Medan. Samoloty zbombardowały szpital. Napad na bank. Obłąkaniec zabił kobieta. Blücher na froncie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Medan. Samoloty zbombardowały szpital. Napad na bank. Obłąkaniec zabił kobieta. Blücher na froncie"

Transkrypt

1 Medan OH ENNI K ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM «, Wydanie & Cena egzemplarza 8 groszy WIADOMOŚCI ZE SWIMA SENSACYJNE PCWtEŚagrom/ ROK VII. Czwartek, dnia 11 sierpnia 1938 r. Nr. 220 Wpadł do kotła z wrzątkiem Grudziądz, PAT. W rzeźni miejskiej wydarzył się w dniu wczorajszym tragiczny wypadek. W czasie wieszania przez Herberta Tessnera zabitej i wini oberwał się hak, wskutek ezego Tessner wpadł do koiła wrzącą wodą. Tessnera przewieziono do szpitala w stanie ciężkim. Sorte... po prawej stronie Białystok, Tel. wł. Do miejscowego lekarza chorób w e wnętrznych dr. Kramarza zgłosiła się kobieta w wieko około 25 lat, o poradę w związku z niedomaganiem serca. Po dokładnym zbadania pacjent dr. Kramarz stwierdził, że serce jej zamiast po lewej znajduje się po prawej stronie a wątroba po lewej stronie. Samoloty zbombardowały szpital a poławiacz m i i t n a p a d ł na parowiec pasażerski Paryż, Tel. wł. Z twalencji donoszą, iż 6 samolotów powstańczych, pochodzących z bazy o- peracyjnej w Palmie na Majorce, dokonało dziś rano bombardowania szpitala wojskowego w Alicante, oznaczonego wyraźnie znakami Czerwonego Krzyża. Ponad 80 bomb spadło w najbliższej okolicy szpitala, wyrządzając znaczne szkody. Jedna osoba została zabita a 7 osób odniosło rany. Londyn, Tel. wł. Z Gibraltaru donoszą, że podróżni parowca angielskiego Llandaff Castle, który w drodze z Anglii do Afryki Wschodniej wczoraj wieczorem zawinął do Gibraltaru, oświadczyli, Iż parowiec ich został w cieśninie Gibraltarskiej zaatakowany przez uzbrojony trawler powstańczy. Trawler zatrzym ał parowiec w y strzałem armatnim, poczem zbliżył się do Biiff Cosper w Gdańska Gdańsk, Tel. wł. Jac h t adm iralicji brytyjskiej Enchantress przybył dziś o godz. 11-tej do Gdańska. M inister m arynarki angielskiej lord D uff Cooper pozostanie dziś i praw dopodobnie ju tro w Gdańsku. Odbędzie on rozm ow ę z w ysokim kom isarzem Ligi Narodów, K arolem B urchardtem. Podczas swego pobytu w Gdańsku Duff Cooper jest gościem m inistra Becka; Tsafc-im liniert ehren Zaleszczyki, PAT. W dniu dzisiejszym nastąpiło pod Zaleszczykami zderzenie samochodu osobowego z motocyklem, którym jechały 3 o- soby. Jedna z nich mjr. Jakimowski zastała zabita na miejscu. Dwie dalsze osoby zostały ciężko ranne. niego na odległość kilkudziesięciu metrów, i spieszył na miejsce zajścia i uwolnił sta- Patrolujący w pobliżu krążownik holen- tek brytyjski, który odjechał następnie w dersfci Johan Maurrts van Nasisau po-1 kierunku Gibraltaru. Anglia wysiała protest gea. Franco Londyn, Teł. wł. bombardowaniu w dniu 7 bm. statku bry- Rząd brytyjski wystosował do gene- tyjskiego Lake Lugano, który w narała Franco energiczny protest przeciw I stępstwie tego zatonął. Rząd brytyjski, Walt Disney, twórca filmu rysunkowego, rysuje swoje nowe gwiazdy dwie małe sarenki. zastrzega soule prawa do żądania pełnego odszkodowania za straty i wyraża pogląd, że sprawa powinna być zbadana przez specjalną komisję, która będzie prowadzić dochodzenia w sprawie ataków na statki brytyjskie. Powstańcy zisów nacierają Madryt, Tel. wł. Po pewnej przerwie, wywołanej przez ataki rządowców, powstańcy dokonali wczoraj nowych posunięć na froncie Estramadury, mianowicie w okolicach miejscowości Sierra-Serena. Jest to front o ogromnym znaczeniu dla rządowców. Pochód jest utrudniony przez górzysty teren i przez silny opór rządowców, którzy zadają poważne straty przeciwnikom. nieszczęsna Tarnowu Barcelona, Tel. wł. Według statystyk miasto Tarragöftä od początku powstania przeszło 61 bombardowań, które zburzyły 535 domów, i pociągnęły za sobą 513 ofiar w ludziach. Procentowo wynosi to 13 zabitych na 1000 mieszkańców. Masowa rzeź lodzi... Kanton, PAT. 1 Urzędowo donoszą, że bilans bombardowania Kantonu przez Japończyków w ostatnich dwóch dniach jest następujący: 296 zabitych, 400 rannych, 34 domy zniszczone. Obłąkaniec zabił kobieta Będzin, Tel. wł. W Małobądzu pod Będzinem, popełniono mrożące krew w żyłach morder- W strzasaiaca z b ro d n ia p o d B ęd zin em!stwo. Przy ulicy Małobądzkiej mieszkał wraz ze swoją przyjaciółką, Bronisława Gigoniówną, robotnik Piotr Sojka. Gigo- Blücher na froncie re s y is k e fap c& sk m p o d Czang Ku Femg Londyn, Tel. wł. K orespondenci z M oskwy donoszą, że w brew w iadom ościom prasy, marsz, fłiuecher nie przebyw a w N ow okijew skn, lecz znajduje się bezpośrednio na linii frontu. tw poniedziałek dnia 8 bm. Bluecher dokon ał inspekcji pierw szej linii okopów na w zgórzu Zaoziernaja (Czangkufeng). Na o- sobiste zarządzenie Bluechera zarekw irow a ne zostały w całej Syberii w schodniej w szystkie sam ochody osobow e i ciężarow e. Służą one do przew ożenia w ojska, am unicji, żyw ności na linię frontu. W szystkie radiostacje sow ieckie pow tórzyły nadane przez radiostację w Chabarowsk n dw ie rezolucje. Pierwsza z nich to rezolucja żołnierzy w schodniego frontu, dom a gająca się natychm iastow ego w yjścia z okopów i uderzenia na pozycje japońskie. Druga to rezolucja lotników sow ieckich, ze sław nym Groniowem na czele. R ezolucja ta podkreśla, że lotnicy sow ieccy, którzy dla chw ały sow ieckiego lotnictw a odbyw ali niepraw dopodobne raidy i narażali swe życie, gotow i są czynić to nadal i dom agają się przydzielania im eskadr celem dokonania nalotu na Tokio i zniszczenia tego gniazda żółtego im perializm u. Dopóki bowiem choć jeden Japończyk pozostaje przy życiu, Azja będzie narażona na wybuchy ciągłych rzezi kończy się rezolucja. Tokio, Tel. wł. Z frontu sowiecko-mandżurskiego donoszą, że w środę po południu eskadra samolotów sowieckich ponownie bombardowała pozycje japońskie pod Czang Ku Feng. Japońska antylerlia przeciwlotnicza otw arła silny ogień, zmuszając lotników do odwrotu. Napad na bank i rabunek 5000 funtów szterlingów Jerozolima, Tel. wł. W miejscowości Nablus 8 uzbrojonych Arabów dokonało napadu na bank Barklaysa. Sterroryzow aw szy urzędników strzałam i, rew olw erow ym i, obrabowali oni kasę bankową i zbiegli na samochodzie. Łupem bandytów padło ponad 5 tysięcy funtów szterlingów. W ojsko i policja podjęły pościg, który dotychczas pozostał jeszcze bez rezultatu. niówna była służącą u pp. Frydmanów w Będzinie, przy ul. Podjesie. Od dłuższego czasu między Gigoniówną a Sojką dochodziło do kłótni, które były tym niebezpieczniejsze, że Sojka. cierpiał swego czasu na chorobę umysłof w ą i przebywał dawniej przez czas dłuższy w Zakładzie dla obłąkanych. Ostatniej nocy wybuchła również między nimi sprzeczka, która zakończyła się dla Gigoniównej tragicznie. Gdy po kłótni Gigoniówną położyła się spać, Sojka wpadł nagle w szał. Chwycił stojący przy drzwiach gruby kij i począł nim zadawać ciosy leżącej na łóżku kobiecie. Nieszczęśliwa ofiara szaleńca początkowo próbowała się bronić, lecz straszny cios kijem w głowę pozbawił ją przytomności. Szaleńcowi jeszcze to nie wystarczyło. W ybiegł na podwórze, chwycił kilka leżących tam cegieł i w róciw szy do mieszkania, począł nimi zadawać nieprzytomnej kobiecie straszne ciosy w głowę, zabijając ją na łóżku. Zawiadomiona o morderstwie, policja przybyła natychm iast na miejsce zbrodni, aresztując Sojkę i zabezpieczając ciało ofiary aż do przybycia komisji sądowo-lekarskiej. M orderca przyznaje się do popełnionej zbrodni, odmawia jednak wszelkich dalszych zeznań. Potworne morderstwo w yw arło na sąsiadach i okolicznych mieszkańcach wstrząsające wrażenia-

2 na położenie w Europie środkowe! Praga, Tel. wl. Akcja lorda Runcimana, jak się okazuje, odniosła już pierwsze, korzystne skutki. Jutro po południu odbędzie się pierwsza wspólna konferencja, z udziałem członków Komitetu sześciu czechosłowackich partyj koalicyjnych, oraz między delegacją Niemców sudeckich na temat projektów ustaw, dotyczących spraw narodowościowych. Jak wiadomo, dotychczas Niemcy sudeccy nie zamierzali w ogóle przeprowadzać rozmów na ten temat. Widocznie lordowi Runcimanowi udało się przekonać ich o bezcelowości ich postanowienia. Lord Runciman udał się dzisiaj przed południem do prezydenta republiki, dr. Benesza, z którym omawiał dotychczasow y stan rokowań. Oficjalnie komunikują, że na konferencji tej prezydent Benesz omawiał z Runcimanem dalszy tok pracy delegacji angielskiej. Przed południem również rozmawiał premier Hodża z posłami Niemców sudeckich: dr. Kundtem 1 'dr. Roschem. Dziś wieczorem w ydał prem ier Hodża przyjęcie na cześć angielskiego gościa, które odbyło się w ścisłym gronie kilku osób, m. in. obecni byli na przyjęciu: lord Runciman, jego pomocnik, tir. Peto, prem ier Hodża, minister spraw zagranicznych, dr. Krofta, oraz minister ośw iaty, dr. Franke. Jutro przed, południem komitet sześciu czechosłowackich partyj koalicyjnych zreferuje premierowi Hodży sw 8 stanowisko w sprawach narodowościowych. W tym samym czasie przeprow a dzi lord Runciman rozmowy z delegacją Niemców sudeckich. Obydwie konferencje, a więc premiera Hodży z komitetem sześciu oraz lorda Runcimana z Niemcami sudeckimi zmierzają do stworzenia psychologicznego podfoźa dla dalszych koiiierencyj w tych sprawach. Niemieccy socjaliści przygotowali już swój w łasny memoriał w tych sprawach, który doręczą lordowi Runcimanowi w piątek po południu. W tym samym dniu lord Runciman wysłucha również postulatów delegacji węgierskiej. SIEDEM GROSZY" N r. 220 i i f. Czwarta część miasta strawiona przez pożar Siedlce, PAT. W czoraj o godz w południe w m ieście Ł osice pow. siedleckiego w ybuchł groźny pożar, który straw ił czw artą część m iasta. P astw ą pożaru padło przeszło 100 budyn Pisma praskie donoszą, że Konrad Henlein, po zakończeniu zjazdu gimna k ów m ieszkalnych 1 gospodarskich. Straty sięgają setek tysięcy złotych. styków niemieckich w e Wrocławiu pozostał Na ratunek p ospieszyły zm otoryzow ane jeszcze przez kilka dni w Niem straże ogniow e z Siedlec, B iałej podlaskiej, czech i, jak słychać, przebywał podobno Janow a P odlaskiego, K onstantynow a i 7 w Berlinie. Nie brał on, jak wiadomo, u- straży w iejskich z okolic. O godz. 19 pożar działu w przywitaniu lorda Runcimana w Pradze. Obecnie przebywa on w Asch, a zlokalizow ano. D zięki w ysiłkom straży u kiedy spotka się z k>rdem Runcimanem dało się uratow ać m iasto. P rzyczyną pożaru do tej pory nie wiadomo. była Iskra od m otoru przy m łóck am i 5 kardynałów otrzyma Pohkal Doniosłe zmiany przygotowywane w Watykanie R zym, Tel. w ł. Krążą po Rzym ie brzm iące niezm iernie interesująco pogłoski, łączące się z ostatnim przem ów ieniem Ojca św.skierow anym przeciw ko rasizm ow i i zbyt w ybujałym form om nacjonalizm u. Pogłoski te tw ierdzą, że ukaże się now a encyklika papieska w spraw ie nacjonalizm u, a rów nocześnie nastąpią oddaw na, jakoby przygotow yw ane w W atykanie reform y, których doniosłość m ożnaby chyba przyrów nać do reform soboru trydenckiego. Dla podkreślenia pow szechności K ościoła Papież Pius XI przeprow adzić m a zm ianę w składzie kolegium kardynalskiego w ten sposób, by w szystkie narody były reprezentow ane w najw yższych w ładzach k o ścielnych, odpow iednio do roli, jaką odgrywają w K ościele. Papieżow i idzie o to, by uniw ersalizm ow i w iary tow arzyszył uniw ersalizm hierarchii. Jak w iadom o, w iększość kardynałów stanow ią obecnie W łosi. T ytuł ten nadaw any początkow o proboszczom parafii, położonych na terenie Rzymu, otrzy- Co z granicą polską? Hitler zagwarantuje Londyn, Tel. wł. Korespondent budapeszteński Daily Telegraph dowiaduje się, że kanclerz Hitler, w związku z wizytą berlińską regenta W ęgier Horthy'ego, ma złożyć uroczystą deklarację, w której zagwarantuje nienaruszalność granicy w ę. Naśladowcy Parylewiczowef słaną przed sądem krakowskim urz. Izby Skarbowej w Krakowie. Oskarżeni pobierali znaczne sumy od różnych firm względnie osób, dochodzące w niektórych wypadkach do zł. w zamian za to przyrzekali załatwienie różnych spraw w urzędach wyrabianie posad 11. d. Prokurator powołał około 100 świadków wśród których znajduje się wiele wybitnych osobistości Krakowa. Rozprawa potrwa kilkanaście dni. Warszawa, Tel. wł. Tegoroczny m iędzynarodowy parlamentarny kongres ekonomiczny odbędzie się w W arszaw ie pod protektoratem P re zydenta R. P. w dniach od 5 do 8 w rze Kraków, Tel. wl. Wkrótce rozpocznie się w tutejszym Sądzie Okręgowym sensacyjny proces przypominający głośną sprawę Parylewlczowej, Flelscherowej; towarzyszy, przeciwko grupie osób, którzy według aktu oskarżenia wyłudzali znaczne kwoty od osób, szukających posad lub poparcia u władz. Głównymi bohaterami spraw y są: Karol Dziekanowski, emeryt wojskowy, Adolf Erlich, kupiec karany już półtoraletnim więzieniem za różne machinacje. Leon Barfinek kupiec,. Szymon Spitz, urzędnik rolniczy i Jan Rogosz emeryt, śnia, po raz pierw szy w Polsce. m dyn, Tel. wł. granicę węgiersko-niemiecką giersko-niemiecklej, w podobny sposób, jak to już poprzednio uczyni! w stosunku do Francji i Włoch. m yw ali z czasem rów nież dostojnicy K ościoła z innych krajów. U trzym yw ana była' jednak zasada, że w iększość kardynałów, pochodziła bądź z Rzymu, bądź z p ółw ysp u A penińskiego. Przez w prow adzenie uniw ersalizm u m hierarchii kościelnej, sytuacja ta m a n leę zm ianie. Ilość kardynałów innych narodow ości m a być stopniow o pow iększona. Zei w zględu na szczególną rolę, jaką odgrywał Polska, ilość kardynałów polskich m a b yć podobno w czasie tej reform y powiększona! do cyfry pięciu. Spraw a jest tym w iększej wagi, że w iąże się z zagadnieniem w yboru papieża. W o bec przew agi W łochów w kolegium kardynalskim od czasów Hadriana VI-go (1522 «1523) na tronie papieskim zasiadali sami W łosi. Gdyby obecnie, po przeprowadzeniu zmiany] składu kolegium kardynalskiego, doszło do konklawe, nie wiadomo, czy stan ten utrzymałby się nadał. Ustalenie ustawy o kształtowaniu cen płodów rolniczych * "Warszawa,: 10. %. Tel. wł. W e w torek odbyło się posiedzenie Komisji Międzyministerialnej, poświęcone ostatecznemu ustaleniu brzmienia rozporządzenia o popieraniu gospodarczo u- zasadnionego kształtowania się cen płodów rolnych. W konferencji tej, której przewodniczył wicem inister rolnictwa, Przedstawiciele 30 parlamentów Oczekiwany jest przyjazd przedstawicieli parlamentów świata, w liczbie około 200 do 250. W. inn. przybędą wybitni Kościół Hitlera nie będzie uznawał zwierzchności Ojca św. Dyplomatyczny korespondent Daily H erald, Ew er ogłasza sensacyjny artykuł, w którym donosi, że kanclerz Hitler nosi się z zamiarem utworzenia niemiecko-katolickicgo kościoła. Dogmat oraz obrządek, jak donosi Ewer, pozostanie ten sam jak w kościele rzymsko-katolickim. H itler jednak nie zamierza w nowej organizacji kościelnej uznawać zwierzchności Ojca świętego. Podobno, jak tw ierdzi dyplom atyczny ko respondent D aily H erald, inspirato rem tych zam ierzeń jest arcybiskup w iedeński k ard y n ał Innitzer. Ilu biskupów, duchow nych i w iernych przyłączy się do nowej organizacji kościelnej w Niem czech, a ilu pozostanie w iernych Rzymowi a tym sam ym narazi się na prześladowania nie da w tej chwili stwierdzić. obradować będą w Warszawie parlamentarzyści francuscy, angielscy i włoscy. Organizacją kongresu zajmuje się parlam entarna grupa polska z senatorem Gołuchowskim i b. senatorem Iwanowskim. Na kongresie wygłoszony będzie szereg referatów. P rogram, kongresu przewiduje m. inn. przyjęcie u Prezydenta R. P obiad w y dany przez marszałków Sejmu i Senatu dla wszystkich członków kongresu itd. Na zakończenie kongresu przewiduje się wspólną wycieczkę do Krakowa i W ieliczki. Wierusz-Kowalski, wzięli udział jedynie przedstawiciele zainteresowanych resortów rządu. Przedstaw iciele organizacyj gospodarczych udziału w konferencji nie brali. Jak się dowiadujemy, na konferencji tej zapadła jednomyślna decyzja, że odpowiednie rozporządzenie wykonawcze zostanie opublikowane najdalej w ciągu drugiej połowy bieżącego tygodnia, zaraz po ogłoszeniu ustawy, uchwalonej przez parlament. S. 0. S. Wschodnich Kresów Tarnopol, Tel. wł. Przed 10-ciu laty w Dańgowicach vf pow iecie B rody było tylko czworo dzieci ukraińskich w miejscowej szkole» Obecnie jest ich już 1/3. W tym czasie do rąk ukralóskicm przeszło 6 gospodarstw oraz wiele dzieci ochrzczono w cerkwi. Jest to objaw zastraszający. Trumna ze zwłokami Dolfussa usunięta z wiedeńskiego kościoła Wiedeń, Tel. wł. Trumna ze szczątkami zamordowanego w lipcu 1934 r. kanclerza Austrii, Dollfussa, została ostatnio przez członków hitlerowskich formacji SA i SS usunięta z tego się wiedeńskiego kościoła, poświęconego pamięci kanclerza prałata Selpla, gdzie dotąd była przechowywana. Uczyniono to rzekomo w celu przewiezienia tej trumny do Texing, rodzinnej wsi zamordowanego kanclerza w Dolnej Austrii, gdzie ma Jakoby zostać pochowana na miejscowym cmentarzu. Załamanie na giełdzie berlińskiej Akcje spadają w katastrofalnym tempie Paryż, PAT. Agencja Havasa donosi z Berlina: W dn. 9 b. m. nastąpiło na giełdach niemieckich dalsze poważne załamanie się kursów, sięgające przeciętnie 5 proc. Poczynając od dn. 1 kwietnia r. b., czyli od daty, kiedy dr. Schacht wstrzymał politykę Inflacji kredytowej spadek kursów ważniejszych akcyj niemieckich wyniósł proc. Najwięcej ucierpiały kursy akcyj przedsiębiorstw, pracujących na cele zbrojeniowe. 1 tak np. akcje Deutsche Waffen- und Munitions Fabrik" straciły 60 proc. w porównaniu z najwyżej notowanymi kursami. Commerz- und Privat Bank" zwraca uwagę w ostatnim swym omówieniu koniunkturalnym na ten stan rzeczy 1 stwierdza, że przemysł zbrojeniowy ma już okres rozkwitu poza sobą. Podatki i koszty produkcyjne wzrastają szybciej od obrotów. Ciągły spadek kursów na giełdach niemieckich i poważny spadek popytu na akcje spowodowały wysunięcie projektu utworzenia specjalnego konsorcjum bankowego, które miałoby na celu podtrzymanie kursu. Prowadzone w tym celu rokowania nie doprowadziły jednak dotychczas do żadnego rezultatu, zważywszy na zły stan płynności niemieckich instytucyj kredytowych. Spadek kursów giełdowych przypisywany jest masowym sprzedażom akcyj przez Żydów, a poza tym również komplikującej się sytuacji międzynarodowej, wzrastającym potrzebom płynnej gotówki ze strony przemysłu oraz podwyżce podatków. i

3 Nr. 220 ii r. SIEDEM GROSZY* Str. 3 Roboty brukarskie I odwadnianie ulic v w w u x ICzwartek 11 Sierpnia , n a P0L0MIA' Dziś: Tybure. 1 Znz. Jutro: Klary Wschód słońca: g. 4 m. 34 Zachód: g. 19 ni. 35 Długość dnia: g. 14 m. 59 RADIO CZWARTEK, 11 SIERPNIA 1838 R. Katowice Płyty. 6,20 Płyty. 6,45 Gimnastyka. 11,57 Sygnał czasu. 12,03-13,00 Audycja południowa. 14,00 Płyty. 15,10 Giełda zbożowa i towarowa. 15,*15 Moje w akacje - powieść dla dzieci. 16,00 Koncert solistów. 16,40 O dbiornik w samochodzie pogadanka. 16,45 Sztuka odpoczyw ania pogadanka. 17,00 Pogadanka dla pracow ników fizycznych. 17,10 Polskie plein ł. 18,00 K rólew ska choroba" pogadanka. 18,10 M aki" - słuchowisko. 18,50 Recital węgierskiej śpiew aczki. 19,25 Koncert rozryw kow y. 21,00 Z aktualności zagadnień rolnictw a śląskiego". 21,10 Audycja muzyczno-stowna. 21,50 W iadomości sportowe. 22,05 Audycja słowno-muzyczna. Linoleum i Chodniki Menczel Plac Marszalka P Katowice miasto R edakcja i A dm inistracja: K atow ice, ni. Sobieskiego 11. T el ODDZIAŁ: KATOWICE, MARIACKA 6, TEL KATOWICE. Capitol: Potęga złota. Casino: Blaski i cienie kobiety. Colosseum: Sittingbul. Słońce: Ostatni pociąg z oblężonego m iasta. Stylowy: H uragan. Union: Towarzysze broni. KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: Shirley Tempie I nadprogram. Bajka: Bohater naszych czasów. KATOWICE DĄB. Dębina: 1) P ani m inister tańczy. S) Noc przed bitwą. ZAŁĘŻE. Raj: 1) Skłam ałam. 2) Ślepy zaułek, (K) ZAZIELENIĆ PLAC PRZED P. K. O. Na przeciwko gmachu P. K. O. w Katowicach, przy ulicy Mickiewicza jest spory plac pomiędzy dwiema jezdniami ulic, zupełnie ogołocony i szpecący tę część miasta. Katowice nie posiadają w śródmieściu zbyt dużo zieleni, warto by więc zazielenić ten plac, chociaż by tylko zwykłym porządnym trawnikiem. Katowice powiat SIEMIANOWICE, DAMROTA 2, SZOPIENICE, ODDZIAŁY: MYSŁOWICE, BYTOMSKA 2, UL. SIENKIEWICZA 10. SZOPIENICE. Colosseum: 1) Pieśniarz W arszaw y. 2) Człowiek, k tó ry żył dwa razy i mecz Schmeling Louis. Hel: 1) P atro l na pustyni. 2) Perły i serce. NOWA WIEŚ. P iast: 1) P atro l na pustyni. 2) Świecznik królew ski. 3) Przebieg meczu Schmeling Louis. Sienkiewicz: 1) Serce i szpada. 2) D etektyw z Honolulu. SIEMIANOWICE. Kam eralne: 1) Dzieci na wyścigach. 2) Pani m inister tańczy. Apollo: Zbuntowana. BIELSZO W ICE. Śląskie: 1) Jej najw iększy błąd. 2) Książę X. KOCIIŁOWICE. Bajka: Ostrożnie z miłością oraz nadprogram. JANÓW ŚL. Słońce: 1) W ięzień królew ski. 2) Ludzie o stalowych nerw ach. MYSŁOWICE. Odeon: 1) W porcie czeka dziewczyna. 2) M iniaturow y kabaret. Helios: 1) W sieci wywia- du. 2) W ódz czerw onoskórych. Adria: 1) Rycerze pusty-/ ni. 2) U piór na sprzedaż. PAWŁÓW. Eden: zamknięte. (K) FILMY DLA MŁODZIEŻY KATOLIC KIEJ. Oddział męskiej młodzieży katolickiej w Mysłowicach urządza we wtorek, 16 bm. o godzinie 19.45, w sake Katolickiego Domu Ludowego wyświetlanie interesujących filmów, na które zaprasza wszystką młodzież katolicką Mysłowic. (KP) NA SKRZYŻOWANIU ULIC Czarnoleskiej i Piłsudskiego w Bielszo wicach zderzył się we wtorek po południu rowerzysta Józef Świerczyna z Kończyc z samochodem osobowym inż. Zygmunta Rigera z Paniów (pow. pszczyński), świerczyna odniósł lekkie obrażenia, natomiast rower został zupełnie zniszczony. Kierowca samochodu zawiózł okaleczonego do szpitala hutniczego w Nowym Bytomiu. (KP) W PONIEDZIAŁEK, dnia 15 bm. odbędzie się w Nowej Wsi Święto Żołnierza. M. in. przewidziany jest koncert, zbiórka wojska, organizacyj i towarzystw, msza św. połowa, defilada i zabawa ludowa w hali targowej itp. Chorzów miasto ODDZIAŁ: CHORZÓW, ZJEDNOCZENIA 2, TEL CHORZÓW. Apollo: 1) Narzeczona z W iednia. 2) Żółty pył. Colosseum: 1) Gasparone. 2) Strzał w nocy. Delta: 1) Prem iera. 2) Błękitna załoga. Roxy: D W alc dla Ciebie. 2) Zaczęło się w pociągu. Od ) K ról kobiet. 2) Niesamowity dom. Rialto: 1) Jej pierw sza miłość. 2) P ostrach opery. (Ch) SAMOBÓJSTWO. Z nieznanej przyczyny popełnił we wtorek późnym wieczorem samobójstwo mieszkaniec Chorzowa, Paweł Białas. Powiesił on się w swym mieszkaniu na pasku, a przybyli domownicy zastali zimne zwłoki. V Przebudowo ulic w Kaiowicacii' W tych dniach zakończone zostały roboty brukarskie na ulicy Kościelnej. Ulica ta na odcinku od ul. Kościuszki do ul. W andy została oddana do użytku kołowego oraz pieszego. Clprócz tego ukończono roboty brukarskie na ulicy Drzymały. Nowe nawierzchnie jezdni o powierzchni około metrów kwadratowych wykonane zostały z małej kostki porfirowej na podłożu szosowym i podsypce z piasku żużlowego. Dla odgraniczenia jezdni od chodników, ułożono szerokie krawężniki kwarcytowe. Po zabudowaniu przyległych parcel M agistrat wykona nową nawierzchnię chodnikową z płyt betonowych oraz bruku mozajkowego. Z początkiem tegorocznego sezonu budowlanego M agistrat przystąpił do budowy dalszego odcinka ulicy Dębowej. Będą złagodzone ostre zakręty oraz wzniesienia i spadki. Na ulicy tej zachodzi potrzeba zburzenia parterowego budynku mieszkalnego 0- raz przesunięcia parkanów. Nawierzchnia nowej jezdni wykonana zostanie z kostki granitowej na podłożu szosowym oraz podsypie z materiału żużlowego. Ograniczone za pomocą szerokich krawężników kwarcytowych chodniki, pokryte będą betonowymi płytami chodnikowymi na podsypce piaskowej i zaprawie wapiennej oraz brukiem mozaikowym z kamienia porfirowego. Odwodnienie terenu ulicznego uskutecznione zostanie za pomocą przyrządów odwadniających tak zwanych gulików połączonych z istniejącym już na tej ulicy kanałem. Uzyskany ze starej nawierzchni materiał brukowy odwieziony został na pobliskie tili ce Agnieszki i Krzyżową, gdzie zużyty zostanie do w ybrukow ania jezdni. Przebudowa ulicy Dębowej ukończona zostanie prawdopodobnie do dnia 1 września b. r. z wyjątkiem chodników. Chodniki tymczasowo wyłożone będą drobnym żużlem. Poza tym przeprowadzane są roboty drogowe na ulicy Krakowskiej na odcinku Pożar stodoły od iskry transformatora W dniu 9 bm. o godz w czasie m łócenia zboża m łockarnią o napędzie elektrycznym przez E ryka Szlosarka w stodole Marii B iolikow ej w D ębieńsku W ielkim w skutek krótkiego spięcia przy m o torze pow stał pożar w stodole, która spłonęła doszczętnie. Spłonęła nadto m łockarnia z m otorem elektrycznym, 32 wozy D O K Ą P IE L I I M Y C IA polecam y aro m aty czn e prydło K o łło n tay, k tó re dzięki swej łagodności i silnej pianie zastępuje drogie m ydła toaletow e. Świętochłowice powiat ŚWIĘTOCHŁOWICE. Colosseum: 1) W ykolejeńcy. 2) Zólty p irat. Apollo: 1) Piętno przeszłości: 2) Królowa tańca. W IELKIE HAJDUKI. Śląskie: 1) Jej największy błąd. 2) O fiary wielkiego m iasta. LIPINY. Colosseum: 1) W cztery oczy. 2) Książątko. Casino: zamknięte. CHROPACZÓW. Śląsk: 1) Tygrys Esnapuru. 2) Studenckie kawały. NOWY BYTOM. P atria: 1) Zloty saksofon. 2) Zbieg z San Quentin. PIEKARY ŚL. Uciecha: 1) Dziewczę z dalekiej północy. 2) Nocni ludzie. Apollo: Lahabam era i tyg. Pata. ŁAGIEWNIKI. R aj: 1) Znachor. 2) Dodatek kolorowy. ORZEGÓW. światow id: 1) Alarm w Pekinie. 25 Walka o złote pola. RUDA ŚL. Bałtyk: 1) Cały Paryż śpiewa. 2) Melodie (ŚW) NA UL. CHORZOWSKIEJ W WIEL KICH HAJDUKACH najechany został przez m o tocyklistę Stanisława Denkowa z Orzegowa, jadący na rowerze policjant Władysław Pianka z Wielkich Hajduków. Najechany policjant d o znał lekkich obrażeń nogi i podarcia munduru. Kto ponosi winę wypadku wykażą dochodzenia. (ŚW) NOWE SŁUPY REKLAMOWO OGŁO SZENIOWE W PIEKARACH ŚL. Gmina Piekary Si. przystąpiła w tych dniach do stawiania w ruchliwych punktach miasta cementowych słupów reklamowo-afiszowych. Słupy upiększą chodniki; przez nalepianie na nich afiszów 1 różnych reklam, oszczędzane będą świeżo pomalowane płoty i domy. (ŚW) UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W PIEKARACH ŚL. rozpoczną się już w sobotę po południu uroczystymi nieszporami. Po nieszporach będzie na Rajskim Placu powitanie pątników i wstępne kazanie. W niedzielę, 14 bm. o godz. 6 rano będzie msza św., a po niej dalszy ciąg obchodów kaplic Męki Pańskiej z kazaniami OO. Franciszkanów. W niedzielę po południu o godz. 4 odbędą się w kościele Matki Boskiej uroczyste nieszpory. W poniedziałek, 15 bm. w uroczystość Wniebowzięcia N. M. P., rano od godz. 4 rozpoczyna się na Rajskim Placu komunikowanie, a w Kościele Matki Boskiej i w kościele kalwaryjskim msze św. O godz przed kościołem Matki Boskiej przywitanie J. E. ks. Biskupa. O godz. 10 procesja z obrazem Matki Boskiej z kaplicy na Kalwarię, gdzie przed kościołem będzie kazanie i suma pontyfikalna, celebrowana w wielkiej asyście przez J. E. ks. Biskupa. Ceny nabiału Na posiedzeniu Komisji Notowań Cen Nabiału przy Izbie* Przemysłowo-Handlowej w Katowicach w «ińiu o hm ustalono nasteouiace «u v nm bf słom y i sprzęt rolniczy. Pastw ą ognia padła też część inw entarza żyw ego. Straty w ynoszą około 5000 zł. Zatrudnieni robotnicy w stodole nie byli w stanie pożaru zlokalizow ać.. Razem ze stodołą spaliła się szopa, chlew iki oraz część dachu domu B iolikow ej. Ceny mleka: w półhurcie gr. za 1 litr (luzem na miarę), w detalu gr. W gminach wiejskich: w detalu gr., w półhurcie 24 gr. (w butelkach),w detalu 28 gr. Tendencja mocno, dowozy nieco słabsze, konsumują normalna. Ceny masła: I gat. (masło wyborowe) w i.urcie zł. za 1 kg., w detalu zł., II gat. (masło stołowe) w hurcie zł., w detalu zł., III gat. (masło kuchenne) w detalu 2.70 zł., nąasło wiejskie w hurcie zł., poznańskie w detalu zł. Tendencja spokojna, dowozy słabe, konsumeja normalna. Śmietana kwaśna proc.: w hurcie 1.20 zł za litr, w detalu 1.40 zł. Z sądów 13 lipca r. b. przyjechał z Sosnowca do Katowic na gościnne występy Izrael Unger, znany i kilkakrotnie karany złodziej kieszonkowy. Unger korzystając, że w- dniu tym odbywał się targ, udał się na teren hal targowych w celu upatrzenia sobie ofiary. Przebywająca w tym czasie na targu Władysława Woźnicizikowa, w.pewnym momencie poczuła, że ktoś nieznacznie wsuwa jej rękę do kieszeni, gdzie znajdowała się portmonetka z pieniędzmi. Udało jej się schwycić złodzieja za rękę. Złodzieja przytrzymano i oddano w ręce policji. Unger zasiadł na ławie oskarżonych w Sądzie Grodzkim w Katowicach. Na rozprawie nie przyznał się do winy. Sąd jednak nie podzielił jego usprawiedliwień i skazał go na 3 miesiące aresztu. W ub. roku, mieszkaniec Katowic Gerhard Skulik, zgłosił się do f-my Śląski Dom Maszyn, gdzie wyraził chęć kupna aparatu raiowego na spłaty. Po wstępnych formalnościach i wypełnieniu zobowiązań, Skulik nabył aparat za 250 złotych, wpłacając gotówką pierwszą rafę. Po kilku dniach, wiedząc wprawdzie, iż radio staje się jego własnością dopiero po spłaceniu wszystkich rat, postanowił aparat sprzedać i w tym celu szukał kupca. Kupiec znalazł się w osobie Alfonsa Pyrasa, który nabył wspomniane radio, po cenie niższej od jego właściwej wartości. Firma Śląski Dom Maszyn, dowiedziawszy się o takiej transakcji, zawiadomiła władze policyjne, które z kolei po stwierdzeniu istotnego stanu rzeczy, pociągnęła Skułika i Pyrasa do odpowiedzialności karnej. W dniu 10 b. m. obaj zasiedli na ławie 0 - od ulicy Murckowskiej do granic miasta. Z uwagi na znaczną szerokość chodników, które będą dochodzić do 11 metrów, zakłada się tam zieleńce o szerokości od 3 do 5 metrów. 2-metrowy pas od krawężnika jezdni do zieleńca będzie wyłożony płytami betonowymi. Będzie to pierwsza na terenie miasta Katowic specjalna jezdnia dla rowerzystów. Sam chodnik dla pieszych będzie miał przeszło 3 metry szerokości. Z odnawianiem fasad domów w Katowicach posunięto się już dosyć daleko. Pod koniec jesieni b. r. wszystkie fasady domów byłyby odnowione, gdyby nie fakt, źs zabrakło fachowców, którzy mają już zamówienia na kilka tygodni naprzód, (w) żo do życzenia. Dokoła leżą śmiecie, odpadki skarżonych w Sądzie Grodzkim, który po przeprowadzeniu rozprawy skazał Gerharda Skułika Zieleń i niepodlewane kwiaty pokrywa gru papieru i inne nieczystości. na 6 miesięcy więzienia, zaś Alfonsa Pyrasa na ba warstwa kurzu ulicznego. Jeżeli to miejsce 6 miesięcy więzienia i 50 złotych grzywny. ma zachować swój charakter, trzeba więcej dba o utrzymanie go we wzorowym porządku. Roman Miarczyński z Katowic zwrócił sięłości do elektromontera Emanuela Wiśniewskiego z poleceniem naprawy zepsutego transformatora elektrycznego. Wiśniewski zgodził się przeprowadzić reperację transformatora pod warunkiem, że otrzyma zaliczkę na zakup potrzebnych części. Po otrzymaniu 90 złotych wyznaczył termin na odebranie transformatora. Kiedy jednak Miarczyński zgłosił się w przepisowym czasie, stwierdził, że Wiśniewski nietylko przywłaszczył sobie otrzymaną zaliczkę w lewad.* 90 złotych. Me sprzedał powierzony Oetkera k m m m m ją a j m o le Niezrównana książka z przepisami Dra A. Oetkera pt. Dobra gospodyni piecze sama jest do nabycia we wszystkich sklepach kolonialnych i księgarniach. Cena obniżona 30 groszy Z notatnika reportera W łaściciel firm y ekspedycyjnej w Katow icach Zygm unt N yga spostrzegł dopiero obecnie, że podczas pakow ania tow arów do transportu w dniu 28 lipca br. skradziono m u 8 paczek z m anufakturą w artości około złotych. O kradzieży tej zam eldow ał policji, która prow adzi obecnie w tej sprawie dochodzenia. R ów nież dopiero w ostatnich dniach zorientow ał się kupiec Judka L ew kow icz z Katow ic (M łyńska 20), że 15 lipca br. niejaki Majer F renkiel oszukał go na kw otę 410 zł, pobierając od niego różne tow ary na kredyt. Okazało ąią bow iem, że F renkiel towary sprzedał i pieniądze przyw łaszczył sobie. Spóźniła się, lecz już nie tak bardzo, niejaka p. Izabela N ow akow ska, zam. w Katow icach, W ierzbow a 24, która w nocy na 10 bm. posłyszaw szy jakieś podejrzane szm ery w sąsiednim pokoju, narobiła hałasu i tym spósobem spłoszyła znajdującego się tam złodzieja. Złodziej uciekł, lecz zdążył zabrać *e sobą torebkę damską z gotów ką i in n y m i rzeczam i łącznej w artości 130 zł. Jakiś w ałęsający się praw dopodobnie bez celu złodziej dnia 9 bm. znalazł się w opróżnionym m ieszkaniu przy ul. M ickiewicza 7 w Katowicach, gdzie pracow ali m alarze i skradł m alarzow i.józefow i Vloce z w iszącej m arynarki zegarek i różne dokum enty, W alterow i Schafow i książeczkę w ojskow ą a Bartlów! szczotkę i pędzel m alarski. W ostatnim czasie złodzieje intensyw nie zaopatrują się w row ery, praw dopodobnie na skutek trw ającej od dłuższego czasu słonecznej pogody. Kradną je więc, gdzie się tylko da. 9 bm. skradziono m alarzowi Ernestow i Knopowi z korytarza domu, gdzie m ieszka w K atowicach, W odna 10, row er dam ski w artości 80 zł. W alerii K olczakow ej z Janow a (Szkolna 24) tegoż dnia z ul. Bytom skiej w M ysłowicach row er w artości 140 zł. W nocy z 8 na 9 bm. nieznani spraw cy po urw aniu kłódek od chlew ików w Kochłowicach (Piaskow a 5) zabrali row ery W iktorow i W idaw skiem u i Marii Frejow ej, a z korytarza domu ul. N ow ow iejska 5 w Kochłow icach zabrali rower Szym onow i W ilkow i. (Wka) Zaniedbanie i zapomnienie W sierpniu 1919 roku Niemcy rozstrzelali w Mysłowicach na Rynku dwóch powstańców, * Czaję i Bednorza. Na miejscu ich stracenia wmurowano tablicę pamiątkową, a pod nią posadzono kwiaty i całe miejsce ogrodzono. Obecnie wygląd tego miejsca pozostawia du mu transformator, a uzyskane pieniądze w ten sposób wydał na własne potrzeby. _... Poszkodowany doniósł o wszystkim policji, która po przeprowadzeniu dochodzenia, spraw ę skierowała do Sądu. Emanuel Wiśniewski staną! przeć. Sądem Grodzkim, który wymierzył mu karę 6 tygodni aresztu, zawieszając wykonanie jej»a 3 łata.

4 "V, SIEDEM GROSZY* N r i i i W Niemczech schwytano Swego czasu zbiegi z zł. kasjer huty Florian" w Świętochłowicach, 30- letni Henryk Latusek. Latusek podjął pieniądze na wypłatę dla robotników w oddziale elektrycznym huty Florian. Po przeliczeniu pieniędzy przyniósł teczkę do przechowania w kasie huty. Następnego dnia miał po nie girzybyć i wypłacić robotnikom. Kiedy jednak na drugi dzień Latusek się nie zjawił, postanowiono polecić wypłatę komu innemu. Otworzono teczkę, w której, jak się okazało, zamiast pieniędzy, była makulatura. Wszczęto niezwłocznie poszukiwania zbiega, który przepadł bez wieści. Pierwsze ślady, na jakie natrafiono, prowadziły do Niemiec, to też w tym kierunku wszczęto śledztwo. Po energicznych dochodzeniach, przy pomocy policji nie- Polskle nazwy materiałów Z inicjatywy Zakładów Rolniczo- Przemysłowych Romana Żurowskiego Leszczków" zorganizowany został konkurs na polskie nazwy tkanin wełnianych. Do jury tego konkursu wchodzili delegaci: Związku Zawodowego Literatów Polskich (pp. Jan Nepomucen Miller i Jan Emil Skiwski), Towarzystwo Literatów I Dziennikarzy Polskich (p. Mieczysław Rulikowski), Muzeum Techniki i Przemysłu (p. dyr. Leopold Marzyński), Państwowej Szkoły Włókienniczej w Bielsku (p. prof. Leon Unucka) i firmy Leszczków (p. inż. Roman Żurowski i p. Karol Borysewicz). Na konkurs nadesłano odpowiedzi obejmujących około projektowanych nazw. Po szczegółowej analizie Sąd na kilku posiedzeniach wybrał nazwy: dla szewiotu szorstak, dla lodenu włochacz", dla sportexu plecionka, dla tropikalu przewiewka. Wobec wielokrotnego powtarzania się w odpowiedziach tych nazw, jury dokonało losowania, w wyniku którego zostali nagrodzeni: Za nazwę szorstak" godło Żubr" p. Włodzimierz Słobodnik, Warszawa, Prosta 8 m. 41, Za nazwę włochacz godło Franciszkanka, p. Hanna Kozar-Słobodzka, Pionki, P. W. P. M. 198 m. 4. Za nazwę plecionka" godło Osnowa, p. Aniela Chmurzyna, Warszawa 32, Przybyszew skiego 35 m. 3. Za nazwę przewiewka godło Wawel B., p. Maria Bawolik, Kraków XI. Dębniki, Zamkowa 5 m. 4. Z Wojskowej Szkoły Muzycznej W W ojskow ej Szkole M uzycznej przy Konserwatorium M uzycznym w Katowicach (kształcącej na podoficerów zawodow ych orkiestrantów, będzie z początkiem roku szkolnego kilka m iejsc w olnych. W stępny egzamin konkursow y odbędzie się 5 września. Podania o dopuszczenie do egzaminu konkursowego należy w nosić do kom endanta W ojskowej Szkoły M uzycznej w Katowicach ul. W ojewódzka 45 do dnia 25 sierpnia br. Wyjaśnienie W związku z naszą notatką z dnia br. pt. Nadużycia dewizowe, dotyczącą pogłoski o wykryciu przestępstw dewizowych, na podstawie dostarczonych nam informacyj wyjaśniamy, że p. inż. Squeder nie szmuglował za granicę żadnych dewiz, co też stwierdziła Brygada Lotna po przeprowadzonych dochodzeniach,^ a czego dowodem jest okoliczność, że inż. Squederowi zwrócono paszport oraz zajęte dokumenty. Jeżeli chodzi o p. Fułterwelta, to przeciwko niemu nie toczyły się żadne dochodzenia i nie ma on nic z tą sprawą wspólnego. Stały nasz abonent p. Edward Erich z Tarnowskich Gór obchodzi 12-go b. m. urodziny. Redakcja przyłącza się do życzeń, składanych Jubilatowi przez rodzinę kasjera-defraudanta mieckiej, zdołano wreszcie defraudanta W najbliższych dniach odstawiony on ująć w miejscowości Namysłów pod Wro- będzie do granicy do dyspozycji władz cławlem (Śląsk Średni). polskich, (c) Prezenty dla narzeczonej za pieniądze ze skradzionej kasetki Przed niedaw nym czasem dokonano zuchw ałej kradzieży w biurze W ojew ódzkiego Kom itetu L. O. P. P. m ieszczącego się w gm achu W ojew ództw a, przy czym łupem złodzieja padła kasetka, zawierająca różne dokum enty, czeki i gotówkę w sum ie ponad zł. Stwierdzono, że kradzieży dopuścił się goniec 18-letni Hubert H atko z Brzozowic- Kamienia, który zbiegł z kasetką 1 ukryw ał się w Tarnowskich Górach. Juliusz Linek z Jaśkowie (powiat pszczyński) doniósł policji w Lipinach o zaginięciu 29-letniego syna Wilhelma. Według posiadanych informacyj, Linek tidal się nad staw w Lipinach, gdzie zaży Tam rozbił kasetkę, dokum enty i czeki zniszczył, a za pieniądze sprawił sobie m undur harcerski, zegarek rower sw ej narzeczonej suknię i różne prezenty itp. Policja zdołała go odnaleźć i przytrzymać. Znaleziono jeszcze przy nim część nieprzetrw onionych pieniędzy, które odebrano. Odebrano również spraw ione za skradzione pieniądze prezenty. H atko został osadzony w areszcie p olicyjnym, po czym będzie przekazany do dyspozycji w ładz sądow ych. utonął? Zaginięcie nagiego mężczyzny wał kąpieli. Kiedy po dłuższym czasie nie zjawił się po pozostawione przez siebie nad brzegiem stawu ubranie, zaniepokojeni koledzy wszczęli poszukiwania. Najpierw przeszukano dokładnie staw, a gdy go tam nie znaleziono, ruszono do pobliskiego lasu, gdy i tu poszukiwania nie dały żadnego pozytywnego wyniku, powiadomiono o zaginięciu ojca, który z kolei zameldował o tym policji, (c)? - T Stała nasza czytel- «niczka p. Klara Sobek *z Goduli obchodził 10 b. m. 50-tą rocznicę urodzin. Redakcja przyłącza się do życzeń, składanych Jubilatce przez rodzinę Niesumienny kolporter-denuncjant A lojzy P iechota z N ow ej W si, w łaściciel k iosku z gazetam i, nie w yw iązyw ał się ze sw ych zobow iązań w zw iązku z kom isow ą sprzedażą dzienników. Poszkodow ane w y daw nictw a w niosły skargę przeciw ko niesum iennem u kolporterow i. Piechota, chcąc pozbyć się konkurentów, oskarżał przed policją innych sprzedawców; gazet o nielegalne prow adzenie handln 1 n- ehylanie się od płacenia podatków. P o zbadaniu spraw y okazało się, że donosy są fałszyw e. O m etodach P iech oty m oże św iadczyć charakterystyczny fakt: Chcąc zaszkodzić konkurentow i M ichalikow i, p osłał do n leg«chłopca o godz. 21,80 po gazetę i następni# zadennnejow ał go, że sprzedaje gazety ptil godzinie p olicyjnej. Komunikacja nie ulegnie przerwie * Podczas nadchodzących świąt sierpnia komunikacja lotnicza nie ulegnie przerwie. Loty odbywać się będą tak, Jak w dni poprzednie. Wysokość zarobków robotniczych Główmy Urząd Statystyczny ogłosił Ciekaw# dane o zarobkach robotniczych w roku 1937, Zarobki robotników w wielkim i średnim przemyśle wynosiły w roku ubiegłym przeciętnie 67 gr. za godzinę pracy. Przeciętne zarobki mężczyzn wynosiły 76 gr., kobiet 52 grosze, a młodocianych 27 gr. na godzinę. Ręcznikiem zatarli ślady włamywacze po rabunku... 3 złotych iw nocy na środę włamali się do składu mebli Olgi Kamlerowej w Świętochłowicach (Wolności 9) złodzieje, którzy przy pomocy podrobionych kluczy dostali się najpierw do przedsionka, a stąd dopiero po wyważeniu drzwi do składu. Tu odsunęli od ściany kasę ogniotrwałą, którą rozpruli systemem fartuszkowym". W kasie znajdowały się jednak tylko 3 złote gotówką. Włamywacze byli zawodowymi kasiarzami, gdyż pracując bez rękawiczek, wiedzieli o tym, że pozostawili na płytach ścian kasy odciski palców, więc w y Od przewróconej świecy spalił się kościół W wyniku przeprowadzonych dochodzeń stwierdzono, że katastrofalny pożar starożytnego kościółka drewnianego w Moszczenicy spowodowany został upadkiem płonącej świecy w zakrystii kościoła, która potoczyła się na księgi Konfiskaty Na skutek zarządzenia władz w yższych policja w K atowicach w dniu 10 hm. skonfiskow ała następujące dzienniki: Piast, N aprzód, ABC i R obotnika Pozn. P o m orskiego. K onfiskata nastąpiła z pow odu artykułów, om aw iających zniżkę cen zboża, jak rów nież artykułów, dotyczących św ięta chłopskiego. (Wka) Spór o meble w Lipinach Policja w Lipinach prowadzi dochodzenia przeciwko Ludwikowi Szczerbie, który w czerwcu br. sprzedał sprzęty kuchenne i meble, których współwłaścicielem był jego przybrany ojciec, Paweł Bartoch, przebywający na leczeniu w zakładzie dla umysłowo chorych. O sprzedaży tych ruchomości doniósł policji opiekun chorego, Paweł Stebel. (c) kościelne, od których zajęła się cała zakrystia i kościół. Kościółek ten był ubezpieczony tylko na efektywną wartość zł. Wartość zabytkowa była bezcenna. Święto Żołnierza 15 sierpnia, jako w 18-tą rocznicę Cudu nad Wisłą odbędzie się w Katowicach uroczystość Święta Żołnierza. Na program uroczystości złoży się uroczysta msza św. połowa na boisku Pogoni" oraz defilada wojska na Rynku. Świętokradztwo Do kaplicy przy Zakładzie św. Józefa w Chorzowie, włamał się złodziej, który dostał się najpierw w zakrystii do szafy z szatami liturgicznymi, gdzie znalazł kluczyk od tabernaculum. Następnie przeszedł do kaplicy, otworzył tabernaculum, lecz nic nie skradł, gdyż przypuszczalnie został w tej chwili spłoszony. Złodziej zbiegł, zabierając ze sobą kluczyk, (o) tarli je znajdującym się w składzie ręcznikiem. Dokonawszy tego, zbiegli niezauważeni przez nikogo, (c) Kurs spółdzielczy dla Ślązaków W czasie od 2 do 31 sierpnia br. odbywają się trzy 10-dniowe kursy dla członków górnośląskich spółdzielni spożywców, zorganizowane przez Katowicką Radę O kręgową Związku Społem'1. Ogółem bierze w nich udział 196 osób, w czym 118 kobiet. Kursy mają na celu przygotowanie działaczy terenowych i zasilenie nimi ko* m itetów sklepowych. 30 godzin w ykładów i około 10 godzin gaw ęd treści spółdzielczej "wypełniają część pedagogiczną każdego kursu. Poza tym uczestnicy kursu urządzają wycieczki, między innymi de Krakowa. Kursy mieszczą się w budynkach Wojewódzkiego Urzędu Śląskiego w Czatkowicach. Pociąg popularny do Wąsoszu W Wąsoczu nad Wartą w pow. Częstochow«skim stoczono dnia 23 kwietnia 1863 r. jedną * największych potyczek z Moskalami. CWa poległych złożono we wspólnej mogile, na której wzniesiono mauzoleum o 8 kryptach. Poświęcenie pomnika-mauzoieum odbędzie się w dniu 15 sierpnia br. Po poświęceniu pomnika nastąpi defilada dy«wizji wojskowej oraz organizacyj półwojsko«wych. Na uroczystości wyrusza pociąg popularny, z Katowic w poniedziałek dnia 15 sierpnia o godzinie 6 minut 30, powrót do Katowice o godz, 22 minut 4. Nóż w reku wyrostka Krwawe porachunki między młokosami Z błahej przyczyny 'doszło do sprzeczki pomiędzy 13-letnim Marianem Kusiorem i 14-letnim Stefanem Lipińskim z Chorzowa. Lipiński, nie mogąc przekonać kolegi, postanowił zemścić się na nim. Zaczaił się więc przed składem na ulicy Krzyżowej, do którego wszedł Kosior i tam oczekiwał jego wyjścia. Gdy po kilku minutach Kosior, poczyniwszy zakupy, wyszedł ze składu, Lipiński skoczył ku niemu i znienacka zadał mu w plecy cios nożem kuchennym. Raniony chłopak padł na ziemię, a sprawca zbiegł do domu. Kosiorem zaopiekowało się pogotowie ratunkowe, które przewiozło go do miejscowego szpitala, (c)

5 Nr. żrę io r. SIEDEM GROSZY" Str milionów dolarów rocznic na wojnę ze szkodnikami wydala Stany Ziednoczone Nie wszyscy może wiedzą, że w ostatnich kilku latach Stany Zjednoczone są w wojnie, w której ostatnio odniosły nawet decydujące zwycięstwo. Na pobojowisku jednej tylko z wielu bitew, jakie się rozegrały, nieprzyjaciół zostało pogrzebanych za jednym zamachem, a ogólna liczba nieprzyjaciół, którzy zginęli w tej wojnie, liczy się na miliony. Tymi wrogami były gryzonie, nie licząc szarańczy i koników polnych, których zginęło tak dużo, że trzeba by było ogromnego łańcucha zer, aby to w liczbie wyrazić. Niech się nikt nie uśmiecha i nie bagatelizuje tej wojny. Kosztuje ona Stany Zjednoczone około 50 milionów dolarów rocznie. W tej wojnie nie było jednak propagandy. Nie była potrzebna. Pewnego razu, na wzgórzu, wczesnym rankiem stanął farmer i objął wzrokiem swoją posiadłość. Setki akrów, obsadzonych zielonymi, pięknymi jarzynami, obsianych młodym, zieleniejącym zbożem, oraz koniczyną, przeznaczoną na paszę dila bydła rozciągały się przed jego oczyma. _Widział w tych warzywach i w zapowiadającym się pięknym plonie zboża zabezpieczenie swej egzystencji. Myśl jego biegła radośnie w przyszłość. Ale gdy stanął na tym samym wzgórzu o godzinie 5-tej po południu, inny zobaczył widok. Oto gdzieś na horyzoncie ukazała się ciemna wroga chmura, która przyćmiła blask zniżającego się ku zachodowi słońca. Trzeba było wystąpić do walki na ochotnika, aby powstrzym ać inwazję. Ale wojna z tym wrogiem jest beznadziejna, nawet gdy się ma doświadczenie. Zjawią się on w takich masach, że na sam jego widok rozpacz ogarnia człowieka. Hordy jego niszczą wszystko, co spotkają na swej drodze. W róg ten potrafi zatrzymać pociągi, zatamować na drogach publicznych jadące automobile. Masy jego, miażdżone przez koła, zamieniają się w lepką miazgę, po której ślizgają się koła, jak po lodzie. W swej żarłocznej inwazji owady, o których piszemy, nie zadowolą się w ygryzieniem dziur w liściach, jak to robią niektóre gąsienice. W żarłocznych ich pyszczkach ginie zieleń. Zjadają one liście, kwiaty, pączki, łodygi, a nawet korę na drzewach i na roślinach. Zjadają owoce, jagody, bulwy wszystko. Najeźdźcy ci są bardzo niepozorni. Lilipuci ich wzrost nie dosięga wielkości palca. Ale liczba, w jakiej się zjawiają, sięga bilionów... I oto wkrótce piękne łany zboża ogrody, pełne w arzyw i kwiatów, sady, drzewa których pokryte były owocami przedstawiają obraz zniszczenia. Jak gdyby przez obszar ten przeszła fala niszczącego płomienia... Z pięknego sadu pozostają jedynie badyle. Cokolwiek było zielenią znikło. Po najeździe tych szkodników nic nie pozostaje. Wdzierają się one nawet do mieszkań, tną odzież i bieliznę, i ogryzają rękojeści grabi, motyk, łopat i innych narzędzi, które znajdowały się w rękach ludzkich i które zostały nasycone, potem człowieka. Nic dziwnego, że niszczącym tym hordom, wydał wojnę rząd St. Zjednoczonych- Hordy tych" wrogów człowieka, mają silnych sojuszników. Są to zające, psy Stepowe, myszy polne i inne stworzenia z rodziny workowatych. Walka z tymi wrogami jest jednak łatwiejsza niż z hordami skrzydlatych najeźdźców. Nieprzyjacielskie armie gryzoniów wszelkiego rodzaju, zostały zupełnie zniszczone na przestrzeni 5.500,000 akrów pól zielonych w dziewięciu stanach Ameryki Północnej. Głównym terenem tej akcji był stan Nowego Meksyku, w którym wojna rozpoczęła się w kwietniu 1935 roku, a zakończyła się w grudniu Na obszarze 3.508,000 akrów tego stanu wyniszczono całkowicie gryzonie. Poza tym w Colorado oczyszczono z tych szkodników akrów, w Neva- dzie , w Idaho , w Oregonie , w Arizonie , w Kalifornii 34,600 i w Wyomingu akrów. Trudno jest przedstawić wyniki tych walk z szarańczą i konikami polnymi, gdyż hordy ich jak w prawdziwej wojnie aeroplany ukazują się nagle i znikają. Zjawiają się nie wiadomo skąd, pożerają całą roślinność i następnie odlatują nikt nie wie, dokąd. Wiedzą jednak uczeni, jak się przed nimi zabezpieczać i jak je niszczyć przy pomocy tak zwanych miotaczy płomieni i specjalnych łapek, jak również przez trucie. Przytw ierdza się specjalną łapkę na przedzie automobilu, czy traktora, który jadąc przez pole płoszy koniki polne, a te, podrywając się, zostają zagarnięte przez wielką szuflę z daszkiem z błyszczą cej blachy. Po odbiciu się od daszka spadają do szufli, z której następnie są zbierane łopatami do worków, zawiązywane i sprzedawane hodowcom drobiu, którzy karmią nimi indyki i kury. Jeszcze lepsze są w tej walce miotacze ognia. Człowiek dźwiga na plecach puszkę z olejem, do której jest przytw ierdzona rurka gumowa, zakończona metalowym rozpylaczem płomienia. Ponieważ puszka jest nabita powietrzem, ogień jest wyrzucany w promieniu 100 stóp. Niszczy on zupełnie szkodniki. Środek ten jest jednak kosztowny i kłopotliwy. Wreszcie używa się trucizny, zmieszanej z otrębami i melasą, która zwabia koniki polne. Trucizną tą są wysypywane mokradła, kanały, wybrzeża rzek 1 inne miejsca, w których samiczki składają jajka. W ten sposób niszczy się je w zarodku. W wojnie tej walka z gryzoniami jest tak samo ważna, Jak i ze szkodnikami skrzydlatymi. Najszkodliwszymi zwierzętami są te z rodziny workowatych, które ryją sobie korytarze podziemne na kilka cali pod powierzchnią, gdyż podgryzają one korzenie i powodują więdnięcie rośliny. Jeden człowiek przy pomocy specjalnych łapek może złowić 142 sztuki tych szkodników dziennie. Każde z tych zw ierzątek niszczy za dolara tygodniowo warzyw, czy zboża. Dużo z nich jest bardzo ruchliwych. Walka z nimi nie jest łatwa. Taki na przykład zając stepow y kosztuje corocznie farm erów miliony dolarów. Zając ów zajmuje wybitne miejsce w legendach i foikorze amerykańskim. Ten długouchy, stary wesołek, jest królem szybkości preryj. Ale gdy stada tych zajęcy dostaną się na pola, zieleniejące zbożem i dorwie się do kapusty, sałaty, czy koniczyny pozostają po nich gole pole, a konto bankowe farmera kurczy się po takim najeździe ogromnie. Jeszcze niedawno hordy tych grozoniów, w ędrujących razem, dochodziły do kilkudziesięciu tysięcy. Z tak zwanych workowatych wielkimi szkodnikami są szczury, podobne do kangurów. Niewielu ludzi zna tego małego potwora. Jest on miniaturowym w ydaniem australijskiego kangura. Nie pokazuje się on jednak podczas dnia. Można go jedynie zauważyć przy świetle księży- Znany rosyjski aktor, reżyser 1 inscenlzator, twórca nowego stylu teatralnego Konstanty Stanisławski, zmarł w Moskwie w wieku 75 lat ca. Ma on długie, zadnie nogi jak kangur, a zachowanie jego zupełnie przypomina kangura z bajki. Tak zwane psy stepowe niczym nie przypominają przyjaciół domowych farmera, chyba krótkim szczekaniem. Są to właściwie bobry. Siedząc, wyglądają jak jamniki. Kryją się w norach. Zajmują one również poczesne miejsce w am erykańskich legendach i folklorze. Prasce w Bułgarii ma bardzo wielkie znaczenie Ciekawie przedstawia się prasa w Bułgarii, zwłaszcza prasa prowincjonalna. W Bułgarii, prócz Sofii, ukazują się 104 czasopisma, które są wydawane co najmniej raz w tygodniu. Z wymienionej cyfry dzienników jest 12, tygodników 86, a 6 czasopism ukazuje się 2 razy w tygodniu. " Dzienniki prowincjonalne ukazują się w Plovdiv ( Borba, Jug i Volga ), w Burgas ( Burgaski far i Burgaska veczerna posta"), w Warnie ( Varnenski novini, Varnenska posta" i Czerno more ), w Ruse ( Rusenska posta, Narodna borba i Tribuna ) oraz w Lorn ( Sever ). Wszystkie te dzienniki mają razem dziennego nakładu egzemplarzy. Najpoczytniejszy jest dziennik Borba w Plovdiv, która ma aż nakładu. Dzienniki prowincjonalne mają cztery lub' sześć stronic średniego formatu. Niektóre jednak mają tylko dwie strony. Jak już wspomnieliśmy, sześć czasopism ukazuje się dwa razy tygodniowo. Ich łączny nakład wynosi egzemplarzy. Najpoczytniejszym jest tu pismo Severno Echo, ukazujące się w Pleven: bije pięć tysięcy egzemplarzy. 36 tygodników ma nakład łączny egzemplarzy tygodniowo. Największy nakład, po 5.000, mają dwa pisma:' Perniszki mineur1 w Perniku i Tundźa w Jambolu. Cała prasa bułgarska na prowincji bije tygodniowo razem około pół miliona egzemplarzy. Jej znaczenie jest przeto w tym kraju b&rdzo wielkie. Humo» PRZEBIEGŁOŚĆ i Jak ci się podoba ta blondynka? Bardzo miła, tylko ona ma ciemną przeszłość. Co ty mówisz? A tak, była brunetką. STRATA Psiakrew, złota pa pierośnical Szkodal Czy pan miał dziurę w kieszeni? Nie, tylko ten, co ją zgubił usłyszał stuk, odwrócił się i podniósł. KRES WĘDRÓWKI Godzina Czwarta nad ranem. Przed wejściem do małego domku na przedmieściu stoi jegomość i bezskutecznie usiłuje umieścić klucz w dziurce. Zbliża się jakiś przechodzeń. Widzę, że pan Szanowny nie może sobie poradzić. Niech pan mi da klucz to otworzę... Nnie, dziękuję... Przytrzymaj pan lepiej dom, żeby się tak nie kiwał!... JEGO CZEŚĆ O la Boga, kumie, gdzieto was tak zbili? Ano, dzieliliśmy spa dek po teściu, to za swoją część dostałem śm iało jakaś łączka, chuderlaw e drzewo, lub oskubane przez spacerowiczów krzewy. Zamyślony, kroczył ciężko, patrząc w ziemię i nie zauważył naw et ukłonu szuczupłego, mizernego człowieka, w którego oczach czaiło się zmęczenie i ból. Ochrypły, drżący głos przerw ał W etnerow i kontem plację. Jaśnie wielm ożny panie dyrektorze! Czego chcesz? P an m nie nie poznaje? To M ajchrzak. W y dalono mnie z pańskiej fabryki, a na moje miejsce przyjęto innego. Niech się pan zlituje, m am pięcioro głodnych dziecil Jaśnie panie! A co m nie czyjeś bachory obchodzą? Nie zaw racaj mi głowy! Panie! Pan także m a dzieci, nie chcę być złodziejem, odrobinę litości błagał nędzarz głosem niem al skomlącym. Taki głos m a ostateczna niedola, krzyw da, i głód. T aki głos płynie jak łkanie. Idź do diabła, nie nudź! Po szarej wym izerowanej tw arzy robotnika przem kn ął jakby płom ień. Zw inięta tw ard a pięść zawisła nad głową W etnera. T y sam idź do diabła! w ykrztusił zdław ionym głosem, ale w tej sam ej chw ili pięść jego została uwięziona jak w kleszczach. W ysoki szpakowaty m ężczyzna cedził przez zęby: U ciekaj i nie radzę ci więcej w chodzić ludziom w drogę. M ajchrzak stał przerażony i jakby zmięty. Zszarpana, zgnieciona szm ata. Tymczasem elegancki pan zwrócił uśm iechniętą tw arz do W etnera. P an prezes W etner, praw da? 17 żał sobie dziewczynę, do której te włosy mogły należeć. Jakaś nienazw ana tęsknota i słodki sm utek wypełniły m u serce. W łaściw ie do tej pory życie w y pełniała m u nauka i praca. Czy nic więcej nie m a dlań przeznaczenie? O, ja k a m usisz być piękna nieznajom a, nieznana dziewczyno m yślał z uśm iechem. T ak dobrze znał już te znalezione warkocze, tyle razy ważył w ręku ich złocisty ciężar, że gdy zam knął oczy n a wet, to i tak miał pod powiekami tę m iękką, sypką m asę o ciepłej barwie... Moja m iła na imię ma Izolda rzekł półgłosem. Czy jaśnie pan do m nie m ówi? Andrzej drgnął, zatrzasnął szufladę i odwrócił głowę. Przy drzw iach stał W incenty. Przyniosłem kaw ę. Nie będę pił kaw y dzisiaj i na miłość Boską skończcie z tym jaśnie panem. Tyle razy proszę, by m nie w ten idiotyczny sposób nie tytułow ać! Jeżeli jaśnie pan sobie życzy... ale pozwolę sobie zauważyć, że jak starszego pana nie ma, to młody pan się zaniedbuje, żyje tylko pow ietrzem, p ra cą i, z przeproszeniem, miłością. Ba, Żeby to! Żeby miłością. Ale nie trapcie się, starszy pan w róci niedługo. Tym czasem do widzenia. W rócę na kolację. Postanow ił iść gdzieś w ruch, w tłum, w gwar. W dom u było dziś ciasno i duszno. Coś przecież należało uczynić, by uspokoić rozigrane nerwy. K aw iarnie jak zwykle o tej porze przepełnione, nie ciągnęły Andrzeja. W szędzie widział twarze podobne do tych, któ re były m u nienaw istne. Przeszedł więc jedną

6 Sfr. 6 SIEDEM GROSZY*' N r. 220 i$ STRESZCZENIE, POCZĄTKU POWIEŚCI Bogaty arystokrata p. Zawieyski, poślubiwszy panienkę z niższej sfery, rozchodzi się z nią później z nieznanych powodów. Córka ich, Maja, dorósłszy, postanowiła zbadać przyczyny tego dramatu rodzinnego I odwiedza rozsianą po kraju, nieznaną sobie rodzinę matki, bawiącej w Szwajcarii. W czasie swych wędrówek po Polsce przeżywa wiele przygód, pod których, wpływem następuje w duszy panienki przełom: postanawia zostać jednostką, pożyteczną dla społeczeństwa. Odnajduje nadto swój ideał. Jest nim dr. Przy łucki, praktykujący w Staszowie. Zaręczywszy się z nim. Maja odwiedza za granicą matkę, która wręcza jej swój wstrząsający pamiętnik. N iczego nam u nich nie brak o w a ło. Pożyczyli mi dość pieniędzy, abym mogła u b ra ć siebie i M arysię, bo n a sze odzienia w yglądały praw ie jak łachm any. P atrzałam na M arysię z radością, ja k prom ieniała szczęściem i w eselem. A dziew czynka g arn ęła się do m nie z ta k gorącym uczuciem, jak gdybym była jej m atką. W zruszało m nie to do łez, było niesłychan ie m i łe, a jednocześnie bolesne, och, jak b ard zo bolesne... U R aczew skieh było mi b ard zo dobrze : byłam w p o 1 s k im dom u i m iałam m iłość dziecka. Ale jednocześnie, w łaśnie dla tych Samych pow odów, czułam się ta k nieszczęśliw ą, jak w pierw szych m iesiącach m o jej tułaczki po świecie. Bo przecież i ten dom polski tu ta j i ta m iłość dziecka to były ty lk o m izerne n a m iastki tego, za czym mi serce pękało z tęsknoty. M iałam też m om enty w ielkiego egoizm u: żałow ałam, że M arysia zna sw oje nazw isko i adres sw oich rodziców. G dyby nie to zostaw iłabym ją sobie na zaw sze, jak o m oje dziecko. Marysia nie mogła dość napatrzeć się wielkości oceanu Żyw a i ciekaw a niu- na- M iałabym dla k o g o żyć, nie byłabym ca m ary n arzy. sam a przy tym dobrym, kochającym serdu szku. W iem, że były to m yśli brzydkie i egoistyczne ale czyż me m ożna m nie uspraw iedliw ić?.. siała zajrzeć we w szystkie kąty, turalnie zaw sze ze mną. N iejednokrotnie dotrzym yw ał nam tow arzystw a kapitan, rodow ity P o r tugalczyk, sym patyczny, w esoły człowiek, pełen zaw sze hum oru i w erw y. Ze m ną rozm aw iał po angielsku, z M arysią na m igi i przy pom ocy co raz to now ych słów, któ ry ch ją sam uczył. Jadałyśm y z nim razem, przy A potem n astąp ił pow rót do F ra n cji. Jechałyśm y w szystkie trzy razem, na tym sam ym statku, pod osobistą opieką kapitana, k tó ry odpow iadał za' bezpieczne dow iezienie nas do M arsylii. jeg o stole. W sz y scy pasażerow ie interesow ali się naszym i osobam i, p raw dopodobnie w łaśnie dla ty ch w zglę- Jak że inną była ta pth róż w porów naniu do poprzedniej! O bydw ie z dów specjalnych, ja k im i. otaczał nas M arysią doskonale znosim y m orze, kapitan statku. W śró d nich poznanie dokuczała więc nam choroba m orska, jak tylu innym pasażerom, a oczywiście podobał mi się i in tereso łam w ielu ludzi, z których najw ięcej przez to nie psuła w ielu przyjem ności. w ał P olak (jedyny rodak na sta tk u ), M arysia nie odstępow ała mnie ani na m łody przedstaw iciel handlow ego krok. B yłyśm y ciągle razem. Dużo przedsiębiorstw a z W arszaw y, Józef czasu spędzałyśm y,na pokładzie. K ossow ski. M arysia nie m ogła dość nap atrzeć się w ielkości oceanu, nie m ogła pojąć jego b ezbrzeżności. Z ad aw ała mi tysiączne pytania, tyczące się m orza i gw iazd. Intereso w ało ją życie i prą- M arysia także polubiła go bardzo, bo opow iadał jej wiele ciekawych rzeczy, baw ił się z nią, przekom arzał, grał w k arty w durnia no i był poza m ną jedyną osobą, z k tó rą m o gła ona sw obodnie swoim językiem rozm aw iać. j a rów nież lubiłam z nim gaw ę dzić. N aprow adzałam go na tem aty naszego k ra ju i chłonęłam każde jego słowo, k tó re odnosiło się do Polski. Był tam b ardzo niedaw no, bo przed pół rokiem. D la niego było to d u ż o! M ój B o że, jakże w szystko na świecie jest w zględne!... M ów ił o nostalgii, jaka go ju ż m ęczyła, w idać było, że w raca do k raju z radością. D elikatny i dobrze w ychow any, prędko zorientow ał się, że nie lubię m ów ić o sobie, że nie chcę nic o sobie opow iadać. N ie zadaw ał w ięc żadnych m niej lub w ięcej n ied y sk retn y ch p y tań i to było jeg o jeszcze jed n ą w ięcej m iłą cechą. K onsul R aczew ski znał go osobiście i dlatego z całym spokojem pow ierzył jego opiece M arysię, gdy ze m ną będzie się m iała rozstać. D obrze się składało, że do sam ej W arszaw y będzie m iała zapew nioną opiekę, n a w et gdyby nikt nie przyjechał po nią] na granicę. M arysia w iedziała, że dalszą podróż z nim będzie odbyw ać, to też często nazyw ała go żartobliw ie tatu siem. W ielu z panów, k tó ry ch poznałam na statku, okazyw ało mi w zględy, robiło czułe oczy, asystow ało, sta ra ło się n aw iązać flirt. N a szczęście prędko się zrażali m oją obojętnością i daw ali mi spokój. K ossow skiem u byłam w dzięczna, że był m iły u p rz e j my, w esoły, zaw sze g o tó w do w y św iadczenia mi usługi, ale bez o dro biny flirciarskiego tonu. M iałam do niego zupełne zaufanie. K iedyś p rz y padkow o w idziałam kopertę, zaad resow aną przez niego do W arszaw y. W ysyłał ze sta tk u list po cztą lo tn iczą. (Ciąg dalszy nastąpi) 18-1 drugą ulicę, wreszcie zdecydował się. Pójdzie do L unapark u. N astrój wesołego m iasteczka przypom i nał m u beztroskie studenckie czasy. Gdy już najeździł się górską kolejką i sam ochodzikam i, podszedł do strzelnicy. Tuż przed nim m iędzy szeregiem kolorowych kapelusików lśnił czarny aksam itny beret spod którego wyglądała m asa złotych loków. Zapatrzył się na tę główkę Rolicki, a serce jęło w alić gw ałtow nie. Włosy! Złote, złociste m iękkie i lśniące, jak te, które chował w szufladzie. B ajka jęła przybierać realne kształty. W ięc jednak istnieją n a świecie istoty. o jakich się m arzy. O, gdyby się odwróciła! O, gdybyś była piękna modlił się niem al w duchu, ale zgrabna p.anienk a strzelała nam iętnie i pudłow ała za każdym ra zem. W reszcie Andrzej nie w ytrzym ał. D elikatnie dotk n ął jej dłoni: Czy pozwoli pani sobie pom óc? spytał pół- Zwróciła trochę zdziwione, trochę uśm iechnięte oczy w stronę mężczyzny, który słyszał w tej chwili śród ogolnej wrzawy łom ot swego serca. Popatrzyła k ró ciu tk i m om ent w szare oczy i rzekła spokojnie: O kropna ze m nie niedorajda. Racja! skinął głową Andrzej. N iedorajda. Ależ pan u p rzejm y... no, not Ba! Ale za to ja k strzelam! U w ażne spojrzenie i wybuch dziecinnego szczerego śm iechu. Ten śm iech zbliżył ich do siebie. Niepotrzebne były już żadne formy towarzyskie, przyjęte 3K salonach. Odeszli na bok jak starzy znajomi. Mil 19 czeli oboje i uśm iechali się do siebie. Po chwili on tylko zapytał serdecznym, m iłym tonem : Jak pani na imię? Zośka, a panu? Andrzej. O, takie powieściow e im ię. I to już było wszystko. Słowa żadne nie chciały mu przejść przez gardło. Czuł takie wzruszenie, jakie błogosławieństwem spada czasem na młode serca, wsącza się w krew niby narkotyk. Dziewczyna także była jakby zmieszana. Tylko oczy dziwnie lgnęły do oczu. Od czasu do czasu padało jakieś małoznaczące zdanie. Krążyli po dużym ogrodzie i było im ze sobą dobrze. W pew nej chwili dziewczyna spojrzała na duży zegar na wieży i krzyknęła: O, Boże! Już siódm a, m uszę uciekać. Nie pozwoli się pani odprow adzić? Nie... a le,... ale... podniosłą nań oczy uśm iechnięte i jakb y proszące. Spotkam y się ju tro? T ak szepnęła. Tu, przy strzelnicy? T ak jak dziś? T ak i. zniknęła w tłum ie. Andrzej pośpiesznie w racał do domu. Teraz chciał być sam. A w tym sam ym czasie prezes W etner zjadł k o lację i kazał się wieźć szoferowi za miasto. Owionął go ciepły, pachnący w iatr. W ysiadł z auta. Poczekaj tu rzucił kró tk o szoferowi. Ilekroć m iał coś do przem yślenia, lubił m aszerować po odludnych zam iejskich ulicach. Teraz ruszył ciężko przed siebie. Chodził w ąskim i, m ało ru c h liwymi uliczkami, gdizie tu i tam wdzierała się niei TRAGEDIA 1 Panie sędzio, a ed pan zakopuje u siebie w ogrodzie? Kanarka. A ja myślałem, że to mój kot, który mi zginął. No tak, istotnie, bo mój kanarek już jest tam w tym kocie. W ZOOLOGU W ycieczka dzieci przed klatką z żyrafą. Janka do nauczycielki: Proszę pani, czy żyrafa nie ma zawrotu głowy? DOWÓD A co porabia pański syn, panie Tnepałko? Jest lekarzem. No i cóż, ma dużą praktykę? Mam wrażenie. O- statnio pisał mi, że ju# może sobie pozwolić to, by mówić niektórym -ącjentom, że im nic nie ist... WYMOWNA NAZWA Mężusiu- zatrzymajmy się na chwilę przy tej wystawie. Zobacz, jafcae tam śliczne kapelusze przejściowe. Mój skarbie, chodźmy dalej, przecież sama nazwa wskazuje, ze należy przejść koło nich bez za trzymania.

7 Nr. 220 ii r. SIEDEM GROSZY" Str. 7 Struci iwcgg feofe«er6w» I mewimtccft MolczoAslei SB Polska - Włochy 8:8 Punkty zdobyli: Czortek, Kowalski, Szymura I Piłat Drugi mecz bokserski pomiędzy reprezentacją Polski a reprezentacją Włoch w Rimini zakończy! się niespodziewanie wynikiem remisowym 8:8. Największą sensacją zawodów była porażka Kolczyńskiego e Pittorlm. Decyzja zapadła w ostatnich dwóch spotkaniach, kiedy Włosi prowadzili Już 8:4, ale Polacy rozstrzygnęli ostatnie dwa spotkania na swoją korzyść, wywalczając w ten sposób bardzo dla nas zaszczytny wyetk remisowy. Mecz zaczął się dość niefortunnie, gdyż na chwilę przed zawodami, które miały się odbyć na stadionie pod gołym niebem, spadł ulewny deszcz 1 organizatorzy musieli przenieść ring do gmachu miejscowego teatru, gdzie też rozegrano spotkanie. W wadze muszej Paesanl pokonał Jasińskiego. Polak był za mało agresywny i ustępował swemu przeciwnikowi. Punktacja 2:0 dla Włoch. W koguciej Sobkowlak przegrał z Paolettl, Polak górował w pierwszej rundzie, przegra] jednak dwa dalsze starcia. Uderza fatalna garda n naszego zwodnika. Punktacja 4:0 dla Włoch. W piórkowej Czortek pokonał Montanarlego. W pierwszym starciu ostra wymiana ciosów wykazuje przewagę Polaka. Przewaga ta utrzymuje się w następnych rundach. W ostatnim starciu Włoch otrzymał dwa ostrzeżenia za nieczystą walkę. Punktacja 4:2 dla Włoch. W wadze lekkiej Kowalski pokonał nieznacznie na punkty mistrza Rzymu Proiettiego, mając przez wszystkie trzy rundy nieznaczną przewagę. W wadze półśredniej Włosi wystawili zamiast młodego Beniaminiego rutynowanego Plttorlego. Kolczyński zaprezentował się bardzo słabo. Pierwszą rundę wygrał wyraźnie Włoch, w drugim starciu Kolczyński dochodzi do głosu 1 wywalcza remis. W decydującej rundzie Polakowi zabrakło oddechu i z trudem dotrwał do końca. Zasłużone zwycięstwo odniósł Włoch, Punktacja 6:4 dla Włoch. W wadze średniej Szulczyńskl przegrał z 3 u b i l e u s z e t k l u & ó m ś l a s M c f i Tottim. Włoch był słabszy technicznie i taktycznie, ale odznaczał się morderczym ciosem. Od razu w pierwszej rundzie jeden s jego ciosów zwala Polaka na deski do 8-miu. W drugim starciu Polak znalazł się znowu na deskach do 6 cłu. W trzeciej rundzie zaznaczyła się już przewaga Polaka, ale nie wystarczyła ona do zapewienia mu zwycięstwa. Punktacja 8:4 dla Włoch. W wadze półciężkiej Szymura wygrał zdecydowanie na punkty z bardzo surowym technicznie Mannuechim. Punktacja 8:6 dla Włoch. W ostatniej walce Piłat odniół zwycięstwo nad wicemistrzem Włoch Paolettim, górując nad nim pod każdym względem. Wioch był zupełnie bezradny wobec ciosów Polaka. Punktacja 8:8. Rewanżowe mecze z Włochami W rozmowach pomiędzy przedstawicielami Polskiego Związku Bokserskiego i Włoskiego Związku Bokserskiego uzgodniono już prowizoryczny termin rewanżowych spotkań Polski z Włochami. Pierwszy mecz odbędzie się w marcu roku przyszłego w Polsce, a rewanż w listopadzie tego roku w Rzymie. ruśi dzień meczu n> Osto Wygraliśmy z Norwegią 95:93 pid. Zwycięstwa Staniszewskiego, Nolego, Hofmana I Gasowsklego Oslo. We wtorek zakończył się w Oslo międzypaństwowy mecz lekkoatcltyezny Polska Norwegia. Ostatecznie zwycięstwo odniosła Polska w stosunku 96:93, a więc różnicą zaledwie 2 pkt. Decyzja zapadła w ostatniej konkurencji dnia, t. j. w sztafecie szwedzkiej. Przed tą konkurencją stan meczu brzmiał 91:91. Techniczne wyniki drugiego dnia zawodów przedstawiają się następująco: Na 110 m przez płotki zwycięstwo odniósł Norweg Albrechtsen w czasie 15,1, 2) Schmidt (Polska) 15,2, 3) Seeberg (Norwegia) 15,5, 4) Haspel (Polska) 15, m z kolei wygrał Polak Zasłona w czasie 10,7, 2) Sjoewall 10,7, 3) Danowskl 10,9, 4) Brand void 11. Na 1500 m pierwszym był Staniszewski w czasie 3:54,2, a drugim Noji 3:55,6. W oszczepie: 1) Sunde (N) 64 m, 2) Gierutto 59,70, 3) Bryntesen (N) 59,38, 4) Mikrut 63,20. W skoku w dal zwycięstwo odniósł Karol Hoffman (Polska) 7,21 m, 2) Hansen 7,18, 3) Mistrz Norwegii Berg 7,17, 4) Marian Hoffman (Polska) 6,90. Na 400 m bezapelacyjnie zwycięstwo odniósł Gąssowski w czasie 49,2, 2) Eldsboe (N) 49,6, 3) Noedleby (N) 50.1, 4) Drozdowski W biegu na m pierwsze miejsce zajął niespodziewanie Larsen w słabym czasie 32:28,5, 2) Wirkus 33:07,8, 3) Slaatrem 34:17, 4) Marynowski. W skoku wzwyż pierwszym był Stal 1,94, a drugim Rasmussen 1,91. Trzecie miejsce zajął Kalinowski 1,88, a czwarte Hoffman 1,85. W ostatniej konkurencji, sztafecie szwedzkiej, pierwsze miejsce zajęła Polska w składzie Danowskl, Zasłona, Drozdowski, Gąssowski w czasie 1:56,3. Kobiece mistrzostwa USA W Naugatuk rozpoczęły się kobiece mistrzostwa lekkoatletyczne Ameryki. Pierwszego dnia osiągnięto następujące wyniki: 100 m Hymes 12.4, 200 m Vitale 26.7, 80 m przez płotki Goreli 13.0, skok w dal Hymes 5,25, rzut dyskiem Fellmeth 38,50, rzut kulą Fellmeth 11,79, rzut oszczepem Auerbach 37,14, skok wzwyż Bermann 1,58. Nikkanen przed Jaervinenem Wczoraj w trzecim i ostatnim dniu narodowych zawodów lekkoatletycznych o mistrzo- W sobotę i w niedzielę najlepszy klub piłkarski powiatu rybnickiego Concordia obchodzić będzie uroczystość 15-lctniego istnienia. W związku z tym w Knurowie odbędzie się rewia spotkania i udziałem wszystkich kół sportowych pray Polskich Kopalniach Skarbowych na Górnym Śląsku. Program zawodów obejmuje rozgrywki piłkarskie Juniorów, seniorów 1 starszych panów oraz zawody lekkoatletyczne. W rozgrywkach piłkarskich m. Inn. wezmą udział: Kresy z Cho 15 - lede Concordil z Knurowa rzowa, Wełnowiec 25, Zgoda Bielszowlce, Orzesze 37, Rybnickie TS., Strzelec 23, Czerwionka, bożeństwo na Intencję klubu. kościele parafialnym w Knurowie uroczyste na KS Pierwszy Chwałowice i gospodarze. Protektorat nad uroczystościami jubileuszowymi zasłużonego klubu objęli pp.: gen. dyr. Zawody w pierwszym dniu rozpoczną się o godz , w drugim o godz W drugim Skarbofermu Zagórowskl, inż. Rowiński, naczelnik gminy dniu uroczystości odbędzie się o godz w Lipiński, 1 W Tokio na pływackich mistrzostwach wschodniej Japonii, student I roku uniw ersytetu japońskiego, Tomikatsu Amano zdobył ttz y rekordy światowe, uzyskując na dystansie mtr , zaś na dystansie 1000 m tr. czas Dotychczasowe rekordy światowe na tych dystansach należały do Szweda, larne Borga i w ynosiły 19.27, oraz Dotychczasowy rekord japoński ną mtr. należał do Negami, wynosił Ponadto Tomikatsu ustanowił jeszcze jeden rekord światowy na dystansie 500 metrów, uzyskując wspaniały czas Inny student, Szigeo Arai na tych samych m istrzostwach pobił dotychczasow y rekord świata na dystansie 200 mtr., uzyskując czas Zawody powyższe odbywały się w basenie krytym o długości 50 metrów. Naczelna magistra tura sportu greckiego zaciągnęła w Banku Narodowym Grecji pożyczkę w wysokości 30 miln. drachm na budowę nowego stadionu sportowego w Atenach. Czarni ze Lwowa 1 Dąb z Kałowie na 15-toleciu Naprzodu z Rydullów Klub sportowy Naprzód 23 w Rydułtowach skawicy z kop. Ema i gospodarzy. z okazji 15-letniego istnienia organizuje w Zą względu na start doskonałych drużyn dniach 14 i 16 festyn sportowy w ramach którego odbędzie się turniej piłkarski z udziałem dzwkowy turniej piłkarski będzie dla miej Gaamyeh ze Lwowa 1 Dębu z Katowic, ponie- Czarnych ze Lwowa, Dębu katowickiego, Błyscowych sportowców niebywałą atrakcją. jjf a Hungaria gra w niedzielą z Ruchem Kierownictwo drużyny piłkarskiej Ruchu otrzymało we wtorek wieczór telegraficzne zezwolenie PZPN na rozegranie meczu piłkarskiego z drużyną węgierską Hungaria, która niedawno temu była przeciwnikiem teamów reprezentacyjnych Polski. Sensacyjny ten mecz odbędzie się w Hajdukach dnia 14 hm. w czasie powrotu W ę stwo Finlandii rozegrano końcowe konkurencje. Wyniki były następujące: 110 m przez płotki 1) Jussila 15.3, 1500 m 1) Hartikka 3:55,3, 2) Sarkania 3:55,6, 3) Matilainen 3:56, 4) Salovaara 3:56,2, 5) Hoppania 3:56,4, 6) Salminen 3:57,4. Rzut oszczepem 1) Nikkanen 72,81, 2) Matti Jaervinem 71,83, 3) Toivonen 68,32, 4) Vainio 68,32 (po rozgrywce), 5) Palonen 68, m 1) Tamila 30:49,8, 2) Laiholanta 31:11,6, 3) Riskonen 31:26,6, 4) Lchto 31:53.4. Trójskok 1) Rajassari 15,20, 2) Noren 14,73, 3) Sonck 14, m 1) Raekkoelaeinen 49,1, 2) Arniala 50,5, 8) Fabricius 50,9. Skok o tyczce 1) Laehdesmaeki 3,90, 2) Reinikka 3,90, 3) Kairento 3,80. Rzut młotem 1) Kotkas 49,21, 2) Huutoniemi 44,70, 3) Mentula 44, min. na mtr. Znany biegacz angielski Wooderson na zawodach w Glasgow!«uzyskał w biegu na 1500 mtr. doskonały czas 3.49, min., nie wicie gorszy od rekordu światowego. Na tych samych zawodach Handley wygrał 80 mtr. w , nieznacznie zwyciężając Szkotów Littlejohsa i Collyera, którzy uzyskali Skok wzwyż i bieg 120 yardów wygrał n u - rzyn amerykański M. Walker 1.90 i Na 120 yardów przez płotki angielski lotnik Finlay wygrał z Amerykanami Tolmichem 1 Pattersonem. Czas zwycięzcy Biegi obserwowało 60 tysięcy widzów. TENIS Jugosławia bez Punceca przybywa do Warszawy W piątek, sobotę i niedzielę odbędą się w Warszawie na kortach Legli zawody tenisowe Polska Jugosławia o mistrzostwo środkowej Europy. Tenisiści Jugosłowiańscy przyjeżdżają w składzie: Kukullevlc, Pallada, Mitic i Radovanovic, a zatem bez Punceca. grów z Rygi. Mecz wzbudził niezw ykłe zainteresow a nie na Śląsku. Hungaria wygrywa w Rydze Węgierska drużyna piłkarska Hungaria udała się z Polski do Rygi, gdzie wczoraj rozegrała mecz z reprezentacją klubów ryskich. Węgrzy zwyciężyli łatwo w stosunku 6:2. Zawody zgromadziły przeszło 6 tys. widzów. Hungaria ma rozegrać w Rydze drugi mecz z reprezentacją Łotwy, a następnie Węgrzy u- dadzą się na tournee po Litwie. Pływacy węgierscy startuia Jak donosiliśmy, Pogoń katowicka sprowadza do Polski pływaków węgierskich, by Zawodnikom krajowym dać możność zmierzenia swoich sił z czołowymi zawodnikami zagranicznymi. Jest to pewnego rodzaju demonstracja przeciwko krzywdzącym pociągnięciom władz sportowych w Warszawie, które nie zdobyły się na wysłanie naszych sportowców do Londynu,, gdzie odbywają się tegoroczne mistrzostwa Europy. Czynniki miarodajne w Warszawie orzekły, że polski sport pływacki stoi jeszcze na bardzo słabym poziomie i ze względów presti żowych, polscy pływacy nie mogli pojechać do Londynu. Prorocy" warszawscy typowali, że zajmą tam ostatnie miejsca. n> ffiielsfcu, Jiatowvicacfi i Giszowcu Ze tak źle ze sportem pływackim w Polsce nie jest, pragną udowodnić przede wszystkim sportowcy Śląska. Zaproszono Węgrów na starty w Bielsku, Katowicach i GisZowcu. Z Węgrami, którzy przedstawiają wysoką klasę europejską, zmierzą się niemal wszyscy mistrzowie polscy. Węgrzy przybywają już w piątek, wprost do Bielska, gdzie odbędą się pierwsze zawody. W ich składzie znajdują się: znakomity klnsyk Boszpoly, osiągający czasy na 100 m. 1:18, 200 m. 2:55; grzbietowiec Hazay 100 m. 1:13 (nasz mistrz Polski Kumant 1:19). W stylu dowol nym Weghazy osiągający na 100 m. 1:03; 200 2:26; 400 5:10, a więc czasy dużo lep sze od naszego Jędrysika. Przybywa również jeden z najlepszych skoczków, pięciokrotny mistrz Europy dr. Hody. Następnie lista węgierskich pływaków obejmuje nazwiska: Laky, Ho monay, Pakocz, Wodez, Sojo, Redesz i Rayki.. Organizatorzy zawodów są przekonani, że zawodnicy polscy mimo różnicy w czasach, będą godnymi przeciwnikami Węgrów. Spodziewane są też nowe rekordy polskie. Zapowiedziany w swoim czasie przez Hitlera tani, niemiecki samochód ludowy, zaprezentowany został po raz pierwszy, w dniu 7 bm. podczas wielkich zawodów motocyklowych o Grand Prix Europy na Sachsenringu. Jak wynika z ostatnich obliczeń, napływ pasażerów górskiej kolejki linowej na Kasprowy Wierch był w lipcu wyjątkowo duży. W miesiącu tym przewieziono ogółem osoby, z czego do góry , w dół zaś Frekwencja była więc znacznie wyższa, niż przed rokiem, kiedy przewieziono na Kasprowy i * powrotem tylko osób

8 Str. S. SIEDEM GRO SZY N r. 220 i i r. Ogłoszenia drobne SPECJALISTA chorób skórnych i wenerycznych Dr. Metanomski, Katowice, Kochanowskiego 3, od 9 1 i 3 7, tel POSZUKUJĘ mieszkania w Katowicach dla trojga dorosłych osób; 2 3 pokoje z przynależnościami w spokojnym otoczeniu. Zgłoszenia do administracji pod KUPUJEMY świeże zioła. Chemofarma, Katowice, Stawowa CUKIERNIK zdolny, starszy poszukuje posady. Oferty 7 Groszy" pod 7190d LODOWNIE Sago każdej wielkości wysprzedaje skład maszyn i rowerów 3-go Maja 30 i piętro UCZENNICA fryzjerska może się zgłosić. Katowice, Plebiscytowa BETONIARZY do bicia rur poszukuje Fabr. Wyrobów Betonowych. Świadek, Tarn. Góry, ul. Nakielska JAJA świeże prześwietlane sztuka 6¾ gr. dostarczam 720/1440 masło, drób. Szandor Weiss, Grybów POSZUKUJE się czeladnika szewskiego od zaraz. Zgłoszenia Sosnowiec, Perlą 19. Wusek PIANINO, Singermaśzynę tanio sprzedam. Katowice, Rynek 8/ KUPIĘ mały domek z 1 lub 2 lokatorami w o- kolicy Katowic, Piotrowicach lub Mikołowie za zł. Oferty 7 Groszy pod 7203d SKLEP do wynajęcia. Wyry, ul. Główna DOBRY czeladnik może się zgłosić. Stolarnia Widera, Panewnik MŁODSZY czeladnik piekarski, dobry fachowiec, może się zaraz zgłosić. Pszczyna, Lompy SPRZĘDAM I hipotekę zł na 10% za zł, dom wartości zł. Oferty do 7 Groszy" pod 7211d POMOCNIK fryzjerski może się zgłosić. Erna Albrecht, Katowice II, Krakowska UCZ się stenografii, koncentrycznego maszynopisom i korespondencji w obu językach, a znajdziesz posadę. Katowice, Plebiscytowa 4 m SPRZEDAWACZKI i służącej z niemieckim, u- czciwe, pilne poszukuję. Zgłoszenia z odpisami świadectw do 7 Groszy pod 7215d UCZEŃ piekarski potrzebny. Chorzów I, ul. Ligota Górnicza POSZUKUJE się panny do szycia. Blonder, Chorzów I, Wolności SZUKAM restauracji lub wyszynku celem wydzierżawienia. Oferty 7 Groszy Chorzów pod R. S UCZEŃ rzeźnicki, powyżej lat 15, potrzebny. Sznajder, W. Hajduki, Kościelna SZUKAM przedstawicielstwa lub zastępstwa tylko poważnych firm kolonialnych, cukierniczo-czekoladowych 1 t p. Własne świadectwo przem. i klientelę. Bensz Brunon, Hajduki, Poste Restante RADIO Telefunken tanio sprzedam. Siemianowice, Floriana 24 m POTRZEBNY uczeń rzeźnicki, który się już u- czył. Kołodziej, mistrz rzeźnicki, Smiłowice SKŁAD FARB 1 mydła w dobrym miejscu dobrze prosperujący z powodu coroby zaraz tanio sprzedam. Zgłoszenia 7 Groszy pod I. C Nagrody, wartości W tysięcy zł. dla wszystkich Czytelników Siedmiu Groszy W dniu dzisiejszym przyznajemy nagrody następującym numerom: Lampę biurkową z f-my Centrala Światła, Katowice, uł iw. Jan 12, przyznajemy właścicielowi ulotki numer Puszkę żywnościową aluminiową z f-my Składnica Harcerska, Katowice, ul. Francuska, otrzymuje właściciel ulotki numer książek przyznajemy właścicielom następującym ulotek: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Po nagrody należy się zwracać do centrali naszego wydawnictwa, Katowice, ul. Sobieskiego 11. Kto w terminie 14 dni nie odbierze nagrody, traci do niej wszelkie prawa. Nagroda taka będzie przyznana innej ulotce. Mauzoleum zmarłej króiowej-matki holenderskiej Emmy, znajdujące się w nowym kościele w Delft, zostało z okazji jej 80-tej rocznicy urodzin udekorowane kiwiatami. Na rycinie z przodu mauzoleum zmarłej królowej, w głębi mauzoleum króla Wilhelma Orańskiego, urodź. 23, r. a zamordowanego r. w Delft Niemiecka obrona przeciwlotnicza zrzesza 11 milionów ludzi Na zasadzie ustawy o obowiązku obrony przeciwlotniczej z roku 1935 w Niemczech jest obecnie wciągniętych w akcję przygotowywania obrony około 11 milionów obywateli. Jak podają źródła narodowo-socjalistyczne, zostało już do tej pory przeszkolonych 5 milionów obywateli w zakresie obrony przeciwlotniczej, przeciwgazowej, jako samodzielnych kierowników akcji. Obrona przeciwlotnicza dysponuje 63 tys. placówek organizacyjno - technicznych, punktami iństrukcyjnymi, nowocześnie urządzonymi schronami. Istnieje szkół obrony przeciwlot- POTRZEBNA natychmiast ekspedientka do wyrobu mięsa i wędlin. Wawro, Kochłowice, Parska DOMEK z ogrodem owocowym sprzedam lub zamienię na takowy w Tychach. Piotrowice, Zarzycka SPR&EDAM z powodu wyjazdu sklep kolonialny dobrze zaprowadzony w Żywcu. Zgłoszenia 7 Groszy pod Przyszłość" RZEŹNICTWO, mieszkanie i lodownia zaraz dc wynajęcia. Owczarczyk Jan, Orzesze SPRZEDAM I hipotekę zł w Mikołowie. Oferty do 7 Groszy pod Hipoteka niczej i przeciwgazowej oraz 15 szkół wyższego typu. Z dniem 1 października b. r. zostanie otwarta w Berlinie-Wansee państwowa szkoła obrony przeciwlotniczej. Uczęszczać do ńiej będą wszyscy kierownicy wyższych stopni organizacji obrony przeciwlotniczej, jak. również instruktorzy wyższych szczebli. Prezydent Państwowego Związku Obrony Przeciwlotniczej, generał Roqguos, przy założeniu kamienia węgielnego pod budowę tej szkoły, nadmienił w przemówieniu, że obecnie całą energię związek poświęci pełnemu przygotowaniu kobiet do akcji obrony przeciwlotniczej. ZGUBIŁAM zegarek przy lotnisku katowickim obok kiosku 7. VIII. Cenną mi pamiątkę proszę oddać za wynagrodzeniem 50 złotych u Genowefy Sendalównej, Katowice, Karbowa SPRZEDAM rołwagę. Chropaczów, Hutnicza, 16. Kala Agnieszka. Y1218 SPRZEDAM nowy dom z budowiskiem. Kamionka, ul. Katowicka 43. Mikołów , 2, 3-POKOJOWE mieszkania, dogodne warunki, poleca W. O. R. Katowice, Andrzeja Przygody Bezrobotnego Froncka Abon. nr, Samo oszacowanie moz na zaczepić, atoli z drugiej strony należy wolę matki uszanować, może miała ważne powody przy podziale majątku między was dzieci. Wyrób margarypy jest objęty patentem i każda fabryka ma swój sekret fabrykacji. Abon. nr, Na postawienie płotu od szosy (drogi publicznej) trfceba mieć zezwolenie urzędu gminnego, i tylko wedle wskazań jego można płot postawić i pomalować. W Knurowie jest pszczelarz, który w ubiegłym roku hodował matki pszczele rasy kaukaskiej. Czy jeszcze dzisiaj trudni się tą hodowlą nie wiemy. Orzeczenie sądu rozjemczego jest miarodajne, na to nie ma rady. Jeśli atoli dłużnik nie dotrzymuje wyznaczonych mu rat spłaty, może wierzyciel całą sumę dłużną w sądzie grodzkim ła skarżyć i egzekwować. ' Abon. nr Chebsie. Te wiadomości można zdobyć w politechnice a ostatecznie w 51. Żakł. Technicznych w Katowicach, ni. Krasińskiego 3. W Si. żakł. Techn. są na bieżący rok wszystkie miejsca zajęte. Abon. nr Rybnik, Dozorca dome powinien o wszystkich inwestycjach i naprawach domu przez siebie dotzorowanym i administrowanym powiadomić właściciela domu I dopiero za jego zgodą uskutecznić różne naprawy. Natomiast podatki, opłaty kanalizacyjnej drogowe, kominowe ponosi właściciel. Fr. N. Wilkowice. Niech się pan zwróci do Insp. Policji Państwowej p. Ziętka w Chorzowie, prezesa związku hodowców rasowych' psów policyjnych, do których również zaliczają się Dobermany, a otrzyma pan adres hodowcy- Abon. P. F Bielszo wice. Sprawy, dotyczące niepodległościowców, były już tyle razy omawiane w naszej gazecie, iż rzeczywiście nie widzimy potrzeby, by je wciąż powtarzać. A poza tym każdy wypadek należy traktować Indywidualnie (oddzielnie) wedle zachodzących okoliczności. Bez weryfikacji u- czestnictwa w walkach o niepodległość (powstania śląskie) nie ma najmniejszej nadziei, by starania o przysługujące niepodległościowcom zaopatrzenie odniosły skutek. Abon. Feliks W. Bańgów. Biura Emigracyjnego zapośredniczającego robotników doi pracy w Palestynie nie znamy. Do Palestyny wybierają się Żydzi przy pomocy swoich żydowskich biur emigracyjnych. Abon. nr Opalenica. Gzy ma pan umowę dzierżawną na piśmie? Jeśli tak, to powinna zawierać termin wypowiedzenia, który w ralzie niewypowiedzenia przez jedną z stron przedłuża się na dalszy okres. To, że dom przeszedł w drugie ręce, nie wpływa na sam kon, trakt najmu. Wyjątek stanowi jedynie kupno na przymusowej licytacji (subhaście). Z nowym właścicielem radzę zawrzeć nowy kontrakt dzierżawny. Umowę należy ostemplować w u- rzędzie skarbowym. Abon. nr Już tyle razy pisałem I tłumaczyłem w Odpowiedziach, że renta na starość podlega zmniejszeniu, o ile rentobiorca jeszcze później pracując zarobkuje. Zarobek po przyznaniu renty nie może przekraczać płacy, wziętej za podstawę przy obliczaniu i ustalaniu renty. Wyjątek stanowi renta wypadkowa, tu rentobiorca może dodatkowo zarabiać ile się da, bez obawy skrócenia renty. Abon. nr Bielsko. Sprawę załatwi Sekretariat Chrzęść. Związków Zawodowych dla Bielska - Białej. Sekretarzem jest p. Pysz, radny miasta Białej, a może się pan również zwrócić do p. Józefa Janusza, radnego miasta Bielska. Oni siedząc w miejscu znają te sprawy najlepiej. Jedzie Froncek wśród pomarańcz, poprzez oliwkowe gaje; osioł biegnie ciągle naprzód, ni na chwilkę nie przystaje. Lecz nie spostrzegł nasz bohater, że ktoś w krzakach tam się skrada; nagle huknął strzał ł Froncek z strasznym krzykiem z osła spada... Miesięczny abonam ent 7 Groszy" 1 dosta wą do domu przez agentów lub przez pocztę w kraju zt. 2,31. - Przy zamówieniu w urze dzie pocztowym zl. 2,41. Redakcja: Katowice. Sobieskiego 11. Telefon P. K. O. nr Leży teraz, leży Froncek, martwy, Zimny w krwi powodzi, a tu z krzaków powolutku z flintą jakiś Żyd wychodzi. Skoczył Froncek! Wziąwszy Żyda na kolano, już mu lejc ; esioł, widząc całą scenę, bardzo się serdecznie śmieje!... UWAGI OGÓl.NEi Adm inistracja nie przyjmuje odpowiedzialności za term in ogłoszenie, oraz za zgubę lub zniszczenie matryc. Omyłki drobne usterki techniczne które nil zmieniają treści ogłoszenia, nie upoważniają do żądania zwrotu należności, ani nie zobowiązują do bezpłatnej powtórki ogłoszenia Rek la mslcjł nadesłanych po upływie 1S dni ee daty otrzym ania rachunku nie uwzględniamy Najmniejszym pismem jakiego używamy jest petit. Dział ogłoszeń czynny od godz Ogłoszenia 1 oznaczeniem term inu, przesłane z opóźnieniem zamieszczamy w najbliższym onmerze * Ile w zleceniu nie eazneczonz wyraźnie.,,w innym term inie nie umieszrzaó" Drukiem i nakładem Zakładów Graficznych i Wydawniczych Polonia S. A. w Katowicach. Redaktor odpowiedzialny: Augustyn Pustelnik.

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1033/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU L.p Główny Uroczystość Termin Organizator/rzy 1. 73. rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy Armii Krajowej 19 stycznia Prezydent M. Kalisza Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości W sobotę 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie

Bardziej szczegółowo

ROLA DOROSŁYCH W EDUKACJI KOMUNIKACYJNO DROGOWEJ DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

ROLA DOROSŁYCH W EDUKACJI KOMUNIKACYJNO DROGOWEJ DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM ROLA DOROSŁYCH W EDUKACJI KOMUNIKACYJNO DROGOWEJ DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM Rodzice i opiekunowie mają nie tylko moralny, ale także prawny obowiązek ochrony dzieci przed wypadkami drogowymi. Mówi o

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Grudzień 2014 Rok duszpasterski: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Napisali do Listu do Parafian Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia Zawsze

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Napaść na Polskę - wrzesień 1939 roku Strony 1/28 Galeria zdjęć Spalony polski samolot, efekt niemieckiego bombardowania. Żołnierze niemieccy obalają słup graniczny na granicy polsko-niemieckiej. Strony

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II Krężnica Jara, jak tysiące innych miejscowości, ma swoje dowody tragicznej historii. Do nich należą krzyże, pomniki i groby poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Bardziej szczegółowo

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA RZESZÓW - OPIS TRASY BŁĘKITNEJ- SĘDZISZÓW MŁP. -

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA RZESZÓW - OPIS TRASY BŁĘKITNEJ- SĘDZISZÓW MŁP. - EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA RZESZÓW - OPIS TRASY BŁĘKITNEJ- SĘDZISZÓW MŁP. - Ekstremalna Droga Krzyżowa jest indywidualną praktyką religijną, którą każdy podejmuje na własną odpowiedzialność. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1533

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1533 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Wschodniego Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

BIGOS Bardzo Interesująca Gazetka O Szkole

BIGOS Bardzo Interesująca Gazetka O Szkole BIGOS Bardzo Interesująca Gazetka O Szkole BIGOS 2016 r. Zwróćcie uwagę: Witaj Szkoło! Święto 1-ego września Wycieczka 8-ej klasy Spotkanie z przedstawiecielem policji Zagadki jesienne Wiersz jesienny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z PROGRAMU EDUKACYJNEGO. przeprowadzonego W KLASIE PIERWSZEJ edukacji wczesnoszkolnej. rok szkolny 2016/17

SPRAWOZDANIE z PROGRAMU EDUKACYJNEGO. przeprowadzonego W KLASIE PIERWSZEJ edukacji wczesnoszkolnej. rok szkolny 2016/17 SPRAWOZDANIE z PROGRAMU EDUKACYJNEGO przeprowadzonego W KLASIE PIERWSZEJ edukacji wczesnoszkolnej Akademia Bezpiecznego Puchatka miała za zadanie pokazać uczniom, jak można radzić sobie w sytuacjach niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

Prawda i kłamstwo o Katyniu

Prawda i kłamstwo o Katyniu Zofia Szczepańczyk opiekunowie : mgr Ewa Lenartowicz mgr Zbigniew Poloczek Prawda i kłamstwo o Katyniu Ilustrowany Kurier polski Warszawa,17.04.1943r. Oficerowie polscy ofiarami okrucieństw bolszewickich

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Obrona przed pornografią

Obrona przed pornografią 254 CEL OGÓLNY Ukazanie negatywnych skutków pornografii CELE OPERACYJNE Po zajęciach uczeń powinien: wiedzieć, czym jest pornografia, rozumieć szkodliwość rozpowszechniania treści pornograficznych, wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Nalot bombowy na Wieluń 1 września

Nalot bombowy na Wieluń 1 września Nr 7/2016 30 08 16 Nalot bombowy na Wieluń 1 września 1939 r. Autor: Bogumił Rudawski (IZ) We wczesnych godzinach porannych 1 września 1939 r. lotnictwo niemieckie przeprowadziło atak bombowy na Wieluń

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem

Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem W Białymstoku obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od nabożeństw w cerkwi pw. św. Mikołaja i w katedrze pw. Wniebowzięcia

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI

MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI ROBERT MAICHER MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI Poleca: SuperKid.pl Zapewnij dzieciom dobry start! Copyright by Robert Maicher Data: 03.02.2008 Tytuł: Mały Pablo i dwie świnki Autor: Robert Maicher Wydanie I Seria:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek

Friedrichshafen 2014. Wjazd pełen miłych niespodzianek Friedrichshafen 2014 Wjazd pełen miłych niespodzianek Do piątku wieczora nie wiedziałem jeszcze czy pojadę, ale udało mi się wrócić na firmę, więc po powrocie do domu szybkie pakowanie i rano o 6.15 wyjazd.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 191/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 191/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 191/2015 za okres od 10.07.2015 r. godz. 8.00 do 11.07.2015 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej 1. Pilaszków (pow. warszawski-zachodni) dwóch policjantów rannych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 315/2017 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 315/2017 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00 ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 315/2017 za okres od 11.11.2017 r. od godz. 7.00 do 12.11.2017 r. do godz. 7.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Obchody Święta Niepodległości nie odnotowano poważniejszych

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA...

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE... 2 1.1. INWESTOR:... 2 1.2. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA OPRACOWANIA:... 2 1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 3.

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014 PISEMKO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W WARSZAWIE

PAŹDZIERNIK 2014 PISEMKO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W WARSZAWIE PAŹDZIERNIK 2014 PISEMKO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W WARSZAWIE W lasach, na polach i w miejskich parkach możecie już zobaczyć mnóstwo oznak jesieni. Nic dziwnego, to już październik!

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

9 maja wybrani uczniowie z klas: 3a, 2a i 3b w nagrodę za dobre zachowanie pojechali na wycieczkę do Warszawy. Organizatorką wyjazdu była pani

9 maja wybrani uczniowie z klas: 3a, 2a i 3b w nagrodę za dobre zachowanie pojechali na wycieczkę do Warszawy. Organizatorką wyjazdu była pani 9 maja wybrani uczniowie z klas: 3a, 2a i 3b w nagrodę za dobre zachowanie pojechali na wycieczkę do Warszawy. Organizatorką wyjazdu była pani Kazimiera Baj, a opiekunami- pani Dorota Tokarska i Grażyna

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Wydział Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w woj. śląskim w latach 2007-2011r. - 5602-5616 -10,1% + 14-11,2% + 0,3% Ofiary wypadków drogowych zaistniałych

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

Spadek po krewnym w Niemczech

Spadek po krewnym w Niemczech W Niemczech na rachunkach bankowych znajduje się ponad 2 miliardy euro, które czekają na właścicieli. Pieniądze te należą się spadkobiercom zmarłych i nikt się po te środki nie zgłasza! Macie Państwo w

Bardziej szczegółowo

Rowerem Wokół Słońca

Rowerem Wokół Słońca Rowerem Wokół Słońca Nowy Folwark to miejscowość położona zaledwie pięć kilometrów od Buska-Zdroju. Łączy je trasa rowerowa, przeprowadzona przez Wełecz i Kameduły. Powstała ona przy dofinansowaniu w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

,,Bezpieczny świat dziecka

,,Bezpieczny świat dziecka W listopadzie 2014r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej brali udział w II edycji konkursu literacko plastycznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E II Niedziela Adwentu 6 grudzień 2015 1. Dzisiaj przed kościołem przeprowadzona jest zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Dzisiaj odwiedziny

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Codziennie jestem bezpieczny

Codziennie jestem bezpieczny Codziennie jestem bezpieczny Europejski numer alarmowy i zasady bezpieczeństwa dla dzieci Drodzy uczniowie, wiedza o tym, jak prawidłowo zachować się w drodze do szkoły, w szkole, na placu zabaw czy w

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Śladami bohaterów I LO na Monte Cassino

Śladami bohaterów I LO na Monte Cassino Śladami bohaterów I LO na Monte Cassino W dniach 18 22 września 2017 roku młodzież z podlaskich szkół miała szansę uczestniczyć w wyprawie pod hasłem Śladami bohaterów zorganizowanej przez białostocki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu KARTA UZGODNIEŃ do projektu stałej organizacji ruchu związanej

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014 Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie Augustów, 17-19 września 2014 . Jarosław Pytlak - dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie - zaproponował realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. W dniach 29 lipca 5 sierpnia 2017 r. odbędą się w stolicy uroczystości związane z obchodami 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uroczystości na Ursynowie.

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Projekt organizacji ruchu na czas robót Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlano - wykonawczy Budowy chodnika ulicy Granicznej w Józefowie wraz z wjazdami na posesje Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Urząd Dzielnicy Ursynów informujemy mieszkańców Dzielnicy Ursynów, że dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczna droga do szkoły

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczna droga do szkoły REGULAMIN KONKURSU Bezpieczna droga do szkoły 1. Konkurs ma charakter gminny i przeznaczony jest dla klas III. 2. Cele konkursu: Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także wyrabianie nawyków

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim W 1918 r., po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. W sobotę, 11 listopada przypada 99. rocznica tego wydarzenia uroczystości

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Konkurs wiedzy ekonomicznej POZIOMO: 1. zdolność pieniądza do przechowywania wartości 2. pośrednik giełdowy 3. stan rachunku lub konta 4. punkt wymiany walut 5. waluta zjednoczonej Europy 6. spadek cen kursu papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

DUCZUŚ. Gazeta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach. Wielkanocne wspomnienia czytaj s.2 i 3. ZACZYTAJ SIĘ NA WIOSNĘ!

DUCZUŚ. Gazeta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach. Wielkanocne wspomnienia czytaj s.2 i 3. ZACZYTAJ SIĘ NA WIOSNĘ! Nr 6, kwiecień 2015 r. DUCZUŚ Gazeta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach Wielkanocne wspomnienia czytaj s.2 i 3 Witamy w kolejnym wydaniu Duczusia. Czujecie wiosnę, tak jak i my? Dlatego ten

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

Puławy, maj 2015r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach ul. Piłsudskiego Puławy woj. lubelskie JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA -

Puławy, maj 2015r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach ul. Piłsudskiego Puławy woj. lubelskie JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA - Gajewski Marcin Projekty Drogowe 24-100 Puławy ul. Kołłątaja 8/27A NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL BY NIE BAĆ SIĘ POMAGAĆ INNYM... Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL BY NIE BAĆ SIĘ POMAGAĆ INNYM... Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/133431,by-nie-bac-sie-pomagac-innym.html Wygenerowano: Czwartek, 29 grudnia 2016, 23:06 Strona znajduje się w archiwum. BY NIE BAĆ SIĘ POMAGAĆ INNYM...

Bardziej szczegółowo

Zawsze pamiętaj, aby być mądrym uczestnikiem ruchu drogowego!

Zawsze pamiętaj, aby być mądrym uczestnikiem ruchu drogowego! Zawsze pamiętaj, aby być mądrym uczestnikiem ruchu drogowego! Wakacje tuż, tuż i będziesz na pewno więcej przebywać na świeżym powietrzu! To bardzo dobrze, ale Nie możesz zapominać o zasadach bezpieczeństwa!

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

KRP II MOKOTÓW, URSYNÓW, WILANÓW SZTANDAR JEST JUŻ W NASZYCH RĘKACH

KRP II MOKOTÓW, URSYNÓW, WILANÓW SZTANDAR JEST JUŻ W NASZYCH RĘKACH KRP II MOKOTÓW, URSYNÓW, WILANÓW Źródło: http://mokotow.policja.waw.pl/r2/komenda/nasz-sztandar/16790,sztandar-jest-juz-w-naszych-rekach.html Wygenerowano: Piątek, 6 października 2017, 11:22 SZTANDAR JEST

Bardziej szczegółowo

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Czwarty i zarazem ostatni wyjazd w ramach programu Comenius rozpoczął się wczesnym rankiem w środę, 19 marca 2014 na parkingu

Bardziej szczegółowo

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Nie tylko człowiek internetem żyje, miło mieć pod ręka ciekawą książkę. Od wydawnictwa Burda Książki otrzymaliśmy dwie ciekawe

Bardziej szczegółowo

2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. w geście błogosławieństwa i tekst : 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. w geście błogosławieństwa i tekst : 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 18.05.2002 BIELSKO - BIAŁA 1 w geście błogosławieństwa 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA 2. 18.05.2002 RYBNIK 1 w piusce trzymającego pastorał POCZTA SAMOLOTOWA. 82. ROCZNICA

Bardziej szczegółowo

Brzeg Dolny, jakiego nie znacie

Brzeg Dolny, jakiego nie znacie Brzeg Dolny, jakiego nie znacie Dla tych, którzy nie znają miasta Kręsko dawniej wieś, obecnie dzielnica Brzegu Dolnego, zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej do Wrocławia. Z uwagi na przyłączenie do

Bardziej szczegółowo