Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. ISSN UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UCHWAŁA NR 17/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014 UCHWAŁA NR 18/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 19/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Coventry University (Anglia) UCHWAŁA NR 20/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 UCHWAŁA NR 21/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia do planu inwestycyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata pozycji wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa UCHWAŁA NR 22/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 23/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 24/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia w niektórych jednostkach organizacyjnych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UCHWAŁA NR 25/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uruchomienia w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej studiów na kierunku farmacja prowadzonych w języku angielskim pod nazwą English Pharmacy Division UCHWAŁA NR 26/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 27/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 28/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Warunków oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014 UCHWAŁA NR 29/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2014/2015

2 40 41 UCHWAŁA NR 30/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie logo Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 31/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zgłoszenia Pana prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego na kandydata na członka Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych ZARZĄDZENIA REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZARZĄDZENIE NR 13/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 14/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości krajowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 15/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości zagranicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 16/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia oraz zmiany nazwy i zakresu zadań Biura Zarządzania Jakością Kształcenia ZARZĄDZENIE NR 17/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 18/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 19/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 20/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zasad udzielania i rozliczania zaliczek na zakup towarów lub usług oraz obowiązującej w tym zakresie dokumentacji Tekst zarządzenia nr 21 i 23 Rektora WUM jest dostępny w Biurze Organizacyjnym w budynku Rektoratu (pok. 304), ul. Żwirki i Wigury 61. ZARZĄDZENIE NR 22/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury prowadzenia kontroli w szpitalach uniwersyteckich (klinicznych) przez Warszawski Uniwersytet Medyczny ZARZĄDZENIE NR 24/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014 ZARZĄDZENIE NR 25/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 26/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu Optymalizacja terapii przeciwbólowej wdrożenie nowego, złożonego preparatu przeciwbólowego (TRAMA)

3 55 56 ZARZĄDZENIE NR 28/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kadencję ZARZĄDZENIE NR 29/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

4

5 W związku z błędem jaki pojawił się w poprzednim numerze Monitora WUM Nr 1 styczeń-luty 2013 r. umieszczamy ponownie uchwałę nr 8/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw jednostki organizacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Poz. 8 UCHWAŁA NR 8/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw jednostki organizacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) w związku z 51 ust. 1 pkt 12 oraz 39 ust. 11 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus zmianie ulega nazwa z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii na Klinikę Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej; z możliwością używania nazwy skróconej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, 2. Zobowiązuje się Dyrektora Szpitala do dokonania odpowiednich zmian w Regulaminie Porządkowym Szpitala. 2. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Załącznik do Uchwały nr 8/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. tekst jednolity Statutu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, Poz. 654 ze zm.) nadaje się Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus Statut w brzmieniu: STATUT Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Rozdział 1 Postanowienia ogólne i nazwa Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, zwany dalej Szpitalem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 2. Szpital jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr 24/98 z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 3. Szpital jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem Podmiotem tworzącym Szpital jest Warszawski Uniwersytet Medyczny zwany dalej WUM. 6. Szpital działa pod firmą: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus i może używać nazwy skróconej SKDJ w Warszawie.

6 7. Szpital ma prawo posługiwania się pieczęciami: o treści pełnej: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindleya 4 która może być uzupełniana w zależności od potrzeb m.in. nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej Szpitala, adresem pocztowym, numerem REGON, numerem NIP, numerami telefonicznymi i faksowymi, kodami resortowymi oraz numerem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z płatnikiem. 8. Wzór znaku graficznego przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 2. Szpital działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Statutu. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania Siedzibą Szpitala jest m.st. Warszawa Obszar działania Szpitala obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 3 Cele i zadania Szpitala Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności dla potrzeb WUM, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 2. Szpital uczestniczy w kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści kształcenia. 4. Szpital, na podstawie umów cywilnoprawnych, może uczestniczyć w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jeżeli nie ogranicza to realizacji zadań dydaktycznych i badawczych WUM. Zawarcie umowy, z wyłączeniem umów na staże podyplomowe i prowadzenie specjalizacji w ramach etatu rezydenckiego, wymaga zgody Rektora WUM. 5. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, pracodawców, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, organy państwowe i inne podmioty. 6. Do zadań Szpitala należy w szczególności: 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne działalności podstawowej przedsiębiorstw Szpitala; Zakres świadczeń zdrowotnych określa Załącznik nr 2 do niniejszego Statutu,

7 2) udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych WUM oraz innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów, 3) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów, 4) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, 5) udział w realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. 7. Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi, jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami jak również innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. 8. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala oraz może być członkiem takich instytucji i organizacji Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą nie związaną z realizacją świadczeń zdrowotnych, w zakresie: 1) najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych, 2) najmu i dzierżawy gruntów, 3) działalności wydawniczej, 4) działalności szkoleniowej, 5) działalności gastronomicznej. 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Rozdział 4 Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa Regulamin Organizacyjny Szpitala, zwany dalej Regulaminem. 2. Regulamin ustala Dyrektor Szpitala. Rozdział 5 Organy i zarządzanie Szpitalem Organami Szpitala są: 1) Dyrektor, 2) Rada Społeczna Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Szpitala, zwany dalej Dyrektorem. 2. Konkurs na stanowisko Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora, w przypadku gdy Dyrektor nie jest lekarzem, ogłasza Rektor WUM. 3. Rektor WUM nawiązuje stosunek pracy lub zawiera umowę cywilnoprawną z Dyrektorem.

8 4. Rektor WUM ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora. 5. Rektor WUM, na wniosek rady społecznej, przyznaje nagrodę roczną dla Dyrektora. 6. Dyrektor wykonujący zawód medyczny, może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. W takim przypadku umowa określa również warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym wymiar czasu pracy. 7. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Rektora WUM. 8. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. 9. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala w rozumieniu Kodeksu pracy. 10. Dyrektor działa przy pomocy Zastępców Dyrektora. 11. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony Zastępca lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności: 1) organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Szpitala, 2) należyta gospodarka mieniem Szpitala, 3) prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, 4) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala, 5) należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala, 6) nadzór nad wydzieloną działalnością gospodarczą Szpitala, 7) współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w Szpitalu. 2. Dyrektorowi przysługuje prawo do przedstawiania Senatowi, innym organom kolegialnym i komisjom WUM opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji podmiotu tworzącego, a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem, na warunkach i w trybie określonym w Statucie WUM. 3. W ramach prowadzonej polityki kadrowej Dyrektor czuwa nad tym, aby pomiędzy pracownikiem i zatrudnionym w Szpitalu (klinice lub oddziale klinicznym) jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli nie istniał stosunek bezpośredniej podległości służbowej. 1. W Szpitalu działa Rada Społeczna Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rektora WUM oraz organem doradczym Dyrektora. 3. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor WUM. 4. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu. 5. W skład Rady Społecznej wchodzą: 1) jako przewodniczący przedstawiciel Rektora, 2) jako członkowie: a) przedstawiciel Ministra Zdrowia, b) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, c) przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Samorządu Województwa Mazowieckiego, d) przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, e) przedstawiciel Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, f) osoby powołane przez Senat WUM w ilości nie przekraczającej 5 osób.

9 Do zadań Rady Społecznej należą w szczególności sprawy określone w art. 48 ustawy o działalności leczniczej. 2. Do zadań Rady Społecznej należy również opiniowanie zmiany w strukturze i zakresie działania jednostek działalności podstawowej przedsiębiorstw Szpitala dla podmiotu tworzącego Rada Społeczna wyraża swoje stanowisko poprzez opinie i wnioski podejmowane w formie uchwał. 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 3. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez Rektora WUM przed upływem kadencji w przypadku: a) rezygnacji, b) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem, c) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej, d) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań. 4. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Rektor WUM z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej. 5. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 4 pełnią swą funkcje do końca danej kadencji Rady Społecznej. 6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Rektora WUM. 7. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rektora WUM. Rozdział 6 Struktura organizacyjna Szpitala Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą: 1) przedsiębiorstwa, 2) jednostki organizacyjne działalności podstawowej przedsiębiorstw, 3) komórki organizacyjne działalności podstawowej: a) wchodzące w skład jednostek organizacyjnych działalności podstawowej: oddziały, poradnie, pracownie, b) działające samodzielnie tj. zakłady; apteka, działy specjalistyczne, 4) pion administracyjny. 2. Zadania jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora. 3. Wykaz jednostek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Statutu Szpital wykonuje działalność leczniczą w następujących przedsiębiorstwach: 1) Przedsiębiorstwo Szpital działające pod adresem: Warszawa, ul. Lindleya 4 wykonujące działalność leczniczą w rodzaju szpitalne świadczenia zdrowotne, 2) Przedsiębiorstwo Ambulatorium - działające pod adresem: Warszawa, ul. Lindleya 4 wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

10 Dyrektor może powołać Radę Ordynatorów, która jest ciałem opiniodawczym dla Dyrektora. 2. W skład Rady Ordynatorów wchodzą ordynatorzy kierownicy klinik, ordynatorzy-kierownicy oddziałów klinicznych i kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala. 3. Przewodniczącego i Zastępcę Rady Ordynatorów wybierają członkowie Rady Ordynatorów zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym. 4. Przewodniczący i Zastępca jest wybierany na trzyletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Członkowie Rady Ordynatorów określą w regulaminie Rady Ordynatorów przypadki odwołania lub wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego. 5. Pierwsze posiedzenie Rady Ordynatorów zwołuje Dyrektor. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący. 6. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz podejmowania wniosków i opinii określa Regulamin Rady Ordynatorów uchwalany przez Radę Ordynatorów na pierwszym posiedzeniu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zatwierdzenia w formie uchwały. 7. Powołanie, funkcjonowanie i odwołanie Rady Ordynatorów nie może powodować dodatkowych skutków finansowych dla Szpitala. Zadania Rady Ordynatorów określa Dyrektor. 20. Rozdział 7 Gospodarka finansowa Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 2. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest w szczególności na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym). 2. Szpital może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu, standardzie oraz na zasadach określonych przez Rektora WUM. 3. Szpital może dokonać zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala po uzyskaniu zgody Rektora WUM i wyłącznie na zasadach określonych przez WUM. 4. Wniesienie majątku Szpitala lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody Rektora WUM. 5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Szpitala może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Rektora WUM. 6. Rektor WUM może wystąpić o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanych z naruszeniem ust Rektor WUM może pozbawić Szpital składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku jego połączenia albo przekształcenia, przeprowadzanych na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

11 Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy. 2. Plan ustalany jest przez Dyrektora Szpitala i opiniowany przez Radę Społeczną. 3. Szpital w terminie do 31 marca każdego roku przedstawia Rektorowi WUM do zatwierdzenia plan finansowy na bieżący rok kalendarzowy. 1. Szpital decyduje sam o podziale zysku Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 3. WUM, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala, może pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną do wysokości tej wartości. 4. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przekraczających 10% przychodów Szpitala w roku poprzedzającym rok wystąpienia o kredyt lub pożyczkę wymaga akceptacji Rektora WUM. 5. Szpital sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. 6. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 5, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Szpital spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. 7. Rektor WUM podejmuje decyzje o wyborze biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Szpitala na podstawie wyniku postępowania, przeprowadzonego przez Szpital w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, zatwierdzonego przez Dyrektora. 8. Sprawozdanie finansowe Szpitala zatwierdza Rektor WUM W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego Senat WUM w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w 24 ust. 3 podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno prawnej albo o likwidacji Szpitala. 2. Likwidacja Szpitala następuje w drodze uchwały Senatu WUM. 3. Przed sporządzeniem aktu przekształcenia na podstawie sprawozdania finansowego, o którym mowa w 24 ust. 5, WUM ustala wskaźnik zadłużenia Szpitala. W przypadku, gdy wartość wskaźnika zadłużenia wynosi 0,5 lub mniej na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, Rektor WUM podejmuje decyzje o przejęciu zobowiązań Szpitala. 4. Rektor WUM dokonuje jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących na dzień poprzedzający dzień przekształcenia w posiadaniu Szpitala jeżeli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce. 26. Szpital może uzyskiwać środki finansowe: 1) z odpłatnej działalności leczniczej chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, 2) z wydzielonej działalności gospodarczej, 3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, 4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art ustawy o działalności leczniczej, 5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami, 6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy, do wysokości jego ujemnej wartości pomniejszonej o koszty amortyzacji.

12 1. Wartość majątku Szpitala określają: 1) fundusz założycielski, 2) fundusz zakładu Zasady tworzenia funduszów reguluje ustawa o działalności leczniczej. Rozdział 8 Nadzór i kontrola Podmiotem sprawującym nadzór nad Szpitalem jest WUM. 2. Rektor WUM sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, niniejszym Statutem i Regulaminem. 3. Kontrola i ocena dokonywana w ramach nadzoru obejmuje w szczególności: 1) realizację zadań określonych w Regulaminie i niniejszym statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, 2) prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, 3) gospodarkę finansową. 4. Kontrolę, o której mowa ust. 3, przeprowadza się na podstawie upoważnienia, udzielonego przez Rektora WUM. 5. Na podstawie ustaleń kontroli Rektor WUM może przedstawić Dyrektorowi w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 6. Rektor WUM w przypadku stwierdzenia, że działania Dyrektora są sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich zmiany lub cofnięcia. 7. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia działań sprzecznych z prawem w wyznaczonym terminie, Rektor WUM, w ciągu 7 dni od upływu tego terminu, może rozwiązać z Dyrektorem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną. Rozdział 9 Postanowienia końcowe Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem nadania go Szpitalowi przez WUM. 2. Zmiany niniejszego Statutu, w tym zmiany treści załączników mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc obowiązujący dotychczas Statut Szpitala. Załączniki: 1. wzór znaku graficznego, 2. zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 3. wykaz jednostek organizacyjnych i samodzielnych komórek organizacyjnych.

13 Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Załącznik Nr 2 Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 1. Anestezjologia i intensywna terapia. 2. Chirurgia ogólna. 3. Chirurgia szczękowo twarzowa. 4. Choroby wewnętrzne. 5. Dermatologia i wenerologia. 6. Diagnostyka laboratoryjna. 7. Medycyna Pracy. 8. Medycyna ratunkowa. 9. Medycyna rodzinna. 10. Mikrobiologia lekarska. 11. Neonatologia. 12. Neurochirurgia. 13. Neurologia. 14. Okulistyka. 15. Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu. 16. Otorynolaryngologia. 17. Patomorfologia. 18. Pediatria. 19. Położnictwo i Ginekologia. 20. Psychiatria. 21. Radiologia i diagnostyka obrazowa. 22. Rehabilitacja medyczna. 23. Urologia. 24. Alergologia. 25. Angiologia. 26. Chirurgia plastyczna. 27. Choroby płuc. 28. Diabetologia. 29. Endokrynologia. 30. Epidemiologia. 31. Farmakologia kliniczna. 32. Gastroenterologia. 33. Geriatria. 34. Ginekologia onkologiczna.

14 35. Hipertensjologia. 36. Immunologia kliniczna. 37. Kardiologia. 38. Nefrologia. 39. Reumatologia. 40. Transfuzjologia kliniczna. 41. Transplantologia kliniczna. 42. Chirurgia stomatologiczna. 43. Ortodoncja. 44. Periodontologia. 45. Protetyka stomatologiczna. 46. Stomatologia dziecięca. 47. Stomatologia zachowawcza z endodoncją. 48. Pielęgniarstwo rodzinne. 49. Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących. 50. Pielęgniarstwo zachowawcze. 51. Pielęgniarstwo kardiologiczne. 52. Pielęgniarstwo nefrologiczne. 53. Pielęgniarstwo diabetologiczne. 54. Pielęgniarstwo pediatryczne. 55. Pielęgniarstwo chirurgiczne. 56. Pielęgniarstwo operacyjne. 57. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 58. Pielęgniarstwo ratunkowe. 59. Pielęgniarstwo neonatologiczne. 60. Pielęgniarstwo epidemiologiczne. 61. Położnictwo. 62. Położnictwo rodzinne. 63. Położnictwo ginekologiczne. 64. Epidemiologia. 65. Fizjoterapia. 66. Mikrobiologia. Załącznik Nr 3 Wykaz jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej I. Jednostki organizacyjne Przedsiębiorstwa Szpital 1. Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, w skład której wchodzi: Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej. 2. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w skład której wchodzi: Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Transplantologii, Oddział Neurotraumatologii. Oddział Intensywnego Nadzoru Chirurgicznego 3. Klinika Dermatologii i Wenerologii, w skład której wchodzi: Odział Dermatologii i Wenerologii. 4. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej; z możliwością korzystania z nazwy skróconej Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w skład której wchodzi: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej. 10

15 5. Klinika Dermatologiczna, w skład której wchodzi: Oddział Dermatologiczny. 6. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, w skład której wchodzi: Oddział Immunologii, Oddział Transplantologii, Oddział Chorób Wewnętrznych. 7. Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, w skład której wchodzi: Oddział Medycyny Transplantacyjnej, Oddział Nefrologii Stacja Dializ. 8. Klinika Okulistyki, w skład której wchodzi: Oddział Okulistyki 9. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w skład której wchodzi: Oddział I Ortopedia Dzieci, Oddział II Ortopedia Dorosłych, Oddział III Traumatologia Narządu Ruchu, Oddział IV Zapaleń Kości, Oddział V Chirurgia Rekonstrukcyjna i Chirurgia Ręki, Oddział VI Chirurgia Kolana. 10. Klinika Położnictwa i Ginekologii, w skład której wchodzi: Oddział Ginekologii Zabiegowo-Septycznej, Oddział Położniczy z Traktem Porodowym, Oddział Neonatologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej, Oddział Patologii Ciąży, Oddział Endokrynologii i Andrologii. 11. Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, w skład której wchodzi: Oddział Urologiczny ( A i B ), Oddział Urologii Czynnościowej i Uroginekologii. 12. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w skład której wchodzi: Oddział Intensywnej Terapii. II. Samodzielne komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa Szpital 13. Szpitalny Oddział Ratunkowy. 14. Zakład Immunologii Klinicznej. 15. Zakład Radiologii Klinicznej. 16. Zakład Anatomii Patologicznej. 17. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej. 18. Centralne Laboratorium. 19. Samodzielna Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej. 20. Apteka. III. Jednostka organizacyjna Przedsiębiorstwa Ambulatorium 21. Zespół Poradni Lecznica. IV. Samodzielne komórki Przedsiębiorstwa Ambulatorium 22. Zakład Chirurgii Stomatologicznej. 23. Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia. 24. Zakład Ortodoncji. 25. Zakład Protetyki Stomatologicznej. 26. Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej. 27. Zakład Stomatologii Dziecięcej. 28. Zakład Stomatologii Zachowawczej. 11

16 Poz. 27 UCHWAŁA NR 17/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014 Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się następujące limity przyjęć na I rok studiów na kierunki/specjalności prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014: LIMITY PRZYJĘĆ NA KIERUNKI/SPECJALNOŚCI w roku 2013/2014 KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE CUDZOZIEMCY W JĘZYKU POLSKIM ANALITYKA MEDYCZNA AUDIOFONOLOGIA I STOPNIA DIETETYKA I STOPNIA DIETETYKA II STOPNIA ELEKTRORADIOLOGIA I STOPNIA FARMACJA FIZJOTERAPIA I STOPNIA FIZJOTERAPIA II STOPNIA LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA I STOPNIA PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA (POMOSTOWE) PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA POŁOŻNICTWO I STOPNIA POŁOŻNICTWO I STOPNIA (POMOSTOWE) POŁOŻNICTWO II STOPNIA RATOWNICTWO MEDYCZNE I STOPNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNE I STOPNIA ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA w tym: ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA HIGIENA STOMATOLOGICZNA I STOPNIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA OGÓŁEM Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 28 UCHWAŁA NR 18/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Na podstawie 51 ust. 1 pkt 14 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje utworzenie Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 12

17 Poz. 29 UCHWAŁA NR 19/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marzec 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Coventry University (Anglia) Na podstawie 51 ust. 1 pkt 7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Coventry University (Anglia). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 30 UCHWAŁA NR 20/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 Na podstawie 51 ust. 1 pkt 15 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 126/2012 Senatu WUM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 załączniki 1) Załącznik nr 1 Budżet zadaniowy zestawienie zbiorcze, 2) Załącznik nr 3 Kształcenie podyplomowe, 3) Załącznik nr 5 Środki wydziałowe wydatki bieżące, 4) Załącznik nr 6 Koszty ogólnouczelniane koszty zadań i własne jednostek administracyjnych, 5) Załącznik nr 9 Fundusz inwestycji budowlanych, 6) Załącznik nr 10 Zakupy inwestycyjne, 7) Załącznik nr 11 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymują brzmienie nadane odpowiednio załącznikami nr od 1 do 7 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się teksty jednolite załączników nr 1, 3, 5, 6, 9, 10, i 11 do uchwały Nr 126/2012 Senatu WUM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 w brzmieniu nadanym odpowiednio załącznikami nr od 1 do 7 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 13

18 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Zał. nr 1 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. BUDŻET ZADANIOWY zestawienie zbiorcze Plan na rok prowizorium Lp. Wyszczególnienie Plan 2013 A KOSZTY I Koszty działalności dydaktycznej i ogólnouczelnianej Wynagrodzenia osobowe z dotacji MZ Zał Wynagrodzenia osobowe z przychodów własnych Zał. 2a w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Wynagrodzenia bezosobowe dydaktyka Zał. 2b w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Składki z tytułu ubezpieczeń i funduszu pracy [ 16% ] w tym planowane w zadaniach wymienionych poniżej oraz w FPMSiD Odpis na ZFŚS Szkolenia podyplomowe [ Zał. nr 3] Wydatki bieżące - wydziałowe [ Zał. nr 5] Pozostałe stypendia [ stypendyści RP+doktorskie i habilitacyjne] w zł Wydatki na rzecz szpitali na dydaktykę kliniczną Wydatki na rzecz organizacji studenckich [ Zał. nr 7] Biblioteka [książki, czasopisma, bazy danych] [Plan 2012 minus dezynfekcja ,-] Remonty+rezerwa [ Zał. nr 8] Komisje Bioetyczna Komisja Etyczna ds. doświadczeń nad zwierzętami Koszty ogólnouczelniane [ Zał. nr 6] Koszty ogólnouczelniane - Amortyzacja II w tym planowana w zadaniach wymienionych powyżej Zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych Koszty działalności badawczej i współpracy z zagranicą [ Zał. nr 4] B INWESTYCJE Inwestycje budowlane Zał. nr Zakupy inwestycyjne Zał. nr

19 Zał. nr 2 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z 25 marca 2013 r. L.p. Wyszczególnienie Centrum Kształcenia Podyplomowego Kursy do specjalizacji Pozostałe kursy Kształcenie podyplomowe Plan na rok prowizorium Studia podyplomowe ** Szkolenie podyplomowe obcokrajowców Studium Kształcenia Podyplomowego Wydział Farmaceutyczny Kursy ciągłe kształcenia farmaceutów Kursy szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów Szkolenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych Wydział Nauki o Zdrowiu Specjalizacja kardiologiczna, chirurgiczna, kurs opieki długoterminowej i in I Koszty bezpośrednie Zużycie materiałów Usługi obce Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz pracowników Pozostałe koszty Stypendia podyplomowe obcokrajowców Zakupy niskocennych składników majątku* II Koszty pośrednie III Ogółem koszty IV PRZYCHODY w tym dotacja MZ w zł Razem * środki ogólnouczelniane ** przychody ,- wpłata 2012 wydatki

20 Zał. nr 3 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. L.p. Wyszczególnienie ŚRODKI WYDZIAŁOWE - WYDATKI BIEŻĄCE Plan na rok prowizorium Środki 2013 r. w tym porozumienia na realizację zajęć Stypendia doktoranckie Środki wydziałowe na rzecz szpitali [ wg APD] [ wg ASK] 1 I Wydział Lekarski Dziekan I WL 2 II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii [ z wyłączeniem ED ] Umowy najmu w zł Razem Dysponenci Dziekan II WL 3 Wydział Lekarsko- Dentystyczny Dziekan L-D 4 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Dziekan WF 5 Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Oddziałem Zdrowia Publicznego Dziekan WNoZ w tym koszty praktyk studenckich 6 ED -Oddział Nauczania w Języku [ ,-prowizja marketing] Angielskim II WL Dziekan II WL 7 EDD -Stomatologia w Języku Angielskim Dziekan L-D [ marketing] Ogółem

21 Zał. nr 4 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 23 marca 2013 r. KOSZTY OGÓLNOUCZELNIANE Koszty zadań i własne jednostek administracyjnych Plan na rok prowizorium Lp. Kod jednostki Nazwa jednostki organizacyjnej A KOSZTY ZADAŃ Plan w zł Dysponent 1 A Kanclerz Kanclerz 2 RMHM Muzeum WUM Dyrektor Muzeum 3 AOKR Biuro Rektora Kierownik jednostki 4 AGE Główny Energetyk RAP Biuro Prawne AOK Kancelaria APK Dział Personalny AO Biuro Organizacyjne ATJ Dział Informatyki AIP Biuro Informacji i Promocji ABK Biuro Karier AOW Oficyna Wydawnicza APP Biuro Projektów APW Dział Współpracy z Zagranicą APD Biuro Obsługi Działalności Podstawowej APD5 Dział Obsługi Studentów ATZ Dział Logistyki ATM Dział Fotomedyczny ATT Biuro Eksploatacji ATKB Dział Eksploatacji Kampus Banacha i Bazy Pozostałej ATKL Dział Eksploatacji Kampus Lindleya AB Dział Ochrony Pracy i Środowiska AFK Z-ca Kwestora ds. Księgowości AFF1 Dział Finansowy S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AAM Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych B Koszty własne jednostek administracyjnych Razem koszty zadań i własne Kierownicy jednostek Amortyzacja

22 Załącznik Nr 9 FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Prowizorium 2013 Lp. Zadanie Załącznik nr 5 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. Środki zewnętrzne Środki własne Razem w zł 1. Budowa Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Wykonanie projektu systemu audio - video 1.1 Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego z roku 2012 Uniwersytetu Medycznego 1.2 Wykonanie systemu audio - video Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu z roku 2012 Medycznego 1.3 Zakup mebli do Muzeum Historii Medycyny z roku Zakup mebli do Klubu Profesorskiego z roku Zakup i montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego do pomieszczeń Muzeum z roku 2012 Historii Medycyny 1.6 Aranżacja pomieszczeń Klubu Profesorskiego z roku ustawa budżetowa Szpital Pediatryczny Warszawskiego zł uzupełnieniem poz. Uniwersytetu Medycznego 12.1 Główna stacja zasilania 2.1 Roboty budowlane harmonogram środki MZ WARBUD 2.2 Inwestor Zastępczy środki MZ proporcjonalnie do robót 2.3 Nadzór autorski środki MZ Aparatura medyczna środki MZ Centrum Badań Przedklinicznych CePT Roboty budowlano-montażowe VAT stanowiący wydatki niekwalifikowane 3.3 Nadzory autorskie Uwagi Aneks nr 11 umowy o dofinansowanie Aneks nr 11 umowy o dofinansowanie Aneks nr Zakup aparatury i wyposażenia umowy o dofinansowanie 3.5 Nadzory inwestorskie Budynki Wydziału Farmaceutycznego Wykonanie projektu wentylacji ogólnej I i II kostki z roku po PZP 4.2 Aktualizacja projektu wentylacji dla kostki III nowa pozycja 4.3 Wymiana podłóg I, II, III kostki - podesty, przy windach, oraz ciągach nowa pozycja ogólnych na niskim parterze 4.4 Modernizacja Sal wykładowych zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wymiana podłóg, oświetlenia, malowanie) nowa pozycja 18

23 Załącznik Nr 9 FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Prowizorium 2013 Lp. Zadanie Załącznik nr 5 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. Środki zewnętrzne 19 Środki własne Razem w zł 5. Centrum Sportowo Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Roboty budowlane środki MSiT Umowa z MSiT 5.2 Roboty budowlane środki MZ Umowa z MZ 5.3 Roboty budowlane środki MNiSW Decyzja 6283/IB/116/2012 zgodnie z zasadą 5.4 Roboty budowlane środki WUM proporcji do robót BUDIMEXU 5.5 Nadzory autorskie środki WUM dla I Etapu 6 Katedra i Klinika Dermatologii Koszykowa 82A Przebudowa i remont dachu budynku Kliniki Dermatologii z roku Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń poddasza Kliniki Dermatologii nowa pozycja 7 Ośrodek Onkologii WUM Program funkcjonalno - użytkowy z roku Budynek Medycyny Społecznej Wykonanie projektu instalacji wentylacji budynku AGE Medycyny Społecznej nowa pozycja 9. Budynek Zwierzętarni ul. Pawińskiego Wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji AGE wentylacji w budynku nowa pozycja 9.2 Wykonanie robót adaptacyjnych związanych ze skomunikowaniem Zakładu Patologii nowa pozycja 10. Budynek Logistyki Poz przeniesiona do poz 10.3 Wykonanie projektu instalacji elektrycznej, p.poż Proj. Instalacji p.poż do Zał 10 i sieci logicznej poz. I 1 Wykonanie projektu wymiany instalacji 10.2 wod-kan, cwu, i hydrantowej oraz remontu sanitariatów Poz przeniesiona do poz Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku Logistyki Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w WUM Roboty budowlane VAT stanowiący wydatki niekwalifikowane Główna Stacja Zasilania Kampusu Banacha Szpital Pediatryczny środki MZ Centrum Sportowo Rehabilitacyjne Planowane inwestycje na terenie kampusu Obiekty istniejące na terenie kampusu Uwagi Pismo AGE/119/2013 z

24 Załącznik Nr 9 FUNDUSZ INWESTYCJI BUDOWLANYCH Prowizorium 2013 Załącznik nr 5 do uchwały nr 20/2013 Senatu WUM z dnia 25 marca 2013 r. Lp. Zadanie Środki Środki zewnętrzne własne Razem w zł 13. Centrum Symulacji Medycznych Dokumentacja projektowo-kosztorysowa środki MZ Kampus Banacha Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia terenu WUM - Banacha Wykonanie projektu systemu integrującego różne systemy BMS budynków - Banacha 0 0 Stacja ZRB - wykonanie kompensacji 14.3 mocy biernej Rezerwa Kanclerza Uwagi AGE z roku PZP AGE z roku 2012 AGE nowa pozycja 16. Budynek Apteki - blok F Modernizacja instalacji chłodu - dostawa i montaż agregatu wody lodowej Projekt i wykonanie wentylacji w pomieszczeniach 16.2 Zakładu Immunologii w budynku F dla potrzeb projektu BASTION Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem 16.3 na laboratorium naukowe dla potrzeb projektu BASTION Zarządzanie energią w budynkach 17. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 17.1 Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku Anatomicum Wykonanie modernizacji instalacji CO w budynku Anatomicum Opracowanie audytu energetycznego wraz 17.3 z koncepcją systemu zarządzania energia w obiektach WUM 17.4 Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Logistyki Wykonanie systemu zarządzania energią w budynku Rektoratu Wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej w budynku Rektoratu Wykonanie systemu zarządzania energią 17.7 wraz z regulacją instalacji c.o. bud. Przy ul. Ciołka Wykonanie systemu zarządzania energią w budynku Anatomicum Wykonanie termomodernizacji budynku Logistyki AGE z roku 2012 kwota do akceptacji przez P.prof. Gołąba ze środk. przeznacz. na rezerw. 20

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne i nazwa

STATUT Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne i nazwa Załącznik do Uchwały nr 163/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 74/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 74/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. Uchwała nr 74/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 83 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia r. S T A T U T. SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE

Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia r. S T A T U T. SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia.. 2012 r. S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1. Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

STATUT. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2008 z dnia 28.05.2008 r. Rektora SUM STATUT Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/765/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/765/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/765/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr.../2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia... 2012 r. S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/1040/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/1040/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/1040/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku)

STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku) STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/629/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/629/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/629/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów Załącznik do uchwały Nr 4/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów STATUT Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu nr 209/2012 zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2013 oraz Uchwałą Senatu nr 135/2014 Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0007.XXII RADY GMINY KRZYŻANOWICE. z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR 0007.XXII RADY GMINY KRZYŻANOWICE. z dnia 28 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR 0007.XXII.71.2012 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 26 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 2065 UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2016 UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r.

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW Warszawa, 2011 r. 1 1. 1.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Rembertów zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie : nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zdrowotnej Gminy Chotcza. Zakładowi Opieki Na podstawie art.18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/156/16 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/156/16 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/156/16 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 155/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Mazowieckie Centrum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 174/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31 października 2012 roku

Uchwała nr 174/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31 października 2012 roku Uchwała nr 174/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r. Dz.Urz.MZ.00.1.4 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XV/183/12 Rady Powiatu w Nysie z 27 kwietnia 2012r STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/1504/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR LI/1504/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 7 marca 2013 r. UCHWAŁA NR LI/1504/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 137/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Międzyleski Szpital

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zwane dalej Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w Gnieźnie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, stanowiącym załącznik do

Bardziej szczegółowo

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 12/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Rozdział I Przepisy ogólne 1. 1. Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy grudzień 2012 r.

Statut Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy grudzień 2012 r. Załącznik do Uchwały NR XXVIII/536/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012r. Statut Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Bardziej szczegółowo

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Styczeń 2015 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/633/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/633/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/633/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY UCHWAŁA NR XXVIII/527/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 124/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Wojewódzki Szpital Zespolony

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX-186/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.06.2012r. S t a t u t S z p i t a l a P o w i a t o w e g o w W o ł o m i n i e S a m o d z i e l n e g o Z e s p o ł u P

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ZACHODNIEGO im. JANA PAWŁA II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ZACHODNIEGO im. JANA PAWŁA II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ZACHODNIEGO im. JANA PAWŁA II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

VI. Postanowienia końcowe...

VI. Postanowienia końcowe... STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 3 II. Cele i Zadania Zakładu... 4 III. Organy i struktura organizacyjna Zakładu... 5 IV.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 25 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 25 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sośnicowicach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO z dnia 22 stycznia 2013 r. W sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

STATUT. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli STATUT Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli grudzień 2012 1 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 145 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ 138/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Podmiotu leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU Załącznik do uchwały Nr XXX/516/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 28

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 28 Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 28 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r.

Uchwała nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. Uchwała nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII / 75/ 2005 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia r.

UCHWAŁA Nr XXXII / 75/ 2005 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia r. UCHWAŁA Nr XXXII / 75/ 2005 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 01.12.2005r. w sprawie: zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE Tekst jednolity Lipiec 2013 rok Rozdział I. NAZWA I SIEDZIBA 1. 1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXI.161.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno Opiekuńczemu w Krzanowicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 12 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/125 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 12 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/125 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno Opiekuńczemu w Krzanowicach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku

STATUT. Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku Załącznik do Uchwały nr 46/2008 Senatu AMG STATUT Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 października 2015 r. Poz. 4046 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piastun zwany dalej Zakładem jest samodzielnym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/10/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR V/20/10/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR V/20/10/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Katowickiego Centrum Onkologii Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/155 /2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 25 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/155 /2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 25 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/155 /2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ożarowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Diagnostyczno-Badawczemu Chorób

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi.

w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2011 Projekt z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r.

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 2, art.42 ust.4,art.83

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1393 UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Centrum

Bardziej szczegółowo