Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 8 (10) Sierpieñ 2009 NAJLEPSZE DACHY regionalny przedstawiciel ISSN gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Miechów na kredyt? gazeta bezp³atna BLACHY STALOWE I ALUMINIOWE sk³ad fabryczny: OLKUSZ ul. Gwarków 1A tel.: (032) oddzia³: Miechów ul. Rac³awicka Œwiatowy kryzys powoli poch³ania swoje ofiary. Dopóki by³ za Oceanem spaliœmy spokojnie, chocia ka dy zdrowo myœl¹cy cz³owiek wiedzia³, e wreszcie dotrze do Europy. Zapewnienia rz¹du, e kryzys nas nie dotyczy da³y œmia³oœæ, by inwestowaæ nie ogl¹daj¹c siê na upadaj¹ce amerykañskie giganty. I choæ banki - jako pierwsze - pod koniec ubieg³ego roku wpad³y w pop³och, dozuj¹c kredyty inwestycyjne, to kredytobiorcy, tacy jak samorz¹dy, by³y dla nich wiarygodnym partnerem. One szybko korzysta³y z dobrodziejstwa kredytowego ruszaj¹c z powa nymi inwestycjami na: drogi, mosty, obiekty kulturalne, sportowe, czy oœwiatowe. Oczy mieszkañców cieszy³y prace budowlane, które z pocz¹tkiem roku ruszy³y pe³n¹ par¹. Oddawane inwes- tycje dawa³y pewnoœæ, e w gminie dobrze siê dzieje, a oddane w wyborach g³osy nie posz³y na marne. Przypomina to niestety z³ote Gierkowskie lata, które do dziœ maj¹ swoich... zwolenników. To nic, e zaci¹gniête wówczas kredyty Polska sp³aca³a dziesi¹tki lat, popadaj¹c w g³êboki kryzys (który musia³ wreszcie nast¹piæ), bowiem to co wówczas wybudowano da³o posmak postêpu cywilizacyjnego tym, którzy z tego skorzystali. Krytyk¹ zajêli siê jedynie ci nie obdarowani i z wyobraÿni¹. Nie bez powodu przywo³a³am tamte czasy. Taka refleksja musia³a siê pojawiæ po lekturze gminnych og³oszeñ o przetargach, w tym o przetargu z dnia 10 sierpnia br. dotycz¹cym: Udzielenia kredytu d³ugoterminowego w kwocie ,00 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w dochodach bud etu 2009r oraz sp³atê» dokoñczenie na str. 2 F.H.U. BYCZEK Miechów, Pl. Koœciuszki 7, pok. nr 14 tel./fax kom , TAURUS Sp.J. STACJA PALIW, ul. Rac³awicka 24 BIURO: Miechów, Pl. Koœciuszki 7, pok. nr 14 tel./fax kom Sprzeda Paliw P³ynnych i Oleju Opa³owego ATRAKCYJNE CENY GWARANCJA JAKOŒCI TOWARU SPRZEDA PALIW I TRANSPORT 24h/DOBÊ BANK Zapraszamy do Centrum Kredytowego Agencje: Miechów ul. Pi³sudskiego 2 Pl. Koœciuszki Wolbrom ul. Rynek 2 tel SprawdŸ nasz¹ ofertê: kredyt gotówkowy kredyt konsolidacyjny kredyt samochodowy sp³ata rat LUKAS Banku Miechów, ul. Pi³sudskiego 7 (dawna ul. Krakowska, obok sklepu miêsnego Kurczak) czynne: pon- pt Miechowskie biuro podró y C&C.pl oferuje: - sprzeda biletów lotniczych (tanie linie i po³¹czenia rejsowe) - sprzeda biletów autobusowych komunikacji miêdzynarodowej - zakup ubezpieczeñ turystycznych w tym karty Euro26 oraz ISC Telefony Informacyjne: lub w godzinach: od poniedzia³ku do pi¹tku UWAGA: Wszystkie bilety dostarczamy do domu klienta na terenie miasta Miechów i powiatu ego! SPRAWD CZY JESTEŒMY NAJLEPSI! MAKIJA E Magdalena Bucka Fitness Klub Aerobik, si³ownia, sauna fiñska, sauna infrared, jakuzzi, indywidualne treningi, porady medyczne, propozycje ywieniowe PROFESJONALNA OBS UGA MIECHÓW, ul. Mickiewicza 3 tel Czynne: pn-pt Kosmetyki do opalania Najnowoczeœniejsze urz¹dzenia z bryz¹ Aqua fresh Super turbo, klimatyzacja Najnowsze modele gadaj¹cych ³ó ek czekaj¹ na Pañstwa ZADZWOÑ I UMÓW SIÊ JU TERAZ, PROMOCYJNE CENY! ZAPRASZAMY DO NASZEGO STUDIA MIECHÓW, ul. Rac³awicka 21 tel Czynne: pn-pt 9-21 i d³u ej sob 9-15

2 2 Sierpieñ 2009 Nr 8 MIECHÓW KRAKOWSKI BANK SPÓ DZIELCZY Bank godny zaufania od ponad 100 lat SZUKASZ KREDYTU DLA SIEBIE? KREDYT HIPOTECZNY KONSUMPCYJNY NA DOWOLNY CEL OD 10,20 % OKRES SP ATY DO 15 LAT KWOTA DO 600 TYS.Z KREDYT SPÓ DZIELCZY BEZ PORÊCZYCIELI OD 9,90 % OKRES SP ATY DO 3 LAT KWOTA DO 8 TYS.Z KREDYT OKAZJONALNY REMONT OD 10,00 % OKRES SP ATY DO 5 LAT KWOTA DO 25 TYS.Z KREDYT EKSPRES BEZ PORÊCZYCIELI, GOTÓWKA OD RÊKI OD 11,50 % OKRES SP ATY DO 2 LAT KWOTA DO 3 TYS.Z KREDYT TÊCZA OD 10,90 % OKRES SP ATY DO 10 LAT KWOTA DO 500 TYS.Z SZUKASZ LOKATY DLA SIEBIE? NOWOŒÆ!!! LOKATA NA 9 MIESIÊCY 5,00 % (sta³e oprocentowanie) SZUKASZ RACHUNKU DLA SIEBIE? TYLKO TERAZ OP ATA ZA ROR 3 z³ miesiêcznie PONADTO W OFERCIE : ATRAKCYJNE LOKATY I RACHUNKI WALUTOWE (EURO, USD) ZAP AÆ SZYBKO I TANIO SWOJE RACHUNKI!!! PZU S.A.- 0 Z TP S.A. 1,50 Z ENERGIA 2 Z POZOSTA E 3 Z ( czynsze, raty kredytowe, ubezpieczenia, telefony komórkowe ) PROMOCJA TYLKO TERAZ DO WSZYSTKICH RACHUNKÓW (FIRMOWE, ROLNICZE, ROR / ROR-STUDENT), OFERUJEMY BEZP ATNIE: KARTY VISA, BANKOWOŒÆ INTERNETOW, SMS-BANKING Miechów na kredyt? dalszy ci¹g ze str. 1» wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po yczek. Skóra cierpnie na myœl, co bêdzie gdy Gmina Miechów tego kredytu nie dostanie (bo jest to ju drugie og³oszenie przetargowe) i gdy... ten kredyt otrzyma. Liczyæ nale y, e do kasy UMiG w Miechowie pop³yn¹ pieni¹dze z innych Ÿróde³ - choæby z powiatu, UE, czy rz¹du - i dziurê bud etow¹ szybko siê zasypie, bowiem, jak informuje rzecznik ego Starostwa Powiatowego: pod koniec lipca br. podpisano umowê pomiêdzy Zarz¹dem Województwa Ma³opolskiego, a Powiatem Miechowskim na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych pn.,,udro nienie systemu komuni-kacyjnego Powiatu Miechowskiego" w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt otrzyma³ dofinansowanie w kwocie z³, co umo liwi przebudowê drogi relacji Jelcza- Podmiejska Wola na odcinku o d³ugoœci 13,7 km (prace zosta³y roz³o one na 2 lata) oraz modernizacjê powiatowego szlaku komunikacyjnego na odcinku Ksi¹ Wielki-Ksi¹ Ma³y- Zaryszyn do granicy powiatu. W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowanych: 24 km dróg powiatowych, ponad 2 km chodników, 43 km poboczy, 3 mosty, kilka zatok autobusowych i przejœcia dla pieszych. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi z³, a wk³ad w³asny samorz¹du to kwota z³. Przegl¹daj¹c historiê rozstrzygniêtych przetargów doliczy³am siê wydatków rzêdu 6 mln z³otych tylko od marca 2009 roku, dlatego poni ej publikujemy na co zosta³y przeznaczone i kto by³ ich wykonawc¹ - maj¹c nadziejê, e ca³a wydatkowana suma posiada gwarancje trwa³oœci i jakoœci wykonanych inwestycji, które przez d³ugie lata bêd¹ s³u yæ mieszkañcom. (en) TRAF NAJLEPSZ OFERTÊ NA RYNKU TYLKO TERAZ KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT ZA DARMO ZE SP AT ODSETEK ODROCZON NAWET DO 55 DNI!!! ODDZIA W MIECHOWIE MIECHÓW, RYNEK 16 tel. (041) , FAX (041) ZAPRASZAMY OD PONIEDZIA KU DO PI TKU W GODZ FILIA W MIECHOWIE MIECHÓW, ul. SIENKIEWICZA 27 tel ZAPRASZAMY OD PONIEDZIA KU DO PI TKU W GODZ Projekt sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Miechowie. Foto z arch. Starostwa Powiatowego w Miechowie.

3 Sierpieñ 2009 Nr 8 3 certyfikatyenergetyczne.com certyfikaty energetycnze budynkw œwiadectwa audyty doradztwo Rafa³ GwoŸdziowski tel. (0) DZIA REKLAMY ZADZWOÑ tel MIECHÓW OGRODZENIA Transport! MONTA! Kto nam to robi? Œ rodek lipca, temperatura powietrza dochodzi do 32 stopni w cieniu nie ma czym oddychaæ. Ka dy, kto w taki dzieñ pracuje, wie, e najlepszym lekarstwem by³by wyjazd daleko za miasto, byle dalej od rozgrzanych murów. Szczêœliwi ci, którzy w³aœnie campingiem mijaj¹ mnie na drodze tym to dobrze, pewnie jad¹ na wakacje - pomyœla³am. Jadê tu za nimi i nagle spostrzegam, e camping niebezpiecznie siê rozko³ysa³, wje d aj¹c w dziurê, z której ciemna maÿ oblepi³a siê na jego kole, rozmazuj¹c sw¹ zawartoœæ na szosie, resztê wciskaj¹c w bie nik opony sun¹cej po drodze. Szczêœliwie zd¹ y³am omin¹æ feraln¹ dziurê, wypatroszon¹ w³aœnie z rozpuszczonej w upale smo³y. Spojrza³am szybko za siebie, by upewniæ siê, czy reszta asfaltu nie sunie za mn¹. Nie! To by³a tylko tzw. ³ata, która uwolniwszy siê, ods³oni³a star¹ poczciw¹ dziurê, zapewne niedawno zakryt¹ w¹tpliwej jakoœci surowcem. Takich asfaltowych ka³u by³o na olkuskich drogach niestety zbyt wiele. Zastanowi³ mnie fakt, dlaczego w taki upa³ je d ¹ samochody ciê arowe, TIR-y, autobusy? Przecie to morderstwo dla naszych marnych, reanimowanych tanimi surowcami dróg, które w upalne dni przypominaj¹ ksiê ycowy krajobraz pe³en wrz¹cych kraterów, dziur i wzniesieñ. Remonty dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych wykonuj¹ firmy, które startuj¹c w przetargu, oferuj¹ najkorzystniejsz¹ BETONOWE - bardzo du y wybór ponad 50 wzorów STALOWE - ozdobne, ocynkowane w niskich cenach DREWNIANE BRAMY i FURTKI Firma "Grawital" - Olkusz, Witeradów 104, tel./fax /032/ ofertê cenow¹ czytaj: najtañsz¹. One szybko i ochoczo w stare dziury lej¹ emulsjê asfaltow¹, nie gwarantuj¹c d³ugiej ywotnoœci zastosowanych przy remoncie materia³ów. Tak sobie myœlê - fachowcy ju wówczas musz¹ wiedzieæ, e podczas takich jak ten upa³ów, emulsja roztopi siê i zostanie wyp³ukana przez przeje d aj¹ce auta. No, ale potem znów bêdzie... przetarg i nowe pieni¹dze. Burmistrz dokona uroczystego odbioru robót, które œwie o oddane uciesz¹ oczy mieszkañców wdziêcznych w³adzom samorz¹dowym za ten dar. Niejeden Kowalski - widz¹c jak szybko wyremontowana (dopiero co) droga, wraca do poprzedniego - marnego stanu - zastanowi siê dlaczego nikt za to marnotrawstwo nie ponosi odpowiedzialnoœci. Przecie taki remont kosztowa³ grube pieni¹dze wydane z kasy gminy. A Gmina, to samorz¹d, a samorz¹d, to przecie my! To z naszych pieniêdzy wyremontowano niedawno tê drogê, a ju bêdziemy musieli p³aciæ za to samo znów, i znów - bez koñca. No, pod warunkiem, e gmina uzbiera na ten cel pieni¹dze. Bo ile razy mo na wyci¹gaæ z kasy pieni¹dze na ten sam cel? Ktoœ m¹dry powiedzia³: co drogie, to tanie szkoda, e nie ka dy tê m¹droœæ zna. I dopóki przetargi wygrywaæ bêd¹ wykonawcy najtañsi, dopóty nasze drogi bêd¹ siê odkszta³ca³y i... odje d a³y wraz z ich u ytkownikami na... oponach. (en) reklama w G OSIE MIECHOWSKIM jest skuteczna i niedroga Getin Bank SA Wolbrom ul. Krakowska 24 tel MIECHÓW, UL. Sobieskiego 2A tel wystarczy wejœæ Zapraszamy! kredyt gotówkowy do z³ na 84 m-ce prosta po yczka wysokie kwoty bez zgody Wspó³ma³ onka do z³ na 36 m-cy kredyt konsolidacyjny do z³ na 84 m-ce OFERTA PROMOCYJNA KREDYT GOTÓWKOWY do z³ oprocentowanie od 8,4% do 11,9% na 84 m-ce DODATKOWO W OFERCIE RACHUNKI OSZCZÊDNOŒCIOWE ROR ORAZ LOKATY TERMINOWE PROSTO I WYGODNIE czynne: pon.-pt folinia: Op³ata jak za po³¹czenie lokalnie wed³ug taryfy operatora Marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej W dniu 7 sierpnia br., dla uhonorowania wydarzeñ z 1914 roku, do Miechowa wkroczyli symboliczni u- czestnicy 44. marszu szlakiem I. Kompanii Kadrowej wraz z Krakowskim Szwadronem U³anów. Komendant marszu - Prezes Zwi¹zku Pi³sudczyków Jan Józef Kasprzyk odczyta³ s³ynny manifest Józefa Pi³sudskiego wyg³oszony w 1914 roku podczas pamiêtnego przemarszu Kompanii, a tak e w 95. rocznicê Czynu Legionowego i 20 rocznicê za³o enia Zwi¹zku Pi³sudczyków. Patronat nad Marszem objêli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski oraz ostatni Prezydent II. Rzeczypospolitej - Ryszard Kaczorowski. W Rynku uczestników marszu powita³ burmistrz miasta oraz t³umnie przybyli mieszkañcy. Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych z³o yli kwiaty pod pomnikiem z Or³em. Sekcjê Reprezentacyjn¹ Krakowskiego Szwadronu U³anów im. Józefa Pi³sudskiego reprezentowali: Prowadz¹cy Szwadron Rotmistrz Henryk Bugajski na koniu imieniem Premier, córka Rotmistrza Ewelina Bugajska na koniu Herenda, Rotmistrz Janusz Kalukin na koniu Harfa, Przemys³aw Pi¹ty na koniu Max, Sebastian Lewicki na koniu Basia. W roli sztandarowego wyst¹pi³ Podchor¹ y Janusz Patyna na koniu Arbo. Po oficjalnych uroczystoœciach uczestnicy marszu zwiedzili miechowsk¹ Bazylikê Grobu Bo ego. W Amfiteatrze MDK uczestnicy uroczystoœci zobaczyli wystêp ukraiñskiej grupy Perlina z Wo³oczysk. Historia: 6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Pi³sudskiego wyruszy³a z krakowskich Oleandrów I. Kompania Kadrowa "Kadrówka". O godz o³nierze "Kadrówki" obalili s³upy graniczne pañstw zaborczych w Micha³owicach i po wyzwoleniu S³omnik, Miechowa, Jêdrzejowa i Chêcin z r¹k rosyjskich dotarli 12 sierpnia do Kielc. I Kadrowa by³a pierwszym od zakoñczenia powstania styczniowego regularnym oddzia³em armii polskiej. Da³a ona pocz¹tek Legionom Polskim, które swym wysi³kiem zbrojnym w latach I. wojny œwiatowej, przyczyni³y siê do odzyskania niepodleg³oœci w 1918 roku. W 1924 roku dla uczczenia rocznicy wymarszu "Kadrówki", z inicjatywy by³ych legionistów, ustanowiono Marsz Szlakiem I. Kompanii Kadrowej. Odbywa³ siê on nieprzerwanie a do 1939 roku i by³ najwiêkszym tego typu przedsiêwziêciem w Polsce. Bra³a w nim udzia³ m³odzie zrzeszona w Zwi¹zku Strzeleckim oraz o³nierze Wojska Polskiego. Do idei Marszu powróci³y œrodowiska niepodleg³oœciowe ziemi krakowskiej i kieleckiej w 1981 roku. Nowy samochód dla Stra y Miejskiej W pierwszych dniach sierpnia br. dokonano uroczystego przekazania lokalnej Stra y Miejskiej nowego samochodu Fiat Qubo, który uroczyœcie poœwiêci³ proboszcz miejscowej parafii. Foto z arch. KPSP Miechów Do 1989 roku Marsz by³ form¹ demonstracji patriotycznej silnie zwalczanej przez w³adze komunistyczne. Po 1989 roku Marsz powróci³ do formu³y przedwojennej. Ma charakter sportowoobronny i jego uczestnicy pokonuj¹c w dniach 6-12 sierpnia trasê z Krakowa przez: Micha³owice, S³omniki, Miechów, Wodzis³aw, Jêdrzejów, Chojny nad Nid¹, Chêciny, Szewce do Kielc, bior¹ udzia³ w spotkaniach z uczestnikami walk o niepodleg³oœæ; zawodach w marszu na orientacjê; zawodach strzeleckich; konkursach edukacyjnych poœwiêconych Marsza³kowi Pi³sudskiemu i Legionom; zajêciach kulturalno-oœwiatowych. Z roku na rok Marsz gromadzi coraz wiêksz¹ grupê uczestników. W tym roku w symboliczny marsz z Krakowa do Kielc wyruszyli: cz³onkowie organizacji strzeleckich, harcerze, o³nierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Stra y Granicznej oraz m³odzie z Wileñszczyzny i Ukrainy. W trakcie uroczystoœci mianowano nowego komendanta ej Stra y Miejskiej - Katarzynê Seweryn, której wrêczono kluczyki do nowego samochodu s³u bowego. Foto z arch. KPSP Miechów zadzwoñ: Foto z arch. KPSP Miechów

4 4 Sierpieñ 2009 Nr 8 Darmowe szkolenia dla rolników Firma COMBIDATA Poland SP. z o.o. zaprasza na cykl BEZP ATNYCH szkoleñ realizowanych w ramach projektu W turystyce moja przysz³oœæ. Kto mo e uczestniczyæ w projekcie? Rolnicy i domownicy (warunek: rejestracja w KRUS), Osoby zameldowane w Województwie Ma³opolskim, Preferowane bêd¹ osoby: z ma³ych powierzchniowo gospodarstw, w wieku mobilnym, z wykszta³ceniem przynajmniej zawodowym, posiadaj¹ce motywacjê do nauki Celem projektu jest zorganizowanie i realizacja cyklu bezp³atnych szkoleñ, dziêki którym 48. rolników i domowników zamieszka³ych w Województwie Ma³opolskim zostanie wyposa onych w kwalifikacje umo- liwiaj¹ce za³o enie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w obszarze turystyki. Program szkoleñ: Blok I: Wstêp: Rozpoczêcie dzia- ³alnoœci gospodarczej 32h, Blok II: Podstawy marketingu 40h, Blok III: Tworzenie biznes planu 40h, Blok IV: Rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ finansowa 56h, Blok V: Kredytowanie i pozyskiwanie funduszy dla prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej 32h, Blok VI: Korzystanie ze wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 24h, Blok VII: Komputer w dzia³alnoœci gospodarczej 80h, Blok VIII: Dziedzictwo kulturowe regionu 32h, Blok IX: Dobre praktyki (cykl 8 spotkañ po 5h, na które zostan¹ zaproszone osoby prowadz¹ce hotele, pensjonaty, na których w/w osoby bêd¹ dzieliæ siê praktycznymi umiejêtnoœciami z zakresu prowadzenia dzia³alnoœci). Ka dy uczestnik opracuje gotowe produkty np. biznes plan, stronê internetow¹ firmy itp., u³atwiaj¹cych i pozwalaj¹cych za³o yæ dzia³alnoœæ gosp). Miejsce realizacji szkoleñ; Biuro Projektu - Rynek G³ówny 6, Kraków w Mobilnym Centrum Szkoleniowym (zlokalizowanym na terenie miejscowoœci w obrêbie, której utworz¹ siê 2 grupy szkoleniowe). Dodatkowo poza godzinami szkoleñ projektodawca udostêpni oœrodek (oraz pomoc informatyka) dla osób chc¹cych szlifowaæ umiejêtnoœci z zakresu ICT i poszerzaæ wiedzê z zakresu przedmiotowego szkoleñ w systemie e- learningu (pomoc osobom nie posiadaj¹cym komputera w domu). Czas trwania projektu i organizacja zajêæ Zajêcia rozpoczn¹ siê we wrzeœniu 2009r., a zakoñcz¹ w czerwcu 2010r. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w dni powszednie popo³udniami i weekendy, zgodnie z harmonogramem stworzonym na podstawie ankiet zg³oszeniowych. Rekrutacja oraz warunki przyjêcia: Nale y pobraæ i wype³niæ kartê zg³oszeniow¹ ze strony internetowej albo bezpoœrednio w Biurze Projektu - Rynek G³ówny 6, Kraków. Ankietê zg³oszeniow¹ mo ecie Pañstwo otrzymaæ na wskazany adres pocztowy, b¹dÿ em. Wype³nion¹ kartê zg³oszeniow¹ nale y przes³aæ lub dostarczyæ do COMBIDATA: faksem na nr: 012/ em na adres: lub - na Ostatnie dni wakacji z MDK! Ponadto: Zakoñczenie wakacji - Amfiteatr MDK DO YNKI POWIATOWE w Czaplach Wielkich godz. 15,00 - PIKNIK W FALNIOWIE - Falniów gdzie spotkasz g³os Miechów: - ul. Rac³awicka Biedronka, - ul. Stanis³awy Daneckiej Biedronka - Rynek, Plac T. Koœciuszki, ul. Miechowity, Sienkiewicza, Warszawska, Jagielloñska S³omniki: - Rynek, ul. Koœciuszki, delikatesy ABC, Biedronka Wolbrom: - Rynek, ul. Miechowska, Staszica, Krakowska, Koœcielna, Krzywa - Biedronka, Szosa Olkuska g³os MIECHÓW pierwsze spotkanie informacyjne nale y dostarczyæ orygina³ karty. Ankietê mo na przes³aæ tak e poczt¹ na adres: COMBIDATA Poland sp. z o.o. Rynek G³ówny 6, Kraków lub z³o yæ osobiœcie w Biurze Projektów w Krakowie. Do karty zg³oszeniowej nale y do³¹czyæ ksero dowodu osobistego Ka da z osób nadsy³aj¹cych kartê zg³oszeniow¹ otrzyma na jej podstawie liczbê punktów rekrutacyjnych. Oceniane bêd¹ kryteria formalne (kwalifikowalnoœci osoby do grupy docelowej projektu) oraz miejsce zameldowania, wielkoœæ gospodarstwa, wiek, wykszta³cenie, postawy. W przypadku otrzymania przez wiêcej ni jedn¹ osobê takiej samej iloœci punktów, decyduj¹cy wp³yw bêdzie mia³a kolejnoœæ zg³oszeñ. Do projektu mo e zakwalifikowaæ siê TYLKO 48 osób! Wszyscy zainteresowani zostan¹ powiadomieni o wynikach procesu rekrutacji - zakwalifikowane osoby zostan¹ poproszone o podpisanie oœwiadczenia potwierdzaj¹cego przynale noœæ do grupy adresatów projektu oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie; Uczestnicy szkoleñ nie wnosz¹ adnych op³at za uczestnictwo w projekcie (projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego). Bezp³atnie otrzymuj¹ wparcie w postaci szkoleñ, podrêczników, materia³ów pomocniczych do nauki, wy ywienie podczas zajêæ. Dodatkowo ka dy otrzyma czêœciowy zwrot kosztów dojazdów Miechowski Dom Kultury, jak co roku, zorganizowa³ w lipcu konkurs na najpiêkniejszego zwierzaka domowego, w którym wziê³o udzia³ 16 psów i 4 koty. Sêdziowie w sk³adzie: Mariola Krupa, Ilona Krzy ek oraz Marcin Durman przyznali nastêpuj¹ce miejsca: - w kategorii kotów: I miejsce - Majka - Robert Gawron II miejsce - Pche³ka i Fibi - Paulina i S³awomir Pycia III miejsce - Tysia - Marysia Kwiatek IV miejsce - Klakier - aneta Kluza, - w kategorii psów mieszanych: I miejsce - Haber - Gabrysia Kawecka II miejsce - Fafik - Pawe³ Aleksander W 90. rocznicê utworzenia Policji Pañstwowej Starosta Miechowski dokona³ uroczystego przekazania terenowego samochodu s³u bowego (z napêdem na cztery ko³a o mocy 140 KM) zakupionego dla policji przez powiat. - Wol¹ Zarz¹du i radnych zakupiliœmy to auto doceniaj¹c Wasz¹ pracê, z nadziej¹, e dotrzecie nim we wszystkie zak¹tki powiatu w trakcie pe³nionej s³u by. Dbajcie o utrzymanie dobrych wyników swej pracy, b¹dÿcie wszêdzie tam, gdzie jesteœcie potrzebni i oczekiwani - mówi³ Nowy radiowóz dla ej policji Cz³onkowie kapitu³y okreœlili kryteria i zasady oceny i przeanalizowali dane otrzymane z Ministerstwa Finansów. Ide¹, jaka przyœwieca³a tworz¹cym ranking osobom jest wskazanie tych samorz¹dów, których prace i dzia³ania s³u ¹ mieszkañcom w naszych ma³ych ojczyznach. Ocenie podlegaj¹ wskaÿniki dotycz¹ce zarz¹dzania, sytuacji finansowej, a tak e prace pozwalaj¹ce poprawiæ poziom ycia mieszkañców gmin. Organizatorzy wskazuj¹, e to w³aœnie w³adze lokalne Rywalizacja o tytu³ Najpiêkniejszego psa i kota 2009 roku starosta, wrêczaj¹c kluczyki komendantowi KPP. Foto z arch. Starostwa Powiatowego w Miechowie. Gmina Miechów w rankingu najlepszych polskich samorz¹dów! Kapitu³a konkursu Rzeczpospolitej ju po raz dziesi¹ty nagrodzi³a najlepsze samorz¹dy, które potrafi³y stworzyæ mieszkañcom dobre warunki do ycia. III miejsce - Dejzi - Kamila i Patrycja Guœtak IV miejsce - Gizmo - Dominika i Kinga W³odarczyk V miejsce - Mysia - Jakub Zawartka, Nika - Justyna Wywia³, Czapi - Weronika Podsiad³o - w kategorii psów rasowych ma³ych: I miejsce - Falko - Wiktoria B³aszczyk II miejsce - Napi - Wiktoria Ha³as III miejsce - Pipi - Oskar Krupa, Pinki - Monika Soczówka - w kategorii psów rasowych du ych: I miejsce - Borys - Urszula i Janusz Kaletka coraz efektywniej wykorzystuj¹ œrodki zgromadzone w bud etach wpieraj¹c je œrodkami pozyskiwanymi z funduszy unijnych, ogólnopolskich i wojewódzkich. Dziêki wykorzystaniu takich narzêdzi finansowych przeprowadzone zosta³y na wiêksz¹ skalê prace obejmuj¹ce budowê: wodoci¹gów, kanalizacji, obiektów sportowych czy dróg. W tym presti owym ogólnopolskim zestawieniu Gmina Miechów znalaz³a siê na 76. miejscu. II miejsce - Odi - Bart³omiej i Szymon Guga³a, Wiki - Urszula i Janusz Kaletka III miejsce - Lessi - Adrian i aneta Kluza, Ebi - Natalia Stano Miechowski Dom Kultury sk³ada podziêkowanie wszystkim uczestnikom konkursu, jak równie sponsorowi nagród - Agnieszce Dulewicz, w³aœcicielce Sklepu Zoologiczno-Wêdkarskiego przy ul. Rac³awickiej 17. Kto j¹ przygarnie? Arla, to wspania³a i ³agodna suczka w œrednim wieku, któr¹ zabrano ze schroniska w Olkuszu do tymczasowego domu wolontariuszy Fundacji Pro Animals. Arla (d³ugow³osy owczarek niemiecki) jest piêkna, zadbana i potrzebuje mi³oœci na co dzieñ. Mo e odnajdzie siê jej dotychczasowy w³aœciciel? A mo e ktoœ zechce j¹ mieæ na zawsze i zg³osi siê po ni¹? Obecnie przebywa w Bukownie k/olkusza. Kontakt:

5 Sierpieñ 2009 Nr 8 5 S OMNIKI Ruszy³a budowa hali sportowej Z pocz¹tkiem lipca br. rozpoczêto prace budowlane hali sportowej w S³omnikach. Postawiono now¹ bramê, ustawiono kontener, gromadzony jest sprzêt budowlany. Geodeci wytyczaj¹ dzia³kê. Zgodnie z projektem hala bêdzie po³¹czona ze szko³¹ prze³¹czk¹, ale te bêdzie mieæ oddzielne wejœcie. Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹, w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , dzia³anie 6.1. Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu. Foto z arch. Urzêdu Miejskiego w S³omnikach Jak informuje Starostwo Powiatowe w Krakowie, w niedzielê 26 lipca br., na stadionie LKS NIED WIED w NiedŸwiedziu (gmina S³omniki) odby³ siê fina³ X. Turnieju Pi³ki No nej o Puchar Starosty Krakowskiego z udzia³em 3. dru yn - sêdziowany w sk³adach trzyosobowych. Po ustaleniu kolejnoœci meczów, wg tabeli Bergera, rozegrano 3. mecze - 2 x 30 min. z przerw¹ 10-minutow¹. W pierwszym meczu spotka³y siê LKS BORKOWIANKA Borek Szlachecki kl. B (aktualny beniaminek klasy A) z LKS NIED WIED NiedŸwiedŸ kl. A. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem LKS NiedŸwiedŸ 1:2 (0:1). W drugim meczu LKS ORZE Iwanowice kl. B pokona³ LKS BORKOWIANKÊ Borek Szlachecki 1:0 (1:0), która zajê³a ostatecznie 3. miejsce w turnieju. W trzecim, decyduj¹cym meczu LKS NIED WIED wygra³ z LKS ORZE Iwanowice 2:0 (0:0) zdobywaj¹c Puchar Starosty Krakowskiego. Puchary, dyplomy i pami¹tkowe zestawy upominkowe powiatu krakowskiego uczestnikom turnieju fina³owego wrêcza³ Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka z Burmistrzem S³omnik Paw³em Knafelem i Dyrektor Biura Promocji i Wspó³pracy Starostwa Powiatowego w Krakowie Ma³gorzat¹ INFORMACJE X. Turniej Pi³ki No nej Ziêæ. Wszystkie dru yny uczestnicz¹ce w turnieju otrzymaj¹ nagrody finansowe na zakupienie sprzêtu sportowego, których wartoœæ jest uzale niona od zajêtego miejsca w turnieju. Po raz pierwszy w historii rozgrywek o Puchar Starosty Krakowskiego, od drugiej rundy turnieju (z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji) wprowadzono klasyfikacjê fair play. Wzorow¹ postaw¹ zawodników, dzia³aczy i widzów wykaza³a siê dru yna LKS MASZYCANKA Maszyce kl. C z Gminy Ska³a, której przedstawiciele otrzymali pami¹tkowy puchar. W turnieju wziê³a udzia³ rekordowa iloœæ 34. dru yn. Rozgrywki koordynowa³a Ewa Gajewska z Podokrêgu Pi³ki No nej Kraków Ma³opolskiego Zwi¹zku Pi³ki No nej. Zmykaj¹c turniej Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, gratuluj¹c wygranym i nagrodzonym za postawê fair play, podziêkowa³ wszystkim uczestnikom i gospodarzom turnieju fina³owego w NiedŸwiedziu. Foto z arch. Urzêdu Miejskiego w S³omnikach WOLBROM Regionalny Konkurs Grantowy! Polska Fundacja Dzieci i M³odzie y og³asza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równaæ Szanse 2009". W konkursie mo na uzyskaæ dotacjê do z³ na dzia³ania trwaj¹ce 6 miesiêcy. Nowa edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu Równaæ Szanse obejmuje projekty, rozpoczynaj¹ce siê nie wczeœniej ni 1 stycznia 2010 roku i trwaj¹ce nie d³u ej ni do 30 czerwca 2010 roku, o granty mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy doros³ych, które chc¹ za³o yæ organizacjê pozarz¹dow¹, z terenów wiejskich i ma³ych miast (do mieszkañców). Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w doros³e ycie m³odzie y w wieku lat z ma³ych miejscowoœci. Po raz pierwszy Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równaæ Szanse przeprowadzany jest w systemie elektronicznym. Udzia³ w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równaæ Szanse 2009 mo e byæ dla lokalnych podmiotów szans¹ na realizacjê efektywnego pro- jektu, ukierunkowanego na zwiêkszenie szans m³odzie y na udany start w doros³e ycie, pozwoli te realizatorom nabyæ cenne umiejêtnoœci i doœwiadczenia oraz przyczyni siê do zwiêkszenia potencja³u ca³ego œrodowiska. Termin sk³adania wniosków mija 10 paÿdziernika 2009 r. Szczegó³owe informacje o konkursie znajd¹ Pañstwo na stronie Dojazd dla dzia³kowców Z koñcem lipca br. rozpoczêto prace remontowe drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego Relaks. Jak informuje Urz¹d Gminy, po- ³o ono ju asfalt w alei, oczyszczono œcie kê wiod¹c¹ do stacji benzynowej. Kolejno uporz¹dkowane i wzmocnione zostan¹ dojœcia do dzia³ek od strony stacji CPN. Planuje siê tak e zwiêkszyæ iloœæ miejsc parkingowych. Prace prowadzone s¹ w tempie wrêcz ekspresowym, bowiem maj¹ zostaæ ukoñczone jeszcze przed jubileuszem Ogrodów Dzia³kowych w 30-lecia ich powstania, który przypada na 5 wrzeœnia br. WINDYKACJA -PROFESJONALNIE SKUTECZNIE I SZYBKO PROCES S DOWY GRATIS POLSKA-EUROPA - PROWIZJA P ATNA PO SP ACIE NALE NOŒCI PE EN ZAKRES US UG CYWILNO PRAWNYCH ORAZ DETEKTYWISTYCZNYCH TELEFON 24H PRACA Ogólnopolska Firma dzia³aj¹ca w 25 miastach lider swojej bran y poszukuje kandydatów na stanowiska - kierowca z obs³ug¹ klienta - przedstawiciel firmy - handlowiec terenowy - telefonistki zakres obowi¹zków: - obs³uga klientów firmy - pozyskiwanie nowych kontrahentów - sk³adania ofert handlowych oferujemy: - bezp³atne przeszkolenie + zwrot kosztów dojazdu - sta³¹ pracê - œwiadczenie ZUS - mo liwoœæ awansu - œrednie wynagrodzenie etat ok z³./mc, 1/2 etatu ok z³ po okresie próbnym mo liwoœæ otrzymania - samochodu s³u bowego - telefonu s³u bowego - dodatkowych premii finansowych wymagamy: - dyspozycyjnoœci - operatywnoœci - motywacji do pracy Je eli spe³niasz powy sze wymagania zg³oœ siê do nas: Oddzia³y ( ): Kraków tel. 012 / , Gliwice tel. 032 / ,

6 6 Sierpieñ 2009 Nr 8 KAZIMIERZA INFORMACJE WIELKA Wyœcig Kolarski Miechów-Lato 2009 W niedzielê 16 sierpnia br. Miechów prze y³ prawdziwe oblê enie mi³oœników kolarstwa i turystyki rowerowej. W zorganizowanym przez Miechowski Dom Kultury (we wspó³pracy z Urzêdem Gminy i Miasta w Miechowie oraz Komend¹ Powiatow¹ Policji w Miechowie) wyœcigu kolarskim "Miechów-Lato 2009" wystartowa³o a 70. uczestników. Du e brawa nale ¹ siê administratorom portalu internetowego którzy rozpropagowali miechowsk¹ imprezê w internecie. Sekcja rowerowa MDK reklamowa³a wyœcig niespe³na tydzieñ wczeœniej w Micha³owicach na Bike Maratonie, co prze³o y³o siê na rekordow¹, jak dot¹d, frekwencjê. Jak informuje MDK, do Miechowa zjecha³o wielu bardzo dobrych zawodników, dziêki czemu era dominacji Koz³ów - Jacka i jego syna Kamila, tym razem uleg³a powa nemu zachwianiu. Na trasie dominowali weterani - Kazimierz Korcala i Jerzy Rosa - z drugiej strony reprezentuj¹cy m³ode pokolenie Marek Nowak i wspomniany wczeœniej Kamil Kozio³. Miejscowy faworyt, zwyciêzca edycji wiosennej - Micha³ Tomkiel, tym razem zadowoli³ siê 5. pozycj¹, co jest dowodem na to, jak wysoki poziom prezentowali uczestnicy. Nie zabrak³o tak e Jana Pajkierta i Jaros³awa Koniewskiego. W wyœcigu wziêli równie udzia³: zastêpca burmistrza Miechowa Wojciech Pengiel, reprezentanci ego LO - Adam Kania, Krzysztof Gajos i Wojciech Ma³odobry, MDK - dyr. Marcin Durman i Marek Porêbski oraz bracia urkowie, Wojciech Wysocki, Pawe³ ukawski, S³awomir Bogacz, Maciej Grudniewicz, Jerzy Pog³ódek, Henryk Nowak i Piotr Brachaczek. Szkoda, e s³absz¹ formê pokaza³ Adam Mi³ek, na którego wszyscy bardzo liczyli, natomiast s³owa uznania nale ¹ siê Jerzemu Kaweckiemu, który startowa³ z dzieæmi. Najlepsz¹ zawodniczk¹ trasy PRO zosta³a Gabriela Kawecka, której na podium towarzyszy³a Justyna Pazera i Paulina Piegza. Bior¹c pod uwagê fakt, i zwyciêzca trasy Pro-Max: Kazimierz Korcala, to rocznik 1950, wyraz niedowierzania na twarzy pojawi siê chyba u ka dego. Podobnie gdy przeanalizujemy wyniki uzyskane na poszczególnych dystansach, zw³aszcza 55:08 Witolda Jagockiego na trasie PRO, znakomity rezultat najlepszej zawodniczki wyœcigu PRO-MAX - Katarzyny Szczurek, czy udzia³ oœmiolatka - Antoniego Kaweckiego na trasie 33 km - pozostawiaj¹ niesamowite wra enie. Te i wiele innych akcentów rowerowych zmagañ wp³ynê³o na to, e wyœcig kolarski "Miechów-Lato 2009" mo na œmia³o okreœliæ jednym z najwa niejszych wydarzeñ tego roku w Miechowie. Foto Zb. Nowak /z arch. MDK Wczeœniej na trasie Amator startowali sami amatorzy. Maciej Grudniewicz przygotowa³ kilka dodatkowych rowerów, aby do udzia³u zachêciæ dos³ownie ka dego. Chêtnych wielu nie by³o, ale rywalizacja by³a zaciêta. Zwyciê y³ Kamil Manterys, natomiast wœród dziewcz¹t Karolina aptaœ. Prym najlepszego z "maluszków" w kategorii do lat 10 wywalczy³ Piotr Krawczyk przed Przemkiem Nowakiem (obydwaj po 7 lat) i Kub¹ Gajosem (4 lata). Kierownikiem wyœcigu i kierowc¹ samochodu technicznego by³ jak zwykle niezast¹piony Zbigniew Nowak. Pomiary czasu, okr¹ enia na trasach i numery zawodników zliczali: Martyna Nowak, Ilona Krzy ek, Magdalena Ozga, Ma³gorzata Musia³, Paulina Stêpieñ, Katarzyna Król, Justyna Molêda, Aleksandra Wyrzykowska, Dariusz Bucki, Piotr Nastarowski, Pawe³ Majcherczyk, Sebastian Fraœ, Marek Pazera i Wies³aw Pazera, którym serdecznie dziêkujemy. Organizatorzy s³owa uznania kieruj¹ do sponsorów, którymi byli: Urz¹d Gminy i Miasta w Miechowie, Miechowski Dom Kultury, Starostwo Powiatowe w Miechowie, sklep sportowy "Remex", "Adler Computers", "Kursy Jêzykowe Jaros³aw Hajek", Justyna Gajos - naturalne szwedzkie kosmetyki Oriflame, sklep rowerowy "Giant", Restauracja "Vita". Wyniki: Trasa AMATOR 5,5 km: Kategoria OPEN: 1. Kamil Manterys 11:37 2. Oskar Krupa 13:16 3. Pawe³ Szymanek 14:03 4. Karolina aptaœ 15:10 5. Piotr Krawczyk 15:22 6. Przemys³aw Nowak 26:40 7. Jakub Gajos 27:02 dziewczêta: 1. Karolina aptaœ 15:10 ch³opcy do lat 10: 1. Piotr Krawczyk 15:22 2. Przemys³aw Nowak 26:40 3. Jakub Gajos 27:02 ch³opcy pow. 10 lat: 1. Kamil Manterys 11:37 2. Oskar Krupa 13:16 3. Pawe³ Szymanek 14:03 Trasa PRO 33 km: Kategoria OPEN: 1. Witold Jagocki 55:08 2. Marek Nowak 55:40 3. Jerzy Ska³ka 55:52 4. Jaros³aw Koniewski 55:53 5. Micha³ Tomkiel 56:09 6. Piotr Ostachowski 56:17 7. Marek Kolacha 56:40 8. Micha³ Banach 57:37 9. Sylwester Seweryn 58: Marcin Wróbel 58: Mariusz Potok 1:00: Ludwik Odrzywo³ek 1:00: Micha³ Ziemnicki 1:01: Józef Magda 1:01: Maciej Urbanik 1:01: ukasz urek 1:02: Adam Mi³ek 1:03: Damian Kowalski 1:03: Mateusz Dylawerski 1:03: Wiktor urek 1:04: Kazimierz Dylawerski 1:08: Jan Pajkiert 1:08: Jerzy Pog³ódek 1:09: Kamil Or³owski 1:12: Marek Dyl¹g 1:15: Wojciech Wysocki 1:15: Pawe³ ukawski 1:16: Henryk Nowak 1:17: S³awomir Bogacz 1:31: Adam Kania 1:32: Krzysztof Gajos 1:33: Wojciech Ma³odobry 1:33: Antoni Kawecki 1:33: Gabriela Kawecka 1:34: Jerzy Kawecki 1:34: Micha³ Karkowski 1:41: Justyna Pazera 1:41: Marek Porêbski 1:42: Wojciech Pengiel 1:49: Paulina Piegza 1:56:09 kobiety: 1. Gabriela Kawecka 1:34:06 2. Justyna Pazera 1:41:45 3. Paulina Piegza 1:56:09 mê czyÿni M i m³odsi: 1. Marek Nowak 55:40 2. Micha³ Tomkiel 56:09 3. Sylwester Seweryn 58:28 4. Adam Mi³ek 1:03:30 5. Damian Kowalski 1:03:39 6. Antoni Kawecki 1:33:58 7. Micha³ Karkowski 1:41:42 mê czyÿni M : 1. Witold Jagocki 55:08 2. Jaros³aw Koniewski 55:53 3. Piotr Ostachowski 56:17 4. Marcin Wróbel 58:29 5. Ludwik Odrzywo³ek 1:00:45 6. Micha³ Ziemnicki 1:01:20 7. Maciej Urbanik 1:01:49 8. ukasz urek 1:02:52 9. Mateusz Dylawerski 1:03: Wiktor urek 1:04: S³awomir Bogacz 1:31:05 mê czyÿni M : 1. Micha³ Banach 57:37 2. Kamil Or³owski 1:12:31 3. Pawe³ ukawski 1:16:00 4. Krzysztof Gajos 1:33:57 5. Jerzy Kawecki 1:34:07 6. Wojciech Pengiel 1:49:33 mê czyÿni M : 1. Marek Kolacha 56:40 2. Mariusz Potok 1:00:24 3. Kazimierz Dylawerski 1:08:31 4. Jan Pajkiert 1:08:32 5. Marek Dyl¹g 1:15:23 6. Wojciech Wysocki 1:15:59 7. Adam Kania 1:32:38 8. Wojciech Ma³odobry 1:33:58 mê czyÿni M i starsi: 1. Jerzy Ska³ka 55:52 2. Józef Magda 1:01:48 3. Jerzy Pog³ódek 1:09:12 4. Henryk Nowak 1:17:52 5. Marek Porêbski 1:42:07 Trasa PRO-MAX 65 km: Kategoria OPEN: 1. Kazimierz Korcala 1:45:53 2. Jerzy Rosa 1:45:54 3. Kamil Kozio³ 1:46:16 4. Tomasz Ziêmbla 1:47:56 5. Konrad Ga³¹zka 1:47:57 6. Mateusz Dymacz 1:47:59 7. Katarzyna Szczurek 1:53:14 8. Arkadiusz Biczewski 1:55:25 9. Tomasz Wójcik 1:56: Robert Baœ 1:58: Jacek Kozio³ 1:59: Marcin Wo³ek 2:01: Grzegorz Kowal 2:03: Marcin Durman 2:05: Janusz Frukacz 2:06: Grzegorz Urban 2:07: Tomasz Michno 2:12: Przemys³aw Hrabia 2:12: Marcin Tarapacz 2:30: Mariusz Dudzik 2:30: Maciej Grudniewicz 2:41: Piotr Brachaczek 3:10:00 kobiety: 1. Katarzyna Szczurek 1:53:14 VI maraton MTB Micha³owice Siedmioosobowa reprezentacja Miechowa wziê³a udzia³ w VI. edycji "MTB Micha³owice" rozegranej w niedzielê 9 sierpnia br. Marcin Durman, Pawe³ ukawski, Zbigniew Suchodolski, Jan Spiechowicz, Tomasz Stefañski oraz Anna Ba³azy startowali na trasie MEGA licz¹cej 45 km. Na 126 zawodników, którzy dojechali do mety Miechów wywalczy³: 35. miejsce - Marcin Durman 2:00: miejsce - Wiktor urek 2:14: miejsce - Jan Spiechowicz 2:19: miejsce - Anna Ba³azy 3:06: miejsce - Tomasz Stefañski 3:06: miejsce - Zbigniew Suchodolski Foto Zb. Nowak /z arch. MDK mê czyÿni M : 1. Kamil Kozio³ 1:46:16 2. Tomasz Ziêmbla 1:47:56 3. Konrad Ga³¹zka 1:47:57 4. Mateusz Dymacz 1:47:59 5. Arkadiusz Biczewski 1:55:25 6. Grzegorz Kowal 2:03:27 7. Przemys³aw Hrabia 2:12:32 8. Marcin Tarapacz 2:30:03 mê czyÿni M : 1. Tomasz Wójcik 1:56:11 2. Marcin Wo³ek 2:01:39 3. Marcin Durman 2:05:48 4. Janusz Frukacz 2:06:55 5. Grzegorz Urban 2:07:39 6. Tomasz Michno 2:12:04 7. Mariusz Dudzik 2:30:28 mê czyÿni M i starsi: 1. Kazimierz Korcala 1:45:53 2. Jerzy Rosa 1:45:54 3. Robert Baœ 1:58:26 4. Jacek Kozio³ 1:59:48 5. Maciej Grudniewicz 2:41:00 6. Piotr Brachaczek 3:10:00 3:34:07 Pawe³ ukawski niestety nie dojecha³ do mety (defekt opony). Trzeba nadmieniæ, e w maratonie bra³ równie udzia³ inny miechowianin - Janusz Frukacz (obecnie mieszkaniec Krakowa) oraz znani z ch maratonów - Jacek Kozio³ z synem Kamilem i Roland Wosik. Foto Zb. Nowak /z arch. MDK ¹cznie w micha³owickim Maratonie startowa³o niemal 180 osób. Organizacyjnie trasa by³a przygotowana bardzo dobrze, poziom trudnoœci by³ niezbyt wysoki, chocia refleksu wymaga³y liczne zakrêty i zmiany kierunku jazdy, co dla niektórych mog³o byæ sporym utrudnieniem.

7 Sierpieñ 2009 Nr 8 7 INFORMACJE G³os Miechowski ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Miechowski. Miesiêcznik regionalny. Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Przewóz 2, Kraków. ISSN Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski Adres redakcji: G³os Miechowski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. CHARSZNICA godz. 10:00 Gmina Charsznica zaprasza na coroczne DNI KAPUSTY. Jak informuje UG, kapusta kwaszona produkowana jest na terenie ca³ej gminy w 18. wioskach: Charsznica, Chodów, Chodowiec, Ciszowice, D¹browiec, Jelcza, Marcinkowice, Miechów-Charsznica, Podlesice, Pogwizdów, Swojczany, Szarkówka, Tczyca, Uniejów-Kolonia, Uniejów-Parcela, Uniejów-Rêdziny, Wierzbie, Witowice, na powierzchni od ha do ha. Surowcem wykorzystywanym do produkcji charsznickiej kapusty kwaszonej, jest kapusta bia³a g³owiasta wyhodowana w gospodarstwach miejscowych rolników, u których jest równie kwaszona. Przygotowanie surowca do kwaszenia kapusty, czyli uprawa kapusty KOZ ÓW Kalendarz imprez wakacyjnych 19 sierpieñ godz GOK Koz³ów - zajêcia manualne - odkrywanie m³odych talentów, nauka wykonywania bi uterii z ogólnodostêpnych materia³ów, wykonywanie figurek i dekoracji pokojowych. 23 sierpieñ Pierwsze Gminne rozgrywki w pi³kê siatkow¹ o tytu³ bia³ej g³owiastej, nie zmieni³o siê od lat, pocz¹wszy od przygotowania rozsady, jej pielêgnacji, a skoñczywszy na technologii rêcznego zbioru. W latach siedemdziesi¹tych rozsadê kapusty rolnicy hodowali we w³asnych gospodarstwach, a jej zbiór przebiega³ rêcznie. Charsznicka kapusta kwaszona dociera³a nie tylko do s¹siednich województw, ale równie poza granice kraju. Miêdzynarodow¹ s³awê zdoby³a w Czechos³owacji, Zwi¹zku Radzieckim, NRD i innych krajach. Zdobyte w latach siedemdziesi¹tych dwa z³ote medale na œwiatowej wystawie w Londynie za kapustê kwaszon¹ równie dowodz¹ s³awy, jak¹ cieszy³a siê w ówczesnych latach. Proces kwaszenia nie zmieni³ siê od pokoleñ, tradycja i doœwiadczenia przekazywane z ojca na syna gwarantuj¹ wspania³¹ jakoœæ. Wykorzystywana w procesie kwaszenia sól stanowi jedyny dodatek, przez co proces fermentacji zachodzi w sposób samoczynny i naturalny bez wykorzystania sztucznych ulepszaczy czy konserwantów. Siatkowej Dru yny Gminy, godz (boisko za GOK Koz³ów) 28 sierpieñ BABSKI WIECZÓR godz (tipsy i malowanie paznokci, spotkanie z fryzjerk¹, kosmetyczk¹ i wiza ystk¹, wszystko zakoñczone ciastkiem, kaw¹ i ploteczkami w GOK Koz³ów. 30 sierpieñ godz PIKNIK INTEGRACYJNY zakoñczenie WAKACJI TRZYCI Wycieczka na zakoñczenie wakacji! Biblioteka i Oœrodek Animacji Kultury Gminy Trzyci¹ zaprasza dzieci z Gminy Trzyci¹ do wspólnego zakoñczenia wakacji w Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz w kinie. - Termin wycieczki: (œroda) - Godzina wyjazdu: Koszt wycieczki:5 z³ (wstêp do Muzeum Lotnictwa) - Miejsce wyjazdu: URZ D GMINY W TRZYCI U - Uczestników nale y zg³aszaæ do do godz do Biblioteki i Oœrodka Animacji Kultury tel.012/ w.36 - Ewa Dro d. Przy zg³oszeniach nale y podaæ datê GO CZA Orlik w Szreniawie W lipcu br. Wójt Gminy Go³cza podpisa³ umowê na wykonanie boisk sportowych w Szreniawie, w ramach programu Moje boisko Orlik W Szreniawie powstanie boisko do pi³ki no nej wymiarów 30m x 62m o powierzchni m2 ze sztuczn¹ traw¹ oraz boisko wielofunkcyjne wymiarów 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11 m2 z nawierzchni¹ poliuretanow¹. Boiska zostan¹ wyposa one w urz¹dzenia do gry w pi³kê no n¹, siatkow¹, koszykow¹ i rêczn¹. Koszt projektu wynosi z³. W zakresie dodatkowego zadania inwestycyjnego wykonany bêdzie tak e urodzenia oraz miejsce zamieszkania dziecka oraz pisemn¹ zgodê na udzia³ dziecka w wycieczce. Iloœæ miejsc ograniczona! - Posi³ek i bilety wstêpu do kina sponsorowane s¹ przez Zak³ady Kablowe C. Bitner - Przejazd zapewnia BIOAK Gminy Trzyci¹. Program wycieczki: Zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z przewodnikiem Seans w kinie w 3D, film Za³oga G" Posi³ek w Mc Donalds. remont Szko³y Podstawowej z dostosowaniem pomieszczeñ do wymogów zaplecza socjalnego boisk sportowych. Ponadto wykonane zostanie ogrodzenie wraz z oœwietleniem terenu, wybudowane zostan¹ chodniki. ¹czna wartoœæ tego przedsiêwziêcia wyniesie 1 mln z³. Foto z arch. UG Go³cza.

8 8 Sierpieñ 2009 Nr 8 REKLAMA SKUTEREM DO SZKO Y AUTORYZOWANY DEALER MOTORY SKUTERY QUADY AKCESORIA CZÊŒCI SERWISGWARANCJA 2 LATASPRZEDA RATALNA KONTAKT: P.H. "MOTO-TRIP" Pawe³ Wrzeœniak Sprzeda, serwis: S³omniki, ul.okrzei 14A 20km od Krakowa w kier. Kielc tel , Sprzeda, serwis: Kraków, ul. Drewniana 4 tel Sprzeda : Kraków, ul.królowej Jadwigi 89 tel Notatki z radiowozu "CZARNY WEEKEND" NA MIECHOWSKICH DROGACH Jedna osoba zabita, jedna ranna, dwa wypadki, trzy kolizje i piêciu nietrzeÿwych kieruj¹cych, to smutny bilans weekendu na ch drogach. Zaczê³o siê w pi¹tek 10 lipca o godz W miejscowoœci Ulina Ma³a, gm. Go³cza, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego kieruj¹cego Fordem Sierra. Mê czyzna w wieku 57. lat kierowa³ samochodem maj¹c ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto nie posiada³ uprawnieñ do kierowania. Kilka godzin póÿniej, o godz w Janowicach, gm. S³aboszów, mia³a miejsce kolizja drogowa z udzia³em nietrzeÿwego kieruj¹cego. Mê - czyzna w wieku 25. lat, mieszkaniec S³aboszowa, kierowa³ samochodem osobowym marki Renault maj¹c 1,62 promila w wydychanym powietrzu. Trudno siê dziwiæ, e z takim wynikiem wjecha³ do przydro nego rowu. Na szczêœcie nikt nie odniós³ powa niejszych obra eñ. W sobotê 11 lipca by³o jeszcze gorzej! Zaczê³o siê od kolizji drogowej w Komorowie o godz Kobieta w wieku 26. lat kieruj¹c samochodem Renault Clio wymusi³a pierwszeñstwo przejazdu, doprowadzaj¹c do zderzenia z pojazdem VW Golf. Zosta³a ukarana mandatem karnym 300 z³. Nastêpnie o godz w S³upowie zatrzymano kierowcê Mercedesa, który znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu. Pomimo, e mê czyzna odmówi³ badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu, odpowiedzialnoœci nie uniknie. Kolejne zdarzenie drogowe mia³o miejsce o godz na drodze krajowej nr 7 w miejscowoœci Ma³oszów. Dosz³o tam do wypadku drogowego ze skutkiem œmiertelnym. ODSZKODOWANIA ALAN SERWIS- ODSZKODOWANIA PO AMERYKAÑSKU Odszkodowania nawet po 15 latach Wypadki drogowe w kraju i za granic¹ Nawet jeœli nie by³eœ ubezpieczony a uleg³eœ wypadkowi, niezale nie od tego czy by³eœ kierowc¹ czy pasa erem, pieszym czy rowerzyst¹, czy wypadek zdarzy³ siê w kraju czy za granic¹, tak e wtedy gdy sprawca by³ pijany b¹dÿ zbieg³ z miejsca wypadku, nie posiada³ prawa jazdy, a samochód by³ kradziony lub wypadek spowodowa³ Twój wspó³ma³ onek Wypadki w miejscu publicznym Pamiêtaj, e instytucje takie jak szko³a, szpital, urz¹d, bank, wiêzienie, PKP, MPK, pracodawca czy administrator budynku - s¹ odpowiedzialni za Twoje bezpieczeñstwo Tragiczna œmieræ osoby najbli szej Je eli najbli sza Ci osoba, cz³onek rodziny, narzeczona lub konkubin ponieœli œmieræ w wyniku wypadku, b³êdu medycznego lub pope³nili samobójstwo - masz prawo dochodziæ zadoœæuczynienia Rekompensata za nieruchomoœci Je eli wartoœæ Twojej nieruchomoœci zmniejszy³a siê w skutek zmian planu zagospodarowania przestrzennego, (np. w pobli u powsta³a autostrada lub wysypisko œmieci), szkód górniczych, przekraczaj¹cego dopuszczalne normy ha³asu, zatrucia œrodowiska, ska enia wody czy gleby - mo esz dochodziæ rekompensaty Spadki zagraniczne Je eli masz prawo do spadku to pomo emy Ci go odzyskaæ niezale nie od miejsca œmierci spadkodawcy, nawet gdy spadek znajduje siê za granic¹ Utrata zdrowia w zwi¹zku z leczeniem Jeœli w wyniku b³êdnego postêpowania medycznego (w szpitalu lub poradni) stan Twojego zdrowia uleg³ pogorszeniu, mo esz dochodziæ odszkodowania. Dotyczy to równie zaka eñ wewn¹trzszpitalnych np. wirusowego zapalenia w¹troby, zaka enia gronkowcem oraz wypadków, którym uleg³eœ na terenie szpitala. Je eli podejrzewasz, e by³eœ niew³aœciwie leczony, zbadamy dokumenty i zajmiemy siê Twoj¹ spraw¹. Bez op³at wstêpnych. Nasze wynagrodzenie zale y od Twojej wygranej. Nic nie ryzykujesz, bo nasze wynagrodzenie to procent z odszkodowania, które dla Ciebie uzyskamy. Wiemy jak poprowadziæ Twoj¹ sprawê. Inwestujesz tylko koszt krótkiej rozmowy telefonicznej lub znaczka pocztowego. tel.: , tel. kom.: Alan Serwis, ul. Wodna 9a, Kraków Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel Corsa, jad¹c w stronê Miechowa potr¹ci³ jad¹cego w tym samym kierunku 55-letniego rowerzystê. W wyniku doznanych obra eñ rowerzysta poniós³ œmieræ na miejscu. Kierowca Opla, to 22-letni mieszkaniec Miechowa, który kierowa³ pojazdem w stanie nietrzeÿwym. Badanie wydychanego powietrza przeprowadzone po zdarzeniu da³o wynik a 1,9 promila. Sprawca zosta³ tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesiêcy. Za pope³nione przestêpstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci oraz do ywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Kolejne sobotnie zdarzenie mia³o miejsce o godz w Witowicach, gdzie zatrzymano nietrzeÿwego kieruj¹cego. Mê czyzna w wieku 48. lat kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym marki Ursus, z zawartoœci¹ 2,46 promila w wydychanym powietrzu. W niedzielê 12 lipca mia³y miejsce jeszcze dwa zdarzenia drogowe. Pierwsze z nich, to kolizja drogowa w miejscowoœci Szreniawa, na drodze wojewódzkiej W-783, gdzie mê czyzna w wieku 53. lat, kieruj¹cy samochodem marki Mercedes, wyprzedza³ na skrzy owaniu i doprowadzi³ do zderzenia z Peugeotem 206. Sprawca zosta³ ukarany mandatem karnym. Drugi wypadek drogowy mia³ miejsce w nocy z 11/12 lipca o godz na ul. Pi³sudskiego w Miechowie. Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Audi wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu i uderzy³ w Fiata Punto. Kieruj¹ca Fiatem 20-letnia kobieta z obra eniami cia³a zosta³a zabrana do szpitala. Zarzecze kradzie rowerów. W dniu 17 lipca o godz. 21:00 nieznany sprawca z gara u nale ¹cego do mieszkanki wsi ukrad³ dwa rowery, w tym jeden dzieciêcy. Chech³o wypadek drogowy. W dniu 25 lipca o godz. 20:10, na terenie Pustyni B³êdowskiej, kieruj¹cy quadem 33 - letni mieszkaniec Bêdzina doprowadzi³ do wywrócenia pojazdu, w wyniku czego obra eñ dozna³a pasa erka tego pojazdu, 23-letnia mieszkanka D¹browy Górniczej. Kobieta trafi³a do Specjalistycznego Szpitala Neurochirurgicznego w Krakowie z podejrzeniem z³amania podstawy czaszki i wstrz¹œnienia mózgu. Kieruj¹cy uciek³ z miejsca wypadku i odpowie za pope³nienie dwóch przestêpstw: spowodowania wypadku drogowego oraz nie udzielenia pomocy ofierze zdarzenia. Miechów - kradzie w sklepie RTV. Miechowscy policjanci zatrzymali mê czyznê, który w dniu ukrad³ telewizor ze sklepu znajduj¹cego siê na m rynku Gdy o godzinie dy urny KPP w Miechowie odebra³ telefon, zdenerwowany rozmówca powiedzia³ mu, e kilka minut MEDYCZNE SZKO Y - w oœwiacie od 1996r. - uprawnienia szkó³ publicznych. TECHNIK FARMACEUTYCZNY. ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA. HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA Kraków (Nowa Huta) Os. Szkolne 18 (budynek Zespo³u Szkó³ Budowlanych Nr 2) tel (0-12) DZIA REKLAMY ZADZWOÑ tel wczeœniej ze sklepu RTV zosta³ skradziony 32" telewizor. Z informacji podanych przez dzwoni¹cego wynika³o, e kradzie y dokona³ m³ody mê czyzna, który korzystaj¹c z chwili nieuwagi zabra³ stoj¹cy na ekspozycji telewizor. Zaalarmowane przez dy urnego patrole ruszy³y w poszukiwaniu sprawcy. Ju po 30 minutach, w oddalonej od Miechowa o kilkanaœcie kilometrów miejscowoœci, policjanci natrafili na porzucony samochód, który odpowiada³ opisowi podanemu przez poszkodowan¹ osobê. Samochodem tym wczeœniej porusza³ siê 21- letni mieszkaniec Krakowa, który zatrzymany przez policjantów wskaza³ miejsce ukrycia skradzionego telewizora. W chwili obecnej miechowska policja ustala, czy z dokonan¹ kradzie ¹ zwi¹zek mia³y tak e inne osoby. Zatrzymany mê czyzna w przesz³oœci by³ ju karany za przestêpstwa podobnego typu. Za dokonan¹ w Miechowie kradzie grozi mu kara do 5. lat pozbawienia wolnoœci. Wolbrom - Kradzie z w³amaniem. W dniu 29 lipca br. nieznany sprawca w³ama³ siê do Poloneza Caro zaparkowanego na parkingu osiedlowym. Z wnêtrza ukrad³: radioodtwarzacz CD Blaupunkt, skrzynka narzêdziowa, zaciskarka do kabli koncentrycznych, lutownica, kurtka, ko³o zapasowe i podnoœnik samochodowy, które nastêpnie porzuci³ w innym miejscu.

Nr 5 (19) Maj 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Sen siê skoñczy³? NAJLEPSZE DACHY regionalny

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Nr 11 8 (23) (16) Grudzieñ Sierpieñ 2009 2008 ISSN 1898-0791 gazeta bezp³atna G OS PROSZOWICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Kolarskie œwiêto w Kazimierzy gazeta bezp³atna Kolarskie zmagania w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (51) Sierpieñ 2011 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Déja vu? S towarzyszenie BKS z koñcem 1995 roku stanê³o przed widmem

Bardziej szczegółowo

BUDUJ KAUFLAND. burmistrza. Zwi¹zek zarabia na nas? rewitalizacja. 23 kwietnia rozpoczyna siê Maraton czytania Biblii

BUDUJ KAUFLAND. burmistrza. Zwi¹zek zarabia na nas? rewitalizacja. 23 kwietnia rozpoczyna siê Maraton czytania Biblii Dro sza rewitalizacja 450 tys. z³ do³o ymy z bud etu do rewitalizacji rynku. A 180 tys. z³ ma kosztowaæ oœwietlenie ratusza. Trzeba te do³o yæ do robót wodoci¹gowych i drogowych. A koszt inwestycji wzroœnie

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN 22pap2845 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 1 str. 3 poniedzia³ek 26 paÿdziernika 2009 r. Nr 22/238/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 cena 2,00 z³ poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 str. 1 str. 3 poniedzia³ek 21 czerwca 2010 r. Nr 13/255/ 2010 Rok VIII tel./fax (0-68) 347-30-14 wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Nr 12 6 (37) (19) Grudzieñ Czerwiec 2010 2008 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 www.glosbochenski.pl gazeta bezp³atna A miasto

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (22) Maj 2009 ISSN 1898-438X gazeta bezp³atna G OS KRZESZOWICKI miesiêcznik regionalny Z naszych stron Patriota Dziœ Jego wojenne zmagania odkrywa p. Krzysztof Pachla, który podj¹³ siê opracowania

Bardziej szczegółowo

miejskiej, zatrzymuj¹ siê tu nawet pracownicy firm maj¹cych

miejskiej, zatrzymuj¹ siê tu nawet pracownicy firm maj¹cych Czy parkomaty stan¹ przy ulicy Górnej? Czy strefa p³atnego parkowania w Bytowie znów siê powiêkszy? Chc¹ tego handlarze z ul. Sikorskiego i czêœæ jej mieszkañców. To, czy przy ulicy Górnej w Bytowie stan¹

Bardziej szczegółowo

Nr 11 Listopad 2008 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Nie odk³adaæ Nowe i u ywane - Sprzeda, wynajem - serwis,

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo