Regulamin konta uŝytkownika Serwisu GazetaPraca.pl 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przy uŝyciu interaktywnych narzędzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konta uŝytkownika Serwisu GazetaPraca.pl 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przy uŝyciu interaktywnych narzędzi"

Transkrypt

1 Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl - obowiązuje do 17 lipca 2013 r. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika, umoŝliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Wortalu GazetaPraca.pl. 1. Konta w Wortalu GazetaPraca.pl udostępniane są bezpłatnie przez AGORA S.A., ul. Czerska 8/10, Warszawa ("AGORA"), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP , REGON , kapitał zakładowy: zł, wpłacony w całości, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. UŜytkownikiem konta moŝe zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów. 3. UŜytkownik uzyskuje moŝliwość korzystania z bezpłatnego konta w Wortalu GazetaPraca.pl automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego. 4. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez uŝytkownika w formularzu rejestracyjnym. UŜytkownik jest odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu AGORA nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych uŝytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. 6. Administratorem danych osobowych uŝytkowników kont jest AGORA. Dane osobowe uŝytkowników przetwarzane będą w celach udostępniania konta, świadczenia usług w obrębie Wortalu GazetaPraca.pl oraz w prawnie usprawiedliwionym celu AGORY, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług AGORY. UŜytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich moŝe uniemoŝliwić UŜytkownikowi korzystanie z udostępnianych przez Agorę usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług, podanymi przez AGORĘ. 7. Poprzez załoŝenie konta uŝytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Wortalu GazetaPraca.pl, w szczególności obejmujących: a) umieszczanie CV w bazie - w liczbie do 3 CV na jedno konto, b) umieszczanie listów motywacyjnych - w liczbie do 3 listów na jedno konto, c) modyfikacji swoich danych, d) wyszukiwania ogłoszeń o pracę i składania aplikacji w odpowiedzi na nie, e) zachowanie na koncie (w tzw. aktówce) interesujących uŝytkownika ogłoszeń, f) zamówienie powiadomień o nowych ofertach pracy w liczbie do 7 na jedno konto.

2 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przy uŝyciu interaktywnych narzędzi przez AGORĘ zawierają odrębne regulaminy określające zasady świadczenia poszczególnych usług, publikowane na stronach Wortalu GazetaPraca.pl, a w szczególności Regulamin pt. "Zasady ogólne umieszczania CV w Wortalu GazetaPraca.pl Agory SA", stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 9. UŜytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 10. UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w Wortalu GazetaPraca.pl, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na Ŝądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, AGORA przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane uŝytkowników kont Wortalu GazetaPraca.pl. 11. AGORA zobowiązuje się dołoŝyć wszelkich starań w celu ochrony danych uŝytkowników kont. UŜytkownik obowiązany jest zabezpieczyć naleŝące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 12. AGORA zapewnia kaŝdemu uŝytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. 13. Z zastrzeŝeniem zapisu pkt. 10 niniejszego Regulaminu, AGORA nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych UŜytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba, Ŝe nastąpi to za wyraźną zgodą lub na Ŝyczenie uŝytkownika. 14. AGORA zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta uŝytkownika, gdy: a) uŝytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu, b) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyraŝeniem powszechnie uznanym za obraźliwe. 15. AGORA zastrzega sobie moŝliwość zablokowania na serwerach Wortalu GazetaPraca.pl nadawców wiadomości, domen i adresów IP uŝytkowników wykorzystujących konta niezgodnie z postanowieniami prawa lub niniejszego Regulaminu. 16. W przypadku zmiany strategii w zakresie udostępniania bezpłatnych kont w Wortalu GazetaPraca.pl AGORA zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania kont, o których mowa w niniejszym Regulaminie, po uprzednim poinformowaniu uŝytkowników o podjęciu takiej decyzji. O zamiarze zaprzestania udostępniania bezpłatnych kont AGORA poinformuje uŝytkowników z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. 17. Reklamacje dotyczące udostępniania bezpłatnych kont w Wortalu GazetaPraca.pl naleŝy składać pocztą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres AGORY podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

3 18. AGORA zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania bezpłatnych kont w Wortalu GazetaPraca.pl. AGORA dołoŝy starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłuŝej niŝ 24 godziny w kaŝdym tygodniu udostępniania kont w Wortalu GazetaPraca.pl. 19. AGORA udostępnia uŝytkownikom moŝliwość zamknięcia kont załoŝonych przez nich w Wortalu GazetaPraca.pl, w tym, w przypadku braku zgody uŝytkownika na zmiany w niniejszym Regulaminie. 20. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności uŝytkowników określa dokument "Ochrona prywatności" - udostępniany na stronie portalu Gazeta.pl pod adresem 21. AGORA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O kaŝdej zmianie niniejszego Regulaminu AGORA powiadomi uŝytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont w Wortalu GazetaPraca.pl przed wejściem w Ŝycie zmian. 22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2006 roku, ze zmianami wprowadzonymi w dniu 17 lipca 2008 roku, 9 kwietnia 2009 roku oraz 6 marca 2012 roku. Załącznik nr 1: Zasady ogólne umieszczania CV w Bazie CV Wortalu GazetaPraca.pl Agory S.A. Ilekroć w niniejszych Zasadach Ogólnych stosuje się poniŝsze określenia i definicje, naleŝy je rozumieć jak następuje: 1 Zasady - Ogólne Zasady ogólne umieszczania CV w Bazie CV Wortalu GazetaPraca.pl Agory S.A. stanowiące regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Agora - Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10 (wydawca "Gazety Wyborczej" i Portalu Gazeta.pl), NIP , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP , REGON , kapitał zakładowy: zł, wpłacony w całości. Pracodawca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do pełnej treści CV umieszczonych w Bazie CV.

4 Baza CV - Wydzielone strony Wortalu GazetaPraca.pl zawierające CV zamieszczone przez UŜytkowników na zasadach określonych w niniejszych Zasad Ogólnych, umieszczone na serwerze Administratora Serwisu. Wortal GazetaPraca.pl - Serwis internetowy prowadzony przez Agorę pod aktualnym adresem oraz kaŝdym, którym Agora go zastąpi. CV Curriculum vitae - Ŝyciorys UŜytkownika umieszczony w Bazie CV, zawierający dane UŜytkownika uszeregowane w określonych kategoriach. UŜytkownik uŝytkownik korzystający z usługi umieszczania CV w Bazie CV Wortalu GazetaPraca.pl. Administrator Serwisu - AGORA - jako podmiot wykonujący obowiązki administratora danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) Uprawnionymi do nieodpłatnego umieszczenia CV w Bazie CV są uŝytkownicy zarejestrowani w Wortalu GazetaPraca.pl. 2. KaŜdy UŜytkownik moŝe umieścić jednocześnie w Bazie CV w ramach jednego konta do trzech dotyczących go CV. 3. Umieszczając CV Bazie CV UŜytkownik moŝe wyrazić zgodę na udostępnianie stworzonego przez siebie CV pracodawcom. W takim wypadku UŜytkownik wyraŝa zgodę na udostępnienie pełnej treści CV zainteresowanym Pracodawcom posiadającym dostęp do Bazy CV na zasadach określonych w Ogólnych Zasadach Udostępniania Bazy CV Wortalu GazetaPraca.pl Agory. 4. Umieszczając CV Bazie CV UŜytkownik moŝe nie wyrazić zgody na udostępnianie stworzonego przez siebie CV pracodawcom. W takim wypadku zamieszczone CV nie zostaje udostępnione Pracodawcom posiadającym dostęp do Bazy CV, jednakŝe UŜytkownik uzyskuje moŝliwość automatycznego składania aplikacji zawierających CV na wybrane ogłoszenia Pracodawców w Wortalu GazetaPraca.pl. 5. Agora zapewnia kaŝdemu UŜytkownikowi, który umieści CV w Bazie CV moŝliwość usunięcia CV z Bazy CV. 6. UŜytkownicy mogą aktualizować CV umieszczone przez nich w Bazie CV. 7. Agora nie kontroluje ani nie weryfikuje danych zawartych w CV umieszczonych przez UŜytkowników w Bazie CV. UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za treść CV umieszczonego przez niego w Bazie CV. 8. Agora zobowiązuje się dołoŝyć wszelkich starań w celu ochrony danych zawartych w CV umieszczonych w Bazie CV.

5 3 1. Agora jest uprawniona do czasowej przerwy w dostępie do Bazy CV z przyczyn technicznych. Agora dołoŝy najwyŝszej staranności, aby wskazane wyŝej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłuŝej niŝ 24 godziny w kaŝdym tygodniu świadczenia usługi. 2. Reklamacje dotyczące umieszczania CV w Bazie CV naleŝy składać pocztą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres Agory podany w punkcie 1 Zasad. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację, wskazany w reklamacji Agora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach. O kaŝdej zmianie Zasad Agora powiadomi UŜytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont w Wortalu GazetaPraca.pl przed wejściem w Ŝycie zmian. 2. Zasady wchodzą w Ŝycie z dniem 1 marca 2006 roku i obowiązują aktualnie ze zmianami wprowadzonymi w dniu 17 lipca 2008, 9 kwietnia 2009 oraz 6 marca 2012 roku. 3. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz "Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl". Regulamin konta uŝytkownika Serwisu GazetaPraca.pl - obowiązuje od 18 lipca 2013 r. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika, umoŝliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Serwisie GazetaPraca.pl. 1. Konta w Serwisie GazetaPraca.pl udostępniane są bezpłatnie przez AGORA S.A., ul. Czerska 8/10, Warszawa ("AGORA"), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP , REGON , kapitał zakładowy: zł, wpłacony w całości, adres serwisu korporacyjnego: na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. UŜytkownikiem konta moŝe zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.

6 3. UŜytkownik uzyskuje moŝliwość korzystania z konta w Serwisie GazetaPraca.pl automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu, wysłaniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu w link aktywacyjny wysłany na podany w formularzu adres . Korzystanie z Serwisu GazetaPraca.pl jest moŝliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych: a) minimalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości 1Mb/s; komputer z procesorem Celeron 2.4 GHz; 1GB pamięci operacyjnej RAM i 128MB pamięci ram karty graficznej, b) optymalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości co najmniej 3Mb/s; komputer z procesorem Core 2 Duo 1.6GHz, Intel Atom N330 lub lepszym; 2GB pamięci RAM. 4. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez uŝytkownika w formularzu rejestracyjnym. 5. AGORA nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych uŝytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. 6. Administratorem danych osobowych uŝytkowników kont jest AGORA. Dane osobowe uŝytkowników przetwarzane będą w celach udostępniania konta, świadczenia usług w obrębie Serwisu GazetaPraca.pl, w prawnie usprawiedliwionym celu AGORY, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług AGORY, a pod warunkiem udzielenia przez uŝytkownika odrębnej zgody w celach marketingowych kontrahentów AGORY. UŜytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich moŝe uniemoŝliwić uŝytkownikowi korzystanie z udostępnianych przez Agorę usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług, podanymi odrębnie przez AGORĘ. 7. Poprzez załoŝenie konta uŝytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Serwisie GazetaPraca.pl, w szczególności obejmujących: a) umieszczanie CV - w liczbie do 3 CV na jedno konto, b) umieszczanie listów motywacyjnych - w liczbie do 3 listów na jedno konto, c) modyfikację swoich danych, d) wyszukiwanie ogłoszeń o pracę i składania aplikacji w odpowiedzi na nie, e) zachowanie na koncie (w tzw. aktówce) interesujących uŝytkownika ogłoszeń, f) zamówienie powiadomień o nowych ofertach pracy w liczbie do 7 na jedno konto. 8. UŜytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 9. UŜytkownik przyjmuje do wiadomości, Ŝe wykorzystywanie konta w Serwisie GazetaPraca.pl z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa moŝe wiązać się z poniesieniem

7 odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na Ŝądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, AGORA przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane uŝytkowników kont Serwisu GazetaPraca.pl. 10. AGORA zobowiązuje się dołoŝyć wszelkich starań w celu ochrony danych uŝytkowników kont. UŜytkownik obowiązany jest zabezpieczyć naleŝące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 11. AGORA zapewnia kaŝdemu uŝytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. 12. Z zastrzeŝeniem zapisu punktu 9 niniejszego Regulaminu, AGORA nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych uŝytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba, Ŝe nastąpi to za wyraźną zgodą lub na Ŝyczenie uŝytkownika. 13. AGORA zastrzega sobie prawo zamknięcia konta uŝytkownika, gdy: a) uŝytkownik wykorzystuje konto z naruszeniem przepisów prawa, b) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyraŝeniem powszechnie uznanym za obraźliwe. 14. AGORA zastrzega sobie moŝliwość zablokowania na serwerach Serwisu GazetaPraca.pl nadawców wiadomości, domen i adresów IP uŝytkowników wykorzystujących konta z naruszeniem przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu. 15. AGORA jest uprawniona do wypowiedzenia umowy w zakresie udostępniania konta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie na konto uŝytkownika stosownej wiadomości UŜytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w zakresie udostępniania przez AGORĘ konta w Serwisie GazetaPraca.pl, w tym z powodu zmiany Regulaminu. Wypowiedzenie moŝna złoŝyć pocztą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres AGORY podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu. Umowa wypowiedziana w sposób określony w zdaniu poprzedzającym ulegnie rozwiązaniu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba Ŝe uŝytkownik oświadczy wolę rozwiązania umowy w terminie krótszym niŝ 1 miesiąc, przy czym termin wypowiedzenia nie moŝe być krótszy niŝ jeden tydzień. AGORA udostępnia równieŝ uŝytkownikom moŝliwość wypowiedzenia umowy w zakresie udostępniania konta w Serwisie GazetaPraca.pl ze skutkiem natychmiastowych poprzez zamknięcia konta załoŝonego przez uŝytkownika w Serwisie GazetaPraca.pl. 17. Reklamacje dotyczące udostępniania kont w Serwisie GazetaPraca.pl naleŝy składać pocztą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres AGORY podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu.

8 Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez AGORĘ. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji. 18. AGORA zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania kont w Serwisie GazetaPraca.pl. AGORA dołoŝy wszelkich starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłuŝej niŝ 12 godzin w kaŝdym tygodniu udostępniania kont w Serwisie GazetaPraca.pl. 19. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności uŝytkowników określa dokument "Ochrona prywatności" - udostępniany na stronie portalu Gazeta.pl pod adresem 20. Agora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z waŝnych przyczyn, tj. następujących: zmiana przepisów prawa, wystąpienie okoliczności, z których będzie wynikało, Ŝe dane postanowienie Regulaminu narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy zapewniające ochronę konsumentów, zmiana funkcjonalności Serwisu GazetaPraca.pl, której celem jest ułatwienie uŝytkownikom korzystania z usług, a zmiana ta będzie wymagała zmiany Regulaminu lub wprowadzenie nowych funkcji Serwisu GazetaPraca.pl, które wymagają zmiany Regulaminu, jak równieŝ uzasadniona technologicznie zmiana funkcjonalności lub wprowadzenie nowej funkcjonalności, których celem jest usprawnienie działania Serwisu GazetaPraca.pl i które wymagają zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu, z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą dokonane w zakresie uzasadnionym przyczyną ich dokonania. O kaŝdej zmianie Regulaminu Agora powiadomi uŝytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont na 1 miesiąc przed wejściem w Ŝycie zmian. 21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2006 roku, ze zmianami wprowadzonymi w dniu 17 lipca 2008 roku, 9 kwietnia 2009 roku, w dniu 6 marca 2012 roku oraz w dniu 14 czerwca 2013 roku. 22. Niniejszy Regulamin dostępny jest: a) na stronie internetowej pod adresem regulaminuzytkownika.gazetapraca.pl w formie umoŝliwiającej pobranie go oraz wydrukowanie, oraz b) pod adresem Agory wskazanym w punkcie 1 w formie drukowanej.

Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych Agory

Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych Agory Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych Agory Część A. Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance 1 Postanowienia wstępne 1. System Partnerski Agora Performance został zorganizowany przez Agorę S.A. w celu promowania usług finansowych oraz innych produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://e-faktura.pl/regulamin.pdf Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego naveo.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Internetowego Incentive Planet

Regulamin Portalu Internetowego Incentive Planet Regulamin Portalu Internetowego Incentive Planet Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania z Portalu Internetowego Incentive Planet prowadzonego w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Internetowym BIG.pl Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Internetowym BIG.pl Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Regulamin świadczenia usług w Serwisie Internetowym BIG.pl Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 1 1. Definicje Ustawa o BIG ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl

REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.activia.pl 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl z dnia 14.09.2010 r. (zmieniony ze skutkiem na dzień 01.01.2014 r.) I. Definicje Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi OnetDysk

Regulamin Usługi OnetDysk Regulamin Usługi OnetDysk I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Usługi w ramach Serwisu OnetDysk świadczone są przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca do dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

36. Urządzenie autoryzacyjne Lista haseł jednorazowych, Token, KB token, Token wielofunkcyjny;

36. Urządzenie autoryzacyjne Lista haseł jednorazowych, Token, KB token, Token wielofunkcyjny; Niniejszy dokument zawiera dwie wersje regulacji, obowiązującą: od dnia 9 września 2013 r. oraz od dnia 20 października 2013 r. Obowiązuje od 9 września 2013 33. Transakcja/Przelew - zainicjowany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa danych

Regulamin bezpieczeństwa danych Regulamin bezpieczeństwa danych Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ceneo oraz warunki świadczenia przez Ceneo Sp.

Bardziej szczegółowo