Relacje z dożynek i aktualny serwis informacyjny na wloszakowice.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Relacje z dożynek i aktualny serwis informacyjny na wloszakowice.pl"

Transkrypt

1 NR 267 WRZESIEŃ 2012 ISSN Cena 2,50 zł Karol Kurpiński MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Ozdoba dożynkowa wykonana przez Jolantę i Andrzeja Markiewiczów z Włoszakowic Relacje z dożynek i aktualny serwis informacyjny na wloszakowice.pl

2

3 OGŁOSZENIA Nasze Jutro 3 Połączony z wystawą płodów rolnych i zwierząt oraz XIV Powiatową Wystawą Koni Hodowlanych 30 września 2012 r. Bukówiec Górny Sala widowiskowa, boisko przy sali i boisko szkolne godz wystawa i komisyjna ocena koni godz otwarcie Jarmarku godz prezentacja nagrodzonych koni W ramach Jarmarku odbędą się pokazy zanikających zawodów. Równolegle z Jarmarkiem Rolniczym odbędzie się Festyn Szkolny Zgłoś swoją ofertę!!! * przyjdź, pokaż się innym * sprzedaj lub kup * z korzyścią dla siebie i innych Jeśli chcesz coś sprzedać lub pokazać, zgłoś się do sołtysa swojej wsi Zaprasza Wójt Gminy Włoszakowice i Komitet Organizacyjny XX LECIE LO WŁOSZAKOWICE Z A P R O S Z E N I E Dnia 12 października 2012 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Kurpińskiego odbędzie się uroczystość z okazji XX lecia istnienia liceum Z tej okazji w imieniu całej społeczności szkolnej zapraszam absolwentów naszego LO, byłych pracowników oraz sympatyków na spotkanie do szkoły. Program spotkania: godz uroczysta akademia z częścią artystyczną ok. godz spotkanie absolwentów z wychowawcami i nauczycielami w salach lekcyjnych * zwiedzanie szkoły i wystawy okolicznościowej * spotkanie zaproszonych gości * poczęstunek (kawa i ciasto) godz udział w spotkaniu i koncercie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich (Urząd Gminy Włoszakowice) Patronat honorowy: Wójt Gminy Włoszakowice p. Stanisław Waligóra. W celach organizacyjnych prosimy absolwentów o potwierdzenie przybycia na uroczystość do wtorku 9 października br. telefon do sekretariatu: , do szkoły: Tadeusz Górny dyrektor ZSO Włoszakowice

4 4 Nasze Jutro XVIII sesja Rady Gminy Włoszakowice 31 sierpnia br. odbyła się w Urzędzie Gminy XVIII sesja Rady Gminy Włoszakowice. Uczestniczyło w niej 13 radnych. Obradom przewodniczyła Irena Przezbór przewodnicząca Rady Gminy, ponadto uczestniczyli w nich: Stanisław Waligóra wójt, Monika Klemenska sekretarz gminy, Maria Rolka skarbnik gminy i Mirosława Poloszyk-Miś inspektor Urzędu Gminy. Spotkanie sesyjne poprzedziły dwa inne robocze spotkania członków Rad Gminy. 27 sierpnia zebrała się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, a 29 sierpnia Komisja Rewizyjna oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Celem prac komisji była m.in. analiza materiałów na pierwszą w okresie powakacyjnym sesję Rady Gminy. Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wizytowali miejsca, w których prowadzone są inwestycje gmin- Z RADY GMINY ne oraz miejsca, w których takie prace zostały już ukończone. Obrady XVIII sesji Rady Gminy były prawomocne do podejmowania uchwał. Podczas spotkania przyjęto uchwały dotyczącej m.in.: nabyciu przez gminę Włoszakowice nieruchomości gruntowych stanowiących drogi: w Boszkowie-Letnisku (uchwała nr XVIII/132/2012), we Włoszakowicach (uchwała nr XVIII/133/2012), w Zbarzewie (uchwała nr XVIII/134/2012); wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy (uchwała nr XVIII/135/2012); podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (uchwała nr XVIII/136/2012); podjęcia uchwały w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze (uchwała nr XVIII/137/2012); zmiany budżetu gminy na 2012 rok (uchwała nr XVIII/139/2012); zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała nr XVIII/140/2012. Pełna treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na portalu internetowym gminy wloszakowice.pl WS Oczyszczalnia będzie dofinansowana W dniu 3 sierpnia 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Gminą Włoszakowice na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w ramach działania 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa. Realizacja projektu obejmuje: rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków co spowoduje zwiększenie ilości ścieków poddanych oczyszczaniu z 560m 3 /dobę do 1100 m 3 /dobę (po zakończeniu projektu w roku 2012). Koszty całkowite projektu: ,00 PLN. Koszty kwalifikowalne: ,00 PLN. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,80 PLN. Ponadto ze środków WFOŚiGW w Poznaniu (w formie preferencyjnej pożyczki) projekt został dofinansowany kwotą: ,20 PLN. Projekt przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Włoszakowice i do poprawy jakości środowiska naturalnego wodnego i glebowego. Fot. M. Poloszyk-Miś Wizytacja przez radnych stacji uzdatniania wody w Dominicach

5 I N F O R M A C J A OGŁOSZENIA Nasze Jutro 5 O G Ł O S Z E N I E Kierownik Zarządu Dróg Gminnych informuje, że w dniu 06 sierpnia 2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowych, położonych w Bukówcu Górnym, oznaczonych numerami działek: 796/4 i 808/12 o łącznej powierzchni 0,0150 ha, objętych księgą wieczystą KW nr PO1L/ /7. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 07 sierpnia 2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Włoszakowice, położonego w Krzycku Wielkim, na działce oznaczonej numerem 351/6, o powierzchni 67,10 m², objętej księgą wieczystą KW nr 26818, przeznaczonego do wynajęcia w drodze bezprzetargowej. Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 1 sierpnia 2012 r. zostało wszczęte na wniosek przedsiębiorstwa BMC Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Boszkowie ul. Dworcowa 15, Włoszakowice postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Włoszakowice nr B.NiB z dnia 29 maja 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie restauracji oraz nowego molo i przystani żeglarskiej przy Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Sułkowski w Boszkowie, realizowanego na działce nr 131/6, 131/7, 99, 125/5, 130, 97/5, 132/41, 129, 5001/10, 128/2, 927 (obręb Grotniki) na przedsięwzięcie polegające na: budowie restauracji oraz rozbudowie CKW Sułkowski w Boszkowie wraz z zagospodarowaniem plaży. W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice pok. nr 116 w godzinach urzędowania. Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/ /6. Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek: 504/10 o powierzchni 1959 m² cena wywoławcza 51800,00 zł 504/8 o powierzchni 609 m² cena wywoławcza 26400,00 zł Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się dnia 22 października 2012 r. o godz w Salce Masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 19 października 2012 r. godz w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr IV/32/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 04 marca 2003 r. przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - MN. Zakończenie budowy w.w. nieruchomości, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Wójt Gminy Włoszakowice zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 167 poz ze zmianami). Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.116 lub telefonicznie Wójt mgr Stanisław Waligóra

6 8 Nasze Jutro 6 Nasze Jutro MIGAWKI I OGŁOSZENIA MIGAWKI Z GMINY Ciągle na terenie gminy wzrasta liczba pojazdów i tym samym natężenie ruchu. Z tego powodu musimy ciągle zwiększać odcinki dróg gminnych i powiatowych, na których obowiązuje zakaz zatrzymania i postoju. Czasy, kiedy można było parkować pojazd na ulicy lub chodniku, bezpowrotnie minęły. Trochę dobrze przygotowanego miejsca przed własną posesją zdaje się być najlepszym rozwiązaniem tego problemu Narodowy Fundusz Zdrowia i Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN z a p r a s z a j ą n a BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ 30 września (niedziela) mammobus przy Urzędzie Gminy we Włoszakowicach Rejestracja na badania od pon. do pt. w godz , , W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. PODSTAWĄ WYKONANIA BADANIA JEST DOWÓD OSOBISTY ORAZ WAŻNY DOKUMENT UBEZPIECZENIA. Daj sobie szansę! Zbadaj się! W czasach gdy przemieszczanie się z miejsca na miejsce odbywa się głównie za pomocą auta, parking może być decydującym argumentem, jaki punkt usługowy wybierze konsument. Wiedzą o tym właściciele supermarketów, ale i mniejsi przedsiębiorcy naszej gminy Z a p r a s z a m y mieszkańców gminy Włoszakowice do bezpłatnego badania rentgenowskiego płuc połączonego z badaniem spirometrycznym 1 października 2012 roku (poniedziałek) w godzinach 12:00-17:00 Miejsce postoju ambulansu: parking wewnętrzny Urzędu Gminy Włoszakowice Zapisy: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włoszakowice lub telefonicznie: Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania z dowodem osobistym. Spuszczanie wody z posesji na drogi publiczne jest niedozwolone, a co więcej niekorzystnie wpływa na nawodnienie działki i powoduje m.in. osuszanie gruntu. Są jednak dobre rozwiązania dla tej sytuacji. Można, jak na powyższym zdjęciu, tak utwardzić wjazd do garażu, że woda z opadów nie spływa, tylko pozostaje na posesji, i to niekoniecznie w formie niepożądanych kałuż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach i n f o r m u j e, ż e 16 października 2012 r. od godz do godz w siedzibie GOPS bezpłatnych porad udzielać będą: psycholog i prawnik. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług specjalistów Kierownik GOPS mgr Elżbieta Guć

7 Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Grotnikach OGŁOSZENIA Nasze Jutro 9 INWESTYCJE Nasze Jutro 7 Otwarcie drogi Włoszakowice - Dominice 14 września br. oficjalnie zakończono prace prowadzone na terenie oczyszczalni ścieków w Grotnikach. Ich celem było unowocześnienie obiektu, a przede wszystkim przygotowanie go do przyjęcia większej ilości ścieków. Oczyszczalnia w Grotnikach służy mieszkańcom naszej gminy od grudnia 1997 roku. Konieczność modernizacji oczyszczalni pojawiła się w związku z prężnym rozwojem gminy, a szczególnie z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w latach Inwestycję wykonano w systemie zaprojektuj-wybuduj. Ostateczne zakończenie trwających nieco ponad rok prac budowlanych, drogowych, remontowych i demontażowych nastąpiło z końcem sierpnia 2012 roku, na trzy miesiące przed planowanym terminem wykonania zadania. Tzw. efekt ekologiczny wykonawca ma osiągnąć do końca kwietnia 2013 roku. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Grotnikach charakteryzuje się przepustowością średniodobową na poziomie m 3 na dobę, posiada możliwość zretencjonowania ścieków, mechaniczny i biologiczny stopień oczyszczania ścieków oraz samowystarczalną stację odwadniania osadu ściekowego. W uroczystościach oficjalnego otwarcia udział wzięli m.in. przedstawiciele gminnych władz samorządowych ze Stanisławem Waligórą wójtem gminy Włoszakowice na czele, radni gminy i radna powiatowa Halina Florek, przedstawiciele instytucji opiniujących i kontrolnych, sołtysi, Ryszard Łopusiewicz nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice, przedstawiciele wykonawcy - firmy EkoWodrol Sp. z o.o. Koszalin z Lechem Wojciechowskim prezesem zarządu na czele oraz pracownicy UG Włoszakowice a zarazem członkowie zespołu ds. inwestycji, członkowie Rady Nadzorczej Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. i pracownicy spółki oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Boszkowo i Stowarzyszenia Przyjaciół Boszkowa. W okolicznościowym przemówieniu wójt Stanisław Waligóra podziękował osobom i instytucjom, których wysiłek i zaangażowanie umożliwiły przeprowadzenie inwestycji, m.in.: radnym Gminy Włoszakowice, skarbnikowi i sekretarzowi gminy, zespołowi pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. działającego pod przewodnictwem pełnomocnika wójta Rafała Jagodzika, inspektorom nadzoru, zespołowi ekspertów, zarządowi WFOŚ i GW w Poznaniu, przedstawicielom instytucji opiniujących i kontrolnych oraz Marcinowi Gałce kierownikowi budowy i Rafałowi Wojciechowskiemu dyrektorowi działu innowacyjnych technologii firmy EkoWodrol. WS, (pb) Koszt inwestycji ,00 zł, w tym: - środki UE w ramach WRPO ,80 zł - preferencyjna pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu ,20 zł - środki budżetu gminy Włoszakowice ,00 zł 15 września br. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi gminnej z Włoszakowic do Dominic. Inwestycja wykonana została w ramach zamówienia publicznego gminy Włoszakowice. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie ,00 zł. Ceremonia otwarcia rozpoczęła się od pochodu, który przy wtórze orkiestry dętej przeszedł najpierw odcinek nowej drogi we Włoszakowicach, a następnie odcinek nowej drogi w Dominicach, gdzie odbyło się przecięcie wstęgi i poświęcenie drogi. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Aneta Budnik dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Stanisław Waligóra wójt gminy Włoszakowice. Natomiast ks. prob. Andrzej Szulc poświęcił przebudowaną trasę. Ponadto w ceremonii otwarcia udział wzięli m.in. przedstawiciele władz lokalnych, radni gminy, sołtys i Rada Sołecka Dominic, inni sołtysi wsi z gminy Włoszakowice, nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice, przedstawiciele wykonawcy - Leszczyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych oraz mieszkańcy Włoszakowic i Dominic. Jerzy Michalski, kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach, przedstawił zebranym zakres wykonanych prac i ich wartość oraz podziękował za pracę zespołowi powołanemu do realizacji inwestycji drogowej. Także wójt gminy podziękował wszystkim, dzięki którym ta inwestycja została zrealizowana. Wyraził jednocześnie nadzieję, że nowa droga otworzy przed Dominicami nowe perspektywy i przyczyni się do rozwoju tego miejsca. Z kolei Aneta Budnik w imieniu wojewody życzyła mieszkańcom dobrego użytkowania drogi. Jak podkreśliła, wartość udzielonego przez urząd wojewody finansowego wsparcia to około 30 proc. inwestycji. Mateusz Krystians, sołtys Dominic, zaznaczył, że rozwój Boszkowa-Letniska, choć niewątpliwie wszystkich cieszy, w ostatnich czasach stał się bardzo uciążliwy dla mieszkańców Dominic ze względu na utrudnienia w ruchu. Ta droga jak mówił zachęca do przyjazdu do Dominic, usprawnia i skraca dojazd do Włoszakowic. Jako ostatnia zabrała głos Regina Grycz, która w imieniu osób wypoczywających w Dominicach również dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej drogi. WS, (pb) Informacje o drodze - długość ponad 3,8 km - podbudowa na odcinku 3,2 km - nawierzchnia asfaltowa na odcinku 3,8 km - chodniki na odcinku 40,0 mb - wyspa rozdzielająca pasy ruchu 80,0 m² - dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego ,00 zł - koszty pokryte z budżetu gminy ,00 zł Obszerna relacja multimedialna z uroczystości oraz pełna treść wystąpień na stronie wloszakowice.pl

8 8 Nasze Jutro W miejscu niedozwolonym bezkarnie nie popijesz Ocalałam dzięki przyjaźni Spotkanie z Joanną Fryczkowską Jak informuje dziennik Rzeczpospolita (wydanie z , artykuł A. Łukaszewicz Coraz więcej mandatów za picie pod chmurką ) w minionym roku w polskich miastach średnio o 25 proc. wzrosła liczba wykroczeń polegających na piciu alkoholu w niedozwolonych miejscach. Jak podaje we wzmiankowanym artykule Przemysław Piwecki, rzecznik straży miejskiej w Poznaniu, przyczyną wzrostu liczby mandatów wystawianych za picie pod chmurką jest zmiana prawa, która pozwala na karanie już za samo usiłowanie picia alkoholu w niedozwolonych miejscach. Ponadto dzięki rozbudowanemu monitoringowi łatwiej jest udowodnić popełnienie wykroczenia. Wzrosła także świadomość i odpowiedzialność społeczna i mieszkańcy coraz częściej odważnie proszą odpowiednie służby o interwencję. Za picie alkoholu w niedozwolonym miejscu grozi mandat karny, pouczenie lub wniosek o ukaranie skierowany do sądu. Co ciekawe, za próbę wypicia alkoholu w miejscu niedozwolonym można dostać wyższy mandat niż za samo jego spożycie. Jeśli osoba spożywająca alkohol w niedozwolonym miejscu zostanie bezpośrednio przyłapana na gorącym uczynku, grozi jej według taryfikatora mandat w wysokości do 100 zł. Jeśli zaś jest to usiłowanie spożycia (tzn. strażnik miejski lub policjant nie jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia) mandat może wynieść od 20 do nawet 500 zł. Jest to o tyle zaskakujące, że zgodnie z art. 11 ust. 3 Kodeksu wykroczeń karę za usiłowanie wymierza się w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego wykroczenia (w tym wypadku do 100 zł). W przypadku łamania prawa przez pijących alkohol w miejscach niedozwolonych świadomy i odpowiedzialny obywatel gminy Włoszakowice powinien wzywać policję (telefon: 65/ , 65/ , telefon komórkowy: ). Można też zadzwonić na telefon interwencyjny Urzędy Gminy Włoszakowice: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymienia miejsca, w których obowiązuje zakaz spożywania napojów wyskokowych. Są to m.in. szkoły, ulice, place i parki. Wyjątkiem są tzw. ogródki piwne lub inne miejsca specjalnie wyznaczone do spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży. (pb) Spotkanie z Joanną Fryczkowską (z kwiatami) 6 września z inicjatywy Lucyny Wójcik, prezes Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych we Włoszakowicach, w Salce Masońskiej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie kombatantów z Joanną Kiącą-Fryczkowską. Joanna Kiąca-Fryczkowska (rocznik 1927) jest emerytowaną lekarką chorób wewnętrznych i geriatrii. W czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Była harcerzem, żołnierzem Szarych Szeregów (od 1941 r.), żołnierzem Armii Krajowej (od 1944 r.), łączniczką powstania warszawskiego, więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych w Ravensbrück, Salzgitter (Neuengamme) i Bergen-Belsen. Od 1977 r. mieszka w Lesznie i Boszkowie-Letnisku, przez wiele lat pracowała jako lekarz we Wschowie. Od kilku lat jest członkinią Koła Gminnego Związku Kombatantów RP we Włoszakowicach. Jej najbliższa rodzina mieszka w Jezierzycach Kościelnych. W czasie spotkania Joanna Fryczkowska w bardzo ciekawy, prosty i zapadający w pamięć sposób opowiadała o swoich przeżyciach wojennych, a także o niezwykłej przyjaźni trzech młodych dziewcząt - przyjaźni, dzięki której ocalała. O swoim zaangażowaniu w konspirację powiedziała: To było naturalne. Terror, łapanki, okrucieństwo widziane na co dzień sprawiały, że każdy chciał się temu jakoś przeciwstawić. Byłam harcerką, więc moje wstąpienie w szeregi AK było niejako automatyczne. O pójściu do Powstania Warszawskiego: Pocałowałam matkę w rękę. Z jej strony nie było żadnego płaczu, żadnej rozpaczy. Potem zamknęłam drzwi domu, do którego już nigdy nie wróciłam. O życiu w obozie: Więźniarki bardzo sobie pomagały, dłużej siedzące dodawały ducha młodszym. I to nie tylko Polki Polkom. Narodowość nie miała znaczenia. Uważam, że przeżyłam tylko dzięki przyjaźni. O głodzie: Dzienna porcja chleba w obozie to było jakieś 25 deko. Czyli jedna kromka. Porcji nie zjadało się od razu, bo miała wystarczyć na cały dzień. Chleb się z nabożeństwem wąchało, obracało przed oczami, jadło okruszek za okruszkiem, próbując oszukać głód. Poniżej publikujemy pierwszą część jej wspomnień wojennych, spisanych kilka lat temu w ramach konkursu organizowanego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. W kolejnych numerach opublikujemy pozostałe części tej niezwykłej pochwały przyjaźni. (pb)

9 HISTORIA Nasze Jutro 9 Historia pewnej przyjaźni. Wspomnienia wojenne Joanny Fryczkowskiej Cz. I O przyjaźni napisano już wiele. Były pieśni, sonety, poematy, wiele patetycznych przemówień i wzniosłych słów. Ja chcę napisać o przyjaźni czterech dziewcząt, przyjaźni, która pozwoliła przeżyć, przyjaźni, która trwa do dzisiaj. Warszawa - okupacja Chodziłam do szóstej klasy szkoły powszechnej tak to się wtedy nazywało. Jednego dnia wychowawczyni przyprowadziła do kalsy dwie dziewczynki wywiezione z rodzinami z poznańskiego Jankę z Koźmina i Stefę z Leszna. Może dlatego, że moja mama pochodziła z okolic Leszna, szybko się zapoznałyśmy i poczułyśmy do siebie sympatię. Potem dopiero dołączyła Janeczka z Poznania z rodzicami i bratem. Spędzałyśmy razem wolny czas. Coś nas do siebie ciągnęło. Nie było wesoło wiadomo: okupacja. Janeczka zarażała nas jednak swoim śmiechem, dźwięcznym, perlistym. Śmiała się często i nie sposób było nie śmiać się razem z nią. Jeszcze dziś słyszę jej śmiech w uszach. Dorastałyśmy, a przyjaźń się zacieśniała coraz bardziej, może na przekór otaczającej nas okrutnej rzeczywistości. Jednego dnia Janeczka przyszła zapłakana - w nocy gestapo zabrało jej ojca i brata. Pracowali obaj w ruchu oporu. Po kilku dniach ojca rozstrzelano, brata wywieziono do obozu koncentracyjnego, chyba Gross-Rosen. Do dzisiaj nie wiadomo, czy przeżył. Terror okupanta narastał publiczne egzekucje, aresztowania, łapanki na ulicach. Zaczęto już mówić o Oświęcimiu i obozach koncentracyjnych. Nie sposób było pozostać biernym i patrzeć na to, co się wokoło działo. Chciałyśmy włączyć się do ruchu oporu. Za pomocą Janeczki wszystkie cztery zostałyśmy przyjęte do Szarych Szeregów. Do dziś nie wiem, jaką drogą Janeczka tego dokonała. (Przed wojną należałam do harcerstwa, oczywiście do zuchów w każdej szkole w Warszawie była drużyna harcerska). Miałyśmy czternaście lat. Chodziłyśmy razem do szkoły, na tajne zbiórki, w niedzielę były wyjazdy za miasto. Zawsze nierozłączne, zgodne. W swoich szeregach daleko posunięta konspiracja. Trzeba było sobie obrać pseudonim. Każda z nas chciała być Sarenką albo Jagienką. Nie mając wyboru, zostałyśmy przy zdrobniałych imionach i tak już zostało. Dorastałyśmy. Zaczęto nas szkolić w zakresie terenoznawstwa, obsługi aparatów łączności, alfabetu Morse a, bronioznawstwa, odczytywania map sztabowych. Stale zmieniały się miejsca spotkań, zmieniali się także wykładowcy (pamiętam tylko mężczyzn). Poza tym jako łączniczki przekazywałyśmy wiadomości ustne (dla nas niezrozumiałe), przenosiłyśmy pakunki, większe, mniejsze, czasami ciężkie, pojedynczo albo we dwójkę. Do dziś nie wiem, co zawierały i co przenosiłam. W końcu powiadomiono nas, że zostałyśmy wcielone do Armii Krajowej i złożyłyśmy przysięgę żołnierską. Było to chyba w lutym 1944 r. Powstanie warszawskie Zostajemy całą czwórką przydzielone do kompanii łączności na tej samej placówce. Nie wiedziałyśmy jeszcze, co nas czeka. Ważne, że byłyśmy na placówce razem. To się liczyło. Zadaniem naszej placówki było utrzymanie łączności między Mokotowem a Śródmieściem. Placówka mieściła się w mieszkaniu prywatnym na Ochocie. Była to tak zwana Kolonia Staszica na ulicy Filtrowej szeregowe domki jednorodzinne, łączone piwnicami z małymi ogródkami przy wejściu, mieszkania zasobne i ładnie urządzone. Było nas około piętnastu dziewcząt-łączniczek. Dwie starsze dowódczynie, jeden mężczyzna. W sąsiedztwie lokował się patrol sanitariuszek. Niestety, w pierwszych dniach powstania Niemcy zajęli Filtry znajdujące się naprzeciw naszej ulicy i oczywiście zaraz ustawili karabiny maszynowe. A tak niedaleko był budynek Politechniki Warszawskiej już opanowany przez powstańców! Ostrzał na ulicy coraz większy, słychać wybuchy granatów, o wyjściu nie ma mowy. Jesteśmy na naszej placówce całkowicie odcięci od oddziałów powstańczych, otoczeni przez Niemców. Dowódca nasz i dwie starsze wychodzą wieczorami tylnymi ogródkami i przedostają się do placówki nadrzędnej. Wracają jacyś zatroskani, wymieniają szeptem jakieś uwagi. Czujemy, że jest źle. Na placówce zaczyna się głód, żadnych dostaw żywności. Niemcy zgodzili się, aby w określonych godzinach ludność tej zajętej przez nich części dzielnicy, a którą powstanie zastało na ulicach, mogła wrócić do swoich domów. Janeczka mieszkała niedaleko. W porozumieniu z dowództwem jednego dnia z podniesioną ręką, w której trzymała białą chusteczkę opuściła placówkę. Patrzyłyśmy z niepokojem za nią, a ona zamykając bramę ogrodzenia obdarzyła nas jeszcze raz tym swoim charakterystycznym uśmiechem. Dotarła szczęśliwie do domu, gdzie czekała na nią matka. Dla Janki, Stefy i dla mnie było to niemożliwe. Zostałyśmy zatem we trójkę. Jednego dnia do naszej kwatery wszedł oficer niemiecki z dwoma żołnierzami. Wszyscy uzbrojeni. Dowódca i dwie starsze zaprosili ich do frontowego pokoju salonu. Dowódca bardzo dobrze mówił po niemiecku. O czym rozmawiali? Siedzieli chyba z godzinę, a gospodyni mieszkania nosiła im herbatę. Po odejściu Niemców dostałyśmy rozkaz rozproszenia się do sąsiednich budynków. Dwa razy dziennie zgłaszałyśmy się po rozkazy może gdzieś nas wyślą z meldunkami. Ale rozkazów nie było. Wkrótce zaczęła się pacyfikacja Ochoty i Woli. Opuszczone budynki natychmiast palono, a młodych mężczyzn rozstrzeliwano. Pijani własowcy gnali nas do Pruszkowa. Tu selekcja, dzielenie ludności, ładowanie do pociągów towarowych. I tak znalazłyśmy się w Ravensbrück. Cdn. Niemcy wypędzają z Warszawy mieszkańców miasta, sierpień 1944 r.. Fot.: archiwum Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

10 10 Nasze Jutro PRZESIĘBIORCZOŚĆ Sekretu sekret: dbałość o jakość, przystępne ceny, miłe wnętrze Grażyna Pietrzak z córką Moniką Mija rok od otwarcia we Włoszakowicach sklepu Sekret, który oferuje używaną i nową markową odzież sprowadzaną z Anglii. Jesteśmy zadowoleni, bo w ciągu roku udało nam się pozyskać dużą grupę stałych klientów mówi Grażyna Pietrzak, właścicielka. Najbardziej cieszy, że zadowoleni klienci polecają nas swoim znajomym. To znaczy, że mają do nas zaufanie. Ludzie przyjeżdżają nawet ze Wschowy, Bucza i Rawicza, gdzie zresztą mamy nasz drugi sklep. Wbrew nazwie w handlowym sukcesie sklepu Sekret nie ma żadnej tajemnicy: handlowanie wyłącznie starannie wyselekcjonowaną, markową odzieżą (także nową), dbałość o jakość, przystępne ceny, miłe, jasne wnętrze i obsługa wszystko to procentuje. Okazuje się, że sprawdza się pomysł, który przyświecał mi, gdy startowałam: żeby prowadzić taki sklep, w którym ja sama chciałabym się ubierać, gdzie dobrze bym się czuła i gdzie mogłabym się ubrać w modne i markowe rzeczy względnie tanio mówi Grażyna Pietrzak. Otwarcie POLOmarketu we Włoszakowicach 1 sierpnia br. przy ulicy Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach otwarty został nowy obiekt handlowy, w którym mieści się m.in. sklep sieci POLOmarket. Supermarket jest kolejną placówką polskiej sieci, która liczy już 370 sklepów i jak podkreśla przedstawicielka spółki Katarzyna Ciszewska-Masianis, specjalista ds. PR Sklep SEKRET Włoszakowice ul. Kurpińskiego 4b Pon. - pt Sob Oferuje odzież i akcesoria firm m.in.: Ralf Lauren, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Lacoste, Nike, Adidas, Puma Nowa dostawa w każdy czwartek Wśród klientów przeważają oczywiście panie. Stąd w ofercie sklepu, poza odzieżą damską, są także torebki, portfele, nowa biżuteria, apaszki oraz paski. Okazuje się jednak, że po roku Sekret ma także wiernych klientów wśród panów, poszukujących głównie odzieży sportowej i markowych dżinsów. Grażyna Pietrzak: Dla stałych klientów realizujemy zamówienia specjalne. Mamy też karty klienta, które pozwalają na różne bonusy po zrobieniu zakupów za określoną cenę. Kilka razy w roku zapraszamy stylistkę, która bezpłatnie udziela profesjonalnych porad dotyczących ubioru i makijażu. Po roku działalności stwierdzam, że rynek związany z odzieżą używaną dopiero się rozwija. Wiele osób potrzebuje czasu, aby przekonać się do takich sklepów. Jednak to grono klientów, które już pozyskaliśmy, jest duże i mam nadzieję, że nadal będzie się poszerzać. W każdym razie dziękujemy naszym klientom za pierwszy rok współpracy - kończy Grażyna Pietrzak. (pb) w POLOmarket Sp. z o.o. wciąż sukcesywnie się rozwija, a sklepy otwierane są zarówno w małych, jak i większych miejscowościach, zgodnie ze strategią powszechnej dostępności dla klienta. Warto też zwrócić uwagę to fakt, że dostawcami produktów do sieci POLOmarket są w większości polscy producenci. W dniu otwarcia sklepu POLOmarket we Włoszakowicach kupujący mogli skorzystać z promowanej sprzedaży wybranych produktów. Na pierwszych klientów czekały także niespodzianki, m.in.: tort na kilkaset porcji, konkursy z cennymi nagrodami (sprzęt AGD, m.in.: blendery, suszarki, czajniki), gry i zabawy dla najmłodszych, kącik animacji dla dzieci, plastikowy plac zabaw, żywe maskotki i inne. POLOmarket jest czynny: pn. - sb. w godz , a w niedzielę od godz do WS

11 W niedzielę 9 września zakończyło się trzecie Bukówieckie lotanie. Wspaniałe nie tylko ze względu na wysoką frekwencję uczestników czy ideę pokazywania, że bieganie to dobra zabawa, ale przede wszystkim wyjątkowe ze względu na szlachetny cel, jaki tym razem dodatkowo przyświecał bieganiu. Organizatorami biegu byli mieszkańcy wsi i członkowie organizacji wiejskich działających w Bukówcu. Nasze Jutro 11 Z ZYCIA WSI Nasze Jutro 11 III Bukówieckie lotanie km za zł W tym roku każdy metr pokonany na bieżni boiska przy ZS Bukówiec Górny miał swoją rzeczywistą wartość. Za każdy pokonany kilometr firma Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego zobowiązała się przekazać 3 złote na rzecz fundacji Jesteśmy, więc pomagamy, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach. Z pewnością ta możliwość przyłączenia się do szczytnego celu zachęciła wielu mieszkańców naszej gminy do udziału w bukówieckim biegu. Ostatecznie wzięło w nim udział przeszło 500 biegaczy w bardzo różnym wieku. W ciągu 24 godzin przebiegli oni w sumie 5622 km, co dało kwotę zł. Najdłuższe dystanse pokonali: Jan Kupisz 84 km, Tomasz Kupisz 74,5 km, Aleksander Grzesiecki 55,75 km. Wśród pań wyróżnienie od organizatorów otrzymała Ewelina Konieczna za pokonanie 51 km. Symboliczny czek z wybieganą kwotą na ręce przewodniczącego Rady Domu i Marioli Żołędziejewskiej kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach przekazała Halina Florek prezes firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. Warto dodać, że w programie imprezy znalazło się nie tylko bieganie. Sekcja motorowa Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Bukówca Górnego przeprowadziła rajd motocyklowy Drogami Września. W ramach rajdu uczestnicy musieli pokonać na motocyklu określaną trasę, wziąć udział w różnych konkurencjach m.in. strzelaniu z wiatrówki oraz przebiec co najmniej jedno okrążenie w odbywającym się biegu. Zwycięzcami tegorocznego rajdu zostali: Michał Mikołajczak (1. miejsce), Andrzej Pelc (2. miejsce) i Ireneusz Grzesiecki (3. miejsce). Ponadto podczas finału biegu zagrał gościnnie zespół rockowo-bluesowy Bedrock Blues. Na zakończenie tegorocznego Bukówieckiego lotania wśród uczestników biegu odbyło się losowanie upominków, przygotowanych m.in. przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach. WS Uczestnicy terapii, Rada Rodzin oraz pracownicy ŚDS we Włoszakowicach składają podziękowania za organizację i przeprowadzenie imprezy III Bukówieckie lotanie wszystkim mieszkańcom Bukówca Górnego, wspaniałym biegaczom, którzy wybiegali km oraz firmie Werner Kenkel Sp. z o.o., która przemieniła kilometry w złoto, dzięki czemu będziemy mogli zorganizować kilkudniową wycieczkę krajoznawczą pod hasłem Nasz region - Wielkopolska.

12 14 Nasze Jutro HISTORIA 12 Nasze Jutro O odpuście w Charbielinie (spojrzenie z trochę innej strony) Jak co roku, od wielu lat, w sierpniu w Charbielinie odbywały się uroczystości odpustowe. Kilkudniowe obchody odpustu Wniebowzięcia N.M.P. są już w sanktuarium tradycją. W takim wielodniowym charakterze odbywają się od 1952 roku. Od wieków miejsce kultu maryjnego Nieporównywalnie starszy niż obrzędy odpustowe jest kult maryjny w Charbielinie. Mimo że dokładnie nie wiadomo, jakie i kiedy były jego początki, na ogół wiąże się go z powstaniem i umieszczeniem w charbielińskim kościele płaskorzeźby przedstawiającej Wniebowzięcie N.M.P. i podaje się wiek XVII. Jak zaznacza kustosz sanktuarium i proboszcz parafii Dłużyna ks. kanonik Leszek Grzelak, trwałe znaki szczególnego kultu i przywiązania wiernych do tego miejsca znaleźć można w różnego rodzaju dokumentach już od pierwszej połowy XVIII w. Śladem pielgrzymów sprzed wieków, którzy Charbielin uważali za miejsce cudowne, także i dziś w odpustowe dni przybywają na wzgórze rzesze wiernych. Przy czym z roku na rok liczba pątników regularnie rośnie. Gdy zaczynałem służbę w dłużyńskiej parafii, czyli jakieś 20 lat temu, na pierwszym odprawianym przeze mnie odpuście było około 6-7 tys. wiernych. Na tegorocznych uroczystościach było ich bez mała dwa razy więcej, około tys. I na pewno więcej niż przed rokiem podkreśla ks. Leszek Grzelak. Fot.H.Strzymiński W tym roku po wieloletniej przerwie znów do Charbielina przywędrowała piesza pielgrzymka z Włoszakowic O szczególnym magnetyzmie miejsca i uroczystości świadczyć mogą tegoroczne pielgrzymki rowerowe z Brenna, Perkowa, Przemętu, Kluczewa, Wielichowa, piesze z Bucza, Bukówca Górnego, Grotnik, Skarżynia a także pielgrzymka z Włoszakowic, która po wieloletniej przerwie znów przywędrowała do Charbielina. Na święto 15 sierpnia chodzono do charbielińskiego sanktuarium z Włoszakowic jeszcze w pierwszych latach po II wojnie światowej. Pielgrzymki ustały jednak w okresie komunizmu. W tym trudnym czasie do sanktuarium w dzień Wniebowzięcia N.M.P. chodzili lasami i polami tylko pielgrzymi z Bucza i Bukówca Górnego. Nowożytne tradycje i zwyczaje Nie bez znaczenia jest też powstawanie nowych zwyczajów i obrzędów, towarzyszących odpustowi w Charbielinie. W tym roku już po raz siódmy sanktuarium było miejscem strażackiej modlitwy (zob. artykuł B. Szalewskiej-Koniecznej). Ponadto w trakcie pięciodniowych uroczystości w poszczególne dni odprawiane były specjalne msze: w intencji chorych z możliwością przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych, w intencji dzieci z udzielaniem indywidualnego błogosławieństwa dzieciom i w intencji małżeństw z odnowieniem ślubów małżeńskich. Msza św. ze szczególnym udziałem małżeństw odprawiana jest od kilku lat w połączeniu z sumą odpustową 15 sierpnia. W tym roku sumę odprawił ks. arcybiskup metropolita łódzki Marek Jędraszewski (do lipca br. biskup pomocniczy i wikariusz generalny Archidiecezji Poznańskiej), który m.in. dziękował Charbielińskiej Pani za lata służby biskupiej i prosił o łaski w dalszej pracy duszpasterskiej i kapłańskiej. Sacrum i profanum W cieniu nabożeństw i za zasłoną sierpniowego kurzu wznoszonego tysiącami pielgrzymich nóg i kołami aut pozostają organizatorzy uroczystości i społecznicy, pracujący nad zapewnieniem w najtrudniejszych dniach (niedziela i odpust) w niewielkim Charbielinie bezpieczeństwa i względnego porządku. Znaczenie ich przyziemnych wysiłków może ginąć w perspektywie świętości, do jakiej udają się pielgrzymujący, jest jednak dla tego miejsca niezwykle istotne. Jak podkreśla Tomasz Skorupiński, naczelnik OSP Grotniki, który od lat wraz z innymi strażakami pomaga w kierowaniu ruchem pojazdów w tych dniach, to praca trudna, w której trzeba mieć spokojne nerwy, bo dochodzi do różnych sytuacji. Poza tym nie ogranicza się tylko do kierowania samochodów na parking. Strażacy mają również baczenie na to, czy nie ma zagrożenia pożarowego. Przy ogromnej liczbie aut rozgrzanych jazdą i suchych trawach i ścierniskach, na których organizowane są tymczasowe parkingi, zaprószenie ognia jest realnym zagrożeniem. Potwierdza to Bernadeta Szalewska-Konieczna, prezes OSP Dłużyna - jednostki, która w tym roku wraz z trzema innymi organizowała obchody odpustu w Charbielinie - która podkreśla, że choć to praca społeczna, strażacy przygotowują się do niej bardzo starannie, myśląc z wyprzedzeniem o jak najlepszej organizacji ruchu. Podejmują się tej pracy w czynie społecznym ze względu na poczucie wspólnoty z parafią. Często znoszą różne zachowania i mało grzeczne komentarze pielgrzymów kierowane w ich stronę. Mówi Bernadeta Szalewska-Konieczna: Z przykrością muszę stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo się zmieniło, i to na gorsze, podejście do strażaków ochotników osób przybywających na msze do Charbielina. Wiele osób nie chce stosować się do naszych poleceń, co znacznie utrudnia, a nawet uniemożliwia nam wykonywanie pracy. Próbą uregulowania kwestii związanych z kierowaniem ruchem była w tym roku zmiana organizacji ruchu na terenie wsi Charbielin.

13 Ustawienie nowych czasowych znaków zakazu poprawiło sytuację, choć, jak się okazało, nie do końca rozwiązało wszystkie trudności. Problemem, z którym się borykamy, jest też nagminne wykorzystywanie inwalidzkich kart parkingowych. Niestety, wiele osób zapomina, że z uprawnień, które dają karty parkingowe można korzystać, ale nie powinno się ich nadużywać. Zdarzają się różne sytuacje. W tym roku w związku odpustem pracownikom Urzędu Gminy we Włoszakowicach przedstawiona została sytuacja, pokazująca niegrzeczne zachowanie jednego ze strażaków względem osoby z kartą inwalidzką. Chodziło też o nieprzepuszczenie na teren Charbielina samochodu, którym poruszała się taka osoba. Helena Sobecka, sołtys Charbielina, mówi o tej sytuacji w ten sposób: Odpust jest dla nas najważniejszym wydarzeniem w roku. Przyjeżdża do Charbielina mnóstwo ludzi, co oczywiście wiąże się z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców. Dlatego pomoc strażaków z OSP w kierowaniu ruchem jest HISTORIA Nasze Jutro 15 Z ŻYCIA OSP Nasze Jutro 13 bardzo cenna. Gdyby wszystkie auta, które przyjeżdżają na przykład w święto Wniebowzięcia NMP, wjechały do Charbielina, byłoby ogromne zamieszanie. Jesteśmy więc bardzo wdzięczni strażakom za ich pracę. Niestety, czy to z barku informacji, czy może odpowiednich wytycznych w tym roku zdarzały się nieporozumienia. W niedzielę mieszkańcy, którzy około południa wracali z wyjazdów do domu, nie mogli dojechać do swoich posesji, tylko byli zatrzymywani i kierowani na parking dla pielgrzymów. Ponadto zdarzył się także przypadek nieakceptowania kart inwalidzkich. Wiadomo, że osoby z takimi kartami czy niepełnosprawne mogą mieć problem z przebyciem nie najkrótszego przecież odcinka z parkingu do sanktuarium. Dzień strażackiej modlitwy w Charbielinie Nie-święty spokój O ile trudno usprawiedliwiać brak kultury, o tyle sprawa przepuszczania pojazdów jest dużo bardziej skomplikowana. Czy przepuszczać wszystkich tych, którzy mówią, że będą parkować na podwórzu u krewnych lub znajomych? Czy tworzyć specjalny parking dla niepełnosprawnych bliżej kościoła? Jeśli tak, to gdzie? Miejsca w Charbielinie nie ma za wiele, a jeszcze są odpustowe budy i inne atrakcje, bez których odpust to nie odpust. Kustosz sanktuarium, ksiądz Leszek Grzelak, podkreśla, że co roku na spotkaniach organizacyjnych omawiane są różne rozwiązania, mające usprawnić ruch drogowy w czasie odpustu i zapewnić uroczystościom bezpieczny przebieg. W związku z myślą o wygodzie osób chorych i niepełnosprawnych msza św. dla chorych organizowana jest zawsze w terminie, gdy nie ma tłumów i można podjechać pod same mury sanktuarium. Natomiast jego zdaniem organizacja uroczystości w niedzielę i święto Wniebowzięcia N.M.P. w Charbielinie bez pomocy strażaków byłaby zdecydowanie trudniejsza do przeprowadzenia. Niebywale trudniej byłoby też utrzymać uświęcony charakter uroczystości. WS Tegoroczne uroczystości odpustowe w sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Charbielinie rozpoczęła sobotnia msza święta, w czasie której w sposób szczególny modlono się w intencji strażaków. Uroczystość została przygotowana przez proboszcza parafii Dłużyna ks. kanonika Leszka Grzelaka wspólnie z druhami jednostek OSP Dłużyna, OSP Grotniki, OSP Machcin i OSP Poświętno, przy współudziale Gminy Włoszakowice i Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. Fot.B.Szalewska-Konieczna W tegorocznej strażackiej modlitwie w Charbielinie uczestniczyli druhowie z pocztami sztandarowymi z 24 jednostek OSP, reprezentujący 5 okolicznych gmin Z Gminy Włoszakowice OSP Bukówiec Górny, OSP Dłużyna, OSP Dominice, OSP Grotniki, OSP Jezierzyce Kościelne, OSP Krzycko Wielkie, OSP Sądzia, OSP Włoszakowice, OSP Zbarzewo; z Gminy Przemęt OSP Barchlin, OSP Błotnica, OSP Kaszczor, OSP Kluczewo, OSP Poświętno, OSP Przemęt, OSP Radomierz, OSP Sączkowo, OSP Solec; z Gminy Wijewo OSP Brenno; z Gminy Śmigiel OSP Bronikowo, OSP Machcin, OSP Morownica, OSP Sierpowo; z Gminy Święciechowa OSP Gołanice. Strażacka uroczystość rozpoczęła się przemarszem z udziałem orkiestry dętej z placu zbiórki do sanktuarium. Przed kościołem dowódca uroczystości złożył meldunek księżom celebransom, którzy następnie włączyli się do strażackiego korowodu podążającego przed ołtarz polowy. Msza św. rozpoczęła się o godz.

14 16 Nasze Jutro ZDROWIE I URODA 14 Nasze Jutro Mszę koncelebrowało kilku kapłanów, w tym ks. prałat Konrad Kaczmarek, były duszpasterz strażaków Archidiecezji Poznańskiej, powiatowy kapelan strażaków ks. Maciej Grześ oraz ks. proboszcz parafii w Dłużynie Leszek Grzelak. Na początku mszy św. głos zabrał Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej we Włoszakowicach dh Robert Kasperczak, który w imieniu organizatorów powitał wszystkich przybyłych, wśród których byli także: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie bryg. Maciej Zdęga, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie dh Stanisław Wolniczak, Wójt Gminy Włoszakowice i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach dh Stanisław Waligóra, Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór, Zastępca Burmistrza Śmigla Wiesława Poleszak-Kraczewska, Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław Kasperski, Przewodniczący Rady Gminy Przemęt Jerzy Dominiak. Oprócz tego we mszy uczestniczyło liczne grono druhów w mundurach oraz członkowie młodzieżowych i seniorskich drużyn pożarniczych. Msza święta zorganizowana została zgodnie z ceremoniałem pożarniczym - druhowie służyli do mszy, przygotowali czytania i modlitwę powszechną, poczty sztandarowe skupiły się wokół ołtarza, pięknie i dostojnie brzmiała orkiestra dęta. Wspólnie z druhami modliła się również liczna rzesza pielgrzymów, którzy każdego roku coraz liczniej uczestniczą w strażackiej modlitwie. Na zakończenie mszy świętej druhowie z OSP Dłużyna, OSP Grotniki, OSP Machin i OSP Poświętno podziękowali wszystkim staropolskim Bóg zapłać za przybycie i wspólną modlitwę. Po mszy uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu w wykonaniu uczestników mistrzowskich warsztatów wokalnych, które we Włoszakowicach organizowało w tym czasie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego. Sanktuarium maryjne na charbielińskim wzgórzu jest ważnym miejscem nie tylko dla mieszkańców parafii Dłużyna. Rokrocznie w połowie sierpnia przybywają tu tysiące pielgrzymów, którzy w pięknym otoczeniu przyrody oddają się żarliwej i pokornej modlitwie. Dobrze się stało, że już po raz siódmy sanktuarium to stało się miejscem strażackiej modlitwy. Prezes Zarządu OSP Dłużyna dh Bernadeta Szalewska-Konieczna Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach, dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz wzięli liczny udział w ostatnim pożegnaniu naszego kochanego Taty, Dziadka i Pradziadka śp. Franciszka Tajcherta składają Córki i Synowie z Rodzinami O Charbielinie na spotkaniu z wójtem 24 lipca w Charbielinie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: wójt gminy Stanisław Waligóra, Helena Sobecka sołtys wsi Charbielin oraz członkowie rady sołeckiej Lucyna Szymańska, Marzena Stanek, Krzysztof Płucieniczak, Eugeniusz Poloch. Podczas zebrania omawiano m.in. sprawy związane z drogą biegnącą przez wieś oraz kwestię przeniesienia syreny strażackiej z posesji prywatnej na ogólnodostępne miejsce obok sali wiejskiej. Rozmawiano także o ogrodzeniu sali i wyrównaniu przyległego do niej placu. Ponadto tematem spotkania były przygotowania do odpustu w charbielińskim sanktuarium maryjnym oraz sprawy bieżące sołectwa. WS Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach poszukuje kandydata na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w pracowni krawiecko-dziewiarskiej w celu zastępstwa pracownika. Planowana data zatrudnienia od r. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel Na zgłoszenia czekamy do r. Wszystkim, którzy wzięli udział we mszy pogrzebowej śp. Zofii Kruk ks. Markowi Kanteckiemu, organiście, ministrantom, panu Antoniemu Marcinkowi, lekarzowi Bogusławowi Zięcie, pielęgniarkom, rodzinie, znajomym, przyjaciołom, sąsiadom, za modlitwę, intencje mszalne, ofiarowane komunie św., za złożone wieńce i kwiaty serdeczne podziękowanie składa Rodzina

15 PODZIĘKOWANIA Nasze Jutro 15 Delegacje dożynkowe Boguszyn. Delegacja z chlebem i wieńcem: Joanna Lipelt, Andrzej Kot. Boszkowo. Delegacja z chlebem: Inez Piotrowska, Piotr Wolniczak. Delegacja z wieńcem: Jan Łukaszewski, Przemysław Krysztof. Bukówiec Górny. Delegacja z wieńcem: Marcin Maćkowiak, Jarosław Skromny, Wojciech Sieracki. Delegacja z chlebem, owocami i kwiatami: Irena Lipowa, Barbara Samol, Lucyna Zapłata. Charbielin. Delegacja z Charbielina: Jarosław Jaskulski, Grażyna Poznaniak, Piotr Janiak. Delegacja z Dłużyny: Anna Jagodzik, Maria Szramiak, Zenon Konieczny. Delegacja z Grotnik : Agata Gindera, Patryk Kamieniarz, Anna Apolinarska. Delegacja ze Skarżynia: Urszula Bednarska, Mariusz Migdałek, Marek Grochowy. Jezierzyce Kościelne. Delegacja z wieńcem: Emilia Kozar, Edyta Małecka, Adam Kopeć. Delegacja z owocami: Agata Michalska, Klaudia Przewoźna, Wojciech Przydrożny. Sądzia. Delegacja z chlebem: Zenon Poloch, Ewa Rzątkowska, Marzena Ratajczak. Delegacja z wieńcem: Marian Urbańczak, Aldona Gordziejewska, Małgorzata Bortel. Włoszakowice. Delegacja z chlebem: Małgorzata Toll, Andrzej Markiewicz, Piotr Włodarczyk. Delegacja ogrodników-hodowców pieczarek: Magdalena Walkowiak, Aurelia Riedel, Andrzej Piwowoński. Delegacja z Włoszakowic z wieńcem: Stanisław Gawron, Krystyna Nowak, Lucyna Kamieniarz. Delegacja z Dominic z wieńcem: Paweł Zając, Elżbieta Zając, Grażyna Rogowska. Zbarzewo. Delegacja z chlebem, wieńcem i owocami: Magdalena Kuśnierek, Wioletta Kurkiewicz, Mariusz Kurkiewicz. (pb) P o d z i ę k o w a n i e Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli przy organizacji oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób uatrakcyjnili Dożynki Wiejskie w Zbarzewie. Sołtys Wsi Zbarzewo Jan Michalewicz P o d z i ę k o w a n i e Sołtys i Rada Sołecka ze Sądzi składają serdeczne podziękowania Wójtowi Stanisławowi Waligórze, ks. kanonikowi Stefanowi Stachowiakowi, Dyrektorowi GOK Monice Lucerek, pracownikom GOK oraz sponsorom, którymi byli Firma Werner Kenkel Sp. z o. o. Krzycko Wielkie, Trans-Lech Krzycko Wielkie, Bank Spółdzielczy Włoszakowice, MEBLEX Lipno, Marino Wschowa, sklep spożywczo-przemysłowy Dorota Langner Krzycko Wielkie, sklep spożywczo-przemysłowy Joanna Szyszka Sądzia, PHU JOHN, Grotniki, Wodstal P.J.Gąd Włoszakowice i wszystkim innym darczyńcom, a także właścicielom i pracownikom pizzerii Ośmiornica z Sądzi za zapewnienie zaplecza gastronomicznego, p.ryszardowi Lipowemu z Bukówca Górnego za zorganizowanie przejazdu bryczkami oraz wszystkim mieszkańcom parafii Krzycko Małe z pomoc w organizacji dożynek. Sołtys Wsi Sądzia Zenon Poloch Podziękowanie Dziękuję członkom Rady Sołeckiej: Bogdanowi Masłowskiemu, Ryszardowi Smoczyńskiemu, Zbigniewowi Śliwie, Józefowi Gądowi, Wiesławowi Skałeckiemu za udział w przygotowaniu uroczystości dożynkowej. Radnej Gminy Włoszakowice Hannie Michalskiej i Marii Śliwie za udział w organizacji dożynek i wykonaną dekorację. Dziękuję członkiniom KGW w Jezierzycach Kościelnych: Lilli Tkacz, Marii Smoczyńskiej, Janinie Smoczyńskiej, Ilonie Nowackiej, Marii Dorozińskiej, Elżbiecie Żurek, Małgorzacie Grygiel, Paulinie Grygiel, Adriannie Górczak za przygotowanie sali na przyjęcie gości dożynkowych oraz obsługę. Podziękowanie dla prezesa KR Tadeusza Prządki za pomoc w organizacji dożynek. Dziękuję Mateuszowi Gądowi za dostarczenie balotów słomy do dekoracji. Podziękowanie składam wójtowi Gminy Włoszakowice Stanisławowi Waligórze, dyrektor GOK Monice Lucerek, dyrektorowi ZS w Jezierzycach Kościelnych Mariuszowi Zakrzewskiemu za przybycie na dożynki. Serdeczne podziękowanie składam sponsorom: Zarządowi Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, Romanowi Wypychowi, Bogusławowi Pietrzakowi, Robertowi Walkowskiemu. Dziękuję delegacjom wieńcowym oraz delegacji z owocami. Podziękowanie składam paniom z zespołu śpiewaczego Śpiewaj z nami pod kierunkiem Antoniego Kaczmarka za śpiew w kościele na mszy św. oraz na uroczystości dożynkowej. Dziękuję dzieciom ZS w Jezierzycach Kościelnych za występy oraz Barbarze Stanek i Bogusławie Krawczyk za przygotowanie dzieci do występu. Dziękuję Roksanie Tkacz, Michalinie Dorozińskiej, Kamilowi Smoczyńskiemu oraz Gracjanowi Tkaczowi za witanie gości dożynkowych przed mszą św. i przypinanie symboli dożynkowych. Serdeczne podziękowanie składam rodzinom Kopciów oraz Michalskich za wykonanie wieńcy dożynkowych. Serdeczne podziękowanie składam wszystkim mieszkańcom za udział w uroczystościach dożynkowych. Sołtys Wsi Jezierzyce Kościelne Bogdan Wieland

16 16 Nasze Jutro REKLAMY BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Depozyty Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszeniu jego upadłości. Jaka jest maksymalna wysokość środków pieniężnych gwarantowanych przez Fundusz? W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe: * osób fizycznych * osób prawnych, * jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną * szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych. Jakie depozyty nie podlegają ochronie? * Skarbu Państwa * instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe * kadry zarządzającej danym bankiem oraz jego głównych właścicieli. Bankowy Fundusz Gwarancyjny należne środki wypłaca w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku. PLEJADA PLUS Plejada Plus to dynamiczna lokata o zmiennym oprocentowaniu, które rośnie w kolejnych miesiącach trwania lokaty. Średnie roczne oprocentowanie lokaty wynosi 5,11 % w stosunku rocznym. * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. * Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego. * Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł. * Nie podjęcie środków z rachunku PLEJADA PLUS po upływie 12 miesięcy powoduje automatyczne przedłużenie umowy rachunku na następny taki sam okres. * Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni w ciągu jednego miesiąca od dnia odnowienia umowy rachunku. W tym okresie środki na rachunku wraz z odsetkami oprocentowane są w wysokości rachunków ROR. KARTA KREDYTOWA VISA I MASTERCARD Międzynarodowe karty kredytowe MasterCard i VISA to karty kredytowe, którymi można posługiwać się w ramach ustalonego z Bankiem odnawialnego limitu kredytowego. Korzyści płynące z posiadania karty kredytowej VISA oraz MasterCard: t Indywidualny limit kredytowy dopasowany do stylu życia, t Spłata kredytu dokonywana w dowolnym tempie, t Swoboda dysponowania pieniędzmi, t Prosta i bezpieczna zapłata, t Możliwość płacenia za zakupy w Polsce i na całym świecie, t Aż do 52 dni okres bezodsetkowy. Przykład reprezentatywny dla limitu na karcie kredytowej: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 23,68% przy następujących założeniach: a) całkowita kwota limitu: 5.000,00 zł., b) oprocentowanie limitu: 19,90% w stosunku rocznym, c) okres kredytowania: 48 miesięcy, d) wysokość opłat uwzględnionych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, prowizje): 4.193,52,00 zł, e) całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu i całkowitej kwoty kredytu): 9.193,52,00 zł., g) minimalna kwota do zapłaty: 5% minimum 50,00 zł. W przypadku ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy - składka 142,00 zł - RRSO wynosi 25,04%. Konta dla klientów indywidualnych Chcąc sprostać oczekiwaniom klientów Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach stworzył specjalne pakiety dostosowane do wieku i potrzeb klientów. W swojej ofercie Bank posiada 3 pakiety: Pakiet młodzieżowy dla osób do 30 roku życia prowadzenie konto 0 zł, Pakiet standard dla osób od 31 do 59 roku życia prowadzenie konta 6 zł, Pakiet senior dla osób powyżej 60 roku życia prowadzenie konta 1 zł. Cechą charakterystyczną wszystkich pakietów jest: 0 zł za otwarcie konta, 0 zł za wpłaty na konto, 0 zł- za wypłaty z konta, 0 zł za przelewy na rachunki BS Włoszakowice, 0 zł za kartę do bankomatu, 0 zł za wypłaty z bankomatów SGB, Tylko 1,30 zł za wypłatę z obcych bankomatów (niezależnie od wypłacanej kwoty)

17 REKLAMY Nasze Jutro 17 KREDYT STUDENCKI Udało się powiększyć ilość pszczelich rodzin Finansowe zabezpieczenie twoich studiów! * Zapewniamy ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE. * OKRES SPŁATY: liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłacanych rat kredytu. * Karencja w spłacie: DO 2 LAT PO UKOŃCZENIU STUDIÓW. * Stosujemy DOPŁATY DO ODSETEK BANKOWYCH z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. * Przez okres trwania studiów i karencji w spłacie ODSETKI ZAPŁACI ZA CIEBIE FUNDUSZ POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH. * Istnieje możliwość UMORZENIA SPŁATY KREDYTU dla najlepszych studentów. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do 15 LISTOPADA 2012 r. NIE ZWLEKAJ! * * * * * ** * * * * Szczegóły w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach ul. Kurpińskiego 29 a tel. 65/ ; 65/ ; 65/ Czynny: pon.-czw. od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do P o d z i ę k o w a n i e Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli Festyn Strażacki w Zbarzewie, który odbył się 7 lipca 2012 roku. Dziękujemy sponsorom, a byli to: Bank Spółdzielczy Włoszakowice, Gmina Włoszakowice, Wodstal Jacek Gąd, Piotr Gąd Włoszakowice, Firma Produkcyjno- Usługowa Marek John Włoszakowice, Sklep spożywczo-przemysłowy Wiesława Koronowska Zbarzewo, Sklep warzywniczy Małgorzata i Zbigniew Kuśnierek Włoszakowice, Kwiaciarnia Danuta Gąd Wschowa Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie Rozmowa ze Stefanem Błaszykiem, prezesem Koła Pszczelarzy we Włoszakowicach Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie Co słychać w fascynującym świecie pszczół? Po zimie pogłowie pszczół nieznacznie się osłabiło. Ale udało nam się zregenerować, a nawet powiększyć ilość pszczelich rodzin do ok Charakterystyczny dla tego roku był też późniejszy wiosenny rozwój. W pewnym momencie sytuacja była taka, że drzewa już kwitły, a pszczół jeszcze nie było. Przyczyną były mrozy, które przyszły na koniec zimy, akurat w momencie, gdy pszczoły zaczęły się już czerwić. Na szczęście nie było żadnych poważnych zatruć wśród naszych pszczół. W imieniu naszych pszczelarzy chciałbym podziękować rolnikom i sadownikom, którzy opryskują uprawy tak jak powinno być, to znaczy pod wieczór. Rozumiem więc, że miodu z naszych pasiek w tym roku nie zabraknie? Nie, choć jest go nieco mniej niż w ubiegłym roku. To z kolei spowodowane było przemarznięciem upraw rzepaku i słabym miodowaniem akacji. Na szczęście ładnie miodowały lipy. Dlatego miód tegoroczny jest bardziej ciemny, ze znaczną domieszką spadzi. Czy będziecie obecni na jarmarku rolniczym 30 września w Bukówcu Górnym? Oczywiście. Wszystkich serdecznie zapraszam do naszego stoiska. W ogóle bardzo nas cieszy zauważalne zwiększone zainteresowanie miodem w ostatnich latach. Zapewne pod wpływem zaleceń zdrowotnych lekarzy. Czego można życzyć naszym pszczelarzom? Przede wszystkim, aby nas nie ubywało. Niestety, przeciętna wieku jest u nas dość wysoka, a młodzi nie bardzo się garną do hodowli. Choć są chlubne wyjątki, np. 21-letni Hubert Borowczak z Ujazdowa, który przejął pasiekę po wuju. Chcę również podziękować kolejny raz władzom gminy za wspieranie nas, np. w postaci dotacji na wiosenny wyjazd szkoleniowy do Sielinka oraz wrześniowe święto miodu do Przemkowa. rozmawiał Paweł Borowiec

18 18 Nasze Jutro INWESTYCJE Odnawialne źródła energii Energia: co tu się dzieje? W naszym codziennym życiu jednym z głównych problemów są różnego rodzaju opłaty. Płacimy na cudowną emeryturę, płacimy za prąd, za gaz, za węgiel, następnie 50 gatunków podatków, VAT, dochodowy, akcyza w paliwie, papierosach, alkoholu, płacimy za pensje urzędników (także tych, których nie znamy), płacimy za rozwój infrastruktury, za podwyżki w strefie budżetowej, płacimy też ciągle na świetlaną przyszłość służby zdrowia. Co dostajemy w zamian każdy widzi. W związku z tym powstaje rozsądne pytanie: jak sobie z tym radzić? Niestety, na większość z tych opłat za życie nie mamy wpływu. Są jednak dziedziny, gdzie możemy powalczyć z monopolem państwa. Jedną z furtek, które umożliwiają nam uzyskanie potężnych oszczędności, są odnawialne źródła energii. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że nie mamy żadnych szans na obniżanie się cen energii: jakiejkolwiek i w żadnym wypadku. Ceny będą prawdopodobnie rosły zdecydowanie szybciej niż trend pokazany na wykresach. A dlaczego? Wystarczy przeanalizować stan gospodarki Unii Europejskiej, czyli zbliżający się kryzys połączony z recesją, a na to wszystko nałożyć konflikt na Bliskim Wschodzie, który wpłynie na wzrost cen rop, a co za tym idzie na wzrost cen wszystkiego. Słonko póki co świeci, wiatr wieje, rzeki płyną i, co najdziwniejsze, nie płacimy jeszcze podatków np. od opalania albo kiedy wiatr rozwieje nam włosy. Należy z tego skorzystać. Opłata za korzystanie z odnawialnych źródeł energii pozostaje równa zero zł. Mamy dwie możliwości. Pierwsza to taka, że powstają farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne, produkujące ekologiczny prąd, następnie prąd ten sprzedawany jest do operatora typu Enea, a przysłowiowy Kowalski za ten postęp dostaje co najwyżej wyższe rachunki. I druga: każdy z nas spróbuje znaleźć własne rozwiązanie dopasowane do indywidualnych warunków i zasobności portfela. Jakie mamy możliwości? Energia solarna: nasłonecznienie w naszej części Europy jest wystarczające, aby zapewnić za darmo 60 % energii potrzebnej do ogrzewania ciepłej wody, wspomóc system centralnego ogrzewania do około 20 % i zrobić sobie prąd w 70 %. Robimy to oczywiście poprzez montaż kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych. Energia wiatrowa: każdy może postawić sobie koło domu mały wiatraczek, z którego uzyska kilka kilowatów energii na godzinę, oczywiście jeżeli wieje wiatr. Połączenie w jeden system ogniw fotowoltaicznych i wiatraka daje nam duże szanse na to, że będziemy niezależni jak świeci słońce latem, to wieje mniej, a zimą jest co prawda mniej słońca, ale za to wieje. MEW, czyli Małe Elektrownie Wodne: wystarczy mieć dostęp do jakiejkolwiek rzeczki i zawsze coś z tego da się zrobić. Ograniczeniem poważnym są oczywiście przepisy związane z ochroną środowiska, choć wydaje się, że nie powinno tu być żadnej poważnej kolizji. Jak się do tego zabrać? Wszystkie te systemy muszą być oparte o rzetelną wiedzę techniczną, kontrolę możliwości, obowiązujące prawo no i oczywiście możliwości finansowe. Nie ma takiej inwestycji, która zwracałaby się przed inwestycją. Na niektóre rozwiązania są dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zdarzają się dofinansowania z Unii Europejskiej. Są także gminy, które dają pieniądze swoim mieszkańcom, aby mogli oszczędzać własne pieniądze. Najbardziej istotne jest pytanie, kiedy inwestycja się zwróci? Odpowiedź nigdy nie jest prosta, bo zależy od wielu czynników, lecz z reguły jest to 1 rok do 15 lat. W kolejnych artykułach chciałbym przedstawić poszczególne gatunki energii odnawialnej i omówić, w jaki sposób można pomóc sobie w perspektywie wielu lat i uniezależnić się w pełni (lub chociaż częściowo) od tego, co nas nieuchronnie czeka. mgr inż. Witold Raburski Wykres ilustruje, co się dzieje z cenami energii elektrycznej. W przypadku innych źródeł energii sytuacja jest podobna lub jeszcze gorsza. Źródło: GUS, cena w złotych za 1 kwh dla gospodarstwa domowego (taryfa G-11) w Polsce w latach wraz z prognozą

19 Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni w Grotnikach 14 września 2012 r. Otwarcie drogi Włoszakowice - Dominice 15 września 2012 r. Wójt Stanisław Waligóra podziękował osobom i instutucjom, których wysiłek umożliwił przeprowadzenie tej bardzo ważnej dla gminy inwestycji za zł Prezes firmy wykonawczej EkoWodrol z Koszalina Lech Wojciechowski (w ciemnych okularach) w rozmowie z radnymi Haliną Florek i Lechem Jagodzikiem Kierownik budowy Marcin Gałka i Halina Drgas członkini zarządu Spółki Komunalnej Wschowa Ceremonia rozpoczęła się od przemarszu od strony Włoszakowic przy wtórze orkiestry dętej. Przecięcie wstęgi, którego dokonali dyrektor Aneta Budnik z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i wójt gminy Stanisław Waligóra, odbyło się w Dominicach. Jerzy Michalski, kierownik ZDG, przedstawił zakres prac, których wartość wyniosła zł

20 Dożynki w Gminie Włoszakowice

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach.

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. - projekt Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości OGŁOSZENIE Nasz znak:irg. 72241-14/ 44 /04 Maniowy, dnia 04.02.2005 r. Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Iława z dnia 27 lipca 2015 r. przeznaczonej do 1. Karaś Działka nr 162/10 pow. 0,1660 ha EL 1I/00025976/0 zabudowana, położona w Karasiu. Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala:

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: - działka nr 256/6 o pow. 0,0978ha. Działka niezabudowana. Ma kształt zbliżony

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

"To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.."

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.. 1 IX 2014 "To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.." Paolo Coelho 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo,

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo, Zainwestuj już dziś Szanowni Państwo, Już niebawem, 27 i 28 listopada odbędą się w Urzędzie Miejskim w Darłowie przetargi na superatrakcyjne działki budowlane położone bezpośrednio przy plaży. Działki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13.03.2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 13.03.2012r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 z dnia 13.03.2012r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO B16EJL (TRUCK 1,9D), rok produkcji 2000, nr rej. KVA093W

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/256/2015 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter.

ZARZĄDZENIE Nr VII/256/2015 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter. ZARZĄDZENIE Nr VII/256/2015 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter. Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

1. Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji typ FSC STARACHOWICE - STAR rok produkcji 1981.

1. Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji typ FSC STARACHOWICE - STAR rok produkcji 1981. Regulamin przetargu (licytacji ustnej) na sprzedaż składnika majątku ruchomego Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu, ul. Bolesława Chrobrego 44 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zasad korzystania z obiektów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku.

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. ********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. Na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Węgrzynowo zapadła decyzja o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice

Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice Po co nam rada dzielnicy skoro mamy radnych miejskich? Rada dzielnicy jest skrajnie upolityczniona Rada

Bardziej szczegółowo

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław Obręb ewidencyjny WÓJT GMINY JAROSŁAW O G Ł A S Z A I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław Nr Księgi Wieczystej Nr ewid. działki Powier zchnia ha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK Szczegółowe warunki przetargu Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 78/2015 BURMISTRZA PONIECA z dnia 27 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE 78/2015 BURMISTRZA PONIECA z dnia 27 października 2015 r. ZARZĄDZENIE 78/2015 BURMISTRZA PONIECA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym. Przedmiot przetargu stanowią : Działka L.p. Lokalizacja Położenie, ulica

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów to Projekt który jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym styczeń 2015

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym styczeń 2015 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym styczeń 2015 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym styczeń 2015 1. W dniu 3 stycznia Burmistrz Wolsztyna i Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r. OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego. samochód osobowy - Daewoo Lanos. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

O G Ł O S Z E N I E. Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego. samochód osobowy - Daewoo Lanos. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu O G Ł O S Z E N I E Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego rodzaj transakcji sprzedaż przedmiot ogłoszenia samochód osobowy - Daewoo Lanos rodzaj nadwozia limuzyna 4-drzwiowa (sedan) pojemność/moc

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Warszawski Holding Nieruchomości S.A. zaprasza do udziału w negocjacjach ofertowych mających na celu sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Willowej Termin

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja dla wspierania i rozwoju Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i utworzenia Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Magdalence pod

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych.

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. Na zebraniu podjęto uchwałę o budowie garażu dla samochodu pożarniczego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kuślin.

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Kopalnia Soli Wieliczka S.A. ogłasza publiczną licytację na sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie-Podgórzu przy ul. Krzemienieckiej oraz w Wieliczce przy ul. Górsko

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn. 03.01.2012r.

Kraków, dn. 03.01.2012r. Kraków, dn. 03.01.2012r. Ogłoszenie Nr 58 Oddział Terenowy w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego ul. Montelupich 3 31-155 Kraków Znak: SM-58/2011 Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996r.

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Regulamin przetargu (licytacji ustnej) na sprzedaż składnika majątku ruchomego Pogotowia Opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Murów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S

Wójt Gminy Murów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S Wójt Gminy Murów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Urząd Gminy Murów ul. Dworcowa 2 46-030 Murów tel. (77) 4214034 fax

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 15 (gmina: m.st. Warszawa, powiat Warszawa M., województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy/ o powierzchni użytkowej 235,70 m 2 /miesięcznie

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony stanowiących własność Gminy Wisznia Mała Działki połoŝone w obrębie KRYNICZNO : - działka nr 42/5 o pow.3629 m 2,KW WR1W/00017686/4 cena

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu w MGSM "Perspektywa" przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 125/08 z dnia 30.09.2008 (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 października 2015 r. Poz. 6072 UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r.

Poznań, dnia 28 października 2015 r. Poz. 6072 UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 października 2015 r. Poz. 6072 UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo