Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. ISSN UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UCHWAŁA NR 17/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014 UCHWAŁA NR 18/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 19/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Coventry University (Anglia) UCHWAŁA NR 20/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 UCHWAŁA NR 21/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia do planu inwestycyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata pozycji wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa UCHWAŁA NR 22/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 23/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 24/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia w niektórych jednostkach organizacyjnych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UCHWAŁA NR 25/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uruchomienia w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej studiów na kierunku farmacja prowadzonych w języku angielskim pod nazwą English Pharmacy Division UCHWAŁA NR 26/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 27/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 28/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Warunków oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014 UCHWAŁA NR 29/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2014/2015

2 40 41 UCHWAŁA NR 30/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 31/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zgłoszenia Pana prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego na kandydata na członka Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych ZARZĄDZENIA REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZARZĄDZENIE NR 13/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 14/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości krajowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 15/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości zagranicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 16/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia oraz zmiany nazwy i zakresu zadań Biura Zarządzania Jakością Kształcenia ZARZĄDZENIE NR 17/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 18/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 19/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 20/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zasad udzielania i rozliczania zaliczek na zakup towarów lub usług oraz obowiązującej w tym zakresie dokumentacji Tekst zarządzenia nr 21 i 23 Rektora WUM jest dostępny w Biurze Organizacyjnym w budynku Rektoratu (pok. 304), ul. Żwirki i Wigury 61. ZARZĄDZENIE NR 22/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury prowadzenia kontroli w szpitalach uniwersyteckich (klinicznych) przez Warszawski Uniwersytet Medyczny ZARZĄDZENIE NR 24/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014 ZARZĄDZENIE NR 25/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 26/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Optymalizacja terapii przeciwbólowej wdrożenie nowego, złożonego preparatu przeciwbólowego (TRAMA)

3 55 56 ZARZĄDZENIE NR 28/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kadencję ZARZĄDZENIE NR 29/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

4

5 W związku z błędem jaki pojawił się w poprzednim numerze Monitora WUM Nr 1 styczeń-luty 2013 r. umieszczamy ponownie uchwałę nr 8/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw jednostki organizacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Poz. 8 UCHWAŁA NR 8/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw jednostki organizacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) w związku z 51 ust. 1 pkt 12 oraz 39 ust. 11 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus zmianie ulega nazwa z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii na Klinikę Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej; z możliwością używania nazwy skróconej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, 2. Zobowiązuje się Dyrektora Szpitala do dokonania odpowiednich zmian w Regulaminie Porządkowym Szpitala. 2. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Załącznik do Uchwały nr 8/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. tekst jednolity Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, Poz. 654 ze zm.) nadaje się Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus Statut w brzmieniu: STATUT Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Rozdział 1 Postanowienia ogólne i nazwa Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, zwany dalej Szpitalem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 2. Szpital jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr 24/98 z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 3. Szpital jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem Podmiotem tworzącym Szpital jest Warszawski Uniwersytet Medyczny zwany dalej WUM. 6. Szpital działa pod firmą: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus i może używać nazwy skróconej SKDJ w Warszawie.

6 7. Szpital ma prawo posługiwania się pieczęciami: o treści pełnej: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindleya 4 która może być uzupełniana w zależności od potrzeb m.in. nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej Szpitala, adresem pocztowym, numerem REGON, numerem NIP, numerami telefonicznymi i faksowymi, kodami resortowymi oraz numerem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z płatnikiem. 8. Wzór znaku graficznego przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 2. Szpital działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Statutu. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania Siedzibą Szpitala jest m.st. Warszawa Obszar działania Szpitala obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 3 Cele i zadania Szpitala Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności dla potrzeb WUM, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 2. Szpital uczestniczy w kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści kształcenia. 4. Szpital, na podstawie umów cywilnoprawnych, może uczestniczyć w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jeżeli nie ogranicza to realizacji zadań dydaktycznych i badawczych WUM. Zawarcie umowy, z wyłączeniem umów na staże podyplomowe i prowadzenie specjalizacji w ramach etatu rezydenckiego, wymaga zgody Rektora WUM. 5. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, pracodawców, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, organy państwowe i inne podmioty. 6. Do zadań Szpitala należy w szczególności: 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne działalności podstawowej przedsiębiorstw Szpitala; Zakres świadczeń zdrowotnych określa Załącznik nr 2 do niniejszego Statutu,

7 2) udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych WUM oraz innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów, 3) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów, 4) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, 5) udział w realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. 7. Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi, jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami jak również innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. 8. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala oraz może być członkiem takich instytucji i organizacji Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą nie związaną z realizacją świadczeń zdrowotnych, w zakresie: 1) najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych, 2) najmu i dzierżawy gruntów, 3) działalności wydawniczej, 4) działalności szkoleniowej, 5) działalności gastronomicznej. 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Rozdział 4 Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa Regulamin Organizacyjny Szpitala, zwany dalej Regulaminem. 2. Regulamin ustala Dyrektor Szpitala. Rozdział 5 Organy i zarządzanie Szpitalem Organami Szpitala są: 1) Dyrektor, 2) Rada Społeczna Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Szpitala, zwany dalej Dyrektorem. 2. Konkurs na stanowisko Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora, w przypadku gdy Dyrektor nie jest lekarzem, ogłasza Rektor WUM. 3. Rektor WUM nawiązuje stosunek pracy lub zawiera umowę cywilnoprawną z Dyrektorem.

8 4. Rektor WUM ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora. 5. Rektor WUM, na wniosek rady społecznej, przyznaje nagrodę roczną dla Dyrektora. 6. Dyrektor wykonujący zawód medyczny, może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. W takim przypadku umowa określa również warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym wymiar czasu pracy. 7. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Rektora WUM. 8. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. 9. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala w rozumieniu Kodeksu pracy. 10. Dyrektor działa przy pomocy Zastępców Dyrektora. 11. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony Zastępca lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności: 1) organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Szpitala, 2) należyta gospodarka mieniem Szpitala, 3) prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, 4) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala, 5) należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala, 6) nadzór nad wydzieloną działalnością gospodarczą Szpitala, 7) współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w Szpitalu. 2. Dyrektorowi przysługuje prawo do przedstawiania Senatowi, innym organom kolegialnym i komisjom WUM opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji podmiotu tworzącego, a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem, na warunkach i w trybie określonym w Statucie WUM. 3. W ramach prowadzonej polityki kadrowej Dyrektor czuwa nad tym, aby pomiędzy pracownikiem i zatrudnionym w Szpitalu (klinice lub oddziale klinicznym) jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli nie istniał stosunek bezpośredniej podległości służbowej. 1. W Szpitalu działa Rada Społeczna Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rektora WUM oraz organem doradczym Dyrektora. 3. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor WUM. 4. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu. 5. W skład Rady Społecznej wchodzą: 1) jako przewodniczący przedstawiciel Rektora, 2) jako członkowie: a) przedstawiciel Ministra Zdrowia, b) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, c) przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Samorządu Województwa Mazowieckiego, d) przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, e) przedstawiciel Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, f) osoby powołane przez Senat WUM w ilości nie przekraczającej 5 osób.

9 Do zadań Rady Społecznej należą w szczególności sprawy określone w art. 48 ustawy o działalności leczniczej. 2. Do zadań Rady Społecznej należy również opiniowanie zmiany w strukturze i zakresie działania jednostek działalności podstawowej przedsiębiorstw Szpitala dla podmiotu tworzącego Rada Społeczna wyraża swoje stanowisko poprzez opinie i wnioski podejmowane w formie uchwał. 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 3. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez Rektora WUM przed upływem kadencji w przypadku: a) rezygnacji, b) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem, c) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej, d) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań. 4. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Rektor WUM z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej. 5. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 4 pełnią swą funkcje do końca danej kadencji Rady Społecznej. 6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Rektora WUM. 7. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rektora WUM. Rozdział 6 Struktura organizacyjna Szpitala Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą: 1) przedsiębiorstwa, 2) jednostki organizacyjne działalności podstawowej przedsiębiorstw, 3) komórki organizacyjne działalności podstawowej: a) wchodzące w skład jednostek organizacyjnych działalności podstawowej: oddziały, poradnie, pracownie, b) działające samodzielnie tj. zakłady; apteka, działy specjalistyczne, 4) pion administracyjny. 2. Zadania jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora. 3. Wykaz jednostek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Statutu Szpital wykonuje działalność leczniczą w następujących przedsiębiorstwach: 1) Przedsiębiorstwo Szpital działające pod adresem: Warszawa, ul. Lindleya 4 wykonujące działalność leczniczą w rodzaju szpitalne świadczenia zdrowotne, 2) Przedsiębiorstwo Ambulatorium - działające pod adresem: Warszawa, ul. Lindleya 4 wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

10 Dyrektor może powołać Radę Ordynatorów, która jest ciałem opiniodawczym dla Dyrektora. 2. W skład Rady Ordynatorów wchodzą ordynatorzy kierownicy klinik, ordynatorzy-kierownicy oddziałów klinicznych i kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala. 3. Przewodniczącego i Zastępcę Rady Ordynatorów wybierają członkowie Rady Ordynatorów zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym. 4. Przewodniczący i Zastępca jest wybierany na trzyletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Członkowie Rady Ordynatorów określą w regulaminie Rady Ordynatorów przypadki odwołania lub wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego. 5. Pierwsze posiedzenie Rady Ordynatorów zwołuje Dyrektor. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący. 6. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz podejmowania wniosków i opinii określa Regulamin Rady Ordynatorów uchwalany przez Radę Ordynatorów na pierwszym posiedzeniu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zatwierdzenia w formie uchwały. 7. Powołanie, funkcjonowanie i odwołanie Rady Ordynatorów nie może powodować dodatkowych skutków finansowych dla Szpitala. Zadania Rady Ordynatorów określa Dyrektor. 20. Rozdział 7 Gospodarka finansowa Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 2. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest w szczególności na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym). 2. Szpital może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu, standardzie oraz na zasadach określonych przez Rektora WUM. 3. Szpital może dokonać zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala po uzyskaniu zgody Rektora WUM i wyłącznie na zasadach określonych przez WUM. 4. Wniesienie majątku Szpitala lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody Rektora WUM. 5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Szpitala może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Rektora WUM. 6. Rektor WUM może wystąpić o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanych z naruszeniem ust Rektor WUM może pozbawić Szpital składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku jego połączenia albo przekształcenia, przeprowadzanych na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

11 Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy. 2. Plan ustalany jest przez Dyrektora Szpitala i opiniowany przez Radę Społeczną. 3. Szpital w terminie do 31 marca każdego roku przedstawia Rektorowi WUM do zatwierdzenia plan finansowy na bieżący rok kalendarzowy. 1. Szpital decyduje sam o podziale zysku Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 3. WUM, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala, może pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną do wysokości tej wartości. 4. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przekraczających 10% przychodów Szpitala w roku poprzedzającym rok wystąpienia o kredyt lub pożyczkę wymaga akceptacji Rektora WUM. 5. Szpital sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. 6. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 5, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Szpital spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. 7. Rektor WUM podejmuje decyzje o wyborze biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Szpitala na podstawie wyniku postępowania, przeprowadzonego przez Szpital w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, zatwierdzonego przez Dyrektora. 8. Sprawozdanie finansowe Szpitala zatwierdza Rektor WUM W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego Senat WUM w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w 24 ust. 3 podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno prawnej albo o likwidacji Szpitala. 2. Likwidacja Szpitala następuje w drodze uchwały Senatu WUM. 3. Przed sporządzeniem aktu przekształcenia na podstawie sprawozdania finansowego, o którym mowa w 24 ust. 5, WUM ustala wskaźnik zadłużenia Szpitala. W przypadku, gdy wartość wskaźnika zadłużenia wynosi 0,5 lub mniej na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, Rektor WUM podejmuje decyzje o przejęciu zobowiązań Szpitala. 4. Rektor WUM dokonuje jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących na dzień poprzedzający dzień przekształcenia w posiadaniu Szpitala jeżeli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce. 26. Szpital może uzyskiwać środki finansowe: 1) z odpłatnej działalności leczniczej chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, 2) z wydzielonej działalności gospodarczej, 3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, 4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art ustawy o działalności leczniczej, 5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami, 6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy, do wysokości jego ujemnej wartości pomniejszonej o koszty amortyzacji.

12 1. Wartość majątku Szpitala określają: 1) fundusz założycielski, 2) fundusz zakładu Zasady tworzenia funduszów reguluje ustawa o działalności leczniczej. Rozdział 8 Nadzór i kontrola Podmiotem sprawującym nadzór nad Szpitalem jest WUM. 2. Rektor WUM sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, niniejszym Statutem i Regulaminem. 3. Kontrola i ocena dokonywana w ramach nadzoru obejmuje w szczególności: 1) realizację zadań określonych w Regulaminie i niniejszym statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, 2) prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, 3) gospodarkę finansową. 4. Kontrolę, o której mowa ust. 3, przeprowadza się na podstawie upoważnienia, udzielonego przez Rektora WUM. 5. Na podstawie ustaleń kontroli Rektor WUM może przedstawić Dyrektorowi w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 6. Rektor WUM w przypadku stwierdzenia, że działania Dyrektora są sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich zmiany lub cofnięcia. 7. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia działań sprzecznych z prawem w wyznaczonym terminie, Rektor WUM, w ciągu 7 dni od upływu tego terminu, może rozwiązać z Dyrektorem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną. Rozdział 9 Postanowienia końcowe Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem nadania go Szpitalowi przez WUM. 2. Zmiany niniejszego Statutu, w tym zmiany treści załączników mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc obowiązujący dotychczas Statut Szpitala. Załączniki: 1. wzór znaku graficznego, 2. zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 3. wykaz jednostek organizacyjnych i samodzielnych komórek organizacyjnych.

13 Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Załącznik Nr 2 Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 1. Anestezjologia i intensywna terapia. 2. Chirurgia ogólna. 3. Chirurgia szczękowo twarzowa. 4. Choroby wewnętrzne. 5. Dermatologia i wenerologia. 6. Diagnostyka laboratoryjna. 7. Medycyna Pracy. 8. Medycyna ratunkowa. 9. Medycyna rodzinna. 10. Mikrobiologia lekarska. 11. Neonatologia. 12. Neurochirurgia. 13. Neurologia. 14. Okulistyka. 15. Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu. 16. Otorynolaryngologia. 17. Patomorfologia. 18. Pediatria. 19. Położnictwo i Ginekologia. 20. Psychiatria. 21. Radiologia i diagnostyka obrazowa. 22. Rehabilitacja medyczna. 23. Urologia. 24. Alergologia. 25. Angiologia. 26. Chirurgia plastyczna. 27. Choroby płuc. 28. Diabetologia. 29. Endokrynologia. 30. Epidemiologia. 31. Farmakologia kliniczna. 32. Gastroenterologia. 33. Geriatria. 34. Ginekologia onkologiczna.

14 35. Hipertensjologia. 36. Immunologia kliniczna. 37. Kardiologia. 38. Nefrologia. 39. Reumatologia. 40. Transfuzjologia kliniczna. 41. Transplantologia kliniczna. 42. Chirurgia stomatologiczna. 43. Ortodoncja. 44. Periodontologia. 45. Protetyka stomatologiczna. 46. Stomatologia dziecięca. 47. Stomatologia zachowawcza z endodoncją. 48. Pielęgniarstwo rodzinne. 49. Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących. 50. Pielęgniarstwo zachowawcze. 51. Pielęgniarstwo kardiologiczne. 52. Pielęgniarstwo nefrologiczne. 53. Pielęgniarstwo diabetologiczne. 54. Pielęgniarstwo pediatryczne. 55. Pielęgniarstwo chirurgiczne. 56. Pielęgniarstwo operacyjne. 57. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 58. Pielęgniarstwo ratunkowe. 59. Pielęgniarstwo neonatologiczne. 60. Pielęgniarstwo epidemiologiczne. 61. Położnictwo. 62. Położnictwo rodzinne. 63. Położnictwo ginekologiczne. 64. Epidemiologia. 65. Fizjoterapia. 66. Mikrobiologia. Załącznik Nr 3 Wykaz jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej I. Jednostki organizacyjne Przedsiębiorstwa Szpital 1. Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, w skład której wchodzi: Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej. 2. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w skład której wchodzi: Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Transplantologii, Oddział Neurotraumatologii. Oddział Intensywnego Nadzoru Chirurgicznego 3. Klinika Dermatologii i Wenerologii, w skład której wchodzi: Odział Dermatologii i Wenerologii. 4. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej; z możliwością korzystania z nazwy skróconej Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w skład której wchodzi: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej. 10

15 5. Klinika Dermatologiczna, w skład której wchodzi: Oddział Dermatologiczny. 6. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, w skład której wchodzi: Oddział Immunologii, Oddział Transplantologii, Oddział Chorób Wewnętrznych. 7. Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, w skład której wchodzi: Oddział Medycyny Transplantacyjnej, Oddział Nefrologii Stacja Dializ. 8. Klinika Okulistyki, w skład której wchodzi: Oddział Okulistyki 9. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w skład której wchodzi: Oddział I Ortopedia Dzieci, Oddział II Ortopedia Dorosłych, Oddział III Traumatologia Narządu Ruchu, Oddział IV Zapaleń Kości, Oddział V Chirurgia Rekonstrukcyjna i Chirurgia Ręki, Oddział VI Chirurgia Kolana. 10. Klinika Położnictwa i Ginekologii, w skład której wchodzi: Oddział Ginekologii Zabiegowo-Septycznej, Oddział Położniczy z Traktem Porodowym, Oddział Neonatologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej, Oddział Patologii Ciąży, Oddział Endokrynologii i Andrologii. 11. Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, w skład której wchodzi: Oddział Urologiczny ( A i B ), Oddział Urologii Czynnościowej i Uroginekologii. 12. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w skład której wchodzi: Oddział Intensywnej Terapii. II. Samodzielne komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa Szpital 13. Szpitalny Oddział Ratunkowy. 14. Zakład Immunologii Klinicznej. 15. Zakład Radiologii Klinicznej. 16. Zakład Anatomii Patologicznej. 17. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej. 18. Centralne Laboratorium. 19. Samodzielna Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej. 20. Apteka. III. Jednostka organizacyjna Przedsiębiorstwa Ambulatorium 21. Zespół Poradni Lecznica. IV. Samodzielne komórki Przedsiębiorstwa Ambulatorium 22. Zakład Chirurgii Stomatologicznej. 23. Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia. 24. Zakład Ortodoncji. 25. Zakład Protetyki Stomatologicznej. 26. Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej. 27. Zakład Stomatologii Dziecięcej. 28. Zakład Stomatologii Zachowawczej. 11

16 Poz. 27 UCHWAŁA NR 17/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014 Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się następujące limity przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014: LIMITY PRZYJĘĆ NA KIERUNKI/SPECJALNOŚCI w roku 2013/2014 KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE CUDZOZIEMCY W JĘZYKU POLSKIM ANALITYKA MEDYCZNA AUDIOFONOLOGIA I STOPNIA DIETETYKA I STOPNIA DIETETYKA II STOPNIA ELEKTRORADIOLOGIA I STOPNIA FARMACJA FIZJOTERAPIA I STOPNIA FIZJOTERAPIA II STOPNIA LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA I STOPNIA PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA (POMOSTOWE) PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA POŁOŻNICTWO I STOPNIA POŁOŻNICTWO I STOPNIA (POMOSTOWE) POŁOŻNICTWO II STOPNIA RATOWNICTWO MEDYCZNE I STOPNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNE I STOPNIA ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA w tym: ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA HIGIENA STOMATOLOGICZNA I STOPNIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA OGÓŁEM Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 28 UCHWAŁA NR 18/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Na podstawie 51 ust. 1 pkt 14 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje utworzenie Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 12

17 Poz. 29 UCHWAŁA NR 19/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Coventry University (Anglia) Na podstawie 51 ust. 1 pkt 7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Coventry University (Anglia). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 30 UCHWAŁA NR 20/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 Na podstawie 51 ust. 1 pkt 15 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 126/2012 Senatu WUM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 załączniki 1) Załącznik nr 1 Budżet zadaniowy zestawienie zbiorcze, 2) Załącznik nr 3 Kształcenie podyplomowe, 3) Załącznik nr 5 Środki wydziałowe wydatki bieżące, 4) Załącznik nr 6 Koszty ogólnouczelniane koszty zadań i własne jednostek administracyjnych, 5) Załącznik nr 9 Fundusz inwestycji budowlanych, 6) Załącznik nr 10 Zakupy inwestycyjne, 7) Załącznik nr 11 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymują brzmienie nadane odpowiednio załącznikami nr od 1 do 7 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się teksty jednolite załączników nr 1, 3, 5, 6, 9, 10, i 11 do uchwały Nr 126/2012 Senatu WUM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 w brzmieniu nadanym odpowiednio załącznikami nr od 1 do 7 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 13

18 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Zał. nr 1 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. BUDŻET ZADANIOWY zestawienie zbiorcze Plan na rok prowizorium Lp. Wyszczególnienie Plan 2013 A KOSZTY I Koszty działalności dydaktycznej i ogólnouczelnianej Wynagrodzenia osobowe z dotacji MZ Zał Wynagrodzenia osobowe z przychodów własnych Zał. 2a w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Wynagrodzenia bezosobowe dydaktyka Zał. 2b w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Składki z tytułu ubezpieczeń i funduszu pracy [ 16% ] w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Odpis na ZFŚS Szkolenia podyplomowe [ Zał. nr 3] Wydatki bieżące - wydziałowe [ Zał. nr 5] Pozostałe stypendia [ stypendyści RP+doktorskie i habilitacyjne] w zł Wydatki na rzecz szpitali na dydaktykę kliniczną Wydatki na rzecz organizacji studenckich [ Zał. nr 7] Biblioteka [książki, czasopisma, bazy danych] [Plan 2012 minus dezynfekcja ,-] Remonty+rezerwa [ Zał. nr 8] Komisje Bioetyczna Komisja Etyczna ds. doświadczeń nad zwierzętami Koszty ogólnouczelniane [ Zał. nr 6] Koszty ogólnouczelniane - Amortyzacja II w tym planowana w zadaniach wymienionych powyżej Zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych Koszty działalności badawczej i współpracy z zagranicą [ Zał. nr 4] B INWESTYCJE Inwestycje budowlane Zał. nr Zakupy inwestycyjne Zał. nr

19 Zał. nr 2 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z 25 marca 2013 r. L.p. Wyszczególnienie Centrum Kształcenia Podyplomowego Kursy do specjalizacji Pozostałe kursy Kształcenie podyplomowe Plan na rok prowizorium Studia podyplomowe ** Szkolenie podyplomowe obcokrajowców Studium Kształcenia Podyplomowego Wydział Farmaceutyczny Kursy ciągłe kształcenia farmaceutów Kursy szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów Szkolenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych Wydział Nauki o Zdrowiu Specjalizacja kardiologiczna, chirurgiczna, kurs opieki długoterminowej i in I Koszty bezpośrednie Zużycie materiałów Usługi obce Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz pracowników Pozostałe koszty Stypendia podyplomowe obcokrajowców Zakupy niskocennych składników majątku* II Koszty pośrednie III Ogółem koszty IV PRZYCHODY w tym dotacja MZ w zł Razem * środki ogólnouczelniane ** przychody ,- wpłata 2012 wydatki

20 Zał. nr 3 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. L.p. Wyszczególnienie ŚRODKI WYDZIAŁOWE - WYDATKI BIEŻĄCE Plan na rok prowizorium Środki 2013 r. w tym porozumienia na realizację zajęć Stypendia doktoranckie Środki wydziałowe na rzecz szpitali [ wg APD] [ wg ASK] 1 I Wydział Lekarski Dziekan I WL 2 II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii [ z wyłączeniem ED ] Umowy najmu w zł Razem Dysponenci Dziekan II WL 3 Wydział Lekarsko- Dentystyczny Dziekan L-D 4 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Dziekan WF 5 Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Oddziałem Zdrowia Publicznego Dziekan WNoZ w tym koszty praktyk studenckich 6 ED -Oddział Nauczania w Języku [ ,-prowizja marketing] Angielskim II WL Dziekan II WL 7 EDD -Stomatologia w Języku Angielskim Dziekan L-D [ marketing] Ogółem

21 Zał. nr 4 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 23 marca 2013 r. KOSZTY OGÓLNOUCZELNIANE Koszty zadań i własne jednostek administracyjnych Plan na rok prowizorium Lp. Kod jednostki Nazwa jednostki organizacyjnej A KOSZTY ZADAŃ Plan w zł Dysponent 1 A Kanclerz Kanclerz 2 RMHM Muzeum WUM Dyrektor Muzeum 3 AOKR Biuro Rektora Kierownik jednostki 4 AGE Główny Energetyk RAP Biuro Prawne AOK Kancelaria APK Dział Personalny AO Biuro Organizacyjne ATJ Dział Informatyki AIP Biuro Informacji i Promocji ABK Biuro Karier AOW Oficyna Wydawnicza APP Biuro Projektów APW Dział Współpracy z Zagranicą APD Biuro Obsługi Działalności Podstawowej APD5 Dział Obsługi Studentów ATZ Dział Logistyki ATM Dział Fotomedyczny ATT Biuro Eksploatacji ATKB Dział Eksploatacji Kampus Banacha i Bazy Pozostałej ATKL Dział Eksploatacji Kampus Lindleya AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska AFK Z-ca Kwestora ds. Księgowości AFF1 Dział Finansowy S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AAM Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych B Koszty własne jednostek administracyjnych Razem koszty zadań i własne Kierownicy jednostek Amortyzacja

22 Załącznik Nr 9 FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Prowizorium 2013 Lp. Zadanie Załącznik nr 5 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. Środki zewnętrzne Środki własne Razem w zł 1. Budowa Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Wykonanie projektu systemu audio - video 1.1 Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego z roku 2012 Uniwersytetu Medycznego 1.2 Wykonanie systemu audio - video Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu z roku 2012 Medycznego 1.3 Zakup mebli do Muzeum Historii Medycyny z roku Zakup mebli do Klubu Profesorskiego z roku Zakup i montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego do pomieszczeń Muzeum z roku 2012 Historii Medycyny 1.6 Aranżacja pomieszczeń Klubu Profesorskiego z roku ustawa budżetowa Szpital Pediatryczny Warszawskiego zł uzupełnieniem poz. Uniwersytetu Medycznego 12.1 Główna stacja zasilania 2.1 Roboty budowlane harmonogram środki MZ WARBUD 2.2 Inwestor Zastępczy środki MZ proporcjonalnie do robót 2.3 Nadzór autorski środki MZ Aparatura medyczna środki MZ Centrum Badań Przedklinicznych CePT Roboty budowlano-montażowe VAT stanowiący wydatki niekwalifikowane 3.3 Nadzory autorskie Uwagi Aneks nr 11 umowy o dofinansowanie Aneks nr 11 umowy o dofinansowanie Aneks nr Zakup aparatury i wyposażenia umowy o dofinansowanie 3.5 Nadzory inwestorskie Budynki Wydziału Farmaceutycznego Wykonanie projektu wentylacji ogólnej I i II kostki z roku po PZP 4.2 Aktualizacja projektu wentylacji dla kostki III nowa pozycja 4.3 Wymiana podłóg I, II, III kostki - podesty, przy windach, oraz ciągach nowa pozycja ogólnych na niskim parterze 4.4 Modernizacja Sal wykładowych zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wymiana podłóg, oświetlenia, malowanie) nowa pozycja 18

23 Załącznik Nr 9 FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Prowizorium 2013 Lp. Zadanie Załącznik nr 5 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. Środki zewnętrzne 19 Środki własne Razem w zł 5. Centrum Sportowo Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane środki MSiT Umowa z MSiT 5.2 Roboty budowlane środki MZ Umowa z MZ 5.3 Roboty budowlane środki MNiSW Decyzja 6283/IB/116/2012 zgodnie z zasadą 5.4 Roboty budowlane środki WUM proporcji do robót BUDIMEXU 5.5 Nadzory autorskie środki WUM dla I Etapu 6 Katedra i Klinika Dermatologii Koszykowa 82A Przebudowa i remont dachu budynku Kliniki Dermatologii z roku Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń poddasza Kliniki Dermatologii nowa pozycja 7 Ośrodek Onkologii WUM Program funkcjonalno - użytkowy z roku Budynek Medycyny Społecznej Wykonanie projektu instalacji wentylacji budynku AGE Medycyny Społecznej nowa pozycja 9. Budynek Zwierzętarni ul. Pawińskiego Wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji AGE wentylacji w budynku nowa pozycja 9.2 Wykonanie robót adaptacyjnych związanych ze skomunikowaniem Zakładu Patologii nowa pozycja 10. Budynek Logistyki Poz przeniesiona do poz 10.3 Wykonanie projektu instalacji elektrycznej, p.poż Proj. Instalacji p.poż do Zał 10 i sieci logicznej poz. I 1 Wykonanie projektu wymiany instalacji 10.2 wod-kan, cwu, i hydrantowej oraz remontu sanitariatów Poz przeniesiona do poz Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku Logistyki Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w WUM Roboty budowlane VAT stanowiący wydatki niekwalifikowane Główna Stacja Zasilania Kampusu Banacha Szpital Pediatryczny środki MZ Centrum Sportowo Rehabilitacyjne Planowane inwestycje na terenie kampusu Obiekty istniejące na terenie kampusu Uwagi Pismo AGE/119/2013 z

24 Załącznik Nr 9 FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Prowizorium 2013 Załącznik nr 5 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. Lp. Zadanie Środki Środki zewnętrzne własne Razem w zł 13. Centrum Symulacji Medycznych Dokumentacja projektowo-kosztorysowa środki MZ Kampus Banacha Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia terenu WUM - Banacha Wykonanie projektu systemu integrującego różne systemy BMS budynków - Banacha 0 0 Stacja ZRB - wykonanie kompensacji 14.3 mocy biernej Rezerwa Kanclerza Uwagi AGE z roku PZP AGE z roku 2012 AGE nowa pozycja 16. Budynek Apteki - blok F Modernizacja instalacji chłodu - dostawa i montaż agregatu wody lodowej Projekt i wykonanie wentylacji w pomieszczeniach 16.2 Zakładu Immunologii w budynku F dla potrzeb projektu BASTION Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem 16.3 na laboratorium naukowe dla potrzeb projektu BASTION Zarządzanie energią w budynkach 17. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 17.1 Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku Anatomicum Wykonanie modernizacji instalacji CO w budynku Anatomicum Opracowanie audytu energetycznego wraz 17.3 z koncepcją systemu zarządzania energia w obiektach WUM 17.4 Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Logistyki Wykonanie systemu zarządzania energią w budynku Rektoratu Wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej w budynku Rektoratu Wykonanie systemu zarządzania energią 17.7 wraz z regulacją instalacji c.o. bud. Przy ul. Ciołka Wykonanie systemu zarządzania energią w budynku Anatomicum Wykonanie termomodernizacji budynku Logistyki AGE z roku 2012 kwota do akceptacji przez P.prof. Gołąba ze środk. przeznacz. na rezerw. 20

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 1 styczeń luty 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 1 styczeń luty 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 1 styczeń luty 2013 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu nr 209/2012 zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2013 oraz Uchwałą Senatu nr 135/2014 Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 339/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.05.2012 r. STATUT Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Misja. Misja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres WSTĘP od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. Rok 2007 był kontynuacją drugiego roku kadencji organów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

AKT PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art. 1. Zarząd Powiatu w Gołdapi, działający w imieniu i na rzecz Powiatu Gołdapskiego,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y U N I W E R S Y T E T U M E D Y C Z N E G O W E W R O C Ł A W I U. Tekst jednolity

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y U N I W E R S Y T E T U M E D Y C Z N E G O W E W R O C Ł A W I U. Tekst jednolity Załącznik do zarządzenia nr 34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y U N I W E R S Y T E T U M E D Y C Z N E G O W E W

Bardziej szczegółowo

STATUT Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

STATUT Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie STATUT Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 2012 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza odwołując się do obywatelskich idei Collegium Nobilium i tradycji Szkoły Dramatycznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2015 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo