Procedura naboru kandydatów. oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura naboru kandydatów. oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 6/05 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach z dnia r. Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postanowienia określają procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach, zwanej dalej Biblioteką, na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru, zwaną dalej Komisją, w celu: 1) zagwarantowania naboru kandydatów zgodnie z zasadami otwartości i konkurencyjności naboru, 2) stosowania metod oraz technik naboru zgodnie z przyjętymi standardami, praktykami i wymogami w placówce samorządowej, 3) realizacji efektywnej obsady kadrowej poszczególnych stanowisk w Bibliotece zapewniającej prawidłowe wypełnianie jej celów i zadań Procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Bibliotece oraz zasady pracy Komisji stosuje się do tych stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. 2. Procedurze oraz zasadom określonym niniejszymi postanowieniami nie podlegają: a) indywidualne przeniesienia pracowników na inne stanowiska wewnątrz Biblioteki, w tym wynikające z reorganizacji Biblioteki, nie związane z awansem pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze, b) awanse pracowników w ramach stanowisk pracy, na których są zatrudnieni lub na inne stanowiska pracy z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, c) czasowe powierzenia pracownikom pełnienia obowiązków ( p.o. ) na innych stanowiskach pracy lub czasowe powierzenia pracownikom obowiązków wynikających z innych stanowisk pracy włącznie z kierowniczymi stanowiskami urzędniczymi, d) postępowania dotyczące nawiązywania z pracownikami Biblioteki zatrudnionymi na okres próbny lub czas określony kolejnych umów o pracę w ramach tego samego lub innego stanowiska pracy lub stanowiska urzędniczego z wyłączeniem awansów na kierownicze stanowiska urzędnicze, 3. Wykazy stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych, określają obowiązujące w Bibliotece przepisy o wynagradzaniu pracowników Otwartość naboru jest realizowana w szczególności poprzez upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach urzędniczych i prowadzonych naborach kandydatów na te stanowiska, na zasadach określonych w niniejszych postanowieniach. 2. Do naboru na wolne stanowisko urzędnicze może przystąpić każdy po złożeniu swojej oferty na warunkach i w terminie określonych w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w 15, 16, Konkurencyjność naboru jest realizowana w szczególności poprzez tworzenie warunków wyboru na wolne stanowisko urzędnicze kandydata spełniającego wymagania związane ze stanowiskiem, na które przeprowadzany jest nabór. 5. Podstawowymi desygnatami realizacji efektywnej obsady kadrowej poszczególnych stanowisk w Bibliotece są: 1) stałe monitorowanie i prognozowanie potrzeb kadrowych Biblioteki, zmian przepisów nakładających nowe kompetencje i zadania, oraz z przewidywanej fluktuacji pracowników, 2) zatrudnianie na wolnych stanowiskach urzędniczych kandydatów o odpowiednich, możliwie najwyższych kwalifikacjach, umiejętnościach i predyspozycjach, 3) adaptacja zawodowa nowozatrudnianych pracowników, 4) stały rozwój i doskonalenie kwalifikacji pracowników Biblioteki

3 6. Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, składa się z następujących etapów: 1) przygotowanie rekrutacji i selekcji kandydatów, w tym przygotowanie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko i ustalenie metod, technik i narzędzi selekcji kandydatów, 2) rekrutacja i selekcja kandydatów, w tym upowszechnienie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko, formalna i merytoryczna ocena ofert oraz kandydatów, 3) ogłoszenie wyników naboru. 7. Za całokształt prawidłowego przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, odpowiedzialna jest Komisja, której skład stały określa odrębne zarządzenie Dyrektora Biblioteki. Rozdział II Zasady pracy Komisji ds. Naboru W skład Komisji nie może wchodzić osoba, która w danym naborze jest małżonkiem lub krewnym do drugiego stopnia włącznie albo powinowatym pierwszego stopnia kandydata biorącego udział w tym naborze, jak również osoba, która pozostaje wobec kandydata w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W skład Komisji nie może wchodzić również osoba, która w danym naborze bierze udział jako kandydat na wolne stanowisko urzędnicze. 2. Za przestrzeganie zasady określonej w ust. 1 odpowiadają indywidualnie osoby wchodzące w skład Komisji, które zobowiązane są pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej niezwłocznie powiadomić Dyrektora Biblioteki o zajściu okoliczności wyłączających ich udział w pracach Komisji. 3. Nabór jest w całości nieważny w przypadku ujawnienia po zakończeniu naboru a przed zatrudnieniem wybranego kandydata w Bibliotece, że w składzie Komisji udział brała osoba podlegająca wyłączeniu. W takim przypadku ponawia się nabór na dane stanowisko urzędnicze Dyrektor Biblioteki może w każdym czasie wyznaczyć do prac Komisji dodatkowo inne osoby, nie wchodzące w skład Komisji, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia właściwej oceny kandydatów biorących udział w naborze lub służy usprawnieniu organizacji i przebiegu naboru. 2. Osoby wyznaczone w trybie określonym w ust. 1, biorą udział w pracach Komisji z głosem opiniodawczo doradczym. 3. Informację o udziale w pracach Komisji osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zamieszcza się w protokołach, o których mowa w Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. W czasie nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego. 2. Członkowie Komisji mają równe prawa. Członkom Komisji przysługuje w szczególności prawo do niezależnej i niezawisłej oceny kandydatów biorących udział w naborze. 3. Komisja obraduje na posiedzeniach w terminie i miejscu ustalonych przez przewodniczącego. O terminie i miejscu posiedzenia przewodniczący powiadamia członków Komisji oraz osoby, o których mowa w 9, co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia. Na jednym posiedzeniu Komisji można prowadzić sprawy dotyczące więcej niż jednego naboru ; w takim przypadku protokoły sporządza się odrębnie dla każdego naboru

4 4. Obrady Komisji są poufne, a jej członkowie oraz osoby, o których mowa w 9, mają obowiązek zachować w tajemnicy informacje o przebiegu naboru. 5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się do informacji dotyczących naboru na wolne stanowisko urzędnicze, które stanowią informację publiczną. 6. Posiedzenie Komisji może odbywać się, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3/4 składu Komisji. 7. W sprawach spornych Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wyjątkowych przypadkach, przewodniczący Komisji może zarządzić głosowanie tajne. W przypadku, gdy w wyniku głosowania nastąpi podział głosów w sposób nie rozstrzygający, decyduje głos przewodniczącego Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 2. Członek, który nie zgadza się z treścią protokołu zobowiązany jest zgłosić do protokołu pisemne zastrzeżenie i z tym zastrzeżeniem podpisać protokół. 3. Protokoły nie stanowią dokumentów urzędowych, mają charakter wewnętrzny i nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz ze zm. ) 12. Każda z osób biorąca udział w pracach Komisji ma prawo wnioskować do przewodniczącego Komisji we wszystkich sprawach dotyczących naboru na wolne stanowisko urzędnicze, a nie uregulowanych w niniejszych postanowieniach. Rozdział III Potrzeba zatrudnienia, przygotowanie rekrutacji i selekcji kandydatów Dyrektor po analizie potrzeb w zakresie zatrudnienia w Bibliotece podejmuje decyzję o rozpoczęciu naboru kandydatów na dane stanowisko urzędnicze. Decyzja ta związana jest w szczególności ze zmianami w strukturze organizacyjnej Biblioteki, zmianami przepisów nakładających nowe kompetencje i zadania oraz z przewidywaną fluktuacją pracowników. 2. Dyrektor przygotowuje opis stanowiska pracy, na które ma być przeprowadzony nabór. 3. Przy sporządzaniu opisu stanowiska pracy dyrektor może współpracować z kierownikiem komórki organizacyjnej (filii, wydziału), w której zachodzi potrzeba zatrudnienia pracownika. 4. Wzór formularza opisu stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej procedury naboru Dyrektor Biblioteki przygotowuje ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko, zwanego w niniejszej procedurze ogłoszeniem o naborze. 2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać w szczególności: 1) dane identyfikacyjne pracodawcy nazwę i adres siedziby Biblioteki, 2) określenie stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór nazwę stanowiska, wymiar czasu pracy na danym stanowisku, 3) numer ewidencyjny naboru, 4) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne ( konieczne ), a które są dodatkowe ( pożądane ), 5) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, 6) wskazanie wymaganych dokumentów, 7) określenie terminu do składania dokumentów, 8) określenie formy składania dokumentów, 9) określenie miejsca składania dokumentów, - 4 -

5 10) informację o sposobie postępowania z dokumentami kandydatów zgodnie z 36, 11) informację o sposobie powiadamiania kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych w niniejszej procedurze naboru, 12) informację o konieczności przedłożenia przed zawarciem umowy o pracę przez kandydata wyłonionego w drodze naboru oryginału ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego, 13) informację o warunku skuteczności terminowego doręczenia dokumentów, o którym mowa w 21 ust. 2, 14) informację wskazującą, iż przez fakt złożenia oferty kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze naboru na zasadach określonych w niniejszych postanowieniach. 3. Dyrektor Biblioteki poleca upowszechnienie ogłoszenia o naborze Kierownikowi Wydziału Informacji Do dokumentów wymaganych od kandydatów biorących udział w naborze należeć mogą odpowiednio do potrzeb w szczególności: 1) list motywacyjny lub inna pisemna forma zgłoszenia udziału w danym naborze wraz z motywacją, 2) curriculum vitae ( CV ) lub życiorys z opisem i przebiegiem pracy zawodowej oraz doświadczeń zawodowych, 3) kwestionariusz osobowy wraz z aktualną fotografią, 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, 6) kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, pełnienia określonej funkcji lub zajmowania określonego stanowiska, 7) kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ; w odniesieniu do naboru na kierownicze stanowiska urzędnicze świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających dodatkowo staż pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm. ), 8) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe, 9) kserokopie posiadanych referencji lub opinii, 10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopie z pierwszych trzech stron dowodu osobistego albo kserokopia nowego dowodu osobistego, 11) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, 12) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego, 13) oświadczenie o niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), 14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) lub kserokopia posiadanego, ważnego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli, 15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji - 5 -

6 procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ). 2. Dokumenty składane przez kandydata przystępującego do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią jego ofertę. 16. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin do składania dokumentów może być określony datą lub liczbą dni. 17. Dokumenty kandydatów zawarte w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz z dopiskiem Nabór na stanowisko ( podać stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze ) Nr ( podać nr ewidencyjny naboru określony w ogłoszeniu o naborze ) kandydaci mogą składać osobiście lub przesyłać listem poleconym na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Ul. Senatorska Skierniewice Od dnia polecenia upowszechnienia ogłoszenia o naborze do czasu rozpoczęcia przeprowadzania selekcji kandydatów przez Komisję, Dyrektor Biblioteki przy współpracy z przewodniczącym Komisji ustalają metody, techniki i narzędzia selekcji kandydatów, które zostaną zastosowane w procedurze naboru. 2. W ramach technik selekcji kandydatów stosowane są w szczególności: a) analizy dokumentów obligatoryjne dla każdego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, b) rozmowy kwalifikacyjne obligatoryjnie dla każdego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, c) testy kwalifikacyjne, praktyczne sprawdzanie umiejętnościami odpowiednio do zachodzących potrzeb 3. W ramach przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej powinno się mieć na względzie w szczególności: nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikację informacji zawartych w dokumentach złożonych przez kandydata, zbadanie i ocenę wiedzy, umiejętności, predyspozycji i cech osobowości kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie zadań i czynności na stanowisku, którego dotyczy nabór, jak również ocenę doświadczeń zawodowych kandydata, jego obowiązków i zakresu odpowiedzialności na dotychczas zajmowanych stanowiskach oraz pozyskanie informacji o celach zawodowych kandydata. Rozdział IV Rekrutacja i selekcja kandydatów Upowszechnienie ogłoszenia o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko następuje poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz ze zm. ) oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki w siedzibie przy ul. Senatorskiej Skierniewice. 2. Ogłoszenie o naborze jest upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki do czasu upływu terminu do składania dokumentów, określonego w danym ogłoszeniu o naborze. 3. Z dniem upowszechnienia ogłoszenia o naborze Wydział Administracji przekazuje do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę Biblioteki, informację o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko zgodnie z - 6 -

7 ogłoszeniem o naborze. Przekazanie informacji może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie egzemplarza ogłoszenia o naborze Od czasu upowszechnienia ogłoszenia o naborze do czasu upływu terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze, następuje przyjmowanie dokumentów od kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze. 2. Kandydat przystępujący do naboru na wolne stanowisko urzędnicze, przez fakt złożenia swojej oferty, wyraża zgodę na poddanie się procedurze naboru określonej w niniejszych postanowieniach. 3. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Bibliotece nie w związku z danym ogłoszeniem o naborze, nie są rozpatrywane i są zwracane tym osobom przez Wydział Administracji. 4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio do dokumentów składanych przez kandydatów przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze, które zostały doręczone do Biblioteki po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze Sekretariat Biblioteki przyjmuje kopertę oznaczoną w sposób określony w 17 nie otwierając jej i wpisuje na kopercie datę wpływu. 2. W razie przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Biblioteki uważa się datę ich nadania. 3. Sekretariat przekazuje koperty, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio do dyrektora Biblioteki Dyrektor dokonuje na bieżąco otwarcia wpływających kopert z dokumentami kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze. W tym czasie dokonuje również, w oparciu o analizę dokumentów, oceny spełniania przez oferty i kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. 2. W terminie do 5 dni od dnia upływu terminu do składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, Dyrektor Biblioteki przedstawia w formie pisemnej wyniki oceny, o której mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem: a) ofert i/lub kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, b) ofert i/lub kandydatów nie spełniających wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, z podaniem przyczyn nie spełniania wymagań, dołączając listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 3. Nie spełnianie przez ofertę kandydata wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze jest równoznaczne z nie spełnianiem przez kandydata wymagań formalnych określonych w tym ogłoszeniu. 4. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 5. Do ofert kandydatów nie spełniających wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze, stosuje się 36 ust. 2 4 i Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze Dalsze etapy procedury naboru prowadzi się, jeżeli do naboru przystąpił choćby jeden kandydat albo jeżeli choćby jeden kandydat spełnia wymagania formalne i jest zamieszczony na liście, o której mowa w 22 ust W przypadku, gdy do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze nie przystąpił żaden kandydat, albo gdy w trybie określonym w 22 stwierdzono, że żaden z kandydatów - 7 -

8 nie spełnia wymagań formalnych, nabór przerywa się. Wówczas, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu upowszechnia się informację podpisaną przez Dyrektora Biblioteki stwierdzającą taką okoliczność. Dyrektor Biblioteki dokonuje analizy możliwych przyczyn takiej sytuacji, po czym ponawia się nabór na to stanowisko urzędnicze. 3. Informacja, o której mowa w ust. 2 jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki do czasu ponownego ogłoszenia naboru na dane stanowisko urzędnicze W terminie do 5 dni od dnia zatwierdzenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne Dyrektor Biblioteki zwołuje posiedzenie Komisji, na którym przedstawia się w szczególności: a) informacje o dotychczasowym przebiegu naboru na dane stanowisko urzędnicze, b) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wraz ze złożonymi przez tych kandydatów ofertami, c) ustalone do selekcji kandydatów techniki i narzędzia selekcji, o których mowa w Dyrektor Biblioteki podejmuje decyzję: o przeprowadzeniu przez Komisję w wyznaczonym terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów z wykorzystaniem technik i narzędzi selekcji, o których mowa w Wydział Administracji powiadamia telefonicznie lub pisemnie albo w drodze elektronicznej kandydatów o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku telefonicznego powiadomienia pracownik dokonujący tej czynności sporządza odpowiednią notatkę Komisja przeprowadza końcową selekcję kandydatów. 2. W ramach końcowej selekcji kandydatów Komisja wykorzystuje ustalone techniki i narzędzia selekcji, o których mowa w W przypadku stwierdzenia przez Komisję niedostatecznego spełniania przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do selekcji końcowej, poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata Po zakończeniu selekcji końcowej kandydatów Komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze. 2. Protokół zawiera w szczególności: a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, b) liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, c) informację o zastosowanych metodach technikach naboru, d) imię i nazwisko wybranego kandydata wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru albo informację, o której mowa w przypadku określonym w 26 ust. 3 wraz z uzasadnieniem. 3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1 i 2 stosuje się 9 ust. 3 i Dyrektor Biblioteki podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu wybranego kandydata albo o ponowieniu naboru na dane stanowisko urzędnicze. Rozdział V Ogłoszenie wyników naboru W przypadku decyzji o zatrudnieniu kandydata wybranego w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Biblioteki lub wyznaczona przez niego osoba informuje wybranego kandydata o tej decyzji

9 2. Wydział Administracji kompletuje i przygotowuje pozostałe dokumenty niezbędne do nawiązania stosunku pracy z kandydatem oraz wydaje kandydatowi skierowanie na wstępne badania lekarskie. 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku, którego dotyczył nabór. Dokumenty te podlegają włączeniu do akt osobowych pracownika. 4. Pozostałych kandydatów, o których mowa w 28 ust. 1, o wyniku naboru powiadamia pisemnie Dyrektor Biblioteki dziękując za ich udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze W terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, upowszechnia się informację o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: a) nazwę i adres jednostki, b) określenie stanowiska urzędniczego, c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze. 3. Informacja o wyniku naboru jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru, o którym mowa w 29, wyrażającej wolę podjęcia zatrudnienia w Bibliotece. 2. Postanowienia 32 stosuje się odpowiednio. Rozdział VI Adaptacja zawodowa zatrudnianego kandydata i ocena efektywności naboru 32. Zatrudnienie kandydata wybranego w naborze na wolne stanowisko urzędnicze związane jest z adaptacją zawodową nowozatrudnionego pracownika oraz oceną jego pracy i sposobu wywiązywania się z powierzonych obowiązków, stanowiących o przydatności do pracy na zajmowanym stanowisku i efektywności przeprowadzonego naboru Adaptacja zawodowa pracownika stanowi zespół celowych działań tworzących warunki do uzyskania przez pracownika wymaganych efektów pracy oraz powstania i utrzymania integracji pracownika z Biblioteką, w okresie wdrażania się pracownika w całokształt zadań i czynności zawodowych na stanowisku pracy oraz w środowisko i kulturę organizacyjną Biblioteki. 2. Adaptacja zawodowa pracownika odbywa się w szczególności poprzez: a) umiejętne wprowadzanie do pracy, b) zapoznawanie pracownika z obowiązującymi w Bibliotece wewnętrznymi regulacjami, trybem załatwiania spraw, c) udzielanie w niezbędnych przypadkach wyczerpującego instruktażu, informacji, wyjaśnień oraz ewentualnej pomocy, - 9 -

10 d) regularną obserwację pracy nowozatrudnionego pracownika, e) podkreślanie pozytywnych stron pracownika w wykonywaniu pracy, f) wskazywanie sposobów unikania trudności i rozwiązywania problemów pojawiających się w toku pracy nowozatrudnionego pracownika, g) wskazywanie nieprawidłowego sposobu postępowania i wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości. 3. Adaptacja zawodowa rozpoczyna się z chwilą przyjęcia pracownika do pracy i kończy w momencie osiągnięcia przez pracownika wiedzy i umiejętności, świadczących o nabyciu przez niego sprawności prawidłowego wykonywania zadań i czynności na zajmowanym stanowisku pracy. 34. W trybie określonym obowiązującymi w Bibliotece uregulowaniami nowozatrudniony pracownik powinien zapoznać się w szczególności z: a) zakresem czynności, b) opisem stanowiska pracy, c) statutem Biblioteki, d) regulaminem pracy, e) instrukcją kancelaryjną, f) instrukcją obiegu dokumentów księgowych, g) innymi w miarę potrzeb. Rozdział VII Sposób postępowania z dokumentami Wydział Administracji prowadzi ewidencję naborów na wolne stanowiska urzędnicze i związaną z nimi dokumentację w zakresie wynikającym z niniejszej procedury oraz występujących potrzeb. 2. Na dokumentację, o której mowa w ust. 1 składają się w szczególności: a) ewidencja naboru na wolne stanowiska urzędnicze, b) upowszechniane ogłoszenia o naborze, c) pisemne oceny spełniania przez oferty i/lub kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, d) upowszechniane listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, e) wykorzystywane w naborze testy kwalifikacyjne, karty ocen kandydatów i inne narzędzia selekcji, jeżeli były stosowane, f) sporządzane w czasie procedury naboru protokoły, notatki, g) upowszechniane informacje o wynikach naborów, h) korespondencja dotycząca naboru prowadzona z kandydatami na wolne stanowiska urzędnicze Dokumenty złożone w związku z naborem przez kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Bibliotece są dołączane do jego akt osobowych. 2. Dokumenty pozostałych kandydatów, z zastrzeżeniem 20 ust. 3 i ust. 4, są przechowywane przez Wydział Administracji przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru w trybie określonym w W okresie określonym w ust. 2 kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za pokwitowaniem odbioru. Biblioteka nie odsyła dokumentów kandydatom

11 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 dokumenty kandydatów biorących udział w danym naborze są protokolarnie niszczone przez pracownika Wydziału Administracji. 37. Informacje zawarte w dokumentach kandydatów podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ), z wyłączeniem informacji stanowiących na podstawie odrębnych przepisów informację publiczną podlegającą upowszechnieniu. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 38. Dyrektor Biblioteki może w każdym czasie przerwać lub odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn. 39. Na żadnym z etapów procedury naboru kandydatom nie przysługują odwołania od decyzji Dyrektora Biblioteki, Komisji lub innych osób dokonujących czynności wynikających z postanowień niniejszej procedury Naruszenie postanowień niniejszej procedury naboru nie skutkuje poza przypadkami w niej określonymi nieważnością naboru na wolne stanowisko urzędnicze jak również nie skutkuje nieważnością stosunku pracy nawiązanego z kandydatem wybranym w drodze takiego naboru i nie może stanowić podstawy rozwiązania stosunku pracy tego kandydata, z zastrzeżeniem ust Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów lub podania informacji nieprawdziwych, sfałszowanych lub w inny sposób wprowadzających w błąd, mogący mieć znaczenie przy podjęciu decyzji o wyborze kandydata i jego zatrudnieniu. W takim przypadku Biblioteka może korzystać z pełni środków prawnych przysługujących przeciwko pracownikowi. 41. W zakresie nie uregulowanym niniejszymi postanowieniami stosuje się obowiązujące przepisy prawa

12 Załącznik Nr 1 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE O P I S S T A N O W I S K A P R A C Y 1. Nazwa stanowiska pracy: (zgodnie z wykazem stanowisk określonym w rozporządzeniu) 2. Wymiar czasu pracy: 5. Relacje stanowiska do innych stanowisk, jednostek, podmiotów: pracownik zastępuje: pracownik jest zastępowany przez: pracownik współpracuje z: (wskazać właściwe komórki organizacyjne, filie, wydziały) II. ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. Szczegółowy zakres zadań oraz czynności wykonywanych na stanowisku: 2. Szczegółowy zakres uprawnień służbowych związanych ze stanowiskiem: (np.: uprawnienia do podpisywania określonych dokumentów, samodzielne prowadzenie uzgodnień, koordynowanie określoną pracą)

13 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku: 4. Dostęp do informacji niejawnych i danych osobowych: (podać, czy pracownik w zakresie zadań realizowanych na stanowisku ma dostęp do informacji niejawnych oraz wskazać klauzulę niejawności tych informacji, a w przypadku danych osobowych wskazać jakiego rodzaju są to dane i czy są one zawarte w zbiorze danych osobowych ) III. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 1. Wykształcenie: (podać stopień średnie, wyższe zawodowe, wyższe magisterskie, oraz kierunek specjalność wykształcenia) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 2. Doświadczenie zawodowe - staż pracy: (podać wymaganą co najmniej liczbę lat pracy, ewentualnego doświadczenia na określonym stanowisku lub pracy w określonego rodzaju instytucjach) niezbędny ( konieczny ) dodatkowy ( pożądany )

14 3. Uprawnienia kwalifikacyjne lub zawodowe: (podać nazwę, rodzaj bądź kategorię uprawnień wymaganych do pracy na określonym stanowisku lub wykonywania obowiązków wynikających ze stanowiska) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 4. Wiedza specjalistyczna lub dziedzinowa: (wyszczególnić hasłowo nazwy przepisów, procedur postępowania oraz zagadnień, które pracownik na danym stanowisku powinien znać, jak również powinien umieć je stosować i z nich korzystać) 5. Znajomość języków obcych: (podać rodzaj języka, stopień i zakres znajomości oraz wskazać) niezbędna ( konieczna ) dodatkowa ( pożądana )

15 6. Cechy osobowości: (podać kluczowe cechy osobowości, którymi powinien charakteryzować się pracownik na stanowisku, np.: wysoka lub niska ekstrawersja, ugodowość, otwartość, krytycyzm, sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, wytrwałość, realizm w myśleniu, odporność na stres, opanowanie, twórcze podejście, gotowość na zmiany, solidność, wysoka lub niska motywacja, przedsiębiorczość w działaniu, dynamizm, pewność siebie, asertywność, pozytywna emocjonalność, ekspresja, skrupulatność, dokładność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, determinacja w dążeniu do celu, aktywna współpraca, dociekliwość, zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość, pracowitość, opanowanie, zdecydowanie, wnikliwość, spostrzegawczość, cierpliwość, punktualność, sposób bycia, elokwencja, dyskrecja, lojalność) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 7. Umiejętności psychospołeczne: (podać kluczowe umiejętności psychospołeczne, które powinien posiadać pracownik na stanowisku, np.: umiejętność analizy i syntezy informacji, poszukiwania i selekcji informacji, logicznego myślenia, zarządzania personelem, publicznego przemawiania, prowadzenia spotkań, wyrażania i obrony swojego zdania, wzmacniania motywacji własnej i innych osób, przekonywania, negocjowania, wywierania wpływu na innych, wyjaśniania, przekazywania wiedzy) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane ) 8. Umiejętności praktyczne: (podać kluczowe umiejętności praktyczne, które powinien posiadać pracownik na stanowisku, np.: w zakresie obsługi komputera, wskazanych programów komputerowych, określonych maszyn i urządzeń biurowych, przygotowywania określonych dokumentów, opracowań, dokonywania tłumaczeń, wykonywania innych określonych czynności) niezbędne ( konieczne ) dodatkowe ( pożądane )

16 9. Dyspozycyjność: (podać, czy praca na stanowisku wiąże się ze szczególną dyspozycyjnością pracownika, np.: gotowość do częstych wyjazdów służbowych, częsta praca poza siedzibą Urzędu, praca poza granicami kraju) IV. UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE V. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA OPIS STANOWISKA PRACY Imię i nazwisko: Stanowisko:. Data sporządzenia opisu stanowiska pracy... Podpis i pieczątka kierownika komórki organizacyjnej

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza MiG Staszów z dn. 26.02.2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA i GMINY w STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK Zarządzanie zasobami ludzkimi Strona 1 Zakres zmian w wydaniu 11: - uwzględnienie postanowień porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk w wymiarze 8/40 etatu. 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników

INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników SPIS TREŚCI: 1 Cel instrukcji... 3 2 Zakres stosowania... 3 2.1 Zakres podmiotowy... 3 2.2 Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU ZATWIERDZAM ppłk Bogusław KORSAN data 29-11-2012 ZASADY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK 2012 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im.

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracownikach samorządowych 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

Ustawa o pracownikach samorządowych 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) brzmienie od 2011-01-01 Ustawa o pracownikach samorządowych 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) Zmiany aktu: 2011-01-01 Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1241 Art. 78 2010-12-21 Dz.U. 2010 Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

WYCIĄG Z REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 1 WYCIĄG Z REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. sierpień 2009 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęciowy 3 Zasady udzielania zamówień objętych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 177 13597 Poz. 1193 1193 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo

Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo Ro.0151-225/05 Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 122 ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy GOPS.341.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie: warsztatów psychospołecznych dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 25 godzin osoby realizujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo