Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Zapowiednik. Wiatr smaga³ ogniem W sobotê, 8 lipca, po godzinie 17.00, le niczy Kazimierz Traut zauwa y³ dym nad lasem. Natychmiast zadzwoni³ pod 112 i pobieg³ w kierunku dymu. Pali³ siê zr¹b w oddziale 36 Le nictwa Zapowiednik. czytaj str. 8 Borówno Wielkie. Sezon letni rozpoczêty czytaj str. 11 czytaj str. 12 Udany festyn 1 lipca na os. Gen. Sikorskiego odby³ siê festyn zorganizowany przez SML-W Skarszewianka z okazji Miêdzynarodowego Dnia Spó³dzielczo ci. Go ciem honorowym festynu by³ Marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz i pos³anka Daniela Chrapkiewicz. Kibice dru yny firmy KAZ. Rodzinne zdjêcie dru yny ELAR z przyjació³mi. Wywiad z Iren¹ Jarock¹ czytaj str. 11

2 SOBÓTKI SKARSZEWSKIE W OBIEKTYWIE JANUSZA ROKICIÑSKIEGO czyt. str. 11 Banderola. REKLAMA 2

3 Letni wypoczynek z GOPS Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 5 lipca zorganizowa³ wyjazd dla 36 dzieci na zajêcia Zielonej szko³y w Oœrodku Wypoczynkowym Powiœle w Piekle Górnym. GOPS wytypowa³ 14. dzieci na kolonie organizowane przez Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Chor¹gwi Gdañskiej, we wspó³pracy z Kuratorium Oœwiaty i Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych. Kolonie zorganizowane w Internacie Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Lêborku potrwaj¹ od 28 lipca do 11 sierpnia. Czworo podopiecznych GOPS uczestniczy w koloniach organizowanych przez Kuratorium Oœwiaty w Oœrodku Borowiak w Szteklinie, od 27 lipca do 10 sierpnia. W ramach zorganizowanego przez GOPS konkursu na organizacjê wypoczynku letniego (konkurs wygra³ ZHP hufiec Skarszewy), GOPS skierowa³ 30 dzieci na obóz do Ustki (30 lipiec 3 sierpieñ). (rok) Sukces burmistrza 30 czerwca Dziennik Ba³tycki og³osi³ wyniki plebiscytu na Najpopularniejszego Samorz¹dowca Pomorza w powiecie starogardzkim. W powiecie starogardzkim pierwsze miejsce w plebiscycie zaj¹³ Stanis³aw Karbowski, prezydent Starogardu Gd. Drugi by³ Krzysztof Trawicki, etatowy cz³onek Zarz¹du Powiatu Starogardzkiego a trzecie Dariusz Skalski burmistrz Skarszew, który wyraÿnie wyprzedzi³ pozosta- ³ych w³odarzy z powiatu. Tak dobry wynik odbieram z satysfakcj¹ komentuje sukces Dariusz Skalski. Przez cztery lata dotrzymaliœmy s³owa danego wyborach i zrealizowaliœmy zamierzenia o których mówiliœmy w kampanii wyborczej cztery lata temu. Mówi¹c w liczbie mnogiej mam na myœli siebie i mojego zastêpcê Zygmunta Wieckiego. Osi¹gniêty wynik jest dla mnie dobrym sygna³em przed wyborami i przyczyni³ siê do tego, e postanowi³em ubiegaæ siê ponownie w jesiennych wyborach o stanowisko burmistrza Skarszew. Ranking Pomorski 1. Tadeusz Puszkarczuk wójt gminy Puck 4756 g³osów 2. Arseniusz Finster burmistrz Chojnic Barbara ukawska radna miasta Koœcierzyny Stanis³aw Karbowski prezydent Starogardu Gd Krzysztof Trawicki Dariusz Skalski 217 Opr. na podstawie tekstu Macieja Jêdrzyñskiego Burmistrz prosi Zwracam siê do wszystkich osób, które s¹ zainteresowane udzia³em w zbli aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych z apelem: Stañmy w szranki wyborcze z otwart¹ przy³bic¹. Prezentujmy swoje programy, krytykujmy, je eli uwa amy, e coœ jest z³e, ale miejmy odwagê podpisaæ siê pod w³asn¹ wypowiedzi¹. Zachowajmy godnoœæ i stañmy do wyborów zachowuj¹c zdrow¹ i uczciw¹ konkurencjê. Ju chyba wystarczy anonimów najbardziej plugawej i tchórzliwej formy walki. Oœwiadczam, e sam nigdy w yciu nie napisa³em adnego anonimu i nie bêdê zajmowa³ siê takim procederem, brzydzê siê t¹ form¹ walki. Zawsze jestem otwarty na dyskusjê bez uciekania siê do tchórzliwych i niegodnych form dzia³ania. Myœlê, e wszyscy jesteœmy zmêczeni i zdegustowani listami bez podpisu i zwracam siê do autorów tych tekstów, aby zaniechali ich tworzenia i stanêli do równej, partnerskiej, a przede wszystkim godnej kampanii wyborczej. Uwa am, e kontynuacja tej twórczoœci doprowadzi do sk³ócenia wszystkich ze wszystkimi, e bêdziemy obra aæ siê nawzajem. Czy o to chodzi autorom tych listów? A co z wizerunkiem naszego miasta i gminy? Ta forma walki nie przynosi nam chluby. Powoduje co najwy ej ironiczne uœmiechy. Burmistrz Skarszew Dariusz Skalski Matury w powiecie. Boles³awowo pi¹te Marek Gabriel, naczelnik Wydzia³u Oœwiaty w starogardzkim starostwie, poda³ wyniki matur w powiecie starogardzkim. Wyniki opublikowa³ Dziennik Ba³tycki. W powiecie starogardzkim do matury przyst¹pi- ³o 1324 absolwentów. Pomyœlnie egzamin zda³o 1013 osób (76,5 procent). W jedynej w naszej gminie szkole ponadgimnazjalnej, w Boles³awowie, ten procent wyniós³.77,8. Procent uczniów, którzy zdali maturê w poszczególnych szko³ach: I LO w Starogardzie Gd. 98 proc. II LO w Starogardzie Gd. 94,3 proc. LP przy ZSE w Starogardzie Gd. 81 proc. LP przy ZSR CKP w Boles³awowie 77,8 proc. III LO prz ZSE w Starogardzie Gd. 70,5 proc. LO w Boles³awowie 68 proc. Technikum ZSE w Starogardzie Gd. 66,4 proc. Technikum ZSG w Smêtowie 64 proc. LO w Skórczu 63 proc. LO w Owidzu 61,9 proc. Technikum przy ZSR CKP w Boles³awowie 59 proc. Maturzyœci Technikum ZSZ w Starogardzie Gd. 54 proc. LP przy ZSP w Owidzu 51,4p roc. LP przy ZSP w Skórczu 49,1 proc. LO w Czarnej Wodzie 48,3 proc. LP przy ZSZ w Starogardzie Gd. 28 proc. Komunikat Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego zu ywanego do produkcji rolnej w 2006 roku Ka dy ROLNIK, który chce odzyskaæ czêœæ pieniêdzy wydanych na olej napêdowy u ywany do produkcji rolnej powinien zbieraæ faktury VAT. W terminie od 1 wrzeœnia 2006 r. do 30 wrzeœnia 2006 r. nale y z³o yæ na obowi¹zuj¹cym druku wniosek do burmistrza, wójta lub prezydenta miasta, w zale noœci od po³o enia gruntów rolnych. Do wniosku nale y do³¹czyæ faktury VAT za zakup oleju napêdowego, które zosta³y wystawione od 1 stycznia 2006 r. Kwotê zwrotu podatku akcyzowego ustala siê jako iloczyn iloœci oleju napêdowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikaj¹cej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2006 r. 0,45 z³ /litr) z tym, e kwota zwrotu podatku nie mo e byæ wy sza ni kwota stanowi¹ca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napêdowego, liczby 86 oraz powierzchni u ytków rolnych bêd¹cych w posiadaniu lub wspó³posiadaniu producenta rolnego, okreœlonej w ewidencji gruntów i budynków, wed³ug stanu na dzieñ 1 kwietnia 2006 r. W tym roku maksymalny zwrot wydanych œrodków wynosiæ bêdzie: 38,70 z³ x iloœæ ha u ytków rolnych. Wydanie decyzji przez burmistrza, wójta (lub prezydenta miasta) ustalaj¹cej wysokoœæ zwrotu podatku akcyzowego i wyp³ata kwoty zwrotu producentom rolnym nast¹pi w terminie od 1 listopada 2006 r. do 30 listopada 2006 r. gotówk¹ w kasie urzêdu miasta lub gminy albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku. 3

4 W Skarszewach, na zaproszenie burmistrza Dariusza Skalskiego i Komendanta Ochotniczej Stra y Po arnej Romana Gradulewskiego, goœci³a delegacja z Bakum. Goœcie z Bakum W sk³ad delegacji z partnerskiej gminy z Niemiec wchodzli: komendant Stra y Po arnej w Bakum Joseph Tegeler, jego ona Gertrud oraz Lancy i Elvira Kendig. Nasza wspó³praca z niemieck¹ gmin¹ rozpoczê³a siê w 2004 r. Wtedy, podczas wizyty przedstawicieli samorz¹du Bakum, podpisaliœmy list intencyjny o wspó³pracy wspomina Dariusz Skalski. W 2005 r. delegacja skarszewskiego samorz¹du i przedsiêbiorców uda³a siê z rewizyt¹ do Bakum. Obecna wizyta mia³a charakter roboczy. Dotyczy³a wspó³pracy miêdzy stra- ami po arnymi, wymiany kulturalnej i m³odzie- y obu gmin. Joseph Tegeler ponad 30 lat jest komendantem gminnym strazy w Bakum. Goœci³em ich u siebie mówi Roman Gradulewski. Byliœmy na wycieczce w Gdañsku, oliwskiej katedrze i na Skwerze Koœciuszki w Gdyni. Goœcie w niedzielê odwiedzili Borówno, a potem Gertud mia³a wernisa swoich prac w zamku joannitów. Gertruda maluje i prowadzi w swoim domu warsztaty plastyczne dla m³odzie y. Czêœæ swoich prac przywioz³a do Skarszew i zaprezentowa³a na wystawie Prze ywaæ sny. Zgodnie z Uchwa³¹ Zarz¹du PFRON nr 330/2006 Urz¹d Miejski w Skarszewach otrzyma³ pozytywn¹ decyzjê w sprawie przyznania œrodków finansowych na budowê windy i podjazdu dla osób niepe³nosprawnych w Gminnym Oœrodku Zdrowia w Skarszewach. Kolejne œrodki zewnêtrzne. Bêdzie winda Bardzo siê cieszê, e wspólnie z Kierownictwem Gminnego Oœrodka Zdrowia: pani¹ Joanna Mastalerz i pani¹ Teres¹ Œwiec¹ uda³o siê stworzyæ dobry program wyrównywania ró nic miêdzy regionami, i tylko mogê siê cieszyæ i byæ dumny, e nasz Gminny Oœrodek Zdrowia bêdzie coraz bardziej funkcjonalny mówi burmistrz Dariusz Skalski. Winda zostanie zamontowana od strony podwórka, na wysokoœci okna by³ego gabinetu zabiegowego, notabene w³aœnie tam, gdzie jako ma³y ch³opiec broi³em w gabinecie mamy. Teraz ten gabinet bêdzie przejœciem miêdzy wind¹, a wejœciem g³ównym do naszej przychodni. Winda zosta³a zaprojektowana w wariancie bogatszym, który przewiduje przewóz wózka wraz z noszami wyjaœnia Teresa Œwieca, zastêpca kierownika GOZ. a pozyskanie z PFRON œrodków w wysokoœci ,68 z³ pozwoli na realizacjê projektu jeszcze w roku bie ¹cym. Jest to pierwszy krok do modernizacji naszego Gminnego Oœrodka Zdrowia, ale najistotniejszy, bo prowadz¹cy w kierunku likwidacji barier dla osób niepe³nosprawnych. W tym miejscu pragnê tylko podziêkowaæ burmistrzom i pracownikom urzêdu za pomoc w tworzeniu programów i pisaniu projektów. (aka) Przekonuje do wspó³pracy Roman Gradulewski, Komendant Gminny OSP Skarszewy, dzia³a w Komisji Krajowej Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych przy Zarz¹dzie G³ównym w Warszawie. Tam dzia³a te oddzia³ poczdamskiej organizacji Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie y. Stra acy, jako najbardziej mobilna w kraju organizacja, organizuj¹ wiele przedsiêwziêæ nie tylko lokalnych, ale i miêdzynarodowych, w tym wymianê grup m³odzie owych. Taka mo - liwoœæ istnieje od 1991 r. mówi druh komendant. Ju w 2004 r. próbowa³em przekonaæ niemieckich kolegów stra aków do takiej wspó³pracy i to nie tylko tych z Bakum. Rozmawia- ³em te z delegacj¹ partnerskiego Leck i dwóch mniejszych miast z okolic Kõln. Druh Gradulewski w 2005 r. napisa³ program, wype³ni³ jego polsk¹ czêœæ. Drug¹ czêœæ mieli wype³niæ Niemcy. Ale wtedy znaleÿli tylko siedmiu chêtnych, a wspó³praca mia³a dotyczyæ grup dwudziestoosobowych. Teraz, po ostatnich rozmowach, mo e byæ inaczej. Problem polega na tym, w Niemczech m³odzie ówka i doros³a OSP to dwie ró ne organizacje, które yj¹ swoim yciem. Komendant liczy, e przekona³ niemieckiego kolegê do programu wymiany m³odzie y w ramach programu polsko-niemieckiej organizacji. Z programu mo e skorzystaæ m³odzie w wieku lat. Mamy bazê oœrodek w Borównie i liczymy, e mo emy dostaæ dofinansowanie z Poczdamu. Janusz Rokiciñski MIESIÊCZNIK SAMORZ DU GMINY SKARSZEWY Oddano do druku roku Nak³ad 800 egz. SKARSZEWY Miesiêcznik Informacyjny Urzêdu Miejskiego w Skarszewach Skarszewy Pl. Hallera 18 tel ; Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury, Skarszewy ul. Zamkowa 4, tel Zespó³ Redakcyjny: Janusz Rokiciñski red. naczelny, wspó³praca Sebastian Dadaczyñski Reklama: Janusz Rokiciñski, ; Materia³y do druku przyjmowane s¹ Sk³ad i druk: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o., Pelplin ul.bpa Dominika 11 Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i og³oszeñ. Zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania materia³ów oraz zmiany tytu³ów. 4

5 English Summer School W dniach 4-17 lipca w skarszewskiej PSP ju po raz dziesi¹ty odbywa³y siê zajêcia w ramach English Summer School. Zajêcia w Letniej szkole jêzyka angielskiego prowadzi³o dziewiêcioro wolontariuszystudentów z partnerskiego miasta Sandy. Uczestnicy zajêæ otrzymali pami¹tkowe dyplomy, a studenci upominki ufundowane przez GOK. Upominki wrêczy³ burmistrz Dariusz Skalski. Gdzie jest kolczyk Beckhama? Z mo liwoœci wakacyjnej nauki jêzyka skorzysta³o 55 uczniów z których najm³odszy mia³ szeœæ lat. M³odzie pracowa³a w trzech grupach. Zajêcia podsumowano 17 lipca. Ka da grupa wraz ze swoim opiekunem przygotowa³a krótk¹ prezentacjê swoich umiejêtnoœci. Najciekawsza by³a parodia meczu Polska Anglia. Wyst¹pi³y w niej dwa dwuosobowe zespo³y. Spotkanie by³o emocjonuj¹ce do tego stopnia, e sêdzia musia³ pokazaæ wszystkim zawodnikom czerwone kartki. Najbardziej pokrzywdzony by³ David Beckham, który w trakcie spotkania zgubi³ kolczyk Organizatorzy przygotowali angielskim wolontariuszom ciekawy program pobytu w którym by³y wycieczki do Trójmiasta, Malborka i Sztutowa. Janusz, Ryszard, Sebastian Powiedzili Burmistrz Dariusz Skalski: W tym roku mija 10 lat wspó³pracy samorz¹dów Skarszew i Sandy. Jej koordynacj¹ zajmuje siê dyr. Gminnego Oœrodka Kultury Ryszard Kotarski, a ze strony angielskiej Max Hill. Nasz samorz¹d bardzo sobie ceni kontakty i wymianê kulturaln¹ z partnerskim miastem Sandy. Zapewniam, e Letnia szko³a jêzyka angielskiego bêdzie siê dalej rozwijaæ. Monika Borcowska opiekuj¹ca siê Letni¹ szko³¹ z ramienia organizatora, GOK w Skarszewach: Jak co roku studenci z rejonu Bedfordshire przybyli uczyæ polsk¹ m³odzie nie tylko jêzyka, ale tak e historii Anglii. Grupa zakwaterowana zosta³a w tym roku w Oœrodku Wypoczynkowym Wczasowicz na Pólku, sk¹d mieli blisko do jeziora. W tym roku do letnich zajêæ przy³¹czy³o siê wiêcej m³odych ludzi, nie tylko ze Skarszew ale i z pobliskich miejscowoœci (Nowy Wiec, Wiêckowy, Pogódki). Zajêcia koordynowa³y panie Maria Pizuñska dyr. PSP i Maria Chwazik. Ryszard Kotarski, dyrektor GOK: Mija 10 lat od nawi¹zania pierwszych kontaktów z miastem Sandy i regionem Bedford. Wspó³praca z Angli¹ nie opiera siê tylko na organizacji Letniej Szko- ³y Jêzyka Angielskiego. Co roku, na zmianê do Polski i Anglii przylatuj¹ delegacje ka dej ze stron. W dniach lipca 21-osobowa grupa skarszewian odwiedzi³a miasto Sandy. Program, pobytu obejmowa³: zwiedzanie Domu Polskiego w Bedford, muzeum Tempsford Airfield, parku Moggerhanger, zawody wêdkarskie nad jeziorem Decoy i rozlewiskiem Chestnut Pool w Langford, wizytê w lokalnej prasie, w szkole i uczestnictwo w River Festival w Bedford. Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili zadowoleni, pe³ni wra eñ i z postanowieniem, e zaczn¹ pog³êbiaæ znajomoœæ jêzyka angielskiego. Wolontariusze z Anglii. 5

6 MUZEUM Po osiemnastowiecznej bo nicy w Skarszewach, zniszczonej jesieni¹ 1939 roku, nie pozosta³ kamieñ na kamieniu. Jednak dziêki Maciejowi Mostowemu dwa unikatowe zabytki z tej synagogi znajd¹ siê Edward Zimmermann w Muzeum Skarszew. Eksponaty Muzeum Skarszew (czêœæ VI) W lipcu 2004 roku przyjechali do skarszewskiego kolekcjonera Macieja Mostowego: sekretarz gdañskiej gminy ydowskiej Mieczys³aw Abramowicz, muzealnicy z Warszawy i dziennikarze Gazety Wyborczej. Mieli oni nadziejê odkupiæ znajduj¹cy siê w jego zbiorach licz¹cy kilkaset lat fragment Tory, z którego nieznany profan zrobi³ ongiœ membranê bêbenka (fot.1). Tora to zwój z hebrajskim tekstem biblijnego Piêcioksiêgu Moj esza (piêæ pierwszych ksi¹g Starego Testamentu) nawiniêty na dwa drewniane wa³ki zakoñczone r¹czkami. Zwój sporz¹dzany jest ze starannie wyprawionych skór tych zwierz¹t, których miêso nadaje siê do przygotowania koszernych potraw. Najczêœciej u ywa siê skór kozich. Tekst Piêcioksiêgu pisany jest rêcznie gêsim lub indyczym piórem, przy zastosowaniu niezwykle trwa³ego czarnego atramentu, sporz¹dzanego wed³ug specjalnej receptury. Fragment Tory, znaleziony na strychu starego domu przy ulicy Œwiêtego Jana w Skarszewach, przechowa³ siê do naszych czasów w op³aka- Fot. 1 nym stanie. Skóra by³a tak zabrudzona, zapleœnia³a i poplamiona, e trudno by³o zobaczyæ na niej hebrajski tekst. Dopiero po kilkutygodniowej konserwacji, przeprowadzonej przez Annê Fortunê z Muzeum Narodowego w Gdañsku, dawne pismo sta³o siê w pe³ni czytelne. Dziêki zaanga owaniu dziennikarki Gazety Wyborczej Doroty Mik³aszewicz fragment Tory obejrza³ znawca tematu Jakub Skrzypczak nadzorca koszeru w sto³ówce warszawskiej gminy ydowskiej i redaktor naczelny czasopisma Sterndlech. Stwierdzi³ on, e zachowany tekst to fragment Ksiêgi Powtórzonego Prawa, zawieraj¹cy s³owa Moj esza skierowane do ydów pod koniec czterdziestoletniej wêdrówki. Zanim wkroczyli do ziemi Kanaan, Moj esz napomina³ Izraelitów o obowi¹zku zachowania Bo ego prawa. W skarszewskiej synagodze, podobnie jak i w innych bo nicach, Tora jako najwiêksza œwietoœæ,umieszczona by³a w specjalnej szafie o³tarzowej zwieñczonej koron¹ i okryta kosztownymi tkaninami. Ca³y tekst Piêcioksiêgu Moj- Z fragmentu Tory ze skarszewskiej synagogi nieznany profan zrobi³ membranê bêbenka. W zbiorach Macieja Mostowego, fot. E. Zimmermann. Fot. 2 Gwiazda Dawida wykopana na miejscu dawnej bo nicy w Skarszewach. W zbiorach Macieja Mostowego, fot. E. Zimmermann esza, znajduj¹cy siê na zwoju, odczytywano tylko raz w ci¹gu roku. Na ka dy szabat (sobota w judaizmie dzieñ œwiêty) przypada³ jeden odcinek pisma. Lektor (zwany kantorem) odczytywa³ go, pomagaj¹c sobie specjalnym wskaÿnikiem ze szlachetnego metalu (zwykle ze srebra) w kszta³cie rêki z wyci¹gniêtym palcem wskazuj¹cym (przyrz¹d ten nazywa siê jad ). Czyni³ tak dlatego, e Tory nie wolno dotykaæ rêk¹ ludzk¹. Drugim zabytkiem kultury ydowskiej w zbiorach Macieja Mostowego jest eliwna Gwiazda Dawida, stanowi¹ca najprawdopodobniej element architektoniczny skarszewskiej bo nicy (fot.2). Przedmiot ten wykopany zosta³ przy posesji pañstwa Dysarzów na rogu ulic Szkolnej i Zduñskiej na miejscu, gdzie sta³a dawna synagoga. Skarszewska bo nica zbudowana zosta³a pod koniec XVIII wieku, w konstrukcji pruskiego muru, z dwuspadowym dachem krytym ³upkiem. Nie znamy jej szczegó³owego wygl¹du. Na starych pocztówkach widaæ jedynie zarys tego obiektu. By³a to budowla sporych rozmiarów (dwa razy wy sza od s¹siednich zabudowañ), bez wie y, posiadaj¹ca tylko od strony ulicy Zduñskiej rz¹d wysokich okien. Wejœcie do niej by³o od obecnej ulicy Szkolnej, poprzedzone dziedziñcem. Do dziœ roœnie tam wielki kasztan. Skarszewska synagoga zosta³a zniszczona w 1939 roku, wkrótce po zajêciu miasta przez hitlerowców. Warto dodaæ, e dawniej Skarszewy by³y miastem wielowyznaniowym. Wed³ug wizytacji koœcielnej z 1780 roku (czyli z czasu przeprowadzenia siê ydów z Przedmieœcia Chojnickiego do po³udniowej czêœci miasta i budowy synagogi przy ulicy Zduñskiej) w Skarszewach by³o 1325 ewangelików, 394 katolików i 150 ydów. Poza kolekcj¹ judaików z Wielkiej Synagogi w Gdañsku, wywiezionej krótko przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej do Nowego Jorku, zabytki z innych bo nic na terenie Pomorza Gdañskiego zosta³y bezpowrotnie stracone. St¹d tak du e zainteresowanie fragmentem Tory ze skarszewskiej synagogi. Maciej Mostowy bêd¹c ju dwa lata temu przekonany, e burmistrz Dariusz Skalski doprowadzi do utworzenia Muzeum Skarszew zadecydowa³, e omawiane zabytki bêd¹ eksponowane w³aœnie w tej placówce. Dodatkowym walorem miejsca prezentacji tych zabytków jest fakt, e z okien muzeum widaæ parcelê, na której sta³a bo nica. Sekretarz gdañskiej gminy ydowskiej i goœcie z Warszawy ze zrozumieniem przyjêli decyzjê Macieja Mostowego, prosz¹c tylko o godne potraktowanie ocalonych od zniszczenia pami¹tek przesz³oœci, zwi¹zanych z wielowiekow¹ obecnoœci¹ spo³ecznoœci ydowskiej w grodzie nad Wietcis¹. 6

7 Boles³awowo. Dzieci z Soleczników 25-osobowa grupa wychowanków domu dziecka z litewskiego miasta Soleczniki, w ramach wspó³pracy z powiatem starogardzkim, przebywa od 19 lipca w internacie Zespo³u Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Boles³awowie. Oprócz nich w szkole goszcz¹ uczniowie Gimnazjum nr 1 w Brzozówce na Bia³orusi. Dyrektor Alfred Porte e i pracownicy szko³y zadbali aby m³odzie pozna³a kraj ich przodków i nawi¹za³a kontakty z polsk¹ m³odzie ¹. Nasi wychowankowie pochodz¹ z polskich rodzin, tyle, e mieszkaj¹ na Litwie mówi Antoni Jankowski, dyrektor Domu Dziecka w Solecznikach. Niektórzy s¹ sierotami. Czêœæ dzieci wywodzi siê z rodzin socjalnych. Maj¹ od 3 do 18 lat. Chcemy, by ci m³odzi ludzie poznali ró ne obyczaje Polski, a zarazem by doszlifowali równie ojczysty jêzyk, poniewa na Litwie Polacy pos³uguj¹ siê star¹ gwar¹ wileñsk¹. Nasi rodacy na Kociewiu s¹ po raz pierwszy, w ramach nawi¹zanej cztery lata temu, wspó³pracy z powiatem starogardzkim. Nasi wychowankowie ju odwiedzili zamek w Malborku, w którym dowiedzieli siê o Krzy akach dodaje Antoni Jankowski. Zwiedziliœmy równie katedrê w Pelplinie. W planach obozu mamy te zwiedzanie Gdañska, Sopotu oraz wyjazd statkiem na Hel i do Muzeum Hymnu w Bêdominie. Zale y nam na tym, by LZS Czarnocin wychowankowie domu dziecka nabrali yciowego optymizmu, aby poznali bogat¹ historiê Polski. Wychowankowie z domu dziecka, w Boles³awowie przebywaæ bêd¹ do 29 lipca. Najbardziej podobaj¹ mi siê wycieczki po Pomorzu mówi krótko 9-latek Janek Czepulonis. Dru yna LZS Czarnocin z so³tysem Jackiem Czapleckim (po lewej) chcia³aby nosiæ firmowe koszulki. Redakcja poszukuje sponsora. Foto Janusz Rokiciñski Soleczniki znajduj¹ siê 45 km na po³udnie od Wilna. Mieszka tam mieszkañców, z czego 74 procent to ludnoœæ wiejska. Sk³ad narodowoœciowy: 80 procent to Polacy, 9 Litwini, 6 Rosjanie, 4 Bia³orusini, a 1 proc. inne narodowoœci. Rejon Solecznicki zajmuje powierzchniê km. kw., z czego 44 procent stanowi¹ lasy. W 8 z 15 szkó³ œrednich naucza siê m³odzie po polsku. Jêzyk naszego kraju u ywany jest te w szko³ach podstawowych. (seba i rok) Od 24 lipca Gminne Wodoci¹gi i Kanalizacje Sp. z o.o. maj¹ now¹, profesjonaln¹ koparko-³adowarkê JCB 3CX Sitemaster. Zakupiona za 225 tys. z³. maszyna przyda siê przy czekaj¹cych firmê inwestycjach. Wodoci¹gi inwestuj¹ Prezes spó³ki, Janusz Marsza³ek nie ukrywa, e zakup koparki w czêœci sfinansowa³ kredytu (150 tys. z³.). Ten zakup przyniesie spó³ce wiele korzyœci. Do tej pory, aby przez ulice czy drogi, wykonaæ przejœcia instalacji w rurach os³onowych, wynajmowa- ³em specjalistyczna firmê. Jeden tak zwany przecisk przez jezdniê kosztowa³ nas oko³o 4 tys. z³. Takich przecisków wykonujemy wiele i teraz poradzimy sobie sami. Oszczêdzi to i czas, i pieni¹dze. Czêsto zdarzaj¹ siê awarie instalacji wzd³u dróg. Dysponuj¹c sprzêtem z szeœciometrowym wysiêgnikiem, tam gdzie mo na, bêdziemy mogli omijaæ asfalt. Zakup nowej maszyny nie spowoduje w firmie wzrostu zatrudnienia, bo wodoci¹gi maj¹ wykwalifikowanych operatorów. Przez firm¹ kilka wa nych inwestycji. Oprócz budowy przy³¹czy w mieœcie i na wsi, zostanie wymienionych po 100 m sieci wodoci¹gowej w Bo- ympolu Królewskim i Jaroszewach oraz u³o ony 100-metrowy odcinek w Pogódkach. W samym mieœcie rozpocznie siê budowa kanalizacji w ulicy Starogardzkiej, od skrzy owania przy banku w kierunku stacji paliw Orlen. Firma ma ostatnio coraz wiêcej problemów z zatorami w kanalizacji. Powodem s¹ tanie proszki. Do awarii dochodzi g³ównie na naszych osiedlach. Tanie, zagraniczne proszki nie do koñca rozpuszczaj¹ siê w wodzie, przez co w kanalizacji zbrylaj¹ siê i zaœlepiaj¹ œwiat³o rur narzeka prezes. Wola³bym aby nasi odbiorcy stosowali proszki z atestem, które nie zlepiaj¹ siê w tak du ym zakresie. Tekst i Foto Janusz Rokiciñski 7

8 W sobotê, 8 lipca, po godzinie 17.00, leœniczy Kazimierz Traut zauwa y³ dym nad lasem. Natychmiast zadzwoni³ pod 112 i pobieg³ w kierunku dymu. Pali³ siê zr¹b w oddziale 36 Leœnictwa Zapowiednik. Zapowiednik. Wiatr smaga³ ogniem To nie pierwszy w tym roku po ar w okolicy B¹czka. 12 maja, wieczorem, nieustalony dot¹d sprawca podpali³ las, ale dziêki szybkiej akcji stra aków spali³o siê niewiele ponad 200 m 2 poszycia leœnego. Teraz wiêcej. W gaszeniu zrêbu w B¹czku uczestniczy³o siedem wozów stra ackich z jednostek OSP z Pogódek, Siwia³ki, Skarszew, Starogardu, Sucumina i Szczodrowa. Akcj¹ pocz¹tkowo dowodzi³ oficer dy urny KPP w Starogardzie Gd. a potem ja mówi Roman Gradulewski, komendant Gminny OSP Skarszewy. W gaszeniu bra³o udzia³ 46 stra- aków, w tym trzech zawodowych. Wodê woziliœmy z dwóch ujêæ, przy mostach (pompy p³ywaj¹ce red.) z pobliskiej rzeki. W sumie do akcji zu yto 23 tysi¹ce litrów wody. To by³o celowe podpalenie Jak ustaliliœmy ogieñ pod³o ono w trzech miejscach. Do tego podpalono paœnik mówi m³. asp. Piotr Okrój z Posterunki Policji w Skarszewach. Zabezpieczyliœmy œlady i œci¹gnêliœmy z KPP Policji przewodnika z psem tropi¹cym. Sprawca dzia³a³ z premedytacj¹. Celowo przygotowa³ trzy doœæ du e ogniska. Prowadzimy intensywne œledztwo i mamy ju swoje typowania. Za taki czyn grozi kara od pó³ roku do oœmiu lat wiêzienia. ¹cznie spali³o siê 1,51 ha zrêbu w oddzia³ach 36 i 43 nale ¹cych do Leœnictwa Zapowiednik. Te, przez leœników nazywane pozosta³oœci pozrêbowe, choæ idealne do spalenia na ognisku, mia³y po wysuszeniu trafiæ do rêbaka i dalej do gleby. Bo w lesie nic siê nie marnuje. Nawet chrust zamienia siê w yzn¹ próchnicê. Dziêki szybkiej akcji stra aków uniknêliœmy strat w drzewostanie mówi leœniczy Leœnictwa Zapowiednik, Zdzis³aw Kleczewski. Jestem bardzo wdziêczny stra akom za tak Leœniczy Kazimierz Traut (po prawej). sprawne przeprowadzenie akcji, za ich profesjonalizm. Jestem te bardzo wdziêczny za pomoc leœniczemu Kazikowi Trautowi. Dziêki niemu ocaliliœmy las. To on, wraz z synem, kierowa³ wozy stra ackie na miejsce po aru. Kazik doradza³ te prowadz¹cym akcjê. Leœniczy wspomina, e przez 13 ostatnich lat, kiedy kierowa³ leœnictwem w Kolbudach, nie mia³ ani jednego po aru. Tu w krótkim czasie ma ju drugi. Ale nie za³amuje r¹k. Ju jesieni¹ pogorzelisko zostanie przygotowane pod nowe, wiosenne zalesienia. W biocenozie glebowej nie ma strat i ten m³ody las powinien dobrze rosn¹æ. Wie pan, ci¹gle mam jeszcze przed oczami ten wiatr smag¹cy ogieñ PS. Podpalacz uaktywni³ siê. Po kilku dniach po raz kolejny próbowa³ wznieciæ po ar na pogorzelisku. Dziêki b³yskawicznej akcji ogieñ ugaszono w zarodku. Tekst i zdjêcia Janusz Rokiciñski 8

9 Skarszewy. Tir w rowie 12 lipca, o 16.05, na ³uku drogi Skarszewy- Starogard, przed parkingiem leœnym od strony Starogardu, do rowu wjecha³o reno z naczep¹. Na terenie gminy Skarszewy by³o to kolejne, czwarte ju zdarzenie spowodowane przez kierowców wo ¹cych wir na potrzeby budowy autostrady A1. Na szczêœcie nie by³o ofiar. Kierowcy byli trzewi. Utrudnienia w ruchu trwa³y ponad szeœæ godzin. Franciszek E prowadzi³ z prawid³ow¹ prêdkoœci¹ reno z naczep¹. Przy wyjœciu z ³uku drogi zauwa y³ ciê arowego mercedesa wymijaj¹cego rowerzystów. Aby unikn¹æ czo³owego zderzenia zjecha³ do rowu. Sprawca kolizji, kieruj¹cy mercedesem Krzysztof C, wyprzedza³ rowerzystów na linii ci¹g³ej, za co zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 300 z³ mówi sier ant sztabowy S³awomir Jankowski, z Posterunku Policji w Skarszewch. Skutki kolizji usuwano jeszcze po Pojazdy kierowaliœmy objazdem przez las. Sier ant Jankowski w ostatnim czasie odnotowa³ cztery zdarzenia z udzia³em kierowców ciê kich samochodów wo ¹cych wir na potrzeby A1. Dwa by³y na trasie z Godziszewa do Tczewa a jedno w Nowym Go³êbiewku, gdzie przy wymijaniu, ciê ki samochód staranowa³ hydrant. Skarszewscy policjanci odbieraj¹ coraz czêœciej telefony od mieszkañców zaniepokojonych husarsk¹ jazd¹ kierowców tirów. Mieszkañcy narzekaj¹, e ci kierowcy je d ¹ za szybko przez miasto i drogami na Tczew i Starogard. Poza tym jad¹ grup¹, przez co utrudniaj¹ jazdê innym u ytkownikom drogi. Mimo e notorycznie przekraczaj¹ prêdkoœæ, ciê ko nam, policjantom to namierzyæ, bo kierowcy dysponuj¹ nowoczesnym sprzêtem do komunikacji wewnêtrznej i na bie ¹co informuj¹ siê kontrolach drogowych wyjaœnia sier. Jankowski. Czêsto te nie zabezpieczaj¹ ³adunku. Je d ¹ z plandekami, ale nie zaci¹gaj¹ ich na ³adunek, za co te dostaj¹ mandaty. WypowiedŸ skarszewskiego policjanta uzupe³nia nadkomisarz Bogus³aw Ziemba, zastêpca Naczelnika Sekcji Dochodzenio-Œledczej KPP Starogard Gd.: W Go³êbiewku na samochód spad³ kamieñ z niezabezpieczonej naczepy. Pêk³a szyba, a na kierowcê tira na³o ono mandat. Na szczêœcie pasa erom osobowego auta nic siê nie sta³o. Za brak zabezpieczenia ³adunku ³¹cznie policja na³o y³a cztery mandaty. Do tego dochodzi sporo pouczeñ i mandatów za wykroczenia drogowe. Po naszych akcjach sposób przewo enia i zabezpieczenia ³adunków znacznie siê polepszy³, ale nie jesteœmy w stanie wszystkiego wychwyciæ. Nale y tak e wyjaœniæ mieszkañcom, e samochody zaopatruj¹ce drogi s¹ zwolnione z Zakazu poruszania siê po drogach samochodów ciê arowych powy ej 12 ton. Podczas œrodowego zdarzenia zdenerwowani kierowcy tirów pokrzykiwali w niewybredny sposób pod adresem obecnych na miejscu wypadku dziennikarzy. (rok) foto Sebastian Dadaczyñski Nagrody Policjanci z powiatu starogardzkiego odnieœli w lipcu kilka spektakularnych sukcesów w konkursach zorganizowanych przez Komendê Wojewódzk¹ Policji w Gdañsku. M³. asp. Adam Machajewski zdoby³ tytu³ Dzielnicowy Roku 2006 w województwie pomorskim a st. post. Sebastian Kosecki ze Starogardu Gd. i st. post. Artur Redzimski ze Skarszew, zajêli trzecie miejsce w turnieju Patrol Roku W nagrodê otrzymali puchary i nagrody pieniê ne. Gratulujemy. Borówno Wielkie. Cz³owiek ton¹³ w jeziorze Oko³o 21.00, 24 czerwca, po festynie nad jeziorem Borówno Wielkie, poza k¹pieliskiem pojawi³ siê pijany Marek K. Wszed³ do wody i zacz¹³ ton¹æ. Mê czyznê na œrodku jeziora zauwa y³ B³a- ej Breska, ratownik z kociewskiego WOPR i dyrektor GOSiR w Skarszewach relacjonuje Dariusz Skalski. Nastêpnie na pomoc ton¹cemu mê czyÿnie ruszyli ratownicy: Robert Stoliñski i Tomasz Reikowski. Mê czyznê uda- ³o siê wyci¹gn¹æ z wody. B³a ej Breska wraz z Edwardem Gradulewskim, stra akiem z OSP Skarszewy, przeprowadzali 20-minutow¹ resuscytacjê, by u mê czyzny usprawniæ czynnoœci yciowe. Nad jeziorem b³yskawicznie pojawi³o siê pogotowie. Mê czyznê odwieziono do szpitala œw. Jana w Starogardzie Gd. Ratownicy spisali siê na szóstkê z plusem zauwa a D. Skalski. Jestem z nich dumny. Uratowali cz³owieka. (seba) Policjanci i antyterroryœci z Gdañska i Starogardu Gd. zatrzymali 32-letniego Krzysztofa S. i 29-letniego Sebastiana R., domniemanych sprawców napadu na ma³ eñstwo biznesmenów ze Szczodrowa. Krzysztofa S. zatrzymano na terenie firmy, któr¹ prowadzi³ w Skarszewach, przy ul. Drogowców. Bandyci w areszcie Przypomnijmy. 23 stycznia 2006, nieznani sprawcy w kominiarkach na g³owach, uzbrojeni w broñ i kije, wtargnêli noc¹ do domu pañstwa P. Obezw³adnionym i sterroryzowanym biznesmenom zrabowali 1700 z³. Dziêki ostatniej akcji policji czêœæ uzbrojonej bandy, na trzy miesi¹ce, trafi³a do aresztu. Za rozbój z u yciem niebezpiecznego narzêdzia grozi obu zatrzymanym kara pozbawienia wolnoœci powy ej trzech lat. U jednego z nich znaleziono narkotyki Zatrzymani przyznani siê do winy. Planujemy kolejne zatrzymania. Podejrzewamy, e zatrzymani i ich kompani maj¹ na koncie wiêcej rozbojów z u yciem broni powiedziano nam na Policji. (serwis) Kronika policyjna (opracowana na podstawie serwisu KPP w Starogardzie Gdañskim) Lipiec 3 lipca, WIÊCKOWY. Z³odziej z terenu budynku w budowie, dokona³ kradzie y mienia o wartoœci 800 z³ na szkodê PIOTRA A. W trakcie wykonywania czynnoœci przez f-szy PP Skarszewy ustalono, e sprawcami powy szego czynu s¹ nieletni: TOMASZ O. lat 16 i PATRYK K. lat 15. Mienie odzyskano w ca³oœci. 6 lipca,19.20, MIROWO. Policjanci zatrzymali nietrzeÿwego Andrzeja Z., który kierowa³ ci¹gnikiem ursus (0,77 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) a o 21.20, Jacka O., który kierowa³ 126p w stanie nietrzeÿwym (0,48 mg/l alkoholu). 9 lipca, 20.20, CZARNOCIN. NietrzeŸwy (1,80 mg/l) Dariusz S. kierowa³ fiatem. 10 lipca, 22.00, Skarszewy, ul. AKACJOWA. Leon C. z nieogrodzonej posesji dokona³ kradzie- y prêtów zbrojeniowych o wartoœci 1000 z³ na szkodê ukasza L. 16 lipca, godz , PRZERÊBSKA HUTA. Policjanci zatrzymali pijanego MARIANA S. który w stanie nietrzeÿwoœci (0,63 i 0,71 mg/l) kierowa³ rowerem. 21 lipca, godz , Skarszewy, ul. STA- ROGARDZKA. Nieznana kobieta pod pretekstem zniesienia kl¹twy rzekomo wisz¹cej nad mieszkaniem, w trakcie czynienia egzorcyzmów, dokona³a kradzie y pieniêdzy z³, które 62 letnia poszkodowana wczeœniej wyp³aci³a z banku za namow¹ nieznajomej. Pieni¹dze by³y niezbêdnym elementem w przeprowadzonych egzorcyzmach. Dalsze czynnoœci prowadzi PP w Skarszewach. 22 lipca, godz , BOLES AWOWO. Marek S. (38 lat) i Marcin S. (18) zniewa yli interweniuj¹cych policjantów i kierowali wobec nich groÿby karalne. Marcin S. uderzy³ policjanta. Sprawców osadzono w PDOZ. 22 lipca, 17.55, WIÊCKOWY. Policjanci zatrzymali Tomasza B. który bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci (0,57 mg/dm 3 ) kierowa³ rowerem. (serwis, rok) W okolicach Skarszew policja zlikwidowa³a produkcjê heroiny Pomorscy policjanci zlikwidowali liniê produkcyjn¹ polskiej heroiny. Zatrzymano ³¹cznie 17 osób w tym dealerów i producentów tego narkotyku, który jest uwa any za jeden z najszybciej uzale niaj¹cych œrodków. Heroinê wytwarzano w domku letniskowym w okolicach Skarszew. Handlarze sprzedawali towar m.in. ko³o placu zabaw w Gdañsku Wrzeszczu. Spoœród 17 zatrzymanych wiêkszoœæ to narkomani, w wieku od 17 do 53 lat. Za wprowadzanie do obrotu znacznej iloœci narkotyków grozi do 10 lat wiêzienia. gp 9

10 GOK Na œcianach galerii zamku joannitów niemiecka malarka zaprezentowa³a kilkadziesi¹t prac z cyklu Prze ywaæ sny. Gertrudy Tegeler Prze ywanie snów - Ekspozycja jest owocem wspó³pracy Bakum ze Skarszewami mówi Ryszard Kotarski, dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury. Wystawa jest ju drug¹ miêdzynarodow¹ ekspozycj¹. W ubieg³ym roku prezentowaliœmy prace rosyjskiej malarki. Chcemy w ten sposób poznawaæ twórczoœæ malarzy s¹siednich krajów. Gertrud Tegeler swoje prace wystawia³a nawet w Europarlamencie w Brukseli. Od dziecka du o malowa³am mówi Gertrud. Jako nastolatka chcia³am rozpocz¹æ studia plastyczne, ale los potoczy³ siê inaczej i ukoñczy³am studium zwi¹zane z architektur¹. Jako architekt pracowa³am przez 7 lat, ale malarstwo bardzo mnie poci¹ga³o, rzuci³am tê pracê i zajê³am siê ju profesjonalnie tworzeniem obrazów. Pocz¹tkowo malowa³am wêglem, potem farbami akrylowymi i olejnymi. Lubiê malowaæ ludzi. (rok, seba) Szachy. Tryumf Wa³aszewskich W tle odbywaj¹cych siê Sobótek Skarszewskich instruktor Gminnego Oœrodka Kultury, Gerard Rutkowski, przeprowadzi³ Sobótkowy turniej szachowy. W turnieju gra³o 18 zawodników, podzielonych na dwie grupy: zaawansowanych i amatorów. Po 3,5-godzinnej grze zwyciê y³ Andrzej Wa³aszewski. Kolejne miejsca zajêli Bogdan Dr¹ ek (2.), Jerzy Grochot (3.), Tomasz Gdaniec (4.), Boles³aw Ossowski (5.), Marcin Orlikowski (6.) W drugiej kategorii zwyciê y³ Filip Wa³aszewski przed Rafa³em Orlikowskim. Trzeci by³ Alex Witkowski. Cenne nagrody dla uczestników turnieju ufundowa³ Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji. Pan Gerard Rutkowski jest czynnym zawodnikiem drugoligowej dru yny Agrokociewie Starogard Gd. i bardzo dobrym przyk³adem dla skarszewskich szachistów, którzy dziêki jego pracy i zaanga owaniu osi¹gaj¹ coraz lepsze wyniki na turniejach chwali dyr. GOK Ryszard Kotarski. Foto Janusz Rokiciñski 10

11 Przeja d ki na skuterze wodnym oraz ³odziach motorowych to tylko niektóre z atrakcji podczas Kociewskiej Inauguracji Sezonu Letniego Imprezê 24 czerwca zorganizowano nad jeziorem Borówno Wielkie. Borówno Wielkie. Sezon letni rozpoczêty Dru yna HAMONDA. Podczas festynu, ks. Alojzy K¹kolewski, kapelan ratowników WOPR, poœwiêci³ now¹ ³ódŸ motorow¹ texas, nale ¹c¹ do kociewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Skarszewach, skuter marki yamaha, który te od niedawna znajduje siê w zasobach kociewskiego WOPR oraz policyjn¹ ³ódŸ motorow¹. Potem odby³ siê pokaz ratownictwa wodnego z u yciem skutera ze specjaln¹ platform¹ ratownicz¹. Wiele osób skorzysta³o z mo liwoœci przeja d ki ³odziami i skuterem WOPR. Sporo œmiechu i zabawy by³o podczas turnieju dru yn reprezentuj¹cych zak³ady pracy z terenu miasta i gminy Skarszewy. By³o m.in. przeci¹ganie liny oraz uje d anie byka. Puchar burmistrza Skarszew po raz trzeci z rzêdu i tym samym ju na w³asnoœæ, zdoby³a dru yna firmy Elar. Organizatorem imprezy by³ Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach wraz z Kociewskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Imprezie patronowa³ S³awomir Neumann, starosta powiatu starogardzkiego oraz burmistrz Dariusz Skalski. (red) Andrzej Ma³kiewicz, kierownik dru yny WOPR ze skuterem. Nowy skuter kociewskiego WOPR z platform¹ ratownicz¹. 23 czerwca, w ramach Dni Skarszew na Stadionie Miejskim oby³y siê Sobótki Skarszewskie podczas których wyst¹pi³o wiele zespo³ów: kapela Martyni, Weso³a Kapela oraz zespo³y Banderola i Second Heaven. Gwiazd¹ wieczoru by³a Irena Jarocka. Imprezê zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni. FENIKS w akcji. Kawiarenki rozko³ysa³y t³umy Irena Jarocka pojawi³a siê na scenie oko³o Przed scen¹ ustawi³y siê t³umy. Gdy z estrady pop³ynê³y wielkie przeboje: Motylem jestem, Kawiarenki oraz Magia ksiê yca t³um zawirowa³, bo przeboje Jarockiej znaj¹ ludzie m³odzi i starsi. Po koncercie piosenkarka podpisywa³a swoje p³yty, nawet te czarne. Nie zabrak³o te wspólnych fotografii z gwiazd¹. Ju od dziecka lubi³am œpiewaæ powiedzia³a nam Irena Jarocka. PóŸniej, jako m³oda dziewczyna, wystêpowa³am w klubach studenckich, du o w gdañskim aku. Z czasem trafi³am na festiwale. Ten okres by³ piêkny. Ale ycie p³ynie ( ) Jestem otwarta na jutro. Bardzo dziêkujê Bogu, e mog³am nagraæ tak wiele ró nych przebojów. Teraz mieszkam w Teksasie i przyznam, e nie brakuje mi naszego kraju, bo czêsto œpiewam w polskich miastach i miasteczkach i mam kontakt z polsk¹ widowni¹. Zw³aszcza latem ( ) Artyœci z dawnych lat maj¹ spore trudnoœci, by rywalizowaæ z m³odymi. Ka dy ma swoje 5 minut. Wci¹ cieszy fakt, e publicznoœæ zna moje przeboje i œpiewa je razem ze mn¹. S³uchaj¹ mnie ludzie mojego pokolenia, ale i m³odsi, a nawet dzieci. ( ) Gdy mam czas na odpoczynek, wracam do Teksasu, gdzie uwielbiam chodziæ boso po moim ogrodzie. Tylko muszê uwa aæ na mije Rozmawiali Sebastian Dadaczyñski i Janusz Rokiciñski 11

12 Udany festyn 1 lipca na os. Gen. Sikorskiego odby³ siê festyn zorganizowany przez SML-W Skarszewianka z okazji Miêdzynarodowego Dnia Spó³dzielczoœci. Goœciem honorowym festynu by³ Marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz (foto 1 i 2) i pos³anka Daniela Chrapkiewicz (foto 3) Walki rycerzy oraz pokaz si³y strongmanów to tylko niektóre z wielu atrakcji, bogatego programu festynu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Sikorskiego w Skarszewach. W rywalizacji pi³karzy, uczniów ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, w pierwszej kategorii wygrali Fani Rasiaka a w drugiej Derra Team. Królami strzelców zostali: Pawe³ Pawlak i Mateusz Szulc. Interesuj¹cy by³ mecz pomiêdzy zespo- ³em spó³dzielni mieszkaniowej Skarszewianka a samorz¹dowcami powiatu starogardzkiego. Spó³dzielcy strzelili w³adzom 10 bramek, trac¹c przy tym tylko jednego gola. Przed po³udniem odby³a siê polowa msza œw., której przewodniczy³ ks. Andrzej Taliñski, od lat wspó³organizator festynu. Potem na scenie pojawi³y siê dzieci z obydwu przedszkoli ze Skarszew. Po przedszkolakach swoj¹ twórczoœæ zaprezentowali m³odzi muzycy i cz³onkowie Starogardzkiego Bractwa Rycerskiego. Sporym zainteresowaniem wœród ch³opców cieszy³y siê pokazy walk rycerzy. Od rycerzy mo na by³o kupiæ m.in. szel¹ga krzy ackiego i gdañskiego, a nawet grosza króla Kazimierza Wielkiego. Monety wybija³ Przemys³aw Banel, mincerz ze Œl¹ska. Dbamy o to, aby festyny by³y ró norodne i ciekawe i przyci¹ga³y nie tylko mieszkañców na- Rodzinnie... 8 lipca w Bo ympolu Królewskim odby³ siê Festyn Rodzinny, którego g³ównym organizatorem by³a Rada So³ecka. So³tys Bo egopola, pan Stefan Rezmer, przygotowa³ niespodzianki dla dzieci i doros³ych. W iœcie piknikowym nastroju bawiono siê przy muzyce mechanicznej. Odby³y siê te konkursy. Najœmieszniej by³o przy ubijaniu piany i karmieniu kisielem. (mob) szej spó³dzielni mówi Andrzej Flis, prezes SML-W Skarszewianka, organizator festynu. Zawsze z du ym wyprzedzeniem planujemy i organizujemy kolejny festyn. Tylko w taki sposób mo emy sobie zapewniæ dobre, zespo³y muzyczne, odpowiednie nag³oœnienie i ró norodne atrakcje. Ju dzisiaj zawarliœmy pierwsze umowy na festyn w 2007 roku. Podczas imprezy du ym zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz si³y w wykonaniu Arkadiusza Makurata i S³awomira Pedy. Strongmani bardzo efektownie dÿwigali ciê ary. Nie brakowa³o te przypadkowych œmia³ków, którzy chcieli spróbowaæ swoich si³. Tu przed pó³noc¹ setki osób przyci¹gn¹³ wspania³y pokaz sztucznych ogni, które tworzy³y wspania³e ko³a. Stoisko gminy Podczas festynu bardzo efektowne stoisko mia³y Gmina Skarszewy i Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska ze Skarszew. Gmina Skarszewy prezentowa³a siê pod has³em Gmina przyjazna mieszkañcom i turystom. Na stoisku odby³a siê oficjalna promocja drugiego wydania Foldera Agroturystycznego Miêdzygminne Porozumienie Agroturystyka Kociewia zaprasza na Kociewie autorstwa Janusza Rokiciñskiego. Pracownicy Gminnej Spó³dzielni czêstowali chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz pieczonymi na bie ¹co, w specjalnym piecu, paczkami. Bardzo dziêkuje panu prezesowi Gminnej Spó³dzielni Gerardowi Groszowi za przyjêcie zaproszenia na nasze stoisko powiedzia³ nam Janusz Rokiciñski, który przygotowa³ prezentacjê z ramienia Urzêdu Miejskiego. Dziêkuje tak- e komendantowi Posterunku Policji panu Dariuszowi Kellasowi (foto 4), za przygotowanie materia³ów na temat bezpiecznego, wakacyjnego wypoczynku. Pan komendant dy urowa³ na stoisku przez prawie dwie godziny i w tym czasie odpowiedzia³ na wiele pytañ, nie tylko grupom kolonijnym. Odwiedzaj¹ce stoisko dzieciaki by³y czêstowane lizakami i cukierkami kupionymi ze œrodków Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. By³y tak e firmowe krówki od firmy HAMIND. (seba, rok)...i z OSP 22 lipca przy s³onecznej pogodzie w Pogódkach odby³ siê Festyn Rodzinny. W programie przewidziano miêdzy innymi: gry i zabawy z nagrodami dla dzieci, pokaz ratownictwa drogowego przygotowanego przez miejscow¹ jednostkê OSP. G³ówn¹ atrakcj¹ dla doros³ych by³o przeci¹ganie liny kobiet i mê - czyzn pomiêdzy reprezentacj¹ wsi a reprezentacj¹ goœci. Festyn zakoñczy³ siê zabaw¹, która trwa³a do bia- ³ego rana. Do tañca przygrywa³ zespó³ MARTYNI. Festyn nale y uznaæ za udany, jego zorganizowanie by³o mo liwe dziêki miejscowym sponsorom mówi Marceli Ba³achowski so³tys wsi. Tekst i foto Ryszard angowski 4 12

13 W sobotê, 8 lipca, w B¹czku odby³ siê festyn przygotowany przez Radê So³eck¹ i Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ RAZEM. Jak zwykle festyn wsparli sponsorzy. G³ówne nagrody w loterii ufundowali: HAMOND, Fol-Plast i Schwarz. Atrakcj¹ festynu by³a prezentacja zabytkowych motorów z klubu ze Starogardu Gdañskiego. Szczególn¹ sensacj¹ by³ motor Mieczys³awa Kwa niewskiego oraz skuter Osa. Pani Jola dopingowa³a swoj¹ pociechê. Burmistrz Dariusz Skalski ufundowa³ puchar zwyciêzcom turnieju pi³karskiego a Henryk Burczyk (po prawej) pi³ki od LZS. Henryk Armatowski (HAMOND) wrêcza nagrodê w loterii. Darek osi¹gn¹³ dobry wynik. Motocykli ci schronili siê przed deszczem w stodole u przyjaciela klubu. 13

14 Dla Eufemii Michalik praca w ogrodzie to bardzo dobry wysi³ek. Zofia Szczodrowska a³uje, e ma za ma³o miejsca dla krzewów i kwiatów. Obie panie s¹ laureatkami gminnego szczebla konkursu Piêkna wieœ. So³ectwa piêkniej¹ Konkurs Piêkna wieœ zorganizowano w trzech kategoriach: zagroda rolnicza, zagroda nierolnicza i wieœ. W kategorii zagrody nierolniczej oceniano 19 posesji, a zagrody rolniczej 7. Cztery wsie zg³osi³y siê do kategorii wieœ. Za najbardziej zadban¹ zagrodê nierolnicz¹ komisja uzna³a zagrodê Eufemii i Jerzego Michalika w Godziszewie, drugie miejsce zaj¹³ Wies³aw Pob³ocki (Pogódki) a trzecie Marta Bzowska (Godziszewo). W kategorii na najbardziej zadban¹ zagrodê rolnicz¹ zwyciê yli Zofia i Henryk Szczodrowscy (Jaroszewy), drugie miejsce zaj¹³ Edward Wryk (Demlin) a trzecie Lidia Muchowska (Nowe Go³êbiewko). W kategorii wieœ po raz kolejny zwyciê y³ B¹czek. Laureatów nagrodzono w Borównie podczas Kociewskiej Inauguracji Sezonu Letniego. Nagrody wrêcza³ starosta starogardzki S³awomir Neumann i burmistrzowie Skarszew. Burmistrz Dariusz Skalski nie kry³, e nagrody laureatom wrêcza z du ¹ przyjemnoœci¹. Cieszê siê, e mo emy w gminie organizowaæ taki konkurs. Potwierdza siê to co powtarzam od pocz¹tku kadencji nasze so³ectwa piêkniej¹, a ten konkurs to jeszcze przyspiesza. Mamy coraz wiêcej uczestników, coraz wiêcej piêknych posesji i zagród, i z przyjemnoœci¹ nagradzany ich w³aœcicieli. W ramach gminnego bud etu staramy siê przekazywaæ wiêcej œrodków do dyspozycji wiejskich samorz¹dów i te pieni¹ ki potem procentuj¹ nawet razy piêæ, bo bardzo wiele prac mieszkañcy wykonuj¹ spo³ecznie, za co im dziêkujê. Nasz¹ dum¹ jest wieœ B¹czek, która zdobywaj¹c nagrody na szczeblu powiatowym staje siê wizytówk¹ naszej gminy. Brudne rêce od ziemi? To normalne W kategorii Najbardziej zadbana zagroda rolnicza w Gminie Skarszewy zwyciê yli Eufemia i Jerzy Michalikowie. Michalikowie dzia³kê w Godziszewie maj¹ ponad 20 lat, ale dopiero cztery lata temu przeprowadzili siê tu z Gdyni, gdzie mieszkali na D¹brówce, w szeregowcu. Mieli tam piêkny ogród, ale przy obecnym wygl¹da³ jak grz¹dka Kiedy pan Jerzy zagospodarowywa³ teren przy nowo wybudowanym domu okaza³o siê, e jest du a ró nica poziomów dom ogród. St¹d pomys³ na efektown¹ skarpê, która profesjonalnie przygotowana i zagospodarowana wzbudza dziœ podziw (foto 1 i 2). Ten ogród kosztowa³ nas wiele wysi³ku i pracy mówi Eufemia Michalik laureatka konkursu, z zawodu ksiêgowa i bieg³y rewident, a z zami- ³owania ogrodnik. Du o czytam na temat ogrodu, warzyw. Lubiê grzebaæ w ziemi, nie u ywam rêkawiczek, st¹d mam ci¹gle rêce i nogi od tej ziemi, ale mnie to nie przeszkadza. Przecie na wsi to normalne. ¹dnych randapów, chemii. Odchwaszczam rêcznie, na kolanach. Wiêkszoœæ ciê kich prac wykona³ w ogrodzie i na skarpie m¹, pan Jerzy. Teraz Michalikowie tylko kosz¹, podlewaj¹, nawo ¹. Taka praca w ogrodzie to bardzo dobry wysi- ³ek. Czêsto nie mamy nawet czasu wyj¹æ le aków. W tym roku, przez suszê, kwiaty mam beznadziejne, a co roku by³y przepiêkne. Najwiêksza satysfakcja? Skomponowaæ roœliny tak, aby piêknie kolorowo po³¹czyæ ró nozielono ó³te iglaki z innymi kolorowymi roœlinami i ten piêkny widok utrzymaæ ca³y rok. To trudne, ale mo - liwe dodaje pani Eufemia. Pani Eufemia czêsto udziela fachowych porad pocz¹tkuj¹cym ogrodnikom zak³adaj¹cym przydomowe ogrody. Potrafi przy tym tak piêknie opowiadaæ e odnios³em wra enie jakby roœliny i krzewy nale a³y do rodziny Co roku odbiera nagrodê W kategorii na Najbardziej zadban¹ zagrodê rolnicz¹ zwyciê yli Zofia i Henryk Szczodrowscy, który. mieszkaj¹ w Jaroszewach. Od 1979 r. pani Zofia ma piêkny ogród. To jej hobby, najwiêksza radoœæ i nagrody co roku. Wszystkie rozsady i sadzonki przygotowujê sama. Pracê zaczynam jesieni¹. Potem, w styczniu szukam ziemi, eby w niej pomieszaæ. Dodajê torfu, piasku i nawozu, i jak to wszystko pomieszane lekko przemarznie, to na wiosnê jest dobre dla kwiatów. Tylko surfinie kupujê od Festyny w Wolnym Dworze, to festyny na sportowo z wieloma atrakcjami dla dzieci. Zapobiegliwy so³tys wsi, Stanis³aw Bukowski, zawsze potrafi zgromadzi wokó³ siebie grono przyjació³ i sponsorów. Nie inaczej by³o 15 lipca. Nawet grochówkê na festyn ugotowa³y spo³ecznie panie kucharki z Przedszkola nr 1 w Skarszewach. Przewodnicz¹cy Rady Gminnej LZS Henryk Burczyk, so³tys Stanis³aw Bukowski i wrêczaj¹cy odznaczenie burmistrz Dariusz Skalski (po prawej). Od rana trwa³y rozgrywki pi³karskie Jako pierwsi na murawê wyszli najm³odsi, 10 i 11-latkowie z Mirowa i Wolnego Dworu. Na boisku pad³o a 10 bramek, ale nie wynik by³ najwa niejszy. Puchar dla zwyciêzców, dru yny Wolnego Dworu, ufundowa³ Ryszard erañski. W turnieju pi³karskim doros³ych rywalizowa³o piêæ zespo³ów. Wygra³a dru yna LZS Wiêckowy. Wiêckowianie wygrywaj¹ ostatnio wszystkie festynowe turnieje i kolekcjonuj¹ puchary. Za zwyciêstwo otrzymali puchar burmistrza Dariusza Skalskiego. W turnieju drugie miejsce, i puchar Wies³awa Brzoskowskiego, przewodnicz¹cego Rady Powiatu, zdobyli juniorzy skarszewskiej Wietcisy, a trzecie miejsce, i puchar przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Skarszewach Andrzeja Flisa, przypad³o gospodarzom turnieju, pi³karzom LZS Wolny Dwór. Wszystkie dru yny otrzyma³y tak e pi³ki od gminnego LZS. Dru yna LZS Wiêckowy z pucharem. Boisko bêdzie piêkniejsze Podczas festynu Stanis³aw Bukowski, so³tys wsi, otrzyma³ odznakê Zas³u onego dzia³acza LZS za zas³ugi dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi. Zas³u y³ na to wyró nienie. To z inicjatywy Bukowskiego w maju 2002 r., we wsi oddano do u ytku wymiarowe boisko do pi³ki no nej wraz z placem zabaw a dru- yna LZS Wolny Dwór otrzyma³a w prezencie od Polskiej Krówki firmowe stroje pi³karskie. W zespole trenuje 18 pi³karzy to czo³ówka w lidze gminnej graj¹cej w ramach LZS. Od 2002 r. boisko i przyleg³y teren stale piêknieje, staj¹c siê centrum kulturalnym wsi. W 2006 r., w ramach Programu odnowy wsi, na stadionie w Wolnym Dworze powstanie du a, zadaszona wiata, zastanie tak e rozbudowany i ogrodzony plac zabaw. Bêd¹ te nowe zadrzewienia. Koszt inwestycji zaplanowano na 16 tys. z³. Do tego wiele prac spo³ecznie wykonaj¹ mieszkañcy. Tekst i Foto Janusz Rokiciñski Podziêkowania So³tys Stanis³aw Bukowski dziêkujê za pomoc w organizacji festynu sponsorom, firmom: Polska Krówka Sp. z o.o., HAMOND, GS SCh Skarszewy, HONIA, ELAR, Top-Frutt (owoce) Wojciecha Drawika, DANONE, Longinie Knitter, Ewie i Darkowi Nagórskim oraz Gra ynie i Stanis³awowi Kolberg. 14

15 2 1 ogrodnika. Zawsze mia³am piêkne, a w tym roku kupi³am inne i a³ujê, bo s¹ du o s³absze od tych w poprzednich latach. M¹? Pomaga mi tylko mieszaæ b³oto artuje Zofia (foto 3) to znaczy kopie ziemiê. Pan Henryk podpatrzy³ stoj¹ce na starogardzkim rynku rusztowania z wysokimi kwiatami i podobne konstrukcje przygotowa³ onie. Teraz u Szczodrowskich kwiaty rosn¹ piêtrowo. W ogrodzie jest ma³o ro lin zimozielonych i trawy. Z trawy musia³am zrezygnowaæ, bo podwórze w naszym gospodarstwie jest wybetonowane i nie ma na ni¹ miejsca. Jest te niewiele miejsca na wiêcej krzewów i kwiatów a³uje pani Zofia. Za to od strony pola mamy du y warzywniak i trochê sadu. Tekst i foto Janusz Rokiciñski 3 REKLAMA BIURO PO REDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO Grzegorz Budziñski Ubezpieczenia - komunikacyjne - maj¹tkowe - osobowe dla towarzystw: Compensa, Generali, Uniqa, Warta Skar szewy, ul. Ko ciuszki 30, tel. (058) SKLEP SPO YWCZO MIÊSNO WÊDLINARSKI Zygmunt Fia³ Zaprasza codziennie * * * BAR U DANUSI Zaprasza codziennie od do... ostatniego klienta Organizujemy imprezy okoliczno ciowe (50 osób) Promocja. W sierpniu do golonki piwo gratis FIRMA SW S³awomir Wi niewski Zaprasza do sklepu ALKOHOLE WIATA codziennie Promocyjne ceny SKARSZEWY, UL. KO CIUSZKI 19 Z OTNIK JUBILER MICHA TYBORCZYK PRODUCENT BI UTERII Z OTEJ I SREBRNEJ Oferuje: sprzeda bi uterii z³otej i srebrnej wiadczymy us³ugi w zakresie napraw i przerobów bi uterii wykonujemy bi uteriê wed³ug indywidualnych wzorów klientów NISKIE CENY Zapraszamy: , soboty Skarszewy, ul. Ko ciuszki 26 15

16 Festyn w miêdzynarodowej obsadzie O pó³nocy, w przeci¹ganiu liny najlepsza by³a dru yna Boles³awowa. Pokona³a resztê wiata i Skansk¹. Ale jak w piêcioosobowej ekipie do liny staje pó³ tony czyli tacy si³acze jak Tomek Porte e, Adam Buchholz, jego szwagier i s¹siedzi, to trudno ich pokonaæ. Poza tym mieli doping dyrektora szko³y. Rodzinne zdjêcie pi³karzy graj¹cych w turnieju m³odzików. Festyn uroczy cie otworzy³ zastêpca burmistrza Skarszew Zygmunt Wiecki. Kapitan dru yny Boles³awowa efektownie prezentuje pi³kê prezent od gminnego LZS. Festyn by³ jak zwykle Boles³awowie bardzo udany. I tak jest od dziesiêciu lat. W rywalizacji m³odych pi³karzy zwyciê yli reprezentanci Obozina. Bardzo siê cieszê, e ch³opacy z Obozina zdobyli ufundowany przeze mnie puchar mówi Alfred Porte e, dyrektor szko³y w Boles³awowie, i wraz z Rad¹ So³eck¹ Boles³awowa, i pracownikami szko³y, g³ówny organizator festynu. W t¹ dru ynê bêdziemy inwestowaæ. Dziêki sponsorom dostanie sprzêt i koszulki, i w przysz³ym roku bêdzie prezentowa³a siê okazalej. W finale pi³karzy doros³ych zwyciê y³a Styna Godziszewo. W obu przypadkach boles³awianie zajêli drugie miejsca. Byli go cinni Tak, byli my go cinni artuje dyrektor Porte e. Cieszê siê, e w festynie uczestniczyli go cie z Bia³orusi i Litwy, doro li i dzieci. Zdobyli sporo nagród i wspaniale siê bawili. A o to nam przede wszystkim chodzi. W organizacji konkursów pomagali nauczyciele naszej szko³y. Jak zwykle wywi¹zali siê na szóstkê. Ca³a spo³eczno æ wsi i go cie byli bardzo zadowoleni. I tej zabawy nie popsu³ nawet chuligañski wyczyn go ci ze Skarszew. Bardzo dziêkuje skarszewskim policjantom za odizolowanie grupki m³odych mieszkañców, g³ównie osiedla tczewskiego, która poza terenem festynu, w okolicy internatu, usi³owa³a zak³óciæ zabawê wspaniale bawi¹cej siê m³odzie y i doros³ym. rok REKLAMA Dyrektor Alfred Porte e wrêcza swój puchar kapitanowi dru yny z Obozina. Spó³dzielcza Grupa Bankowa Bank Spó³dzielczy w Starogardzie Gdañskim Nauczyciele z ZSR CKP w Boles³awowie prowadzili konkursy. Oddzia³ Skarszewy ul. Ko ciuszki 32, tel./fax Zwyciêzcy turnieju pi³karskiego doros³ych z pucharami. limit kredytu do 50% warto ci gruntów rolnych okres kredytu 5 lat oprocentowanie aktualnie 7,29 % (WIBOR 3M + 3) Grochówka serwowana z kot³a przez pana Zenona Pa³ubickiego smakowa³a znakomicie. Dru yna Obozina. prawne zabezpieczenie w formie hipoteki

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkó³ im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkó³ im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkó³ im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 30.10.2014. {jgxtimg src:=[dokumenty/artykuly/2014/20141030_2/01.jpg] width:=[100]}oficjalne otwarcie boiska sportowego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: przeprowadzenia składników majątkowych Gminy Kwilcz według stanu na 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju 1. Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest przez: a) Komendanta Wojewódzkiego PSP b) komendanta jednostki do której należy strażak c) Związek OSP RP 2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO ZATWIERDZAM... PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO UZGODNIONO... KOMENDANT SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO... KĘDZIERZYN-KOŹLE 2011 SAMODZIELNA DRUŻYNA RATOWNICTWA WODNEGO

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 grudnia 2008 roku

z dnia 18 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2008 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ w sprawie ustalenia cenników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 189/WF/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015roku

Zarządzenie Nr 189/WF/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015roku Zarządzenie Nr 189/WF/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 2/2014 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Kwiecień 2014 Spis Treści: 1. Uchwała Nr 16/2014 Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20 luty 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo