Regulamin konta uŝytkownika Serwisu GazetaPraca.pl 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przy uŝyciu interaktywnych narzędzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konta uŝytkownika Serwisu GazetaPraca.pl 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przy uŝyciu interaktywnych narzędzi"

Transkrypt

1 Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl - obowiązuje do 17 lipca 2013 r. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika, umoŝliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Wortalu GazetaPraca.pl. 1. Konta w Wortalu GazetaPraca.pl udostępniane są bezpłatnie przez AGORA S.A., ul. Czerska 8/10, Warszawa ("AGORA"), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP , REGON , kapitał zakładowy: zł, wpłacony w całości, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. UŜytkownikiem konta moŝe zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów. 3. UŜytkownik uzyskuje moŝliwość korzystania z bezpłatnego konta w Wortalu GazetaPraca.pl automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego. 4. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez uŝytkownika w formularzu rejestracyjnym. UŜytkownik jest odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu AGORA nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych uŝytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. 6. Administratorem danych osobowych uŝytkowników kont jest AGORA. Dane osobowe uŝytkowników przetwarzane będą w celach udostępniania konta, świadczenia usług w obrębie Wortalu GazetaPraca.pl oraz w prawnie usprawiedliwionym celu AGORY, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług AGORY. UŜytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich moŝe uniemoŝliwić UŜytkownikowi korzystanie z udostępnianych przez Agorę usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług, podanymi przez AGORĘ. 7. Poprzez załoŝenie konta uŝytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Wortalu GazetaPraca.pl, w szczególności obejmujących: a) umieszczanie CV w bazie - w liczbie do 3 CV na jedno konto, b) umieszczanie listów motywacyjnych - w liczbie do 3 listów na jedno konto, c) modyfikacji swoich danych, d) wyszukiwania ogłoszeń o pracę i składania aplikacji w odpowiedzi na nie, e) zachowanie na koncie (w tzw. aktówce) interesujących uŝytkownika ogłoszeń, f) zamówienie powiadomień o nowych ofertach pracy w liczbie do 7 na jedno konto.

2 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przy uŝyciu interaktywnych narzędzi przez AGORĘ zawierają odrębne regulaminy określające zasady świadczenia poszczególnych usług, publikowane na stronach Wortalu GazetaPraca.pl, a w szczególności Regulamin pt. "Zasady ogólne umieszczania CV w Wortalu GazetaPraca.pl Agory SA", stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 9. UŜytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 10. UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w Wortalu GazetaPraca.pl, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na Ŝądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, AGORA przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane uŝytkowników kont Wortalu GazetaPraca.pl. 11. AGORA zobowiązuje się dołoŝyć wszelkich starań w celu ochrony danych uŝytkowników kont. UŜytkownik obowiązany jest zabezpieczyć naleŝące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 12. AGORA zapewnia kaŝdemu uŝytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. 13. Z zastrzeŝeniem zapisu pkt. 10 niniejszego Regulaminu, AGORA nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych UŜytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba, Ŝe nastąpi to za wyraźną zgodą lub na Ŝyczenie uŝytkownika. 14. AGORA zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta uŝytkownika, gdy: a) uŝytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu, b) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyraŝeniem powszechnie uznanym za obraźliwe. 15. AGORA zastrzega sobie moŝliwość zablokowania na serwerach Wortalu GazetaPraca.pl nadawców wiadomości, domen i adresów IP uŝytkowników wykorzystujących konta niezgodnie z postanowieniami prawa lub niniejszego Regulaminu. 16. W przypadku zmiany strategii w zakresie udostępniania bezpłatnych kont w Wortalu GazetaPraca.pl AGORA zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania kont, o których mowa w niniejszym Regulaminie, po uprzednim poinformowaniu uŝytkowników o podjęciu takiej decyzji. O zamiarze zaprzestania udostępniania bezpłatnych kont AGORA poinformuje uŝytkowników z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. 17. Reklamacje dotyczące udostępniania bezpłatnych kont w Wortalu GazetaPraca.pl naleŝy składać pocztą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres AGORY podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

3 18. AGORA zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania bezpłatnych kont w Wortalu GazetaPraca.pl. AGORA dołoŝy starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłuŝej niŝ 24 godziny w kaŝdym tygodniu udostępniania kont w Wortalu GazetaPraca.pl. 19. AGORA udostępnia uŝytkownikom moŝliwość zamknięcia kont załoŝonych przez nich w Wortalu GazetaPraca.pl, w tym, w przypadku braku zgody uŝytkownika na zmiany w niniejszym Regulaminie. 20. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności uŝytkowników określa dokument "Ochrona prywatności" - udostępniany na stronie portalu Gazeta.pl pod adresem AGORA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O kaŝdej zmianie niniejszego Regulaminu AGORA powiadomi uŝytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont w Wortalu GazetaPraca.pl przed wejściem w Ŝycie zmian. 22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2006 roku, ze zmianami wprowadzonymi w dniu 17 lipca 2008 roku, 9 kwietnia 2009 roku oraz 6 marca 2012 roku. Załącznik nr 1: Zasady ogólne umieszczania CV w Bazie CV Wortalu GazetaPraca.pl Agory S.A. Ilekroć w niniejszych Zasadach Ogólnych stosuje się poniŝsze określenia i definicje, naleŝy je rozumieć jak następuje: 1 Zasady - Ogólne Zasady ogólne umieszczania CV w Bazie CV Wortalu GazetaPraca.pl Agory S.A. stanowiące regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Agora - Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10 (wydawca "Gazety Wyborczej" i Portalu Gazeta.pl), NIP , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP , REGON , kapitał zakładowy: zł, wpłacony w całości. Pracodawca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do pełnej treści CV umieszczonych w Bazie CV.

4 Baza CV - Wydzielone strony Wortalu GazetaPraca.pl zawierające CV zamieszczone przez UŜytkowników na zasadach określonych w niniejszych Zasad Ogólnych, umieszczone na serwerze Administratora Serwisu. Wortal GazetaPraca.pl - Serwis internetowy prowadzony przez Agorę pod aktualnym adresem oraz kaŝdym, którym Agora go zastąpi. CV Curriculum vitae - Ŝyciorys UŜytkownika umieszczony w Bazie CV, zawierający dane UŜytkownika uszeregowane w określonych kategoriach. UŜytkownik uŝytkownik korzystający z usługi umieszczania CV w Bazie CV Wortalu GazetaPraca.pl. Administrator Serwisu - AGORA - jako podmiot wykonujący obowiązki administratora danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) Uprawnionymi do nieodpłatnego umieszczenia CV w Bazie CV są uŝytkownicy zarejestrowani w Wortalu GazetaPraca.pl. 2. KaŜdy UŜytkownik moŝe umieścić jednocześnie w Bazie CV w ramach jednego konta do trzech dotyczących go CV. 3. Umieszczając CV Bazie CV UŜytkownik moŝe wyrazić zgodę na udostępnianie stworzonego przez siebie CV pracodawcom. W takim wypadku UŜytkownik wyraŝa zgodę na udostępnienie pełnej treści CV zainteresowanym Pracodawcom posiadającym dostęp do Bazy CV na zasadach określonych w Ogólnych Zasadach Udostępniania Bazy CV Wortalu GazetaPraca.pl Agory. 4. Umieszczając CV Bazie CV UŜytkownik moŝe nie wyrazić zgody na udostępnianie stworzonego przez siebie CV pracodawcom. W takim wypadku zamieszczone CV nie zostaje udostępnione Pracodawcom posiadającym dostęp do Bazy CV, jednakŝe UŜytkownik uzyskuje moŝliwość automatycznego składania aplikacji zawierających CV na wybrane ogłoszenia Pracodawców w Wortalu GazetaPraca.pl. 5. Agora zapewnia kaŝdemu UŜytkownikowi, który umieści CV w Bazie CV moŝliwość usunięcia CV z Bazy CV. 6. UŜytkownicy mogą aktualizować CV umieszczone przez nich w Bazie CV. 7. Agora nie kontroluje ani nie weryfikuje danych zawartych w CV umieszczonych przez UŜytkowników w Bazie CV. UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za treść CV umieszczonego przez niego w Bazie CV. 8. Agora zobowiązuje się dołoŝyć wszelkich starań w celu ochrony danych zawartych w CV umieszczonych w Bazie CV.

5 3 1. Agora jest uprawniona do czasowej przerwy w dostępie do Bazy CV z przyczyn technicznych. Agora dołoŝy najwyŝszej staranności, aby wskazane wyŝej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłuŝej niŝ 24 godziny w kaŝdym tygodniu świadczenia usługi. 2. Reklamacje dotyczące umieszczania CV w Bazie CV naleŝy składać pocztą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres Agory podany w punkcie 1 Zasad. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację, wskazany w reklamacji Agora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach. O kaŝdej zmianie Zasad Agora powiadomi UŜytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont w Wortalu GazetaPraca.pl przed wejściem w Ŝycie zmian. 2. Zasady wchodzą w Ŝycie z dniem 1 marca 2006 roku i obowiązują aktualnie ze zmianami wprowadzonymi w dniu 17 lipca 2008, 9 kwietnia 2009 oraz 6 marca 2012 roku. 3. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz "Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl". Regulamin konta uŝytkownika Serwisu GazetaPraca.pl - obowiązuje od 18 lipca 2013 r. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika, umoŝliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Serwisie GazetaPraca.pl. 1. Konta w Serwisie GazetaPraca.pl udostępniane są bezpłatnie przez AGORA S.A., ul. Czerska 8/10, Warszawa ("AGORA"), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP , REGON , kapitał zakładowy: zł, wpłacony w całości, adres serwisu korporacyjnego: na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. UŜytkownikiem konta moŝe zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.

6 3. UŜytkownik uzyskuje moŝliwość korzystania z konta w Serwisie GazetaPraca.pl automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu, wysłaniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu w link aktywacyjny wysłany na podany w formularzu adres . Korzystanie z Serwisu GazetaPraca.pl jest moŝliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych: a) minimalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości 1Mb/s; komputer z procesorem Celeron 2.4 GHz; 1GB pamięci operacyjnej RAM i 128MB pamięci ram karty graficznej, b) optymalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości co najmniej 3Mb/s; komputer z procesorem Core 2 Duo 1.6GHz, Intel Atom N330 lub lepszym; 2GB pamięci RAM. 4. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez uŝytkownika w formularzu rejestracyjnym. 5. AGORA nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych uŝytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. 6. Administratorem danych osobowych uŝytkowników kont jest AGORA. Dane osobowe uŝytkowników przetwarzane będą w celach udostępniania konta, świadczenia usług w obrębie Serwisu GazetaPraca.pl, w prawnie usprawiedliwionym celu AGORY, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług AGORY, a pod warunkiem udzielenia przez uŝytkownika odrębnej zgody w celach marketingowych kontrahentów AGORY. UŜytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich moŝe uniemoŝliwić uŝytkownikowi korzystanie z udostępnianych przez Agorę usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług, podanymi odrębnie przez AGORĘ. 7. Poprzez załoŝenie konta uŝytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Serwisie GazetaPraca.pl, w szczególności obejmujących: a) umieszczanie CV - w liczbie do 3 CV na jedno konto, b) umieszczanie listów motywacyjnych - w liczbie do 3 listów na jedno konto, c) modyfikację swoich danych, d) wyszukiwanie ogłoszeń o pracę i składania aplikacji w odpowiedzi na nie, e) zachowanie na koncie (w tzw. aktówce) interesujących uŝytkownika ogłoszeń, f) zamówienie powiadomień o nowych ofertach pracy w liczbie do 7 na jedno konto. 8. UŜytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 9. UŜytkownik przyjmuje do wiadomości, Ŝe wykorzystywanie konta w Serwisie GazetaPraca.pl z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa moŝe wiązać się z poniesieniem

7 odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na Ŝądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, AGORA przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane uŝytkowników kont Serwisu GazetaPraca.pl. 10. AGORA zobowiązuje się dołoŝyć wszelkich starań w celu ochrony danych uŝytkowników kont. UŜytkownik obowiązany jest zabezpieczyć naleŝące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 11. AGORA zapewnia kaŝdemu uŝytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. 12. Z zastrzeŝeniem zapisu punktu 9 niniejszego Regulaminu, AGORA nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych uŝytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba, Ŝe nastąpi to za wyraźną zgodą lub na Ŝyczenie uŝytkownika. 13. AGORA zastrzega sobie prawo zamknięcia konta uŝytkownika, gdy: a) uŝytkownik wykorzystuje konto z naruszeniem przepisów prawa, b) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyraŝeniem powszechnie uznanym za obraźliwe. 14. AGORA zastrzega sobie moŝliwość zablokowania na serwerach Serwisu GazetaPraca.pl nadawców wiadomości, domen i adresów IP uŝytkowników wykorzystujących konta z naruszeniem przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu. 15. AGORA jest uprawniona do wypowiedzenia umowy w zakresie udostępniania konta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie na konto uŝytkownika stosownej wiadomości UŜytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w zakresie udostępniania przez AGORĘ konta w Serwisie GazetaPraca.pl, w tym z powodu zmiany Regulaminu. Wypowiedzenie moŝna złoŝyć pocztą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres AGORY podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu. Umowa wypowiedziana w sposób określony w zdaniu poprzedzającym ulegnie rozwiązaniu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba Ŝe uŝytkownik oświadczy wolę rozwiązania umowy w terminie krótszym niŝ 1 miesiąc, przy czym termin wypowiedzenia nie moŝe być krótszy niŝ jeden tydzień. AGORA udostępnia równieŝ uŝytkownikom moŝliwość wypowiedzenia umowy w zakresie udostępniania konta w Serwisie GazetaPraca.pl ze skutkiem natychmiastowych poprzez zamknięcia konta załoŝonego przez uŝytkownika w Serwisie GazetaPraca.pl. 17. Reklamacje dotyczące udostępniania kont w Serwisie GazetaPraca.pl naleŝy składać pocztą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres AGORY podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu.

8 Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez AGORĘ. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji. 18. AGORA zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania kont w Serwisie GazetaPraca.pl. AGORA dołoŝy wszelkich starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłuŝej niŝ 12 godzin w kaŝdym tygodniu udostępniania kont w Serwisie GazetaPraca.pl. 19. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności uŝytkowników określa dokument "Ochrona prywatności" - udostępniany na stronie portalu Gazeta.pl pod adresem Agora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z waŝnych przyczyn, tj. następujących: zmiana przepisów prawa, wystąpienie okoliczności, z których będzie wynikało, Ŝe dane postanowienie Regulaminu narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy zapewniające ochronę konsumentów, zmiana funkcjonalności Serwisu GazetaPraca.pl, której celem jest ułatwienie uŝytkownikom korzystania z usług, a zmiana ta będzie wymagała zmiany Regulaminu lub wprowadzenie nowych funkcji Serwisu GazetaPraca.pl, które wymagają zmiany Regulaminu, jak równieŝ uzasadniona technologicznie zmiana funkcjonalności lub wprowadzenie nowej funkcjonalności, których celem jest usprawnienie działania Serwisu GazetaPraca.pl i które wymagają zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu, z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą dokonane w zakresie uzasadnionym przyczyną ich dokonania. O kaŝdej zmianie Regulaminu Agora powiadomi uŝytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont na 1 miesiąc przed wejściem w Ŝycie zmian. 21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2006 roku, ze zmianami wprowadzonymi w dniu 17 lipca 2008 roku, 9 kwietnia 2009 roku, w dniu 6 marca 2012 roku oraz w dniu 14 czerwca 2013 roku. 22. Niniejszy Regulamin dostępny jest: a) na stronie internetowej pod adresem regulaminuzytkownika.gazetapraca.pl w formie umoŝliwiającej pobranie go oraz wydrukowanie, oraz b) pod adresem Agory wskazanym w punkcie 1 w formie drukowanej.

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika, umoŝliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Wortalu GazetaPraca.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin -

Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin - Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z usługi Blox Lite",

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.KOLOROWE-KREDKI.PL Obowiązuje od dnia 30.10.2012 roku. I. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych Agory S.A

Ogólne zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych Agory S.A Ogólne zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych Agory S.A I. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniŝsze określenia i definicje, naleŝy je rozumieć, jak następuje: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members 1 Definicje 1. Promocja w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU PRACY

REGULAMIN PORTALU PRACY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 z dnia 15.09.2017 r. REGULAMIN PORTALU PRACY prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny Definicje: Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: -Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK

Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK Regulamin testu konsumenckiego WIELKI TEST ZABAWEK 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "WIELKI TEST ZABAWEK", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Helios spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-418) przy al. Kościuszki 17 zarejestrowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez MBC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Regulaminu Głosowania w Konkursie Podwórko NIVEA

ANEKS Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Regulaminu Głosowania w Konkursie Podwórko NIVEA ANEKS Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Regulaminu Głosowania w Konkursie Podwórko NIVEA Zważywszy, że: 1. Organizator ma na celu zapewnienie równych szans dla wszystkich Uczestników Konkursu oraz głosujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin testu konsumenckiego Testuj z Merrell

Regulamin testu konsumenckiego Testuj z Merrell Regulamin testu konsumenckiego Testuj z Merrell 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "Testuj z Merrell", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Sprzedaż Pakietowa - Indywidualny Pakiet Zarabiaj - Konta osobiste Regulamin

Regulamin Akcji Sprzedaż Pakietowa - Indywidualny Pakiet Zarabiaj - Konta osobiste Regulamin 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Sprzedaż Pakietowa - Indywidualny Pakiet Zarabiaj - Konta osobiste Regulamin 1. Organizatorem akcji Sprzedaż Pakietowa Indywidualny Pakiet Zarabiaj - Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl

REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.activia.pl 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego podczas Internetowych Targów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych I Postanowienia wstępne 1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU SZKOLEŃ Inwestuj z dr Alexandrem Elderem POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN CYKLU SZKOLEŃ Inwestuj z dr Alexandrem Elderem POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN CYKLU SZKOLEŃ Inwestuj z dr Alexandrem Elderem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Szkoleniu należy przez to rozumieć Szkolenie pt. Inwestuj z dr Alexandrem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta użytkownika serwisu KarierawFinansach.pl z dnia 16.03.2009 r.

Regulamin konta użytkownika serwisu KarierawFinansach.pl z dnia 16.03.2009 r. Regulamin konta użytkownika serwisu KarierawFinansach.pl z dnia 16.03.2009 r. 1. Definicje i określenia Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 22.10.2015 roku do Regulaminu Głosowania ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK

Aneks nr 2 z dnia 22.10.2015 roku do Regulaminu Głosowania ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK Aneks nr 2 z dnia 22.10.2015 roku do Regulaminu Głosowania ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK Niniejszy aneks (zwany dalej Aneksem ) wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Głosowania ZDROWE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Partner z premią. w ramach Systemu Partnerskiego Agora Performance

Regulamin Akcji Promocyjnej Partner z premią. w ramach Systemu Partnerskiego Agora Performance Regulamin Akcji Promocyjnej Partner z premią w ramach Systemu Partnerskiego Agora Performance 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej Partner z premią zwanego dalej Akcją jest Agora S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. REGULAMIN PORTALU 2RYBY.PL 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal 2RYBY.PL, zwany dalej Portalem jest udostępniany przez Fundację Mathesianum, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu DOM Miesiąc za darmo w nieruchomościach

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu DOM Miesiąc za darmo w nieruchomościach Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu DOM Miesiąc za darmo w nieruchomościach 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć:

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną I (Postanowienia wstępne) 1. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Użytkowników serwisu moto.gratka.pl. Zmieniamy się!

Regulamin Promocji dla Użytkowników serwisu moto.gratka.pl. Zmieniamy się! Regulamin Promocji dla Użytkowników serwisu moto.gratka.pl Zmieniamy się! 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Spółka - Polska Press

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Natalia Rynkowska prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

("Regulamin"). 1. Postanowienia ogólne.

(Regulamin). 1. Postanowienia ogólne. ("Regulamin"). 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu "Okrzyk dopingujący Joannę Jędrzejczyk", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska),

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo