WZÓR UMOWY UMOWA NR ... posiadającym NIP... reprezentowanym przez: ... zwanym w treści umowy Wykonawcą. Załącznik nr 14 część do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY UMOWA NR ... posiadającym NIP... reprezentowanym przez: ... zwanym w treści umowy Wykonawcą. Załącznik nr 14 część do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 14 część do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta dnia... w...pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu ul. Rynek Wałbrzych zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Małgorzatę Jeżewską- Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu a posiadającym NIP... reprezentowanym przez:... zwanym w treści umowy Wykonawcą Na podstawie przeprowadzonego postępowania. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieo Publicznych (Dz. U. z Nr 233, poz.1655 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: Przedmiotem umowy jest: usługa polegająca na organizacji wycieczek zawodoznawczych dla uczniów szkół zawodowych województwa dolnośląskiego w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Szczegółowy harmonogram wycieczek stanowiących przedmiot umowy stanowi załącznik nr 1 częśd. do umowy.

2 3. Terminy wycieczek podane w w/w harmonogramie są terminami szacunkowymi. Każdorazowo termin wycieczki będzie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego na minimum 4 tygodnie przed planowanym terminem wyjazdu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem o którym mowa w 1 ust. 2, wg następujących warunków: 1. Wykonawca zapewni przewóz osób w ramach każdej z wycieczek, stanowiących przedmiot umowy, sprawnymi autokarami wyposażonymi w klimatyzację posiadającymi ważne badania techniczne oraz ubezpieczenia niezbędne do przewozu osób na terenie kraju. 2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewni bezpieczny przewóz młodzieży i opiekunów do miejscowości, stanowiącej cel wycieczki (w tym do wszystkich miejsc w danej miejscowości, których odwiedziny stanowią cel wycieczki) oraz z powrotem. W przypadku wycieczek dwu lub trzydniowych Wykonawca zapewni dowóz młodzieży do miejsca (schroniska, pensjonatu), zarezerwowanego na nocleg. 3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo podstawid autokar lub autokary wraz z kierowcą w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Wskazanie nastąpi na dwa dni przed planowanym terminem wycieczki. 4. Za początek świadczenia usługi przez Wykonawcę w ramach jednej wycieczki każdorazowo uznane będzie podstawienie autokaru lub autokarów w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 3, natomiast za zakooczenie świadczenia usługi w ramach jednej wycieczki każdorazowo uznane będzie odwiezienie uczestników w miejsce podstawienia autokaru lub autokarów, o którym mowa powyżej. 5. W przypadku awarii pojazdu w czasie trwania usługi, która uniemożliwia dalszą jazdę, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub podstawienia zastępczego pojazdu tej samej klasy w terminie nie dłuższym niż 4 godziny Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom wycieczek usługę gastronomiczną w postaci dwudaniowego obiadu (zupa i drugie danie) wraz napojami (kompot lub sok) w każdym dniu trwania wycieczki w miejscu wskazanym Zamawiającemu na dwa dni przed planowanym terminem wycieczki i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do zakupu biletów wstępu dla uczestników wycieczek do miejsc wskazanych w załączniku nr 1 do umowy wraz z usługą przewodnika a także do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za opiekę nad młodzieżą i za sprawy organizacyjne w trakcie trwania wycieczki.

3 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z celem podróży, których uregulowania wymaga ten cel. Dotyczy to w szczególności opłat za autostrady, parkingi oraz inne opłaty drogowe. 4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnid ubezpieczenie uczestników wycieczek na czas trwania podróży od następstw nieszczęśliwych wypadków. 5. Dane osobowe potrzebne do ubezpieczenia uczestników wycieczek Wykonawca otrzyma każdorazowo od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w 7 umowy, na minimum 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu. 6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialnośd za uczestników wyjazdu przez czas trwania danej wycieczki, za wyjątkiem przerwy na nocleg Za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej zł brutto (słownie:..) w tym..% VAT. 2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą odbywad się miesięcznie, przy czym ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie wycieczek w ramach 1 miesiąca kalendarzowego w ramach przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie sumy rzeczywistej liczby uczestników wycieczek którą Zamawiający przekaże Wykonawcy każdorazowo 7 dni przed planowanym wyjazdem, w tym odpłatnośd jednostkowa za osobę będzie wynosid nie więcej niż.. zł brutto (słownie:..) 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół potwierdzający prawidłowośd wykonania przedmiotu umowy w ramach 1 miesiąca kalendarzowego podpisany przez Wykonawcę i przez... w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. 4. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy w ramach 1 miesiąca kalendarzowego w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z niektórych wycieczek, stanowiących przedmiot umowy, jednak nie więcej niż do 10% początkowej liczby wycieczek w ramach każdej z części wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 2. Wprowadzenie w/w zmiany nie wymaga aneksu do umowy.

4 6. 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacid Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w 4 ust. 1, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacid Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych. 3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych z tytułu przekroczenia terminu płatności o którym mowa w 4 ust Kwoty powstałe z tytułu naliczenia kar zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Strony postanawiają, że w przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem przedmiotu umowy opisanym w 1 przekracza wysokośd kar umownych lub gdy przyczyna szkody nie jest ujęta w zapisie o karach umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się 1. Ze strony Zamawiającego: 2. Ze strony Wykonawcy: Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 8% wartości brutto Umowy, tj.... zł, według wyboru Wykonawcy w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5 2. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy według następujących zasad: 1) kwotę... zł. czyli 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym dokonano Odbioru koocowego tj. po zakooczeniu ostatniej zaplanowanej wycieczki; 2) kwotę... zł. czyli 30% zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, chyba że częśd zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów: związanych z dającymi się usunąd Wadami ujawnionymi w tym okresie, gdy Wykonawca mimo odrębnego wezwania nie usunął Wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Pozostała po potrąceniu częśd zabezpieczenia zostanie zwrócona. 3. Jeżeli zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy będzie gotówka, Wykonawca zobowiązany jest wpłacid zabezpieczenie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej do momentu podpisania umowy. 4. Jeżeli zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy będzie gwarancja lub poręczenie w jednej z form określonych w ust. 1 pkt 2) 5) umowy, Wykonawca zobowiązany jest złożyd taką gwarancje lub poręczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy. 5. W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych zabezpieczeo uwzględniających nowy termin jej zakooczenia. 6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości Zamawiający oświadcza, iż umowa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku. 2. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy, w przypadku kontroli przez instytucję finansującą Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, dopuszczone w granicach unormowao ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz z późn.zm.), wymagają formy pisemnej (aneksu ) pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowieo 5 niniejszej umowy. 2. Wszelkie spory powstałe miedzy stronami rozstrzygane będą na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca nie może dokonad przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mied zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówieo publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze stron Wykonawca Zamawiający

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013 Załącznik nr 5 - Wzór umowy nr /2013 UMOWA NR /2013 zawarta w dniu...... 2013 r. w Oleśnicy pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, NIP.., REGON..,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii 1 GCI.400-11/2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UR/NANO/01/2014. NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą: o następującej treści:

UR/NANO/01/2014. NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą: o następującej treści: Projekt Umowy UR/NANO/01/2014 Zał. nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.2014 r. w Rzeszowie pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów REGON 691560040, NIP 813-323-88-22 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Gryfice, dnia 26 czerwca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny zawarta w dniu.. pomiędzy : Umowa Nr Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny reprezentowaną w niniejszej Umowie przez : zwaną dalej Zamawiającym, oraz.... reprezentowaną dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SIWZ Część II Wzór umowy Numer referencyjny JRP/FS/5/2015

SIWZ Część II Wzór umowy Numer referencyjny JRP/FS/5/2015 UMOWA (wzór) Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody w ramach rozszerzenia Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy (projekt) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Powiatem Szczecineckim zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. UMOWA ZLECENIE Nr Załącznik Nr 2 zawarta w Miejscu Piastowym w dniu r. pomiędzy: MICHALICKIM ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 430 Miejsce Piastowe

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawartej w trybie -przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym

Bardziej szczegółowo