Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. ISSN UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UCHWAŁA NR 17/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014 UCHWAŁA NR 18/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 19/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Coventry University (Anglia) UCHWAŁA NR 20/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 UCHWAŁA NR 21/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia do planu inwestycyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata pozycji wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa UCHWAŁA NR 22/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 23/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 24/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia w niektórych jednostkach organizacyjnych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UCHWAŁA NR 25/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uruchomienia w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej studiów na kierunku farmacja prowadzonych w języku angielskim pod nazwą English Pharmacy Division UCHWAŁA NR 26/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 27/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 28/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Warunków oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014 UCHWAŁA NR 29/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2014/2015

2 40 41 UCHWAŁA NR 30/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 31/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zgłoszenia Pana prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego na kandydata na członka Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych ZARZĄDZENIA REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZARZĄDZENIE NR 13/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 14/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości krajowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 15/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości zagranicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 16/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia oraz zmiany nazwy i zakresu zadań Biura Zarządzania Jakością Kształcenia ZARZĄDZENIE NR 17/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 18/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 19/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 20/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zasad udzielania i rozliczania zaliczek na zakup towarów lub usług oraz obowiązującej w tym zakresie dokumentacji Tekst zarządzenia nr 21 i 23 Rektora WUM jest dostępny w Biurze Organizacyjnym w budynku Rektoratu (pok. 304), ul. Żwirki i Wigury 61. ZARZĄDZENIE NR 22/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury prowadzenia kontroli w szpitalach uniwersyteckich (klinicznych) przez Warszawski Uniwersytet Medyczny ZARZĄDZENIE NR 24/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014 ZARZĄDZENIE NR 25/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 26/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Optymalizacja terapii przeciwbólowej wdrożenie nowego, złożonego preparatu przeciwbólowego (TRAMA)

3 55 56 ZARZĄDZENIE NR 28/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kadencję ZARZĄDZENIE NR 29/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

4

5 W związku z błędem jaki pojawił się w poprzednim numerze Monitora WUM Nr 1 styczeń-luty 2013 r. umieszczamy ponownie uchwałę nr 8/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw jednostki organizacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Poz. 8 UCHWAŁA NR 8/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw jednostki organizacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) w związku z 51 ust. 1 pkt 12 oraz 39 ust. 11 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus zmianie ulega nazwa z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii na Klinikę Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej; z możliwością używania nazwy skróconej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, 2. Zobowiązuje się Dyrektora Szpitala do dokonania odpowiednich zmian w Regulaminie Porządkowym Szpitala. 2. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Załącznik do Uchwały nr 8/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. tekst jednolity Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, Poz. 654 ze zm.) nadaje się Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus Statut w brzmieniu: STATUT Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Rozdział 1 Postanowienia ogólne i nazwa Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, zwany dalej Szpitalem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 2. Szpital jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr 24/98 z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 3. Szpital jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem Podmiotem tworzącym Szpital jest Warszawski Uniwersytet Medyczny zwany dalej WUM. 6. Szpital działa pod firmą: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus i może używać nazwy skróconej SKDJ w Warszawie.

6 7. Szpital ma prawo posługiwania się pieczęciami: o treści pełnej: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindleya 4 która może być uzupełniana w zależności od potrzeb m.in. nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej Szpitala, adresem pocztowym, numerem REGON, numerem NIP, numerami telefonicznymi i faksowymi, kodami resortowymi oraz numerem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z płatnikiem. 8. Wzór znaku graficznego przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 2. Szpital działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Statutu. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania Siedzibą Szpitala jest m.st. Warszawa Obszar działania Szpitala obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 3 Cele i zadania Szpitala Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności dla potrzeb WUM, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 2. Szpital uczestniczy w kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści kształcenia. 4. Szpital, na podstawie umów cywilnoprawnych, może uczestniczyć w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jeżeli nie ogranicza to realizacji zadań dydaktycznych i badawczych WUM. Zawarcie umowy, z wyłączeniem umów na staże podyplomowe i prowadzenie specjalizacji w ramach etatu rezydenckiego, wymaga zgody Rektora WUM. 5. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, pracodawców, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, organy państwowe i inne podmioty. 6. Do zadań Szpitala należy w szczególności: 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne działalności podstawowej przedsiębiorstw Szpitala; Zakres świadczeń zdrowotnych określa Załącznik nr 2 do niniejszego Statutu,

7 2) udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych WUM oraz innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów, 3) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów, 4) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, 5) udział w realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. 7. Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi, jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami jak również innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. 8. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala oraz może być członkiem takich instytucji i organizacji Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą nie związaną z realizacją świadczeń zdrowotnych, w zakresie: 1) najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych, 2) najmu i dzierżawy gruntów, 3) działalności wydawniczej, 4) działalności szkoleniowej, 5) działalności gastronomicznej. 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Rozdział 4 Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa Regulamin Organizacyjny Szpitala, zwany dalej Regulaminem. 2. Regulamin ustala Dyrektor Szpitala. Rozdział 5 Organy i zarządzanie Szpitalem Organami Szpitala są: 1) Dyrektor, 2) Rada Społeczna Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Szpitala, zwany dalej Dyrektorem. 2. Konkurs na stanowisko Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora, w przypadku gdy Dyrektor nie jest lekarzem, ogłasza Rektor WUM. 3. Rektor WUM nawiązuje stosunek pracy lub zawiera umowę cywilnoprawną z Dyrektorem.

8 4. Rektor WUM ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora. 5. Rektor WUM, na wniosek rady społecznej, przyznaje nagrodę roczną dla Dyrektora. 6. Dyrektor wykonujący zawód medyczny, może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. W takim przypadku umowa określa również warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym wymiar czasu pracy. 7. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Rektora WUM. 8. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. 9. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala w rozumieniu Kodeksu pracy. 10. Dyrektor działa przy pomocy Zastępców Dyrektora. 11. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony Zastępca lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności: 1) organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Szpitala, 2) należyta gospodarka mieniem Szpitala, 3) prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, 4) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala, 5) należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala, 6) nadzór nad wydzieloną działalnością gospodarczą Szpitala, 7) współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w Szpitalu. 2. Dyrektorowi przysługuje prawo do przedstawiania Senatowi, innym organom kolegialnym i komisjom WUM opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji podmiotu tworzącego, a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem, na warunkach i w trybie określonym w Statucie WUM. 3. W ramach prowadzonej polityki kadrowej Dyrektor czuwa nad tym, aby pomiędzy pracownikiem i zatrudnionym w Szpitalu (klinice lub oddziale klinicznym) jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli nie istniał stosunek bezpośredniej podległości służbowej. 1. W Szpitalu działa Rada Społeczna Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rektora WUM oraz organem doradczym Dyrektora. 3. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor WUM. 4. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu. 5. W skład Rady Społecznej wchodzą: 1) jako przewodniczący przedstawiciel Rektora, 2) jako członkowie: a) przedstawiciel Ministra Zdrowia, b) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, c) przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Samorządu Województwa Mazowieckiego, d) przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, e) przedstawiciel Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, f) osoby powołane przez Senat WUM w ilości nie przekraczającej 5 osób.

9 Do zadań Rady Społecznej należą w szczególności sprawy określone w art. 48 ustawy o działalności leczniczej. 2. Do zadań Rady Społecznej należy również opiniowanie zmiany w strukturze i zakresie działania jednostek działalności podstawowej przedsiębiorstw Szpitala dla podmiotu tworzącego Rada Społeczna wyraża swoje stanowisko poprzez opinie i wnioski podejmowane w formie uchwał. 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 3. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez Rektora WUM przed upływem kadencji w przypadku: a) rezygnacji, b) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem, c) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej, d) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań. 4. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Rektor WUM z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej. 5. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 4 pełnią swą funkcje do końca danej kadencji Rady Społecznej. 6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Rektora WUM. 7. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rektora WUM. Rozdział 6 Struktura organizacyjna Szpitala Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą: 1) przedsiębiorstwa, 2) jednostki organizacyjne działalności podstawowej przedsiębiorstw, 3) komórki organizacyjne działalności podstawowej: a) wchodzące w skład jednostek organizacyjnych działalności podstawowej: oddziały, poradnie, pracownie, b) działające samodzielnie tj. zakłady; apteka, działy specjalistyczne, 4) pion administracyjny. 2. Zadania jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora. 3. Wykaz jednostek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Statutu Szpital wykonuje działalność leczniczą w następujących przedsiębiorstwach: 1) Przedsiębiorstwo Szpital działające pod adresem: Warszawa, ul. Lindleya 4 wykonujące działalność leczniczą w rodzaju szpitalne świadczenia zdrowotne, 2) Przedsiębiorstwo Ambulatorium - działające pod adresem: Warszawa, ul. Lindleya 4 wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

10 Dyrektor może powołać Radę Ordynatorów, która jest ciałem opiniodawczym dla Dyrektora. 2. W skład Rady Ordynatorów wchodzą ordynatorzy kierownicy klinik, ordynatorzy-kierownicy oddziałów klinicznych i kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala. 3. Przewodniczącego i Zastępcę Rady Ordynatorów wybierają członkowie Rady Ordynatorów zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym. 4. Przewodniczący i Zastępca jest wybierany na trzyletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Członkowie Rady Ordynatorów określą w regulaminie Rady Ordynatorów przypadki odwołania lub wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego. 5. Pierwsze posiedzenie Rady Ordynatorów zwołuje Dyrektor. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący. 6. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz podejmowania wniosków i opinii określa Regulamin Rady Ordynatorów uchwalany przez Radę Ordynatorów na pierwszym posiedzeniu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zatwierdzenia w formie uchwały. 7. Powołanie, funkcjonowanie i odwołanie Rady Ordynatorów nie może powodować dodatkowych skutków finansowych dla Szpitala. Zadania Rady Ordynatorów określa Dyrektor. 20. Rozdział 7 Gospodarka finansowa Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 2. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest w szczególności na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym). 2. Szpital może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu, standardzie oraz na zasadach określonych przez Rektora WUM. 3. Szpital może dokonać zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala po uzyskaniu zgody Rektora WUM i wyłącznie na zasadach określonych przez WUM. 4. Wniesienie majątku Szpitala lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody Rektora WUM. 5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Szpitala może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Rektora WUM. 6. Rektor WUM może wystąpić o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanych z naruszeniem ust Rektor WUM może pozbawić Szpital składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku jego połączenia albo przekształcenia, przeprowadzanych na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

11 Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy. 2. Plan ustalany jest przez Dyrektora Szpitala i opiniowany przez Radę Społeczną. 3. Szpital w terminie do 31 marca każdego roku przedstawia Rektorowi WUM do zatwierdzenia plan finansowy na bieżący rok kalendarzowy. 1. Szpital decyduje sam o podziale zysku Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 3. WUM, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala, może pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną do wysokości tej wartości. 4. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przekraczających 10% przychodów Szpitala w roku poprzedzającym rok wystąpienia o kredyt lub pożyczkę wymaga akceptacji Rektora WUM. 5. Szpital sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. 6. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 5, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Szpital spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. 7. Rektor WUM podejmuje decyzje o wyborze biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Szpitala na podstawie wyniku postępowania, przeprowadzonego przez Szpital w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, zatwierdzonego przez Dyrektora. 8. Sprawozdanie finansowe Szpitala zatwierdza Rektor WUM W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego Senat WUM w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w 24 ust. 3 podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno prawnej albo o likwidacji Szpitala. 2. Likwidacja Szpitala następuje w drodze uchwały Senatu WUM. 3. Przed sporządzeniem aktu przekształcenia na podstawie sprawozdania finansowego, o którym mowa w 24 ust. 5, WUM ustala wskaźnik zadłużenia Szpitala. W przypadku, gdy wartość wskaźnika zadłużenia wynosi 0,5 lub mniej na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, Rektor WUM podejmuje decyzje o przejęciu zobowiązań Szpitala. 4. Rektor WUM dokonuje jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących na dzień poprzedzający dzień przekształcenia w posiadaniu Szpitala jeżeli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce. 26. Szpital może uzyskiwać środki finansowe: 1) z odpłatnej działalności leczniczej chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, 2) z wydzielonej działalności gospodarczej, 3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, 4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art ustawy o działalności leczniczej, 5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami, 6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy, do wysokości jego ujemnej wartości pomniejszonej o koszty amortyzacji.

12 1. Wartość majątku Szpitala określają: 1) fundusz założycielski, 2) fundusz zakładu Zasady tworzenia funduszów reguluje ustawa o działalności leczniczej. Rozdział 8 Nadzór i kontrola Podmiotem sprawującym nadzór nad Szpitalem jest WUM. 2. Rektor WUM sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, niniejszym Statutem i Regulaminem. 3. Kontrola i ocena dokonywana w ramach nadzoru obejmuje w szczególności: 1) realizację zadań określonych w Regulaminie i niniejszym statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, 2) prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, 3) gospodarkę finansową. 4. Kontrolę, o której mowa ust. 3, przeprowadza się na podstawie upoważnienia, udzielonego przez Rektora WUM. 5. Na podstawie ustaleń kontroli Rektor WUM może przedstawić Dyrektorowi w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 6. Rektor WUM w przypadku stwierdzenia, że działania Dyrektora są sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich zmiany lub cofnięcia. 7. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia działań sprzecznych z prawem w wyznaczonym terminie, Rektor WUM, w ciągu 7 dni od upływu tego terminu, może rozwiązać z Dyrektorem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną. Rozdział 9 Postanowienia końcowe Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem nadania go Szpitalowi przez WUM. 2. Zmiany niniejszego Statutu, w tym zmiany treści załączników mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc obowiązujący dotychczas Statut Szpitala. Załączniki: 1. wzór znaku graficznego, 2. zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 3. wykaz jednostek organizacyjnych i samodzielnych komórek organizacyjnych.

13 Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Załącznik Nr 2 Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 1. Anestezjologia i intensywna terapia. 2. Chirurgia ogólna. 3. Chirurgia szczękowo twarzowa. 4. Choroby wewnętrzne. 5. Dermatologia i wenerologia. 6. Diagnostyka laboratoryjna. 7. Medycyna Pracy. 8. Medycyna ratunkowa. 9. Medycyna rodzinna. 10. Mikrobiologia lekarska. 11. Neonatologia. 12. Neurochirurgia. 13. Neurologia. 14. Okulistyka. 15. Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu. 16. Otorynolaryngologia. 17. Patomorfologia. 18. Pediatria. 19. Położnictwo i Ginekologia. 20. Psychiatria. 21. Radiologia i diagnostyka obrazowa. 22. Rehabilitacja medyczna. 23. Urologia. 24. Alergologia. 25. Angiologia. 26. Chirurgia plastyczna. 27. Choroby płuc. 28. Diabetologia. 29. Endokrynologia. 30. Epidemiologia. 31. Farmakologia kliniczna. 32. Gastroenterologia. 33. Geriatria. 34. Ginekologia onkologiczna.

14 35. Hipertensjologia. 36. Immunologia kliniczna. 37. Kardiologia. 38. Nefrologia. 39. Reumatologia. 40. Transfuzjologia kliniczna. 41. Transplantologia kliniczna. 42. Chirurgia stomatologiczna. 43. Ortodoncja. 44. Periodontologia. 45. Protetyka stomatologiczna. 46. Stomatologia dziecięca. 47. Stomatologia zachowawcza z endodoncją. 48. Pielęgniarstwo rodzinne. 49. Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących. 50. Pielęgniarstwo zachowawcze. 51. Pielęgniarstwo kardiologiczne. 52. Pielęgniarstwo nefrologiczne. 53. Pielęgniarstwo diabetologiczne. 54. Pielęgniarstwo pediatryczne. 55. Pielęgniarstwo chirurgiczne. 56. Pielęgniarstwo operacyjne. 57. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 58. Pielęgniarstwo ratunkowe. 59. Pielęgniarstwo neonatologiczne. 60. Pielęgniarstwo epidemiologiczne. 61. Położnictwo. 62. Położnictwo rodzinne. 63. Położnictwo ginekologiczne. 64. Epidemiologia. 65. Fizjoterapia. 66. Mikrobiologia. Załącznik Nr 3 Wykaz jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej I. Jednostki organizacyjne Przedsiębiorstwa Szpital 1. Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, w skład której wchodzi: Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej. 2. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w skład której wchodzi: Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Transplantologii, Oddział Neurotraumatologii. Oddział Intensywnego Nadzoru Chirurgicznego 3. Klinika Dermatologii i Wenerologii, w skład której wchodzi: Odział Dermatologii i Wenerologii. 4. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej; z możliwością korzystania z nazwy skróconej Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w skład której wchodzi: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej. 10

15 5. Klinika Dermatologiczna, w skład której wchodzi: Oddział Dermatologiczny. 6. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, w skład której wchodzi: Oddział Immunologii, Oddział Transplantologii, Oddział Chorób Wewnętrznych. 7. Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, w skład której wchodzi: Oddział Medycyny Transplantacyjnej, Oddział Nefrologii Stacja Dializ. 8. Klinika Okulistyki, w skład której wchodzi: Oddział Okulistyki 9. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w skład której wchodzi: Oddział I Ortopedia Dzieci, Oddział II Ortopedia Dorosłych, Oddział III Traumatologia Narządu Ruchu, Oddział IV Zapaleń Kości, Oddział V Chirurgia Rekonstrukcyjna i Chirurgia Ręki, Oddział VI Chirurgia Kolana. 10. Klinika Położnictwa i Ginekologii, w skład której wchodzi: Oddział Ginekologii Zabiegowo-Septycznej, Oddział Położniczy z Traktem Porodowym, Oddział Neonatologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej, Oddział Patologii Ciąży, Oddział Endokrynologii i Andrologii. 11. Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, w skład której wchodzi: Oddział Urologiczny ( A i B ), Oddział Urologii Czynnościowej i Uroginekologii. 12. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w skład której wchodzi: Oddział Intensywnej Terapii. II. Samodzielne komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa Szpital 13. Szpitalny Oddział Ratunkowy. 14. Zakład Immunologii Klinicznej. 15. Zakład Radiologii Klinicznej. 16. Zakład Anatomii Patologicznej. 17. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej. 18. Centralne Laboratorium. 19. Samodzielna Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej. 20. Apteka. III. Jednostka organizacyjna Przedsiębiorstwa Ambulatorium 21. Zespół Poradni Lecznica. IV. Samodzielne komórki Przedsiębiorstwa Ambulatorium 22. Zakład Chirurgii Stomatologicznej. 23. Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia. 24. Zakład Ortodoncji. 25. Zakład Protetyki Stomatologicznej. 26. Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej. 27. Zakład Stomatologii Dziecięcej. 28. Zakład Stomatologii Zachowawczej. 11

16 Poz. 27 UCHWAŁA NR 17/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014 Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się następujące limity przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014: LIMITY PRZYJĘĆ NA KIERUNKI/SPECJALNOŚCI w roku 2013/2014 KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE CUDZOZIEMCY W JĘZYKU POLSKIM ANALITYKA MEDYCZNA AUDIOFONOLOGIA I STOPNIA DIETETYKA I STOPNIA DIETETYKA II STOPNIA ELEKTRORADIOLOGIA I STOPNIA FARMACJA FIZJOTERAPIA I STOPNIA FIZJOTERAPIA II STOPNIA LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA I STOPNIA PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA (POMOSTOWE) PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA POŁOŻNICTWO I STOPNIA POŁOŻNICTWO I STOPNIA (POMOSTOWE) POŁOŻNICTWO II STOPNIA RATOWNICTWO MEDYCZNE I STOPNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNE I STOPNIA ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA w tym: ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA HIGIENA STOMATOLOGICZNA I STOPNIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA OGÓŁEM Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 28 UCHWAŁA NR 18/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Na podstawie 51 ust. 1 pkt 14 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje utworzenie Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 12

17 Poz. 29 UCHWAŁA NR 19/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Coventry University (Anglia) Na podstawie 51 ust. 1 pkt 7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Coventry University (Anglia). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 30 UCHWAŁA NR 20/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 Na podstawie 51 ust. 1 pkt 15 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 126/2012 Senatu WUM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 załączniki 1) Załącznik nr 1 Budżet zadaniowy zestawienie zbiorcze, 2) Załącznik nr 3 Kształcenie podyplomowe, 3) Załącznik nr 5 Środki wydziałowe wydatki bieżące, 4) Załącznik nr 6 Koszty ogólnouczelniane koszty zadań i własne jednostek administracyjnych, 5) Załącznik nr 9 Fundusz inwestycji budowlanych, 6) Załącznik nr 10 Zakupy inwestycyjne, 7) Załącznik nr 11 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymują brzmienie nadane odpowiednio załącznikami nr od 1 do 7 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się teksty jednolite załączników nr 1, 3, 5, 6, 9, 10, i 11 do uchwały Nr 126/2012 Senatu WUM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 w brzmieniu nadanym odpowiednio załącznikami nr od 1 do 7 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 13

18 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Zał. nr 1 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. BUDŻET ZADANIOWY zestawienie zbiorcze Plan na rok prowizorium Lp. Wyszczególnienie Plan 2013 A KOSZTY I Koszty działalności dydaktycznej i ogólnouczelnianej Wynagrodzenia osobowe z dotacji MZ Zał Wynagrodzenia osobowe z przychodów własnych Zał. 2a w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Wynagrodzenia bezosobowe dydaktyka Zał. 2b w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Składki z tytułu ubezpieczeń i funduszu pracy [ 16% ] w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Odpis na ZFŚS Szkolenia podyplomowe [ Zał. nr 3] Wydatki bieżące - wydziałowe [ Zał. nr 5] Pozostałe stypendia [ stypendyści RP+doktorskie i habilitacyjne] w zł Wydatki na rzecz szpitali na dydaktykę kliniczną Wydatki na rzecz organizacji studenckich [ Zał. nr 7] Biblioteka [książki, czasopisma, bazy danych] [Plan 2012 minus dezynfekcja ,-] Remonty+rezerwa [ Zał. nr 8] Komisje Bioetyczna Komisja Etyczna ds. doświadczeń nad zwierzętami Koszty ogólnouczelniane [ Zał. nr 6] Koszty ogólnouczelniane - Amortyzacja II w tym planowana w zadaniach wymienionych powyżej Zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych Koszty działalności badawczej i współpracy z zagranicą [ Zał. nr 4] B INWESTYCJE Inwestycje budowlane Zał. nr Zakupy inwestycyjne Zał. nr

19 Zał. nr 2 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z 25 marca 2013 r. L.p. Wyszczególnienie Centrum Kształcenia Podyplomowego Kursy do specjalizacji Pozostałe kursy Kształcenie podyplomowe Plan na rok prowizorium Studia podyplomowe ** Szkolenie podyplomowe obcokrajowców Studium Kształcenia Podyplomowego Wydział Farmaceutyczny Kursy ciągłe kształcenia farmaceutów Kursy szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów Szkolenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych Wydział Nauki o Zdrowiu Specjalizacja kardiologiczna, chirurgiczna, kurs opieki długoterminowej i in I Koszty bezpośrednie Zużycie materiałów Usługi obce Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz pracowników Pozostałe koszty Stypendia podyplomowe obcokrajowców Zakupy niskocennych składników majątku* II Koszty pośrednie III Ogółem koszty IV PRZYCHODY w tym dotacja MZ w zł Razem * środki ogólnouczelniane ** przychody ,- wpłata 2012 wydatki

20 Zał. nr 3 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. L.p. Wyszczególnienie ŚRODKI WYDZIAŁOWE - WYDATKI BIEŻĄCE Plan na rok prowizorium Środki 2013 r. w tym porozumienia na realizację zajęć Stypendia doktoranckie Środki wydziałowe na rzecz szpitali [ wg APD] [ wg ASK] 1 I Wydział Lekarski Dziekan I WL 2 II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii [ z wyłączeniem ED ] Umowy najmu w zł Razem Dysponenci Dziekan II WL 3 Wydział Lekarsko- Dentystyczny Dziekan L-D 4 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Dziekan WF 5 Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Oddziałem Zdrowia Publicznego Dziekan WNoZ w tym koszty praktyk studenckich 6 ED -Oddział Nauczania w Języku [ ,-prowizja marketing] Angielskim II WL Dziekan II WL 7 EDD -Stomatologia w Języku Angielskim Dziekan L-D [ marketing] Ogółem

21 Zał. nr 4 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 23 marca 2013 r. KOSZTY OGÓLNOUCZELNIANE Koszty zadań i własne jednostek administracyjnych Plan na rok prowizorium Lp. Kod jednostki Nazwa jednostki organizacyjnej A KOSZTY ZADAŃ Plan w zł Dysponent 1 A Kanclerz Kanclerz 2 RMHM Muzeum WUM Dyrektor Muzeum 3 AOKR Biuro Rektora Kierownik jednostki 4 AGE Główny Energetyk RAP Biuro Prawne AOK Kancelaria APK Dział Personalny AO Biuro Organizacyjne ATJ Dział Informatyki AIP Biuro Informacji i Promocji ABK Biuro Karier AOW Oficyna Wydawnicza APP Biuro Projektów APW Dział Współpracy z Zagranicą APD Biuro Obsługi Działalności Podstawowej APD5 Dział Obsługi Studentów ATZ Dział Logistyki ATM Dział Fotomedyczny ATT Biuro Eksploatacji ATKB Dział Eksploatacji Kampus Banacha i Bazy Pozostałej ATKL Dział Eksploatacji Kampus Lindleya AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska AFK Z-ca Kwestora ds. Księgowości AFF1 Dział Finansowy S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AAM Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych B Koszty własne jednostek administracyjnych Razem koszty zadań i własne Kierownicy jednostek Amortyzacja

22 Załącznik Nr 9 FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Prowizorium 2013 Lp. Zadanie Załącznik nr 5 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. Środki zewnętrzne Środki własne Razem w zł 1. Budowa Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Wykonanie projektu systemu audio - video 1.1 Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego z roku 2012 Uniwersytetu Medycznego 1.2 Wykonanie systemu audio - video Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu z roku 2012 Medycznego 1.3 Zakup mebli do Muzeum Historii Medycyny z roku Zakup mebli do Klubu Profesorskiego z roku Zakup i montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego do pomieszczeń Muzeum z roku 2012 Historii Medycyny 1.6 Aranżacja pomieszczeń Klubu Profesorskiego z roku ustawa budżetowa Szpital Pediatryczny Warszawskiego zł uzupełnieniem poz. Uniwersytetu Medycznego 12.1 Główna stacja zasilania 2.1 Roboty budowlane harmonogram środki MZ WARBUD 2.2 Inwestor Zastępczy środki MZ proporcjonalnie do robót 2.3 Nadzór autorski środki MZ Aparatura medyczna środki MZ Centrum Badań Przedklinicznych CePT Roboty budowlano-montażowe VAT stanowiący wydatki niekwalifikowane 3.3 Nadzory autorskie Uwagi Aneks nr 11 umowy o dofinansowanie Aneks nr 11 umowy o dofinansowanie Aneks nr Zakup aparatury i wyposażenia umowy o dofinansowanie 3.5 Nadzory inwestorskie Budynki Wydziału Farmaceutycznego Wykonanie projektu wentylacji ogólnej I i II kostki z roku po PZP 4.2 Aktualizacja projektu wentylacji dla kostki III nowa pozycja 4.3 Wymiana podłóg I, II, III kostki - podesty, przy windach, oraz ciągach nowa pozycja ogólnych na niskim parterze 4.4 Modernizacja Sal wykładowych zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wymiana podłóg, oświetlenia, malowanie) nowa pozycja 18

23 Załącznik Nr 9 FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Prowizorium 2013 Lp. Zadanie Załącznik nr 5 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. Środki zewnętrzne 19 Środki własne Razem w zł 5. Centrum Sportowo Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane środki MSiT Umowa z MSiT 5.2 Roboty budowlane środki MZ Umowa z MZ 5.3 Roboty budowlane środki MNiSW Decyzja 6283/IB/116/2012 zgodnie z zasadą 5.4 Roboty budowlane środki WUM proporcji do robót BUDIMEXU 5.5 Nadzory autorskie środki WUM dla I Etapu 6 Katedra i Klinika Dermatologii Koszykowa 82A Przebudowa i remont dachu budynku Kliniki Dermatologii z roku Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń poddasza Kliniki Dermatologii nowa pozycja 7 Ośrodek Onkologii WUM Program funkcjonalno - użytkowy z roku Budynek Medycyny Społecznej Wykonanie projektu instalacji wentylacji budynku AGE Medycyny Społecznej nowa pozycja 9. Budynek Zwierzętarni ul. Pawińskiego Wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji AGE wentylacji w budynku nowa pozycja 9.2 Wykonanie robót adaptacyjnych związanych ze skomunikowaniem Zakładu Patologii nowa pozycja 10. Budynek Logistyki Poz przeniesiona do poz 10.3 Wykonanie projektu instalacji elektrycznej, p.poż Proj. Instalacji p.poż do Zał 10 i sieci logicznej poz. I 1 Wykonanie projektu wymiany instalacji 10.2 wod-kan, cwu, i hydrantowej oraz remontu sanitariatów Poz przeniesiona do poz Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku Logistyki Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w WUM Roboty budowlane VAT stanowiący wydatki niekwalifikowane Główna Stacja Zasilania Kampusu Banacha Szpital Pediatryczny środki MZ Centrum Sportowo Rehabilitacyjne Planowane inwestycje na terenie kampusu Obiekty istniejące na terenie kampusu Uwagi Pismo AGE/119/2013 z

24 Załącznik Nr 9 FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Prowizorium 2013 Załącznik nr 5 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. Lp. Zadanie Środki Środki zewnętrzne własne Razem w zł 13. Centrum Symulacji Medycznych Dokumentacja projektowo-kosztorysowa środki MZ Kampus Banacha Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia terenu WUM - Banacha Wykonanie projektu systemu integrującego różne systemy BMS budynków - Banacha 0 0 Stacja ZRB - wykonanie kompensacji 14.3 mocy biernej Rezerwa Kanclerza Uwagi AGE z roku PZP AGE z roku 2012 AGE nowa pozycja 16. Budynek Apteki - blok F Modernizacja instalacji chłodu - dostawa i montaż agregatu wody lodowej Projekt i wykonanie wentylacji w pomieszczeniach 16.2 Zakładu Immunologii w budynku F dla potrzeb projektu BASTION Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem 16.3 na laboratorium naukowe dla potrzeb projektu BASTION Zarządzanie energią w budynkach 17. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 17.1 Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku Anatomicum Wykonanie modernizacji instalacji CO w budynku Anatomicum Opracowanie audytu energetycznego wraz 17.3 z koncepcją systemu zarządzania energia w obiektach WUM 17.4 Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Logistyki Wykonanie systemu zarządzania energią w budynku Rektoratu Wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej w budynku Rektoratu Wykonanie systemu zarządzania energią 17.7 wraz z regulacją instalacji c.o. bud. Przy ul. Ciołka Wykonanie systemu zarządzania energią w budynku Anatomicum Wykonanie termomodernizacji budynku Logistyki AGE z roku 2012 kwota do akceptacji przez P.prof. Gołąba ze środk. przeznacz. na rezerw. 20

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 74/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 74/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. Uchwała nr 74/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 83 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/765/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/765/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/765/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

STATUT. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2008 z dnia 28.05.2008 r. Rektora SUM STATUT Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu nr 209/2012 zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2013 oraz Uchwałą Senatu nr 135/2014 Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów Załącznik do uchwały Nr 4/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów STATUT Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, stanowiącym załącznik do

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r.

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW Warszawa, 2011 r. 1 1. 1.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Rembertów zwany

Bardziej szczegółowo

VI. Postanowienia końcowe...

VI. Postanowienia końcowe... STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 3 II. Cele i Zadania Zakładu... 4 III. Organy i struktura organizacyjna Zakładu... 5 IV.

Bardziej szczegółowo

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Styczeń 2015 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r. Dz.Urz.MZ.00.1.4 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 219 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE Tekst jednolity Lipiec 2013 rok Rozdział I. NAZWA I SIEDZIBA 1. 1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ 138/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Podmiotu leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku

STATUT. Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku Załącznik do Uchwały nr 46/2008 Senatu AMG STATUT Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piastun zwany dalej Zakładem jest samodzielnym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowala Nr XIX/106/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r.

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 2, art.42 ust.4,art.83

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Centrum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. Moja Przychodnia. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. Moja Przychodnia. Rozdział 1. Postanowienia ogólne S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samodzielny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 UCHWAŁA Nr XXI/395/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

S T A T U T. Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze załącznik do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia grudnia 2011 r. S T A T U T Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 29 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, siedziba, cele i zadania

Rozdział I Nazwa, siedziba, cele i zadania Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JAWORZNIE Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia. STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE. I. Postanowienia Ogólne.

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE. I. Postanowienia Ogólne. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE I. Postanowienia Ogólne. 1. 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, im. prof. dr Stanisława Popowskiego, zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Statut Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

Statut Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 czerwca 2012 r. Statut Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/184/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 10 lipca 2015r.

UCHWAŁA Nr XII/184/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 10 lipca 2015r. UCHWAŁA Nr XII/184/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze nadanego uchwałą Nr XXI/371/12 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich

Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich I. Postanowienia ogólne. Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich 1 Sformułowania użyte w niniejszym statucie oznaczają: 1.. Gmina - Gminę Trąbki Wielkie. 2. Rada Gminy - Radę Gminy Trąbki Wielkie.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Osieckiego Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka

S T A T U T. Osieckiego Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka UCHWAŁA NR XXII/377/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu Osieckiemu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226 ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ŻMIGRODZIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ŻMIGRODZIE Załącznik do uchwały nr XV/ 125/ 2012 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 września 2012 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu I Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/383/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/383/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. Załącznik do Obwieszczenia Nr XLII/2/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXI/383/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Statut Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej 2014-04-15 Statut Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Załącznik do uchwały nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku STATUT SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/240/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2004r. STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu Opole, październik 2004 STATUT

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Uchwała Nr XVII/231/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania statutu Opolskiemu Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/404/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIII/404/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXIII/404/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXVI/207/09 z dnia 30 września 2009 roku Tekst jednolity STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 3404 UCHWAŁA NR XXXIII/640/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L / 272 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu

Uchwała Nr L / 272 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Uchwała Nr L / 272 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu. Uchwała Nr L / 272 / 2002

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/149/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/149/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/149/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Podmiot leczniczy pod nazwą Samodzielny

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/302/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE 1 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XVII/139/12 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XVII/139/12 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XVII/139/12 RADY GMINY PLEŚNA z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2015 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR V/12/12/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo