Procedura naboru kandydatów. oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura naboru kandydatów. oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 6/05 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach z dnia r. Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postanowienia określają procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach, zwanej dalej Biblioteką, na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru, zwaną dalej Komisją, w celu: 1) zagwarantowania naboru kandydatów zgodnie z zasadami otwartości i konkurencyjności naboru, 2) stosowania metod oraz technik naboru zgodnie z przyjętymi standardami, praktykami i wymogami w placówce samorządowej, 3) realizacji efektywnej obsady kadrowej poszczególnych stanowisk w Bibliotece zapewniającej prawidłowe wypełnianie jej celów i zadań Procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Bibliotece oraz zasady pracy Komisji stosuje się do tych stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. 2. Procedurze oraz zasadom określonym niniejszymi postanowieniami nie podlegają: a) indywidualne przeniesienia pracowników na inne stanowiska wewnątrz Biblioteki, w tym wynikające z reorganizacji Biblioteki, nie związane z awansem pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze, b) awanse pracowników w ramach stanowisk pracy, na których są zatrudnieni lub na inne stanowiska pracy z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, c) czasowe powierzenia pracownikom pełnienia obowiązków ( p.o. ) na innych stanowiskach pracy lub czasowe powierzenia pracownikom obowiązków wynikających z innych stanowisk pracy włącznie z kierowniczymi stanowiskami urzędniczymi, d) postępowania dotyczące nawiązywania z pracownikami Biblioteki zatrudnionymi na okres próbny lub czas określony kolejnych umów o pracę w ramach tego samego lub innego stanowiska pracy lub stanowiska urzędniczego z wyłączeniem awansów na kierownicze stanowiska urzędnicze, 3. Wykazy stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych, określają obowiązujące w Bibliotece przepisy o wynagradzaniu pracowników Otwartość naboru jest realizowana w szczególności poprzez upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach urzędniczych i prowadzonych naborach kandydatów na te stanowiska, na zasadach określonych w niniejszych postanowieniach. 2. Do naboru na wolne stanowisko urzędnicze może przystąpić każdy po złożeniu swojej oferty na warunkach i w terminie określonych w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w 15, 16, Konkurencyjność naboru jest realizowana w szczególności poprzez tworzenie warunków wyboru na wolne stanowisko urzędnicze kandydata spełniającego wymagania związane ze stanowiskiem, na które przeprowadzany jest nabór. 5. Podstawowymi desygnatami realizacji efektywnej obsady kadrowej poszczególnych stanowisk w Bibliotece są: 1) stałe monitorowanie i prognozowanie potrzeb kadrowych Biblioteki, zmian przepisów nakładających nowe kompetencje i zadania, oraz z przewidywanej fluktuacji pracowników, 2) zatrudnianie na wolnych stanowiskach urzędniczych kandydatów o odpowiednich, możliwie najwyższych kwalifikacjach, umiejętnościach i predyspozycjach, 3) adaptacja zawodowa nowozatrudnianych pracowników, 4) stały rozwój i doskonalenie kwalifikacji pracowników Biblioteki

3 6. Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, składa się z następujących etapów: 1) przygotowanie rekrutacji i selekcji kandydatów, w tym przygotowanie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko i ustalenie metod, technik i narzędzi selekcji kandydatów, 2) rekrutacja i selekcja kandydatów, w tym upowszechnienie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko, formalna i merytoryczna ocena ofert oraz kandydatów, 3) ogłoszenie wyników naboru. 7. Za całokształt prawidłowego przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, odpowiedzialna jest Komisja, której skład stały określa odrębne zarządzenie Dyrektora Biblioteki. Rozdział II Zasady pracy Komisji ds. Naboru W skład Komisji nie może wchodzić osoba, która w danym naborze jest małżonkiem lub krewnym do drugiego stopnia włącznie albo powinowatym pierwszego stopnia kandydata biorącego udział w tym naborze, jak również osoba, która pozostaje wobec kandydata w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W skład Komisji nie może wchodzić również osoba, która w danym naborze bierze udział jako kandydat na wolne stanowisko urzędnicze. 2. Za przestrzeganie zasady określonej w ust. 1 odpowiadają indywidualnie osoby wchodzące w skład Komisji, które zobowiązane są pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej niezwłocznie powiadomić Dyrektora Biblioteki o zajściu okoliczności wyłączających ich udział w pracach Komisji. 3. Nabór jest w całości nieważny w przypadku ujawnienia po zakończeniu naboru a przed zatrudnieniem wybranego kandydata w Bibliotece, że w składzie Komisji udział brała osoba podlegająca wyłączeniu. W takim przypadku ponawia się nabór na dane stanowisko urzędnicze Dyrektor Biblioteki może w każdym czasie wyznaczyć do prac Komisji dodatkowo inne osoby, nie wchodzące w skład Komisji, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia właściwej oceny kandydatów biorących udział w naborze lub służy usprawnieniu organizacji i przebiegu naboru. 2. Osoby wyznaczone w trybie określonym w ust. 1, biorą udział w pracach Komisji z głosem opiniodawczo doradczym. 3. Informację o udziale w pracach Komisji osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zamieszcza się w protokołach, o których mowa w Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. W czasie nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego. 2. Członkowie Komisji mają równe prawa. Członkom Komisji przysługuje w szczególności prawo do niezależnej i niezawisłej oceny kandydatów biorących udział w naborze. 3. Komisja obraduje na posiedzeniach w terminie i miejscu ustalonych przez przewodniczącego. O terminie i miejscu posiedzenia przewodniczący powiadamia członków Komisji oraz osoby, o których mowa w 9, co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia. Na jednym posiedzeniu Komisji można prowadzić sprawy dotyczące więcej niż jednego naboru ; w takim przypadku protokoły sporządza się odrębnie dla każdego naboru

4 4. Obrady Komisji są poufne, a jej członkowie oraz osoby, o których mowa w 9, mają obowiązek zachować w tajemnicy informacje o przebiegu naboru. 5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się do informacji dotyczących naboru na wolne stanowisko urzędnicze, które stanowią informację publiczną. 6. Posiedzenie Komisji może odbywać się, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3/4 składu Komisji. 7. W sprawach spornych Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wyjątkowych przypadkach, przewodniczący Komisji może zarządzić głosowanie tajne. W przypadku, gdy w wyniku głosowania nastąpi podział głosów w sposób nie rozstrzygający, decyduje głos przewodniczącego Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 2. Członek, który nie zgadza się z treścią protokołu zobowiązany jest zgłosić do protokołu pisemne zastrzeżenie i z tym zastrzeżeniem podpisać protokół. 3. Protokoły nie stanowią dokumentów urzędowych, mają charakter wewnętrzny i nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz ze zm. ) 12. Każda z osób biorąca udział w pracach Komisji ma prawo wnioskować do przewodniczącego Komisji we wszystkich sprawach dotyczących naboru na wolne stanowisko urzędnicze, a nie uregulowanych w niniejszych postanowieniach. Rozdział III Potrzeba zatrudnienia, przygotowanie rekrutacji i selekcji kandydatów Dyrektor po analizie potrzeb w zakresie zatrudnienia w Bibliotece podejmuje decyzję o rozpoczęciu naboru kandydatów na dane stanowisko urzędnicze. Decyzja ta związana jest w szczególności ze zmianami w strukturze organizacyjnej Biblioteki, zmianami przepisów nakładających nowe kompetencje i zadania oraz z przewidywaną fluktuacją pracowników. 2. Dyrektor przygotowuje opis stanowiska pracy, na które ma być przeprowadzony nabór. 3. Przy sporządzaniu opisu stanowiska pracy dyrektor może współpracować z kierownikiem komórki organizacyjnej (filii, wydziału), w której zachodzi potrzeba zatrudnienia pracownika. 4. Wzór formularza opisu stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej procedury naboru Dyrektor Biblioteki przygotowuje ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko, zwanego w niniejszej procedurze ogłoszeniem o naborze. 2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać w szczególności: 1) dane identyfikacyjne pracodawcy nazwę i adres siedziby Biblioteki, 2) określenie stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór nazwę stanowiska, wymiar czasu pracy na danym stanowisku, 3) numer ewidencyjny naboru, 4) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne ( konieczne ), a które są dodatkowe ( pożądane ), 5) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, 6) wskazanie wymaganych dokumentów, 7) określenie terminu do składania dokumentów, 8) określenie formy składania dokumentów, 9) określenie miejsca składania dokumentów, - 4 -

5 10) informację o sposobie postępowania z dokumentami kandydatów zgodnie z 36, 11) informację o sposobie powiadamiania kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych w niniejszej procedurze naboru, 12) informację o konieczności przedłożenia przed zawarciem umowy o pracę przez kandydata wyłonionego w drodze naboru oryginału ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego, 13) informację o warunku skuteczności terminowego doręczenia dokumentów, o którym mowa w 21 ust. 2, 14) informację wskazującą, iż przez fakt złożenia oferty kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze naboru na zasadach określonych w niniejszych postanowieniach. 3. Dyrektor Biblioteki poleca upowszechnienie ogłoszenia o naborze Kierownikowi Wydziału Informacji Do dokumentów wymaganych od kandydatów biorących udział w naborze należeć mogą odpowiednio do potrzeb w szczególności: 1) list motywacyjny lub inna pisemna forma zgłoszenia udziału w danym naborze wraz z motywacją, 2) curriculum vitae ( CV ) lub życiorys z opisem i przebiegiem pracy zawodowej oraz doświadczeń zawodowych, 3) kwestionariusz osobowy wraz z aktualną fotografią, 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, 6) kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, pełnienia określonej funkcji lub zajmowania określonego stanowiska, 7) kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ; w odniesieniu do naboru na kierownicze stanowiska urzędnicze świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających dodatkowo staż pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm. ), 8) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe, 9) kserokopie posiadanych referencji lub opinii, 10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopie z pierwszych trzech stron dowodu osobistego albo kserokopia nowego dowodu osobistego, 11) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, 12) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego, 13) oświadczenie o niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), 14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) lub kserokopia posiadanego, ważnego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli, 15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji - 5 -

6 procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ). 2. Dokumenty składane przez kandydata przystępującego do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią jego ofertę. 16. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin do składania dokumentów może być określony datą lub liczbą dni. 17. Dokumenty kandydatów zawarte w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz z dopiskiem Nabór na stanowisko ( podać stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze ) Nr ( podać nr ewidencyjny naboru określony w ogłoszeniu o naborze ) kandydaci mogą składać osobiście lub przesyłać listem poleconym na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Ul. Senatorska Skierniewice Od dnia polecenia upowszechnienia ogłoszenia o naborze do czasu rozpoczęcia przeprowadzania selekcji kandydatów przez Komisję, Dyrektor Biblioteki przy współpracy z przewodniczącym Komisji ustalają metody, techniki i narzędzia selekcji kandydatów, które zostaną zastosowane w procedurze naboru. 2. W ramach technik selekcji kandydatów stosowane są w szczególności: a) analizy dokumentów obligatoryjne dla każdego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, b) rozmowy kwalifikacyjne obligatoryjnie dla każdego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, c) testy kwalifikacyjne, praktyczne sprawdzanie umiejętnościami odpowiednio do zachodzących potrzeb 3. W ramach przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej powinno się mieć na względzie w szczególności: nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikację informacji zawartych w dokumentach złożonych przez kandydata, zbadanie i ocenę wiedzy, umiejętności, predyspozycji i cech osobowości kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie zadań i czynności na stanowisku, którego dotyczy nabór, jak również ocenę doświadczeń zawodowych kandydata, jego obowiązków i zakresu odpowiedzialności na dotychczas zajmowanych stanowiskach oraz pozyskanie informacji o celach zawodowych kandydata. Rozdział IV Rekrutacja i selekcja kandydatów Upowszechnienie ogłoszenia o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko następuje poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz ze zm. ) oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki w siedzibie przy ul. Senatorskiej Skierniewice. 2. Ogłoszenie o naborze jest upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki do czasu upływu terminu do składania dokumentów, określonego w danym ogłoszeniu o naborze. 3. Z dniem upowszechnienia ogłoszenia o naborze Wydział Administracji przekazuje do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę Biblioteki, informację o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko zgodnie z - 6 -

7 ogłoszeniem o naborze. Przekazanie informacji może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie egzemplarza ogłoszenia o naborze Od czasu upowszechnienia ogłoszenia o naborze do czasu upływu terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze, następuje przyjmowanie dokumentów od kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze. 2. Kandydat przystępujący do naboru na wolne stanowisko urzędnicze, przez fakt złożenia swojej oferty, wyraża zgodę na poddanie się procedurze naboru określonej w niniejszych postanowieniach. 3. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Bibliotece nie w związku z danym ogłoszeniem o naborze, nie są rozpatrywane i są zwracane tym osobom przez Wydział Administracji. 4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio do dokumentów składanych przez kandydatów przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze, które zostały doręczone do Biblioteki po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze Sekretariat Biblioteki przyjmuje kopertę oznaczoną w sposób określony w 17 nie otwierając jej i wpisuje na kopercie datę wpływu. 2. W razie przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Biblioteki uważa się datę ich nadania. 3. Sekretariat przekazuje koperty, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio do dyrektora Biblioteki Dyrektor dokonuje na bieżąco otwarcia wpływających kopert z dokumentami kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze. W tym czasie dokonuje również, w oparciu o analizę dokumentów, oceny spełniania przez oferty i kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. 2. W terminie do 5 dni od dnia upływu terminu do składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, Dyrektor Biblioteki przedstawia w formie pisemnej wyniki oceny, o której mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem: a) ofert i/lub kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, b) ofert i/lub kandydatów nie spełniających wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, z podaniem przyczyn nie spełniania wymagań, dołączając listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 3. Nie spełnianie przez ofertę kandydata wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze jest równoznaczne z nie spełnianiem przez kandydata wymagań formalnych określonych w tym ogłoszeniu. 4. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 5. Do ofert kandydatów nie spełniających wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze, stosuje się 36 ust. 2 4 i Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze Dalsze etapy procedury naboru prowadzi się, jeżeli do naboru przystąpił choćby jeden kandydat albo jeżeli choćby jeden kandydat spełnia wymagania formalne i jest zamieszczony na liście, o której mowa w 22 ust W przypadku, gdy do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze nie przystąpił żaden kandydat, albo gdy w trybie określonym w 22 stwierdzono, że żaden z kandydatów - 7 -

8 nie spełnia wymagań formalnych, nabór przerywa się. Wówczas, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu upowszechnia się informację podpisaną przez Dyrektora Biblioteki stwierdzającą taką okoliczność. Dyrektor Biblioteki dokonuje analizy możliwych przyczyn takiej sytuacji, po czym ponawia się nabór na to stanowisko urzędnicze. 3. Informacja, o której mowa w ust. 2 jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki do czasu ponownego ogłoszenia naboru na dane stanowisko urzędnicze W terminie do 5 dni od dnia zatwierdzenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne Dyrektor Biblioteki zwołuje posiedzenie Komisji, na którym przedstawia się w szczególności: a) informacje o dotychczasowym przebiegu naboru na dane stanowisko urzędnicze, b) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wraz ze złożonymi przez tych kandydatów ofertami, c) ustalone do selekcji kandydatów techniki i narzędzia selekcji, o których mowa w Dyrektor Biblioteki podejmuje decyzję: o przeprowadzeniu przez Komisję w wyznaczonym terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów z wykorzystaniem technik i narzędzi selekcji, o których mowa w Wydział Administracji powiadamia telefonicznie lub pisemnie albo w drodze elektronicznej kandydatów o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku telefonicznego powiadomienia pracownik dokonujący tej czynności sporządza odpowiednią notatkę Komisja przeprowadza końcową selekcję kandydatów. 2. W ramach końcowej selekcji kandydatów Komisja wykorzystuje ustalone techniki i narzędzia selekcji, o których mowa w W przypadku stwierdzenia przez Komisję niedostatecznego spełniania przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do selekcji końcowej, poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata Po zakończeniu selekcji końcowej kandydatów Komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze. 2. Protokół zawiera w szczególności: a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, b) liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, c) informację o zastosowanych metodach technikach naboru, d) imię i nazwisko wybranego kandydata wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru albo informację, o której mowa w przypadku określonym w 26 ust. 3 wraz z uzasadnieniem. 3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1 i 2 stosuje się 9 ust. 3 i Dyrektor Biblioteki podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu wybranego kandydata albo o ponowieniu naboru na dane stanowisko urzędnicze. Rozdział V Ogłoszenie wyników naboru W przypadku decyzji o zatrudnieniu kandydata wybranego w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Biblioteki lub wyznaczona przez niego osoba informuje wybranego kandydata o tej decyzji

9 2. Wydział Administracji kompletuje i przygotowuje pozostałe dokumenty niezbędne do nawiązania stosunku pracy z kandydatem oraz wydaje kandydatowi skierowanie na wstępne badania lekarskie. 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku, którego dotyczył nabór. Dokumenty te podlegają włączeniu do akt osobowych pracownika. 4. Pozostałych kandydatów, o których mowa w 28 ust. 1, o wyniku naboru powiadamia pisemnie Dyrektor Biblioteki dziękując za ich udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze W terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, upowszechnia się informację o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: a) nazwę i adres jednostki, b) określenie stanowiska urzędniczego, c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze. 3. Informacja o wyniku naboru jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru, o którym mowa w 29, wyrażającej wolę podjęcia zatrudnienia w Bibliotece. 2. Postanowienia 32 stosuje się odpowiednio. Rozdział VI Adaptacja zawodowa zatrudnianego kandydata i ocena efektywności naboru 32. Zatrudnienie kandydata wybranego w naborze na wolne stanowisko urzędnicze związane jest z adaptacją zawodową nowozatrudnionego pracownika oraz oceną jego pracy i sposobu wywiązywania się z powierzonych obowiązków, stanowiących o przydatności do pracy na zajmowanym stanowisku i efektywności przeprowadzonego naboru Adaptacja zawodowa pracownika stanowi zespół celowych działań tworzących warunki do uzyskania przez pracownika wymaganych efektów pracy oraz powstania i utrzymania integracji pracownika z Biblioteką, w okresie wdrażania się pracownika w całokształt zadań i czynności zawodowych na stanowisku pracy oraz w środowisko i kulturę organizacyjną Biblioteki. 2. Adaptacja zawodowa pracownika odbywa się w szczególności poprzez: a) umiejętne wprowadzanie do pracy, b) zapoznawanie pracownika z obowiązującymi w Bibliotece wewnętrznymi regulacjami, trybem załatwiania spraw, c) udzielanie w niezbędnych przypadkach wyczerpującego instruktażu, informacji, wyjaśnień oraz ewentualnej pomocy, - 9 -

10 d) regularną obserwację pracy nowozatrudnionego pracownika, e) podkreślanie pozytywnych stron pracownika w wykonywaniu pracy, f) wskazywanie sposobów unikania trudności i rozwiązywania problemów pojawiających się w toku pracy nowozatrudnionego pracownika, g) wskazywanie nieprawidłowego sposobu postępowania i wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości. 3. Adaptacja zawodowa rozpoczyna się z chwilą przyjęcia pracownika do pracy i kończy w momencie osiągnięcia przez pracownika wiedzy i umiejętności, świadczących o nabyciu przez niego sprawności prawidłowego wykonywania zadań i czynności na zajmowanym stanowisku pracy. 34. W trybie określonym obowiązującymi w Bibliotece uregulowaniami nowozatrudniony pracownik powinien zapoznać się w szczególności z: a) zakresem czynności, b) opisem stanowiska pracy, c) statutem Biblioteki, d) regulaminem pracy, e) instrukcją kancelaryjną, f) instrukcją obiegu dokumentów księgowych, g) innymi w miarę potrzeb. Rozdział VII Sposób postępowania z dokumentami Wydział Administracji prowadzi ewidencję naborów na wolne stanowiska urzędnicze i związaną z nimi dokumentację w zakresie wynikającym z niniejszej procedury oraz występujących potrzeb. 2. Na dokumentację, o której mowa w ust. 1 składają się w szczególności: a) ewidencja naboru na wolne stanowiska urzędnicze, b) upowszechniane ogłoszenia o naborze, c) pisemne oceny spełniania przez oferty i/lub kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, d) upowszechniane listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, e) wykorzystywane w naborze testy kwalifikacyjne, karty ocen kandydatów i inne narzędzia selekcji, jeżeli były stosowane, f) sporządzane w czasie procedury naboru protokoły, notatki, g) upowszechniane informacje o wynikach naborów, h) korespondencja dotycząca naboru prowadzona z kandydatami na wolne stanowiska urzędnicze Dokumenty złożone w związku z naborem przez kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Bibliotece są dołączane do jego akt osobowych. 2. Dokumenty pozostałych kandydatów, z zastrzeżeniem 20 ust. 3 i ust. 4, są przechowywane przez Wydział Administracji przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru w trybie określonym w W okresie określonym w ust. 2 kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za pokwitowaniem odbioru. Biblioteka nie odsyła dokumentów kandydatom

11 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 dokumenty kandydatów biorących udział w danym naborze są protokolarnie niszczone przez pracownika Wydziału Administracji. 37. Informacje zawarte w dokumentach kandydatów podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ), z wyłączeniem informacji stanowiących na podstawie odrębnych przepisów informację publiczną podlegającą upowszechnieniu. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 38. Dyrektor Biblioteki może w każdym czasie przerwać lub odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn. 39. Na żadnym z etapów procedury naboru kandydatom nie przysługują odwołania od decyzji Dyrektora Biblioteki, Komisji lub innych osób dokonujących czynności wynikających z postanowień niniejszej procedury Naruszenie postanowień niniejszej procedury naboru nie skutkuje poza przypadkami w niej określonymi nieważnością naboru na wolne stanowisko urzędnicze jak również nie skutkuje nieważnością stosunku pracy nawiązanego z kandydatem wybranym w drodze takiego naboru i nie może stanowić podstawy rozwiązania stosunku pracy tego kandydata, z zastrzeżeniem ust Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów lub podania informacji nieprawdziwych, sfałszowanych lub w inny sposób wprowadzających w błąd, mogący mieć znaczenie przy podjęciu decyzji o wyborze kandydata i jego zatrudnieniu. W takim przypadku Biblioteka może korzystać z pełni środków prawnych przysługujących przeciwko pracownikowi. 41. W zakresie nie uregulowanym niniejszymi postanowieniami stosuje się obowiązujące przepisy prawa

12 Załącznik Nr 1 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE O P I S S T A N O W I S K A P R A C Y 1. Nazwa stanowiska pracy: (zgodnie z wykazem stanowisk określonym w rozporządzeniu) 2. Wymiar czasu pracy: 5. Relacje stanowiska do innych stanowisk, jednostek, podmiotów: pracownik zastępuje: pracownik jest zastępowany przez: pracownik współpracuje z: (wskazać właściwe komórki organizacyjne, filie, wydziały) II. ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. Szczegółowy zakres zadań oraz czynności wykonywanych na stanowisku: 2. Szczegółowy zakres uprawnień służbowych związanych ze stanowiskiem: (np.: uprawnienia do podpisywania określonych dokumentów, samodzielne prowadzenie uzgodnień, koordynowanie określoną pracą)

13 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku: 4. Dostęp do informacji niejawnych i danych osobowych: (podać, czy pracownik w zakresie zadań realizowanych na stanowisku ma dostęp do informacji niejawnych oraz wskazać klauzulę niejawności tych informacji, a w przypadku danych osobowych wskazać jakiego rodzaju są to dane i czy są one zawarte w zbiorze danych osobowych ) III. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 1. Wykształcenie: (podać stopień średnie, wyższe zawodowe, wyższe magisterskie, oraz kierunek specjalność wykształcenia) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 2. Doświadczenie zawodowe - staż pracy: (podać wymaganą co najmniej liczbę lat pracy, ewentualnego doświadczenia na określonym stanowisku lub pracy w określonego rodzaju instytucjach) niezbędny ( konieczny ) dodatkowy ( pożądany )

14 3. Uprawnienia kwalifikacyjne lub zawodowe: (podać nazwę, rodzaj bądź kategorię uprawnień wymaganych do pracy na określonym stanowisku lub wykonywania obowiązków wynikających ze stanowiska) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 4. Wiedza specjalistyczna lub dziedzinowa: (wyszczególnić hasłowo nazwy przepisów, procedur postępowania oraz zagadnień, które pracownik na danym stanowisku powinien znać, jak również powinien umieć je stosować i z nich korzystać) 5. Znajomość języków obcych: (podać rodzaj języka, stopień i zakres znajomości oraz wskazać) niezbędna ( konieczna ) dodatkowa ( pożądana )

15 6. Cechy osobowości: (podać kluczowe cechy osobowości, którymi powinien charakteryzować się pracownik na stanowisku, np.: wysoka lub niska ekstrawersja, ugodowość, otwartość, krytycyzm, sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, wytrwałość, realizm w myśleniu, odporność na stres, opanowanie, twórcze podejście, gotowość na zmiany, solidność, wysoka lub niska motywacja, przedsiębiorczość w działaniu, dynamizm, pewność siebie, asertywność, pozytywna emocjonalność, ekspresja, skrupulatność, dokładność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, determinacja w dążeniu do celu, aktywna współpraca, dociekliwość, zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość, pracowitość, opanowanie, zdecydowanie, wnikliwość, spostrzegawczość, cierpliwość, punktualność, sposób bycia, elokwencja, dyskrecja, lojalność) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 7. Umiejętności psychospołeczne: (podać kluczowe umiejętności psychospołeczne, które powinien posiadać pracownik na stanowisku, np.: umiejętność analizy i syntezy informacji, poszukiwania i selekcji informacji, logicznego myślenia, zarządzania personelem, publicznego przemawiania, prowadzenia spotkań, wyrażania i obrony swojego zdania, wzmacniania motywacji własnej i innych osób, przekonywania, negocjowania, wywierania wpływu na innych, wyjaśniania, przekazywania wiedzy) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 8. Umiejętności praktyczne: (podać kluczowe umiejętności praktyczne, które powinien posiadać pracownik na stanowisku, np.: w zakresie obsługi komputera, wskazanych programów komputerowych, określonych maszyn i urządzeń biurowych, przygotowywania określonych dokumentów, opracowań, dokonywania tłumaczeń, wykonywania innych określonych czynności) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane )

16 9. Dyspozycyjność: (podać, czy praca na stanowisku wiąże się ze szczególną dyspozycyjnością pracownika, np.: gotowość do częstych wyjazdów służbowych, częsta praca poza siedzibą Urzędu, praca poza granicami kraju) IV. UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE V. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA OPIS STANOWISKA PRACY Imię i nazwisko: Stanowisko:. Data sporządzenia opisu stanowiska pracy... Podpis i pieczątka kierownika komórki organizacyjnej

Procedura naboru kandydatów. oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru

Procedura naboru kandydatów. oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru Załącznik do Zarządzenia Nr 6/05 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach z dnia 11.09.2005 r. Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr RODN13_Cz.JZ /06 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie z dnia 04 października 2006 roku

Zarządzenie Nr RODN13_Cz.JZ /06 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie z dnia 04 października 2006 roku Zarządzenie Nr RODN13_Cz.JZ.0132-25/06 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie z dnia 04 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia procedur naboru kandydatów na wolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2009r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE W URZĘDZIE GMINY L I M A N O W A. Rozdział 1

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE W URZĘDZIE GMINY L I M A N O W A. Rozdział 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2005 Wójta Gminy Limanowa z dnia 25 listopada 2005 r. PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE W URZĘDZIE GMINY L I M A N O W A Procedura zapewnia obsadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie nr 2/2015 Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na stanowiska kierownicze w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2006 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 z dnia 1 sierpnia 2006 roku. R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI : 1. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH

ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie

Regulamin naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Kierownika Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Regulamin naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICKU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICKU Załącznik 1 do zarządzenia NR 3/2015r Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku. z dnia 9 marca 2015r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICKU Celem regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Opracowano w oparciu o: Ustawa z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Wersja: 1.0

Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Wersja: 1.0 Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Załącznik do Zarządzenia Nr 45/14 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 4 lipca 2014 r. Strona 2 z 5 Cel konkursu oraz tryb zgłaszania kandydatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZEWSKU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZEWSKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku z dnia 05.07. 2011 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze śzkoia podstawowa * Jr 2 im. Jana Kochanoivskiego ^ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z dnia.iź-r..nr Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W WYMIARZE 2 3/40 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI

INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W WYMIARZE 2 3/40 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko: INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W WYMIARZE 3/40 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI czuwanie nad przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

Rozdział I. Rozdział II. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W BRZEGU Postanowienia ogólne Rozdział I 1 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im Heleny Stadnickiej w Radomiu ul. Słowackiego 17. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im Heleny Stadnickiej w Radomiu ul. Słowackiego 17. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im Heleny Stadnickiej w Radomiu ul. Słowackiego 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ½ etatu GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. Rekonstrukcja i prowadzenie strony

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2007 Wójta Gminy z dnia 28.02.2007r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE ORAZ NA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MICHAŁOWIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 marca 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 66 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Celem regulaminu jest ustalenie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Celem regulaminu jest ustalenie REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady ogólne

Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2010 Dyrektora ZDW z dnia 23.07.2010r. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. św. WOJCIECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. św. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik do Zarządzenia nr 10/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krakowie z dnia 12 listopada 2012 r. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu 26-600, ul. Kolejowa 22 Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PEDAGOGICZNE (NAUCZYCIELSKIE) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PEDAGOGICZNE (NAUCZYCIELSKIE) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PEDAGOGICZNE (NAUCZYCIELSKIE) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Opracowano w oparciu o: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze. w Urzędzie Gminy Kaczory

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze. w Urzędzie Gminy Kaczory Załącznik do Zarządzenia nr 183/2006 Wójta Gminy Kaczory z dnia 17 lipca 2006 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kaczory 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach z dnia 04 grudnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach z dnia 04 grudnia 2006 roku. Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach z dnia 04 grudnia 2006 roku. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 R/2017 z dnia 15 maja 2017 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łazach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łazach Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie. Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie. Postanowienia ogólne Rzeszów 14.04.2016R. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY WE WŁODAWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY WE WŁODAWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY WE WŁODAWIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad wyłonienia kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OPS 0152/6/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Zarządzenie Nr OPS 0152/6/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Zarządzenie Nr OPS 0152/6/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7 / 2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 08 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 7 / 2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 08 lutego 2012r. Zarządzenie Nr 7 / 2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 08 lutego 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z dnia 1 marca 2017r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie Lublin 2014 Celem regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NIŻANKOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NIŻANKOWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach z dnia 17.03. 2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIA Nr 10/2009 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 10 lutego 2009 r. REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R.

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska urzędnicze kierownicze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y POSTĘPOWANIA PRZY NABORZE KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE DOMU DZIECKA W CHMIELOWICACH

Z A S A D Y POSTĘPOWANIA PRZY NABORZE KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE DOMU DZIECKA W CHMIELOWICACH Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach Nr 14/2007z 17.04.2007 r. Z A S A D Y POSTĘPOWANIA PRZY NABORZE KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE DOMU DZIECKA W

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

Rozdział I. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOBZIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 3

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 3 ZARZĄDZENIE Nr 66/2015 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 R/2013 r z dnia 30 sierpnia 2013 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Postanowienia ogólne 1. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 poz. 60, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 poz. 60, poz. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2017 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku z dnia 16 października 2017 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW. Rozdział I

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW. Rozdział I REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW Postanowienia ogólne Rozdział I 1 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze

ROZDZIAŁ I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015/2016 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu z dnia 12 września 2015 r. R E G U L A

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHYNOWIE

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHYNOWIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHYNOWIE z dnia 23 października 2012 roku. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SOŃSK I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY. Rozdział I

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SOŃSK I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY. Rozdział I REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SOŃSK I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr15/2011 Dyrektora PUP w Oławie z dnia 28 listopada 2011r.

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr15/2011 Dyrektora PUP w Oławie z dnia 28 listopada 2011r. Załącznik Nr do Zarządzenia Nr5/20 Dyrektora PUP w Oławie z dnia 28 listopada 20r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia r.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia 07.03.2011r. 1. 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity) Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

(Tekst jednolity) Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (Tekst jednolity) Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejsza procedura opisuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W LUBANIU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W LUBANIU Załącznik do zarządzenia nr 3/2006 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W LUBANIU Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. z dnia r.

Zarządzenie Nr 3/2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. z dnia r. Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach z dnia 19.01.2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 141 IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO W WARSZAWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSZCZANÓW

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSZCZANÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2006 Wójta Gminy Goszczanów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego będącym załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia Nr 36 z dnia 16 grudnia 2003

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia r

Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia r Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 18.10.2013 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Ustce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU NR 3 INTEGRACYJNYM W MOSINIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU NR 3 INTEGRACYJNYM W MOSINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie z dnia 04.07.2017 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Kierownika GOPS w Zduńskiej Woli z dnia 3 marca 2016 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 71 W KATOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 71 W KATOWICACH REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 71 W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin ustala zasady naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu z dnia 7 stycznia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu z dnia 7 stycznia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 01.2015 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KRAPKOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KRAPKOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY w KRAPKOWICACH Załącznik do Zarządzenia nr /2011 Dyrektora PUP w Krapkowicach z dnia r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KRAPKOWICACH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenie Nr 8 / 2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 30 sierpnia 2005r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. naboru na wolne stanowiska urzędnicze. w Zespole Szkół Specjalnych im.k.i.gałczyńskiego. w Bielsku-Białej

R E G U L A M I N. naboru na wolne stanowiska urzędnicze. w Zespole Szkół Specjalnych im.k.i.gałczyńskiego. w Bielsku-Białej R E G U L A M I N naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Specjalnych im.k.i.gałczyńskiego w Bielsku-Białej Celem Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

Ilekroć w procedurze jest mowa o: Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Szkoły z dnia 10.05.2010 r. Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Zespole Szkół nr 2 w Redzie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Zespole Szkół nr 2 w Redzie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie z dnia 19.10.2015r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Zespole Szkół nr 2 w Redzie Podstawa prawna: Art.

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRUKLANKACH Załącznik do Zarządzenia Nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 września 2009 roku 1 Niniejszy Regulamin reguluje tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE Załącznik do Zarzadzenia Nr 5/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z dnia 21 września 2009r REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE Na podstawie art. 11, 12 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE i URZĘDNICZO KIEROWNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ W MAJDANIE SOPOCKIM PIERWSZYM

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE i URZĘDNICZO KIEROWNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ W MAJDANIE SOPOCKIM PIERWSZYM Załącznik do zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół W Majdanie Sopockim Pierwszym z dnia 11 stycznia 2012 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE i URZĘDNICZO KIEROWNICZE W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0152/34/09 Wójta Gminy Krzyżanowice Kierownika Urzędu Gminy z dnia 23 czerwca 2009 roku

Zarządzenie Nr 0152/34/09 Wójta Gminy Krzyżanowice Kierownika Urzędu Gminy z dnia 23 czerwca 2009 roku Zarządzenie Nr 052/34/09 Wójta Gminy Krzyżanowice Kierownika Urzędu Gminy z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZORSZTYN

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZORSZTYN Załącznik do Zarządzenia Nr WG-0152-20/09 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 30.06.2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CZORSZTYN Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE załącznik do Zarządzenia nr 14 dyrektora I LO w Tychach z dnia 20 grudnia 2010 roku Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze bądź kierownicze. Rozdział II

Rozdział I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze bądź kierownicze. Rozdział II Załącznik do Zarządzenia Nr 62/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 Burmistrza Miasta Przedborza REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE I KIEROWNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEDBORZU I STANOWISKA KIEROWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Piaski nr 17/2012 z dnia 14.02.2012 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY PIASKI ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIA Nr 17/2012 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 15 lutego 2012 r. REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku z dnia 03 kwietnia 2017r.

Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku z dnia 03 kwietnia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 4 /2017/K Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Publicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach z dnia 24.02.2014 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH. Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2009 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28.08.2009r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH. ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 1.Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku. Rozdział I

R e g u l a m i n. naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku. Rozdział I Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku z dnia 2 marca 2010 r. R e g u l a m i n naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Miejskim Przedszkolu Nr 13. w Katowicach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Miejskim Przedszkolu Nr 13. w Katowicach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Katowicach Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin ustala zasady naboru pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH W SANOMIERZU. Rozdział I Postanowienie ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH W SANOMIERZU. Rozdział I Postanowienie ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia NR CUW-021-22-2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH W SANOMIERZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Załącznik do Zarządzenia nr 12/2009 Dyrektora PBW w Bielsku-Białej z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I. Część ogólna

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I. Część ogólna Załącznik do Zarządzenie Nr 2./2009 Dyrektora PUP z dnia 20.03.2009r.. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Część ogólna 1 Celem regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NABORZE KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ W OZIMKU W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10 ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10.2015 ROKU KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku Załącznik do Zarządzenia nr 11/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 01 czerwca 2016 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w

Bardziej szczegółowo