Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony"

Transkrypt

1 Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2006r., Nr 234, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2006r., Nr 234, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, fotografii dołączanych do wniosku oraz wzoru stempla potwierdzającego złoŝenie wniosku (Dz. U. z 2011r., Nr 23, poz. 124), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003r. w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączonych do wniosku (Dz.U. z 2003r., Nr 150, poz z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003r. w sprawie opłat pobieranych od cudzoziemców za wydanie i wymianę karty pobytu i innych dokumentów w sprawach cudzoziemców (Dz.U. z 2003r., Nr 151, poz. 1472), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008r., w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z 2008r., Nr 236, poz. 1643), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz z późn.zm.), Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). O udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony moŝna ubiegać się, jeŝeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuŝszy niŝ 3 miesiące. Okoliczności uzasadniające złoŝenie wniosku i udzielenie zezwolenia 1. Wykonywanie pracy w przypadku gdy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeŝeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane, 2. Prowadzenie działalności gospodarczej

2 na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystnej dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy, 3. Uznany dorobek artystyczny gdy osoba o uznanym dorobku artystycznym zamierza kontynuować twórczość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4. Szkolenia i staŝe zawodowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej, 5. Pozostawanie członkiem rodziny w przypadku zamiaru wspólnego zamieszkiwania z pracownikiem migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67), 6. Związek małŝeński z obywatelem polskim 7. Połączenie z rodziną gdy cudzoziemiec przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, cudzoziemiec, do którego członek rodziny przybywa lub z którym przebywa musi zamieszkiwać juŝ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w tym bezpośrednio przed złoŝeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla członka rodziny na podstawie zezwolenia wydanego na okres pobytu nie krótszy niŝ rok. posiadającego status uchodźcy, w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej, na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 17 i Pozostawanie małoletnim dzieckiem cudzoziemca, urodzonym na terytorium RP gdy małoletni cudzoziemiec przebywa na tym terytorium bez opieki, 9. Pozostawanie małŝonkiem lub pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca gdy cudzoziemiec przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez okres 5 lat na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonych w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 7 (połączenie z rodziną), 10. Owdowienie, rozwód, separacja lub śmierć wstępnego lub zstępnego pierwszego stopnia w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z

3 okolicznościami, o których mowa w pkt 7 (połączenie z rodziną), gdy przemawia za tym szczególnie waŝny interes cudzoziemca, 11. Owdowienie lub rozwód w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 6 (zawarcie związku małŝeńskiego z obywatelem polskim), gdy przemawia za tym szczególnie waŝny interes cudzoziemca, 12. Pozostawanie małoletnim dzieckiem cudzoziemca, urodzonym na terytorium RP gdy małoletni cudzoziemiec jest dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 13. Posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w przypadku, gdy cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykaŝe, Ŝe zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 14. Pozostawanie członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 13 w przypadku, gdy cudzoziemiec jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 13, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, towarzyszącym mu lub chcącym się z nim połączyć, 15. Pozostawanie ofiarą handlu ludźmi w przypadku, gdy cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi i spełnia łącznie następujące warunki: przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi, zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie czynów zabronionych związanych z handlem ludźmi, 16. Podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyŝszych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w przypadku, gdy cudzoziemiec przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyŝszych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na tym terytorium, zwanych dalej "studiami", takŝe w przypadku gdy podjął studia na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które zamierza kontynuować lub uzupełnić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 17. Wykonywanie badań naukowych

4 gdy cudzoziemiec jest naukowcem, który przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu prowadzenia badań naukowych na podstawie umowy o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego, zawartej z placówką naukową zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw nauki, 18. Posiadanie dokumentu pobytowego z adnotacją naukowiec gdy cudzoziemiec posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z , str. 1-7) z adnotacją "naukowiec", wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeŝeli umowa o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego, zawarta z właściwą placówką naukową tego państwa, przewiduje przeprowadzenie badań naukowych takŝe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 19. Obywatele Republiki Turcji w przypadku, gdy obywatel Republiki Turcji posiada uprawnienia do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217 z , str. 3687). Ponadto okolicznościami z uwagi na które moŝna udzielić cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony są: 1. Nauka 2. Szkolenie zawodowe 3. Więzi o charakterze rodzinnym w przypadku gdy cudzoziemiec zamierza dołączyć do obywatela polskiego lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zamierza z nim przebywać, 4. Pozostawanie duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijnym w kościołach i związkach wyznaniowych w przypadku cudzoziemca, który jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościołach i związkach wyznaniowych, których status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami ustaw o stosunku państwa do kościoła lub innego związku wyznaniowego lub które działają na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych i jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia, 5. Inne okoliczności w przypadku gdy cudzoziemiec wykaŝe, Ŝe zachodzą inne okoliczności, które uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5 Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony moŝna udzielić cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie (art. 53a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach), jeŝeli: przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej; wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej; organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi stwierdza, Ŝe cudzoziemiec jest prawdopodobnie ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz. Urz. WE L 2003 z , str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 52); Cudzoziemcowi ubiegającemu się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach, udziela się tego zezwolenia na okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostało wydane, lub do podjęcia decyzji o współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi, nie dłuŝszy niŝ 3 miesiące; WaŜne JeŜeli cudzoziemiec przebywa za granicą, wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony składa za pośrednictwem konsula. JeŜeli cudzoziemiec przebywa w Polsce, wniosek naleŝy złoŝyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu, na co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu, na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. JeŜeli termin do złoŝenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie: wojewoda zamieszcza w dokumencie podróŝy cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złoŝenie wniosku; pobyt cudzoziemca na terytorium RP uwaŝa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. W toku prowadzonego postępowania cudzoziemiec moŝe zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu złoŝenia dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złoŝenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracji

6 na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjecie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony. Dołączone do wniosku załączniki i dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Okres udzielonego zezwolenia Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielane jest kaŝdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak nie dłuŝszy niŝ 2 lata. W przypadku, gdy okolicznością ubiegania się o zezwolenie na zamieszkania na czas oznaczony jest podjęcie lub kontynuacja studiów, zezwolenie udzielone jest na okres do roku. Organ wydający decyzję Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub odmowie udzielenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca. Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia. 2.Pięć fotografii nieuszkodzonych, kolorowych o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 3. Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. 4. WaŜny dokument podróŝy wraz z dwiema kserokopiami wszystkich jego stron. 5. Karta pobytu (w przypadku przedłuŝenia pobytu). 6. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, bądź oświadczenie w tym zakresie złoŝone pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu. 7. Dowód wpłaty opłaty skarbowej. Oprócz dokumentów wyŝej wymienionych naleŝy złoŝyć inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony, tj.:

7 - zawarcie związku małŝeńskiego z obywatelem polskim: a) odpis aktu małŝeństwa, b) oświadczenie małŝonka obywatela polskiego, odnoszące się do pobytu wnioskodawcy w Polsce, c) dowód osobisty małŝonka wraz z jego kserokopią. d) oświadczenie - potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu -osoby, która zapewnia cudzoziemcowi mieszkanie, utrzymanie i opiekę lekarską na czas pobytu w Polsce oraz: - akt własności mieszkania lub domu bądź decyzja o przydziale mieszkania, w którym zamieszka cudzoziemiec, - zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i wysokości poborów osoby zapewniającej utrzymanie. - małoletnie dziecko cudzoziemca: a) odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci, b) poświadczona notarialnie zgoda rodzica na pobyt dziecka w Polsce, c) zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza dziecko wnioskodawcy, d) dokumenty potwierdzające posiadanie przez dziecko ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów jego leczenia na terytorium RP, e) dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na utrzymanie dziecka w Polsce, f) tytuł prawny do zajmowania wskazanego lokalu mieszkalnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania. - zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej: a) aktualne zezwolenia na pracę albo, pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeŝeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane, b) aktualna umowa o pracę (zgodna z wydanym zezwoleniem na pracę), c) dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP, e) dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na utrzymanie w Polsce, f) tytuł prawny do zajmowania wskazanego lokalu mieszkalnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania g) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, bądź oświadczenie w tym zakresie złoŝone pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu. - wykonywanie działalności gospodarczej lub pracy w utworzonej przez siebie spółce prawa handlowego, bądź w spółce, w której jest się właścicielem lub współwłaścicielem: a) dokumenty dot. pobytu związanego z pracą,* *- tylko w przypadku spółek

8 b) aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego,* c) akt notarialny, na podstawie którego ustanowiona została spółka,* d) bilans roczny z działalności spółki (w przypadku przedłuŝenia prawa pobytu)* e) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości spółki lub przedsiębiorcy, bądź oświadczenie w tym zakresie osoby uprawnionej złoŝone pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu, f) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodach spółki lub przedsiębiorcy w roku poprzedzającym złoŝenie wniosku, bądź oświadczenie w tym zakresie osoby uprawnionej złoŝone pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu, g) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej h) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, i) decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, j) dokumenty świadczące o korzyściach z wykonywanej działalności płynących dla gospodarki narodowej, np. potwierdzające transfer technologii, korzystnych innowacji, wzrost inwestycji, zatrudnienie obywateli polskich, k) aktualne zaświadczenie z Zus o niezaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy, l) zaświadczenie z Zus o okresach składkowych, ł) tytuł prawny do zajmowania wskazanego lokalu mieszkalnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania. - podjęcie studiów (nauki): a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia według ustalonego wzoru. b) zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające opłacenie lub określające wysokość kosztów studiów/ nauki, c) dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu, d) dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciele kosztów leczenia na terytorium RP. - ofiary handlu ludźmi: a) dokumenty potwierdzające podjęcie współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi. - inne okoliczności: a) dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się cudzoziemiec w uzasadnieniu wniosku, b) dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP, c) dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na utrzymanie w Polsce,

9 d) tytuł prawny do zajmowania wskazanego lokalu mieszkalnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania. Opłata za wydanie decyzji zezwalającej na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP wynosi 340 zł. Zwalnia się z opłaty skarbowej osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Dochód, po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na kaŝdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyŝszy niŝ wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pienięŝne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne (Dz.U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn.zm.). Karta Pobytu Dokumentem potwierdzającym uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest karta pobytu. Karta pobytu zostanie wydana w kraju przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu. Karta pobytu, w okresie jej waŝności, potwierdza toŝsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróŝy, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Cudzoziemiec obowiązany jest odebrać osobiście kartę pobytu, w przypadku małoletniego poniŝej 13 roku Ŝycia odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator. Cudzoziemiec obowiązany jest wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku: zmiany danych w niej zamieszczonych, zmiany wyglądu utrudniającej ustalenie jego toŝsamości, uszkodzenia karty w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią, utraty lub zniszczenia karty. Wymiany karty pobytu dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Kartę pobytu, wydaje się i wymienia po uiszczeniu naleŝnej opłaty - 50 zł. Wniosek o wymianę karty składa się na formularzu. Cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu jest obowiązany przedstawić waŝny dokument podróŝy, i dołączyć do wniosku: 1) fotografie osób objętych wnioskiem;

10 2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku. W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeŝeli cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu nie posiada i nie ma moŝliwości uzyskania waŝnego dokumentu podróŝy, moŝe przedstawić inny dokument potwierdzający jego toŝsamość. Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał, w terminie 3 dni od dnia jej utraty. W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić niezwłocznie znalezioną kartę pobytu, jeŝeli w miejsce utraconej karty pobytu wydano juŝ nową. Cudzoziemiec jest obowiązany zwrócić niezwłocznie kartę pobytu organowi, który ją wydał - po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego lub decyzji o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. PodróŜowanie na podstawie karty pobytu Cudzoziemiec moŝe podróŝować i przebywać na terytorium państw obszaru Schengen (takŝe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) bez konieczności posiadania wizy przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie 6-miesięcznym na podstawie zezwolenia pobytowego wydanego przez jedno z państw obszaru Schengen, o ile jednocześnie spełnia ogólne warunki wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, tj. posiada waŝny dokument podróŝy, potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiada wystarczające środki utrzymania lub moŝliwość ich uzyskania zgodnie z prawem, a takŝe nie jest uwaŝany za stanowiącego zagroŝenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych Ŝadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

11 Odmowa zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 57 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach, jeŝeli: 1) nie spełnia wymogów ustawowych, 2) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepoŝądany, 2a) jego dane znajdują sie w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, 3) okoliczności sprawy wskazują, ze cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca na terytorium RP jest lub będzie inny niŝ deklarowany, 4) podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małŝeńskiego z obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium RP, o którym mowa w art. 54 ustawy o cudzoziemcach, zwiazek małŝeński został zawarty w celu obejścia przepisów o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 5) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes RP, 6) w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony: a) złoŝył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu uzycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego uŝywał, 7) stwierdzono u niego chorobę lub zakaŝenie, podlegajace obowiązkowemu leczeniu, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub istnieje podejrzenie takiej choroby lub zakaŝenia, a cudzoziemiec nie wyraza zgody na takie leczenie, 8) nie wywiazuje ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa 8a) nie zwrócił kosztów wydalenia, które zostały sfinansowane z budŝetu państwa, 9) przebywa na terytorium RP nielegalnie. 10) gdy nie zaliczył roku studiów i nie uzyskał warunkowego wpisu na następny rok lub semestr studiów, (w przypadku udzielenia kolejnego zezwolenia w związku ze studiami).

12 Cofnięcie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach, jeŝeli: 1) ustała przyczyna, dla której zostało udzielone; 2) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w pkt 2 lub 3-9 dotyczących odmowy, 3) opuścił na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a jeŝeli cudzoziemiec opuścił na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewoda, który to zezwolenie wydał.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej 1. Opłacie skarbowej podlega: Art. 1. 1) w sprawach indywidualnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180 USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN. z dnia 14 czerwca 1985 roku

KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN. z dnia 14 czerwca 1985 roku KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel Nr 4/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2 Trzeba pamiętać, Ŝe urzędnik, dysponujący znacznie większą wiedzą niŝ obywatel,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo