Procedura naboru kandydatów. oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura naboru kandydatów. oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 6/05 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach z dnia r. Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postanowienia określają procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach, zwanej dalej Biblioteką, na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru, zwaną dalej Komisją, w celu: 1) zagwarantowania naboru kandydatów zgodnie z zasadami otwartości i konkurencyjności naboru, 2) stosowania metod oraz technik naboru zgodnie z przyjętymi standardami, praktykami i wymogami w placówce samorządowej, 3) realizacji efektywnej obsady kadrowej poszczególnych stanowisk w Bibliotece zapewniającej prawidłowe wypełnianie jej celów i zadań Procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Bibliotece oraz zasady pracy Komisji stosuje się do tych stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. 2. Procedurze oraz zasadom określonym niniejszymi postanowieniami nie podlegają: a) indywidualne przeniesienia pracowników na inne stanowiska wewnątrz Biblioteki, w tym wynikające z reorganizacji Biblioteki, nie związane z awansem pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze, b) awanse pracowników w ramach stanowisk pracy, na których są zatrudnieni lub na inne stanowiska pracy z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, c) czasowe powierzenia pracownikom pełnienia obowiązków ( p.o. ) na innych stanowiskach pracy lub czasowe powierzenia pracownikom obowiązków wynikających z innych stanowisk pracy włącznie z kierowniczymi stanowiskami urzędniczymi, d) postępowania dotyczące nawiązywania z pracownikami Biblioteki zatrudnionymi na okres próbny lub czas określony kolejnych umów o pracę w ramach tego samego lub innego stanowiska pracy lub stanowiska urzędniczego z wyłączeniem awansów na kierownicze stanowiska urzędnicze, 3. Wykazy stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych, określają obowiązujące w Bibliotece przepisy o wynagradzaniu pracowników Otwartość naboru jest realizowana w szczególności poprzez upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach urzędniczych i prowadzonych naborach kandydatów na te stanowiska, na zasadach określonych w niniejszych postanowieniach. 2. Do naboru na wolne stanowisko urzędnicze może przystąpić każdy po złożeniu swojej oferty na warunkach i w terminie określonych w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w 15, 16, Konkurencyjność naboru jest realizowana w szczególności poprzez tworzenie warunków wyboru na wolne stanowisko urzędnicze kandydata spełniającego wymagania związane ze stanowiskiem, na które przeprowadzany jest nabór. 5. Podstawowymi desygnatami realizacji efektywnej obsady kadrowej poszczególnych stanowisk w Bibliotece są: 1) stałe monitorowanie i prognozowanie potrzeb kadrowych Biblioteki, zmian przepisów nakładających nowe kompetencje i zadania, oraz z przewidywanej fluktuacji pracowników, 2) zatrudnianie na wolnych stanowiskach urzędniczych kandydatów o odpowiednich, możliwie najwyższych kwalifikacjach, umiejętnościach i predyspozycjach, 3) adaptacja zawodowa nowozatrudnianych pracowników, 4) stały rozwój i doskonalenie kwalifikacji pracowników Biblioteki

3 6. Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, składa się z następujących etapów: 1) przygotowanie rekrutacji i selekcji kandydatów, w tym przygotowanie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko i ustalenie metod, technik i narzędzi selekcji kandydatów, 2) rekrutacja i selekcja kandydatów, w tym upowszechnienie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko, formalna i merytoryczna ocena ofert oraz kandydatów, 3) ogłoszenie wyników naboru. 7. Za całokształt prawidłowego przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, odpowiedzialna jest Komisja, której skład stały określa odrębne zarządzenie Dyrektora Biblioteki. Rozdział II Zasady pracy Komisji ds. Naboru W skład Komisji nie może wchodzić osoba, która w danym naborze jest małżonkiem lub krewnym do drugiego stopnia włącznie albo powinowatym pierwszego stopnia kandydata biorącego udział w tym naborze, jak również osoba, która pozostaje wobec kandydata w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W skład Komisji nie może wchodzić również osoba, która w danym naborze bierze udział jako kandydat na wolne stanowisko urzędnicze. 2. Za przestrzeganie zasady określonej w ust. 1 odpowiadają indywidualnie osoby wchodzące w skład Komisji, które zobowiązane są pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej niezwłocznie powiadomić Dyrektora Biblioteki o zajściu okoliczności wyłączających ich udział w pracach Komisji. 3. Nabór jest w całości nieważny w przypadku ujawnienia po zakończeniu naboru a przed zatrudnieniem wybranego kandydata w Bibliotece, że w składzie Komisji udział brała osoba podlegająca wyłączeniu. W takim przypadku ponawia się nabór na dane stanowisko urzędnicze Dyrektor Biblioteki może w każdym czasie wyznaczyć do prac Komisji dodatkowo inne osoby, nie wchodzące w skład Komisji, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia właściwej oceny kandydatów biorących udział w naborze lub służy usprawnieniu organizacji i przebiegu naboru. 2. Osoby wyznaczone w trybie określonym w ust. 1, biorą udział w pracach Komisji z głosem opiniodawczo doradczym. 3. Informację o udziale w pracach Komisji osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zamieszcza się w protokołach, o których mowa w Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. W czasie nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego. 2. Członkowie Komisji mają równe prawa. Członkom Komisji przysługuje w szczególności prawo do niezależnej i niezawisłej oceny kandydatów biorących udział w naborze. 3. Komisja obraduje na posiedzeniach w terminie i miejscu ustalonych przez przewodniczącego. O terminie i miejscu posiedzenia przewodniczący powiadamia członków Komisji oraz osoby, o których mowa w 9, co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia. Na jednym posiedzeniu Komisji można prowadzić sprawy dotyczące więcej niż jednego naboru ; w takim przypadku protokoły sporządza się odrębnie dla każdego naboru

4 4. Obrady Komisji są poufne, a jej członkowie oraz osoby, o których mowa w 9, mają obowiązek zachować w tajemnicy informacje o przebiegu naboru. 5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się do informacji dotyczących naboru na wolne stanowisko urzędnicze, które stanowią informację publiczną. 6. Posiedzenie Komisji może odbywać się, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3/4 składu Komisji. 7. W sprawach spornych Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wyjątkowych przypadkach, przewodniczący Komisji może zarządzić głosowanie tajne. W przypadku, gdy w wyniku głosowania nastąpi podział głosów w sposób nie rozstrzygający, decyduje głos przewodniczącego Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 2. Członek, który nie zgadza się z treścią protokołu zobowiązany jest zgłosić do protokołu pisemne zastrzeżenie i z tym zastrzeżeniem podpisać protokół. 3. Protokoły nie stanowią dokumentów urzędowych, mają charakter wewnętrzny i nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz ze zm. ) 12. Każda z osób biorąca udział w pracach Komisji ma prawo wnioskować do przewodniczącego Komisji we wszystkich sprawach dotyczących naboru na wolne stanowisko urzędnicze, a nie uregulowanych w niniejszych postanowieniach. Rozdział III Potrzeba zatrudnienia, przygotowanie rekrutacji i selekcji kandydatów Dyrektor po analizie potrzeb w zakresie zatrudnienia w Bibliotece podejmuje decyzję o rozpoczęciu naboru kandydatów na dane stanowisko urzędnicze. Decyzja ta związana jest w szczególności ze zmianami w strukturze organizacyjnej Biblioteki, zmianami przepisów nakładających nowe kompetencje i zadania oraz z przewidywaną fluktuacją pracowników. 2. Dyrektor przygotowuje opis stanowiska pracy, na które ma być przeprowadzony nabór. 3. Przy sporządzaniu opisu stanowiska pracy dyrektor może współpracować z kierownikiem komórki organizacyjnej (filii, wydziału), w której zachodzi potrzeba zatrudnienia pracownika. 4. Wzór formularza opisu stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej procedury naboru Dyrektor Biblioteki przygotowuje ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko, zwanego w niniejszej procedurze ogłoszeniem o naborze. 2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać w szczególności: 1) dane identyfikacyjne pracodawcy nazwę i adres siedziby Biblioteki, 2) określenie stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór nazwę stanowiska, wymiar czasu pracy na danym stanowisku, 3) numer ewidencyjny naboru, 4) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne ( konieczne ), a które są dodatkowe ( pożądane ), 5) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, 6) wskazanie wymaganych dokumentów, 7) określenie terminu do składania dokumentów, 8) określenie formy składania dokumentów, 9) określenie miejsca składania dokumentów, - 4 -

5 10) informację o sposobie postępowania z dokumentami kandydatów zgodnie z 36, 11) informację o sposobie powiadamiania kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych w niniejszej procedurze naboru, 12) informację o konieczności przedłożenia przed zawarciem umowy o pracę przez kandydata wyłonionego w drodze naboru oryginału ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego, 13) informację o warunku skuteczności terminowego doręczenia dokumentów, o którym mowa w 21 ust. 2, 14) informację wskazującą, iż przez fakt złożenia oferty kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze naboru na zasadach określonych w niniejszych postanowieniach. 3. Dyrektor Biblioteki poleca upowszechnienie ogłoszenia o naborze Kierownikowi Wydziału Informacji Do dokumentów wymaganych od kandydatów biorących udział w naborze należeć mogą odpowiednio do potrzeb w szczególności: 1) list motywacyjny lub inna pisemna forma zgłoszenia udziału w danym naborze wraz z motywacją, 2) curriculum vitae ( CV ) lub życiorys z opisem i przebiegiem pracy zawodowej oraz doświadczeń zawodowych, 3) kwestionariusz osobowy wraz z aktualną fotografią, 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, 6) kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, pełnienia określonej funkcji lub zajmowania określonego stanowiska, 7) kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ; w odniesieniu do naboru na kierownicze stanowiska urzędnicze świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających dodatkowo staż pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm. ), 8) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe, 9) kserokopie posiadanych referencji lub opinii, 10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopie z pierwszych trzech stron dowodu osobistego albo kserokopia nowego dowodu osobistego, 11) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, 12) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego, 13) oświadczenie o niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), 14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) lub kserokopia posiadanego, ważnego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli, 15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji - 5 -

6 procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ). 2. Dokumenty składane przez kandydata przystępującego do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią jego ofertę. 16. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin do składania dokumentów może być określony datą lub liczbą dni. 17. Dokumenty kandydatów zawarte w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz z dopiskiem Nabór na stanowisko ( podać stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze ) Nr ( podać nr ewidencyjny naboru określony w ogłoszeniu o naborze ) kandydaci mogą składać osobiście lub przesyłać listem poleconym na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Ul. Senatorska Skierniewice Od dnia polecenia upowszechnienia ogłoszenia o naborze do czasu rozpoczęcia przeprowadzania selekcji kandydatów przez Komisję, Dyrektor Biblioteki przy współpracy z przewodniczącym Komisji ustalają metody, techniki i narzędzia selekcji kandydatów, które zostaną zastosowane w procedurze naboru. 2. W ramach technik selekcji kandydatów stosowane są w szczególności: a) analizy dokumentów obligatoryjne dla każdego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, b) rozmowy kwalifikacyjne obligatoryjnie dla każdego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, c) testy kwalifikacyjne, praktyczne sprawdzanie umiejętnościami odpowiednio do zachodzących potrzeb 3. W ramach przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej powinno się mieć na względzie w szczególności: nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikację informacji zawartych w dokumentach złożonych przez kandydata, zbadanie i ocenę wiedzy, umiejętności, predyspozycji i cech osobowości kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie zadań i czynności na stanowisku, którego dotyczy nabór, jak również ocenę doświadczeń zawodowych kandydata, jego obowiązków i zakresu odpowiedzialności na dotychczas zajmowanych stanowiskach oraz pozyskanie informacji o celach zawodowych kandydata. Rozdział IV Rekrutacja i selekcja kandydatów Upowszechnienie ogłoszenia o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko następuje poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz ze zm. ) oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki w siedzibie przy ul. Senatorskiej Skierniewice. 2. Ogłoszenie o naborze jest upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki do czasu upływu terminu do składania dokumentów, określonego w danym ogłoszeniu o naborze. 3. Z dniem upowszechnienia ogłoszenia o naborze Wydział Administracji przekazuje do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę Biblioteki, informację o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko zgodnie z - 6 -

7 ogłoszeniem o naborze. Przekazanie informacji może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie egzemplarza ogłoszenia o naborze Od czasu upowszechnienia ogłoszenia o naborze do czasu upływu terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze, następuje przyjmowanie dokumentów od kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze. 2. Kandydat przystępujący do naboru na wolne stanowisko urzędnicze, przez fakt złożenia swojej oferty, wyraża zgodę na poddanie się procedurze naboru określonej w niniejszych postanowieniach. 3. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Bibliotece nie w związku z danym ogłoszeniem o naborze, nie są rozpatrywane i są zwracane tym osobom przez Wydział Administracji. 4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio do dokumentów składanych przez kandydatów przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze, które zostały doręczone do Biblioteki po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze Sekretariat Biblioteki przyjmuje kopertę oznaczoną w sposób określony w 17 nie otwierając jej i wpisuje na kopercie datę wpływu. 2. W razie przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Biblioteki uważa się datę ich nadania. 3. Sekretariat przekazuje koperty, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio do dyrektora Biblioteki Dyrektor dokonuje na bieżąco otwarcia wpływających kopert z dokumentami kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze. W tym czasie dokonuje również, w oparciu o analizę dokumentów, oceny spełniania przez oferty i kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. 2. W terminie do 5 dni od dnia upływu terminu do składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, Dyrektor Biblioteki przedstawia w formie pisemnej wyniki oceny, o której mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem: a) ofert i/lub kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, b) ofert i/lub kandydatów nie spełniających wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, z podaniem przyczyn nie spełniania wymagań, dołączając listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 3. Nie spełnianie przez ofertę kandydata wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze jest równoznaczne z nie spełnianiem przez kandydata wymagań formalnych określonych w tym ogłoszeniu. 4. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 5. Do ofert kandydatów nie spełniających wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze, stosuje się 36 ust. 2 4 i Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze Dalsze etapy procedury naboru prowadzi się, jeżeli do naboru przystąpił choćby jeden kandydat albo jeżeli choćby jeden kandydat spełnia wymagania formalne i jest zamieszczony na liście, o której mowa w 22 ust W przypadku, gdy do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze nie przystąpił żaden kandydat, albo gdy w trybie określonym w 22 stwierdzono, że żaden z kandydatów - 7 -

8 nie spełnia wymagań formalnych, nabór przerywa się. Wówczas, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu upowszechnia się informację podpisaną przez Dyrektora Biblioteki stwierdzającą taką okoliczność. Dyrektor Biblioteki dokonuje analizy możliwych przyczyn takiej sytuacji, po czym ponawia się nabór na to stanowisko urzędnicze. 3. Informacja, o której mowa w ust. 2 jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki do czasu ponownego ogłoszenia naboru na dane stanowisko urzędnicze W terminie do 5 dni od dnia zatwierdzenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne Dyrektor Biblioteki zwołuje posiedzenie Komisji, na którym przedstawia się w szczególności: a) informacje o dotychczasowym przebiegu naboru na dane stanowisko urzędnicze, b) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wraz ze złożonymi przez tych kandydatów ofertami, c) ustalone do selekcji kandydatów techniki i narzędzia selekcji, o których mowa w Dyrektor Biblioteki podejmuje decyzję: o przeprowadzeniu przez Komisję w wyznaczonym terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów z wykorzystaniem technik i narzędzi selekcji, o których mowa w Wydział Administracji powiadamia telefonicznie lub pisemnie albo w drodze elektronicznej kandydatów o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku telefonicznego powiadomienia pracownik dokonujący tej czynności sporządza odpowiednią notatkę Komisja przeprowadza końcową selekcję kandydatów. 2. W ramach końcowej selekcji kandydatów Komisja wykorzystuje ustalone techniki i narzędzia selekcji, o których mowa w W przypadku stwierdzenia przez Komisję niedostatecznego spełniania przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do selekcji końcowej, poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata Po zakończeniu selekcji końcowej kandydatów Komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze. 2. Protokół zawiera w szczególności: a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, b) liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, c) informację o zastosowanych metodach technikach naboru, d) imię i nazwisko wybranego kandydata wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru albo informację, o której mowa w przypadku określonym w 26 ust. 3 wraz z uzasadnieniem. 3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1 i 2 stosuje się 9 ust. 3 i Dyrektor Biblioteki podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu wybranego kandydata albo o ponowieniu naboru na dane stanowisko urzędnicze. Rozdział V Ogłoszenie wyników naboru W przypadku decyzji o zatrudnieniu kandydata wybranego w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Biblioteki lub wyznaczona przez niego osoba informuje wybranego kandydata o tej decyzji

9 2. Wydział Administracji kompletuje i przygotowuje pozostałe dokumenty niezbędne do nawiązania stosunku pracy z kandydatem oraz wydaje kandydatowi skierowanie na wstępne badania lekarskie. 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku, którego dotyczył nabór. Dokumenty te podlegają włączeniu do akt osobowych pracownika. 4. Pozostałych kandydatów, o których mowa w 28 ust. 1, o wyniku naboru powiadamia pisemnie Dyrektor Biblioteki dziękując za ich udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze W terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, upowszechnia się informację o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: a) nazwę i adres jednostki, b) określenie stanowiska urzędniczego, c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze. 3. Informacja o wyniku naboru jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru, o którym mowa w 29, wyrażającej wolę podjęcia zatrudnienia w Bibliotece. 2. Postanowienia 32 stosuje się odpowiednio. Rozdział VI Adaptacja zawodowa zatrudnianego kandydata i ocena efektywności naboru 32. Zatrudnienie kandydata wybranego w naborze na wolne stanowisko urzędnicze związane jest z adaptacją zawodową nowozatrudnionego pracownika oraz oceną jego pracy i sposobu wywiązywania się z powierzonych obowiązków, stanowiących o przydatności do pracy na zajmowanym stanowisku i efektywności przeprowadzonego naboru Adaptacja zawodowa pracownika stanowi zespół celowych działań tworzących warunki do uzyskania przez pracownika wymaganych efektów pracy oraz powstania i utrzymania integracji pracownika z Biblioteką, w okresie wdrażania się pracownika w całokształt zadań i czynności zawodowych na stanowisku pracy oraz w środowisko i kulturę organizacyjną Biblioteki. 2. Adaptacja zawodowa pracownika odbywa się w szczególności poprzez: a) umiejętne wprowadzanie do pracy, b) zapoznawanie pracownika z obowiązującymi w Bibliotece wewnętrznymi regulacjami, trybem załatwiania spraw, c) udzielanie w niezbędnych przypadkach wyczerpującego instruktażu, informacji, wyjaśnień oraz ewentualnej pomocy, - 9 -

10 d) regularną obserwację pracy nowozatrudnionego pracownika, e) podkreślanie pozytywnych stron pracownika w wykonywaniu pracy, f) wskazywanie sposobów unikania trudności i rozwiązywania problemów pojawiających się w toku pracy nowozatrudnionego pracownika, g) wskazywanie nieprawidłowego sposobu postępowania i wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości. 3. Adaptacja zawodowa rozpoczyna się z chwilą przyjęcia pracownika do pracy i kończy w momencie osiągnięcia przez pracownika wiedzy i umiejętności, świadczących o nabyciu przez niego sprawności prawidłowego wykonywania zadań i czynności na zajmowanym stanowisku pracy. 34. W trybie określonym obowiązującymi w Bibliotece uregulowaniami nowozatrudniony pracownik powinien zapoznać się w szczególności z: a) zakresem czynności, b) opisem stanowiska pracy, c) statutem Biblioteki, d) regulaminem pracy, e) instrukcją kancelaryjną, f) instrukcją obiegu dokumentów księgowych, g) innymi w miarę potrzeb. Rozdział VII Sposób postępowania z dokumentami Wydział Administracji prowadzi ewidencję naborów na wolne stanowiska urzędnicze i związaną z nimi dokumentację w zakresie wynikającym z niniejszej procedury oraz występujących potrzeb. 2. Na dokumentację, o której mowa w ust. 1 składają się w szczególności: a) ewidencja naboru na wolne stanowiska urzędnicze, b) upowszechniane ogłoszenia o naborze, c) pisemne oceny spełniania przez oferty i/lub kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, d) upowszechniane listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, e) wykorzystywane w naborze testy kwalifikacyjne, karty ocen kandydatów i inne narzędzia selekcji, jeżeli były stosowane, f) sporządzane w czasie procedury naboru protokoły, notatki, g) upowszechniane informacje o wynikach naborów, h) korespondencja dotycząca naboru prowadzona z kandydatami na wolne stanowiska urzędnicze Dokumenty złożone w związku z naborem przez kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Bibliotece są dołączane do jego akt osobowych. 2. Dokumenty pozostałych kandydatów, z zastrzeżeniem 20 ust. 3 i ust. 4, są przechowywane przez Wydział Administracji przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru w trybie określonym w W okresie określonym w ust. 2 kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za pokwitowaniem odbioru. Biblioteka nie odsyła dokumentów kandydatom

11 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 dokumenty kandydatów biorących udział w danym naborze są protokolarnie niszczone przez pracownika Wydziału Administracji. 37. Informacje zawarte w dokumentach kandydatów podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ), z wyłączeniem informacji stanowiących na podstawie odrębnych przepisów informację publiczną podlegającą upowszechnieniu. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 38. Dyrektor Biblioteki może w każdym czasie przerwać lub odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn. 39. Na żadnym z etapów procedury naboru kandydatom nie przysługują odwołania od decyzji Dyrektora Biblioteki, Komisji lub innych osób dokonujących czynności wynikających z postanowień niniejszej procedury Naruszenie postanowień niniejszej procedury naboru nie skutkuje poza przypadkami w niej określonymi nieważnością naboru na wolne stanowisko urzędnicze jak również nie skutkuje nieważnością stosunku pracy nawiązanego z kandydatem wybranym w drodze takiego naboru i nie może stanowić podstawy rozwiązania stosunku pracy tego kandydata, z zastrzeżeniem ust Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów lub podania informacji nieprawdziwych, sfałszowanych lub w inny sposób wprowadzających w błąd, mogący mieć znaczenie przy podjęciu decyzji o wyborze kandydata i jego zatrudnieniu. W takim przypadku Biblioteka może korzystać z pełni środków prawnych przysługujących przeciwko pracownikowi. 41. W zakresie nie uregulowanym niniejszymi postanowieniami stosuje się obowiązujące przepisy prawa

12 Załącznik Nr 1 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE O P I S S T A N O W I S K A P R A C Y 1. Nazwa stanowiska pracy: (zgodnie z wykazem stanowisk określonym w rozporządzeniu) 2. Wymiar czasu pracy: 5. Relacje stanowiska do innych stanowisk, jednostek, podmiotów: pracownik zastępuje: pracownik jest zastępowany przez: pracownik współpracuje z: (wskazać właściwe komórki organizacyjne, filie, wydziały) II. ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. Szczegółowy zakres zadań oraz czynności wykonywanych na stanowisku: 2. Szczegółowy zakres uprawnień służbowych związanych ze stanowiskiem: (np.: uprawnienia do podpisywania określonych dokumentów, samodzielne prowadzenie uzgodnień, koordynowanie określoną pracą)

13 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku: 4. Dostęp do informacji niejawnych i danych osobowych: (podać, czy pracownik w zakresie zadań realizowanych na stanowisku ma dostęp do informacji niejawnych oraz wskazać klauzulę niejawności tych informacji, a w przypadku danych osobowych wskazać jakiego rodzaju są to dane i czy są one zawarte w zbiorze danych osobowych ) III. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 1. Wykształcenie: (podać stopień średnie, wyższe zawodowe, wyższe magisterskie, oraz kierunek specjalność wykształcenia) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 2. Doświadczenie zawodowe - staż pracy: (podać wymaganą co najmniej liczbę lat pracy, ewentualnego doświadczenia na określonym stanowisku lub pracy w określonego rodzaju instytucjach) niezbędny ( konieczny ) dodatkowy ( pożądany )

14 3. Uprawnienia kwalifikacyjne lub zawodowe: (podać nazwę, rodzaj bądź kategorię uprawnień wymaganych do pracy na określonym stanowisku lub wykonywania obowiązków wynikających ze stanowiska) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 4. Wiedza specjalistyczna lub dziedzinowa: (wyszczególnić hasłowo nazwy przepisów, procedur postępowania oraz zagadnień, które pracownik na danym stanowisku powinien znać, jak również powinien umieć je stosować i z nich korzystać) 5. Znajomość języków obcych: (podać rodzaj języka, stopień i zakres znajomości oraz wskazać) niezbędna ( konieczna ) dodatkowa ( pożądana )

15 6. Cechy osobowości: (podać kluczowe cechy osobowości, którymi powinien charakteryzować się pracownik na stanowisku, np.: wysoka lub niska ekstrawersja, ugodowość, otwartość, krytycyzm, sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, wytrwałość, realizm w myśleniu, odporność na stres, opanowanie, twórcze podejście, gotowość na zmiany, solidność, wysoka lub niska motywacja, przedsiębiorczość w działaniu, dynamizm, pewność siebie, asertywność, pozytywna emocjonalność, ekspresja, skrupulatność, dokładność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, determinacja w dążeniu do celu, aktywna współpraca, dociekliwość, zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość, pracowitość, opanowanie, zdecydowanie, wnikliwość, spostrzegawczość, cierpliwość, punktualność, sposób bycia, elokwencja, dyskrecja, lojalność) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 7. Umiejętności psychospołeczne: (podać kluczowe umiejętności psychospołeczne, które powinien posiadać pracownik na stanowisku, np.: umiejętność analizy i syntezy informacji, poszukiwania i selekcji informacji, logicznego myślenia, zarządzania personelem, publicznego przemawiania, prowadzenia spotkań, wyrażania i obrony swojego zdania, wzmacniania motywacji własnej i innych osób, przekonywania, negocjowania, wywierania wpływu na innych, wyjaśniania, przekazywania wiedzy) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 8. Umiejętności praktyczne: (podać kluczowe umiejętności praktyczne, które powinien posiadać pracownik na stanowisku, np.: w zakresie obsługi komputera, wskazanych programów komputerowych, określonych maszyn i urządzeń biurowych, przygotowywania określonych dokumentów, opracowań, dokonywania tłumaczeń, wykonywania innych określonych czynności) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane )

16 9. Dyspozycyjność: (podać, czy praca na stanowisku wiąże się ze szczególną dyspozycyjnością pracownika, np.: gotowość do częstych wyjazdów służbowych, częsta praca poza siedzibą Urzędu, praca poza granicami kraju) IV. UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE V. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA OPIS STANOWISKA PRACY Imię i nazwisko: Stanowisko:. Data sporządzenia opisu stanowiska pracy... Podpis i pieczątka kierownika komórki organizacyjnej

Procedura naboru kandydatów. oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru

Procedura naboru kandydatów. oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru Załącznik do Zarządzenia Nr 6/05 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach z dnia 11.09.2005 r. Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2009r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2006 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 z dnia 1 sierpnia 2006 roku. R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI : 1. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

Rozdział I. Rozdział II. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W BRZEGU Postanowienia ogólne Rozdział I 1 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R.

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska urzędnicze kierownicze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 marca 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Bardziej szczegółowo

INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W WYMIARZE 2 3/40 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI

INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W WYMIARZE 2 3/40 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko: INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W WYMIARZE 3/40 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI czuwanie nad przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 66 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu 26-600, ul. Kolejowa 22 Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady ogólne

Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2010 Dyrektora ZDW z dnia 23.07.2010r. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE Załącznik do Zarzadzenia Nr 5/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z dnia 21 września 2009r REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity) Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

(Tekst jednolity) Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (Tekst jednolity) Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejsza procedura opisuje

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRUKLANKACH Załącznik do Zarządzenia Nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 września 2009 roku 1 Niniejszy Regulamin reguluje tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

Ilekroć w procedurze jest mowa o: Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Szkoły z dnia 10.05.2010 r. Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Robotnicza 5 Tel./Fax 62 7571771 e-mail: sp7@um.kalisz.pl http://sp7kalisz.superszkolna.pl http://sp7kalisz.biposwiata.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 71 W KATOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 71 W KATOWICACH REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 71 W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin ustala zasady naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie z dnia 10 czerwca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 21 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie z dnia 10 czerwca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 21 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Załącznik do Zarządzenia nr 12/2009 Dyrektora PBW w Bielsku-Białej z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 /2006 Wójta Gminy Haczów z dnia 5 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 1 /2006 Wójta Gminy Haczów z dnia 5 stycznia 2006 r. Zarządzenie Nr 1 /2006 Wójta Gminy Haczów z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Haczów oraz na wolne stanowiska kierowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10 ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10.2015 ROKU KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSZCZANÓW

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSZCZANÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2006 Wójta Gminy Goszczanów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego będącym załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia Nr 36 z dnia 16 grudnia 2003

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze

ROZDZIAŁ I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015/2016 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu z dnia 12 września 2015 r. R E G U L A

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W URZĘDZIE GMINY W IZBICKU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W URZĘDZIE GMINY W IZBICKU Załącznik 1 do zarządzenia NR OR 0050.79.2015 z dnia 26 listopada 2015r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W URZĘDZIE GMINY W IZBICKU Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. naboru na wolne stanowiska urzędnicze. w Zespole Szkół Specjalnych im.k.i.gałczyńskiego. w Bielsku-Białej

R E G U L A M I N. naboru na wolne stanowiska urzędnicze. w Zespole Szkół Specjalnych im.k.i.gałczyńskiego. w Bielsku-Białej R E G U L A M I N naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Specjalnych im.k.i.gałczyńskiego w Bielsku-Białej Celem Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Miejskim Przedszkolu Nr 13. w Katowicach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Miejskim Przedszkolu Nr 13. w Katowicach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Katowicach Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LICEUM PLASTYCZNYM IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LICEUM PLASTYCZNYM IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 4/ 2011 Dyrektora Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu z dnia 04.01.2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich http://pup-strzelce.pl/strona/regulamin-naboru/231

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich http://pup-strzelce.pl/strona/regulamin-naboru/231 Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich http://pup-strzelce.pl/strona/regulamin-naboru/231 Regulamin naboru REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STRZELCACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie z dnia 05. 06. 2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin zatrudniania w siedleckim Urzędzie Gminy

Regulamin zatrudniania w siedleckim Urzędzie Gminy Regulamin zatrudniania w siedleckim Urzędzie Gminy Jak już wcześniej informowaliśmy w Gminnych Wieściach w numerze 2/90 z marca 2005 roku Urząd Gminy Siedlec uczestniczy w akcji masowej Przejrzysta Polska.

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA

W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA ZARZĄDZENIE NR 25/15 WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA z dnia 7 kwietnia 2015 r. W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/14 Dyrektora Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 2014 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK DO ZARZADZENIA NR 01/09/2015 Z DNIA 28.09.2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

ZAŁACZNIK DO ZARZADZENIA NR 01/09/2015 Z DNIA 28.09.2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM ZAŁACZNIK DO ZARZADZENIA NR 01/09/2015 Z DNIA 28.09.2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Publicznego Gimnazjum nr11 im.bolesława Prusa w Radomiu ul. Kujawska 19. ogłasza nabór na stanowisko

DYREKTOR Publicznego Gimnazjum nr11 im.bolesława Prusa w Radomiu ul. Kujawska 19. ogłasza nabór na stanowisko DYREKTOR Publicznego Gimnazjum nr11 im.bolesława Prusa w Radomiu ul. Kujawska 19 ogłasza nabór na stanowisko INSPEKTOR D/S BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 3/40 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. Czuwanie nad

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu z dnia 2 stycznia 2015r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu z dnia 2 stycznia 2015r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu z dnia 2 stycznia 2015r. REGULAMIN NABORU na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku z dnia 08.08.2012r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne. ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Dyrektora Szkoły NR 3/I/2015 z dnia 04 maja 2015r.

I. Zasady ogólne. ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Dyrektora Szkoły NR 3/I/2015 z dnia 04 maja 2015r. ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Dyrektora Szkoły NR 3/I/2015 z dnia 04 maja 2015r. REGULAMIN przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZISKACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZISKACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZISKACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Celem regulaminu jest ustalenie zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 7 września 2005 REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu. 26-600 Radom, ul. Al. Grzecznarowskiego 15. tel. 48 360 24 71

Dyrektor. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu. 26-600 Radom, ul. Al. Grzecznarowskiego 15. tel. 48 360 24 71 Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu 26-600 Radom, ul. Al. Grzecznarowskiego 15 tel. 48 360 24 71 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY W WYMIARZE ½ ETATU I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0161/15/MZJOś/2009 Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie z dnia 26 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 0161/15/MZJOś/2009 Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie z dnia 26 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 0161/15/MZJOś/2009 Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zasad naboru pracowników do Miejskiego Zespołu Jednostek

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 2 stycznia 2015 r.

załącznik do zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 2 stycznia 2015 r. załącznik do zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 2 stycznia 2015 r. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY PAWŁOSIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZŁOCZEWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZŁOCZEWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZŁOCZEWIE Podstawa prawna: Art. 3 i 3a-3f ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2001, Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/07 WÓJTA GMINY DĄBROWA z dnia 1 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/07 WÓJTA GMINY DĄBROWA z dnia 1 marca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 21/07 WÓJTA GMINY DĄBROWA z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dąbrowa i niektórych kierowników

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu, ul. Miła 18 SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. WYNAGRODZEŃ

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu, ul. Miła 18 SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. WYNAGRODZEŃ Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu, ul. Miła 18 ogłasza nabór na wolne stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. WYNAGRODZEŃ GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. Sporządzanie list płacy dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 22 w Radomiu ul. Ofiar Firleja 16 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główna księgowa w wymiarze ¾ etatu

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 22 w Radomiu ul. Ofiar Firleja 16 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główna księgowa w wymiarze ¾ etatu GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 22 w Radomiu ul. Ofiar Firleja 16 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główna księgowa w wymiarze ¾ etatu 1. bieżące, terminowe i prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74A/II/2009 z dnia 12.02.2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. MSC w Mińsku Maz. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DODATKOWE: 1.Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budŝetowej. 2.Umiejętność pracy w zespole. 3. Komunikatywność.

WYMAGANIA DODATKOWE: 1.Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budŝetowej. 2.Umiejętność pracy w zespole. 3. Komunikatywność. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Radomiu ul. Krychnowicka 1 tel. (048) 332-46-89 ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1/3 etatu GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1.Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 Procedura naboru

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach z dnia 10 czerwca 2015r.

Dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach z dnia 10 czerwca 2015r. Zarządzenie Nr 0211.4.2015 Dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych w Radomiu ul. Śniadeckich 5

Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych w Radomiu ul. Śniadeckich 5 Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych w Radomiu ul. Śniadeckich 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze GŁÓWNY KSIĘGOWY GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. Prowadzenie księgowości szkoły zgodnie z ustawą o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w: 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9

Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w: 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9 Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w: 91-427

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Na podstawie: Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1982r. nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami);

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu 16 maja 2012 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WAŁBRZYCHU Celem regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze 1 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 16.03.2011 r Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 16.03.2011 r Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 16.03.2011 r Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich REGULAMIN postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

Zakres procedury. Przebieg procesu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Zakres procedury. Przebieg procesu naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Załącznik do zarządzenia Nr 6/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim z dnia 9 sierpnia 2012 r. PROCEDURA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (3/40 etatu)

Nabór na stanowisko Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (3/40 etatu) i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 09.12.2013 Nabór na stanowisko Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (3/40 etatu) Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2016 r. WÓJTA GMINY KLEMBÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2016 r. WÓJTA GMINY KLEMBÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2016 r. WÓJTA GMINY KLEMBÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klembowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza MiG Staszów z dn. 26.02.2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA i GMINY w STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr13 /2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Włocławek. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Włocławek. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2012 r. Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Włocławek. Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2012. Dyrektora Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. z dnia 14 maja 2012 roku

Zarządzenie nr 19/2012. Dyrektora Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. z dnia 14 maja 2012 roku Zarządzenie nr 19/2012 Dyrektora Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko nauczyciela w Liceum Plastycznym im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Biurze Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Biurze Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 20 lutego 2013 r Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Przedszkolu im.marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Przedszkolu im.marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Przedszkolu im.marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RACIBORZU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RACIBORZU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z dnia 01.04.2011r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 11/09 Starosty Tatrzańskiego z dnia 12 lutego 2009r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZAKOPANEM

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 11 W RADOMIU ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. referenta do spraw płac w wymiarze 3/4 etatu

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 11 W RADOMIU ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. referenta do spraw płac w wymiarze 3/4 etatu DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 11 W RADOMIU ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw płac w wymiarze 3/4 etatu 1. GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. Obliczanie i sporządzanie list płac dotyczących:

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RADOMIU ogłasza nabór na stanowisko. referenta do spraw płac w wymiarze 3/4 etatu

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RADOMIU ogłasza nabór na stanowisko. referenta do spraw płac w wymiarze 3/4 etatu DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RADOMIU ogłasza nabór na stanowisko referenta do spraw płac w wymiarze 3/4 etatu 1. GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. Sporządzanie list płac i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk w wymiarze 8/40 etatu. 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 216 /2005 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 października 2005r.

Zarządzenie Nr 216 /2005 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 października 2005r. Zarządzenie Nr 216 /2005 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 października 2005r. w sprawie wprowadzenia: Zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.

Regulamin. naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Ogłaszam konkurs na stanowisko: Dyrektora Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu przy ul.

Ogłaszam konkurs na stanowisko: Dyrektora Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu przy ul. ZARZĄDZENIE ZEAS 2110-1/2015 Burmistrza Miasta Sandomierz z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Celem Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁA. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 114/09 Wójta Gminy Biała z dnia 16 marca 2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WĄSEWO

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WĄSEWO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WĄSEWO Postanowienia ogólne 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Wąsewo

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Radomiu ul. Wierzbicka 55 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. płacowo-księgowych ½ etatu

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Radomiu ul. Wierzbicka 55 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. płacowo-księgowych ½ etatu Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Radomiu ul. Wierzbicka 55 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. płacowo-księgowych ½ etatu Główne obowiązki: 1. Sporządzanie list płac wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Radomiu. ogłasza nabór na stanowisko: referenta d/s płacowych w wymiarze ½ etatu

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Radomiu. ogłasza nabór na stanowisko: referenta d/s płacowych w wymiarze ½ etatu Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko: referenta d/s płacowych w wymiarze ½ etatu 1. Niezbędne wymagania kandydata na stanowisko referenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Oświęcimiu

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Oświęcimiu Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Oświęcimiu Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Procedura naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płośnicy Procedura naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płośnicy Płośnica 2007 Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Płośnica z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora PSSE w Nowym Sączu z dnia 18 lipca 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 158/2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 sierpnia 2007 r. Zarządzenie Nr 158/2007 w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Miejskim Przedszkolu nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej.

Procedura naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Miejskim Przedszkolu nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia nr 9/2011 Z dnia 29.08.2011r. Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 Im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej Procedura naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Miejskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BOŻKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BOŻKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Postanowienia Nr 1./07 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bożkowie z dnia 5 grudnia 2007 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BOŻKOWIE Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W JUGOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W JUGOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Postanowienia Nr 1/07 Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jugowie z dnia 5 grudnia 2007 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W JUGOWIE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru Wersja: 6.

Procedura naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru Wersja: 6. Procedura naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasady pracy Wersja: 6.0 Załącznik do Zarządzenia Nr 2/14 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo