w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 1780/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz zm: Dz U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281); art. 4 ust. 5, art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2009r. Nr 165, poz. 1316; Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278,; Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585) zarządza się, co następuje: 1 Wprowadza się do użytku służbowego Instrukcję sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych zwaną dalej Instrukcją. Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Do przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji zobowiązuje się: 1) pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 2 2) spółki celowe powołane w celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć EURO 2012 w części dotyczącej realizowanych zadań Karta obiegu i kontroli dokumentu Nr 2.2 3) jednostki budżetowe w zakresie wykonania budżetu Miasta Karty obiegu dokumentów o numerach 6.1, Przyjęcie treści Instrukcji do wiadomości i przestrzegania pracownicy (wskazani przez Dyrektorów Wydziałów) potwierdzają składając pisemne oświadczenie. Odpowiedzialnymi za przyjęcie oświadczeń od pracowników czyni się Dyrektorów Wydziałów/Biur, a w stosunku do Dyrektorów Wydziałów/Biur Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji. 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Oświadczenia pisemne załącza się do akt osobowych pracowników.

2 4 W stosunku do pracowników nie przestrzegających postanowień Instrukcji będą stosowane sankcje służbowe wynikające z regulaminu pracy. 5 Traci moc Zarządzenie Nr 1761/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2008 r., zmienione Zarządzeniem Nr 1991/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 930/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2009 r., Zarządzeniem Nr 241/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 lutego 2010 r. oraz Zarządzeniem Nr 2036/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2010 r. 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1780/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2011r. I N S T R U K C J A sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych. I. Cel instrukcji. 1. Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie: 1) prawidłowego i terminowego udokumentowania operacji gospodarczych, 2) kontroli przebiegu operacji gospodarczych, 3) terminowego przekazania dokumentów służbom finansowo-księgowym 4) określenia wymogów jakim powinny odpowiadać dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych. 2. Prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentów księgowych przyczyni się do: 1) prowadzenia kompletnej i rzetelnej ewidencji księgowej, 2) zabezpieczenia majątku jednostki, 3) sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej, 4) opracowania danych informacyjno-statystycznych niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem Miasta. 3. Instrukcja ustala: 1) obowiązujące rodzaje dokumentów, 2) ilość egzemplarzy każdego dokumentu, 3) jednostki organizacyjne lub stanowiska pracy zobowiązane do sporządzenia dokumentu, 4) stanowiska pracy upoważnione do kontroli dokumentów księgowych, 5) dokumenty stanowiące podstawę zapisów księgowych. 1

4 II. Ogólna charakterystyka dowodów księgowych. 1. Dowodami księgowymi są dokumenty stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Dowody księgowe powinny być rzetelne i kompletne, wolne od wymazywań i przeróbek. 2. Dowód księgowy powinien odpowiadać wymogom zawartym w art. 21 ustawy o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r.,Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) i zawierać co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, 2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 3) opis operacji, jej wartość oraz ilościowe określenie w jednostkach naturalnych, 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inna datą także datę sporządzenia dowodu, 5) podpis wystawcy dowodu, jeżeli przepisy tego wymagają, 6) podpis osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe, 7) podpis osoby uznającej operację za prawidłową pod względem merytorycznym, 8) podpis osoby stwierdzającej legalność, celowość i gospodarność, 9) podpis osoby zatwierdzającej wydatek do realizacji, 10) podpis osoby stwierdzającej formalno-rachunkową prawidłowość dokumentu, 11) podpisy Prezydenta Miasta i Skarbnika Miasta lub osób upoważnionych, jeżeli dowód stanowi podstawę dokonania wypłaty, a zobowiązanie nie zostało wcześniej zaciągnięte, 12) podpis pracownika Wydziału Finansowego upoważnionego zgodnie z zakresem czynności do stwierdzenia zakwalifikowania dowodu do realizacji, 13) wskazanie miesiąca księgowania dowodu oraz sposobu ujęcia na kontach wraz z podpisem pracownika Wydziału Finansowego odpowiedzialnego za kwalifikację dowodu. 3. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów 2

5 Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej odpowiednio po kursie: 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu przez bank obsługujący budżet Miasta, wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności i zobowiązań; 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji. Do wyceny waluty w przypadku przekazania środków do jednostki budżetowej stosuje się kurs banku obsługującego budżet Miasta obowiązujący w dniu wpływu środków na rachunek budżetu. Wynik przeliczenia powinien znajdować się bezpośrednio na dowodzie. 4. Błędy w dowodach zewnętrznych własnych i obcych można korygować przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz z uzasadnieniem lub przez wystawienie przez kontrahenta dokumentu korygującego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych treści lub liczb, wpisanie treści poprawianej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej. 6. W przypadku braku uzasadnionej możliwości uzyskania zewnętrznych, obcych dowodów źródłowych, Prezydent Miasta może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczych dowodami zastępczymi sporządzonymi przez osoby dokonujące tych operacji z wyjątkiem zakupów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. 7. Przy płatnościach dokonywanych służbową kartą płatniczą obowiązują postanowienia Zarządzenia Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3

6 r. (z późn. zm) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu. 8. Dowody księgowe podlegają kontroli merytorycznej, którą wykonują osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację operacji gospodarczych. Prawidłowość merytoryczną dowodu potwierdza swoim podpisem wyznaczony pracownik. 9. Dokumenty sprawdzone pod względem merytorycznym podlegają sprawdzeniu pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz zatwierdzeniu przez dyrektora wydziału, zastępcę dyrektora lub innego pracownika na podstawie upoważnienia otrzymanego od Prezydenta Miasta, co oznacza również, że operacja mieści się w planie finansowym wydziału oraz, że wydatek został wcześniej zaangażowany. 10. Kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych wykonują pracownicy Wydziału Finansowego zgodnie z zakresem obowiązków. 11. Kontrolę dowodów księgowych w zakresie wydatków wykonuje Skarbnik Miasta lub pracownicy Wydziału Finansowego zgodnie z zakresami obowiązków. Dowodem dokonania przez Skarbnika Miasta lub pracownika Wydziału Finansowego kontroli operacji gospodarczej jest złożenie podpisu oznaczonego stwierdzam zakwalifikowanie dowodu do realizacji. Złożenie podpisu oznacza, że: 1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem, 2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji, 4

7 3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. 12. W przypadku ujawnienia w czasie kontroli formalno-rachunkowej: 1) nieprawidłowości formalno-rachunkowych dokumentu w zakresie określonym w pkt 11 - sprawdzający zwraca dowód właściwemu merytorycznie pracownikowi w celu ich usunięcia, 2) w razie nie usunięcia nieprawidłowości - sprawdzający odmawia jego podpisania i zawiadamia o tym fakcie Skarbnika Miasta. 13. Jeżeli Skarbnik Miasta odmawia podpisania dokumentu poddanego kontroli wstępnej, to wstrzymuje realizację operacji gospodarczej, której dokument dotyczy. Jednocześnie Skarbnik Miasta zawiadamia pisemnie Prezydenta Miasta o odmowie podpisania i jej przyczynach. Jeżeli Prezydent Miasta wyda pisemne polecenie realizacji zakwestionowanej operacji gospodarczej, Skarbnik Miasta realizuje operację gospodarczą. Prezydent o fakcie wydania polecenia zawiadamia w formie pisemnej Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. 14. Polecenie realizacji wydane przez Prezydenta powoduje zaksięgowanie kwoty zakwestionowanej operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, jako kwoty do dalszego rozliczenia. 15. Dokumenty księgowe dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółki celowe podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym, legalności, celowości, gospodarności i zatwierdzeniu przez osoby reprezentujące spółki, posiadające pełnomocnictwo lub upoważnienie Prezydenta Miasta Gdańska. Osoby te, zaciągające zobowiązania w imieniu Miasta, są odpowiedzialne za realizowane wydatki. Zaciąganie zobowiązań oraz dokonywanie wydatków winno być zgodne z zatwierdzonym planem finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Podpis wraz z imienną pieczątką złożony przez osobę, której pełnomocnictwo zostało udzielone, na umowach i innych równoważnych dokumentach powodujących powstanie zobowiązań jest dowodem na dokonanie kontroli dokumentów w zakresie gospodarowania środkami pod względem spełnienia kryterium legalności, celowości i 5

8 gospodarności. Podpis wraz z imienną pieczątką złożony przez Członka Zarządu pod wyrażeniem Zatwierdzam wydatek do realizacji na fakturach i innych dokumentach równoważnych jest również dowodem na dokonanie kontroli dokumentów pod względem merytorycznym oraz spełnienia kryterium legalności, celowości i gospodarności. Kontrolę formalną dokumentów księgowych dotyczących przygotowania i wykonania przedsięwzięć realizowanych przez spółki celowe w zakresie kompletności dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury przez wykonawcę, zgodności wydatków z planem finansowym oraz klasyfikacji wydatków dokonuje Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych lub wyznaczony pracownik zgodnie z zakresem obowiązków. Sprawdzenia faktury pod względem formalno-rachunkowym dokonuje Dyrektor Wydziału Finansowego lub wyznaczony pracownik zgodnie z zakresem obowiązków. Zatwierdzeniu dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych oraz realizacji płatności dokonuje Dyrektor Wydziału Finansowego lub wyznaczony pracownik zgodnie z zakresem obowiązków. Zatwierdzenie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych oraz realizacja płatności oznacza, że: 1) dokumenty zostały sprawdzone i zatwierdzone do zapłaty przez umocowanych pracowników spółek 2) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym Urzędu. 16. Wszelkie podpisy złożone na dowodach powinny być oznaczone pieczęcią osoby podpisującej z podaniem: imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. 17. Wszystkie dowody źródłowe dotyczące zdarzeń gospodarczych realizowanych w danym miesiącu, winny być przekazane do Wydziału Finansowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7-go miesiąca następnego, w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych, a następnie w sprawozdaniu budżetowym za dany miesiąc. 18. Dowody księgowe zwane dowodami źródłowymi dzielą się na: 6

9 1) zewnętrzne obce otrzymane od kontrahenta, 2) zewnętrzne własne przekazywane w oryginale kontrahentowi, 3) wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz jednostki. III. Dowody księgowe zewnętrzne obce 1. Dowody księgowe zewnętrzne obce w oryginale wpływają do kancelarii ogólnej, w której dokonywane są następujące czynności: 1) zarejestrowanie w programie komputerowym Office Objects Doc Man, 2) nadanie numeru wpływu, 3) oznaczenie dowodu datownikiem (data wpływu) 4) przekazanie dowodu do wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za przeprowadzenie operacji gospodarczej (w tym również w programie komputerowym Office Objects Doc Man). 2. W wydziale merytorycznym pracownik odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie operacji gospodarczej potwierdza: 1) wykonanie dostawy lub usługi, 2) zgodność wykonania operacji z umową, zleceniem, zamówieniem lub prawomocnym wyrokiem sądowym, 3) zgodność zamówienia z ustawą prawo zamówień publicznych lub ogłoszonym konkursem ofert, 4) prawidłowość zastosowanych cen, narzutów, upustów, stawek podatku VAT, 5) prawidłowość ujętych kwot w decyzjach, wyrokach, postanowieniach, itp oraz wpisuje: - podstawę zastosowania trybu udzielenia zamówienia publicznego (art, ust, pkt), - numer rejestru zamówień publicznych, - klasyfikację budżetową i zadaniową planu finansowego wydatków, w której się mieści finansowe zabezpieczenie zadania ze wskazaniem kategorii zadania, a) gminne własne, zlecone, powierzone b) powiatowe własne, zlecone, powierzone - klasyfikację strukturalną, 7

10 - pozycję zaangażowania zobowiązania w podsystemie GRU lub WYBUD, - czy dana operacja gospodarcza jest lub nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną wypełniając poniższą tabelę, którą potwierdza swoim podpisem pracownik upoważniony przez Prezydenta do zatwierdzenia wydatku do realizacji: Wydatki Kwota netto Kwota VAT Związane wprost ze sprzedażą opodatkowaną Odliczane proporcją (%) Bez odliczania Razem... Data Podpis pracownika upoważnionego do zatwierdzenia wydatku do realizacji 3. Dokument sprawdzony pod względem merytorycznym podlega kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości. Legalność to sprawdzenie danej operacji gospodarczej z punktu widzenia zgodności z obowiązującym prawem. Celowość to sprawdzenie, czy dana operacja gospodarcza jest zgodna z określonymi celami i nałożonymi zadaniami. Gospodarność to uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Na dowód dokonania tej kontroli, upoważniony przez Prezydenta Miasta Gdańska dyrektor wydziału, jego zastępca lub pracownik opatruje je stwierdzeniem sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz datą i podpisem wraz z imienną pieczątką. Następnie dokument podlega zatwierdzeniu przez dyrektora, zastępcę lub pracownika wydziału na podstawie upoważnienia otrzymanego od Prezydenta Miasta. 4. Po wykonaniu kontroli merytorycznej, kontroli pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz zatwierdzeniu wydatku do realizacji przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Gdańska dyrektora wydziału, zastępcę dyrektora wydziału lub pracownika, dokument należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Finansowego w programie komputerowym Office Objects Doc Man, WYBUD. 8

11 5. W Wydziale Finansowym pracownicy zgodnie ze swoim zakresem czynności przeprowadzają: 1) kontrolę formalno-rachunkową, 2) kontrolę ostateczną zwaną stwierdzeniem zakwalifikowania dowodu do realizacji, 3) dekretację dowodów zgodnie z planem kont, 4) oraz wykonują dyspozycję środkami pieniężnymi, tj. dokonują realizacji zobowiązań w formie bezgotówkowej lub gotówkowej. 6. Kontrola dokumentu pod względem formalno-rachunkowym polega na sprawdzeniu, czy dokument jest sporządzony prawidłowo i na odpowiednich formularzach, z odpowiednią liczbą załączników, egzemplarzy itp., a także czy: 1) prawidłowo zostały wskazane strony uczestniczące w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, ich nazwy, adresy, czy są podane numery NIP stron, 2) wskazano sposób zapłaty, datę wystawienia oraz datę dokonania sprzedaży, jeżeli jest inna od daty wystawienia, 3) podano przedmiot operacji gospodarczej, ilość, cenę, wartość, stawki podatku VAT, symbole PKWiU, KOB, 4) są odpowiednie podpisy stron transakcji, jeżeli wynikają z przepisów prawa 5) dokument posiada właściwe załączniki w zależności od rodzaju operacji gospodarczej lub umowy np. protokół odbioru, adnotację o przyjęciu do magazynu z podaniem nr Pz itp. 6) dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności oraz czy wydatek został zatwierdzony do wypłaty przez właściwych pracowników. 7. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli formalno-rachunkowej błędu należy zażądać od wydziału merytorycznego dokonania sprostowania poprzez wystawienie dokumentu korygującego lub zażądać dokumentów korygujących z zewnątrz. Wszelkich korekt należy dokonywać zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku od towarów i usług. W przypadku stwierdzenia przez pracowników dokonujących kontroli formalno-rachunkowej, nieprawidłowości w kontroli dowodu pod względem merytorycznym, dokonuje się zwrotu dowodu przez sekretariat Wydziału Finansowego (zwrot dokumentu 9

12 jest rejestrowany w programie komputerowym Office Objects Doc Man) do wydziału merytorycznego celem uzupełnienia we właściwe załączniki, odpisy, protokoły, opisy zdarzeń itp. Załączone kserokopie dokumentów winny być podpisane za zgodność z oryginałem. 8. Ustala się następujące terminy niezbędne do wykonania czynności związanych z rejestracją i kontrolą dowodów księgowych: 1) kancelaria ogólna - 1 dzień 2) wydział merytoryczny - 3 dni 3) Wydział Finansowy: a) rejestracja (sekretariat) -1 dzień b) kontrola formalno rachunkowa - 2 dni c) zatwierdzenie - 2 dni d) zapłata - 1 dzień e) dekretacja i ewidencja księgowa - zgodnie z zasadami polityki rachunkowości obowiązującymi w Urzędzie Miejskim. IV. Dowody księgowe zewnętrzne własne: 1. W wydziałach merytorycznych Urzędu mogą być wystawiane dowody księgowe zewnętrzne: 1) decyzje administracyjne nakładające na obywateli opłaty wynikające z przepisów prawa, 2) decyzje administracyjne przyznające obywatelom świadczenia wynikające z przepisów prawa, 3) decyzje podatkowe wydawane na podstawie ordynacji podatkowej i przepisów wykonawczych, 4) postanowienie o zaliczeniu wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych albo bieżących zobowiązań podatkowych, 5) faktury VAT dokumentujące dostawę towarów i świadczenie usług, 6) faktury VAT korygujące, 7) noty korygujące, 8) noty obciążeniowe i uznaniowe. 10

13 2. Decyzje i postanowienia podpisywane są przez pracowników upoważnionych przez Prezydenta Miasta Gdańska. 3. Pozostałe dowody księgowe zewnętrzne własne podpisywane są przez pracownika zgodnie z zakresem obowiązków, o ile przepisy tego wymagają. 4. Dokumenty zewnętrzne, będące dowodami księgowymi podlegają kontroli merytorycznej - przez pracowników wydziałów merytorycznych zgodnie z zakresem obowiązków i formalno-rachunkowej - przez pracowników Wydziału Finansowego. 5. Jednorodne dowody zewnętrzne mogą być ujmowane w miesięcznych zestawieniach, w których są pojedynczo wymienione. 6. Dowody źródłowe własne, które: a). podlegają ewidencji analitycznej w podsystemach komputerowych: OPGRU, PPW, GRU, WPBUD obsługiwanych przez wydziały merytoryczne i są bezpośrednio przesyłane do Wydziału Finansowego do podsystemów WOGRU, WPPW, WPBUD, w celu kontroli formalno-rachunkowej i ujęcia w ewidencji księgowej b) nie podlegają ewidencji w podsystemach komputerowych, podlegają ewidencji w wydziałach merytorycznych, w których zostały sporządzone, a ich kopie (za pośrednictwem programu komputerowego Office Objects Doc Man) są przekazywane do Wydziału Finansowego, w celu poddania kontroli formalnorachunkowej i ujęciu w ewidencji księgowej. 7. Na podstawie dowodów źródłowych (np. akty notarialne obejmujące sprzedaż prawa użytkowania wieczystego itp.) dotyczących rozliczeń finansowych za określony czas wydziały merytoryczne sporządzają dowody wtórne - zbiorczo ujmując w nich opłaty za okresy miesięczne lub roczne. Wydziały merytoryczne odpowiedzialne za udokumentowanie zdarzeń gospodarczych dowodami źródłowymi odpowiadają za prawidłowość sporządzonych dowodów wtórnych, a przede wszystkim za: 1) zgodność z dowodami źródłowymi, 2) kompletność ujętych kontrahentów, 3) prawidłowość wykazanych opłat. 11

14 Prawidłowość dowodu w powyższym zakresie potwierdza właściwy pracownik sprawdzający dowód pod względem merytorycznym. Dowody wtórne (za pośrednictwem programu komputerowego Office Objects Doc Man,) przekazywane są bezzwłocznie do Wydziału Finansowego. Kontrolę formalno-rachunkową zbiorczych dowodów wtórnych wykonują zgodnie z zakresami obowiązków pracownicy Wydziału Finansowego. V Dowody księgowe wewnętrzne własne: 1. W wydziałach merytorycznych Urzędu sporządzane są dowody wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz jednostki: Należą do nich między innymi: 1) listy płac z tytułu wynagrodzeń, 2) listy nagród, premii, odpraw, ekwiwalentów, 3) listy innych świadczeń wynikających z tytułu zatrudnienia pracowników, 4) listy wypłat diet dla radnych i członków różnych komisji, 5) listy przyznanych stypendiów 6) rozliczenie krajowych i zagranicznych kosztów podróży służbowych, 7) rozliczenie zaliczek, 8) noty księgowe, 9) noty korygujące, 10) rejestry VAT, 11) faktury VAT wewnętrzne, 12) polecenie zwrotu nadpłaty. 2. Dokumentacja źródłowa pracy i płacy pracowników Urzędu znajduje się w Wydziale Kadr i Organizacji. 3. W Wydziale Kadr i Organizacji dokonywane są obliczenia należnych wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników według elementów składowych ustalonych przez pracodawcę oraz potrącenia obciążające pracownika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 12

15 4. W Wydziale Kadr i Organizacji prowadzone są imienne karty wynagrodzeń w sposób zapewniający ustalenie podstawy do naliczania : 1) zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i innych, 2) ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, 3) odpraw i nagród jubileuszowych, 4) podatków, 5) składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 6) rent i emerytur 5. Rozliczenie wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników sporządza Wydział Kadr i Organizacji na dowodach zbiorczych obejmujących pracowników Urzędu, zwanych listami płac. 6. Listy płac sporządzane są w 2 egzemplarzach. Oryginał listy płac stanowi dowód księgowy i jest podstawą wypłaty naliczonych należności. 7. Kontrolę merytoryczną list płac wykonuje dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji lub jego zastępca z uwzględnieniem następujących okoliczności: 1) kontrolę zgodności ujętych w listach płac pracowników z rzeczywistym zatrudnieniem oraz prawidłowości stosowanych składników wynagrodzeń wykonuje dyrektor, zastępca dyrektora lub pracownik Wydziału Kadr i Organizacji zgodnie z zakresem obowiązków. 2) kontrolę rozliczeń z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzeń za urlopy, godziny nadliczbowe, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wysokość nagród jubileuszowych i odpraw, a także potrąceń obciążających pracodawcę i pracowników wykonuje pracownik Wydziału Kadr i Organizacji, zgodnie z zakresem obowiązków. 8. Oryginały listy płac, sprawdzone pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności zaopatrzone podpisem Skarbnika i Prezydenta lub upoważnionych pracowników przekazywane są do Wydziału Finansowego w terminie 2 dni roboczych przed dniem wypłaty. 13

16 9. W Wydziale Finansowym pracownicy zgodnie z zakresami obowiązków przeprowadzają czynności określone w rozdz. III pkt. 5, Realizacja zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w drodze bezgotówkowej następuje w oparciu o dowody wewnętrzne, sporządzone przez wyznaczonych pracowników Wydziału Kadr i Organizacji, do których dołączane są numery kont osobistych pracowników. Dowody te Wydział Kadr i Organizacji winien dostarczyć do Wydziału Finansowego na 2 dni przed dniem wypłaty. 11. Oryginały list płac, po dokonaniu wypłaty i ujęciu w księgach rachunkowych przechowywane są w Wydziale Finansowym, a następnie są przekazane do archiwum. 12. Listy płac mogą być ujmowane w zestawienia zbiorcze za okresy miesięczne, w których muszą być pojedynczo wymienione. Zestawienie zbiorcze z załączonymi oryginałami list płac może służyć do dokonania łącznego zapisu dowodów źródłowych. VI. Zaangażowanie wydatków Zaangażowanie wydatków wynikających z podpisanych umów, decyzji i pozostałych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych tworzy się automatycznie po wprowadzeniu do Generalnego Rejestru Umów (GRU), z chwilą akceptacji merytorycznej dokumentu (status A), pod datą, z którą zostały podpisane. Zobowiązuje się pracowników wydziałów merytorycznych, aby najpóźniej w ciągu 3 dni od daty podpisania dokumentów wprowadzali je do GRU. W GRU rejestrujemy w szczególności: - umowy i aneksy do umów, - uchwały (np. w przypadku dotacji dla instytucji kultury, GZNK, jednostki z sektora oświaty), - zarządzenia, - decyzje, - porozumienia, 14

17 - postanowienia, - zlecenia, - zamówienia, - polisy, - zestawienia zbiorcze: krajowych podróży służbowych, diet radnych, itp., - umowy zlecenia, Do umów, decyzji, uchwał, zarządzeń oraz pozostałych dokumentów wprowadzonych do GRU bezwzględnie należy podpinać dokumenty wprowadzone do WYBUD-a będące podstawą realizacji wydatku, takie jak: faktury, rachunki, noty celem uniknięcia tworzenia się podwójnego zaangażowania. W niektórych przypadkach zaangażowanie wydatków tworzy się również automatycznie po wprowadzeniu do systemu WYBUD, z chwilą akceptacji merytorycznej dokumentów (status B) będących podstawą zapłaty, takich jak: faktura VAT, rachunek, nota księgowa, wniosek o przekazanie środków i innych dokumentów, dla których nie zostały wcześniej podpisane umowy, porozumienia i inne dokumenty potwierdzające zaciągnięcie zobowiązań. W oparciu o w/w dokumenty jednocześnie tworzy się zaangażowanie i realizowana jest płatność. Taka sytuacja może mieć miejsce w niżej opisanych przypadkach: - nagłe wydarzenie losowe np. zepsucie się samochodu, zalanie, wichura, - niezaplanowane wcześniej usługi cateringowe podczas wyjazdów służbowych, - nieprzewidziany zakup kwiatów podczas oficjalnych wizyt przedstawicieli miasta w trakcie wyjazdów służbowych, - usługi weterynaryjne dotyczące odłowu i uśpienia dzikiej zwierzyny, - zwrot niewykorzystanych dotacji, - nieperiodyczne wypłaty wynagrodzeń (np. nagrody jubileuszowe) Zaangażowanie w systemie WYBUD tworzy się pod datą dokonania sprzedaży danej operacji gospodarczej. Zobowiązuje się pracowników wydziałów merytorycznych, aby najpóźniej w ciągu 3 dni od daty wpływu dokumentu do wydziału, wprowadzali je do WYBUD-a. Jeżeli data sprzedaży na dokumencie jest określona w formacie: miesiąc - rok, należy dodatkowo w systemie wypełnić pole Data zaang. wskazując dzień, miesiąc i rok, z którym dany dokument winien być zaangażowany. 15

18 Zaangażowanie tworzy się również automatycznie, po akceptacji merytorycznej dokumentu, w aplikacji KADRY i PŁACE (KP) W przypadku kiedy zachodzi konieczność naniesienia poprawek w dokumentach wprowadzonych i zaakceptowanych w GRU lub poprawek do zaangażowania z systemu WYBUD, należy skorzystać z dokumentu o nazwie korekta zaangażowania. Zaangażowanie do programu FKJB jest pobierane i księgowane przez pracowników Wydziału Finansowego z następujących aplikacji: GRU, KADRY i PŁACE, WYBUD na każdy dzień roboczy miesiąca, w szczegółowości: zaangażowanie roku bieżącego, zaangażowanie lat przyszłych, dział, rozdział, paragraf, wydział, kategoria zadania. Pracownicy wydziałów merytorycznych są zobowiązani na koniec każdego miesiąca do przeanalizowania wszystkich dokumentów powodujących powstanie zaangażowania i sprawdzenia czy zostały one wprowadzone do podsystemów: GRU, KADRY i PŁACE, WYBUD. Na bieżąco, najpóźniej do 4-tego dnia następnego miesiąca, przekazują do Wydziału Finansowego kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, w oparciu, o które zostało stworzone zaangażowanie. Za terminowość i rzetelność zaangażowania wydatków odpowiedzialni są Dyrektorzy Biur, Kancelarii i Wydziałów. VII. Przechowywanie dokumentów 1. Po zakończeniu zapisów księgowych za dany miesiąc sprawozdawczy wszystkie dowody księgowe należy ułożyć w porządku odpowiadającym kolejności numeracji dowodów. 2. Dowody księgowe należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży. 3. Odpowiedzialnym za zabezpieczenie dowodów jest pracownik oraz kierownik referatu, w którym dowody są przechowywane do czasu przekazania do archiwum. 16

19 4. Dowody księgowe po zakończeniu okresu obrachunkowego przechowywane są w referatach Wydziału Finansowego zgodnie z zapisami na poszczególnych kartach obiegu dokumentów. Po tym terminie należy je przekazać do archiwum prowadzonego przez Urząd Miejski w Gdańsku. Przekazanie akt do archiwum dokonuje się na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego. 5. Dowody księgowe przechowywane są po zakończeniu roku obrotowego w referatach Wydziału Finansowego do 3 lat. Po tym terminie należy je przekazać do archiwum prowadzonego przez Urząd Miejski w Gdańsku 6. Nie należy przekazywać do archiwum akt i dowodów księgowych dotyczących: 1) postępowania przygotowawczego w związku z zawiadomieniem o przestępstwie, 2) postępowania sądowego w sprawach cywilnych i podatkowych, 3) windykacji zasądzonych należności lub innych spraw w postępowaniu egzekucyjnym, 4) wieloletnich inwestycji rozpoczętych, 5) kredytów i pożyczek w trakcie realizacji umowy. 7. Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera powinny być przenoszone na inny trwały nośnik danych nie później niż na koniec każdego roku. 8. Integralną część instrukcji stanowią karty obiegu i kontroli dokumentów zawarte w ośmiu grupach, tj.: 0 Majątek trwały i gospodarka magazynowa, 1 Obrót pieniężny gotówkowy i bezgotówkowy, 2 Dostawy, roboty, usługi, 3 Wynagrodzenia, zasiłki, umowy zlecenia i o dzieło, nagrody, diety, podróże służbowe, stypendia 4 Dochody i przychody budżetowe niepodatkowe, 17

20 5 Podatki i opłaty 6 Wykonanie budżetu Miasta 7 Pozostałe operacje księgowe. 18

21 Spis kart Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych Nr karty Symbol dokumentu Nazwa dokumentu 0. Majątek trwały i gospodarka magazynowa OT OT OT PT PT LT LT LT MT PZ RW KP - KW RK - Przyjęcie środka trwałego z zakupu Przyjęcie środka trwałego z inwestycji Przyjęcie środka trwałego z zakupu - nieruchomości Protokół przyjęcia środka trwałego Protokół przyjęcia środka trwałego-nieruchomości Likwidacja środka trwałego Nieruchomości-sprzedaż, zamiana, oddanie w użytkowanie wieczyste Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego Arkusz spisu z natury Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych Protokół przejęcia mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych, jednostek organizacyjnych miasta Protokół przekazania mienia po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym lub jednostce organizacyjnej Protokół ujawnienia środka trwałego Magazyn przyjmie Magazyn wyda 1. Obrót pieniężny gotówkowy i bezgotówkowy Dowód potwierdzenia wpłaty Dowód potwierdzenia wpłaty gotówki na rachunek bankowy Dowód potwierdzenia wypłaty Raport kasowy Polecenie przelewu (pobrania) własne 19

22 Dyspozycja wypłaty gotówki Przekaz pocztowy gotówki Wniosek o przekazanie środków pieniężnych 2. Dostawy, roboty, usługi Faktura VAT (obca) Roboty inwestycyjne, zakupy inwestycyjne Faktura VAT (obca) wraz z dokumentami odbioru dostaw, usług i robót budowlanych realizowanych przez spółkę celową utworzoną w celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć dotyczących Euro 2012 Faktura VAT (obca) Wydatki bieżące Faktura VAT korygująca (obca) Rachunek (obcy) Nota korygująca Wniosek o zaliczkę Rozliczenie zaliczki pobranej Rozliczenie dotacji przedmiotowej lub celowej + zał nr 1 Rozliczenie dotacji podmiotowej + zał nr 1 Wniosek o przekazanie dotacji celowej z tytułu realizacji zadań pomocy społecznej + zał nr 1 3. Wynagrodzenia, zasiłki, umowy zlecenia i o dzieło, nagrody, diety, podróże służbowe, stypendia Lista płac wynagrodzeń osobowych wypłaty periodyczne Lista płac wynagrodzeń osobowych wypłaty nieperiodyczne Zestawienie list płac Lista wypłat nagród Prezydenta, wynagrodzeń dla członków komisji powołanych przez Radę Miasta lub Prezydenta Karta zarobkowa wynagrodzeń Rachunek za pracę z tytułu umowy o dzieło, zlecenie Lista wypłat diet dla radnych, Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów jednostek pomocniczych Miasta Gdańska Polecenie wyjazdu służbowego-krajowego Rachunek kosztów podróży służbowej-krajowej Załącznik do Polecenia wyjazdu służbowego-krajowego - Ewidencja przebiegu pojazdu Załącznik do rozliczenia krajowych podróży służbowych - gdy wydatki do rozliczenia są wyższe od limitów. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę Rozliczenie kosztów podróży zagranicznych 4. Dochody i przychody niepodatkowe 20

23 Faktura VAT (własna) Faktura VAT korygująca (własna) Rejestr sprzedaży VAT Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia Nota obciążeniowa za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego/ kary umownej Wykaz należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i komorniczego postępowania sądowego Wykaz należności przedawnionych Polecenie zwrotu nadpłaty lub zaliczenia na poczet zaległości Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie opłat 5. Podatki i opłaty Deklaracja podatkowa Decyzja podatkowa Postanowienie o zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych albo bieżących zobowiązań podatkowych: a) wypłaty, b) nadpłaty Kwitariusz przychodowy Druk opłaty targowej + zał nr 1 Postanowienie z Urzędu Skarbowego o wysokości poniesionych kosztów egzekucji Wniosek podatnika o zaliczeniu nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Polecenie zwrotu a) nadpłaty, b) mylnej wpłaty 6.Wykonanie budżetu Miasta Harmonogram przekazania środków pieniężnych dla jednostki budżetowej + zał nr1a, 1b, 1c, 1d Wniosek o przekazanie środków z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu Sprawozdanie o dochodach budżetowych, sprawozdanie o wydatkach budżetowych, sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 7. Pozostałe dowody księgowe Polecenie księgowania Karta informacyjna o sposobie rozliczenia wydatku wynikającego z wyroku sądowego + zał nr 1 Lista płatnicza z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dowód wewnętrzny + zał nr 1 Oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją 21

24 22

25 KARTA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTU NR Nazwa dokumentu " Przyjęcie środka trwałego z zakupu" druk ścisłej kontroli : nie 2. Dokument sporządza Główny użytkownik symbol dokumentu OT 3. Termin sporządzania 4. Stanowisko pracy odpowiedzialne za opracowanie i kontrolę najpóźniej w miesiącu przekazania do używania a) za prawidłowość i terminowe sporządzenie b) za zgodność merytoryczną ilość egzemplarzy: 2 Główny użytkownik lub pracownik zgodnie z zakresem obowiązków Główny użytkownik lub pracownik zgodnie z zakresem obowiązków c) za zgodność formalną i rachunkową Pracownik Referatu Księgowości Majątkowej zgodnie z zakresem obowiązków d) za przyjmującego e) zatwierdza Główny użytkownik Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta, Sekretarz Miasta, Dyrektor Wydziału merytorycznego lub pracownik, któremu Prezydent udzielił pełnomocnictwa 5. Akt normatywny regulujący zagadnienie tego dokumentu Aktualne zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie gospodarki majątkiem trwałym oraz odpowiedzialności za powierzony w użytkowanie majątek 6. Rozdzielnik oryginał Referat Księgowości Majątkowej kopia Główny użytkownik 7. Opracowanie dokumentu: Dokument OT jest dowodem przyjęcia środka trwałego do eksploatacji-użytkowania i zwiększenia jego wartości, przy czym w podsystemie OTAGO "Środki trwałe" dokument OT o symbolu : - OT jest przyjęciem środka trwałego, - ZW jest zwiększeniem wartości środka trwałego. Dokument OT należy wystawić oddzielnie na każdy środek trwały w podsystemie OTAGO "Środki trwałe". Dowód ten, ze względu na swój szczególny charakter powinien zawierać co najmniej następujące dane: - Datę sporządzenia, - Datę przyjęcia, - Nazwę środka trwałego, - Charakterystykę jak np. (Nr fabryczny, rok produkcji lub data wytworzenia, elementy składowe wchodzące w skład danego środka trwałego i.t.p.), - Dostawcę-wykonawcę, nr dowodu dostawy (np nr faktury VAT, nr dowodu dostawy), - Miejsce użytkowania lub przeznaczenia, - Symbol układu klasyfikacyjnego, - Numer inwentarzowy, - Stopę procentową umorzenia, - Wartość nabycia lub wytworzenia, Oryginał dowodu "OT" w terminie do 7 dni od przyjęcia do ewidencji Wydziały merytoryczne - użytkownicy główni są zobowiązani przekazać do Referatu Księgowości Majątkowej w celu ujecia w ksiegach rachunkowych. 1

26 8. dokument podlega ewidencji: a) w księgach inwentarzowych środków trwałych, b) w księgach prowadzonych w ujeciu analitycznym i syntetycznym zgodnie z planem kont, c) w tabeli umorzenia środka trwałego, 9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu L.p. wyszczególnienie dokumentów lub załączników 1. Faktury VAT dostawcy /wykonawcy, 10 Archiwizowanie dokumentów miejsce archiwizowania okres Referat Księgowości Majątkowej do 3 lat Główny Użytkownik do końca roku obrotowego Archiwum Urzędu Miejskiego 5 lat łącznie 11. Zakres uprawnień i odpowiedzialności i pracownika: pracownika: Pracownicy zajmujący stanowiska wymienione pod pozycją poz. 4, lit 4, a-b lit. a-c, są zobowiązani są zobowiązani do znajomości do znajomości i przestrzegania aktualnego zarzą zarządzenia Prezydenta w sprawie gospodarki majątkiem trwałym. Przy dokonywaniu zakwalifikowania środka trwałego do odpowiedniej grupy rodzajowej posługiwać należy się aktualną klasyfikacją środków trwałych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów. Zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy rodzajowej środka trwałego wg klasyfikacji środków trwałych dokonują pracownicy głównego użytkownika. Stawkę amortyzacyjną ustalają pracownicy Referatu Księgowości Majątkowej w oparciu o przepisy aktualnego rozporządzenia ministra finansów w sprawie zasad amortyzacji (umorzenia) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Księgi inwentarzowe środków trwałych prowadzą główni użytkownicy. 12. Kartę dokumentu zatwierdzono: data podpis Kartę dokumentu wprowadzono dnia: 2

27 KARTA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTU NR Nazwa dokumentu " Przyjęcie środka trwałego z inwestycji " druk ścisłej kontroli : nie 2. Dokument sporządza 3. Termin sporządzania Wydział merytoryczny realizujący inwestycję (OT) lub inwestor zastępczy(pt) najpóźniej w miesiącu przekazania do używania symbol dokumentu OT ilość egzemplarzy: 3 (OT) 4. Stanowisko pracy odpowiedzialne za opracowanie i kontrolę a) za prawidłowość i terminowe sporządzenie Pracownik wydziału merytorycznego zgodnie z zakresem obowiązków lub pracownik inwestora zastępczego realizującego inwestycję b) za zgodność merytoryczną c) za zgodność formalną i rachunkową Dyrektor wydziału merytorycznego realizującego inwestycję lub pracownik zgodnie z zakresem obowiązków Pracownik Referatu Księgowości Majątkowej zgodnie z zakresem obowiazków d) za przyjmującego Główny użytkownik e) zatwierdza Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta, Sekretarz Miasta, Dyrektor Wydziału merytorycznego lub pracownik, któremu Prezydent udzielił pełnomocnictwa 5. Akt normatywny regulujący zagadnienie tego dokumentu Aktualne zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie gospodarki majątkiem trwałym oraz odpowiedzialności za powierzony w użytkowanie majątek. 6. Rozdzielnik oryginał 1 kopia 2 kopia Referat Księgowości Majątkowej Główny użytkownik inwestor zastępczy 7. Opracowanie dokumentu: Dokument OT jest dowodem przyjęcia środka trwałego do eksploatacji-użytkowania z inwestycji realizowanej przez wydziały merytoryczne Urzędu i inwestora zastępczego, przy czym w podsystemie OTAGO "Środki trwałe" dokument OT o symbolu: - OT jest przyjeciem środka trwałego z inwestycji realizowanej przez wydział merytoryczny Urzędu, - PT jest przyjęciem środka trwałego z inwestycji realizowanej przez inwestora zastępczego. Dokument OT należy wystawić na każdy środek trwały oddzielnie w podsystemie OTAGO "Środki trwałe". Dowód ten, ze względu na swój szczególny charakter powinien zawierać co najmniej następujące dane: - Datę sporządzenia, - Datę przyjęcia środka trwałego, - Nazwę środka trwałego, - Charakterystykę jak np. (Nr fabryczny, rok produkcji lub data wytworzenia, elementy składowe wchodzące w skład danego środka trwałego i.t.p.), - Dostawcę-wykonawcę, nr dowodu dostawy (np nr faktury VAT, nr dowodu dostawy), - Miejsce użytkowania lub przeznaczenia, - Symbol układu klasyfikacyjnego, - Numer inwentarzowy, - Stopę procentową umorzenia, - Wartość nabycia lub wytworzenia, 3. Oryginał Dowodu "OT" w terminie do 7 dni od przyjęcia środka trwałego do ewidencji wydziały merytoryczne - użytkownicy główni są zobowiązani przekazać do Referatu Księgowości Majątkowej w celu ujęcia w księgach rachunkowych. 1

28 8. dokument podlega ewidencji: a) w księdze inwentarzowej środków trwałych, b) w księgach rachunkowych w ujęciu analitycznym i syntetycznym zgodnie z obowiązującym planem kont, c) w tabeli umorzenia środka trwałego. 9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu L.p. wyszczególnienie dokumentów lub załączników 1. Protokół zdawczo-odbiorczy inwestycji zakończonej wraz z zestawieniem poniesionych nakładów. 10 Archiwizowanie dokumentów miejsce archiwizowania okres Referat Księgowości Majątkowej do 3 lat Główny Użytkownik do końca roku obrotowego Wydział Merytoryczny do końca roku obrotowego Archiwum Urzędu Miejskiego 5 lat od zakończenia inwestycji 11. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika: Pracownicy zajmujący stanowiska wymienione pod pozycją 4, lit. a-c, są zobowiązani do znajomości przestrzegania zarzą Pracownicy zajmujący stanowiska wymienione pod poz. 4, lit a-b są zobowiązani do znajomości i przestrzegania aktualnego zarządzenia Prezydenta w sprawie gospodarki majątkiem trwałym. Przy dokonywaniu zakwalifikowania środka trwałego do odpowiedniej grupy rodzajowej należy posługiwać się aktualną klasyfikacją środków trwałych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów. Zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy rodzajowej środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych dokonują pracownicy wydziału merytorycznego. Stawkę amortyzacyjną ustalają pracownicy Referatu Księgowości Majątkowej w oparciu o przepisy aktualnego rozporządzenia ministra finansów w sprawie zasad amortyzacji (umorzenia) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Księgi inwentarzowe środków trwałych prowadzą główni użytkownicy. 12. Kartę dokumentu zatwierdzono: data podpis Kartę dokumentu wprowadzono dnia: 2

29 KARTA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTU NR Nazwa dokumentu " Przyjęcie środka trwałego z zakupu - nieruchomości " druk ścisłej kontroli : nie 2. Dokument sporządza Główny użytkownik symbol dokumentu OT 3. Termin sporządzania 4. Stanowisko pracy odpowiedzialne za opracowanie i kontrolę najpóźniej w miesiącu przekazania do używania a) za prawidłowość i terminowe sporządzenie b) za zgodność merytoryczną ilość egzemplarzy: 2 Pracownik głównego użytkownika zgodnie z zakresem obowiązków Główny użytkownik lub jego pracownik zgodnie z zakresem obowiązków c) za zgodność formalną i rachunkową d) za przyjmującego Pracownik Referatu Księgowości Majątkowej zgodnie z zakresem obowiązków Główny użytkownik d) zatwierdza Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta, Sekretarz Miasta, Dyrektor Wydziału merytorycznego lub pracownik, któremu Prezydent udzielił pełnomocnictwa 5. Akt normatywny regulujący zagadnienie tego dokumentu Aktualne zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie gospodarki majątkiem trwałym oraz odpowiedzialności za powierzony w użytkowanie majątek. 6. Rozdzielnik oryginał Referat Księgowości Majątkowej kopia Główny użytkownik 7. Opracowanie dokumentu: Dokument OT jest dowodem przyjęcia nieruchomości do zasobów gminnych i zwiększenia jej wartości, przy czym w podsystemie OTAGO "Środki trwałe" dokument OT o symbolu: - OT jest przyjęciem środka trwałego-nieruchomości z zakupu, - ZW jest zwiększeniem wartości środka trwałego-nieruchomosci. Dokument OT należy wystawić oddzielnie na każdą nieruchomość (oddzielnie grunt, budynek czy lokal) w podsystemie OTAGO "Środki trwałe". Dowód ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: - Datę sporządzenia, - Data przyjęcia, - Adres nieruchomości, - Numer działki, numer obrębu, - Dokument zakupu, nabycia - Symbol układu klasyfikacyjnego, - Numer inwentarzowy, - Wartość nabycia. Oryginał dowodu "OT" w terminie do 7 dni od wprowadzenia nieruchomości do ewidencji Wydział merytoryczny zobowiązany jest przekazać do Referatu Księgowości Majątkowej w celu ujęcia w księgach rachunkowych. 1

30 8. dokument podlega ewidencji: a) w księgach inwentarzowych środków trwałych, b) w księgach rachunkowych prowadzonych w oparciu o obowiązujący plan kont w ujęciu analitycznym i syntetycznym, c) w tabeli umorzenia środka trwałego z wyjątkiem gruntów. 9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu L.p. wyszczególnienie dokumentów lub załączników 1. Akt notarialny 2. Decyzja administracyjna 3. Faktury VAT 10 Archiwizowanie dokumentów miejsce archiwizowania okres Referat Księgowości Majątkowej do 3 lat Główny Użytkownik do końca roku obrotowego Archiwum Urzędu Miejskiego 5 lat łącznie 11. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika: Pracownicy zajmujący stanowiska stanowiska wymienione wymienione pod pozycją pod 4, lit. poz. a-c, 4, są lit zobowiązani a-b są zobowiązani do znajomości do przestrzegania znajomości zarzą i przestrzegania aktualnego zarządzenia Prezydenta w sprawie gospodarki majątkiem trwałym. Przy dokonywaniu zakwalifikowania środka trwałego do odpowiedniej grupy rodzajowej posługiwać należy się aktualną klasyfikacją środków trwałych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów. Zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy rodzajowej środka trwałego wg klasyfikacji środków trwałych dokonują pracownicy głównego użytkownika. Księgi inwentarzowe środków trwałych prowadzą główni użytkownicy. 12. Kartę dokumentu zatwierdzono: data podpis Kartę dokumentu wprowadzono dnia: 2

31 KARTA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTU NR Nazwa dokumentu " Protokół przyjęcia środka trwałego" druk ścisłej kontroli : nie 2. Dokument sporządza 3. Termin sporządzania Główny użytkownik/jednostka przekazująca najpóźniej w miesiącu przekazania do używania symbol dokumentu ilość egzemplarzy: 3 PT 4. Stanowisko pracy odpowiedzialne za opracowanie i kontrolę a) za prawidłowość i terminowe sporządzenie b) za zgodność merytoryczną c) za zgodność formalną i rachunkową d) za przyjmującego lub przekazującego e) zatwierdza Pracownik głównego użytkownika lub pracownik jednostki przekazujacej zgodnie z zakresem obowiązków Główny użytkownik lub pracownik zgodnie z zakresem obowiazków Pracownik Referatu Księgowości Majątkowej zgodnie z zakresem obowiązków Główny użytkownik Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta, Sekretarz Miasta, Dyrektor Wydziału merytorycznego lub pracownik, któremu Prezydent udzielił pełnomocnictwa 5. Akt normatywny regulujący zagadnienie tego dokumentu Aktualne zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie gospodarki majątkiem trwałym oraz odpowiedzialności za powierzony w użytkowanie majątek. 6. Rozdzielnik oryginał Referat Księgowości Majątkowej 1 kopia Główny użytkownik 2 kopia Jednostka przyjmująca/przekazująca 7. Opracowanie dokumentu: Dokument PT jest dowodem nieodpłatnego przekazania lub przejęcia środka trwałego, przy czym w podsystemie OTAGO "Środki trwałe" dokument PT o symbolu: - PT jest protokołem przyjęcia środka trwałego, - PR jest protokołem przekazania środka trwałego. Dokument PT należy wprowadzić/wystawić oddzielnie na każdy środek trwały w podsystemie OTAGO "Środki trwałe". Dane do prawidłowego sporządzania dowodu PT powinny wynikać z ewidencji środków trwałych takich jak: 1. "Księga inwentarzowa środków trwałych" w zakresie określenia nazwy, symbolu klasyfikacji rodzajowej, numeru inwentarzowego, charakterystyki. 2. Ewidencji księgowej w zakresie wartości początkowej i umorzenia środka trwałego. Wartość umorzenia ustala się na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przekazanie. 3. Po przyjęciu lub sporządzeniu i zatwierdzeniu dowodu PT oraz wprowadzeniem do ewidencji, wydział merytoryczny jest zobowiązany w terminie do 7 dni do dostarczenia dowodu do Referatu Księgowości Majątkowej. 1

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 27 Starosty Olkuskiego z dnia 30.04.2014r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA INSTRUKCJA Strona/Stron 1/26 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE DATA 10-02-2012 NUMER/DATA WYDANIA 1/10-02-2012

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A

D O K U M E N T A C J A Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce nr 10/10/11 z dnia 21 lutego 2011 r. D O K U M E N T A C J A PRZYJĘTEJ POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19 lutego 2014 w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy Krzemieniewo Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 października 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW 4213 płk Jan BEREZA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego Instrukcja obiegu dokumentów w obszarze zarządzania zasobami w Jednostce Wojskowej 4213, z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.0210.13.15 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego I N S T R U K C J A Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego CZĘŚĆ I Wstęp 1 Każde zdarzenie gospodarcze powoduje skutki finansowe musi być udokumentowane w sposób umożliwiający

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY Załącznik do Zarządzenia Nr 76/K/2013 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 marca 2013 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY 1 1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 20

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 20 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 10 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 16 stycznia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 16 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3309/2013

Zarządzenie Nr 3309/2013 Zarządzenie Nr 3309/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia,,zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock, majątku Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo