DOI: /onis Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h"

Transkrypt

1 DOI: /onis Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h Ka i B aszczy ski U W m p. m O p l 90. p j p m h h j f j l P l. G ó m m p j m m j m ó h l l p l h p l h. R j j m, ó h j m m, h m h p j l h m h j p l j. W p p p j l l l j p m h, j l, ó j l p - P l. D j f m l m p h m h m, l m m l l j, - j ó h l h l l j. KrÓtka historia tytu Ó i sto ni Euro i P l E p m B l (1088) p l m - j m p ó j h. S ó p m, p f l 1. T f j professor p h j ó j, p p j l j j l l j p j l 2. Z m, l p l j j j, l m j l ó p m, l j ó p j h. P l E p m h p j, ó j l m - l j pól m m m universitas, l f j l, p m ó, j m p f m. S p m j -, ó p, m p 3. I j l P Oxf, ó h f m l - l. D l p ó h p m h j -. U F j A l j p ó ój p m -, ó jm m l h (artes liberales) 4 : m, l, (Trivium), m, m, m, m (Quadrivium) U l p p ó m h pl p h m l : p, m l. D m p 1 S. G R l, Wielo idei uniwersytetu, T j C E j 2006, N D. H p, Online Etymology Dictionary. Etymonline, h p://. m l. m/ x.php? ll _ _f m = 0& h=p f & hm =, S. G R l,.., M. U, Scholastyka i sposób nauczania na redniowiecznych uniwersytetach, h p://. l.m l h. / h l.h m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

2 (baccalarius), ó l ó p ó m B l. p j F j A l l m (12 15 l ), m p m - j l l p j p h m h ó ( artes liberales). P l j, p m p m, ó p p h j, j, m l j p j p f j l p m m 5. M m m j m m j pl, p j l j l j j. W j l XV. p, ó p l j m ó ó m l j p l 6. D l m p - j p pl. Z m f j l p j l m j p p ó h p p m XVIII XIX.. D m l - j, ój h p p, h j : m m -, h m, l, p l ó m h E p. K p, m h m l m m l m pl ó m, j j l j j l j l m h h. Il f m j p m p p - p h p j h, p p j l j l p, p l - h, m, l j. R ój p l m, h p j, f m p - l h p p h h p m j l j. B p l l m p l, p p, ó p j 7. W ó p m p N m h j j l W lh lm v H m l U B l (1809). B j, ó j p l E p. J j ó p j 8 : p j j p j j, pl ó ó p h, ó ó, h ó, (m l ó h), l j ó p f m p m : m. Ó p p h m ó. T m m l, p j p j. D m m j, j p XIX., p h l j ( f. habilitation l p j), ó j p l - m. N m p f m f j m m h, ó l l p l m. Zm j h h p m l h h, p j. K j p, p, ó p p h l j mó m h l, 5 T m, T m, K. B, Przemiany wspó czesnego uniwersytetu od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsi biorczej, ó 2011, D. H j, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit spo ecznych, K ó 2010, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 55

3 ó j. T m ój l j p m, ó- h, m l l m l l l p m m l 9. N m m m ó l h p ó l, p l, f m l h p m h p m j h f j - h, l j j p j p j m h j j l 10. D l p m l m m m p m j p p j ó j l j pl h, j p - j j p Ch l W. M ll 11. P j l j m m m p p, ó j m (m j -, p p, p p, l p p ) p f m p f j j (p l p -, ). Tytu y i sto ni nauko Pols i Euro i P l, j jó pól p j j, p j m l H m l ( ó m m). W j m p j pól j- j j : I l, S j, A l W l, ó p l m j l -. D j l m m P l j de facto j l m m l j E p. I j j j -, P l p j p p h h l, ó j m m m l h jó E p. W pó f j l P l l j l Wp ój p p p h :, h l p f. T j p p l ó : p, p j p h ó, p - j p m j m j. P p j p p m m l - p, l h l l p f. W m l P l m , h l j, j p p p p h l j. P ó m l p j j p l j j j, l j p p h l j. M p - p m l, ó p m j h l j ( ó j h, ó j h l - p f ), j ój pl j l. N p- p j ( j ), p p m p m ó m j h l j j ( j ó p j m h C l K m j h j ), p h l j m p, m 13. Z p p p j ó p ó, ó p j p ( ó j j p m m j h l j j) 9 S. W l, Science The Very Idea, L - N Y, Z h m h ó m p l h ó p l h l j - : E m H l, W lh lm H l, Em l K, C l R. P pp l A S h p h. 11 P. C. W. M ll, Wyobra nia socjologiczna, W Prawo o szkolnictwie wy szym, h p://p.l.pl/p / l p p - - l - m, Komunikat 2/2012, h p://.. v.pl/ x.php/ m - / m , Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

4 j, ó j p j p p h l j, p m, m j j C l j K m j l j j p p p h l j. W p m, p p h l j l m m m m. Ró p p j p, h ó m j, m j. D j p h l j j m l l, m C l K m j l p p. M m m m j, p p h l j p p j j mó p h l j j. W j j C l K m j m - l j j ( j. m j p p h l j- ) p p p, l m l p j m p h l j j. I m p p m, ó m CK p j p h l j j j, m j h l j p j j l l m p. C l K m j p m j p j j. N - p j p l m h l j, p ó p p m j h l j j j l l p m l, h l. R j p h p m m p, p ó p h l j. T p f m j p -, m j p C l K m j Sp S p T ó N h. S m p h P l j l p ój p h h f - j l h, ó ó h ó ( h p p, ó p j j ): (m, ), (, h.), p f - ( h., p f.) 14. W p l m m l j j ó - f j p f. B p j p h., jm j m l p (p f ) j p f m j m. Ó j l, ó j p j. D - j : p f j ( l ) p f j m -. K p h ó ó ó m m mp j p l j. W j p p m p m E & Y I - B G p R, h l p p f j, p ój l l l h p, ó l p 15. D p - l j j p p p j l p m j. R p E & Y, ó p 3 l m, h j j j 2020., p l j m l l 16. L l m h h j : 102. ó, m 98. p h. P f j- j 22% (22 440) m j. A, ó p - j j j p 40% (40 800) 13% 14 I. W, Profesor zwyczajny, czy nadzwyczajn,. h p://..pl/ l / l /26038/P f - j- - - j, E & Y B A v, Diagnoza stanu szkolnictwa wy szego w Polsce, 2009, T m,. 1. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 57

5 (13 600) 17. L p ó m h m p f 80%, , p ó 70% l ó p m 30% l ó 18. W ó p j j l, p h l ó, p p j h j m j, p l (p p l ), f j p l j, ó- p j l. T j m P l h l p f - l l j f j l ( j m j m l, p f h l m m m p l m m). W m p, - l p m m p m m l h p ó h. J, l m l h j, m P l j p l, j, ó J K. Th m l m m: m, j, m m, m, j j 19. Podzia id ologi zny kadry akad i ki W j j l ó j j p j j l- E p, j koinoni j, Z M l ó f j l l h : m h j l ó, p - ó, l l h m ó l ó p 20. N p j j j, j j h ó h h. L l h p - ó h j l ó. Dl l ó p j l l j p j, p f j p l j 21 : p h p p h j j, l - j f j j j ; l m l p j j; p mp m m l m l, l m p ; l l j m p m m m h l h p h f j l ; p j p l j h l - p j ( j p ó ); j m, j j m p f j l ó, l ó h j p ó p p ; j m m l p m m ó l p p l. 17 Kl l ó h ó. J l m (59,6% j - j m m ) p j p m m j p, l l h l j l ó p l ( m p ó ). Z ó f m l j f m l p j p j j p j p h. 18 T m, J. K. Th m, Szkolnictwo wy sze. Wyzwania XXI wieku. Polska Europa USA, W 2009, Z. M l, Uniwersytet i spo ecze stwo, K ó 2009, P p l l m j m l p m p l j Z. M l j j p l j : Uniwersytet i spo ecze stwo. Op, j l G l G l j h p : Filozo czne i ideologiczne podstawy edukacji. D - p j p m l m W lf L p m j Trzy kultury.socjologia mi dzy literatur a nauk. 58 Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

6 N m p h l p j j, j j : U l l p, ó pl, - p l j p p l l, p l. Ef l m h h j, ó j p ól- j j, p j j h l j - j p p j l j m. U l, m f m l m m p j j -, l l j, j m p, j p ó j h j j l j j h j j f j. O j p j j p m m, p j m, ó p j p p. W p h m l j m, ó l m j l, ój l l. P j p m j l jl p h j pl. P p mp j ( ) - p m l p. N j l, ó j m j m, ó m j - l h j j j 22. J j l m : p, j pl j. P f j p p j l j j l j m m p p h ó. U m j p p m p m m j h h m l m. O l j h m l l h p l. P,, j m p f j - l j, h j, ó, h h p - l jó l p. U j j p ó h, p D - l j B l j m m, ó j j - j p E p j j j. Euro ski d klara a sto ni i tytu y akad i ki Z p j j j p U E p j j, l m m E p j j W pól W l S l, m p h p p l 23. A l, p ó E p p m m, j p m USA, p p l p j m j l m j m, f j p p h p, p, p l - j. J m p l ó m j h m m m UE, p E p j O S l W. K l j l j : S (1998), B l (1999) S L (2000) p l h m j f j l E p. P S, p ó - 22 L. K. Obecno mitu. W Traktat ustanawiaj cy Europejsk Wspólnot W gla i Stali, h p://p l. v.pl/ l /p l _ _ /p / - /T _EWW S.p f, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 59

7 jó E p l p p j j j h. P l j p l D l j B l, ó j p j 24 : Wp ój p p m : l j /, m. W j m f j j P l ó j : p (5 l ó m h + 4 l ó h), m (6 l ó l h + 13 m ) p h l (5 l ó m h+ 4 l ó h). Wp pl m pl m j l j p ó, m l m j m f m l- l j m l j l. S j j j h UE p m p j j ECTS, m l j h p p p ó l j. W m m l m j ó (p p p m m m j j h E m l S ). S l m h S L j m p p - l h m S ó Zj h A j 25. W l j p p j j m j, l l j h m, p j f j m p l j m - h p j ó h. Z ój- p p m j m j p p, - l m l j. W h j h h USA W l j B j j l m m l j m h m j l j L S h j 26. Z ó S L j D l j B l l p, m - h p j j p p h p l mó j p.. P m m h j, p m j p p m m p ól h p. N m ó l j h, p mpl m j p h m. S j P l h - m m m l, ó j m l m - (XIX.!) m S m m B l m. S, j m l P l p p m m p m m m. D l j B l j j p, m l p l l m j, p j m l m l m. W h p m j, h P l p h l - p f p j p mpl j, j l j j. T zy i argu nty to z si d ba i D j p h P l m m m N S l- W B K p h l j. R j 24 Deklaracja Bolo ska. Szkolnictwo wy sze w Europie, h p:// p l..pl/ / p l..pl/ l /1999_PL_B l _D l.p f, Cele strategii Lizbo skiej h p://. l.pl, ; Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, h p://. l.pl/strategia/ _L.p f, Academic Ranking of Word Universities, h p://.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

8 h l mó j, j p - j G W j, m l l j m ó ó h - h 27. A m m p f h l j p j : Sp l p h. Sp j p j feudalizmu akademickiego. Sp j m p. T m p m p l h h. S f p p m l j. K j p p l p p j l ó. W p l l j, j h l. T m l m j j p p ó. K m m h l j p f l p j : S j j, p j j j p. D m l j p j h h j l m j l j - j p. S m l j. Wp l. D j m m p m m l h l mó. S p l p m h m j ó ól - h l l. Stano isko autora i odsu o ani J p j, p j j P l, j - j mp l j j. J j l, - m m f p j j p p ó m j j. J p m p f ó p m p ó h. W m j j p j m m m P l, p j f j p p l p - p j. D l p j p m f j, m, p f j l j m p j j m. Ró j l p - l, m j h p ó h, ó p pól m j, p m - h, h h m f l, ó m p p l p j. N j j p l ó P l, 22% m j ( l p f ) m j l p j, m j j. O j - p j, p m p j ój, m, ó. 27 p, j, Autorzy listu 44 spotkaj si dzisiaj z minister nauki, ; B., Bez habilitacji nie ma dla nich miejsca na uczelni, ; A. L, Habilitacja - niestety potrzebna, ; A. L, Kudrycka: Habilitacja do kas(tr)acji, ; J. M l, Barier nie ma s mity miernot, ; PAP,., Obrona habilitacji, ; A. P, Broni habilitacji, ; A. P, Doktor, profesor do odwo ania?, ; A. P, Habilitacja to niepotrzebna bariera, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 61

9 U l j pl ó, ó l j p l p. S ól, j j - j j l, j j m h m P l j p j j p l j S K -K l 28. S p j h m h h h, p m j m - j m, ó h m, p ój p p -. m m m p j ó p l ó m m p l l m p m, p p p j 29. Pl j p, p j l, j m, m m m p p j m. M h m p f j l, m m ó p p l m j. O j p ó j j p p j, j l m l m j m m, m p l h p h K l R. P pp, All Bl m, F F, Ch l W. M ll, L K l Sh l K m. O, ó p j l l, p - l m mó, ó ó p j l ó, j ó - p l j. R l, p l m j p f j, l ó l p m j, j. Bibliografia E & Y B A v, Diagnoza stanu szkolnictwa wy szego w Polsce, W B K., Przemiany wspó czesnego uniwersytetu od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsi biorczej. ó G G. L., Filozo czne i ideologiczne podstawy edukacji, G H j D., Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit spo ecznych. K ó K L., Obecno mitu, W K K l S., Uniwersytet i rynek, P L p W., Trzy kultury. Socjologiczne. Socjologia mi dzy literatur a nauk, P M l Z., Uniwersytet i spo ecze stwo, K ó M ll C. W., Wyobra nia socjologiczna, W S. G R l., Wielo idei uniwersytetu, T j C E j, 2006, N 3. Th m J. K.. Szkolnictwo wy sze. Wyzwania XXI wieku. Polska Europa USA,W W l S., Science The Very Idea,L - N Y,1988. N tografia p, j, Autorzy listu 44 spotkaj si dzisiaj z minister nauki, h p://.pl/1,76842, h ml, H p D., Online Etymology Dictionary. Etymonline, h p://. m l. m/ x.php? ll _ _f m =0& h=p f & hm = B., Bez habilitacji nie ma dla nich miejsca na uczelni, h p://.pl/1,75478, ,b _h l j _ _m _ l _ h_m j _ _ l.h ml, L A., Habilitacja - niestety potrzebna, h p://.pl/1,88225, h ml, L A., Kudrycka: Habilitacja do kas(tr)acji, h p://.pl/1,75515, ,k H l j _ _ _ _ j.h ml, M l J., Barier nie ma s mity miernot, h p://.pl/1,76842, h ml, PAP,., Obrona habilitacji, h p://. l.pl/ j /1,101865, h ml, P A., Broni habilitacji, h p://.pl/1,76842, h ml, P A., Doktor, profesor do odwo ania?, h p://.pl/1,75478, ,d p f _ _ l _.h ml, P. S. K K l, Uniwersytet i rynek, P T m Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

10 dence, including orders and remittances relating to subscriptions, advertisements, P A., Habilitacja to niepotrzebna bariera, h p://. l.pl/ j /1,101865, h ml, U M., Scholastyka i sposób nauczania na redniowiecznych uniwersytetach, h p://. l.m l h. / h l.h m, T j E p j W pól W l S l., h p://p l. v.pl/ l /p l _ _ /p / / T _EWW S.p f, D l j B l. S l E p. h p:// p l..pl/ / p l..pl/ l /1999_PL_B l _D l.p f, C l L j. h p://. l.pl, The Journal of Education Culture and Society Prawo o szkolnictwie wy szym h p://p.l.pl/p / l p p - - l ational scienti c m, journal founded by Aleksander Kobylarek) S ISSN L D Zj j E p, h p://. l.pl/strategia/ _L.p f, h p://.., DER KOBYLAREK, University of Wroc aw, Poland rd: S e c e e DER KOBYLAREK, University N j of Wroc aw, m Poland p l h pó JANIK, Cambridge j University, United j Kingdom p ó h. P ó m p p j m, EPPERT, Bydgoszcz University, Poland UNDELOWITZ, Pauwau p j m Facilitation, p South h Africa p ó, p m p l m p m j ULANOWSKI, University h. of P m Wroc aw, Poland ó l p p PIPITONE, Adams j State University, m p l m, United States l of America h ó l l. RABOWSKA, Lviv U p m National University, m Ukraine D l j B l j, ó j m m f m l - KA, Turiba University, E p, Latvia m j m m. W p m - YNJOV, Kiev National University, Ukraine I, p l m ó m j ó h j l - RLOS SUAREZ, University of Seville, Spain SAMEER MOHAMAD, j p p j Middle East University, p m Amman, j Jordan p l m. N p p m p ó ZMINICH, Grodno, State University, ó Bielarus l p jm j l, j j m ó j. C l m BASCHIERA, Ca Foscari j University of Venice, j Italy ó h j p m. rs: ULANOWSKI, Wroclaw S w University, c we: Poland l, p,, m, CZYK-ROMANOWSKA, Wroclaw University, Poland OLONKA-LEGUT, l l m Wroc aw University, Poland KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland UBOWSKA, Wroclaw T ilight University, of Poland th Gods - th a ro riat n ss of r oving habilitation and DRA MARCINKIEWICZ, rof ssorshi Wroclaw University, in Poland Poland and oth r Euro an ountri s ASZAK, Wroclaw, S mm Poland KANONOWICZ, Poland Th x h h h l mp - x f h h h l m l. A h - KOWICZ, Wroc aw University, Poland. h h h h p f h f l v h, I p h r: P l h h l p m m. I p m l l p l DER KOBYLAREK, Wroclaw University, Poland f m h p l m f h h h l v m l l v - ING, England v mp, h h I. I ppl m h h m h h B l D l - ING, Poland, h m f m h h E p, l h v OBBINS, University f h of m. Michigan, United B States l of America h I, I l h f h ULANOWSKI, Wroclaw h h University, l Poland h f v p p h p l m GO BIOWSKI, Poland MARECKI, University. of Wroc aw, Poland I h p m p, h h W UCHEREK, Wy sza v l Szko a Filologiczna, j fpoland h v h. Th p p f h l : p pl h h f h l f. ULANOWSKI, Wroclaw University, Poland UBOWSKA, Wroclaw Ke University, w : h h Poland,, v m, l l m KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland ieving and the list of rewievers is published on the internet site Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 63

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman DOI: 10.15503/onis2013-303-311 Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman Magda ena Kowa ska U ó m l l 1987@ m l. m No a o i M m j p (f. nouveau roman,. New Novel) l m p p ( m l p j p l ) p l f j j p XX.,

Bardziej szczegółowo

E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a

E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a DOI: 10.15503/onis2013-88-95 E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a Ma gorzata Jawna U W m l m @ p.pl Aneta Kacz arek U W l 6@ 2.pl W ro adz ni P l m l, ó j l m j m l p j p. D j m m, m f j p. J,

Bardziej szczegółowo

Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski

Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski DOI: 10.15503/onis2013-143-153 Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski Nata ia Wa czyk D l l S W 4@ p.pl W j m l mó p h, ó p - h p h. A j l ó l p j p p j? C m? J p,,, p j, j j

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki

DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki A eksandra Marcinkiewicz U W l.m @ m l. m W pó p l j m m p f m j. P - p p p p j p p h m f m - j m 1. J h h j p h m m, ó m l

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h

DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h Seweryn Leszczy ski A m I m K.l @ m l. m J j j l m m m j. W p jó -, j p m ó j m j, p j m m. B j m j mó p m l - j m

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. G n za i roz Ó ad okatury Z ó l j h j j h ó p h. S m advocatio j p

Bardziej szczegółowo

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki DOI: 10.15503/onis2013-123-140 Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki Ka a Koronkiewicz U W j. @ 2.pl XXI. j m,, h m l. T p m p. O m l m m p ó j m. M m m l j l p -,

Bardziej szczegółowo

Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h

Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h DOI: 10.15503/onis2013-257-266 Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h Jowita Gro ysz K l m M h I l h S ó H m h U W j m @ m l. m L l j j j j l m, l m m h j, mpl j j

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada Edyta Soko owska U W l 1@ m l. m O j p j p j j j 1. T f m j j j p p h p l h j l p m 2. W p l j h l p j p l, ó j j

Bardziej szczegółowo

Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go

Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go Anna Maria Kuc arska U W m. h @ m l. m DOI: 10.15503/onis2013-96-108 Regu y w tej chwili nas nie interesuj. Musimy rozegra mecz w ka dym przypadku,

Bardziej szczegółowo

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u DOI: 10.15503/onis2013-198-206 Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u Marzena Bratu U E m W m _ @p..pl P p p P l W pól P E p j h, m j l h m. Z h l j m p m p p m h- l m, l m

Bardziej szczegółowo

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Piotr Ku igowski U m. A m M P p. l.1990@ m l. m P l P m M m R l j ZSRR m, j m m l h P Z m. W j m m j, 6 7.11.1917. j j l ó. C j, l - p j

Bardziej szczegółowo

Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata

Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata DOI: 10.15503/onis2013-154-163 Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata Anna Ciarkowska U ó. @ m l. m Sp ó j p h p, j p p l 1 m m m Nieprzewidziany wiadek (Le témoin imprévu) J W j l G ll L

Bardziej szczegółowo

kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna

kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna doi: 10.15503/onis2017.385.396 Ro a syst Ó ks r ki h kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna A Dw j c I s S j, U s M j K. G 11, 87-100 T e-m l:. w j c @ m l.c m A strakt Te : W s m s m, m s j m m h (

Bardziej szczegółowo

Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h

Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h DOI: 10.15503/onis2013-209-224 Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h A eksandra Krogu ska U J ll l. l @ m l. m Krystian Barzykowski U J ll. @.pl T p m. K p j m l l f m j p m h

Bardziej szczegółowo

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h DOI: 10.15503/onis2013-64-72 Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. Z m m j p j p l p j m - p m p h p h 1 ( l j p.. ). W m l p l p j m p l

Bardziej szczegółowo

Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona

Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona DOI: 10.15503/onis2013-267-276 Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona Katarzyna akieta U ó _ @ p.pl W j m l, p h lmó T m B, p p -, pó l, p m p m, p - h p, ó l j m l. D l

Bardziej szczegółowo

DOI: /onis Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora

DOI: /onis Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora DOI: 10.15503/onis2013-286-293 Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora Magda ena Skrzy czak U ó m l p @ p.pl T K j j j Od ambala u do idei podró

Bardziej szczegółowo

doi: /onis js. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 325

doi: /onis js. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 325 doi: 10.15503/onis2017.325.337 Krytyka gi naz Ó i i nni t i o ski M P c M e P w U s O s,. K 11, 45-001 O m.p c @ 2.pl m e p w @ 2.pl A stra t Te. A, - j h b s s b. Z ó, j -, j f m, m j s, j m jó. W m j

Bardziej szczegółowo

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a DOI: 10.15503/onis2013-238-244 Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a Agata S owik U W l. h @ m l. m Je li cokolwiek jest jasne o sposobie pisania

Bardziej szczegółowo

doi: /onis A stra t , m. 350 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

doi: /onis A stra t , m. 350 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) doi: 10.15503/onis2017.350.363 Syst aty zny rz g d it ratury: Na zy o ga i zy ró ni si od inny h rz g dó A e O w Z M M l I s Ps h, K U s L b s J P II A. R 14 20-950 L b E-m l: _ l w @ e.pl A strakt Te

Bardziej szczegółowo

Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda

Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda DOI: 10.15503/onis2013-294-302 Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda Maria Wa czak U J ll m. l @ f.pl A eksandra Krogu ska U J ll l. l @ m l. m O l : m p j l

Bardziej szczegółowo

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej Renata Siemieńska Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej PRZEPROWADZONE BADANIA: (1)Women in European Universities (conducted in the frame of V Programme of EC in 7 countries

Bardziej szczegółowo

M odzi kons r atorzy ku turo y tyg u, zy i raktyki. Sztuki, Akad ii Sztuk Pi kny h Warsza i. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 237. A stra t. m.

M odzi kons r atorzy ku turo y tyg u, zy i raktyki. Sztuki, Akad ii Sztuk Pi kny h Warsza i. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 237. A stra t. m. doi: 10.15503/onis2017.237.248 M odzi kons r atorzy ku turo y tyg u, zy i raktyki Li ani stud ntó Wydzia u Kons r a i i R staura i Dzi Sztuki, Akad ii Sztuk Pi kny h Warsza i A T m w W K s j R s j D S,

Bardziej szczegółowo

Kra katastrof natura ny h W b j Wspó czesna Japonia w pytaniach i odpowiedziach: Gendai Nippon Q & Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 51

Kra katastrof natura ny h W b j Wspó czesna Japonia w pytaniach i odpowiedziach: Gendai Nippon Q & Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 51 doi: 10.15503/onis2017.49.54 Kra otró n katastrofy Ganbare Warsztaty umierania Katarzyny Boni B b Jel e P B P O h, U s W s, U s 1, 50-137 W Em l: b b jel e @ m l.c m A strakt W s s f m j j s j ój j s f

Bardziej szczegółowo

doi: /onis U. K 21-22, W A strakt Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 55

doi: /onis U. K 21-22, W A strakt Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 55 doi: 10.15503/onis2017.55.63 Egoi i o i i Gusta a F au rta t. Ma ame B vary J b M j w K F N j W F U s W s U. K 21-22, 50-138 W E-m l: m j w@.pl A strakt Te. P s G s F b. Madame Bovary m b j m f s b h j

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

. O s 48, O

. O s 48, O doi: 10.15503/onis2017.222.236 Stoso ani o o y dydakty zny h a kr aty n nau zani at atyki Ewel J U s O s. O s 48, 45-052 O ej5@wp.pl A strakt Cel b. C m b b s, j m s s s m j h m m. T m j m j m m, h ó m

Bardziej szczegółowo

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) , W s. A stra t

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) , W s. A stra t doi: 10.15503/onis2017.405.415 Park azi nki KrÓ ski o za h i szka Ó Warsza y M P e I s E A K j, U s W s s,. 4, 00-001 W s m p lec@ m l.c m A strakt Cel b. C m b s s bó s P K ó s W s j ó b h m js j h j

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SOCJOLOG KOD ZAWODU 263204 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Socjolog to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 2. Podatki jako narzędzie polityki gospodarczej i społecznej Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN James, Nobes (2014), The economics of Taxation, Fiscal Publications Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/12 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/12 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/81/12 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady

Bardziej szczegółowo

czas trwania w latach Psychologia jednolite 5 stacjonarny 900 zł 4 330 zł 8 530 zł

czas trwania w latach Psychologia jednolite 5 stacjonarny 900 zł 4 330 zł 8 530 zł Załącznik nr 1 do umowy o warunkach odpłatności za studia (TABELA CZESNEGO) Tabele go obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016 studentów, którzy będą studiować na trzecim roku w SWPS Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Załącznik 1 do Umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poznań, dnia 31 marca 2015 r. Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Udział w Konferencjach jako panelista lub moderator 1. Prawa człowieka i dziecka w Europie. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2002.

Udział w Konferencjach jako panelista lub moderator 1. Prawa człowieka i dziecka w Europie. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2002. dr Małgorzata Kuźbida, Wykładowca w PWSW ISM Główny obszar zainteresowań to dzieje społeczno polityczne Europy Środkowo Wschodniej. Pracę doktorska poświęciła analizie ukraińskiej koncepcji państwa na

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ku turo go r gionu Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 195 A stra t dzieci 3, 4 i 5-letnich na temat dziedzictwa kulturowego regionu?

ku turo go r gionu Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 195 A stra t dzieci 3, 4 i 5-letnich na temat dziedzictwa kulturowego regionu? doi: 10.15503/onis2017.195.201 Wi dza dzi i i ku rz dszko ny z zakr su dzi dzi t a ku turo go r gionu U l Dw -K c m c U s P m. K m sj E j N j K, W P,. R m I 4, 30-060 K ó E-m l: l w @ m l.c m A strakt

Bardziej szczegółowo

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Myśl globalnie, działaj lokalnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 10 maja 2011 r. Plan spotkania 1. Czym jest globalizacja?

Bardziej szczegółowo

uczelniach Wewnętrzne systemy

uczelniach Wewnętrzne systemy Dobre i złe praktyki wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji na uczelniach Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Na przykładzie praktyki UAM mocne i słabe strony- analiza po 3 latach działania

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki PL PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki Informacje ogólne i przydatne linki Rozdział I Sekcja 1.1. Sposób rządzenia i poprawa regulacji

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.:

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: Fundusze europejskie dla kultury Kraków, 22 maja 2009 r. Finansowanie kultury Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: - Funduszy strukturalnych - Programów

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego

WSPÓŁPRACA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego WSPÓŁPRACA Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego Warszawa, 3 grudnia 2013 r. 2001-2007 KONFERENCJE Biura Karier jako ogniowo

Bardziej szczegółowo

LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku

LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/II/8.2.1/10 LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba

Bardziej szczegółowo

Wnioski oraz rekomendacje. dla zmian w Strategii. Lizbo skiej i budowania. gospodarki opartej na. wiedzy w Polsce: wybrane.

Wnioski oraz rekomendacje. dla zmian w Strategii. Lizbo skiej i budowania. gospodarki opartej na. wiedzy w Polsce: wybrane. Wnioski oraz rekomendacje dla zmian w Strategii Lizbo skiej i budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce: wybrane g osy w dyskusji Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 117 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI: A, B, C, E, F SIWZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI: A, B, C, E, F SIWZ , dnia 31 października 2013 roku znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI: A, B, C, E, F SIWZ Działając na podstawie art. 93 ust 3 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

doi: /onis A stra t s s. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 397

doi: /onis A stra t s s. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 397 doi: 10.15503/onis2017.397.404 Moty sza st a ku turz o u arn J ce S p -C mb l U s W s, P. U s, 50-137 W E-m l: j ce.c mb l @ m l.c m A strakt Te. G ó m m j s mó b h s s bó s m s s j. Omów e cepcje. W ó

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

EU - TEMPUS Wspólny Projekt Europejski : Zaawansowany program nauczania Inteligentne Systemy Transportowe. (TransITS) Profesor Kenneth Asp

EU - TEMPUS Wspólny Projekt Europejski : Zaawansowany program nauczania Inteligentne Systemy Transportowe. (TransITS) Profesor Kenneth Asp EU - TEMPUS Wspólny Projekt Europejski : Zaawansowany program nauczania Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) za pomocą ICT (TransITS) Profesor Kenneth Asp Lider projektu Uniwersytet Linköping Szwecja

Bardziej szczegółowo

DWIE DEKADY POLSKIEJ TRANSFORMACJI Gospodarka - Społeczeństwo - Polityka

DWIE DEKADY POLSKIEJ TRANSFORMACJI Gospodarka - Społeczeństwo - Polityka DWIE DEKADY POLSKIEJ TRANSFORMACJI Gospodarka - Społeczeństwo - Polityka Praca zbiorowa pod redakcją naukową Leszka Gołdyki Anety Zelek SPIS TREŚCI Wojciech Olejniczak Od Rektora Zachodniopomorskiej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach PORADNIKI KADROWE Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach Najważniejsze pytania i odpowiedzi Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2016 Tekst pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizykoterapia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Polityki Erasmusa

Deklaracja Polityki Erasmusa Deklaracja Polityki Erasmusa Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania nad literaturą i kulturą polską i jest najważniejszym w Polsce centrum badań w takich dyscyplinach jak historia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Procesu Bolońskiego, mobilność, międzynarodowe programy edukacyjne

Wprowadzenie do Procesu Bolońskiego, mobilność, międzynarodowe programy edukacyjne Spotkanie informacyjne Proces Boloński Aktualne perspektywy studiów w kraju i za granicą Tymbark, 18 maja 2010 Wprowadzenie do Procesu Bolońskiego, mobilność, międzynarodowe programy edukacyjne Marek Frankowicz

Bardziej szczegółowo

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ZAKŁAD SOCJOLOGII Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie we współpracy z ZAKŁADEM FILOZOFII Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na I INTERDYSCYPLINARNĄ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2014

ZARZĄDZENIE NR 32/2014 ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 września 2014 roku w sprawie odpłatności w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium.

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY - zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji:

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: 1. Cele ET 2020 i komunikat na temat modernizacji systemów szkolnictwa wyŝszego jako tło załoŝeń nowego programu 2014-2020. 2. Co wiemy dzisiaj o programie

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji: do dnia 31.05.2011 r. Ostateczny termin realizacji usługi nastąpi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

III. Termin realizacji: do dnia 31.05.2011 r. Ostateczny termin realizacji usługi nastąpi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie. SG.042.2.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13-05-2011 do POKL.05.02.01-00-085/10 o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na Zakup dwóch banerów typu roll-up w ramach projektu Mały urząd- wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim Wniosek zgłoszeniowy do Projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim 1. Wniosek składa : rodzic zastępczy pełnoletni uczestnik projektu rodzic, opiekun prawny WPŁYNĘŁO dn......

Bardziej szczegółowo

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP 1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP Stanowisko PSRP w sprawie pilnego nadania priorytetu pracom nad Krajową Ramą Kwalifikacji (marzec 2009) Wystąpienie Przewodniczącego PSRP

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15 Spis tre ci Przedmowa... 13 Wst p... 15 Archiwum Lata 1935 1938... 31 1935 marzec 1 Fragment uchwa y Ogólnopolskiego Zjazdu Fachoworolniczego... 33 1935 kwiecie l Czes aw Bobrowski. Pami tniki ch opów...

Bardziej szczegółowo

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu.

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 6 września 2013 r. Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua I N F O R M A C J A Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy: Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r.

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014 ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Zmiany PKB obrazujące rozwój gospodarczy Polski od 2004 r. (wg danych Eurostatu) PKB Polski w 2004 r. 10900 Euro (51% średniej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVIII/757/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013r.

Uchwała nr XXXVIII/757/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013r. Uchwała nr XXXVIII/757/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/636/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego społecznych prowadzonych przez Samorząd

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo