Wzór..., dnia... (Nazwa i adres oferenta) PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór..., dnia... (Nazwa i adres oferenta) PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej(ofertowej) nr RGPiIK/PL-SN z dnia r. Wzór......, dnia... (Nazwa i adres oferenta) Gmina Miejska Piechowice Piechowice, ul. Żymierskiego 49 PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA) Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa polegająca na sporządzeniu projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Piechowicach dla zadania pn. Drogi do szkła i granitu szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia oferuję wykonanie w/w usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia do złożenia oferty z dnia 27 września 2012 r., znak RGPiIK/PL-SN za cenę: Cena brutto... zł (słownie złotych:...), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki %. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y w terminie do 60 dni od podpisania umowy. Oświadczam(-y), że w razie wyboru mojej (naszej) oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję (-emy) się do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy określonym przez zamawiającego w w/w zaproszeniu do złożenia propozycji ofertowej (cenowej). Dodatkowe informacje: Załączniki: 1)... 2)... 3) (podpis i pieczątka oferenta) *) niepotrzebne skreślić

2 Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej(ofertowej) nr RGPiIK/PL-SN z dnia r. UMOWA NR RGPiIK/PL-SN o wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Piechowicach dla zadania pn. Drogi do szkła i granitu szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Zawarta w dniu... roku, w Piechowicach, pomiędzy Gminą Miejską Piechowice, Piechowice, ul. Żymierskiego 49, reprezentowaną przez: 1. Witolda Rudofa Burmistrza Miasta Piechowice przy kontrasygnacie Alicji Pawnuk Skarbnika Miasta Piechowice Regon , NIP , zwaną dalej Zamawiającym, a... zwanym dalej Wykonawcą W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) ustawy nie stosuje się została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Piechowicach zwanego dalej dokumentacją projektową dla zadania pn. Drogi do szkła i granitu szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia zgodnie z umową i Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac objętych umową w terminie 2 miesięcy licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy, tj.: a) rozpoczęcie z dniem następnym po podpisaniu umowy tj....., b) zakończenie... r. 2. Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 może ulec przesunięciu w następujących przypadkach: a) jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących po stronie instytucji uzgadniających i zatwierdzających dokumentację projektową nie będzie możliwe wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązania. W takim przypadku zmiana terminów obowiązywania umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy, w drodze aneksu do umowy, b) Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z dostarczeniem danych do wykonania dokumentacji projektowej bądź zmieni te dane, rozszerzy w istotny sposób zakres rzeczowy przedmiotu umowy, 1

3 3. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty i zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, normach, standardach a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 4. Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa budowlanego. 5. Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Zamawiającym proponowane rozwiązania. 6. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy winna być zaopatrzona w następujące załączniki: a) wykaz opracowań, b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami, standardami oraz zasadami wiedzy technicznej, c) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć W terminie, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt. b Wykonawca jest obowiązany zgłosić pisemnie gotowość do odbioru zakresu usług objętych umową. 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy: - jeden komplet dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami w wersji papierowej i elektronicznej, - załączniki wymienione w 2 ust. 6 umowy. 3.Zamawiający w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru usługi oświadczy, czy dostarczone mu prace przyjmuje, czy też żąda dokonania poprawek. 4.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń Zamawiającego i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji projektowej, nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia. 5.Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru po spełnieniu zapisów ust Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego. 7.Podstawą wystawienia faktury za wykonanie usług będzie protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: - netto... zł - podatek VAT...% tj.... zł - wartość wynagrodzenia brutto:... zł - słownie:... złotych. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu prac objętego umową. 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru, bez zastrzeżeń w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu. 4. Wykonawca jest płatnikiem VAT. NIP... Regon: Wykonawca upoważnia Zamawiającego do odbioru faktury VAT bez jego podpisu. 6. Wykonawca jako odbiorcę na fakturze VAT wskaże Gminą Miejską Piechowice, Piechowice, ul. Żymierskiego 49, NIP Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 2

4 6 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 2. Okres rękojmi równa się okresowi gwarancji jakości i trwa do wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi i gwarancji jakości za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę. 3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się wraz z datą podpisania końcowego bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowej, zgodnie z postanowieniami 3 ust. 5 umowy. 4. W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia błędów w dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. 5. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w ust.2 niniejszego paragrafu wszczęte będzie postępowanie reklamacyjne w oparciu o prawa wynikające z rękojmi. 6. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga strona zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w ciągu 7 dni. Brak pisemnej odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie w całości zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji. 7 1.Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją projektową przekazuje prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów autorów dokumentacji projektowej. 3.Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów tej dokumentacji: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 4.Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie sporządzać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów, włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji do celów informacji i posługiwania się nimi w czasie realizacji robót objętych dokumentacją projektową oraz podczas eksploatacji inwestycji, a także przekazać dokumentację projektową innej jednostce finansującej inwestycję. 5.Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji projektowej nie są w niczym i przez nikogo ograniczone. 8 1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji projektowej, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 2.1 w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i zgłoszeniu, o którym mowa w 3 ust. 1 określonego w umowie przedmiotu odbioru oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. 2.2 w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 3

5 może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały wykonane i uzyskane do dnia odstąpienia od umowy. 6.Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w toku wykonywania prac objętych dokumentacją projektową opracowaną na podstawie niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z robotami dodatkowymi wynikającymi z wadliwości dokumentacji projektowej w zakresie zaprojektowania i uzgodnienia dokumentacji koniecznej do wykonania robót dodatkowych. 9 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza Jako koordynatora Zamawiający wyznacza W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 2.W przypadku, jeśli postępowanie reklamacyjne nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony spór rozpatrywany będzie przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności: 3.1. przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 3.2. przepisy ustawy z dnia r. Prawo Budowlane. (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. nr 243 poz r. z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 3.3. przepisy ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80 poz. 904 tekst jednolity z 2000 r. z późniejszymi zmianami), 3.4. przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po : - 3 egzemplarze dla Zamawiającego - 1 dla Wykonawcy 5. Wykaz załączników, które stanowią integralną część umowy: 5.1. załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, 5.2. załącznik nr 2 projekt zagospodarowania terenu luty 2011r załącznik nr 3 oferta Wykonawcy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 4

6 Załącznik nr 1 do umowy RGPiIK/PL-SN z dnia... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot.: wykonania projektu wykonawczego zagospodarowania terenu parku miejskiego w Piechowicach dla zadania pn. Drogi do szkła i granitu szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu parku miejskiego w Piechowicach zwanego w dalszej części dokumentacją projektową, na działce nr 188, obręb Wymieniona w ust. 1 dokumentacja projektowa stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie opracowanego w miesiącu lutym 2011r. Projektu zagospodarowania terenu będącego integralnym załącznikiem nr 2 do umowy nr RGPiIK/PL-SN z dnia.. 3. Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa winna spełniać odpowiednio wymogi: a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2010r. nr 243, poz z późn. zm.). b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz wraz z póź. zm.), c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003, poz z późn. zm.), 4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać część opisową i część rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. I. Cześć opisowa powinna określać odpowiednio do rodzaju przedsięwzięcia: a) przedmiot inwestycji, b) istniejący stan zagospodarowania działki z omówieniem przewidywanych w nim zmian, rozbiórek i korekty istniejącego drzewostanu w zakresie niezbędnych do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki, c) projektowane zagospodarowanie działki, ukształtowanie terenu i zieleni, układ komunikacyjny w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu, d) zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki, e) dane informacyjne, czy działka budowlana objęta dokumentacją projektową jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, f) informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi, g) inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robót budowlanych. II. Część rysunkowa winna odpowiednio do rodzaju przedsięwzięcia spełniać wymagania określone w 8 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. 5

7 III. Część szczegółowa (opisy i rysunki) dotycząca rozwiązań projektowych poszczególnych elementów zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót: projekt budowlano wykonawczy nawierzchni, układów komunikacyjnych, projekt budowlano wykonawczy remontu sieci i punktów oświetleniowych oraz iluminacji okazjonalnych, projekt wykonawczy elementów małej architektury i jej posadowienia (m.in. ławki, kosze, tablice informacyjne, murki, obrzeża, postumenty, itp.), projekt wykonawczy urządzenia terenów zielonych. Opracowanie musi być wykonane w języku polskim w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w wersji edytowalnej (pliki w formacie DOC lub DOCX lub ODT) i w wersji nie edytowalnej w formacie PDF Szczegółowe wymogi dla wersji elektronicznej opracowania. g) plik powinien zawierać stronę tytułową oraz treść zasadniczą, strony powinny być numerowane (poza pierwszą), h) plik musi stanowić wierne odwzorowanie dokumentacji papierowej, i) pliki musi być zoptymalizowany pod względem rozmiaru (wielkość pliku nie może przekraczać 15 MB), jakość skanowanych lub generowanych dokumentów, rysunków i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych, j) materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami: - rysunki kolorowe: rozdzielczość maksymalnie 300dpi, - rysunki czarno-białe: rozdzielczość maksymalna: 300dpi, - dokumenty : rozdzielczość maksymalna 300dpi, g) dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć w 3 egzemplarzach na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 5. W toku opracowywania dokumentacji projektowej zwycięski oferent jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń itp. wymaganych przepisami prawa oraz konsultowania rozwiązań projektowych z Zamawiającym, na bieżąco. 6. Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązki w zakresie informacji i promocji zgodnie z wytycznymi krajowymi i instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia tzn. zawierać informacje o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu oraz odpowiednie logo Programu. 7. Zwycięski oferent zobowiązany będzie do przekazania, w ramach ceny oferty, autorskich praw majątkowych. 8. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i stopniu uszczegółowienia umożliwiającym określenie rodzaju, zakresu oraz ilości robót koniecznych do wykonania z uwzględnieniem uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania. Opracowanie powinno zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółowych rozwiązań, zestawienia materiałowe wraz z dokładnym opisem i podaniem niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału i wykonanie prac budowlanych. 9. Z uwagi na to, że dokumentacja projektowa stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia przy zlecaniu wykonania robót tam przewidzianych, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, oferent winien mieć na uwadze to, że: 6

8 a) nie można posługiwać się znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przyjętych rozwiązań czy sposobem wykonania robót, których nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy lub równoważny wraz z podaniem parametrów równoważności. W każdym przypadku użycia znaków towarowych, patentów, pochodzenia oferent obowiązany jest w sposób wyczerpujący uzasadnić ich zastosowanie, a w szczególności wyjaśnić dlaczego nie można opisać przyjętych rozwiązań bez ich zastosowania, b) dokumentacja projektowa winna jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń opisywać przedmiot zamówienia jakim jest wykonania zadania objętego projektem. Przyjęte rozwiązania technicznoużytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe winny być optymalne, c) wszystkie niezbędne rysunki dotyczące szczegółowych rozwiązań, zestawienia, materiałowe wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów winny jednoznacznie i wyczerpująco identyfikować zastosowany materiał i wykonanie robót objętych dokumentacją projektową, d) dokumentacja projektowa winna być kompletna, wyczerpująca i umożliwiająca przygotowanie oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz ich wykonanie bez konieczności zlecania dodatkowych opracowań bądź robót. 10. Dokumentacja projektowa powinna zawierać i uwzględniać w szczególności: a) informację na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz konieczności opracowania planu bioz, a także ilości i sposobów zagospodarowania odpadów. b) uzgodnienie z Zamawiającym danych (np. miejsce składowania) dotyczących zagospodarowania elementów pochodzących z rozbiórek, które mogą zostać ponownie wykorzystane. 11. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych należy w szczególności uwzględnić: a) szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji jakości, której wykonawca robót budowlanych obowiązany będzie udzielić np. terminy przeglądów gwarancyjnych, koszty ewentualnych napraw gwarancyjnych, terminy usuwania usterek w okresie gwarancyjnym itp. przy czym Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji w okresie 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót. b) zapis, że materiały, elementy pochodzące z rozbiórki nie nadające się do wykorzystania wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany wywieźć na składowisko odpadów a w cenie oferty ująć wszystkie koszty z tym związane jak np. koszty wywozu, składowania i utylizacji odpadów, c) sposób rozliczeń z wykonawcą robót budowlanych dla wynagrodzenia ryczałtowego. 12. Wycena musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu wykonania kompletnego i prawidłowego zamówienia zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty dokumentacji projektowej ze wszystkimi uzgodnieniami, koszty materiałowe w tym podkładów mapowych, koszty ewentualnych opłat administracyjnych i skarbowych, jak również dostarczanie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. do Urzędu Miejskiego w Piechowicach ul. Żymierskiego Termin wykonania zamówienia: 60 dni, licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 7

9 Załącznik nr 2 do umowy RGPiIK/PL-SN z dnia... 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej(ofertowej) nr RGPiIK/PL-SN z dnia r.... dane Oferenta...,... miejscowość, data OŚWIADCZENIE (w trybie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2010r. Dz. U. NR 113, poz. 759 ze zmianami) Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na usługę wykonania projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Piechowicach dla zadania pn. Drogi do szkła i granitu szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice - Demitz-Thumitz) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia oświadczam, że spełniam warunki zapisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; oraz; na podstawie art.24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. podpis oferenta

Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r.

Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r. Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r. ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot.: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.: Renowacja wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 Zawarta dnia 2012 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski NIP 616-10-03-030

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 Zawarta dnia... r. w Wleniu, pomiędzy Gminą Wleń z siedzibą przy Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń NIP reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn.

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn. Projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której działa: Joanna Kołoczek-Wybierek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 Załącznik Nr 6 UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 W dniu...2015 roku w Stalowej Woli pomiędzy Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 450

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...PBI.2015 (wzór)

UMOWA Nr...PBI.2015 (wzór) UMOWA Nr...PBI.2015 (wzór) zawarta w dniu.2015 r. w Mrągowie, pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, NIP 742-20-76-940, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania Projekt UMOWA Nr../PK/2015 Załącznik Nr 7 w dniu. 2015 r. w Rojewie pomiędzy: Gminą Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo NIP 556-256-28-69 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : Rafała Żurowskiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... roku w... w rezultacie przyjęcia oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu......roku pomiędzy : GMINĄ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert Znak sprawy: IRŚ.271.2.16.2015 UMOWA NR../2015 zawarta w dniu... 2015r. w Przedborzu pomiędzy: Gminą Przedbórz z siedzibą w Przedborzu, 97-570 Przedbórz,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR...

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR... U M O W A NR... wzór umowy załącznik Nr 3 W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... a... zwanym w dalszej treści umowy Projektantem, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI/.../W/16 Kostrzyn nad Odrą, 27.04.2016 r.

Nasz znak DAI/.../W/16 Kostrzyn nad Odrą, 27.04.2016 r. Nasz znak DAI/.../W/16 Kostrzyn nad Odrą, 27.04.2016 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę: 1. Przedmiot zamówienia Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... roku w Międzyrzeczu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, 66-300

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony ZP/5/2015 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej.

Przetarg nieograniczony ZP/5/2015 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej. Zał. nr 5 Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu... pomiędzy Zamawiającym, tj. Gminą Sośnicowice, którą reprezentuje:..., a Wykonawcą tj. :..., (nazwa firmy, forma prawna, adres) reprezentowanym przez :...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.271.1.2014.JW Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie Załącznik Nr 5 U M O W A N R /2010 dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie zawarta w dniu... 2010 r pomiędzy Gminą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą UMOWA Nr. zawarta w dniu.. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Wykaz wykonanych prac projektowych (wzór)

Wykaz wykonanych prac projektowych (wzór) Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych prac projektowych (wzór) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług podobnych do usług objętych zamówieniem, usługi ujęte w wykazie potwierdzone są referencjami w formie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RZP:.. GNPP.272.1.2016. Zawarta w dniu roku w Milanówku, pomiędzy

UMOWA NR RZP:.. GNPP.272.1.2016. Zawarta w dniu roku w Milanówku, pomiędzy RZP:.. GNPP.272.1.2016 UMOWA NR Zawarta w dniu roku w Milanówku, pomiędzy Gminą Milanówek, adres Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Znak sprawy: JRP. 7011.2.2012 Hel, dnia 06.02.2012 roku. Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP/.../WRGI/2010

UMOWA ZP/.../WRGI/2010 UMOWA ZP/.../WRGI/2010 Zał. Nr 7. W dniu...2010 r. w Strzelinie pomiędzy: Gminą Strzelin zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Jerzego Matusiaka Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...2007 /projekt/

UMOWA Nr...2007 /projekt/ Załącznik nr B UMOWA Nr...2007 /projekt/ zawarta w dniu... w Mszanie pomiędzy Gminą Mszana mającym siedzibę w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA Nr.. Projekt

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA Nr.. Projekt Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. Projekt Zawarta dnia...pomiędzy: Gminą, NIP: 658-18-67-725, REGON: 291010620 ul. Żeromskiego 28, 26-230 reprezentowaną przez: Pawła Binkowskiego Wójta Gminy przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..r. w...pomiędzy:., reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w dniu..r. w...pomiędzy:., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do ZO UMOWA zawarta w dniu..r. w....pomiędzy: Cellco Communications Sp. z o.o., ul.zamiejska 12, 70-832 Szczecin, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a., reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr...

Wzór umowy Umowa nr... Wzór umowy Umowa nr... Załącznik Nr 1 o wykonanie dokumentacji technicznej zawarta dnia... pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6 NIP 5922045396

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn....

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.... Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych U M O W A - projekt w sprawie usług projektowych zawarta w dniu. 2012r. w Łęczycy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 Nysa, 22.06.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 na Dostawę skanera Plustek SmartOffice PS456U. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZ / 3323 / 173 / 12

UMOWA DZ / 3323 / 173 / 12 UMOWA DZ / 3323 / 173 / 12 Załącznik nr 1 do SIWZ Zawarta w dniu. roku w Katowicach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł)

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego....... nazwa firmy, pieczęć miejscowość, data O F E R T A Wykonania obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Celestynów, dnia 05/07/2012 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów NIP: 532 105 76 50 REGON: 013268965 Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11 Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami.

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami. (Załącznik nr 1 do zaproszenia) Umowa nr zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz której

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo