doradzamy pomagamy informujemy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Czerwiec 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Odszkodowanie za skradziony samochód, gdy zaginął dowód rejestracyjny i karta pojazdu. Wygrana sprawa w sądzie. Warta musi zapłacić naszemu klientowi odszkodowanie. doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO str. 4 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. ORZECZNICTWO str. 6 str. 7 str. 7 str. 8 Odszkodowanie należy się także, gdy zaginą dokumenty pojazdu - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia r. (I ACa 718/12). Roszczenie o odszkodowanie za instalację biegnącą pod działką trzeba należycie udowodnić - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. (I CSK 495/12). Mała zaległość w spłacie, nie uzasadnia wypowiedzenia całego kredytu - wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. (IV CSK 679/12). Brak wady ukrytej udowadnia sprzedawca - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie (II Ca 139/13). PRAWO CO DNIA str. 9 str. 9 str. 9 str. 9 str. 10 Wyższe sumy gwarancyjne powodują wzrost cen wycieczek. Wyższe stawki ubezpieczenia OC ppm dla młodych kierowców. Wyniki audytu przeprowadzonego przez GDDKiA. Samsung zapłaci 2 mln złotych kary za podszywanie się pod ministerstwo cyfryzacji. Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego. str. 2

3 SPIS TREŚCI str. 10 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11 Odszkodowanie za tzw. szkody burzowe. Zakłady ubezpieczeń wypłacają zadośćuczynienia pieniężne w znacznie zaniżonych kwotach. Rzecznik Ubezpieczonych zauważa wzrost liczby skarg. Wyróżnienia w konkursie Srebrny Parasol. Raport Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Wzrost liczby upadłości. PROWADZONE SPRAWY str. 12 Spór w przedmiocie odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny. str. 3

4 AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Akt ten wszedł w życie w dniu r. i uzależnia minimalną wysokość sumy gwarancyjnej od rodzaju działalności wykonywanej przez organizatora imprezy turystycznej oraz od tego, w jakiej wysokości i z jakim wyprzedzeniem czasowym dany organizator będzie pobierał przedpłaty na poczet wyjazdów. Rozporządzenie definiuje także pojęcie rocznego przychodu z działalności, od którego naliczana jest minimalna wysokość sumy gwarancji i wskazuje, że jest to przychód deklarowany na najbliższe 12 miesięcy na które ma zostać zawarta umowa gwarancji, pochodzący wyłącznie z tytułu organizowania imprez turystycznych, lub pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Deklarowany przychód nie może być niższy od osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy gwarancji. Jeśli organizator bądź pośrednik połączy się lub przejmie inny tego typu podmiot, gwarancja musi być dostosowana do rozmiarów działalności. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy gwarancji przekroczony zostanie deklarowany roczny przychód, suma gwarancyjna będzie musiała zostać podwyższona proporcjonalnie do wzrostu obrotu. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rozporządzenie obowiązuje od dnia r. i precyzuje, że ubezpieczenie na rzecz klientów obejmuje m.in. pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej; zwrot wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie zosta- nie zrealizowana. Obowiązek takiego ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystki i pośredników turystycznych. W rezultacie nowe przepisy mają gwarantować, że w przypadku upadłości czy niewypłacalności biura podróży, w pierwszej kolejności pieniądze będą przeznaczane na sprowadzenie turystów do kraju, a dopiero w następnej kolejności na refundację dla tych, którzy zapłacili za imprezę, która nie doszła do skutku. Akt ten uzależnia minimalną wysokość sumy gwarancyjnej od rodzaju działalności wykonywanej przez organizatora imprezy turystycznej oraz od tego, w jakiej wysokości i z jakim wyprzedzeniem czasowym dany organizator będzie pobierał przedpłaty na poczet wyjazdów....ubezpieczenie na rzecz klientów obejmuje m.in. pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada, że z dniem r. wejdą w życie przepisy, dzięki którym rodzice uzyskają prawo do następujących urlopów: macierzyńskiego, dodatkowego urlopu str. 4

5 AKTUALNOŚCI macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka; 31 tygodni przy urodzeniu bliźniaków, 33 tygodnie przy urodzeniu trojga dzieci, 35 tygodni przy urodzeniu czworga, a 37 tygodni przy urodzeniu pięciorga dzieci. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego to 4 tygodnie w 2013 r., a od 2014 r. 6 tygodni. Zgodnie z założeniami nowelizacji, dodatkowy urlop macierzyński ma przysługiwać obojgu rodzicom na równych prawach. Będzie można go wykorzystać maksymalnie w 2 częściach. Ustawa wprowadza także urlop rodzicielski, którego wymiar będzie wynosił 26 tygodni i będzie mógł być odbyty w całości przez jednego z rodziców lub podzielony maksymalnie na 3 części, przy czym każda z części musi trwać minimum 8 tygodni. Urlop będzie mógł być wykorzystywany jednocześnie przez matkę i ojca, ale łączny czas przebywania na urlopie rodziców nie może przekraczać 26 tygodni. Ustawa oczekuje aktualnie na podpis Prezydenta RP. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Akt ten wchodzi w życie w dniu r. Według jego nowego brzmienia utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do zadań własnych gminy. W praktyce oznacza to, że to właśnie gminy są odpowiedzialne między innymi za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nowelizacja niesie za sobą obowiązek złożenia tzw. deklaracji śmieciowych. W zależności od rodzaju nieruchomości, obowiązek ten spoczywa na różnych podmiotach. Właściciele domów jednorodzinnych składają deklarację śmieciową we własnym imieniu do urzędu gminy oraz sami decydują, czy chcą segregować odpady dzięki czemu ich comiesięczne opłaty będą niższe. Mieszkańcy blokowisk i osiedli zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą mieć narzucone przez te spółdzielnie czy wspólnoty wyższe stawki za odbiór nawet posegregowanych odpadów. W ten sposób wspólnoty chcą się zabezpieczyć finansowo, na wypadek gdyby lokatorzy nie przestrzegali selektywnej zbiórki. Zdarzają się też zarządcy, którzy ignorują wolę części mieszkańców skłonnych segregować śmieci (by obniżyć sobie miesięczne koszty), i odgórnie podejmują decyzję, że segregacji jednak nie będzie. Spółdzielnie i wspólnoty w skrajnie różny sposób interpretują bowiem przepisy nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W praktyce skutki nowelizacji poznane zostaną dopiero po r. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia planuje przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku nabywania przez placówki specjalnych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Ubezpieczenie miałoby obowiązywać dopiero od 2015 r. Oznacza to, że do tego czasu posiadanie polisy przez szpitale byłoby dobrowolne. W obecnym kształcie przewiduje ona, że dodatkowe polisy staną się obowiązkowe już od r. Ministerstwo obawia się, że wprowadzenie obowiązku posiadania ubezpieczenia przez placówki medyczne byłoby zbyt dużym obciążeniem finansowym. Projekt zmiany jest na etapie prac wewnętrznych. Zmiana terminu, oznacza jednak w pierwszej kolejności konieczność nowelizacji ustawy z dnia r. o działalności leczniczej....utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do zadań własnych gminy. W praktyce oznacza to, że to właśnie gminy są odpowiedzialne między innymi za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ubezpieczenie miałoby obowiązywać dopiero od 2015 r. Oznacza to, że do tego czasu posiadanie polisy przez szpitale byłoby dobrowolne. str. 5

6 AKTUALNOŚCI Projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zakłada, że kierowca, który nie popełnił wykroczenia, a został ukarany mandatem, będzie mógł w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek o jego uchylenie. Wtedy sprawą zajmie się sąd. Obecnie przyjęcie mandatu karnego od policjanta jest niepodważalne oznacza przyznanie się do winy i prawo praktycznie nie przewiduje możliwości odwołania. Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią art. 101 par. 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia prawomocny mandat karny podlega uchyleniu tylko wtedy, gdy grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie przykładowo, gdyby policjant ukarał kierowcę za brak apteczki, której kodeks drogowy wcale nie wymaga. Jednak gdy policjant się ewidentnie pomyli, np. przypisując winę nie temu uczestnikowi kolizji, nic się nie da zrobić. Tak samo jeśli podstawę ukarania stanowić będzie czyn określony w innym niż we wskazanym przepisie prawa materialnego, ale też określony w kodeksie wykroczeń. Mandat staje się prawomocny z chwilą jego przyjęcia. Po sugestiach ze strony interweniującego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, a także uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, poszerzeniem katalogu przypadków, w których można uchylić mandat, zajęła się Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. W rezultacie wypracowano nowe brzmienie ww. przepisu, które znalazło się w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 870). Nowelizacja przewiduje, że osoby, które nie były sprawcami wykroczenia, będą miały możliwość złożenia w ciągu siedmiu dni wniosku o uchylenie mandatu. Będzie także można wzruszyć mandat wystawiony osobie, która co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenie (nieletni, niepoczytalny etc.). Rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zakłada, że kierowca, który nie popełnił wykroczenia, a został ukarany mandatem, będzie mógł w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek o jego uchylenie. Wtedy sprawą zajmie się sąd. ORZECZNICTWO Odszkodowanie należy się także, gdy zaginą dokumenty pojazdu Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia r. (I ACa 718/12). Sąd Apelacyjny w Lublinie po rozpoznaniu sprawy z powództwa Roberta G. przeciwko PZU S.A. o odszkodowanie z ubezpieczenia autocasco orzekł, iż świadczenie należy się także, gdy zaginą dokumenty pojazdu. Robertowi G. skradziono samochód. Tego samego dnia stracił też dokumenty: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i prawo jazdy, znajdujące się w kurtce, którą powiesił na krześle w barze. Odnalazły się po kilku dniach. Nieustalony nadawca odesłał je pocztą. PZU S.A., w którym mężczyzna wykupił polisę autocasco, odmówiło wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd, powołując się na OWU. Stwierdziło, że dokumenty (dowód rejestracyjny i karta pojazdu) w chwili zdarzenia oraz w okresie poprzedzającym nie były zabezpieczone w należyty sposób poza pojazdem. Według PZU S.A. Robert G. dopuścił się tym samym rażącego niedbalstwa, ponieważ niedostatecznie pilnował kurtki. Sąd Okręgowy w Lublinie nie podzielił stanowiska zakładu ubezpieczeń i nakazał wypłacić złotych odszkodowania. Zdaniem sądu umieszczenie dokumentów w kurtce na krześle, na którym siedział Robert G. oznacza, że miał je przy sobie, w bezpośrednim kontakcie i pod swoją osobistą pieczą. Każdy ma prawo liczyć na to, że nikt w takich warunkach go nie okradnie. Nie można więc zarzucić Robertowi G. umyślnego wyrządze- str. 6

7 AKTUALNOŚCI nia szkody. Sąd podkreślił, że rażące niedbalstwo, to coś więcej niż brak zachowania zwykłej staranności w przewidywaniu skutków swego działania. To raczej zachowanie, które graniczy z umyślnością. Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Ograniczył jedynie wysokość odszkodowania do złotych, czyli do wartości pojazdu w chwili jego kradzieży. Roszczenie o odszkodowanie za instalację biegnącą pod działką trzeba należycie udowodnić. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. (I CSK 495/12). Żądanie od firmy energetycznej lub gazowniczej odszkodowania za przebiegające pod działką instalacje musi być należycie udowodnione, w przeciwnym razie nie można zasądzić odszkodowania, nawet gdyby roszczenie było zasadne. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy z Podlasia, który żądał odszkodowania od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W 1995 r. dokonał zakupu nieruchomości w Białymstoku, na której potem prowadził działalność gospodarczą. Pod gruntem przebiegał gazociąg wybudowany w połowie lat 70., należący obecnie do PGNiG. Przedsiębiorca zażądał od PGNiG odszkodowania w wysokości złotych za bezumowne korzystanie z gruntu. Gdy go nie uzyskał, wniósł pozew do sądu. Sąd I instancji uznał wprawdzie zasadność roszczenia, ale jednocześnie stwierdził, że przedsiębiorca w żaden sposób nie udowodnił wysokości szkody nie wnosił o powołanie biegłych, nie przedłożył żadnych innych dowodów, które miałyby wykazywać, że należy mu się ww. kwota. Wyrok ten podtrzymał sąd II instancji, oddalając apelację. Przedsiębiorca uznał wyroki za niesłuszne i skierował skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W skardze jego pełnomocnik podkreślał, że mężczyzna w sądach I i II instancji występował bez adwokata czy radcy prawnego i z tego powodu nie mógł poradzić sobie w postępowaniu sądowym, a od sądów nie uzyskał wsparcia w tym zakresie. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną. Uznał, że sądy prawidłowo oddaliły powództwo przedsiębiorcy, skoro nie uzasadnił on należycie wysokości odszkodowania wskazanej w pozwie. Mała zaległość w spłacie, nie uzasadnia wypowiedzenia całego kredytu Wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. (IV CSK 679/12). Bank nie może wypowiedzieć wieloletniego kredytu hipotecznego osobie, która zalega ze spłatą niewiele ponad jednej raty. W przedmiotowej sprawie mężczyzna, który wziął kredyt na 30 lat na budowę i wykończenie domu na kwotę ponad franków szwajcarskich po kilku latach zaczął mieć problemy ze spłatą rat kredytowych. Ostatecznie doprowadziło to do wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej. W połowie stycznia 2009 r. mężczyzna miał natychmiast oddać bankowi całą kwotę kredytu, co według ówczesnego kursu franka stanowiło prawie złotych plus odsetki. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Sąd I instancji zasądził na rzecz banku całość żądanej kwoty kredytu i odsetek. Orzeczenie to zmienił sąd II instancji, do którego mężczyzna się odwołał. Sąd zakwestionował wypowiedzenie kredytu i zasądził na rzecz banku Żądanie od firmy energetycznej lub gazowniczej odszkodowania za przebiegające pod działką instalacje musi być należycie udowodnione, w przeciwnym razie nie można zasądzić odszkodowania, nawet gdyby roszczenie było zasadne. Brak spłaty kwoty równej 1,5-miesięcznej racie w zestawieniu z 30-letnim okresem kredytowania i skutkami, jakie dla kredytobiorcy miałaby taka decyzja banku, nie mogło przynieść innej oceny postępowania banku. str. 7

8 AKTUALNOŚCI niespełna franków, czyli równowartość 1,5 raty miesięcznej kredytu, bowiem tylko taką zaległość wykazał bank na dzień wypowiedzenia kredytu. Sąd dodał, że nie można w takim wypadku mówić o zagrożeniu spłaty kredytu, a bank zaprezentował zbyt rygorystyczną postawę, która zrujnowałaby kredytobiorcę. Skargę kasacyjną od tego wyroku złożył bank, ale Sąd Najwyższy w całości ją oddalił. Sąd uznał, że wypowiedzenie kredytu słusznie zostało uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Brak spłaty kwoty równej 1,5-miesięcznej racie w zestawieniu z 30-letnim okresem kredytowania i skutkami, jakie dla kredytobiorcy miałaby taka decyzja banku, nie mogło przynieść innej oceny postępowania banku. Brak wady ukrytej udowadnia sprzedawca Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie (II Ca 139/13). Michał B. w autokomisie w Łukowie kupił samochód Audi A6. Dwa tygodnie później urwało się koło zębate rozrządu. Michał B. niezwłocznie zgłosił współwłaścicielom komisu niezgodność towaru z umową, a kiedy po ponownym wezwaniu do usunięcia wad nie doczekał się reakcji, złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zażądał zwrotu pieniędzy. Michał B. złożył pozew do Sądu Rejonowego w Łukowie. Ten stwierdził, że powództwo jest niezasadne, ponieważ nie przedstawiono dowodów na to, że w dacie sprzedaży pojazd posiadał wadę ukrytą. Michał B. złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego. Wyrok zmienił Sąd Okręgowy w Lublinie. Wytknął, że Sąd Rejonowy błędnie zastosował art. 770 k.c., podczas gdy do sporu zastosowanie mają przepisy ustawy o szcze- gólnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie k.c. Sąd podkreślił, że skoro urwanie koła zębatego nastąpiło przed upływem pół roku od daty wydania samochodu, to domniemywa się, że niezgodność towaru z umową istniała już w chwili jego wydania. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedawca o tej wadzie wiedział, gdyż jego odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie ryzyka, a nie winy. Tym samym to nie nabywca powinien udowadniać, że pojazd miał wadę w chwili jego wydania, ale pozwani powinni udowodnić, że takiej wady nie miał, a uległ awarii na skutek naturalnego zużycia tego elementu. Sąd zaznaczył, że wada skutkująca urwaniem koła zębatego rozrządu i uniemożliwiająca poruszenie się pojazdu jest wadą istotną, bo uniemożliwia korzystanie z rzeczy w sposób dla niej przewidziany. Współwłaściciele autokomisu mają więc oddać cenę auta i zapłacić odszkodowanie....skoro urwanie koła zębatego nastąpiło przed upływem pół roku od daty wydania samochodu, to domniemywa się, że niezgodność towaru z umową istniała już w chwili jego wydania. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedawca o tej wadzie wiedział, gdyż jego odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie ryzyka, a nie winy. str. 8

9 PRAWO CO DNIA Wyższe sumy gwarancyjne powodują wzrost cen wycieczek. Eksperci zauważają, że przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia oraz sum gwarancyjnych będą dotkliwe przede wszystkim dla małych i nowopowstałych biur podróży. Powoduje to bowiem zwiększenie kosztów funkcjonowania biura podróży. Małe biura podróży przerzucą natomiast te koszty na klientów, poprzez zwiększenie cen wycieczek. W rezultacie zmiany te mogą doprowadzić do upadłości biur podroży, które nie będą w stanie udźwignąć zwiększonych kosztów działalności. Jak się przypuszcza, zwiększone koszty funkcjonowania biur podróży klienci odczują pod koniec roku, ponieważ dopiero wtedy będzie można się przekonać, na ile rozporządzenie zmieniło sytuację na rynku. Trzeba liczyć się z tym, że część biur podroży może uznać, że ich działalność się nie opłaca. Wyższe stawki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla młodych kierowców. Zauważalna jest tendencja, zgodnie z którą młodsi kierowcy zawierając umowę ubezpieczenia OC opłacają wyższe składki. Koszt takiej polisy komunikacyjnej może być nawet pięciokrotnie wyższy niż w przypadku doświadczonego kierowcy. Średnia cena OC dla młodego kierowcy jest od 20 do 130% wyższa niż w przypadku osób starszych. Wyższe stawki ubezpieczenia OC dla młodych kierowców wynikają z tego, że zgodnie ze statystykami kierowcy przed 30 rokiem życia powodują najwięcej wypadków. Wyniki audytu przeprowadzonego przez GDDKiA. W poprzednim numerze naszego Informatora informowaliśmy Państwa o przeprowadzonym audycie organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przegląd znaków drogowych na trasach powiatowych, wojewódzkich, a także na drogach krajowych od końca stycznia prowadzili pracownicy oddziałów GDDKiA przy wsparciu policjantów ruchu drogowego oraz zarządców dróg. W tym roku GDDKiA dokonała przeglądu prawie półtora tysiąca miejsc. Do 15 czerwca zmiany zostaną wprowadzone w 406 miejscach. W 262 przypadkach prędkość dopuszczalną w stosunku do obowiązujących limitów podwyższono, natomiast w 144 obniżono. Najwięcej, bo 65 zmian, zarówno podwyższeń jak i obniżeń prędkości dotyczyło dwóch dróg krajowych - 92 oraz 11 na terenie województwa wielkopolskiego. Z raportu GDDKiA wynika, że najczęstsza zmiana to podwyższenie ograniczenia z 70 do 90 km/h i z 60 do 70 km/h. Obniżając dopuszczalną prędkość zarządca drogi najczęściej ustawi znak 70 km/h. Samsung zapłaci 2 mln złotych kary za podszywanie się pod ministerstwo cyfryzacji. Postępowanie przeciwko spółce Samsung Electronics Polska zostało wszczęte w grudniu ubiegłego roku po zawiadomieniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dotyczyło kampanii reklamującej telewizory tego producenta odnoszącej się do trwającego w Polsce procesu wprowadzania sygnału cyfrowego. Jak informuje UOKiK, przeprowadzone postępowanie wykazało, że kampania reklamowa telewizorów Samsung wprowadzała konsumentów w błąd. Wykorzystanie elementów charakterystycznych dla akcji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji mogło sugerować konsumentom,...przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia oraz sum gwarancyjnych będą dotkliwe przede wszystkim dla małych i nowopowstałych biur podróży....młodsi kierowcy zawierając umowę ubezpieczenia OC opłacają wyższe składki. W 262 przypadkach prędkość dopuszczalną w stosunku do obowiązujących limitów podwyższono, natomiast w 144 obniżono. Najwięcej, bo 65 zmian, zarówno podwyższeń jak i obniżeń prędkości dotyczyło dwóch dróg krajowych - 92 oraz 11 na terenie województwa wielkopolskiego. str. 9

10 PRAWO CO DNIA że komercyjna oferta Samsung jest częścią rządowej kampanii informacyjnej. W efekcie konsumenci mogli zdecydować się na zakup, którego nie zrobiliby, gdyby nie uzyskali mylącej informacji. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na Samsung Electronics Polska Urząd nałożył sankcję finansową - 2 mln 288 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna, należy się spodziewać dalszego rozstrzygnięcia przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat w likwidacji karę pieniężną w wysokości złotych za niedochowanie przez OFE Polsat ustawowego obowiązku dążenia do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat w związku z nabyciem w dniu r. akcji sześciu spółek giełdowych. Koncentracja kupna przez OFE akcji spółek o niskiej płynności doprowadziła do znacznego wzrostu cen nabywanych akcji. Ustalając wysokość kary KNF wzięła pod uwagę, że PTE Polsat znajduje się w stanie likwidacji. Komisja Nadzoru Finansowego na tym samym posiedzeniu udzieliła także zezwolenia na nabycie przez Global Holding Company I GmbH z Szwajcarii akcji Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego stanowiących 50% kapitału zakładowego. Odszkodowanie za tzw. szkody burzowe. Polska Izba Ubezpieczeń przypomina, iż w przypadku powstania szkód wywołanych następstwami burz, ubezpieczonym od negatywnych zdarzeń atmosferycznych przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. Należy pamiętać jednak o tym, żeby szkodę taką zgłosić do zakładu ubezpieczeń niezwłocznie po jej powstaniu (np. za pośrednictwem formularza internetowego czy infolinii). Podkreślenia wymaga, że często przy pojawieniu się gwałtownych zjawisk atmosferycznych jak ma to miejsce w ostatnim czasie w zakładach ubezpieczeń działają specjalne sztaby kryzysowe, co pozwala na sprawną likwidację szkód. Ubezpieczyciele podkreślają, że poszkodowani co do zasady mogą podejmować wszelkie działania, które mają na celu uniknięcie szkód bądź zmniejszenie ich rozmiarów. Mogą też rozpocząć sprzątanie terenów zniszczonych. Ale samych napraw należy dokonywać dopiero po konsultacji z zakładem ubezpieczeń. Z ostrożności warto wstrzymać się jednak z działaniami do czasu kontaktu z zakładem ubezpieczeń....w przypadku powstania szkód wywołanych następstwami burz, ubezpieczonym od negatywnych zdarzeń atmosferycznych przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. Zakłady ubezpieczeń wypłacają zadośćuczynienia pieniężne w znacznie zaniżonych kwotach. Dysproporcje w wysokości zadośćuczynień wypłacanych przez ubezpieczycieli oraz zasądzanych przez Sądy przykuły uwagę posłów. W ich ocenie konieczna jest standaryzacja szkód osobo- wych. Przede wszystkim ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku śmierci najbliższych osób w wypadkach komunikacyjnych. Często nadto zdarza się, że ubezpieczyciele po prostu odmawiają przyjęcia odpowiedzialności i wypłacenia na rzecz uprawnionych zadośćuczynienia najczęściej gdy wypadek miał miejsce przed 2008 r., kiedy roszczenie to nie było jeszcze wprost uregulowane. Istotne przy tym jest, że już wielokrotnie Sąd Najwyższy str. 10

11 PRAWO CO DNIA wypowiadał się w tym przedmiocie, zaznaczając, że nawet w stanie prawnym istniejącym przed 2008 r. uprawnieni mają prawo do otrzymania zadośćuczynienia. Rzecznik Ubezpieczonych zauważa wzrost liczby skarg. Prawie o 15% więcej skarg wpłynęło dotychczas do Rzecznika Ubezpieczonych aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej skarg dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych, ale też duża część dotyczy umów ochronnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przedmiotem skargi jest najczęściej sposób likwidacji szkody, poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej, problemy z uzyskaniem pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego, prawa poszkodowanego do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, ustalanie na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody oraz odmowa przez ubezpieczycieli prawa do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej. W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych, w odniesieniu do 407 skarg nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego. Wyróżnienia w konkursie Srebrny Parasol. Szczególne wyróżnienie otrzymał BRE Ubezpieczenia TUiR Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych. Uzasadnieniem dla powyższego był fakt, że zakład ten jest szczególnie aktywny na rynku oraz oferuje usługi, które wychodzą naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów. Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych zapewnienia wygodę poprzez umożliwienie szybkiego wyboru oferty najlepiej odpowiadającej indywidualnym oczekiwaniom klienta. Prawie o 15% więcej skarg wpłynęło dotychczas do Rzecznika Ubezpieczonych aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej skarg dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych, ale też duża część dotyczy umów ochronnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Raport Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Komisja Nadzoru Finansowego podała, że na koniec 2012 r. wszystkie zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji spełniały wymóg pokrycia marginesu wypłacalności/kapitału gwarancyjnego środkami własnymi oraz pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami. Wzrost liczby upadłości. W kwietniu odnotowano wzrost upadłości firm o około 11 % więcej aniżeli w marcu. Wzrasta także upadłość firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej. Pierwsze miejsce wśród branż o wysokim natężeniu upadłości zajęła branża, której podmioty zajmują się działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją, co związane jest z ograniczeniem popytu na usługi rekreacyjne. Popyt na ich usługi jest bowiem szczególnie wrażliwy na wahania kondycji finansowej gospodarstw domowych. Kolejne miejsca w rankingu upadłości zajęły m.in. branża meblarska oraz budowlana. W kwietniu odnotowano wzrost upadłości firm o około 11 % więcej aniżeli w marcu. Wzrasta także upadłość firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej. str. 11

12 PROWADZONE SPRAWY Spór w przedmiocie odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny. W dniu r. uszkodzony został należący do naszego klienta samochód marki Iveco Daily. Sprawca wypadku był w tym dniu objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Na miejsce wypadku nie wzywano policji, a uczestnicy tego zdarzenia spisali stosowne oświadczenie, w którym sprawca wypadku przyjął na siebie odpowiedzialność za jego spowodowanie i przyznał się, że to on wymusił pierwszeństwo przejazdu. Nasz klient zgłosił szkodę ubezpieczycielowi. Po dokonaniu przez ubezpieczyciela oględzin pojazdu oraz miejsca zdarzenia, ubezpieczyciel uznał, że do uszkodzenia pojazdu naszego klienta nie mogło dojść w przedstawianych przez uczestników okolicznościach, w związku z czym odmówił przyjęcia odpowiedzialności za skutki wypadku. Nasz klient nie zgadzając się ze stanowiskiem ubezpieczyciela zwrócił się do XALTUM w celu dochodzenia swoich roszczeń. XALTUM podjęło działania na etapie przedsądowym, a następnie skierowało sprawę na drogę postępowania sądowego, wnosząc o zapłatę na rzecz naszego klienta kwoty ponad złotych, na którą składało się odszkodowanie za szkodę w pojeździe, odpowiadające wysokości kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu oraz zwrot kosztów poniesionych na wykonanie kalkulacji naprawy na etapie przedsądowym. Celem potwierdzenia okoliczności zdarzenia i wysokości szkody, wnieśliśmy o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Ubezpieczyciel także w toku postępowania sądowego kwestionował swoją odpowiedzialność za przedmiotowe zdarzenie i wniósł o oddalenie powództwa w całości. Dodał nadto, że nawet jeżeliby uznać, że ponosi on odpowiedzialność za skutki wypadku, to wysokość odszkodowania powinna zostać ustalona w oparciu o ceny nieoryginalnych części zamiennych. XALTUM podnosiło natomiast, że naprawa uszkodzonego pojazdu naszego klienta powinna zostać dokonana w ASO za pomocą części oznaczonych logo producenta, bowiem tylko taka naprawa spowoduje przywrócenie pojazdowi stanu sprzed wypadku. Dopuszczony w sprawie dowód z opinii biegłego potwierdził, że w przedstawianych okolicznościach mogło dojść do uszkodzenia pojazdu naszego klienta. Sąd uznał bowiem, że wymiana części na nowe, oryginalne przywracała stan samochodu sprzed szkody, ale nie powodowała wzrostu jego wartości wskutek wymiany. Sąd zaznaczył także, że zasadne było skorzystanie przez naszego klienta na etapie przedsądowym z usług certyfikowanego rzeczoznawcy, celem ustalenia wysokości kosztów naprawy pojazdu. Po przeanalizowaniu całości zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd zgodził się z twierdzeniami XALTUM. Według Sądu oczywisty był fakt, że wypadek miał miejsce w przedstawianych przez strony okolicznościach. Jednocześnie Sąd przychylił się do stanowiska XALTUM w przedmiocie użycia do naprawy nowych oryginalnych części. Sąd uznał bowiem, że wymiana części na nowe, oryginalne przywracała stan samochodu sprzed szkody, ale nie powodowała wzrostu jego wartości wskutek wymiany. Sąd zaznaczył także, że zasadne było skorzystanie przez naszego klienta na etapie przedsądowym z usług certyfikowanego rzeczoznawcy, celem ustalenia wysokości kosztów naprawy pojazdu. Sąd uznał powództwo w całości i zasądził na rzecz naszego klienta kwotę złotych wraz z ustawowymi odsetkami za okres niemalże półtora roku. str. 12

13 KONTAKT XALTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Wyspiańskiego 14/37, Poznań tel , fax NIP , KRS Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Dorota Ossowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informację dostarczaną bezpłatnie. Nie stanowi usługi doradztwa prawnego oraz nie powinien być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 635/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela Sygn. akt IV CSK 429/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CSK 362/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 332/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 grudnia 2007 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 15/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku E.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Filomena Barczewska (przewodniczący i sprawozdawca) Marian Kocon Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Filomena Barczewska (przewodniczący i sprawozdawca) Marian Kocon Zbigniew Strus 1. Wymagalne jest roszczenie o świadczenie należne od ubezpieczyciela w ramach ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego niezależnie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II BP 3/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus Sygn. akt II CK 382/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 stycznia 2005 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak Sygn. akt II CZ 96/12 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 126/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 1334 USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Karol Weitz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Karol Weitz Sygn. akt II CSK 323/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 kwietnia 2017 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 365/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 78/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2008 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Elżbieta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 31/13. Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 31/13. Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 31/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 maja 2013 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 56/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2008 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 329/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 marca 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 424/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN Roman Kuczyński w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 444/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 lutego 2008 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 81/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 lipca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 439/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 kwietnia 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Renata Mentlewicz, Dyrektor, Biuro TFG Katarzyna Korycka-Fuhrmann, Główny specjalista, Biuro TFG Warszawa, 15 listopada 2016 r. Ubezpieczeniowy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 99/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 kwietnia 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CZ 147/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 stycznia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 64/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 marca 2017 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca) w sprawie z odwołania M.P. przeciwko

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 212/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 października 2007 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 199/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2010 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01

Uchwała z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01 Uchwała z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01 Sędzia SN Mirosława Wysocka (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 211/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 listopada 2009 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Postanowienie wzorca umownego przewidujące, że w razie wypłaty świadczenia z tytułu opcji dodatkowej dochodzi do zakończenia umowy i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 października 2003 r., V CK 277/02

Wyrok z dnia 9 października 2003 r., V CK 277/02 Wyrok z dnia 9 października 2003 r., V CK 277/02 Postanowienia określające sposób ustalenia wartości pojazdu na podstawie ustaleń rynkowych (przy uwzględnieniu stanu technicznego, przebiegu i wyposażenia)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 144/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 lutego 2011 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska Sygn. akt II CZ 59/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 368/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 163/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 155/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 267/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 kwietnia 2008 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner Sygn. akt V CSK 445/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 67/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 października 2013 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Józef

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka Sygn. akt V CNP 63/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 lutego 2016 r. SSN Barbara Myszka w sprawie ze skargi P. K. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 512/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 282/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 marca 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 maja 2005 r. III PK 12/05. Udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne.

Wyrok z dnia 5 maja 2005 r. III PK 12/05. Udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne. Wyrok z dnia 5 maja 2005 r. III PK 12/05 Udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 1 k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne. Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Sędziowie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 51/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II BP 8/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 października 2011 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 80/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 40/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 grudnia 2013 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Jóskowiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Jóskowiak Sygn. akt IV CSK 687/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lipca 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Władysław

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt I CSK 1022/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 stycznia 2016 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 marca 1998 r. I PKN 3/98

Wyrok z dnia 26 marca 1998 r. I PKN 3/98 Wyrok z dnia 26 marca 1998 r. I PKN 3/98 Zastosowanie określonego w art. 19 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz. 145 ze zm.) trybu rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II BP 18/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 marca 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z powództwa H.P. przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zapłatę, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 22/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2010 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II BU 1/15. Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II BU 1/15. Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar Sygn. akt II BU 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar w sprawie z wniosku W. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę wstrzymanej emerytury,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel Sygn. akt III PZ 5/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lipca 2009 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel w sprawie z powództwa W.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 342/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2010 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III UK 102/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej

Bardziej szczegółowo

POZEW O ZAPŁATĘ UZASADNIENIE

POZEW O ZAPŁATĘ UZASADNIENIE Września, dnia 6 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej IV Zamiejscowy Wydział Cywilny we Wrześni ul. Jana Pawła II 10 62-300 Września Powód: Augusta Sosnowska ul. Główna 1/1 62-300 Września

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 482/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 marca 2008 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest postępowaniem toczącym się na wniosek osoby poszkodowanej/roszczącej.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 100/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 655/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 624/15. Dnia 24 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 624/15. Dnia 24 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 624/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 czerwca 2016 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Henryk Pietrzkowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 43/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 320/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz. SSN Marian Kocon. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz. SSN Marian Kocon. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. Sygn. akt V CSK 382/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 czerwca 2011 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I BP 11/14. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt III UK 76/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lutego 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt IV CNP 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 125/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 602/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 465/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 października 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 358/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 24/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 października 2007 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca) SSN Jolanta

Bardziej szczegółowo