Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 B³a ej Lepczyñski* Marta Penczar** B³a ej Lepczyñski, Marta Penczar Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych pañstw UE i czynniki jego rozwoju w perspektywie kilkuletniej Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych pañstw UE... Wstêp Rynek kredytowy odgrywa istotn¹ rolê w zewnêtrznym finansowaniu przedsiêbiorstw. Efektywny i dobrze rozwiniêty rynek kredytowy pomaga równie przedsiêbiorstwom kreowaæ wartoœæ dla akcjonariuszy. Kredyt pozwala obni yæ koszt kapita³u w przedsiêbiorstwach, a wiêc bezpoœrednio oddzia³uje na jeden z g³ównych czynników kszta³tuj¹cych wartoœæ dla akcjonariuszy. Odgrywa on równie wa n¹ rolê w finansowaniu przedsiêwziêæ inwestycyjnych i dzia³alnoœci operacyjnej przedsiêbiorstw. Finansowanie oparte na kredycie ma szczególnie du e znaczenie w krajach, w których relatywnie s³abo rozwiniêty jest rynek akcji i obligacji korporacyjnych. W tej grupie krajów mieœci siê Polska, w której system finansowania przedsiêbiorstw jest oparty g³ównie na bankach. Celem artyku³u jest analiza porównawcza polskiego rynku kredytów korporacyjnych na tle innych krajów UE. W analizie skoncentrowano siê na nastêpuj¹cych pytaniach: 1. Jaka jest wielkoœæ polskiego rynku kredytów korporacyjnych na tle innych krajów unijnych? 2. Jaka jest dynamika rozwoju rynku kredytów korporacyjnych na tle innych krajów UE? 3. Jakie czynniki bêd¹ kszta³towaæ rozwój polskiego rynku kredytowego w perspektywie œredniookresowej? Przeprowadzona analiza by³a pomocna w okreœleniu dystansu rozwojowego pomiêdzy polskim rynkiem a rynkami innych krajów UE, a tak e pozwoli³a na sformu³owanie wniosków w kontekœcie tworzenia wartoœci przez przedsiêbiorstwa. Artyku³ sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej czêœci przeprowadzono analizê porównawcz¹ polskiego rynku kredytów korporacyjnych * Dr, Katedra Bankowoœci, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Gdañski, ul. Armii Krajowej 101, Sopot, ** Dr, Katedra Bankowoœci, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Gdañski, ul. Armii Krajowej 101, Sopot,

2 158 B³a ej Lepczyñski, Marta Penczar na tle innych rynków kredytowych w UE w aspekcie jego wielkoœci, tempa wzrostu oraz jakoœci kredytów. W drugiej czêœci zidentyfikowano czynniki, które mog¹ mieæ istotny wp³yw na tempo rozwoju polskiego rynku kredytowego w najbli szych kilku latach. W analizie autorom chodzi³o przede wszystkim o wskazanie takich czynników, które mog¹ wp³ywaæ stymuluj¹co na rozwój rynku kredytów korporacyjnych i stworzyæ szansê na zmniejszenie ró nicy pod wzglêdem wielkoœci rynku w relacji do PKB miêdzy Polsk¹ a pañstwami strefy euro. 1. Analiza porównawcza polskiego rynku kredytów korporacyjnych Przeprowadzenie analizy porównawczej wi¹ e siê z okreœleniem metodyki badania. Podstawowym problemem jest wybór wskaÿników s³u ¹cych do porównañ. W analizach bardzo czêsto stosuje siê wskaÿnik okreœlaj¹cy relacjê wartoœci kredytów korporacyjnych do PKB [Balcerowicz, 2004; Woreta, Sankowski, Sepielak, 2010; Zygierewicz, Tyliñska, Pawlonka, 2011]. Porównuj¹c polski rynek z innymi rynkami UE, warto uwzglêdniæ równie inne wskaÿniki. Istotne znaczenie w porównaniach miêdzynarodowych powinna mieæ analiza dynamiki wartoœci kredytów korporacyjnych oraz ocena wagi kredytów korporacyjnych w bilansach banków. Istotnym obszarem analizy powinna byæ równie struktura zad³u enia przedsiêbiorstw z uwzglêdnieniem terminu zapadalnoœci. Porównuj¹c rynek kredytowy, istotne jest, czy w okresie spowolnienia gospodarczego na œwiecie polski rynek kredytowy rozwija³ siê szybciej ni inne rynki europejskie, a tym samym czy uleg³ zmniejszeniu dystans dziel¹cy Polskê od krajów wy ej rozwiniêtych. Dokonuj¹c porównañ polskiego rynku kredytów korporacyjnych w ujêciu miêdzynarodowym, warto zwróciæ uwagê na dwa problemy. Po pierwsze, w tego typu porównaniach nie powinno stosowaæ siê prostego podejœcia polegaj¹cego na tym, e im wy szy poziom wskaÿnika wartoœci kredytów do PKB, tym ocena powinna byæ lepsza. Jest to bowiem zbyt du e uproszczenie. Wysoki poziom wskaÿnika kredytów korporacyjnych do PKB oznacza bowiem du e uzale nienie gospodarki od kredytu bankowego. Pojawienie siê kryzysu w sektorze bankowym mo e wówczas negatywnie wp³yn¹æ na dostêpnoœæ kredytu i spowodowaæ problemy w przedsiêbiorstwach. Dodatkowo trudno dziœ znaleÿæ punkt odniesienia jaki rynek/kraj powinien stanowiæ benchmark dla Polski, z jakim sektorem bankowym

3 Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych pañstw UE nale y porównywaæ Polskê. Kryzys finansowy zmieni³ bowiem sytuacjê i uk³ad konkurencyjny w Europie. Trudno obecnie porównywaæ siê do sektora greckiego czy innych sektorów (z Europy Po³udniowej) dotkniêtych w du ym stopniu kryzysem fiskalnym i finansowym. Zrealizowane badania oparto na danych pochodz¹cych z Europejskiego Banku Centralnego (Statistical Data Warehouse SDW). Pozyskanie informacji ze zbiorczych baz gwarantuje metodologiczn¹ zgodnoœæ danych. Zawarte w artykule wyniki badañ s¹ wynikiem prac badawczych autorów artyku³u realizowanych w Instytucie Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ w ramach projekcji rozwoju rynku bankowego w Polsce. Na koniec czerwca 2014 roku wartoœæ kredytów udzielonych przedsiêbiorstwom dzia³aj¹cym w Polsce ukszta³towa³a siê na poziomie 261,2 mld z³, co oznacza blisko 4,4% wzrost w porównaniu z czerwcem 2013 roku (rysunek 1). Rysunek 1. Wolumen zad³u enia z tytu³u kredytów dla przedsiêbiorstw w okresie ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego [http://nbp.pl]. Warto zauwa yæ, e o ile poziom zad³u enia jest najwy szy w historii, to widoczne jest wyhamowanie tempa rozwoju od stycznia 2012 roku.

4 160 B³a ej Lepczyñski, Marta Penczar W efekcie przyrost zad³u enia korporacyjnego w okresie wyniós³ 18,4 mld z³, podczas gdy w okresie ,1 mld z³. Taka sytuacja by³a w du ym stopniu zwi¹zana z restrykcyjn¹ polityk¹ kredytow¹ banków, które w analizowanym okresie w wiêkszoœci przypadków zaostrza³y warunki kredytowe dla klientów korporacyjnych, zarówno w segmencie du ych klientów, jak i z sektora MSP (rysunek 2). Rysunek 2. Zmiana kryteriów przyznawania kredytów lub linii kredytowych dla przedsiêbiorstw w okresie IV kw I kw Uwaga: Wykres przedstawia procent netto. Dodatni¹ wartoœæ procentu netto nale y interpretowaæ jako z³agodzenie polityki kredytowej, a ujemn¹ wartoœæ procentu netto jako zaostrzenie polityki kredytowej. ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego [Sytuacja na rynku kredytowym, 2014]. Analiza porównawcza rozwoju polskiego rynku kredytów korporacyjnych na tle innych rynków krajów cz³onkowskich wskazuje na ci¹gle niski poziom rozwoju krajowego rynku. Bior¹c pod uwagê relacjê kredytów korporacyjnych do PKB, Polska odznacza siê najni szym wskaÿnikiem w Unii Europejskiej wynosz¹cym 16%. Jest to poziom blisko trzykrotnie ni szy ni przeciêtnie w krajach strefy euro (ok. 46%). Porównuj¹c poziom rozwoju krajowego rynku kredytów korporacyjnych z innymi rynkami europejskimi, nale y jednak uwzglêdniæ fakt,

5 Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych pañstw UE e polskie przedsiêbiorstwa w du ym stopniu finansuj¹ siê za granic¹, wykorzystuj¹c dysparytet stóp procentowych w Polsce i w UE. Z danych NBP wynika, e na koniec I kwarta³u 2014 roku zad³u enie zagraniczne przedsiêbiorstw by³o blisko dwukrotnie wy sze (457,0 mld z³) od wolumenu zad³u enia klientów korporacyjnych w krajowych bankach (253,2 mld z³), czego nie uwzglêdniaj¹ przedstawione poni ej statystyki. Warto jednak podkreœliæ, e w latach uleg³ zmniejszeniu dystans rozwojowy miêdzy wielkoœci¹ polskiego rynku kredytów korporacyjnych a œredni¹ dla krajów strefy euro. O ile w 2009 roku relacja kredytów korporacyjnych do PKB w strefie euro by³a 3,2-krotnie wy sza ni w Polsce, to na koniec 2012 roku zmniejszy³a siê do poziomu 2,79, by nastêpnie nieznacznie wzrosn¹æ do 2,83 na koniec 2013 roku. Zmniejszenie dystansu wyst¹pi³o, pomimo e wskaÿnik relacji kredytów korporacyjnych do PKB obni y³ siê w 2013 roku w porównaniu z rokiem 2009 o 3%. Spadek relacji kredytów korporacyjnych do PKB w strefie euro w tym samym okresie by³ w strefie euro znacznie g³êbszy i wyniós³ 13,9% (tablica 1). Tablica 1. Relacja kredytów korporacyjnych do PKB w Polsce i w strefie euro w latach Kraj Dynamika Polska (1) 16,5% 15,6% 17,3% 17,1% 16,0% 3,03% Strefa euro (2) 52,6% 51,0% 50,2% 47,9% 45,3% 13,88% (2)/(1) 3,19 3,26 2,91 2,79 2,83 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego [http://sdw.ecb.europa.eu]. Zmniejszenie dystansu rozwojowego wynika³o przede wszystkim z ujemnego tempa wzrostu kredytów korporacyjnych w UE, recesji w krajach strefy euro w wyniku kryzysu oraz bardzo niskiego popytu na kredyt ze strony przedsiêbiorstw. Polski rynek kredytów korporacyjnych równie odczu³ skutki kryzysu, ale w znacznie mniejszym stopniu. Kolejnym obszarem analizy jest dynamika kredytów korporacyjnych (rysunek 3). Z danych Europejskiego Banku Centralnego wynika, e wartoœæ zad³u enia korporacyjnego w strefie euro obni y³a siê w okresie o 10,8%, podczas gdy w Polsce w analogicznym okresie wolumen zad³u enia w segmencie klienta korporacyjnego wzrós³ o 16,1%.

6 162 B³a ej Lepczyñski, Marta Penczar O ile na krajowym rynku kredytów korporacyjnych ujemna dynamika wzrostu zad³u enia wyst¹pi³a g³ównie w 2010 roku, to w strefie euro ujemny wzrost notowany jest nieprzerwalnie od marca 2012 roku. Rysunek 3. Roczna dynamika zmian wolumenu zad³u enia portfela korporacyjnego w Polsce i w strefie euro w okresie ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych NBP i ECB [http://nbp.pl; sdw.ecb.europa.eu]. Analizuj¹c poziom rozwoju krajowego rynku kredytów korporacyjnych na tle pozosta³ych rynków europejskich, do dobrze rozwiniêtych rynków kredytów korporacyjnych w Unii Europejskiej nale y zaliczyæ rynek holenderski, portugalski i hiszpañski, choæ ten ostatni odnotowa³ wyraÿny, najwy szy w UE, spadek badanej relacji, co jest konsekwencj¹ spowolnienia gospodarczego w Hiszpanii (rysunek 4). Istotn¹ rolê w porównaniach miêdzynarodowych powinna odgrywaæ równie analiza struktury terminowej rynku kredytowego. Nale y zauwa yæ, e struktura terminowa krajowego rynku kredytów korporacyjnych w coraz wiêkszym stopniu upodabnia siê do struktury charakterystycznej dla krajów wysoko rozwiniêtych. Widoczny jest bowiem trend polegaj¹cy na wzroœcie w strukturze kredytów znaczenia kredytów d³ugoterminowych.

7 Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych pañstw UE Rysunek 4. Poziom oraz dynamika rozwoju rynku kredytów korporacyjnych w Unii Europejskiej w 2013 roku (wielkoœæ kó³ka odpowiada wielkoœci rynku) ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ECB [http://sdw.ecb.europa.eu]. Patrz¹c na rynek polski, o ile jeszcze w styczniu 2008 roku udzia³ kredytów powy ej 5 lat i do 1 roku by³ zbli ony (ró nica na poziomie 1,8 pkt %), to na koniec czerwca 2014 roku udzia³ kredytów d³ugoterminowych wyraÿnie przewy sza³ rolê kredytów krótkoterminowych w strukturze kredytów ogó³em (ró nica na poziomie 12,4 pkt %) rysunek 5. Ostatnim elementem analizy porównawczej polskiego rynku kredytów korporacyjnych z innymi krajami cz³onkowskimi jest znaczenie kredytów dla przedsiêbiorstw w strukturze aktywów banków. Pokazuje to, w jakim stopniu kredyty korporacyjne determinuj¹ wielkoœæ danego sektora bankowego. W Polsce udzia³ kredytów korporacyjnych w aktywach wynosi ok. 17% i jest wy szy ni w krajach strefy euro (14%), ale z kolei znacznie ni szy ni w Bu³garii czy Rumunii. Najni szy udzia³ kredytów korporacyjnych w bilansach wykazuj¹ banki brytyjskie i irlandzkie, co w du ej mierze zwi¹zane jest z modelem finansowania siê przedsiêbiorstw poprzez rynek kapita³owy (tablica 2).

8 164 B³a ej Lepczyñski, Marta Penczar Rysunek 5. Struktura zad³u enia przedsiêbiorstw z uwzglêdnieniem terminu zapadalnoœci aktywów w Polsce i w strefie euro (stan na roku) ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych NBP i ECB [http://nbp.pl; sdw.ecb.europa.eu]. Tablica 2. WskaŸniki udzia³u kredytów korporacyjnych w sumie bilansowej banków w latach Poziom Kraj Powy ej œredniej Bu³garia 39,4% 38,0% Estonia 31,5% 31,5% Litwa 32,0% 31,3% S³owenia 37,2% 30,9% Rumunia 29,4% 27,5% S³owacja 26,3% 25,9% otwa 27,6% 25,6% Grecja 23,0% 24,0% W³ochy 20,7% 20,3%

9 Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych pañstw UE Poziom Kraj Poni ej œredniej Hiszpania 20,4% 19,8% Portugalia 19,4% 19,5% Wêgry 20,1% 19,4% Austria 17,1% 17,9% Szwecja 17,7% 17,4% Polska 17,8% 17,3% Czechy 17,4% 16,7% Holandia 15,2% 16,6% Finlandia 11,2% 13,3% Niemcy 11,1% 12,0% Belgia 10,3% 11,3% Francja 10,9% 11,0% Irlandia 8,2% 9,0% Wielka Brytania 5,5% 5,5% MU-18 14,4% 14,8% EU-27 20,4% 20,1% ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego [http://sdw.ecb.europa.eu]. Reasumuj¹c, polski rynek kredytów korporacyjnych jest znacznie mniejszy od rynków pañstw strefy euro. Dystans rozwojowy uleg³ zmniejszeniu, ale nie by³o to zwi¹zane z wysok¹ dynamik¹ polskiego rynku tylko recesj¹ w strefie euro. Warto równie podkreœliæ, e rynek ten upodabnia siê do rynków kredytowych w pañstwach wy ej rozwiniêtych pod wzglêdem struktury terminowej udzielonych kredytów. W zad³u eniu polskich przedsiêbiorstw coraz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ bowiem kredyty d³ugoterminowe. 2. Czynniki rozwoju polskiego rynku kredytów korporacyjnych w perspektywie kilkuletniej Z przeprowadzonej analizy wynika, e polski rynek kredytów korporacyjnych jest relatywnie ma³y w porównaniu z krajami strefy euro. W tej sytuacji istotne jest pytanie, czy polski rynek kredytów korporacyjnych w perspektywie kilku najbli szych lat ma szansê rozwijaæ siê znacznie szybciej ni rynki kredytowe krajów strefy euro, co w konsekwencji

10 166 B³a ej Lepczyñski, Marta Penczar doprowadzi³oby do dalszego ograniczania dystansu rozwojowego i wzrostu znaczenia polskiego rynku kredytowego w UE. W analizie uwzglêdniono czynniki, które w perspektywie kilkuletniej mog¹ mieæ istotny wp³yw na perspektywy rozwoju rynku kredytów korporacyjnych w Polsce i strefie euro. Ocenie poddano: 1) prognozowane tempo wzrostu gospodarczego, 2) politykê stóp procentowych, 3) popyt na kredyt ze strony przedsiêbiorstw, 4) sytuacjê finansow¹ sektora bankowego, 5) mo liwoœci pozyskiwania przez banki stabilnego finansowania na rozwój akcji kredytowej, 6) wp³yw nowych rozwi¹zañ regulacyjnych na poda kredytów, 7) efekt substytucji ze strony rynku obligacji korporacyjnych. Przedstawiona lista uwarunkowañ rozwojowych rynku kredytów korporacyjnych jest wynikiem wieloletnich badañ autorów artyku³u nad perspektywami rozwoju rynku bankowego w Polsce i w innych krajach UE, realizowanych w ramach cyklicznych projektów w Instytucie Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹. Analiza wy ej wymienionych czynników oraz wzajemnych powi¹zañ miêdzy nimi pozwala na obiektywn¹ ocenê kierunków rozwoju rynku kredytów korporacyjnych. Badaj¹c wp³yw tych czynników na perspektywy rozwoju rynku kredytów korporacyjnych, autorzy oparli siê m.in. na danych statystycznych i prognozach pochodz¹cych z opracowañ Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Centralnego, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego oraz analiz w³asnych. Wa nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na tempo rozwoju rynku kredytów korporacyjnych jest tempo rozwoju gospodarki. Wysokie tempo PKB wp³ywa pozytywnie na tempo wzrostu rynku kredytowego i vice versa. W œwietle prognoz sporz¹dzanych cyklicznie przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wynika, e w 2014 i 2015 roku gospodarka strefy euro odnotuje wzrost na poziomie 1,1% w 2014 roku i 1,5% w 2015 roku [An Uneven, 2014, s. 2]. Oznacza to, e strefa euro powróci na œcie kê dodatniego tempa wzrostu PKB po okresie ujemnych wartoœci z lat , ale tempo rozwoju gospodarczego bêdzie niskie. W œwietle tych samych prognoz polska gospodarka bêdzie rozwija³a siê znacznie szybciej ni gospodarka strefy euro. Prognozowane przez

11 Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych pañstw UE MFW tempo wzrostu ma bowiem wynieœæ w latach ponad 3%. Znacznie wy sze tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w porównaniu ze stref¹ euro stwarza szanse na wzglêdnie wysoki popyt na kredyt oraz liberalizacjê polityki kredytowej. W okresach relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej zmniejsza siê bowiem ryzyko powstawania trudnych kredytów, a wysokie zyski banków pozwalaj¹ na zwiêkszanie poda y kredytów. Akcjê kredytow¹ zarówno w strefie euro, jak i w Polsce mog¹ stymulowaæ w najbli szym okresie bardzo niskie stopy procentowe. Utrzymywaniu przez Europejski Bank Centralny i NBP niskich stóp procentowych w okresie bêd¹ sprzyja³y niska inflacja i du a niepewnoœæ, co do przysz³ego tempa wzrostu PKB. Warto jednak zauwa yæ, e pomimo bardzo niskich stóp procentowych w strefie euro tempo wzrostu kredytów korporacyjnych jest bardzo niskie. Œwiadczy to o tym, e inne czynniki maj¹ wiêkszy wp³yw na tempo rozwoju rynku kredytów korporacyjnych. Istotny jest z pewnoœci¹ niski popyt na kredyt. Obok wzglêdnie dobrej koniunktury gospodarczej czynnikiem sprzyjaj¹cym poprawie pozycji polskiego rynku kredytów korporacyjnych wzglêdem rynków z krajów strefy euro powinna byæ równie przewidywana dobra sytuacja polskiego sektora bankowego pod wzglêdem rentownoœci i bezpieczeñstwa. Rentownoœæ polskich banków jest wy sza ni banków z krajów strefy euro, a wspó³czynniki bezpieczeñstwa finansowego, takie jak poziom adekwatnoœci kapita³owej czy jakoœæ aktywów, pozwalaj¹ z optymizmem patrzeæ na przysz³oœæ polskiego rynku kredytowego. W polskim sektorze bankowym nie wystêpuj¹ bowiem obecnie istotne zagro enia, które mog³yby doprowadziæ do problemów z rentownoœci¹, czy wyp³acalnoœci¹ w polskim sektorze bankowym. Na poparcie tych stwierdzeñ warto przytoczyæ wnioski z analizy KNF opisuj¹cej sytuacjê polskiego sektora bankowego w I kw roku. Z analiz zrealizowanych przez KNF wynika, e [Informacja, 2014, s. 4 9]: 1) wzmocnieniu uleg³a baza kapita³owa banków, 2) polski sektor bankowy jest dobrze przygotowany do nowych regulacji CRD IV/CRR, 3) polskie banki nie maj¹ problemów z p³ynnoœci¹, 4) wynik finansowy zrealizowany w I kw roku by³ tylko nieznacznie s³abszy od wyniku osi¹gniêtego w analogicznym kwartale poprzedniego roku,

12 168 B³a ej Lepczyñski, Marta Penczar 5) jakoœæ kredytów wykazuje du ¹ stabilnoœæ. W konkluzjach w raporcie KNF mo emy znaleÿæ stwierdzenie, e obserwowane w ostatnich okresach przyspieszenie wzrostu gospodarki wraz z dokonanym dostosowaniem banków do œrodowiska niskich stóp procentowych oraz zmian regulacyjnych, powinno sprzyjaæ stabilizacji lub stopniowej poprawie wyników banków [Informacja, 2014, s. 5]. Sytuacja banków z krajów strefy euro jest o wiele trudniejsza w porównaniu z krajowymi instytucjami finansowymi zarówno pod wzglêdem rentownoœci, jak i wskaÿników bezpieczeñstwa. Jest to kolejny argument za tym, e polski sektor bankowy mo e rozwijaæ siê w najbli szych latach znacznie szybciej ni sektory bankowe krajów strefy euro. Na koniec marca 2014 roku roczne tempo wzrostu kredytów dla przedsiêbiorstw wynios³o w polskim sektorze bankowym 4,8%, a w strefie euro 3% [Informacja, 2014, s. 6]. Ta ró nica na korzyœæ Polski powinna siê utrzymaæ w kolejnych miesi¹cach, a nawet latach. Jednak w kontekœcie relatywnie s³abej kondycji europejskich banków nale y wspomnieæ o jednym zagro eniu, które zwi¹zane jest z du ¹ rol¹ banków zagranicznych w polskim sektorze bankowym. Otó trudna sytuacja banków matek mo e potencjalnie ograniczaæ skalê finansowania w przysz³oœci polskich banków córek. Jednak ryzyko znacznego i trwa- ³ego ograniczenia skali finansowania polskich banków jest obecnie niskie, przede wszystkim z uwagi na du ¹ atrakcyjnoœæ biznesow¹ polskiego rynku bankowego. Polskie banki powinny jednak d¹ yæ do redukcji skali finansowania zagranicznego w pasywach poprzez zwiêkszanie roli emisji obligacji w³asnych. Mia³oby to du e znaczenie stabilizuj¹ce i u³atwia³oby prowadzenie dzia³alnoœci kredytowej w przysz³oœci. Z drugiej jednak strony zwiêkszanie roli obligacji w³asnych w pasywach banków mo e podro yæ œredni koszt pasywów w bankach i tym samym negatywnie wp³ywaæ na cenê kredytów. Banki z krajów strefy euro s¹ równie w znacznie trudniejszej sytuacji w porównaniu z polskimi bankami z uwagi na zmiany w œrodowisku regulacyjnym. Istotne znaczenie maj¹ przede wszystkim regulacje w zakresie adekwatnoœci kapita³owej (mowa tu o wspomnianych wy ej przepisach CRD IV/CRR), które mog¹ ograniczaæ poda kredytu w strefie euro w znacznie wiêkszym stopniu ni w Polsce. Z drugiej jednak strony skala ³atwego finansowania by³a w strefie euro w ostatnich latach na tyle du a, e to raczej niski popyt na kredyt mo e stanowiæ g³ówn¹ ba-

13 Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych pañstw UE rierê rozwoju rynku kredytów korporacyjnych. Potwierdzaj¹ to cykliczne analizy Europejskiego Banku Centralnego. W polskim sektorze bankowym wp³yw nowych regulacji bazylejskich na poda kredytów i politykê kredytow¹ banków powinien byæ bardzo niewielki. Do takich wniosków mog¹ prowadziæ wyniki sfinansowanych przez NBP badañ polskich naukowców. Autorzy tych badañ w konkluzjach pisz¹ m.in., e zmiany dotycz¹ce wymogów kapita³owych s¹ doœæ istotne w wielu obszarach (definicja warstw funduszy w³asnych, nowe wymogi kapita³owe, dodatkowe bufory kapita³owe, nowy wskaÿnik dÿwigni), jednak jako i polskie banki s¹ relatywnie dobrze dokapitalizowane, konsekwencje nowych regulacji nie powinny byæ znacz¹co odczuwalne przez wiêkszoœæ instytucji [Marcinkowska i inni, 2013, s. 182]. Dalej ci sami autorzy wskazuj¹, e nowe regulacje w zakresie adekwatnoœci kapita³owej mog¹ wp³yn¹æ negatywnie na wzrost gospodarczy poprzez ograniczenie poda y kredytów, ale skala tego wp³ywu bêdzie relatywnie ma³a [Marcinkowska i inni, 2013, s. 184]. Ostatnim elementem, na który warto zwróciæ uwagê, zw³aszcza w kontekœcie polskim, jest dynamicznie rozwijaj¹cy siê rynek obligacji korporacyjnych. Obligacje staj¹ siê coraz wa niejszym substytutem kredytu bankowego. Maj¹ kilka zalet z punktu widzenia przedsiêbiorstw, do których nale y zaliczyæ odsuniêcie w czasie sp³aty kapita³u oraz mniejsze obci¹ enie emisji obligacji klauzulami umownymi (kowenantami), które maj¹ czêsto charakter procykliczny. Finansowanie poprzez rynek obligacji wykorzystuj¹ przede wszystkim podmioty z sektora MSP. Z cyklicznych biuletynów statystycznych Catalyst wynika, e wartoœæ emisji obligacji korporacyjnych na koniec II kw roku wynosi³a 18,2 mld z³. Cztery lata póÿniej wartoœæ emisji ukszta³towa³a siê zgodnie z informacjami zawartymi w biuletynie statystycznym Catalyst na poziomie 58,8 mld z³. Oznacza to prawie trzykrotny wzrost wartoœci emisji obligacji korporacyjnych. Jednak pomimo dynamicznego rozwoju polski rynek jest nadal niewielki, zw³aszcza jeœli porównamy go z rynkiem brytyjskim czy rynkiem krajów strefy euro. Œwiadczy o tym niska relacja wartoœci emisji do PKB. Rynek obligacji mo e byæ w perspektywie kilkuletniej coraz wa niejszym substytutem rynku kredytowego w Polsce. Podstawowym problem jest jednak du e ryzyko masowych niewyp³acalnoœci na tym rynku, co mo e podwa yæ zaufanie ze strony inwestorów. Jest to ca³kiem realne

14 170 B³a ej Lepczyñski, Marta Penczar ryzyko, zw³aszcza e obserwuje siê coraz wiêcej incydentów nieterminowego wykupu kuponu i wykupu obligacji, a kilku emitentów og³osi³o upad³oœæ. Dalszy dynamiczny rozwój rynku obligacji korporacyjnych w Polsce bêdzie mo liwy, jeœli nast¹pi uwiarygodnienie tego rynku, np. poprzez zwiêkszenie roli ocen ratingowych. Narastanie problemów z wiarygodnoœci¹ emitentów na rynku obligacji mog³oby negatywnie wp³yn¹æ na stabilnoœæ polskiego systemu finansowego i odbiæ siê niekorzystnie na rynku kredytów korporacyjnych. Dlatego tak wa ne s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy wiarygodnoœci rynku obligacji. Jednym z ostatnich tego typu dzia³añ jest utworzenie przez GPW SA agencji ratingowej. Zwiêkszenie roli ratingu powinno wp³yn¹æ na urealnienie mar obligacji i uzale nienie ich od ryzyka. A. Maciejewski, W. Roz³ucki, L. Paw³owicz [2014] pisz¹, e z punktu widzenia zrównowa onego rozwoju polskiej gospodarki powo³anie lokalnej agencji ratingowej oznacza nie tylko uwiarygodnienie krajowego rynku kapita³owego dla inwestorów, ale przede wszystkim stwarza warunki do pozyskiwania d³ugookresowego finansowania dla przedsiêbiorstw, szczególnie w sytuacji przejœcia miêdzy kolejnymi perspektywami finansowymi Unii Europejskiej. Innym, nie mniej wa nym problemem polskiego rynku obligacji jest jego niska p³ynnoœæ. J. Fotek podkreœla, e najwiêksi emitenci wci¹ narzekaj¹, e polski rynek jest relatywnie p³ytki i e nie s¹ w stanie wyemitowaæ w takiej skali instrumentów d³u nych, jakie s¹ potrzebne im do inherentnego rozwoju. Z kolei mniejsi emitenci, którzy odpowiadaj¹ za gros emisji w Polsce, czyli ci rzêdu 10 mln z³ i poni ej, narzekaj¹ na relatywnie wysoki koszt pozyskania kapita³u na tym rynku i dosyæ skomplikowane i kosztowne procesy przygotowawcze w tym zakresie [http://www.biznes.newseria.pl]. Pomimo tych problemów rynek obligacji staje siê wa n¹ alternatyw¹ dla rynku kredytowego i ten trend ulegnie wzmocnieniu. Oczywiœcie jest to dobre dla przedsiêbiorstw i gospodarki, ale mo e ograniczaæ w najbli - szych kilku latach popyt na kredyt bankowy ze strony przedsiêbiorstw, choæ prawdopodobnie w niewielkim stopniu. Reasumuj¹c, w œwietle przeprowadzonej analizy polski rynek kredytów korporacyjnych powinien w najbli szych kilku latach rozwijaæ siê szybciej ni rynki krajów strefy euro. Stwarza to szansê na dalsze ograniczanie dystansu rozwojowego miêdzy Polsk¹ a krajami strefy euro. Co wiêcej, rynek kredytów korporacyjnych powinien rozwijaæ siê w sposób zrównowa ony, tzn. prognozowane relatywnie dobre tempo wzrostu

15 Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych pañstw UE kredytów nie zostanie okupione nadmiernym ryzykiem kredytowym i znacznym przyrostem tzw. z³ych kredytów. Banki, rozwijaj¹c akcjê kredytow¹, musz¹ dzia³aæ w sposób bezpieczny, niepowoduj¹cy zbyt du- ego ryzyka zwi¹zanego ze struktur¹ bilansu. Relatywnie dobr¹ koniunkturê na rynku kredytów korporacyjnych powinny wykorzystywaæ przedsiêbiorstwa w celu maksymalizacji wartoœci dla akcjonariuszy, zw³aszcza e w perspektywie œredniookresowej w œwietle badañ autorów artyku³u zrealizowanych w IBnGR nale y oczekiwaæ dalszego pog³êbiania przez banki oferty kredytowej, zwiêkszania dostêpu do kredytów d³ugoterminowych oraz rozwoju produktów dla przedsiêbiorstw z sektora MSP. Zakoñczenie Z przeprowadzonej analizy porównawczej wynika, e polski rynek kredytów korporacyjnych zalicza siê do relatywnie najs³abiej rozwiniêtych rynków w Unii Europejskiej. Do takiej konkluzji prowadzi ocena relacji wartoœci bankowego zad³u enia korporacyjnego do PKB. Analiza struktury bilansów sektorów bankowych wskazuje, e rynek kredytów korporacyjnych w Polsce w znacznie mniejszym stopniu determinuje poziom wielkoœci aktywów sektora bankowego, ni ma to miejsce w innym sektorach z Europy Œrodkowej, Wschodniej i Po³udniowej. Porównuj¹c natomiast znaczenie kredytów korporacyjnych w aktywach w Polsce i strefie euro, mo na stwierdziæ, e polskie banki s¹ bardziej uzale nione od tej klasy aktywów. Z przeprowadzonych badañ wynika tak e, e w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego zmniejszy³ siê dystans rozwojowy miêdzy polskim rynkiem kredytów korporacyjnych a rynkami krajów strefy euro. Zmniejszenie tego dystansu nie wynika³o jednak z wysokiej dynamiki polskiego rynku, ale przede wszystkim z ograniczenia rozwoju rynków pañstw strefy euro. Istnieje du a szansa na kontynuacjê trendu polegaj¹cego na ograniczaniu dystansu miêdzy rynkiem polskim a rynkami krajów strefy euro. Tempo rozwoju kredytów korporacyjnych w Polsce w najbli szych kilku latach powinno byæ wy sze ni w ostatnich dwóch latach. Sprzyjaæ temu bêd¹ wzglêdnie dobre perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, niskie stopy procentowe oraz dobra kondycja sektora bankowego. Nasilaæ jednak bêdzie siê w najbli szych kilku latach substytucja ze strony rynku obligacji w stosunku do kredytu, ale nie bêdzie ona w badanej perspektywie

16 172 B³a ej Lepczyñski, Marta Penczar stanowi³a istotnego zagro enia dla rynku kredytowego, zw³aszcza e rynek obligacji boryka siê z problemami niskiej wiarygodnoœci emitentów i niskiej p³ynnoœci rynku. Literatura 1. An uneven global recovery continues (2014), World Economic Outlook. 2. Biuletyn statystyczny Catalyst, 2010, https://gpwcatalyst.pl, dostêp dnia Biuletyn statystyczny Catalyst, 2014, https://gpwcatalyst.pl, dostêp dnia dostêp dnia Informacja o sytuacji finansowej banków w I kwartale 2014 r. (2014), Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa. 6. Maciejewski A., Roz³ucki W., Paw³owicz L. (2014), Prze³omowy projekt na rzecz poprawy wiarygodnoœci rynków, dostêp dnia Marcinkowska M., Wdowiñski P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M. (2013), Wp³yw regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy wnioski dla Polski, Materia³y i Studia nr 305, Narodowy Bank Polski, Warszawa. 8. Polski sektor bankowy po wejœciu Polski do Unii Europejskiej (2004), E. Balcerowicz (red. nauk.), Zeszty BRE Bank CASE, nr 71/2004, CASE- -Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych. 9. Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodnicz¹cych komitetów kredytowych, III kwarta³ 2014 r., Departament Stabilnoœci Finansowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa, lipiec 2014 r. 10. Woreta R., Sankowski R., Sepielak P. (2010), ród³a narastania akcji kredytowej w warunkach integracji walutowej, Przyczyny boomów kredytowych w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa dostêp dnia dostêp dnia Zygierewicz M., Tyliñska J., Pawlonka T. (2011), Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2010, Fundacja Warszawski Instytut Bankowoœci, Warszawa.

17 Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych pañstw UE Streszczenie Podstawowym celem artyku³u jest analiza porównawcza polskiego rynku kredytów korporacyjnych na tle innych krajów UE pod wzglêdem wielkoœci rynku i tempa wzrostu. Wa n¹ czêœæ artyku³u stanowi analiza czynników rozwoju rynku kredytów korporacyjnych w perspektywie kilkuletniej. Istotnym wyzwaniem metodycznym by³ wybór wskaÿników, które pos³u y³y autorom do oceny polskiego rynku na tle innych krajów UE, oraz okreœlenie najwa niejszych stymulant i czynników ograniczaj¹cych rozwój rynku kredytów korporacyjnych w perspektywie œredniookresowej. Z przeprowadzonych badañ wynika, e w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego zmniejszy³ siê dystans rozwojowy miêdzy polskim rynkiem kredytów korporacyjnych a rynkami krajów strefy euro. Zmniejszenie tego dystansu nie wynika³o jednak z wysokiej dynamiki polskiego rynku, ale przede wszystkim z ograniczenia rozwoju rynków pañstw strefy euro. Z analizy perspektyw rozwoju polskiego rynku kredytów korporacyjnych wynika, e istnieje du a szansa na szybszy wzrost relacji kredytów korporacyjnych do PKB ni w krajach strefy euro. S³owa kluczowe kredyty korporacyjne, czynniki rozwoju rynku kredytów korporacyjnych, Ÿród³a finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw Polish corporate credit market in comparison with other EU countries and the factors of its development in the next few years (Summary) The primary purpose of the paper is to analyze the Polish corporate credit market and compare it with credit markets in other EU countries in terms of market size and growth rate. The paper also focuses on factors that will influence the corporate lending market development in the next few years. The study shows that during the financial and economic crisis, Poland reduced the development gap between its corporate lending market and markets of the euro area countries. Shortening the development gap was mostly due to the slower corporate credit market growth in in the euro area. The analysis shows that there is a high chance the ratio of corporate loans to GDP in Poland will grow faster than in the euro area countries. Keywords corporate loans, factors of the corporate credit market development, the sources of corporate financing

RAPORT Z WYKONANIA STRATEGII LIZBOÑSKIEJ ZA ROK 2008

RAPORT Z WYKONANIA STRATEGII LIZBOÑSKIEJ ZA ROK 2008 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIÊDZYNARODOWYCH RAPORT Z WYKONANIA STRATEGII LIZBOÑSKIEJ ZA ROK 2008 Opracowa³ Marcin Koczor Warszawa, 6 marca 2009 r. Redaktor tekstu Ewa Stahnke Redaktor techniczny Dorota Do³êgowska

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku.

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku. raport 2003roczny Raport Roczny 2003 Spis treœci 003 Spis tresci List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA Gospodarka polska w 2003 roku Wyniki finansowe Banku Dzia³alnoœæ Banku Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Jerzy Ró añski* Jerzy Ró añski Zmiany w przep³ywach bezpoœrednich inwestycji zagranicznych konsekwencje dla Polski i œwiata Zmiany

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0

Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0 PZU kwiecieñ 2010 oferta publiczna ubezpieczenia Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: 314.9 341.2 Lider rynku ubezpieczeniowego PZU to najwiêkszy polski ubezpieczyciel, dzia³aj¹cy zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 1 15 26 ISSN 1429-6675 Gra yna WOJTKOWSKA- ODEJ* Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007

Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007 Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007 Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel. +48 22 458 84 30, fax +48 22 458 85 55 psik@ppea.org.pl,

Bardziej szczegółowo

Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe

Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe Wêgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku analizy scenariuszowe Redakcja naukowa: dr hab. in. Lidia Gawlik IGSMiE PAN AUTORZY: dr hab. in. Lidia GAWLIK IGSMiE PAN dr in. Zbigniew GRUDZIÑSKI

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki

Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Gra yna Ancyparowicz * Gra yna Ancyparowicz Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Wstêp Polska nale y do grupy najwy ej rozwiniêtych krajów, lecz w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Jednostronne wprowadzenie euro przez pañstwa ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej aspekty makroekonomiczne

Jednostronne wprowadzenie euro przez pañstwa ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej aspekty makroekonomiczne Czêœæ 3. Globalizacja, otwartoœæ i stabilizacja makroekonomiczna Andrzej Bratkowski i Jacek Rostowski [66] Jednostronne wprowadzenie euro przez pañstwa ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wielostronne rokowania handlowe Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) w ramach. W kierunku modyfikacji wspó³czesnego systemu handlu miêdzynarodowego

Wielostronne rokowania handlowe Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) w ramach. W kierunku modyfikacji wspó³czesnego systemu handlu miêdzynarodowego Zdzis³aw W. PUŒLECKI Poznañ W kierunku modyfikacji wspó³czesnego systemu handlu miêdzynarodowego Streszczenie: Celem g³ównym opracowania by³o przedstawienie koniecznoœci doskonalenia systemu i reform handlu

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœæ rozwoju innowacyjnych technologii recyklingu metali nie elaznych w Polsce oraz problemy w realizacji prac B+R w zakresie recyklingu odpadów

Mo liwoœæ rozwoju innowacyjnych technologii recyklingu metali nie elaznych w Polsce oraz problemy w realizacji prac B+R w zakresie recyklingu odpadów Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 87, rok 2014 Bartosz LEBIDA* Mo liwoœæ rozwoju innowacyjnych technologii recyklingu metali nie elaznych w

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 1 2010 PL ISSN 1429-6675 Pawe³ FR CZEK* Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy STRESZCZENIE. W kolejnych latach w Polsce niezbêdne

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001

Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001 Raport o stanie a ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001 Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Warszawa 2002 1 Publikacja przygotowana i wydana w ramach realizacji Kierunków

Bardziej szczegółowo

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV*

sektor budowlany EPS CEPS BVPS P/E* P/BV* Mirbud sektor budowlany 9 marca 2011 akumuluj poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 4.70 5.28 Wysoka rentownoœæ i szybki rozwój Spadaj¹ca liczba kontraktów infrastrukturalnych oraz przesuwanie

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo