Wzór..., dnia... (Nazwa i adres oferenta) PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór..., dnia... (Nazwa i adres oferenta) PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej(ofertowej) nr RGPiIK/PL-SN z dnia r. Wzór......, dnia... (Nazwa i adres oferenta) Gmina Miejska Piechowice Piechowice, ul. Żymierskiego 49 PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA) Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa polegająca na sporządzeniu projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Piechowicach dla zadania pn. Drogi do szkła i granitu szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia oferuję wykonanie w/w usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia do złożenia oferty z dnia 27 września 2012 r., znak RGPiIK/PL-SN za cenę: Cena brutto... zł (słownie złotych:...), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki %. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y w terminie do 60 dni od podpisania umowy. Oświadczam(-y), że w razie wyboru mojej (naszej) oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję (-emy) się do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy określonym przez zamawiającego w w/w zaproszeniu do złożenia propozycji ofertowej (cenowej). Dodatkowe informacje: Załączniki: 1)... 2)... 3) (podpis i pieczątka oferenta) *) niepotrzebne skreślić

2 Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej(ofertowej) nr RGPiIK/PL-SN z dnia r. UMOWA NR RGPiIK/PL-SN o wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Piechowicach dla zadania pn. Drogi do szkła i granitu szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Zawarta w dniu... roku, w Piechowicach, pomiędzy Gminą Miejską Piechowice, Piechowice, ul. Żymierskiego 49, reprezentowaną przez: 1. Witolda Rudofa Burmistrza Miasta Piechowice przy kontrasygnacie Alicji Pawnuk Skarbnika Miasta Piechowice Regon , NIP , zwaną dalej Zamawiającym, a... zwanym dalej Wykonawcą W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) ustawy nie stosuje się została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Piechowicach zwanego dalej dokumentacją projektową dla zadania pn. Drogi do szkła i granitu szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia zgodnie z umową i Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac objętych umową w terminie 2 miesięcy licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy, tj.: a) rozpoczęcie z dniem następnym po podpisaniu umowy tj....., b) zakończenie... r. 2. Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 może ulec przesunięciu w następujących przypadkach: a) jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących po stronie instytucji uzgadniających i zatwierdzających dokumentację projektową nie będzie możliwe wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązania. W takim przypadku zmiana terminów obowiązywania umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy, w drodze aneksu do umowy, b) Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z dostarczeniem danych do wykonania dokumentacji projektowej bądź zmieni te dane, rozszerzy w istotny sposób zakres rzeczowy przedmiotu umowy, 1

3 3. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty i zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, normach, standardach a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 4. Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa budowlanego. 5. Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Zamawiającym proponowane rozwiązania. 6. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy winna być zaopatrzona w następujące załączniki: a) wykaz opracowań, b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami, standardami oraz zasadami wiedzy technicznej, c) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć W terminie, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt. b Wykonawca jest obowiązany zgłosić pisemnie gotowość do odbioru zakresu usług objętych umową. 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy: - jeden komplet dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami w wersji papierowej i elektronicznej, - załączniki wymienione w 2 ust. 6 umowy. 3.Zamawiający w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru usługi oświadczy, czy dostarczone mu prace przyjmuje, czy też żąda dokonania poprawek. 4.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń Zamawiającego i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji projektowej, nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia. 5.Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru po spełnieniu zapisów ust Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego. 7.Podstawą wystawienia faktury za wykonanie usług będzie protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: - netto... zł - podatek VAT...% tj.... zł - wartość wynagrodzenia brutto:... zł - słownie:... złotych. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu prac objętego umową. 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru, bez zastrzeżeń w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu. 4. Wykonawca jest płatnikiem VAT. NIP... Regon: Wykonawca upoważnia Zamawiającego do odbioru faktury VAT bez jego podpisu. 6. Wykonawca jako odbiorcę na fakturze VAT wskaże Gminą Miejską Piechowice, Piechowice, ul. Żymierskiego 49, NIP Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 2

4 6 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 2. Okres rękojmi równa się okresowi gwarancji jakości i trwa do wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi i gwarancji jakości za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę. 3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się wraz z datą podpisania końcowego bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowej, zgodnie z postanowieniami 3 ust. 5 umowy. 4. W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia błędów w dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. 5. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w ust.2 niniejszego paragrafu wszczęte będzie postępowanie reklamacyjne w oparciu o prawa wynikające z rękojmi. 6. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga strona zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w ciągu 7 dni. Brak pisemnej odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie w całości zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji. 7 1.Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją projektową przekazuje prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów autorów dokumentacji projektowej. 3.Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów tej dokumentacji: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 4.Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie sporządzać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów, włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji do celów informacji i posługiwania się nimi w czasie realizacji robót objętych dokumentacją projektową oraz podczas eksploatacji inwestycji, a także przekazać dokumentację projektową innej jednostce finansującej inwestycję. 5.Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji projektowej nie są w niczym i przez nikogo ograniczone. 8 1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji projektowej, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 2.1 w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i zgłoszeniu, o którym mowa w 3 ust. 1 określonego w umowie przedmiotu odbioru oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. 2.2 w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 3

5 może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały wykonane i uzyskane do dnia odstąpienia od umowy. 6.Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w toku wykonywania prac objętych dokumentacją projektową opracowaną na podstawie niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z robotami dodatkowymi wynikającymi z wadliwości dokumentacji projektowej w zakresie zaprojektowania i uzgodnienia dokumentacji koniecznej do wykonania robót dodatkowych. 9 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza Jako koordynatora Zamawiający wyznacza W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 2.W przypadku, jeśli postępowanie reklamacyjne nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony spór rozpatrywany będzie przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności: 3.1. przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 3.2. przepisy ustawy z dnia r. Prawo Budowlane. (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. nr 243 poz r. z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 3.3. przepisy ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80 poz. 904 tekst jednolity z 2000 r. z późniejszymi zmianami), 3.4. przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po : - 3 egzemplarze dla Zamawiającego - 1 dla Wykonawcy 5. Wykaz załączników, które stanowią integralną część umowy: 5.1. załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, 5.2. załącznik nr 2 projekt zagospodarowania terenu luty 2011r załącznik nr 3 oferta Wykonawcy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 4

6 Załącznik nr 1 do umowy RGPiIK/PL-SN z dnia... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot.: wykonania projektu wykonawczego zagospodarowania terenu parku miejskiego w Piechowicach dla zadania pn. Drogi do szkła i granitu szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu parku miejskiego w Piechowicach zwanego w dalszej części dokumentacją projektową, na działce nr 188, obręb Wymieniona w ust. 1 dokumentacja projektowa stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie opracowanego w miesiącu lutym 2011r. Projektu zagospodarowania terenu będącego integralnym załącznikiem nr 2 do umowy nr RGPiIK/PL-SN z dnia.. 3. Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa winna spełniać odpowiednio wymogi: a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2010r. nr 243, poz z późn. zm.). b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz wraz z póź. zm.), c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003, poz z późn. zm.), 4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać część opisową i część rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. I. Cześć opisowa powinna określać odpowiednio do rodzaju przedsięwzięcia: a) przedmiot inwestycji, b) istniejący stan zagospodarowania działki z omówieniem przewidywanych w nim zmian, rozbiórek i korekty istniejącego drzewostanu w zakresie niezbędnych do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki, c) projektowane zagospodarowanie działki, ukształtowanie terenu i zieleni, układ komunikacyjny w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu, d) zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki, e) dane informacyjne, czy działka budowlana objęta dokumentacją projektową jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, f) informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi, g) inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robót budowlanych. II. Część rysunkowa winna odpowiednio do rodzaju przedsięwzięcia spełniać wymagania określone w 8 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. 5

7 III. Część szczegółowa (opisy i rysunki) dotycząca rozwiązań projektowych poszczególnych elementów zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót: projekt budowlano wykonawczy nawierzchni, układów komunikacyjnych, projekt budowlano wykonawczy remontu sieci i punktów oświetleniowych oraz iluminacji okazjonalnych, projekt wykonawczy elementów małej architektury i jej posadowienia (m.in. ławki, kosze, tablice informacyjne, murki, obrzeża, postumenty, itp.), projekt wykonawczy urządzenia terenów zielonych. Opracowanie musi być wykonane w języku polskim w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w wersji edytowalnej (pliki w formacie DOC lub DOCX lub ODT) i w wersji nie edytowalnej w formacie PDF Szczegółowe wymogi dla wersji elektronicznej opracowania. g) plik powinien zawierać stronę tytułową oraz treść zasadniczą, strony powinny być numerowane (poza pierwszą), h) plik musi stanowić wierne odwzorowanie dokumentacji papierowej, i) pliki musi być zoptymalizowany pod względem rozmiaru (wielkość pliku nie może przekraczać 15 MB), jakość skanowanych lub generowanych dokumentów, rysunków i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych, j) materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami: - rysunki kolorowe: rozdzielczość maksymalnie 300dpi, - rysunki czarno-białe: rozdzielczość maksymalna: 300dpi, - dokumenty : rozdzielczość maksymalna 300dpi, g) dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć w 3 egzemplarzach na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 5. W toku opracowywania dokumentacji projektowej zwycięski oferent jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń itp. wymaganych przepisami prawa oraz konsultowania rozwiązań projektowych z Zamawiającym, na bieżąco. 6. Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązki w zakresie informacji i promocji zgodnie z wytycznymi krajowymi i instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia tzn. zawierać informacje o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu oraz odpowiednie logo Programu. 7. Zwycięski oferent zobowiązany będzie do przekazania, w ramach ceny oferty, autorskich praw majątkowych. 8. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i stopniu uszczegółowienia umożliwiającym określenie rodzaju, zakresu oraz ilości robót koniecznych do wykonania z uwzględnieniem uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania. Opracowanie powinno zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółowych rozwiązań, zestawienia materiałowe wraz z dokładnym opisem i podaniem niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału i wykonanie prac budowlanych. 9. Z uwagi na to, że dokumentacja projektowa stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia przy zlecaniu wykonania robót tam przewidzianych, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, oferent winien mieć na uwadze to, że: 6

8 a) nie można posługiwać się znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przyjętych rozwiązań czy sposobem wykonania robót, których nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy lub równoważny wraz z podaniem parametrów równoważności. W każdym przypadku użycia znaków towarowych, patentów, pochodzenia oferent obowiązany jest w sposób wyczerpujący uzasadnić ich zastosowanie, a w szczególności wyjaśnić dlaczego nie można opisać przyjętych rozwiązań bez ich zastosowania, b) dokumentacja projektowa winna jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń opisywać przedmiot zamówienia jakim jest wykonania zadania objętego projektem. Przyjęte rozwiązania technicznoużytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe winny być optymalne, c) wszystkie niezbędne rysunki dotyczące szczegółowych rozwiązań, zestawienia, materiałowe wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów winny jednoznacznie i wyczerpująco identyfikować zastosowany materiał i wykonanie robót objętych dokumentacją projektową, d) dokumentacja projektowa winna być kompletna, wyczerpująca i umożliwiająca przygotowanie oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz ich wykonanie bez konieczności zlecania dodatkowych opracowań bądź robót. 10. Dokumentacja projektowa powinna zawierać i uwzględniać w szczególności: a) informację na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz konieczności opracowania planu bioz, a także ilości i sposobów zagospodarowania odpadów. b) uzgodnienie z Zamawiającym danych (np. miejsce składowania) dotyczących zagospodarowania elementów pochodzących z rozbiórek, które mogą zostać ponownie wykorzystane. 11. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych należy w szczególności uwzględnić: a) szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji jakości, której wykonawca robót budowlanych obowiązany będzie udzielić np. terminy przeglądów gwarancyjnych, koszty ewentualnych napraw gwarancyjnych, terminy usuwania usterek w okresie gwarancyjnym itp. przy czym Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji w okresie 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót. b) zapis, że materiały, elementy pochodzące z rozbiórki nie nadające się do wykorzystania wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany wywieźć na składowisko odpadów a w cenie oferty ująć wszystkie koszty z tym związane jak np. koszty wywozu, składowania i utylizacji odpadów, c) sposób rozliczeń z wykonawcą robót budowlanych dla wynagrodzenia ryczałtowego. 12. Wycena musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu wykonania kompletnego i prawidłowego zamówienia zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty dokumentacji projektowej ze wszystkimi uzgodnieniami, koszty materiałowe w tym podkładów mapowych, koszty ewentualnych opłat administracyjnych i skarbowych, jak również dostarczanie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. do Urzędu Miejskiego w Piechowicach ul. Żymierskiego Termin wykonania zamówienia: 60 dni, licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 7

9 Załącznik nr 2 do umowy RGPiIK/PL-SN z dnia... 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej(ofertowej) nr RGPiIK/PL-SN z dnia r.... dane Oferenta...,... miejscowość, data OŚWIADCZENIE (w trybie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2010r. Dz. U. NR 113, poz. 759 ze zmianami) Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na usługę wykonania projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Piechowicach dla zadania pn. Drogi do szkła i granitu szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia oświadczam, że spełniam warunki zapisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; oraz; na podstawie art.24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. podpis oferenta

WZÓR UMOWY (projekt)

WZÓR UMOWY (projekt) Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY (projekt) W dniu... 2014 r. w Złotoryi pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy al. Miłej 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń zakładowego na terenie ZRP Mokotów. narzędziowni i magazynu 2. Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 25.05.2015r. ZP.271.10.32.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu odwodnienia ulicy Kruczej na

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZP.271.4.2015 załącznik nr 2 do SIWZ

WZP.271.4.2015 załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej chodnika wraz z wjazdami w Kobyłce przy niżej wymienionych ulicach: Przyjacielska, Dojazdowa, Nadarzyn Umowa została zawarta w dniu w Kobyłce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 23.10.2008r Znak sprawy: OŚR-3412/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) na Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Zamawiającym 1 PRZEDMIOT UMOWY Budowa poidełek w Parku Kmity

Umowa nr Zamawiającym  1 PRZEDMIOT UMOWY Budowa poidełek w Parku Kmity Umowa nr.. (projekt) zawarta dnia.. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w imieniu, której działa...... zwaną dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą W

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77Nr Sprawy: DP/2310/ 19 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr../../ist

WZÓR UMOWA nr../../ist WZÓR UMOWA nr../../ist zawarta w dniu...2015 roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową pomiędzy : Zespołem Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego Dziadka, z siedzibą ul. Stara 4 00-231 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE ZATWIERDZAM Dyrektor Krzysztof Kowal Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo