W kierunku europejskiego. bezpieczeństwa ruchu drogowego. kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W kierunku europejskiego. bezpieczeństwa ruchu drogowego. kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011 2020"

Transkrypt

1 W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata ON THE MOVE Bezpieczniejsze drogi w Europie

2

3 Co nowego w UE Unijne wytyczne w sprawie bezpieczeństwa drogowego na lata NA CZYM POLEGA PROBLEM? Choć wcześniejsze programy UE w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego dały bardzo dobre rezultaty, europejskie drogi wciąż jeszcze nie są dość bezpieczne. W 2009 roku w wypadkach drogowych zginęło 35 tys. osób, a 1,7 mln odniosło rany. JAKIE KORZYŚCI PRZYNIOSĄ PROPONOWANE DZIAŁANIA? Nowe unijne wytyczne w sprawie bezpieczeństwa na drodze mają na celu ograniczenie liczby zgonów w wyniku wypadków drogowych o 50 proc. do roku Aby osiągnąć ten cel, należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz zadbać o to, by bezpieczne były pojazdy i infrastruktura. Można tego dokonać, stosując wiele różnych metod współpracę międzynarodową, wymianę sprawdzonych rozwiązań, badania naukowe i testy, kampanie informacyjne, a w niektórych przypadkach uregulowania prawne. Konkretne działania to między innymi: zachęcanie użytkowników dróg do bezpieczniejszej jazdy poprzez stworzenie europejskiej strategii w zakresie edukacji i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego; wdrożenie obowiązujących w całej Unii przepisów prawnych, aby wszyscy obywatele UE byli traktowani tak samo w razie naruszenia przepisów drogowych; zachęcanie krajów UE do stosowania przepisów bezpieczeństwa odnoszących się do dróg głównych i tuneli również w odniesieniu do dróg wiejskich; uznawanie przeglądów technicznych we wszystkich krajach UE (np. jeżeli zrobimy przegląd samochodu w Polsce, będzie on automatycznie uznawany za ważny w pozostałych krajach UE); zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa najbardziej narażonym na wypadki użytkownikom dróg, zwłaszcza motocyklistom, poprzez usprawnienie komunikacji między władzami a użytkownikami dróg oraz wprowadzenie okresowych przeglądów motocykli, motorowerów itp; doskonalenie narzędzi służących do gromadzenia danych na temat wypadków oraz ich analizy, aby sprawniej monitorować postępy w zakresie bezpieczeństwa drogowego w krajach UE i zapewnić wysokiej jakości dane, w oparciu o które można będzie opracowywać nowe metody zapewniania bezpieczeństwa na drodze. DLACZEGO DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ NA SZCZEBLU UE? Aby wykorzystać dotychczasowe pozytywne doświadczenia dzięki programowi bezpieczeństwa drogowego udało się ocalić życie 78 tys. osób. Problemy w zakresie bezpieczeństwa drogowego dotyczą wszystkich państw UE UE może pomóc rządom krajowym w zacieśnianiu współpracy i wymianie informacji. KIEDY UNIJNE WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO MIAŁYBY WEJŚĆ W ŻYCIE? Stopniowo, w okresie

4

5 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia KOM(2010) 389 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW W kierunku europejskiego obszaru bezpiecze stwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego na lata {SEK(2010) 903} PL PL

6 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW W kierunku europejskiego obszaru bezpiecze stwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego na lata WPROWADZENIE Bezpiecze stwo ruchu drogowego nale y do najwa niejszych zagadnie społecznych. W 2009 r. w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej zgin ło ponad osób, liczba ta odpowiada liczbie ludno ci miasta o redniej wielko ci, przy tym co najmniej osób zostało rannych. Koszty dla społecze stwa s ogromne i wyniosły w 2009 r. około 130 miliardów EUR 1. W komunikacie Europa 2020 strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego wł czeniu społecznemu 2 Komisja podkre liła znaczenie spójno ci społecznej, gospodarki bardziej przyjaznej rodowisku, edukacji i innowacji dla Europy. Cele te powinny znale swoje odzwierciedlenie w ró nych aspektach europejskiej polityki transportowej, których celem powinno by zapewnienie zrównowa onej mobilno ci dla wszystkich obywateli, ograniczenie emisji dwutlenku w gla w transporcie i pełne wykorzystanie post pu technologicznego. Bezpiecze stwo ruchu drogowego b dzie stanowi kluczowy element przygotowywanej białej ksi gi dotycz cej polityki transportowej na lata , poniewa zmniejszenie liczby ofiar w ród u ytkowników dróg jest kluczowym czynnikiem w zakresie poprawy ogólnych parametrów systemu transportowego oraz zaspokojenia potrzeb i oczekiwa obywateli oraz przedsi biorstw. Potrzebne jest zatem spójne, cało ciowe i zintegrowane podej cie uwzgl dniaj ce synergi w stosunku do innych celów polityki. Aspekty polityki bezpiecze stwa na drogach na poziomach: lokalnym, krajowym, europejskim lub mi dzynarodowym powinny uwzgl dnia z wzajemno ci istotne cele innych obszarów polityki publicznej. Proponowane kierunki polityki w pełni uwzgl dniaj wyniki uzyskane dzi ki 3. Europejskiemu programowi działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego , co pokazuje, e pomimo znacz cych post pów w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego nale y kontynuowa i intensyfikowa starania w tej dziedzinie. W kierunkach europejskiej polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego do 2020 r. zakłada si zapewnienie ogólnych ram zarz dzania oraz stanowi cych wyzwanie celów, które powinny nada kierunek strategiom krajowym oraz lokalnym. Zgodnie z zasad pomocniczo ci opisane działania nale y wdra a na najbardziej odpowiednim poziomie za pomoc najwła ciwszych rodków. 1 2 Na podstawie warto ci statystycznego ycia ludzkiego wyliczonej w opracowaniu HEATCO (6. program ramowy na rzecz bada i rozwoju technologicznego). COM(2010) 2020 PL 2 PL

7 W ramach tych kierunków polityki Komisja uznaje za priorytetowe podj cie trzech poni szych działa : utworzenie uporz dkowanych i spójnych ram współpracy, w oparciu o najlepsze praktyki wszystkich pa stw członkowskich, jako niezb dny warunek efektywnego wdro enia kierunków polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego na lata , strategia dotycz ca odnoszonych obra e i udzielania pierwszej pomocy jako odpowied na piln i rosn c potrzeb zmniejszenia liczby obra e odnoszonych w wypadkach samochodowych, poprawa bezpiecze stwa u ytkowników dróg szczególnie nara onych na wypadki, zwłaszcza motocyklistów, dane statystyczne w zakresie wypadkowo ci dla tej grupy stanowi szczególny powód do niepokoju. 2. OCENA EX POST TRZECIEGO EUROPEJSKIEGO PROGRAMU NA RZECZ BEZPIECZE STWA RUCHU DROGOWEGO W dniu 2 czerwca 2003 r. Komisja przyj ła 3. Europejski program działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego, uwzgl dniaj cy ambitny cel zmniejszenia o połow liczby wypadków miertelnych w ruchu drogowym do 2010 r., oraz 62 propozycje konkretnych działa w dziedzinie bezpiecze stwa pojazdów, bezpiecze stwa infrastruktury i bezpiecze stwa u ytkowników. Ocen ex post wykonano, aby przeanalizowa wpływ programu, poziom jego wdro enia i skuteczno (dokument jest dost pny na stronie internetowej: Chocia do ko ca 2010 r. prawdopodobnie nie uda si zrealizowa pierwotnego celu, Europejski program działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego jest pot nym katalizatorem stara ze strony pa stw członkowskich zmierzaj cych do zwi kszenia bezpiecze stwa ruchu drogowego. Zmiana liczby ofiar miertelnych w UE w latach Cel do 2010 r. Liczba ofiar miertelny ch w UE ZASADY I CEL 3.1. Zasady PL 3 PL

8 D enie do najwy szych norm bezpiecze stwa ruchu drogowego w całej Europie W polityce bezpiecze stwa ruchu drogowego konieczne jest traktowanie obywateli jako podmiotu jej działa : musi ich ona zach ca do przyjmowania głównej cz ci odpowiedzialno ci za bezpiecze stwo własne i innych. Polityka UE w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego ma na celu podniesienie poziomu bezpiecze stwa ruchu drogowego zapewniaj cego bezpieczne i ekologiczne przemieszczanie si obywateli w całej Europie. Powinna promowa równo u ytkowników dróg poprzez starania ukierunkowane na popraw bezpiecze stwa tych spo ród nich, którzy s szczególnie nara eni na wypadki. Zintegrowane podej cie do bezpiecze stwa ruchu drogowego Perspektywiczn polityk w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego nale y uwzgl dni w innych obszarach polityki UE, a jednocze nie polityka taka powinna uwzgl dnia cele innych dziedzin polityki. Bezpiecze stwo ruchu drogowego jest ci le powi zane z obszarami polityki dotycz cymi, m.in. energii, ochrony rodowiska, zatrudnienia, edukacji, młodzie y, zdrowia publicznego, bada, innowacji, i technologii, wymiaru sprawiedliwo ci, ubezpiecze 3, handlu i spraw zagranicznych. Pomocniczo, proporcjonalno oraz współodpowiedzialno Kwestia zarz dzania jest kluczowa zgodnie z zasadami pomocniczo ci i proporcjonalno ci, które w przypadku bezpiecze stwa ruchu drogowego przejawiaj si w postaci koncepcji współodpowiedzialno ci, zaanga owania oraz konkretnych działa, b dzie ono potrzebne na poziomie instytucji europejskich, pa stw członkowskich, organów regionalnych i lokalnych oraz przedstawicieli społecze stwa obywatelskiego, dla ka dej z powy szych grup odpowiednio w ich zakresach odpowiedzialno ci. Europejska karta bezpiecze stwa ruchu drogowego stanowi dobry przykład zobowi za podejmowanych przez zainteresowane strony Cel Aby zrealizowa cel polegaj cy na utworzeniu wspólnego obszaru bezpiecze stwa ruchu drogowego Komisja proponuje, aby kontynuowa prace nad celem zakładaj cym zmniejszenie o połow ł cznej liczby ofiar miertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r., pocz wszy od 2010 r. 4. Taki wspólny cel jest przejawem znacznego wzrostu motywacji w porównaniu z nieosi gni tym celem obowi zuj cego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego, je li uwzgl dni si post py poczynione przez niektóre pa stwa członkowskie w ci gu ostatnich dziesi ciu lat, co stanowi wyra ny sygnał zaanga owania Europy w dziedzinie bezpiecze stwa ruchu drogowego. Pa stwa członkowskie zach ca si, aby poprzez krajowe strategie w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego przyczyniały si do realizacji wspólnego celu, z uwzgl dnieniem ich szczególnych sytuacji wyj ciowych, potrzeb i uwarunkowa. Pa stwa członkowskie powinny 3 4 Sektor ubezpiecze mo e si przyczynia do bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez działania w zakresie szkole i polis ubezpieczeniowych. Np. systemy typu Pay-As-You-Drive (PAYD pła za jazd ), w których wysoko składki waha si w zale no ci od liczby przejechanych kilometrów, mog skutkowa znacznymi oszcz dno ciami w zakresie kosztów wypadków oraz redukcj emisji CO2 z samochodów. Dane za 2010 r. nie s jeszcze dost pne, podstaw tego odniesienia b d przewidywania odnosz ce si do danych dost pnych za 2009 r. PL 4 PL

9 ukierunkowa swoje starania na obszary, w których osi gaj najsłabsze wyniki, przyjmuj c za punkt odniesienia najlepsze wyniki uzyskiwane w tych obszarach przez innych. Tym samym mo liwe b dzie wyznaczenie szczególnych celów krajowych, np. cel zakładaj cy, e nie zostanie przekroczona okre lona liczba ofiar miertelnych wypadków w przeliczeniu na milion mieszka ców. Dzi ki takiemu podej ciu powinno nast pi zmniejszenie ró nic mi dzy pa stwami członkowskimi, a obywatelom powinno si zapewni bardziej jednolity poziom bezpiecze stwa ruchu drogowego w całej UE. Odno nie do wyznaczenia celu polegaj cego na zmniejszeniu liczby powa nych urazów spowodowanych wypadkami drogowymi, który zaproponowano w trakcie konsultacji społecznych 5, Komisja uwa a, e jest to interesuj ca sugestia. Obecnie nie jest mo liwe wyznaczenie celu na skal europejsk, z powodu braku wspólnej definicji urazów powa nych i lekkich. Gdy w powy szym obszarze zostan poczynione zadowalaj ce post py, Komisja zaproponuje dodanie do kierunków europejskiej polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego wspólnego celu zmniejszenia liczby urazów do 2020 r. 4. CELE STRATEGICZNE U ytkownicy dróg stanowi pierwsze ogniwo systemu bezpiecze stwa drogowego. Bez wzgl du na wdro one rodki techniczne skuteczno polityki na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego zale y ostatecznie od zachowania u ytkowników dróg. Z tego wzgl du nieodzownymi czynnikami s edukacja, szkolenia i egzekwowanie przepisów. System bezpiecze stwa ruchu drogowego musi jednak uwzgl dnia równie bł dy ludzkie i niewła ciwe zachowanie oraz korygowa takie czynniki w najszerszym mo liwym zakresie nie ma sytuacji, w których nie wyst puje adne ryzyko. Wszystkie elementy, w szczególno ci pojazdy oraz infrastruktura, powinny zatem umo liwia korekt bł du, aby zapobiega konsekwencjom takich bł dów dla u ytkowników, zwłaszcza u ytkowników najbardziej nara onych na wypadki, i ogranicza takie konsekwencje. Na najbli sze dziesi ciolecie wyznaczono siedem celów. Dla ka dego z nich zostan przedstawione działania na poziomie UE i na poziomie krajowym. Komisja zapewni kontynuacj zało e 3. Europejskiego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego, zwłaszcza w przypadkach, gdy w ocenie ex-post uznano, e nale y nadal prowadzi okre lone działania. Cel nr 1: Poprawa edukacji i szkolenia u ytkowników dróg W trakcie trwania 3. Europejskiego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego wprowadzono istotne akty prawne dotycz ce prawa jazdy i szkolenia kierowców zawodowych. Skutki tych niedawno wprowadzonych rodków b d oceniane w przyszło ci. Potrzeba poprawy jako ci systemów przyznawania prawa jazdy i szkolenia ze szczególnym uwzgl dnieniem pocz tkuj cych kierowców była jednak e podkre lana w ramach konsultacji z ekspertami i konsultacji społecznych. 5 Konsultacje społeczne słu ce opracowaniu kolejnych kierunków polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego trwały od lipca do grudnia 2009 r. Obejmowały one szereg warsztatów tematycznych, konsultacje przez internet oraz konferencj zainteresowanych stron. Wpłyn ło ok. 550 odpowiedzi na pi mie lub przez internet. PL 5 PL

10 Obecne podej cie do szkolenia kierowców jest nadal zbyt podzielone i specjalistyczne. Komisja proponuje wspieranie szerzej zakrojonego podej cia i traktowanie edukacji i szkole jako cało ciowego procesu ci głego procesu nauki. Nale y promowa metody interaktywne i zdobywanie niezale no ci przy jednoczesnym odpowiednim uwzgl dnieniu konieczno ci utrzymania kosztów prawa jazdy na niewygórowanym poziomie. Nauka przed egzaminem Celem jest promowanie praktycznej nauki przed egzaminem w warunkach zapewniaj cych maksymalne bezpiecze stwo. Komisja podda analizie kilka wariantów, w szczególno ci uwzgl dnienie prowadzenia samochodu pod nadzorem opiekuna w ramach procesu uzyskiwania prawa jazdy. Zostanie rozwa ona mo liwo wprowadzenia minimalnych zharmonizowanych wymogów dla osób uczestnicz cych w procesie nauki, takich jak opiekunowie i instruktorzy. Egzamin na prawo jazdy Egzamin na prawo jazdy nie powinien si ogranicza do sprawdzenia wiedzy egzaminowanego z zakresu kodeksu drogowego lub umiej tno ci wykonywania manewrów. Komisja rozwa y, jak uwzgl dni tak e szerzej rozumiane umiej tno ci zwi zane z prowadzeniem pojazdów b d nawet ocen warto ci i zachowa zwi zanych z bezpiecze stwem ruchu drogowego ( wiadomo zagro e ) oraz defensywn jazd energooszcz dn (uwypuklenie podstawowych elementów ekologicznego stylu jazdy w programach egzaminów teoretycznych i praktycznych). Szkolenie po otrzymaniu prawa jazdy Nale y podda pod rozwag pomysł przeprowadzania szkole ci głych ju po otrzymaniu prawa jazdy dla kierowców niezawodowych, szczególnie ze wzgl du na fakt, i w ramach procesu starzenia si ludno ci Europy, coraz istotniejsza staje si kwestia zdolno ci osób starszych do prowadzenia pojazdów. Potencjalne działania w tej dziedzinie b d musiały uwzgl dnia prawo osób niepełnosprawnych i starszych do swobodnego poruszania si oraz przyj cie rozwi za alternatywnych. Działanie: Komisja wraz z pa stwami członkowskimi b dzie prowadzi odpowiednie prace w zakresie tworzenia wspólnej strategii na rzecz edukacji i szkole dotycz cych bezpiecze stwa ruchu drogowego, z uwzgl dnieniem zwłaszcza okresu praktyki w procesie uzyskiwania prawa jazdy oraz minimalnych wymogów dla instruktorów jazdy. Cel nr 2: Poprawa egzekwowania przepisów ruchu drogowego Zgodnie z ocen ex post 3. Europejskiego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego egzekwowanie przepisów pozostaje kluczowym czynnikiem w procesie tworzenia warunków dla istotnego zmniejszenia liczby ofiar miertelnych i osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, szczególnie je li stosuje si je i propaguje powszechnie. W ramach konsultacji publicznych potwierdzono równie, e egzekwowanie przepisów powinno zajmowa poczesne miejsce w nowych kierunkach polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego. W rzeczywisto ci w okresie poprzedniego programu nie zrealizowano pełnego potencjału PL 6 PL

11 europejskiej strategii egzekwowania przepisów, szczególnie ze wzgl du na brak post pów w zakresie propozycji Komisji dotycz cej transgranicznego egzekwowania przepisów. Strategia taka powinna by oparta na nast puj cych filarach: Transgraniczna wymiana informacji w dziedzinie bezpiecze stwa ruchu drogowego Nale y kontynuowa rozpocz te w 2008 r. prace nad wnioskiem dotycz cym dyrektywy w sprawie ułatwienia egzekwowania przepisów ruchu drogowego. Maj c na wzgl dzie ułatwienie wymiany informacji o wykroczeniach w ruchu drogowym proponowane brzmienie przepisów 6 stanowi post p w kierunku bardziej równego traktowania osób naruszaj cych przepisy. Kampanie na rzecz egzekwowania przepisów Wzmo ona koordynacja oraz dzielenie si najlepszymi praktykami pomagaj w istotnym zwi kszeniu skuteczno ci egzekwowania przepisów i kontroli. Zasada prowadzenia ukierunkowanych kampanii kontroli, organizowanych ju w kilku pa stwach członkowskich i mi dzy nimi, powinna by propagowana i powszechnie stosowana. Do wiadczenie uczy nas ponadto i najlepsze wyniki osi ga si dzi ki poł czeniu polityki kontroli z powiadamianiem u ytkowników. Komisja b dzie zatem nadal wspomaga działania informacyjne i budzenie wiadomo ci, w szczególno ci w ród młodzie y. Technologia stosowana w pojazdach wspomagaj ca egzekwowanie przepisów Usprawnienia techniczne, takie jak wewn trzne systemy pojazdów podaj ce w czasie rzeczywistym informacje o obowi zuj cych ograniczeniach pr dko ci mog si przyczyni do poprawy egzekwowania przestrzegania ogranicze pr dko ci. Jako e lekkie samochody dostawcze s coraz liczniejsze, przez co ro nie ryzyko wypadków z ich udziałem, nale y zbada mo liwo instalacji ograniczników pr dko ci w takich pojazdach, zgodnie z zasadami opracowanymi ju przez Komisj 7, uwzgl dniaj c jednocze nie dodatkowe korzy ci dla rodowiska i klimatu. Odno nie do jazdy pod wpływem alkoholu karom powinny towarzyszy rodki zapobiegawcze. Komisja sprawdzi zatem, w jakim stopniu rodki s odpowiednie dla wprowadzenia obowi zkowego monta u w pojazdach blokad alkoholowych, np. dla kierowców zawodowych (autobusy szkolne). Cele w zakresie egzekwowania przepisów w pa stwach członkowskich Skuteczno polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego zale y w znacznym stopniu od intensywno ci kontroli przestrzegania wymogów bezpiecze stwa. Komisja propaguje wyznaczanie krajowych celów w zakresie kontroli, które maj zosta uj te w krajowych planach egzekwowania przepisów 8. Działania: Bior c pod uwag odpowiednie przepisy UE dotycz ce ochrony danych osobistych. COM(2009) 593 wersja ostateczna. Zob. zalecenie Komisji 2004/345/WE w sprawie rodków wykonawczych w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego (Dz.U. L 111 z , s. 75). PL 7 PL

12 Komisja b dzie współpracowa z Parlamentem Europejskim i Rad w zakresie wprowadzenia transgranicznej wymiany informacji w dziedzinie bezpiecze stwa ruchu drogowego. Komisja podejmie działania zmierzaj ce do wypracowania wspólnej strategii na rzecz egzekwowania przepisów ruchu drogowego, takie jak: 1. Wprowadzenie ograniczników pr dko ci w lekkich samochodach dostawczych oraz obowi zkowego wyposa ania pojazdów w pewnych okre lonych przypadkach w blokady alkoholowe. 2. Opracowanie krajowych planów wdro enia. Cel nr 3: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Najwi ksz liczb ofiar miertelnych odnotowuje si na drogach w obszarach wiejskich i miejskich (odpowiednio 56 % i 44 % w 2008 r., w porównaniu z 6 % na autostradach.) Nale y zatem znale sposoby na stopniowe rozszerzenie odpowiednich zasad bezpiecznego zarz dzania infrastruktur na sie dróg ni szej kategorii w pa stwach członkowskich, z uwzgl dnieniem zasady pomocniczo ci. Komisja dopilnuje uwzgl dnienia wymogów bezpiecze stwa we wnioskach o finansowanie ze rodków UE dotycz cych infrastruktury drogowej w pa stwach członkowskich. Zostanie zbadana mo liwo rozszerzenia tej zasady na pomoc zewn trzn. Działania: Komisja podejmie nast puj ce działania: 1. Zapewni przyznawanie rodków europejskich wył cznie na infrastruktur spełniaj c wymogi dyrektyw w sprawie wymogów bezpiecze stwa dla dróg i tuneli. 2. B dzie propagowa stosowanie odpowiednich zasad dotycz cych zarz dzania struktur bezpiecze stwa na drogi ni szej kategorii w pa stwach członkowskich, zwłaszcza poprzez wymian najlepszych praktyk. Cel nr 4: Bezpieczniejsze pojazdy W okresie obowi zywania 3. Europejskiego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego osi gni to znaczne post py w zakresie bezpiecze stwa pojazdów. Chocia bezpiecze stwo samochodów zwi kszyło si w pewnej mierze dzi ki powszechnemu wykorzystaniu urz dze bezpiecze stwa biernego, takich jak pasy bezpiecze stwa i poduszki powietrzne, oraz wdro eniu elektronicznych systemów bezpiecze stwa, to innym pojazdom, w szczególno ci motocyklom, nie po wi cono tak du ej uwagi. W przyszło ci trzeba b dzie ponadto podj nowe problemy zwi zane z bezpiecze stwem, aby uwzgl dni stale rosn c liczb pojazdów, w których zastosowano alternatywne koncepcje nap du. Pojazdy współczesne PL 8 PL

13 W ci gu kilku ostatnich lat przyj to liczne normy i wymogi techniczne dotycz ce bezpiecze stwa pojazdów lub takie normy i wymogi s przygotowywane obecnie 9. Ich skutki b d widoczne dopiero w nadchodz cym dziesi cioleciu. Po wprowadzeniu do obrotu pojazdy powinny w dalszym ci gu spełnia wymogi norm bezpiecze stwa w ci gu całego cyklu ich u ytkowania. Słu by Komisji dokonaj oceny i zaproponuj, odpowiednio do przeprowadzonej oceny skutków, działania w obszarze harmonizacji i stopniowego wzmacniania przepisów UE w zakresie bada zdatno ci do ruchu drogowego 10 i technicznych kontroli drogowych 11. Ostatecznym celem mo e by doprowadzenie do wzajemnego uznawania kontroli pojazdów przez pa stwa członkowskie. Dane pojazdów (homologacja typu, rejestracja, wyniki kontroli itp.) wyst puj obecnie w ka dym pa stwie członkowskim w ró nych formach. Słu by Komisji zbadaj kwesti utworzenia europejskiej platformy elektronicznej w celu ułatwienia wymiany takich informacji. Pojazdy przyszło ci Jak okre lono w komunikacie Komisji Europejska strategia na rzecz ekologicznie czystych i energooszcz dnych pojazdów 12 opracowanie i wprowadzenie pojazdów o alternatywnym ródle nap du stanowi podstawowy priorytet na nadchodz ca dekad w celu zmniejszenia skutków transportu dla rodowiska. Jednak charakterystyka niektórych z takich pojazdów jest kra cowo ró na od charakterystyki pojazdów tradycyjnych, co mo e mie wpływ na bezpiecze stwo. Zintegrowane i skoordynowane podej cie jest zatem niezb dne w celu jasnego okre lenia wpływu na wszystkie przedmiotowe czynniki (takie jak infrastruktura i u ytkownicy szczególnie nara eni na wypadki) i rozwi zania, które nale y opracowa (badania, standaryzacja itp.). Oczekuje si równie znacznego wpływu na bezpiecze stwo ruchu drogowego zwi zanego z wprowadzeniem tzw. systemów współdziałaj cych, w ramach których pojazdy wymieniaj si danymi i współdziałaj z infrastruktur i innymi pojazdami znajduj cymi si w pobli u, aby zapewni kierowcom optymalne informacje zmniejszaj ce ryzyko wypadków i zwi kszaj ce ogóln płynno ruchu drogowego. Działania: Komisja podejmie nast puj ce działania: 1. Przedstawi propozycje umo liwiaj ce uzyskanie post pów w zakresie czynnego i biernego bezpiecze stwa pojazdów takich jak motocykle i pojazdy elektryczne. 2. Przedstawi propozycje w zakresie stopniowej harmonizacji i wzmacniania testów zdatno ci do ruchu drogowego i technicznych kontroli drogowych. 3. Dokona dalszej oceny skutków i korzy ci dotycz cych systemów współpracuj cych w celu okre lenia najbardziej przydatnych zastosowa oraz przedstawienia zalece w zakresie odpowiednich rodków ich zsynchronizowanego wprowadzenia Na przykład kwestie bezpiecze stwa motocykli zostan uwzgl dnione we wniosku dotycz cym rozporz dzenia w sprawie homologacji pojazdów dwu-, trzy- i czterokołowych. Dz.U. L 141 z , s. 12. Dz.U. L 203 z , s. 1. COM(2010) 186 PL 9 PL

14 Cel nr 5: Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w celu poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego W okresie obowi zywania 3. Europejskiego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego wykonano szereg opracowa i bada dotycz cych inteligentnych systemów transportowych (ITS). Systemy ITS mog odegra znacz c rol w zwi kszaniu bezpiecze stwa ruchu drogowego, np. dzi ki przyj ciu systemów wykrywaj cych wypadki i nadzoruj cych ruch, które mog przekazywa informacje u ytkownikom dróg w czasie rzeczywistym. W ramach wdra ania Planu działa na rzecz inteligentnych systemów transportowych w Europie 13 i proponowanej dyrektywy dotycz cej inteligentnych systemów transportowych 14, Komisja zaproponuje w szczególno ci specyfikacje techniczne niezb dne dla wymiany danych oraz informacji na linii pojazd-pojazd (V2V), pojazd-infrastruktura (V2I) oraz infrastruktura-infrastruktura (I2I). Mo liwo rozszerzenia wdro enia zaawansowanych systemów wspierania kierowców (ADAS), takich jak system ostrzegania przed niezamierzon zmian pasa, system ostrzegania przed kolizj czy system wykrywania pieszych, poprzez ich instalacj w obecnie eksploatowanych pojazdach u ytkowych lub osobowych wymaga dalszego dopracowania. Przyspieszone wprowadzenie i szeroki odbiór rynkowy takich aplikacji zwi kszaj cych bezpiecze stwo wymaga wsparcia w celu zaprezentowania ich pełnego potencjału. W okresie najbli szych siedmiu lat ITS powinny mie decyduj cy wkład w popraw skuteczno ci i szybko ci operacji ratunkowych, w szczególno ci przyczyni si do tego wprowadzenie ogólnoeuropejskiej usługi powiadamiania o wypadkach zainstalowanej w pojazdach ecall 15. Nale y podda analizie skutki i zakres rozszerzenia wykorzystania usługi ecall, w szczególno ci w celu usprawnienia operacji ratunkowych dotycz cych motocyklistów, pojazdów ci arowych i autobusów. Na koniec nale y stwierdzi, i pomimo pozytywnego wkładu w bezpiecze stwo ruchu drogowego, rozwój ITS, w szczególno ci wewn trznych systemów pojazdów oraz urz dze nomadycznych budzi szereg obaw dotycz cych kwestii bezpiecze stwa (zakłócenie koncentracji, wpływ na szkolenie, itp.), które wymagaj dodatkowego rozwa enia. Działania: W kontek cie wdro enia Planu działa na rzecz inteligentnych systemów transportowych w Europie Komisja b dzie w współpracowa z pa stwami członkowskimi w celu: 1. Dokonania oceny wykonalno ci wyposa enia pojazdów u ytkowych i samochodów prywatnych w zaawansowane systemy wspierania kierowców. 2. Przyspieszenia wprowadzania usługi e-call i sprawdzenia jego rozszerzenia na inne pojazdy COM(2008) 886 COM(2008) 887 Zob. COM(2009) 434. PL 10 PL

15 Cel nr 6: Poprawa usług w sytuacjach awaryjnych i usług po odniesieniu obra e Pomimo e liczba ofiar miertelnych wypadków zmalała w latach r., liczba osób rannych w wypadkach jest nadal bardzo wysoka, jak przedstawiono na poni szym wykresie. Jak wielokrotnie podkre lały w trakcie konsultacji społecznych zainteresowane strony, zmniejszenie liczby osób rannych w wypadkach powinno by jednym z priorytetowych działa w Europie w nadchodz cej dekadzie. Wypadki drogowe skutkuj ce obra eniami zostały równie uznane na poziomie mi dzynarodowym za istotny problem dotycz cy zdrowia publicznego, w szczególno ci przez wiatow Organizacj Zdrowia 16, a tak e w ramach dekady działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego ogłoszonej przez Organizacj Narodów Zjednoczonych. Zmiana liczby ofiar miertelnych, wypadków i rannych w UE Ofiary miertelne Wypadki i ranni Ofiary miertelne Wy padki Ranni Zmniejszenie stopnia obra e odnoszonych w wyniku wypadków w ruchu drogowym wymaga wprowadzenia szeregu ró norodnych działa, np. w zakresie bezpiecze stwa pojazdów i infrastruktury, ITS, dost pno ci słu b ratunkowych, szybko ci i koordynacji interwencji, skuteczno ci pierwszej pomocy i rehabilitacji, itp. Komisja opracuje zatem elementy globalnej strategii działania w zakresie obra e i pierwszej pomocy w wypadkach w ruchu drogowym z pomoc grupy zadaniowej obejmuj cej zainteresowane strony, przedstawicieli organizacji mi dzynarodowych i pozarz dowych, ekspertów rz dowych i słu b Komisji. Pocz tkowo grupa ta b dzie wypracowywa wspólne zrozumienie definicji i poj dotycz cych ofiar wypadków oraz ustala działania maj ce na celu popraw zapobiegania oraz usprawnienie interwencji, z uwzgl dnieniem skutków społeczno-ekonomicznych. Na tej podstawie zostan okre lone precyzyjne działania, takie jak wymiana dobrych praktyk, opracowanie podr czników interwencji, wspólne podej cie w zakresie definicji obra e powa nych i drobnych, promocja tworzenia mieszanych jednostek ratunkowych przez pa stwa członkowskie itp.). 16 Raport wiatowej Organizacji Zdrowia na temat zapobiegania obra eniom w wypadkach drogowych, WHO, 2004 r. PL 11 PL

16 Działanie We współpracy z pa stwami członkowskimi oraz innymi stronami zaanga owanymi w bezpiecze stwo ruchu drogowego Komisja zaproponuje stworzenie globalnej strategii działa w zakresie obra e odnoszonych w wypadkach drogowych i pierwszej pomocy. Cel nr 7: Ochrona u ytkowników dróg szczególnie nara onych na wypadki Wysoka liczba ofiar miertelnych i powa nych obra e w grupie u ytkowników dróg szczególnie nara onych na wypadki, takich jak motocykli ci, motorowerzy ci, rowerzy ci i piesi stanowi istotny problem, a w niektórych pa stwach UE nadal ro nie. W 2008 r. takie ofiary stanowiły 45 % wszystkich wypadków miertelnych a statystyki (zob. poni szy wykres) wskazuj, i do tej pory nie po wi cono im nale ytej uwagi. -60% Zmiana liczby ofiar miertelnych w UE w latach % -40% -30% -20% -10% 0% piesi samochody motocykle motorowery autobusy rowery pojazdy rolnicze samochody ci arowe samochody dostawcze Inni u ytkownicy dróg s ponadto w naturalny sposób szczególnie nara eni na wypadki (np. osoby starsze, małe dzieci, osoby niepełnosprawne) bez wzgl du na rol w ruchu drogowym (piesi, kieruj cy pojazdami, pasa erowie). Nara enie takich osób na wypadki jest szczególnie wysokie w obszarach miejskich 17. Dwukołowe pojazdy silnikowe W tej nieustannie rosn cej grupie u ytkowników dróg najtrudniej jest uzyska znacz ce zmniejszenie liczby wypadków i ofiar miertelnych. Jak pokazuje poni szy wykres, w szczególno ci redukcja liczby ofiar miertelnych w grupie motocyklistów jest ni sza ni wska nik dla innych u ytkowników dróg Osoby w wieku powy ej 65 lat stanowiły w 2008 r. 28 % ofiar miertelnych wypadków drogowych w obszarach miejskich. Np. w latach wielko redukcji miertelnych ofiar wypadków dla dwukołowych pojazdów silnikowych wynosiła jedynie 4 % w porównaniu z 35 % dla pasa erów i kierowców samochodów. PL 12 PL

17 Zmiana liczby ofiar miertelnych w UE Wszystkie ofiary miertelne Motocykli ci Wszy stkie ofiary miertelne Motocy kli ci Problem bezpiecze stwa motocyklistów nale y rozwi za poprzez szereg działa maj cych na celu: 1. Zwi kszenie w ród innych u ytkowników dróg wiadomo ci obecno ci osób kieruj cych dwukołowymi pojazdami silnikowymi. 2. Propagowanie bada i post pu technicznego maj cych na celu zwi kszenie bezpiecze stwa dwukołowych pojazdów silnikowych i ograniczenie skutków wypadków, w tym: opracowanie norm dotycz cych wyposa enia ochrony osobistej, stosowanie poduszek powietrznych, wykorzystanie odpowiednich aplikacji ITS (np. ecall) oraz stopniowe instalowanie zaawansowanych układów hamulcowych, opracowanie odpowiednich rodków zabezpieczaj cych przeciwko nieuprawnionym manipulacjom itp. Komisja zaproponuje obj cie dwukołowych pojazdów silnikowych obecnymi przepisami UE dotycz cymi bada zdatno ci do ruchu drogowego. Ostatnim elementem jest kontynuacja bie cych stara w celu lepszego dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb dwukołowych pojazdów silnikowych (np. bardziej bezpieczne bariery ochronne). 3. Zach canie pa stw członkowskich do ukierunkowania działa w zakresie egzekwowania przepisów na takie obszary jak pr dko, jazda pod wpływem alkoholu, stosowanie kasków, nieuprawnione manipulacje oraz prowadzenie dwukołowych pojazdów silnikowych bez odpowiedniego prawa jazdy. Piesi, rowerzy ci W 2008 r. rowerzy ci i piesi stanowili 27 % miertelnych ofiar wypadków drogowych (47 % w obszarach miejskich). Dla wielu potencjalnych rowerzystów faktyczne lub hipotetyczne zagro enia na drodze nadal stanowi powa n przeszkod. Władze krajowe i lokalne coraz mocniej anga uj si w propagowanie jazdy na rowerze i chodzenia pieszo, co wymaga zwracania coraz wi kszej uwagi na kwestie bezpiecze stwa ruchu drogowego. Od 2003 r. na poziomie UE wprowadzono przepisy maj ce na celu zmniejszenie niebezpiecze stwa odniesienia obra e (np. przednie cz ci samochodów absorbuj ce energi, zawansowane układy hamulcowe, lusterka eliminuj ce martwe pole). Nale y podda pod rozwag dodatkowe działania (np. poprawa widoczno ci, zarz dzanie pr dko ci, PL 13 PL

18 odpowiednia infrastruktura dla transportu niezmotoryzowanego, eliminowanie stwarzaj cego zagro enia ruchu mieszanego itp.). Poniewa problem ten dotyczy przede wszystkim gospodarki miejskiej, wi kszo działa b dzie trzeba podj lokalnie zgodnie z opracowanym przez Komisj Planem działania na rzecz mobilno ci w miastach 19. Z uwagi na znaczne korzy ci, jakie przynosi jazda na rowerze z punktu widzenia rodowiska, klimatu, nat enia ruchu i zdrowia publicznego nale y zastanowi si, czy w tej dziedzinie nie mo na by zrobi wi cej ni dot d. Osoby starsze i niepełnosprawne W 2008 r. osoby starsze stanowiły 20 % miertelnych ofiar wypadków (40 % w grupie pieszych) Starzenie si społecze stwa oznacza, e nara enie osób starszych na niebezpiecze stwa w ruchu drogowym staje si pal cym problemem. Powa nie zagro one s równie osoby niepełnosprawne. Wiedza w tej dziedzinie jest nadal bardzo niewielka i potrzeba ukierunkowanych działa badawczych, z uwzgl dnieniem kryteriów medycznych do celów oceny zdolno ci do kierowania pojazdami. Działania Komisja przedstawi odpowiednie wnioski maj ce na celu: 1. Monitorowanie i dalszy rozwój norm technicznych do celów ochrony u ytkowników dróg szczególnie nara onych na wypadki. 2. Obj cie dwukołowych pojazdów silnikowych kontrolami pojazdów. 3. Popraw bezpiecze stwa rowerzystów i innych u ytkowników dróg szczególnie nara onych na wypadki np. poprzez zach canie do tworzenia odpowiednich infrastruktur. Pa stwa członkowskie powinny rozwija powiadamianie, komunikacj i dialog mi dzy u ytkownikami dróg i wła ciwymi organami. Komisja b dzie brała udział w tych działaniach. 5. WDRO ENIE KIERUNKÓW EUROPEJSKIEJ POLITYKI BEZPIECZE STWA RUCHU DROGOWEGO NA LATA Zwi kszenie zaanga owania wszystkich zainteresowanych stron w bardziej zdecydowane zarz dzanie Priorytetowe traktowanie wdro enia ustawodawstwa UE w dziedzinie bezpiecze stwa ruchu drogowego Mo na uzna, e prawodawstwo UE, obejmuj ce ponad dwana cie instrumentów prawnych dotycz cych bezpiecze stwa ruchu drogowego, zostało w zasadzie wprowadzone. Komisja zamierza traktowa priorytetowo monitorowanie pełnego i wła ciwego wdro enia w pa stwach członkowskich ustawodawstwa UE w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego. 19 COM(2009) 490 PL 14 PL

19 Ustanowienie otwartych ram współpracy pomi dzy pa stwami członkowskimi i Komisj. Nale y utworzy uporz dkowane ramy otwartej współpracy pomi dzy pa stwami członkowskimi a Komisj w celu wdro enia polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego UE i monitorowania osi ganych post pów. Obejmowałyby one: Opracowywanie przez pa stwa członkowskie krajowych planów na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego. W planach takich opisywano by rodki realizacji wspólnych celów, wyznaczano harmonogram i podawano szczegółowe informacje dotycz ce krajowego planu. Powinny one równie obejmowa szczególne krajowe cele zgodne z dan sytuacj. cisła współpraca pomi dzy Komisj i pa stwami członkowskimi umo liwiaj ca monitorowanie post pów na drodze do realizacji wspólnych celów oraz prowadz ca do usprawnienia zbierania danych, dzielenia si do wiadczeniami, współpracy bli niaczej (twinningu) i wymiany najlepszych praktyk. 5.2 Wspólne narz dzia monitorowania i oceny skuteczno ci obszarów polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego Poprawa monitorowania za pomoc zbierania i analizy danych Na mocy decyzji Rady z 1993 r. 20 pa stwa członkowskie s zobowi zane do przekazywania Komisji danych na temat maj cych miejsce na ich terytoriach wypadków w ruchu drogowym, których skutkiem s mier lub obra enia, aby utworzy wspólnotowy bank danych baz danych CARE. Jako i porównywalno danych CARE jako cało ci s zadowalaj ce, z wyj tkiem porównywalno ci danych o odniesionych obra eniach. Ponadto pozostaje do wykonania jeszcze wiele pracy w zakresie danych dotycz cych ryzyka i wska ników efektywno ci. Dost pne dane i wiedza na temat bezpiecze stwa ruchu drogowego w Europie zostały zintegrowane i podane do wiadomo ci publicznej w Internecie poprzez europejskie centrum monitorowania ruchu drogowego (ERSO). Takie zintegrowane narz dzie jest nieodzowne dla monitorowania stosowania polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego, oceny jej skutków i opracowywania nowych inicjatyw. Komisja b dzie zatem dalej rozwija ERSO, z uwzgl dnieniem działa w zakresie komunikacji i powiadamiania obywateli o kwestiach dotycz cych bezpiecze stwa ruchu drogowego. Wi ksze zrozumienie wypadków i zagro e Badania techniczne prowadzone po wypadku mog przynie cenne korzy ci w postaci do wiadczenia przydatnego dla dalszego rozwoju bezpiecze stwa ruchu drogowego. W przypadku transportu lotniczego, kolejowego i morskiego ramy unijne nakładaj wymóg utworzenia przez pa stwa członkowskie niezale nych organów ds. bada technicznych. Komisja zbada, w jakim stopniu zasady i metody stosowane do bada technicznych po wypadkach w przypadku innych rodzajów transportu mo na byłoby przenie do obszaru transportu drogowego, z uwzgl dnieniem szczególnego charakteru tego rodzaju transportu. 20 Dz.U. L 329 z , s. 63. PL 15 PL

20 Warto dodana, która wynika z opracowania oraz instalacji rejestratorów zdarze (czarnych skrzynek) zwłaszcza w pojazdach wykorzystywanych do celów zawodowych wspomnianych ju w 3. Europejskim programie działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego, zostanie poddana pod rozwag z uwzgl dnieniem skutków społecznoekonomicznych. Działania: Komisja b dzie współpracowa z pa stwami członkowskimi w celu: 1. Promowania twinningu i innych rodzajów współpracy, aby podwy szy poziom bezpiecze stwa w pa stwach członkowskich. 2. Udoskonalenia procesu zbierania danych i ich analizy odno nie do wypadków oraz rozwijania roli Europejskiego Obserwatorium Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego. Komisja podejmie nast puj ce działania: 3. B dzie czuwa nad wła ciwym wdro eniem przepisów unijnych w obszarze bezpiecze stwa ruchu drogowego. 4. Sprawdzi potrzeb wprowadzenia wspólnych zasad w zakresie technicznego badania wypadków w ruchu drogowym. 6. WNIOSEK Proponowane kierunki polityki tworz plan ewentualnych działa przewidzianych na najbli sze dziesi ciolecie. Zaanga owane podmioty podkre lały, szczególnie w trakcie konsultacji z zainteresowanymi stronami, stopie, w jakim Europa poprzez okre lenie ram działania i ambitnych celów przyczyniła si do stymulacji stara na wszystkich poziomach i umo liwiła osi gni cie znacz cych wyników. Proponowane kierunki polityki zapewniaj ogólne ramy, na podstawie których mo na podejmowa dane inicjatywy na ró nych poziomach europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. rodki indywidualne zostan poddane odpowiedniej ocenie skutków zgodnie z przyj tymi zasadami unijnymi w zakresie lepszego stanowienia prawa. Rola Komisji b dzie polega na przedstawianiu propozycji w obszarach wła ciwo ci UE, a we wszystkich pozostałych przypadkach na wspieraniu inicjatyw podejmowanych na ró nych poziomach w celu zach cania do wymiany informacji, identyfikowania i propagowania najlepszych rezultatów oraz uwa nej obserwacji post pów. PL 16 PL

21

22

23

24

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Europejsk

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEKRY WNIOSKI DLA POLSKI

RAPORT DEKRY WNIOSKI DLA POLSKI Konferencja Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego Bezpieczeństwo na głównych szlakach komunikacyjnych kraju Bank Światowy, Warszawa dn. 7 czerwca 2013r. RAPORT DEKRY WNIOSKI DLA POLSKI Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE Living Forest Summit Czwarta Konferencja Ministerialna w sprawie Ochrony Lasów w Europie 28-30 kwietnia 2003 r., Wiedeń Austria WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata , a obszary wiejskie

Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata , a obszary wiejskie Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a obszary wiejskie Piotr Zygad o Zast pca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii Rozwoju i Polityk w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.09.2010 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ RZP B/2013/09/03

Załącznik Nr 1 do SIWZ RZP B/2013/09/03 Załącznik Nr 1 do SIWZ RZP B/2013/09/03 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) na wykonanie opracowania pt. Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska. Ramy Wdrażania

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska. Ramy Wdrażania Ramy Wdrażania ZAŁĄCZNIK B Zgodnie z Artykułem 2.1 Regulacji strony niniejszego Memorandum of Understanding uzgodniły następujące ramy wdrażania zawarte w niniejszym Załączniku: 1. Finansowe aspekty Ram

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2013 C(2013) 6797 final DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE z dnia 18.10.2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności Podstawa Programowa Szkoły

Bardziej szczegółowo

wersja zweryfikowana przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1606/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

wersja zweryfikowana przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1606/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1606/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

LICZBA LICZBA ŚMIERTELNYCH OFIAR LICZBA RANNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WYPADKÓW DROGOWYCH LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W TYS.

LICZBA LICZBA ŚMIERTELNYCH OFIAR LICZBA RANNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WYPADKÓW DROGOWYCH LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W TYS. LICZBA ŚMIERTELNYCH OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH LICZBA WYPADKÓW DROGOWYCH LICZBA RANNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W TYS. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 1 mln mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2014 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2014 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2014 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2011 R. ROZDZIAŁ 8 BADANIA NAUKOWE I INNE POLITYKI WEWNĘTRZNE

ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2011 R. ROZDZIAŁ 8 BADANIA NAUKOWE I INNE POLITYKI WEWNĘTRZNE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2012 r. COM(2012) 483 final ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2011 R. ROZDZIAŁ 8 BADANIA NAUKOWE I INNE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne )

WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne ) Załącznik nr do.. WYTYCZNE GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji (dalej: Wytyczne ) I. Wprowadzenie II. III. Opis działań komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Grupa robocza Artykułu 29 06/EN

Grupa robocza Artykułu 29 06/EN Grupa robocza Artykułu 29 06/EN Oświadczenie prasowe w sprawie SWIFT wydane po przyjęciu opinii Grupy roboczej Artykułu 29 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez SWIFT (Society for Worldwide Interbank

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Założenia RPO WM 2014-2020. Konsultacje społeczne

Założenia RPO WM 2014-2020. Konsultacje społeczne Założenia RPO WM 2014-2020 Konsultacje społeczne Cel Założeo RPO WM 2014-2020 Dokument został opracowany w celu wyznaczenia obszarów wsparcia dla dwufunduszowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo