UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/70/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 października 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/70/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 października 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIIU70/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia26 paździem kazol r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówna terenie Gminy Dobromierą zatwierdzonegouchwałąrady Gminy Dobromierz Nr IV54/11 z dnia ff czerwca 2011 r. Na podstawie art,40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (t. j. Dz. I]. z 200 r' Nr l42, poz. l59 zp6źn. zm.) oraz art. 19 ust. l i2ustawy zdnia7czerwca200 r. ozbiorowym zaopatrzeniu wwodę i zbiorowym odprowadzaniuścieków(dz. U. Nr 72, poz' 747 z późn.zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwalą co następuje: W regulaminiedostarczaniawody i odprowadzaniaściekówwprowadzasię następującezmiany: NR NK.N.4l DPl $ 1. s 3 skreślono(rozstrzygnięciemnadzorczym Wojewody Dolnoślą5kiego z dnia 22 lipca 2011 r. stwierdzononieważność w $ 3). $ 2. $ 5 pkt 9 otrzymuje brzmienie:,,9) Umożliwiającosobom reprezentującymprzedsiębiorstwoprawo wstępu na terennieruchomościi do pomieszczeńw ce achokreślonychprzepisamiustawy''. s3. $ 7ust. 1i Zotrzymuje następującebrzmienie:,,l. Przedsiębiorstwozawiera umowę ozaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na wniosek przysztego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych prryłączenia.wniosek ozawarcie umowy stanowi załączniknr 1do Regulaminu. 2. Umowa może być zawartarównieżz osobą która korzysta z nieruchomościo nieuregulowanymstanieprawnym''. NR NK.N.4I3l.598'2011.DPl $ 4. $ 8 slaeślono(rozstrzygnięciemnadzorczym Wojewody Dolnoślą5kiego z dnia2?lipca 20l l r' stwierdzononiewazność w $ 8). $5.$ 11 ust. 1, 2i 6otrzymuje brzmienie:,,1. Umowa zawartana czas nieokreślonymożebyć romliązana przez:. usługobiorcęza uprzednimtrzymiesięcznymokresemwypowiedzeniadokonanym w kazdym czasie,ptzez złożeruepisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa ub ptzesłarńe istem poleconym,. przedsiębiorstwow prrypadku utraę warunków przyłączaokreślonychw art. 15 ust. 4 oraz 19 ustawy. 2. Umowa z.awartana czas okreś onymożebyó ronłiryana przez:. usługobiorcęza uprzednimjednomiesięcznymokresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez ztofenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwalub przesłanielistem poleconym' - przedsiębiorstwow prąypadku utraty warunków prryłącza okreś onych waft. 15 ust' 4oraz 19 ustawy. 6' Umowa }vygasawprrypadku śmierciodbiorcy,jednakżegdyby zprzerwania powierzonych przedsiębiorstwu crynności mogła wyniknąć szkoda, przedsiębiorstwo będzie prowadzió te czynnościdopóki spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy odbiorcy będzie mógł zarządzić inaczej". wodomierzagłównego,jeże iumowanie s ó. $ 14 ust.2 otrzymujebrzmienie:,,2.w przypadkuniesprawności stanowi inaczej' ilośćwody pobranej ustala się na podstawie średniegozuęcia wody wokresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawnościwodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniegozuzycia wody w analogicmym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznegozllęcia wody i liczę miesięcy niesprawności wodomierza''. $7.$ 17 ust. l i 3otrrymuje brzmienie:,,1. Ptryłączenie nieruchomoścido sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.3. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót ptzyłączeniowychjest zgodnośćdokumentacjiotrrymanej od wnioskodawcy ztechnicmymi warunkamiokeślającymimożliwośódostępudo usługwodno - kanalizacyjnych(art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy)''. $E. $ 18 otrzymuje brzmienie:,,z wnioskiem owydanie technicmych warunków przyłączeniado sieci wodociągoweji kanalizacyjnej możewystępowaćosoba posiadającatyfułprawny do korzystania z nieruchomości, która ma być,przyłączonado sieci ub osoba nie posiadającauregu owanegostanuprawnego''. $ 9. $ 19 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:,,2, Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegającasię o przyłączenie do sieci' powinna zatączyć: 1) dokument potwierdzający tytuł Fawny do korzystania z nieruchomości, któę doęczy wniosek - w przypadkuposiadaniatytułuprawnegonieruchomości''. $ 10. $ 2l skreślono(rozstrzygnięciemnadzorczym Wojewody DolnośląskiegoNR NK.N.4I l.DPl zdnia22lipca 2011r. stwierdzono niewaźność w $ 2l). Id:KU) S.HCATO-BEUVP.OROWD.WONIF. Podpisany Strona I

2 ę ę ą ó łą ść ś ą ść ł ś ę ś ą ż śó ę ś ę ł ś ś ę ś ą ź ść ó ą ś ś ę ą ę ś ą ś ę ś ą ż śó łą ó ł ą śó ą ą Ę ę łą ł ł ę ó ł Ę ł ł ę ó łą ł ź ę ó ś ó ś ą

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/70/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Dobromierz Nr IX/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. W związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NR NK- N DP1 z dnia 22 lipca 2011 roku dotyczącym Uchwały Rady Gminy Dobromierz Nr IX/54/11 podjętej w dniu 22 czerwca 2011 roku stwierdzono nieważność następujących paragrafów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz: 3, 8, 21, 25 ust. 2, 28 ust. 5 i 36; 3 w brzmieniu:,,minimalną i maksymalną ilość dostarczanej Odbiorcom wody oraz ilość odprowadzanych ścieków określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców, gdyż minimalną i maksymalną ilość dostarczanej Odbiorcom wody oraz ilość odprowadzanych ścieków określa regulamin, 8 w brzmieniu: 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii. 2. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków. 3. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ponieważ umowy w szczególności mogą dotyczyć ilości, jakości świadczonych usług, sposobu i wzajemnych rozliczeń, warunków usuwania awarii urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i ustaleń zawartych w zezwoleniu, 21 w brzmieniu:,,warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków, gdyż w części dotyczącej warunków przyłączenia do sieci oraz odbioru przyłącza zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatem jest to, że Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest przyłączyć do sieci nieruchomość, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, a postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych reguluje ustawa Prawo budowlane. 25 ust. 2 w brzmieniu:,,spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10 % w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac. Z art. 15 ust. 2 i 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że realizacją budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19 ustawy, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

4 28 ust. 5 w brzmieniu:,,przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego organu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej. Postanowienia zawarte w w/w powtarzają unormowania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 193, poz ze zmianami) z modyfikacją w zakresie obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego usługodawcy, ponieważ w/w ustawa reguluje m.in. sprawy dotyczące geodezji i kartografii oraz inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 36 w brzmieniu:,,w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy. Postanowienia w powyższym paragrafie uchwały są bezprzedmiotowe określające zakres stosowania przepisów prawa w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ponieważ akt prawa miejscowego nie może być podstawą obowiązywania i stosowania aktów prawnych wyższego rzędu. W/w rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdzono nieważność 5 pkt 9, 7 ust. 2, 32 ust. 4 we fragmencie w sposób następujący: 5 pkt 9 w brzmieniu:,,9. Umożliwiając osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu, uchylono we fragmencie:,,oraz niniejszego regulaminu. 7 ust. 2 w brzmieniu:,,2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości uchylono we fragmencie:,,po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości. 32 ust. 4. w brzmieniu:,,4. Reklamacje, o których mowa w ust. 3 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, rozpatrywane są przez Dyrektora uchylono we fragmencie:,,lub za pomocą poczty elektronicznej, rozpatrywane są przez Dyrektora. Z uwagi na to, że niektóre paragrafy zostały uchylone w całości lub w części, a zachodzi konieczność regulacji w tym zakresie otrzymują one nowe brzmienie, są to następujące paragrafy: 11 ust. 1, 2 i 6 w brzmieniu:,,1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłanie listem poleconym, 2. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłanie listem poleconym. 6. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony. Postanowienia 11 ust. 1, 2 i 6 nadają prawo rozwiązywać umowy zawarte na czas nieokreślony każdej ze stron z zaznaczeniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, umowy na czas określony z zaznaczeniem ust. 2 umożliwiały jednomiesięczny okres wypowiedzenia oraz wygaśnięcie umowy w przypadku odbiorcy lub upadłości strony. Ustawa nakazuje chronić interesy odbiorców i nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek przyłączenia do sieci oraz obowiązek zawierania umów, zatem wprowadzenie do regulaminu nieograniczonego prawa rozwiązanie umowy przez przedsiębiorstwo, narusza ochronę interesu odbiorców. Przedsiębiorstwo może rozwiązywać umowę tylko w uzasadnionych przypadkach. 14 ust. 2 w brzmieniu:,,w przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość wody pobranej ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) średnie zużycie wody ustala się w okresie 3 miesięcznym.

5 17 ust. 1 w brzmieniu:,,1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Wniosek o przyłączenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu uchylono, otrzymuje on nowe brzmienie:,,1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Wniosek o przyłączenie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie określa formy wniosku o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Bezprzedmiotowym jest zatem załącznik nr 2 do regulaminu, który w 17 niniejszej uchwały zostaje uchylony. 17 ust. 3 w brzmieniu,,warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem uchylono i otrzymuje on nowe brzmienie:,,warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest zgodność dokumentacji otrzymanej od wnioskodawcy z technicznymi warunkami określającymi możliwość dostępu do usług wodno - kanalizacyjnych (art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy). 18 uchylono w brzmieniu:,,z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, gdyż zgodnie z zapisami ustawy może występować również osoba nie posiadająca uregulowanego statusu prawnego. 19 ust. 2 pkt 1 uchylono w brzmieniu:,,do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć: 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek. W związku z 18 dokument potwierdzający tytuł prawny dołącza tylko wnioskodawca posiadający taki tytuł, zatem 19 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:,,do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek - w przypadku posiadania tytułu prawnego nieruchomości. 25 ust. 1 uchylono w brzmieniu:,,warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót, otrzymuje nowe brzmienie:,,warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest zgodność dokumentacji otrzymanej od wnioskodawcy z technicznymi warunkami określającymi możliwość dostępu do usług wodno - kanalizacyjnych (art. 19 ust. 2, pkt 5 ustawy). W załączniku nr 1 sformułowanie,,zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, zamienia się na wyrażenie,,przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne, gdyż w myśl art. 2 ustawy przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym może być każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące tego typu działalności. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich podmiotów, nie powinien odnosić się do jednego konkretnego przedsiębiorstwa. Uwzględniając powyższe zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr.72, poz. 747 z późn. zm.). WÓJT (-) Jerzy Ulbin

6 Załącznik Nr 1 do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne W N I O S E K o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków na czas nieokreślony Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków z nieruchomości położonej w: W przypadku braku nr-u domu - działka budowlana nr... Nazwisko i imię / Nazwa:... Reprezentowany/a przez:... NIP / REGON / PESEL:... Telefon kontaktowy, adres do korespondencji:... Oświadczam, że jestem **... /właścicielem, współwłaścicielem, zarządcą, najemcą, użytkownikiem, upoważnionym przedstawicielem lokatorów/ powyższej nieruchomości. Oświadczam, że woda dostarczana do nieruchomości zużywana będzie na poniżej wskazane cele, również ścieki pochodzić będą z poniższej działalności: - gospodarstwo domowe lub rolne* - socjalno-bytowe pracowników/użytkowników* - produkcyjne* Planowany termin rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków:... W załączeniu przedkładam: tytuł prawny do korzystania z nieruchomości* / pełnomocnictwo do zawarcia umowy* / wpis do ewidencji działalności gospodarczej* / inne dokumenty:... * - niepotrzebne skreślić ** - wpisać odpowiednie... /pieczęć podpis/

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka.

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r.

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Załącznik do uchwały Nr XXXIV/236/05 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Lubartów 2005 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Uchwała Nr XLIX/271/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 04 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/356/05 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Miejska w Głubczycach UCHWAŁA Nr XLIV/ 415 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94

Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94 DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2735 - Rady Gminy Bierawa Nr XXXVII/271/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Urzędu Gminy Waśniów oraz odbiorców usług, a takŝe zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska Załącznik do uchwały Nr XXXI/277/06 Rady Miejskiej w LeŜajsku z dnia 26 stycznia 2006 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r. Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock Na podstawie art.7 ust.1

Bardziej szczegółowo

U C H W Ł A Nr 119/X/2003. Rady Miejskiej w Woźnikach. z dnia 04.12.2003 r.

U C H W Ł A Nr 119/X/2003. Rady Miejskiej w Woźnikach. z dnia 04.12.2003 r. U C H W Ł A Nr 119/X/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.12.2003 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody w gminie Woźniki. Na podstawie art. 18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIII/246/06 Rady Gminy Kościan z dnia 31.01.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXXIII/246/06 Rady Gminy Kościan z dnia 31.01.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała nr XXXIII/246/06 Rady Gminy Kościan z dnia 31.01.2006r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie ar18 ust.2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo