w z c h o g r fó w TCO 1311 TCO 1308 TCO 2 TCO 2 TCO 1315 Doppel Autograph 1974r. 1970r. 1957r. 1934r. 1934r. 1926r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w z c h o g r fó w www.drabpol.pl TCO 1311 TCO 1308 TCO 2 TCO 2 TCO 1315 Doppel Autograph 1974r. 1970r. 1957r. 1934r. 1934r. 1926r."

Transkrypt

1 i l Zpi c t L f utp CO 2 CO 2 Dppel CO 1315 CO 1308 CO dpl.pl

2 Jeże: y, lu k ie uciepił, lu tł pkd ypdku dy, kty ł udił cd ypży tcf i: 1 ple utleie fktycyc kcści dei, y dcdić ic p dde ądej; 1 ie d ię piią ekpet dtycącą dei de i uż, że tł yd pdtie uiektyyc piii śidk, iejyc pełek, lu łęde dcytu dyc tcfu; 1 ie śidk ypdku, lu ic ei ą iepje, ieiyde i pteuje etele, iepdżle ddu pie; 1 ie d ię ykie ądu i cuje, że ie ytkie kcści tły dkłdie yjśie i pede; 1 ple uepiecyciele, kty uc ie iedpełieie uk uepiecei, lu: 1 cce eyfikć pcę je kiecy, pdeje ieuccie pktyki i uż, że piieeś ieć peły te, c dieje ię tie; 1 dtłeś iełuie dt, d kte cce ię dłć jeś cyłeś/łś cciż jedą pyżyc ytucji t pyjdź d. Ofet Lt Zpi cf jet kie łśie d Cieie

3 i l Zpi c t L f MCO FCO KCO 1318 CO 1314 utp CO 2 CO 2 Dppel CO 1315 CO 1308 CO ??.dpl.pl

4 t L Zpi c f I. Lt Zpi cf Lt Zpi cf fukcjuje py fiie DRBPOL już d 1996 i ty cie ykł ee, ktyc yiki cęt żiły ię d yik tyc yc pi ykyyc pe y ie jące dttecej iedy teetycej i pktycej, ty y płyły cąc peie ektukcji peieu dei (pykłdy cęści IV - t. 5-7). Ry. 1. Jeteśy jedyy Lt Eupie Śdk - Wcdiej. Od etu pti d di diieje Lt Zpi cf jet jedyy tki Lt Eupie Śdk-Wcdiej i jedy iecyc Eupie. Ułui keie pi tcf, cee keie ektukcji ypdk dyc ą uikle plki yku, jedk ieęde, dyż kżde ku dcdi d śedi 2,8 ty. ypdk dyc udiłe cd ciężyc. D cu pdei ułu Lt że ył jedyie cuke keśleie ejetyc pe tcf tści. Specjści Lt, kte ypże jet uikly pęt (p. ikkp teekpy, ypży uądeie d płye peuu tc tcfu, cy pie dedyke d peti dyc tcf cyfyc) dkują dcytu dyc, ejetyc ykekc dkłdścią d ±1 ekudy cej tcf cyfyc celyc pypdkc d ±1/4 ekudy. Jk jedyi pidy żści iięci u ejetcji ykece ptci ykeu kłe d ykeu ptkąty ukłdie płędyc dl tcf cyfyc pedtiei ykeu i pędkści jdy ejetcją peytej di i utlei et ekudyc peieceń, cy tyń pjdu cłe pediłu ejete tcfie cyfy (d 168 di ucu pjdu). Od pcątku itiei Lt ściśle płpcuje Zkłde Bdń Wypdk Dyc Itytutu Ekpety Sądyc Kkie, iee cyy udił e elkie dju kfeecjc i ypjc tetycyc. Wycy pcicy Lt ą pii tę iełyc ądyc uiktej pecjlści: pi tcf. Dięki ielletieu dśidce i ąkiej pecjcji jeteśy tie pepdć kpke, iepdżle y, ktyc ie pdeją ię jujący ię dyc tete tcf ii ekpeci. y ykye pe tkie y cęt ie ejują cłści diei, y pi tkty jet ituete, e eyfikcji je iydści. Nietety ttytyki ią e ieie. Oce pi tcfie yk pe ie pdity, kt tł peł d e Lt ż 90% ie ył pełi iyd, jej teść kył cęt pcie jej pe y, kte ie ły d pti ejetcji tcfc, i iąującyc pepi pyc ty keie. Fukcjujące d 16 lt yku Lt kcetuje ię yłącie yky dyc tcf, ięc jet t ypecj itytucj tując tłą i ieieą jkść śidcyc ułu. Wżą lę dy ież dtęp d ifcji pducet, kte ą teże jedyie dl utyyc pedticie, jki jet fi Dpl jedyy pedticiel Ctietl VDO Plce. Ste ędi plją dkyie dcyt ykeek (tc tcf lyc) dkłdścią pylą d pi ptjącyc tcfc cyfyc. k ple d ikkpy, kte pkuje et ye łki ppieu. k cełe di ykuje jedyie e Lt Zpi cf Lic Zlecjącyc Sądy Pcy Pcdcy/ Pcicy Uepiecyciele Ilść Reccy Sądy Ke 2 Ry. 2. Oficjle tci Lt Zpi cf dkł cey Dyekt Itytutu Ekpety Sądyc Kkie ś.p. lekde Głek (3) 1997 (23) 1998 (59) 1999 (98) 2000 (101) 2001 (102) 2002 (95) 2003 (84) 2004 (113) 2005 (114) Lt Ry. 3. Sttytyk ykyyc Lt Zpi cf Mykie (112) 2007 (118) 2008 (139) 2009 (147) 2010 (110) 2011 (127) Pkutu Pcj

5 II. De tcf jk iektyy śidek deń dyc t L Zpi c f? Ry. 4. Kżdy ucetik dei dde uż, że cję. cf jet uądeie piy iąk ty e ytkic pjdc cdyc dpuclej ie cłkitej iękej iż 3,5 ty utuc. Służy d ejetcji p ciąły i pet ucu pjdu (pędkści, pyśpieei) ke pcy kiec. Uądeie t ejetuje de ieleżie d kieujące, cy łściciel pjdu ykece (tcf ly), lu pięci ej uądei (tcf cyfy). Rejetcje ą dkuete pdlejący cie pej i ą tić dd ptęp ądy (cyily, lu ky) jk i diitcyjy. N plkic dc pu ię kł 420 ty. pjd ypżyc tcf cy łśie tyle cd i pkłdie cą kykę, ktej pie ą jżieje ifcje dtycące pet jdy. Nie te ptężyc ietycji ftdy, cy key, y iękyć epieceńt dde ytcy kytć żści, kte dje już te i itle uądeie. Fukcje i żści tcfu ą ykytye pede ytki pe pdity ktlujące tkie jk: Pcj, Ipekcj ptu De, Ipekcj Pcy, Służ Cel, Stż Gic ie jk p.: Sądy, Pkutu, cy Uepiecyciele. W iąku ty tcf jet tkty cęt jk ł kiece pe kiec i łścicie pjd, kty ie ykytują je żści d y ic p i itee. W pede ytki tcf dje żść iei ię ped iełuyi uti tjąc p Wej tie kiedy pdją yki ąde, lu decyje diitcyje pdeje pdtie uiektyyc eń śidk, kydącyc piii, cy pieżyc. Ry. 5. W y Lt kyty pfejle pecjtyce pętu d. cf t ety, piy ecji i uiektyyc dcuć śidek ytucji dde, kty ie lje ilści pieiędy ptfelu, i ukłd, ie jści i jet cęt jedyy i pdiy śidkie ydei. Pepiy Uty P Mic użiją ykytie pi ptjącyc tcfc d:! cełyc ektukcji peieu ypdk dyc;! cełe dtei peieu kji dyc;! pi pii iyc uądeń tyc pe Służy Ktle;! eyfikcji deklcji kiecy dtycącyc peieu je di pcy cły ke ejety tcfie (c pcy, peyt pe pjd d);! ut i eyfikcji pdpdej ty pejdu pjdu (p. pypdkc dtycącyc utcei pjdu i pźieje je dleiei);! ut eetulyc p ipulcji i fłń ejetcji ptjącyc uttycie;! pi pii iyc uądeń tyc pjdc (p. dyc kpute pkłde cy dyc uądei GPS te pjeźdie, lu uiece peży łduku);! ykyti pi py kidcji kd ptępic pdyc pe Itytucje Uepieceie cęści dtycącej dpełiei pe uepiece uk uepiecei;! tyi p pyc, ktyc ejetcje ykekc i tcfc cyfyc ą tić iektye źdł eyfikcji ifcji pdyc pe ty. Włście ykytie pi ptjącyc tcfc cdyc jet ptęży ędie użijący ectą ę dyc pjd ypżyc te uądei d cel ekpltcyjyc jk i d ektukcji deń dyc. 3

6 t Zpi c f III. Mżści pi tcf L Zdie iąujący pe tcfy le ą te tpcie d ku 1995 (d etu lt), tcfy cyfe d 2006 ku (d eśc lt). Pi tk dłuie keu pe iąku ti tcf, jść żści ykyti tyc uądeń pe kiec, łścicie pjd, cy itytucje jujące ię ceą pi jet d ik. Piżej, etie telycy pedti żści dce i ye teiły d dń. Wuki ppe diłi tcf, ucie pe etieie żści dcyc dje tcf tcfy le tcfy cyfe CO KCO MCO DCO yi/żści v.1.1 v.1.2 v.1.3 v.1.4 tiedeie typu: X X X X X X X X X pdeie kee: X X X X X X X X X ± 6 k/ dl pędkści ± 6 k/ dl pędkści łędy ice dpucle yy teił d dń ± 4 % dl dłuści di ± 2 i/dę dl cu (że edukie łęd d 4%) ykeki epiece pjdu lu d łściciel ± 4 % dl dłuści di ± 2 ek/dę dl cu (że edukie łęd d 4% ± 3k/ dl V ± 2% dl S ) pki cyfe pe pięci ej tcfu (cjiej pk iąky typu M_... e cełi pędkści jdy) p dcytu pi cyfy cęttścią dcyt ikkpy dkłdścią c 1 ekudę ttie d ± 1ekudy cłe 1440 t ucu pjdu u ejetcji ped pie dyc d ypdk tk (yile ykeki) tk (pki typu M_... i S_... ) ekpltcyj tk (yile ykeki) tk (pki typu M_... i S_... ) pie ipulcji i fłń ddtke żści dl tcf DCO py epiece pku (typu S_... ) dyi ddtkyi pdtie y u ejetcji pdtie pecje cyc ejetcji ptjącyc tcfc ye dtceie ddtkyc ifcji dtycącyc ekpltcji pjdu i peieu di pcy kiecy pk dyi ddtkyi py pięci ej tcfu (pk typu S_... ) dl v.1.2 pi cyfy c 1/4 ekudy uttycie ejetyc 6 deń dl v.1.3 v.1.4 pi cyfy c 1 ekudę ttie 168 di ucu pjdu ped pie dyc ddtke żści dl ytkic tcf ucie pepic pyc żść ejetcji ył ddtkyc (p. diłi ył upyileji, kięci di pjdu, cy iyc pdłącyc żądie łściciel pjdu) pepiy p Uije; P Kje: P Mic; Ut pcie Dy; P Rucu Dy; Pe Mteił Nieepiecyc; Kdek Ky; Kdek Wykceń; Pepiy P Pcy 4

7 IV. Scele pykłdy t Zpi c f L 1. Pykłd ku kpetecji iełe Ry. 6. Scet ytucyjy ypdku. W źy, iy dień d.12 lute jdący teyt jecł k pujące ię cdu cięże i yiku ypdku pił śieć iejcu. Scd cięży tył ię dlełści k. 60 iejce ptącei. Bieły pcujący ektukcję peieu dei d 27 j ej piii pił tępującą ifcję: ui upły cu, tcfie k jet dyc di dei. N pdtie ie tylk yc pełek ieły utł, że cd cięży ecie ypdku jecł pędkścią k. 84 k/. W yiku tej kydącej y kiec ułył ut pdi ypdku śietele yiku dieej pędkści jdy. P ty fkcie łściciel fiy peej, u kte kiec ył tudiy decydł ię ć je ufe i pde pcik. Cł di kiec, je iepcując ż i djk łyc dieci t e śdk d życi, tł piy żści pdjęci pcy i die. Gił u ież k ięiei i ykiej yy. Pyjciele i ji dci ię d eke pcy ypdku, dice ieżyjące tcykty ii kiecę śieć je jedye y. N cęście jede ket e Lt plecił kżeu kiecy kytć ułu Lt Zpi cf. P p dyc tcfu d kł ię, że py pku jdują ię ceły pędkści jdy pjdu d di Sceł tyc dyc ykł, że dciku dłuści k. 6 k ped iejce dei (d ttie cile tyi) kyl pędkść jdy pjdu ie pekcł tści 68 k/, kńce tyyie pjdu użycie ulc ył ię pędkści k. 65 k/. Ry. 7. Pidł piu tcfu cyfe pł uć kiecę d utu ieuyśle pdi ypdku. P pie pł ku iepiedyc kżeń i życi iepeści yk tut. Lt pł ueie kiecy d utu pdi ypdku yiku dieej pędkści jdy (ieły yżył pędkść jdy pjdu c jiej k. 20 k/) i ieiy cłiek ł cić d le życi i jej pcy, e ktej ie ył tie utyć ieie i jej diy. 5

8 t Zpi c f IV. Scele pykłdy c.d. L 2. Wypdek dy pie djdy. Młd tk ycując tie dieck dił cde y d pedkl ją 5-letią ceckę. Jdąc py pe ucu, ped je kńce ieił p ucu ley, p kty puł ię cd cięży. Dł d jee ktktu piędy py pedi że ciężki, tyly ley że cdu e. W yiku tej kji łe dieck dł tąśiei u i peył pitlu pd ecją. Kiec cdu e łd kiet i e iedśidcy kiec tł u jedyy iy pdi ytucji żei. Nie djąc ię tki edykte ikł pepdeie y pi tcy tcfu cdu cięże. Ry. 8. Scet ytucyjy ypdku. Sceł, ikkp yk Lt pł utleie p jedcy, że kieujący cde cięży cie ttic 2 ekud ped deeie pjd pypieł ie pł duieu kiecy ykć epiecie eu, c iędy iyi dpdił d kji. y y dic lły ptiedeie deklcje kieującej cde y łdej kiety, że kieujący ciężką cel ie użił jej epiecej iy p ucu. Ry. 9. Odteie ucu cdu cięże. 3. Zfłie dd. Ry. 10. Scet ytucyjy ypdku. Kieujący cde y jdący pędkścią k. 60k/ pt pe kyżie, dlełści k. 30 ped i pjde pł, że djeżdżjący pecik et cd cięży pycepą pcął ykyie eu kętu le. Pi pdjętej py i dł d jeci pde cdu e kce tylej i pycepy kęcjące etu. ec iełyc pdtie cey pi tcfu pyjęł eję kiecy cdu cięże, że ykył kęt le jdu, pędkścią ie ięką iż k. 10k/. cłści dełe d tut. Lt teiłu ykł, że ykek jdując ię ktc py yjęt ył tcfu kł 50 i. ped deie i dpie epśedi p de tł pie uiec tcfie iąku cy ykece epiecej jk dd ie ytępły ejetcje dujące uc pjdu ecie dei. Kiec śidie, cąc k jści d ejetcji pe y ceijące piy - epśedi p de uieścił tcfie ykekę, ktą yjął ie k. 50 i. ceśiej. łśie ykek pyj ył ee jk iyd. Ry. 11. Mipulcje kiecy. 6

9 IV. Scele pykłdy c.d. t Zpi c f L 4. Wypdek piey dde iedlej. Pd peiecjący ię piędy klejyi pukti łduku (jdującyi ię p leej tie pjdu) ddlyi d ieie k. 60 cd śiecikę pe iej (lde iecie cdik), pdł lu uęł ię pej ty pie. Kieujący cde śieciką deklł iile pędkści peieci ię kte plły u cć pełą ktlę d pjde i ły jedyie śidcyć iecęśy ypdku, lu ku ci tżści pe piee. Ry. 13. Wied i dśidceie pcik Lt ukują pidłą i etelą ę. 5. cf kt dy ieik pędkści jdy. Ry. 12. Scet ytucyjy ypdku. N pdtie y pi tcfu ieły łędie pyjął, że cie peieci ię piędy klejyi pukti łduku, ktki dciku dłuści k. 20 kieujący pędił pjd d pędkści k. 40k/ c już ł pycyić ię d ptącei i pże iei eej y. Kiecy ił p ąd ieuyśle pdie uceku d. Pepd y Lt cłści teiłu de pie ykł, że fet itepety pe iełe jk kytycy dciek jdy tił die peieci ię pjdu jede eju łduku dui, pędkść pjdu ecie dei ie ył yż iż k.10 k/. t utł kiecę ped iepiedy ykie i iedclyi kekecji, kte ię i iąły. y ykye pe Lt Zpi cf ie tylk ią pc pkdy pżyc ypdkc dyc, die lę kłdie ię ludkie życie, yki yde pe ądy ą yć, l ie yć dl t dei, le ież ą yć ykytye p. d tyi pyc ketii pypdku źle ądyc dt, c uje piży pykłd. Ptl pcji ieył pędkść jdy cdu cięże 86 k/ e, die iąył iceie pędkści d 50 k/. Fukcje dekl, że p dk dlełści k Su dpuclyc łęd kń i ejetcji ydu uądeń piyc yił ±9 k/ (±6 k/ tcf ±3 k/..p.) ; 84 k/ Ry. 15. ykł że fukcje żle dk p pędkści pcą de ieik pędkści. Ry. 14. Scet ytucyjy p. Rdy ieik pędkści łącł ię uttycie ię 800. pepd y Lt ykł, że pi tkiej pędkści jdy ł yć ży, dy pjd jdł ię dlełści pyżej 500 ped kyżie (iceie d 50 k/ jdł ię dlełści k. 120 ped deklą pycją..p. ci dkyi p). Pi jkty keie ł yć dky dlełści cie peyżjącej dlełść icei pędkści jdy d 50 k/. Oc t pktyce, że piy dkye pe fukcjy pcji ły ie dyć pędkści ieyc pjd e, die iąył iceie pędkści. 7

10 t Zpi c f V. Sceły ekpltcji pjdu L Opc piyc ppedic tc pi tcf dtycącyc deń dyc ypdk, Lt pcuje też ę tylu jdy kiec ptey peźik. Uyke te p ifcje plją łściciel fi peyc eyfikć pcę tudiyc kiec, yłpyć ppełie pe ic łędy i edukć peel. Itty eleete tyc jet ute t pejdu iejc ptj i tyń, jk ież ute, cy kieujący jecł die dypycją, lu cy pjd ł yć e ky iejcu i cie. D te celu e Lt tuje utkie pie pljące pedtieie ekpltcji pjdu pyjej fie ficej. Ry. 16 Pejyty i cytely pi ekpltcji pjdu pędkści di tcfu le ( ykeki). W celyc pypdkc, pie pl dteie ty kdie pjdu. Zy płżeie pcątke i kńce pjdu. N pdtie peytyc pcelyc c cyc dlełści, iąc pd uę pejd pe y ude tężeie ucu dc, ż dużą dą pdpdieńt ycyć pypuclą tę pejdu iejc tyń. Ry. 17. Odteie ty pejdu pjdu p pdie. W pypdku tcf cyfyc że jet ież utleie dłuści et d ktkic pdjd eyc, c pl utć ecyity cu pcy kiecy i pjdu. 8 Ry. 18. ylk i yłącie pku pe tcfu cyfe że jet pełe teie ceł ekpltcji pjdu.

11 VI. Pc pkdy ypdkc dyc t Zpi c f L Kżdy, kt tł pkdy yiku ypdku de, ie ie jk uddić ją ieiść, lu uż, że yk ądy je pie ie tł pty etelej piii iełe piie łić ię d e Lt Zpi cf. Ofii ypdk cęt yją też cłkie yc di, ji, płpcicy ludie, kty pteują pcy i ie iedą d k leży ię łić. Ekpeci Lt ą tie dtyć fktycy i iepdżly peie deń dde pc de pie pe tcf. Py kjyc pypdkc i dcytujey de et p kilku ltc cel icyc, lu plyc tc tcf. Ofeujey iyde, pfejle i pecyyje ekpetyy keie pi tcf, ktyc y ą ieykle pce py ektukcji ypdk dyc. ikkp pl dtyć pety ucu pjdu ykeek icyc, lu ukdyc Jeteśy tie dcytć ifcje et cel icej, plej ykeki ięc ie t ić te cel, dyż e Lt di ie ież tkii pypdki. Ry. 19. Zepiec ykek e ple pjdu. Ry. 20. Wykek ic cel pe kiecę. Pyt Mikkp Ry. 21. Py łże ię pi lu pypdku ukdei piu tuje ię pce dcytu ikkpe śietle dity. Żdł śitł Wykek Wt ejetując Wt ppieu Ry. 22. N pedtiej d di ykece idce jet, że yik piu pędkści cilyc pcy pi k. 30 k/ ik tuku d ii eej, c że dć efekt pe iżei cilyc pędkści jdy pcątką tść dięci pik. Ry. 23. Pi cele ukdei piu ypdku że ył dteie pet ucu pjdu. 9

12 t Zpi c f VII. Pduie L Ry. 24. Rutik i ykł lup ie pą pcć iydej y piu tcfu. Skytj ież y Ry. 25. y y Lt ykye ą pfejly pęcie pe dśidcyc i kpetetyc pcik. 10

13 VIII. BC pyti teił d y Lt t L Zpi c f Pdc pytyi teił d y leży cyć cel lecei p.: pie ilści pejecyc kilet pii ktc dyc; utleie ecyite cu pcy kiecy, itd. W pypdku, dy de tcf łużą d dtei peieu ypdku de, ieęde jet pdie ktkiej ckteytyki dei (dt, c, de tcfu, kic iejc dei pyty pe pcję, typ i k cdu, ptkły lędi iejc i pjdu; deklcje kiecy dtycące peieu je di pcy d dei). Jet t d że, dyż jąc dtę i dię dei, py ie dyc ż keść cy kkety pjd le ł ty ecie udił de dy. Pidł epiecy teił ddy ptci ykeki cy tcy tcfu le, lu pku pe pięci ej tcfu cyfe pl ykytie ejetyc dyc jk iydyc dd pd ukie, że:! tcf pełi yi pe keśle tyc pepic uijyc i kjyc;! tcf cły pjde ył pddy key pdei; Nleży piętć, że te pepiy iją użytki tcf, kte petły pełić yi pe ped upłye te yikjące dty ttie pdei. ) y pi tcf - yk łącik* W pypdku, kiedy deic dyc uceticą pjdy ypże tcfy, fukcje Pcji pii epiecyć cłe uądeie, jk i de pe ie piye ykece, lu kcie kiecy. S ież piętj epiec dyc tcfu, kte ędą ieęde d yki y dei de. Mteiły ieęde d dń: 1. Wykek pypdku tcfu le (yił, ie że t yć kpi); 2. De kty kiecy pypdku tcfu cyfe ( fcie *.ddd). l u 3. Kt kiecy; 4. De pięci ej tcfu cyfe ( fcie *.ddd); 5. Zdjęcie klejki (tcki piej) tcfu Jeże / ie jet że leży dełć kplety tcf ly ykeki, lu tcf cyfy ktą kiecy. Ddtk leży łącyć: 6. Ckteytykę peieu dei (ktki pi iejący dtę i c, iejce dei, uki pde, idcść, de śidk dei, dj i ilść pjd iącyc i udił itp.; 7. Ptkł lędi iejc dei, kic, djęci; 8. Ptkł lędi pjdu ypże tcf; 9. Deklcje kiecy dt. peieu je di pcy d etu uiecei ykeki/kty kiecy tcfie d etu dei; 10. Opi ukdeń tcfu, kty ypży ył pjd, ącyc ieć pły uttę żści lecji; 11. Welkie ddtke teiły ące ieć pły die. * Wyyłjąc d e Lt łąciki d y, ypełij i dłąc ypełiy pyży yk łącik (pi ilść łącik). Wyyłjąc d e Lt teiły/łąciki, dje tylk jed pytie: - jkie yły pety ucu pjdu? - d y deń dyc, lu: - jk ył ekpltcj pjdu keśly d? - d y ekpltcyjej. My jiey ię pcie żądej pe Pńt y. Opi łącik (1-5) dtej tie. 11

14 t Zpi c f VIII. BC pyti teił d y Lt c.d. L Pcedu ykyi dń: ikkp (CO) dl tcf lyc DO WYPDKU: kpute (DCO) dl tcf cyfyc utleie iydści ejetcji dekdie dyc cyfyc dcyt ikkpy 1i. lu 1k peteie dekdyc dyc 1i. lu 1k pądeie yke pądeie yke pcie piee piii pcie piee piii EKSPLOCYJNE utleie iydści ejetcji dcyt dyc ekpltcyjyc (d, dj cu pcy, ejetcje ckteytyce) iięcie u ejetcji pądeie yke BC pyti teił d y Lt (pi p. 1-5 ppediej ty) cf ly cyfy leży epiecyć uądeie ped ukdeii pdc tptu; 1. Wykek (śik dyc): tc yk ppieu ejetujące pkyt cieką tą ku, ktej uądeie kujące piuje ifcje. Ped yłie ykeki d Lt leży epiecyć ją ped ukdeii (ięci, pyie, ukdeie pieci) i ped łżeie d kpety ddtk łżyć ją p. ktkę ppieu, kt ędie cił tę ką ped pyie De pięci lu kty ż kpić płytę, lu p. pięć USB i pełć je tej ptci. W pypdku tcf cyfyc kiece jet pie dyc tcfu epśedi p de. 3. Kt kiecy ped yyłie jeże t że leży cć kpię dyc piyc ty śiku (pki źdłe *.ddd) i ped yłie leży epiecyć ją ped eetuly iceie pdc tptu. 5. ck pi kżdy tcf jet ypży klejkę (tckę pią tcfu). Zlec ię yyłć łąciki tyej kpecie yściłką ąelką ftu 4. DRBPOL Lt Zpi cf Myk, ul. kcj 24/26 tel.: 34/ ; fx: E-il:

15 cfy ie ją dl tjeic fet fiy DRBPOL: Lt ie jet deą d życi i ieu itytucją, kt tudi fcc ljącyc jedyie pepiy, uty i teiły pełe d. Fukcjując py fiie Dpl, kt jet jedyy utyy Plce pedticiele jięke pducet tcf Ctietl VDO, pcicy Lt ją dtęp d ifcji tet cłe yteu tcf, kty ie ic ię tylk d jede uądei, le że yć udy :! Uądei d piei dyc tcf: - kluc d piei dyc Dld Key II - kluc d piei dyc Ipecti Key - yte dle piei dyc DLD! Opie łużące d y i ciicji pieyc dyc: - IS We - IS Office Uądei iptujące de pięci tcfu Kluce d piei dyc Syte tcf Py d y i ciicji Zdle pieie dyc DLD Opęt tty kcei d tcf: Ppie d tcf cyfyc Bteie d tcf cyfyc Wykeki Ndjiki Kty d cycei lt N teeie Plki DRBPOL pei kpleką łuę eią tcf ieci utyyc Sei Ptekic Ctietl VDO. Ofeujey:! py tcf! itlcje! ktucje! lecje! yię! kcje! klei! pieie dyc tcf cyfyc Lit tcji eiyc dtęp jet tie:.dpl.pl Pł pe Dpl ieć utyyc Sei VDO e Plce k 140 ieleżyc tt łuującyc cdy cięże. Gły Uąd Mi płł dl ic pte 500 tcji ktlyc tcf, kte śidcą jedyie ułui kcji i lecji tyc uądeń. D py tcf, itlcji i ktucji pi ą upżie tylk i yłącie e Seiy Ptekie. Wpłpcujey ież Ipekcją ptu De i Pcją. N pśę tyc łuż ktlyc ekpeci ej fiy ydją piie i dielą ię ją iedą tety iąe tcfi. Cdie ecyitść kiec, peźik, ipekt, fukcjy Pcji, ei ptekic ic pley, lącki, ytucje ięte pt di i ttu, ie pykłdy kiążki ty pie ię ież ied pcik Lt.

16 Jeś cyłeś/łś cciż jedą ytucji piyc duiej tie kłdki t pyjdź d. Ofet Lt Zpi cf jet kie łśie d Cieie Lt Zpi cf t:! Utleie kcści dei dde;! Weyfikcj piii ydyc pe iekpetetyc iełyc;! Odteie pdpde peieu ypdku pytie dl ąd pc iąyc ypdki dyi;! Sceł pypdk, pc dł d iepiedyc yk ądyc;! Wpcie ytucjc kfktyc uepiecyciele;! Weyfikcj pcy kiecy/ekpltcji cdu;! Weyfikcj pdt udielyc dt... dśidcei pei! DRBPOL Lt Zpi cf Myk, ul. kcj 24/26 tel.: 34/ ; fx: E-il: UO/c/ /001

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE t 1) yky pcy () 2) p dycyply pt (b) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE Kg c mżmy bpcyć? 1 1 N pdt ych Ogólych Wkó Ubpc (ych dl OWU), Tyt Ubpcń Rkc "WARTA" SA ( dl WARTA)

Bardziej szczegółowo

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz NU R I 2 dutygdi bzpłty Ds pzydt Puls Rgiu LEGNICZANKA NA MISJI 11 KRAJ Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Dziś jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115

Bardziej szczegółowo

Kampania 2014. Czy potraficie dotrzeć do mieszkańców, którzy mogą mieć problemy z alkoholem, a nie wiedzą jak szukać pomocy?

Kampania 2014. Czy potraficie dotrzeć do mieszkańców, którzy mogą mieć problemy z alkoholem, a nie wiedzą jak szukać pomocy? Kmpni 01 Cy ptficie dteć d miekńców, któy mgą mieć pblemy lkhlem, nie wiedą jk kć pmcy? Skdy pjwiją ię ped leżnieniem Wt pyłącyć ię d kmpnii Pwd lkhl! peknją mądwcy w cłej Plce. W pkiecie ą m.in. mteiły

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

30 czerw<'a. obradował w

30 czerw<'a. obradował w ydane A ł4a ŁÓDZ PLENUM CK D lpca 98 ku Rk XXXV n 28 DZENNK ŁÓDZK 3 ce

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH W UBEZPIECZENIACH

ANALIZA DANYCH W UBEZPIECZENIACH SttSft Plk, tl. ( 4843, (6 445, if@ttft.pl,.ttft.pl ANALIZA DANYCH W UBEZPIECZENIACH Wd Rk-Chmilic Akdmi Ekmicz Wrcł, Ktdr Itycji Fiych i Ubzpiczń E Pprk Akdmi Ekmicz Wrcł, Ktdr Itycji Fiych i Ubzpiczń

Bardziej szczegółowo

1 W PABJANICA. CENA NllMERU 20 OROSZY. NR. 63. WNIEśC

1 W PABJANICA. CENA NllMERU 20 OROSZY. NR. 63. WNIEśC OPLA TA POCZTOA USZCZONA RYCZA TEK 5 ODJec nve pe2 p Jnó Lbe 3 mc Pce gm ę 6 p Jn )ve ybchł p ł ;:> e ąceg ó nejeg An:e6> 2 :!ceg pye!hj ;Jcn ł ym 57 ec Oónc y Y ną ł 6 y ły Pż pł e< mpł e ny;h ó p v NEDZEL

Bardziej szczegółowo

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji,

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji, Obrdy sesj ydne A BE dnch 92 bm br Brukse sesj Mędyre0 Kmtetu Bepeceńst spóprcy Eurpe ude:n predstce 22 krjó eurpejkch r rgncj mędy rych dyskusj rcn ugę grźbę pgrsn sę ytucj mędyrej ąku tym ptrebą deg

Bardziej szczegółowo

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

Ł6dt, poniedziałek. 23 ma.ja 1977 ro.ku nr 115 (8700) Bok XXXIIl DZIENNIK: przed sta wicieli pracown.ików

Ł6dt, poniedziałek. 23 ma.ja 1977 ro.ku nr 115 (8700) Bok XXXIIl DZIENNIK: przed sta wicieli pracown.ików Ptr rsec yd A N prsene premer du Króest Nre OdTr Nrd, 23 bm udje st d teg krju yt4 fcjn4 prees Rdy M"str6, Ptr rsec mżó est t pers hstr stsunkó bu krjó yt sef rądu pskeg Obec yt P rse c kntynueją ży neg

Bardziej szczegółowo

mistrzowskie posunięcie

mistrzowskie posunięcie treer MAGAZYN POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NR /05 () mistroskie posuięcie Prc treer brmkr repreetcji Poski do t 7 Wyjątko kursokoferecj Biłej Podskiej Sprodie e stżu Róo gidkiem, jedostk treigo mikrocyku

Bardziej szczegółowo

Zeszyt współpracy z rodzicami

Zeszyt współpracy z rodzicami c r i rze t t i P e P c r i z t e 7 Zeszyt sółrcy z rdzici e Kdr c r i rze t t i P e P c r i z t e 7 Wste P c r i rze t t i e P c r i z t e 7 Zeszyt sółrcy z rdzici zstł strzy t, y ułtić rdzic i ieu czye

Bardziej szczegółowo

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel.

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel. Opłt pocto uscon rycłtem Nr 26 Nede dn 27 cerc 926 roku Adres Łódź Rędkcj: Potrkosk 85 Rok 2 Predstcest Redkcj Admnstrcj POZNANU: Afred eck c 6 tel 30507 R Jn Koubsk Skrbo 7 te 58 ARSZAEJ Cen egempr 30

Bardziej szczegółowo

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~

IO aroszg. -----.:---.-~ 10 CiROSZY ~ c_en_a_nu_m_e_ru_1o_o_ro_szv.,..l-._nr_. 0 1!9Jlillillil!IJ~~lłlfiliill!J~~~ WYDANE: ABCDE fp ATA Dllllero C eno CechosocJ GOhler Niemcech 7 fenigó Gdńsu fen gdńsich O rosg?j!%jff[fxj!fll!lf!ll!ll!i POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁTeM - Już ol!ie n : esoego i ] P 4(tm tygodni t {EJ [leronj

Bardziej szczegółowo

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim / Wydane _ Trec ŁODZ eartek S serpna 989 rku Rk LXV PL SSN 008TTOT deń 80 (997) Nr ndeksu 3600ł brad Sejmu e sł a Cesła Kscak na kt6sejm płał premera Zstał nm re łsał 37 psł6 prtec był 73 a strymał sę

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo. Przyszłość. p ow ie d z. ś o. Zero Harm Culture @ Siemens. Co daje Ci praca w Siemensie?

Dziedzictwo. Przyszłość. p ow ie d z. ś o. Zero Harm Culture @ Siemens. Co daje Ci praca w Siemensie? C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp,

Bardziej szczegółowo

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD.

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD. Knsulcje pąek serpn 98 rku Rk XL 8 (0979) N ndeksu 3004 PL N 02087707 ysąpenem pred OD ncy se rdy erek Trch krók pn m Ksprym erchu ermmery skyy emperurę mnus sp Celsjus pd nler prde ne ulrryb sę śnle pkry

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

F o t. J a c e k Babicz. w ś r ó d c z w ó r k i o c a la łe g o r o d z e ń s tw a. D z is ia j w k lin ic e p r z y

F o t. J a c e k Babicz. w ś r ó d c z w ó r k i o c a la łe g o r o d z e ń s tw a. D z is ia j w k lin ic e p r z y RIT z dpsm dz db jk kżd Nc tśc Jku b cch W TOREK 27 N d s z l z zuchą Bz pzśld tch, c dl m 8 st lu t g 9 9 6 D zklp D c h d z ł p s z c z s b t d z lę, d z s z l ł z u c h, k d J G, m s z k c J k u b c

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKICH KO ITETOW FJN

WOJEWODZKICH KO ITETOW FJN ynk ybró ZSRR ŁÓDŻ Sptkane Preydum Sejmu cartek 28 uteg 980 rku Rk XXXV nr 47 (955) 27 bm pubkan statecne ynk vbró deutanvch rad Jvźsvch pętstu repubk :akych Frekencja vbrca kstałtała se e:rancach 9995

Bardziej szczegółowo

WIEDZIEĆ. Czy płacimy popiwek? Jaka przyszłość bezwodnika. W numerze JAK STOI FIRMA NIE MA DROGI DO TYŁU EBY TAK ZAWSZE U KOGO POPAŚ Ć W NIEŁASKĘ C4,

WIEDZIEĆ. Czy płacimy popiwek? Jaka przyszłość bezwodnika. W numerze JAK STOI FIRMA NIE MA DROGI DO TYŁU EBY TAK ZAWSZE U KOGO POPAŚ Ć W NIEŁASKĘ C4, Jaka przyszłość bezodnika maleinoego słr. 1T 2 Wybory społecznych inspekto ró pracy str. 3 Śiatoy ruch humanitarny str. 4 Sądy nie dążają za in flacją str. 5 W e spólnym domu str. 6 Krzyżóka str, 7 Sport

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo