PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH FORM ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ TERENOWYCH I WYJAZDOWYCH LICEUM NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO WROCŁAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH FORM ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ TERENOWYCH I WYJAZDOWYCH LICEUM NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO WROCŁAW"

Transkrypt

1 PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH FORM ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ TERENOWYCH I WYJAZDOWYCH LICEUM NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO WROCŁAW Wrocław 2012

2 I PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU I WYJAZDÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 2. Dz.U Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.21.i 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, także zasad jego organizowania i nadzorowania 3. Dz.U Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.19.ii.1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania 4. Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.6.v.1997 w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 5. Dz.U Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.8.xi.2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki-krajoznawstwa i turystyki 6. Dz.U Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dn.31.xii.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 7. Tekst jednolity Dz.U z póź. zmian. Ustawa z dn.18.i.1996r.o kulturze fizycznej 8. Tekst jednolity Dz.U z póź. zmian. Ustawa z dn.29.viii.1197 o usługach turystycznych 9. Tekst jednolity Dz.U z póź. zmian. Ustawa z dn.20.vi 1997r. Prawo o ruchu drogowym 10. DZ.U Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.12.ix 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej 11. Dz.U Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.29.xii 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami 12. Tekst jednolity Dz.U Ustawa o systemie Oświaty z dn.7.eix.1991r. 13. Statut LO nr XII im Bolesława Chrobrego we Wrocławiu 14. DZ.U z póź. zmian. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej 1

3 III C E L E O R G A N I Z O W A N I A W Y C I E C Z E K I I N N Y C H F O R M Z O R G A N Z O W N Y C H Z A J Ę Ć T E R EN O W Y C H 1. Poznawanie kraju ojczystego, jego środowiska przyrodniczego, zabytków kultury i historii. 2. Poznawanie kultury, języka, osiągnięć cywilizacyjnych i historii innych narodów, kształtowanie postaw otwartości, ciekawości poznawczej i tolerancji 3. Realizowanie przyjętego przez szkołę programu wychowawczego i programu dydaktycznego w zakresie różnych przedmiotów nauczania 4. Wzbogacenie wiedzy z różnych dziedzin życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego 5. Upowszechnianie problematyki ekologicznej kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody 6. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i rekreacji, kształtowanie postaw aktywnych i eliminowanie skłonności do biernego wypoczynku 7. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej 8. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, rozwijanie samodzielności i zdolności organizacyjnych uczniów 9. Propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się 10. Przeciwdziałanie patologii 11. Wspomaganie rodziny w procesie wychowawczym 12. Wdrażanie zasad właściwego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach 13. Integracja młodzieży w grupach 2

4 III Z A S A D Y O G Ó L N E 1. Wycieczki i inne formy zorganizowanych zajęć terenowych (wyjazdów i wyjść) są integralną częścią działalności wychowawczej i dydaktycznej Szkoły. 2. Przy organizacji wyżej wymienionych form zająć szkolnych współpracują nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz inne instytucje w tym m.in. PTTK, biura podróży i fundacje. 3. W Szkole organizuje się następujące formy wycieczek i innych zajęć terenowych: a) zorganizowane wyjścia poza teren szkoły w obrębie Wrocławia, w tym wyjścia do placówek kulturalnych, na wykłady i prelekcje, konkursy i zawody sportowe oraz wycieczki miejskie o charakterze turystycznym b) wycieczki o charakterze integracyjnym dla klas pierwszych c) wycieczki turystyczno krajoznawcze niewymagające od uczestników specjalnego przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych d) wycieczki tematyczne (tzw. profilowe) organizowane w celu realizacji programu nauczania w ramach danego przedmiotu lub grupy przedmiotów e) imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne f) imprezy turystyczno krajoznawcze takie jak np. biwaki, rajdy, zloty itp. g) jednodniowe pielgrzymki dla maturzystów h) wymiany międzynarodowe ze szkołami partnerskimi i) obozy naukowe i projekty edukacyjne (związane z wyjazdem) j) wycieczki językowe organizowane w celu realizacji programu nauczania z języków obcych. (Wszystkie powyżej wymienione formy zajęć będą zwane dalej wycieczkami z wyjątkiem zapisów w których niezbędne będzie ich rozróżnianie) 4. W Szkole ustala się następujące zasady dotyczące terminów i czasu trwania wycieczek: a) klasy I mogą przeznaczyć 1 dzień dydaktyczny na wycieczkę integracyjną (wrzesień/początek października) b) klasy I i II mogą przeznaczyć 3 dni dydaktyczne na wycieczkę klasową (w maju lub czerwcu), dokładny termin ustala co roku Rada Pedagogiczna c) klasy III (szczególnie uczniowie uczęszczający na zajęcia religii) mogą zorganizować jednodniową pielgrzymkę w okresie przedmaturalnym d) uczniowie z klas I, II i III mogą przeznaczyć 1 dzień dydaktyczny w roku szkolnym na wycieczkę językową (o kwalifikacji uczniów na tę wycieczkę decyduje poziom znajomości języka, zasady organizowania tego typu imprez opracowują corocznie nauczyciele języków obcych) e) grupy sprofilowane mogą organizować wycieczki tematyczne odpowiednio w klasie pierwszej 1, w klasie drugiej 2, w klasie trzeciej 1 f) uczniowie z klas I, II i III mogą uczestniczyć 2 razy w roku w organizowanych przez szkołę wymianach międzynarodowych; o kwalifikacji uczniów na wymiany decydują nauczyciele uczący i wychowawcy g) terminy innych niż klasowe wycieczek (w tym wymian międzynarodowych, wyjść, wyjazdów integracyjnych, wycieczek profilowych i językowych itp.) ustala się na bieżąco z Dyrektorem h) wszystkie klasy mogą organizować dowolną ilość wycieczek weekendowych. 5. Każda wycieczka powinna być przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także szczegółowo omówiona z uczestnikami i ich rodzicami, każda też musi uzyskać zgodę Dyrektora, a w przypadku wyjazdów zagranicznych dodatkowo akceptację organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 3

5 6. Organizacja i program wycieczki musi być dostosowany do wieku uczestników, ich stanu zdrowia i kwalifikacji. 7. Zabronione jest organizowanie wycieczek w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, gdy zaś warunki takie zaistnieją podczas realizacji wycieczki należy natychmiast podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom. 8. Dopuszcza się następujące sposoby i środki komunikacji podczas wycieczek szkolnych: a) pieszo b) komunikacja miejska (np. autobusy, tramwaje, metro) c) komunikacja samochodowa (np. autokar, bus) d) komunikacja kolejowa e) transport lotniczy f) pasażerski transport wodny g) rower. 9. Szkoła nakłada na kierownika wycieczki obowiązek jej pełnego udokumentowania. Dokumentacja wycieczki obejmuje: A) w przypadku wyjść ze szkoły na kilkugodzinne zajęcia na terenie miasta Wrocławia a) karta wyjścia wraz z harmonogramem i listą uczestników (załącznik nr 1) b) zgoda rodziców lub prawnych opiekunów obejmująca cały rok szkolny (załącznik nr 2). Kartę przedstawia się do akceptacji Dyrektorowi w 2 egzemplarzach na dwa dni przed planowanym wyjściem. Jeden egzemplarz zostaje w aktach drugi zabiera ze sobą osoba prowadząca grupę. Całoroczne zgody rodziców przechowuje wychowawca. B) w przypadku wycieczek krajowych: a) karta wycieczki wraz z jej harmonogramem; na karcie muszą znajdować się telefony kontaktowe do kierownika i opiekunów wycieczki (załącznik nr 3) b) lista uczestników wraz z podaniem ich wieku (załącznik nr 4) c) zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 5) lub karta wyjazdu ucznia na wycieczkę (załącznik nr 8) d) potwierdzenie rezerwacji noclegów e) dokumenty ubezpieczeniowe w tym. lista uczestników z potwierdzonym przez ubezpieczyciela ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków f) dokumenty finansowe g) regulamin wycieczki tj. przygotowany na konkretną wycieczkę zbiór przepisów regulujących m.in. sposób zachowania się uczestników podczas podróży, na postojach, w czasie zwiedzania, noclegów oraz podczas wypoczynku. Regulamin musi zawierać też opis sankcji w przypadku łamania jego zasad przez uczestników. Podstawą opracowania regulaminu są przepisy Szkoły oraz akty prawne wyższego rzędu zarówno te wymienione w cz. I, jak i bardziej szczegółowe (np. przepisy regulujące zasady korzystania z kąpielisk itp.) h) sprawozdanie z wycieczki (po jej zakończeniu). Dokumenty przedstawia się Dyrektorowi w 2 egzemplarzach (z wyjątkiem zgód rodziców) najpóźniej tydzień przed dniem wyjazdu na wycieczkę. Jeden ich komplet zostaje w aktach, drugi (wraz ze zgodami rodziców/kartą wyjazdu) zabiera ze sobą kierownik wycieczki. C) w przypadku wycieczek zagranicznych a) tak jak w podpunkcie B), a ponadto b) lista uczestników wycieczki zagranicznej (załącznik nr 6) 4

6 c) potwierdzenie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów leczenia d) karta wyjazdu ucznia na wycieczkę (obligatoryjnie zamiast zgody rodziców) e) lista podróżujących niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE dla wycieczek do Unii Europejskiej Dokumenty te przedstawia się do akceptacji Dyrektorowi w 4 egzemplarzach (z wyjątkiem karty wyjazdu) najpóźniej 3 tygodnie przed terminem wyjazdu. Dyrektor musi je przedstawić do akceptacji do Kuratorium Oświaty (w 3 egzemplarzach, 14 dni przed terminem wyjazdu) i do organu prowadzącego (2 egzemplarze, 7 dni przed planowanym wyjazdem). Ostatecznie: jeden komplet zostaje w aktach, drugi (po akceptacji) zatrzymuje organ prowadzący, trzeci (po akceptacji) zatrzymuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny zaś czwarty (z 3 akceptacjami) zabiera ze sobą kierownik wycieczki, on tez zabiera ze sobą karty wyjazdu. D) w przypadku wycieczek przedmiotowych, obozów edukacyjnych, wyjazdowych projektów naukowych itp. a) tak jak w podpunkcie B), a ponadto b) plan dydaktyczny c) materiały ćwiczeniowe (np. karty zajęć) d) opracowane narzędzia ewaluacji e) ew. dokumenty określające zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Dokumenty przedstawia się Dyrektorowi w 2 egzemplarzach (za wyjątkiem zgód rodziców) najpóźniej tydzień przed wyjazdem. Jeden komplet pozostaje w aktach drugi ze zgodami rodziców/kartą wyjazdu zabiera ze sobą kierownik wycieczki. E) w przypadku imprez turystyki kwalifikowanej, obozów wędrownych itp. a) tak jak w podpunkcie b, a ponadto b) dodatkowe wymagane dokumenty, które (wraz z trybem ich składania) każdorazowo ustala Dyrektor Szkoły 10. W odniesieniu do wycieczek klasowych odbywających się wiosną w ustalonym przez Radę Pedagogiczną terminie przyjmuje się zasadę, że wychowawca wdraża czynności przygotowujące wycieczkę klasową dopiero wówczas gdy udział w niej i gotowość poniesienia kosztów deklaruje pisemnie (załącznik nr 7) minimum 90% rodziców. Wycieczki te dochodzą do skutku wyłącznie wówczas, gdy do końca kwietnia całość opłaty uiści 85% uczniów danej klasy. W przeciwnym wypadku wycieczki nie organizuje się, a Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu straty finansowe. 11. Gotowość do organizacji wycieczki klasowej (w maju czerwcu) wychowawca musi zgłosić dyrektorowi do końca I semestru 12. Uczniowie nie jadący na wycieczkę są zobowiązani do uczestnictwa w organizowanych w tym czasie zajęciach w szkole. Listy tych uczniów z rubrykami do odnotowania frekwencji wychowawca umieszcza w stosownych dziennikach 5

7 IV O B O W I Ą Z K I K A D R Y I U C Z E S T N I K Ó W W Y C I E C Z E K 1. Kierownikiem wycieczki może być: a) pracownik pedagogiczny szkoły b) pełnoletnia osoba, która jest instruktorem harcerskim c) pełnoletnia osoba która ukończyła kurs kierowników wycieczek d) pełnoletnia osoba, która ma uprawnienia przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek e) w przypadku wycieczek zagranicznych dodatkowym wymogiem jest znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym jak również w krajach tranzytowych. 2. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły. 3. Kierownik nie może pełnić funkcji opiekuna. 4. Do obowiązków kierownika wycieczki należy w szczególności; a) ustalanie celów wycieczki b) opracowanie programu wycieczki i jej harmonogramu oraz kosztorysu c) opracowanie regulaminu wycieczki, w tym zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas jej trwania i sposobów wzajemnej komunikacji d) zapoznanie uczestników i ich rodziców(opiekunów prawnych) z programową i organizacyjną stroną wycieczki,jej regulaminem i kosztorysem e) dopilnowanie by wszyscy uczestnicy byli ubezpieczeni stosownie do rodzaju wycieczki f) przygotowanie dokumentacji wycieczki i przekazanie jej Dyrektorowi w ściśle określonym czasie tj. w przypadku wyjść ze szkoły nie później niż 2 dni przed terminem, w przypadku wycieczek krajowych najpóźniej tydzień przed terminem, w przypadku wycieczek zagranicznych najpóźniej 3 tygodnie przed terminem. g) uzyskanie akceptacji dyrektora zaś w przypadku wycieczek zagranicznych także organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego h) określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i opieki nad nimi i) organizowanie transportu, wyżywienia, noclegów lub nadzorowanie prac podmiotów, którym zlecono te czynności j) podział zadań wśród uczestników k) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i przestrzegania regulaminu wycieczek sprawowanie nadzoru w tym zakresie l) zapewnienie i koordynowanie współpracy z przewodnikami, pilotami, instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację wycieczki m) dysponowanie środkami finansowymi i rozliczanie się z nich n) dokonanie podsumowania i oceny wycieczki oraz złożenie dyrektorowi sprawozdania po jej zakończeniu o) posiadanie apteczki I pomocy p) posiadanie przy sobie listy uczestników z adresem, numerami telefonów kontaktowych i numerami PESEL q) zgłaszanie policji konieczności przeglądu pojazdu przed wyruszeniem na wycieczkę (najpóźniej 3 dni przed wyjazdem) r) znajomość zasad pierwszej pomocy, udzielanie pierwszej pomocy, w sytuacji koniecznej wzywanie pomocy służb ratunkowych, 6

8 s) powiadamianie rodziców i Szkoły (w specyficznych sytuacjach polskich placówek konsularnych) o zaistnieniu wypadku bądź chorobie uczestnika 5. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do poznania i ścisłego przestrzegania odnośnych przepisów BHP, przepisów dotyczących korzystania z dróg publicznych, szlaków turystycznych, publicznych środków transportu, a także innych szczegółowych regulaminów oraz zarządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i samorządowych. On też lub wyznaczeni prze niego opiekunowie muszą o tych przepisach poinformować kierownika wycieczki 6. Kierownik wycieczki powinien zdecydowanie eliminować wszelkie próby zakłócania ciszy nocnej, dopilnować by nikt nie oddalał się z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek. 7. Opiekunem wycieczki może być: a) pracownik pedagogiczny szkoły b) inna pełnoletnia osoba po uzyskaniu zgody Dyrektora, który przy podjęciu tej decyzji powinien uwzględnić kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności pedagogiczne kandydata. 8. Liczba opiekunów uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, stopnia ich zdyscyplinowania i samodzielności oraz trasy wycieczki, jej charakteru i rodzaju środka lokomocji. Decyzję o liczbie opiekunów danej wycieczki podejmuje Dyrektor. 9. Do obowiązków opiekunów wycieczki należy w szczególności: a) współpraca z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki b) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa c) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami d) sprawdzanie stanu osobowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca postoju i po przybyciu na miejsce docelowe e) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom f) wykonywanie innych poleceń kierownika mających związek z przebiegiem wycieczki 10. Opiekun wycieczki powinien zdecydowanie eliminować wszelkie próby zakłócania ciszy nocnej, dopilnować by nikt nie oddalał się z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek. 11. Wskazane jest, by w przypadku wycieczek zagranicznych opiekun posiadał znajomość języka obcego umożliwiającą porozumiewanie się w kraju docelowym jak również w krajach tranzytowych. 12. Uczestnikiem wycieczki może być: a) każdy uczeń szkoły, do którego zostanie skierowana oferta danej wycieczki pod warunkiem spełnienia wymagań formalnych i finansowych oraz stanu zdrowia umożliwiającego udział w wycieczce b) w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora inna osoba, pod warunkiem podporządkowania się niniejszym przepisom i regulaminowi konkretnej wycieczki. 13. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest w szczególności do: a) zapoznania się z celami, programem i harmonogramem wycieczki b) zapoznania się z regulaminem wycieczki oraz przepisami bezpieczeństwa i bezwarunkowego ich przestrzegania podczas trwania wycieczki, potwierdzenia podpisem zapoznania się z regulaminem wycieczki 7

9 c) uzyskania i dostarczenia kierownikowi pisemnych zgód rodziców (prawnych opiekunów) na wyjazd oraz danych osobowych niezbędnych do stworzenia dokumentacji wycieczki d) poinformowania kierownika o szczególnych warunkach zdrowotnych mogących mieć wpływ na organizację wycieczki (w przypadku uczniów niepełnoletnich powinien to zrobić rodzic) e) dokonania w wyznaczonych terminach ustalonych wpłat f) opłacenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej dodatkowo od kosztów leczenia g) posiadania ze sobą wymaganych dokumentów (m.in. legitymacja, dowód, paszport, wiza, bilety itp.). Podczas wycieczki zagranicznej legitymacja szkolna nie może być uznawana za dokument uprawniający do przekraczania granicy państwowej. h) wykonywania poleceń kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika i) wykonywania zadań wynikających z programu wycieczki j) przestrzegania zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających k) zajmowania wyznaczonego miejsca w środkach komunikacji i zachowania się w nich zgodnie z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa oraz zasadami kultury l) przestrzegania higieny, zachowania porządku i dbałości o naturalne środowisko m) przestrzegania regulaminów obowiązujących w schroniskach i innych miejscach noclegowych i zajmowania w nich miejsc wyznaczonych przez kierownika wycieczki n) punktualnego stawiania się na wyznaczone miejsca oraz nie oddalania się od grupy bez zgody opiekuna o) okazywania pomocy i życzliwości innym p) zachowania się zgodnie z zasadami dobrego wychowania i kultury q) niesienia pomocy poszkodowanym w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku (pod kierunkiem opiekunów) 14. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestników w/w zasad, łamania regulaminu i ignorowania przepisów bezpieczeństwa należy zawiadomić o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) i Szkołę, a także uwzględnić naganne zachowanie uczniów przy najbliższej ocenie zachowania i przy udzielaniu kar (zgodnie ze Statutem i WSO); w szczególnie drastycznych przypadkach rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są na prośbę kierownika do odebrania dziecka z wycieczki (na własny koszt). 8

10 Z A GA D N I E N I A F I N A N S O W E 1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności: a) z odpłatności uczniów biorących w niej udział b) ze środków wypracowanych przez uczniów c) ze środków przekazanych przez Radę Szkoły d) z dotacji osób fizycznych i prawnych e) ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów. 2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów uczestnictwa. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków wymienionych w punkcie Kierownik wycieczki powinien przedstawić jej kosztorys na pierwszym zebraniu organizacyjnym i dopiero po jego zaakceptowaniu przez rodziców (czego wyrazem jest ich deklaracja o udziale dziecka w wycieczce) może przystąpić do dalszych czynności związanych z organizacją wycieczki. 4. Kierownik określa ostateczny termin wpłaty i wysokość poszczególnych rat płatności (dla wycieczek klasowych planowanych na maj lub czerwiec cała suma musi być zebrana najpóźniej do końca kwietnia). 5. Fundusze na wycieczką gromadzić może: a) kierownik b) wskazany przez niego opiekun c) skarbnik klasowy d) wyznaczony rodzic. 6. Jeżeli wycieczka nie dochodzi do skutku z powodu zbyt małej liczby uczestników, może dojść do utraty kosztów zaliczki i konieczności pokrycia kosztów manipulacyjnych. O tym zagrożeniu rodzice uczniów powinni być poinformowani na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w sprawie wycieczki. 7. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie się z tej deklaracji wycofali zobowiązani są do pokrycia strat, jakie z tego powodu powstały. 8. Każdorazową zmianę kosztów wycieczki nawet tą wynikającą z przyczyn obiektywnych rodzice muszą zaakceptować. Jeśli tak się nie stanie wskazane jest ograniczenie programu wycieczki, bądź pozyskanie środków z innych źródeł. 9. Rozliczenie finansowe dokonywane jest przez kierownika wycieczki w obecności rodziców (prawnych opiekunów) podczas najbliższego od zakończenia wycieczki spotkania z rodzicami organizowanego przez szkołę. W przypadku, gdy wycieczka odbywa się po terminie ostatniego w danym roku szkolnym zebrania z rodzicami, należy przekazać rodzicom rozliczenie w formie pisemnej, a dodatkowo omówić je na pierwszym spotkaniu z rodzicami w następnym roku szkolnym. 10. Rozliczenie kosztów wycieczki powinno opierać się na dokumentach finansowych (faktury, rachunki, bilety itp.), z których jasno ma wynikać koszt wycieczki w przeliczeniu na 1 osobę. W przypadku braku takich dokumentów kierownik wycieczki rozlicza się za uprzednią zgodą rodziców na podstawie oświadczenia o wydatkach. V 9

11 VI PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE RÓŻNYCH TYPÓW WYCIECZEK 1. Wyjście na teren Wrocławia: a) kadrę stanowią: opiekun na 35 uczestników (wskazane jest by w przypadku korzystania ze środków masowej komunikacji z grupą wychodziło 2 opiekunów) b) uczestnicy posiadają ubiór odpowiedni do charakteru wycieczki i warunków pogodowych c) uczestnicy poruszają się po chodnikach zwartą grupą, którą prowadzi opiekun, a zamyka drugi opiekun (pozostający w zasięgu wzroku) i korzystają z wyznaczonych przejść dla pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami d) uczestnicy korzystają ze środków masowej komunikacji zgodnie z obowiązującymi; przepisami; opiekun wchodzi do pojazdu pierwszy, drugi opiekun ostatni; należy zadbać by wszyscy uczestnicy przebywali w jednym pojeździe lub w jednej jego części (np. wagonie), znali przystanek końcowy i posiadali ważne bilety. 2. Wycieczka piesza poza Wrocławiem (do 600 m n.p.m.): a) kadrę stanowią: kierownik wycieczki i opiekunowie (liczba opiekunów jest uzależniona od charakteru wycieczki, stanu zdrowia, stopnia przygotowania uczestników itp.) b) uczestnicy posiadają ubiór (w tym obuwie) odpowiedni do charakteru wycieczki i warunków pogodowych c) przed rozpoczęciem zwiedzania każdy uczestnik musi zostać poinformowany o miejscu zbiórki i systemie kontaktowania się w razie zgubienia d) po terenie miejskim poruszamy się jak w pkt 1 e) poza miastem uczestnicy idą lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom; w przypadku prowadzenia grupy powyżej 20 osób należy sformować kolumnę dwójkami i poruszać się prawą stroną drogi; zawsze jeden opiekun idzie na początku grupy, a drugi ją zamyka; w przypadku ograniczonej widoczności najlepiej czasowo przerwać wędrówkę, a gdy to jest niemożliwe kolumna powinna być oświetlona światłem białym z przodu i czerwonym z tyłu. Długość kolumny nie może przekraczać 50 m, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m. f) w lesie wycieczka porusza się po znakowanych szlakach lub wyznaczonych ścieżkach, (w parkach narodowych i krajobrazowych zawsze po znakowanych szlakach turystycznych) g) kierownik i jeden z opiekunów powinien mieć mapę z oznaczonym szlakiem i miejscem spotkania h) uczestnicy powinni być poinformowani o szczegółowych przepisach zachowania się i poruszania po drogach i po lesie, zaś kierownik powinien poznać je już w fazie organizacji wycieczki i ująć w jej regulaminie. 3. Wycieczka piesza powyżej 600 m n.p.m.: a) kadrę stanowią: kierownik oraz opiekunowie, zaś na terenach powyżej 1000 m n.p.m. dodatkowo przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej i tylko ci ostatni mogą prowadzić wycieczkę b) uczestnicy muszą posiadać odpowiedni do charakteru wycieczki i zmiennych warunków pogodowych buty i ubiór c) wszyscy uczestnicy poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach d) na czele grupy i na jej końcu idzie opiekun lub przewodnik e) grupa sformowana jest w ten sposób, że na początku idą osoby słabsze kondycyjnie i nie może dzielić się na części (chyba, że nakazują to wymogi bezpieczeństwa) 10

12 f) każdorazowo przed wyjściem w góry uczestnicy muszą być poinformowani o zasadach obowiązujących na wycieczkach górskich (w tym o bezwzględnym zakazie oddalania się od grupy) g) wycieczkę należy zaplanować tak, by przed zmrokiem dotrzeć do miejsca noclegu. 4. Przejazd autokarem (wycieczki autokarowe): a) pojazd przewożący zorganizowaną grupę młodzieży powinien zostać oznakowany z przodu i z tyłu specjalnymi symbolami i być sprawny technicznie, co potwierdzić musi kontrola pojazdu dokonana przez policję przed wyjazdem (kierownik zgłasza jej potrzebę najpóźniej 3 dni przed wyjazdem) b) kierujący pojazdem posiadać musi potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. Nie wolno mu jechać dłużej niż 8 godzin w rytmie 4 godziny jazdy 1 godz. odpoczynku c) podczas wsiadania i wysiadania młodzieży kierowca powinien włączyć światła awaryjne d) jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa należy ich używać e) kadrę stanowią: kierownik i opiekunowie (liczba opiekunów jest uzależniona od charakteru wycieczki, stanu zdrowia, stopnia przygotowania uczestników itp.) (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika) f) liczba uczestników nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe g) przejście w autokarze musi być wolne, opiekunowie zajmują miejsce przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru h) zabrania się podczas jazdy spacerowania po pojeździe, siedzenia tyłem, bądź na oparciach oraz jedzenia i picia i) bagaż musi być umieszczony w bagażniku i na półkach j) o czasie, ilości i miejscu przerw decyduje kierownik, który może je organizować wyłącznie na terenie specjalnie wyznaczonych parkingów k) w czasie postojów nie wolno wychodzić na jezdnię, ani jej przekraczać l) w czasie przygotowania wycieczki kierownik powinien poinformować się czy któryś z uczestników nie cierpi na chorobę lokomocyjną, i podjąć stosowne środki zaradcze m) po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny uczestników wycieczki. 5. Przejazd koleją: a) kadrę stanowią: kierownik i opiekunowie (liczba opiekunów jest uzależniona od charakteru wycieczki, stanu zdrowia, stopnia przygotowania uczestników itp.) b) opiekun musi przebywać z uczniami w wagonie c) nie wolno rozdzielać grupy na 2 wagony (by temu zaradzić należy wcześniej dokonać rezerwacji miejsc) d) uczniowie zajmują wyznaczone przez nauczyciela miejsca umieszczając bagaż na pólkach; nie mogą wyglądać podczas jazdy przez okno, stać przy drzwiach, tarasować korytarza, ani wyskakiwać z pociągu przed jego zatrzymaniem lub wskakiwać doń gdy jest on już w ruchu e) w czasie postoju uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach, w żadnym wypadku nie wolno im wysiadać z pociągu bez zgody opiekuna f) bilety na przejazd, legitymacji uczniów oraz zaświadczenie o przejeździe grupowym powinien posiadać kierownik wycieczki. 11

13 6. Wycieczki zagraniczne: a) w zależności od charakteru wycieczki i środka komunikacji stosuje się przepisy dotyczące kadry tak jak w punktach 1-6 b) w regulaminie wycieczki można uwzględnić specyfikę obyczajową i prawną danego kraju o ile nie kłóci się to z polskim prawem, któremu w pierwszym rzędzie podlegają uczestnicy wycieczki c) przy ustalaniu zasad komunikowania się podczas wycieczki zagranicznej kierownik musi podać uczestnikom numery telefonów i adresy polskich placówek dyplomatycznych w krajach przejazdu i w kraju docelowym. 7. Uwagi dodatkowe: a) w praktyce szkolnej część wycieczek ma charakter mieszany zarówno jeśli chodzi o ich rodzaj jak i o środki transportu, a zatem przy ich organizacji należy uwzględnić różne przepisy w odniesieniu do poszczególnych części wycieczki b) jeżeli uczestnicy wycieczki będą podczas jej trwania pływać, używać łodzi, żaglówek i kajaków, rowerów lub nart czy jeździć konno, latać szybowcem, uprawiać wspinaczkę bądź korzystać z innych sportów ekstremalnych kierownik musi ująć ten fakt w programie wycieczki, umieścić w regulaminie stosowne przepisy prawa i zyskać na takie formy sportu i rekreacji zgodę rodziców (opiekunów prawnych) c) wycieczki i imprezy turystyki kwalifikowanej (m.in. wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, regaty żeglarskie, obozy narciarskie, konne itp.) oraz obozy wędrowne i edukacyjne organizuje się na podstawie odrębnych przepisów, które każdorazowo należy uwzględnić w regulaminie danej wycieczki i szczegółowo zapoznać z nimi uczestników i ich rodziców (opiekunów) d) indywidualny wcześniejszy powrót uczestnika z wycieczki jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub wyjątkowo opiekuna wycieczki (o ile jego wyjazd nie naruszy zasad bezpieczeństwa pozostałych uczestników). 12

14 VII P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E 1. Na odstępstwa od wyżej wymienionych przepisów zgodę musi wyrazić Dyrektor Szkoły. 2. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga się na podstawie nadrzędnych przepisów stanowiących podstawę jego opracowania. 3. Dyrektor Szkoły może upoważnić do realizacji obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu swego zastępcę. 13

15 VIII Z A Ł Ą C Z N I K I 1. Karta wyjścia wraz z harmonogramem i listą uczestników 2. Całoroczna zgoda rodziców na kilkugodzinne wyjścia w obrębie miasta Wrocławia 3. Karta wycieczki z harmonogramem 4. Lista uczestników wycieczki krajowej 5. Zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce 6. Lista uczestników wycieczki zagranicznej 7. Lista podróżujących niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej dla wycieczek zagranicznych 8. Karta wyjazdu ucznia na wycieczkę 9. Wniosek kierownika wycieczki do Dyrektora Szkoły Administratora Danych Osobowych o zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki poza terenem szkoły. 10. Zgoda Dyrektora Szkoły Administratora Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki poza terenem szkoły przez kierownika wycieczki. 14

16 Załącznik nr 1 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE KARTA WYJŚCIA GRUPOWEGO ZE SZKOŁY NA ZAJĘCIA POZA JEJ SIEDZIBĄ DATA GODZINY CEL ILOŚĆ UCZESTNIKÓW ŚRODEK TRANSPORTU NAZWISKA OPIEKUNÓW PODPISY OPIEKUNÓW ZGODA DYREKTORA

17 Załącznik nr 1 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE LISTA UCZESTNIKÓW WYJŚCIA GRUPOWEGO LP IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA UWAGI

18 Załącznik nr 2 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] Niniejszą zgodę rodzice / prawni opiekunowie podpisują na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Przez cały rok szkolny przechowuje ją w dokumentacji klasowej wychowawca OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka, klasa) w zajęciach dydaktycznych odbywających się poza siedzibą szkoły na terenie Wrocławia w roku szkolnym... Przyjmuje do wiadomości, iż podczas poruszania się po mieście grupa uczniów pozostaje pod opieką nauczyciela i będzie korzystać ze środków transportu publicznego (podpis rodzica / prawnego opiekuna)

19 Załącznik nr 3 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) Trasa wycieczki (imprezy) Termin...ilość dni... klasa/grupa... Liczba uczestników... Kierownik (imię i nazwisko)... Liczba opiekunów... Środek lokomocji... OŚWIADCZENIE Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. Opiekunowie wycieczki/imprezy (imiona i nazwiska oraz podpisy i telefony kontaktowe) Kierownik wycieczki/imprezy (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) (podpis)

20 Załącznik nr 3 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny Zatwierdzam... (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

21 Załącznik nr 4 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] Lista uczestników wycieczki krajowej do... w dniach.. L.p Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania PESEL Seria i nr dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej Nr tel. do rodziców lub prawnych opiekunów podpis kierownika wycieczki pieczęć i podpis dyrektora

22 Załącznik nr 5 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ Wyrażam zgodę na wyjazd mego syna/córki (imię i nazwisko dziecka, klasa) na wycieczkę do. (trasa) w dniach.. Jednocześnie wyrażam zgodę na podjęcie leczenia i zabiegów operacyjnych w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka.. (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

23 Załącznik nr 6 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] Lista uczestników wycieczki zagranicznej do/ na... w dniach.. L. p Imię i nazwisko Data urodzen ia Adres zamieszkania Obywatelst wo PESEL Seria i nr paszportu Nr tel. do rodziców lub prawnych opiekunów podpis kierownika wycieczki pieczęć i podpis dyrektora

24 Załącznik nr 7 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] LISTA PODRÓŻUJĄCYCH DLA WYCIECZEK W UNII EUROPEJSKIEJ LIST OF TRAVELLERS FOR TRIPS WITHIN THE EUROPEAN UNION LISTE DES VOYAGEURS POUR DES EXCURSION DE L'UNION EUROPÉENNE Nazwa szkoły Name of school/ Nom de l`école Adres szkoły Address of school/adresse de l`école Cel i długość podróży Destination and duration of journey/destination et durée du voyage Imię(-ona) i nazwisko(-a) towarzyszącego(-ych) nauczyciela(-i) Name(s) of accompanying teacher(s)/prénom (prénoms) et nom (noms) de l`enseignant (des enseignants) accompagnant Potwierdza się prawdziwość podanych informacji. Rodzice (opiekunowie) niepełnoletnich uczniów wyrazili zgodę na ich udział w wycieczce, w każdym indywidualnym przypadku. Hereby, the authenticity of provided information is confirmed. Parents (guardians) of under-aged pupils have expressed consent for their participation in the trip in each individual case. Je confirme l`autenticite des information communiquees. Les parents (personnes en charges) des éleves mineurs ont exprimé l`accord pour leur participation au voyage, dans chaque cas individuel Miejscowość/Place/Lieu Data/Date/Date Potwierdza się prawdziwość zamieszczonych na liście danych osób podróżujących niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Podróżujący są uprawnieni do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Hereby, the authenticity of data regarding listed travellers, who are not citizens of a European Union Member State, is confirmed. Travellers are eligible for re-entry into the territory of the Republic of Poland. Je confirme l`autenticite des données personnelles des voyageurs figurant sur la liste qui ne sont pas des citoyens d`un Pays Membre de l`union Européenne. Les voyageurs ont le droit de rentrer sur le territoire de la République de Polonge Miejscowość/Place/Lieu Data/Date/Date Pieczęć urzędowa Dyrektor szkoły Official stamp/sceau officiel School Prncipal/Directeur de l`école Pieczęć urzędowa Dyrektor szkoły Official stamp/sceau officiel School Prncipal/Directeur de l`école Numer Number/ Numero Nazwisko Surname/Nom Imię First name/prénom Miejsce urodzenia Place of birth/ Lieu de naissance Data urodzenia Date of birth/ Date de naisssance Obywatelstwo Nationality/ Nationalité

25 A. Dane personalne uczestnika: Załącznik nr 8 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE KARTA WYJAZDU UCZNIA NA WYCIECZKĘ 1. Imię i Nazwisko.. 2. Adres zamieszkania. 3. Telefony: domowy rodziców /prawnych opiekunów. komórkowy rodziców/prawnych opiekunów. komórkowy uczestnika PESEL: 5. Numer dowodu osobistego. 6. Numer paszportu. 7. Klasa... B. Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka: Informuję, że syn/córka: choruje na następujące choroby przewlekłe. zażywa na stałe następujące leki... jest uczulony na.... inne uwagi C. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na wyjazd potwierdzam prawdziwość powyższych informacji. (podpis rodzica / prawnego opiekuna) Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę (trasa wycieczki) organizowaną w dniach. 1 (podpis, imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna) 2 (podpis i nazwisko ojca / prawnego opiekuna)

26 Załącznik nr 8 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE D. Zgoda na zabiegi medyczne Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka 1 (podpis, imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna) 2 (podpis i nazwisko ojca / prawnego opiekuna) E. Deklaracja pokrycia kosztów wycieczki Deklaruję, że do dnia pokryję całkowicie koszty wyjazdu mojego dziecka na wycieczkę wpłacając. kwotę. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwych organizacyjnych i finansowych skutkach nie dotrzymania tej deklaracji F. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wycieczki 1 (podpis, imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna) 2 (podpis i nazwisko ojca / prawnego opiekuna) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki 1 (podpis, imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna) 2 (podpis i nazwisko ojca / prawnego opiekuna) Oświadczam,że zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania (podpis uczestnika ) Części A,C,D, E -rodzice wypełniają na pierwszym zebraniu dotyczącym wycieczki natomiast części B i F przed wyjazdem

27 Załącznik nr 9 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE... dnia... Kierownik wycieczki WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH O ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYCIECZKI POZA TERENEM SZKOŁY Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zwracam się z prośbą o zgodę na przetwarzanie poza terenem szkoły danych osobowych, w tym danych wrażliwych, uczestników wycieczki do..., która odbędzie się w dniach podpis kierownika wycieczki

28 Załącznik nr 10 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu pl. Orląt Lwowskich 2a Wrocław Administrator Danych Osobowych Kierownik Wycieczki... ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYCIECZKI POZA TERENEM SZKOŁY Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych udzielam zgody na przetwarzanie poza terenem szkoły danych osobowych, w tym danych wrażliwych uczestników wycieczki do..., która odbędzie się w dniach podpis Dyrektora Szkoły

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych.

Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych. Zalecenia i załączniki wycieczki zagraniczne. Zalecenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty przy organizacji wycieczek zagranicznych. 1.Podstawową zasadą jest zadbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek. 3. W dalszej części regulaminu terminu wycieczka używa się zarówno na określenie wycieczki, biwaku oraz wyjazdów dydaktycznych.

Regulamin wycieczek. 3. W dalszej części regulaminu terminu wycieczka używa się zarówno na określenie wycieczki, biwaku oraz wyjazdów dydaktycznych. Regulamin wycieczek 1. Klasa ma prawo do wykorzystania dni dydaktyczne na wyjazdy organizowane przez szkołę: a) 4 dni dydaktyczne na cele turystyczne jeden raz w cyklu trzyletnim nauki b) 1 dzień na wyjazd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r. Dz.U.2001.135.1516 2014.09.01 zm. Dz.U.2014.1150 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH SPIS TREŚCI Formy wycieczek... 3 Cele... 3 Tryb postępowania organizatora wycieczki przedmiotowej... 3 Tryb postępowania organizatora wycieczki, imprezy szkolnej... 4 Do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności: 1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie 1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej uczniami", różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM. GENERAŁA BRYGADY STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO PRZY AMBASADZIE RP W HADZE Z SIEDZIBĄ W BRUNSSUM Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE Załącznik nr 11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150 Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst pierwotny:

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SZKOLNE. Poradnik dla wychowawcy

WYCIECZKI SZKOLNE. Poradnik dla wychowawcy WYCIECZKI SZKOLNE Poradnik dla wychowawcy Akty prawne Cele wycieczek Formy wycieczek Zasady organizacji wycieczek dokumentacja wycieczek Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Wielkich Oczach REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYJAZDÓW dla uczestników zajęć stałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu

REGULAMIN ORGANIZACJI WYJAZDÓW dla uczestników zajęć stałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu REGULAMIN ORGANIZACJI WYJAZDÓW dla uczestników zajęć stałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 1. Wyjazdy uczestników zajęć stałych są elementem planu pracy placówki. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z :

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : Załącznik nr 5do zarządzenia dyrektora SP46/0162-10/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : 1. Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 Załącznik nr 1do UCHWAŁA Nr 18 2003/2004 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum, w Cmolasie z dnia 11-03-2004r Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 1. Działalność

Bardziej szczegółowo

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali /opracowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Radomsko, wrzesień 2007r.

Radomsko, wrzesień 2007r. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz opieki i bezpieczeństwa nad młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 08.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin zawiera: 1. Zasady ogólne. 2. Rodzaje wycieczek. 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie. 4. Zadania kierownika wycieczki. 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Załącznik nr 8 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin wycieczek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU Przepisy regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek szkolnych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowym aktem prawnym normującym sprawę wycieczek szkolnych jest wydane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZAŁĄCZNIK NR 10 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej REGULAMIN ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W GMINNYM PRZEDSZKOLU W DĄBROWIE ZIELONEJ Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane Obowiązujące rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty dot. organizacji wycieczek wraz z wzorem (załączniki ) Karty Wycieczki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze wzorem Formularza

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych.

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. 04/BHP/006 SPIS TREŚCI. CEL PROCEDURY. ZAKRES STOSOWANIA 3. OBOWIĄZKI 4. KWALIFIKACJE KIEROWNIKA / OPIEKUNA WYCIECZKI / IMPREZY 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5. Zasady opieki nad wycieczkach i imprezach krajoznawczo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

REGULAMIN WYCIECZEK Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu REGULAMIN WYCIECZEK Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu I. Cele organizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH Podstawę działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Żłobku Samorządowym Nr 18 w Krakowie ul. Mazowiecka 30a

Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Żłobku Samorządowym Nr 18 w Krakowie ul. Mazowiecka 30a Regulamin wycieczki Strona 1 z 10 Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Żłobku Samorządowym Nr 18 w Krakowie ul. Mazowiecka 30a Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

W WARSZAWIE 1. ZASADY OGÓLNE:

W WARSZAWIE 1. ZASADY OGÓLNE: REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 71 IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Załącznik nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim Podstawowe akty prawne Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH GIMNAZJUM Nr 2 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135-10539 - Poz. 1516 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żarach

Regulamin wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żarach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2016 Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Żarach z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żarach

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi

Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi Podstawa prawna: Regulamin wycieczek organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIAZUJACA W PRZEDSZKOLU NR 71 CHATKA MAŁEGO SKRZATKA WE WROCŁAWIU

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIAZUJACA W PRZEDSZKOLU NR 71 CHATKA MAŁEGO SKRZATKA WE WROCŁAWIU PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIAZUJACA W PRZEDSZKOLU NR 71 CHATKA MAŁEGO SKRZATKA WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie (zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N wyjazdów edukacyjnych organizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-22-159/12 pn. Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Organizacja wycieczek

Organizacja wycieczek Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I. Podstawa prawna Aktami prawnymi regulującymi zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom są: 1. ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8.11.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Postanowienia ogólne: Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 12 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2002 z dnia 10 października 2002 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2002 z dnia 10 października 2002 r. Regulamin organizacji szkolnych wycieczek i imprez turystyczno - krajoznawczych w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK I. ZASADY OGÓLNE I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYCIECZEK 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralna formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: poznawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU Na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z dnia 8.11.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Załącznik Nr 5 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą

w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą REGULAMIN WYCIECZEK PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TĘCZOWE PRZEDSZKOLE prowadzonego w ramach projektu POKL.09.01.01-14-044/11 w Trynosach - Osiedle Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN WYCIECZEK, IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH oraz ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH, WYJAZDOW NA KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE Zespół Szkół w Skawie WYKAZ PRZEPISÓW: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 1. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny 2. pracy w placówkach edukacyjnych. 3. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu Poznań, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp.......... II. Postanowienia ogólne........ III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wyjść i wycieczek szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Regulamin organizowania wyjść i wycieczek szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Regulamin organizowania wyjść i wycieczek szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu

Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 4 stycznia 2018 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.. 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami

Na podstawie: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie Regulamin wycieczek zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną POPP na konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK Wycieczką określa się każde wyjście poza teren ośrodka. I. Organizacja wycieczek ma na celu: 1) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Załącznik nr 5 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2008/2009 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym z dnia 31.08.2009r. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek i wyjść poza teren szkoły. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. M. Konopnickiej w Katowicach

Regulamin organizacji wycieczek i wyjść poza teren szkoły. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. M. Konopnickiej w Katowicach Regulamin organizacji wycieczek i wyjść poza teren szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi ul. Żeromskiego 115, Łódź tel. (42) fax (42)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi ul. Żeromskiego 115, Łódź tel. (42) fax (42) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź tel. (42) 637-72-78 fax (42) 637-72-82 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Wycieczki i inne formy turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie wycieczki szkolnej

Zgłoszenie wycieczki szkolnej Zał.1 Skarżysko-Kamienna, dnia.... ZSP 1 414...2013 Zgłoszenie wycieczki szkolnej Zgłaszam wycieczkę szkolną do...organizowaną w dn....przez... Do zgłoszenia dołączam odpowiednie dokumenty zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Mikołajkach

Regulamin wycieczek szkolnych w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Mikołajkach Regulamin wycieczek szkolnych w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Mikołajkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawy prawne. 1 Cele

REGULAMIN. Podstawy prawne. 1 Cele REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, WYJŚĆ I IMPREZ ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM SZKOŁY XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Podstawa prawna: I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYCIECZKI

DOKUMENTACJA WYCIECZKI DOKUMENTACJA WYCIECZKI 1. Regulamin 2. Karta wycieczki 3. Harmonogram wycieczki 4. Lista uczestników 5. Obowiązki kierownika wycieczki 6. Obowiązki opiekuna 7. Pisemne zgody rodziców 8. Rozliczenie finansowe

Bardziej szczegółowo

Szkolny Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych

Szkolny Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych Szkolny Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach Podstawy prawne: l. Zarządzenie nr 18 MEN z dn. 29.09. 1997r.

Bardziej szczegółowo

w Lublinie Regulamin wycieczek szkolnych

w Lublinie Regulamin wycieczek szkolnych III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Regulamin wycieczek szkolnych Podstawy prawne opracowania: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Samorządowych w Żarnowie

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Samorządowych w Żarnowie Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Samorządowych w Żarnowie ZBIÓR AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. [Dz.U.2001.135.1516 z późn.zm.] Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W PIASECZNIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W PIASECZNIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W PIASECZNIE Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH W ZESPOŁE SZKÓŁ W NIECHOBRZU

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH W ZESPOŁE SZKÓŁ W NIECHOBRZU REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH W ZESPOŁE SZKÓŁ W NIECHOBRZU Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK. Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego

REGULAMIN WYCIECZEK. Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego REGULAMIN WYCIECZEK Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego Rozdział I Postanowienie wstępne 1.Organizowane przez szkołę wycieczki mają na celu w szczególności: a. poznawanie kraju,

Bardziej szczegółowo

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) Trasa wycieczki (imprezy) TerminIlość dni Klasa/grupa... Liczba uczestników. Kierownik (imię i nazwisko). Liczba opiekunów Środek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawę działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SP1S 021 / 3 / Dot. wprowadzenia regulaminu wycieczek szkolnych.

Nasz znak: SP1S 021 / 3 / Dot. wprowadzenia regulaminu wycieczek szkolnych. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3 / 2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA BOSKO W SKAWIE ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ FILIALNĄ W SKAWIE z dnia 1 września 2017 r. Nasz znak: SP1S 021 / 3 / 2017 Dot.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych Załącznik nr 11 Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim Podstawy prawne: Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. HARCERZY BUCHALIKÓW W RYBNIKU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. HARCERZY BUCHALIKÓW W RYBNIKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 09 /2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 z dnia 31 sierpnia 2011 r. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. HARCERZY BUCHALIKÓW W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo