W kierunku europejskiego. bezpieczeństwa ruchu drogowego. kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W kierunku europejskiego. bezpieczeństwa ruchu drogowego. kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011 2020"

Transkrypt

1 W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata ON THE MOVE Bezpieczniejsze drogi w Europie

2

3 Co nowego w UE Unijne wytyczne w sprawie bezpieczeństwa drogowego na lata NA CZYM POLEGA PROBLEM? Choć wcześniejsze programy UE w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego dały bardzo dobre rezultaty, europejskie drogi wciąż jeszcze nie są dość bezpieczne. W 2009 roku w wypadkach drogowych zginęło 35 tys. osób, a 1,7 mln odniosło rany. JAKIE KORZYŚCI PRZYNIOSĄ PROPONOWANE DZIAŁANIA? Nowe unijne wytyczne w sprawie bezpieczeństwa na drodze mają na celu ograniczenie liczby zgonów w wyniku wypadków drogowych o 50 proc. do roku Aby osiągnąć ten cel, należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz zadbać o to, by bezpieczne były pojazdy i infrastruktura. Można tego dokonać, stosując wiele różnych metod współpracę międzynarodową, wymianę sprawdzonych rozwiązań, badania naukowe i testy, kampanie informacyjne, a w niektórych przypadkach uregulowania prawne. Konkretne działania to między innymi: zachęcanie użytkowników dróg do bezpieczniejszej jazdy poprzez stworzenie europejskiej strategii w zakresie edukacji i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego; wdrożenie obowiązujących w całej Unii przepisów prawnych, aby wszyscy obywatele UE byli traktowani tak samo w razie naruszenia przepisów drogowych; zachęcanie krajów UE do stosowania przepisów bezpieczeństwa odnoszących się do dróg głównych i tuneli również w odniesieniu do dróg wiejskich; uznawanie przeglądów technicznych we wszystkich krajach UE (np. jeżeli zrobimy przegląd samochodu w Polsce, będzie on automatycznie uznawany za ważny w pozostałych krajach UE); zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa najbardziej narażonym na wypadki użytkownikom dróg, zwłaszcza motocyklistom, poprzez usprawnienie komunikacji między władzami a użytkownikami dróg oraz wprowadzenie okresowych przeglądów motocykli, motorowerów itp; doskonalenie narzędzi służących do gromadzenia danych na temat wypadków oraz ich analizy, aby sprawniej monitorować postępy w zakresie bezpieczeństwa drogowego w krajach UE i zapewnić wysokiej jakości dane, w oparciu o które można będzie opracowywać nowe metody zapewniania bezpieczeństwa na drodze. DLACZEGO DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ NA SZCZEBLU UE? Aby wykorzystać dotychczasowe pozytywne doświadczenia dzięki programowi bezpieczeństwa drogowego udało się ocalić życie 78 tys. osób. Problemy w zakresie bezpieczeństwa drogowego dotyczą wszystkich państw UE UE może pomóc rządom krajowym w zacieśnianiu współpracy i wymianie informacji. KIEDY UNIJNE WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO MIAŁYBY WEJŚĆ W ŻYCIE? Stopniowo, w okresie

4

5 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia KOM(2010) 389 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW W kierunku europejskiego obszaru bezpiecze stwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego na lata {SEK(2010) 903} PL PL

6 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW W kierunku europejskiego obszaru bezpiecze stwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego na lata WPROWADZENIE Bezpiecze stwo ruchu drogowego nale y do najwa niejszych zagadnie społecznych. W 2009 r. w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej zgin ło ponad osób, liczba ta odpowiada liczbie ludno ci miasta o redniej wielko ci, przy tym co najmniej osób zostało rannych. Koszty dla społecze stwa s ogromne i wyniosły w 2009 r. około 130 miliardów EUR 1. W komunikacie Europa 2020 strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego wł czeniu społecznemu 2 Komisja podkre liła znaczenie spójno ci społecznej, gospodarki bardziej przyjaznej rodowisku, edukacji i innowacji dla Europy. Cele te powinny znale swoje odzwierciedlenie w ró nych aspektach europejskiej polityki transportowej, których celem powinno by zapewnienie zrównowa onej mobilno ci dla wszystkich obywateli, ograniczenie emisji dwutlenku w gla w transporcie i pełne wykorzystanie post pu technologicznego. Bezpiecze stwo ruchu drogowego b dzie stanowi kluczowy element przygotowywanej białej ksi gi dotycz cej polityki transportowej na lata , poniewa zmniejszenie liczby ofiar w ród u ytkowników dróg jest kluczowym czynnikiem w zakresie poprawy ogólnych parametrów systemu transportowego oraz zaspokojenia potrzeb i oczekiwa obywateli oraz przedsi biorstw. Potrzebne jest zatem spójne, cało ciowe i zintegrowane podej cie uwzgl dniaj ce synergi w stosunku do innych celów polityki. Aspekty polityki bezpiecze stwa na drogach na poziomach: lokalnym, krajowym, europejskim lub mi dzynarodowym powinny uwzgl dnia z wzajemno ci istotne cele innych obszarów polityki publicznej. Proponowane kierunki polityki w pełni uwzgl dniaj wyniki uzyskane dzi ki 3. Europejskiemu programowi działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego , co pokazuje, e pomimo znacz cych post pów w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego nale y kontynuowa i intensyfikowa starania w tej dziedzinie. W kierunkach europejskiej polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego do 2020 r. zakłada si zapewnienie ogólnych ram zarz dzania oraz stanowi cych wyzwanie celów, które powinny nada kierunek strategiom krajowym oraz lokalnym. Zgodnie z zasad pomocniczo ci opisane działania nale y wdra a na najbardziej odpowiednim poziomie za pomoc najwła ciwszych rodków. 1 2 Na podstawie warto ci statystycznego ycia ludzkiego wyliczonej w opracowaniu HEATCO (6. program ramowy na rzecz bada i rozwoju technologicznego). COM(2010) 2020 PL 2 PL

7 W ramach tych kierunków polityki Komisja uznaje za priorytetowe podj cie trzech poni szych działa : utworzenie uporz dkowanych i spójnych ram współpracy, w oparciu o najlepsze praktyki wszystkich pa stw członkowskich, jako niezb dny warunek efektywnego wdro enia kierunków polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego na lata , strategia dotycz ca odnoszonych obra e i udzielania pierwszej pomocy jako odpowied na piln i rosn c potrzeb zmniejszenia liczby obra e odnoszonych w wypadkach samochodowych, poprawa bezpiecze stwa u ytkowników dróg szczególnie nara onych na wypadki, zwłaszcza motocyklistów, dane statystyczne w zakresie wypadkowo ci dla tej grupy stanowi szczególny powód do niepokoju. 2. OCENA EX POST TRZECIEGO EUROPEJSKIEGO PROGRAMU NA RZECZ BEZPIECZE STWA RUCHU DROGOWEGO W dniu 2 czerwca 2003 r. Komisja przyj ła 3. Europejski program działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego, uwzgl dniaj cy ambitny cel zmniejszenia o połow liczby wypadków miertelnych w ruchu drogowym do 2010 r., oraz 62 propozycje konkretnych działa w dziedzinie bezpiecze stwa pojazdów, bezpiecze stwa infrastruktury i bezpiecze stwa u ytkowników. Ocen ex post wykonano, aby przeanalizowa wpływ programu, poziom jego wdro enia i skuteczno (dokument jest dost pny na stronie internetowej: Chocia do ko ca 2010 r. prawdopodobnie nie uda si zrealizowa pierwotnego celu, Europejski program działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego jest pot nym katalizatorem stara ze strony pa stw członkowskich zmierzaj cych do zwi kszenia bezpiecze stwa ruchu drogowego. Zmiana liczby ofiar miertelnych w UE w latach Cel do 2010 r. Liczba ofiar miertelny ch w UE ZASADY I CEL 3.1. Zasady PL 3 PL

8 D enie do najwy szych norm bezpiecze stwa ruchu drogowego w całej Europie W polityce bezpiecze stwa ruchu drogowego konieczne jest traktowanie obywateli jako podmiotu jej działa : musi ich ona zach ca do przyjmowania głównej cz ci odpowiedzialno ci za bezpiecze stwo własne i innych. Polityka UE w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego ma na celu podniesienie poziomu bezpiecze stwa ruchu drogowego zapewniaj cego bezpieczne i ekologiczne przemieszczanie si obywateli w całej Europie. Powinna promowa równo u ytkowników dróg poprzez starania ukierunkowane na popraw bezpiecze stwa tych spo ród nich, którzy s szczególnie nara eni na wypadki. Zintegrowane podej cie do bezpiecze stwa ruchu drogowego Perspektywiczn polityk w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego nale y uwzgl dni w innych obszarach polityki UE, a jednocze nie polityka taka powinna uwzgl dnia cele innych dziedzin polityki. Bezpiecze stwo ruchu drogowego jest ci le powi zane z obszarami polityki dotycz cymi, m.in. energii, ochrony rodowiska, zatrudnienia, edukacji, młodzie y, zdrowia publicznego, bada, innowacji, i technologii, wymiaru sprawiedliwo ci, ubezpiecze 3, handlu i spraw zagranicznych. Pomocniczo, proporcjonalno oraz współodpowiedzialno Kwestia zarz dzania jest kluczowa zgodnie z zasadami pomocniczo ci i proporcjonalno ci, które w przypadku bezpiecze stwa ruchu drogowego przejawiaj si w postaci koncepcji współodpowiedzialno ci, zaanga owania oraz konkretnych działa, b dzie ono potrzebne na poziomie instytucji europejskich, pa stw członkowskich, organów regionalnych i lokalnych oraz przedstawicieli społecze stwa obywatelskiego, dla ka dej z powy szych grup odpowiednio w ich zakresach odpowiedzialno ci. Europejska karta bezpiecze stwa ruchu drogowego stanowi dobry przykład zobowi za podejmowanych przez zainteresowane strony Cel Aby zrealizowa cel polegaj cy na utworzeniu wspólnego obszaru bezpiecze stwa ruchu drogowego Komisja proponuje, aby kontynuowa prace nad celem zakładaj cym zmniejszenie o połow ł cznej liczby ofiar miertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r., pocz wszy od 2010 r. 4. Taki wspólny cel jest przejawem znacznego wzrostu motywacji w porównaniu z nieosi gni tym celem obowi zuj cego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego, je li uwzgl dni si post py poczynione przez niektóre pa stwa członkowskie w ci gu ostatnich dziesi ciu lat, co stanowi wyra ny sygnał zaanga owania Europy w dziedzinie bezpiecze stwa ruchu drogowego. Pa stwa członkowskie zach ca si, aby poprzez krajowe strategie w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego przyczyniały si do realizacji wspólnego celu, z uwzgl dnieniem ich szczególnych sytuacji wyj ciowych, potrzeb i uwarunkowa. Pa stwa członkowskie powinny 3 4 Sektor ubezpiecze mo e si przyczynia do bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez działania w zakresie szkole i polis ubezpieczeniowych. Np. systemy typu Pay-As-You-Drive (PAYD pła za jazd ), w których wysoko składki waha si w zale no ci od liczby przejechanych kilometrów, mog skutkowa znacznymi oszcz dno ciami w zakresie kosztów wypadków oraz redukcj emisji CO2 z samochodów. Dane za 2010 r. nie s jeszcze dost pne, podstaw tego odniesienia b d przewidywania odnosz ce si do danych dost pnych za 2009 r. PL 4 PL

9 ukierunkowa swoje starania na obszary, w których osi gaj najsłabsze wyniki, przyjmuj c za punkt odniesienia najlepsze wyniki uzyskiwane w tych obszarach przez innych. Tym samym mo liwe b dzie wyznaczenie szczególnych celów krajowych, np. cel zakładaj cy, e nie zostanie przekroczona okre lona liczba ofiar miertelnych wypadków w przeliczeniu na milion mieszka ców. Dzi ki takiemu podej ciu powinno nast pi zmniejszenie ró nic mi dzy pa stwami członkowskimi, a obywatelom powinno si zapewni bardziej jednolity poziom bezpiecze stwa ruchu drogowego w całej UE. Odno nie do wyznaczenia celu polegaj cego na zmniejszeniu liczby powa nych urazów spowodowanych wypadkami drogowymi, który zaproponowano w trakcie konsultacji społecznych 5, Komisja uwa a, e jest to interesuj ca sugestia. Obecnie nie jest mo liwe wyznaczenie celu na skal europejsk, z powodu braku wspólnej definicji urazów powa nych i lekkich. Gdy w powy szym obszarze zostan poczynione zadowalaj ce post py, Komisja zaproponuje dodanie do kierunków europejskiej polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego wspólnego celu zmniejszenia liczby urazów do 2020 r. 4. CELE STRATEGICZNE U ytkownicy dróg stanowi pierwsze ogniwo systemu bezpiecze stwa drogowego. Bez wzgl du na wdro one rodki techniczne skuteczno polityki na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego zale y ostatecznie od zachowania u ytkowników dróg. Z tego wzgl du nieodzownymi czynnikami s edukacja, szkolenia i egzekwowanie przepisów. System bezpiecze stwa ruchu drogowego musi jednak uwzgl dnia równie bł dy ludzkie i niewła ciwe zachowanie oraz korygowa takie czynniki w najszerszym mo liwym zakresie nie ma sytuacji, w których nie wyst puje adne ryzyko. Wszystkie elementy, w szczególno ci pojazdy oraz infrastruktura, powinny zatem umo liwia korekt bł du, aby zapobiega konsekwencjom takich bł dów dla u ytkowników, zwłaszcza u ytkowników najbardziej nara onych na wypadki, i ogranicza takie konsekwencje. Na najbli sze dziesi ciolecie wyznaczono siedem celów. Dla ka dego z nich zostan przedstawione działania na poziomie UE i na poziomie krajowym. Komisja zapewni kontynuacj zało e 3. Europejskiego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego, zwłaszcza w przypadkach, gdy w ocenie ex-post uznano, e nale y nadal prowadzi okre lone działania. Cel nr 1: Poprawa edukacji i szkolenia u ytkowników dróg W trakcie trwania 3. Europejskiego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego wprowadzono istotne akty prawne dotycz ce prawa jazdy i szkolenia kierowców zawodowych. Skutki tych niedawno wprowadzonych rodków b d oceniane w przyszło ci. Potrzeba poprawy jako ci systemów przyznawania prawa jazdy i szkolenia ze szczególnym uwzgl dnieniem pocz tkuj cych kierowców była jednak e podkre lana w ramach konsultacji z ekspertami i konsultacji społecznych. 5 Konsultacje społeczne słu ce opracowaniu kolejnych kierunków polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego trwały od lipca do grudnia 2009 r. Obejmowały one szereg warsztatów tematycznych, konsultacje przez internet oraz konferencj zainteresowanych stron. Wpłyn ło ok. 550 odpowiedzi na pi mie lub przez internet. PL 5 PL

10 Obecne podej cie do szkolenia kierowców jest nadal zbyt podzielone i specjalistyczne. Komisja proponuje wspieranie szerzej zakrojonego podej cia i traktowanie edukacji i szkole jako cało ciowego procesu ci głego procesu nauki. Nale y promowa metody interaktywne i zdobywanie niezale no ci przy jednoczesnym odpowiednim uwzgl dnieniu konieczno ci utrzymania kosztów prawa jazdy na niewygórowanym poziomie. Nauka przed egzaminem Celem jest promowanie praktycznej nauki przed egzaminem w warunkach zapewniaj cych maksymalne bezpiecze stwo. Komisja podda analizie kilka wariantów, w szczególno ci uwzgl dnienie prowadzenia samochodu pod nadzorem opiekuna w ramach procesu uzyskiwania prawa jazdy. Zostanie rozwa ona mo liwo wprowadzenia minimalnych zharmonizowanych wymogów dla osób uczestnicz cych w procesie nauki, takich jak opiekunowie i instruktorzy. Egzamin na prawo jazdy Egzamin na prawo jazdy nie powinien si ogranicza do sprawdzenia wiedzy egzaminowanego z zakresu kodeksu drogowego lub umiej tno ci wykonywania manewrów. Komisja rozwa y, jak uwzgl dni tak e szerzej rozumiane umiej tno ci zwi zane z prowadzeniem pojazdów b d nawet ocen warto ci i zachowa zwi zanych z bezpiecze stwem ruchu drogowego ( wiadomo zagro e ) oraz defensywn jazd energooszcz dn (uwypuklenie podstawowych elementów ekologicznego stylu jazdy w programach egzaminów teoretycznych i praktycznych). Szkolenie po otrzymaniu prawa jazdy Nale y podda pod rozwag pomysł przeprowadzania szkole ci głych ju po otrzymaniu prawa jazdy dla kierowców niezawodowych, szczególnie ze wzgl du na fakt, i w ramach procesu starzenia si ludno ci Europy, coraz istotniejsza staje si kwestia zdolno ci osób starszych do prowadzenia pojazdów. Potencjalne działania w tej dziedzinie b d musiały uwzgl dnia prawo osób niepełnosprawnych i starszych do swobodnego poruszania si oraz przyj cie rozwi za alternatywnych. Działanie: Komisja wraz z pa stwami członkowskimi b dzie prowadzi odpowiednie prace w zakresie tworzenia wspólnej strategii na rzecz edukacji i szkole dotycz cych bezpiecze stwa ruchu drogowego, z uwzgl dnieniem zwłaszcza okresu praktyki w procesie uzyskiwania prawa jazdy oraz minimalnych wymogów dla instruktorów jazdy. Cel nr 2: Poprawa egzekwowania przepisów ruchu drogowego Zgodnie z ocen ex post 3. Europejskiego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego egzekwowanie przepisów pozostaje kluczowym czynnikiem w procesie tworzenia warunków dla istotnego zmniejszenia liczby ofiar miertelnych i osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, szczególnie je li stosuje si je i propaguje powszechnie. W ramach konsultacji publicznych potwierdzono równie, e egzekwowanie przepisów powinno zajmowa poczesne miejsce w nowych kierunkach polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego. W rzeczywisto ci w okresie poprzedniego programu nie zrealizowano pełnego potencjału PL 6 PL

11 europejskiej strategii egzekwowania przepisów, szczególnie ze wzgl du na brak post pów w zakresie propozycji Komisji dotycz cej transgranicznego egzekwowania przepisów. Strategia taka powinna by oparta na nast puj cych filarach: Transgraniczna wymiana informacji w dziedzinie bezpiecze stwa ruchu drogowego Nale y kontynuowa rozpocz te w 2008 r. prace nad wnioskiem dotycz cym dyrektywy w sprawie ułatwienia egzekwowania przepisów ruchu drogowego. Maj c na wzgl dzie ułatwienie wymiany informacji o wykroczeniach w ruchu drogowym proponowane brzmienie przepisów 6 stanowi post p w kierunku bardziej równego traktowania osób naruszaj cych przepisy. Kampanie na rzecz egzekwowania przepisów Wzmo ona koordynacja oraz dzielenie si najlepszymi praktykami pomagaj w istotnym zwi kszeniu skuteczno ci egzekwowania przepisów i kontroli. Zasada prowadzenia ukierunkowanych kampanii kontroli, organizowanych ju w kilku pa stwach członkowskich i mi dzy nimi, powinna by propagowana i powszechnie stosowana. Do wiadczenie uczy nas ponadto i najlepsze wyniki osi ga si dzi ki poł czeniu polityki kontroli z powiadamianiem u ytkowników. Komisja b dzie zatem nadal wspomaga działania informacyjne i budzenie wiadomo ci, w szczególno ci w ród młodzie y. Technologia stosowana w pojazdach wspomagaj ca egzekwowanie przepisów Usprawnienia techniczne, takie jak wewn trzne systemy pojazdów podaj ce w czasie rzeczywistym informacje o obowi zuj cych ograniczeniach pr dko ci mog si przyczyni do poprawy egzekwowania przestrzegania ogranicze pr dko ci. Jako e lekkie samochody dostawcze s coraz liczniejsze, przez co ro nie ryzyko wypadków z ich udziałem, nale y zbada mo liwo instalacji ograniczników pr dko ci w takich pojazdach, zgodnie z zasadami opracowanymi ju przez Komisj 7, uwzgl dniaj c jednocze nie dodatkowe korzy ci dla rodowiska i klimatu. Odno nie do jazdy pod wpływem alkoholu karom powinny towarzyszy rodki zapobiegawcze. Komisja sprawdzi zatem, w jakim stopniu rodki s odpowiednie dla wprowadzenia obowi zkowego monta u w pojazdach blokad alkoholowych, np. dla kierowców zawodowych (autobusy szkolne). Cele w zakresie egzekwowania przepisów w pa stwach członkowskich Skuteczno polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego zale y w znacznym stopniu od intensywno ci kontroli przestrzegania wymogów bezpiecze stwa. Komisja propaguje wyznaczanie krajowych celów w zakresie kontroli, które maj zosta uj te w krajowych planach egzekwowania przepisów 8. Działania: Bior c pod uwag odpowiednie przepisy UE dotycz ce ochrony danych osobistych. COM(2009) 593 wersja ostateczna. Zob. zalecenie Komisji 2004/345/WE w sprawie rodków wykonawczych w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego (Dz.U. L 111 z , s. 75). PL 7 PL

12 Komisja b dzie współpracowa z Parlamentem Europejskim i Rad w zakresie wprowadzenia transgranicznej wymiany informacji w dziedzinie bezpiecze stwa ruchu drogowego. Komisja podejmie działania zmierzaj ce do wypracowania wspólnej strategii na rzecz egzekwowania przepisów ruchu drogowego, takie jak: 1. Wprowadzenie ograniczników pr dko ci w lekkich samochodach dostawczych oraz obowi zkowego wyposa ania pojazdów w pewnych okre lonych przypadkach w blokady alkoholowe. 2. Opracowanie krajowych planów wdro enia. Cel nr 3: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Najwi ksz liczb ofiar miertelnych odnotowuje si na drogach w obszarach wiejskich i miejskich (odpowiednio 56 % i 44 % w 2008 r., w porównaniu z 6 % na autostradach.) Nale y zatem znale sposoby na stopniowe rozszerzenie odpowiednich zasad bezpiecznego zarz dzania infrastruktur na sie dróg ni szej kategorii w pa stwach członkowskich, z uwzgl dnieniem zasady pomocniczo ci. Komisja dopilnuje uwzgl dnienia wymogów bezpiecze stwa we wnioskach o finansowanie ze rodków UE dotycz cych infrastruktury drogowej w pa stwach członkowskich. Zostanie zbadana mo liwo rozszerzenia tej zasady na pomoc zewn trzn. Działania: Komisja podejmie nast puj ce działania: 1. Zapewni przyznawanie rodków europejskich wył cznie na infrastruktur spełniaj c wymogi dyrektyw w sprawie wymogów bezpiecze stwa dla dróg i tuneli. 2. B dzie propagowa stosowanie odpowiednich zasad dotycz cych zarz dzania struktur bezpiecze stwa na drogi ni szej kategorii w pa stwach członkowskich, zwłaszcza poprzez wymian najlepszych praktyk. Cel nr 4: Bezpieczniejsze pojazdy W okresie obowi zywania 3. Europejskiego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego osi gni to znaczne post py w zakresie bezpiecze stwa pojazdów. Chocia bezpiecze stwo samochodów zwi kszyło si w pewnej mierze dzi ki powszechnemu wykorzystaniu urz dze bezpiecze stwa biernego, takich jak pasy bezpiecze stwa i poduszki powietrzne, oraz wdro eniu elektronicznych systemów bezpiecze stwa, to innym pojazdom, w szczególno ci motocyklom, nie po wi cono tak du ej uwagi. W przyszło ci trzeba b dzie ponadto podj nowe problemy zwi zane z bezpiecze stwem, aby uwzgl dni stale rosn c liczb pojazdów, w których zastosowano alternatywne koncepcje nap du. Pojazdy współczesne PL 8 PL

13 W ci gu kilku ostatnich lat przyj to liczne normy i wymogi techniczne dotycz ce bezpiecze stwa pojazdów lub takie normy i wymogi s przygotowywane obecnie 9. Ich skutki b d widoczne dopiero w nadchodz cym dziesi cioleciu. Po wprowadzeniu do obrotu pojazdy powinny w dalszym ci gu spełnia wymogi norm bezpiecze stwa w ci gu całego cyklu ich u ytkowania. Słu by Komisji dokonaj oceny i zaproponuj, odpowiednio do przeprowadzonej oceny skutków, działania w obszarze harmonizacji i stopniowego wzmacniania przepisów UE w zakresie bada zdatno ci do ruchu drogowego 10 i technicznych kontroli drogowych 11. Ostatecznym celem mo e by doprowadzenie do wzajemnego uznawania kontroli pojazdów przez pa stwa członkowskie. Dane pojazdów (homologacja typu, rejestracja, wyniki kontroli itp.) wyst puj obecnie w ka dym pa stwie członkowskim w ró nych formach. Słu by Komisji zbadaj kwesti utworzenia europejskiej platformy elektronicznej w celu ułatwienia wymiany takich informacji. Pojazdy przyszło ci Jak okre lono w komunikacie Komisji Europejska strategia na rzecz ekologicznie czystych i energooszcz dnych pojazdów 12 opracowanie i wprowadzenie pojazdów o alternatywnym ródle nap du stanowi podstawowy priorytet na nadchodz ca dekad w celu zmniejszenia skutków transportu dla rodowiska. Jednak charakterystyka niektórych z takich pojazdów jest kra cowo ró na od charakterystyki pojazdów tradycyjnych, co mo e mie wpływ na bezpiecze stwo. Zintegrowane i skoordynowane podej cie jest zatem niezb dne w celu jasnego okre lenia wpływu na wszystkie przedmiotowe czynniki (takie jak infrastruktura i u ytkownicy szczególnie nara eni na wypadki) i rozwi zania, które nale y opracowa (badania, standaryzacja itp.). Oczekuje si równie znacznego wpływu na bezpiecze stwo ruchu drogowego zwi zanego z wprowadzeniem tzw. systemów współdziałaj cych, w ramach których pojazdy wymieniaj si danymi i współdziałaj z infrastruktur i innymi pojazdami znajduj cymi si w pobli u, aby zapewni kierowcom optymalne informacje zmniejszaj ce ryzyko wypadków i zwi kszaj ce ogóln płynno ruchu drogowego. Działania: Komisja podejmie nast puj ce działania: 1. Przedstawi propozycje umo liwiaj ce uzyskanie post pów w zakresie czynnego i biernego bezpiecze stwa pojazdów takich jak motocykle i pojazdy elektryczne. 2. Przedstawi propozycje w zakresie stopniowej harmonizacji i wzmacniania testów zdatno ci do ruchu drogowego i technicznych kontroli drogowych. 3. Dokona dalszej oceny skutków i korzy ci dotycz cych systemów współpracuj cych w celu okre lenia najbardziej przydatnych zastosowa oraz przedstawienia zalece w zakresie odpowiednich rodków ich zsynchronizowanego wprowadzenia Na przykład kwestie bezpiecze stwa motocykli zostan uwzgl dnione we wniosku dotycz cym rozporz dzenia w sprawie homologacji pojazdów dwu-, trzy- i czterokołowych. Dz.U. L 141 z , s. 12. Dz.U. L 203 z , s. 1. COM(2010) 186 PL 9 PL

14 Cel nr 5: Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w celu poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego W okresie obowi zywania 3. Europejskiego programu działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego wykonano szereg opracowa i bada dotycz cych inteligentnych systemów transportowych (ITS). Systemy ITS mog odegra znacz c rol w zwi kszaniu bezpiecze stwa ruchu drogowego, np. dzi ki przyj ciu systemów wykrywaj cych wypadki i nadzoruj cych ruch, które mog przekazywa informacje u ytkownikom dróg w czasie rzeczywistym. W ramach wdra ania Planu działa na rzecz inteligentnych systemów transportowych w Europie 13 i proponowanej dyrektywy dotycz cej inteligentnych systemów transportowych 14, Komisja zaproponuje w szczególno ci specyfikacje techniczne niezb dne dla wymiany danych oraz informacji na linii pojazd-pojazd (V2V), pojazd-infrastruktura (V2I) oraz infrastruktura-infrastruktura (I2I). Mo liwo rozszerzenia wdro enia zaawansowanych systemów wspierania kierowców (ADAS), takich jak system ostrzegania przed niezamierzon zmian pasa, system ostrzegania przed kolizj czy system wykrywania pieszych, poprzez ich instalacj w obecnie eksploatowanych pojazdach u ytkowych lub osobowych wymaga dalszego dopracowania. Przyspieszone wprowadzenie i szeroki odbiór rynkowy takich aplikacji zwi kszaj cych bezpiecze stwo wymaga wsparcia w celu zaprezentowania ich pełnego potencjału. W okresie najbli szych siedmiu lat ITS powinny mie decyduj cy wkład w popraw skuteczno ci i szybko ci operacji ratunkowych, w szczególno ci przyczyni si do tego wprowadzenie ogólnoeuropejskiej usługi powiadamiania o wypadkach zainstalowanej w pojazdach ecall 15. Nale y podda analizie skutki i zakres rozszerzenia wykorzystania usługi ecall, w szczególno ci w celu usprawnienia operacji ratunkowych dotycz cych motocyklistów, pojazdów ci arowych i autobusów. Na koniec nale y stwierdzi, i pomimo pozytywnego wkładu w bezpiecze stwo ruchu drogowego, rozwój ITS, w szczególno ci wewn trznych systemów pojazdów oraz urz dze nomadycznych budzi szereg obaw dotycz cych kwestii bezpiecze stwa (zakłócenie koncentracji, wpływ na szkolenie, itp.), które wymagaj dodatkowego rozwa enia. Działania: W kontek cie wdro enia Planu działa na rzecz inteligentnych systemów transportowych w Europie Komisja b dzie w współpracowa z pa stwami członkowskimi w celu: 1. Dokonania oceny wykonalno ci wyposa enia pojazdów u ytkowych i samochodów prywatnych w zaawansowane systemy wspierania kierowców. 2. Przyspieszenia wprowadzania usługi e-call i sprawdzenia jego rozszerzenia na inne pojazdy COM(2008) 886 COM(2008) 887 Zob. COM(2009) 434. PL 10 PL

15 Cel nr 6: Poprawa usług w sytuacjach awaryjnych i usług po odniesieniu obra e Pomimo e liczba ofiar miertelnych wypadków zmalała w latach r., liczba osób rannych w wypadkach jest nadal bardzo wysoka, jak przedstawiono na poni szym wykresie. Jak wielokrotnie podkre lały w trakcie konsultacji społecznych zainteresowane strony, zmniejszenie liczby osób rannych w wypadkach powinno by jednym z priorytetowych działa w Europie w nadchodz cej dekadzie. Wypadki drogowe skutkuj ce obra eniami zostały równie uznane na poziomie mi dzynarodowym za istotny problem dotycz cy zdrowia publicznego, w szczególno ci przez wiatow Organizacj Zdrowia 16, a tak e w ramach dekady działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego ogłoszonej przez Organizacj Narodów Zjednoczonych. Zmiana liczby ofiar miertelnych, wypadków i rannych w UE Ofiary miertelne Wypadki i ranni Ofiary miertelne Wy padki Ranni Zmniejszenie stopnia obra e odnoszonych w wyniku wypadków w ruchu drogowym wymaga wprowadzenia szeregu ró norodnych działa, np. w zakresie bezpiecze stwa pojazdów i infrastruktury, ITS, dost pno ci słu b ratunkowych, szybko ci i koordynacji interwencji, skuteczno ci pierwszej pomocy i rehabilitacji, itp. Komisja opracuje zatem elementy globalnej strategii działania w zakresie obra e i pierwszej pomocy w wypadkach w ruchu drogowym z pomoc grupy zadaniowej obejmuj cej zainteresowane strony, przedstawicieli organizacji mi dzynarodowych i pozarz dowych, ekspertów rz dowych i słu b Komisji. Pocz tkowo grupa ta b dzie wypracowywa wspólne zrozumienie definicji i poj dotycz cych ofiar wypadków oraz ustala działania maj ce na celu popraw zapobiegania oraz usprawnienie interwencji, z uwzgl dnieniem skutków społeczno-ekonomicznych. Na tej podstawie zostan okre lone precyzyjne działania, takie jak wymiana dobrych praktyk, opracowanie podr czników interwencji, wspólne podej cie w zakresie definicji obra e powa nych i drobnych, promocja tworzenia mieszanych jednostek ratunkowych przez pa stwa członkowskie itp.). 16 Raport wiatowej Organizacji Zdrowia na temat zapobiegania obra eniom w wypadkach drogowych, WHO, 2004 r. PL 11 PL

16 Działanie We współpracy z pa stwami członkowskimi oraz innymi stronami zaanga owanymi w bezpiecze stwo ruchu drogowego Komisja zaproponuje stworzenie globalnej strategii działa w zakresie obra e odnoszonych w wypadkach drogowych i pierwszej pomocy. Cel nr 7: Ochrona u ytkowników dróg szczególnie nara onych na wypadki Wysoka liczba ofiar miertelnych i powa nych obra e w grupie u ytkowników dróg szczególnie nara onych na wypadki, takich jak motocykli ci, motorowerzy ci, rowerzy ci i piesi stanowi istotny problem, a w niektórych pa stwach UE nadal ro nie. W 2008 r. takie ofiary stanowiły 45 % wszystkich wypadków miertelnych a statystyki (zob. poni szy wykres) wskazuj, i do tej pory nie po wi cono im nale ytej uwagi. -60% Zmiana liczby ofiar miertelnych w UE w latach % -40% -30% -20% -10% 0% piesi samochody motocykle motorowery autobusy rowery pojazdy rolnicze samochody ci arowe samochody dostawcze Inni u ytkownicy dróg s ponadto w naturalny sposób szczególnie nara eni na wypadki (np. osoby starsze, małe dzieci, osoby niepełnosprawne) bez wzgl du na rol w ruchu drogowym (piesi, kieruj cy pojazdami, pasa erowie). Nara enie takich osób na wypadki jest szczególnie wysokie w obszarach miejskich 17. Dwukołowe pojazdy silnikowe W tej nieustannie rosn cej grupie u ytkowników dróg najtrudniej jest uzyska znacz ce zmniejszenie liczby wypadków i ofiar miertelnych. Jak pokazuje poni szy wykres, w szczególno ci redukcja liczby ofiar miertelnych w grupie motocyklistów jest ni sza ni wska nik dla innych u ytkowników dróg Osoby w wieku powy ej 65 lat stanowiły w 2008 r. 28 % ofiar miertelnych wypadków drogowych w obszarach miejskich. Np. w latach wielko redukcji miertelnych ofiar wypadków dla dwukołowych pojazdów silnikowych wynosiła jedynie 4 % w porównaniu z 35 % dla pasa erów i kierowców samochodów. PL 12 PL

17 Zmiana liczby ofiar miertelnych w UE Wszystkie ofiary miertelne Motocykli ci Wszy stkie ofiary miertelne Motocy kli ci Problem bezpiecze stwa motocyklistów nale y rozwi za poprzez szereg działa maj cych na celu: 1. Zwi kszenie w ród innych u ytkowników dróg wiadomo ci obecno ci osób kieruj cych dwukołowymi pojazdami silnikowymi. 2. Propagowanie bada i post pu technicznego maj cych na celu zwi kszenie bezpiecze stwa dwukołowych pojazdów silnikowych i ograniczenie skutków wypadków, w tym: opracowanie norm dotycz cych wyposa enia ochrony osobistej, stosowanie poduszek powietrznych, wykorzystanie odpowiednich aplikacji ITS (np. ecall) oraz stopniowe instalowanie zaawansowanych układów hamulcowych, opracowanie odpowiednich rodków zabezpieczaj cych przeciwko nieuprawnionym manipulacjom itp. Komisja zaproponuje obj cie dwukołowych pojazdów silnikowych obecnymi przepisami UE dotycz cymi bada zdatno ci do ruchu drogowego. Ostatnim elementem jest kontynuacja bie cych stara w celu lepszego dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb dwukołowych pojazdów silnikowych (np. bardziej bezpieczne bariery ochronne). 3. Zach canie pa stw członkowskich do ukierunkowania działa w zakresie egzekwowania przepisów na takie obszary jak pr dko, jazda pod wpływem alkoholu, stosowanie kasków, nieuprawnione manipulacje oraz prowadzenie dwukołowych pojazdów silnikowych bez odpowiedniego prawa jazdy. Piesi, rowerzy ci W 2008 r. rowerzy ci i piesi stanowili 27 % miertelnych ofiar wypadków drogowych (47 % w obszarach miejskich). Dla wielu potencjalnych rowerzystów faktyczne lub hipotetyczne zagro enia na drodze nadal stanowi powa n przeszkod. Władze krajowe i lokalne coraz mocniej anga uj si w propagowanie jazdy na rowerze i chodzenia pieszo, co wymaga zwracania coraz wi kszej uwagi na kwestie bezpiecze stwa ruchu drogowego. Od 2003 r. na poziomie UE wprowadzono przepisy maj ce na celu zmniejszenie niebezpiecze stwa odniesienia obra e (np. przednie cz ci samochodów absorbuj ce energi, zawansowane układy hamulcowe, lusterka eliminuj ce martwe pole). Nale y podda pod rozwag dodatkowe działania (np. poprawa widoczno ci, zarz dzanie pr dko ci, PL 13 PL

18 odpowiednia infrastruktura dla transportu niezmotoryzowanego, eliminowanie stwarzaj cego zagro enia ruchu mieszanego itp.). Poniewa problem ten dotyczy przede wszystkim gospodarki miejskiej, wi kszo działa b dzie trzeba podj lokalnie zgodnie z opracowanym przez Komisj Planem działania na rzecz mobilno ci w miastach 19. Z uwagi na znaczne korzy ci, jakie przynosi jazda na rowerze z punktu widzenia rodowiska, klimatu, nat enia ruchu i zdrowia publicznego nale y zastanowi si, czy w tej dziedzinie nie mo na by zrobi wi cej ni dot d. Osoby starsze i niepełnosprawne W 2008 r. osoby starsze stanowiły 20 % miertelnych ofiar wypadków (40 % w grupie pieszych) Starzenie si społecze stwa oznacza, e nara enie osób starszych na niebezpiecze stwa w ruchu drogowym staje si pal cym problemem. Powa nie zagro one s równie osoby niepełnosprawne. Wiedza w tej dziedzinie jest nadal bardzo niewielka i potrzeba ukierunkowanych działa badawczych, z uwzgl dnieniem kryteriów medycznych do celów oceny zdolno ci do kierowania pojazdami. Działania Komisja przedstawi odpowiednie wnioski maj ce na celu: 1. Monitorowanie i dalszy rozwój norm technicznych do celów ochrony u ytkowników dróg szczególnie nara onych na wypadki. 2. Obj cie dwukołowych pojazdów silnikowych kontrolami pojazdów. 3. Popraw bezpiecze stwa rowerzystów i innych u ytkowników dróg szczególnie nara onych na wypadki np. poprzez zach canie do tworzenia odpowiednich infrastruktur. Pa stwa członkowskie powinny rozwija powiadamianie, komunikacj i dialog mi dzy u ytkownikami dróg i wła ciwymi organami. Komisja b dzie brała udział w tych działaniach. 5. WDRO ENIE KIERUNKÓW EUROPEJSKIEJ POLITYKI BEZPIECZE STWA RUCHU DROGOWEGO NA LATA Zwi kszenie zaanga owania wszystkich zainteresowanych stron w bardziej zdecydowane zarz dzanie Priorytetowe traktowanie wdro enia ustawodawstwa UE w dziedzinie bezpiecze stwa ruchu drogowego Mo na uzna, e prawodawstwo UE, obejmuj ce ponad dwana cie instrumentów prawnych dotycz cych bezpiecze stwa ruchu drogowego, zostało w zasadzie wprowadzone. Komisja zamierza traktowa priorytetowo monitorowanie pełnego i wła ciwego wdro enia w pa stwach członkowskich ustawodawstwa UE w zakresie bezpiecze stwa ruchu drogowego. 19 COM(2009) 490 PL 14 PL

19 Ustanowienie otwartych ram współpracy pomi dzy pa stwami członkowskimi i Komisj. Nale y utworzy uporz dkowane ramy otwartej współpracy pomi dzy pa stwami członkowskimi a Komisj w celu wdro enia polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego UE i monitorowania osi ganych post pów. Obejmowałyby one: Opracowywanie przez pa stwa członkowskie krajowych planów na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego. W planach takich opisywano by rodki realizacji wspólnych celów, wyznaczano harmonogram i podawano szczegółowe informacje dotycz ce krajowego planu. Powinny one równie obejmowa szczególne krajowe cele zgodne z dan sytuacj. cisła współpraca pomi dzy Komisj i pa stwami członkowskimi umo liwiaj ca monitorowanie post pów na drodze do realizacji wspólnych celów oraz prowadz ca do usprawnienia zbierania danych, dzielenia si do wiadczeniami, współpracy bli niaczej (twinningu) i wymiany najlepszych praktyk. 5.2 Wspólne narz dzia monitorowania i oceny skuteczno ci obszarów polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego Poprawa monitorowania za pomoc zbierania i analizy danych Na mocy decyzji Rady z 1993 r. 20 pa stwa członkowskie s zobowi zane do przekazywania Komisji danych na temat maj cych miejsce na ich terytoriach wypadków w ruchu drogowym, których skutkiem s mier lub obra enia, aby utworzy wspólnotowy bank danych baz danych CARE. Jako i porównywalno danych CARE jako cało ci s zadowalaj ce, z wyj tkiem porównywalno ci danych o odniesionych obra eniach. Ponadto pozostaje do wykonania jeszcze wiele pracy w zakresie danych dotycz cych ryzyka i wska ników efektywno ci. Dost pne dane i wiedza na temat bezpiecze stwa ruchu drogowego w Europie zostały zintegrowane i podane do wiadomo ci publicznej w Internecie poprzez europejskie centrum monitorowania ruchu drogowego (ERSO). Takie zintegrowane narz dzie jest nieodzowne dla monitorowania stosowania polityki bezpiecze stwa ruchu drogowego, oceny jej skutków i opracowywania nowych inicjatyw. Komisja b dzie zatem dalej rozwija ERSO, z uwzgl dnieniem działa w zakresie komunikacji i powiadamiania obywateli o kwestiach dotycz cych bezpiecze stwa ruchu drogowego. Wi ksze zrozumienie wypadków i zagro e Badania techniczne prowadzone po wypadku mog przynie cenne korzy ci w postaci do wiadczenia przydatnego dla dalszego rozwoju bezpiecze stwa ruchu drogowego. W przypadku transportu lotniczego, kolejowego i morskiego ramy unijne nakładaj wymóg utworzenia przez pa stwa członkowskie niezale nych organów ds. bada technicznych. Komisja zbada, w jakim stopniu zasady i metody stosowane do bada technicznych po wypadkach w przypadku innych rodzajów transportu mo na byłoby przenie do obszaru transportu drogowego, z uwzgl dnieniem szczególnego charakteru tego rodzaju transportu. 20 Dz.U. L 329 z , s. 63. PL 15 PL

20 Warto dodana, która wynika z opracowania oraz instalacji rejestratorów zdarze (czarnych skrzynek) zwłaszcza w pojazdach wykorzystywanych do celów zawodowych wspomnianych ju w 3. Europejskim programie działa na rzecz bezpiecze stwa ruchu drogowego, zostanie poddana pod rozwag z uwzgl dnieniem skutków społecznoekonomicznych. Działania: Komisja b dzie współpracowa z pa stwami członkowskimi w celu: 1. Promowania twinningu i innych rodzajów współpracy, aby podwy szy poziom bezpiecze stwa w pa stwach członkowskich. 2. Udoskonalenia procesu zbierania danych i ich analizy odno nie do wypadków oraz rozwijania roli Europejskiego Obserwatorium Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego. Komisja podejmie nast puj ce działania: 3. B dzie czuwa nad wła ciwym wdro eniem przepisów unijnych w obszarze bezpiecze stwa ruchu drogowego. 4. Sprawdzi potrzeb wprowadzenia wspólnych zasad w zakresie technicznego badania wypadków w ruchu drogowym. 6. WNIOSEK Proponowane kierunki polityki tworz plan ewentualnych działa przewidzianych na najbli sze dziesi ciolecie. Zaanga owane podmioty podkre lały, szczególnie w trakcie konsultacji z zainteresowanymi stronami, stopie, w jakim Europa poprzez okre lenie ram działania i ambitnych celów przyczyniła si do stymulacji stara na wszystkich poziomach i umo liwiła osi gni cie znacz cych wyników. Proponowane kierunki polityki zapewniaj ogólne ramy, na podstawie których mo na podejmowa dane inicjatywy na ró nych poziomach europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. rodki indywidualne zostan poddane odpowiedniej ocenie skutków zgodnie z przyj tymi zasadami unijnymi w zakresie lepszego stanowienia prawa. Rola Komisji b dzie polega na przedstawianiu propozycji w obszarach wła ciwo ci UE, a we wszystkich pozostałych przypadkach na wspieraniu inicjatyw podejmowanych na ró nych poziomach w celu zach cania do wymiany informacji, identyfikowania i propagowania najlepszych rezultatów oraz uwa nej obserwacji post pów. PL 16 PL

21

22

23

24

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu

KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu PL PL

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO

PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO Zał cznik Nr 1 do Uchwały nr PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO PROJEKT Piaseczno, listopad 2012 r. Opracowano na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2012 zawartej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XII Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, ANETA MUZOLF Streszczenie Dynamiczne zmiany zachodz ce

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza 1. Zaufanie. Analiza planowania strategicznego SWAT wymaga, aby tworzenie planów strategicznych zawiera o ocen ich s abych punktów (weaknesses). Plany nale y bowiem konstruowa

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski. Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: Fundacja BFKK

REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski. Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: Fundacja BFKK REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: ROZDZIAŁY MERYTORYCZNE: Anastazja Hykiel......... (Cz 2) Michał Skarzy ski........

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k

Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 265, 2012 Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k METODYCZNA KONCEPCJA BADANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNO CI PRZEDSI BIORSTWA W KSZTAŁTOWANIU STRATEGII ZRÓWNOWA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI WST P Koncepcja klastrów, czyli relacji o

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO JAKO WYNIK SYNERGII PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO JAKO WYNIK SYNERGII PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Ksiega referatow BRD 120 str:2011 30-11-11 20:18 Strona 1 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO JAKO WYNIK SYNERGII PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 6-8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Barbara Wyrzykowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Wprowadzenie Przez wiele lat zarz dzanie jako ci i systemy jako ci by y uznawane

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM

KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM GERARD KILJAN Instytut Bada Systemowych PAN Streszczenie Ostatnie katastrofy naturalne po raz kolejny ujawniły istotne wady funkcjonuj

Bardziej szczegółowo

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej ZYGMUNT MIETLEWSKI BOGDAN TCHÓRZ ŁUKASZ RÓŻANKOWSKI Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Stosunki Unii Europejskiej z Rosj po zako czeniu zimnej wojny

Stosunki Unii Europejskiej z Rosj po zako czeniu zimnej wojny mgr Dominik Sobczak Katedra Bezpiecze stwa Mi dzynarodowego Szko a G ówna Handlowa Stosunki Unii Europejskiej z Rosj po zako czeniu zimnej wojny 1. Najwa niejsze aspekty stosunków Unii Europejskiej z Rosj

Bardziej szczegółowo