doradzamy pomagamy informujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Czerwiec 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Odszkodowanie za skradziony samochód, gdy zaginął dowód rejestracyjny i karta pojazdu. Wygrana sprawa w sądzie. Warta musi zapłacić naszemu klientowi odszkodowanie. doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO str. 4 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. ORZECZNICTWO str. 6 str. 7 str. 7 str. 8 Odszkodowanie należy się także, gdy zaginą dokumenty pojazdu - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia r. (I ACa 718/12). Roszczenie o odszkodowanie za instalację biegnącą pod działką trzeba należycie udowodnić - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. (I CSK 495/12). Mała zaległość w spłacie, nie uzasadnia wypowiedzenia całego kredytu - wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. (IV CSK 679/12). Brak wady ukrytej udowadnia sprzedawca - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie (II Ca 139/13). PRAWO CO DNIA str. 9 str. 9 str. 9 str. 9 str. 10 Wyższe sumy gwarancyjne powodują wzrost cen wycieczek. Wyższe stawki ubezpieczenia OC ppm dla młodych kierowców. Wyniki audytu przeprowadzonego przez GDDKiA. Samsung zapłaci 2 mln złotych kary za podszywanie się pod ministerstwo cyfryzacji. Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego. str. 2

3 SPIS TREŚCI str. 10 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11 Odszkodowanie za tzw. szkody burzowe. Zakłady ubezpieczeń wypłacają zadośćuczynienia pieniężne w znacznie zaniżonych kwotach. Rzecznik Ubezpieczonych zauważa wzrost liczby skarg. Wyróżnienia w konkursie Srebrny Parasol. Raport Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Wzrost liczby upadłości. PROWADZONE SPRAWY str. 12 Spór w przedmiocie odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny. str. 3

4 AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Akt ten wszedł w życie w dniu r. i uzależnia minimalną wysokość sumy gwarancyjnej od rodzaju działalności wykonywanej przez organizatora imprezy turystycznej oraz od tego, w jakiej wysokości i z jakim wyprzedzeniem czasowym dany organizator będzie pobierał przedpłaty na poczet wyjazdów. Rozporządzenie definiuje także pojęcie rocznego przychodu z działalności, od którego naliczana jest minimalna wysokość sumy gwarancji i wskazuje, że jest to przychód deklarowany na najbliższe 12 miesięcy na które ma zostać zawarta umowa gwarancji, pochodzący wyłącznie z tytułu organizowania imprez turystycznych, lub pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Deklarowany przychód nie może być niższy od osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy gwarancji. Jeśli organizator bądź pośrednik połączy się lub przejmie inny tego typu podmiot, gwarancja musi być dostosowana do rozmiarów działalności. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy gwarancji przekroczony zostanie deklarowany roczny przychód, suma gwarancyjna będzie musiała zostać podwyższona proporcjonalnie do wzrostu obrotu. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rozporządzenie obowiązuje od dnia r. i precyzuje, że ubezpieczenie na rzecz klientów obejmuje m.in. pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej; zwrot wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie zosta- nie zrealizowana. Obowiązek takiego ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystki i pośredników turystycznych. W rezultacie nowe przepisy mają gwarantować, że w przypadku upadłości czy niewypłacalności biura podróży, w pierwszej kolejności pieniądze będą przeznaczane na sprowadzenie turystów do kraju, a dopiero w następnej kolejności na refundację dla tych, którzy zapłacili za imprezę, która nie doszła do skutku. Akt ten uzależnia minimalną wysokość sumy gwarancyjnej od rodzaju działalności wykonywanej przez organizatora imprezy turystycznej oraz od tego, w jakiej wysokości i z jakim wyprzedzeniem czasowym dany organizator będzie pobierał przedpłaty na poczet wyjazdów....ubezpieczenie na rzecz klientów obejmuje m.in. pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada, że z dniem r. wejdą w życie przepisy, dzięki którym rodzice uzyskają prawo do następujących urlopów: macierzyńskiego, dodatkowego urlopu str. 4

5 AKTUALNOŚCI macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka; 31 tygodni przy urodzeniu bliźniaków, 33 tygodnie przy urodzeniu trojga dzieci, 35 tygodni przy urodzeniu czworga, a 37 tygodni przy urodzeniu pięciorga dzieci. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego to 4 tygodnie w 2013 r., a od 2014 r. 6 tygodni. Zgodnie z założeniami nowelizacji, dodatkowy urlop macierzyński ma przysługiwać obojgu rodzicom na równych prawach. Będzie można go wykorzystać maksymalnie w 2 częściach. Ustawa wprowadza także urlop rodzicielski, którego wymiar będzie wynosił 26 tygodni i będzie mógł być odbyty w całości przez jednego z rodziców lub podzielony maksymalnie na 3 części, przy czym każda z części musi trwać minimum 8 tygodni. Urlop będzie mógł być wykorzystywany jednocześnie przez matkę i ojca, ale łączny czas przebywania na urlopie rodziców nie może przekraczać 26 tygodni. Ustawa oczekuje aktualnie na podpis Prezydenta RP. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Akt ten wchodzi w życie w dniu r. Według jego nowego brzmienia utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do zadań własnych gminy. W praktyce oznacza to, że to właśnie gminy są odpowiedzialne między innymi za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nowelizacja niesie za sobą obowiązek złożenia tzw. deklaracji śmieciowych. W zależności od rodzaju nieruchomości, obowiązek ten spoczywa na różnych podmiotach. Właściciele domów jednorodzinnych składają deklarację śmieciową we własnym imieniu do urzędu gminy oraz sami decydują, czy chcą segregować odpady dzięki czemu ich comiesięczne opłaty będą niższe. Mieszkańcy blokowisk i osiedli zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą mieć narzucone przez te spółdzielnie czy wspólnoty wyższe stawki za odbiór nawet posegregowanych odpadów. W ten sposób wspólnoty chcą się zabezpieczyć finansowo, na wypadek gdyby lokatorzy nie przestrzegali selektywnej zbiórki. Zdarzają się też zarządcy, którzy ignorują wolę części mieszkańców skłonnych segregować śmieci (by obniżyć sobie miesięczne koszty), i odgórnie podejmują decyzję, że segregacji jednak nie będzie. Spółdzielnie i wspólnoty w skrajnie różny sposób interpretują bowiem przepisy nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W praktyce skutki nowelizacji poznane zostaną dopiero po r. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia planuje przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku nabywania przez placówki specjalnych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Ubezpieczenie miałoby obowiązywać dopiero od 2015 r. Oznacza to, że do tego czasu posiadanie polisy przez szpitale byłoby dobrowolne. W obecnym kształcie przewiduje ona, że dodatkowe polisy staną się obowiązkowe już od r. Ministerstwo obawia się, że wprowadzenie obowiązku posiadania ubezpieczenia przez placówki medyczne byłoby zbyt dużym obciążeniem finansowym. Projekt zmiany jest na etapie prac wewnętrznych. Zmiana terminu, oznacza jednak w pierwszej kolejności konieczność nowelizacji ustawy z dnia r. o działalności leczniczej....utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do zadań własnych gminy. W praktyce oznacza to, że to właśnie gminy są odpowiedzialne między innymi za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ubezpieczenie miałoby obowiązywać dopiero od 2015 r. Oznacza to, że do tego czasu posiadanie polisy przez szpitale byłoby dobrowolne. str. 5

6 AKTUALNOŚCI Projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zakłada, że kierowca, który nie popełnił wykroczenia, a został ukarany mandatem, będzie mógł w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek o jego uchylenie. Wtedy sprawą zajmie się sąd. Obecnie przyjęcie mandatu karnego od policjanta jest niepodważalne oznacza przyznanie się do winy i prawo praktycznie nie przewiduje możliwości odwołania. Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią art. 101 par. 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia prawomocny mandat karny podlega uchyleniu tylko wtedy, gdy grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie przykładowo, gdyby policjant ukarał kierowcę za brak apteczki, której kodeks drogowy wcale nie wymaga. Jednak gdy policjant się ewidentnie pomyli, np. przypisując winę nie temu uczestnikowi kolizji, nic się nie da zrobić. Tak samo jeśli podstawę ukarania stanowić będzie czyn określony w innym niż we wskazanym przepisie prawa materialnego, ale też określony w kodeksie wykroczeń. Mandat staje się prawomocny z chwilą jego przyjęcia. Po sugestiach ze strony interweniującego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, a także uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, poszerzeniem katalogu przypadków, w których można uchylić mandat, zajęła się Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. W rezultacie wypracowano nowe brzmienie ww. przepisu, które znalazło się w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 870). Nowelizacja przewiduje, że osoby, które nie były sprawcami wykroczenia, będą miały możliwość złożenia w ciągu siedmiu dni wniosku o uchylenie mandatu. Będzie także można wzruszyć mandat wystawiony osobie, która co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenie (nieletni, niepoczytalny etc.). Rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zakłada, że kierowca, który nie popełnił wykroczenia, a został ukarany mandatem, będzie mógł w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek o jego uchylenie. Wtedy sprawą zajmie się sąd. ORZECZNICTWO Odszkodowanie należy się także, gdy zaginą dokumenty pojazdu Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia r. (I ACa 718/12). Sąd Apelacyjny w Lublinie po rozpoznaniu sprawy z powództwa Roberta G. przeciwko PZU S.A. o odszkodowanie z ubezpieczenia autocasco orzekł, iż świadczenie należy się także, gdy zaginą dokumenty pojazdu. Robertowi G. skradziono samochód. Tego samego dnia stracił też dokumenty: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i prawo jazdy, znajdujące się w kurtce, którą powiesił na krześle w barze. Odnalazły się po kilku dniach. Nieustalony nadawca odesłał je pocztą. PZU S.A., w którym mężczyzna wykupił polisę autocasco, odmówiło wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd, powołując się na OWU. Stwierdziło, że dokumenty (dowód rejestracyjny i karta pojazdu) w chwili zdarzenia oraz w okresie poprzedzającym nie były zabezpieczone w należyty sposób poza pojazdem. Według PZU S.A. Robert G. dopuścił się tym samym rażącego niedbalstwa, ponieważ niedostatecznie pilnował kurtki. Sąd Okręgowy w Lublinie nie podzielił stanowiska zakładu ubezpieczeń i nakazał wypłacić złotych odszkodowania. Zdaniem sądu umieszczenie dokumentów w kurtce na krześle, na którym siedział Robert G. oznacza, że miał je przy sobie, w bezpośrednim kontakcie i pod swoją osobistą pieczą. Każdy ma prawo liczyć na to, że nikt w takich warunkach go nie okradnie. Nie można więc zarzucić Robertowi G. umyślnego wyrządze- str. 6

7 AKTUALNOŚCI nia szkody. Sąd podkreślił, że rażące niedbalstwo, to coś więcej niż brak zachowania zwykłej staranności w przewidywaniu skutków swego działania. To raczej zachowanie, które graniczy z umyślnością. Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Ograniczył jedynie wysokość odszkodowania do złotych, czyli do wartości pojazdu w chwili jego kradzieży. Roszczenie o odszkodowanie za instalację biegnącą pod działką trzeba należycie udowodnić. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. (I CSK 495/12). Żądanie od firmy energetycznej lub gazowniczej odszkodowania za przebiegające pod działką instalacje musi być należycie udowodnione, w przeciwnym razie nie można zasądzić odszkodowania, nawet gdyby roszczenie było zasadne. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy z Podlasia, który żądał odszkodowania od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W 1995 r. dokonał zakupu nieruchomości w Białymstoku, na której potem prowadził działalność gospodarczą. Pod gruntem przebiegał gazociąg wybudowany w połowie lat 70., należący obecnie do PGNiG. Przedsiębiorca zażądał od PGNiG odszkodowania w wysokości złotych za bezumowne korzystanie z gruntu. Gdy go nie uzyskał, wniósł pozew do sądu. Sąd I instancji uznał wprawdzie zasadność roszczenia, ale jednocześnie stwierdził, że przedsiębiorca w żaden sposób nie udowodnił wysokości szkody nie wnosił o powołanie biegłych, nie przedłożył żadnych innych dowodów, które miałyby wykazywać, że należy mu się ww. kwota. Wyrok ten podtrzymał sąd II instancji, oddalając apelację. Przedsiębiorca uznał wyroki za niesłuszne i skierował skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W skardze jego pełnomocnik podkreślał, że mężczyzna w sądach I i II instancji występował bez adwokata czy radcy prawnego i z tego powodu nie mógł poradzić sobie w postępowaniu sądowym, a od sądów nie uzyskał wsparcia w tym zakresie. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną. Uznał, że sądy prawidłowo oddaliły powództwo przedsiębiorcy, skoro nie uzasadnił on należycie wysokości odszkodowania wskazanej w pozwie. Mała zaległość w spłacie, nie uzasadnia wypowiedzenia całego kredytu Wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. (IV CSK 679/12). Bank nie może wypowiedzieć wieloletniego kredytu hipotecznego osobie, która zalega ze spłatą niewiele ponad jednej raty. W przedmiotowej sprawie mężczyzna, który wziął kredyt na 30 lat na budowę i wykończenie domu na kwotę ponad franków szwajcarskich po kilku latach zaczął mieć problemy ze spłatą rat kredytowych. Ostatecznie doprowadziło to do wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej. W połowie stycznia 2009 r. mężczyzna miał natychmiast oddać bankowi całą kwotę kredytu, co według ówczesnego kursu franka stanowiło prawie złotych plus odsetki. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Sąd I instancji zasądził na rzecz banku całość żądanej kwoty kredytu i odsetek. Orzeczenie to zmienił sąd II instancji, do którego mężczyzna się odwołał. Sąd zakwestionował wypowiedzenie kredytu i zasądził na rzecz banku Żądanie od firmy energetycznej lub gazowniczej odszkodowania za przebiegające pod działką instalacje musi być należycie udowodnione, w przeciwnym razie nie można zasądzić odszkodowania, nawet gdyby roszczenie było zasadne. Brak spłaty kwoty równej 1,5-miesięcznej racie w zestawieniu z 30-letnim okresem kredytowania i skutkami, jakie dla kredytobiorcy miałaby taka decyzja banku, nie mogło przynieść innej oceny postępowania banku. str. 7

8 AKTUALNOŚCI niespełna franków, czyli równowartość 1,5 raty miesięcznej kredytu, bowiem tylko taką zaległość wykazał bank na dzień wypowiedzenia kredytu. Sąd dodał, że nie można w takim wypadku mówić o zagrożeniu spłaty kredytu, a bank zaprezentował zbyt rygorystyczną postawę, która zrujnowałaby kredytobiorcę. Skargę kasacyjną od tego wyroku złożył bank, ale Sąd Najwyższy w całości ją oddalił. Sąd uznał, że wypowiedzenie kredytu słusznie zostało uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Brak spłaty kwoty równej 1,5-miesięcznej racie w zestawieniu z 30-letnim okresem kredytowania i skutkami, jakie dla kredytobiorcy miałaby taka decyzja banku, nie mogło przynieść innej oceny postępowania banku. Brak wady ukrytej udowadnia sprzedawca Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie (II Ca 139/13). Michał B. w autokomisie w Łukowie kupił samochód Audi A6. Dwa tygodnie później urwało się koło zębate rozrządu. Michał B. niezwłocznie zgłosił współwłaścicielom komisu niezgodność towaru z umową, a kiedy po ponownym wezwaniu do usunięcia wad nie doczekał się reakcji, złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zażądał zwrotu pieniędzy. Michał B. złożył pozew do Sądu Rejonowego w Łukowie. Ten stwierdził, że powództwo jest niezasadne, ponieważ nie przedstawiono dowodów na to, że w dacie sprzedaży pojazd posiadał wadę ukrytą. Michał B. złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego. Wyrok zmienił Sąd Okręgowy w Lublinie. Wytknął, że Sąd Rejonowy błędnie zastosował art. 770 k.c., podczas gdy do sporu zastosowanie mają przepisy ustawy o szcze- gólnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie k.c. Sąd podkreślił, że skoro urwanie koła zębatego nastąpiło przed upływem pół roku od daty wydania samochodu, to domniemywa się, że niezgodność towaru z umową istniała już w chwili jego wydania. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedawca o tej wadzie wiedział, gdyż jego odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie ryzyka, a nie winy. Tym samym to nie nabywca powinien udowadniać, że pojazd miał wadę w chwili jego wydania, ale pozwani powinni udowodnić, że takiej wady nie miał, a uległ awarii na skutek naturalnego zużycia tego elementu. Sąd zaznaczył, że wada skutkująca urwaniem koła zębatego rozrządu i uniemożliwiająca poruszenie się pojazdu jest wadą istotną, bo uniemożliwia korzystanie z rzeczy w sposób dla niej przewidziany. Współwłaściciele autokomisu mają więc oddać cenę auta i zapłacić odszkodowanie....skoro urwanie koła zębatego nastąpiło przed upływem pół roku od daty wydania samochodu, to domniemywa się, że niezgodność towaru z umową istniała już w chwili jego wydania. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedawca o tej wadzie wiedział, gdyż jego odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie ryzyka, a nie winy. str. 8

9 PRAWO CO DNIA Wyższe sumy gwarancyjne powodują wzrost cen wycieczek. Eksperci zauważają, że przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia oraz sum gwarancyjnych będą dotkliwe przede wszystkim dla małych i nowopowstałych biur podróży. Powoduje to bowiem zwiększenie kosztów funkcjonowania biura podróży. Małe biura podróży przerzucą natomiast te koszty na klientów, poprzez zwiększenie cen wycieczek. W rezultacie zmiany te mogą doprowadzić do upadłości biur podroży, które nie będą w stanie udźwignąć zwiększonych kosztów działalności. Jak się przypuszcza, zwiększone koszty funkcjonowania biur podróży klienci odczują pod koniec roku, ponieważ dopiero wtedy będzie można się przekonać, na ile rozporządzenie zmieniło sytuację na rynku. Trzeba liczyć się z tym, że część biur podroży może uznać, że ich działalność się nie opłaca. Wyższe stawki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla młodych kierowców. Zauważalna jest tendencja, zgodnie z którą młodsi kierowcy zawierając umowę ubezpieczenia OC opłacają wyższe składki. Koszt takiej polisy komunikacyjnej może być nawet pięciokrotnie wyższy niż w przypadku doświadczonego kierowcy. Średnia cena OC dla młodego kierowcy jest od 20 do 130% wyższa niż w przypadku osób starszych. Wyższe stawki ubezpieczenia OC dla młodych kierowców wynikają z tego, że zgodnie ze statystykami kierowcy przed 30 rokiem życia powodują najwięcej wypadków. Wyniki audytu przeprowadzonego przez GDDKiA. W poprzednim numerze naszego Informatora informowaliśmy Państwa o przeprowadzonym audycie organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przegląd znaków drogowych na trasach powiatowych, wojewódzkich, a także na drogach krajowych od końca stycznia prowadzili pracownicy oddziałów GDDKiA przy wsparciu policjantów ruchu drogowego oraz zarządców dróg. W tym roku GDDKiA dokonała przeglądu prawie półtora tysiąca miejsc. Do 15 czerwca zmiany zostaną wprowadzone w 406 miejscach. W 262 przypadkach prędkość dopuszczalną w stosunku do obowiązujących limitów podwyższono, natomiast w 144 obniżono. Najwięcej, bo 65 zmian, zarówno podwyższeń jak i obniżeń prędkości dotyczyło dwóch dróg krajowych - 92 oraz 11 na terenie województwa wielkopolskiego. Z raportu GDDKiA wynika, że najczęstsza zmiana to podwyższenie ograniczenia z 70 do 90 km/h i z 60 do 70 km/h. Obniżając dopuszczalną prędkość zarządca drogi najczęściej ustawi znak 70 km/h. Samsung zapłaci 2 mln złotych kary za podszywanie się pod ministerstwo cyfryzacji. Postępowanie przeciwko spółce Samsung Electronics Polska zostało wszczęte w grudniu ubiegłego roku po zawiadomieniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dotyczyło kampanii reklamującej telewizory tego producenta odnoszącej się do trwającego w Polsce procesu wprowadzania sygnału cyfrowego. Jak informuje UOKiK, przeprowadzone postępowanie wykazało, że kampania reklamowa telewizorów Samsung wprowadzała konsumentów w błąd. Wykorzystanie elementów charakterystycznych dla akcji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji mogło sugerować konsumentom,...przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia oraz sum gwarancyjnych będą dotkliwe przede wszystkim dla małych i nowopowstałych biur podróży....młodsi kierowcy zawierając umowę ubezpieczenia OC opłacają wyższe składki. W 262 przypadkach prędkość dopuszczalną w stosunku do obowiązujących limitów podwyższono, natomiast w 144 obniżono. Najwięcej, bo 65 zmian, zarówno podwyższeń jak i obniżeń prędkości dotyczyło dwóch dróg krajowych - 92 oraz 11 na terenie województwa wielkopolskiego. str. 9

10 PRAWO CO DNIA że komercyjna oferta Samsung jest częścią rządowej kampanii informacyjnej. W efekcie konsumenci mogli zdecydować się na zakup, którego nie zrobiliby, gdyby nie uzyskali mylącej informacji. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na Samsung Electronics Polska Urząd nałożył sankcję finansową - 2 mln 288 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna, należy się spodziewać dalszego rozstrzygnięcia przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat w likwidacji karę pieniężną w wysokości złotych za niedochowanie przez OFE Polsat ustawowego obowiązku dążenia do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat w związku z nabyciem w dniu r. akcji sześciu spółek giełdowych. Koncentracja kupna przez OFE akcji spółek o niskiej płynności doprowadziła do znacznego wzrostu cen nabywanych akcji. Ustalając wysokość kary KNF wzięła pod uwagę, że PTE Polsat znajduje się w stanie likwidacji. Komisja Nadzoru Finansowego na tym samym posiedzeniu udzieliła także zezwolenia na nabycie przez Global Holding Company I GmbH z Szwajcarii akcji Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego stanowiących 50% kapitału zakładowego. Odszkodowanie za tzw. szkody burzowe. Polska Izba Ubezpieczeń przypomina, iż w przypadku powstania szkód wywołanych następstwami burz, ubezpieczonym od negatywnych zdarzeń atmosferycznych przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. Należy pamiętać jednak o tym, żeby szkodę taką zgłosić do zakładu ubezpieczeń niezwłocznie po jej powstaniu (np. za pośrednictwem formularza internetowego czy infolinii). Podkreślenia wymaga, że często przy pojawieniu się gwałtownych zjawisk atmosferycznych jak ma to miejsce w ostatnim czasie w zakładach ubezpieczeń działają specjalne sztaby kryzysowe, co pozwala na sprawną likwidację szkód. Ubezpieczyciele podkreślają, że poszkodowani co do zasady mogą podejmować wszelkie działania, które mają na celu uniknięcie szkód bądź zmniejszenie ich rozmiarów. Mogą też rozpocząć sprzątanie terenów zniszczonych. Ale samych napraw należy dokonywać dopiero po konsultacji z zakładem ubezpieczeń. Z ostrożności warto wstrzymać się jednak z działaniami do czasu kontaktu z zakładem ubezpieczeń....w przypadku powstania szkód wywołanych następstwami burz, ubezpieczonym od negatywnych zdarzeń atmosferycznych przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. Zakłady ubezpieczeń wypłacają zadośćuczynienia pieniężne w znacznie zaniżonych kwotach. Dysproporcje w wysokości zadośćuczynień wypłacanych przez ubezpieczycieli oraz zasądzanych przez Sądy przykuły uwagę posłów. W ich ocenie konieczna jest standaryzacja szkód osobo- wych. Przede wszystkim ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku śmierci najbliższych osób w wypadkach komunikacyjnych. Często nadto zdarza się, że ubezpieczyciele po prostu odmawiają przyjęcia odpowiedzialności i wypłacenia na rzecz uprawnionych zadośćuczynienia najczęściej gdy wypadek miał miejsce przed 2008 r., kiedy roszczenie to nie było jeszcze wprost uregulowane. Istotne przy tym jest, że już wielokrotnie Sąd Najwyższy str. 10

11 PRAWO CO DNIA wypowiadał się w tym przedmiocie, zaznaczając, że nawet w stanie prawnym istniejącym przed 2008 r. uprawnieni mają prawo do otrzymania zadośćuczynienia. Rzecznik Ubezpieczonych zauważa wzrost liczby skarg. Prawie o 15% więcej skarg wpłynęło dotychczas do Rzecznika Ubezpieczonych aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej skarg dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych, ale też duża część dotyczy umów ochronnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przedmiotem skargi jest najczęściej sposób likwidacji szkody, poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej, problemy z uzyskaniem pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego, prawa poszkodowanego do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, ustalanie na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody oraz odmowa przez ubezpieczycieli prawa do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej. W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych, w odniesieniu do 407 skarg nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego. Wyróżnienia w konkursie Srebrny Parasol. Szczególne wyróżnienie otrzymał BRE Ubezpieczenia TUiR Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych. Uzasadnieniem dla powyższego był fakt, że zakład ten jest szczególnie aktywny na rynku oraz oferuje usługi, które wychodzą naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów. Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych zapewnienia wygodę poprzez umożliwienie szybkiego wyboru oferty najlepiej odpowiadającej indywidualnym oczekiwaniom klienta. Prawie o 15% więcej skarg wpłynęło dotychczas do Rzecznika Ubezpieczonych aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej skarg dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych, ale też duża część dotyczy umów ochronnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Raport Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Komisja Nadzoru Finansowego podała, że na koniec 2012 r. wszystkie zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji spełniały wymóg pokrycia marginesu wypłacalności/kapitału gwarancyjnego środkami własnymi oraz pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami. Wzrost liczby upadłości. W kwietniu odnotowano wzrost upadłości firm o około 11 % więcej aniżeli w marcu. Wzrasta także upadłość firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej. Pierwsze miejsce wśród branż o wysokim natężeniu upadłości zajęła branża, której podmioty zajmują się działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją, co związane jest z ograniczeniem popytu na usługi rekreacyjne. Popyt na ich usługi jest bowiem szczególnie wrażliwy na wahania kondycji finansowej gospodarstw domowych. Kolejne miejsca w rankingu upadłości zajęły m.in. branża meblarska oraz budowlana. W kwietniu odnotowano wzrost upadłości firm o około 11 % więcej aniżeli w marcu. Wzrasta także upadłość firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej. str. 11

12 PROWADZONE SPRAWY Spór w przedmiocie odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny. W dniu r. uszkodzony został należący do naszego klienta samochód marki Iveco Daily. Sprawca wypadku był w tym dniu objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Na miejsce wypadku nie wzywano policji, a uczestnicy tego zdarzenia spisali stosowne oświadczenie, w którym sprawca wypadku przyjął na siebie odpowiedzialność za jego spowodowanie i przyznał się, że to on wymusił pierwszeństwo przejazdu. Nasz klient zgłosił szkodę ubezpieczycielowi. Po dokonaniu przez ubezpieczyciela oględzin pojazdu oraz miejsca zdarzenia, ubezpieczyciel uznał, że do uszkodzenia pojazdu naszego klienta nie mogło dojść w przedstawianych przez uczestników okolicznościach, w związku z czym odmówił przyjęcia odpowiedzialności za skutki wypadku. Nasz klient nie zgadzając się ze stanowiskiem ubezpieczyciela zwrócił się do XALTUM w celu dochodzenia swoich roszczeń. XALTUM podjęło działania na etapie przedsądowym, a następnie skierowało sprawę na drogę postępowania sądowego, wnosząc o zapłatę na rzecz naszego klienta kwoty ponad złotych, na którą składało się odszkodowanie za szkodę w pojeździe, odpowiadające wysokości kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu oraz zwrot kosztów poniesionych na wykonanie kalkulacji naprawy na etapie przedsądowym. Celem potwierdzenia okoliczności zdarzenia i wysokości szkody, wnieśliśmy o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Ubezpieczyciel także w toku postępowania sądowego kwestionował swoją odpowiedzialność za przedmiotowe zdarzenie i wniósł o oddalenie powództwa w całości. Dodał nadto, że nawet jeżeliby uznać, że ponosi on odpowiedzialność za skutki wypadku, to wysokość odszkodowania powinna zostać ustalona w oparciu o ceny nieoryginalnych części zamiennych. XALTUM podnosiło natomiast, że naprawa uszkodzonego pojazdu naszego klienta powinna zostać dokonana w ASO za pomocą części oznaczonych logo producenta, bowiem tylko taka naprawa spowoduje przywrócenie pojazdowi stanu sprzed wypadku. Dopuszczony w sprawie dowód z opinii biegłego potwierdził, że w przedstawianych okolicznościach mogło dojść do uszkodzenia pojazdu naszego klienta. Sąd uznał bowiem, że wymiana części na nowe, oryginalne przywracała stan samochodu sprzed szkody, ale nie powodowała wzrostu jego wartości wskutek wymiany. Sąd zaznaczył także, że zasadne było skorzystanie przez naszego klienta na etapie przedsądowym z usług certyfikowanego rzeczoznawcy, celem ustalenia wysokości kosztów naprawy pojazdu. Po przeanalizowaniu całości zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd zgodził się z twierdzeniami XALTUM. Według Sądu oczywisty był fakt, że wypadek miał miejsce w przedstawianych przez strony okolicznościach. Jednocześnie Sąd przychylił się do stanowiska XALTUM w przedmiocie użycia do naprawy nowych oryginalnych części. Sąd uznał bowiem, że wymiana części na nowe, oryginalne przywracała stan samochodu sprzed szkody, ale nie powodowała wzrostu jego wartości wskutek wymiany. Sąd zaznaczył także, że zasadne było skorzystanie przez naszego klienta na etapie przedsądowym z usług certyfikowanego rzeczoznawcy, celem ustalenia wysokości kosztów naprawy pojazdu. Sąd uznał powództwo w całości i zasądził na rzecz naszego klienta kwotę złotych wraz z ustawowymi odsetkami za okres niemalże półtora roku. str. 12

13 KONTAKT XALTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Wyspiańskiego 14/37, Poznań tel , fax NIP , KRS Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Dorota Ossowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informację dostarczaną bezpłatnie. Nie stanowi usługi doradztwa prawnego oraz nie powinien być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych.

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Wrzesień 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Brak aktualnych badań technicznych nie może być przyczyną odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Próby wyłudzenia odszkodowań coraz częstszym

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Sierpień 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Błędy medyczne nadal znajdują rozstrzygnięcie

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Lipiec 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Rozmiar krzywdy dziecka z powodu śmierci rodzica może ocenić babcia. Ubezpieczenia na wypadek tzw. szkody wakacyjnej. doradzamy pomagamy

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Maj 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Bezpieczeństwo ruchu drogowego pod lupą. Podsumowanie pierwszego kwartału 2013 r. na rynku ubezpieczeń. doradzamy pomagamy informujemy SPIS

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r.

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r. Spis treści Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r. Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela w procesie cywilnym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pogląd w sprawie dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza skarg dotyczących sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum ubezpieczeń. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum ubezpieczeń. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Vademecum ubezpieczeń partner merytoryczny Poradnik dla każdego nr 115 (1985) A Dział I Zmiana przepisów Więcej uprawnień dla ubezpieczonych Zaczął się dobry czas dla ubezpieczonych. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIV NR 4 (32) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44 MARZEC 2011 SPIS TREŚCI Jeszcze raz o działalności kancelarii i doradców odszkodowawczych... 3 Aktualności... 4 Problemy poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH CZĘŚĆ II Warszawa 2015 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział I. Szkoda całkowita... 8 1. Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Prawa Gospodarczego

Tygodnik Prawa Gospodarczego gazetaprawna.pl nr 152 (2022) WTOREK, 7 sierpnia 2007 Tygodnik Prawa Gospodarczego OA P R O C E D U R Y K O N T R A K T Y O R Z E C Z N I C T W Przewodnik Nowe zasady odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 31/2011

DECYZJA nr RPZ 31/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl Poznań, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r. Sygn. akt III CZP 95/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r. 1) Czy w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 49

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 49 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 49 CZERWIEC 2012 SPIS TREŚCI Najem pojazdu zastępczego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Zmiana Kodeksu cywilnego Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Liberalizacja rynku energii. Nr 3 (25) WRZESIEŃ 2007

BIULETYN. Zmiana Kodeksu cywilnego Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Liberalizacja rynku energii. Nr 3 (25) WRZESIEŃ 2007 BIULETYN Nr 3 (25) WRZESIEŃ 2007 K Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Zmiana Kodeksu cywilnego Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Liberalizacja rynku energii spis treści

Bardziej szczegółowo

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 Legal Newsletter A jednak bardziej czasochłonna likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy o tej i innych zmianach na mocy ustaw deregulacyjnych w 2011 r. Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 53

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 53 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 53 CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50 WRZESIEŃ 2012 SPIS TREŚCI Praktyki odszkodowawcze zakładów ubezpieczeń a rozwój kancelarii i doradców odszkodowawczych... 3 Kalendarium...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ

RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 I. WSTĘP... 5 1. CEL

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Biuletyn finansowany jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nr 1 (21) MAJ 2006

BIULETYN. Biuletyn finansowany jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nr 1 (21) MAJ 2006 BIULETYN Nr 1 (21) MAJ 2006 K Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn finansowany jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów spis treści 1 w kraju Już obowiązują Reforma

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo