PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH FORM ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ TERENOWYCH I WYJAZDOWYCH LICEUM NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO WROCŁAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH FORM ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ TERENOWYCH I WYJAZDOWYCH LICEUM NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO WROCŁAW"

Transkrypt

1 PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH FORM ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ TERENOWYCH I WYJAZDOWYCH LICEUM NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO WROCŁAW Wrocław 2012

2 I PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU I WYJAZDÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 2. Dz.U Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.21.i 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, także zasad jego organizowania i nadzorowania 3. Dz.U Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.19.ii.1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania 4. Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.6.v.1997 w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 5. Dz.U Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.8.xi.2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki-krajoznawstwa i turystyki 6. Dz.U Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dn.31.xii.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 7. Tekst jednolity Dz.U z póź. zmian. Ustawa z dn.18.i.1996r.o kulturze fizycznej 8. Tekst jednolity Dz.U z póź. zmian. Ustawa z dn.29.viii.1197 o usługach turystycznych 9. Tekst jednolity Dz.U z póź. zmian. Ustawa z dn.20.vi 1997r. Prawo o ruchu drogowym 10. DZ.U Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.12.ix 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej 11. Dz.U Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.29.xii 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami 12. Tekst jednolity Dz.U Ustawa o systemie Oświaty z dn.7.eix.1991r. 13. Statut LO nr XII im Bolesława Chrobrego we Wrocławiu 14. DZ.U z póź. zmian. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej 1

3 III C E L E O R G A N I Z O W A N I A W Y C I E C Z E K I I N N Y C H F O R M Z O R G A N Z O W N Y C H Z A J Ę Ć T E R EN O W Y C H 1. Poznawanie kraju ojczystego, jego środowiska przyrodniczego, zabytków kultury i historii. 2. Poznawanie kultury, języka, osiągnięć cywilizacyjnych i historii innych narodów, kształtowanie postaw otwartości, ciekawości poznawczej i tolerancji 3. Realizowanie przyjętego przez szkołę programu wychowawczego i programu dydaktycznego w zakresie różnych przedmiotów nauczania 4. Wzbogacenie wiedzy z różnych dziedzin życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego 5. Upowszechnianie problematyki ekologicznej kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody 6. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i rekreacji, kształtowanie postaw aktywnych i eliminowanie skłonności do biernego wypoczynku 7. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej 8. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, rozwijanie samodzielności i zdolności organizacyjnych uczniów 9. Propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się 10. Przeciwdziałanie patologii 11. Wspomaganie rodziny w procesie wychowawczym 12. Wdrażanie zasad właściwego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach 13. Integracja młodzieży w grupach 2

4 III Z A S A D Y O G Ó L N E 1. Wycieczki i inne formy zorganizowanych zajęć terenowych (wyjazdów i wyjść) są integralną częścią działalności wychowawczej i dydaktycznej Szkoły. 2. Przy organizacji wyżej wymienionych form zająć szkolnych współpracują nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz inne instytucje w tym m.in. PTTK, biura podróży i fundacje. 3. W Szkole organizuje się następujące formy wycieczek i innych zajęć terenowych: a) zorganizowane wyjścia poza teren szkoły w obrębie Wrocławia, w tym wyjścia do placówek kulturalnych, na wykłady i prelekcje, konkursy i zawody sportowe oraz wycieczki miejskie o charakterze turystycznym b) wycieczki o charakterze integracyjnym dla klas pierwszych c) wycieczki turystyczno krajoznawcze niewymagające od uczestników specjalnego przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych d) wycieczki tematyczne (tzw. profilowe) organizowane w celu realizacji programu nauczania w ramach danego przedmiotu lub grupy przedmiotów e) imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne f) imprezy turystyczno krajoznawcze takie jak np. biwaki, rajdy, zloty itp. g) jednodniowe pielgrzymki dla maturzystów h) wymiany międzynarodowe ze szkołami partnerskimi i) obozy naukowe i projekty edukacyjne (związane z wyjazdem) j) wycieczki językowe organizowane w celu realizacji programu nauczania z języków obcych. (Wszystkie powyżej wymienione formy zajęć będą zwane dalej wycieczkami z wyjątkiem zapisów w których niezbędne będzie ich rozróżnianie) 4. W Szkole ustala się następujące zasady dotyczące terminów i czasu trwania wycieczek: a) klasy I mogą przeznaczyć 1 dzień dydaktyczny na wycieczkę integracyjną (wrzesień/początek października) b) klasy I i II mogą przeznaczyć 3 dni dydaktyczne na wycieczkę klasową (w maju lub czerwcu), dokładny termin ustala co roku Rada Pedagogiczna c) klasy III (szczególnie uczniowie uczęszczający na zajęcia religii) mogą zorganizować jednodniową pielgrzymkę w okresie przedmaturalnym d) uczniowie z klas I, II i III mogą przeznaczyć 1 dzień dydaktyczny w roku szkolnym na wycieczkę językową (o kwalifikacji uczniów na tę wycieczkę decyduje poziom znajomości języka, zasady organizowania tego typu imprez opracowują corocznie nauczyciele języków obcych) e) grupy sprofilowane mogą organizować wycieczki tematyczne odpowiednio w klasie pierwszej 1, w klasie drugiej 2, w klasie trzeciej 1 f) uczniowie z klas I, II i III mogą uczestniczyć 2 razy w roku w organizowanych przez szkołę wymianach międzynarodowych; o kwalifikacji uczniów na wymiany decydują nauczyciele uczący i wychowawcy g) terminy innych niż klasowe wycieczek (w tym wymian międzynarodowych, wyjść, wyjazdów integracyjnych, wycieczek profilowych i językowych itp.) ustala się na bieżąco z Dyrektorem h) wszystkie klasy mogą organizować dowolną ilość wycieczek weekendowych. 5. Każda wycieczka powinna być przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także szczegółowo omówiona z uczestnikami i ich rodzicami, każda też musi uzyskać zgodę Dyrektora, a w przypadku wyjazdów zagranicznych dodatkowo akceptację organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 3

5 6. Organizacja i program wycieczki musi być dostosowany do wieku uczestników, ich stanu zdrowia i kwalifikacji. 7. Zabronione jest organizowanie wycieczek w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, gdy zaś warunki takie zaistnieją podczas realizacji wycieczki należy natychmiast podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom. 8. Dopuszcza się następujące sposoby i środki komunikacji podczas wycieczek szkolnych: a) pieszo b) komunikacja miejska (np. autobusy, tramwaje, metro) c) komunikacja samochodowa (np. autokar, bus) d) komunikacja kolejowa e) transport lotniczy f) pasażerski transport wodny g) rower. 9. Szkoła nakłada na kierownika wycieczki obowiązek jej pełnego udokumentowania. Dokumentacja wycieczki obejmuje: A) w przypadku wyjść ze szkoły na kilkugodzinne zajęcia na terenie miasta Wrocławia a) karta wyjścia wraz z harmonogramem i listą uczestników (załącznik nr 1) b) zgoda rodziców lub prawnych opiekunów obejmująca cały rok szkolny (załącznik nr 2). Kartę przedstawia się do akceptacji Dyrektorowi w 2 egzemplarzach na dwa dni przed planowanym wyjściem. Jeden egzemplarz zostaje w aktach drugi zabiera ze sobą osoba prowadząca grupę. Całoroczne zgody rodziców przechowuje wychowawca. B) w przypadku wycieczek krajowych: a) karta wycieczki wraz z jej harmonogramem; na karcie muszą znajdować się telefony kontaktowe do kierownika i opiekunów wycieczki (załącznik nr 3) b) lista uczestników wraz z podaniem ich wieku (załącznik nr 4) c) zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 5) lub karta wyjazdu ucznia na wycieczkę (załącznik nr 8) d) potwierdzenie rezerwacji noclegów e) dokumenty ubezpieczeniowe w tym. lista uczestników z potwierdzonym przez ubezpieczyciela ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków f) dokumenty finansowe g) regulamin wycieczki tj. przygotowany na konkretną wycieczkę zbiór przepisów regulujących m.in. sposób zachowania się uczestników podczas podróży, na postojach, w czasie zwiedzania, noclegów oraz podczas wypoczynku. Regulamin musi zawierać też opis sankcji w przypadku łamania jego zasad przez uczestników. Podstawą opracowania regulaminu są przepisy Szkoły oraz akty prawne wyższego rzędu zarówno te wymienione w cz. I, jak i bardziej szczegółowe (np. przepisy regulujące zasady korzystania z kąpielisk itp.) h) sprawozdanie z wycieczki (po jej zakończeniu). Dokumenty przedstawia się Dyrektorowi w 2 egzemplarzach (z wyjątkiem zgód rodziców) najpóźniej tydzień przed dniem wyjazdu na wycieczkę. Jeden ich komplet zostaje w aktach, drugi (wraz ze zgodami rodziców/kartą wyjazdu) zabiera ze sobą kierownik wycieczki. C) w przypadku wycieczek zagranicznych a) tak jak w podpunkcie B), a ponadto b) lista uczestników wycieczki zagranicznej (załącznik nr 6) 4

6 c) potwierdzenie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów leczenia d) karta wyjazdu ucznia na wycieczkę (obligatoryjnie zamiast zgody rodziców) e) lista podróżujących niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE dla wycieczek do Unii Europejskiej Dokumenty te przedstawia się do akceptacji Dyrektorowi w 4 egzemplarzach (z wyjątkiem karty wyjazdu) najpóźniej 3 tygodnie przed terminem wyjazdu. Dyrektor musi je przedstawić do akceptacji do Kuratorium Oświaty (w 3 egzemplarzach, 14 dni przed terminem wyjazdu) i do organu prowadzącego (2 egzemplarze, 7 dni przed planowanym wyjazdem). Ostatecznie: jeden komplet zostaje w aktach, drugi (po akceptacji) zatrzymuje organ prowadzący, trzeci (po akceptacji) zatrzymuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny zaś czwarty (z 3 akceptacjami) zabiera ze sobą kierownik wycieczki, on tez zabiera ze sobą karty wyjazdu. D) w przypadku wycieczek przedmiotowych, obozów edukacyjnych, wyjazdowych projektów naukowych itp. a) tak jak w podpunkcie B), a ponadto b) plan dydaktyczny c) materiały ćwiczeniowe (np. karty zajęć) d) opracowane narzędzia ewaluacji e) ew. dokumenty określające zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Dokumenty przedstawia się Dyrektorowi w 2 egzemplarzach (za wyjątkiem zgód rodziców) najpóźniej tydzień przed wyjazdem. Jeden komplet pozostaje w aktach drugi ze zgodami rodziców/kartą wyjazdu zabiera ze sobą kierownik wycieczki. E) w przypadku imprez turystyki kwalifikowanej, obozów wędrownych itp. a) tak jak w podpunkcie b, a ponadto b) dodatkowe wymagane dokumenty, które (wraz z trybem ich składania) każdorazowo ustala Dyrektor Szkoły 10. W odniesieniu do wycieczek klasowych odbywających się wiosną w ustalonym przez Radę Pedagogiczną terminie przyjmuje się zasadę, że wychowawca wdraża czynności przygotowujące wycieczkę klasową dopiero wówczas gdy udział w niej i gotowość poniesienia kosztów deklaruje pisemnie (załącznik nr 7) minimum 90% rodziców. Wycieczki te dochodzą do skutku wyłącznie wówczas, gdy do końca kwietnia całość opłaty uiści 85% uczniów danej klasy. W przeciwnym wypadku wycieczki nie organizuje się, a Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu straty finansowe. 11. Gotowość do organizacji wycieczki klasowej (w maju czerwcu) wychowawca musi zgłosić dyrektorowi do końca I semestru 12. Uczniowie nie jadący na wycieczkę są zobowiązani do uczestnictwa w organizowanych w tym czasie zajęciach w szkole. Listy tych uczniów z rubrykami do odnotowania frekwencji wychowawca umieszcza w stosownych dziennikach 5

7 IV O B O W I Ą Z K I K A D R Y I U C Z E S T N I K Ó W W Y C I E C Z E K 1. Kierownikiem wycieczki może być: a) pracownik pedagogiczny szkoły b) pełnoletnia osoba, która jest instruktorem harcerskim c) pełnoletnia osoba która ukończyła kurs kierowników wycieczek d) pełnoletnia osoba, która ma uprawnienia przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek e) w przypadku wycieczek zagranicznych dodatkowym wymogiem jest znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym jak również w krajach tranzytowych. 2. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły. 3. Kierownik nie może pełnić funkcji opiekuna. 4. Do obowiązków kierownika wycieczki należy w szczególności; a) ustalanie celów wycieczki b) opracowanie programu wycieczki i jej harmonogramu oraz kosztorysu c) opracowanie regulaminu wycieczki, w tym zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas jej trwania i sposobów wzajemnej komunikacji d) zapoznanie uczestników i ich rodziców(opiekunów prawnych) z programową i organizacyjną stroną wycieczki,jej regulaminem i kosztorysem e) dopilnowanie by wszyscy uczestnicy byli ubezpieczeni stosownie do rodzaju wycieczki f) przygotowanie dokumentacji wycieczki i przekazanie jej Dyrektorowi w ściśle określonym czasie tj. w przypadku wyjść ze szkoły nie później niż 2 dni przed terminem, w przypadku wycieczek krajowych najpóźniej tydzień przed terminem, w przypadku wycieczek zagranicznych najpóźniej 3 tygodnie przed terminem. g) uzyskanie akceptacji dyrektora zaś w przypadku wycieczek zagranicznych także organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego h) określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i opieki nad nimi i) organizowanie transportu, wyżywienia, noclegów lub nadzorowanie prac podmiotów, którym zlecono te czynności j) podział zadań wśród uczestników k) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i przestrzegania regulaminu wycieczek sprawowanie nadzoru w tym zakresie l) zapewnienie i koordynowanie współpracy z przewodnikami, pilotami, instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację wycieczki m) dysponowanie środkami finansowymi i rozliczanie się z nich n) dokonanie podsumowania i oceny wycieczki oraz złożenie dyrektorowi sprawozdania po jej zakończeniu o) posiadanie apteczki I pomocy p) posiadanie przy sobie listy uczestników z adresem, numerami telefonów kontaktowych i numerami PESEL q) zgłaszanie policji konieczności przeglądu pojazdu przed wyruszeniem na wycieczkę (najpóźniej 3 dni przed wyjazdem) r) znajomość zasad pierwszej pomocy, udzielanie pierwszej pomocy, w sytuacji koniecznej wzywanie pomocy służb ratunkowych, 6

8 s) powiadamianie rodziców i Szkoły (w specyficznych sytuacjach polskich placówek konsularnych) o zaistnieniu wypadku bądź chorobie uczestnika 5. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do poznania i ścisłego przestrzegania odnośnych przepisów BHP, przepisów dotyczących korzystania z dróg publicznych, szlaków turystycznych, publicznych środków transportu, a także innych szczegółowych regulaminów oraz zarządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i samorządowych. On też lub wyznaczeni prze niego opiekunowie muszą o tych przepisach poinformować kierownika wycieczki 6. Kierownik wycieczki powinien zdecydowanie eliminować wszelkie próby zakłócania ciszy nocnej, dopilnować by nikt nie oddalał się z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek. 7. Opiekunem wycieczki może być: a) pracownik pedagogiczny szkoły b) inna pełnoletnia osoba po uzyskaniu zgody Dyrektora, który przy podjęciu tej decyzji powinien uwzględnić kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności pedagogiczne kandydata. 8. Liczba opiekunów uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, stopnia ich zdyscyplinowania i samodzielności oraz trasy wycieczki, jej charakteru i rodzaju środka lokomocji. Decyzję o liczbie opiekunów danej wycieczki podejmuje Dyrektor. 9. Do obowiązków opiekunów wycieczki należy w szczególności: a) współpraca z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki b) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa c) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami d) sprawdzanie stanu osobowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca postoju i po przybyciu na miejsce docelowe e) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom f) wykonywanie innych poleceń kierownika mających związek z przebiegiem wycieczki 10. Opiekun wycieczki powinien zdecydowanie eliminować wszelkie próby zakłócania ciszy nocnej, dopilnować by nikt nie oddalał się z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek. 11. Wskazane jest, by w przypadku wycieczek zagranicznych opiekun posiadał znajomość języka obcego umożliwiającą porozumiewanie się w kraju docelowym jak również w krajach tranzytowych. 12. Uczestnikiem wycieczki może być: a) każdy uczeń szkoły, do którego zostanie skierowana oferta danej wycieczki pod warunkiem spełnienia wymagań formalnych i finansowych oraz stanu zdrowia umożliwiającego udział w wycieczce b) w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora inna osoba, pod warunkiem podporządkowania się niniejszym przepisom i regulaminowi konkretnej wycieczki. 13. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest w szczególności do: a) zapoznania się z celami, programem i harmonogramem wycieczki b) zapoznania się z regulaminem wycieczki oraz przepisami bezpieczeństwa i bezwarunkowego ich przestrzegania podczas trwania wycieczki, potwierdzenia podpisem zapoznania się z regulaminem wycieczki 7

9 c) uzyskania i dostarczenia kierownikowi pisemnych zgód rodziców (prawnych opiekunów) na wyjazd oraz danych osobowych niezbędnych do stworzenia dokumentacji wycieczki d) poinformowania kierownika o szczególnych warunkach zdrowotnych mogących mieć wpływ na organizację wycieczki (w przypadku uczniów niepełnoletnich powinien to zrobić rodzic) e) dokonania w wyznaczonych terminach ustalonych wpłat f) opłacenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej dodatkowo od kosztów leczenia g) posiadania ze sobą wymaganych dokumentów (m.in. legitymacja, dowód, paszport, wiza, bilety itp.). Podczas wycieczki zagranicznej legitymacja szkolna nie może być uznawana za dokument uprawniający do przekraczania granicy państwowej. h) wykonywania poleceń kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika i) wykonywania zadań wynikających z programu wycieczki j) przestrzegania zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających k) zajmowania wyznaczonego miejsca w środkach komunikacji i zachowania się w nich zgodnie z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa oraz zasadami kultury l) przestrzegania higieny, zachowania porządku i dbałości o naturalne środowisko m) przestrzegania regulaminów obowiązujących w schroniskach i innych miejscach noclegowych i zajmowania w nich miejsc wyznaczonych przez kierownika wycieczki n) punktualnego stawiania się na wyznaczone miejsca oraz nie oddalania się od grupy bez zgody opiekuna o) okazywania pomocy i życzliwości innym p) zachowania się zgodnie z zasadami dobrego wychowania i kultury q) niesienia pomocy poszkodowanym w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku (pod kierunkiem opiekunów) 14. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestników w/w zasad, łamania regulaminu i ignorowania przepisów bezpieczeństwa należy zawiadomić o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) i Szkołę, a także uwzględnić naganne zachowanie uczniów przy najbliższej ocenie zachowania i przy udzielaniu kar (zgodnie ze Statutem i WSO); w szczególnie drastycznych przypadkach rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są na prośbę kierownika do odebrania dziecka z wycieczki (na własny koszt). 8

10 Z A GA D N I E N I A F I N A N S O W E 1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności: a) z odpłatności uczniów biorących w niej udział b) ze środków wypracowanych przez uczniów c) ze środków przekazanych przez Radę Szkoły d) z dotacji osób fizycznych i prawnych e) ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów. 2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów uczestnictwa. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków wymienionych w punkcie Kierownik wycieczki powinien przedstawić jej kosztorys na pierwszym zebraniu organizacyjnym i dopiero po jego zaakceptowaniu przez rodziców (czego wyrazem jest ich deklaracja o udziale dziecka w wycieczce) może przystąpić do dalszych czynności związanych z organizacją wycieczki. 4. Kierownik określa ostateczny termin wpłaty i wysokość poszczególnych rat płatności (dla wycieczek klasowych planowanych na maj lub czerwiec cała suma musi być zebrana najpóźniej do końca kwietnia). 5. Fundusze na wycieczką gromadzić może: a) kierownik b) wskazany przez niego opiekun c) skarbnik klasowy d) wyznaczony rodzic. 6. Jeżeli wycieczka nie dochodzi do skutku z powodu zbyt małej liczby uczestników, może dojść do utraty kosztów zaliczki i konieczności pokrycia kosztów manipulacyjnych. O tym zagrożeniu rodzice uczniów powinni być poinformowani na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w sprawie wycieczki. 7. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie się z tej deklaracji wycofali zobowiązani są do pokrycia strat, jakie z tego powodu powstały. 8. Każdorazową zmianę kosztów wycieczki nawet tą wynikającą z przyczyn obiektywnych rodzice muszą zaakceptować. Jeśli tak się nie stanie wskazane jest ograniczenie programu wycieczki, bądź pozyskanie środków z innych źródeł. 9. Rozliczenie finansowe dokonywane jest przez kierownika wycieczki w obecności rodziców (prawnych opiekunów) podczas najbliższego od zakończenia wycieczki spotkania z rodzicami organizowanego przez szkołę. W przypadku, gdy wycieczka odbywa się po terminie ostatniego w danym roku szkolnym zebrania z rodzicami, należy przekazać rodzicom rozliczenie w formie pisemnej, a dodatkowo omówić je na pierwszym spotkaniu z rodzicami w następnym roku szkolnym. 10. Rozliczenie kosztów wycieczki powinno opierać się na dokumentach finansowych (faktury, rachunki, bilety itp.), z których jasno ma wynikać koszt wycieczki w przeliczeniu na 1 osobę. W przypadku braku takich dokumentów kierownik wycieczki rozlicza się za uprzednią zgodą rodziców na podstawie oświadczenia o wydatkach. V 9

11 VI PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE RÓŻNYCH TYPÓW WYCIECZEK 1. Wyjście na teren Wrocławia: a) kadrę stanowią: opiekun na 35 uczestników (wskazane jest by w przypadku korzystania ze środków masowej komunikacji z grupą wychodziło 2 opiekunów) b) uczestnicy posiadają ubiór odpowiedni do charakteru wycieczki i warunków pogodowych c) uczestnicy poruszają się po chodnikach zwartą grupą, którą prowadzi opiekun, a zamyka drugi opiekun (pozostający w zasięgu wzroku) i korzystają z wyznaczonych przejść dla pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami d) uczestnicy korzystają ze środków masowej komunikacji zgodnie z obowiązującymi; przepisami; opiekun wchodzi do pojazdu pierwszy, drugi opiekun ostatni; należy zadbać by wszyscy uczestnicy przebywali w jednym pojeździe lub w jednej jego części (np. wagonie), znali przystanek końcowy i posiadali ważne bilety. 2. Wycieczka piesza poza Wrocławiem (do 600 m n.p.m.): a) kadrę stanowią: kierownik wycieczki i opiekunowie (liczba opiekunów jest uzależniona od charakteru wycieczki, stanu zdrowia, stopnia przygotowania uczestników itp.) b) uczestnicy posiadają ubiór (w tym obuwie) odpowiedni do charakteru wycieczki i warunków pogodowych c) przed rozpoczęciem zwiedzania każdy uczestnik musi zostać poinformowany o miejscu zbiórki i systemie kontaktowania się w razie zgubienia d) po terenie miejskim poruszamy się jak w pkt 1 e) poza miastem uczestnicy idą lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom; w przypadku prowadzenia grupy powyżej 20 osób należy sformować kolumnę dwójkami i poruszać się prawą stroną drogi; zawsze jeden opiekun idzie na początku grupy, a drugi ją zamyka; w przypadku ograniczonej widoczności najlepiej czasowo przerwać wędrówkę, a gdy to jest niemożliwe kolumna powinna być oświetlona światłem białym z przodu i czerwonym z tyłu. Długość kolumny nie może przekraczać 50 m, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m. f) w lesie wycieczka porusza się po znakowanych szlakach lub wyznaczonych ścieżkach, (w parkach narodowych i krajobrazowych zawsze po znakowanych szlakach turystycznych) g) kierownik i jeden z opiekunów powinien mieć mapę z oznaczonym szlakiem i miejscem spotkania h) uczestnicy powinni być poinformowani o szczegółowych przepisach zachowania się i poruszania po drogach i po lesie, zaś kierownik powinien poznać je już w fazie organizacji wycieczki i ująć w jej regulaminie. 3. Wycieczka piesza powyżej 600 m n.p.m.: a) kadrę stanowią: kierownik oraz opiekunowie, zaś na terenach powyżej 1000 m n.p.m. dodatkowo przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej i tylko ci ostatni mogą prowadzić wycieczkę b) uczestnicy muszą posiadać odpowiedni do charakteru wycieczki i zmiennych warunków pogodowych buty i ubiór c) wszyscy uczestnicy poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach d) na czele grupy i na jej końcu idzie opiekun lub przewodnik e) grupa sformowana jest w ten sposób, że na początku idą osoby słabsze kondycyjnie i nie może dzielić się na części (chyba, że nakazują to wymogi bezpieczeństwa) 10

12 f) każdorazowo przed wyjściem w góry uczestnicy muszą być poinformowani o zasadach obowiązujących na wycieczkach górskich (w tym o bezwzględnym zakazie oddalania się od grupy) g) wycieczkę należy zaplanować tak, by przed zmrokiem dotrzeć do miejsca noclegu. 4. Przejazd autokarem (wycieczki autokarowe): a) pojazd przewożący zorganizowaną grupę młodzieży powinien zostać oznakowany z przodu i z tyłu specjalnymi symbolami i być sprawny technicznie, co potwierdzić musi kontrola pojazdu dokonana przez policję przed wyjazdem (kierownik zgłasza jej potrzebę najpóźniej 3 dni przed wyjazdem) b) kierujący pojazdem posiadać musi potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. Nie wolno mu jechać dłużej niż 8 godzin w rytmie 4 godziny jazdy 1 godz. odpoczynku c) podczas wsiadania i wysiadania młodzieży kierowca powinien włączyć światła awaryjne d) jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa należy ich używać e) kadrę stanowią: kierownik i opiekunowie (liczba opiekunów jest uzależniona od charakteru wycieczki, stanu zdrowia, stopnia przygotowania uczestników itp.) (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika) f) liczba uczestników nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe g) przejście w autokarze musi być wolne, opiekunowie zajmują miejsce przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru h) zabrania się podczas jazdy spacerowania po pojeździe, siedzenia tyłem, bądź na oparciach oraz jedzenia i picia i) bagaż musi być umieszczony w bagażniku i na półkach j) o czasie, ilości i miejscu przerw decyduje kierownik, który może je organizować wyłącznie na terenie specjalnie wyznaczonych parkingów k) w czasie postojów nie wolno wychodzić na jezdnię, ani jej przekraczać l) w czasie przygotowania wycieczki kierownik powinien poinformować się czy któryś z uczestników nie cierpi na chorobę lokomocyjną, i podjąć stosowne środki zaradcze m) po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny uczestników wycieczki. 5. Przejazd koleją: a) kadrę stanowią: kierownik i opiekunowie (liczba opiekunów jest uzależniona od charakteru wycieczki, stanu zdrowia, stopnia przygotowania uczestników itp.) b) opiekun musi przebywać z uczniami w wagonie c) nie wolno rozdzielać grupy na 2 wagony (by temu zaradzić należy wcześniej dokonać rezerwacji miejsc) d) uczniowie zajmują wyznaczone przez nauczyciela miejsca umieszczając bagaż na pólkach; nie mogą wyglądać podczas jazdy przez okno, stać przy drzwiach, tarasować korytarza, ani wyskakiwać z pociągu przed jego zatrzymaniem lub wskakiwać doń gdy jest on już w ruchu e) w czasie postoju uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach, w żadnym wypadku nie wolno im wysiadać z pociągu bez zgody opiekuna f) bilety na przejazd, legitymacji uczniów oraz zaświadczenie o przejeździe grupowym powinien posiadać kierownik wycieczki. 11

13 6. Wycieczki zagraniczne: a) w zależności od charakteru wycieczki i środka komunikacji stosuje się przepisy dotyczące kadry tak jak w punktach 1-6 b) w regulaminie wycieczki można uwzględnić specyfikę obyczajową i prawną danego kraju o ile nie kłóci się to z polskim prawem, któremu w pierwszym rzędzie podlegają uczestnicy wycieczki c) przy ustalaniu zasad komunikowania się podczas wycieczki zagranicznej kierownik musi podać uczestnikom numery telefonów i adresy polskich placówek dyplomatycznych w krajach przejazdu i w kraju docelowym. 7. Uwagi dodatkowe: a) w praktyce szkolnej część wycieczek ma charakter mieszany zarówno jeśli chodzi o ich rodzaj jak i o środki transportu, a zatem przy ich organizacji należy uwzględnić różne przepisy w odniesieniu do poszczególnych części wycieczki b) jeżeli uczestnicy wycieczki będą podczas jej trwania pływać, używać łodzi, żaglówek i kajaków, rowerów lub nart czy jeździć konno, latać szybowcem, uprawiać wspinaczkę bądź korzystać z innych sportów ekstremalnych kierownik musi ująć ten fakt w programie wycieczki, umieścić w regulaminie stosowne przepisy prawa i zyskać na takie formy sportu i rekreacji zgodę rodziców (opiekunów prawnych) c) wycieczki i imprezy turystyki kwalifikowanej (m.in. wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, regaty żeglarskie, obozy narciarskie, konne itp.) oraz obozy wędrowne i edukacyjne organizuje się na podstawie odrębnych przepisów, które każdorazowo należy uwzględnić w regulaminie danej wycieczki i szczegółowo zapoznać z nimi uczestników i ich rodziców (opiekunów) d) indywidualny wcześniejszy powrót uczestnika z wycieczki jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub wyjątkowo opiekuna wycieczki (o ile jego wyjazd nie naruszy zasad bezpieczeństwa pozostałych uczestników). 12

14 VII P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E 1. Na odstępstwa od wyżej wymienionych przepisów zgodę musi wyrazić Dyrektor Szkoły. 2. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga się na podstawie nadrzędnych przepisów stanowiących podstawę jego opracowania. 3. Dyrektor Szkoły może upoważnić do realizacji obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu swego zastępcę. 13

15 VIII Z A Ł Ą C Z N I K I 1. Karta wyjścia wraz z harmonogramem i listą uczestników 2. Całoroczna zgoda rodziców na kilkugodzinne wyjścia w obrębie miasta Wrocławia 3. Karta wycieczki z harmonogramem 4. Lista uczestników wycieczki krajowej 5. Zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce 6. Lista uczestników wycieczki zagranicznej 7. Lista podróżujących niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej dla wycieczek zagranicznych 8. Karta wyjazdu ucznia na wycieczkę 9. Wniosek kierownika wycieczki do Dyrektora Szkoły Administratora Danych Osobowych o zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki poza terenem szkoły. 10. Zgoda Dyrektora Szkoły Administratora Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki poza terenem szkoły przez kierownika wycieczki. 14

16 Załącznik nr 1 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE KARTA WYJŚCIA GRUPOWEGO ZE SZKOŁY NA ZAJĘCIA POZA JEJ SIEDZIBĄ DATA GODZINY CEL ILOŚĆ UCZESTNIKÓW ŚRODEK TRANSPORTU NAZWISKA OPIEKUNÓW PODPISY OPIEKUNÓW ZGODA DYREKTORA

17 Załącznik nr 1 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE LISTA UCZESTNIKÓW WYJŚCIA GRUPOWEGO LP IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA UWAGI

18 Załącznik nr 2 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] Niniejszą zgodę rodzice / prawni opiekunowie podpisują na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Przez cały rok szkolny przechowuje ją w dokumentacji klasowej wychowawca OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka, klasa) w zajęciach dydaktycznych odbywających się poza siedzibą szkoły na terenie Wrocławia w roku szkolnym... Przyjmuje do wiadomości, iż podczas poruszania się po mieście grupa uczniów pozostaje pod opieką nauczyciela i będzie korzystać ze środków transportu publicznego (podpis rodzica / prawnego opiekuna)

19 Załącznik nr 3 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) Trasa wycieczki (imprezy) Termin...ilość dni... klasa/grupa... Liczba uczestników... Kierownik (imię i nazwisko)... Liczba opiekunów... Środek lokomocji... OŚWIADCZENIE Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. Opiekunowie wycieczki/imprezy (imiona i nazwiska oraz podpisy i telefony kontaktowe) Kierownik wycieczki/imprezy (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) (podpis)

20 Załącznik nr 3 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny Zatwierdzam... (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

21 Załącznik nr 4 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] Lista uczestników wycieczki krajowej do... w dniach.. L.p Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania PESEL Seria i nr dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej Nr tel. do rodziców lub prawnych opiekunów podpis kierownika wycieczki pieczęć i podpis dyrektora

22 Załącznik nr 5 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ Wyrażam zgodę na wyjazd mego syna/córki (imię i nazwisko dziecka, klasa) na wycieczkę do. (trasa) w dniach.. Jednocześnie wyrażam zgodę na podjęcie leczenia i zabiegów operacyjnych w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka.. (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

23 Załącznik nr 6 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] Lista uczestników wycieczki zagranicznej do/ na... w dniach.. L. p Imię i nazwisko Data urodzen ia Adres zamieszkania Obywatelst wo PESEL Seria i nr paszportu Nr tel. do rodziców lub prawnych opiekunów podpis kierownika wycieczki pieczęć i podpis dyrektora

24 Załącznik nr 7 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] LISTA PODRÓŻUJĄCYCH DLA WYCIECZEK W UNII EUROPEJSKIEJ LIST OF TRAVELLERS FOR TRIPS WITHIN THE EUROPEAN UNION LISTE DES VOYAGEURS POUR DES EXCURSION DE L'UNION EUROPÉENNE Nazwa szkoły Name of school/ Nom de l`école Adres szkoły Address of school/adresse de l`école Cel i długość podróży Destination and duration of journey/destination et durée du voyage Imię(-ona) i nazwisko(-a) towarzyszącego(-ych) nauczyciela(-i) Name(s) of accompanying teacher(s)/prénom (prénoms) et nom (noms) de l`enseignant (des enseignants) accompagnant Potwierdza się prawdziwość podanych informacji. Rodzice (opiekunowie) niepełnoletnich uczniów wyrazili zgodę na ich udział w wycieczce, w każdym indywidualnym przypadku. Hereby, the authenticity of provided information is confirmed. Parents (guardians) of under-aged pupils have expressed consent for their participation in the trip in each individual case. Je confirme l`autenticite des information communiquees. Les parents (personnes en charges) des éleves mineurs ont exprimé l`accord pour leur participation au voyage, dans chaque cas individuel Miejscowość/Place/Lieu Data/Date/Date Potwierdza się prawdziwość zamieszczonych na liście danych osób podróżujących niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Podróżujący są uprawnieni do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Hereby, the authenticity of data regarding listed travellers, who are not citizens of a European Union Member State, is confirmed. Travellers are eligible for re-entry into the territory of the Republic of Poland. Je confirme l`autenticite des données personnelles des voyageurs figurant sur la liste qui ne sont pas des citoyens d`un Pays Membre de l`union Européenne. Les voyageurs ont le droit de rentrer sur le territoire de la République de Polonge Miejscowość/Place/Lieu Data/Date/Date Pieczęć urzędowa Dyrektor szkoły Official stamp/sceau officiel School Prncipal/Directeur de l`école Pieczęć urzędowa Dyrektor szkoły Official stamp/sceau officiel School Prncipal/Directeur de l`école Numer Number/ Numero Nazwisko Surname/Nom Imię First name/prénom Miejsce urodzenia Place of birth/ Lieu de naissance Data urodzenia Date of birth/ Date de naisssance Obywatelstwo Nationality/ Nationalité

25 A. Dane personalne uczestnika: Załącznik nr 8 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE KARTA WYJAZDU UCZNIA NA WYCIECZKĘ 1. Imię i Nazwisko.. 2. Adres zamieszkania. 3. Telefony: domowy rodziców /prawnych opiekunów. komórkowy rodziców/prawnych opiekunów. komórkowy uczestnika PESEL: 5. Numer dowodu osobistego. 6. Numer paszportu. 7. Klasa... B. Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka: Informuję, że syn/córka: choruje na następujące choroby przewlekłe. zażywa na stałe następujące leki... jest uczulony na.... inne uwagi C. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na wyjazd potwierdzam prawdziwość powyższych informacji. (podpis rodzica / prawnego opiekuna) Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę (trasa wycieczki) organizowaną w dniach. 1 (podpis, imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna) 2 (podpis i nazwisko ojca / prawnego opiekuna)

26 Załącznik nr 8 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE D. Zgoda na zabiegi medyczne Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka 1 (podpis, imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna) 2 (podpis i nazwisko ojca / prawnego opiekuna) E. Deklaracja pokrycia kosztów wycieczki Deklaruję, że do dnia pokryję całkowicie koszty wyjazdu mojego dziecka na wycieczkę wpłacając. kwotę. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwych organizacyjnych i finansowych skutkach nie dotrzymania tej deklaracji F. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wycieczki 1 (podpis, imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna) 2 (podpis i nazwisko ojca / prawnego opiekuna) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki 1 (podpis, imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna) 2 (podpis i nazwisko ojca / prawnego opiekuna) Oświadczam,że zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania (podpis uczestnika ) Części A,C,D, E -rodzice wypełniają na pierwszym zebraniu dotyczącym wycieczki natomiast części B i F przed wyjazdem

27 Załącznik nr 9 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE... dnia... Kierownik wycieczki WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH O ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYCIECZKI POZA TERENEM SZKOŁY Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zwracam się z prośbą o zgodę na przetwarzanie poza terenem szkoły danych osobowych, w tym danych wrażliwych, uczestników wycieczki do..., która odbędzie się w dniach podpis kierownika wycieczki

28 Załącznik nr 10 do Procedur organizacji wycieczek szkolnych [...] PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu pl. Orląt Lwowskich 2a Wrocław Administrator Danych Osobowych Kierownik Wycieczki... ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYCIECZKI POZA TERENEM SZKOŁY Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych udzielam zgody na przetwarzanie poza terenem szkoły danych osobowych, w tym danych wrażliwych uczestników wycieczki do..., która odbędzie się w dniach podpis Dyrektora Szkoły

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystki są integralną formą działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE Chróścina 2007 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK. ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy

REGULAMIN WYCIECZEK. ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy REGULAMIN WYCIECZEK ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ...

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ... 4 FORMY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie

Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Dzierżoniowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ... 4 FORMY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Dz.U.97.57.358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU

REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne 1 6 5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 11 7 - funkcje edukacyjne, wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r. STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE Statut Przedszkola Publicznego w Rydzynie zatwierdzono jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedszkolu Wybrane podstawy prawne dotyczące bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy w szkołach

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Poradnik dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek 1 Publikacja Poradnik

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r.

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Statut przedszkola opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo