Protokół nr XLIV/2013. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XLIV/2013. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu"

Transkrypt

1 Protokół nr XLIV/2013 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał. nr 1/, goście zaproszeni wg listy obecności /zał. nr 2/, Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska, Sekretarz Powiatu Bogusław Białoń, Radca prawny Ryszard Pietras, Dyrektor Wydziału BudŜetu i Finansów GraŜyna Trojner, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Budych, Z-ca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska Anna Demuth- Majda, Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji - Michał Kruszewski, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Artur Klecki, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Renata Andrysz, Dyrektor DPS "Jutrzenka" - Danuta Świątek, Wójt Gminy Zgorzelec - Kazimierz Janik, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia - Andrzej Grzmielewicz, mieszkańcy powiatu, przedstawiciele mediów. Przewodniczący Rady Stanisław śuk o godz otworzył XLIV sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Po powitaniu wszystkich obecnych oświadczył, Ŝe zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie pkt.4 porządku obrad o projekty uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach: d) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 2013, e) zmiany uchwały nr XXXI/228/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata , f) zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2013 rok. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe do rady powiatu wpłynęła pisemna prośba radnego Romana Walkowiaka o przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA o zajęcie przez radę powiatu stanowiska dotyczącego wyraŝenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. W związku z powyŝszym Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Romana Walkowiaka z zapytaniem, czy podtrzymuję swoją prośbę. /Pismo radnego Romana Walkowiaka stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/ Radny Roman Walkowiak poinformował, Ŝe podtrzymuje swój wniosek. Radny zwrócił się z prośbą, o umoŝliwienie mu złoŝenia wyjaśnień i zapoznania radnych ze sprawą. Radny nadmienił, Ŝe ustawodawca nie narzuca na Radę Ŝadnego ustawowego terminu, w którym naleŝy podjąć taką decyzję. ZauwaŜył, Ŝe trudno jest podejmować decyzję, gdy w grę wchodzą emocje i pośpiech. 1

2 Radny Kazimierz Słabicki zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad pkt.4 a:"podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyraŝenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Radny stwierdził, Ŝe wniosek PGE GiEK SA jest zaskoczeniem dla wszystkich radnych, a emocje towarzyszące tej sprawie nie sprzyjają podejmowaniu decyzji. Radny zaproponował, aby sprawę skierować do Komisji Rewizyjnej, która zajmie się wypracowaniem stanowiska. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc: "Wysoka Rado z racji tego, Ŝe razem ze Stanisławem Mikołajczykiem jesteśmy radnymi od początku istnienia samorządu powiatowego, chciałbym zwrócić się do dwóch stron. Ta sprawa, bowiem ma dwie strony, z jednej naszego kolegę radnego, a z drugiej strony autora wniosku. Ideą samorządu powiatu zgorzeleckiego od roku 2002 jest idea porozumień ponad podziałami, którą wypracowaliśmy z ówczesnym i obecnym przewodniczącym Panem Stanisławem śukiem. Tą umowę gwarantowaliśmy własnymi słowami. Dane słowo Stanisława śuka, dane słowo Andrzeja Tyca było gwarantem, Ŝe porozumienie ponad podziałami funkcjonowało. Pacta clara, boni amici, gdy układy są jasne są dobrzy przyjaciele. Wola porozumienia powinna przyświecać zarówno przedstawicielom PGE, jak i równieŝ naszemu koledze radnemu. Wydaje mi się, Ŝe w tym konkretnym przypadku dobrze byłoby, gdyby nastąpiła jakakolwiek próba dialogu. Z dokumentów, jakie otrzymaliśmy widać, Ŝe na razie strony rozmawiają ze sobą wyłącznie za pośrednictwem pism. Wydaje mi się, Ŝe w tym konkretnym przypadku, gdy będą mogli ze sobą rozmawiać, jak partner z partnerem, to największym depozytariuszem tego sukcesu będą mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego, bo porozumienie na tym szczeblu moŝe gwarantować nam rozwój. Znany austriacki pisarz Karl Waggerl powiedział: Kto sądzi swego bliźniego moŝe się zawsze pomylić. Kto mu przebacza nie myli się nigdy. Wydaje mi się, Ŝe w tym dialogu jest to niezmiernie potrzebne. KaŜde rozstrzygniecie, które dzisiaj zapadnie moŝe być przedmiotem długiej procedury odwoławczej, która wysiłek tych, którym powierzyliśmy losy naszego powiatu, naszego kraju, naszej energetyki, skoncentruje na zupełnie niepotrzebnych swarach zamiast skoncentrować na tym, co dla powiatu zgorzeleckiego jest niezmiernie waŝne. Stąd teŝ na koniec cytat Goethego: Dobroć serca obejmuje obszar większy aniŝeli szerokie pole sprawiedliwości. Wydaje mi się, Ŝe w tym duchu doszukiwania się sprawiedliwości ta dobroć serca, ten dialog i idea porozumienia powinna przyświecać przy rozstrzygnięciu tego trudnego problemu". Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad o pkt-y: 4d, 4e, 4 f. W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-19, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła powyŝszy wniosek. Radny Roman Walkowiak:"Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chcę o kilka zdań uzupełnić mój pisemny wniosek. Sytuacja jest dla mnie kuriozalna nawet powiedziałbym groteskowa, jak z filmu Hitchcocka. Sytuacja przypominająca czasy, które juŝ chyba dawno u nas minęły nazywane sądami kapturowymi. Chcę tym wnioskiem zdjąć z Państwa odium pewnych decyzji. Przed sesją spotkaliśmy się w mniejszej grupie tzw. miłośników klubu PO i zostały uchylone pewne decyzje. Ja chcę uniknąć tego, aby rzeczy o spółce PGE, która ma ambicje być spółką europejską, spółką najlepszą w kraju, były rozwijane na łamach mediów, wśród aparatów i kamer. Nie chcę, aby akcjonariusze tej spółki, którymi jesteście Wy Państwo, bo płacicie rachunki za energię, byli świadkami tego wydarzenia, to nie powinno mieć miejsca. UwaŜam, Ŝe mój wniosek jest pokierowany tym, aby tego typu problemy były załatwiane na poziomie PGE. Tym bardziej, Ŝe dopiero od trzech dni sformułowany jest nowy zarząd korporacji, Ŝe jest okres świąteczny, Ŝe jest duŝo emocji, Ŝe wniosek jest obarczony wielkimi 2

3 błędami. Zarzuty w nim sprecyzowane są chybione i fałszywe. Chcąc przedstawić Państwu wszystkie argumenty potrzebne byłoby kilka godzin. Nie powinno się to odbywać we fleszach tylko w gabinetach PGE, aby PGE rzeczywiście rozstrzygnęła sprawę i zastanowiła się nad formą i sposobem zarządzania jednej z najlepiej renomowanych firm w Europie. Styl zrządzania jest niegodny spółce Skarbu Państwa. Spółce, która ma tak wysokie ambicje. Proszę Państwa, ustosunkuję się do tego wniosku. ZauwaŜcie, Ŝe oskarŝenie jest jedno: dyrektor Elektrowni Turów Roman Walkowiak ujawnił elektronicznie osobom nieuprawnionym informacje poufne. Tak najogólniej brzmi wniosek, bo pozostała treść, to na okrągło cytowanie tych samych słów, albo wkładanie czegoś, co w czytających budzi wiele wątpliwości. Chodzi o to, Ŝe w spółce PGE GiEK SA w Bełchatowie doszło do ujawnienia pewnych informacji, które zostały przekazane na pocztę słuŝbową, prawdopodobnie nie tylko do mnie, ale teŝ do wielu innych. Niestety są to zarzuty, które nie mają Ŝadnych podstaw przesłanek z tej listy zarzutów nazywanej listą czarną. Mówię o tym, bo wnioskujący o rozwiązanie ze mną umowy o pracę mówi o jakiejś liście. Mam wobec tego pytanie, dlaczego wnioskujący nie przedstawił tej listy, a za to przedstawił instrukcję kancelaryjną obarczoną znakami DUS Elektrowni Turów, której nie wolno przedstawiać oraz próbuje radnych zapoznać z Zarządzeniem nr 43 wydanym w grudniu tego roku mówiącym o tym, Ŝe na poziomie GiEK SA będzie się porządkowało informacje, które są znaczące dla tej spółki. Zastanawiam się, dlaczego takie informacje wychodzą, bowiem kaŝdy dokument, który oznaczony jest do uŝytku słuŝbowego moŝe być czytany tylko przez osobę zatrudnioną w korporacji, która ma wiedzę, Ŝe nie moŝe go ujawniać. We wniosku zarzuca mi się, Ŝe udostępniłem fałszywe i nieprawdziwe zarzuty organizacjom związków zawodowych. Organizacje związkowe w całej korporacji mają prawo czytać nawet dokumenty z napisem DUS. Takich dokumentów organizacje związkowe nie dostały, a dostały ode mnie odpowiedź na bezpodstawne zarzuty, których nie dano mi wyjaśnić. Nie dano mi szansy na rozmowę, bowiem gdy dowiedziałem się, jaki w stosunku do mojej osoby jest szykowany skryty plan, popadłem w kłopoty zdrowotne. Nie spodziewałem się tego, bowiem wcześniej byłem nagradzany premiami, powoływany na lidera grupy inicjatywnej poprawy pracy Elektrowni i Kopalni Turów. Zatem nie było Ŝadnych przesłanek do mojego zwolnienia. Co tydzień prowadzone były rozmowy z GiEK SA i do tej pory nie było Ŝadnych zarzutów. W momencie, gdy z powodu choroby nie zjawiłem się na rozmowę, wycofuje mi się pełnomocnictwa. W związku z tym zwróciłem się do organizacji związkowych o ochronę. Pierwszy odpowiedział NSZZ "Solidarność". Gdy inne równieŝ odpowiedziały poinformowałem, Ŝe wybieram jeden związek, bo nie ma sensu, aby wszystkie mnie chroniły. Te zarzuty, jeszcze raz podkreślam, nie miały przesłanek dokumentów poufnych, dokumentów DUS. To taka informacja ogólna, jaki krzywdzący wniosek wpłynął do Państwa. Zastanawiam się cały czas, dlaczego nie przedstawiono czarnej listy, o której mówi się w zarzutach. W tej liście jest 26 zarzutów, Ŝaden zarzut nie jest merytorycznym zarzutem. Dyrektorowi Elektrowni Turów daje się zarzut, Ŝe w 2012 roku na wideokonferencji nie ujawnił wniosków z kontroli NIK. Informuję, Ŝe Elektrownia Turów ani w 2011 r., ani w 2012 r., ani w 2013 r. nie miała Ŝadnej kontroli NIK. Kolejny zarzut do Romana Walkowiaka, to brak staranności w umowach z Narodowym Funduszem Inwestycji Ochrony Środowiska. To jest nieprawdą, bowiem wszystkie umowy Elektrownia ma podpisane i jest w tym względzie pionierem. Mamy 254 mln z NFOŚ i jesteśmy w kraju pierwsi na liście. Zarzuty mi przedstawiane powinny być rozpatrywane na poziomie PGE, aby chronić wizerunek tej spółki. Kuriozum jest, Ŝe ten wniosek w 1/3 podkreśla, jak to doszło do ujawnienia czarnej listy zarzutów na Romana Walkowiaka. Jak to jakiś pan lub pani zdecydowali, Ŝe trzeba to ujawnić. JeŜeli takie zarzuty ktoś ujawnia, to ja nie wiem, czy w kategoriach etycznych, moralnych naleŝy takiego człowieka ukrzyŝować. Zgadzam się, Ŝe popełnił przestępstwo, Ŝe w sposób nieuprawniony wszedł na serwer, ale patrząc z punktu moralnego, to jeŝeli takie dokumenty są tam tworzone, to rzeczywiście niech to oceniają sądy. 3

4 Radnym powiatu dostarcza się komplety dokumentów na tą osobę, które są doniesieniem prokuratorskim na Romana Walkowiaka. Dołącza się dokumenty, w których flamastrem niestarannie usuwa się nazwiska, które w dziennym świetle są do odczytania. Jest to ingerencja w ustawę o ochronnie danych osobowych. JeŜeli takie błędy popełnia wnioskujący, to pytam, jakie konsekwencje w stosunku do takiego wnioskującego powinien wyciągnąć jego pracodawca. JeŜeli mnie chce się wyrzucić z firmy, strasząc mnie najpierw art. 52 potem 48, to pytam jaka waga, jakie miarkowanie problemu, jak pracodawca ma się zachować w tej sytuacji. Ujawnia się dane, gdzie ustawa jasno mówi o materiałach niejawnych, mówi o materiałach tajnych i poufnych. Przepraszam, za taki wykład, ale to dlatego, Ŝe to jest atak na moją osobę. Proszę więc jeszcze o chwilę cierpliwości. To ustawa o dokumentach niejawnych mówi o dokumentach tajnych i poufnych. W naszej organizacji nie ma dokumentów tajnych tylko poufne, które chronione są w specjalnych kancelariach, do których mają dostęp osoby posiadające certyfikat nadany przez ABW, a więc informuje się Państwa o rzeczach, które nie miały miejsca. Stąd jeszcze raz mój apel, Ŝeby te problemy załatwić w korporacji. Korporacja powinna sobie uporządkować kulturę zarządzania. Mówimy duŝo o odpowiedzialności społecznej organizacji więc trzeba ją wdroŝyć. Mówimy o etyce, o moralności, a często przy bieganiu za oszczędnościami o tym zapominamy. Jeszcze raz apeluję i proszę o poparcie mojego wniosku, aby dać sobie czas na wiele odpowiedzi w kwestiach niezrozumiałych, a dla mnie bardzo krzywdzących." Przewodniczący Rady Stanisław śuk zwrócił uwagę, Ŝe rada jest dalej na etapie zatwierdzania porządku obrad. Przewodniczący poinformował, Ŝe w momencie, gdy rada zadecyduje o omawianiu tego punktu prowadzenie przekaŝe Wiceprzewodniczącemu Rady. Następnie poprosił o zabranie głosu Prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie Pana Jacka Kaczorowskiego. Prezes PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski: "Szanowni Państwo zanim odniosę się do słów Pana Romana Walkowiaka to poinformuję, dlaczego wystąpiliśmy do rady powiatu z wnioskiem o wyraŝenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę. OtóŜ podstawą tego wnioskowania jest całkowita utrata zaufania do radnego Romana Walkowiaka pełniącego funkcję dyrektora PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów. Całkowita utrata zaufania bierze swój początek w całokształcie współpracy, ale przede wszystkim w ostatnim okresie czasu, kiedy to w dniu r. zostałem poinformowany telefonicznie przez radnego, Ŝe drogą elektroniczną otrzymał przesyłkę, której zawartość określił, jako "armatę". Poprosiłem o przesłanie tej przesyłki, w której skład wchodził dokument pt. Analiza oceny ryzyka rozwiązania umowy o pracę z radnym, projekt dokumentu wypowiadającego warunki pracy oraz lista punktów, która w ocenie pana radnego stanowi listę zarzutów. Oświadczam, Ŝe ta lista zarzutów nie jest przedmiotem wnioskowania. Czy, w którymkolwiek z dokumentów złoŝonych na radę znaleźli Państwo jakąś listę. Jest to ewidentna manipulacja słowem w odniesieniu do faktów. W tym dniu uzgodniliśmy z Panem Walkowiakiem, Ŝe celem omówienia zawartości maila w tym listy, o której pan radny mówił, spotkamy się w Bełchatowie w dniu o godz Przed godziną 11-tą tegoŝ dnia otrzymałem drogą mailową pismo z adresu mailowego asystentki pana dyrektora z informacją, Ŝe pan dyrektor jest chory i będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim i dlatego teŝ nie przyjedzie na umówione spotkanie. To spotkanie miało na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, które dotyczyły tej przesyłki, ale teŝ zasad współpracy. Dyskusje z panem dyrektorem mają czas tak długi, jak długa była konsolidacja, a dyskusje dotyczące relacji podwładny-przełoŝony trwają przynajmniej 3 lata i zaczęły się od czasu, kiedy pan dyrektor odmówił przyjęcia propozycji przejęcia kierowania Elektrownią Dolna Odra. Ciąg zdarzeń, które miały miejsce od tego czasu miały być przedmiotem pogłębionej dyskusji i wyjaśnień. Kiedy uzyskałem informację, Ŝe Pan dyrektor nie przyjedzie na spotkanie przedzwoniłem do niego, lecz telefon 4

5 milczał. Dostałem sms-em informację, Ŝe monitorowany jest pod aparaturą. Zrozumiałem to, ale na spotkaniu miał być teŝ jego zastępca. Telefon, który wykonałem do zastępcy doprowadził w konsekwencji do informacji, z której wynikało, Ŝe Pan Walkowiak razem ze swoim zastępcą przebywa w swoim gabinecie. Tak naprawdę postawił nas przed faktem dokonanym, zasłaniając się zwolnieniem, w sprawie która miała strategiczne znaczenie dla relacji przełoŝony - podwładny. Wniosek, który złoŝyliśmy na posiedzenie rady powiatu w swej argumentacji niesie podstawowy zarzut, jakim jest całkowita utrata zaufania do Pana Romana Walkowiaka w charakterze dyrektora i nie ma Ŝadnego związku z pełnieniem przez niego obowiązku radnego. Delegacja do tego zawarta jest w art. 22 ustawy o samorządzie powiatowym, w którym to jest napisane, Ŝe rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu moŝe odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeŝeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Oświadczam, Ŝe wniosek w Ŝadnym swoim elemencie nie dotyka pełnienia przez Pana Walkowiaka funkcji radnego. Ma charakter czysto wewnętrzny i dotyczy spraw wewnętrznych Polskiej Grupy Energetycznej w tym szczególnym przypadku spółki PGE GiEK SA z siedzibą w Bełchatowie i to jest właściwe forum i gremium, na którym ten wniosek będzie procedowany. Wymogi formalne i przepisy prawa wymuszają na pracodawcy wystąpienie do rady powiatu z wnioskiem o wyraŝenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę, bo taki obowiązek wynika z przywołanego przeze mnie dokumentu. Odniosę się teraz do wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego. TeŜ jestem zwolennikiem współpracy ponad podziałami. Przykładem takiego podejścia do funkcjonowania w miejscu, w którym jestem od 2009 roku, kiedy to powierzono mojemu zarządowi konsolidację obszaru wydobycia i wytwarzania w PGE, jest stan konsolidacji tego podmiotu, stan osiągniętych porozumień społecznych, umów gwarancyjnych, które zostały wynegocjowane w dialogu ze stroną społeczną z udziałem pracodawców, dyrektorów oddziałów i prezesów spółek. Ten dialog, dzisiaj tak naprawdę zabezpiecza te interesy, które kaŝdorazowo na wszystkich etapach konsolidacyjnych były potwierdzane kolejnymi dokumentami w postaci umów społecznych, umów gwarancyjnych wreszcie umów transferowych związanych z utworzeniem PGE GiEK. Dobroć serca wielokrotnie wykazywałem w relacjach z radnym Walkowiakiem, pełniącym obowiązki dyrektora i moŝe to on powie w suplemencie swojej wypowiedzi. Wracając do argumentacji pana radnego, jeszcze raz powtarzam, nasz wniosek nie dotyczy Ŝadnej listy zarzutów. Spośród związków zawodowych, do których to my wystąpiliśmy z zapytaniem, czy zechce objąć ochroną prawną pana dyrektora, twierdzącą odpowiedź otrzymaliśmy od NSZZ" Solidarność". Obecny tutaj przewodniczący związku Pan Lucjan Krysmalski podpisał się pod tą odpowiedzią twierdząco. Odnosząc się do twierdzenia, Ŝe postawione zarzuty są fałszywe, kłamliwe i niezgodne ze stanem prawnym i ze stylem zarządzania, jaki powinien obowiązywać w spółce giełdowej pytam się, w odniesieniu do których zarzutów takie stwierdzenia padły. JeŜeli mielibyśmy mówić o sądach kapturowych to nasza obecność dzisiaj u Państwa, w sposób jednoznaczny zaświadcza o tym, Ŝe chcemy postępować w zgodzie z literą prawa, chcemy postępować w sposób transparentny i oddawać to, co podstawy prawne w tym szczególnym przypadku nakazują. O tym, Ŝe mamy zamiar postępować w zgodzie z literą prawa, a dialog jest tej grupie i tej spółce przypisany, jako immanentne i podstawowe prawo, moŝe świadczyć to, Ŝe wystąpiliśmy z wnioskiem i czekamy na opinię rady i nie wykonaliśmy czynności pt. rozwiązanie umowy o pracę. JeŜeli ktoś nie rozumie funkcji dyrektora w grupie, która jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego państwa, która lokuje w swych strukturach 40% zdolności wytwórczych oraz 80% zdolności wydobywczych, która ma dzisiaj zrealizować podstawowe projekty w zakresie wytwórczości, w tym blok w Turowie i jeŝeli nie rozumie relacji przełoŝony-podwładny, relacji, które przez wiele lat budowane były na bazie dialogu, to w sposób jednoznaczny zaświadczam, Ŝe nie moŝe funkcjonować w charakterze dyrektora. Taka osoba nie moŝe być 5

6 dyrektorem takiego zakładu, takiego oddziału, poniewaŝ jego podejście do bieŝącego funkcjonowania jest działalnością, którą moŝna wprost ocenić, jako działalność na szkodę spółki. Kończąc swoje wystąpienie, podtrzymuję wniosek o wyraŝenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Romanem Walkowiakiem, poniewaŝ nie ma on związku z wykonywaniem mandatu radnego". Radny Roman Walkowiak: "Trudno ad vocem, abym się do tego nie ustosunkował. Ta wypowiedź mija się z prawdą. Proszę Państwa, podteksty ataku, który mnie zaskoczył są zgoła inne i postaram się je przybliŝyć. JeŜeli do któregoś z Państwa, którzy solidnie pracujecie, jesteście nagradzani, powoływani na liderów największych projektów, poklepywani po plecach dochodzi, Ŝe są zarzuty, to zastanawia się, jakie zarzuty mogą być sprecyzowane. Zarzuty były przygotowywane przez dłuŝszy czas, bo daty sięgały dwóch, trzech lat do tyłu. JeŜeli takie zarzuty były to, dlaczego nie było rozmów, dlaczego mnie premiowano. To mija się z prawdą. Nie chciałbym, aby ktoś z Państwa znalazł się w mojej skórze, gdy anonimowy informatyk widząc, Ŝe coś złego się dzieje, ujawnia mi zarzuty, które połoŝyłyby chyba kaŝdego. NaleŜę do osób wysportowanych, uprawiających sporty nie tylko europejskie, ale i hinduskie i wydawało mi się, Ŝe nic nie moŝe mnie złamać, ale to mnie złamało. PodwaŜa się zwolnienie lekarskie. Karta chorego, jeŝeli lekarz udostępni jest do wglądu. Po dwóch dobach pracy nad zarzutami, które miały 100 MB pojemności i po nieprzespanej nocy, miałem bez kierowcy jechać do Bełchatowa. Ciśnienie miałem tak szokujące, Ŝe lekarze powiedzieli, Ŝe wrócę w worku foliowym. W tej sytuacji chyba zrozumiałe jest, Ŝe udałem się do przychodni przy elektrowni, gdzie jestem zarejestrowany. Po dwóch godzinach kroplówki i rehabilitacji dostaję telefon od pana Prezesa, na który odpowiadam sms-em, Ŝe leŝę pod aparaturą i zadzwonię jak będę mógł. Kiedy odłączono aparaturę zadzwonił do mnie mój zastępca i prosił, abym zjawił się szybko w firmie. Przychodnia jest 500 m od firmy, więc zjawiam się ze zwolnieniem lekarskim. Zastępca komunikuje mnie, Ŝe cofnięto mi pełnomocnictwa. Nie miałem szans na wypowiedzenie się. OskarŜa się lekarzy, Ŝe manipulują zwolnieniami, a ja w Ŝyciu nie chorowałem. Nie naleŝę do osób, które przyznają się do chorób, ale ciśnienie moŝe w takiej sytuacji połoŝyć kaŝdego. Takie wypowiedzi, to jest delikatnie mówiąc mijanie się z prawdą. Co do zarzutów, to nie moŝna powiedzieć, Ŝe zarzuty nie zostały nigdzie umiejscowione. We wniosku skierowanym do wszystkich radnych napisano przecieŝ: na dzień 13 grudnia 2013 r. na godzinę 13- tą, w uzgodnieniu z Panem Walkowiakiem został wyznaczony termin jego spotkania z Zarządem Spółki celem uzyskania wyjaśnień w zakresie listy zgłaszanych wobec pracownika zastrzeŝeń. Tzw. donosiciel, przepraszam za określenie, bo nie chciałbym obraŝać autora, nazwał tą listę czarną listą. Tam nie ma dokumentów poufnych, tam nie ma dus-ów tam są informacje, które dogłębnie znają pracownicy, dozór elektrowni, szefowie związków zawodowych i więcej na kaŝdy temat mogą powiedzieć. Więc bezpodstawny zarzut. Kierowanie do radnych argumentu, Ŝe moja funkcja dyrektora nie łączy się z mandatem radnego jest minięciem się z faktem. Jestem po rozmowach z dwoma renomowanymi na Dolnym Śląsku kancelariami prawnymi. Dlaczego ja, który nigdy nie zajmowałem się polityką zgodziłem się kandydować na radnego, bo mnie poproszono, aby zbudować stabilizację rady, która wcześniej walczyła ze sobą. Zbudowaliśmy pewien konsensus i dzięki radnym uzyskujemy porozumienie. Ufam radnym, Ŝe oni są przygotowani. Druga rzecz, to radny ma obowiązek łączyć swoją funkcję z mandatem radnego, bo ma obowiązek dbać o gospodarkę, zachęcać inwestorów, dbać o miejsca pracy i przestrzegać przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Moja funkcja dyrektora łączy się z drugą zasadą. Trzy razy zysk wg amerykańskiego biznesu, a jej podstawa to rozwój, inwestycje i miejsca pracy. To nie jest tak, Ŝe menadŝer zarządzający firmą nie ma myśleć o miejscach pracy. Więc jak moŝna jednoznacznie orzekać, Ŝe funkcja dyrektora nie łączy sie z wykonywaniem mandatu radnego. Niech o tym orzekają eksperci, którym naleŝy dać czas, a tego czasu ktoś nie chce dać. 6

7 Dlaczego ten pęd, aby dzisiaj rozstrzygać w tym temacie. Tym bardziej, Ŝe padł wniosek radnego, aby trafiło to do komisji, która zgłębi temat. Skąd ten pośpiech panie prezesie, tego nie rozumiem ja i wielu radnych". Prezes Jacek Kaczorowski: "Jedno krótkie odniesienie. OtóŜ panie dyrektorze mówił pan, Ŝe otrzymywał pan premie, tylko nie dopowiedział pan jednej rzeczy, Ŝe wielokrotnie otrzymywał pan obniŝoną premię, a z jakich powodów to pan chyba doskonale wie". Radny Stanisław Goszczycki: "Patrząc na Państwa, zgromadzonych dzisiaj na sesji, to przypominają mi się sesje w Bogatyni, jak debatowaliśmy o budŝecie. Taki scenariusz bogatyński przeniósł się do powiatu. To taka mała dygresja. Wracając do tematu, to nikomu z nas nie jest łatwo, bo mamy do czynienia z uchwałą, która dotyczy bezpośrednio naszego kolegi radnego i naszego kolegi z Klubu PO. Tu juŝ było wspomniane, Ŝe dzisiaj w gronie Klubu PO spotkaliśmy się z panem prezesem i próbowaliśmy poznać argumentację, która została zawarta we wniosku. Panowie wymienili między sobą poglądy na ten temat. MoŜe rzeczywiście czasu do procedowania nad tym wnioskiem i zgłębiania tematu nie ma za duŝo. Natomiast powiem, Ŝe czas od którego wpłynął wniosek był bardzo intensywny. Te emocje i napięcia związane z tym, jak postąpić w tym temacie i jak się odnieść do przedstawionego projektu uchwały wciąŝ trwają. Po dzisiejszym Klubie słuchając, jak obaj panowie wymieniają swoje argumentacje wydaje mi się, Ŝe gdybyśmy procedowanie przesunęli nawet o kolejny miesiąc, to dla nas radnych temat jest i tak na tyle skomplikowany, Ŝe powinien być rozwiązany na poziomie PGE. My rzeczywiście nie widzieliśmy tych zarzutów, o których panowie mówią. My widzimy wniosek Spółki, który jest w związku z ustawą o samorządzie powiatowym. Naszym zadaniem nie jest rozstrzyganie, czy któryś z zarzutów jest prawdziwy, czy nie, bo według mojej oceny nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Naszym zadaniem jest rozpatrzenie tego wniosku pod kątem tego, czy rzeczywiście pracodawca chcąc rozwiązać umowę o pracę z radnym, nie łączy tego w sposób bezpośredni z wykonywaniem mandatu radnego. UwaŜam, Ŝe jako rada powinniśmy nad tym tematem debatować i procedować na dzisiejszej sesji. Mamy dzisiaj pracodawcę, mamy dzisiaj Pana Walkowiaka, który wypowiadał się juŝ na naszym Klubie. Myślę, Ŝe naszym zadaniem nie powinna być ingerencja w prawo pracodawcy do rozstania się z pracownikiem, jeŝeli nie jest to rzeczywiście związane z wykonywaniem funkcji radnego. W momencie, kiedy rada dojdzie do wniosku, Ŝe argumentacja wnioskodawcy rzeczywiście, w jakiś sposób zahacza o ten mandat, to siłą rzeczy rada powinna taki wniosek oddalić. Przeciąganie tego w czasie w naszym przypadku nic więcej nie wniesie ponad to, o czym dzisiaj będziemy mogli się dowiedzieć. Pozostałe rzeczy typu uzyskanie ewentualnego kompromisu pomiędzy Panem Romanem Walkowiakiem, a pracodawcą, czy będzie miało miejsce na poziomie samej spółki, czy na poziomie PGE tego nikt z nas nie zabrania, a wręcz kibicujemy, aby panowie się dogadali. Nasza uchwała nie jest uchwałą, w której zgadzamy się i zwalniamy radnego z pracy. My tylko wyraŝamy zgodę na takie działania pracodawcy, na które on ma swoje autonomiczne prawo. UwaŜam, Ŝe nie powinniśmy tego przekładać, bo te tematy są dla nas zbyt trudne do rozwaŝenia". Radny Roman Walkowiak: "Pan Stanisław Goszczycki sam sobie zaprzecza, bo najpierw mówi, Ŝe mało wie w temacie, a jednocześnie nie chce zgłębić tej wiedzy. Są tutaj pewne tendencyjne wypowiedzi i ja to rozumiem i szanuję, bo pana związki z pracą są jasne. Jednak zastanawiam się skąd ten pośpiech, bo pan naleŝy przecieŝ do osób bardzo kompromisowych. Tak bardzo się pan spieszy, a jednocześnie mówi pan, Ŝe w tym temacie nie mamy wiedzy. Więc uwaŝam, Ŝe powinno się zgłębić wiedzę. Dałem twarde dowody, Ŝe jest manipulacja tymi zarzutami. Zarzuty trzeba poznać, bo są dwie rzeczy. W art. 22 ustawy o samorządzie powiatowym ustawodawca jasno powiedział, Ŝe jeŝeli funkcja wykonywana z powodów 7

8 zawodowych łączy się w jakiś sposób z funkcją radnego, to ustawodawca zakazał, podkreślam z całą mocą, zakazał wydawania opinii innych, jak tylko przeciwnych i niewyraŝenia zgody na rozwiązywanie warunków pracy i płacy, jakiejkolwiek zmiany warunków. Zakazał z mocy prawa i jeŝeli rada w tym momencie, taką decyzję podejmie i nie posłucha ustawodawcy, to druga instancja z mocy prawa odrzuci to. Ustawodawca dał radzie powiatu takie prawo, Ŝe w sytuacjach wątpliwych nie ma narzuconego terminu, nie ma na to tylko 30 dni. Jest dowolny termin, aby móc zgłębić temat. Uczciwość nakazuje, Ŝe zarzuty dla wielu z nas Polaków powinny być jedne i sądy z wyrokami prawomocnymi. Wtedy jest oczywiste, a nie dzisiaj pospieszymy się i odmowa zabrania głosu, bo ktoś jest w radzie korporacyjnej. Proszę, o stronniczość i jeŝeli funkcja radnego łączy się z funkcją wykonywaną w PGE, to moŝe kaŝdy zabierający głos powie, co robi i gdzie pracuje". Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe postawi formalny wniosek o zakończenie dyskusji, bowiem rada nie przyjęła jeszcze porządku obrad, a aktualnie trwająca dyskusja dotyczy pkt. 4a porządku. Radny Stanisław Goszczycki: "Ja, oczywiście zgadzam się z Panem Romanem Walkowiakiem, który powiedział, Ŝe w swojej wypowiedzi podkreśliłem, Ŝe nie wszystko wiemy. Faktem jest, Ŝe nie znamy listy zarzutów, ale apelowałem, Ŝeby procedować dzisiaj ten punkt, bo uczestniczy w obradach pracodawca i pan radny i moŝna wymienić się poglądami. UwaŜam, Ŝe przez kolejny miesiąc nikt nic nowego do tej sprawy nie wniesie. Nie powiedziałem, Ŝeby głosować bez procedowania i dyskusji w tym temacie. Chodziło mi o to, Ŝeby skorzystać z okazji, Ŝe jest prezes spółki. Chciałbym, aby dyskusja, jaka odbyła się na Klubie przeniosła się na sesję. O tym, czy jestem w ładzie korporacyjnym, to Pan Walkowiak dobrze wie, bo był szefem mojej rady nadzorczej. Ponadto informacja, o tym, gdzie kaŝdy z radnych pracuje jest zawarta w publikowanych oświadczeniach. Proszę Państwa, tego nikt nie ukrywa, ani nikt się tego nie wstydzi". Radny Roman Walkowiak: "Nie wszyscy radni zrozumieli intencję mojego wniosku. Mój wniosek jest po to, Ŝeby wśród kamer i fleszy nie opowiadać o rzeczach, które są nieeleganckie. Radny Stanisław Goszczycki mówi, rozmawiajmy o tym. Intencja moja jest uczciwa nie rozmawiajmy o tym, bo to będzie szkodzić PGE i akcjonariuszom, co podkreślałem na Klubie. Chcę uniknąć tego, a jeŝeli to przegłosujecie, to nie będę miał wyjścia. Wtedy będą flesze i kamery i sprawa będzie na wokandach sądowych. Czy tego naprawdę chcemy? Odpowiedź pozostawiam Państwu". Przewodniczący Rady Stanisław śuk: "PoniewaŜ jestem z tzw. układu korporacyjnego, to na siłę wstrzymuję się od zabrania głosu. Jednak jestem równieŝ radnym i przewodniczącym rady. Szanowni Państwo, to co się dzieje w ostatnich dniach, ta ilość telefonów, sms-ów, to jest niesamowite obciąŝenie dla wielu radnych. Skończmy te igrzyska, bo nie wiem, ile razy będziecie Państwo mieli chęć przyjeŝdŝać, a Ŝadna komisja nic nie wyjaśni. Obradujmy dzisiaj i jeŝeli nie przyjmiemy wniosku, to będzie pkt. 4 a porządku obrad, a jak przyjmiemy wniosek, to tego punktu po prostu nie będzie. Moja prośba jest taka, aby obradować nad tym punktem dzisiaj". Następnie Przewodniczący Rady Stanisław śuk przypomniał, Ŝe radny Roman Walkowiak wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt. 4a: "Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyraŝenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Ponadto radny Kazimierz Słabicki wystąpił z dalej idącym wnioskiem, aby zdjąć ten pkt z porządku obrad i sprawę przekazać Komisji Rewizyjnej. 8

9 Przewodniczący zwrócił się do radnego Kazimierza Słabickiego z zapytaniem, czy podtrzymuje swój wniosek. Radny Kazimierz Słabicki poinformował, Ŝe podtrzymuje swój wniosek i stwierdził, Ŝe sprawa wymaga całej procedury. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek radnego Romana Walkowiaka i wniosek Kazimierza Słabickiego, aby z porządku obrad zdjąć pkt. 4a i skierować go pod obrady komisji. W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-9, przeciw-8, wstrzymujących się-1/ - Rada Powiatu nie przyjęła powyŝszego wniosku. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc nie brał udziału w głosowaniu. Radca prawny Ryszard Pietras poinformował, Ŝe wniosek nie przeszedł, bowiem nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i statutem powiatu zgorzeleckiego rada powiatu moŝe wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Następnie Przewodniczący Rady Stanisław śuk przedstawił porządek obrad rozszerzony, zgodne z przyjętym wnioskiem Zarządu, o pkt: 4d, 4e, 4f: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołów nr: XLII/2013 i XLIII/2013 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. 4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach: a) zajęcia stanowiska dotyczącego wyraŝenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, b) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, c) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata , d) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 2013, e) zmiany uchwały nr XXXI/228/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata , f) zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2013 rok. 5. Uchwalenie budŝetu powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok: a) odczytanie projektu uchwały budŝetowej, b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budŝetowej, c) odczytanie opinii komisji stałych przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji, d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały, e) dyskusja nad projektem budŝetu, f) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu, g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawy organizacyjne. 8. Zamknięcie sesji. 9

10 W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-4/ - Rada Powiatu przyjęła ww. porządek obrad. Ad. 2 Przyjęcie protokołów nr: XLII/2013 i XLIII/2013 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Wobec braku uwag do protokołów nr: XLII/2013 i XLIII/2013 Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o ich przyjęcie. W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-19, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła ww. protokoły. Ad. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. Wobec braku uwag do sprawozdania Starosty z pracy Zarządu między sesjami Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-19, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła ww. sprawozdanie. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/. Ad. 4a. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyraŝenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe z uwagi na fakt, Ŝe jest zatrudniony w PGE GiEK SA ten punkt porządku obrad poprowadzi Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poinformował, Ŝe na ręce Przewodniczącego Rady wpłynęły pisma: Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych /zał. nr 5/ oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /zał. nr 6/ z prośbą o umoŝliwienie zabrania głosu. Odnosząc się do powyŝszych próśb, poinformował, Ŝe udzieli wnioskodawcom głosu, ale dopiero po wystąpieniach radnych. Radny Roman Walkowiak: "W związku z tym, Ŝe rada zadecydowała, Ŝe ta sprawa ma się odbywać w jupiterach telewizji i kamer, to w tej sytuacji zobowiązany jestem do tego, aby ujawnić kilka informacji i zarzuty, które pojawiły się na czarnej liście. Na pewno te przesłanki wiąŝą się z jedną rzeczą, tj. stosunkiem do Turowa. Mieszkam tutaj 30 lat i los gospodarki tej ziemi jest mi bliski. Rozumiem interes grupy PGE, a póki co jestem pracownikiem tej grupy i jako obywatel tego terenu doskonale potrafię łączyć jedną i drugą funkcję. Przesłanki tego ataku i sprefabrykowanych zarzutów, które wiąŝą się z historią wcześniej przygotowywaną zaraz przedstawię. Metody stosowane, jak powiedziałem, to nie są metody stosowane w zarzutach. Przedstawię kilka z listy zarzutów, Ŝeby przedstawić fakty. Podstawa, to są przesłanki personalne, osobowe. Tak zdjęto prezesa Wapore, prezesa Bickiego ze spółki Turowa. Takich przykładów w Polsce jest bardzo wiele. Syndrom księgowej w Bełchatowie, to w jaki sposób pozbawiła się pracy. Muszę o tym powiedzieć. Pani księgowa zwróciła uwagę, Ŝe zakupy i faktury przesyłane nie zawsze są uzasadnione i po tym bardzo szybko straciła pracę z art. 52. Straciła pracę, bo stwierdzono, Ŝe w pracy była pod wpływem alkoholu. Osoba, która to przygotowała była prawniczką, która dostała polecenie, Ŝe albo ją się wyrzuci, albo księgową. W związku z tym postanowiła spotkać się na 10

11 lunchu z księgową, gdzie wypiły lampkę wina i pani księgowa straciła pracę. Co robi teraz pani prawnik? OtóŜ teŝ nie ma pracy. Turów, jako firma, która w Polsce miała największy kontrakt na półtora miliardów dolarów, ale miała teŝ ataki, które pochodziły z Bełchatowa i od osoby pana prezesa. Doszło do przepychania się ówczesnego Prezesa Elektrowni Pana Łaskawca z Prezesem Jackiem Kaczorowskim, co odbywało się na Politechnice Wrocławskiej w czasie konferencji dotyczącej między innymi górnictwa. Świadkiem tego był Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław śuk. Mówię o tym, bo negatywne nastawienie do osób i problemów wynika właśnie z takich przesłanek. Nie jest tajemnicą, Ŝe prezesi bywają i odchodzą, ale ja po 3 miesiącach się o tym dowiadywałem. 3 lata temu, a potem 2 lata temu, gdy jakieś czarne chmury zbierały się nad Prezesem Jackiem Kaczorowskim została mi zaproponowana prezesura PGE GiEK, ale ja odmówiłem. Witanie i Ŝegnanie mnie przez pana prezesa jest wrogie, bo znalazł we mnie konkurenta. Bardzo osobiste aspekty spowodowały ciągłe uwagi do Turowa. Do tych zarzutów moŝna dokładać wiele. Pierwszym zarzutem Prezesa Jacka Kaczorowskiego jest taki, Ŝe dyrektor nic nie robi w kierunku restrukturyzacji. To z Elektrowni Turów są wzorce. Pierwsze regulaminy stworzono właśnie w Elektrowni Turów. JeŜeli chodzi o zatrudnienie to, gdy przejmowałem firmę było 2400 osób, a teraz jest Nie jest to chlubna karta, ale jak tyle mocy się wyłącza, to trzeba było to zrobić. Zarzut, Ŝe w Elektrowni nie dokonywało się restrukturyzacji, kiedy szczegółowe informacje są podawane w raportach specjalistów. Zarzuty w tej liście są takie, Ŝe wstyd mi nawet o nich mówić. Takim kolejnym zarzutem jest to, Ŝe w czasie przelewów finansowych, a mamy potęŝne przepływy finansowe, które są lokowane na kontach banków i odpowiednio oprocentowane, osoba je wykonująca popełniła błąd i Elektrownia straciła zł. Odpowiedź jest taka, Ŝe Elektrownia nie straciła nic, bowiem zł bank oddał, bo stwierdził, Ŝe miał udział w błędzie, bowiem transakcja poszła niezgodnie z procedurami. Kolejny zarzut to taki, Ŝe w Elektrowni doszło do jakiejś awarii, na jakimś łoŝysku. Komisja z udziałem pracowników Bełchatowa stwierdza, Ŝe jest to błąd wykonanego łoŝyska. Firma z Elbląga dokonuje przeglądu i stwierdza, Ŝe jest to wada projektowa. W związku z tym podpisujemy porozumienie, Ŝe do czasu pracy tego łoŝyska przeglądy serwisowe będą za darmo. Zarzut brzmi, Ŝe Walkowiak doprowadził do takiej awarii, bo był brudny olej. Zarzuty są hańbiące i jeŝeli rada wyraziła zgodę na mówienie o tym we fleszach, to jest to naraŝenie spółki na miliony strat. Teraz o awarii na Witce. Zarzut brzmi, Ŝe Roman Walkowiak nie przewidział skutków powodzi w Polsce, bo w 1998 i 2002 roku była powódź i dlatego powinno się wybudować zaporę betonową. Po powodzi w Londynie i Moskwie Ŝadna firma nie przebudowywała zapór ziemnych na betonowe. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, Ŝe korporacja występuje do komisji międzynarodowych i krajowych o zbadanie tego. Bada to równieŝ komisja sądowa, bo był wypadek śmiertelny w Radomierzycach. śadna z tych komisji nie zarzuciła Elektrowni i jej pracownikom Ŝadnych uchybień. Na tej podstawie korporacja ubiegała się o pełne odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. To ubezpieczenie jest wypłacone, jest sfinalizowane. Wszystkie koszty, które zostały poniesione, zostały wypłacone. Otrzymano pełne odszkodowanie. Czyli, co panie prezesie, pomyliliśmy się ze skierowaniem do firmy ubezpieczeniowej i zwrotem tych cięŝkich milionów? Czy to znaczy, Ŝe mamy oddać pieniądze? To wymaga rzeczywiście oceny. Oceny, Ŝe się działa na szkodę spółki po to, Ŝeby rzeczywiście nastąpił regres, a firma ubezpieczeniowa powinna odpowiedzieć na ten zarzut i wystąpić o zwrot pieniędzy. Kolejny zarzut jest taki, Ŝe wybuch w Elektrowni Turów jest wynikiem bałaganu i brudu. Ekspertyzy dwóch ośrodków naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej przesłano pół roku temu wiceprezesowi spółki, w których ujawniono rzeczywiste przyczyny wybuchu. Rzeczywistą przyczyną wybuchu jest fakt, Ŝe do Elektrowni dojechała biomasa, która nigdy nie powinna dojechać. Dojechały syntetyki. To udowodniono, Ŝe materiał był tak naładowany syntetykami, Ŝe w wyniku transportu dostaje ładunku elektrostatycznego i rozsypuje się, jak proch. Dodatkowo wydziela metan, co udowodniono w próbach laboratoryjnych i dlatego 11

12 komisje badające nie znalazły przyczyny wybuchu, bowiem świadkowie naoczni podawali, Ŝe wybuchów było kilka. Wwieziono masę wybuchową do Elektrowni Turów. W tym czasie zmieniono dostawcę. Wcześniej dostawcą była spółka Eltur Serwis, a zmieniono ją na spółkę w Bełchatowie. Przy zamianie spółki trzeba ją poinformować o procedurach. Ta masa przyszła z Ukrainy. W momencie, gdy producent dowiedział się, Ŝe jest zmiana dostawcy wygarnął z magazynu wszystko, co najgorsze. śeby podnieść kaloryczność wyrzuca się śmieci, czyli folię i materiały syntetyczne, co jest wysokokaloryczne i dostaje się pieniądze za darmo. O tym wiedzieliśmy i dlatego były wizyty z Eltur Serwis na Ukrainie i były rewizje. W sytuacji, kiedy zmienił się dostawca niestety nie wprowadzono takich procedur. To spowodowało, Ŝe doszło do dostawy biomasy do Elektrowni Turów i to spowodowało takie skutki. I znowu muszę uchylić rąbka tajemnicy. Za tą awarię Elektrownia Turów występuje do firm ubezpieczeniowych o 100% odszkodowanie i pełne koszty ubezpieczenia są zwracane. Więc jeŝeli jest zarzut, Ŝe wynikiem wybuchu był brud, to nie naleŝało kierować wniosku do firmy ubezpieczeniowej. Proszę Państwa tego typu zarzuty powinno się omawiać w PGE GiEK SA. Czy ja będę pracować w PGE w Warszawie? Zaręczam, Ŝe nie będę pracować w PGE GiEK. Mam propozycje w korporacjach prywatnych, mam propozycje w konkurencji w energetyce i to nie jest walka o moje nazwisko, to jest walka o honor wizji ludzi, którzy pracują w Turowie, którzy pracują na logo firmy. Metody tutaj stosowane są metodami zgoła sięgającymi lat 50-tych. To, Ŝe szable sobie rada policzyła, bo jest to pewne przełoŝenie i aspekt polityczny. Wiadomo, Ŝe lokalna PO opowiadała się, nie za tym układem dolnośląskim, który w tej chwili wygrał, a Roman Walkowiak wypowiedział się za tym układem i pracował, aby dokonać zmian i aby układ był transparentny". Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poinformował, Ŝe chciałby odczytać złoŝony przed chwilą przez pełnomocnika PGE GiEK SA Pana Krzysztofa Nowickiego wniosek o wyłączenie jawności posiedzenia sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Radny Roman Walkowiak przypomniał, Ŝe proponował to duŝo wcześniej, ale rada się na to nie zdecydowała. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc stwierdził, Ŝe jest to wniosek formalny i zgodnie ze statutem powinien ten wniosek poddać pod głosowanie. Radca prawny Ryszard Pietras poinformował, Ŝe obrady organów wybranych w wyborach powszechnych z mocy ustawy są jawne i brak jest podstaw prawnych do rozpoczęcia głosowania powyŝszego wniosku. Pełnomocnik PGE GiEK SA Krzysztof Nowicki poprosił o wyraŝenie zgody na zarządzenie 5- minutowej przerwy w obradach, aby pan mecenas mógł się zapoznać z argumentacją, która została przedstawiona na 7 stronach tego wniosku. Nadmienił, Ŝe pan mecenas Ryszard Piertas prezentuje jedno ze stanowisk, a stanowiska dotyczące wyłączenia jawności są przynajmniej dwa. Szczególnie w sytuacji, w której zachodzą okoliczności przewidziane w innych ustawach. Nie ma mocy bezwzględnie obowiązującej przepis, który mówi o jawności, a ustawy mają moŝliwość wyłączenia jawności posiedzenia. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe teŝ jeszcze nie zna tego wniosku i zasadne byłoby, aby radni się z nim zapoznali. Przewodniczący stwierdził, Ŝe jako członek Zarządu PGE GiEK jest przeraŝony poruszanymi przez Romana Walkowiaka sprawami. Nadmienił, Ŝe podawanie kolejnych wielkości i ujawnianie pewnych danych jest naprawdę niebezpieczne dla PGE. 12

13 Radny Roman Walkowiak stwierdził, Ŝe w trakcie dwugodzinnych obrad Klubu apelował, aby utajnić obrady i dlatego dziwi się skąd teraz zarzut, Ŝe na wokandzie mówi się o sprawach, o których wiadomo było, Ŝe będą poruszane. Radny poinformował, Ŝe wielokrotnie rozmawiał z przewodniczącym rady i sygnalizował, Ŝe będzie mowa o sprawach, które powinny być utajnione. Przewodniczący Rady Stanisław śuk potwierdził, Ŝe rzeczywiście kilkakrotnie rozmawiał z radnym, ale jako szef firmy nie odwaŝyłby się publiczne mówić o rzeczach, które mogą narazić spółkę na straty. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz zapytał, czy w przypadku utajnienia obrad będzie mógł wcześniej zabrać głos. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poinformował, Ŝe udzieli Panu Burmistrzowi głosu przed głosowaniem wniosku. Prezes PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski poinformował, Ŝe wniosek w Ŝadnym swoim elemencie nie odnosił się do argumentacji, dla której kontrargumentację przygotował Pan Roman Walkowiak. Argumentacja dotycząca zakupów, zwolnienia księgowej w trybie art. 52, ocena projektu modernizacji będzie przedmiotem innego postępowania. Stwierdził, Ŝe nie odniesie się do argumentacji, bo to jest argumentacja, która wymierzona jest wprost w interes spółki i działa na szkodę spółki. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc odczytał treść wniosku o wyłączenie jawności posiedzenia sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. /Wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/ O godzinie Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc ogłosił 5-minutową przerwę w celu uzgodnienia stanowiska i przedstawienia radnym. O godzinie wznowiono obrady. Radca prawny Ryszard Pietras: "Wysoka Rado, w pierwszej kolejności pragnę wskazać, Ŝe wniosek o wyłączenie jawności, w mojej ocenie powinien zostać złoŝony przez radnego, bowiem tylko te osoby mogą kierować wnioski do przewodniczącego rady. Jeśli chodzi o kwestię wyłączenia jawności, to tutaj jest spór. W mojej ocenie w przedmiotowej sprawie nie bardzo widzę wyłączenie jawności obrad. Przy czym pragnę wskazać na jedną rzecz. Szereg wypowiedzi radnego Romana Walkowiaka moŝe naraŝać dobre imię pracodawcy, a niewątpliwie wskazuje na ujawnianie sposobów zarządzania, organizacji oraz wykonywania usług przez spółkę PGE GiEK, której pracownikiem jest równieŝ Pan Roman Walkowiak. Z uwagi na powyŝsze poddaję te kwestie pod rozwagę rady. JeŜeli będzie wniosek o utajnienie obrad radni mogą nad tym wnioskiem dyskutować, postępując wg własnego sumienia, bowiem to rada o tym decyduje a nie prawnicy. W mojej ocenie na obecną chwilę nie widzę podstaw do wyłączenia jawności. Jawność moŝe być wyłączona, gdy nadal będą informacje, które pracodawca uzna za objęte tajemnicą ustawowo chronioną. Ewentualnie pracodawca moŝe złoŝyć wniosek o odebranie głosu radnemu, jeŝeli w tym momencie dochodzi do ujawniania danych, które mogłyby narazić pracodawcę na odszkodowanie lub odpowiedzialność karną. Wskazując na powyŝsze na obecnym etapie, nie widzę podstaw do wyłączenia jawności, jednak teoretycznie, co do wypowiedzi radnego, mogłaby się ta okoliczność pojawić". 13

14 Radny Roman Walkowiak: "PoniewaŜ prawnicy są samodzielni, samorządni to pewnie kaŝda opinia byłaby inna i zdania w tym względzie podzielone. Ja chce tylko zaznaczyć, Ŝe nie prosiłem o to, aby te zarzuty nagłaśniać. Debata publiczna została rozpoczęta w momencie, gdy rozpowszechniono informację. TeŜ uwaŝam, Ŝe powinno się chronić logo firmy". Radny Daniel Fryc: "Panie Przewodniczący, aby zaŝegnać spór o interpretację, czy zasadnym jest i czy istnieje moŝliwość prawna utajnienia tych obrad, to myślę, Ŝe zasadnym jest postawienie wniosku i taki wniosek stawiam, Ŝeby zamknąć dyskusję w tej sprawie. Dokumenty, które zostały przedłoŝone dają obraz tego, jaka idea przyświeca pracodawcy i nad tym powinniśmy procedować. Trudno będzie radnym zagłębiać się dalej w tę dokumentację, którą strona reprezentująca pracodawcę będzie chciała nam przedstawić na obalenie tez składanych przez radnego. Myślę, Ŝe tak dalekie ingerowanie w sprawy ładu korporacyjnego, w sprawy przedsiębiorstwa nie leŝą w naszej kompetencji. Nie jesteśmy równieŝ sądem pracy, aby rozstrzygać spór między pracodawcą, a pracownikiem. Powinniśmy podjąć decyzję, czy wyraŝamy zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, czy teŝ nie i w zaleŝności od wyniku tego głosowania Zarząd grupy kapitałowej będzie dalej mógł tę sprawę prowadzić wewnątrz ładu korporacyjnego. Ogromne słowa uznania dla pana prezesa za osobistą obecność, bo to ogromny ukłon do nas wszystkich. Myślę, Ŝe tak powinniśmy tę sprawę kończyć dziś, podejmując decyzję, czy wyraŝamy zgodę, czy teŝ nie w kwestii rozwiązania stosunku pracy. Od losów tego wniosku będą podejmowane decyzje w ładzie korporacyjnym, a zatem formułuję wniosek, aby zamknąć dyskusję i przejść do głosowania projektu uchwały". Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poinformował, Ŝe zanim podda wniosek pod głosowanie, to umoŝliwi zabranie głosu Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni Panu Andrzejowi Grzmielewiczowi oraz odczytanie listu złoŝonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz:" Moje doświadczenie i obowiązek sprawowania funkcji gospodarza ziemi bogatyńskiej, nakazuje mi powiedzieć kilka słów w tej sprawie, bo niewątpliwie temat dotyczy naszego terenu i jest ściśle z nim związany. Pamiętam niemalŝe wszystkie akademie w Elektrowni Turów. Na sali są obecne osoby, które sprawowały funkcje prezesów kopalni jest Pan Gnacy, Pan śuk jest Pan Walkowiak. Wiele osób z Państwa, którzy zajmują to zaszczytne miejsce na tej sali, miało okazję uczestniczyć w tych akademiach elektrownianych. Nie mam przygotowanych notatek, nie mam teŝ stenogramu wypowiedzi, ale jak sobie dobrze przypominam, to na ostatniej akademii padało bardzo wiele róŝnych słów, ale przede wszystkim były to słowa pochwalne, dziękczynne. Wiele razy mówiliśmy o tym, Ŝe Elektrownia Turów jest naszą dumą. To jest zakład pracy, w którym funkcja dyrektora sprawowana jest w sposób wzorowy. I to właśnie takie słowa pamiętam. Mówiąc o sprawach samorządowych, chciałem być moŝe zadać retoryczne pytanie. Nie oczekuję na nie odpowiedzi, bo jej nie uzyskam. To pytanie ma aspekt historyczny. Dobrym zwyczajem zawsze było to, Ŝe na terenie powiatu zgorzeleckiego, ziemi bogatyńskiej, szefowie duŝych spółek byli z tego terenu. Ostatnio dzieje się tak, Ŝe szczególnie w zakładach pomocniczych, w wyodrębnionych spółkach, stanowiska zajmują ludzie, którzy niekoniecznie związani są z ziemią bogatyńską. Coraz częściej obserwujemy na naszych ulicach samochody, które są rejestrowane pod tytułem EB i to nas boli. Wymiernie mogę powiedzieć, Ŝe jest to utrata dla budŝetu Miasta i Gminy Bogatynia około 600 tys. złotych. To trzeba powiedzieć, bo pewnie za chwilę padnie do mnie takie pytanie: dlaczego tak się stało? Takie pytania padają teŝ w kuluarach. Dyrektor Walkowiak niejednokrotnie był moim adwersarzem i niejednokrotnie prowadziliśmy spory i mieliśmy róŝne zdania w wielu 14

się projekt uchwały, to, o co Pan występował. Wnioskodawcy ustalili, przedstawili Panu porządek obrad. W tym porządku obrad brakuje zapoznania

się projekt uchwały, to, o co Pan występował. Wnioskodawcy ustalili, przedstawili Panu porządek obrad. W tym porządku obrad brakuje zapoznania Protokół Nr XLII/10 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Leoncin, która odbyła się w dniu 13 stycznia 2010 roku od godz. 13 00 do godz. 15 25 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie. Przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.00, a zakończyło o godz. 20.10. Stan członków Komisji 11 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1 Protokół Nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej w Kielcach która odbyła się w dniu 21 czerwca 2007 roku, w godz. 9.00-00.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 11.30 Godz. zamknięcia sesji: 13.10 Dnia 23 lipca 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 lutego 2008r.

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 lutego 2008r. PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 lutego 2008r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.10, zakończono o godz. 15.15. Podjęto uchwały od Nr XVIII/84/2008 do Nr XVIII/93/2008. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L/2014. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr L/2014. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr L/2014 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał. nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od 11.00 20.30 w

Bardziej szczegółowo

z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 30 stycznia 2014 r.

z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 30 stycznia 2014 r. BRM.0002.1.2014 PROTOKÓŁ Nr XLI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 30 stycznia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII / 13 Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28. listopada 2013 roku.

PROTOKÓŁ NR XLIII / 13 Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28. listopada 2013 roku. BR.0002.013.2013.AB PROTOKÓŁ NR XLIII / 13 Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28. listopada 2013 roku. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.

Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 10.50 Godz. zamknięcia sesji: 17.15 Dnia 24 września 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r.

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. XXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego IV kadencji została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo

Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały:

Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały: Protokół nr LVI/ 2010 z LVI Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, która odbyła się w dniu 16 lutego 2010 r., o godz. 17 00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 31.05.2004 r.

Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 31.05.2004 r. Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 31.05.2004 r. Protokół Nr XXVII/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 31 maja 2004 r. od godz. 9.00 do 15,45 W sesji uczestniczyli:

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo