PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. M.KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. M.KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE"

Transkrypt

1 PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. M.KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE WRZESIEŃ 2015 R. 1

2 SPIS TREŚCI I PROCEDURY DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI 1.Wewnątrzszkolna procedura organizowania zajęć dydaktycznowychowawczych oraz zastępstw za nieobecnych nauczycieli s Zasady organizacyjno-porządkowe dyżurów nauczycielskich s Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych s.7 4. Procedura obiegu dokumentów w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. M.Kopernika w Świebodzinie s Procedura organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. M.Kopernika w Świebodzinie s II PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZNIÓW 1.Procedura dotycząca palenia papierosów przez uczniów - s Wewnątrzszkolne procedury dotyczące postępowania w przypadku wagarowania uczniów s.16 3.Procedury dotyczące ryzykownych zachowań uczniów s.17 4.Procedura dotycząca alkoholu i narkotyków (dopalaczy) w szkole s.18 5.Procedura dotycząca zjawisk kradzieży i zniszczeń s Procedura dotycząca fałszerstw - s.20 7.Procedura dotycząca demoralizacji uczniów s Procedura dotycząca uczennic w ciąży s Procedura postępowania w przypadku ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji s.23 III PROCEDURY DOTYCZACE SPRAW ORGANIZACYJNYCH SZKOŁY 1.Procedura postępowania wobec obcej osoby na terenie szkoły- s Regulamin dowożenia uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie s Regulamin dyskotek szkolnych - s Procedura w przypadku nieuzasadnionego włączenia lub zniszczenia systemu monitoringu sygnalizacji przeciwpożarowe s.28 IV PROCEDURY DOTYCZACE RODZICÓW 1. Procedura w przypadku przybycia do szkoły rodziców w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających s. 29 2

3 Wewnątrzszkolna procedura organizowania zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz zastępstw za nieobecnych nauczycieli 1. Cel procedury: - systematyczne organizowanie zajęć dydaktyczno wychowawczych zastępstw za nieobecnych nauczycieli, - zapewnianie uczniom właściwej opieki oraz nieprzerwanej realizacji treści programowych z poszczególnych przedmiotów. 2. Osoby, których dotyczy: - dyrektor, - wicedyrektor, - wszyscy nauczyciele szkoły. 3. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność osób realizujących zadania:! wicedyrektor jest odpowiedzialny za wyznaczenie sposobu organizacji zajęć za nieobecnych nauczycieli,! dyrektor szkoły w przypadku nieobecności wicedyrektora szkoły przejmuje obowiązek ustalenia zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz zastępstw,! nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły o swojej nieobecności w pracy przed rozpoczęciem swoich zajęć w danym dniu,! w szczególnych przypadkach niemożliwości organizacji zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz zastępstw nauczyciel zgłasza to u wicedyrektorowi,! nauczyciel jest zobowiązany do organizacji zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz zastępstw w sposób najbardziej rzetelny. 4. Opis działań :! organizacja zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz zastępstwa ogłaszane są w możliwie najkrótszym czasie w formie pisemnej na tzw. tablicy zastępstw,! dopuszcza się odwoływanie pierwszych lekcji z jednodniowym wyprzedzeniem, a zwalnianie z ostatnich w tym samym dniu,! godziny za nieobecnego nauczyciela organizowane są według istniejących możliwości: - pod nieobecność nauczyciela klasa może być przekazana pod opiekę nauczyciela biblioteki i realizować treści zaplanowane do przeprowadzenia na lekcjach bibliotecznych, - pod nieobecność nauczyciela klasa może być przekazana wychowawcy klubu uczniowskiego, który organizuje i nadzoruje zajęcia według potrzeb danego oddziału klasowego, - pod nieobecność nauczyciela dyrekcja szkoły wyznacza na zastępstwo pedagoga szkolnego, który realizuje na zajęciach treści przewidziane programem wychowawczym, profilaktycznym lub planem orientacji zawodowej, - w przypadku nagłych i krótkotrwałych nieobecności opiekę nad klasą wicedyrektor powierza dyspozycyjnemu w danej chwili nauczycielowi ( w ramach ustawowych 40 godzin pracy nauczyciela), który decyduje o sposobie organizacji zajęć, - wicedyrektor (dyrektor) ma prawo do dokonania korekt w tygodniowym rozkładzie zajęć danej klasy, jeżeli umożliwi to ciągłość procesu dydaktycznego pod nieobecność nauczyciela (nauczycieli), - w przypadku niemożności zapewnienia organizacji zajęć dydaktyczno wychowawczych według wyżej wymienionych możliwości opiekę nad zespołem klasowym przejmuje wicedyrektor (dyrektor), - w przypadku długotrwałej absencji nauczyciela (nauczycieli) dyrektor szkoły, dla zapewnienia systematycznej realizacji treści programowych, wprowadza organizacje zastępstw doraźnych (płatnych), które polegają na: - przydziale godzin nauczycielom tego samego lub pokrewnego przedmiotu, - odnotowaniu przez nauczyciela podpisem zgody na przyjęcie zastępstwa w tzw. Księdze zastępstw, - pozyskaniu nauczyciela z innej szkoły. 3

4 ! informowanie uczniów o zmianie organizacji zajęć w wyniku nieobecności nauczyciela (nauczycieli) polega na: - wywieszeniu w formie pisemnej informacji o zastępstwach na tablicy ogłoszeń, - przekazaniu informacji o zmianach w planie zajęć uczniom danej klasy przez wychowawcę. 5. Oczekiwane efekty: - systematyczna realizacja treści programowych, - zapewnienie właściwej opieki i bezpieczeństwa uczniów, - równomierne i sprawiedliwe przydzielanie zastępstw doraźnych. Postanowienia końcowe:! Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. 4

5 ZASADY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. M.KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE I.Postanowienia ogólne 1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 2. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 3. Plan dyżurów jest układany przez zastępcę dyrektora (lub wybrany zespól nauczycieli ), a zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły i zmieniany równocześnie ze zmianą tygodniowego planu zajęć, 4.Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 5.Miejscami dyżurów są: budynek główny, budynki B i C ( korytarze, schody, sanitariaty, szatnie), boiska szkolne, teren wokół szkoły. 6.Nauczyciele dyżurują w wyznaczonych przez dyrektora sektorach w liczbie osób zapewniającej bezpieczeństwo przebywających na danym terenie uczniów. 7.Dyżury nauczycielskie trwają od godz do zakończenia ostatnich zajęć (wraz z ostatnią przerwą). 8.W przypadku nieobecności nauczyciela na dyżurze dyrektor, zastępca dyrektora wyznacza w formie polecenia służbowego zastępstwo innego nauczyciela, który przejmuje obowiązki nauczyciela dyżurnego. II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego 1.Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tj. za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw ( np. bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek ) i innych niewłaściwych zachowań ( np. palenie papierosów, niszczenie mienia szkoły). 2.Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, zwracając szczególną uwagę na miejsca newralgiczne: m.in. schody, sanitariaty, wejście do szkoły, szatnie. a) Nie dopuszcza do zaśmiecania przez uczniów terenu oraz dewastowania mienia szkoły. b) Pilnuje, aby uczniowie nie opuszczali samowolnie terenu szkoły. c) W przypadku podejrzenia złego zachowanie w łazience nauczyciel ma obowiązek wyproszenia uczniów z tego pomieszczenia. d) Nauczyciele dyżurujący w budynku C zobowiązani są do kontroli zachowania uczniów w szatniach, przy czym nauczyciele - mężczyźni nie sprawdzają szatni dziewcząt podczas ich przygotowywania się do zająć. Podobnie nauczycielki - nie sprawdzają szatni chłopców podczas ich przygotowywania się do lekcji wychowania fizycznego. W przypadku podejrzenia niewłaściwych zachowań w szatni dziewcząt nauczyciele proszą o interwencję nauczycielkę i odwrotnie. 3.Nauczyciel dyżurny ma obowiązek powiadomienia wychowawcę klasy (w razie jego nieobecności pedagogów lub dyrekcję) o uczniach naruszających regulamin szkoły. Wychowawca dokonuje analizy faktów i decyduje o konsekwencjach i postępowaniu dyscyplinującym. 5

6 4.Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 5.Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora). 6.Nauczyciel ma obowiązek w możliwie krótkim czasie po dzwonku znaleźć się w wyznaczonym sektorze i opuścić go po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował. 7.Obowiązkowo i natychmiast zgłaszać dyrektorowi szkoły (wicedyrektorowi) zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć. 8.Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki. Procedurę uaktualniono we wrześniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 6

7 Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych Problem dotyczyć może następujących relacji: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, rodzic-nauczyciel, rodzic-dziecko, uczeń niepedagogiczny pracownik szkoły. Procedury te stosujemy w wypadku, gdy zachodzi konieczność szybkiego reagowania z udziałem osób z zewnątrz (policja, sąd, kurator, itp.). O zastosowaniu następujących procedur decyduje dyrektor, pedagog lub rzecznik praw ucznia. 1. Identyfikacja problemu, określenie kto jest w sytuacji problemowej (problem- sytuacja wymagająca podejmowani kolejnych czynności w celu jej rozwiązania): - uświadomienie przyczyny problemu oraz możliwości jego rozwiązania w sytuacji szkolnej, - ustosunkowanie problemu do obowiązujących procedur w szkole (statut szkoły, procedury postępowania wychowawczego lub rzecznik praw ucznia). 2. Nazwanie problemu, podjęcie próby jego rozwiązania: - przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej, - rozmowa wychowawcza, - w koniecznych przypadkach włączanie do udziału rodziców, - w zależności od rodzaju problemu zwoływanie zespołów wychowawczych oraz osób kompetentnych (kurator sądowy, policja, itp.). 3. Wezwanie do szkoły zainteresowanych osób: - przekazanie rzetelnej informacji o problemie, - omówienie problemu przez zebranych, - poinformowanie o konsekwencjach w szkole i czynnościach z nich wynikających (odpracować, zapłacić, upomnieć, udzielić nagany, podjąć terapię, itp.). 4. Nawiązanie współpracy z instytucjami i osobami, które pomagają rozwiązać zaistniały problem (sąd, policja, psycholog, terapeuta, ośrodki, placówki). 5. Rodzic ma prawo i obowiązek doprowadzić do skorzystania z sugerowanych form pomocy bądź podjąć własne skuteczne działania. 6. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania szkoły o podjętych działaniach. 7. W przypadku braku skutecznych sposobów rozwiązania problemu szkoła ma obowiązek podjąć dalsze kroki przewidziane w statucie szkoły. Postanowienia końcowe:! Procedura po modyfikacji wchodzi w życie z dniem r. 7

8 PROCEDURA OBIEGU DOKUMENTÓW W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE 1. Procedura określa zasady postępowania z dokumentami szkolnymi i ich obiegiem. 2. Procedura obejmuje dokumentację dotyczącą uczniów, nauczycieli, przychodzące i wychodzące pisma szkolne oraz dokumentację przebiegu nauczania. 3. Wszelka dokumentacja dotycząca uczniów, nauczycieli, przychodzące pisma składane są w sekretariacie szkoły i opatrzone stemplem datowania wpływu. 4. Za rozpoczęcie procedury załatwiania sprawy uważa się moment opatrzenia stemplem datowania wpływu. 5. Sekretarz szkoły dokonuje wstępnej selekcji wpływającej dokumentacji i przekazuje ją odpowiednim organom lub osobom w szkole po zapoznaniu z ich zawartością dyrektora szkoły. 6. Opinie i orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej rejestrowane są przez sekretarza, który wykonuje trzy kopie dokumentów, jedną otrzymuje pedagog szkolny, a dwie dyrektor szkoły. 7. Jedna kopia opinii lub orzeczenia pozostaje w dokumentacji dyrektora szkoły, druga przeznaczona jest dla wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń posiadający opinię lub orzeczenie. 8. Dalsze postępowanie z opiniami i orzeczeniami określa procedura organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole. 9. Tryb i czas rozpatrywania spraw dokonuje się w sposób określony w kodeksie postępowania administracyjnego. 10. Za prawidłowy tryb i czas załatwienia sprawy odpowiada osoba lub organ, którego sprawa dotyczy. 11. Wszelkie pisma wychodzące ze szkoły przekazywane są do sekretariatu, a po opatrzeniu pieczęciami, podpisem dyrektora szkoły i zarejestrowaniu w księdze nadawczej wysyłane przez sekretarza szkoły. 12. Opinie o uczniach sporządzane na potrzeby sądu przekazywane są do akceptacji pedagogowi szkoły, zarejestrowane (nadanie numeru sprawy) w sekretariacie i wysyłane przez sekretarza szkoły. 13. Dokumentacja przebiegu nauczania podlega ochronie w myśl ustawy o ochronie danych osobowych oraz instrukcji kancelaryjnej. 14. Dokumentacja przebiegu nauczania (arkusze ocen, dzienniki lekcyjne i inne) znajdują się w szkole, w miejscach do tego wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 15. Dokumentacja przebiegu nauczania nie może być wynoszona poza szkołę. 16. Zasady wypełniania dokumentacji przebiegu nauczania określają odrębne przepisy. 17. Wszelka dokumentacja dotycząca ucznia (opinie, orzeczenia, IPET Informacja itp.) jest przekazywana do dyrekcji szkoły, do której uczeń przechodzi, na druku przekazanie 8

9 ucznia lub do wychowawcy klasy, do której uczeń przechodzi za pośrednictwem pedagoga szkolnego (dotyczy zmiany klasy przez ucznia, w tym drugoroczności). Procedurę uaktualniono we wrześniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 9

10 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE Procedura utworzona w oparciu o zapisy: - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), -rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy- psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 7 maja 2013r. poz. 532), - rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1113) I. Informacje ogólne 1.Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole odpowiada dyrektor szkoły. 2.Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w klasie odpowiada wychowawca klasy. 3.Za prawidłową realizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych odpowiada zespół nauczycieli prowadzący zajęcia w klasie, do której uczęszcza uczeń objęty pomocą oraz specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 4.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana niezwłocznie po jej zainicjowaniu przez osoby uprawnione 5.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest prowadzona przez wszystkich nauczycieli w czasie bieżącej pracy z uczniami 6.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej odbywa się w ramach realizowanego w szkole programu orientacji zawodowej. II. Sposób inicjowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 1.Inicjowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej mogą dokonać osoby uprawnione tj. (uczeń, rodzic, dyrektor szkoły, nauczyciel, wychowawca, specjaliści, poradnia PPP, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy) 2.Inicjowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywa się poprzez: 1) dostarczenie przez rodzica ucznia opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej 2) złożenie do wychowawcy klasy ustnego lub pisemnego wniosku 3.Ustny wniosek składają następujący uprawnieni; uczeń, rodzic oraz osoby uprawnione spoza szkoły. 4.Z przeprowadzonej rozmowy wychowawca klasy sporządza notatkę do teczki wychowawcy zawierającą następujące informacje: 1) imię, nazwisko i stanowisko osoby składającej wniosek, 2) przyczyny złożenia wniosku i krótki opis sytuacji ucznia, który ma być objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 10

11 5.Nauczyciele i specjaliści szkolni składają wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 6.Inicjowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia rozpoczynającego naukę w gimnazjum składa pedagog szkolny we wniosku będącym elementem karty zapisu do szkoły. 7.Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną ucznia ze względu na szczególne uzdolnienia składa się do dyrektora szkoły. III. Sposób planowania i koordynowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych 1. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku lub opinii wychowawca klasy na podstawie zebranych informacji ustala formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. 2. Wychowawca w procesie organizowania dla ucznia pomocy psychologicznopedagogicznej może współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby. 3. W sytuacji, kiedy wniosek o objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną składa inna osoba niż uczeń lub jego rodzic, o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wychowawca informuje rodziców ucznia. 4. O ustalonych formach udzielanej pomocy, okresie jej udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane wychowawca klasy niezwłocznie informuje dyrektora szkoły w formie pisemnej. 5. Dyrektor szkoły przekazuje informacje o planowanych działaniach w ramach organizowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej rodzicom ucznia za pośrednictwem wychowawcy klasy. 6. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 7. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wychowawca klasy i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, a także rodzice ucznia. 8. Koordynatorem działań zespołu jest wychowawca klasy. 9. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, który zawiera informacje określone w 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 10. Program opracowywany jest po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnia specjalistyczną. 11. Program opracowywany jest nie później niż: a) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole, b) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, c) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. 12. Opracowany IPET wychowawca przedkłada dyrektorowi szkoły. 13. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, a inicjatorem spotkań może być każdy z członków zespołu. 14. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć osoby określone w 6 ust. 8, zgodnie z zasadami w przytoczonym rozporządzeniu 15. Co najmniej dwa razy w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 11

12 efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb modyfikuje program 16. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnia specjalistyczną. 17. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w pracach zespołu. 18. Na wniosek rodziców ucznia wychowawca przekazuje kopię opracowanego programu. 19. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawcy lub specjalistów pracujących z uczniem. 20.W przypadku organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia ze względu na szczególne uzdolnienia stosuje się zapisy zarządzenia nr 2/2013/2014 dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie z dnia r. IV Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 1. Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywa się zgodnie z zapisami rozporządzenia ( w dziennikach zajęć). 2. Oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej dokonuje nauczyciel realizujący ustalone formy pomocy w porozumieniu z wychowawcą klasy, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. III pkt 15 i 16 procedury. 3. Na posiedzeniach klasyfikacyjnych w I i II semestrze wychowawca zdaje sprawozdanie z realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w klasie. 4. Dla potrzeb planowania organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej do 15 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny wychowawca klasy, w której prowadzona jest pomoc specjalistyczna oraz pedagog szkolny po przeprowadzonych zapisach do klasy I składają pisemną informację do dyrektora szkoły o potrzebach i zakresie form udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej na następny rok szkolny. 5. Dokumentowanie realizacji i efektywności programu orientacji zawodowej odbywa się na zasadach określonych w programie. 12

13 Załącznik nr 1 P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1 im. Mikołaja Kopernika w Ś w i e b o d z i n i e WNIOSEK o objęcie... ucznia/ uczennicy klasy... imię i nazwisko ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Uzasadnienie: funkcja wnioskującego podpis wnioskuj ącego... pieczęć szkoły 13

14 Załącznik nr 2 Informacja o ustalonych formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie 1. Imię i nazwisko ucznia: Klasa : Ustalone formy pomocy psychologiczno pedagogicznej: 4. Okres udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej: 5. Wymiar godzin udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej( tygodniowo, semestralnie, rocznie): podpis wychowawcy klasy podpis dyrektora szkoły Procedurę uaktualniono we wrześniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 14

15 Procedura dotycząca palenia papierosów przez uczniów 1. Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki: - pilne poinformowanie przez wychowawcę o fakcie palenia rodziców ucznia, - wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia oraz pedagogizację rodziców, - uczeń otrzymuje od wychowawcy lub pedagoga szkolnego informacje o szkodliwości palenia. 2. Nauczyciel, w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów, ma prawo zażądać (m. in. ze względów bezpieczeństwa) wydania papierosów i zapałek (zapalniczki). Przedmioty te są zwracane przez wychowawcę rodzicom ucznia. Postanowienia końcowe. Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 15

16 WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGAROWANIA UCZNIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE I.INFORMACJE OGÓLNE 1. Wychowawca jest zobowiązany do systematycznego diagnozowania absencji uczniów powierzonej mu klasy. 2. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca przeprowadza wywiad środowiskowy i ustala przyczynę nieobecności. II. PODEJMOWANIE ŚRODKÓW ZARADCZYCH 1. Natychmiastowe powiadomienie rodziców przez wychowawcę o nieobecności nieusprawiedliwionej ucznia. 2. W przypadku większej liczby nieobecności (większej niż 15), wezwanie rodzica do szkoły i rozmowa z wychowawcą. 3. Jeżeli liczba godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych przekroczy 30, o wagarach informowani są pedagodzy, którzy w porozumieniu z wychowawcą podejmują dalsze działania zgodne z procedurami postępowania wychowawczego. 4. Otoczenie przez wychowawcę, pedagoga i nauczycieli szczególną opieką dziecka, którego ucieczki wynikają z sytuacji rodzinnej. III. KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEUSPRAWIEDLIWIONEGO OPUSZCZANIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH 1. Stosowanie procedur postępowania wychowawczego. 2. Konieczność zaliczenia opuszczonych godzin w formie ustalonej przez nauczyciela (np. referat, dodatkowe zadanie domowe, prace porządkowe ustalone z uczniem i jego rodzicami). 3. Ucieczka ze sprawdzianu skutkuje oceną niedostateczną, którą należy poprawić w terminie zgodnym z zatwierdzonym w WSO czasem poprawy. 4. Uczeń mający nieusprawiedliwione godziny nieobecności nie może otrzymać oceny wzorowej i bardzo dobrej z zachowania. Procedura wchodzi w życie z dn. 1 IX 2008 r. po zapoznaniu grona pedagogicznego na posiedzeniu rady pedagogicznej 29 VIII 2008 r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 16

17 PROCEDURY DOTYCZĄCE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ UCZNÓW I. Procedura w przypadku pojawienia się gazu na terenie szkoły. 1. Nauczyciel wyprowadza uczniów z zagrożonego terenu. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia ich samych. 2.Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły o zdarzeniu. 3. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny powiadamia policję, straż pożarną. 4 Pedagog szkolny powiadamia pielęgniarkę szkolną, która ocenia stan ogólny uczniów ( jeśli jest potrzeba, wzywa pogotowie ratunkowe). 5. W przypadku długotrwałej przerwy w zajęciach lekcyjnych wychowawca wzywa rodziców w celu odebrania dzieci. Procedurę opracowano w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. II.Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez uczniów przedmiotów niebezpiecznych na terenie szkoły 1.Odizolowanie ucznia od grupy i nakłonienie go do oddania niebezpiecznego przedmiotu. 2.Jeżeli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego przedmiotu (nóż, scyzoryk, zapalniczka, rozpylacz gazu pieprzowego itp.), należy go poinformować, że ma taki obowiązek, a w przypadku dalszej odmowy wezwanie pilnie do szkoły rodziców. Wychowawca wyciąga wobec ucznia konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego. 3.W przypadku, gdy użycie przedmiotu (np. broni) może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów i pracowników natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia policję. 4. Wychowawca w każdym takim przypadku powiadamia rodziców i dyrekcję szkoły i wyciąga wobec ucznia konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego. Procedurę opracowano we wrześniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 17

18 Procedura dotycząca alkoholu i narkotyków (dopalaczy) w szkole 1. Postępowanie z uczniem podejrzanym o spożycie alkoholu lub narkotyków: - najszybciej jak tylko sytuacja pozwala należy przekazać informację o zaistniałym fakcie pedagogowi szkolnemu i wychowawcy klasy, który kontaktuje się z rodzicami ucznia i pilnie wzywa ich do szkoły. Wraz z rodzicami ustalane są dalsze kroki postępowania. 2. Postępowanie z uczniem będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków (dopalaczy) na terenie szkoły lub w trakcie imprez organizowanych przez szkołę - zapewnienie dziecku bezpieczeństwa odizolowanie ucznia od osób postronnych i zapewnienie mu opieki (pielęgniarka, lekarz, nauczyciel, pedagog szkolny), - w sytuacji zagrożenia zdrowia ucznia wzywanie lekarza, - bezzwłoczne poinformowanie o sytuacji i podjętych krokach rodziców ucznia, - wezwanie rodziców ucznia oraz funkcjonariuszy policji, - zorganizowanie spotkania (w możliwie najbliższym dniu) uczeń, rodzice, wychowawca klasy, dyrektor gimnazjum, pedagog szkolny w celu ustalenia przyczyn postępowania ucznia oraz ustalenie możliwości i formy pomocy uczniowi we współpracy rodzice- uczeńszkoła. - Podjęcie postępowania dyscyplinarnego zgodnie ze statutem szkoły. 3. W sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada alkohol lub substancję przypominającą narkotyk (dopalacz) należy podjąć następujące kroki: - nauczyciel/wychowawca/pedagog szkolny/dyrektor ma prawo żądać, by uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby, kieszeni, - w przypadku odmowy wezwanie funkcjonariusza Policji. 4. Postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyki (dopalacze): - osoba, która znalazła substancję mogącą być narkotykiem zabezpiecza ją przed dostępem osób niepowołanych i ewentualnym zniszczeniem, w miarę możliwości próbuje uzyskać informacje o pochodzeniu i właścicielu substancji, - zawiadamia Dyrektora szkoły, przekazuje mu substancję - Dyrektor wzywa Policję i przekazuje jej substancję oraz uzyskane informacje. Postanowienia końcowe.! Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r.! Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 18

19 Procedura dotycząca zjawisk kradzież i zniszczeń Postępowanie w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów gimnazjum. 1. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia sprawą zajmuje się pracownik pedagogiczny, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono. 2. O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest Dyrektor gimnazjum. 3. Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie. 4. Dyrektor gimnazjum lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie powiadamia rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia o podjętych przez pracownika działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. 5. W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza 437,50 zł lub kwoty zgodnej z aktualnym stanem prawnym sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana Policji. Postanowienia końcowe. Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 19

20 Procedura dotycząca fałszerstw 1. Sytuacje fałszerstwa w szkole: - dokonanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności) - przedstawienie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców - podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich - podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowodnienie przez nauczyciela ściągania - inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.) 2. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: - wychowawca klasy, - nauczyciel przedmiotu, - pedagog szkolny, - zespół wychowawczy, - dyrektor gimnazjum. 2. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa: - powiadomienie rodziców ucznia, - spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa i poinformowanie rodzica i ucznia o konsekwencjach prawnych fałszerstwa, - podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców. 3. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw szkoła przekazuje informację Policji z prośbę o interwencję. Postanowienia końcowe. Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 20

21 Procedura dotycząca przeciwdziałania demoralizacji uczniów 1. Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:! używanie i propagowanie wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych;! używanie lub rozprowadzanie substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów,! wagarów,! udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły,! powtarzających się zachowaniach agresywnych,! prowokowanie powstawania sytuacji konfliktowych,! przyniesienie na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu innych uczniów wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym planuje wspólnie z rodzicami ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy. 2. Działania te mogą mieć formę:! indywidualnych rozmów z uczniem,! rozmów z uczniem w obecności rodzica,! podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie powtórzenia się zachowań niepożądanych! udziału w zajęciach terapeutycznych indywidualnych lub grupowych! zmiany klasy na równorzędną, za zgodą Dyrektora szkoły. 3. W przypadku braku pożądanych zmian zachowań ucznia, Dyrektor szkoły zwraca się do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj.:! Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,! Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,! Policji,! I innych w zależności od potrzeb. Postanowienia końcowe.! Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. 21

22 Procedura dotycząca uczennic w ciąży 1.Wobec uczennicy w ciąży zespół w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca oraz pedagodzy szkolni w porozumieniu z rodzicami przygotowują odpowiednią formę pomocy niezbędną do ukończenia szkoły. " Uczennica w ciąży może korzystać z następujących form pomocy: " dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej uczennicy, " indywidualnych konsultacji przedmiotowych, " indywidualizacji treści, tempa pracy, wymagań i oceniania wiadomości, " dostosowania terminu egzaminu gimnazjalnego do sytuacji psychofizycznej uczennicy. 2. Z wyżej wymienionych form pomocy uczennica korzysta po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego. 1. W razie potrzeby pedagog szkolny informuje o możliwości korzystania ze wsparcia i pomocy innych specjalistycznych placówek.. Procedura wchodzi w życie z dn. 1 IX 2008 r. po zapoznaniu grona pedagogicznego na posiedzeniu rady pedagogicznej 29 VIII 2008 r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 22

23 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI 1. Nauczyciel reaguje na niewłaściwe zachowanie i przerywa je. W przypadku uporczywego przerywania lekcji nauczyciel przekazuje informację telefonicznie (lub w każdy możliwy sposób) pedagogom lub dyrekcji szkoły. 1. Każde niewłaściwe zachowanie zostaje wpisane w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym do tego miejscu. 2. Nauczyciel uczący informuje wychowawcę klasy. 3. Wychowawca klasy zapoznaje się z zaistniałą sytuacja i podejmuje odpowiednie działanie: wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą i ostrzegawczą oraz odnotowuje to w teczce wychowawcy klasy. 4. Wychowawca klasy informuje rodziców o zaistniałym zdarzeniu i konsekwencjach niewłaściwego zachowania. 5. Wychowawca informuje pedagoga w sytuacjach powtarzających się uniemożliwiających pracę na lekcji przez niewłaściwe zachowanie ucznia. 6. Uczeń zostaje objęty na terenie szkoły opieką pedagoga. 7. Wobec ucznia notorycznie uniemożliwiającego pracę na lekcji będą stosowane procedury postępowania wychowawczego. 8. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji i pomoc w zakresie korzystania z odpowiednich instytucji. Procedura wchodzi w życie 1 IX 2008 r. po zapoznaniu grona pedagogicznego na posiedzeniu rady pedagogicznej 29 VIII 2008 r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 23

24 PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC OBCEJ OSOBY NA TERENIE SZKOŁY Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą. 1. Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły:! Każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek żądać informacji o celu pobytu! W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją w pobliżu pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia się najbliższej przerwy śródlekcyjnej;! W innych wypadkach należy kierować do dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego! W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły. Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. 24

25 Regulamin dowożenia uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie 1. Organizatorem dowożenia uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie jest Gmina Świebodzin. 2. Podczas przejazdu autobusem szkolnym uczniowie są pod nadzorem opiekuna dowozów szkolnych. 3. Opiekun dowozów szkolnych odpowiedzialny jest za dowożonych uczniów: - od chwili ich wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku do chwili przyjazdu do szkoły, - 20 minut podczas oczekiwania na przystanku autobusowym spod Publicznego Gimnazjum nr 1 do chwili odjazdu autobusu, - od chwili ich wejścia do autobusu na przystanku przy Publicznym Gimnazjum nr 1 do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na przystanku w miejscu jego zamieszkania. 2. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą rodzice. 3. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni. 4. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić w miejscach do tego przeznaczonych dopiero po odjeździe autobusu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 5. Opiekun dowozów szkolnych zgłasza dyrektorowi (wicedyrektorowi) Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie wszelkie nieprawidłowości, które miały miejsce podczas dowozów. 6. Uczniowie zobowiązani są posiadać podczas przewozów: aktualną legitymację szkolną, bilet miesięczny oraz kartę magnetyczną. Mimo braku jakiegokolwiek z tych dokumentów kierowca nie może odmówić zabrania gimnazjalisty, jednak zaistniały fakt zgłasza opiekunowi dowozów, który przekazuje informację dyrekcji szkoły. 7. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekuna dowozów szkolnych. 8. Uczniom podczas jazdy nie wolno: - wsiadać do lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna, - wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, - zachowywać się w sposób hałaśliwy lub stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób, - żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego niedozwolonym, - rozmawiać z kierowcą. 9. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po stwierdzeniu przez opiekuna autobusu obecności wszystkich uczniów. 10. Uczniowie podczas jazdy siedzą na wyznaczonych przez opiekuna miejscach. 11. Zgłoszenia opiekunów dowozów szkolnych, dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów oraz przestrzegania regulaminu dowożenia uczniów, są oceniane zgodnie z kryteriami przyjętymi w szkolnym systemie oceny zachowania. 14.Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 15. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie przekazuje do Gminy Świebodzin oraz PKS odział Zielona Góra w terminie do 15 sierpnia każdego roku listę dowożonych uczniów, zawierającą miejsca ich zamieszkania. 25

26 16. PKS Świebodzin, w porozumieniu z Gminą Świebodzin oraz Publicznym Gimnazjum nr 1, do końca sierpnia każdego roku przygotowuje plan dowozów, w którym określa przystanki, na których zatrzymuje się autobus, oraz godziny odjazdów z wyznaczonych miejsc. 17. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informuje PKS oddział Świebodzin o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacją nauki w szkole. 18. Uczniowie, którzy notorycznie łamią zasady regulaminu dowozów, mogą decyzją dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie, po uprzednim pisemnym poinformowaniu rodziców, otrzymać nakaz dojazdu do szkoły tylko autobusami liniowymi. 19. W przypadku awarii lub wypadku kierowca autobusu zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 20. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego. 21. Opiekun dowozów szkolnych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 22. Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca autobusu. 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: a. podczas trwania dowozów - opiekunowie i kierowcy autobusu, b. w innym czasie - organizator dowozów w porozumieniu z PKS. 16. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców poszczególnych klas wszystkim dowożonym uczniom, rodzicom tych uczniów na początku roku szkolnego, najpóźniej do końca września. Zatwierdził: 1. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Świebodzin Kierownik PKS oddział Świebodzin... Świebodzin, dn.... Przyjął do wiadomości:... (imię i nazwisko opiekuna, data i podpis ) 26

27 Regulamin dyskotek szkolnych 1.Godziny trwania dyskotek są stałe od godz do Dyskoteki szkolne są odpłatne dla uczestników, a zyski wpłacane na rzecz Samorządu Uczniowskiego. O wydaniu zebranych środków decyduje opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z uczniami. 3.Uczniowie wytypowani przez Samorząd Uczniowski mają zakaz udziału w zabawie (np. ocena naganna lub nieodpowiednia z zachowania). 4.Na dyskoteki nie wpuszczane są osoby obce (wstęp jedynie za okazaniem legitymacji szkolnej Publicznego Gimnazjum n1 w Świebodzinie). 5.Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, a przedmioty wartościowe wnoszone są na własną odpowiedzialność. 6.Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Wyjście z budynku szkoły jest równoznaczne z rezygnacją z dyskoteki i udaniem się do domu. 7.Opieką w czasie dyskoteki objęci są tylko uczniowie, którzy znajdują się w budynku szkoły. 8.Przed, w czasie ani po zabawie nie spożywa się napojów alkoholowych, nie pali papierosów oraz nie zażywa środków odurzających. 9.Wczasie dyskotek obowiązują wszelkie zasady dobrego zachowania. 10.Drzwi do auli są zawsze otwarte i zamykanie ich jest surowo zabronione. 11.W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające zdrowiu uczestników imprezy (m. in. siadanie na parapetach, wchodzenie na krzesła lub inne elementy wyposażenia). 12.W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły bez zwrotu opłat za bilet. 27

28 PROCEDURA W PRZYPADKU NIEUZASADNIONEGO WŁĄCZENIA LUB ZNISZCZENIA SYSTEMU MONITORINGU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 1. Instalacja monitoringu ppoż. jest integralnym elementem systemu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie, dlatego dbałość o właściwe i sprawne funkcjonowanie instalacji jest obowiązkiem wszystkich uczniów i pracowników szkoły, a nieuzasadnione jej użycie oraz zniszczenie jest poważnym naruszeniem zasad bhp. 2. W przypadku włączenia alarmu poprzez nieuzasadnione użycie włącznika lub celowe zadymienie powodujące aktywowanie systemu monitoringu ppoż. następuje: a) sprawdzenie czynnika, który wywołał alarm; b) ustalenie osoby aktywującej system, c) wyciągnięcie konsekwencji wychowawczych w przypadku uczniów oraz dyscyplinarnych w odniesieniu do pracowników odpowiedzialnych za nieuzasadnione włączenie alarmu, d) obarczenie kosztami akcji ratowniczej w sytuacji przyjazdu stra ży pożarnej (przypadku gimnazjalistów koszty pokrywają rodzice ucznia). 2. W sytuacji uszkodzenia lub zniszczenia elementów systemu sygnalizacji ppoż. należy: a) ustalić sprawcę zniszczenia, b) przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą, c) obciążyć kosztami naprawy w sytuacji celowego zniszczenia (przypadku gimnazjalistów koszty pokrywają rodzice ucznia), d) wobec uczniów wyciągnąć ponadto konsekwencje wychowawcze przewidziane w Statucie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie. 3. Aby przeciwdziałać uszkodzeniom i wywołaniu fałszywego alarmu, dyżurujący w budynku głównym nauczyciele zwracają również uwagę, aby gimnazjaliści nie ustawiali się w bliskiej odległości od włączników alarmu (zwłaszcza uczniowie oczekujący na zajęcia w gab.111 powinni oczekiwać na zajęcia na półpiętrze), a swoim zachowaniem nie powodowali ich zniszczenia. Procedura weszła w życie po zapoznaniu Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie w dn r. 28

29 Procedura w przypadku przybycia do szkoły rodziców w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż do szkoły przybył rodzic w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 1. Zwrócić się do rodzica z prośbą o opuszczenie terenu szkoły. 2. W przypadku odmowy, agresji lub stawiania oporu należy powiadomić dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 3. W przypadku braku reakcji po interwencji osoby funkcyjnej dyrektor lub wicedyrektor powiadamia policję. Procedurę opracowano w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 29

Reagowanie na trudne zaskakujące sytuacje wychowawcze. PROCEDURY SZKOLNE. Osobą odpowiedzialną w szkole za respektowanie praw jest Dyrektor Szkoły.

Reagowanie na trudne zaskakujące sytuacje wychowawcze. PROCEDURY SZKOLNE. Osobą odpowiedzialną w szkole za respektowanie praw jest Dyrektor Szkoły. Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach trudnych lub zaskakujących wychowawczo. Reagowanie na trudne zaskakujące sytuacje wychowawcze.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEMIELNICY

REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEMIELNICY Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 08.10.2007r. Nr 8/2007 REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEMIELNICY 1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Jemielnica.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOWOZU i ODWOZÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BYTOMIU

REGULAMIN DOWOZU i ODWOZÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BYTOMIU REGULAMIN DOWOZU i ODWOZÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BYTOMIU Regulamin dowożenia uczniów obowiązujący w Zespole Szkół nr 1 w Bytomiu Z przewozów autobusem szkolnym korzystają uczniowie z orzeczeniem

Bardziej szczegółowo

Procedury szkolne Metody postępowania pedagogicznej i niepedagogicznej pracowników szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych

Procedury szkolne Metody postępowania pedagogicznej i niepedagogicznej pracowników szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych Załącznik nr 1 (do Programu Profilaktyki) Procedury szkolne Metody postępowania pedagogicznej i niepedagogicznej pracowników szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych 1 Zasady ogólne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 W TARNOWIE Regulamin dyżurów nauczycieli. ROZDZIAŁ I..3 1 Postanowienia ogólne..3

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 W TARNOWIE Regulamin dyżurów nauczycieli. ROZDZIAŁ I..3 1 Postanowienia ogólne..3 2 Spis treści: ROZDZIAŁ I..3 1 Postanowienia ogólne..3 ROZDZIAŁ II...3 2 Obowiązki nauczyciela dyżurującego..3 ROZDZIAŁ III..4 3 Uszczegółowienie zasad dyżuru nauczycieli.4 4 Sala gimnastyczna..5 5. Obszary

Bardziej szczegółowo

Procedury w sprawie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły:

Procedury w sprawie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły: Procedury w sprawie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły: PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZKOLNE OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘSOWIE. Zasady ogólne

PROCEDURY SZKOLNE OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘSOWIE. Zasady ogólne PROCEDURY SZKOLNE OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘSOWIE 1 Zasady ogólne Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Załącznik Nr 1 do Statutu G12 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W WITOSZOWIE DOLNYM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W WITOSZOWIE DOLNYM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 01/2010 Dyrektora Gimnazjum w Witoszowie Dolnym z dnia 24 marca 2010 roku REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W WITOSZOWIE DOLNYM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur:

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur: Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur: 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Radziejowice

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Radziejowice Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Radziejowice Podstawa prawna: Art. 17 pkt 2, 3 i 3a oraz art 14 a pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin dowozu i odwozu uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach

Regulamin dowozu i odwozu uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach Regulamin dowozu i odwozu uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach Podstawa prawna: Art. 17 pkt 2, 3 i 3a oraz art 14 a pkt 2, 3 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r, Nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin dowozu i odwozu uczniów do Gimnazjum nr 9 im. M. Skłodowskiej- Curie w Dąbrowie Górniczej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Z przewozów autobusem szkolnym korzystają uczniowie, których droga

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2014. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2014. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 6 lutego 2014 r. 07EAB6E65E99965186417A6204C20DE1FD053220 identyfikator 38/2014/10 ZARZĄDZENIE NR 38/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia dzieci i uczniów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZKOLNE. Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych.

PROCEDURY SZKOLNE. Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych. PROCEDURY SZKOLNE Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych. 1 Zasady ogólne 1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku:

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW w Zespole Szkół w Choroszczy Choroszcz 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE JARACZEWO

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE JARACZEWO REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE JARACZEWO 1. W imieniu Gminy Jaraczewo dowożenie uczniów do szkół realizuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jaraczewie zwany dalej organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Cele: 1.Zapobieganie zachowaniom niezgodnym z obowiązującymi normami, kształtowanie właściwych postaw. 2.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 3.Poprawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Sitno z dnia 18 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Sitno z dnia 18 lipca 2016 r. Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu dowożenia uczniów szkól z terenu Gminy Sitno oraz ustalenia zakresu obowiązków opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowozu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wadowicach

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wadowicach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/IX/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach z dnia 20 września 2017r. Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W RZESZOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W RZESZOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W RZESZOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PROCEDURA INTERWENCYJNA DOTYCZĄCA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH PROCEDURA INTERWENCYJNA DOTYCZĄCA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Załącznik 10 DO STATUTU GIMNAZJUM REGULAMIN DOWOZU

Załącznik 10 DO STATUTU GIMNAZJUM REGULAMIN DOWOZU Załącznik 10 DO STATUTU GIMNAZJUM REGULAMIN DOWOZU 1 I. REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY Postanowienia ogólne 1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Urząd Gminy w Morawicy. 2. Autobus szkolny

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne: II. Postanowienia szczegółowe:

I. Postanowienia ogólne: II. Postanowienia szczegółowe: I. Postanowienia ogólne: 1. Dowóz uczniów na terenie gminy zapewnia Gmina Goworowo. 2. Usługi dowozu realizowane są przez przewoźnika wyłonionego w drodze postepowania przetargowego. 3. Z dowozu autobusem

Bardziej szczegółowo

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół w Zespole Edukacyjnym Nr6 w Zielonej Górze

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół w Zespole Edukacyjnym Nr6 w Zielonej Górze Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół w Zespole Edukacyjnym Nr6 w Zielonej Górze Podstawa prawna: Art. 17 pkt 2, 3 i 3a oraz art 14 a pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 W WAŁCZU

W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 W WAŁCZU STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I DEMORALIZACJĄ ORAZ W INNYCH SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Podstawy prawne stosowanych procedur:

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Dobromierz

z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Dobromierz ZARZĄDZENIE NR 0050. 79.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Dobromierz Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W ZAMOŚCIU

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W ZAMOŚCIU REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W ZAMOŚCIU 1. Organizacją procesu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarządza Dyrektor Zespołu. 2. Pomoc psychologiczno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki i nadzoru nad uczniami w czasie dowozu do szkół i przedszkoli prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W RADOMIU Na podstawie : 1. art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu Podczas pobytu dziecka w szkole mogą zdarzyć się różne trudne, a nawet niebezpieczne sytuacje, w których

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH. I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach

REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH. I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W I LO W ŁAPACH Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56/2008 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 01 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr 56/2008 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 01 sierpnia 2008r. Zarządzenie Nr 56/2008 w sprawie: regulaminu dowożenia uczniów szkół z terenu gminy Łęka Opatowska oraz ustalenia zakresu obowiązków opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowozu. Na podstawie art.17 ust.3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU OPRACOWANE NA PODSTAWIE: 1.Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia 2017r

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku używania wulgaryzmów przez uczniów

Procedura postępowania w przypadku używania wulgaryzmów przez uczniów Procedura postępowania w przypadku używania wulgaryzmów przez uczniów 1. W przypadku jednorazowego zdarzenia: 1) nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje informację do wychowawcy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZASAD UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 IM. MARII MONTESSORI W LUBLINIE Procedura obowiązuje od dnia 15 września 2017 r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 Na podstawie : 1. art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej 1 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WDRAŻANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ PRACY ZESPOŁU DS. KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO W GLIWICACH

PROCEDURA WDRAŻANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ PRACY ZESPOŁU DS. KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO W GLIWICACH ORAZ PRACY ZESPOŁU DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO USŁUGOWYCH IM. KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO W GLIWICACH W S T Ę P Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW ZESPÓŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW ZESPÓŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU Zespół Szkół Energetycznych 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 25 NIP: 583-20-94-451 tel./fax. 58-762-28-25 REGON: 190354928 tel. 58-762-28-26 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bolków.

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bolków. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Kierownika GMZOSz Nr 10/2015 z dnia 08.09.2015 r. Regulamin dowozu i odwozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bolków. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dowóz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA Podstawa prawna: 1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10. 1982r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI INDYWIDUALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZEJ UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ W RYCERCE GÓRNEJ

SZKOLNA PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI INDYWIDUALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZEJ UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ W RYCERCE GÓRNEJ SZKOLNA PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI INDYWIDUALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZEJ UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ W RYCERCE GÓRNEJ - opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I ODWOŻENIA PO ODBYTYCH ZAJĘCIACH Z TERENU GMINY SKĘPE

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I ODWOŻENIA PO ODBYTYCH ZAJĘCIACH Z TERENU GMINY SKĘPE REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I ODWOŻENIA PO ODBYTYCH ZAJĘCIACH Z TERENU GMINY SKĘPE 22 październik 2009 r. Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 22 października 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WYCHOWAWCZE. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach

PROCEDURY WYCHOWAWCZE. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach PROCEDURY WYCHOWAWCZE XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach 1 I. Frekwencja 1. USTNE UPOMNIENIE ucznia przez wychowawcę przy klasie. (powyżej 10 godzin) Upomnienie musi być odnotowane

Bardziej szczegółowo

11. Uczeń ma prawo do: 1) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu,

11. Uczeń ma prawo do: 1) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu, REGULAMIN DOWOZU DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11 W SOSNOWCU I. ORGANIZACJA DOJAZDÓW 1. Dojazd uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu prowadzony jest zgodnie z opracowanym Harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu Szkoła jest zobowiązana do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej Załącznik nr 11 do Statutu I LO PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania dotyczące zachowań uczniów i reguł współpracy z rodzicami

Zasady postępowania dotyczące zachowań uczniów i reguł współpracy z rodzicami Zasady postępowania dotyczące zachowań uczniów i reguł współpracy z rodzicami Cele: 1. Usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia. 2. Wypracowanie jednolitych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu.

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Podczas pobytu dziecka w szkole mogą zdarzyć się różne trudne, a nawet niebezpieczne sytuacje, w których

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO REJESTR PROCEDUR POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM M. KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE W SYTUACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Spis procedur I Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

S P E C J A L N Y O Ś R O D E K S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y IM. M A R II KON OPN ICK IE J

S P E C J A L N Y O Ś R O D E K S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y IM. M A R II KON OPN ICK IE J PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPOŻYWAJĄCYM NA TERENIE OŚRODKA LUB PRZEBYWAJĄCYM POD WPŁYWEM ALKOHOLU ALBO INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB POSIADAJĄCYM NIEBEZPIECZNĄ SUBSTANCJĘ / PRZEDMIOT 1. Nauczyciel/wychowawca

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE I. Postanowienia ogólne: 1. Dyżur jest częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Załącznik 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Metody postępowania pedagogicznych i nie pedagogicznych pracowników oraz. szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych.

Metody postępowania pedagogicznych i nie pedagogicznych pracowników oraz. szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY POSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.MARII KONOPNICKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM Metody postępowania pedagogicznych i nie pedagogicznych pracowników oraz szkoły jako

Bardziej szczegółowo

Warunki i organizacja transportu

Warunki i organizacja transportu Załącznik do Zarządzenia Nr 240/2017 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 06.06.2017 REGULAMIN ORGANIZACJI TRANSPORTU I OPIEKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY DOPIEWO 1 Warunki i organizacja transportu 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE DĄBRÓWKA

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE DĄBRÓWKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2015 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 01 września 2015 r. REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE DĄBRÓWKA 1. Organizatorem przewozu dzieci do i ze szkół na terenie

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu PODSTAWAPRAWNA: 1.Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologicznopedagogiczna

Pomoc psychologicznopedagogiczna Zespół Szkół w Zarębie Pomoc psychologicznopedagogiczna w szkole Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

PROCEDURY ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PROCEDURY ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Procedura reguluje zasady i tryb organizowania indywidualnego nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WOJCIECHOWICE

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WOJCIECHOWICE REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WOJCIECHOWICE 1. W imieniu Gminy Wojciechowice dowożenie uczniów do szkół realizuje dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bidzinach zwany dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 W PŁOCKU

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 W PŁOCKU PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 W PŁOCKU Uwagi wstępne: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. JANA BYTNARA RUDEGO W MIELCU PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO Rok szkolny 2010/2011 Procedury postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego Program

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA, UPRAWIA NIERZĄD, BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 Część I - OGÓLNA 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E. W Z S O N r 7 G I M N A Z J U M n r 3 i m. J A N A P A W Ł A I I W G D A Ń S K U

I N F O R M A C J E. W Z S O N r 7 G I M N A Z J U M n r 3 i m. J A N A P A W Ł A I I W G D A Ń S K U I N F O R M A C J E O N A J W A Ż N I E J S Z Y C H P R O C E D U R A C H P O S T Ę P O W A N I A W Z S O N r 7 G I M N A Z J U M n r 3 i m. J A N A P A W Ł A I I W G D A Ń S K U Szczegółowe procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 1 Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń, przebywający na terenie szkoły, znajduje się pod wpływem alkoholu:

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MIKOŁAJ KOPERNIKA W WYRZYSKU

PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MIKOŁAJ KOPERNIKA W WYRZYSKU Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 12/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku z dnia 25.10.2012 r. PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin. dowozu i odwozu uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Jastków oraz sprawowania opieki w czasie przewozu.

Regulamin. dowozu i odwozu uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Jastków oraz sprawowania opieki w czasie przewozu. Załącznik do Zarządzenia Nr 83 Wójta Gminy Jastków z dnia 4 sierpnia 2015 roku. Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Jastków oraz sprawowania opieki w

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE (wyciąg ze Statutu Szkoły 28a) Strona 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły powołaną w celu realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI 26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PROCEDURY POSTĘPOWANIA na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH. realizowanych przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe " Kombus"Sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH. realizowanych przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe  KombusSp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH realizowanych przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe " Kombus"Sp. z o.o. obowiązujący w Szkole Podstawowej w Kamionkach Na podstawie: art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo