1. Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Terenu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Terenu."

Transkrypt

1 1. Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Terenu. 1.1 Przedmiot inwestycji Dane ewidencyjne Adres:.. ul. Spółdzielcza, Maciowakrze; dz. nr 860/1, obręb ewidencyjny Maciowakrze, jednostka ewidencyjna Pawłowiczki Rodzaj nieruchomości:.. Działka budowlana Właściciel: Gmina Pawłowiczki, Pl. Jedności Narodu 1, Pawłowiczki. Przeznaczenie:.. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.. Powierzchnia działki: m² Podstawa opracowania Umowa z inwestorem Decyzja o warunkach zabudowy. Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 Aktualne przepisy i normy Położenie Działka nr 860/1 leży w centralnej części miejscowości Maciowakrze przy drodze gminnej (ul. Spółdzielcza), ma kształt zbliżony do rombu. Działka nr 860/1 położona jest pomiędzy działką nr 724 droga gminna, ul. Spółdzielcza (od północy), działką budowlaną nr 860/3 (od wschodu), działką budowlaną nr 728 (od południa) i działką nr 727/1 droga gminna (od zachodu). Teren działki jest pochyły, rzędna terenu w najwyższym punkcie to około 276,00 m n.p.m., rzędna terenu w najniższym punkcie to około 274,00 m n.p.m. Spadek terenu od południa w kierunku północnym Zakres opracowania W zakresie niniejszego opracowania znajduje się rozbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu Istniejący stan zagospodarowania terenu. Działka jest zabudowana znajduje się na niej parterowy budynek pełniący funkcję remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlicy wiejskiej. Działka jest częściowo ogrodzona od strony działki nr 860/3 i działki nr 728. Działka jest częściowo utwardzona, znajduje się na niej głównie zieleń niska oraz kilka krzewów iglastych i dwa drzewa liściaste. Działka posiada wjazd z drogi gminnej ul. Spółdzielcza. 1.3 Projektowane zagospodarowanie działki. Usytuowanie budynków i głównych elementów zagospodarowania terenu: Projektowana rozbudowa zlokalizowana będzie od strony zachodniej istniejącego budynku. Rozbudowa nie przekracza nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przy istniejącym budynku remizy nad bramami wjazdowymi zaprojektowano zadaszenie. Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony placu manewrowego (ul. Spółdzielczej). Projektowany budynek nie będzie obiektem przesłaniającym dla istniejących budynków lub projektowanych budynków, dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, znajdujących się na sąsiednich działkach. Dojścia i dojazdy: Dojazd i dojście na działkę istniejące, z drogi gminnej - działka nr 724 (ul. Spółdzielcza).

2 Miejsca postojowe: Istniejący teren utwardzony przed budynkiem pełni funkcję miejsc postojowych. Projektowany teren utwardzony przed częścią budynku będącą rozbudową wg opisu: W1 - warstwy terenu utwardzonego przed rozbudową (opisane od góry): kostka kamienna h= 5-7,5 cm lub kostka betonowa h= 8 cm podsypka cementowo piaskowa 5 cm podbudowa / warstwa odsączająca - kruszywo kamienne, łamane (frakcja 0-63 mm) o ciągłym uziarnieniu, stabilizowane mechanicznie 15 cm dolna warstwa podbudowy/ warstwa odsączająca piasek gruboziarnisty 10 cm podłoże g1 (is=1.00, e₂=100mpa) Zieleń: Tereny zielone powierzchnia biologicznie czynna zajmuje m², co stanowi 42,5% powierzchni działki. Ogrodzenia: Teren działki nie będzie ogrodzony, poza istniejącym ogrodzeniem Zestawienie powierzchni. Bilans terenu. Powierzchnia działki (nr 860/1): m² Bilans terenu Powierzchnia zabudowy m² w tym: zabudowa istniejąca m² zabudowa projektowana m² Pow. zieleni (pow. biologicznie czynna) m² Powierzchnie utwardzone (dojścia i dojazdy) m² Wielkość powierzchni zabudowy:... 29,9 % Wymagane decyzją lokalizacyjną nie więcej niż 30% 1.5. Informacje o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytków. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego teren zamierzenia inwestycyjnego nie podlega ochronie zabytków, na przedmiotowej działce nie występują obiekty prawnie chronione. Na sąsiedniej działce nr 728 znajduje się kościół wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego. Zgodnie z treścią decyzji o wpisie budynku do rejestru zabytków (załącznik do projektu) otoczenie kościoła nie jest objęte ochroną wobec czego przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. Teren inwestycji nie leży w strefie eksploatacji górniczej. Projekt nie wymaga przystosowania do posadowienia na terenie szkód górniczych Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i otoczenia. Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3 a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków: Rozbudowa nie zwiększy zapotrzebowania na wodę pitną oraz odprowadzanie ścieków. Budynek jest zasilany w wodę pitną z istniejącego przyłącza wodociągowego, ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe zostaną odprowadzone na powierzchnie nieutwardzone na działce nr 860/1. b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym, zapachów, pyłowych i płynnych: Dla części rozbudowywanej projektuje się wentylacja mechaniczną wywiewną zaopatrzoną w wentylator dachowy Das 160MW/2800. Nie przewiduje się zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych. Obiekt ogrzewany będzie z istniejącego źródła ciepła, którym jest kocioł na olej opałowy. c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadków: W projektowanym budynku będą powstawały odpady związane z funkcjonowaniem remizy OSP. Odpadki stałe składowane będą w istniejących pojemnikach. Odpadki wywożone będą przez służby komunalne. W zakresie gospodarki odpadami: Inwestor będzie przekazywał wszystkie odpady powstające na terenie obiektu firmom posiadającym stosowne uprawnienia i możliwości techniczne do ich zagospodarowania lub odzysku. d) Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń: Źródłem emisji hałasu będą: Urządzenia pracujące w budynku; Hałas w budynku, związany z funkcjonowaniem remizy, tłumiony jest przez konstrukcję budynków oraz odległość od okien przekraczającą obowiązujące wymagania. Ściany obiektów budowlanych będą pełniły funkcje izolacyjne. Przeciętna ściana w technologii tradycyjnej odznacza się izolacyjnością na poziomie 50 db. Ze wzgl. na użyte materiały izolacji akustycznej ograniczona zostanie emisja dźwięków do poziomów wymaganych w przepisach. Ochronie akustycznej przed dźwiękiem generowanym przez urządzenia rozmieszczone wewnątrz obiektów będzie służyła konstrukcja budynków (ściany i dachy pełniące funkcje izolacyjne). Jednak pierwotnym sposobem ograniczania emisji hałasu jest zastosowanie nowoczesnych urządzeń, z których emisja hałasu nie wykracza ponad poziom, wynikający z aktualnego stanu techniki. Na terenie opracowania nie przewidziano stacji transformatorowej i innych źródeł mogących emitować pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia. e) Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne: Projektowana inwestycja nie wpływa na istniejący drzewostan. Inwestycja nie wpływa na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewidziano w projekcie stosowania środków, które mogą szkodliwie wpływać na wody gruntowe i powierzchnię ziemi. Budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na stosunki gruntowo-wodne otoczenia Dane wynikające z specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych. Budynek cechuje niski stopień skomplikowania elementów. Wszelkie zasady wznoszenia i organizacji robót niezbędnych w realizacji obiektu ujęto w opisie technicznym części architektoniczno budowlanej oraz informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, stanowiących integralną część niniejszego opracowania.

4 1.9. Powierzchnia zabudowy Pow. zabudowy m² Pow. zieleni (pow. biologicznie czynna) m² Powierzchnie utwardzone (dojścia i dojazdy) m² Opracował: mgr inż. arch. Paweł Głowacki

5 2. Opis techniczny do Projektu Architektoniczno-Budowlanego 2.1. ARCHITEKTURA BUDYNKU Spis treści: DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Architektura budynku Podstawowe dane charakterystyczne budynku Układ funkcjonalny budynku Ochrona przeciwpożarowa Założenia konstrukcyjno materiałowe Charakterystyka ekologiczna Charakterystyka energetyczna OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH Fundamenty, ściany fundamentowe Ściany zewnętrzne, wewnętrzne konstrukcyjne Stropy, posadzki Dach Nadproża Słupy i trzpienie Stolarka okienna Stolarka zewnętrzna drzwiowa Stolarka wewnętrzna drzwiowa Izolacje cieplne i akustyczne Izolacja przeciwwilgociowa Instalacje Wykończenie wewnętrzne Wykończenie zewnętrzne Spis rysunków: 1. Elewacje frontowa (Płn.) i Zachodnia. Skala Rys. nr A2 2. Elewacje Wschodnia i Południowa. Skala Rys. nr A3 3. Rzut parteru. Skala Rys. nr A4 4. Rzut dachu. Skala Rys. nr A5 5. Przekrój A-A. Skala Rys. nr A6 6. Przekrój B-B. Skala Rys. nr A7 7. Przekrój C-C. Skala Rys. nr A8 8. Przekrój A-A. Skala Rys. nr A9 9. Wieża - detale. Skala Rys. nr A10

6 DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży: architektonicznej, konstrukcyjnej oraz elektrycznej rozbudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Maciowakrze przy ul. Spółdzielczej, dz. nr 860/1, obręb Maciowakrze, jednostka ewidencyjna Pawłowiczki Podstawa opracowania. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: PP z dnia Umowa na wykonanie prac projektowych. Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem Wytyczne do projektowania obiektu uzgodnione przez Inwestora. Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych 1:500 Wizje lokalne dokonane przez autorów dokumentacji. Uzgodnienia z Inwestorem. Aktualne przepisy i normy Architektura budynku i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Rozbudowę zaprojektowano zgodnie z wymogami Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: PP z dnia r., zlokalizowano wzdłuż nieprzekraczalnej linii zabudowy. Projektowana rozbudowa obejmuje stanowisko dla wozu strażackiego oraz wieżę do suszenia węży strażackich. Nad istniejącymi bramami prowadzącymi do budynku remizy zaprojektowano zadaszenie. Projektowana rozbudowa zadaszona będzie dachem jednospadowym, o kącie nachylanie połaci 4. Gabaryty budynku spełniają wymaganie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozbudowa nie przekracza 6 m wysokości dla budynku i 13 m dla projektowanej wieży. Projektowana rozbudowa dostosowuje się swoimi gabarytami oraz kształtem bryły do otaczającej zabudowy Podstawowe wielkości inwestycji: ilość budynków... 1 ilość kondygnacji... 1 powierzchnia użytkowa m² w tym: istniejąca m² rozbudowa m² powierzchnia zabudowy m² w tym: pow. zab. istniejąca m² pow. zab. rozbudowa m² kubatura budynku m³ w tym: istniejąca m³ rozbudowa m³ Wysokość rozbudowy: - budynek m - wieża m Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń: PARTER: 0.1 stanowiska garażowe m² 0.2 magazyn oleju m²

7 Parter razem: m² Powierzchnia użytkowa remizy: m² Układ funkcjonalny budynku: Projektowana rozbudowa mieścić będzie w sobie dodatkowe stanowisko garażowe dla wozu strażackiego oraz wieżę do suszenie węży strażackich. Projektowana rozbudowa będzie powiązana funkcjonalnie i przestrzennie z istniejącym budynkiem remizy posiadającym dwa stanowiska garażowe dla samochodów strażackich. Istniejący obecnie magazyn oleju, który posiada niezależne wejście od zewnątrz po rozbudowie będzie dostępny poprzez stanowiska garażowe remizy. Dostęp do wieży od wewnątrz budynku remizy Ochrona przeciwpożarowa. A. Dane ogólne. 1. Powierzchnia działki wynosi 984 m². 2. Powierzchnia użytkowa budynku remizy po rozbudowie 173,42 m². 3. Wysokość budynku wynosi 12,58 m nad poziom terenu budynek zakwalifikowano jako niski (SW). 4. Ilość kondygnacji nadziemnych 1. B. Lokalizacja budynku. 1. Projektowana rozbudowa dotyczy istniejącego budynku zlokalizowanego na działce 860/1. Od strony wschodniej budynek położony jest na granicy z sąsiednią działką budowlaną o nr 860/3. 2. Odległość od granic działki projektowanej części będącej rozbudową istniejącego budynku skierowanego ścianą z otworami okiennymi i drzwiowymi w kierunku tych granic jest większa niż 4.00 m. odległość do najbliższego budynku znajdującego się na innej działce wynosi więcej ni 8,00 m. 3. Parametry pożarowe materiałów palnych i gęstość obciążenia ogniowego. Przewiduje się że występowały będą stałe materiały palne, spalaniu których towarzyszyć będzie zjawisko spalania żarowego (drewno, drewnopochodne), prognozowana gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m. 4. Część budynku podlegającą rozbudowie, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, sklasyfikowano jako PM, prognozowana gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 remiza mieszcząca stanowiska garażowe dla wozów strażackich pow. strefy 173,42 m². 5. W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. Na terenie opracowania nie występują przestrzenie zagrożone wybuchem. 6. Podział na strefy pożarowe: W budynku nie występuje podział na strefy pożarowe. 7. Odporność pożarowa budynków i części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe oraz klasa odporności ogniowej elementów budowlanych: Budynek posiada klasę odporności pożarowej - E, klasa odporności ogniowej elementów budowlanych: Gł. konstrukcja nośna budynku... ( - ), NRO. Ścianki działowe (wewn. nie konstrukcyjne)... ( - ), NRO. Ściany osłonowe (zewn. nie konstrukcyjne)... ( - ), NRO. Konstrukcja dachu... ( - ), NRO. Przekrycie dachu... ( - ), NRO. 8. Warunki ewakuacyjne: Zaprojektowano 1 wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku.: Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają 100 m. Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 60 m. 9. Instalacje użytkowe:

8 Według opracowań branżowych. 10. Instalacje przeciwpożarowe: W projektowanym budynku nie występują instalacje przeciwpożarowe. 11. Dojazd pożarowy. Budynek nie wymaga drogi pożarowej. Dojazd na działkę prowadzi z ul. Spółdzielczej przez istniejący wjazd Założenia konstrukcyjno-materiałowe. Fundamenty budynku żelbetowe: ławy fundamentowe. Ściany fundamentowe i oporowe murowane z bloczków betonowych. Ściany nośne zewnętrzne murowane, warstwowe z bloczków gazobetonowych, w konstr. tradycyjnej z wieńcami żelbetowymi, nadprożami prefabrykowanymi typowymi firmy Porotherm Stropodach: Płyty żelbetowe prefabrykowane, kanałowe. Pokrycie dachu: - papa termozgrzewalna Charakterystyka ekologiczna dane techniczne charakteryzujące wpływ budynku na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków: Rozbudowa nie zwiększy zapotrzebowania na wodę pitną oraz odprowadzanie ścieków. Budynek jest zasilany w wodę pitną z istniejącego przyłącza wodociągowego, ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe zostaną odprowadzone na powierzchnie nieutwardzone na działce nr 860/1. b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym, zapachów, pyłowych i płynnych: Dla części rozbudowywanej projektuje się wentylacja mechaniczną wywiewną zaopatrzoną w wentylator dachowy Das 160MW/2800. Nie przewiduje się zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych. Obiekt ogrzewany będzie z istniejącego źródła ciepła, którym jest kocioł na olej opałowy. c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadków: W projektowanym budynku będą powstawały odpady związane z funkcjonowaniem remizy OSP. Odpadki stałe składowane będą w istniejących pojemnikach. Odpadki wywożone będą przez służby komunalne. W zakresie gospodarki odpadami: Inwestor będzie przekazywał wszystkie odpady powstające na terenie obiektu firmom posiadającym stosowne uprawnienia i możliwości techniczne do ich zagospodarowania lub odzysku. d) Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń: Źródłem emisji hałasu będą: Urządzenia pracujące w budynku; Hałas w budynku, związany z funkcjonowaniem remizy, tłumiony jest przez konstrukcję budynków oraz odległość od okien przekraczającą obowiązujące wymagania. Ściany obiektów budowlanych będą pełniły funkcje izolacyjne. Przeciętna ściana w technologii tradycyjnej odznacza się izolacyjnością na poziomie 50 db. Ze wzgl. na użyte materiały izolacji akustycznej ograniczona zostanie emisja

9 dźwięków do poziomów wymaganych w przepisach. Ochronie akustycznej przed dźwiękiem generowanym przez urządzenia rozmieszczone wewnątrz obiektów będzie służyła konstrukcja budynków (ściany i dachy pełniące funkcje izolacyjne). Jednak pierwotnym sposobem ograniczania emisji hałasu jest zastosowanie nowoczesnych urządzeń, z których emisja hałasu nie wykracza ponad poziom, wynikający z aktualnego stanu techniki. Na terenie opracowania nie przewidziano stacji transformatorowej i innych źródeł mogących emitować pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia. e) Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne: Projektowana inwestycja nie wpływa na istniejący drzewostan. Inwestycja nie wpływa na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewidziano w projekcie stosowania środków, które mogą szkodliwie wpływać na wody gruntowe i powierzchnię ziemi. Budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na stosunki gruntowo-wodne otoczenia Charakterystyka energetyczna Budynek remizy (stanowiska garażowe) ogrzewane są z istniejącego źródła ciepła jakim jest kocioł na olej opałowy. Wykorzystywana jest istniejąca instalacja C.O., która nie będzie rozbudowywana. Temperatura deklarowana dla budynku remizy w sezonie grzewczym będzie utrzymywana na poziomie 5-7 C. Budynek spełnia wymagania normy cieplnej PN-91/B Izolacja cieplna: Wymagane wartości współczynnika przenikalności cieplnej Uk (max.) ściany zewnętrzne.. 0,9 W/m² K stropodach... 0,7 W/m² K podłogi na gruncie... 1,5 W/m² K Okna... 1,8 W/m² K Drzwi i bramy zewnętrzne... 1,7 W/m² K OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH Fundamenty: wg proj. konstrukcji Ściany fundamentowe Sz2: bloczki betonowe 24 cm z izolacja przeciwwilgociową z obu stron, np. 2xDYSPERBIT izolacja cieplna do kontaktu z gruntem, polistyren spieniony HYDROSTYR lub polistyren ekstrudowany XPS Styrodur cm Ściany zewnętrzne: Ściany zewnętrzne murowane Sz1: tynk na siatce akrylowy cm styropian PS-E FS cm bloczki gazobetonowe cm tynk cementowo wapienny cm Ściany wewnętrzne: Ściany kanału Sw1: tynk cementowo wapienny cm bloczki betonowe cm

10 izolacja przeciwwilgociowa Uwaga: Wszystkie dylatacje stosować zgodnie z technologią i sztuką budowlaną Stropy, posadzki: Wszystkie warstwy opisane od góry: P1 Posadzka na gruncie poziom ±0,00: płyta żelbetowa 14 cm izolacja przeciwwilgociowa - folia hydroizolacyjna 0,7 mm beton chudy - 5 cm zagęszczona podsypka (zagęszczona do parametrów podłoża rodzimego) - 25 cm P2 - Posadzki na gruncie poziom +0,80: płyta żelbetowa 10 cm izolacja przeciwwilgociowa - folia hydroizolacyjna 0,7 mm beton chudy - 5 cm zagęszczona podsypka (zagęszczona do parametrów podłoża rodzimego) - 25 cm P3 Posadzka na gruncie poziom +0,78 (wieża): płyta żelbetowa ze spadkiem cm zagęszczona podsypka (zagęszczona do parametrów podłoża rodzimego) St1 stropodach: papa termozgrzewalna styropapa 10 cm płyta stropowa, prefabrykowana, kanałowa 20 cm, tynk cementowo-wapienny Uwaga: warstwy wykończeniowe należy dylatować przy użyciu listew dylatacyjnych, odstępy między dylatacjami nie powinny wynosić więcej niż 7-8 m Nadproża. Wg projektu konstrukcyjnego Słupy i trzpienie. Trzpienie żelbetowe wg projektu konstrukcyjnego Stolarka okienna Uwaga: przed wykonaniem oraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary na budowie. Stolarka z profili PCV w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła max. U(max)=1.8 W/m² K, rozwieralne, uchylne z rozszczelnieniem. Uwaga: drzwi i okna oraz szkło, zawiasy, pochwyty, zamki do drzwi zewnętrznych, itp. muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania Stolarka zewnętrzna drzwiowa. Uwaga: przed wykonaniem oraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary na budowie. Minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnicy drzwi jednoskrzydłowych nie może być mniejsza niż 0.9 m, minimalna wysokość 2 m. Grubość skrzydła drzwi oraz okucia po otwarciu nie mogą pomniejszać wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy. Drzwi wejściowe stalowe w kolorze szarym, współczynnik przenikania ciepła max. U(max)=1.7 W/m² K, zaopatrzone w dwa zamki patentowe.

11 Brama wjazdowa segmentowa w kolorze szarym, współczynnik przenikania ciepła max. U(max)=1.7 W/m² K Stolarka wewnętrzna drzwiowa. Uwaga: przed wykonaniem oraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary na budowie. Drzwi prowadzące do magazynu na olej - minimalna szerokość przejścia w świetle ościeżnicy 0.9 m, minimalna wysokość 2 m. Grubość skrzydła drzwi oraz okucia po otwarciu nie mogą pomniejszać wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy. Drzwi w odporności pożarowej EI 60. Uwaga: drzwi, bramy, zawiasy, pochwyty, zamki do drzwi zewnętrznych, itp. muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania Izolacje cieplne i akustyczne. Budynek spełnia wymagania normy cieplnej PN-91/B Izolacja cieplna: Wymagane wartości współczynnika przenikalności cieplnej Uk (max.) ściany zewnętrzne.. 0,9 W/m² K stropodach... 0,7 W/m² K podłogi na gruncie... 1,5 W/m² K Cieplna. Ścian murowanych: styropian fasadowy gr. 10 cm, Stropodachów: styropapa (styropian EPS 100) - gr. 10 cm, Pionowe ścian cokołów i fundamentów, poziome posadzek nośnych w pasie przy ścianach zewnętrznych polistyren spieniony HYDROSTYR lub polistyren ekstrudowany XPS Styrodur - gr. 10 cm Izolacje przeciwwilgociowe: Izolacja pionowa na ścianach, stopach fundamentowych np. 2 x Dysperbit. Izolacja pozioma fundamentów: papa termozgrzewalna Izolacja pozioma ścian papa termozgrzewalna lub 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowym Instalacje wewnętrzne. W projektowanej rozbudowie projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną sterowaną czujką niedopuszczalnego stężenia tlenku węgla zamontowaną ok cm nad pow. posadzki w najniższym punkcie. Nawiew powietrza otworem 20x20 cm w ścianie zewnętrznej. Zalecany wentylator dachowy DAs - 160MW/2800. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne: - instalacja oświetlenia ogólnego - instalacja odgromowe - instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych Według opracowań branżowych Wykończenie wewnętrzne: Tynki: Projektuje się w budynku następujące roboty tynkarskie: - wykonanie tynków wewnętrznych, na ścianach murowanych tynki cementowo-wapienne. Malowanie: Ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi dopuszczonymi do stosowania. Sufity: Tynki cementowo wapienny.

12 Ściany: Tynk cementowo-wapienny Posadzki: Posadzka betonowa Wykończenie zewnętrzne - kolorystyka. Wszystkie ściany zewnętrzne murowane tynkowane tynkami akrylowymi barwionymi w masie w kolorze czerwonym (np. Boreaux 65 wg wzornika Caparol 3D) i szarym (np. Onyx 15 wg wzornika Caparol 3D). Pokrycie dachu papa termozgrzewalna. Obróbki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa w kolorze naturalnym lub szarym - RAL 9006 lub Stolarka okienna kolor biały. Stolarka drzwiowa kolor szary. Brama wjazdowa kolor szary. Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze blachy. Elementy drewniane na elewacji wieży deski w naturalnym kolorze drewna zabezpieczone środkami przeciwwilgociowymi. Wokół budynku opaska żwirowa na szerokość 30 cm. Kolorystyka elewacji na rysunkach elewacji. UWAGI KOŃCOWE: Przed ostatecznym doborem kolorów należy wykonać próbki kolorystyczne na małych powierzchniach na budynku i skonsultować się z autorami opracowania. Używane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Używane materiały stosować zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną. Roboty budowlano-montażowe oraz izolacyjno-impregnacyjne należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn r. Nr 47 poz.401). Zakres projektowanych prac budowlanych obejmuje prace szczególnie niebezpieczne. wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120. poz.1126). dodatkowo przewidywana pracochłonność prac budowlanych przekracza 500 roboczodni, dlatego wymagane było sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a na jej podstawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W/w informacja jest oddzielnym opracowaniem. stanowiącym załącznik do projektu budowlanego. Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać spełniając warunki zawarte w normach: PN-B-O6050:1999 -Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. PN-B-06200:1997 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-63/B Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne. PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-O6250 -Beton zwykły. Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pożarowo winno przebiegać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów(dz.u. Nr 121 poz.1138). Opracował: mgr inż. arch. Paweł Głowacki

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : Opracowała : Sprawdził : mgr inż. arch. Kamil Biskup SW-30/2006 11.2013 uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy

PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy www.pro-bud.org.pl email: info@pro-bud.org.pl Projektowanie i Usługi Budowlane Jarosław Walczak 72-300 Gryfice ul. Przestrzenna 16 tel. (91) 384-84-63 PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy Obiekt: Rozbudowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, 14-200 Iława

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru)

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441.

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo