Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr IV/21/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2006r. Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 Lp. Dział Rozdz. Wydatki majątkowe Treść Kwota (w zł) Ostateczny termin wykorzystania środków Przebudowa ul. Ostatni Etap projekt budowlany r Wyburzenie budynku przy ul. Jagiełły 22a r e-małopolska projekt r System monitoringu telewizyjnego dla miasta Oświęcim etap pilotażowy r Rozbudowa systemu monitoringu telewizyjnego dla miasta Oświęcim w placówkach r. oświatowych Przebudowa Zamku r Urządzenie wnętrz w Zamku Piastowskim zakupy inwestycyjne r. Razem wydatki majątkowe Wydatki bieżące Zbywanie nieruchomości gminnych r Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w r. Oświęcimiu pomiędzy ulicą Fabryczną a terenami Firmy Chemicznej Dwory S.A. w rejonie Stara Droga Plan miejscowy Stare Miasto r Plan miejscowy Pod Borem r.

2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego r przy ulicy Fabrycznej część C (Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe 4300 Dwory) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego r. w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej obszar B Zmiana planu w rejonie ulic Olszewskiego i Chemików r Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego dla potrzeb budowy Hali Targowej r Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w r Oświęcimiu przy ulicy Nadwiślańskiej dla potrzeb przebudowy Składowiska Odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych Miejsko-Przemysłowej 4300 Oczyszczalni Miejscowy plan Ścieków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w r. Oświęcimiu obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego Strefą Ochronną Plan miejscowy Wysokie Brzegi II r Oświęcimiu pomiędzy ulicami Garbarską, Krętą, Polną i Legionów wraz z terenem ozn. symb. B 67 P Garbarnia r Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w r. Oświęcimiu pomiędzy ul. Wiklinową a ul. Dąbrowskiego Domki Szeregowe Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru r. położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Stanisława Konarskiego, Powstańców Śląskich, Młyńską, B. Prusa, Dworcową, Garbarską oraz Legionów Niwa Razem wydatki bieżące Ogółem wydatki

3 Uzasadnienie Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Poniżej uzasadnienie podjęcia uchwały: 1. Przebudowa ul. Ostatni Etap projekt budowlany termin przekazania Zamawiającemu dokumentacji przesunie się z uwagi na opóźnienia w dostarczeniu map z Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii (przeprowadzka Ośrodka do nowej siedziby) oraz uzyskania decyzji o środowiskowej zgodzie na realizację przedsięwzięcia, w konsekwencji także uzgodnień branżowych. Uregulowanie należności z tytułu umowy jest możliwe po odbiorze kompletu dokumentacji. 2. Wyburzenie budynku przy ul. Jagiełły 22a wykonany został podstawowy zakres robót budowlanych w postaci demontażu konstrukcji obiektu. Do zrealizowania pozostają prace zabezpieczające i związane z uporządkowaniem terenu rozbiórki tj. humusowaniem, plantowaniem terenu oraz obsianiem go trawą. Roboty te, z uwagi na konieczność zachowania standardów wykonania powinny zostać przeprowadzone wiosną przyszłego roku. 3. e-małopolska projekt projekt ten przewidywany był do realizacji w latach Przystąpiło do niego około 100 jednostek samorządu terytorialnego oraz ponad 20 jednostek administracji rządowej w Małopolsce. Koordynatorem realizacji projektu jest Urząd Marszałkowski w Krakowie. Udział Miasta Oświęcim w projekcie został wyliczony na kwotę zł. Na podstawie uchwały Nr XXXIV/378/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia r. w dniu r. pomiędzy miastem Oświęcim a Województwem Małopolskim zostało zawarte porozumienie Nr 171/D/05 w sprawie realizacji w/w projektu, a środki w wysokości zł zostały zabezpieczone w budżetach miasta Oświęcim na 2005 i 2006 rok. W międzyczasie Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłaszał kolejne przetargi na dostawę elektronicznego obiegu dokumentów oraz dostawę infomatów. W dniu 15 listopada 2006r. w ramach przedmiotowego projektu miasto Oświęcim otrzymało trzy infomaty, które zostały zainstalowane w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2 i Solskiego 2 oraz w budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego. W dniu r. Urząd Marszałkowski w Krakowie poinformował, iż z uwagi na negatywny wynik przetargu na dostawę elektronicznego obiegu dokumentów zostanie ogłoszony kolejny przetarg, zaś uczestnicy projektu kolejne jego etapy otrzymają w roku System monitoringu telewizyjnego dla miasta Oświęcim etap pilotażowy kwota zł, zaplanowana na zadanie, nie zostanie wydatkowana w 2006 roku w związku z nierozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania. Stąd zachodzi konieczność przeniesienia środków w całości na konto wydatków niewygasających z upływem bieżącego roku budżetowego. 5. Rozbudowa systemu monitoringu telewizyjnego dla miasta Oświęcim w placówkach oświatowych zadanie zaplanowane ze środków otrzymanych jako dodatkowa subwencja oświatowa w listopadzie 2006r. Ponieważ zadanie nie będzie mogło być zrealizowane w bieżącym roku z uwagi na krótki termin, zachodzi konieczność przeniesienia środków na konto wydatków niewygasających z upływem bieżącego roku budżetowego. 6. Przebudowa Zamku do zrealizowania, poza objętym umową zakresem generalnego Wykonawcy robót, pozostają prace zabezpieczające

4 związane z terenem, które należy wykonać w okresie wiosennym. 7. Urządzenie wnętrz w Zamku Piastowskim zakupy inwestycyjne środki na to zadanie zostały przyznane uchwałą Rady Miasta z dnia 25 października 2006r. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania koncepcji i projektów wnętrz Zamku w zakresie aranżacji pomieszczeń. W związku z tym zachodzi konieczność przeniesienia ich w całości na konto wydatków niewygasających z upływem bieżącego roku budżetowego. 8. Zbywanie nieruchomości gminnych na podstawie umowy Nr /06 z dnia r. Firmie MEDIA PROJEKT Usługi Projektowe w Oświęcimiu zostały zlecone do wykonania dokumentacje inwentaryzacyjne 31 budynków. Z uwagi na niezakończenie przez wykonawcę robót w umownym terminie do r. rozliczenie umowy i zapłata należności nastąpi w 2007 roku. W związku z tym zachodzi konieczność przeniesienia środków na konto wydatków niewygasających z upływem bieżącego roku budżetowego. 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ulicą Fabryczną a terenami Firmy Chemicznej Dwory S.A. w rejonie Stara Droga plan miejscowy znajduje się na etapie opracowania koncepcji, na podstawie umowy zawartej w dniu r. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w 2007 roku. 10. Plan miejscowy Stare Miasto plan miejscowy znajduje się na etapie umożliwiającym przedstawienie go Radzie Miasta do uchwalenia. Wpłynęły dodatkowo dwa wnioski o dokonanie zmian w tym projekcie planu, które należało będzie rozpatrzyć. 11. Plan miejscowy Pod Borem plan miejscowy znajduje się w sądzie administracyjnym, w związku ze złożonymi skargami na uchwały Rady Miasta w/s odrzucenia protestów. Przygotowany został projekt uchwały w/s odstąpienia od jego opracowania. 12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Fabrycznej część C (Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory) plan miejscowy znajduje się na etapie umożliwiającym przedstawienie go Radzie Miasta do uchwalenia, co nastąpi w miesiącu styczniu lub lutym roku Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej obszar B plan miejscowy znajduje się na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w roku Zmiana planu w rejonie ulic Olszewskiego i Chemików plan miejscowy znajduje się na etapie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, w związku ze zmianą stanowiska właściciela sieci gazociągów wysokoprężnych. Dalsza procedura realizowana będzie w roku Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego dla potrzeb budowy Hali Targowej plan miejscowy znajduje się na etapie umożliwiającym skierowanie go do uzgodnień i opiniowania. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w roku Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Nadwiślańskiej dla potrzeb przebudowy Składowiska Odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków plan miejscowy znajduje się na etapie uzgodnień i opiniowania. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w roku Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego Strefą Ochronną plan miejscowy znajduje się na etapie opracowania koncepcji, na podstawie umowy zawartej w dniu r. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w 2007 roku. 18. Plan miejscowy Wysokie Brzegi II plan miejscowy znajduje się na etapie umożliwiającym przedstawienie go Radzie Miasta do uchwalenia, co nastąpi w miesiącu styczniu lub lutym roku 2007.

5 19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ulicami Garbarską, Krętą, Polną i Legionów wraz z terenem ozn. symb. B 67 P Garbarnia plan miejscowy znajduje się na etapie umożliwiającym skierowanie go do uzgodnień i opiniowania. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w roku Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Wiklinową a ul. Dąbrowskiego Domki Szeregowe plan miejscowy znajduje się na etapie opracowania koncepcji, na podstawie umowy zawartej w dniu r. Dalsza procedura planistyczna realizowana będzie w 2007 roku. 21. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Stanisława Konarskiego, Powstańców Śląskich, Młyńską, B. Prusa, Dworcową, Garbarską oraz Legionów Niwa - plan miejscowy znajduje się na etapie zbierania wstępnych uwag i wniosków do koncepcji. Umowa na opracowanie planu została zawarta w dniu r.

Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku

Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku Załącznik Nr 1 1. Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2004 roku Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota wydatków nie wygasających w 2004r. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Plany miejscowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r.

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Obecni: - radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu - p. T.Chromik Z-ca Skarbnika

Bardziej szczegółowo

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2010 ROKU

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2010 ROKU Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2010 rok WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2010 ROKU Budowa oczyszczalni i I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo plan na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4287 UCHWAŁA NR 46/2013 ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4287 UCHWAŁA NR 46/2013 ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4287 UCHWAŁA NR 46/2013 ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 720, 730, 750, 754,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 107.861.984,32

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 Dokumentacja modernizacji budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji - dotacja celowa dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku załącznik do Uchwały Nr...... Rady Miasta Katowice z dnia.... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/189 - Lokalizacja i budowa lądowych farm

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 lutego 2008 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 437 Nr XVII/93/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r. Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok z dnia... Zatwierdzony przez BM UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 02. Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku

Zarządzenie 02. Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku Zarządzenie 02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 marca 2004 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK KATOWICE, MARZEC 2004 ROK 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 3797 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Cieszyna za rok 2013 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r. Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/862/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/862/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/862/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2012 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo