzialność opiekuna wycieczki/imprezy Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba. Opiekun w szczególności: sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 9. Prawa i obowiązki uczestnika wycieczki Uczestnicy wycieczki mają prawo do: zgłaszania propozycji programu i sposobu organizacji wycieczki, uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie, korzystania z pomocy kierownika, opiekunów i innych uczestników wycieczki, uwzględniania ich szczególnych potrzeb w czasie wycieczki (stosowanie leków, zapobieganie alergii, specjalne wyżywienie itp.), harmonijnego podziału czasu z uwzględnieniem wypoczynku. Uczestnicy wycieczki mają obowiązek: przestrzegania regulaminu wycieczki, informowania kierownika o problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wycieczki, posiadania legitymacji szkolnej, stosowania się do poleceń kierownika i opiekunów wycieczki, posiadania ubrania i obuwia dostosowanego do warunków wycieczki. 12

13 10. Załączniki: 1. Karta wycieczki/imprezy szkolnej 2. Regulamin uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej 3. Lista uczestników wycieczki/imprezy 4. Oświadczenia kierownika wycieczki/imprezy 5. Oświadczenie opiekunów wycieczki/imprezy 6. Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników na udział w wycieczce/imprezie 7. Podsumowanie wycieczki/imprezy (ocena stopnia realizacji programu wycieczki/imprezy po jej zakończeniu) 13

14 Załącznik 1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. (poz. 1516) KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) Trasa wycieczki (imprezy) Termin...ilość dni...klasa/grupa... Liczba uczestników... Kierownik (imię i nazwisko)... Liczba opiekunów... Środek lokomocji:... OŚWIADCZENIE Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. Opiekunowie wycieczki (imprezy) (imiona i nazwiska oraz podpisy) Kierownik wycieczki (imprezy) (podpis)... HARMONOGRAM WYCIECZKI IMPREZY Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny: Zatwierdzam:... (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

15 Załącznik 2.. (pieczęć szkoły) REGULAMIN uczestnika wycieczki / imprezy szkolnej Uczestnikom wycieczki / imprezy nie wolno: 1. Samowolnie oddalać się od grupy; 2. Rozmawiać z obcymi oraz przyjmować od nich cukierków i innych prezentów; 3. Spóźniać się na posiłki i zbiórki; 4. Niszczyć cudzego mienia; 5. Krzyczeć i zakłócać cisze4 i porządek; 6. Wychylać się / wychodzić przez balkon / okno; 7. Niszczyć roślin i płoszyć zwierzęta; 8. Palić papierosów, spożywać alkoholu lub innych używek. Uczestnik wycieczki / imprezy powinien: 1. Słuchać i stosować się do poleceń kierownika / opiekuna; 2. Słuchać przewodnika / pilota; 3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany; 4. Informować o zauważonym niebezpieczeństwie; 5. Trzymać się grupy; 6. Dbać o czystość i porządek; 7. Przestrzegać ciszy nocnej; 8. Godnie reprezentować szkołę.

16 Załącznik 3.. (pieczęć szkoły) Chorzów, dnia.. 20 r. Lista uczestników wycieczki do Lp. Imię i nazwisko Adres Telefon Pesel Klasa 1. ul. 2. ul. 3. ul. 4. ul. 5. ul. 6. ul. 7. ul. 8. ul. 9. ul. 10. ul. 11. ul. 12. ul. 13. ul. 14. ul. 15. ul. 16. ul. 17. ul. 18. ul.

17 19. ul. 20. ul. 21. ul. 22. ul. 23. ul. 24. ul. 25. ul. 26. ul. 27. ul. 28. ul. 29. ul. 30. ul. Op. Op. Op. ul. ul. ul. Polisa 20 / 20 nr z dnia.. 20 r... (podpis kierownika).... (podpisy opiekunów) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

18 Załącznik 4.. (pieczęć szkoły).. data O Ś W I A D C Z E N I E KIEROWNIKA WYCIECZKI/IMPREZY Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na wycieczkach / imprezach dla dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności dbałości o zdrowie tych osób. Ponadto zobowiązuję się do: 1. Przestrzegania zasad i wskazówek zawartych w przepisach dotyczących organizacji wycieczek / imprez szkolnych. 2. Sprawdzenia ubezpieczenia uczestników wycieczki / imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 3. Sporządzenia dokumentacji wycieczki / imprezy, w tym: opracowania programu i harmonogramu, wypełnienia karty wycieczki, przygotowania listy uczestników, przygotowania regulaminu i zapoznania z nim wszystkich uczestników, przygotowania oświadczeń: kierownika, opiekunów, uczniów i ich rodziców. 4. Zebrania (w miarę możliwości) dodatkowych informacji o uczestnikach wycieczki / imprezy, w tym: o ich stanie zdrowia i przyjmowanych środkach farmaceutycznych. 5. Zapewnienia warunków do pełnej realizacji programu i przestrzegania regulaminu wycieczki / imprezy oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie. 6. Zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienia warunków do ich przestrzegania. 7. Określenia zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu wycieczki / imprezy oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom. 8. Określenia programowych zadań dla uczestników wycieczki / imprezy. 9. Określenia oczekiwanego od uczestników wycieczki / imprezy wyposażenia w ekwipunek i sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy. 10. Zorganizowania transportu, wyżywienia i noclegów dla wszystkich uczestników. 11. Dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację i realizację wycieczki / imprezy. 12. Dokonania podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki / imprezy po jej zakończeniu.. (podpis kierownika wycieczki / imprezy) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

19 Załącznik 5.. (pieczęć szkoły).. data O Ś W I A D C Z E N I E OPIEKUNA WYCIECZKI/IMPREZY Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na wycieczkach / imprezach dla dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności dbałości o zdrowie tych osób. Ponadto zobowiązuję się do: 1. Współdziałania z kierownikiem w zakresie pełnej realizacji programu i harmonogramu wycieczki / imprezy. 2. Nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników wycieczki / imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 3. Nadzoru nad wykonywaniem przez uczestników wycieczki / imprezy programowych i ponadprogramowych zadań. 4. Nadzoru nad stanem zdrowia podopiecznych i ewentualnym przyjmowaniem przez nich zaleconych środków farmaceutycznych. 5. Wykonywania wszystkich zadań zleconych przez kierownika wycieczki / imprezy. 6. Przestrzegania zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu.. (podpis kierownika wycieczki / imprezy) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

20 Załącznik 6 ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ/IMPREZĘ Chorzów, dnia (imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna dziecka)... (adres)... OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo / udział mojej córki / mojego syna*..., uczennicy / ucznia* klasy... w roku szkolnym... w wycieczce klasowej / szkolnej * do......, organizowanej przez (nazwa organizatora, adres) w terminie od dnia... do dnia... Syn/córka będzie przestrzegał(a) Regulaminu uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej. Zostałem(am) poinformowany(a), że rażące naruszenie w/w Regulaminu, może spowodować obniżenie końcowej oceny z zachowania do nagannej włącznie. Wobec rażącego złamania w/w Regulaminu, zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki/imprezy. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko. Informuję, że dziecko jest uczulone / w trakcie leczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.... data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

21 Załącznik 7 Chorzów, dnia.... (pieczęć szkoły) Podsumowanie wycieczki/imprezy Założenia i cele wycieczki - zostały zrealizowane Trasa wycieczki. zgodna z kartą wycieczki, trasa nie uległa zmianie. Termin. zgodny z kartą wycieczki Klasa/y biorące udział w wycieczce zgodny z kartą wycieczki Liczba uczestników...zgodna z kartą wycieczki oraz listą uczniów i opiekunów Podsumowanie i ocena stopnia realizacji wycieczki szkolnej: Wycieczka szkolna odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi Opiekunowie wycieczki (imprezy) (imiona i nazwiska oraz podpisy) Kierownik wycieczki (imprezy) (podpis)... Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny Zatwierdzam... (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

22

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r. Dz.U.2001.135.1516 2014.09.01 zm. Dz.U.2014.1150 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie 1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej uczniami", różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150 Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst pierwotny:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności: 1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

Bardziej szczegółowo

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Wielkich Oczach REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali /opracowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM. GENERAŁA BRYGADY STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO PRZY AMBASADZIE RP W HADZE Z SIEDZIBĄ W BRUNSSUM Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE Załącznik nr 11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

W WARSZAWIE 1. ZASADY OGÓLNE:

W WARSZAWIE 1. ZASADY OGÓLNE: REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 71 IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane Obowiązujące rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty dot. organizacji wycieczek wraz z wzorem (załączniki ) Karty Wycieczki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze wzorem Formularza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin wycieczek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK I. ZASADY OGÓLNE I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYCIECZEK 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralna formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: poznawanie

Bardziej szczegółowo

Radomsko, wrzesień 2007r.

Radomsko, wrzesień 2007r. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz opieki i bezpieczeństwa nad młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 08.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z :

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : Załącznik nr 5do zarządzenia dyrektora SP46/0162-10/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : 1. Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 Załącznik nr 1do UCHWAŁA Nr 18 2003/2004 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum, w Cmolasie z dnia 11-03-2004r Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 1. Działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych.

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. 04/BHP/006 SPIS TREŚCI. CEL PROCEDURY. ZAKRES STOSOWANIA 3. OBOWIĄZKI 4. KWALIFIKACJE KIEROWNIKA / OPIEKUNA WYCIECZKI / IMPREZY 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5. Zasady opieki nad wycieczkach i imprezach krajoznawczo

Bardziej szczegółowo

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 1. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny 2. pracy w placówkach edukacyjnych. 3. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin zawiera: 1. Zasady ogólne. 2. Rodzaje wycieczek. 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie. 4. Zadania kierownika wycieczki. 5.

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie (zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Załącznik nr 5 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Regulamin jest zgodny ze: Statutem szkoły, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r.Nr 67,poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 4 stycznia 2018 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.. 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I. Podstawa prawna Aktami prawnymi regulującymi zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom są: 1. ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU Na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z dnia 8.11.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Postanowienia ogólne: Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 12 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH Podstawę działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi

Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi Podstawa prawna: Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N wyjazdów edukacyjnych organizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-22-159/12 pn. Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1. Cele procedury. PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1.1. Ustalenie zasad organizowania wycieczek w Szkole Podstawowej w Sławie. 1.2. Ustalenie zasad współdziałania osób organizujących

Bardziej szczegółowo

Szkolny Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych

Szkolny Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych Szkolny Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach Podstawy prawne: l. Zarządzenie nr 18 MEN z dn. 29.09. 1997r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Załącznik nr 8 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowym aktem prawnym normującym sprawę wycieczek szkolnych jest wydane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2002 z dnia 10 października 2002 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2002 z dnia 10 października 2002 r. Regulamin organizacji szkolnych wycieczek i imprez turystyczno - krajoznawczych w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU Przepisy regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek szkolnych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, OBOZÓW I BIWAKÓW

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, OBOZÓW I BIWAKÓW Załącznik nr 1 do Statutu szkoły REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, OBOZÓW I BIWAKÓW I. Podstawy prawne. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz. 602 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Załącznik nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawy prawne. 1 Cele

REGULAMIN. Podstawy prawne. 1 Cele REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, WYJŚĆ I IMPREZ ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM SZKOŁY XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH GIMNAZJUM Nr 2 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135-10539 - Poz. 1516 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2. Działalność ta obejmuje następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK,,,ZIELONEJ SZKOŁY ORAZ INNYCH IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BIERUNIU

REGULAMIN WYCIECZEK,,,ZIELONEJ SZKOŁY ORAZ INNYCH IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BIERUNIU REGULAMIN WYCIECZEK,,,ZIELONEJ SZKOŁY ORAZ INNYCH IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BIERUNIU Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu I. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Załącznik Nr 5 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim.

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim. 1 Zasady ogólne 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i imprez szkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

Regulamin wycieczek i imprez szkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku Regulamin wycieczek i imprez szkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku Podstawę prawną organizacji wycieczek stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. HARCERZY BUCHALIKÓW W RYBNIKU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. HARCERZY BUCHALIKÓW W RYBNIKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 09 /2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 z dnia 31 sierpnia 2011 r. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. HARCERZY BUCHALIKÓW W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Załącznik nr 4 Regulamin organizacji wycieczek szkolnych (podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. Dz. U. Nr 135, poz.1516) Regulamin zawiera: 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia wstępne

Rozdział I. Postanowienia wstępne Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK. Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego

REGULAMIN WYCIECZEK. Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego REGULAMIN WYCIECZEK Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego Rozdział I Postanowienie wstępne 1.Organizowane przez szkołę wycieczki mają na celu w szczególności: a. poznawanie kraju,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE.

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE. REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2008/2009 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym z dnia 31.08.2009r. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA

Bardziej szczegółowo

przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki...

przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki... Załącznik nr 12 Regulamin organizacji wycieczek szkolnych przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki...2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek, w tym innych imprez wyjazdowych

Regulamin organizacji wycieczek, w tym innych imprez wyjazdowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 19/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Regulamin organizacji wycieczek, w tym innych imprez wyjazdowych Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MENiS z 8.11.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce podstawa prawna: Rozporządzenie MEN i S z dn.8.xi.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN WYCIECZEK, IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH oraz ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH, WYJAZDOW NA KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE Zespół Szkół w Skawie WYKAZ PRZEPISÓW: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH str. 1 REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH 1 1. Działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą

w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą REGULAMIN WYCIECZEK PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TĘCZOWE PRZEDSZKOLE prowadzonego w ramach projektu POKL.09.01.01-14-044/11 w Trynosach - Osiedle Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespołu Szkół w Stefanowie Załącznik nr 2 do Statutu 1 Niniejszy Regulamin wycieczek szkolnych zwany dalej Regulaminem opracowany został w oparciu o następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n W y c i e c z e k S z k o l n y c h Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie

R e g u l a m i n W y c i e c z e k S z k o l n y c h Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie R e g u l a m i n W y c i e c z e k S z k o l n y c h Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie 1 Podstawa prawna działalności krajoznawczo-turystycznej w szkole 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawę działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Regulamin organizowania wycieczek w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu Regulamin organizowania wycieczek w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK Wycieczką określa się każde wyjście poza teren ośrodka. I. Organizacja wycieczek ma na celu: 1) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Mikołajkach

Regulamin wycieczek szkolnych w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Mikołajkach Regulamin wycieczek szkolnych w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Mikołajkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach 1 Podstawa prawna działalności krajoznawczo-turystycznej w szkole: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA nr 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA nr 39 W RYBNIKU REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA nr 39 W RYBNIKU Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół w Gowidlinie ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 83 341 Gowidlino Tel. (058) 6856 555, Fax (058) 6856 605 www.zsgowidlino.edu.pl, e mali zsgowidlino@wp.pl REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) Trasa wycieczki (imprezy) TerminIlość dni Klasa/grupa... Liczba uczestników. Kierownik (imię i nazwisko). Liczba opiekunów Środek

Bardziej szczegółowo

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.); REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA Nr 3 W Orzeszu Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TARNOBRZEGU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TARNOBRZEGU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TARNOBRZEGU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW ORGANIZOWANIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 W PILE DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW ORGANIZOWANIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 W PILE DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW ORGANIZOWANIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 W PILE DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawowe przepisy regulujące zasady organizacji turystyki i wypoczynku : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoła Podstawowa im Karola Miarki REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły, organizowaną w celu: a poznawania kraju,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH W ZESPOŁE SZKÓŁ W NIECHOBRZU

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH W ZESPOŁE SZKÓŁ W NIECHOBRZU REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH W ZESPOŁE SZKÓŁ W NIECHOBRZU Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum nr 2 w Bochni im. Cypriana Kamila Norwida

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum nr 2 w Bochni im. Cypriana Kamila Norwida REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum nr 2 w Bochni im. Cypriana Kamila Norwida Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żarach

Regulamin wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żarach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2016 Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Żarach z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żarach

Bardziej szczegółowo