Protokół nr XLIV/2013. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XLIV/2013. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu"

Transkrypt

1 Protokół nr XLIV/2013 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał. nr 1/, goście zaproszeni wg listy obecności /zał. nr 2/, Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska, Sekretarz Powiatu Bogusław Białoń, Radca prawny Ryszard Pietras, Dyrektor Wydziału BudŜetu i Finansów GraŜyna Trojner, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Budych, Z-ca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska Anna Demuth- Majda, Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji - Michał Kruszewski, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Artur Klecki, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Renata Andrysz, Dyrektor DPS "Jutrzenka" - Danuta Świątek, Wójt Gminy Zgorzelec - Kazimierz Janik, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia - Andrzej Grzmielewicz, mieszkańcy powiatu, przedstawiciele mediów. Przewodniczący Rady Stanisław śuk o godz otworzył XLIV sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Po powitaniu wszystkich obecnych oświadczył, Ŝe zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie pkt.4 porządku obrad o projekty uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach: d) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 2013, e) zmiany uchwały nr XXXI/228/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata , f) zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2013 rok. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe do rady powiatu wpłynęła pisemna prośba radnego Romana Walkowiaka o przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA o zajęcie przez radę powiatu stanowiska dotyczącego wyraŝenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. W związku z powyŝszym Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Romana Walkowiaka z zapytaniem, czy podtrzymuję swoją prośbę. /Pismo radnego Romana Walkowiaka stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/ Radny Roman Walkowiak poinformował, Ŝe podtrzymuje swój wniosek. Radny zwrócił się z prośbą, o umoŝliwienie mu złoŝenia wyjaśnień i zapoznania radnych ze sprawą. Radny nadmienił, Ŝe ustawodawca nie narzuca na Radę Ŝadnego ustawowego terminu, w którym naleŝy podjąć taką decyzję. ZauwaŜył, Ŝe trudno jest podejmować decyzję, gdy w grę wchodzą emocje i pośpiech. 1

2 Radny Kazimierz Słabicki zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad pkt.4 a:"podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyraŝenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Radny stwierdził, Ŝe wniosek PGE GiEK SA jest zaskoczeniem dla wszystkich radnych, a emocje towarzyszące tej sprawie nie sprzyjają podejmowaniu decyzji. Radny zaproponował, aby sprawę skierować do Komisji Rewizyjnej, która zajmie się wypracowaniem stanowiska. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc: "Wysoka Rado z racji tego, Ŝe razem ze Stanisławem Mikołajczykiem jesteśmy radnymi od początku istnienia samorządu powiatowego, chciałbym zwrócić się do dwóch stron. Ta sprawa, bowiem ma dwie strony, z jednej naszego kolegę radnego, a z drugiej strony autora wniosku. Ideą samorządu powiatu zgorzeleckiego od roku 2002 jest idea porozumień ponad podziałami, którą wypracowaliśmy z ówczesnym i obecnym przewodniczącym Panem Stanisławem śukiem. Tą umowę gwarantowaliśmy własnymi słowami. Dane słowo Stanisława śuka, dane słowo Andrzeja Tyca było gwarantem, Ŝe porozumienie ponad podziałami funkcjonowało. Pacta clara, boni amici, gdy układy są jasne są dobrzy przyjaciele. Wola porozumienia powinna przyświecać zarówno przedstawicielom PGE, jak i równieŝ naszemu koledze radnemu. Wydaje mi się, Ŝe w tym konkretnym przypadku dobrze byłoby, gdyby nastąpiła jakakolwiek próba dialogu. Z dokumentów, jakie otrzymaliśmy widać, Ŝe na razie strony rozmawiają ze sobą wyłącznie za pośrednictwem pism. Wydaje mi się, Ŝe w tym konkretnym przypadku, gdy będą mogli ze sobą rozmawiać, jak partner z partnerem, to największym depozytariuszem tego sukcesu będą mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego, bo porozumienie na tym szczeblu moŝe gwarantować nam rozwój. Znany austriacki pisarz Karl Waggerl powiedział: Kto sądzi swego bliźniego moŝe się zawsze pomylić. Kto mu przebacza nie myli się nigdy. Wydaje mi się, Ŝe w tym dialogu jest to niezmiernie potrzebne. KaŜde rozstrzygniecie, które dzisiaj zapadnie moŝe być przedmiotem długiej procedury odwoławczej, która wysiłek tych, którym powierzyliśmy losy naszego powiatu, naszego kraju, naszej energetyki, skoncentruje na zupełnie niepotrzebnych swarach zamiast skoncentrować na tym, co dla powiatu zgorzeleckiego jest niezmiernie waŝne. Stąd teŝ na koniec cytat Goethego: Dobroć serca obejmuje obszar większy aniŝeli szerokie pole sprawiedliwości. Wydaje mi się, Ŝe w tym duchu doszukiwania się sprawiedliwości ta dobroć serca, ten dialog i idea porozumienia powinna przyświecać przy rozstrzygnięciu tego trudnego problemu". Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad o pkt-y: 4d, 4e, 4 f. W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-19, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła powyŝszy wniosek. Radny Roman Walkowiak:"Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chcę o kilka zdań uzupełnić mój pisemny wniosek. Sytuacja jest dla mnie kuriozalna nawet powiedziałbym groteskowa, jak z filmu Hitchcocka. Sytuacja przypominająca czasy, które juŝ chyba dawno u nas minęły nazywane sądami kapturowymi. Chcę tym wnioskiem zdjąć z Państwa odium pewnych decyzji. Przed sesją spotkaliśmy się w mniejszej grupie tzw. miłośników klubu PO i zostały uchylone pewne decyzje. Ja chcę uniknąć tego, aby rzeczy o spółce PGE, która ma ambicje być spółką europejską, spółką najlepszą w kraju, były rozwijane na łamach mediów, wśród aparatów i kamer. Nie chcę, aby akcjonariusze tej spółki, którymi jesteście Wy Państwo, bo płacicie rachunki za energię, byli świadkami tego wydarzenia, to nie powinno mieć miejsca. UwaŜam, Ŝe mój wniosek jest pokierowany tym, aby tego typu problemy były załatwiane na poziomie PGE. Tym bardziej, Ŝe dopiero od trzech dni sformułowany jest nowy zarząd korporacji, Ŝe jest okres świąteczny, Ŝe jest duŝo emocji, Ŝe wniosek jest obarczony wielkimi 2

3 błędami. Zarzuty w nim sprecyzowane są chybione i fałszywe. Chcąc przedstawić Państwu wszystkie argumenty potrzebne byłoby kilka godzin. Nie powinno się to odbywać we fleszach tylko w gabinetach PGE, aby PGE rzeczywiście rozstrzygnęła sprawę i zastanowiła się nad formą i sposobem zarządzania jednej z najlepiej renomowanych firm w Europie. Styl zrządzania jest niegodny spółce Skarbu Państwa. Spółce, która ma tak wysokie ambicje. Proszę Państwa, ustosunkuję się do tego wniosku. ZauwaŜcie, Ŝe oskarŝenie jest jedno: dyrektor Elektrowni Turów Roman Walkowiak ujawnił elektronicznie osobom nieuprawnionym informacje poufne. Tak najogólniej brzmi wniosek, bo pozostała treść, to na okrągło cytowanie tych samych słów, albo wkładanie czegoś, co w czytających budzi wiele wątpliwości. Chodzi o to, Ŝe w spółce PGE GiEK SA w Bełchatowie doszło do ujawnienia pewnych informacji, które zostały przekazane na pocztę słuŝbową, prawdopodobnie nie tylko do mnie, ale teŝ do wielu innych. Niestety są to zarzuty, które nie mają Ŝadnych podstaw przesłanek z tej listy zarzutów nazywanej listą czarną. Mówię o tym, bo wnioskujący o rozwiązanie ze mną umowy o pracę mówi o jakiejś liście. Mam wobec tego pytanie, dlaczego wnioskujący nie przedstawił tej listy, a za to przedstawił instrukcję kancelaryjną obarczoną znakami DUS Elektrowni Turów, której nie wolno przedstawiać oraz próbuje radnych zapoznać z Zarządzeniem nr 43 wydanym w grudniu tego roku mówiącym o tym, Ŝe na poziomie GiEK SA będzie się porządkowało informacje, które są znaczące dla tej spółki. Zastanawiam się, dlaczego takie informacje wychodzą, bowiem kaŝdy dokument, który oznaczony jest do uŝytku słuŝbowego moŝe być czytany tylko przez osobę zatrudnioną w korporacji, która ma wiedzę, Ŝe nie moŝe go ujawniać. We wniosku zarzuca mi się, Ŝe udostępniłem fałszywe i nieprawdziwe zarzuty organizacjom związków zawodowych. Organizacje związkowe w całej korporacji mają prawo czytać nawet dokumenty z napisem DUS. Takich dokumentów organizacje związkowe nie dostały, a dostały ode mnie odpowiedź na bezpodstawne zarzuty, których nie dano mi wyjaśnić. Nie dano mi szansy na rozmowę, bowiem gdy dowiedziałem się, jaki w stosunku do mojej osoby jest szykowany skryty plan, popadłem w kłopoty zdrowotne. Nie spodziewałem się tego, bowiem wcześniej byłem nagradzany premiami, powoływany na lidera grupy inicjatywnej poprawy pracy Elektrowni i Kopalni Turów. Zatem nie było Ŝadnych przesłanek do mojego zwolnienia. Co tydzień prowadzone były rozmowy z GiEK SA i do tej pory nie było Ŝadnych zarzutów. W momencie, gdy z powodu choroby nie zjawiłem się na rozmowę, wycofuje mi się pełnomocnictwa. W związku z tym zwróciłem się do organizacji związkowych o ochronę. Pierwszy odpowiedział NSZZ "Solidarność". Gdy inne równieŝ odpowiedziały poinformowałem, Ŝe wybieram jeden związek, bo nie ma sensu, aby wszystkie mnie chroniły. Te zarzuty, jeszcze raz podkreślam, nie miały przesłanek dokumentów poufnych, dokumentów DUS. To taka informacja ogólna, jaki krzywdzący wniosek wpłynął do Państwa. Zastanawiam się cały czas, dlaczego nie przedstawiono czarnej listy, o której mówi się w zarzutach. W tej liście jest 26 zarzutów, Ŝaden zarzut nie jest merytorycznym zarzutem. Dyrektorowi Elektrowni Turów daje się zarzut, Ŝe w 2012 roku na wideokonferencji nie ujawnił wniosków z kontroli NIK. Informuję, Ŝe Elektrownia Turów ani w 2011 r., ani w 2012 r., ani w 2013 r. nie miała Ŝadnej kontroli NIK. Kolejny zarzut do Romana Walkowiaka, to brak staranności w umowach z Narodowym Funduszem Inwestycji Ochrony Środowiska. To jest nieprawdą, bowiem wszystkie umowy Elektrownia ma podpisane i jest w tym względzie pionierem. Mamy 254 mln z NFOŚ i jesteśmy w kraju pierwsi na liście. Zarzuty mi przedstawiane powinny być rozpatrywane na poziomie PGE, aby chronić wizerunek tej spółki. Kuriozum jest, Ŝe ten wniosek w 1/3 podkreśla, jak to doszło do ujawnienia czarnej listy zarzutów na Romana Walkowiaka. Jak to jakiś pan lub pani zdecydowali, Ŝe trzeba to ujawnić. JeŜeli takie zarzuty ktoś ujawnia, to ja nie wiem, czy w kategoriach etycznych, moralnych naleŝy takiego człowieka ukrzyŝować. Zgadzam się, Ŝe popełnił przestępstwo, Ŝe w sposób nieuprawniony wszedł na serwer, ale patrząc z punktu moralnego, to jeŝeli takie dokumenty są tam tworzone, to rzeczywiście niech to oceniają sądy. 3

4 Radnym powiatu dostarcza się komplety dokumentów na tą osobę, które są doniesieniem prokuratorskim na Romana Walkowiaka. Dołącza się dokumenty, w których flamastrem niestarannie usuwa się nazwiska, które w dziennym świetle są do odczytania. Jest to ingerencja w ustawę o ochronnie danych osobowych. JeŜeli takie błędy popełnia wnioskujący, to pytam, jakie konsekwencje w stosunku do takiego wnioskującego powinien wyciągnąć jego pracodawca. JeŜeli mnie chce się wyrzucić z firmy, strasząc mnie najpierw art. 52 potem 48, to pytam jaka waga, jakie miarkowanie problemu, jak pracodawca ma się zachować w tej sytuacji. Ujawnia się dane, gdzie ustawa jasno mówi o materiałach niejawnych, mówi o materiałach tajnych i poufnych. Przepraszam, za taki wykład, ale to dlatego, Ŝe to jest atak na moją osobę. Proszę więc jeszcze o chwilę cierpliwości. To ustawa o dokumentach niejawnych mówi o dokumentach tajnych i poufnych. W naszej organizacji nie ma dokumentów tajnych tylko poufne, które chronione są w specjalnych kancelariach, do których mają dostęp osoby posiadające certyfikat nadany przez ABW, a więc informuje się Państwa o rzeczach, które nie miały miejsca. Stąd jeszcze raz mój apel, Ŝeby te problemy załatwić w korporacji. Korporacja powinna sobie uporządkować kulturę zarządzania. Mówimy duŝo o odpowiedzialności społecznej organizacji więc trzeba ją wdroŝyć. Mówimy o etyce, o moralności, a często przy bieganiu za oszczędnościami o tym zapominamy. Jeszcze raz apeluję i proszę o poparcie mojego wniosku, aby dać sobie czas na wiele odpowiedzi w kwestiach niezrozumiałych, a dla mnie bardzo krzywdzących." Przewodniczący Rady Stanisław śuk zwrócił uwagę, Ŝe rada jest dalej na etapie zatwierdzania porządku obrad. Przewodniczący poinformował, Ŝe w momencie, gdy rada zadecyduje o omawianiu tego punktu prowadzenie przekaŝe Wiceprzewodniczącemu Rady. Następnie poprosił o zabranie głosu Prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie Pana Jacka Kaczorowskiego. Prezes PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski: "Szanowni Państwo zanim odniosę się do słów Pana Romana Walkowiaka to poinformuję, dlaczego wystąpiliśmy do rady powiatu z wnioskiem o wyraŝenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę. OtóŜ podstawą tego wnioskowania jest całkowita utrata zaufania do radnego Romana Walkowiaka pełniącego funkcję dyrektora PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów. Całkowita utrata zaufania bierze swój początek w całokształcie współpracy, ale przede wszystkim w ostatnim okresie czasu, kiedy to w dniu r. zostałem poinformowany telefonicznie przez radnego, Ŝe drogą elektroniczną otrzymał przesyłkę, której zawartość określił, jako "armatę". Poprosiłem o przesłanie tej przesyłki, w której skład wchodził dokument pt. Analiza oceny ryzyka rozwiązania umowy o pracę z radnym, projekt dokumentu wypowiadającego warunki pracy oraz lista punktów, która w ocenie pana radnego stanowi listę zarzutów. Oświadczam, Ŝe ta lista zarzutów nie jest przedmiotem wnioskowania. Czy, w którymkolwiek z dokumentów złoŝonych na radę znaleźli Państwo jakąś listę. Jest to ewidentna manipulacja słowem w odniesieniu do faktów. W tym dniu uzgodniliśmy z Panem Walkowiakiem, Ŝe celem omówienia zawartości maila w tym listy, o której pan radny mówił, spotkamy się w Bełchatowie w dniu o godz Przed godziną 11-tą tegoŝ dnia otrzymałem drogą mailową pismo z adresu mailowego asystentki pana dyrektora z informacją, Ŝe pan dyrektor jest chory i będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim i dlatego teŝ nie przyjedzie na umówione spotkanie. To spotkanie miało na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, które dotyczyły tej przesyłki, ale teŝ zasad współpracy. Dyskusje z panem dyrektorem mają czas tak długi, jak długa była konsolidacja, a dyskusje dotyczące relacji podwładny-przełoŝony trwają przynajmniej 3 lata i zaczęły się od czasu, kiedy pan dyrektor odmówił przyjęcia propozycji przejęcia kierowania Elektrownią Dolna Odra. Ciąg zdarzeń, które miały miejsce od tego czasu miały być przedmiotem pogłębionej dyskusji i wyjaśnień. Kiedy uzyskałem informację, Ŝe Pan dyrektor nie przyjedzie na spotkanie przedzwoniłem do niego, lecz telefon 4

5 milczał. Dostałem sms-em informację, Ŝe monitorowany jest pod aparaturą. Zrozumiałem to, ale na spotkaniu miał być teŝ jego zastępca. Telefon, który wykonałem do zastępcy doprowadził w konsekwencji do informacji, z której wynikało, Ŝe Pan Walkowiak razem ze swoim zastępcą przebywa w swoim gabinecie. Tak naprawdę postawił nas przed faktem dokonanym, zasłaniając się zwolnieniem, w sprawie która miała strategiczne znaczenie dla relacji przełoŝony - podwładny. Wniosek, który złoŝyliśmy na posiedzenie rady powiatu w swej argumentacji niesie podstawowy zarzut, jakim jest całkowita utrata zaufania do Pana Romana Walkowiaka w charakterze dyrektora i nie ma Ŝadnego związku z pełnieniem przez niego obowiązku radnego. Delegacja do tego zawarta jest w art. 22 ustawy o samorządzie powiatowym, w którym to jest napisane, Ŝe rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu moŝe odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeŝeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Oświadczam, Ŝe wniosek w Ŝadnym swoim elemencie nie dotyka pełnienia przez Pana Walkowiaka funkcji radnego. Ma charakter czysto wewnętrzny i dotyczy spraw wewnętrznych Polskiej Grupy Energetycznej w tym szczególnym przypadku spółki PGE GiEK SA z siedzibą w Bełchatowie i to jest właściwe forum i gremium, na którym ten wniosek będzie procedowany. Wymogi formalne i przepisy prawa wymuszają na pracodawcy wystąpienie do rady powiatu z wnioskiem o wyraŝenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę, bo taki obowiązek wynika z przywołanego przeze mnie dokumentu. Odniosę się teraz do wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego. TeŜ jestem zwolennikiem współpracy ponad podziałami. Przykładem takiego podejścia do funkcjonowania w miejscu, w którym jestem od 2009 roku, kiedy to powierzono mojemu zarządowi konsolidację obszaru wydobycia i wytwarzania w PGE, jest stan konsolidacji tego podmiotu, stan osiągniętych porozumień społecznych, umów gwarancyjnych, które zostały wynegocjowane w dialogu ze stroną społeczną z udziałem pracodawców, dyrektorów oddziałów i prezesów spółek. Ten dialog, dzisiaj tak naprawdę zabezpiecza te interesy, które kaŝdorazowo na wszystkich etapach konsolidacyjnych były potwierdzane kolejnymi dokumentami w postaci umów społecznych, umów gwarancyjnych wreszcie umów transferowych związanych z utworzeniem PGE GiEK. Dobroć serca wielokrotnie wykazywałem w relacjach z radnym Walkowiakiem, pełniącym obowiązki dyrektora i moŝe to on powie w suplemencie swojej wypowiedzi. Wracając do argumentacji pana radnego, jeszcze raz powtarzam, nasz wniosek nie dotyczy Ŝadnej listy zarzutów. Spośród związków zawodowych, do których to my wystąpiliśmy z zapytaniem, czy zechce objąć ochroną prawną pana dyrektora, twierdzącą odpowiedź otrzymaliśmy od NSZZ" Solidarność". Obecny tutaj przewodniczący związku Pan Lucjan Krysmalski podpisał się pod tą odpowiedzią twierdząco. Odnosząc się do twierdzenia, Ŝe postawione zarzuty są fałszywe, kłamliwe i niezgodne ze stanem prawnym i ze stylem zarządzania, jaki powinien obowiązywać w spółce giełdowej pytam się, w odniesieniu do których zarzutów takie stwierdzenia padły. JeŜeli mielibyśmy mówić o sądach kapturowych to nasza obecność dzisiaj u Państwa, w sposób jednoznaczny zaświadcza o tym, Ŝe chcemy postępować w zgodzie z literą prawa, chcemy postępować w sposób transparentny i oddawać to, co podstawy prawne w tym szczególnym przypadku nakazują. O tym, Ŝe mamy zamiar postępować w zgodzie z literą prawa, a dialog jest tej grupie i tej spółce przypisany, jako immanentne i podstawowe prawo, moŝe świadczyć to, Ŝe wystąpiliśmy z wnioskiem i czekamy na opinię rady i nie wykonaliśmy czynności pt. rozwiązanie umowy o pracę. JeŜeli ktoś nie rozumie funkcji dyrektora w grupie, która jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego państwa, która lokuje w swych strukturach 40% zdolności wytwórczych oraz 80% zdolności wydobywczych, która ma dzisiaj zrealizować podstawowe projekty w zakresie wytwórczości, w tym blok w Turowie i jeŝeli nie rozumie relacji przełoŝony-podwładny, relacji, które przez wiele lat budowane były na bazie dialogu, to w sposób jednoznaczny zaświadczam, Ŝe nie moŝe funkcjonować w charakterze dyrektora. Taka osoba nie moŝe być 5

6 dyrektorem takiego zakładu, takiego oddziału, poniewaŝ jego podejście do bieŝącego funkcjonowania jest działalnością, którą moŝna wprost ocenić, jako działalność na szkodę spółki. Kończąc swoje wystąpienie, podtrzymuję wniosek o wyraŝenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Romanem Walkowiakiem, poniewaŝ nie ma on związku z wykonywaniem mandatu radnego". Radny Roman Walkowiak: "Trudno ad vocem, abym się do tego nie ustosunkował. Ta wypowiedź mija się z prawdą. Proszę Państwa, podteksty ataku, który mnie zaskoczył są zgoła inne i postaram się je przybliŝyć. JeŜeli do któregoś z Państwa, którzy solidnie pracujecie, jesteście nagradzani, powoływani na liderów największych projektów, poklepywani po plecach dochodzi, Ŝe są zarzuty, to zastanawia się, jakie zarzuty mogą być sprecyzowane. Zarzuty były przygotowywane przez dłuŝszy czas, bo daty sięgały dwóch, trzech lat do tyłu. JeŜeli takie zarzuty były to, dlaczego nie było rozmów, dlaczego mnie premiowano. To mija się z prawdą. Nie chciałbym, aby ktoś z Państwa znalazł się w mojej skórze, gdy anonimowy informatyk widząc, Ŝe coś złego się dzieje, ujawnia mi zarzuty, które połoŝyłyby chyba kaŝdego. NaleŜę do osób wysportowanych, uprawiających sporty nie tylko europejskie, ale i hinduskie i wydawało mi się, Ŝe nic nie moŝe mnie złamać, ale to mnie złamało. PodwaŜa się zwolnienie lekarskie. Karta chorego, jeŝeli lekarz udostępni jest do wglądu. Po dwóch dobach pracy nad zarzutami, które miały 100 MB pojemności i po nieprzespanej nocy, miałem bez kierowcy jechać do Bełchatowa. Ciśnienie miałem tak szokujące, Ŝe lekarze powiedzieli, Ŝe wrócę w worku foliowym. W tej sytuacji chyba zrozumiałe jest, Ŝe udałem się do przychodni przy elektrowni, gdzie jestem zarejestrowany. Po dwóch godzinach kroplówki i rehabilitacji dostaję telefon od pana Prezesa, na który odpowiadam sms-em, Ŝe leŝę pod aparaturą i zadzwonię jak będę mógł. Kiedy odłączono aparaturę zadzwonił do mnie mój zastępca i prosił, abym zjawił się szybko w firmie. Przychodnia jest 500 m od firmy, więc zjawiam się ze zwolnieniem lekarskim. Zastępca komunikuje mnie, Ŝe cofnięto mi pełnomocnictwa. Nie miałem szans na wypowiedzenie się. OskarŜa się lekarzy, Ŝe manipulują zwolnieniami, a ja w Ŝyciu nie chorowałem. Nie naleŝę do osób, które przyznają się do chorób, ale ciśnienie moŝe w takiej sytuacji połoŝyć kaŝdego. Takie wypowiedzi, to jest delikatnie mówiąc mijanie się z prawdą. Co do zarzutów, to nie moŝna powiedzieć, Ŝe zarzuty nie zostały nigdzie umiejscowione. We wniosku skierowanym do wszystkich radnych napisano przecieŝ: na dzień 13 grudnia 2013 r. na godzinę 13- tą, w uzgodnieniu z Panem Walkowiakiem został wyznaczony termin jego spotkania z Zarządem Spółki celem uzyskania wyjaśnień w zakresie listy zgłaszanych wobec pracownika zastrzeŝeń. Tzw. donosiciel, przepraszam za określenie, bo nie chciałbym obraŝać autora, nazwał tą listę czarną listą. Tam nie ma dokumentów poufnych, tam nie ma dus-ów tam są informacje, które dogłębnie znają pracownicy, dozór elektrowni, szefowie związków zawodowych i więcej na kaŝdy temat mogą powiedzieć. Więc bezpodstawny zarzut. Kierowanie do radnych argumentu, Ŝe moja funkcja dyrektora nie łączy się z mandatem radnego jest minięciem się z faktem. Jestem po rozmowach z dwoma renomowanymi na Dolnym Śląsku kancelariami prawnymi. Dlaczego ja, który nigdy nie zajmowałem się polityką zgodziłem się kandydować na radnego, bo mnie poproszono, aby zbudować stabilizację rady, która wcześniej walczyła ze sobą. Zbudowaliśmy pewien konsensus i dzięki radnym uzyskujemy porozumienie. Ufam radnym, Ŝe oni są przygotowani. Druga rzecz, to radny ma obowiązek łączyć swoją funkcję z mandatem radnego, bo ma obowiązek dbać o gospodarkę, zachęcać inwestorów, dbać o miejsca pracy i przestrzegać przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Moja funkcja dyrektora łączy się z drugą zasadą. Trzy razy zysk wg amerykańskiego biznesu, a jej podstawa to rozwój, inwestycje i miejsca pracy. To nie jest tak, Ŝe menadŝer zarządzający firmą nie ma myśleć o miejscach pracy. Więc jak moŝna jednoznacznie orzekać, Ŝe funkcja dyrektora nie łączy sie z wykonywaniem mandatu radnego. Niech o tym orzekają eksperci, którym naleŝy dać czas, a tego czasu ktoś nie chce dać. 6

7 Dlaczego ten pęd, aby dzisiaj rozstrzygać w tym temacie. Tym bardziej, Ŝe padł wniosek radnego, aby trafiło to do komisji, która zgłębi temat. Skąd ten pośpiech panie prezesie, tego nie rozumiem ja i wielu radnych". Prezes Jacek Kaczorowski: "Jedno krótkie odniesienie. OtóŜ panie dyrektorze mówił pan, Ŝe otrzymywał pan premie, tylko nie dopowiedział pan jednej rzeczy, Ŝe wielokrotnie otrzymywał pan obniŝoną premię, a z jakich powodów to pan chyba doskonale wie". Radny Stanisław Goszczycki: "Patrząc na Państwa, zgromadzonych dzisiaj na sesji, to przypominają mi się sesje w Bogatyni, jak debatowaliśmy o budŝecie. Taki scenariusz bogatyński przeniósł się do powiatu. To taka mała dygresja. Wracając do tematu, to nikomu z nas nie jest łatwo, bo mamy do czynienia z uchwałą, która dotyczy bezpośrednio naszego kolegi radnego i naszego kolegi z Klubu PO. Tu juŝ było wspomniane, Ŝe dzisiaj w gronie Klubu PO spotkaliśmy się z panem prezesem i próbowaliśmy poznać argumentację, która została zawarta we wniosku. Panowie wymienili między sobą poglądy na ten temat. MoŜe rzeczywiście czasu do procedowania nad tym wnioskiem i zgłębiania tematu nie ma za duŝo. Natomiast powiem, Ŝe czas od którego wpłynął wniosek był bardzo intensywny. Te emocje i napięcia związane z tym, jak postąpić w tym temacie i jak się odnieść do przedstawionego projektu uchwały wciąŝ trwają. Po dzisiejszym Klubie słuchając, jak obaj panowie wymieniają swoje argumentacje wydaje mi się, Ŝe gdybyśmy procedowanie przesunęli nawet o kolejny miesiąc, to dla nas radnych temat jest i tak na tyle skomplikowany, Ŝe powinien być rozwiązany na poziomie PGE. My rzeczywiście nie widzieliśmy tych zarzutów, o których panowie mówią. My widzimy wniosek Spółki, który jest w związku z ustawą o samorządzie powiatowym. Naszym zadaniem nie jest rozstrzyganie, czy któryś z zarzutów jest prawdziwy, czy nie, bo według mojej oceny nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Naszym zadaniem jest rozpatrzenie tego wniosku pod kątem tego, czy rzeczywiście pracodawca chcąc rozwiązać umowę o pracę z radnym, nie łączy tego w sposób bezpośredni z wykonywaniem mandatu radnego. UwaŜam, Ŝe jako rada powinniśmy nad tym tematem debatować i procedować na dzisiejszej sesji. Mamy dzisiaj pracodawcę, mamy dzisiaj Pana Walkowiaka, który wypowiadał się juŝ na naszym Klubie. Myślę, Ŝe naszym zadaniem nie powinna być ingerencja w prawo pracodawcy do rozstania się z pracownikiem, jeŝeli nie jest to rzeczywiście związane z wykonywaniem funkcji radnego. W momencie, kiedy rada dojdzie do wniosku, Ŝe argumentacja wnioskodawcy rzeczywiście, w jakiś sposób zahacza o ten mandat, to siłą rzeczy rada powinna taki wniosek oddalić. Przeciąganie tego w czasie w naszym przypadku nic więcej nie wniesie ponad to, o czym dzisiaj będziemy mogli się dowiedzieć. Pozostałe rzeczy typu uzyskanie ewentualnego kompromisu pomiędzy Panem Romanem Walkowiakiem, a pracodawcą, czy będzie miało miejsce na poziomie samej spółki, czy na poziomie PGE tego nikt z nas nie zabrania, a wręcz kibicujemy, aby panowie się dogadali. Nasza uchwała nie jest uchwałą, w której zgadzamy się i zwalniamy radnego z pracy. My tylko wyraŝamy zgodę na takie działania pracodawcy, na które on ma swoje autonomiczne prawo. UwaŜam, Ŝe nie powinniśmy tego przekładać, bo te tematy są dla nas zbyt trudne do rozwaŝenia". Radny Roman Walkowiak: "Pan Stanisław Goszczycki sam sobie zaprzecza, bo najpierw mówi, Ŝe mało wie w temacie, a jednocześnie nie chce zgłębić tej wiedzy. Są tutaj pewne tendencyjne wypowiedzi i ja to rozumiem i szanuję, bo pana związki z pracą są jasne. Jednak zastanawiam się skąd ten pośpiech, bo pan naleŝy przecieŝ do osób bardzo kompromisowych. Tak bardzo się pan spieszy, a jednocześnie mówi pan, Ŝe w tym temacie nie mamy wiedzy. Więc uwaŝam, Ŝe powinno się zgłębić wiedzę. Dałem twarde dowody, Ŝe jest manipulacja tymi zarzutami. Zarzuty trzeba poznać, bo są dwie rzeczy. W art. 22 ustawy o samorządzie powiatowym ustawodawca jasno powiedział, Ŝe jeŝeli funkcja wykonywana z powodów 7

8 zawodowych łączy się w jakiś sposób z funkcją radnego, to ustawodawca zakazał, podkreślam z całą mocą, zakazał wydawania opinii innych, jak tylko przeciwnych i niewyraŝenia zgody na rozwiązywanie warunków pracy i płacy, jakiejkolwiek zmiany warunków. Zakazał z mocy prawa i jeŝeli rada w tym momencie, taką decyzję podejmie i nie posłucha ustawodawcy, to druga instancja z mocy prawa odrzuci to. Ustawodawca dał radzie powiatu takie prawo, Ŝe w sytuacjach wątpliwych nie ma narzuconego terminu, nie ma na to tylko 30 dni. Jest dowolny termin, aby móc zgłębić temat. Uczciwość nakazuje, Ŝe zarzuty dla wielu z nas Polaków powinny być jedne i sądy z wyrokami prawomocnymi. Wtedy jest oczywiste, a nie dzisiaj pospieszymy się i odmowa zabrania głosu, bo ktoś jest w radzie korporacyjnej. Proszę, o stronniczość i jeŝeli funkcja radnego łączy się z funkcją wykonywaną w PGE, to moŝe kaŝdy zabierający głos powie, co robi i gdzie pracuje". Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe postawi formalny wniosek o zakończenie dyskusji, bowiem rada nie przyjęła jeszcze porządku obrad, a aktualnie trwająca dyskusja dotyczy pkt. 4a porządku. Radny Stanisław Goszczycki: "Ja, oczywiście zgadzam się z Panem Romanem Walkowiakiem, który powiedział, Ŝe w swojej wypowiedzi podkreśliłem, Ŝe nie wszystko wiemy. Faktem jest, Ŝe nie znamy listy zarzutów, ale apelowałem, Ŝeby procedować dzisiaj ten punkt, bo uczestniczy w obradach pracodawca i pan radny i moŝna wymienić się poglądami. UwaŜam, Ŝe przez kolejny miesiąc nikt nic nowego do tej sprawy nie wniesie. Nie powiedziałem, Ŝeby głosować bez procedowania i dyskusji w tym temacie. Chodziło mi o to, Ŝeby skorzystać z okazji, Ŝe jest prezes spółki. Chciałbym, aby dyskusja, jaka odbyła się na Klubie przeniosła się na sesję. O tym, czy jestem w ładzie korporacyjnym, to Pan Walkowiak dobrze wie, bo był szefem mojej rady nadzorczej. Ponadto informacja, o tym, gdzie kaŝdy z radnych pracuje jest zawarta w publikowanych oświadczeniach. Proszę Państwa, tego nikt nie ukrywa, ani nikt się tego nie wstydzi". Radny Roman Walkowiak: "Nie wszyscy radni zrozumieli intencję mojego wniosku. Mój wniosek jest po to, Ŝeby wśród kamer i fleszy nie opowiadać o rzeczach, które są nieeleganckie. Radny Stanisław Goszczycki mówi, rozmawiajmy o tym. Intencja moja jest uczciwa nie rozmawiajmy o tym, bo to będzie szkodzić PGE i akcjonariuszom, co podkreślałem na Klubie. Chcę uniknąć tego, a jeŝeli to przegłosujecie, to nie będę miał wyjścia. Wtedy będą flesze i kamery i sprawa będzie na wokandach sądowych. Czy tego naprawdę chcemy? Odpowiedź pozostawiam Państwu". Przewodniczący Rady Stanisław śuk: "PoniewaŜ jestem z tzw. układu korporacyjnego, to na siłę wstrzymuję się od zabrania głosu. Jednak jestem równieŝ radnym i przewodniczącym rady. Szanowni Państwo, to co się dzieje w ostatnich dniach, ta ilość telefonów, sms-ów, to jest niesamowite obciąŝenie dla wielu radnych. Skończmy te igrzyska, bo nie wiem, ile razy będziecie Państwo mieli chęć przyjeŝdŝać, a Ŝadna komisja nic nie wyjaśni. Obradujmy dzisiaj i jeŝeli nie przyjmiemy wniosku, to będzie pkt. 4 a porządku obrad, a jak przyjmiemy wniosek, to tego punktu po prostu nie będzie. Moja prośba jest taka, aby obradować nad tym punktem dzisiaj". Następnie Przewodniczący Rady Stanisław śuk przypomniał, Ŝe radny Roman Walkowiak wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt. 4a: "Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyraŝenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Ponadto radny Kazimierz Słabicki wystąpił z dalej idącym wnioskiem, aby zdjąć ten pkt z porządku obrad i sprawę przekazać Komisji Rewizyjnej. 8

9 Przewodniczący zwrócił się do radnego Kazimierza Słabickiego z zapytaniem, czy podtrzymuje swój wniosek. Radny Kazimierz Słabicki poinformował, Ŝe podtrzymuje swój wniosek i stwierdził, Ŝe sprawa wymaga całej procedury. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek radnego Romana Walkowiaka i wniosek Kazimierza Słabickiego, aby z porządku obrad zdjąć pkt. 4a i skierować go pod obrady komisji. W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-9, przeciw-8, wstrzymujących się-1/ - Rada Powiatu nie przyjęła powyŝszego wniosku. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc nie brał udziału w głosowaniu. Radca prawny Ryszard Pietras poinformował, Ŝe wniosek nie przeszedł, bowiem nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i statutem powiatu zgorzeleckiego rada powiatu moŝe wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Następnie Przewodniczący Rady Stanisław śuk przedstawił porządek obrad rozszerzony, zgodne z przyjętym wnioskiem Zarządu, o pkt: 4d, 4e, 4f: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołów nr: XLII/2013 i XLIII/2013 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. 4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach: a) zajęcia stanowiska dotyczącego wyraŝenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, b) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, c) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata , d) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 2013, e) zmiany uchwały nr XXXI/228/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata , f) zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2013 rok. 5. Uchwalenie budŝetu powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok: a) odczytanie projektu uchwały budŝetowej, b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budŝetowej, c) odczytanie opinii komisji stałych przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji, d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały, e) dyskusja nad projektem budŝetu, f) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu, g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawy organizacyjne. 8. Zamknięcie sesji. 9

10 W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-4/ - Rada Powiatu przyjęła ww. porządek obrad. Ad. 2 Przyjęcie protokołów nr: XLII/2013 i XLIII/2013 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Wobec braku uwag do protokołów nr: XLII/2013 i XLIII/2013 Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o ich przyjęcie. W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-19, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła ww. protokoły. Ad. 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. Wobec braku uwag do sprawozdania Starosty z pracy Zarządu między sesjami Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-19, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła ww. sprawozdanie. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/. Ad. 4a. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyraŝenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe z uwagi na fakt, Ŝe jest zatrudniony w PGE GiEK SA ten punkt porządku obrad poprowadzi Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poinformował, Ŝe na ręce Przewodniczącego Rady wpłynęły pisma: Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych /zał. nr 5/ oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /zał. nr 6/ z prośbą o umoŝliwienie zabrania głosu. Odnosząc się do powyŝszych próśb, poinformował, Ŝe udzieli wnioskodawcom głosu, ale dopiero po wystąpieniach radnych. Radny Roman Walkowiak: "W związku z tym, Ŝe rada zadecydowała, Ŝe ta sprawa ma się odbywać w jupiterach telewizji i kamer, to w tej sytuacji zobowiązany jestem do tego, aby ujawnić kilka informacji i zarzuty, które pojawiły się na czarnej liście. Na pewno te przesłanki wiąŝą się z jedną rzeczą, tj. stosunkiem do Turowa. Mieszkam tutaj 30 lat i los gospodarki tej ziemi jest mi bliski. Rozumiem interes grupy PGE, a póki co jestem pracownikiem tej grupy i jako obywatel tego terenu doskonale potrafię łączyć jedną i drugą funkcję. Przesłanki tego ataku i sprefabrykowanych zarzutów, które wiąŝą się z historią wcześniej przygotowywaną zaraz przedstawię. Metody stosowane, jak powiedziałem, to nie są metody stosowane w zarzutach. Przedstawię kilka z listy zarzutów, Ŝeby przedstawić fakty. Podstawa, to są przesłanki personalne, osobowe. Tak zdjęto prezesa Wapore, prezesa Bickiego ze spółki Turowa. Takich przykładów w Polsce jest bardzo wiele. Syndrom księgowej w Bełchatowie, to w jaki sposób pozbawiła się pracy. Muszę o tym powiedzieć. Pani księgowa zwróciła uwagę, Ŝe zakupy i faktury przesyłane nie zawsze są uzasadnione i po tym bardzo szybko straciła pracę z art. 52. Straciła pracę, bo stwierdzono, Ŝe w pracy była pod wpływem alkoholu. Osoba, która to przygotowała była prawniczką, która dostała polecenie, Ŝe albo ją się wyrzuci, albo księgową. W związku z tym postanowiła spotkać się na 10

11 lunchu z księgową, gdzie wypiły lampkę wina i pani księgowa straciła pracę. Co robi teraz pani prawnik? OtóŜ teŝ nie ma pracy. Turów, jako firma, która w Polsce miała największy kontrakt na półtora miliardów dolarów, ale miała teŝ ataki, które pochodziły z Bełchatowa i od osoby pana prezesa. Doszło do przepychania się ówczesnego Prezesa Elektrowni Pana Łaskawca z Prezesem Jackiem Kaczorowskim, co odbywało się na Politechnice Wrocławskiej w czasie konferencji dotyczącej między innymi górnictwa. Świadkiem tego był Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław śuk. Mówię o tym, bo negatywne nastawienie do osób i problemów wynika właśnie z takich przesłanek. Nie jest tajemnicą, Ŝe prezesi bywają i odchodzą, ale ja po 3 miesiącach się o tym dowiadywałem. 3 lata temu, a potem 2 lata temu, gdy jakieś czarne chmury zbierały się nad Prezesem Jackiem Kaczorowskim została mi zaproponowana prezesura PGE GiEK, ale ja odmówiłem. Witanie i Ŝegnanie mnie przez pana prezesa jest wrogie, bo znalazł we mnie konkurenta. Bardzo osobiste aspekty spowodowały ciągłe uwagi do Turowa. Do tych zarzutów moŝna dokładać wiele. Pierwszym zarzutem Prezesa Jacka Kaczorowskiego jest taki, Ŝe dyrektor nic nie robi w kierunku restrukturyzacji. To z Elektrowni Turów są wzorce. Pierwsze regulaminy stworzono właśnie w Elektrowni Turów. JeŜeli chodzi o zatrudnienie to, gdy przejmowałem firmę było 2400 osób, a teraz jest Nie jest to chlubna karta, ale jak tyle mocy się wyłącza, to trzeba było to zrobić. Zarzut, Ŝe w Elektrowni nie dokonywało się restrukturyzacji, kiedy szczegółowe informacje są podawane w raportach specjalistów. Zarzuty w tej liście są takie, Ŝe wstyd mi nawet o nich mówić. Takim kolejnym zarzutem jest to, Ŝe w czasie przelewów finansowych, a mamy potęŝne przepływy finansowe, które są lokowane na kontach banków i odpowiednio oprocentowane, osoba je wykonująca popełniła błąd i Elektrownia straciła zł. Odpowiedź jest taka, Ŝe Elektrownia nie straciła nic, bowiem zł bank oddał, bo stwierdził, Ŝe miał udział w błędzie, bowiem transakcja poszła niezgodnie z procedurami. Kolejny zarzut to taki, Ŝe w Elektrowni doszło do jakiejś awarii, na jakimś łoŝysku. Komisja z udziałem pracowników Bełchatowa stwierdza, Ŝe jest to błąd wykonanego łoŝyska. Firma z Elbląga dokonuje przeglądu i stwierdza, Ŝe jest to wada projektowa. W związku z tym podpisujemy porozumienie, Ŝe do czasu pracy tego łoŝyska przeglądy serwisowe będą za darmo. Zarzut brzmi, Ŝe Walkowiak doprowadził do takiej awarii, bo był brudny olej. Zarzuty są hańbiące i jeŝeli rada wyraziła zgodę na mówienie o tym we fleszach, to jest to naraŝenie spółki na miliony strat. Teraz o awarii na Witce. Zarzut brzmi, Ŝe Roman Walkowiak nie przewidział skutków powodzi w Polsce, bo w 1998 i 2002 roku była powódź i dlatego powinno się wybudować zaporę betonową. Po powodzi w Londynie i Moskwie Ŝadna firma nie przebudowywała zapór ziemnych na betonowe. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, Ŝe korporacja występuje do komisji międzynarodowych i krajowych o zbadanie tego. Bada to równieŝ komisja sądowa, bo był wypadek śmiertelny w Radomierzycach. śadna z tych komisji nie zarzuciła Elektrowni i jej pracownikom Ŝadnych uchybień. Na tej podstawie korporacja ubiegała się o pełne odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. To ubezpieczenie jest wypłacone, jest sfinalizowane. Wszystkie koszty, które zostały poniesione, zostały wypłacone. Otrzymano pełne odszkodowanie. Czyli, co panie prezesie, pomyliliśmy się ze skierowaniem do firmy ubezpieczeniowej i zwrotem tych cięŝkich milionów? Czy to znaczy, Ŝe mamy oddać pieniądze? To wymaga rzeczywiście oceny. Oceny, Ŝe się działa na szkodę spółki po to, Ŝeby rzeczywiście nastąpił regres, a firma ubezpieczeniowa powinna odpowiedzieć na ten zarzut i wystąpić o zwrot pieniędzy. Kolejny zarzut jest taki, Ŝe wybuch w Elektrowni Turów jest wynikiem bałaganu i brudu. Ekspertyzy dwóch ośrodków naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej przesłano pół roku temu wiceprezesowi spółki, w których ujawniono rzeczywiste przyczyny wybuchu. Rzeczywistą przyczyną wybuchu jest fakt, Ŝe do Elektrowni dojechała biomasa, która nigdy nie powinna dojechać. Dojechały syntetyki. To udowodniono, Ŝe materiał był tak naładowany syntetykami, Ŝe w wyniku transportu dostaje ładunku elektrostatycznego i rozsypuje się, jak proch. Dodatkowo wydziela metan, co udowodniono w próbach laboratoryjnych i dlatego 11

12 komisje badające nie znalazły przyczyny wybuchu, bowiem świadkowie naoczni podawali, Ŝe wybuchów było kilka. Wwieziono masę wybuchową do Elektrowni Turów. W tym czasie zmieniono dostawcę. Wcześniej dostawcą była spółka Eltur Serwis, a zmieniono ją na spółkę w Bełchatowie. Przy zamianie spółki trzeba ją poinformować o procedurach. Ta masa przyszła z Ukrainy. W momencie, gdy producent dowiedział się, Ŝe jest zmiana dostawcy wygarnął z magazynu wszystko, co najgorsze. śeby podnieść kaloryczność wyrzuca się śmieci, czyli folię i materiały syntetyczne, co jest wysokokaloryczne i dostaje się pieniądze za darmo. O tym wiedzieliśmy i dlatego były wizyty z Eltur Serwis na Ukrainie i były rewizje. W sytuacji, kiedy zmienił się dostawca niestety nie wprowadzono takich procedur. To spowodowało, Ŝe doszło do dostawy biomasy do Elektrowni Turów i to spowodowało takie skutki. I znowu muszę uchylić rąbka tajemnicy. Za tą awarię Elektrownia Turów występuje do firm ubezpieczeniowych o 100% odszkodowanie i pełne koszty ubezpieczenia są zwracane. Więc jeŝeli jest zarzut, Ŝe wynikiem wybuchu był brud, to nie naleŝało kierować wniosku do firmy ubezpieczeniowej. Proszę Państwa tego typu zarzuty powinno się omawiać w PGE GiEK SA. Czy ja będę pracować w PGE w Warszawie? Zaręczam, Ŝe nie będę pracować w PGE GiEK. Mam propozycje w korporacjach prywatnych, mam propozycje w konkurencji w energetyce i to nie jest walka o moje nazwisko, to jest walka o honor wizji ludzi, którzy pracują w Turowie, którzy pracują na logo firmy. Metody tutaj stosowane są metodami zgoła sięgającymi lat 50-tych. To, Ŝe szable sobie rada policzyła, bo jest to pewne przełoŝenie i aspekt polityczny. Wiadomo, Ŝe lokalna PO opowiadała się, nie za tym układem dolnośląskim, który w tej chwili wygrał, a Roman Walkowiak wypowiedział się za tym układem i pracował, aby dokonać zmian i aby układ był transparentny". Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poinformował, Ŝe chciałby odczytać złoŝony przed chwilą przez pełnomocnika PGE GiEK SA Pana Krzysztofa Nowickiego wniosek o wyłączenie jawności posiedzenia sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Radny Roman Walkowiak przypomniał, Ŝe proponował to duŝo wcześniej, ale rada się na to nie zdecydowała. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc stwierdził, Ŝe jest to wniosek formalny i zgodnie ze statutem powinien ten wniosek poddać pod głosowanie. Radca prawny Ryszard Pietras poinformował, Ŝe obrady organów wybranych w wyborach powszechnych z mocy ustawy są jawne i brak jest podstaw prawnych do rozpoczęcia głosowania powyŝszego wniosku. Pełnomocnik PGE GiEK SA Krzysztof Nowicki poprosił o wyraŝenie zgody na zarządzenie 5- minutowej przerwy w obradach, aby pan mecenas mógł się zapoznać z argumentacją, która została przedstawiona na 7 stronach tego wniosku. Nadmienił, Ŝe pan mecenas Ryszard Piertas prezentuje jedno ze stanowisk, a stanowiska dotyczące wyłączenia jawności są przynajmniej dwa. Szczególnie w sytuacji, w której zachodzą okoliczności przewidziane w innych ustawach. Nie ma mocy bezwzględnie obowiązującej przepis, który mówi o jawności, a ustawy mają moŝliwość wyłączenia jawności posiedzenia. Przewodniczący Rady Stanisław śuk poinformował, Ŝe teŝ jeszcze nie zna tego wniosku i zasadne byłoby, aby radni się z nim zapoznali. Przewodniczący stwierdził, Ŝe jako członek Zarządu PGE GiEK jest przeraŝony poruszanymi przez Romana Walkowiaka sprawami. Nadmienił, Ŝe podawanie kolejnych wielkości i ujawnianie pewnych danych jest naprawdę niebezpieczne dla PGE. 12

13 Radny Roman Walkowiak stwierdził, Ŝe w trakcie dwugodzinnych obrad Klubu apelował, aby utajnić obrady i dlatego dziwi się skąd teraz zarzut, Ŝe na wokandzie mówi się o sprawach, o których wiadomo było, Ŝe będą poruszane. Radny poinformował, Ŝe wielokrotnie rozmawiał z przewodniczącym rady i sygnalizował, Ŝe będzie mowa o sprawach, które powinny być utajnione. Przewodniczący Rady Stanisław śuk potwierdził, Ŝe rzeczywiście kilkakrotnie rozmawiał z radnym, ale jako szef firmy nie odwaŝyłby się publiczne mówić o rzeczach, które mogą narazić spółkę na straty. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz zapytał, czy w przypadku utajnienia obrad będzie mógł wcześniej zabrać głos. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poinformował, Ŝe udzieli Panu Burmistrzowi głosu przed głosowaniem wniosku. Prezes PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski poinformował, Ŝe wniosek w Ŝadnym swoim elemencie nie odnosił się do argumentacji, dla której kontrargumentację przygotował Pan Roman Walkowiak. Argumentacja dotycząca zakupów, zwolnienia księgowej w trybie art. 52, ocena projektu modernizacji będzie przedmiotem innego postępowania. Stwierdził, Ŝe nie odniesie się do argumentacji, bo to jest argumentacja, która wymierzona jest wprost w interes spółki i działa na szkodę spółki. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc odczytał treść wniosku o wyłączenie jawności posiedzenia sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego. /Wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/ O godzinie Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc ogłosił 5-minutową przerwę w celu uzgodnienia stanowiska i przedstawienia radnym. O godzinie wznowiono obrady. Radca prawny Ryszard Pietras: "Wysoka Rado, w pierwszej kolejności pragnę wskazać, Ŝe wniosek o wyłączenie jawności, w mojej ocenie powinien zostać złoŝony przez radnego, bowiem tylko te osoby mogą kierować wnioski do przewodniczącego rady. Jeśli chodzi o kwestię wyłączenia jawności, to tutaj jest spór. W mojej ocenie w przedmiotowej sprawie nie bardzo widzę wyłączenie jawności obrad. Przy czym pragnę wskazać na jedną rzecz. Szereg wypowiedzi radnego Romana Walkowiaka moŝe naraŝać dobre imię pracodawcy, a niewątpliwie wskazuje na ujawnianie sposobów zarządzania, organizacji oraz wykonywania usług przez spółkę PGE GiEK, której pracownikiem jest równieŝ Pan Roman Walkowiak. Z uwagi na powyŝsze poddaję te kwestie pod rozwagę rady. JeŜeli będzie wniosek o utajnienie obrad radni mogą nad tym wnioskiem dyskutować, postępując wg własnego sumienia, bowiem to rada o tym decyduje a nie prawnicy. W mojej ocenie na obecną chwilę nie widzę podstaw do wyłączenia jawności. Jawność moŝe być wyłączona, gdy nadal będą informacje, które pracodawca uzna za objęte tajemnicą ustawowo chronioną. Ewentualnie pracodawca moŝe złoŝyć wniosek o odebranie głosu radnemu, jeŝeli w tym momencie dochodzi do ujawniania danych, które mogłyby narazić pracodawcę na odszkodowanie lub odpowiedzialność karną. Wskazując na powyŝsze na obecnym etapie, nie widzę podstaw do wyłączenia jawności, jednak teoretycznie, co do wypowiedzi radnego, mogłaby się ta okoliczność pojawić". 13

14 Radny Roman Walkowiak: "PoniewaŜ prawnicy są samodzielni, samorządni to pewnie kaŝda opinia byłaby inna i zdania w tym względzie podzielone. Ja chce tylko zaznaczyć, Ŝe nie prosiłem o to, aby te zarzuty nagłaśniać. Debata publiczna została rozpoczęta w momencie, gdy rozpowszechniono informację. TeŜ uwaŝam, Ŝe powinno się chronić logo firmy". Radny Daniel Fryc: "Panie Przewodniczący, aby zaŝegnać spór o interpretację, czy zasadnym jest i czy istnieje moŝliwość prawna utajnienia tych obrad, to myślę, Ŝe zasadnym jest postawienie wniosku i taki wniosek stawiam, Ŝeby zamknąć dyskusję w tej sprawie. Dokumenty, które zostały przedłoŝone dają obraz tego, jaka idea przyświeca pracodawcy i nad tym powinniśmy procedować. Trudno będzie radnym zagłębiać się dalej w tę dokumentację, którą strona reprezentująca pracodawcę będzie chciała nam przedstawić na obalenie tez składanych przez radnego. Myślę, Ŝe tak dalekie ingerowanie w sprawy ładu korporacyjnego, w sprawy przedsiębiorstwa nie leŝą w naszej kompetencji. Nie jesteśmy równieŝ sądem pracy, aby rozstrzygać spór między pracodawcą, a pracownikiem. Powinniśmy podjąć decyzję, czy wyraŝamy zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, czy teŝ nie i w zaleŝności od wyniku tego głosowania Zarząd grupy kapitałowej będzie dalej mógł tę sprawę prowadzić wewnątrz ładu korporacyjnego. Ogromne słowa uznania dla pana prezesa za osobistą obecność, bo to ogromny ukłon do nas wszystkich. Myślę, Ŝe tak powinniśmy tę sprawę kończyć dziś, podejmując decyzję, czy wyraŝamy zgodę, czy teŝ nie w kwestii rozwiązania stosunku pracy. Od losów tego wniosku będą podejmowane decyzje w ładzie korporacyjnym, a zatem formułuję wniosek, aby zamknąć dyskusję i przejść do głosowania projektu uchwały". Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poinformował, Ŝe zanim podda wniosek pod głosowanie, to umoŝliwi zabranie głosu Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni Panu Andrzejowi Grzmielewiczowi oraz odczytanie listu złoŝonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz:" Moje doświadczenie i obowiązek sprawowania funkcji gospodarza ziemi bogatyńskiej, nakazuje mi powiedzieć kilka słów w tej sprawie, bo niewątpliwie temat dotyczy naszego terenu i jest ściśle z nim związany. Pamiętam niemalŝe wszystkie akademie w Elektrowni Turów. Na sali są obecne osoby, które sprawowały funkcje prezesów kopalni jest Pan Gnacy, Pan śuk jest Pan Walkowiak. Wiele osób z Państwa, którzy zajmują to zaszczytne miejsce na tej sali, miało okazję uczestniczyć w tych akademiach elektrownianych. Nie mam przygotowanych notatek, nie mam teŝ stenogramu wypowiedzi, ale jak sobie dobrze przypominam, to na ostatniej akademii padało bardzo wiele róŝnych słów, ale przede wszystkim były to słowa pochwalne, dziękczynne. Wiele razy mówiliśmy o tym, Ŝe Elektrownia Turów jest naszą dumą. To jest zakład pracy, w którym funkcja dyrektora sprawowana jest w sposób wzorowy. I to właśnie takie słowa pamiętam. Mówiąc o sprawach samorządowych, chciałem być moŝe zadać retoryczne pytanie. Nie oczekuję na nie odpowiedzi, bo jej nie uzyskam. To pytanie ma aspekt historyczny. Dobrym zwyczajem zawsze było to, Ŝe na terenie powiatu zgorzeleckiego, ziemi bogatyńskiej, szefowie duŝych spółek byli z tego terenu. Ostatnio dzieje się tak, Ŝe szczególnie w zakładach pomocniczych, w wyodrębnionych spółkach, stanowiska zajmują ludzie, którzy niekoniecznie związani są z ziemią bogatyńską. Coraz częściej obserwujemy na naszych ulicach samochody, które są rejestrowane pod tytułem EB i to nas boli. Wymiernie mogę powiedzieć, Ŝe jest to utrata dla budŝetu Miasta i Gminy Bogatynia około 600 tys. złotych. To trzeba powiedzieć, bo pewnie za chwilę padnie do mnie takie pytanie: dlaczego tak się stało? Takie pytania padają teŝ w kuluarach. Dyrektor Walkowiak niejednokrotnie był moim adwersarzem i niejednokrotnie prowadziliśmy spory i mieliśmy róŝne zdania w wielu 14

15 kwestiach, dlaczego ja dzisiaj występuję w roli, nazwę to obrońcy dyrektora? Powiem krótko, to co było między nami wynikało z faktu, Ŝe dyrektor Walkowiak bronił Elektrowni Turów, a ja broniłem interesów miasta. To wystarcza za całkowitą odpowiedź na takie pytanie. To nie jest łatwe współpracować i dogadywać się z osobami, które zajmują tak powaŝne stanowiska w Mieście i Gminie Bogatynia. Wzajemnych kontrowersji, odmiennych zdań jest wiele. Ja zawsze stałem na stanowisku, Ŝe muszę reprezentować miasto. Spraw politycznych nie chcę dotykać, ale interesują mnie tutaj sprawy samorządowe. Na naszym terenie te dwa powaŝne zakłady nie tylko przynoszą olbrzymi dochód dla tego terenu, ale takŝe są bardzo istotnymi z punktu widzenia Dolnego Śląska. Myślę, Ŝe dyrektor Walkowiak uŝył wszelkich moŝliwości i starań, jeŝeli chodzi o budowę nowego bloku 11. To rzeczywiście dla samorządu Bogatyni jest sprawą niezwykle kluczową, stąd teŝ pomoc samorządu, jak i współpraca w tym zakresie była bardzo dynamiczna. Ze smutkiem przyjąłem fakt, Ŝe 13 grudnia 2013 roku o godzinie 13:00 (być moŝe to zbieg okoliczności, być moŝe nie) nastąpiły pewne wydarzenia. Wydaję mi się, Ŝe mamy do czynienia teŝ z aspektem psychologicznym. Niefajnie dzieje się, kiedy dwóch dorosłych męŝczyzn nie moŝe w kuluarach, między sobą wyjaśnić sobie pewnych spraw. Takie traktowanie drugiego człowieka zawsze uwaŝałem, powiem najłagodniej jak mogę, za niewłaściwe. Jeszcze dwie kwestie, które chciałbym poruszyć. W sprawie powodzi, ja spotkałem się z takim zarzutami ponad 3 lata temu i jak Państwo dokładnie wiecie wymiar sprawiedliwości, który tutaj jest jedynym, który w tych sprawach moŝe orzekać, wydaje jednoznaczną opinię. Równie dobrze moŝemy dzisiaj powiedzieć, Ŝe zniszczenia i straty w Bogatyni są winą wyłącznie Grzmielewicza, bo on doprowadził do tego, on nie przewidział, nie zorganizował w porę pomocy itd. Przeczytajcie Państwo oświadczenie prokuratora, który jednoznacznie mówi, Ŝe zjawisko było nie do przewidzenia. Odniosłem się do powodzi, bo ona równieŝ dotyczy bezpośrednio mnie. Nie moją rolą jest ocena dyrektora i ocena kogokolwiek z Państwa. Moją rolą jest troska o interesy samorządu Bogatyni, a takŝe samorządu powiatowego. Dwa razy byłem wybrany na stanowisko radnego powiatowego i dwa razy musiałem zrezygnować z mandatu ze względu na pełnioną funkcję burmistrza. Chcę powiedzieć, Ŝe moim zdaniem wszyscy radni, którzy swój mandat niosą z Bogatyni i tam zaufali im wyborcy, na pewno będą kierować się interesem samorządowym. Na tej sali nikt tego nie powiedział, ale odnoszę wraŝenie, Ŝe polityka, przepraszam za kolokwializm, polityka z Bełchatowa, systematycznie uszczupla moŝliwości ziemi zgorzeleckiej i ziemi bogatyńskiej. Ja to odczuwam w budŝecie i mogę posłuŝyć się konkretnymi sumami, o które jest uszczuplony budŝet miasta. Nie wnikam co stało się w Wapore, nie wnikam co stało sie w Transie a mówię tylko o tym, Ŝe w wyniku pewnych działań samorządy na tym terenie zostają pozbawiane wpływów. Ja rozumiem, Ŝe ład korporacyjny, Ŝe są osoby, które o tym decydują. Jednak nie rozumiem jednej rzeczy, Ŝe podejmuje się decyzje, pyta się radę powiatu, a odnoszę wraŝenie, Ŝe to właśnie ta polityka, o której nie chciałem mówić, sprawia, Ŝe wszyscy na tej sali podjęli juŝ decyzję, Ŝe wszystko jest przesądzone i załatwione. Tu nie ma o czym rozmawiać. Tu tylko ręce podnosić, koniec i kropka. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc odczytał list otwarty Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych. /List stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/. Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Daniela Fryca, aby zamknąć dyskusję w przedmiocie dotyczącym projektu uchwały. W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-1, wstrzymujących się-3/ - Rada Powiatu przyjęła powyŝszy wniosek. 15

16 Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc na podstawie 25 ust. 4 Statutu Powiatu Zgorzeleckiego wystąpił z wnioskiem o wyraŝenie zgody na poddanie przedmiotowego projektu uchwały pod głosowanie bez opinii komisji. W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-13, przeciw-2, wstrzymujących się-4/ - Rada Powiatu przyjęła powyŝszy wniosek. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poddał pod głosowanie uchwałę nr XLIV/307/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyraŝenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. W obecności 19 radnych, po przeliczeniu głosów "za", których było 9 Wiceprzewodniczący poinformował radnego Romana Walkowiaka, Ŝe głosowanie dotyczy jego interesu prawnego i w związku z tym nie powinien brać w nim udziału. Kontynuowano głosowanie i przeliczono głosy "przeciw", których było 7. W związku z zakłóceniem głosowania przez publiczność zgromadzoną na sali obrad w trakcie liczenia głosów "wstrzymujących się" i niezgodnością liczby radnych z liczbą oddanych głosów Wiceprzewodniczący zarządził reasumpcję głosowania. W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-8, przeciw-7, wstrzymujących się-4/-rada Powiatu podjęła uchwałę nr XLIV/307/2013. /Wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA o wyraŝenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Romanem Walkowiakiem oraz informacja uzupełniająca stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu, uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/. Radny Roman Walkowiak: "Kończąc tę maskaradę, muszę uszanować wolę radnych, co czynię. Ta sytuacja nakłania do refleksji, wyciągania wniosków. Chciałem podziękować tym osobom, które w sposób wyrazisty określiły się i uwaŝały, Ŝe decyzja pozwalająca na odwołanie mojej osoby jest decyzją krzywdzącą. Myślę, Ŝe kaŝdemu z Państwa będę mógł uścisnąć rękę. Pan Prezes Kaczorowski na pewno, po moim powrocie z kliniki, wręczy mi wypowiedzenie. Ja mam pomysł na Ŝycie i mam nadzieję, Ŝe mimo wszystko będę pracował w PGE. Nie mam do nikogo Ŝalu, ale odbywało to się w gabinetach liczenia szabel. Przewodniczący opowiadał o transparentności, a nie pozwolono zgłębić informacji. UwaŜam, Ŝe petycje prawne w sposób nieuprawniony były odczytywane osobom spoza rady. Nie dano szans moim prawnikom, aby zajęli stanowisko. Pewnie opinie byłyby róŝne, wiedza byłaby duŝo większa. Ubolewam, Ŝe radni nie chcieli zgłębić wiedzy w tym temacie, bowiem samorządowiec powinien być osobą, która zgłębia tematy. Cały czas twierdzę, Ŝe zabrakło tego i nie było dobrej woli. Miałem wiele telefonów od radnych, którzy wyraŝali swoje ubolewanie, ale mówili, Ŝe ich status zawodowy, powiązania rodzinne i naciski są takie, Ŝe zrobią tak, jak im się kaŝe. śałuję, Ŝe mimo wolnej Polski i pomimo wielu lat pracy nad tą wolnością, takie elementy dalej mają znaczenie, ale jestem teŝ pragmatykiem, chodzę twardo po ziemi i z tym teŝ trzeba się zderzyć, co teŝ zrobię. Dziękuję jeszcze raz tym, którzy wsparli mnie, bo wsparcie duchowe ma bardzo waŝne znaczenie. Zawiedziony jestem niektórymi osobami, którym cięŝko będzie patrzeć mi w oczy. Osobami, które zachowały się w sposób tylko im znany. Bez względu na wynik tego głosowania będziemy mieli okazje zderzyć się ze sobą na róŝnych odcinkach zawodowych, biznesowych, przyjacielskich i koleŝeńskich. W tym momencie opuszczę sesję, bo jestem na zwolnieniu chorobowym. W dalszej części obrad nie będę uczestniczył, co formalnie zgłaszam przewodniczącemu rady, aby biorąc pod uwagę emocje, jakie mi dzisiaj towarzyszyły, usprawiedliwił moją dalszą nieobecność". Obrady opuścił radny Roman Walkowiak i Sławomir Zawada. 16

17 Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc odnosząc się do uwagi radnego Romana Walkowiak, Ŝe w sposób nieuprawniony zapoznano wszystkich z dokumentami poinformował, Ŝe odczytał pisma, które dzisiaj wpłynęły na ręce przewodniczącego rady, aby umoŝliwić radnym zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami w przedmiotowej sprawie. Stwierdził, Ŝe takimi względami kierował się prowadząc sesję rady powiatu, a kaŝda ze stron miała moŝliwość wypowiedzenia swego stanowiska. Prezes PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski: "Chciałem Państwu podziękować za dzisiejsze posiedzenie, które w sposób jednoznaczny pokazuje, na jakim poziomie jest polska demokracja. Chylę czoła przed Państwem, Ŝe ta dyskusja, która momentami miała charakter bardzo emocjonalny, była jednocześnie merytoryczna. Zapewniam Państwa, Ŝe dalsze procedowanie wniosku dotyczącego radnego Romana Walkowiaka będzie prowadzone w zgodzie z literą prawa i ładem korporacyjnym w naszej spółce. Dziękuję jeszcze raz za dyskusję. Na kaŝde Państwa wezwanie stawię się, jeŝeli rzecz będzie dotyczyła spraw istotnych dla powiatu, regionu, kompleksu paliwowo-energetycznego, który leŝy mi na sercu nie mniej niŝ Bełchatów, o czym zapewniam Państwa". Ad. 4b. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poinformował, Ŝe skarga była wnikliwie rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną. Komisja w trakcie posiedzenia zapoznała się z zarzutami skarŝącej oraz wyjaśnieniami dyrektora szkoły i uznała skargę za bezzasadną. Członek Zarządu Mirosław Sochoń przypomniał, Ŝe sprawa dotycząca wypowiedzenia umowy o pracę toczy się w sądzie i zapytał Starostę, czy zapadły juŝ jakieś decyzje. Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe nie zapadł jeszcze wyrok w tej sprawie. Pierwsza rozprawa była we wrześniu. Teraz została wyznaczona kolejna rozprawa, która odbędzie się w lutym i trudno jest powiedzieć, kiedy sąd podejmie decyzję. Wobec braku innych uwag Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poddał pod głosowanie uchwałę nr XLIV/308/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-1/ - Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XLIV/308/2013. /Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/. Ad. 4c. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poinformował, Ŝe ww. projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej pozytywną opinię. Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc poddał pod głosowanie uchwałę nr XLIV/309/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata

18 W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-14, przeciw-0, wstrzymujących się-1/. W związku z niezgodnością ilości radnych biorących udział w głosowaniu, a liczbą oddanych głosów Wiceprzewodniczący zarządził reasumpcję głosowania. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-1/-rada Powiatu podjęła uchwałę nr XLIV/309/2013. /Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/. O godz prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Rady Stanisław śuk. Ad. 4d. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego Przewodniczący Rady Stanisław śuk na podstawie 25 ust. 4 Statutu Powiatu Zgorzeleckiego wystąpił z wnioskiem o wyraŝenie zgody na poddanie przedmiotowego projektu uchwały pod głosowanie bez opinii komisji. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu przyjęła powyŝszy wniosek. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr XLIV/310/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/310/2013. /Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/. Ad. 4e Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/228/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata Przewodniczący Rady Stanisław śuk na podstawie 25 ust. 4 Statutu Powiatu Zgorzeleckiego wystąpił z wnioskiem o wyraŝenie zgody na poddanie przedmiotowego projektu uchwały pod głosowanie bez opinii komisji. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-1/ - Rada Powiatu przyjęła powyŝszy wniosek. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr XLIV/311/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/228/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-1/ - Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XLIV/311/2013. /Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/. Ad. 4f. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2013 rok. 18

19 Przewodniczący Rady Stanisław śuk na podstawie 25 ust. 4 Statutu Powiatu Zgorzeleckiego wystąpił z wnioskiem o wyraŝenie zgody na poddanie przedmiotowego projektu uchwały pod głosowanie bez opinii komisji. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu przyjęła powyŝszy wniosek. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław śuk poddał pod głosowanie uchwałę nr XLIV/312/2013 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budŝecie powiatu zgorzeleckiego na 2013 rok. W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/312/2013. /Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/. Ad. 5. Uchwalenie budŝetu powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok. O godz Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w obradach. O godz wznowiono obrady. Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Frelich odczytał uchwałę Nr I/341/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłoŝonym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu zgorzeleckiego na 2014 rok. /Kserokopia opinii stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/. Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu przedstawili opinie w sprawie projektu budŝetu powiatu na 2014 rok. W kolejności wystąpili: Marek Kurzyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Eleonora Kozieł - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta, Wiesław Frelich - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Stanisław Goszczycki - Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska. Wszystkie komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt budŝetu na 2014 rok. Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały budŝetowej na 2014 rok. /Autopoprawka stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/. Radny Kazimierz Słabicki stwierdził, Ŝe dokładnie przeanalizował budŝet na 2014 rok i ubolewa, Ŝe nie znalazł w nim, ani jednego zadania, które miałoby być zrealizowane na terenie gminy Zgorzelec. Starosta Artur Bieliński stwierdził, Ŝe wierzy, Ŝe radny dokładnie przeanalizował budŝet, ale zapewne umknęła mu inwestycja Tylice-Sulików, gdzie 1/2 drogi przebiega przez gminę Zgorzelec, a jej wartość wynosi ok. 5 mln złotych. Starosta nadmienił, Ŝe co prawda zapis 19

20 dotyczący tej inwestycji jest juŝ trzeci rok, ale wreszcie udało się powiatowi uzyskać decyzję środowiskową i do 31 marca jest czas na zebranie wszystkich dokumentów. Członek Zarządu Mirosław Celuch stwierdził, Ŝe przez 3 lata, ani razu nie otrzymał telefonu od wójta, aby wnioskować do Zarządu w jakiejś sprawie. Poinformował, Ŝe wszystkie jego wnioski, które związane są z miejscowością Jerzmanki traktowane są jako zło konieczne. Sytuacja niektórych członków Zarządu jest niedwuznaczna jeŝeli chodzi o gminę Zgorzelec. Radny Kazimierz Słabicki przypomniał, Ŝe równieŝ przez trzy lata była wprowadzana inwestycja w Gozdaninie. Radny zapytał, czy mieszkańcom tej wsi nie naleŝy się, na zakończenie kadencji, zrobienie 100 metrów tej fatalnej drogi. Radny podziękował Staroście, za wykonanie po trzech latach przepustu na drodze w Koźlicach. Przewodniczący Rady Stanisław śuk stwierdził, Ŝe budŝet nigdy nie był doskonały. Ilość potrzeb inwestycyjnych jest tak wielka, Ŝe chcąc je wszystkie zrealizować, potrzeba byłoby ogromnych nakładów finansowych. Wszystkie samorządy mają te same dylematy i borykają się z niewystarczającą ilością środków. Przewodniczący nadmienił, Ŝe powierza się coraz więcej kompetencji, a przekazuje coraz mniej pieniędzy. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Tyc: "Bilans sporządzony jest na zero, co jest ambitnym zamierzeniem i naleŝy trzymać kciuki, aby tak się stało. BudŜet jest bardzo ambitny, jeŝeli chodzi o poziom wydatków inwestycyjnych, który sięga 20% całego budŝetu. 20 mln zł na wydatki inwestycyjne, to kwota, za którą moŝna zrobić bardzo wiele dobrego. W swoich przedsięwzięciach inwestycyjnych dotyka on bardzo istotnych dziedzin naszego Ŝycia. Dotyka bardzo waŝnej dziedziny, jaką jest pomoc społeczna. Niepokojące jest jedynie to, Ŝe zakres tych wydatków opiera się na wpływach ze sprzedaŝy składników majątkowych i dotacji z programów europejskich. Są to więc decyzje, które nie w pełni zaleŝą od nas. Do tej pory skala naszych osiągnięć dotyczących sprzedaŝy składników majątkowych nie spełniała załoŝeń budŝetowych. W sytuacji, gdy jest bardzo duŝa konkurencja w pozyskiwaniu środków unijnych, trzeba trzymać kciuki za tym, aby nasze projekty były bardzo dobrze przygotowywane, by były najlepsze, bo tylko najlepsze mogą odnieść sukces. Niepokoi skala wydatków przeznaczonych na oświatę. Mamy spadek subwencji o ok.1,5 mln złotych, a juŝ w tym roku ledwo dopinaliśmy budŝet oświatowy. Myślę, Ŝe ten kierunek, który Pan Starosta zaproponował, wdroŝenie bonu oświatowego, jest powrotem tego, co kiedyś proponował radny Bogdan Gnacy, odpowiedzialny w I kadencji za oświatę. Lansował wprowadzenie bonu oświatowego do zasad finansowania oświaty, ale wówczas nie uzyskał akceptacji dla swojego pomysłu. W tej chwili jest to realizowane, z coraz lepszym efektem dla wyniku finansowego. Nie wiem, czy ma to równieŝ wpływ na poziom nauczania, ale znając zaangaŝowanie naszej kadry pedagogicznej, myślę, Ŝe tak. Boję się, Ŝe spadek subwencji oświatowej moŝe w sposób niekorzystny odbić się na prowadzeniu bieŝącej działalności związanej z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Reasumując, wydaje mi się, Ŝe ten budŝet ma szansę połączyć nas ponownie, po tym rozwarstwieniu, które nastąpiło 1,5 godz. temu. Jesteśmy odpowiedzialni za realizację tego budŝetu. Proszę Państwa, aby przyjąć ten budŝet i trzymać kciuki za jego pełną realizację". Radny Stanisław Goszczycki przypomniał, Ŝe w zeszłym roku przy uchwalaniu budŝetu była mowa o utworzeniu w Bogatyni 4 domów dziecka. W budŝecie na 2014 rok pojawiła się kwota 3 mln zł na budowę placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Boh. II Armii WP w Zgorzelcu. Radny zapytał Starostę, jak powyŝszy zapis ma się do obietnic z zeszłego roku. 20

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa.

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa. Projekt Protokół nr XXXVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dnia 11 grudnia 2012 r. 1. Otwarcie.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Br.0012.41.2013 Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w godzinach 15 00-15 50 w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XLI/05

P r o t o k ó ł Nr XLI/05 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr XLI/05 z XLI - szej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 7 października 2005 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty przez Zjazd PSRP 6 marca 2010 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Sesje i posiedzenia Zjazd Parlamentu Studentów RP, zwany

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 18/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 9 września 2015 roku

Protokół Nr 18/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 9 września 2015 roku Br.0012.5.15.2015 Protokół Nr 18/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 9 września 2015 roku Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w godzinach 15 00-15 26 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej ORZEŁ Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej ORZEŁ Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej ORZEŁ Spółka Akcyjna I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. 2. Obsługę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu.

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu. Protokół nr 01/01/2004 Z posiedzenia Komisji Doraźnej do Prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Gdańska na lata 2005-2009 w dniu 9 listopada 2004 roku o godz. 8.15 w sali 003 Nowego Ratusza w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BOA Spółka Akcyjna Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Rada, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu BOA S.A. ( Spółka"), uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU Uchwała nr 15/41/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 lipca 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG BRM.0012.8.13.2011.MG Protokół 13/2011 z posiedzenia Komisji Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 07.09.2011r. (godz. 15:15-18:40) Posiedzenie komisji odbyło się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r.

Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r. Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r. Ad.1 Otwarcie obrad stwierdzenie quorum. Przewodnicząca Rady B.Karczewska powitała radnych, przedstawiciela Zarządu w osobie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ... 2 ROZDZIAŁ 3. PORZĄDEK OBRAD

Bardziej szczegółowo

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę.

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę. Protokół IX/2015 z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 08 kwietnia 2015 r. godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu Rozdział I Postanowienia ogólne &1 Niniejszy Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności. &2 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BPI BANK POLSKICH INWESTYCJI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BPI BANK POLSKICH INWESTYCJI S.A. BPI BANK POLSKICH INWESTYCJI S.A. Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/04/2013 z dn. 25.04.2013 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE (1) Niniejszy Regulamin Zarządu spółki BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.,

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Cieśla.

Protokół Nr 12/15. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Cieśla. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 14.12.2015r. o godz.14.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej listy obecności. Komisję

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Załącznik do Uchwały nr 3 WZC SAW IIA Polska z dnia 22 stycznia 2005 roku IIA Polska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35 z dnia 21-08-2017 REGULAMIN Rady Nadzorczej RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu (Jednolity tekst po zmianie dokonanej Uchwałą Nr 35/2017 Rady Nadzorczej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 12 00 do godziny 12 32. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna, zwaną dalej Spółką z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 27/VIII/2014 z dnia 18.10.2014r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

W A RSZAWA CZERWCA 2008 R.

W A RSZAWA CZERWCA 2008 R. Z a ł ą c z n i k d o u c h w a ł y n r 5 / 0 8 V I I K r a j o w e g o Z j a z d u z d n i a 2 0 c z e r w c a 2 0 0 8 r. R E G U L A M I N V I I K R A J O W E G O Z J A Z D U S P R A W O Z D A W C Z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY JEJ KOMITETÓW ORAZ OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ MERCOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA 16.10.2017 R. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo