LESZCZY SKI. PISMO PWSZ w LESZNIE rok IX NR 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LESZCZY SKI. PISMO PWSZ w LESZNIE rok IX NR 38"

Transkrypt

1 Cz owiek, który chce osiàgaç sukcesy w pracy naukowej, musi patrzeç i widzieç coê, czego nie dostrzegajà inni. Tadeusz Marek Krygowski laureat polskiego Nobla 2010 PISMO PWSZ w LESZNIE rok IX NR 38 LESZCZY SKI

2 2 LESZCZY SKI Jego Magnificencja Rektor prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski rozpoczynajàc wystàpienie (które poni ej drukujemy) na uroczystoêci inauguracji nowego roku akademickiego zaznaczy, e w cz Êci sprawozdawczej dotyczy ono dzia alnoêci Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie w okresie od 1 wrzeênia 2009 do 31 sierpnia 2010 roku. Powiedzia te : Rok akademicki 2009/2010 by kolejnym rokiem kadencji w adz uczelni, by te kolejnym rokiem realizacji zamierzeƒ okreêlonych w dokumencie pod tytu em Podstawowy plan dzia ania w adz rektorskich PWSZ im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie w kadencji Miniony rok akademicki obfitowa równie w wiele bardzo istotnych w yciu uczelni wydarzeƒ o zasi gu zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim. Prze ywaliêmy z ogromnym smutkiem tragedi smoleƒskà, która wydarzy a si 10 kwietnia br. Sprawozdanie Rektora oraz zarys dzia ania na przysz y rok akademicki, na uroczystoêci inauguracyjnej, muszà si mieêciç w okreêlonych ramach czasowych. Sà wi c z koniecznoêci wybiórcze i nie obejmujà wielu problemów szczegó owych, które znajdà si w specjalnej publikacji. Wysoki Senacie, Szanowni Paƒstwo, Dostojni GoÊcie, Drodzy Studenci szczególnie ci, którzy b dà dzisiaj immatrykulowani Szanowni Zebrani, W ostatnim dwudziestoleciu wzrós niewspó miernie w naszym kraju p d do wiedzy do wy szego wykszta cenia. Nale y wi c podkreêliç, e w tym okresie liczba studentów zwi kszy a si pi ciokrotnie, mimo i w ostatnich latach da ju o sobie znaç ni demograficzny. Dzi ki temu Polska, która by a na jednym z ostatnich miejsc w Europie, pod wzgl dem liczby studentów, znalaz a si wêród krajów o najwy szym wskaêniku skolaryzacji. Zaistnia a wi c koniecznoêç zwi kszenia liczby uczelni wy szych. Aktualnie dzia a w kraju ponad 100 uczelni publicznych paƒstwowych oraz ponad 300 uczelni niepublicznych niepaƒstwowych, co stanowi pewien ewenement w skali Europy, a nawet Êwiata. W grupie uczelni publicznych dzia a w Polsce 36 publicznych uczelni zawodowych, w tym i nasza uczelnia, która w minionym roku akademickim znalaz a si na czwartym miejscu w Rankingu szkó wy szych 2010 wêród wy ej wymienionych uczelni publicznych. O siàgni cia wymagajà wysi ku Prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski, Rektor PWSZ im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie Dzisiejszà inauguracjà rozpoczynamy 12. rok jej powo ania i efektywnego, szczególnie dla Leszna i regionu leszczyƒskiego, dzia ania. Kszta cimy bowiem studentów na 8 kierunkach studiów i 24 specjalnoêciach i specjalizacjach, w tym na 3 kierunkach in ynierskich. Potrzeby miasta Leszna i regionu leszczyƒskiego spowodowa y, e w minionym roku akademickim uruchomiliêmy nowe specjalnoêci, i tak: na kierunku ekonomia : gospodarka finansowa ma ych i Êrednich przedsi biorstw oraz ekonomika sektora publicznego, na kierunku mechanika i budowa maszyn : bezpieczeƒstwo pracy w przedsi biorstwach produkcyjnych i us ugach, na kierunku elektrotechnika na specjalnoêci elektroenergetyka dwie specjalizacje: energetyka jàdrowa oraz instalacje elektryczne w przemyêle i budownictwie, na kierunku pedagogika : wychowanie przedszkolne z edukacjà wczesnoszkolnà i j zykiem angielskim, na kierunku wychowanie fizyczne : wychowanie fizyczne i zarzàdzanie sportem; wychowanie fizyczne z fitnessem i tanecznymi formami ruchu oraz wychowanie fizyczne osób niepe nosprawnych. Ponadto mamy zgod Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego na uruchomienie kierunku studiów piel gniarstwo. Czekamy jedynie na akredytacj Ministerstwa Zdrowia, która odb dzie si po adaptacji i wyposa eniu w konieczne laboratoria w obiekcie, który dzier awimy od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Daleko zaawansowane mamy przygotowania do uruchomienia kierunku studiów informatyka. Analizujàc prowadzone przez uczelni kierunki studiów i specjalnoêci mo emy stwierdziç, e zabezpieczajà one, wed ug zebranych opinii, a szczególnie opinii Konwentu, w znacznym stopniu potrzeby kadrowe gospodarki i us ug miasta Leszna i regionu leszczyƒskiego. W tym miejscu pragn podaç, e uczelnia nasza w okresie jedenastu lat swego dzia ania, dostarczy a gospodarce i us ugom tego pi knego miasta i regionu ponad 7500 licencjatów i in- ynierów w tym ponad 1390 in ynierów. Natomiast w minionym roku akademickim tytu zawodowy licencjata uzyska o 785 osób, a in yniera 271 osób. Studia podyplomowe i kursy ukoƒczy o 578 osób. Nale y szczególnie podkreêliç, e jednym z istotnych elementów w uczelni, przesàdzajàcym o poziomie studiów i absolwentów oraz gwarantujàcym utrzymanie i uruchamianie nowych kierunków studiów jest kadra nauczycieli akade-

3 W numerze Czes aw Królikowski AM Hanna Szczygie FRM Janusz Skoczylas Teresa uczka Ryszard Biberstajn FRM AM i (Dz. Gosp.-Techn.) Franciszek Pawlak Ryszard Biberstajn Ryszard Biberstajn Krzysztof Borowski Krzysztof Borowski Paulina Maçkowiak Justyna Chorowska Miko aj Zgaiƒski Grzegorz Kapitan W adys aw Nowociƒski mickich. Uczelnia nasza, dzia ajàc zaledwie jedenaêcie lat, sta a si znaczàcym pracodawcà w Lesznie i jego regionie. Aktualnie pracuje w uczelni 196 nauczycieli akademickich, w tym 29 osób z tytu em naukowym profesora, 22 osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 67 osób ze stopniem naukowym doktora nauk. àcznie zatem 51 osób to tak zwani samodzielni pracownicy nauki, a a 118 osób zatrudnionych w uczelni posiada co najmniej stopieƒ naukowy doktora nauk. Kadra pracowników nieb dàcych nauczycielami akademickimi i obs ugi liczy 93 osoby. Osiàgni cia wymagajà wysi ku Âwi to ca ej spo ecznoêci akademickiej Nasza pó ka z ksià kami O certyfikacie FAIR PLAY dla PWSZ w Lesznie Pierwsze dziesi ciolecie Instytutu Turystyki Samorealizacja w biznesie Komeƒski w Europie (informacja o konferencji naukowej) Szkic biograficzny o Jerzym Jankowskim O budowie auli uczelnianej Jaka polska wieê? (Refleksja o minionej dekadzie) Mówiç po ludzku (z cyklu Spod katedry) Wiersze Kings Of Leon królowie nastoletnich serc Dzieƒ po koƒcu Êwiata (z cyklu X MUZA) Prze ycie intelektualne, estetyczne, moralne (o konferencji Ko a M odych Pedagogów)...armaty ukryte w kwiatach Z oty sezon leszczyƒskich byków O sporcie akademickim w Lesznie Mi dzynarodowa Paraolimpiada w P ywaniu , , W minionym roku akademickim przyj liêmy 14 nowych nauczycieli akademickich, w tym 7 osób z Leszna. Na stanowisko prof. nadzwyczajnego powo aliêmy jednego nauczyciela akademickiego (to osoba z Leszna), a stanowisko docenta uzyska o dwóch starszych wyk adowców, w tym jedna osoba z Leszna. Nauczyciele akademiccy naszej uczelni znajdujà tak e uznanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W minionym roku 10 osób odznaczonych zosta o Medalem Z otym za D ugoletnià S u b, 4 osoby cd. na str. 4 Âwi to ca ej spo ecznoêci akademickiej Inauguracja roku akademickiego 2010/2011. UroczystoÊç ta jest zawsze oczekiwana przez ca à spo ecznoêç Uczelni, jak te przez przyjació i obserwatorów ycia akademickiego oraz spo eczeƒstwo miasta i regionu. Ka da z grup ma inne powody, by uwag swà zwróciç na Uczelni oraz kszta towane przez nià Êrodowisko i specyficzny klimat, którego natur stanowià nauka i kultura. Pami taç trzeba, e pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz administracja PWSZ w Lesznie to (oko o) trzystuosobowa grupa posiadajàca wp yw na pokolenie ludzi, którzy za kilka lat b dà menad erami w wielu dziedzinach i czo owymi postaciami ycia spo ecznego i ekonomicznego, b dà nauczycielami, b dà kszta towaç kultur nale y do centrum lokalnego Êrodowiska opiniotwórczego. Kszta cenie kadr dla przysz oêci to niezwykle wa ne i odpowiedzialne zadanie, którego nie mogà wykonywaç ludzie przypadkowi, nieposiadajàcy odpowiedniej wiedzy i umiej tnoêci, oboj tni czy pozbawieni daru rzetelnoêci czy roztropnoêci. OdpowiedzialnoÊç za przysz oêç osobistà, regionu, kraju jest miarà dobrego wykonywania zadaƒ przez ka dego z pracowników Uczelni a ich dewizà (chocia niepisanà, a piel gnowanà w sercu) jest tradycyjna, wielkopolska solidnoêç. Wiedzà o tym leszczynianie i dlatego cenià nasze Êrodowisko. Uroczysta inauguracja roku akademickiego jest okazjà spotkania Uczelni w osobach jej w adz, pracowników i studentów ze spo eczeƒstwem miasta i regionu. Spotkanie to jest wa ne przede wszystkim dlatego, e dla przysz oêci nie ma dla Polski, dla Europy, dla naszego regionu wa niejszej sprawy od wychowania i wykszta cenia kolejnej zmiany pokoleniowej. Poczucie odpowiedzialnoêci obliguje w adze uczelni do szerokiej informacji o podejmowanych zadaniach bie àcych i wykonaniu przyj tych zobowiàzaƒ. Ta informacja zawarta jest w oczekiwanym zawsze i uwa nie wys uchiwanym przemówienia Rektora. O uroczystej inauguracji roku akademickiego mo na powiedzieç, e ma dwie kulminacje jednà jest wspomniane przemówienie Rektora, drugà zaê immatrykulacja w poczet studentów adeptów nauki, którzy zostali przyj ci na pierwszy rok studiów. Obie jawià si w otoczeniu szeregu wydarzeƒ z nimi zwiàzanych z àczonych ceremonia em akademickim ukszta towanym przez wielowiekowà czcigodnà tradycj. Motywem wspólnym uroczystoêci jest wyst p chóru uczelnianego dzia ajàcego przy Instytucie Muzyki, a kierowanego nieprzerwanie od poczàtku istnienia Uczelni przez doc. Alin Pietrzak. Tegoroczna inauguracja zapisze si w anna ach równie dlatego, e to uznanie spo eczne (o czym by a mowa wy ej), tym razem znalaz o swój materialny wyraz w ufundowaniu przez samorzàdowe w adze miejskie pierêcienia jako insygnium rektorskiego. Jego wr czenie przez Prezydenta Miasta Leszna Tomasza Malepszego i Przewodniczàcego Rady Miejskiej Tadeusza Pawlaczyka by o momentem podnios ym, wa nym, o g bokiej wymowie symbolicznej przywitany przez audytorium oklaskami i powstaniem z miejsc. To by a chwila niezwyk a. Mo na mówiç o owacji, gdy JM Rektor ju ze swego miejsca za sto em prezydialnym demonstrowa pierêcieƒ. AM Leszczyƒski Notatnik Akademicki PWSZ w Lesznie Rok IX, Nr 38 ISSN: Wydawca Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. Jana Amosa Komeƒskiego w Lesznie ul. A. Mickiewicza Leszno Nadzór programowy dr hab. Maciej Pietrzak, Prorektor ds. nauki i rozwoju Redaktor naczelny Anna Mamulska Sta a wspó praca Ryszard Biberstajn Krzysztof Borowski Grzegorz Kapitan Hanna Szczygie LESZCZY SKI 3 Adres redakcji Leszno, ul. Mickiewicza 5, p. 328 tel , wew. 133 fax tel. kom Dystrybucja Biblioteka Uczelniana, Leszno, ul. Opaliƒskich 1 Sk ad i druk ART&PRINT sp. z o.o. Poznaƒ, ul. Wielka 27/29 Fotografie nieoznaczone inaczej: Fr. Mamulski Copyright by Leszczyƒski Notatnik Akademicki PWSZ w Lesznie 2010 Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmian tytu ów i redagowania tekstów dostarczonych w celu publikacji. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. Redakcja nie odpowiada za treêç zamieszczanych reklam i og oszeƒ. NA NASZEJ OK ADCE Mgr Zbigniew Mocek, kanclerz PWSZ w Lesznie prezentuje certyfikat FAIR PLAY

4 4 LESZCZY SKI Prezydium tworzà cz onkowie Senatu w adze Uczelni i dyrektorzy Instytutów. Na pierwszym planie: prof. dr hab. Wies aw Osiƒski podczas wyk adu inauguracyjnego cd. ze str. 3 medalem srebrnym, a 2 osoby bràzowym. Ponadto Minister Edukacji Narodowej przyzna a dziesi ciu osobom Medal Komisji Edukacji Narodowej. Uczelnia to przede wszystkim studenci. W roku akademickim 2009/2010 studiowa o w naszej uczelni 3230 studentów na oêmiu kierunkach studiów. Nasi studenci to g ównie absolwenci znaczàcych szkó ponadgimnazjalnych Leszna i okolic, cz sto koƒczàcy te szko y z wyró nieniem. W uczelni dzia ajà pr ne studenckie ko a naukowe oraz zespo y teatralne. Szczycimy si wielce sukcesami naszego chóru akademickiego, dzia ajàcego przy Instytucie Muzyki i majàcego znaczàce osiàgni cia na festiwalach mi dzynarodowych, gdzie uzyskuje najwy sze lokaty. W roku akademickim 2009/2010 na mi dzynarodowym konkursie chórów we W oszech (Riva del Garda) uzyska z oty medal i Grand Prix oraz srebrny medal. Mamy tak e wiele sukcesów w sporcie. Dzi ki du emu zaanga owaniu Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwiàzku Sportowego po raz 4. z rz du zostaliêmy Sportowo Najlepszà Paƒstwowà Wy szà Szko à Zawodowà w Polsce. Nasi studenci wystartowali w 32 dyscyplinach obj tych kalendarzem Akademickich Mistrzostw Polski, zdobywajàc medale mi dzy innymi w pi ce r cznej m czyzn, biegach prze ajowych kobiet, p ywaniu i lekkiej atletyce. Najwi kszy sportowy sukces uzyska a studentka pani Agnieszka Jerzyk wygrywajàc indywidualnie i dru ynowo Akademickie Mistrzostwa Âwiata w triathlonie. Studium J zyków Obcych natomiast jest organizatorem corocznych konkursów j zykowych. W minionym roku akademickim odby si po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs J zyka Angielskiego, w którym wzi o udzia 28 studentów z ró nych kierunków studiów oraz VII Uczelniany Konkurs J zyka Niemieckiego, w którym wzi o udzia 24 studentów. Studenci nasi znajdujà tak e uznanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego. W minionym roku 4 studentów otrzyma o stypendia za osiàgni cia w nauce oraz wybitne osiàgni cia sportowe, w tym jeden student studiów niestacjonarnych. M odzie nasza organizuje tak e studenckie konferencje naukowe, rajdy turystyczne, a patronuje tym dzia aniom i cz sto je inicjuje Studencki Samorzàd naszej uczelni. Uczelnia nasza wspó pracuje z Leszczyƒskim Stowarzyszeniem Dzieciom Niepe nosprawnym oraz Leszczyƒskim Stowarzyszeniem Rehabilitacyjnym Amazonka. W minionym roku odby y Na zdj ciu od lewej: Prorektor dr Janusz Po a, doc., Rektor prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski, Prorektor dr hab. Maciej Pietrzak, prof. nadzw. i Kanclerz mgr Zbigniew Mocek si Juwenalia wielkie Êwi to ca ego Êrodowiska studenckiego Leszna. Wspólnà inicjatywà w adz miasta oraz Leszczyƒskiego Towarzystwa Przyjació Nauk i naszej uczelni organizowany by po raz kolejny Dzieƒ Nauki i Kultury. Zjechali si wi c do Leszna wybitni profesorowie z ró nych zakàtków kraju, którzy w wi kszoêci wywodzà swoje korzenie z Leszna. Rektorzy renomowanych uczelni poznaƒskich, których przedstawiciele zasiadajà w Senacie naszej uczelni, majà bezpoêredni wp yw na dobór kadry nauczajàcej oraz na plany studiów i zawartoêç programów nauczania. Mamy wi c d ugoletnie i konstruktywne porozumienia z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Politechnikà Poznaƒskà, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Ekonomicznym, Akademià Muzycznà i Akademià Wychowania Fizycznego. Pragn w tym miejscu Ich Magnificencjom Rektorom wy ej wymienionych uczelni serdecznie podzi kowaç, za zrozumienie naszych potrzeb szczególnie kadrowych i za umo liwienie licznym naszym absolwentom koƒczenia studiów II stopnia, to znaczy studiów magisterskich. Mamy liczne sygna y, e nasi absolwenci koƒczà te studia z wysokimi lokatami sà cz sto prymusami co nas bardzo cieszy. Wnioskujemy stàd, e w tej uczelni po prostu warto studiowaç. Przedmiotem szczególnej naszej troski oraz dba oêci jest kszta cenie in ynierów. Jest bowiem rzeczà godnà podkreêlenia, e to w aênie tytu zawodowy in yniera przy równoczeênie upowszechnieniu si ma o znanego w kraju tytu u zawodowego licencjata cieszy si stabilnà i jakàê zupe nie wyjàtkowà estymà i szacunkiem. In ynier to symbol cywilizacyjnego post pu, wysokiej wiedzy, zawodowej uczciwoêci i równie moralnej rzetelnoêci. Prognozy rozwoju naszego kraju wskazujà, Pose na Sejm RP Krystyna ybacka Poznaƒ, dnia 14 paêdziernika 2010 r. Jego Magnificencja Prof. dr hab. in. Czes aw Królikowski Rektor Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Lesznie Magnificencjo, Wielce szanowny Panie Profesorze, W yciu ka dej uczelni inauguracja nowego roku akademickiego jest wydarzeniem szczególnym i wyjàtkowym. Do spo ecznoêci akademickiej do àczajà nowi studenci gotowi z zaanga owaniem zg biaç tajemnice ró nych dyscyplin wiedzy. Symboliczny poczàtek roku akademickiego to tak e chwila, w której uczelnia wyznacza kierunki swojego rozwoju i dalszej pracy. ycz Panu Rektorowi, wszystkim Pracownikom Uczelni i Studentom, by zainaugurowany w dniu dzisiejszym nowy rok akademicki by dla wszystkich Paƒstwa czasem pomyêlnoêci i samorealizacji. Jestem g boko przekonana, e pasja i wytrwa oêç w dà eniu do celu, których Paƒstwu serdecznie ycz pomogà z sukcesem urzeczywistniç wszystkie, nawet najtrudniejsze plany. àcz wyrazy szacunku Krystyna ybacka ================== Biuro Poselskie: Poznaƒ ul. Piekary 17 tel./fax (61)

5 LESZCZY SKI 5 Prezydium tworzà cz onkowie Senatu w adze Uczelni i dyrektorzy Instytutów. Na pierwszym planie: prof. dr hab. Wies aw Osiƒski podczas wyk adu inauguracyjnego Uroczyste wejêcie JM Rektora i Senatu do sali widowiskowej MOK e to w aênie liczba i jakoêç przygotowania kadry in ynierskiej ró nych specjalnoêci, przesàdzi o rozwoju naszej ojczyzny. Mamy jednak w zakresie liczby kszta conych w Polsce in ynierów istotne braki. Wed ug danych Urz du Statystycznego aktualnie brakuje w kraju ponad 35 tysi cy in ynierów, a w najbli szych pi ciu latach brakowaç b dzie w Polsce ponad 76 tysi cy in ynierów, szczególnie takich kierunków jak: gospodarka ywnoêciowa, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, energetyka, informatyka, budownictwo i inne. Przodujàce kraje Êwiata w ostatnich latach radykalnie usi ujà zmieniaç struktur kszta cenia w kierunku zwi kszenia liczby studiujàcych na kierunkach Êcis ych i politechnicznych. Idàc naprzeciw m odzie y licealnej uczelnia nasza organizowa a w ubieg ym roku akademickim dla m odzie y szkó ponadgimnazjalnych Leszna i najbli szych okolic, ciekawe wyk ady z dziedzin zwiàzanych z prowadzonymi kierunkami studiów, a tak e z wybranych dzia ów matematyki i fizyki. Mamy nadziej, e bli sze kontakty z uczelnià przekona y niezdecydowanych do tak nobilitujàcych studiów in ynierskich oraz innych, bardzo potrzebnych gospodarce i dzia owi us ug, kierunków studiów. W minionym roku akademickim, dla wspierania studentów w zdobywaniu nowych doêwiadczeƒ zawodowych, umiej tnoêci prezentowania swojej wiedzy przysz emu pracodawcy, dla Êledzenia karier naszych absolwentów i potrzeb rynku pracy, powo aliêmy Dzia Promocji i Karier. Szanowni Paƒstwo, Drodzy Studenci, Rozwój uczelni to podstawowe zadanie stojàce nie tylko przed wspólnotà akademickà, ale i przed samorzàdem lokalnym oraz ca à spo ecznoêcià tego pi knego miasta i najbli szego regionu. Sàdz, a zapisaliêmy to w planach na nowà kadencj, e powinniêmy podjàç jak najszybciej zadanie opracowania wzorem innych miast ca oêciowej koncepcji rozwoju szkolnictwa wy szego i nauki w Lesznie na okres co najmniej do roku W debacie nad takà koncepcjà winny, moim zdaniem, uczestniczyç nie tylko w adze i radni miasta i powiatu leszczyƒskiego oraz uczelnie wy sze, ale równie miejscowa prasa, radio i telewizja. Jestem przekonany, e jest to nasza powinnoêç nie tylko wzgl dem wspó czesnych, ale i przysz ych pokoleƒ. Jedenastoletnia dzia alnoêç naszej uczelni to, w skali makro, czas nadzwyczaj krótki. JesteÊmy ju jednak postrzegani jako uczelnia przydatna temu miastu i regionowi, jako uczelnia, która przybli y a mo liwoêç uzyskania wy szego wykszta cenia m odzie y mniej zamo nej, szczególnie z ma ych miast i wsi, a studiuje z tych jednostek ponad 30% naszych studentów. Pozycja nasza, mimo ni u demograficznego, jest stabilna i niezagro ona. W minionym roku akademickim Paƒstwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadzi a ocen akredytacyjnà na trzech kierunkach studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ekonomia oraz elektrotechnika. Przeglàd naszej dzia alnoêci szczególnie jakoêci kszta cenia, bardzo wnikliwy i wymagajàcy na kierunku ekonomia, odby si 5 i 6 paêdziernika 2009 roku. Natomiast na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w dniach 4 i 5 listopada 2009 roku. Obie oceny sà pozytywne. W dniach 15 i 16 stycznia 2010 r. Paƒstwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadzi a ocen na kierunku elektrotechnika. Ta ocena jest tak e bardzo pozytywna. W bie àcym roku akademickim studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) na pierwszym roku rozpoczyna 799 studentów, w tym na studiach niestacjonarnych 246 studentów. àcznie wi c uczelnia kszta ciç b dzie prawie 3 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dodatkowo oko o 150 osób na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Liczba ta jest niestety oko o 25% mniejsza ni w roku ubieg ym. Najmniej kandydatów zg osi o si na studia politechniczne i rolnictwo. Niepokoi nas brak zainteresowania m odzie y, trudnymi co prawda, studiami technicznymi, mimo pokazywanej przez Paƒstwo perspektywy gwarancji zatrudnienia, na dobrych warunkach, w gospodarce kraju i us ugach w najbli szych kilkunastu latach i mimo specjalnych stypendiów na preferowanych przez resort nauki i szkolnictwa wy szego kierunkach technicznych. Rozwijajàce si nowoczesne technologie, gospodarka kraju oparta na wiedzy potrzebujà w aênie in ynierów. Podejmowanie studiów technicznych staje si wi c koniecznoêcià. Innej drogi po prostu nie ma. Szanowni Zebrani, Wobec propozycji zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym w kierunku ograniczenia tak zwanej dwuetatowoêci, posiadanie w asnej kadry staje si koniecznoêcià. W tej sytuacji rozwój w asnej kadry naukowo-dydaktycznej jest i b dzie cd. na str. 6 MINISTER SZKOLNICTWA WY SZEGO prof. Barbara Kudrycka Magnificencje Rektorzy, Wysokie Senaty, Nauczyciele Akademiccy, Drodzy Studenci, Wszyscy Pracownicy Uczelni, Inaugurujàc uroczyêcie rok akademicki 2010/2011, pragn yczyç ca ej wspólnocie akademickiej sukcesów naukowych i osobistych, niegasnàcej pasji w zg bianiu wiedzy i niezmierzonej radoêci z dzielenia poznawania Êwiata w ca ej jego z o onoêci. Nauczycielom akademickim dzi kuj za Waszà wielkà prac i ycz, by pozosta a êród em satysfakcji i spe nienia. Naukowcom ycz Êmia oêci i odwa nego spojrzenia, które doprowadzi do wyczekiwanych przez naukowy Êwiat odkryç. Szczególne yczenia kieruj te do studentów moim marzeniem jest, byêcie w pe ni korzystali z mo liwoêci, jakie otwierajà przed Wami uczelnie, Wasi naukowi opiekunowie i Êrodowisko studenckie. Wierz te, e skorzystacie z tych sposobnoêci, które daje przynale noêç Polski do europejskiej rodziny akademickiej: z mo liwosci wyjazdów na zagraniczne stypendia naukowe czy udzia u w pracach zespo ów badawczych z ca ego Êwiata. Nie mam dziê wàtpliwoêci, ze Polska jest bogata w Wasze talenty i to dzi ki Warn mo emy z takim optymizmem patrzeç w przysz oêç. Niech mi b dzie wolno przy tej okazji podzieliç si ze studentami dobrymi wiadomoêciami. Staraniem rzàdu, dzi ki szybkiej Êcie ce legislacyjnej, ju z poczàtkiem stycznia studenci zyskajà 51-procentowe zni ki na przejazdy publicznym transportem kolejowym. Uda o si te uruchomiç nowy, korzystniejszy dla m odych ludzi system kredytów studenckich. WprowadziliÊmy 100-procentowe por czenia paƒstwa, dzi ki czemu z kredytów skorzysta m odzie, która nie by a dotàd w stanie przedstawiç wymaganego przez komercyjne banki por czenia. Nowy bardziej przyjazny system kredytów studenckich pomo e tym, których wykszta cenie odbywa si wysi kiem nierzadko ca ych rodzin. Przy tej okazji pragn zwróciç si tak e do naukowców, przed którymi stojà nowe wyzwania. Rozpoczynajàcy si rok akademicki b dzie bowiem obfitowa w wiele istotnych zmian legislacyjnych i systemowych, konstytuujàcych na nowo nauk w Polsce. 1 paêdziernika wchodzi w ycie przygotowana z wielkim zaanga owaniem Êrodowiska akademickiego reforma nauki, która w co g boko wierz pozwoli w pe ni wpisaç wysi ki i dokonania naukowe polskich uczonych w dokonania Europy i Êwiata. Reforma powo uje Narodowe Centrum Nauki i poszerza kompetencje Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju, które jako niezale ne agencje rozdzielà publiczne pieniàdze na badania naukowe. Tym samym to polscy uczeni, a nie politycy, zdecydujà o finansowaniu projektów badawczych strategicznych dla rozwoju nauki i kraju. Reforma otwiera te wielkie szanse dla m odych naukowców. StworzyliÊmy dla Was specjalnie gwarantowanà pul Êrodków na badania, a fundusze na badania w asne pozostajàce w dyspozycji uczelni b dà w ca oêci kierowane w aênie do m odych uczonych. Ten rok akademicki b dzie jednoczeênie czasem wyt onej pracy legislacyjnej nad reformà szkolnictwa wy szego. Projekty ustaw reformujàcych uczelnie i karier akademickà przyjà ju rzàd, a nad nimi w aênie rozpoczynajà si prace sejmowe. Przygotowane nowelizacje wprowadzajà nowy, efektywny system finansowania uczelni, premiujàcy rozwój i jakoêç. JednoczeÊnie poszerzona zostaje autonomia szkó wy szych, które zyskujà ogromnà swobod w kszta towaniu programów dydaktycznych i nowych kierunków studiów. Kadrze akademickiej proponujemy zaê szybszà i bardziej przejrzystà Êcie k kariery naukowej, podnosimy wysokoêç stypendiów naukowych dla utalentowanych doktorantów, usprawniamy Êcie k awansu naukowego. W tym roku akademickim rusza tak e Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, w ramach którego przeznaczymy pilota owo 70 mln z otych na finansowanie projektów naukowych wa nych dla polskiej historii, kultury i dziedzictwa narodowego. Ogromnie licz na yczliwoêç wobec proponowanych zmian, wlasciwà Êrodowisku akademickiemu dojrza oêç wobec trudu ich wprowadzania w poczuciu odpowiedzialnoêci za przysz oêç naszych uczelni i studentów. Niech nadchodzàcy rok akademicki otworzy przed nami wszystkimi nowe mo liwoêci i pozwoli na realizacj najambitniejszych wspólnych planów.

6 6 LESZCZY SKI Chór Uczelniany pod dyrekcjà doc. Aliny Pietrzak uroczystoêci inauguracji roku nada wymiar wydarzenia artystycznego cd. ze str. 5 priorytetem w adz uczelni i instytutów. W tym mi dzy innymi celu stworzyliêmy, mimo ograniczeƒ finansowych, system pomocy stypendialnej, z którego korzysta tak e administracja uczelni, która stale podnosi swoje kwalifikacje. Aktualnie w uczelni pracownicy administracji i biblioteki w 75% posiadajà wy sze wykszta cenie licencjackie lub magisterskie. Rozwój kadry to tak e nowoczesna aparatura badawcza, nowe pomieszczenia, kontakty z opiekunami naukowymi lub promotorami, wyjazdy na sta e zagraniczne. Aktualnie 11 osób ma otwarte przewody doktorskie i równie 12 osób jest przygotowanych do otwarcia przewodów doktorskich. W minionym roku akademickim uczelnia przyzna a 4 stypendia doktorskie, jedno stypendium habilitacyjne oraz w kilku przypadkach dofinansowa a dokszta canie pracowników na studiach podyplomowych i kursach. W adze miasta, doceniajàc rozwój w asnej kadry naukowej uczelni wspierajà mieszkaƒców Leszna poprzez system stypendialny, za co jesteêmy im wdzi czni i serdecznie dzi kujemy. Jak wielokrotnie podkreêlaliêmy stworzenie w asnej leszczyƒskiej kadry nauczycieli akademickich wymaga màdrych, skutecznych i d ugofalowych wysi ków, szczególnie wobec tendencji, jak ju wspomnia em, do jednoetatowoêci. Nie mo emy wi c d ugofalowo liczyç na kadr czasowo doje d ajàcà z akademickiego Poznania, Wroc awia czy Zielonej Góry. Uczelnia nasza winna staç si konkurencyjnym i atrakcyjnym pierwszym i jedynym miejscem pracy dla najzdolniejszych m odych absolwentów uczelni akademickich, cz sto absolwentów, którzy zdobyli I stopieƒ w aênie w naszej Dotkni cie ber a rektorskiego jest symbolem przyj cia adepta nauk do grona spo ecznoêci akademickiej uczelni i którzy pragnà rozwijaç si naukowo i prowadziç zaj cia dydaktyczne w aênie tutaj. Szanowni Zebrani, Drodzy Studenci, Uczelnia nasza, chocia dzia a na terenie Leszna dopiero 11 lat, stworzy a materialne warunki do studiowania. Wzorcowo zaadaptowany g ówny obiekt uczelni przy ul. Mickiewicza 5 oraz nowoczesne laboratoria, g ównie dla kierunków technicznych w Centrum Kszta cenia Praktycznego przy ul. Opaliƒskich, niestety nie zaspokajajà naszych potrzeb i oczekiwaƒ. Dzi ki naszym staraniom, po korowodach przetargowych, ale i przychylnoêci Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu, za co w tym miejscu pragn serdecznie podzi kowaç, ostatecznie w dniu 15 kwietnia 2010 r. podpisaliêmy umow z Konsorcjum KARMAR S.A. w Warszawie na budow wielofunkcyjnej auli z zespo em sal wyk adowych, dla ponad 900 studentów. Budowa si rozpocz a, co widaç, a zakoƒczenie przewiduje si na 7 wrzeênia 2011 roku. Ca kowita wartoêç projektu to ponad 18 milionów z otych z czego 65,26% to dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Aula wielofunkcyjna rozwià e wi c nie tylko potrzeby dydaktyczne uczelni, ale potrzeby spo eczne i kulturalne miasta Leszna i regionu leszczyƒskiego. Zaadaptowana na potrzeby domu studenckiego bursa, przekazana przez w adze miasta, dostosowana tak e dla osób niepe nosprawnych, wyposa ona w nowà kot owni, po àczenia internetowe, telewizj naziemnà i satelitarnà, a tak e podstawowe wyposa enie kuchenne, stanowi du à pomoc dla 200 studentów zamiejscowych, w 70 pokojach 2 i 3 osobowych. Wspomniana uprzednio nowoczesna biblioteka o powierzchni u ytkowej 2100m 2, z wyposa eniem koƒca XXI wieku, która organizuje tak e interesujàce wystawy, prelekcje, spotkania z ciekawymi autorami, a tak e rozpocz cie budowy auli wielofunkcyjnej stanowià dobry prognostyk na przysz oêç i na wzrost liczby kandydatów na studia. Starania w Agencji W asnoêci Rolnej Skarbu Paƒstwa, o pozyskanie terenów pod dalszà koniecznà i potrzebnà rozbudow uczelni o obiekty laboratoryjne dla istniejàcych i b dàcych w planach kierunków in ynierskich oraz baz sportoworekreacyjnà dla wszystkich kierunków studiów oraz mieszkaƒców Leszna, napotykajà na trudnoêci, ale mamy nadziej, e zostanà uwieƒczone sukcesami. W minionym roku akademickim korzystaliêmy tak e z tak zwanej Karty Erasmusa, pozwalajàcej na wymian studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych z uczelniami zagranicznymi. Aktualnie mamy zawarte porozumienia z uczelniami: Niemiec z Fachhochschule Darmstadt, Hannover, Merseburg, Köln, Stralsund, Finlandii z Helsinki Metropolia University, W och Uniwersytet we Florencji, Austrii Fachhochschule St. Pölten, W gier University of West Hungary w Szombathely. Ponadto podpisaliêmy umowy z dwoma uczelniami spoza obszaru obj tego programem Erasmus, w Kanadzie oraz na Ukrainie. W roku akademickim 2009/2010 wyjecha o na jednosemestralne studia zagraniczne czterech studentów oraz na wymian pracowników trzech nauczycieli akademickich. Z zagranicy goêciliêmy profesorów z Niemiec oraz z Finlandii. Nadal rozwija si wymiana studentów na praktyki zagraniczne. W minionym roku akademickim 48 studentów wyjecha o na kilkutygodniowe, a niekiedy kilkumiesi czne praktyki zawodowe do takich krajów jak Szkocja, Holandia, Niemcy, Grecja, Anglia, a nawet Stany Zjednoczone Ameryki. PodkreÊlamy, e sta y wielokierunkowy rozwój wspó pracy zagranicznej to kolejne powa ne MARSZA EK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Marek Woêniak Poznaƒ, 14 paêdziernika 2010 roku Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze, pragn serdecznie podzi kowaç za zaproszenie na Uroczystà Inauguracj Roku Akademickiego 2010/2011 Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. Jana Amosa Komeƒskiego w Lesznie. Przy tej okazji sk adam Panu, Kadrze Dydaktycznej oraz Studentom, gratulacje i yczenia, aby nowy rok akademicki przyniós wiele satysfakcji p ynàcej z sumiennie wykonywanej pracy. Dzisiejszy dzieƒ, to nie tylko kolejny etap zmagaƒ z materià wiedzy, ale przede wszystkim nadzieja na realizacj edukacyjnych zamierzeƒ. To czas przyjaêni, przygody, ale tak e dojrzewania do wa nych ról spo ecznych i ycia zawodowego to czas wielkiej szansy. Jestem przekonana, ze Paƒstwa Uczelnia, spe niajàc rol nie tylko edukacyjnà, ale spo ecznà i kulturowà, pozwoli S uchaczom zdobyç gruntownà wiedz i umiej tnoêci zawodowe. Wierz, e dzia alnoêç naukowa i dydaktyczna Placówki, a tym samym cenny wk ad w systematyczny rozwój i podnoszenie znaczenia i wagi Uczelni oraz fachowa Kadra b dà gwarancjà sukcesów S uchaczy, a nowy rok akademicki stanie si czasem wyt onej pracy, owocujàcej zadowoleniem, p ynàcym z nabytej wiedzy i dobrze wype nionego obowiàzku. Szanowny Panie Rektorze, u progu nowego roku akademickiego 2010/2011 pragn raz jeszcze yczyç wszystkim wiele radoêci, pomyêlnoêci w yciu osobistym oraz realizacji dalszych planów i zamierzeƒ. Wszystkim S uchaczom zaê ycz, aby czas sp dzony w murach Uczelni sta si znaczàcym elementem edukacji, stajàc inspiracjà do dalszego pog biania wiedzy i umiej tnoêci. Z wyrazami szacunku z up. Marszalka Wojewodztwa Krystyna Poslednia Cz onek Zarzàdu

7 LESZCZY SKI 7 wyzwanie stojàce przed uczelnià na najbli sze lata. Uwa amy, e ka dy nauczyciel akademicki, a szczególnie m odzi asystenci czy wyk adowcy, winni odbyç co najmniej kilkumiesi czne sta e naukowe i dydaktyczne w dobrych uczelniach zagranicznych, a studenci, w znaczàcej liczbie, co najmniej semestralne studia w ramach nadal funkcjonujàcego programu Erasmus. Aktywna by a tak e w minionym roku Fundacja na rzecz rozwoju uczelni, która zakupi a ró ne urzàdzenia i aparatur dla naszych instytutów za kwot blisko 78 tysi cy z otych. W tym miejscu pragn serdecznie podzi kowaç yczliwym ofiarodawcom oraz Zarzàdowi i Radzie Nadzorczej Fundacji, za bardo aktywnà i owocnà prac spo- ecznà. Rozwijajà si nadal, mimo trudnoêci finansowych, nasze wydawnictwa. Wydawnictwo realizuje w tak zwanym cyklu ciàg ym dwa tytu y Scripta Comeniana Lesnensia periodyk dla publikacji i opracowaƒ naukowych recenzowanych oraz Leszczyƒski Notatnik Akademicki kwartalny magazyn informacyjny. W minionym roku akademickim wydaliêmy drukiem mi dzy innymi nast pujàce pozycje: Bonum, faustum, fortunatumque album dokumentujàcy dziesi ciolecie Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Lesznie. Dodaç nale y, e publikacja ta zosta a nagrodzona przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddzia w Lesznie, nagrodà LIÂCIA MI ORZ BU za najlepsze wydawnictwo w regionie, kolejne numery Leszczyƒskiego Notatnika Akademickiego, Scripta Comeniana Lesnensia tom 7, a w opracowaniu redakcyjnym znajduje si tom 8, przekazano do druku Problematyka socjalizacji w kategoriach wieku spo ecznego w twórczoêci polskich socjologów. Dzieciƒstwo i m odoêç. Teksty êród owe z komentarzem pod redakcjà prof. Jerzego Modrzewskiego i dr Doroty Sipiƒskiej, oraz Problematyka socjalizacji w kategoriach wieku spo ecznego w twórczoêci polskich socjologów. Dojrza oêç i staroêç. Teksty êród owe z komentarzem pod redakcjà prof. Jerzego Modrzewskiego i dr Agaty Matysiak. przekazano do wykonania w Niemczech opracowane redakcyjnie teksty tablic informacyjnych do wystawy Budowanie mostów Daniel Ernest Jab oƒski w Europie wczesnego OÊwiecenia realizowanej na podstawie polskoniemieckiej umowy Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Lesznie z Uniwersytetem w Stuttgarcie i stacjà PAN w Wiedniu. Cenimy bardzo dzia alnoêç Duszpasterstwa Akademickiego. AktywnoÊç duszpasterska bowiem nie tylko ubogaca duchowoêç i uwra liwienie m odego cz owieka studenta, ale dzia alnoêç ta mo e byç mi dzy innymi miarà dojrza oêci Êrodowiska akademickiego, bowiem idea uniwersytetu jako universitas magistrorum et scholarium wspólnoty profesorów i studentów by a przecie w ogromnej mierze w Êredniowieczu dzie em KoÊcio a. Wielu naszych studentów czynnie dzia a w Duszpasterstwie Akademickim. Szanowni Zebrani, Pozwólcie, e obecnie zwróc si do tych studentów, którzy po raz pierwszy wst pujà w mury naszej uczelni i za chwil uzyskajà szlify studenckie poprzez akt immatrykulacji. Drodzy Studenci, Inauguracja roku akademickiego to donios e Êwi to to w szczególnoêci Wasze Êwi to. Za chwil b dziemy uczestniczyç w ceremonii akademickiej noszàcej nazw immatrykulacji. Immatrykulacji pochodzàcej od aciƒskiego s owa immatriculare, to znaczy wpisaç, zaliczyç w poczet studentów uczelni wy szej tych, którzy po z o eniu odnoênego Êlubowania stanà si pe noprawnymi studentami Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. Jana Amosa Komeƒskiego w Lesznie. Od dziê rozpoczynacie wa ny okres Waszego m odego ycia ycia studenckiego. WybraliÊcie i s usznie w aênie naszà uczelni, przyszliêcie pe ni wiary we w asne si y dla zdobywania wiedzy i umiej tnoêci. Pozwólcie, e w tym miejscu zacytuj s owa naszej wielkiej polskiej uczonej Marii Sk odowskiej-curie: Trzeba mieç wytrwa oêç i wiar w siebie. Trzeba wierzyç, e cz owiek jest do czegoê zdolny. Cz owiek nigdy nie oglàda si na to, co zrobiono, ale na to patrzy co ma przed sobà do zrobienia. Niech ka dy z was jak jedwabnik, tka swój kokon (...). Wy, tkajàc swój kokon chcecie osiàgnàç zawód zawód licencjata lub in yniera w okreêlonym kierunku studiów i specjalnoêci. ycz Wam tego serdecznie. Sztandar Uczelni zewn trzny znak autonomii jest Êwiadkiem najwa niejszych wydarzeƒ Studia, to obok przyjemnoêci, ci ka, cz sto pe na wyrzeczeƒ praca. W czasie studiów musicie byç gotowi do szybkich zmian, mieç wi cej gi tkoêci, wi cej zdolnoêci adaptacyjnych, nauczyç si samodzielnie podejmowaç decyzje rozstrzygajàce cz sto o swoim yciu, rozwinàç w sobie nieustajàcà gotowoêç podejmowania ryzyka. Pojawi si wi c nowy podzia spo eczny: na zdolnych i niezdolnych podejmowaç ryzyko. WyÊcie to ryzyko podj li podejmujàc studia wy sze i jestem przekonany, e wybraliêcie w aêciwà uczelni. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Jego Magnificencja Prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski Serdecznie dzi kuj za zaproszenie na Inauguracj Roku Akademickiego 2010/2011 w Paƒstwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Lesznie. UroczystoÊç inauguracji nowego roku akademickiego stanowi ka dorazowo okazj do refleksji nad rolà szkolnictwa wy szego w naszym kraju oraz planami na przysz oêç. Wiedza jest bowiem dzisiaj najcenniejszym kapita em i tylko ona zapewni Polsce rozwój oraz nale ne miejsce we wspólnocie zjednoczonych narodów Europy. Wielkopolskie szko y wy sze stwarzajà studentom dogodne warunki zdobywania wiedzy oraz odkrywania w asnych pasji, wzbogacajà równie swojà ofert o nowe kierunki kszta cenia. Przyczynia si to do zdobycia przez m odych ludzi umiej tnoêci niezb dnych w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Z okazji rozpoczynajàcego si roku akademickiego 2010/2011 prosz przyjàç yczenia sukcesów i radoêci z podejmowania naukowych wyzwaƒ oraz równie pomyêlnego jak dotychczas rozwoju uczelni. Nauczycielom akademickim ycz ponadto wiele satysfakcji z pracy z m odzie à, naukowcom nieust pliwoêci w zg bianiu wiedzy, a studentom, by przez ca y rok nauki zachowali kreatywnoêç, otwartoêç i ch onnoêç umys u tak potrzebne do realizowania planów i ambicji. 69 Leszczyƒski Pu k Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego GROTA JM Rektor Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. Jana Amosa Komeƒskiego Pan prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski Jego Magnificencjo Rektorze, z okazji Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 prosz przyjàç wyrazy szacunku i uznania dla osiàgni ç Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej. Na Pana r ce sk adam Pracownikom Naukowym Szko y oraz Studentom yczenia wytrwa oêci i dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i naukowej. ycz tak e spe nienia we wszystkich sferach ycia osobistego i zawodowego. Leszno, 14 paêdziernika 2010 r. Dowódca P k dypl. Marek Âmietana Fragment audytorium Wykorzystujcie wi c wszystko, co uczelnia Wam oferuje. Korzystajcie z oferty studiów zagranicznych, zaj ç nadprogramowych, pracy w ko ach naukowych, w samorzàdzie studenckim. Korzystajcie z oferty kulturalnej i sportowej. Wszystko to b dzie na pewno procentowaç w Waszym yciu codziennym, w Waszej pracy zawodowej. ycie studenckie b dzie Wam tak e serwowaç pokusy. Korzystajcie z nich z umiarem, z rozsàdkiem. Starajcie si pracowaç studiowaç systematycznie. Tylko taka forma studiów b dzie wam u atwiaç zaliczanie kolokwiów, seminariów, zdawanie egzaminów. Pragn libyêmy, aby Wasze post powanie cechowa a yczliwoêç, ciekawoêç Êwiata, abyêcie starali si czyniç go lepszym jest taka potrzeba. cd. na str. 8

8 8 LESZCZY SKI cd. ze str. 7 My zaê b dziemy si staraç w tym Was wspieraç Was wspomagaç. Niech podj te przez Was studia, codzienne konsumowanie wiedzy, zabieganie o zaliczanie kolejnych przedmiotów, dajà Wam tak e radoêç i satysfakcj. Nauka to, jak wspomnia em, trudna praca, to cz sto wyjàtkowy sta y i systematyczny wysi ek, ale w finale daje Wam to, po co przyszliêcie do uczelni, wiedz i umiej tnoêci potwierdzone dyplomem Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Lesznie. ycz Wam, drodzy studenci, wytrwa oêci w zdobywaniu wiedzy i umiej tnoêci zawodowej oraz wszystkiego, co najlepsze. Szanowni Zebrani, Dostojni GoÊcie, Pragn na zakoƒczenie podkreêliç, e obecnoêç uczelni wy szej w mieêcie, szczególnie takim jak Leszno, tworzy zawsze mo liwoêci do pozostawania w nim m odych zdolnych absolwentów o ambicjach nie tylko zawodowych czy biznesowych, ale tak e akademickich. Tworzy specyficzny klimat oraz przyciàga inwestorów, którzy poszukujà pracowników o najwy szych kwalifikacjach i umiej tnoêciach zawodowych. Tak dzieje si i b dzie si dziaç w tym pi knym, przyjaznym dzia alnoêci naszej uczelni, Lesznie, dla rozwoju jego gospodarki i us ug dla pomyêlnoêci jego obywateli. W tym uroczystym dniu inauguracji pragn serdecznie podzi kowaç wszystkim nauczycielom akademickim profesorom, docentom, wyk adowcom, asystentom, lektorom, pracownikom biblioteki, administracji i obs ugi uczelni. Dzi kuj im za to, e dok adali, w miar swoich mo liwoêci, staraƒ, aby miniony, trudny ze wszech miar, rok akademicki by dla uczelni pomyêlny udany i takim, jak sàdz, by. Dzi kuj w szczególnoêci moim bliskim wspó pracownikom: prorektorom prof. Maciejowi Pietrzakowi i doc. dr. Januszowi Pole oraz kanclerzowi mgr. Zbigniewowi Mockowi. Dzi kuj dyrektorom instytutów i jednostek mi dzyinstytutowych. Dzi kuj serdecznie Samorzàdowi Studentów naszej uczelni. Dzi kuj panu Prezydentowi Tomaszowi Malepszemu oraz Zarzàdowi i Radnym Leszna. Dzi kuj cz onkom Konwentu i Senatu uczelni. Dzi kuj tak e dzia ajàcym w uczelni zwiàzkom zawodowym, a w szczególnoêci Zwiàzkowi Nauczycielstwa Polskiego i Niezale nemu Samorzàdnemu Zwiàzkowi Zawodowemu SolidarnoÊç. Jestem przekonany, e harmonijna wspó praca, szczególnie w zakresie spraw pracowniczych, b dzie nadal przynosiç obopólne korzyêci. Dzi kuj przyjacio om naszej uczelni, którzy dzisiaj tak licznie na tà uroczystoêç przybyli. Dzi kuj prasie i telewizji leszczyƒskiej, które w miar obiektywnie relacjonowa y dzia alnoêç i osiàgni cia naszej uczelni. Dzi kuj wreszcie studentom bez Was bowiem nie by oby tej uczelni, nie by oby tej uroczystoêci. Wszystkim tu zebranym ycz wszelkiej pomyêlnoêci, satysfakcji w dzia alnoêci zawodowej i spo ecznej oraz zdrowia i zadowolenia w yciu osobistym. Niech ten nadchodzàcy rok akademicki 2010/2011 b dzie dla naszej uczelni tak e pomyêlny. Rok akademicki 2010/2011 og aszam za otwarty. Quod felix, faustum fortunatumque sit. Rektor prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski W Lesznie, 14 paêdziernika 2010 roku Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy i Przewodniczàcy Rady Miejskiej Leszna Tadeusz Pawlaczyk przekazali pierêcieƒ nak adajàc go na r k JM Rektora prof. zw. dr. hab. in. Czes awa Królikowskiego Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali Medalem Z otym za D ugoletnià S u b 1. Barbara Adamska specjalista w Kwesturze 2. prof. dr hab. Danuta Bauman, prof. nadzw. w Instytucie Politechnicznym 3. dr Ma gorzata Bàk, doc. w Instytucie Wychowania Fizycznego 4. dr hab. Bo ena Biniakiewicz, prof. nadzw. w Instytucie Wychowania Fizycznego 5. dr Ryszard Dobroszewski, doc. w Instytucie Politechnicznym 6. prof. dr hab. Stanis aw Drzyma a, prof. w Instytucie Rolnictwa 7. dr Stanis aw G adysiak, doc. w Instytucie Rolnictwa 8. mgr Kazimierz Gregor, st. wyk adowca w Instytucie Turystyki 9. Zenon Kozak, st. referent w Dziale Gospodarczo-Technicznym 10. Edward Krzy ostaniak, specjalista w Dziale Gospodarczo-Technicznym 11. mgr in. Wojciech Maliczak, kwestor PWSZ 12. mgr Marian Markiewicz, st. wyk adowca w Instytucie Politechnicznym 13. dr hab. Tomasz Martyƒski, prof. nadzw. w Instytucie Politechnicznym 14. Krystyna Michalak, specjalista w Archiwum Zak adowym 15. Lidia Nowicka, specjalista w Dziale Kadr 16. El bieta Olejniczak, specjalista w Dziale Kadr 17. dr Jerzy Przybysz, doc. w Instytucie Ekonomii i Zarzàdzania 18. dr in. Andrzej Stankowiak, doc. w Instytucie Politechnicznym 19. dr in. Hieronim Suterski, doc. w Instytucie Politechnicznym 20. in. Jerzy Szczeszek, kierownik Dzia u Gospodarczo-Technicznego 21. mgr Andrzej Szwarczyƒski, zast pca kanclerza 22. dr hab. Zdzis aw Za ucki, prof. nadzwyczajny w Instytucie Politechnicznym 23. prof. dr hab. Jerzy Zielnica, prof. w Instytucie Politechnicznym 24. Jadwiga ukowska, pracownik w Dziale Gospodarczo-Technicznym Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali Medalem Srebrnym za D ugoletnià S u b 1. mgr in. Maria Beczkiewicz, wyk adowca w Instytucie Nauk Edukacyjnych 2. dr Ryszard Biberstajn, zast pca dyrektora Biblioteki Uczelnianej 3. dr Jerzy Janiszewski, doc. w Instytucie Politechnicznym 4. Aneta Kosowska, specjalista w Dziale Studiów i Doskonalenia Zawodowego 5. dr Dorota Sipiriska, doc. w Instytucie Nauk Edukacyjnych 6. mgr Hanna Szczygie, Dyrektor Biblioteki Uczelnianej 7. Halina Tomczak, Referent w Bibliotece Uczelnianej 8. mgr Iwona Urbaniak, g. specjalista w Rektoracie 9. mgr Piotr Urbaniak, zast ca dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarzàdzania Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali Medalem Bràzowym za D ugoletnià S u b 1. dr Tomasz G owacki, doc. w Instytucie Wychowania Fizycznego 2. dr Aneta Mac, doc. W Instytucie Nauk Edukacyjnych 3. mgr Magdalena Walkowiak-Dang-Dinh, specjalista w Dziale Studiów i Doskonalenia Zawodowego Decyzjà Ministra Edukacji Narodowej uhonorowany zosta Medalem Komisji Edukacji Narodowej dr Grzegorz Feliczak, doc. w Instytucie Politechnicznym Medalem MAGNA CUM LAUDE za osiàgni cia podczas studiów wyró nieni zostali Agata Cieciura Instytut Turystyki Hanna Janicka Instytut Rolnictwa Katarzyna Kuberska Instytut Muzyki Paulina Maçkowiak Instytut Nauk Edukacyjnych Mateusz Perek Instytut Politechniczny, elektrotechnika Karol Powa owski Instytut Nauk Edukacyjnych Justyna Smoliƒska Instytut Wychowania Fizycznego Rados aw Tyra a Instytut Ekonomii i Zarzàdzania Jakub Wójtowicz Instytut Politechniczny, mechanika Kilkudziesi ciu pracowników zosta o uhonorowanych odznaczeniami paƒstwowymi

9 LESZCZY SKI 9 W dniu 17 grudnia br. Pan Kanclerz mgr Zbigniew Mocek przyjà dla Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie certyfikat realizowanego od trzynastu lat ogólnopolskiego Programu FAIR PLAY. W uroczystoêci, w podnios ej, bogatej oprawie artystycznej w salach recepcyjnych i sali kongresowej Pa acu Kultury i Nauki w Warszawie uczestniczy tak e Prorektor dr Janusz Po a. Uzyskany certyfikat potwierdza praktykowane przez naszà Uczelni zasady etyczne, spoêród których na pierwsze miejsce wybijajà si uczciwoêç i rzetelnoêç. Przymioty te sà o tyle wa ne w praktyce szko y wy szej, i stanowià wzorzec i ywy przyk ad dla wielu tysi cy naszych absolwentów, oraz rzeszy aktualnych i przysz ych studentów i s uchaczy studiów podyplomowych przygotowujàcych si do wielce odpowiedzialnych funkcji nauczycieli, wychowawców, bossów, menad erów i w aêcicieli firm w aêciwych, spo ecznie akceptowanych zachowaƒ oraz potwierdzenia tej prostej prawdy, e uczciwoêç, pracowitoêç, gospodarnoêç op acajà si sowicie. Dlatego z dumà b dziemy pokazywaç z ocistà kart certyfikatu FAIR PLAY. NProrektor dr Janusz Po a i Kanclerz mgr Zbigniew Mocek na uroczystoêci przyznania certyfikatu asze dzia anie FAIR PLAY w warszawskim Pa acu Kultury i Nauki FAIR PLAY FAIR PLAY wszyscy znamy ten popularny bon mot, który ze wzgl du na swà komunikatywnoêç trafi do nazwy ogólnopolskiego programu. Uczestniczà w nim liczne gminy (jednostki administracyjne), jednostki samorzàdowe, firmy produkcyjne, us ugowe i handlowe oraz inne instytucje z ca ej Polski. Zwrot ten upowszechni si, wywo uje bowiem szereg dobrych skojarzeƒ z obszarów, które w yciu indywidualnym i spo ecznym sà po àdane, oczekiwane i zalecane. FAIR PLAY to obszar ludzkiej aktywnoêci charakteryzujàcy si uczciwoêcià, rzetelnoêcià, starannoêcià, szlachetnoêcià. O cz owieku, a tym bardziej o instytucji FAIR PLAY mo emy powiedzieç, e jest godna zaufania, jest prawa, e swoje zadania wykonuje dobrze, z zachowaniem zasad wspó ycia spo ecznego, e godnoêç i nienaganna postawa etyczna sà dla niej oczywistoêcià. Taka jest nasza Uczelnia Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie FAIR PLAY! FRM Mgr. Zbigniewowi Mockowi, Kanclerzowi PWSZ w Lesznie przedstawiciele kapitu y wr czyli certyfikat FAIR PLAY rekomenduje Hanna Szczygie NASZA PÓ KA Z KSIÑ KAMI Przedsi biorstwa dzia ajàce na rynku turystycznym starajà si zaspokoiç ró ne gusta i oczekiwania klientów i ustawicznie poszerzajà swojà ofert. Obok wypoczynku w egzotycznych krajach turystom proponuje si coraz bardziej zró nicowanà ofert turystyki wiejskiej. Wypoczynek na terenach wiejskich kojarzy si jednak g ównie z agroturystykà, a znacznie rzadziej z turystykà kulturowà. Tymczasem zagospodarowanie i wypromowanie dziedzictwa kulturowego regionu wiejskiego jest nie tylko doskona ym sposobem na przyciàgni cie turysty, ale równie na ocalenie tego zasobu przed zniszczeniem (zapomnieniem). Ksià ka jest podr cznikiem skierowanym do studentów kierunku turystyka lub geografia oraz pracowników bran y turystycznej. Autor wychodzàc od definicji i przedstawienia problematyki turystyki wiejskiej i kulturowej omawia walory dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, takie jak krajobraz, regiony etnograficzne i grupy etniczne, tradycje, wierzenia i obrz dy, sztuk ludowà oraz kultur materialnà wsi, w tym m.in. stroje, budownictwo wiejskie i tradycyjne r kodzie o. Przedstawia równie problemy zwiàzane z zachowaniem tych zasobów i wykorzystaniem do promocji i rozwoju regionu. Ksià ka zawiera te przyk ady konkretnych produktów turystycznych w obszarze turystyki wiejskiej, takich jak skanseny, muzea, festiwale, festyny czy szlaki turystyczne. T. J drysiak, Wiejska turystyka kulturowa, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.

10 10 LESZCZY SKI Pamiàtkowe zdj cie (cz Êci) uczestników konferencji zorganizowanej z okazji dziesi ciolecia Instytutu Turystyki Konferencja naukowa z okazji 10 lecia dzia alnoêci Instytutu Turystyki w Paƒstwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Lesznie W dniach 23 i 24 wrzeênia 2010 r. odby a si konferencja na temat Kierunek turystyka i rekreacja w ofercie Paƒstwowych Wy szych Szkó Zawodowych. Obrady otworzy dyrektor instytutu, prof. dr hab. Janusz Skoczylas, podkreêlajàc m.in., e wêród dzia ajàcych po 1990 r. trzydziestu pi ciu szkó tego typu, tylko w pi ciu prowadzone sà studia, z zakresu turystyki i rekreacji, czyli w Lesznie, Sulechowie, Koninie, Wa brzychu i Bia ej Podlaskiej. Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Lesznie powsta a 1 lipca 1999 roku. Natomiast kierunek turystyka i rekreacja uruchomiono decyzjà z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 17, poz. 216). Dzia alnoêç dydaktycznà Instytut Turystyki podjà w roku akademickim 2000/2001. Pierwszych absolwentów wypromowano w 2003 r. Od tego czasu ponad 1100 absolwentów otrzyma o stopieƒ licencjata. Oko o 25% absolwentów podj o studia magisterskie, g ównie na Akademiach Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Wroc awiu oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cz Êç zaê podj a studia magisterskie w prywatnych szko ach wy szych, które majà uprawnienia do nadawania stopnia magistra. W semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011 studiowa o prawie 400 studentów, w tym 90 w trybie niestacjonarnym. W czasie 10-letniej dzia alnoêci dydaktycznej i naukowej pracowa o w Instytucie Turystyki ponad 50 specjalistów naukowo lub praktycznie zajmujàcych si turystykà i rekreacjà. Obecnie w Instytucie pracujà 22 osoby, w tym 5 profesorów, 11 doktorów i docentów oraz 6 magistrów. W otwarciu konferencji wzi li udzia m. in. prorektor PWSZ w Lesznie prof. Maciej Pietrzak, kanclerz PWSZ mgr Zbigniew Mocek, prezydent Leszna mgr Tomasz Malepszy oraz prezes Zarzàdu G ównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego mgr Lech Dro d yƒski. W pierwszym plenarnym dniu konferencji wyg oszono czternaêcie referatów: Pierwsze dziesi ciolecie Instytutu Turystyki Na zdj ciu do lewej: Lech Dro d yƒski Prezes Zarzàdu G ównego PTTK, prof. Janusz Skoczylas dyrektor Instytutu Turystyki i dr hab. Maciej Pietrzak Prorektor ds. nauki i rozwoju prof. dr hab. Ryszard Panfil, PWSZ w Lesznie, Zarzàdzanie produktem firmy turystycznej, dr hab. Maciej Pietrzak prof. nadzw. PWSZ, Geografia turystyczna w programie nauczania kierunku turystyka i rekreacja, dr hab. Jacek Gracz prof. nadzw. PWSZ, Praca, a turystyka i rekreacja problemy psychospo- eczne, dr Joanna Âniadek, doc. PWSZ, Standardy kszta cenia specjalistów z zakresu obs ugi ruchu turystycznego, a wymagania wspó czesnego rynku pracy, dr Pawe Bajon, PWSZ w Lesznie, Miejsce i znaczenie przedmiotów ekonomicznych w kszta ceniu na kierunku turystyka i rekreacja, mgr Ma gorzata Gniazdowska, PWSZ Leszno, Dziedzictwo kulturowe po udniowo-zachodniej Wielkopolski, a dydaktyka historii kultury i sztuki, dr Irena Brukwicka, dr Iwona Dudzik, PWSZ w Jaros awiu, Poziom zainteresowania studentów prowadzonymi specjalnoêciami na kierunku turystyka i rekreacja PWSZ im. Ks. Bronis awa Markiewicza w Jaros awiu, prof. dr hab. Janusz Skoczylas, dr Ma gorzata Szczepaniak, PWSZ Leszno, Zasoby przyrody w turystyce w programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja, dr Kazimierz Kopczyƒski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Rozwój i kszta towanie zainteresowaƒ turystykà i rekreacjà, dr Iwona Dudzik, dr Irena Brukwicka, PWSZ w Jaros awiu, Rola praktyk zawodowych oraz wybory miejsc i instytucji ich realizacji przez studentów kierunku turystyka i rekreacja PWSZ im. Ks. Bronis awa Markiewicza w Jaros awiu, dr hab. Jacek Gracz, prof. nadzw. PWSZ, dr Pawe Âliwa, PWSZ w Lesznie, Psychospo- eczne aspekty aktywnoêci turystyczno-rekreacyjnej. Cele i zadania psychologii i socjologii w turystyce i rekreacji, dr Jaros aw Smogór, PWSZ w Sulechowie, Programy nauczania turystyki w wybranych krajach Unii Europejskiej, dr Alina Zajadacz, doc. PWSZ, dr Aleksandra Machnik, PWSZ w Lesznie, Specjalizacja turystyka zrównowa ona w planie studiów na kierunku turystyka i rekreacja w PWSZ im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie, dr Eugeniusz Âliwiƒski, doc. PWSZ, Dziedzictwo kulturowe i muzealnictwo a turystyka. Zg oszony zosta równie referat mgr Moniki skiej z PWSZ z Bia ej Podlaskiej pt. Dostosowanie oferty edukacyjnej wy szych szkó zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy. Prelegenci i uczestnicy konferencji mieli stosunkowo du o czasu na swobodnà, niekiedy bardzo o ywionà, dyskusj oraz wymian poglàdów i doêwiadczeƒ. Drugi dzieƒ konferencji mia charakter prac terenowych. Przedpo udnie uczestnicy sp dzili na lotnisku w Lesznie doêwiadczajàc, w ramach rozwijanej specjalizacji aeroturystyka, przelotów na szybowcu typu Puchacz i samolotem typu Wilga. Przewodnikiem i mentorem tej cz Êci programu by pracownik naszego instytutu mgr in. Dariusz Cisek. Nast pnie przewodnickà pa eczk przej a mgr Ma gorzata Gniazdowska oprowadzajàc uczestników po pa acach i dworskich zabudowaniach oraz parkach w Pakos awiu i Golejewku. Na trasie zwiedzajàcych znalaz si równie koêció w Rawiczu i zamek w Rydzynie. W konferencji wzi o udzia ponad 30 osób, w tym równie m. in. z Kielc i Warszawy, gdzie nie dzia ajà PWSZ-ty. By a to pierwsza konferencja w ca oêci zorganizowana przez pracowników Instytutu Turystyki leszczyƒskiej PWSZ. ZebraliÊmy wiele pochlebnych opinii i ocen odnoszàcych si zarówno do cz Êci merytorycznej jak i organizacyjnej. Uczestnicy wnioskowali organizatorzy tej konferencji podj li dzia ania w kierunku zorganizowania kolejnych spotkaƒ s u àcych wzajemnemu poznaniu si, przekazaniu swoich doêwiadczeƒ zawodowych i pedagogicznych, a tak e propagowaniu zasobów i walorów turystycznych Ziemi Leszczyƒskiej. Konferencja spe ni a swoje zadania integracyjne, informacyjne, popularyzacyjne i propagandowe. prof. dr hab. Janusz Skoczylas dyrektor Instytutu Turystyki

11 LESZCZY SKI 11 Samorealizacja w biznesie 29 paêdziernika 2010 odby a si w leszczyƒskim Ratuszu kolejna konferencja pt. Promocja idei Inkubatora Przedsi biorczoêci w Lesznie poêwi cona wspieraniu przedsi biorczoêci. Zaproszonych uczestników w tym grup studentów z Instytutu Ekonomiki i Zarzàdzania PWSZ powita Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy. W trakcie konferencji mgr Anna Graf z Wydzia- u Promocji i Rozwoju Urz du Miasta Leszna przedstawi a realizowany przez miasto projekt Rozwiƒ skrzyd a w biznesie, a naczelnik tego Wydzia u, dr Alicja Szczepiƒska, zapozna a zebranych ze stanem prac zwiàzanych z budowà i organizacjà Inkubatora Przedsi biorczoêci w Lesznie. Zorganizowana konferencja by a te okazjà do przeprowadzenia podsumowania interesujàcego konkursu realizowanego od wiosny przez w adze Miasta Leszna pt. Pomys na biznes. Celem tego konkursu by a promocja i upowszechnianie postaw przedsi biorczych w regionie leszczyƒskim. Prezydent T. Malepszy uhonorowa nagrodami szeêciu zwyci zców oraz wr czy podzi kowania sponsorom konkursu, którzy ufundowali nagrody oraz instytucjom i osobom, które w ró ny sposób anga owa y si we wspieranie idei konkursu. WÊród uhonorowanych znalaz a si równie Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Lesznie, w imieniu której Prorektor prof. M. Pietrzak odebra specjalne podzi kowania za pomoc w organizacji konkursu. Specjalne podzi kowania wr czono równie dyrektorowi Instytutu Ekonomii i Zarzàdzania, prof. Teresie uczce, za zaanga owanie w pracach Komisji Oceny Projektów konkursu. Nale y dodaç, i w adze samorzàdowe Leszna przewidujà cykliczne przeprowadzanie konkursu Pomys na biznes i wspieranie tà drogà m odych przedsi biorców starajàcych si realizowaç swoje zamierzenia. dr hab. Teresa uczka Przyznano polskie Noble za rok 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej to najwi ksza polska instytucja pozarzàdowa wspierajàca nauk. Dzia ajàc od 1991 r., Fundacja corocznie realizuje kilkanaêcie programów, oferujàc najlepszym polskim uczonym oraz instytucjom naukowym pomoc, poprzez którà stara si mo liwie elastycznie reagowaç na najwa niejsze potrzeby Êrodowiska naukowego. Zgodnie ze swojà dewizà wspieraç tylko najlepszych, aby stali si jeszcze lepsi, Fundacja konsekwentnie stosuje zasad trudnego pieniàdza, a za najwa niejsze kryterium decydujàce o przyznaniu wsparcia uznaje doskona oêç naukowà zg aszanych przedsi wzi ç. Wszystkie stypendia, subwencje i nagrody Fundacji przyznawane sà w trybie konkursu. Fundacja uzyskuje Êrodki na dzia alnoêç statutowà oraz na zabezpieczenie realnej wartoêci swojego funduszu przede wszystkim z dzia aƒ na rynku finansowym, tzn. z lokowania swoich aktywów w instrumenty finansowe, g ównie w obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i akcje. Od 2011 r. Fundacja dysponowaç b dzie tak e Êrodkami pochodzàcymi z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki UE (finansowanie nowego programu SKILLS). W 2011 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej b dzie realizowaç 17 programów skierowanych do naukowców na ka dym etapie kariery naukowej. W sumie na dzia alnoêç programowà w 2011 r. Fundacja zamierza przeznaczyç ok. 120 mln z (w tym ok. 90 mln z z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej). (Pe na wersja oferty programowej FNP na rok 2011 dost pna jest na stronie internetowej Fundacji: cd. na str stycznia Komisja Wyborcza powo ana na podstawie zarzàdzenia Prezesa Rady Ministrów, pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Kaczorka przeprowadzi a dwustopniowe wybory do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu ów w kadencji SpoÊród 709 placówek posiadajàcych uprawnienia do nadawania stopnia doktora 579 jednostek zg osi o 711 kandydatów na cz onków komisji. Mi o nam poinformowaç, e do sk adu Centralnej Komisji w obszarze nauk o kulturze fizycznej zosta wybrany prof. dr hab. Wies aw Osiƒski. Tekst ten nie jest tylko notà kronikarskà. Pragniemy, by informacja o tym fakcie dotar a do szerokiej publicznoêci, bo Êwiadczy on dobitnie i obiektywnie o randze i uznaniu w Êrodowisku, jakim cieszy si profesor Wies aw Osiƒski w latach rektor, nadal przewodniczàcy Komitetu Wydawniczego w naszej Uczelni. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytu ów jest paƒstwowym organem dzia ajàcym na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595). Centralna Komisja dysponuje istotnymi prerogatywami w procesie nadawania tytu u profesora i stopnia doktora habilitowanego oraz opiniuje kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego, którzy nie posiadajà stopnia doktora habilitowanego. Nowe przepisy dotyczàce organizacji nauki polskiej i szkolnictwa wy szego poszerzajà kompetencje Centralnej Komisji. Panu Profesorowi Wies awowi Osiƒskiemu gratulujemy tego zaszczytnego i wielce zobowiàzujàcgo wyboru. (red.) Szanowni Paƒstwo W imieniu JM Rektora Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. Jana Amosa Komeƒskiego w Lesznie prof. zw. dr. hab. in. Czes awa Królikowskiego oraz w imieniu Zarzàdu Fundacji na Rzecz Rozwoju Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. Jana Amosa Komeƒskiego w Lesznie i w imieniu w asnym, pragn wyraziç goràce podzi kowanie za przekazanie na konto Fundacji Êrodków finansowych (1% podatku) w 2010 roku. Uprzejmie informuj, e Êrodki gromadzone na koncie Fundacji przeznaczone sà wy àcznie na zakup urzàdzeƒ laboratoryjnych, pomocy dydaktycznych i innych urzàdzeƒ s u àcych podnoszeniu jakoêci kszta cenia studentów wszystkich specjalnoêci PWSZ im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie. Bardzo cenimy sobie gesty wspomagania rozwoju m odej leszczyƒskiej Uczelni. Majà one szczególny wymiar, poniewa stanowià najlepszà spo ecznà inwestycj - inwestycj w tworzenie lepszych szans yciowych dla m odego pokolenia. Dzi kujàc raz jeszcze za dar na rzecz rozwoju PWSZ w Lesznie, przesy amy wyrazy wdzi cznoêci i g bokiego szacunku. mgr Zbigniew Mocek Dyrektor Zarzàdu Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie

12 12 LESZCZY SKI 12 cd. ze str. 11 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ju po raz dziewi tnasty przyzna a Nagrody Fundacji, które cieszà si opinià najpowa niejszego wyró nienia naukowego w Polsce. Laureatami zosta o troje wybitnych polskich uczonych prof. Anna Wierzbicka z Australian National University (Canberra) w obszarze nauk humanistycznych i spo ecznych, prof. Tomasz Guzik z Wydzia u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych oraz prof. Tadeusz Marek Krygowski z Wydzia u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze nauk Êcis- ych. UroczystoÊç wr czenia nagród odby a si 8 grudnia 2010 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody sà przyznawane za osiàgni cia i odkrycia (z ostatnich czterech lat) stanowiàce istotny wk ad w ycie duchowe i post p cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniajàce Polsce miejsce w nauce Êwiatowej. WysokoÊç nagrody wynosi 200 tys. z. Prof. dr hab. Anna Wierzbicka z Australian National University w Canberze w obszarze nauk humanistycznych i spo ecznych za stworzenie teorii naturalnego metaj zyka semantycznego oraz odkrycie zbioru znaczeƒ elementarnych wspólnych dla wszystkich j zyków. Uhonorowane zosta o stworzenie przez laureatk nowatorskiej teorii j zyka i myêlenia znanej pod nazwà naturalnego metaj zyka semantycznego (z ang. natural semantic metalanguage NSM), zainicjowanej w Polsce, a rozwijanej od wielu lat w Australii wspólnie z australijskim lingwistà prof. Cliffem Goddardem. Teoria ta znalaz a szerokie zastosowanie w antropologii, psychologii, badaniach kulturowych, lingwistyce, filozofii j zyka, teoriach komunikacji mi dzykulturowej. Prof. dr hab. Tomasz Guzik z Wydzia u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie w obszarze nauk przyrodniczo-medycznych za wykazanie istotnego znaczenia uk adu odpornoêci w patogenezie nadciênienia t tniczego. Zosta y uhonorowane osiàgni cia prof. Tomasza Guzika dotyczàce roli limfocytów T w powstawaniu nadciênienia t tniczego krwi, zwiàzanego z dysfunkcjà Êródb onka naczyniowego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski z Wydzia u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze nauk Êcis ych za stworzenie metody iloêciowego okreêlania aromatycznoêci zwiàzków organicznych. Wyró nione zosta o opracowanie przez prof. Tadeusza M. Krygowskiego indeksu HOMA (Harmonic Oscillator Model of Aromacity), s u àcego iloêciowej ocenie charakteru aromatycznego zwiàzków organicznych. Kandydatów do Nagrody FNP, zgodnie z jej regulaminem, zg aszaç mogà laureaci Nagrody FNP z lat ubieg ych oraz wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Rad Fundacji. Rol Kapitu y konkursu pe ni Rada Fundacji, która dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezale nych recenzentów i ekspertów oceniajàcych dorobek kandydatów. W sk ad Rady w obecnej kadencji wchodzà profesorowie: Andrzej Cz onkowski (Katedra i Zak ad Farmakologii DoÊwiadczalnej i Klinicznej WUM) przewodniczàcy Rady, Tomasz Jasiƒski (Instytut Historii UAM) wiceprzewodniczàcy Rady, Maciej W. Grabski (em. prof. Politechniki Warszawskiej), Andrzej Jerzmanowski (Wydzia Biologii UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN), Henryk Koroniak (Wydzia Chemii UAM), Irena E. Kotowska (Instytut Statystki i Demografii SGH), Marek Âwitoƒski (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierzàt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). Nagrody sà przyznawane w czterech obszarach: nauk humanistycznych i spo ecznych, przyrodniczych i medycznych, nauk Êcis ych oraz nauk technicznych. W tym roku nie wy oniono laureata w kategorii nauk technicznych. Nagrody FNP sà przyznawane od 1992 r. Grono laureatów, àcznie tegorocznymi zdobywcami Nagrody, liczy ju 68 osób. Otwarcie konferencji, przemawia JM. Rektor prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski omeƒski Kw Europie MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA JAN AMOS KOME SKI NAUCZYCIEL EUROPY Istnieje doêç powszechne przekonanie, e Jan Amos Komeƒski jest postacià bardziej znanà w Europie ni w Polsce. Taka opinia powtarzana bywa cz sto przy okazji sympozjów i konferencji naukowych z obszaru nauk pedagogicznych i historycznych. Wydaje si jednak, e te z nich, które sà poêwi cone wy àcznie dzia alnoêci i twórczemu dziedzictwu Komeƒskiego, przeczà takiej opinii. Krajowe Êrodowiska komeniologów sà doêç aktywne i na fali odkrywania wspólnego dziedzictwa europejskiego organizujà mi dzynarodowe konferencje naukowe, zwykle o wysokim poziomie merytorycznym. Zaznaczyç wypada, e niekoniecznie sà to du e oêrodki o g bokiej tradycji akademickiej. Przeciwnie, mowa tu raczej o mniejszych Êrodowiskach, lecz jak e pr nych. WÊród nich wymieniç nale y Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach (do niedawna Akademi Podlaskà) i Paƒstwowà Wy szà Szko Zawodowà im. Jana Amosa Komeƒskiego w Lesznie. Obie te uczelnie organizujà takie w aênie spotkania naukowców zajmujàcych si Komeƒskim i jego pedagogiczno-filozoficznà twórczoêcià. A zaznaczyç trzeba, e postaç ta wpisana jest w histori Leszna w sposób mocny, choç w ocenach potomnych wcale niejednoznaczny. Wystarczy przytoczyç kilka kontrowersyjnych faktów, jak choçby s ynny panegiryk na czeêç króla szwedzkiego Karola X Gustawa oraz nieuznanie przez pedagoga teorii heliocentrycznej Kopernika (temu zagadnieniu poêwi cone by o wystàpienie prof. Andreasa Fritscha z Berlina), co oczywiêcie nie umniejsza jego zas ug w po o enie podwalin nowoczesnej pedagogiki. W konferencji, która odby a si w dniach listopada 2010 roku pod has em Jan Amos Komeƒski nauczyciel Europy, wzi li udzia komeniolodzy z wielu krajów, m.in. z Bu garii, Czech, Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy najliczniej reprezentowany kraj dzi ki pracownikom Uniwersytetu w Humaniu. Organizatorem by a Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie (w szczególnoêci Pracownia Studiów nad Komeƒskim przy Instytucie Nauk Edukacyjnych) przy wspó udziale Leszczyƒskiego Towarzystwa Kulturalnego (niezwykle zas u onego w propagowaniu myêli pedagogicznej Komeƒskiego) i Urz du Miasta Leszna. Obrady plenarne (a póêniej tak e w sekcjach) przebiega y w Sali reprezentacyjnej leszczyƒskiego Ratusza oraz nowoczesnym gmachu Biblioteki Uczelnianej PWSZ im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie. WÊród wyg oszonych dwudziestu referatów trudno by oby wskazaç te nadajàce ton obradom, mo na jednak pokusiç si o wysnucie g ównych, przewijajàcych si wàtków. Jednym z nich by a próba umiejscowienia Komeƒskiego w kontekêcie historycznym (tu niezwykle interesujàcy referat dr. Eugeniusza Âliwiƒskiego przedstawiajàcy uwarunkowania spo- eczne i urbanistyczne Leszna w pierwszej po owie XVII wieku), drugi natomiast, znacznie bogatszy, to spojrzenie na czeskiego siedemnastowiecznego pedagoga w perspektywie póêniejszego (tak e obecnego) rozwoju myêli pedagogicznej. Tutaj zauwa yç wypada m.in. wystàpienia prof. dr. hab. Heliodora Muszyƒskiego gospodarza Konferencji ( Komeƒskiego koncepcja szko y ), dr. hab. Aleksandra Miko ajczaka, prof. nadzw. PWSZ w Lesznie ( AkademickoÊç postulowana, czyli Komeniuszowe inspiracje w liberalnej edukacji ), niemieckiego pastora Manfreda Richtera ( Europa w doêwiadczeniu i wizji Jana Amosa Komeƒskiego ) i referat Oksany Zabolotnej z Ukrainy ( Realizacja idei Jana Amosa Komeƒskiego w wychowaniu alternatywnym ) oraz wiele innych. Na konferencji pojawi y si tak e szczególne g osy (jako swoisty duch czasu), w tym omawiajàce ywot cyfrowy dzie a Komeƒskiego Âwiat w obrazach (dr S awomira Brud z UAM). Mi ym akcentem w àczonym w program konferencji by spektakl w wykonaniu teatru studenckiego Le ak pt. Komeƒskiego Êwiat w obrazach w re yserii El biety Drygas i Jerzego Hamerskiego, wystawiony na deskach Teatru Centrum. Otwarcie konferencji, przemawia Prezydent Leszna Tomasz Malepszy Leszczyƒska Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa Jan Amos Komeƒski nauczyciel Europy wykaza a, e postaç i dzia alnoêç jej bohatera ciàgle budzà szacunek, uznanie i podgrzewajà emocje, gdy skonfrontowaç je z niestabilnà, dr czonà poczynaniami kolejnych reformatorów polskà szko à. Szko à, w której jak si wydaje rola nauczyciela, kochajàcego, lecz wymagajàcego mistrza, ulega marginalizacji. dr Ryszard Biberstajn Bardzo aktywna by a delegacja czeska

13 PAèDZIERNIK GRUDZIE paêdziernika 2010 Rok akademicki zaczyna si pod znakiem kultury, ale te dobrego kontaktu z przedstawicielami w adzy ustawodawczej. Z inicjatywy biura poselskiego Sidonii J drzejewskiej na parterze budynku g ównego uczelni zaprezentowana zosta a wystawa prac plakatów Marii Mileƒko, absolwentki Akademii Sztuk Pi knych w Poznaniu. Wystaw mo na oglàdaç przez najbli sze dwa tygodnie. Maria Mileƒko jest laureatkà konkursu na plakat promujàcy Dzieƒ Europy zorganizowanego przez Komisj Europejskà. I love Europe to artystyczna propozycja, jaka w oczach jurorów znalaz a najwy sze uznanie i zosta a wyró niona spoêród dwóch tysi cy prac zg oszonych do konkursu. Nagrodzony plakat mo emy tak e oglàdaç na naszej wystawie w otoczeniu dwudziestu prac m odej artystki, w tym jej pracy dyplomowej. Tematyka plakatów jest ró norodna od afiszy teatralnych, filmowych po prace niosàce du y adunek zaanga owania spo ecznego. W obecnoêci przedstawicieli biura poselskiego Sidonii J drzejewskiej oraz pracowników i studentów PWSZ w Lesznie wystaw otworzy Kanclerz mgr Zbigniew Mocek. 7 paêdziernika 2010 Posiedzenie Senatu PWSZ im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie. yczenia i gratulacje sk adane pracownikom naukowo-dydaktycznym i administracyjnym z okazji jubileuszy pracy czy osiàgni ç na Êcie ce awansów naukowych lub administracyjnych sta y si zwyczajem. Obyczaj jest mi y, a nadto buduje wspólnot i zacieênia wi zi mi dzyludzkie. Przes anki te sà wa ne i dlatego przez pracowników w równym stopniu pilnie obserwowane, jak i oczekiwane. W dniu dzisiejszym gratulacje i yczenia JM Rektor w imieniu wszystkich z o y doc. dr. in. S awomirowi Miedziarkowi z okazji 20. rocznicy pracy zawodowej. JM Rektor z o y informacj o niektórych wydarzeniach, jakie mia y miejsce od poprzedniego posiedzenia Senatu, a wêród nich o w asnym uczestnictwie w Suwa kach w Zgromadzeniu Konferencji Rektorów Publicznych Szkó Zawodowych, którego g ównym tematem by projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Podczas posiedzenia rektorzy wiele uwagi poêwi cili otwarciu uczelni na studia przez ca e ycie kszta cenie permanentne. Nadto Pan Rektor poinformowa o w asnej aktywnoêci w Zespole ds. Edukacji i Nauki Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu, który w dniu 22 wrzeênia br. analizowa wyniki edukacyjne szkolnictwa ponadpodstawowego oraz sytuacj i mo liwoêci dalszego kszta cenia absolwentów szkó ponadgimnazjalnych. Senat wys ucha równie sprawozdania z dzia alnoêci Uczelni w minionym roku akademickim 2009/2010. WysokoÊç wynagrodzenia Rektora problem ten, chocia nale y do kompetencji Senatu, to niecz sto wraca pod jego obrady. Przed omawianiem tego tematu JM Rektor prof. Cz. Królikowski z w asnej woli opuêci sal obrad, aby nie kr powaç swobody wypowiedzi. Podczas nieobecnoêci Rektora obradom przewodniczy dr hab. Maciej Pietrzak, Prorektor ds. nauki i rozwoju. Inicjatywa poddania tego tematu pod obrady Senatu wysz a z Kolegium Rektorskiego. Pan Prorektor dr hab. M. Pietrzak przedstawi uwarunkowania formalno-prawne wniosku. W dyskusji na ten temat wypowiadali sie: prof. dr hab. in. Boles aw Zaporowski, prof. dr hab. in. Grzegorz Szymaƒski, dr Maria Bàk (przedstawiciel Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego), Kanclerz mgr Zbigniew Mocek, Prorektor prof. M. Pietrzak, prof. dr A. Grochowalski. W jawnym g osowaniu Senat jednomyêlnie podjà uchwa w sprawie wystàpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z wnioskiem o zwi kszenie wynagrodzenia zasadniczego JM Rektorowi PWSZ im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie. Senat rozpatrzy i podjà stosowne decyzje w sprawie zmiany stanowiska oraz zatrudnienie nowych nauczycieli akademickich. Po dyskusji nad wnioskiem Prorektora dr. J. Po y Senat zdecydowa o uruchomieniu studiów podyplomowych i kursu w nast pujàcych specjalnoêciach: higiena Êrodowiska, historia i wiedza o spo eczeƒstwie, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, pedagogiczne (kwalifikacyjne), przygotowujàce do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach projektu: Nowoczesny in ynier dobrym pedagogiem wspó finansowanego ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego i bud etu paƒstwa oraz kursu pedagogicznokwalifikacyjnego. 7 paêdziernika 2010 Na naszych oczach realizowana jest inwestycja budowa auli wielofunkcyjnej. Z du ymi inwestycjami kubaturowymi wià e si zwyczaj wmurowywania tzw. aktu erekcyjnego. Jest to uroczystoêç, której bohaterami sà z jednej strony inwestor, a z drugiej wykonawca. Zgodna wspó praca obu mo e byç gwarancjà terminowego i solidnego zakoƒczenia prac budowlanych, monta owych i wyposa eniowych inwestycji. Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budow zespo u auli wielofunkcyjnej i sal wyk adowych odby o si niezwykle uroczyêcie. W obecnoêci cz onków Senatu Uczelni, studentów i goêci przyby ych na t okolicznoêç odczytany zosta dokument, który podpisa JM Rektor prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski, Prezydent Leszna Tomasz Malepszy, Prorektorzy dr hab. Maciej Pietrzak i dr Janusz Po a oraz Starosta Leszczyƒski Krzysztof Benedykt Piwoƒski. Akt umieszczono w ozdobnym tubusie z metali kolorowych. Z niecierpliwoêcià oczekujemy zakoƒczenia prac. Czu e oko aparatu fotograficznego stale obserwuje post py na budowie paêdziernika 2010 W Paƒstwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Lesznie odby o si mi dzynarodowe seminarium,,brigdes instead of walls (Mosty zamiast murów), poêwi cone problematyce integracji spo ecznej osób niepe nosprawnych. W spotkaniach uczestniczyli studenci z Fachhochschule Merseburg w Niemczech oraz grupy studentów Instytutu Nauk Edukacyjnych PWSZ w Lesznie. Uczestnicy mogli skorzystaç z wyk adów, wizyt studyjnych w miejscach realizacji dzia aƒ integrujàcych spo ecznie niepe nosprawnych, m.in. w szkole integracyjnej, przedszkolu miejskim, przedszkole integracyjnym, specjalnym oêrodku szkolno-wychowawczym. Organizatorzy przygotowali warsztaty, grupy kreatywne, dyskusje, prelekcj filmu, gry terenowe. Studenci z Merseburga ch tnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w zaproponowanych im ró norodnych formach dzia aƒ edukacyjnych. Z zaskoczeniem i uznaniem obserwowali polskie rozwiàzania problemów spo ecznych, które stanowià obszar zainteresowaƒ zawodowych studentów. Podczas

14 tych kilku dni studenci z Niemiec i Polski starali si okreêliç, co to znaczy byç osobà niepe nosprawnà. UÊwiadamiano sobie i innym, e jednym z g ównych zadaƒ i wyzwaƒ wspó czesnych spo eczeƒstw jest dà enie do pe nego udzia u osób z niepe nosprawnoêcià w yciu spo ecznym. Oznacza to równe szanse edukacyjne, eliminowanie barier na rynku pracy, u atwianie podejmowania aktywnoêci twórczej oraz sportowej i pomoc (a czasem po prostu: nieutrudnianie) w realizacji innych celów yciowych. To w aênie oznacza budowanie mostów zamiast murów (Na podstawie informacji M. KoÊcielniak i K. Przew ockiej) paêdziernika 2010 Odby si Akademicki Tydzieƒ Sportu 2010 doroczna impreza organizowana po raz trzeci przez Klub Uczelniany AZS. Honorowy patronat nad leszczyƒskim Tygodniem Sportu pod has em: Od Uczniowskich Klubów Sportowych do Akademickiego Zwiàzku Sportowego objà JM Rektor PWSZ w Lesznie prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski, który przy tej okazji powiedzia, e z AZS-em zwiàzani sà wszyscy: bo cz onkami AZS b dà, albo sà lub nimi byli. Rozgrywki odbywa y si w popularnych dyscyplinach obejmujàcych konkurencje indywidualne i zespo owe: futsal, koszykówka kobiet i m czyzn, siatkówka kobiet i m czyzn, tenis sto owy i szachy. Udzia w turniejach by ca kowicie otwarty, a prawo uczestnictwa przys ugiwa o leszczyƒskim studentom i uczniom szkó Êrednich za okazaniem (tylko) legitymacji. Uroczyste otwarcie imprezy uêwietni mecz pi ki no nej pomi dzy wyk adowcami PWSZ, a nauczycielami szkó Êrednich. Goràco dopingowani zawodnicy nie a owali si, nie oszcz dzali nóg w asnych, ani (tym bardziej) przeciwników. Po zaci tej walce górà byli nasi wyk adowcy, których do walki zagrzewa (w jednej osobie) trener selekcjoner, kierownik finansowy i g ówny manager ekipy mgr Zbigniew Mocek Kanclerz PWSZ. Naszych boiskowych rywali mobilizowa kierownik i trener ekipy, mgr Zbigniew Bia as naczelnik Wydzia u Kultury i Kultury Fizycznej Urz du Miasta. 14 paêdziernika 2010 Inauguracja roku akademickiego 2010/2011. To dzieƒ szczególnie uroczysty w kalendarzu uczelni. Jego wag i ÊwiàtecznoÊç podkreêla równie og oszenie go dniem rektorskim czyli wolnym od zaj ç dydaktycznych. W godzinach rannych w kolegiacie p.w. Êw. Miko aja odby a si msza Êwi ta w intencji Êrodowiska PWSZ w Lesznie koncelebrowana przez J. E. Biskupa Marka J draszewskiego i Ksi dza Pra ata Konrada Kaczmarka. W godzinach przedpo udniowych w sali MOK, przy ul. Boles awa Chrobrego, mia a miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 podczas której przemówienie wyg osi Jego Magnificencja Rektor prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski. Szczególnà kulminacjà inauguracji jest uroczyste Êlubowanie beanów i inkorporacja ich w szeregi spo ecznoêci akademickiej. Tegoroczna inauguracja zapisze si w anna ach jeszcze dlatego, e uznanie spo eczne znalaz o swój materialny wyraz w ufundowaniu przez samorzàdowe w adze miejskie pierêcienia jako insygnium rektorskiego. Jego wr czenie przez Prezydenta Miasta Leszna Tomasza Malepszego i Przewodniczàcego Rady Miejskiej Tadeusza Pawlaczyka by o momentem podnios ym, wa nym, o g bokiej wymowie symbolicznej, przywitany przez audytorium oklaskami i powstaniem z miejsc. To by a chwila niezwyk a. Mo na mówiç o owacji, gdy JM Rektor ju ze swego miejsca za sto em prezydialnym demonstrowa pierêcieƒ. W ten sposób tworzy si tradycja Uczelni, do której od dnia dzisiejszego do àcza tak e pierêcieƒ z wartoêciami, które symbolizuje jednoêç, trwa y zwiàzek, godnoêç, prawoêç, màdroêç, sprawiedliwoêç, honor, ale te ochronà przed z em. Jeszcze jeden element dzisiejszej uroczystoêci mia wyraz niecodzienny, dokona si po raz pierwszy i mamy nadziej, e wejdzie tak e do kanonu uczelnianej tradycji to wr czenie medali MAGNA CUM LAUDE. Otrzymali je tegoroczni absolwenci uznani za najlepszych przez w adze poszczególnych instytutów. Podczas uroczystoêci liczna grupa pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uhonorowana zosta a odznaczeniami paƒstwowymi i resortowymi. Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 by a równie okazjà dla dzia aczy Zarzàdu G ównego WOPR, aby wr czyç w asne, najwy sze odznaczenia organizacyjne Medal WOPR Za Zas ugi JM Rektorowi prof. zw. dr. hab. in. Czes awowi Królikowskiemu oraz Odznak B kitnego Krzy a WOPR Kanclerzowi PWSZ w Lesznie mgr. Zbigniewowi Mockowi. Wr czenia tych wysokich wyró nieƒ dokonali Jerzy Telak Prezes WOPR i Mariusz Krzywiƒski Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego, cz onek Zarzàdu G ównego WOPR. Wyk ad inauguracyjny Mózg a aktywnoêç fizyczna, czyli o taƒcu z neuronami wyg osi prof. dr hab. Wies aw Osiƒski. Zarówno w koêciele, jak te podczas uroczystoêci inauguracyjnej s uchaliêmy Êpiewów Chóru Uczelnianego dzia ajàcego przy Instytucie Muzyki, a kierowanego nieprzerwanie od poczàtku istnienia Uczelni przez doc. Alin Pietrzak paêdziernika 2010 W B agojewgrad-bansko (Bu garia) przebywa a delegacja PWSZ w Lesznie w sk adzie: dr Janusz Po a Prorektor do spraw studiów, mgr Zbigniew Mocek Kanclerz, prof. Janusz Skoczylas Dyrektor Instytutu Turystyki i prof. Aleksander Miko ajczak z Instytutu Nauk Edukacyjnych. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w obradach mi dzynarodowej konferencji Edukacja w turystyce EuroTur 2010 dotyczàcej transferu wiedzy do bran y turystycznej. W spotkaniu wzi li udzia przedstawiciele Êrodowisk naukowych i bran y turystycznej, mi dzy innymi z Chin, Macedonii, Albanii, Serbii, Chorwacji, W gier, Bu garii. 28 paêdziernika 2010 W Warszawie, w sali teatru Kapitol, odby o si uroczyste podsumowanie XXVII Akademickich Mistrzostw Polski. Na arenach sportowych tej edycji mistrzostw sportowcy KU AZS zdobyli KOLEJNO PO RAZ CZWARTY zaszczytne PIERWSZE MIEJSCE w typie wy szych szkó zawodowych. Uczelniane podsumowanie Akademickich Mistrzostw Polski by o okazjà do radoêci i dumy naszych sportowców z AZS. Uda o si obroniç tytu najlepszych i przywieêç kolejno po raz czwarty zdobyte najcenniejsze trofeum dla zwyci zców. Na uroczystoêci Uczelni reprezentowali: dr Janusz Po a Prorektor ds. studiów i spraw studenckich, dr Arleta Loga Zast pca dyrektora Instytutu Wychowania Fizycznego oraz (co naturalne) Prezes Klubu Uczelnianego AZS mgr Grzegorz Kapitan. Gala by a dla nas potrójnie radosna po pierwsze dlatego, e zdobyliêmy kryszta owà kul b dàcà grand prix tegorocznej edycji Akademickich Mistrzostw Polski w kategorii uczelni publicznych szkó zawodowych, po drugie radoêç nasza by a zwiàzana z gratulacjami z o onymi dr. Januszowi Pole, Prorektorowi ds. studiów, który za ca okszta t dzia alnoêci na rzecz sportu akademickiego i osiàgni cia trenerskie zosta uhonorowany przez Zarzàd G ówny AZS nagrodà im. E. Piaseckiego, wreszcie trzecim istotnym powodem radoêci by o specjalne uhonorowanie naszej studentki Agnieszki Jerzyk za zdobycie akademickiego mistrzostwa Êwiata w triatlonie. 3 listopada 2010 Uczelnia podejmowa a dzisiaj niecodziennego goêcia by ego premiera Leszka Millera. L. Miller odwiedzi nas ju po raz drugi. Pami tamy jego obecnoêç wêród nas w dniu 20 paêdziernika 2003 roku na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2003/2004, kiedy wraz z innymi osobistoêciami ods oni pomnik patrona uczelni J. A Komeƒskiego. Pami tamy te jego wystàpienie i dobre yczenia skierowane pod naszym adresem. Dzisiaj sytuacja jest inna. Od szeêciu lat L. Miller nie jest ju premierem, a do nas przyjecha jako dzia acz spo eczny. GoÊcia przyjà Pan Rektor, w rozmowie tej uczestniczyli pos. Wies aw Szymaƒski i Kanclerz Zbigniew Mocek. Odby o si te spotkanie z pracownikami i studentami, podczas którego Leszek Miller wyg osi prelekcj, w której scharakteryzowa aktualnà sytuacj spo ecznà i ekonomicznà oraz rol Polski w Zjednoczonej Europie. 4 listopada 2010 Niecz sto zdarza si nam spotykaç z twórcami zagranicznymi. Tym razem, w ramach leszczyƒskiego listopada poetyckiego, odwiedzi naszà uczelni poeta wietnamski

15 Nguyen Chi Thuat, cz owiek o ujmujàcym sposobie mówienia i niezwyk ej osobowoêci. Studiowa w Polsce i do Polski wróci jako profesor na UAM w Poznaniu. Kiedy pozna Polsk i Polaków zachwyci si naszym krajem, czemu daje wyraz we w asnej twórczoêci poetyckiej. Przez t umaczenie literatury polskiej (Prus, KapuÊciƒski, Mickiewicz), która, dzi ki jego pracy, jest nad Czerwona Rzekà dobrze przyjmowana, przybli y nasz kraj swoim rodakom. Spotkanie z prof. Chi Thuat by o du ym i inspirujàcym prze yciem dla wszystkich uczestników spotkania z tym niezwyk ym cz owiekiem. Z przyjemnoêcià b dziemy wracaç do jego urzekajàcej, bardzo dobrej poezji w j zyku polskim. 5 listopada 2010 UroczyÊcie rozpocz to studia podyplomowe przygotowujàce do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach projektu Nowoczesny in ynier dobrym pedagogiem. W obecnoêci JM Rektora prof. zw. dr. hab. in. Czes awa Królikowskiego, Prorektorów dr. hab. Macieja Pietrzaka i dr. Janusza Po y, Kanclerza mgr. Zbigniewa Mocka wyk ad inauguracyjny Analiza SWOT wyg osi dr in. Andrzej St a y. Studia wspó finansowane ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki i bud etu paƒstwa umo liwià nauczycielom oraz kandydatom na nauczycieli zdobycie kwalifikacji pedagogicznych, a tym samym stwarzajà mo liwoêç awansu zawodowego. Oferta skierowana zosta a do absolwentów kierunków studiów licencjackich, in ynierskich i magisterskich obj tych tematykà projektu, a zainteresowanie Êrodowiska zaskoczy o organizatorów, zg osi o si trzy razy wi cej ch tnych, ni przewidziano miejsc. Zaj cia trwaç b dà trzy semestry àcznie 530 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej. 8 listopada 2010 Odby o si seminarium Jacy sà Niemcy?, którego moderatorkà by a dr Ewa Dorota Ostaszewska z Goethe Institut Warschau. Seminarium by o odpowiedzià na zaproszenie Studium J zyków Obcych. Dr E. D. Ostaszewska mówi a o wielokulturowoêci i jej znaczeniu dla wspó czesnej Europy. Ukaza a s uchaczom praktyczny wymiar komunikacji mi dzykulturowej oraz koniecznoêç poszerzania wiedzy w tym obszarze jako mo liwoêci lepszego zrozumienia innych i porozumiewania si w zró nicowanym spo eczeƒstwie. W szczególnoêci ten praktyczny wymiar zainteresowa s uchaczy, którym trudno by o rozstaç si z prelegentkà. 15 listopada 2010 W dniu 15 listopada 2010 roku w Bibliotece Uczelnianej odby o si Walne Zebranie Klubu Uczelnianego AZS-PWSZ w Lesznie, którego g ównym zadaniem by o przyj cie sprawozdania z dzia alnoêci KU AZS w minionym dwuleciu i wybór nowych w adz. W kadencji funkcje w KU AZS pe niç b dà: mgr Grzegorz Kapiatn prezes, Elwira Schmidt wiceprezes, Jakub KlimaƒÊki wiceprezes,wojciech Miedziarek sekretarz, B a ej Dubisz skarbnik. Wybrano tak e Komisj Rewizyjnà i Sàd Kole eƒski. Wszystkim yczymy zadowolenia i osiàgni ç w realizacji powierzonych zadaƒ. 16 listopada 2010 Sukcesy, sukcesy, sukcesy... mo na dostaç zawrotu g owy! W ka dym razie na pewno nasi sportowcy spod znaku AZS mogà chodziç z g owà podniesionà do góry, bo czwarty kolejny raz zdobyte pierwsze miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski uprawnia do tego. Dla sportowego sukcesu konieczne sà: talent, praca, warunki oraz dobra i sprzyjajàca atmosfera. O tych sprawach, ale równie o pilnej potrzebie zaspokojenia warunków umo liwiajàcych wszechstronny rozwój studentów mówiono w klubie bowlingowym w Lesznie, gdzie odby o si uczelniane podsumowanie Akademickich Mistrzostw Polski 2009/2010. Z podziwem patrzyliêmy na najlepszego trenera i naszych najlepszych sportowców ostatniej edycji AMP którymi okazali si : dr Ma gorzata Nowacka trener pi ki r cznej m czyzn, Tatiana Medunytsia z III roku WF biegi prze ajowe, Weronika Kozanecka z III roku WF p ywanie, B a ej Dubisz z III roku WF lekka atletyka (skok w dal), Hubert Szkudelski z II roku WF pi ka r czna. Specjalne wyró nienie otrzyma a Agnieszka Jerzyk z III roku WF z ota medalistka akademicka mistrzyni Êwiata w triathlonie listopada 2010 Odby a si mi dzynarodowa konferencja naukowa Jan Amos Komeƒski nauczyciel Europy zorganizowana pod patronatem Rektora PWSZ w Lesznie i Prezydenta Miasta Leszna. Przygotowana przez Pracowni Komeniologicznà dzia ajàcà przy Instytucie Nauk Edukacyjnych oraz Leszczyƒskie Towarzystwo Kulturalne, konferencja zgromadzi a przedstawicieli z Bu garii, Czech, Macedonii, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Polski. Otwarcia konferencji dokona JM Rektor prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski i Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy. Wprowadzenia w tematyk spotkania dokona prof. dr hab. Heliodor Muszyƒski prezentujàc koncepcj szko y wed ug J. A. Komeƒskiego. Licznie zgromadzeni goêcie mogli zapoznaç si z efektami badaƒ dotyczàcych osoby autora Wielkiej dydaktyki, aktualnoêci jego poglàdów w zakresie nauczania i wychowania, jak i wspó czesnych zastosowaƒ teorii znakomitego czeskiego pedagoga. Szeroka gama propozycji, niezwykle interesujàcych i inspirujàcych do dzia ania, dawa a mo liwoêç prezentacji osobom o zró nicowanych zainteresowaniach naukowych pedagogom, historykom, literaturoznawcom, artystom czy teologom. GoÊciom konferencji studencki teatr Le ak zaprezentowa spektakl Komeƒskiego Êwiat w obrazach wed ug scenariusza i w re yserii El biety Drygas i Jerzego Hamerskiego. 26 listopada 2010 W dniach listopada 2010 w Rydzynie odby a si 10. konferencja Ko a Naukowego Pedagogów, a jej myêlà przewodnià by a Droga do zawodu pedagoga w praktyce i doêwiadczeniach absolwentów i studentów Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie. Uczestnikami spotkania by o siedemdziesi ciu oêmiu studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych, tak e spoza Instytutu Nauk Edukacyjnych) naszej uczelni oraz dwudziestu nauczycieli akademickich. Zadania organizatorów wype niali studenci pedagogiki. Od poczàtku istnienia opiekunem tego pr nie dzia ajàcego Ko a jest dr Zofia Ziarko. Oficjalne otwarcie konferencji uêwietnili swojà obecnoêcià tak e JM Rektor prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski, Dyrektor Instytutu Nauk Edukacyjnych prof. dr hab. Heliodor Muszyƒski oraz Kanclerz mgr Zbigniew Mocek, dr in. Franciszek Pawlak. 6 grudnia 2010 Za sprawà Leszczyƒskiego Towarzystwa Przyjació Nauk doznaliêmy wielu prze yç intelektualnych. Od rana w jednej z sal audytoryjnych w budynku g ównym PWSZ trwa a sesja naukowa, podczas której w asny dorobek naukowy prezentowali leszczyƒscy doktorzy i doktoranci: dr Katarzyna Blanke- awniczak, dr Maria Flak, dr Pawe Przepióra, mgr Aleksandra Wojciechowska, dr in. Micha Szaryk, dr in. Piotr Dzikowski, mgr Krzysztof Rogala, dr Monika Filipiak, doc., mgr Andrzej Siatkowski, dr Bartosz Godziszewski, mgr Ma gorzata Gniazdowska.

16 W godzinach popo udniowych, w leszczyƒskim Ratuszu, odby o si kolejne posiedzenie LTPN. Uczestnicy mogli wys uchaç szerokiej informacji o pracach i planach Towarzystwa, a zaczynem dyskusji, wymiany poglàdów oraz bardzo niekiedy wzruszajàcych wspomnieƒ z osobistych spotkaƒ stanowi y referaty mgr Ma gorzaty Halec Roman Maciejewski, kompozytor za ma o znany (w stulecie urodzin) i mgr Barbary Ratajewskiej 60 lat dzia alnoêci Archiwum Paƒstwowego w Lesznie ( ). Zwieƒczeniem tego dnia by g boko refleksyjny monodram pt. Maski w adzy. Maciejewski Podró e w wykonaniu Tomasza Raczkiewicza, aktora Teatru Wielkiego w Poznaniu. Spektakl pod wzgl dem artystycznym przygotowali: re yseria i inscenizacja Sylwester Biraga, kierownictwo muzyczne Krzysztof S owiƒski, asystent re ysera Zuzanna Miko ajczak. Godnà opraw tego artystycznego wydarzenia stanowi a muzyka w wykonaniu zespo u Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu, na którà z o y y si kompozycje Romana Maciejewskiego. Przedstawienie odby o si w auli Zespo u Szkó Ekonomicznych w Lesznie, a pocz stunek serwowa y uczennice ZSE. 15 grudnia 2010 Studenci Instytutu Muzyki pod opiekà doc. dr Teresy Ânitko i prof. Gra yny Fliciƒskiej-Panfil z udzia em uczniów szkó leszczyƒskich, w tym z Zespo u Szkó Specjalnych w Lesznie przygotowali na tle motywów religijnych, przenikni te g bokim przes aniem moralnym, widowisko s owno-muzyczne Gdzie jest Betlejem?. Dwa pe nowymiarowe spektakle dostarczy y prze yç i Êwiàtecznych wzruszeƒ widzom szczelnie wype niajàcym sal MOK. Jak zwykle, bo spektakle Êwiàteczne majà ju swojà wieloletnià tradycj, nie zabrak o kol d, miko ajowych upominków i, co najwa niejsze, op atka i szczerych yczeƒ. 16 grudnia 2010 Obradowa Senat PWSZ im. J. A. Komeƒskiego. Przewodniczàcy JM Rektor prof. zw. dr in. Czes aw Królikowski przedstawi nowych cz onków Senatu reprezentujàcych studentów: Paulin Kurcewicz (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej), Ma gorzat Król (ekonomia), J drzeja Otto (elektrotechnika), Macieja Szymaƒskiego (mechanika i budowa maszyn), Marcina Wróblewskiego (pedagogika), Paulin Swojak (rolnictwo), Magdalen Piasnà (turystyka i rekreacja), Wojciecha Miedziarka (wychowanie fizyczne). Senat powita w swoim gronie panià dr hab. Ma gorzat Kokociƒskà nowego przedstawiciela Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Magna cum laude medal ten wr czono dziê Justynie Smoliƒskiej. Podczas posiedzenia zosta y omówione i skomentowane wydarzenia naukowe i kulturalne zorganizowane w ciàgu mijajàcego kwarta u przez naszà uczelni lub z naszym istotnym w nich udzia em. Pan Rektor poinformowa równie o aktualnych pracach KRASP, w tym tak e o uchwale w sprawie rzàdowego projektu ustaw dotyczàcych szkolnictwa wy szego. Prorektor ds. studiów i spraw studenckich, doc. Janusz Po a przedstawi propozycj utworzenia w roku akademickim 2010/2011dwóch studiów podyplomowych oraz szeêciu kursów. Kanclerz mgr Z. Mocek poinformowa, e otrzymaliêmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego dodatkowà kwot na pomoc materialnà dla studentów. W zwiàzku z tym zmianie uleg plan rzeczowo-finansowy uczelni na 2010 rok. Przy tej okazji Kanclerz poinformowa o problemie zwi kszajàcych si wydatków uczelni oraz malejàcych dochodów w asnych, podkreêlajàc spadek wp ywów z tytu u podj cia studiów podyplomowych. Na wniosek dr. hab. prof. nadzw. Macieja Pietrzaka powo ano Komisj ds. rekrutacji nauczycieli akademickich i studentów uczestniczàcych w programie Erasmus oraz zasad i trybu kwalifikacji do wyjazdów zagranicznych. Na wniosek dr Janusza Po y powo ano Komisj ds. dyscyplinarnych studentów i Komisj odwo awczà od ustaleƒ komisji dyscyplinarnej studentów. Senat Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie przyjà do akceptujàcej wiadomoêci informacj o podpisaniu umowy o wspó pracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Paw a Tyczyny w Humaniu. Umowa jest efektem rozmów przeprowadzonych w dniach 7 12 listopada 2010 roku przez delegacj naszej uczelni w osobach: Prorektor prof. M. Pietrzak, prof. H. Muszyƒski, prof. J. Skoczylas, prof. A. Miko ajczak. Pan Prorektor M. Pietrzak poinformowa o planowanych wspólnych projektach badawczych, które mogà byç finansowane ze Êrodków unijnych. Prorektor dr Janusz Po a przedstawi informacje o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce oraz o rozliczeniu sesji letniej w uj ciu globalnym i w rozbiciu na poszczególne Instytuty podkreêlajàc przedmioty, które sprawiajà studentom najwi cej problemów. Przy tej okazji Pan Rektor zwróci uwag na skreêlenia z listy studentów i zaapelowa do dyrekcji instytutów o analiz powodów skreêleƒ i rezygnacji studentów. Prezes Klubu Uczelnianego AZS mgr Grzegorz Kapitan z o y informacj o osiàgni ciach oraz bie àcych i planowanych dzia aniach. Obecnie dzia a 15 sekcji. W rz dzie najwi kszych sukcesów podkreêli wag tegorocznego trofeum: kryszta owej kuli po raz czwarty z rz du zwyci yliêmy w Akademickich Mistrzostwach Polski w kategorii wy szych szkó zawodowych w Polsce. Wyrazem uznania w adz AZS i akademickiego Êrodowiska sportowego w wymiarze ogólnokrajowym jest przyznanie Prorektorowi doc. dr. J.anuszowi Pole nagrody im. E. Piaseckiego. Dzi kujàc Prezesowi AZS Pan Rektor stwierdzi, e do sukcesów nale y tak e i to, e coraz wi cej studentów (równie z innych kierunków studiów ni wychowanie fizyczne) aktywnie uczestniczy w rywalizacji sportowej i osiàga znakomite efekty, co przynosi chlub naszej Uczelni. 16 grudnia 2010 Odby o si tradycyjne spotkanie okolicznoêciowe przedêwiàteczne i wieƒczàce koƒczàcy si rok 2010, w którym uczestniczyli JM Rektor prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski, Prorektorzy dr hab. Maciej Pietrzak i dr Janusz Po a, Kanclerz mgr Zbigniew Mocek, Cz onkowie Senatu, nauczyciele akademiccy profesorowie, wyk adowcy, pracownicy administracji oraz studenci. Szczególnie serdecznie witaliêmy naszych Przyjació i GoÊci Prezydenta Leszna, Przewodniczàcego Konwentu PWSZ Tomasza Malepszego, Ks. Pra ata Jana Majchrzaka, JM Rektora WSH w Lesznie prof. Aleksandra Zandeckiego i Kanclerza tej uczelni mgr. Ryszarda Karmoliƒskiego, profesorów i wyk adowców uczelni poznaƒskich i leszczyƒskich, radnych i wszystkich, którzy przyj li zaproszenie i wêród licznych obowiàzków znaleêli czas na to spotkanie. JM Rektor w krótkim wystàpieniu podsumowa mijajàcy rok i z o y wszystkim yczenia Êwiàteczne i noworoczne. Z radoêcià przyj liêmy równie yczenia z o one w emocjonalnym przemówieniu Pana Prezydenta T. Malepszego i jak zwykle w refleksyjnym wystàpieniu Ks. Pra ata J. Majchrzaka. A potem, z op atkiem w r ku, wszyscy wszystkim sk adali yczenia spontaniczne i na pewno bardzo szczere. Zastanawiajàce i godne pewnie g bszego komentarza by cz sto powtarzany motyw tych yczeƒ: aby nadchodzàcy rok 2011 nie by gorszy ni rok mijajàcy. Âwiàtecznego kolorytu nada temu mi emu spotkaniu wyst p Chóru Uczelnianego pod dyrekcjà doc. Aliny Pietrzak, który pewnie po raz pierwszy w tym sezonie wykonywa kol dy i pastora ki. 17 grudnia 2010 God a promocyjne sà ró ne i niejednakowà majà wartoêç. Sà wêród nich takie, które cieszà si ciàgle wysokà renomà wêród nie tylko tych, którzy je uzyskali i doƒ aspirujàcych, lecz tak e u przedstawicieli w adz. Do takich, wysoko cenionych, nale y FAIR PLAY. W dniu 17 grudnia br. Pan Kanclerz mgr Zbigniew Mocek przyjà dla Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. J. A. Komeƒskiego w Lesznie certyfikat realizowanego od trzynastu lat ogólnopolskiego Programu FAIR PLAY. W uroczystoêci, w podnios ej, bogatej oprawie artystycznej w salach recepcyjnych i sali kongresowej Pa acu Kultury i Nauki w Warszawie uczestniczy tak e Prorektor dr Janusz Po a. Uzyskany certyfikat potwierdza praktykowane przez naszà Uczelni zasady etyczne, spoêród których na pierwsze miejsce wybijajà si uczciwoêç i rzetelnoêç. Przymioty te sà o tyle wa ne w praktyce szko y wy szej, i stanowià wzorzec i ywy przyk ad dla wielu tysi cy naszych absolwentów oraz rzeszy aktualnych i przysz ych studentów i s uchaczy studiów podyplomowych przygotowujàcych si do wielce odpowiedzialnych funkcji nauczycieli, wychowawców, bossów, menad erów i w aêcicieli firm w aêciwych, spo ecznie akceptowanych zachowaƒ oraz potwierdzenia tej prostej prawdy, e uczciwoêç, pracowitoêç, gospodarnoêç op acajà si sowicie. Dlatego z dumà b dziemy pokazywaç z ocistà kart certyfikatu FAIR PLAY.

17 LESZCZY SKI 17 Od 2009 roku Dzia em Studiów i Doskonalenia Zawodowego PWSZ w Lesznie kieruje mgr Jerzy Jankowski. Z wykszta cenia biolog, studia stacjonarne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukoƒczy w 1975 roku. Przez ca y okres pracy zawodowej nie zaprzestawa w wysi ku zdobywania, poszerzania i aktualizacji wiedzy. Zami owany w poznawaniu coraz nowych obszarów ycia i zg bianiu wiedzy ukoƒczy osiem kierunków studiów podyplomowych na Uniwersytetach w Poznaniu i Wroc awiu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz w Wy szej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Ukoƒczone studia podyplomowe obejmowa y zró nicowany i szeroki wachlarz dziedzin, takich jak filozofia, etyka, psychologia, prawo administracyjne i prawo pracy, ekonomia, organizacja i zarzàdzanie oraz bezpieczeƒstwo i higiena pracy. Pan mgr Jerzy Jankowski posiada bardzo bogatà karier zawodowà. SiedemnaÊcie lat pracowa w Urz dzie Wojewódzkim w Lesznie pe niàc funkcj zast pcy dyrektora w wydzia ach: Handlu i Us ug, Handlu, Przemys u, Drobnej WytwórczoÊci i Us ug, Organizacji i Nadzoru oraz Kadr i Szkolenia. W Starostwie Powiatowym w Lesznie kierowa Biurem Rady Powiatu Leszczyƒskiego. Przez kilkanaêcie lat pe ni bardzo wa nà funkcje pe nomocnika Wojewody Leszczyƒskiego d/s koordynacji prac w gminach i pe nomocnika Komisarza Wyborczego do wyboru w adz na wszystkich szczeblach zarzàdzania paƒstwem. W oêwiacie przepracowa 27 lat, w tym w szko- ach wy szych ponad dziesi ç lat. Jako jeden z nielicznych pedagogów mia szcz Êcie pracowaç na wszystkich poziomach kszta cenia (poziom podstawowy, zawodowy, licealny, policealny, pomaturalny, Kolegium Nauczycielskie, wy sze szko y zawodowe, Uniwersytet w Poznaniu). W znacznej cz Êci praca pedagogiczna dotyczy a kszta cenia doros ych. Jest egzaminatorem matur z biologii. Posiada certyfikat unijny w zakresie organizacji administracji publicznej, certyfikat w zakresie opracowywania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, certyfikat w zakresie organizowania systemu pierwszej pomocy w przedsi biorstwie, uprawnienia do przeprowadzania szkoleƒ w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy. Zakres spraw Dzia u Studiów i Doskonalenia Zawodowego, którym kieruje mgr Jerzy Jankowski, jest obszerny i obejmuje mi dzy innymi: przebieg studiów, proces kszta cenia oraz organizacji zaj ç na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, sprawy absolwentów, studia podyplomowe, kursy dokszta cajàce, pomoc materialnà dla studentów, rekrutacj i sprawozdawczoêç. O ogromie prac prowadzonych przez Dzia Studiów i Doskonalenia Zawodowego i zwiàzanej z tym wielkiej jego odpowiedzialnoêci poêwiadczyç mo e jeden choçby parametr corocznie dzia ten opracowuje i wydaje studiujàcym i absolwentom ponad 6000 dokumentów, w których nie mo e byç pomy ek i niedok adnoêci. Sà to dyplomy, suplementy, wszelkiego rodzaju zaêwiadczenia do ró nych instytucji publicznych ka dy z nich niezb dny albo na ca e ycie, albo do za atwienia w danym momencie niezwykle wa nej yciowo sprawy. Codziennie do dzia u kierowanego przez mgr. J. Jankowskiego przychodzi od kilkunastu do kilkudziesi ciu studentów, gdzie sà za atwiane i rozstrzygane sprawy cz sto trudne dla obydwu stron. Pan Jerzy przy ca ym swoim dorobku zawodowym, wiedzy i doêwiadczeniu jest cz owiekiem skromnym i darzonym powszechnà sympatià. To dobry przyk ad. FRM rekomenduje Hanna Szczygie NASZA PÓ KA Z KSIÑ KAMI W 2006 r. wyprawa Martyny Wojciechowskiej znanej dziennikarki i podró niczki na najwy szà gór Êwiata Mount Everest by a g oênym wydarzeniem relacjonowanym przez telewizje, radio i pras. Ekspedycja wzbudzi a wiele dyskusji na temat komercjalizacji himalaizmu i spadku wartoêci jego osiàgni ç. Wydaje si, e lektura ksià ki M. Wojciechowskiej pozwoli rozstrzygnàç wiele z tych wàtpliwoêci. Pomys zorganizowania wyprawy pojawi si podczas rehabilitacji autorki, która w 2004 r. uleg a powa nemu wypadkowi samochodowemu w Finlandii. W wypadku ycie straci jej przyjaciel, kamerzysta Rafa ukaszewicz, a ona sama mia a z amany kr gos up, kr g l dêwiowy, p kni tà koêç onowà i problemy z kolanem. M. Wojciechowska by a nie tylko w fatalnym stanie fizycznym, ale równie psychicznym, nie potrafi a odnaleêç sensu i celu dalszego ycia. Zmiana nastàpi a, gdy postanowi a zmieniç perspektyw patrzenia na swojà przysz oêç, przesunàç horyzont i spojrzeç du o, du o dalej ni kolejny dzieƒ pe en cierpienia i mudnych çwiczeƒ. Odzyskanie sprawnoêci sta o si nie celem, ale tylko nic nieznaczàcym etapem na drodze do osiàgni cia celu wejêcia na szczyt Mount Everestu. Opis przygotowaƒ do wyprawy szukania sponsorów, doboru ekipy i wyposa enia, za atwiania pozwoleƒ pozwala zrozumieç jak kosztownà i skomplikowanà operacjà logistycznà jest taka wyprawa. Najwi ksze wra enie sprawia jednak determinacja dziennikarki, która zdecydowana pokonaç wszelkie dolegliwoêci fizyczne, trenowa a i doskonali a swoje umiej tnoêci wspinaczkowe i wydolnoêç fizycznà. Przebieg wyprawy dokumentowany jest wspania ymi, artystycznymi zdj ciami oraz fragmentami dziennika pisanego przez autork i na bie àco wysy anego do kraju. Ujmuje szczeroêç relacji, a tak e podkreêlanie roli wszystkich cz onków zespo u, których sylwetki przedstawione sà równie w zakoƒczeniu ksià ki. Mi oêników gór zainteresuje te dodatek poêwi cony najwy szej górze Êwiata i kalendarium jej zdobywania. M. Wojciechowska, Przesunàç horyzont, Warszawa, Wydawnictwo G+J RBA, Prawie pó wieku pozostawania we w adaniu systemu socjalistycznego doprowadzi o kraje Europy Ârodkowo-Wschodniej do ekonomicznej degradacji i spadku znaczenia w wymianie mi dzynarodowej. Poprawie sytuacji gospodarczej nie sprzyja y równie problemy zwiàzane z procesem transformacji do gospodarki rynkowej. Ksià ka jest rezultatem badaƒ zrealizowanych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, których celem by o poznanie mechanizmów rozwoju Europy Ârodkowo-Wschodniej od 1950 r. oraz przedstawienie prognozy dalszego rozwoju gospodarczego regionu. Dzi ki przeprowadzeniu szerokich badaƒ i analizie danych autor, w odmienny ni w przesz oêci sposób, stara si spojrzeç na procesy gospodarcze w latach i odkryç przyczyny wzrostu gospodarczego w krajach regionu w ciàgu minionych dziesi cioleci i wieków. Ksià ka adresowana jest do ekonomistów, jednak nawet laików zainteresuje z pewnoêcià prognoza autora odnoênie mo liwoêci nadrobienia straconego czasu i dogonienia Europy Zachodniej przez kraje Europy Ârodkowo-Wschodniej pod wzgl dem wydajnoêci pracy, dochodów i poziomu ycia. W. M. Or owski, W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Ârodkowo-Wschodniej , Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.

18 18 LESZCZY SKI Na budowie auli uczelnianej, 15 paêdziernika 2010 Powstaje aula wielofunkcyjna Jednym z priorytetowych zadaƒ Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. Jana Amosa Komeƒskiego w Lesznie, by o doprowadzenie do jak najlepszego i najsprawniejszego wykorzystania Êrodków przyznawanych Polsce przez Uni Europejskà. Podj liêmy wysi ki, aby pozyskaç Êrodki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata Jednak z uwagi na brak mo liwoêci pozyskania dotacji w tym e okresie, Uczelnia poczyni a dalsze starania w Urz dzie Marsza kowskim Województwa Wielkopolskiego o wsparcie finansowe naszego projektu. W roku 2006 przeprojektowano dokumentacj techniczno-projektowà auli wielofunkcyjnej. Uczelnia ponownie z o y a do Urz du Marsza kowskiego Województwa Wielkopolskiego niezb dne dokumenty dotyczàce ich akceptacji. Zadanie inwestycyjne po wielu staraniach znalaz o si w Planie Inwestycyjnym Wielkopolski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Budowa tego obiektu zosta a uznana jako zadanie kluczowe dla Wielkopolski. Urzàd Marsza kowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 stycznia 2007 r. zatwierdzi wartoêç dofinansowania z funduszy strukturalnych projektu. W dniu 18 lutego 2009 r. Uczelnia podpisa a z Zarzàdem Województwa Wielkopolskiego umow o dofinansowanie projektu pt. Budowa auli wielofunkcyjnej z zespo em sal wyk adowych PWSZ. Dofinansowanie Funduszu stanowi 65,26% kwoty ca kowitych wydatków kwalifikowanych projektu, którego ca kowita wartoêç wynosi ,91 z. Budynek b dzie obiektem wielobry owym o zró nicowanej wysokoêci. Kubatura budynku wyniesie m 3, a powierzchnia u ytkowa 3665 m 2. àcznie aula wielofunkcyjna dzi ki rozmieszczeniu sal audytoryjnych na dwóch poziomach b dzie posiadaç 938 miejsc, w tym na parterze dla 178 osób. Na pi trze znajdowaç si b dà sale audytoryjne mogàce przyjàç od 94 osób do 420 osób. Mo na je b dzie po àczyç w jednà 666 osobowà widowni kompleksowo wyposa onà w systemy audiowizualny, nag aêniajàcy, konferencyjny. W dniu 15 kwietnia 2010 r. PWSZ podpisa a umow z Wykonawcà liderem konsorcjum firmà KARMAR S.A. Warszawa na realizacj zadania inwestycyjnego. Okres realizacji rozpocz to 7 maja 2010 r., a zakoƒczenie rzeczowe inwestycji przewidziano na 7 wrzeênia 2011 r. Budowa auli wielofunkcyjnej z zespo em sal wyk adowych to jedno z wa niejszych wydarzeƒ w historii Uczelni, miasta, które znacznie wp ynie na popraw warunków kszta cenia studentów i dost pu do wiedzy i edukacji mieszkaƒców ca ego subregionu, a powstajàcy nowoczesny obiekt b dzie wype nia funkcje edukacyjne i spo eczne. (inf. Dz. Gospodarczo-Techniczny) Ârodowisko studenckie nagradza Prezydenta RP Parlament Studentów RP zdecydowa o nagrodzeniu Prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego nagrodà ProStudent. Nagroda zosta a przyznana Prezydentowi za decydujàcy wp yw na przywrócenie zni ek studenckich (51%) za przejazdy kolejà Od 1 stycznia Nagroda zosta a przyznana w kategorii "PROstudencki autorytet w yciu publicznym. Nagrody w tej kategorii kierowane sà do osób publicznych, które swojà postawà i zaanga- owaniem wp ywajà na Êrodowisko studenckie oraz postaci, które w sposób szczególny zas u y y si dla Êrodowiska studenckiego, a dobro m odych ludzi jest jednym z g ównych priorytetów ich dzia ania. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Szanowny Pan prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski Rektor Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej im. Jana Amosa Komeƒskiego w Lesznie Poznaƒ, 7 paêdziernika 2010 roku Szanowny Panie Rektorze, Serdecznie dzi kuj za zaproszenie na uroczystoêç wmurowania Aktu Erekcyjnego pod fundamenty auli wielofunkcyjnej Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Lesznie. Z wielkà radoêcià przyjmuj wszelkie wiadomoêci o rozwoju oferty akademickiej naszego regionu i sukcesach wielkopolskich uczelni. Takim w aênie znaczàcym osiàgni ciem jest rozbudowa Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej. Wierz, e uczelnia dzi ki nowemu zespo owi sal wyk adowych i zaanga owaniu kadry naukowej stanie si nie tylko akademickim, ale i spo ecznym centrum Leszna. Znamienity patron uczelni Jan Amos Komensky mawia, i ca e ycie jest szko à. Ciesz si, e dla studentów Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej ycie akademickie mo e rozpoczynaç si w tak dynamicznie rozwijajàcej si placówce naukowej. àcz szczere gratulacje oraz najszczersze yczenia pomyêlnego ukoƒczenia inwestycji. JednoczeÊnie pragn yczyç wszystkim osobom zwiàzanym ze szko à wszelkiego szcz Êcia i satysfakcji z podejmowanych wyzwaƒ na ca y nadchodzàcy rok akademicki. Z powa aniem Piotr Florek

19 LESZCZY SKI 19 Dla nas i dla przysz ych pokoleƒ Na naszych oczach realizowana jest inwestycja budowa auli wielofunkcyjnej. Z du ymi inwestycjami kubaturowymi wià e si zwyczaj wmurowywania tzw. aktu erekcyjnego. Jest to uroczystoêç, której bohaterami sà z jednej strony inwestor, a z drugiej wykonawca. Zgodna wspó praca obu tych partnerów realizacji powa nego przedsi wzi cia finansowo-organizacyjno-technicznego mo e byç gwarancjà terminowego i solidnego zakoƒczenia prac budowlanych, monta owych i wyposa eniowych inwestycji. Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budow zespo u auli wielofunkcyjnej i sal wyk adowych odby o si niezwykle uroczyêcie. W obecnoêci cz onków Senatu Uczelni, studentów i goêci przyby ych na t okolicznoêç odczytany zosta dokument, który podpisa JM Rektor prof. zw. dr hab. in. Czes aw Królikowski, Prezydent Leszna Tomasz Malepszy, Prorektor ds. nauki i rozwoju dr hab. Maciej Pietrzak, Prorektor ds. studiów i spraw studenckich dr Janusz Po a i Starosta Leszczyƒski Krzysztof Benedykt Piwoƒski. Akt umieszczono w ozdobnym tubusie z metali kolorowych. Zgromadzeni udali si na teren budowy, gdzie Pan Rektor dokona wmurowania aktu, a ks. pra at Jan Majchrzak poêwi ci wznoszony obiekt. Wmurowywanie aktu erekcyjnego nale y do starych obyczajów cechowych, a którego celem by o uhonorowanie z jednej strony inwestora, a z drugiej wykonawc budowli. Obyczaj, chocia nie nale y do obligatoryjnych, ch tnie jest kontynuowany równie wspó czeênie. Ca a oprawa uroczystoêci, treêç aktu erekcyjnego i przekaz do przysz ych pokoleƒ, czyli przedmioty zamykane w tubie i zamurowywane wraz z aktem erekcyjnym ca kowicie zale à od pomys owoêci i inwencji organizatorów takiej uroczystoêci. W przysz oêci, po odnalezieniu skrytki podczas modernizacji, generalnej przebudowy obiektu czy jego rozbiórki, znalazcy mogà zapoznaç si z historycznymi informacjami z okresu rozpocz cia budowy, poznaç nazwiska ludzi, dzi ki którym obiekt zosta wzniesiony, dat rozpocz cia inwestycji, wiele niezapisanych w innych dokumentach ciekawych informacji o ludziach, wydarzeniach, instytucjach itp. Jest to swoista kapsu a czasu i z tego wzgl du dbaç nale y, by jej zawartoêç by a bogata i zró nicowana, by przekaz do przysz ych pokoleƒ o naszej rzeczywistoêci by konkretny, niezafa szowany i mo liwie szeroki. Przypomnijmy, e budowa auli realizowana jest przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej, a jej wielofunkcyjnoêç przewidziana w projekcie i deklarowana w nazwie inwestycji zapewni uczelni i mieszkaƒcom Leszna mo liwoêç korzystania z oferty kulturalnej w dobrych warunkach, a tak e (a mo e przede wszystkim) popraw standardu zaj ç dydaktycznych. Aula sk adaç si b dzie z szeêciu sal audytoryjnych o àcznej liczbie prawie tysiàca miejsc. Nowoczesne wyposa enie audiowizualne, mo liwoêç t umaczeƒ symultanicznych w czasie konferencji, mo liwoêç elektronicznego g osowania to tylko niektóre warunki, jakie zapewni ten obiekt, a co decyduje o jego wielofunkcyjnoêci. Ponadto budynek b dzie dostosowany do mo liwoêci i korzystania przez osoby niepe nosprawne. Finansowe zaanga- owanie samorzàdowych w adz miasta Leszna w to przedsi wzi cie wskazuje na zainteresowanie inwestycjà, ale nade wszystko na potrzeb tego typu obiektu w mieêcie. Z niecierpliwoêcià oczekujemy zakoƒczenia prac. Czu e oko aparatu fotograficznego stale obserwuje post py na budowie. AM Franciszek Pawlak Realia wiejskiego ycia by y i sà przedmiotem dyskusji nie tylko w kr gach akademickich czy te w instytucjach badawczych, ale tak e wêród cz Êci naszego spo eczeƒstwa nie wy àczajàc partii politycznych. Stare ludowe powiedzenie polityka chlebem stoi i o chleb si potyka w dziejach rozwoju naszego spo eczeƒstwa niejednokrotnie da o o sobie znaç. Nie wdajàc si w dyskurs polityczny, warto jednak kilka uwag przekazaç o zmianach, jakie nastàpi y na polskiej wsi w ostatnich latach, ÊciÊlej na obszarach wiejskich. Powody ku temu sà co najmniej dwa, po pierwsze w 2009 roku minà jubileusz dwudziestolecia poczàtku transformacji postsocjalistycznej poczàtku fundamentalnych reform ustrojowych, po drugie min o pi ç lat od wstàpienia Polski do Unii Europejskiej (UE). W referendum akcesyjnym 1 maja 2004 r., 65% mieszkaƒców wsi popar o proces integracji z UE, a 77% ogó em Polacy. Interesujàce jest zatem jak te dwa wydarzenia wp yn y na wiejskà rzeczywistoêç. Na to pytanie próbujà odpowiedzieç autorzy publikacji Polska wieê Raport o stanie wsi pod redakcjà naukowà Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyƒskiej. W kolejnych rozdzia ach autorzy grono znakomitych specjalistów z ró nych instytucji, zw aszcza naukowych omawiajà procesy demograficzne, ekonomiczno-rolnicze, spo eczne i Êrodowiskowe (ekologiczne). TreÊç niniejszego artyku u oparta jest o dane zawarte w przytoczonej publikacji oraz obserwacje i obliczenia w asne. LudnoÊç wiejska W latach mia y miejsce nast pujàce zjawiska: zwi kszenie ogólnej liczby ludnoêci Polski z tys. do tys., spadek liczby mieszkaƒców miast z tys. do tys., wzrost liczby ludnoêci wiejskiej z tys. do tys., a jej udzia u w ogólnej liczbie ludnoêci z 38,6% do 38,8%, zwi kszenie si ludnoêci wiejskiej w Wielkopolsce z tys. w 2004 r. do tys. w 2008 r. (przyrost o 3,2%), zwi kszy si odsetek ludnoêci wiejskiej w wieku produkcyjnym (m czyzn w wieku 18 64, kobiet w wieku lat) z 61,4% do 62,4% (w miastach nastàpi o zmniejszenie z 66,0% do 65,8%), ogólny wspó czynnik feminizacji zwi kszy si z 1010 do 1011 kobiet na 1000 m czyzn (w miastach z 1108 do 1111), zwi kszy si odsetek osób posiadajàcych wykszta cenie wy sze z 6,4% do 7,5% (w miastach z 20,7% do 23,2%), z wykszta ceniem Êrednim z 24,6% do 25,3% (w miastach z 38,2% do 38,3%), a z wykszta ceniem podstawowym zmniejszy si z 35,4% do 33,6% (w miastach z 20,1% do 18,3%) [Frankel, 2010, s ]. Spo ecznoêci wiejskie Wiele badaƒ i sonda y wskazuje, e w bardzo wa nych obszarach, a to w dezagraryzacji, poziomie i dywersyfikacji êróde dochodów oraz stanie ÊwiadomoÊci mieszkaƒców wsi nastàpi y wyraêne zmiany: tylko co trzecie wiejskie gospodarstwo domowe posiada u ytki rolne o powierzchni 1 ha lub wi kszej, ponad po owa mieszkaƒców wsi (53,6%) to osoby z bezrolnych gospodarstw domowych, proces dezagraryzacji uleg znacznemu przyspieszeniu przed akcesjà do UE w ciàgu trzech lat ( ) liczba mieszkaƒców wsi u ytkujàcych ziemi o powierzchni powy ej 1 ha zmniejszy a si o 1% (z 53,0% do 52,0%), po akcesji zaê, w ciàgu kolejnych pi ciu lat, a o 14,0%, do 37,6%. Powy sze dane wskazujà, e system p atnoêci bezpoêrednich i wspólna polityka rolna nie zatrzyma y dezagraryzacji polskiej wsi, jak obawiano si w trakcie negocjacji, ale wr cz jà przyspieszy y. Ciekawie przedstawia si zmiana struktury spo eczno-zawodowej u ytkowników ziemi na polskiej wsi. Okazuje si, e w sk ad grupy u ytkowników ziemi wchodzà dzisiaj przedstawiciele ró nych zawodów, którzy nie uwa ajà si za rolników, sà to mi dzy innymi: od 20 do 30% nauczyciele, w aêciciele prywatnych firm, kadra kierownicza, twórcy, naukowcy itd. Najwyraêniej ziemia u ytkowana rolniczo przesz a z ràk osób utrzymujàcych si wy àcznie z rolnictwa do innych grup zawodowych. Sta a si êród em pozyskiwania dodatkowych dochodów przez mieszkaƒców wsi (i nie tylko) nieb dàcych rolnikami. Oznacza to, e stale zmniejsza si grupa osób identyfikujàcych si z zawodem rolnika. Optymistyczne sà odpowiedzi na pytanie stawiane w badaniach jesienià 2007 roku; jak, ogólnie rzecz bioràc, ocenia Pan(i) stan swojego gospodarstwa rolnego? Pozytywnà ocen Jaka polska wieê? deklaruje niemal 1/3 w aêcicieli, podczas gdy dwa lata przed akcesjà dobrze o swoim gospodarstwie mówi- o mniej ni 1/5 rolników, a trzy lata wczeêniej (1999 r.) ledwie co dziewiàty. Widoczny jest tak e bardzo zdecydowany spadek odsetka respondentów oceniajàcych swoje gospodarstwa jako z e i bardzo z e z 36,0% w 1999 r. do 12,8% w 2007 r. Niepokoi stabilizacja gospodarstw ocenianych jako takie sobie. W 1999 r. by o ich 52,0%, a w 2007 r. nieco wi cej, 56,2%. Problem wydaje si w naszym rolnictwie zjawiskiem trwa ym. Bardzo interesujàcym elementem obrazu polskiej wsi jest widoczna poprawa nastrojów i samopoczucia jej mieszkaƒców. Zadowolenie z materialnych warunków bytu gospodarstwa domowego (ogólnie dochodów, zasobów, stanu posiadania, poziomu ycia) wyrazi o 39,8% mieszkaƒców wsi i 33,1% rolników. Przewaga zadowolonych nad niezadowolonymi (24,3% mieszkaƒcy wsi i 27,2 % rolników) stanowi w spo- ecznoêciach wiejskich zdecydowanie nowe zjawisko. Rozwój spo ecznoêci wiejskich wymaga wsparcia zewn trznego, unijnych Êrodków finansowych oraz dobrych krajowych programów. Jednak dopiero kapita spo eczny pozwala przekszta ciç egzogenne czynniki wzrostu w stymulowany wewn trznie, trwa y i zrównowa ony, endogenny rozwój obszarów wiejskich. Droga do dobrobytu wiedzie poprzez wykorzystanie kapita u spo ecznego, a dok adniej jego cechy kulturowej, jakim jest zaufanie. Umiej tnoêç wspó pracy oraz cd. na str. 20

20 20 LESZCZY SKI cd. ze str. 19 zdolnoêci samoorganizacji spo ecznej dla rozwoju gospodarczego ma szczególne znaczenie dla polskiej wsi, której proces przechodzenia od gospodarki statycznej (socjalistycznej) do dynamicznej, opartej na stosunkach rynkowych sprawia, e zmieniajà si realia ycia i dzia ania spo ecznoêci lokalnych. Obecnie na wsi chodzi w szczególnoêci o rozwój kapita u spo ecznego àczàcego, czyli inkluzyjnego, który umo liwia wspó prac i wspó dzia anie ludzi z ró nych kr gów spo ecznych i poziomu hierarchii spo ecznej. W takiej konstrukcji, organizacje, fundacje, stowarzyszenia majà charakter otwarty, a ich cz onkowie chcà i potrafià wspó pracowaç z ludêmi spoza w asnego Êrodowiska. Statystyki pokazujà, e tylko co piàta organizacja pozarzàdowa zlokalizowana jest na wsi. Dzia a tam 13 tys. zarejestrowanych organizacji, 8 tys. stowarzyszeƒ zwiàzanych z koêcio em i 15 tys. ochotniczych stra y po arnych. W strukturach ochotniczych stra y po arnych dzia a 800 orkiestr, 300 zespo ów artystycznych, 600 dru yn sportowych i oko o 1000 izb tradycji. Stra e po arne stanowià dowód ciàg oêci tradycji spo ecznej aktywnoêci. Norma wspólnego dzia ania na rzecz wspólnoty ma du e znaczenie dla wi kszoêci Polaków. Przekonanie, e mo na skuteczniej rozwiàzywaç problemy w asnego Êrodowiska wspó dzia ajàc z innymi, cieszy si nadal nieco mniejszà popularnoêcià w Êrodowiskach wiejskich i rolniczych. Jednak w 2002 r. z tà opinià zgadza o si 43% mieszkaƒców wsi i 41% rolników, a dzisiaj jej akceptacj deklaruje 60% mieszkaƒców wsi i 61% rolników. GotowoÊç do wspólnego dzia ania wzrasta o kilkanaêcie punktów procentowych mi dzy 2002 i 2010 r. Praca spo eczna na rzecz w asnego Êrodowiska nie jest ju tak charakterystyczna dla wiejskich wspólnot jak dawniej. Odsetek deklarujàcych jà respondentów spad z 27% w 2008 r. do 23% w 2010 r. Tylko rolnicy (40%) pracujà na rzecz swojego Êrodowiska równie cz sto jak dawniej i nadal znacznie cz Êciej ni mieszkaƒcy miast (20%) i inne grupy spo eczno-zawodowe. Zaskakuje wzrost aktywnoêci w organizacjach spo- ecznych zarówno mieszkaƒców wsi (do 26% w 2010 r.), jak i rolników (40%) [Fedyszak- Radziejowska, 2010, s ]. Kultura na wsi Transformacja przynios a zmian za o eƒ polityki kulturalnej. Istot tych zmian oddajà nast pujàce poj cia: decentralizacja zarzàdzanie kulturà przesta o byç zale ne wy àcznie od paƒstwa i przesz o w znacznym stopniu w r ce samorzàdów terytorialnych, pluralizm mecenatu opiekunami i animatorami kultury mogà byç ró ne podmioty prawne, w tym tak e prywatni sponsorzy, komercjalizacja o popycie na dobra kultury decydujà potrzeby i upodobania konsumenta, kszta tujàc tym samym poda okreêlonych dóbr i us ug. Nowy porzàdek zaowocowa kilkoma zjawiskami, które ze szczególnà ostroêcià wystàpi y na obszarach wiejskich: w 1989 r. wydatki na kultur z bud etu paƒstwa stanowi y 2,6%, ale ju w 1990 r. odnotowano spadek do 1,6%, liczba najbardziej tradycyjnych w tym Êrodowisku instytucji upowszechniania kultury (domy kultury, kluby, Êwietlice) zmala a z oko o 8600 w 1991 r. do oko o 7500 w 1996 r., pi ciokrotnie (z 231 do 49) zmniejszy a si liczba kin wiejskich, podczas gdy w mieêcie liczba kin spad a tylko dwukrotnie, by w drugiej po owie lat 90. wzrosnàç ponownie, uby o wiejskich ksi garƒ i punktów sprzeda y ksià ek (z 237 ksi garƒ i 2688 punktów w 1980 r. do odpowiednio 155 i 622 w 1996 r.), liczba bibliotek gminnych wprawdzie nie zmala a (w 1980 r. by o ich 6464 i 6551 w 1996 r.), ale prawie dziesi ciokrotnie spad a liczba punktów bibliotecznych (z w 1980 r. do 2428 w 1996 r.), nastàpi spadek liczby czytelników na wsi o prawie 23 tys. po 1998 r., podczas gdy w miastach przyby o ich ponad 40 tys. Uczestnictwo w kulturze potwierdza dysproporcje mi dzy wsià i miastem w 1999 r. w kinie by o 45% mieszkaƒców du ych miast (72 % inteligencji i kadry kierowniczej) oraz 19% mieszkaƒców wsi (rolników tylko 6%, a robotników niewykwalifikowanych 23%), teatr odwiedzi o 25% mieszkaƒców du ych miast (41% inteligencji i kadry kierowniczej) oraz 8% mieszkaƒców wsi (4% rolników), w imprezie sportowej wzi o udzia 40% mieszkaƒców miast i zaledwie 22% mieszkaƒców wsi (19% rolników). Równie popularnoêç korzystania z komputera i Internetu wykaza a ró nice na niekorzyêç obszarów wiejskich: w 2008 r. dost p do komputera mia o 85,9% pracujàcych na w asny rachunek (w tym dost p do Internetu 76,5%), ale ju tylko 62,6% rolników mia o komputer, a Internet 38,9%. Powy sze przyk ady dowodzà, e na obszarach wiejskich od lat mamy do czynienia z sukcesywnà kumulacjà barier w dost pie do kultury, poczynajàc od bardziej tradycyjnych instytucji takich jak biblioteki, a koƒczàc na wykluczeniu cyfrowym (brak dost pu do Internetu). Na sta ym, i to wysokim, poziomie utrzymuje si natomiast od wielu lat korzystanie przez mieszkaƒców wsi z telewizji. Je eli wziàç pod uwag obserwacje Roberta Putnama, e telewizja (w przeciwieƒstwie do Internetu) jest medium najbardziej destruktywnym z punktu widzenia kapita u spo ecznego i postaw obywatelskich, to wskazane prawid- owoêci nie napawajà optymizmem z punktu widzenia szans budowy spo eczeƒstwa obywatelskiego wêród niemal 40% populacji kraju [Bukraba-Rylska, 2010, s ]. Janina Rozwalka W dniu 8 listopada 2010 r. z inicjatywy Studium J zyków Obcych PWSZ w Lesznie odby o si seminarium na temat Jacy sà Niemcy? Jak z nimi post powaç?. Jego moderatorem by a pani Ewa Dorota Ostaszewska z Goethe Institut Warschau, która przeprowadzi a je w oparciu o w asne obserwacje zachowaƒ Niemców i Polaków na wielu p aszczyznach oraz korzystajàc z publikacji dr. Krzysztofa Wojciechowskiego Jak post powaç z Niemcami? Poradnik dla biznesu i nie tylko. W seminarium wzi a udzia liczna grupa studentów naszej uczelni. Jako wprowadzenie do tematu studenci stworzyli obraz stereotypowego Niemca i Polaka, poprzez zestawienie ich cech. Si a woli, opanowanie, punktualnoêç, systematycznoêç, zami owanie do porzàdku, upór w dzia aniu te cechy bardzo wyraênie wskazujà, i niemiecka kultura i obyczajowoêç ycia codziennego oparte sà na zespole tzw. cnót twardych. W ramach mentalnoêci osób ho dujàcym tym cnotom, pierwszy kontakt odgrywa bardzo du à rol. W aênie temu tematowi poêwi cona by a kolejna cz Êç wyk adu. Pierwsze spotkanie z Niemcami bywa z regu y bardzo intensywne. Partnerzy niemieccy oferujà mocny uêcisk d oni, patrzà przy tym w oczy i wymieniajà swoje nazwisko. Sà tak e w stanie, ju po pierwszym razie zapami taç Jacy sà Niemcy? Poni sze wyra enie oznacza, e do zamkni cia sprawy zosta o Jeszcze du o czasu Jest jeszcze czas W aêciwie wszystko powinno ju byç wyjaênione Jest ju póêno Ostatni dzwonek Jest ju niestety za póêno nazwisko partnera i u ywaç go w dalszej rozmowie. Traktujà to jako objaw szacunku. Polacy powinni skoncentrowaç si na zapami taniu nazwisk niemieckich partnerów, ewentualnie poprosiç o ich powtórzenie, bàdê te uwa nie a nawet wr cz g oêno przeczytaç nazwisko z otrzymanej wizytówki. W zwracaniu si do Niemców nale y natomiast unikaç tytu omanii. W Niemczech, za wyjàtkiem po udniowych regionów, tytu y sà rzadko u ywane w rozmowie bezpoêredniej. W codziennej kulturze niemieckiej bardzo wa ne jest patrzenie rozmówcy w oczy. Unikanie wzroku uchodzi wêród Niemców za objaw nieczystych intencji. Kolejnym istotnym punktem zaj ç seminaryjnych by o wskazanie na ró nice w preferowanych przez Niemców i Polaków sposobach komunikacji. Niemcy nawiàzujà pierwszy kontakt najcz Êciej pisemnie. Po uzyskaniu informacji, e gdzieê istnieje potencjalny partner do kooperacji lub projektu po prostu piszà do niego list, którego zasadniczà cz Êcià jest jasno sformu owana propozycja i mo liwie wyczerpujàco przedstawione jej t o. Po wys aniu listu oczekujà pisemnej odpowiedzi. Tak wi c nawet jeêli partner polski nie jest zainteresowany wspó pracà, powinien na list odpowiedzieç. Dalszy kontakt te mo e przebiegaç pisemnie. U Niemców u ycie telefonu nast puje dopiero wówczas, kiedy wi kszoêç spraw zosta a wyjaêniona pisemnie. Po wyjaênieniu wszystkich spraw wst pnych przychodzi czas na spotkanie. Po ka dym spotkaniu roboczym powinien zostaç jakiê pisemny Êlad. Niemcy sà mistrzami protoko ów i zawsze ch tnie podejmà si protoko owania. Kultura codzienna wyposa y a Polaków i Niemców tak e w zupe nie odmienne poczucie czasu. Obrazuje je poni sza tabela. zdaniem Niemca 12 miesi cy 4 9 miesi cy 3 4 miesiàce 2 3 miesiàce 1 2 miesiàce 3 4 tygodnie zdaniem Polaka 4 miesiàce 2 3 miesiàce 1,5 1 miesiàc 1 miesiàc 1 2 tygodnie Mniej ni 1 tydzieƒ

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Podsumowanie ankiet Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-12

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-12 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08, 00-9 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON S-1 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich,

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO 1. Dokumenty a. Dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD).

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). 2027 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 1050 Poz. 69 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. KNO-410-01-03/2009 P/09/069 Pan Prof. dr hab. inŝ. Józef Kubik Rektor Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie Kucharz Doskonały. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych. Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka szkoły) Legionowo,... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

... (pieczątka szkoły) Legionowo,... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Załącznik nr 1... (pieczątka szkoły) Legionowo,... (data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Imię i nazwisko dyrektora wnioskującego Liczba kandydatów do stypendium - ogółem Spełnianie przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS 1. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus:

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŝsze i zakłady kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo