Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 8 (10) Sierpieñ 2009 NAJLEPSZE DACHY regionalny przedstawiciel ISSN gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Miechów na kredyt? gazeta bezp³atna BLACHY STALOWE I ALUMINIOWE sk³ad fabryczny: OLKUSZ ul. Gwarków 1A tel.: (032) oddzia³: Miechów ul. Rac³awicka Œwiatowy kryzys powoli poch³ania swoje ofiary. Dopóki by³ za Oceanem spaliœmy spokojnie, chocia ka dy zdrowo myœl¹cy cz³owiek wiedzia³, e wreszcie dotrze do Europy. Zapewnienia rz¹du, e kryzys nas nie dotyczy da³y œmia³oœæ, by inwestowaæ nie ogl¹daj¹c siê na upadaj¹ce amerykañskie giganty. I choæ banki - jako pierwsze - pod koniec ubieg³ego roku wpad³y w pop³och, dozuj¹c kredyty inwestycyjne, to kredytobiorcy, tacy jak samorz¹dy, by³y dla nich wiarygodnym partnerem. One szybko korzysta³y z dobrodziejstwa kredytowego ruszaj¹c z powa nymi inwestycjami na: drogi, mosty, obiekty kulturalne, sportowe, czy oœwiatowe. Oczy mieszkañców cieszy³y prace budowlane, które z pocz¹tkiem roku ruszy³y pe³n¹ par¹. Oddawane inwes- tycje dawa³y pewnoœæ, e w gminie dobrze siê dzieje, a oddane w wyborach g³osy nie posz³y na marne. Przypomina to niestety z³ote Gierkowskie lata, które do dziœ maj¹ swoich... zwolenników. To nic, e zaci¹gniête wówczas kredyty Polska sp³aca³a dziesi¹tki lat, popadaj¹c w g³êboki kryzys (który musia³ wreszcie nast¹piæ), bowiem to co wówczas wybudowano da³o posmak postêpu cywilizacyjnego tym, którzy z tego skorzystali. Krytyk¹ zajêli siê jedynie ci nie obdarowani i z wyobraÿni¹. Nie bez powodu przywo³a³am tamte czasy. Taka refleksja musia³a siê pojawiæ po lekturze gminnych og³oszeñ o przetargach, w tym o przetargu z dnia 10 sierpnia br. dotycz¹cym: Udzielenia kredytu d³ugoterminowego w kwocie ,00 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w dochodach bud etu 2009r oraz sp³atê» dokoñczenie na str. 2 F.H.U. BYCZEK Miechów, Pl. Koœciuszki 7, pok. nr 14 tel./fax kom , TAURUS Sp.J. STACJA PALIW, ul. Rac³awicka 24 BIURO: Miechów, Pl. Koœciuszki 7, pok. nr 14 tel./fax kom Sprzeda Paliw P³ynnych i Oleju Opa³owego ATRAKCYJNE CENY GWARANCJA JAKOŒCI TOWARU SPRZEDA PALIW I TRANSPORT 24h/DOBÊ BANK Zapraszamy do Centrum Kredytowego Agencje: Miechów ul. Pi³sudskiego 2 Pl. Koœciuszki Wolbrom ul. Rynek 2 tel SprawdŸ nasz¹ ofertê: kredyt gotówkowy kredyt konsolidacyjny kredyt samochodowy sp³ata rat LUKAS Banku Miechów, ul. Pi³sudskiego 7 (dawna ul. Krakowska, obok sklepu miêsnego Kurczak) czynne: pon- pt Miechowskie biuro podró y C&C.pl oferuje: - sprzeda biletów lotniczych (tanie linie i po³¹czenia rejsowe) - sprzeda biletów autobusowych komunikacji miêdzynarodowej - zakup ubezpieczeñ turystycznych w tym karty Euro26 oraz ISC Telefony Informacyjne: lub w godzinach: od poniedzia³ku do pi¹tku UWAGA: Wszystkie bilety dostarczamy do domu klienta na terenie miasta Miechów i powiatu ego! SPRAWD CZY JESTEŒMY NAJLEPSI! MAKIJA E Magdalena Bucka Fitness Klub Aerobik, si³ownia, sauna fiñska, sauna infrared, jakuzzi, indywidualne treningi, porady medyczne, propozycje ywieniowe PROFESJONALNA OBS UGA MIECHÓW, ul. Mickiewicza 3 tel Czynne: pn-pt Kosmetyki do opalania Najnowoczeœniejsze urz¹dzenia z bryz¹ Aqua fresh Super turbo, klimatyzacja Najnowsze modele gadaj¹cych ³ó ek czekaj¹ na Pañstwa ZADZWOÑ I UMÓW SIÊ JU TERAZ, PROMOCYJNE CENY! ZAPRASZAMY DO NASZEGO STUDIA MIECHÓW, ul. Rac³awicka 21 tel Czynne: pn-pt 9-21 i d³u ej sob 9-15

2 2 Sierpieñ 2009 Nr 8 MIECHÓW KRAKOWSKI BANK SPÓ DZIELCZY Bank godny zaufania od ponad 100 lat SZUKASZ KREDYTU DLA SIEBIE? KREDYT HIPOTECZNY KONSUMPCYJNY NA DOWOLNY CEL OD 10,20 % OKRES SP ATY DO 15 LAT KWOTA DO 600 TYS.Z KREDYT SPÓ DZIELCZY BEZ PORÊCZYCIELI OD 9,90 % OKRES SP ATY DO 3 LAT KWOTA DO 8 TYS.Z KREDYT OKAZJONALNY REMONT OD 10,00 % OKRES SP ATY DO 5 LAT KWOTA DO 25 TYS.Z KREDYT EKSPRES BEZ PORÊCZYCIELI, GOTÓWKA OD RÊKI OD 11,50 % OKRES SP ATY DO 2 LAT KWOTA DO 3 TYS.Z KREDYT TÊCZA OD 10,90 % OKRES SP ATY DO 10 LAT KWOTA DO 500 TYS.Z SZUKASZ LOKATY DLA SIEBIE? NOWOŒÆ!!! LOKATA NA 9 MIESIÊCY 5,00 % (sta³e oprocentowanie) SZUKASZ RACHUNKU DLA SIEBIE? TYLKO TERAZ OP ATA ZA ROR 3 z³ miesiêcznie PONADTO W OFERCIE : ATRAKCYJNE LOKATY I RACHUNKI WALUTOWE (EURO, USD) ZAP AÆ SZYBKO I TANIO SWOJE RACHUNKI!!! PZU S.A.- 0 Z TP S.A. 1,50 Z ENERGIA 2 Z POZOSTA E 3 Z ( czynsze, raty kredytowe, ubezpieczenia, telefony komórkowe ) PROMOCJA TYLKO TERAZ DO WSZYSTKICH RACHUNKÓW (FIRMOWE, ROLNICZE, ROR / ROR-STUDENT), OFERUJEMY BEZP ATNIE: KARTY VISA, BANKOWOŒÆ INTERNETOW, SMS-BANKING Miechów na kredyt? dalszy ci¹g ze str. 1» wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po yczek. Skóra cierpnie na myœl, co bêdzie gdy Gmina Miechów tego kredytu nie dostanie (bo jest to ju drugie og³oszenie przetargowe) i gdy... ten kredyt otrzyma. Liczyæ nale y, e do kasy UMiG w Miechowie pop³yn¹ pieni¹dze z innych Ÿróde³ - choæby z powiatu, UE, czy rz¹du - i dziurê bud etow¹ szybko siê zasypie, bowiem, jak informuje rzecznik ego Starostwa Powiatowego: pod koniec lipca br. podpisano umowê pomiêdzy Zarz¹dem Województwa Ma³opolskiego, a Powiatem Miechowskim na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych pn.,,udro nienie systemu komuni-kacyjnego Powiatu Miechowskiego" w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt otrzyma³ dofinansowanie w kwocie z³, co umo liwi przebudowê drogi relacji Jelcza- Podmiejska Wola na odcinku o d³ugoœci 13,7 km (prace zosta³y roz³o one na 2 lata) oraz modernizacjê powiatowego szlaku komunikacyjnego na odcinku Ksi¹ Wielki-Ksi¹ Ma³y- Zaryszyn do granicy powiatu. W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowanych: 24 km dróg powiatowych, ponad 2 km chodników, 43 km poboczy, 3 mosty, kilka zatok autobusowych i przejœcia dla pieszych. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi z³, a wk³ad w³asny samorz¹du to kwota z³. Przegl¹daj¹c historiê rozstrzygniêtych przetargów doliczy³am siê wydatków rzêdu 6 mln z³otych tylko od marca 2009 roku, dlatego poni ej publikujemy na co zosta³y przeznaczone i kto by³ ich wykonawc¹ - maj¹c nadziejê, e ca³a wydatkowana suma posiada gwarancje trwa³oœci i jakoœci wykonanych inwestycji, które przez d³ugie lata bêd¹ s³u yæ mieszkañcom. (en) TRAF NAJLEPSZ OFERTÊ NA RYNKU TYLKO TERAZ KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT ZA DARMO ZE SP AT ODSETEK ODROCZON NAWET DO 55 DNI!!! ODDZIA W MIECHOWIE MIECHÓW, RYNEK 16 tel. (041) , FAX (041) ZAPRASZAMY OD PONIEDZIA KU DO PI TKU W GODZ FILIA W MIECHOWIE MIECHÓW, ul. SIENKIEWICZA 27 tel ZAPRASZAMY OD PONIEDZIA KU DO PI TKU W GODZ Projekt sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Miechowie. Foto z arch. Starostwa Powiatowego w Miechowie.

3 Sierpieñ 2009 Nr 8 3 certyfikatyenergetyczne.com certyfikaty energetycnze budynkw œwiadectwa audyty doradztwo Rafa³ GwoŸdziowski tel. (0) DZIA REKLAMY ZADZWOÑ tel MIECHÓW OGRODZENIA Transport! MONTA! Kto nam to robi? Œ rodek lipca, temperatura powietrza dochodzi do 32 stopni w cieniu nie ma czym oddychaæ. Ka dy, kto w taki dzieñ pracuje, wie, e najlepszym lekarstwem by³by wyjazd daleko za miasto, byle dalej od rozgrzanych murów. Szczêœliwi ci, którzy w³aœnie campingiem mijaj¹ mnie na drodze tym to dobrze, pewnie jad¹ na wakacje - pomyœla³am. Jadê tu za nimi i nagle spostrzegam, e camping niebezpiecznie siê rozko³ysa³, wje d aj¹c w dziurê, z której ciemna maÿ oblepi³a siê na jego kole, rozmazuj¹c sw¹ zawartoœæ na szosie, resztê wciskaj¹c w bie nik opony sun¹cej po drodze. Szczêœliwie zd¹ y³am omin¹æ feraln¹ dziurê, wypatroszon¹ w³aœnie z rozpuszczonej w upale smo³y. Spojrza³am szybko za siebie, by upewniæ siê, czy reszta asfaltu nie sunie za mn¹. Nie! To by³a tylko tzw. ³ata, która uwolniwszy siê, ods³oni³a star¹ poczciw¹ dziurê, zapewne niedawno zakryt¹ w¹tpliwej jakoœci surowcem. Takich asfaltowych ka³u by³o na olkuskich drogach niestety zbyt wiele. Zastanowi³ mnie fakt, dlaczego w taki upa³ je d ¹ samochody ciê arowe, TIR-y, autobusy? Przecie to morderstwo dla naszych marnych, reanimowanych tanimi surowcami dróg, które w upalne dni przypominaj¹ ksiê ycowy krajobraz pe³en wrz¹cych kraterów, dziur i wzniesieñ. Remonty dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych wykonuj¹ firmy, które startuj¹c w przetargu, oferuj¹ najkorzystniejsz¹ BETONOWE - bardzo du y wybór ponad 50 wzorów STALOWE - ozdobne, ocynkowane w niskich cenach DREWNIANE BRAMY i FURTKI Firma "Grawital" - Olkusz, Witeradów 104, tel./fax /032/ ofertê cenow¹ czytaj: najtañsz¹. One szybko i ochoczo w stare dziury lej¹ emulsjê asfaltow¹, nie gwarantuj¹c d³ugiej ywotnoœci zastosowanych przy remoncie materia³ów. Tak sobie myœlê - fachowcy ju wówczas musz¹ wiedzieæ, e podczas takich jak ten upa³ów, emulsja roztopi siê i zostanie wyp³ukana przez przeje d aj¹ce auta. No, ale potem znów bêdzie... przetarg i nowe pieni¹dze. Burmistrz dokona uroczystego odbioru robót, które œwie o oddane uciesz¹ oczy mieszkañców wdziêcznych w³adzom samorz¹dowym za ten dar. Niejeden Kowalski - widz¹c jak szybko wyremontowana (dopiero co) droga, wraca do poprzedniego - marnego stanu - zastanowi siê dlaczego nikt za to marnotrawstwo nie ponosi odpowiedzialnoœci. Przecie taki remont kosztowa³ grube pieni¹dze wydane z kasy gminy. A Gmina, to samorz¹d, a samorz¹d, to przecie my! To z naszych pieniêdzy wyremontowano niedawno tê drogê, a ju bêdziemy musieli p³aciæ za to samo znów, i znów - bez koñca. No, pod warunkiem, e gmina uzbiera na ten cel pieni¹dze. Bo ile razy mo na wyci¹gaæ z kasy pieni¹dze na ten sam cel? Ktoœ m¹dry powiedzia³: co drogie, to tanie szkoda, e nie ka dy tê m¹droœæ zna. I dopóki przetargi wygrywaæ bêd¹ wykonawcy najtañsi, dopóty nasze drogi bêd¹ siê odkszta³ca³y i... odje d a³y wraz z ich u ytkownikami na... oponach. (en) reklama w G OSIE MIECHOWSKIM jest skuteczna i niedroga Getin Bank SA Wolbrom ul. Krakowska 24 tel MIECHÓW, UL. Sobieskiego 2A tel wystarczy wejœæ Zapraszamy! kredyt gotówkowy do z³ na 84 m-ce prosta po yczka wysokie kwoty bez zgody Wspó³ma³ onka do z³ na 36 m-cy kredyt konsolidacyjny do z³ na 84 m-ce OFERTA PROMOCYJNA KREDYT GOTÓWKOWY do z³ oprocentowanie od 8,4% do 11,9% na 84 m-ce DODATKOWO W OFERCIE RACHUNKI OSZCZÊDNOŒCIOWE ROR ORAZ LOKATY TERMINOWE PROSTO I WYGODNIE czynne: pon.-pt folinia: Op³ata jak za po³¹czenie lokalnie wed³ug taryfy operatora Marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej W dniu 7 sierpnia br., dla uhonorowania wydarzeñ z 1914 roku, do Miechowa wkroczyli symboliczni u- czestnicy 44. marszu szlakiem I. Kompanii Kadrowej wraz z Krakowskim Szwadronem U³anów. Komendant marszu - Prezes Zwi¹zku Pi³sudczyków Jan Józef Kasprzyk odczyta³ s³ynny manifest Józefa Pi³sudskiego wyg³oszony w 1914 roku podczas pamiêtnego przemarszu Kompanii, a tak e w 95. rocznicê Czynu Legionowego i 20 rocznicê za³o enia Zwi¹zku Pi³sudczyków. Patronat nad Marszem objêli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski oraz ostatni Prezydent II. Rzeczypospolitej - Ryszard Kaczorowski. W Rynku uczestników marszu powita³ burmistrz miasta oraz t³umnie przybyli mieszkañcy. Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych z³o yli kwiaty pod pomnikiem z Or³em. Sekcjê Reprezentacyjn¹ Krakowskiego Szwadronu U³anów im. Józefa Pi³sudskiego reprezentowali: Prowadz¹cy Szwadron Rotmistrz Henryk Bugajski na koniu imieniem Premier, córka Rotmistrza Ewelina Bugajska na koniu Herenda, Rotmistrz Janusz Kalukin na koniu Harfa, Przemys³aw Pi¹ty na koniu Max, Sebastian Lewicki na koniu Basia. W roli sztandarowego wyst¹pi³ Podchor¹ y Janusz Patyna na koniu Arbo. Po oficjalnych uroczystoœciach uczestnicy marszu zwiedzili miechowsk¹ Bazylikê Grobu Bo ego. W Amfiteatrze MDK uczestnicy uroczystoœci zobaczyli wystêp ukraiñskiej grupy Perlina z Wo³oczysk. Historia: 6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Pi³sudskiego wyruszy³a z krakowskich Oleandrów I. Kompania Kadrowa "Kadrówka". O godz o³nierze "Kadrówki" obalili s³upy graniczne pañstw zaborczych w Micha³owicach i po wyzwoleniu S³omnik, Miechowa, Jêdrzejowa i Chêcin z r¹k rosyjskich dotarli 12 sierpnia do Kielc. I Kadrowa by³a pierwszym od zakoñczenia powstania styczniowego regularnym oddzia³em armii polskiej. Da³a ona pocz¹tek Legionom Polskim, które swym wysi³kiem zbrojnym w latach I. wojny œwiatowej, przyczyni³y siê do odzyskania niepodleg³oœci w 1918 roku. W 1924 roku dla uczczenia rocznicy wymarszu "Kadrówki", z inicjatywy by³ych legionistów, ustanowiono Marsz Szlakiem I. Kompanii Kadrowej. Odbywa³ siê on nieprzerwanie a do 1939 roku i by³ najwiêkszym tego typu przedsiêwziêciem w Polsce. Bra³a w nim udzia³ m³odzie zrzeszona w Zwi¹zku Strzeleckim oraz o³nierze Wojska Polskiego. Do idei Marszu powróci³y œrodowiska niepodleg³oœciowe ziemi krakowskiej i kieleckiej w 1981 roku. Nowy samochód dla Stra y Miejskiej W pierwszych dniach sierpnia br. dokonano uroczystego przekazania lokalnej Stra y Miejskiej nowego samochodu Fiat Qubo, który uroczyœcie poœwiêci³ proboszcz miejscowej parafii. Foto z arch. KPSP Miechów Do 1989 roku Marsz by³ form¹ demonstracji patriotycznej silnie zwalczanej przez w³adze komunistyczne. Po 1989 roku Marsz powróci³ do formu³y przedwojennej. Ma charakter sportowoobronny i jego uczestnicy pokonuj¹c w dniach 6-12 sierpnia trasê z Krakowa przez: Micha³owice, S³omniki, Miechów, Wodzis³aw, Jêdrzejów, Chojny nad Nid¹, Chêciny, Szewce do Kielc, bior¹ udzia³ w spotkaniach z uczestnikami walk o niepodleg³oœæ; zawodach w marszu na orientacjê; zawodach strzeleckich; konkursach edukacyjnych poœwiêconych Marsza³kowi Pi³sudskiemu i Legionom; zajêciach kulturalno-oœwiatowych. Z roku na rok Marsz gromadzi coraz wiêksz¹ grupê uczestników. W tym roku w symboliczny marsz z Krakowa do Kielc wyruszyli: cz³onkowie organizacji strzeleckich, harcerze, o³nierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Stra y Granicznej oraz m³odzie z Wileñszczyzny i Ukrainy. W trakcie uroczystoœci mianowano nowego komendanta ej Stra y Miejskiej - Katarzynê Seweryn, której wrêczono kluczyki do nowego samochodu s³u bowego. Foto z arch. KPSP Miechów zadzwoñ: Foto z arch. KPSP Miechów

4 4 Sierpieñ 2009 Nr 8 Darmowe szkolenia dla rolników Firma COMBIDATA Poland SP. z o.o. zaprasza na cykl BEZP ATNYCH szkoleñ realizowanych w ramach projektu W turystyce moja przysz³oœæ. Kto mo e uczestniczyæ w projekcie? Rolnicy i domownicy (warunek: rejestracja w KRUS), Osoby zameldowane w Województwie Ma³opolskim, Preferowane bêd¹ osoby: z ma³ych powierzchniowo gospodarstw, w wieku mobilnym, z wykszta³ceniem przynajmniej zawodowym, posiadaj¹ce motywacjê do nauki Celem projektu jest zorganizowanie i realizacja cyklu bezp³atnych szkoleñ, dziêki którym 48. rolników i domowników zamieszka³ych w Województwie Ma³opolskim zostanie wyposa onych w kwalifikacje umo- liwiaj¹ce za³o enie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w obszarze turystyki. Program szkoleñ: Blok I: Wstêp: Rozpoczêcie dzia- ³alnoœci gospodarczej 32h, Blok II: Podstawy marketingu 40h, Blok III: Tworzenie biznes planu 40h, Blok IV: Rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ finansowa 56h, Blok V: Kredytowanie i pozyskiwanie funduszy dla prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej 32h, Blok VI: Korzystanie ze wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 24h, Blok VII: Komputer w dzia³alnoœci gospodarczej 80h, Blok VIII: Dziedzictwo kulturowe regionu 32h, Blok IX: Dobre praktyki (cykl 8 spotkañ po 5h, na które zostan¹ zaproszone osoby prowadz¹ce hotele, pensjonaty, na których w/w osoby bêd¹ dzieliæ siê praktycznymi umiejêtnoœciami z zakresu prowadzenia dzia³alnoœci). Ka dy uczestnik opracuje gotowe produkty np. biznes plan, stronê internetow¹ firmy itp., u³atwiaj¹cych i pozwalaj¹cych za³o yæ dzia³alnoœæ gosp). Miejsce realizacji szkoleñ; Biuro Projektu - Rynek G³ówny 6, Kraków w Mobilnym Centrum Szkoleniowym (zlokalizowanym na terenie miejscowoœci w obrêbie, której utworz¹ siê 2 grupy szkoleniowe). Dodatkowo poza godzinami szkoleñ projektodawca udostêpni oœrodek (oraz pomoc informatyka) dla osób chc¹cych szlifowaæ umiejêtnoœci z zakresu ICT i poszerzaæ wiedzê z zakresu przedmiotowego szkoleñ w systemie e- learningu (pomoc osobom nie posiadaj¹cym komputera w domu). Czas trwania projektu i organizacja zajêæ Zajêcia rozpoczn¹ siê we wrzeœniu 2009r., a zakoñcz¹ w czerwcu 2010r. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w dni powszednie popo³udniami i weekendy, zgodnie z harmonogramem stworzonym na podstawie ankiet zg³oszeniowych. Rekrutacja oraz warunki przyjêcia: Nale y pobraæ i wype³niæ kartê zg³oszeniow¹ ze strony internetowej albo bezpoœrednio w Biurze Projektu - Rynek G³ówny 6, Kraków. Ankietê zg³oszeniow¹ mo ecie Pañstwo otrzymaæ na wskazany adres pocztowy, b¹dÿ em. Wype³nion¹ kartê zg³oszeniow¹ nale y przes³aæ lub dostarczyæ do COMBIDATA: faksem na nr: 012/ em na adres: lub - na Ostatnie dni wakacji z MDK! Ponadto: Zakoñczenie wakacji - Amfiteatr MDK DO YNKI POWIATOWE w Czaplach Wielkich godz. 15,00 - PIKNIK W FALNIOWIE - Falniów gdzie spotkasz g³os Miechów: - ul. Rac³awicka Biedronka, - ul. Stanis³awy Daneckiej Biedronka - Rynek, Plac T. Koœciuszki, ul. Miechowity, Sienkiewicza, Warszawska, Jagielloñska S³omniki: - Rynek, ul. Koœciuszki, delikatesy ABC, Biedronka Wolbrom: - Rynek, ul. Miechowska, Staszica, Krakowska, Koœcielna, Krzywa - Biedronka, Szosa Olkuska g³os MIECHÓW pierwsze spotkanie informacyjne nale y dostarczyæ orygina³ karty. Ankietê mo na przes³aæ tak e poczt¹ na adres: COMBIDATA Poland sp. z o.o. Rynek G³ówny 6, Kraków lub z³o yæ osobiœcie w Biurze Projektów w Krakowie. Do karty zg³oszeniowej nale y do³¹czyæ ksero dowodu osobistego Ka da z osób nadsy³aj¹cych kartê zg³oszeniow¹ otrzyma na jej podstawie liczbê punktów rekrutacyjnych. Oceniane bêd¹ kryteria formalne (kwalifikowalnoœci osoby do grupy docelowej projektu) oraz miejsce zameldowania, wielkoœæ gospodarstwa, wiek, wykszta³cenie, postawy. W przypadku otrzymania przez wiêcej ni jedn¹ osobê takiej samej iloœci punktów, decyduj¹cy wp³yw bêdzie mia³a kolejnoœæ zg³oszeñ. Do projektu mo e zakwalifikowaæ siê TYLKO 48 osób! Wszyscy zainteresowani zostan¹ powiadomieni o wynikach procesu rekrutacji - zakwalifikowane osoby zostan¹ poproszone o podpisanie oœwiadczenia potwierdzaj¹cego przynale noœæ do grupy adresatów projektu oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie; Uczestnicy szkoleñ nie wnosz¹ adnych op³at za uczestnictwo w projekcie (projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego). Bezp³atnie otrzymuj¹ wparcie w postaci szkoleñ, podrêczników, materia³ów pomocniczych do nauki, wy ywienie podczas zajêæ. Dodatkowo ka dy otrzyma czêœciowy zwrot kosztów dojazdów Miechowski Dom Kultury, jak co roku, zorganizowa³ w lipcu konkurs na najpiêkniejszego zwierzaka domowego, w którym wziê³o udzia³ 16 psów i 4 koty. Sêdziowie w sk³adzie: Mariola Krupa, Ilona Krzy ek oraz Marcin Durman przyznali nastêpuj¹ce miejsca: - w kategorii kotów: I miejsce - Majka - Robert Gawron II miejsce - Pche³ka i Fibi - Paulina i S³awomir Pycia III miejsce - Tysia - Marysia Kwiatek IV miejsce - Klakier - aneta Kluza, - w kategorii psów mieszanych: I miejsce - Haber - Gabrysia Kawecka II miejsce - Fafik - Pawe³ Aleksander W 90. rocznicê utworzenia Policji Pañstwowej Starosta Miechowski dokona³ uroczystego przekazania terenowego samochodu s³u bowego (z napêdem na cztery ko³a o mocy 140 KM) zakupionego dla policji przez powiat. - Wol¹ Zarz¹du i radnych zakupiliœmy to auto doceniaj¹c Wasz¹ pracê, z nadziej¹, e dotrzecie nim we wszystkie zak¹tki powiatu w trakcie pe³nionej s³u by. Dbajcie o utrzymanie dobrych wyników swej pracy, b¹dÿcie wszêdzie tam, gdzie jesteœcie potrzebni i oczekiwani - mówi³ Nowy radiowóz dla ej policji Cz³onkowie kapitu³y okreœlili kryteria i zasady oceny i przeanalizowali dane otrzymane z Ministerstwa Finansów. Ide¹, jaka przyœwieca³a tworz¹cym ranking osobom jest wskazanie tych samorz¹dów, których prace i dzia³ania s³u ¹ mieszkañcom w naszych ma³ych ojczyznach. Ocenie podlegaj¹ wskaÿniki dotycz¹ce zarz¹dzania, sytuacji finansowej, a tak e prace pozwalaj¹ce poprawiæ poziom ycia mieszkañców gmin. Organizatorzy wskazuj¹, e to w³aœnie w³adze lokalne Rywalizacja o tytu³ Najpiêkniejszego psa i kota 2009 roku starosta, wrêczaj¹c kluczyki komendantowi KPP. Foto z arch. Starostwa Powiatowego w Miechowie. Gmina Miechów w rankingu najlepszych polskich samorz¹dów! Kapitu³a konkursu Rzeczpospolitej ju po raz dziesi¹ty nagrodzi³a najlepsze samorz¹dy, które potrafi³y stworzyæ mieszkañcom dobre warunki do ycia. III miejsce - Dejzi - Kamila i Patrycja Guœtak IV miejsce - Gizmo - Dominika i Kinga W³odarczyk V miejsce - Mysia - Jakub Zawartka, Nika - Justyna Wywia³, Czapi - Weronika Podsiad³o - w kategorii psów rasowych ma³ych: I miejsce - Falko - Wiktoria B³aszczyk II miejsce - Napi - Wiktoria Ha³as III miejsce - Pipi - Oskar Krupa, Pinki - Monika Soczówka - w kategorii psów rasowych du ych: I miejsce - Borys - Urszula i Janusz Kaletka coraz efektywniej wykorzystuj¹ œrodki zgromadzone w bud etach wpieraj¹c je œrodkami pozyskiwanymi z funduszy unijnych, ogólnopolskich i wojewódzkich. Dziêki wykorzystaniu takich narzêdzi finansowych przeprowadzone zosta³y na wiêksz¹ skalê prace obejmuj¹ce budowê: wodoci¹gów, kanalizacji, obiektów sportowych czy dróg. W tym presti owym ogólnopolskim zestawieniu Gmina Miechów znalaz³a siê na 76. miejscu. II miejsce - Odi - Bart³omiej i Szymon Guga³a, Wiki - Urszula i Janusz Kaletka III miejsce - Lessi - Adrian i aneta Kluza, Ebi - Natalia Stano Miechowski Dom Kultury sk³ada podziêkowanie wszystkim uczestnikom konkursu, jak równie sponsorowi nagród - Agnieszce Dulewicz, w³aœcicielce Sklepu Zoologiczno-Wêdkarskiego przy ul. Rac³awickiej 17. Kto j¹ przygarnie? Arla, to wspania³a i ³agodna suczka w œrednim wieku, któr¹ zabrano ze schroniska w Olkuszu do tymczasowego domu wolontariuszy Fundacji Pro Animals. Arla (d³ugow³osy owczarek niemiecki) jest piêkna, zadbana i potrzebuje mi³oœci na co dzieñ. Mo e odnajdzie siê jej dotychczasowy w³aœciciel? A mo e ktoœ zechce j¹ mieæ na zawsze i zg³osi siê po ni¹? Obecnie przebywa w Bukownie k/olkusza. Kontakt:

5 Sierpieñ 2009 Nr 8 5 S OMNIKI Ruszy³a budowa hali sportowej Z pocz¹tkiem lipca br. rozpoczêto prace budowlane hali sportowej w S³omnikach. Postawiono now¹ bramê, ustawiono kontener, gromadzony jest sprzêt budowlany. Geodeci wytyczaj¹ dzia³kê. Zgodnie z projektem hala bêdzie po³¹czona ze szko³¹ prze³¹czk¹, ale te bêdzie mieæ oddzielne wejœcie. Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹, w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , dzia³anie 6.1. Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu. Foto z arch. Urzêdu Miejskiego w S³omnikach Jak informuje Starostwo Powiatowe w Krakowie, w niedzielê 26 lipca br., na stadionie LKS NIED WIED w NiedŸwiedziu (gmina S³omniki) odby³ siê fina³ X. Turnieju Pi³ki No nej o Puchar Starosty Krakowskiego z udzia³em 3. dru yn - sêdziowany w sk³adach trzyosobowych. Po ustaleniu kolejnoœci meczów, wg tabeli Bergera, rozegrano 3. mecze - 2 x 30 min. z przerw¹ 10-minutow¹. W pierwszym meczu spotka³y siê LKS BORKOWIANKA Borek Szlachecki kl. B (aktualny beniaminek klasy A) z LKS NIED WIED NiedŸwiedŸ kl. A. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem LKS NiedŸwiedŸ 1:2 (0:1). W drugim meczu LKS ORZE Iwanowice kl. B pokona³ LKS BORKOWIANKÊ Borek Szlachecki 1:0 (1:0), która zajê³a ostatecznie 3. miejsce w turnieju. W trzecim, decyduj¹cym meczu LKS NIED WIED wygra³ z LKS ORZE Iwanowice 2:0 (0:0) zdobywaj¹c Puchar Starosty Krakowskiego. Puchary, dyplomy i pami¹tkowe zestawy upominkowe powiatu krakowskiego uczestnikom turnieju fina³owego wrêcza³ Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka z Burmistrzem S³omnik Paw³em Knafelem i Dyrektor Biura Promocji i Wspó³pracy Starostwa Powiatowego w Krakowie Ma³gorzat¹ INFORMACJE X. Turniej Pi³ki No nej Ziêæ. Wszystkie dru yny uczestnicz¹ce w turnieju otrzymaj¹ nagrody finansowe na zakupienie sprzêtu sportowego, których wartoœæ jest uzale niona od zajêtego miejsca w turnieju. Po raz pierwszy w historii rozgrywek o Puchar Starosty Krakowskiego, od drugiej rundy turnieju (z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji) wprowadzono klasyfikacjê fair play. Wzorow¹ postaw¹ zawodników, dzia³aczy i widzów wykaza³a siê dru yna LKS MASZYCANKA Maszyce kl. C z Gminy Ska³a, której przedstawiciele otrzymali pami¹tkowy puchar. W turnieju wziê³a udzia³ rekordowa iloœæ 34. dru yn. Rozgrywki koordynowa³a Ewa Gajewska z Podokrêgu Pi³ki No nej Kraków Ma³opolskiego Zwi¹zku Pi³ki No nej. Zmykaj¹c turniej Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, gratuluj¹c wygranym i nagrodzonym za postawê fair play, podziêkowa³ wszystkim uczestnikom i gospodarzom turnieju fina³owego w NiedŸwiedziu. Foto z arch. Urzêdu Miejskiego w S³omnikach WOLBROM Regionalny Konkurs Grantowy! Polska Fundacja Dzieci i M³odzie y og³asza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równaæ Szanse 2009". W konkursie mo na uzyskaæ dotacjê do z³ na dzia³ania trwaj¹ce 6 miesiêcy. Nowa edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu Równaæ Szanse obejmuje projekty, rozpoczynaj¹ce siê nie wczeœniej ni 1 stycznia 2010 roku i trwaj¹ce nie d³u ej ni do 30 czerwca 2010 roku, o granty mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy doros³ych, które chc¹ za³o yæ organizacjê pozarz¹dow¹, z terenów wiejskich i ma³ych miast (do mieszkañców). Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w doros³e ycie m³odzie y w wieku lat z ma³ych miejscowoœci. Po raz pierwszy Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równaæ Szanse przeprowadzany jest w systemie elektronicznym. Udzia³ w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równaæ Szanse 2009 mo e byæ dla lokalnych podmiotów szans¹ na realizacjê efektywnego pro- jektu, ukierunkowanego na zwiêkszenie szans m³odzie y na udany start w doros³e ycie, pozwoli te realizatorom nabyæ cenne umiejêtnoœci i doœwiadczenia oraz przyczyni siê do zwiêkszenia potencja³u ca³ego œrodowiska. Termin sk³adania wniosków mija 10 paÿdziernika 2009 r. Szczegó³owe informacje o konkursie znajd¹ Pañstwo na stronie Dojazd dla dzia³kowców Z koñcem lipca br. rozpoczêto prace remontowe drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego Relaks. Jak informuje Urz¹d Gminy, po- ³o ono ju asfalt w alei, oczyszczono œcie kê wiod¹c¹ do stacji benzynowej. Kolejno uporz¹dkowane i wzmocnione zostan¹ dojœcia do dzia³ek od strony stacji CPN. Planuje siê tak e zwiêkszyæ iloœæ miejsc parkingowych. Prace prowadzone s¹ w tempie wrêcz ekspresowym, bowiem maj¹ zostaæ ukoñczone jeszcze przed jubileuszem Ogrodów Dzia³kowych w 30-lecia ich powstania, który przypada na 5 wrzeœnia br. WINDYKACJA -PROFESJONALNIE SKUTECZNIE I SZYBKO PROCES S DOWY GRATIS POLSKA-EUROPA - PROWIZJA P ATNA PO SP ACIE NALE NOŒCI PE EN ZAKRES US UG CYWILNO PRAWNYCH ORAZ DETEKTYWISTYCZNYCH TELEFON 24H PRACA Ogólnopolska Firma dzia³aj¹ca w 25 miastach lider swojej bran y poszukuje kandydatów na stanowiska - kierowca z obs³ug¹ klienta - przedstawiciel firmy - handlowiec terenowy - telefonistki zakres obowi¹zków: - obs³uga klientów firmy - pozyskiwanie nowych kontrahentów - sk³adania ofert handlowych oferujemy: - bezp³atne przeszkolenie + zwrot kosztów dojazdu - sta³¹ pracê - œwiadczenie ZUS - mo liwoœæ awansu - œrednie wynagrodzenie etat ok z³./mc, 1/2 etatu ok z³ po okresie próbnym mo liwoœæ otrzymania - samochodu s³u bowego - telefonu s³u bowego - dodatkowych premii finansowych wymagamy: - dyspozycyjnoœci - operatywnoœci - motywacji do pracy Je eli spe³niasz powy sze wymagania zg³oœ siê do nas: Oddzia³y ( ): Kraków tel. 012 / , Gliwice tel. 032 / ,

6 6 Sierpieñ 2009 Nr 8 KAZIMIERZA INFORMACJE WIELKA Wyœcig Kolarski Miechów-Lato 2009 W niedzielê 16 sierpnia br. Miechów prze y³ prawdziwe oblê enie mi³oœników kolarstwa i turystyki rowerowej. W zorganizowanym przez Miechowski Dom Kultury (we wspó³pracy z Urzêdem Gminy i Miasta w Miechowie oraz Komend¹ Powiatow¹ Policji w Miechowie) wyœcigu kolarskim "Miechów-Lato 2009" wystartowa³o a 70. uczestników. Du e brawa nale ¹ siê administratorom portalu internetowego którzy rozpropagowali miechowsk¹ imprezê w internecie. Sekcja rowerowa MDK reklamowa³a wyœcig niespe³na tydzieñ wczeœniej w Micha³owicach na Bike Maratonie, co prze³o y³o siê na rekordow¹, jak dot¹d, frekwencjê. Jak informuje MDK, do Miechowa zjecha³o wielu bardzo dobrych zawodników, dziêki czemu era dominacji Koz³ów - Jacka i jego syna Kamila, tym razem uleg³a powa nemu zachwianiu. Na trasie dominowali weterani - Kazimierz Korcala i Jerzy Rosa - z drugiej strony reprezentuj¹cy m³ode pokolenie Marek Nowak i wspomniany wczeœniej Kamil Kozio³. Miejscowy faworyt, zwyciêzca edycji wiosennej - Micha³ Tomkiel, tym razem zadowoli³ siê 5. pozycj¹, co jest dowodem na to, jak wysoki poziom prezentowali uczestnicy. Nie zabrak³o tak e Jana Pajkierta i Jaros³awa Koniewskiego. W wyœcigu wziêli równie udzia³: zastêpca burmistrza Miechowa Wojciech Pengiel, reprezentanci ego LO - Adam Kania, Krzysztof Gajos i Wojciech Ma³odobry, MDK - dyr. Marcin Durman i Marek Porêbski oraz bracia urkowie, Wojciech Wysocki, Pawe³ ukawski, S³awomir Bogacz, Maciej Grudniewicz, Jerzy Pog³ódek, Henryk Nowak i Piotr Brachaczek. Szkoda, e s³absz¹ formê pokaza³ Adam Mi³ek, na którego wszyscy bardzo liczyli, natomiast s³owa uznania nale ¹ siê Jerzemu Kaweckiemu, który startowa³ z dzieæmi. Najlepsz¹ zawodniczk¹ trasy PRO zosta³a Gabriela Kawecka, której na podium towarzyszy³a Justyna Pazera i Paulina Piegza. Bior¹c pod uwagê fakt, i zwyciêzca trasy Pro-Max: Kazimierz Korcala, to rocznik 1950, wyraz niedowierzania na twarzy pojawi siê chyba u ka dego. Podobnie gdy przeanalizujemy wyniki uzyskane na poszczególnych dystansach, zw³aszcza 55:08 Witolda Jagockiego na trasie PRO, znakomity rezultat najlepszej zawodniczki wyœcigu PRO-MAX - Katarzyny Szczurek, czy udzia³ oœmiolatka - Antoniego Kaweckiego na trasie 33 km - pozostawiaj¹ niesamowite wra enie. Te i wiele innych akcentów rowerowych zmagañ wp³ynê³o na to, e wyœcig kolarski "Miechów-Lato 2009" mo na œmia³o okreœliæ jednym z najwa niejszych wydarzeñ tego roku w Miechowie. Foto Zb. Nowak /z arch. MDK Wczeœniej na trasie Amator startowali sami amatorzy. Maciej Grudniewicz przygotowa³ kilka dodatkowych rowerów, aby do udzia³u zachêciæ dos³ownie ka dego. Chêtnych wielu nie by³o, ale rywalizacja by³a zaciêta. Zwyciê y³ Kamil Manterys, natomiast wœród dziewcz¹t Karolina aptaœ. Prym najlepszego z "maluszków" w kategorii do lat 10 wywalczy³ Piotr Krawczyk przed Przemkiem Nowakiem (obydwaj po 7 lat) i Kub¹ Gajosem (4 lata). Kierownikiem wyœcigu i kierowc¹ samochodu technicznego by³ jak zwykle niezast¹piony Zbigniew Nowak. Pomiary czasu, okr¹ enia na trasach i numery zawodników zliczali: Martyna Nowak, Ilona Krzy ek, Magdalena Ozga, Ma³gorzata Musia³, Paulina Stêpieñ, Katarzyna Król, Justyna Molêda, Aleksandra Wyrzykowska, Dariusz Bucki, Piotr Nastarowski, Pawe³ Majcherczyk, Sebastian Fraœ, Marek Pazera i Wies³aw Pazera, którym serdecznie dziêkujemy. Organizatorzy s³owa uznania kieruj¹ do sponsorów, którymi byli: Urz¹d Gminy i Miasta w Miechowie, Miechowski Dom Kultury, Starostwo Powiatowe w Miechowie, sklep sportowy "Remex", "Adler Computers", "Kursy Jêzykowe Jaros³aw Hajek", Justyna Gajos - naturalne szwedzkie kosmetyki Oriflame, sklep rowerowy "Giant", Restauracja "Vita". Wyniki: Trasa AMATOR 5,5 km: Kategoria OPEN: 1. Kamil Manterys 11:37 2. Oskar Krupa 13:16 3. Pawe³ Szymanek 14:03 4. Karolina aptaœ 15:10 5. Piotr Krawczyk 15:22 6. Przemys³aw Nowak 26:40 7. Jakub Gajos 27:02 dziewczêta: 1. Karolina aptaœ 15:10 ch³opcy do lat 10: 1. Piotr Krawczyk 15:22 2. Przemys³aw Nowak 26:40 3. Jakub Gajos 27:02 ch³opcy pow. 10 lat: 1. Kamil Manterys 11:37 2. Oskar Krupa 13:16 3. Pawe³ Szymanek 14:03 Trasa PRO 33 km: Kategoria OPEN: 1. Witold Jagocki 55:08 2. Marek Nowak 55:40 3. Jerzy Ska³ka 55:52 4. Jaros³aw Koniewski 55:53 5. Micha³ Tomkiel 56:09 6. Piotr Ostachowski 56:17 7. Marek Kolacha 56:40 8. Micha³ Banach 57:37 9. Sylwester Seweryn 58: Marcin Wróbel 58: Mariusz Potok 1:00: Ludwik Odrzywo³ek 1:00: Micha³ Ziemnicki 1:01: Józef Magda 1:01: Maciej Urbanik 1:01: ukasz urek 1:02: Adam Mi³ek 1:03: Damian Kowalski 1:03: Mateusz Dylawerski 1:03: Wiktor urek 1:04: Kazimierz Dylawerski 1:08: Jan Pajkiert 1:08: Jerzy Pog³ódek 1:09: Kamil Or³owski 1:12: Marek Dyl¹g 1:15: Wojciech Wysocki 1:15: Pawe³ ukawski 1:16: Henryk Nowak 1:17: S³awomir Bogacz 1:31: Adam Kania 1:32: Krzysztof Gajos 1:33: Wojciech Ma³odobry 1:33: Antoni Kawecki 1:33: Gabriela Kawecka 1:34: Jerzy Kawecki 1:34: Micha³ Karkowski 1:41: Justyna Pazera 1:41: Marek Porêbski 1:42: Wojciech Pengiel 1:49: Paulina Piegza 1:56:09 kobiety: 1. Gabriela Kawecka 1:34:06 2. Justyna Pazera 1:41:45 3. Paulina Piegza 1:56:09 mê czyÿni M i m³odsi: 1. Marek Nowak 55:40 2. Micha³ Tomkiel 56:09 3. Sylwester Seweryn 58:28 4. Adam Mi³ek 1:03:30 5. Damian Kowalski 1:03:39 6. Antoni Kawecki 1:33:58 7. Micha³ Karkowski 1:41:42 mê czyÿni M : 1. Witold Jagocki 55:08 2. Jaros³aw Koniewski 55:53 3. Piotr Ostachowski 56:17 4. Marcin Wróbel 58:29 5. Ludwik Odrzywo³ek 1:00:45 6. Micha³ Ziemnicki 1:01:20 7. Maciej Urbanik 1:01:49 8. ukasz urek 1:02:52 9. Mateusz Dylawerski 1:03: Wiktor urek 1:04: S³awomir Bogacz 1:31:05 mê czyÿni M : 1. Micha³ Banach 57:37 2. Kamil Or³owski 1:12:31 3. Pawe³ ukawski 1:16:00 4. Krzysztof Gajos 1:33:57 5. Jerzy Kawecki 1:34:07 6. Wojciech Pengiel 1:49:33 mê czyÿni M : 1. Marek Kolacha 56:40 2. Mariusz Potok 1:00:24 3. Kazimierz Dylawerski 1:08:31 4. Jan Pajkiert 1:08:32 5. Marek Dyl¹g 1:15:23 6. Wojciech Wysocki 1:15:59 7. Adam Kania 1:32:38 8. Wojciech Ma³odobry 1:33:58 mê czyÿni M i starsi: 1. Jerzy Ska³ka 55:52 2. Józef Magda 1:01:48 3. Jerzy Pog³ódek 1:09:12 4. Henryk Nowak 1:17:52 5. Marek Porêbski 1:42:07 Trasa PRO-MAX 65 km: Kategoria OPEN: 1. Kazimierz Korcala 1:45:53 2. Jerzy Rosa 1:45:54 3. Kamil Kozio³ 1:46:16 4. Tomasz Ziêmbla 1:47:56 5. Konrad Ga³¹zka 1:47:57 6. Mateusz Dymacz 1:47:59 7. Katarzyna Szczurek 1:53:14 8. Arkadiusz Biczewski 1:55:25 9. Tomasz Wójcik 1:56: Robert Baœ 1:58: Jacek Kozio³ 1:59: Marcin Wo³ek 2:01: Grzegorz Kowal 2:03: Marcin Durman 2:05: Janusz Frukacz 2:06: Grzegorz Urban 2:07: Tomasz Michno 2:12: Przemys³aw Hrabia 2:12: Marcin Tarapacz 2:30: Mariusz Dudzik 2:30: Maciej Grudniewicz 2:41: Piotr Brachaczek 3:10:00 kobiety: 1. Katarzyna Szczurek 1:53:14 VI maraton MTB Micha³owice Siedmioosobowa reprezentacja Miechowa wziê³a udzia³ w VI. edycji "MTB Micha³owice" rozegranej w niedzielê 9 sierpnia br. Marcin Durman, Pawe³ ukawski, Zbigniew Suchodolski, Jan Spiechowicz, Tomasz Stefañski oraz Anna Ba³azy startowali na trasie MEGA licz¹cej 45 km. Na 126 zawodników, którzy dojechali do mety Miechów wywalczy³: 35. miejsce - Marcin Durman 2:00: miejsce - Wiktor urek 2:14: miejsce - Jan Spiechowicz 2:19: miejsce - Anna Ba³azy 3:06: miejsce - Tomasz Stefañski 3:06: miejsce - Zbigniew Suchodolski Foto Zb. Nowak /z arch. MDK mê czyÿni M : 1. Kamil Kozio³ 1:46:16 2. Tomasz Ziêmbla 1:47:56 3. Konrad Ga³¹zka 1:47:57 4. Mateusz Dymacz 1:47:59 5. Arkadiusz Biczewski 1:55:25 6. Grzegorz Kowal 2:03:27 7. Przemys³aw Hrabia 2:12:32 8. Marcin Tarapacz 2:30:03 mê czyÿni M : 1. Tomasz Wójcik 1:56:11 2. Marcin Wo³ek 2:01:39 3. Marcin Durman 2:05:48 4. Janusz Frukacz 2:06:55 5. Grzegorz Urban 2:07:39 6. Tomasz Michno 2:12:04 7. Mariusz Dudzik 2:30:28 mê czyÿni M i starsi: 1. Kazimierz Korcala 1:45:53 2. Jerzy Rosa 1:45:54 3. Robert Baœ 1:58:26 4. Jacek Kozio³ 1:59:48 5. Maciej Grudniewicz 2:41:00 6. Piotr Brachaczek 3:10:00 3:34:07 Pawe³ ukawski niestety nie dojecha³ do mety (defekt opony). Trzeba nadmieniæ, e w maratonie bra³ równie udzia³ inny miechowianin - Janusz Frukacz (obecnie mieszkaniec Krakowa) oraz znani z ch maratonów - Jacek Kozio³ z synem Kamilem i Roland Wosik. Foto Zb. Nowak /z arch. MDK ¹cznie w micha³owickim Maratonie startowa³o niemal 180 osób. Organizacyjnie trasa by³a przygotowana bardzo dobrze, poziom trudnoœci by³ niezbyt wysoki, chocia refleksu wymaga³y liczne zakrêty i zmiany kierunku jazdy, co dla niektórych mog³o byæ sporym utrudnieniem.

7 Sierpieñ 2009 Nr 8 7 INFORMACJE G³os Miechowski ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Miechowski. Miesiêcznik regionalny. Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Przewóz 2, Kraków. ISSN Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski Adres redakcji: G³os Miechowski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. CHARSZNICA godz. 10:00 Gmina Charsznica zaprasza na coroczne DNI KAPUSTY. Jak informuje UG, kapusta kwaszona produkowana jest na terenie ca³ej gminy w 18. wioskach: Charsznica, Chodów, Chodowiec, Ciszowice, D¹browiec, Jelcza, Marcinkowice, Miechów-Charsznica, Podlesice, Pogwizdów, Swojczany, Szarkówka, Tczyca, Uniejów-Kolonia, Uniejów-Parcela, Uniejów-Rêdziny, Wierzbie, Witowice, na powierzchni od ha do ha. Surowcem wykorzystywanym do produkcji charsznickiej kapusty kwaszonej, jest kapusta bia³a g³owiasta wyhodowana w gospodarstwach miejscowych rolników, u których jest równie kwaszona. Przygotowanie surowca do kwaszenia kapusty, czyli uprawa kapusty KOZ ÓW Kalendarz imprez wakacyjnych 19 sierpieñ godz GOK Koz³ów - zajêcia manualne - odkrywanie m³odych talentów, nauka wykonywania bi uterii z ogólnodostêpnych materia³ów, wykonywanie figurek i dekoracji pokojowych. 23 sierpieñ Pierwsze Gminne rozgrywki w pi³kê siatkow¹ o tytu³ bia³ej g³owiastej, nie zmieni³o siê od lat, pocz¹wszy od przygotowania rozsady, jej pielêgnacji, a skoñczywszy na technologii rêcznego zbioru. W latach siedemdziesi¹tych rozsadê kapusty rolnicy hodowali we w³asnych gospodarstwach, a jej zbiór przebiega³ rêcznie. Charsznicka kapusta kwaszona dociera³a nie tylko do s¹siednich województw, ale równie poza granice kraju. Miêdzynarodow¹ s³awê zdoby³a w Czechos³owacji, Zwi¹zku Radzieckim, NRD i innych krajach. Zdobyte w latach siedemdziesi¹tych dwa z³ote medale na œwiatowej wystawie w Londynie za kapustê kwaszon¹ równie dowodz¹ s³awy, jak¹ cieszy³a siê w ówczesnych latach. Proces kwaszenia nie zmieni³ siê od pokoleñ, tradycja i doœwiadczenia przekazywane z ojca na syna gwarantuj¹ wspania³¹ jakoœæ. Wykorzystywana w procesie kwaszenia sól stanowi jedyny dodatek, przez co proces fermentacji zachodzi w sposób samoczynny i naturalny bez wykorzystania sztucznych ulepszaczy czy konserwantów. Siatkowej Dru yny Gminy, godz (boisko za GOK Koz³ów) 28 sierpieñ BABSKI WIECZÓR godz (tipsy i malowanie paznokci, spotkanie z fryzjerk¹, kosmetyczk¹ i wiza ystk¹, wszystko zakoñczone ciastkiem, kaw¹ i ploteczkami w GOK Koz³ów. 30 sierpieñ godz PIKNIK INTEGRACYJNY zakoñczenie WAKACJI TRZYCI Wycieczka na zakoñczenie wakacji! Biblioteka i Oœrodek Animacji Kultury Gminy Trzyci¹ zaprasza dzieci z Gminy Trzyci¹ do wspólnego zakoñczenia wakacji w Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz w kinie. - Termin wycieczki: (œroda) - Godzina wyjazdu: Koszt wycieczki:5 z³ (wstêp do Muzeum Lotnictwa) - Miejsce wyjazdu: URZ D GMINY W TRZYCI U - Uczestników nale y zg³aszaæ do do godz do Biblioteki i Oœrodka Animacji Kultury tel.012/ w.36 - Ewa Dro d. Przy zg³oszeniach nale y podaæ datê GO CZA Orlik w Szreniawie W lipcu br. Wójt Gminy Go³cza podpisa³ umowê na wykonanie boisk sportowych w Szreniawie, w ramach programu Moje boisko Orlik W Szreniawie powstanie boisko do pi³ki no nej wymiarów 30m x 62m o powierzchni m2 ze sztuczn¹ traw¹ oraz boisko wielofunkcyjne wymiarów 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11 m2 z nawierzchni¹ poliuretanow¹. Boiska zostan¹ wyposa one w urz¹dzenia do gry w pi³kê no n¹, siatkow¹, koszykow¹ i rêczn¹. Koszt projektu wynosi z³. W zakresie dodatkowego zadania inwestycyjnego wykonany bêdzie tak e urodzenia oraz miejsce zamieszkania dziecka oraz pisemn¹ zgodê na udzia³ dziecka w wycieczce. Iloœæ miejsc ograniczona! - Posi³ek i bilety wstêpu do kina sponsorowane s¹ przez Zak³ady Kablowe C. Bitner - Przejazd zapewnia BIOAK Gminy Trzyci¹. Program wycieczki: Zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z przewodnikiem Seans w kinie w 3D, film Za³oga G" Posi³ek w Mc Donalds. remont Szko³y Podstawowej z dostosowaniem pomieszczeñ do wymogów zaplecza socjalnego boisk sportowych. Ponadto wykonane zostanie ogrodzenie wraz z oœwietleniem terenu, wybudowane zostan¹ chodniki. ¹czna wartoœæ tego przedsiêwziêcia wyniesie 1 mln z³. Foto z arch. UG Go³cza.

8 8 Sierpieñ 2009 Nr 8 REKLAMA SKUTEREM DO SZKO Y AUTORYZOWANY DEALER MOTORY SKUTERY QUADY AKCESORIA CZÊŒCI SERWISGWARANCJA 2 LATASPRZEDA RATALNA KONTAKT: P.H. "MOTO-TRIP" Pawe³ Wrzeœniak Sprzeda, serwis: S³omniki, ul.okrzei 14A 20km od Krakowa w kier. Kielc tel , Sprzeda, serwis: Kraków, ul. Drewniana 4 tel Sprzeda : Kraków, ul.królowej Jadwigi 89 tel Notatki z radiowozu "CZARNY WEEKEND" NA MIECHOWSKICH DROGACH Jedna osoba zabita, jedna ranna, dwa wypadki, trzy kolizje i piêciu nietrzeÿwych kieruj¹cych, to smutny bilans weekendu na ch drogach. Zaczê³o siê w pi¹tek 10 lipca o godz W miejscowoœci Ulina Ma³a, gm. Go³cza, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego kieruj¹cego Fordem Sierra. Mê czyzna w wieku 57. lat kierowa³ samochodem maj¹c ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto nie posiada³ uprawnieñ do kierowania. Kilka godzin póÿniej, o godz w Janowicach, gm. S³aboszów, mia³a miejsce kolizja drogowa z udzia³em nietrzeÿwego kieruj¹cego. Mê - czyzna w wieku 25. lat, mieszkaniec S³aboszowa, kierowa³ samochodem osobowym marki Renault maj¹c 1,62 promila w wydychanym powietrzu. Trudno siê dziwiæ, e z takim wynikiem wjecha³ do przydro nego rowu. Na szczêœcie nikt nie odniós³ powa niejszych obra eñ. W sobotê 11 lipca by³o jeszcze gorzej! Zaczê³o siê od kolizji drogowej w Komorowie o godz Kobieta w wieku 26. lat kieruj¹c samochodem Renault Clio wymusi³a pierwszeñstwo przejazdu, doprowadzaj¹c do zderzenia z pojazdem VW Golf. Zosta³a ukarana mandatem karnym 300 z³. Nastêpnie o godz w S³upowie zatrzymano kierowcê Mercedesa, który znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu. Pomimo, e mê czyzna odmówi³ badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu, odpowiedzialnoœci nie uniknie. Kolejne zdarzenie drogowe mia³o miejsce o godz na drodze krajowej nr 7 w miejscowoœci Ma³oszów. Dosz³o tam do wypadku drogowego ze skutkiem œmiertelnym. ODSZKODOWANIA ALAN SERWIS- ODSZKODOWANIA PO AMERYKAÑSKU Odszkodowania nawet po 15 latach Wypadki drogowe w kraju i za granic¹ Nawet jeœli nie by³eœ ubezpieczony a uleg³eœ wypadkowi, niezale nie od tego czy by³eœ kierowc¹ czy pasa erem, pieszym czy rowerzyst¹, czy wypadek zdarzy³ siê w kraju czy za granic¹, tak e wtedy gdy sprawca by³ pijany b¹dÿ zbieg³ z miejsca wypadku, nie posiada³ prawa jazdy, a samochód by³ kradziony lub wypadek spowodowa³ Twój wspó³ma³ onek Wypadki w miejscu publicznym Pamiêtaj, e instytucje takie jak szko³a, szpital, urz¹d, bank, wiêzienie, PKP, MPK, pracodawca czy administrator budynku - s¹ odpowiedzialni za Twoje bezpieczeñstwo Tragiczna œmieræ osoby najbli szej Je eli najbli sza Ci osoba, cz³onek rodziny, narzeczona lub konkubin ponieœli œmieræ w wyniku wypadku, b³êdu medycznego lub pope³nili samobójstwo - masz prawo dochodziæ zadoœæuczynienia Rekompensata za nieruchomoœci Je eli wartoœæ Twojej nieruchomoœci zmniejszy³a siê w skutek zmian planu zagospodarowania przestrzennego, (np. w pobli u powsta³a autostrada lub wysypisko œmieci), szkód górniczych, przekraczaj¹cego dopuszczalne normy ha³asu, zatrucia œrodowiska, ska enia wody czy gleby - mo esz dochodziæ rekompensaty Spadki zagraniczne Je eli masz prawo do spadku to pomo emy Ci go odzyskaæ niezale nie od miejsca œmierci spadkodawcy, nawet gdy spadek znajduje siê za granic¹ Utrata zdrowia w zwi¹zku z leczeniem Jeœli w wyniku b³êdnego postêpowania medycznego (w szpitalu lub poradni) stan Twojego zdrowia uleg³ pogorszeniu, mo esz dochodziæ odszkodowania. Dotyczy to równie zaka eñ wewn¹trzszpitalnych np. wirusowego zapalenia w¹troby, zaka enia gronkowcem oraz wypadków, którym uleg³eœ na terenie szpitala. Je eli podejrzewasz, e by³eœ niew³aœciwie leczony, zbadamy dokumenty i zajmiemy siê Twoj¹ spraw¹. Bez op³at wstêpnych. Nasze wynagrodzenie zale y od Twojej wygranej. Nic nie ryzykujesz, bo nasze wynagrodzenie to procent z odszkodowania, które dla Ciebie uzyskamy. Wiemy jak poprowadziæ Twoj¹ sprawê. Inwestujesz tylko koszt krótkiej rozmowy telefonicznej lub znaczka pocztowego. tel.: , tel. kom.: Alan Serwis, ul. Wodna 9a, Kraków Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel Corsa, jad¹c w stronê Miechowa potr¹ci³ jad¹cego w tym samym kierunku 55-letniego rowerzystê. W wyniku doznanych obra eñ rowerzysta poniós³ œmieræ na miejscu. Kierowca Opla, to 22-letni mieszkaniec Miechowa, który kierowa³ pojazdem w stanie nietrzeÿwym. Badanie wydychanego powietrza przeprowadzone po zdarzeniu da³o wynik a 1,9 promila. Sprawca zosta³ tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesiêcy. Za pope³nione przestêpstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci oraz do ywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Kolejne sobotnie zdarzenie mia³o miejsce o godz w Witowicach, gdzie zatrzymano nietrzeÿwego kieruj¹cego. Mê czyzna w wieku 48. lat kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym marki Ursus, z zawartoœci¹ 2,46 promila w wydychanym powietrzu. W niedzielê 12 lipca mia³y miejsce jeszcze dwa zdarzenia drogowe. Pierwsze z nich, to kolizja drogowa w miejscowoœci Szreniawa, na drodze wojewódzkiej W-783, gdzie mê czyzna w wieku 53. lat, kieruj¹cy samochodem marki Mercedes, wyprzedza³ na skrzy owaniu i doprowadzi³ do zderzenia z Peugeotem 206. Sprawca zosta³ ukarany mandatem karnym. Drugi wypadek drogowy mia³ miejsce w nocy z 11/12 lipca o godz na ul. Pi³sudskiego w Miechowie. Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Audi wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu i uderzy³ w Fiata Punto. Kieruj¹ca Fiatem 20-letnia kobieta z obra eniami cia³a zosta³a zabrana do szpitala. Zarzecze kradzie rowerów. W dniu 17 lipca o godz. 21:00 nieznany sprawca z gara u nale ¹cego do mieszkanki wsi ukrad³ dwa rowery, w tym jeden dzieciêcy. Chech³o wypadek drogowy. W dniu 25 lipca o godz. 20:10, na terenie Pustyni B³êdowskiej, kieruj¹cy quadem 33 - letni mieszkaniec Bêdzina doprowadzi³ do wywrócenia pojazdu, w wyniku czego obra eñ dozna³a pasa erka tego pojazdu, 23-letnia mieszkanka D¹browy Górniczej. Kobieta trafi³a do Specjalistycznego Szpitala Neurochirurgicznego w Krakowie z podejrzeniem z³amania podstawy czaszki i wstrz¹œnienia mózgu. Kieruj¹cy uciek³ z miejsca wypadku i odpowie za pope³nienie dwóch przestêpstw: spowodowania wypadku drogowego oraz nie udzielenia pomocy ofierze zdarzenia. Miechów - kradzie w sklepie RTV. Miechowscy policjanci zatrzymali mê czyznê, który w dniu ukrad³ telewizor ze sklepu znajduj¹cego siê na m rynku Gdy o godzinie dy urny KPP w Miechowie odebra³ telefon, zdenerwowany rozmówca powiedzia³ mu, e kilka minut MEDYCZNE SZKO Y - w oœwiacie od 1996r. - uprawnienia szkó³ publicznych. TECHNIK FARMACEUTYCZNY. ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA. HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA Kraków (Nowa Huta) Os. Szkolne 18 (budynek Zespo³u Szkó³ Budowlanych Nr 2) tel (0-12) DZIA REKLAMY ZADZWOÑ tel wczeœniej ze sklepu RTV zosta³ skradziony 32" telewizor. Z informacji podanych przez dzwoni¹cego wynika³o, e kradzie y dokona³ m³ody mê czyzna, który korzystaj¹c z chwili nieuwagi zabra³ stoj¹cy na ekspozycji telewizor. Zaalarmowane przez dy urnego patrole ruszy³y w poszukiwaniu sprawcy. Ju po 30 minutach, w oddalonej od Miechowa o kilkanaœcie kilometrów miejscowoœci, policjanci natrafili na porzucony samochód, który odpowiada³ opisowi podanemu przez poszkodowan¹ osobê. Samochodem tym wczeœniej porusza³ siê 21- letni mieszkaniec Krakowa, który zatrzymany przez policjantów wskaza³ miejsce ukrycia skradzionego telewizora. W chwili obecnej miechowska policja ustala, czy z dokonan¹ kradzie ¹ zwi¹zek mia³y tak e inne osoby. Zatrzymany mê czyzna w przesz³oœci by³ ju karany za przestêpstwa podobnego typu. Za dokonan¹ w Miechowie kradzie grozi mu kara do 5. lat pozbawienia wolnoœci. Wolbrom - Kradzie z w³amaniem. W dniu 29 lipca br. nieznany sprawca w³ama³ siê do Poloneza Caro zaparkowanego na parkingu osiedlowym. Z wnêtrza ukrad³: radioodtwarzacz CD Blaupunkt, skrzynka narzêdziowa, zaciskarka do kabli koncentrycznych, lutownica, kurtka, ko³o zapasowe i podnoœnik samochodowy, które nastêpnie porzuci³ w innym miejscu.

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXXII MIÊDZYNARODOWEGO MEMORIA U IM. STANIS AWA KIRPSZY. pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO. Sokó³ka, dnia 5 paÿdziernika 2013 r. str.

REGULAMIN XXXII MIÊDZYNARODOWEGO MEMORIA U IM. STANIS AWA KIRPSZY. pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO. Sokó³ka, dnia 5 paÿdziernika 2013 r. str. REGULAMIN XXXII MIÊDZYNARODOWEGO MEMORIA U IM. STANIS AWA KIRPSZY pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 5 paÿdziernika 2013 r. str. 1 XXXII Miêdzynarodowy Memoria³ im. Stanis³awa Kirpszy WYŒCIG

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĘ GEOLOGICZNĄ DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYKONUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids. 1 Cel imprezy REGULAMIN wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa w Gdyni. 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci.

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo