DOI: /onis Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h"

Transkrypt

1 DOI: /onis Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h Ka i B aszczy ski U W m p. m O p l 90. p j p m h h j f j l P l. G ó m m p j m m j m ó h l l p l h p l h. R j j m, ó h j m m, h m h p j l h m h j p l j. W p p p j l l l j p m h, j l, ó j l p - P l. D j f m l m p h m h m, l m m l l j, - j ó h l h l l j. KrÓtka historia tytu Ó i sto ni Euro i P l E p m B l (1088) p l m - j m p ó j h. S ó p m, p f l 1. T f j professor p h j ó j, p p j l j j l l j p j l 2. Z m, l p l j j j, l m j l ó p m, l j ó p j h. P l E p m h p j, ó j l m - l j pól m m m universitas, l f j l, p m ó, j m p f m. S p m j -, ó p, m p 3. I j l P Oxf, ó h f m l - l. D l p ó h p m h j -. U F j A l j p ó ój p m -, ó jm m l h (artes liberales) 4 : m, l, (Trivium), m, m, m, m (Quadrivium) U l p p ó m h pl p h m l : p, m l. D m p 1 S. G R l, Wielo idei uniwersytetu, T j C E j 2006, N D. H p, Online Etymology Dictionary. Etymonline, h p://. m l. m/ x.php? ll _ _f m = 0& h=p f & hm =, S. G R l,.., M. U, Scholastyka i sposób nauczania na redniowiecznych uniwersytetach, h p://. l.m l h. / h l.h m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

2 (baccalarius), ó l ó p ó m B l. p j F j A l l m (12 15 l ), m p m - j l l p j p h m h ó ( artes liberales). P l j, p m p m, ó p p h j, j, m l j p j p f j l p m m 5. M m m j m m j pl, p j l j l j j. W j l XV. p, ó p l j m ó ó m l j p l 6. D l m p - j p pl. Z m f j l p j l m j p p ó h p p m XVIII XIX.. D m l - j, ój h p p, h j : m m -, h m, l, p l ó m h E p. K p, m h m l m m l m pl ó m, j j l j j l j l m h h. Il f m j p m p p - p h p j h, p p j l j l p, p l - h, m, l j. R ój p l m, h p j, f m p - l h p p h h p m j l j. B p l l m p l, p p, ó p j 7. W ó p m p N m h j j l W lh lm v H m l U B l (1809). B j, ó j p l E p. J j ó p j 8 : p j j p j j, pl ó ó p h, ó ó, h ó, (m l ó h), l j ó p f m p m : m. Ó p p h m ó. T m m l, p j p j. D m m j, j p XIX., p h l j ( f. habilitation l p j), ó j p l - m. N m p f m f j m m h, ó l l p l m. Zm j h h p m l h h, p j. K j p, p, ó p p h l j mó m h l, 5 T m, T m, K. B, Przemiany wspó czesnego uniwersytetu od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsi biorczej, ó 2011, D. H j, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit spo ecznych, K ó 2010, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 55

3 ó j. T m ój l j p m, ó- h, m l l m l l l p m m l 9. N m m m ó l h p ó l, p l, f m l h p m h p m j h f j - h, l j j p j p j m h j j l 10. D l p m l m m m p m j p p j ó j l j pl h, j p - j j p Ch l W. M ll 11. P j l j m m m p p, ó j m (m j -, p p, p p, l p p ) p f m p f j j (p l p -, ). Tytu y i sto ni nauko Pols i Euro i P l, j jó pól p j j, p j m l H m l ( ó m m). W j m p j pól j- j j : I l, S j, A l W l, ó p l m j l -. D j l m m P l j de facto j l m m l j E p. I j j j -, P l p j p p h h l, ó j m m m l h jó E p. W pó f j l P l l j l Wp ój p p p h :, h l p f. T j p p l ó : p, p j p h ó, p - j p m j m j. P p j p p m m l - p, l h l l p f. W m l P l m , h l j, j p p p p h l j. P ó m l p j j p l j j j, l j p p h l j. M p - p m l, ó p m j h l j ( ó j h, ó j h l - p f ), j ój pl j l. N p- p j ( j ), p p m p m ó m j h l j j ( j ó p j m h C l K m j h j ), p h l j m p, m 13. Z p p p j ó p ó, ó p j p ( ó j j p m m j h l j j) 9 S. W l, Science The Very Idea, L - N Y, Z h m h ó m p l h ó p l h l j - : E m H l, W lh lm H l, Em l K, C l R. P pp l A S h p h. 11 P. C. W. M ll, Wyobra nia socjologiczna, W Prawo o szkolnictwie wy szym, h p://p.l.pl/p / l p p - - l - m, Komunikat 2/2012, h p://.. v.pl/ x.php/ m - / m , Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

4 j, ó j p j p p h l j, p m, m j j C l j K m j l j j p p p h l j. W p m, p p h l j l m m m m. Ró p p j p, h ó m j, m j. D j p h l j j m l l, m C l K m j l p p. M m m m j, p p h l j p p j j mó p h l j j. W j j C l K m j m - l j j ( j. m j p p h l j- ) p p p, l m l p j m p h l j j. I m p p m, ó m CK p j p h l j j j, m j h l j p j j l l m p. C l K m j p m j p j j. N - p j p l m h l j, p ó p p m j h l j j j l l p m l, h l. R j p h p m m p, p ó p h l j. T p f m j p -, m j p C l K m j Sp S p T ó N h. S m p h P l j l p ój p h h f - j l h, ó ó h ó ( h p p, ó p j j ): (m, ), (, h.), p f - ( h., p f.) 14. W p l m m l j j ó - f j p f. B p j p h., jm j m l p (p f ) j p f m j m. Ó j l, ó j p j. D - j : p f j ( l ) p f j m -. K p h ó ó ó m m mp j p l j. W j p p m p m E & Y I - B G p R, h l p p f j, p ój l l l h p, ó l p 15. D p - l j j p p p j l p m j. R p E & Y, ó p 3 l m, h j j j 2020., p l j m l l 16. L l m h h j : 102. ó, m 98. p h. P f j- j 22% (22 440) m j. A, ó p - j j j p 40% (40 800) 13% 14 I. W, Profesor zwyczajny, czy nadzwyczajn,. h p://..pl/ l / l /26038/P f - j- - - j, E & Y B A v, Diagnoza stanu szkolnictwa wy szego w Polsce, 2009, T m,. 1. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 57

5 (13 600) 17. L p ó m h m p f 80%, , p ó 70% l ó p m 30% l ó 18. W ó p j j l, p h l ó, p p j h j m j, p l (p p l ), f j p l j, ó- p j l. T j m P l h l p f - l l j f j l ( j m j m l, p f h l m m m p l m m). W m p, - l p m m p m m l h p ó h. J, l m l h j, m P l j p l, j, ó J K. Th m l m m: m, j, m m, m, j j 19. Podzia id ologi zny kadry akad i ki W j j l ó j j p j j l- E p, j koinoni j, Z M l ó f j l l h : m h j l ó, p - ó, l l h m ó l ó p 20. N p j j j, j j h ó h h. L l h p - ó h j l ó. Dl l ó p j l l j p j, p f j p l j 21 : p h p p h j j, l - j f j j j ; l m l p j j; p mp m m l m l, l m p ; l l j m p m m m h l h p h f j l ; p j p l j h l - p j ( j p ó ); j m, j j m p f j l ó, l ó h j p ó p p ; j m m l p m m ó l p p l. 17 Kl l ó h ó. J l m (59,6% j - j m m ) p j p m m j p, l l h l j l ó p l ( m p ó ). Z ó f m l j f m l p j p j j p j p h. 18 T m, J. K. Th m, Szkolnictwo wy sze. Wyzwania XXI wieku. Polska Europa USA, W 2009, Z. M l, Uniwersytet i spo ecze stwo, K ó 2009, P p l l m j m l p m p l j Z. M l j j p l j : Uniwersytet i spo ecze stwo. Op, j l G l G l j h p : Filozo czne i ideologiczne podstawy edukacji. D - p j p m l m W lf L p m j Trzy kultury.socjologia mi dzy literatur a nauk. 58 Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

6 N m p h l p j j, j j : U l l p, ó pl, - p l j p p l l, p l. Ef l m h h j, ó j p ól- j j, p j j h l j - j p p j l j m. U l, m f m l m m p j j -, l l j, j m p, j p ó j h j j l j j h j j f j. O j p j j p m m, p j m, ó p j p p. W p h m l j m, ó l m j l, ój l l. P j p m j l jl p h j pl. P p mp j ( ) - p m l p. N j l, ó j m j m, ó m j - l h j j j 22. J j l m : p, j pl j. P f j p p j l j j l j m m p p h ó. U m j p p m p m m j h h m l m. O l j h m l l h p l. P,, j m p f j - l j, h j, ó, h h p - l jó l p. U j j p ó h, p D - l j B l j m m, ó j j - j p E p j j j. Euro ski d klara a sto ni i tytu y akad i ki Z p j j j p U E p j j, l m m E p j j W pól W l S l, m p h p p l 23. A l, p ó E p p m m, j p m USA, p p l p j m j l m j m, f j p p h p, p, p l - j. J m p l ó m j h m m m UE, p E p j O S l W. K l j l j : S (1998), B l (1999) S L (2000) p l h m j f j l E p. P S, p ó - 22 L. K. Obecno mitu. W Traktat ustanawiaj cy Europejsk Wspólnot W gla i Stali, h p://p l. v.pl/ l /p l _ _ /p / - /T _EWW S.p f, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 59

7 jó E p l p p j j j h. P l j p l D l j B l, ó j p j 24 : Wp ój p p m : l j /, m. W j m f j j P l ó j : p (5 l ó m h + 4 l ó h), m (6 l ó l h + 13 m ) p h l (5 l ó m h+ 4 l ó h). Wp pl m pl m j l j p ó, m l m j m f m l- l j m l j l. S j j j h UE p m p j j ECTS, m l j h p p p ó l j. W m m l m j ó (p p p m m m j j h E m l S ). S l m h S L j m p p - l h m S ó Zj h A j 25. W l j p p j j m j, l l j h m, p j f j m p l j m - h p j ó h. Z ój- p p m j m j p p, - l m l j. W h j h h USA W l j B j j l m m l j m h m j l j L S h j 26. Z ó S L j D l j B l l p, m - h p j j p p h p l mó j p.. P m m h j, p m j p p m m p ól h p. N m ó l j h, p mpl m j p h m. S j P l h - m m m l, ó j m l m - (XIX.!) m S m m B l m. S, j m l P l p p m m p m m m. D l j B l j j p, m l p l l m j, p j m l m l m. W h p m j, h P l p h l - p f p j p mpl j, j l j j. T zy i argu nty to z si d ba i D j p h P l m m m N S l- W B K p h l j. R j 24 Deklaracja Bolo ska. Szkolnictwo wy sze w Europie, h p:// p l..pl/ / p l..pl/ l /1999_PL_B l _D l.p f, Cele strategii Lizbo skiej h p://. l.pl, ; Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, h p://. l.pl/strategia/ _L.p f, Academic Ranking of Word Universities, h p://.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

8 h l mó j, j p - j G W j, m l l j m ó ó h - h 27. A m m p f h l j p j : Sp l p h. Sp j p j feudalizmu akademickiego. Sp j m p. T m p m p l h h. S f p p m l j. K j p p l p p j l ó. W p l l j, j h l. T m l m j j p p ó. K m m h l j p f l p j : S j j, p j j j p. D m l j p j h h j l m j l j - j p. S m l j. Wp l. D j m m p m m l h l mó. S p l p m h m j ó ól - h l l. Stano isko autora i odsu o ani J p j, p j j P l, j - j mp l j j. J j l, - m m f p j j p p ó m j j. J p m p f ó p m p ó h. W m j j p j m m m P l, p j f j p p l p - p j. D l p j p m f j, m, p f j l j m p j j m. Ró j l p - l, m j h p ó h, ó p pól m j, p m - h, h h m f l, ó m p p l p j. N j j p l ó P l, 22% m j ( l p f ) m j l p j, m j j. O j - p j, p m p j ój, m, ó. 27 p, j, Autorzy listu 44 spotkaj si dzisiaj z minister nauki, ; B., Bez habilitacji nie ma dla nich miejsca na uczelni, ; A. L, Habilitacja - niestety potrzebna, ; A. L, Kudrycka: Habilitacja do kas(tr)acji, ; J. M l, Barier nie ma s mity miernot, ; PAP,., Obrona habilitacji, ; A. P, Broni habilitacji, ; A. P, Doktor, profesor do odwo ania?, ; A. P, Habilitacja to niepotrzebna bariera, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 61

9 U l j pl ó, ó l j p l p. S ól, j j - j j l, j j m h m P l j p j j p l j S K -K l 28. S p j h m h h h, p m j m - j m, ó h m, p ój p p -. m m m p j ó p l ó m m p l l m p m, p p p j 29. Pl j p, p j l, j m, m m m p p j m. M h m p f j l, m m ó p p l m j. O j p ó j j p p j, j l m l m j m m, m p l h p h K l R. P pp, All Bl m, F F, Ch l W. M ll, L K l Sh l K m. O, ó p j l l, p - l m mó, ó ó p j l ó, j ó - p l j. R l, p l m j p f j, l ó l p m j, j. Bibliografia E & Y B A v, Diagnoza stanu szkolnictwa wy szego w Polsce, W B K., Przemiany wspó czesnego uniwersytetu od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsi biorczej. ó G G. L., Filozo czne i ideologiczne podstawy edukacji, G H j D., Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit spo ecznych. K ó K L., Obecno mitu, W K K l S., Uniwersytet i rynek, P L p W., Trzy kultury. Socjologiczne. Socjologia mi dzy literatur a nauk, P M l Z., Uniwersytet i spo ecze stwo, K ó M ll C. W., Wyobra nia socjologiczna, W S. G R l., Wielo idei uniwersytetu, T j C E j, 2006, N 3. Th m J. K.. Szkolnictwo wy sze. Wyzwania XXI wieku. Polska Europa USA,W W l S., Science The Very Idea,L - N Y,1988. N tografia p, j, Autorzy listu 44 spotkaj si dzisiaj z minister nauki, h p://.pl/1,76842, h ml, H p D., Online Etymology Dictionary. Etymonline, h p://. m l. m/ x.php? ll _ _f m =0& h=p f & hm = B., Bez habilitacji nie ma dla nich miejsca na uczelni, h p://.pl/1,75478, ,b _h l j _ _m _ l _ h_m j _ _ l.h ml, L A., Habilitacja - niestety potrzebna, h p://.pl/1,88225, h ml, L A., Kudrycka: Habilitacja do kas(tr)acji, h p://.pl/1,75515, ,k H l j _ _ _ _ j.h ml, M l J., Barier nie ma s mity miernot, h p://.pl/1,76842, h ml, PAP,., Obrona habilitacji, h p://. l.pl/ j /1,101865, h ml, P A., Broni habilitacji, h p://.pl/1,76842, h ml, P A., Doktor, profesor do odwo ania?, h p://.pl/1,75478, ,d p f _ _ l _.h ml, P. S. K K l, Uniwersytet i rynek, P T m Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

10 dence, including orders and remittances relating to subscriptions, advertisements, P A., Habilitacja to niepotrzebna bariera, h p://. l.pl/ j /1,101865, h ml, U M., Scholastyka i sposób nauczania na redniowiecznych uniwersytetach, h p://. l.m l h. / h l.h m, T j E p j W pól W l S l., h p://p l. v.pl/ l /p l _ _ /p / / T _EWW S.p f, D l j B l. S l E p. h p:// p l..pl/ / p l..pl/ l /1999_PL_B l _D l.p f, C l L j. h p://. l.pl, The Journal of Education Culture and Society Prawo o szkolnictwie wy szym h p://p.l.pl/p / l p p - - l ational scienti c m, journal founded by Aleksander Kobylarek) S ISSN L D Zj j E p, h p://. l.pl/strategia/ _L.p f, h p://.., DER KOBYLAREK, University of Wroc aw, Poland rd: S e c e e DER KOBYLAREK, University N j of Wroc aw, m Poland p l h pó JANIK, Cambridge j University, United j Kingdom p ó h. P ó m p p j m, EPPERT, Bydgoszcz University, Poland UNDELOWITZ, Pauwau p j m Facilitation, p South h Africa p ó, p m p l m p m j ULANOWSKI, University h. of P m Wroc aw, Poland ó l p p PIPITONE, Adams j State University, m p l m, United States l of America h ó l l. RABOWSKA, Lviv U p m National University, m Ukraine D l j B l j, ó j m m f m l - KA, Turiba University, E p, Latvia m j m m. W p m - YNJOV, Kiev National University, Ukraine I, p l m ó m j ó h j l - RLOS SUAREZ, University of Seville, Spain SAMEER MOHAMAD, j p p j Middle East University, p m Amman, j Jordan p l m. N p p m p ó ZMINICH, Grodno, State University, ó Bielarus l p jm j l, j j m ó j. C l m BASCHIERA, Ca Foscari j University of Venice, j Italy ó h j p m. rs: ULANOWSKI, Wroclaw S w University, c we: Poland l, p,, m, CZYK-ROMANOWSKA, Wroclaw University, Poland OLONKA-LEGUT, l l m Wroc aw University, Poland KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland UBOWSKA, Wroclaw T ilight University, of Poland th Gods - th a ro riat n ss of r oving habilitation and DRA MARCINKIEWICZ, rof ssorshi Wroclaw University, in Poland Poland and oth r Euro an ountri s ASZAK, Wroclaw, S mm Poland KANONOWICZ, Poland Th x h h h l mp - x f h h h l m l. A h - KOWICZ, Wroc aw University, Poland. h h h h p f h f l v h, I p h r: P l h h l p m m. I p m l l p l DER KOBYLAREK, Wroclaw University, Poland f m h p l m f h h h l v m l l v - ING, England v mp, h h I. I ppl m h h m h h B l D l - ING, Poland, h m f m h h E p, l h v OBBINS, University f h of m. Michigan, United B States l of America h I, I l h f h ULANOWSKI, Wroclaw h h University, l Poland h f v p p h p l m GO BIOWSKI, Poland MARECKI, University. of Wroc aw, Poland I h p m p, h h W UCHEREK, Wy sza v l Szko a Filologiczna, j fpoland h v h. Th p p f h l : p pl h h f h l f. ULANOWSKI, Wroclaw University, Poland UBOWSKA, Wroclaw Ke University, w : h h Poland,, v m, l l m KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland ieving and the list of rewievers is published on the internet site Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 63

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. G n za i roz Ó ad okatury Z ó l j h j j h ó p h. S m advocatio j p

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada Edyta Soko owska U W l 1@ m l. m O j p j p j j j 1. T f m j j j p p h p l h j l p m 2. W p l j h l p j p l, ó j j

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Wybrane publikacje nt. gospodarki opartej na wiedzy

Wybrane publikacje nt. gospodarki opartej na wiedzy Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 61 Wybrane publikacje nt. gospodarki opartej na wiedzy Z zakresu szeroko pojmowanej gospodarki opartej na wiedzy i spo ecze stwa wiedzy w Polsce

Bardziej szczegółowo

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Bogus aw Ostapowicz Uniwersytet Szczeci ski WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI Streszczenie W artykule podj to rozwa

Bardziej szczegółowo

Po rednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego

Po rednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego Irena J drzejczyk Jaros aw W. Przybytniowski Po rednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego Insurance intermediation in Polish area of United European Market Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja 1 Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim Zarz¹dzanie finansami Zarz¹dzanie gospodark¹ NUMER 96 WRZESIEÑ PA DZIERNIK 2014 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia

Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Res Politicae 2011, t. IV Marta MERCZY SKA Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia Bezpiecze stwo jest potrzebne

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach/contributors

Noty o autorach/contributors Noty o autorach/contributors KAMILA M. BEZUBIK Master s degree in German law and Polish law, PhD student in the Department of Constitutional Law at the University of Bialystok. Kamila M. Bezubik doktorantka

Bardziej szczegółowo

Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych

Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2010, z. XIX Adrianna SARNAT-CIASTKO Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych Pod koniec XX wieku Mi dzynarodowa

Bardziej szczegółowo

MIASTO PERMANENTNEJ MIGRACJI. KONCEPCJA AEROTROPOLII JOHNA KASARDY I JEJ SPO ECZNE IMPLIKACJE

MIASTO PERMANENTNEJ MIGRACJI. KONCEPCJA AEROTROPOLII JOHNA KASARDY I JEJ SPO ECZNE IMPLIKACJE CZ OWIEK I SPO ECZE STWO T. XXXVII 2014 UKASZ SKOCZYLAS MIASTO PERMANENTNEJ MIGRACJI. KONCEPCJA AEROTROPOLII JOHNA KASARDY I JEJ SPO ECZNE IMPLIKACJE ABSTRACT. Skoczylas ukasz, Miasto permanentnej migracji.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Gra yna O Sullivan Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Przywództwo

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study CURRICULUM VITAE MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study Adam Mickiewicz University European University Viadrina

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

O sukcesie przedsi biorstwa On the success of an enterprise

O sukcesie przedsi biorstwa On the success of an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Anna Lema ska-majdzik dr Piotr Tomski Politechnika Cz stochowska O sukcesie przedsi

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania

Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 9 Strategia Lizbo ska za o enia programu rozwoju innowacyjnej Europy? Wyzwania zwi zane

Bardziej szczegółowo

Doradztwo jako temat bada naukowych przegl d wspó czesnej literatury

Doradztwo jako temat bada naukowych przegl d wspó czesnej literatury Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 3 (43): 9 24 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.43.1 Doradztwo jako temat bada naukowych przegl d wspó czesnej literatury Nades any: 05.05.13

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 4 (XIX) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 Maria Parli ska 1 Anna Pomaska Katedra Ekonomiki Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 778 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 22 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

KONTROWERSJE WOKÓ REKLAMY

KONTROWERSJE WOKÓ REKLAMY ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH Tom 3(39) 2011 ANETA DUDA KONTROWERSJE WOKÓ REKLAMY PRÓBA PODSUMOWANIA SPO ECZNEJ KRYTYKI TEGO ZJAWISKA Krytyka reklamy jest szeroko obecna zarówno w dyskursie akademickim 1,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO

O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO ROCZNIKI KULTUROZNAWCZE Tom V, numer 1 2014 BOGUMI A TRUCHLI SKA * O POTRZEBIE BADA I REFLEKSJI AKSJOLOGICZNYCH S ÓW KILKORO (UWAGI NA MARGINESIE KONFERENCJI KULTURA I METODA, LUBLIN, KUL, 18-19.04.2013)

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises

Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 mgr Dariusz Chalimoniuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rozwój Internetu

Bardziej szczegółowo

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Mariusz Ch drzy ski Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Wprowadzenie Przedsi biorczo

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT

INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT Micha Kaczmarczyk Wy sza Szko a Humanitas w Sosnowcu INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT STRESZCZENIE Wewn trzny PR stanowi podstaw integracji poszczególnych

Bardziej szczegółowo