PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. M.KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. M.KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE"

Transkrypt

1 PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. M.KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE WRZESIEŃ 2015 R. 1

2 SPIS TREŚCI I PROCEDURY DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI 1.Wewnątrzszkolna procedura organizowania zajęć dydaktycznowychowawczych oraz zastępstw za nieobecnych nauczycieli s Zasady organizacyjno-porządkowe dyżurów nauczycielskich s Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych s.7 4. Procedura obiegu dokumentów w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. M.Kopernika w Świebodzinie s Procedura organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. M.Kopernika w Świebodzinie s II PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZNIÓW 1.Procedura dotycząca palenia papierosów przez uczniów - s Wewnątrzszkolne procedury dotyczące postępowania w przypadku wagarowania uczniów s.16 3.Procedury dotyczące ryzykownych zachowań uczniów s.17 4.Procedura dotycząca alkoholu i narkotyków (dopalaczy) w szkole s.18 5.Procedura dotycząca zjawisk kradzieży i zniszczeń s Procedura dotycząca fałszerstw - s.20 7.Procedura dotycząca demoralizacji uczniów s Procedura dotycząca uczennic w ciąży s Procedura postępowania w przypadku ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji s.23 III PROCEDURY DOTYCZACE SPRAW ORGANIZACYJNYCH SZKOŁY 1.Procedura postępowania wobec obcej osoby na terenie szkoły- s Regulamin dowożenia uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie s Regulamin dyskotek szkolnych - s Procedura w przypadku nieuzasadnionego włączenia lub zniszczenia systemu monitoringu sygnalizacji przeciwpożarowe s.28 IV PROCEDURY DOTYCZACE RODZICÓW 1. Procedura w przypadku przybycia do szkoły rodziców w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających s. 29 2

3 Wewnątrzszkolna procedura organizowania zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz zastępstw za nieobecnych nauczycieli 1. Cel procedury: - systematyczne organizowanie zajęć dydaktyczno wychowawczych zastępstw za nieobecnych nauczycieli, - zapewnianie uczniom właściwej opieki oraz nieprzerwanej realizacji treści programowych z poszczególnych przedmiotów. 2. Osoby, których dotyczy: - dyrektor, - wicedyrektor, - wszyscy nauczyciele szkoły. 3. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność osób realizujących zadania:! wicedyrektor jest odpowiedzialny za wyznaczenie sposobu organizacji zajęć za nieobecnych nauczycieli,! dyrektor szkoły w przypadku nieobecności wicedyrektora szkoły przejmuje obowiązek ustalenia zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz zastępstw,! nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły o swojej nieobecności w pracy przed rozpoczęciem swoich zajęć w danym dniu,! w szczególnych przypadkach niemożliwości organizacji zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz zastępstw nauczyciel zgłasza to u wicedyrektorowi,! nauczyciel jest zobowiązany do organizacji zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz zastępstw w sposób najbardziej rzetelny. 4. Opis działań :! organizacja zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz zastępstwa ogłaszane są w możliwie najkrótszym czasie w formie pisemnej na tzw. tablicy zastępstw,! dopuszcza się odwoływanie pierwszych lekcji z jednodniowym wyprzedzeniem, a zwalnianie z ostatnich w tym samym dniu,! godziny za nieobecnego nauczyciela organizowane są według istniejących możliwości: - pod nieobecność nauczyciela klasa może być przekazana pod opiekę nauczyciela biblioteki i realizować treści zaplanowane do przeprowadzenia na lekcjach bibliotecznych, - pod nieobecność nauczyciela klasa może być przekazana wychowawcy klubu uczniowskiego, który organizuje i nadzoruje zajęcia według potrzeb danego oddziału klasowego, - pod nieobecność nauczyciela dyrekcja szkoły wyznacza na zastępstwo pedagoga szkolnego, który realizuje na zajęciach treści przewidziane programem wychowawczym, profilaktycznym lub planem orientacji zawodowej, - w przypadku nagłych i krótkotrwałych nieobecności opiekę nad klasą wicedyrektor powierza dyspozycyjnemu w danej chwili nauczycielowi ( w ramach ustawowych 40 godzin pracy nauczyciela), który decyduje o sposobie organizacji zajęć, - wicedyrektor (dyrektor) ma prawo do dokonania korekt w tygodniowym rozkładzie zajęć danej klasy, jeżeli umożliwi to ciągłość procesu dydaktycznego pod nieobecność nauczyciela (nauczycieli), - w przypadku niemożności zapewnienia organizacji zajęć dydaktyczno wychowawczych według wyżej wymienionych możliwości opiekę nad zespołem klasowym przejmuje wicedyrektor (dyrektor), - w przypadku długotrwałej absencji nauczyciela (nauczycieli) dyrektor szkoły, dla zapewnienia systematycznej realizacji treści programowych, wprowadza organizacje zastępstw doraźnych (płatnych), które polegają na: - przydziale godzin nauczycielom tego samego lub pokrewnego przedmiotu, - odnotowaniu przez nauczyciela podpisem zgody na przyjęcie zastępstwa w tzw. Księdze zastępstw, - pozyskaniu nauczyciela z innej szkoły. 3

4 ! informowanie uczniów o zmianie organizacji zajęć w wyniku nieobecności nauczyciela (nauczycieli) polega na: - wywieszeniu w formie pisemnej informacji o zastępstwach na tablicy ogłoszeń, - przekazaniu informacji o zmianach w planie zajęć uczniom danej klasy przez wychowawcę. 5. Oczekiwane efekty: - systematyczna realizacja treści programowych, - zapewnienie właściwej opieki i bezpieczeństwa uczniów, - równomierne i sprawiedliwe przydzielanie zastępstw doraźnych. Postanowienia końcowe:! Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. 4

5 ZASADY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. M.KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE I.Postanowienia ogólne 1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 2. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 3. Plan dyżurów jest układany przez zastępcę dyrektora (lub wybrany zespól nauczycieli ), a zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły i zmieniany równocześnie ze zmianą tygodniowego planu zajęć, 4.Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 5.Miejscami dyżurów są: budynek główny, budynki B i C ( korytarze, schody, sanitariaty, szatnie), boiska szkolne, teren wokół szkoły. 6.Nauczyciele dyżurują w wyznaczonych przez dyrektora sektorach w liczbie osób zapewniającej bezpieczeństwo przebywających na danym terenie uczniów. 7.Dyżury nauczycielskie trwają od godz do zakończenia ostatnich zajęć (wraz z ostatnią przerwą). 8.W przypadku nieobecności nauczyciela na dyżurze dyrektor, zastępca dyrektora wyznacza w formie polecenia służbowego zastępstwo innego nauczyciela, który przejmuje obowiązki nauczyciela dyżurnego. II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego 1.Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tj. za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw ( np. bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek ) i innych niewłaściwych zachowań ( np. palenie papierosów, niszczenie mienia szkoły). 2.Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, zwracając szczególną uwagę na miejsca newralgiczne: m.in. schody, sanitariaty, wejście do szkoły, szatnie. a) Nie dopuszcza do zaśmiecania przez uczniów terenu oraz dewastowania mienia szkoły. b) Pilnuje, aby uczniowie nie opuszczali samowolnie terenu szkoły. c) W przypadku podejrzenia złego zachowanie w łazience nauczyciel ma obowiązek wyproszenia uczniów z tego pomieszczenia. d) Nauczyciele dyżurujący w budynku C zobowiązani są do kontroli zachowania uczniów w szatniach, przy czym nauczyciele - mężczyźni nie sprawdzają szatni dziewcząt podczas ich przygotowywania się do zająć. Podobnie nauczycielki - nie sprawdzają szatni chłopców podczas ich przygotowywania się do lekcji wychowania fizycznego. W przypadku podejrzenia niewłaściwych zachowań w szatni dziewcząt nauczyciele proszą o interwencję nauczycielkę i odwrotnie. 3.Nauczyciel dyżurny ma obowiązek powiadomienia wychowawcę klasy (w razie jego nieobecności pedagogów lub dyrekcję) o uczniach naruszających regulamin szkoły. Wychowawca dokonuje analizy faktów i decyduje o konsekwencjach i postępowaniu dyscyplinującym. 5

6 4.Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 5.Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora). 6.Nauczyciel ma obowiązek w możliwie krótkim czasie po dzwonku znaleźć się w wyznaczonym sektorze i opuścić go po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował. 7.Obowiązkowo i natychmiast zgłaszać dyrektorowi szkoły (wicedyrektorowi) zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć. 8.Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki. Procedurę uaktualniono we wrześniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 6

7 Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych Problem dotyczyć może następujących relacji: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, rodzic-nauczyciel, rodzic-dziecko, uczeń niepedagogiczny pracownik szkoły. Procedury te stosujemy w wypadku, gdy zachodzi konieczność szybkiego reagowania z udziałem osób z zewnątrz (policja, sąd, kurator, itp.). O zastosowaniu następujących procedur decyduje dyrektor, pedagog lub rzecznik praw ucznia. 1. Identyfikacja problemu, określenie kto jest w sytuacji problemowej (problem- sytuacja wymagająca podejmowani kolejnych czynności w celu jej rozwiązania): - uświadomienie przyczyny problemu oraz możliwości jego rozwiązania w sytuacji szkolnej, - ustosunkowanie problemu do obowiązujących procedur w szkole (statut szkoły, procedury postępowania wychowawczego lub rzecznik praw ucznia). 2. Nazwanie problemu, podjęcie próby jego rozwiązania: - przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej, - rozmowa wychowawcza, - w koniecznych przypadkach włączanie do udziału rodziców, - w zależności od rodzaju problemu zwoływanie zespołów wychowawczych oraz osób kompetentnych (kurator sądowy, policja, itp.). 3. Wezwanie do szkoły zainteresowanych osób: - przekazanie rzetelnej informacji o problemie, - omówienie problemu przez zebranych, - poinformowanie o konsekwencjach w szkole i czynnościach z nich wynikających (odpracować, zapłacić, upomnieć, udzielić nagany, podjąć terapię, itp.). 4. Nawiązanie współpracy z instytucjami i osobami, które pomagają rozwiązać zaistniały problem (sąd, policja, psycholog, terapeuta, ośrodki, placówki). 5. Rodzic ma prawo i obowiązek doprowadzić do skorzystania z sugerowanych form pomocy bądź podjąć własne skuteczne działania. 6. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania szkoły o podjętych działaniach. 7. W przypadku braku skutecznych sposobów rozwiązania problemu szkoła ma obowiązek podjąć dalsze kroki przewidziane w statucie szkoły. Postanowienia końcowe:! Procedura po modyfikacji wchodzi w życie z dniem r. 7

8 PROCEDURA OBIEGU DOKUMENTÓW W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE 1. Procedura określa zasady postępowania z dokumentami szkolnymi i ich obiegiem. 2. Procedura obejmuje dokumentację dotyczącą uczniów, nauczycieli, przychodzące i wychodzące pisma szkolne oraz dokumentację przebiegu nauczania. 3. Wszelka dokumentacja dotycząca uczniów, nauczycieli, przychodzące pisma składane są w sekretariacie szkoły i opatrzone stemplem datowania wpływu. 4. Za rozpoczęcie procedury załatwiania sprawy uważa się moment opatrzenia stemplem datowania wpływu. 5. Sekretarz szkoły dokonuje wstępnej selekcji wpływającej dokumentacji i przekazuje ją odpowiednim organom lub osobom w szkole po zapoznaniu z ich zawartością dyrektora szkoły. 6. Opinie i orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej rejestrowane są przez sekretarza, który wykonuje trzy kopie dokumentów, jedną otrzymuje pedagog szkolny, a dwie dyrektor szkoły. 7. Jedna kopia opinii lub orzeczenia pozostaje w dokumentacji dyrektora szkoły, druga przeznaczona jest dla wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń posiadający opinię lub orzeczenie. 8. Dalsze postępowanie z opiniami i orzeczeniami określa procedura organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole. 9. Tryb i czas rozpatrywania spraw dokonuje się w sposób określony w kodeksie postępowania administracyjnego. 10. Za prawidłowy tryb i czas załatwienia sprawy odpowiada osoba lub organ, którego sprawa dotyczy. 11. Wszelkie pisma wychodzące ze szkoły przekazywane są do sekretariatu, a po opatrzeniu pieczęciami, podpisem dyrektora szkoły i zarejestrowaniu w księdze nadawczej wysyłane przez sekretarza szkoły. 12. Opinie o uczniach sporządzane na potrzeby sądu przekazywane są do akceptacji pedagogowi szkoły, zarejestrowane (nadanie numeru sprawy) w sekretariacie i wysyłane przez sekretarza szkoły. 13. Dokumentacja przebiegu nauczania podlega ochronie w myśl ustawy o ochronie danych osobowych oraz instrukcji kancelaryjnej. 14. Dokumentacja przebiegu nauczania (arkusze ocen, dzienniki lekcyjne i inne) znajdują się w szkole, w miejscach do tego wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 15. Dokumentacja przebiegu nauczania nie może być wynoszona poza szkołę. 16. Zasady wypełniania dokumentacji przebiegu nauczania określają odrębne przepisy. 17. Wszelka dokumentacja dotycząca ucznia (opinie, orzeczenia, IPET Informacja itp.) jest przekazywana do dyrekcji szkoły, do której uczeń przechodzi, na druku przekazanie 8

9 ucznia lub do wychowawcy klasy, do której uczeń przechodzi za pośrednictwem pedagoga szkolnego (dotyczy zmiany klasy przez ucznia, w tym drugoroczności). Procedurę uaktualniono we wrześniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 9

10 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŚWIEBODZINIE Procedura utworzona w oparciu o zapisy: - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), -rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy- psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 7 maja 2013r. poz. 532), - rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1113) I. Informacje ogólne 1.Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole odpowiada dyrektor szkoły. 2.Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w klasie odpowiada wychowawca klasy. 3.Za prawidłową realizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych odpowiada zespół nauczycieli prowadzący zajęcia w klasie, do której uczęszcza uczeń objęty pomocą oraz specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 4.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana niezwłocznie po jej zainicjowaniu przez osoby uprawnione 5.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest prowadzona przez wszystkich nauczycieli w czasie bieżącej pracy z uczniami 6.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej odbywa się w ramach realizowanego w szkole programu orientacji zawodowej. II. Sposób inicjowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 1.Inicjowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej mogą dokonać osoby uprawnione tj. (uczeń, rodzic, dyrektor szkoły, nauczyciel, wychowawca, specjaliści, poradnia PPP, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy) 2.Inicjowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywa się poprzez: 1) dostarczenie przez rodzica ucznia opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej 2) złożenie do wychowawcy klasy ustnego lub pisemnego wniosku 3.Ustny wniosek składają następujący uprawnieni; uczeń, rodzic oraz osoby uprawnione spoza szkoły. 4.Z przeprowadzonej rozmowy wychowawca klasy sporządza notatkę do teczki wychowawcy zawierającą następujące informacje: 1) imię, nazwisko i stanowisko osoby składającej wniosek, 2) przyczyny złożenia wniosku i krótki opis sytuacji ucznia, który ma być objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 10

11 5.Nauczyciele i specjaliści szkolni składają wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 6.Inicjowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia rozpoczynającego naukę w gimnazjum składa pedagog szkolny we wniosku będącym elementem karty zapisu do szkoły. 7.Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną ucznia ze względu na szczególne uzdolnienia składa się do dyrektora szkoły. III. Sposób planowania i koordynowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych 1. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku lub opinii wychowawca klasy na podstawie zebranych informacji ustala formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. 2. Wychowawca w procesie organizowania dla ucznia pomocy psychologicznopedagogicznej może współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby. 3. W sytuacji, kiedy wniosek o objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną składa inna osoba niż uczeń lub jego rodzic, o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wychowawca informuje rodziców ucznia. 4. O ustalonych formach udzielanej pomocy, okresie jej udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane wychowawca klasy niezwłocznie informuje dyrektora szkoły w formie pisemnej. 5. Dyrektor szkoły przekazuje informacje o planowanych działaniach w ramach organizowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej rodzicom ucznia za pośrednictwem wychowawcy klasy. 6. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 7. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wychowawca klasy i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, a także rodzice ucznia. 8. Koordynatorem działań zespołu jest wychowawca klasy. 9. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, który zawiera informacje określone w 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 10. Program opracowywany jest po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnia specjalistyczną. 11. Program opracowywany jest nie później niż: a) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole, b) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, c) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. 12. Opracowany IPET wychowawca przedkłada dyrektorowi szkoły. 13. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, a inicjatorem spotkań może być każdy z członków zespołu. 14. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć osoby określone w 6 ust. 8, zgodnie z zasadami w przytoczonym rozporządzeniu 15. Co najmniej dwa razy w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 11

12 efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb modyfikuje program 16. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnia specjalistyczną. 17. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w pracach zespołu. 18. Na wniosek rodziców ucznia wychowawca przekazuje kopię opracowanego programu. 19. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawcy lub specjalistów pracujących z uczniem. 20.W przypadku organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia ze względu na szczególne uzdolnienia stosuje się zapisy zarządzenia nr 2/2013/2014 dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie z dnia r. IV Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 1. Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywa się zgodnie z zapisami rozporządzenia ( w dziennikach zajęć). 2. Oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej dokonuje nauczyciel realizujący ustalone formy pomocy w porozumieniu z wychowawcą klasy, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. III pkt 15 i 16 procedury. 3. Na posiedzeniach klasyfikacyjnych w I i II semestrze wychowawca zdaje sprawozdanie z realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w klasie. 4. Dla potrzeb planowania organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej do 15 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny wychowawca klasy, w której prowadzona jest pomoc specjalistyczna oraz pedagog szkolny po przeprowadzonych zapisach do klasy I składają pisemną informację do dyrektora szkoły o potrzebach i zakresie form udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej na następny rok szkolny. 5. Dokumentowanie realizacji i efektywności programu orientacji zawodowej odbywa się na zasadach określonych w programie. 12

13 Załącznik nr 1 P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1 im. Mikołaja Kopernika w Ś w i e b o d z i n i e WNIOSEK o objęcie... ucznia/ uczennicy klasy... imię i nazwisko ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Uzasadnienie: funkcja wnioskującego podpis wnioskuj ącego... pieczęć szkoły 13

14 Załącznik nr 2 Informacja o ustalonych formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie 1. Imię i nazwisko ucznia: Klasa : Ustalone formy pomocy psychologiczno pedagogicznej: 4. Okres udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej: 5. Wymiar godzin udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej( tygodniowo, semestralnie, rocznie): podpis wychowawcy klasy podpis dyrektora szkoły Procedurę uaktualniono we wrześniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 14

15 Procedura dotycząca palenia papierosów przez uczniów 1. Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki: - pilne poinformowanie przez wychowawcę o fakcie palenia rodziców ucznia, - wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia oraz pedagogizację rodziców, - uczeń otrzymuje od wychowawcy lub pedagoga szkolnego informacje o szkodliwości palenia. 2. Nauczyciel, w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów, ma prawo zażądać (m. in. ze względów bezpieczeństwa) wydania papierosów i zapałek (zapalniczki). Przedmioty te są zwracane przez wychowawcę rodzicom ucznia. Postanowienia końcowe. Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 15

16 WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGAROWANIA UCZNIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZINIE I.INFORMACJE OGÓLNE 1. Wychowawca jest zobowiązany do systematycznego diagnozowania absencji uczniów powierzonej mu klasy. 2. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca przeprowadza wywiad środowiskowy i ustala przyczynę nieobecności. II. PODEJMOWANIE ŚRODKÓW ZARADCZYCH 1. Natychmiastowe powiadomienie rodziców przez wychowawcę o nieobecności nieusprawiedliwionej ucznia. 2. W przypadku większej liczby nieobecności (większej niż 15), wezwanie rodzica do szkoły i rozmowa z wychowawcą. 3. Jeżeli liczba godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych przekroczy 30, o wagarach informowani są pedagodzy, którzy w porozumieniu z wychowawcą podejmują dalsze działania zgodne z procedurami postępowania wychowawczego. 4. Otoczenie przez wychowawcę, pedagoga i nauczycieli szczególną opieką dziecka, którego ucieczki wynikają z sytuacji rodzinnej. III. KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEUSPRAWIEDLIWIONEGO OPUSZCZANIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH 1. Stosowanie procedur postępowania wychowawczego. 2. Konieczność zaliczenia opuszczonych godzin w formie ustalonej przez nauczyciela (np. referat, dodatkowe zadanie domowe, prace porządkowe ustalone z uczniem i jego rodzicami). 3. Ucieczka ze sprawdzianu skutkuje oceną niedostateczną, którą należy poprawić w terminie zgodnym z zatwierdzonym w WSO czasem poprawy. 4. Uczeń mający nieusprawiedliwione godziny nieobecności nie może otrzymać oceny wzorowej i bardzo dobrej z zachowania. Procedura wchodzi w życie z dn. 1 IX 2008 r. po zapoznaniu grona pedagogicznego na posiedzeniu rady pedagogicznej 29 VIII 2008 r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 16

17 PROCEDURY DOTYCZĄCE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ UCZNÓW I. Procedura w przypadku pojawienia się gazu na terenie szkoły. 1. Nauczyciel wyprowadza uczniów z zagrożonego terenu. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia ich samych. 2.Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły o zdarzeniu. 3. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny powiadamia policję, straż pożarną. 4 Pedagog szkolny powiadamia pielęgniarkę szkolną, która ocenia stan ogólny uczniów ( jeśli jest potrzeba, wzywa pogotowie ratunkowe). 5. W przypadku długotrwałej przerwy w zajęciach lekcyjnych wychowawca wzywa rodziców w celu odebrania dzieci. Procedurę opracowano w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. II.Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez uczniów przedmiotów niebezpiecznych na terenie szkoły 1.Odizolowanie ucznia od grupy i nakłonienie go do oddania niebezpiecznego przedmiotu. 2.Jeżeli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego przedmiotu (nóż, scyzoryk, zapalniczka, rozpylacz gazu pieprzowego itp.), należy go poinformować, że ma taki obowiązek, a w przypadku dalszej odmowy wezwanie pilnie do szkoły rodziców. Wychowawca wyciąga wobec ucznia konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego. 3.W przypadku, gdy użycie przedmiotu (np. broni) może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów i pracowników natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia policję. 4. Wychowawca w każdym takim przypadku powiadamia rodziców i dyrekcję szkoły i wyciąga wobec ucznia konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego. Procedurę opracowano we wrześniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 17

18 Procedura dotycząca alkoholu i narkotyków (dopalaczy) w szkole 1. Postępowanie z uczniem podejrzanym o spożycie alkoholu lub narkotyków: - najszybciej jak tylko sytuacja pozwala należy przekazać informację o zaistniałym fakcie pedagogowi szkolnemu i wychowawcy klasy, który kontaktuje się z rodzicami ucznia i pilnie wzywa ich do szkoły. Wraz z rodzicami ustalane są dalsze kroki postępowania. 2. Postępowanie z uczniem będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków (dopalaczy) na terenie szkoły lub w trakcie imprez organizowanych przez szkołę - zapewnienie dziecku bezpieczeństwa odizolowanie ucznia od osób postronnych i zapewnienie mu opieki (pielęgniarka, lekarz, nauczyciel, pedagog szkolny), - w sytuacji zagrożenia zdrowia ucznia wzywanie lekarza, - bezzwłoczne poinformowanie o sytuacji i podjętych krokach rodziców ucznia, - wezwanie rodziców ucznia oraz funkcjonariuszy policji, - zorganizowanie spotkania (w możliwie najbliższym dniu) uczeń, rodzice, wychowawca klasy, dyrektor gimnazjum, pedagog szkolny w celu ustalenia przyczyn postępowania ucznia oraz ustalenie możliwości i formy pomocy uczniowi we współpracy rodzice- uczeńszkoła. - Podjęcie postępowania dyscyplinarnego zgodnie ze statutem szkoły. 3. W sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada alkohol lub substancję przypominającą narkotyk (dopalacz) należy podjąć następujące kroki: - nauczyciel/wychowawca/pedagog szkolny/dyrektor ma prawo żądać, by uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby, kieszeni, - w przypadku odmowy wezwanie funkcjonariusza Policji. 4. Postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyki (dopalacze): - osoba, która znalazła substancję mogącą być narkotykiem zabezpiecza ją przed dostępem osób niepowołanych i ewentualnym zniszczeniem, w miarę możliwości próbuje uzyskać informacje o pochodzeniu i właścicielu substancji, - zawiadamia Dyrektora szkoły, przekazuje mu substancję - Dyrektor wzywa Policję i przekazuje jej substancję oraz uzyskane informacje. Postanowienia końcowe.! Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r.! Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 18

19 Procedura dotycząca zjawisk kradzież i zniszczeń Postępowanie w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów gimnazjum. 1. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia sprawą zajmuje się pracownik pedagogiczny, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono. 2. O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest Dyrektor gimnazjum. 3. Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie. 4. Dyrektor gimnazjum lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie powiadamia rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia o podjętych przez pracownika działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. 5. W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza 437,50 zł lub kwoty zgodnej z aktualnym stanem prawnym sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana Policji. Postanowienia końcowe. Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 19

20 Procedura dotycząca fałszerstw 1. Sytuacje fałszerstwa w szkole: - dokonanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności) - przedstawienie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców - podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich - podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowodnienie przez nauczyciela ściągania - inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.) 2. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: - wychowawca klasy, - nauczyciel przedmiotu, - pedagog szkolny, - zespół wychowawczy, - dyrektor gimnazjum. 2. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa: - powiadomienie rodziców ucznia, - spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa i poinformowanie rodzica i ucznia o konsekwencjach prawnych fałszerstwa, - podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców. 3. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw szkoła przekazuje informację Policji z prośbę o interwencję. Postanowienia końcowe. Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 20

21 Procedura dotycząca przeciwdziałania demoralizacji uczniów 1. Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:! używanie i propagowanie wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych;! używanie lub rozprowadzanie substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów,! wagarów,! udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły,! powtarzających się zachowaniach agresywnych,! prowokowanie powstawania sytuacji konfliktowych,! przyniesienie na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu innych uczniów wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym planuje wspólnie z rodzicami ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy. 2. Działania te mogą mieć formę:! indywidualnych rozmów z uczniem,! rozmów z uczniem w obecności rodzica,! podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie powtórzenia się zachowań niepożądanych! udziału w zajęciach terapeutycznych indywidualnych lub grupowych! zmiany klasy na równorzędną, za zgodą Dyrektora szkoły. 3. W przypadku braku pożądanych zmian zachowań ucznia, Dyrektor szkoły zwraca się do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj.:! Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,! Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,! Policji,! I innych w zależności od potrzeb. Postanowienia końcowe.! Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. 21

22 Procedura dotycząca uczennic w ciąży 1.Wobec uczennicy w ciąży zespół w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca oraz pedagodzy szkolni w porozumieniu z rodzicami przygotowują odpowiednią formę pomocy niezbędną do ukończenia szkoły. " Uczennica w ciąży może korzystać z następujących form pomocy: " dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej uczennicy, " indywidualnych konsultacji przedmiotowych, " indywidualizacji treści, tempa pracy, wymagań i oceniania wiadomości, " dostosowania terminu egzaminu gimnazjalnego do sytuacji psychofizycznej uczennicy. 2. Z wyżej wymienionych form pomocy uczennica korzysta po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego. 1. W razie potrzeby pedagog szkolny informuje o możliwości korzystania ze wsparcia i pomocy innych specjalistycznych placówek.. Procedura wchodzi w życie z dn. 1 IX 2008 r. po zapoznaniu grona pedagogicznego na posiedzeniu rady pedagogicznej 29 VIII 2008 r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 22

23 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI 1. Nauczyciel reaguje na niewłaściwe zachowanie i przerywa je. W przypadku uporczywego przerywania lekcji nauczyciel przekazuje informację telefonicznie (lub w każdy możliwy sposób) pedagogom lub dyrekcji szkoły. 1. Każde niewłaściwe zachowanie zostaje wpisane w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym do tego miejscu. 2. Nauczyciel uczący informuje wychowawcę klasy. 3. Wychowawca klasy zapoznaje się z zaistniałą sytuacja i podejmuje odpowiednie działanie: wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą i ostrzegawczą oraz odnotowuje to w teczce wychowawcy klasy. 4. Wychowawca klasy informuje rodziców o zaistniałym zdarzeniu i konsekwencjach niewłaściwego zachowania. 5. Wychowawca informuje pedagoga w sytuacjach powtarzających się uniemożliwiających pracę na lekcji przez niewłaściwe zachowanie ucznia. 6. Uczeń zostaje objęty na terenie szkoły opieką pedagoga. 7. Wobec ucznia notorycznie uniemożliwiającego pracę na lekcji będą stosowane procedury postępowania wychowawczego. 8. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji i pomoc w zakresie korzystania z odpowiednich instytucji. Procedura wchodzi w życie 1 IX 2008 r. po zapoznaniu grona pedagogicznego na posiedzeniu rady pedagogicznej 29 VIII 2008 r. Procedurę uaktualniono w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 23

24 PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC OBCEJ OSOBY NA TERENIE SZKOŁY Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą. 1. Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły:! Każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek żądać informacji o celu pobytu! W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją w pobliżu pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia się najbliższej przerwy śródlekcyjnej;! W innych wypadkach należy kierować do dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego! W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły. Procedura wchodzi w życie z dniem r. po zapoznaniu grona pedagogicznego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie na posiedzeniu rady pedagogicznej dn r. 24

25 Regulamin dowożenia uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie 1. Organizatorem dowożenia uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie jest Gmina Świebodzin. 2. Podczas przejazdu autobusem szkolnym uczniowie są pod nadzorem opiekuna dowozów szkolnych. 3. Opiekun dowozów szkolnych odpowiedzialny jest za dowożonych uczniów: - od chwili ich wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku do chwili przyjazdu do szkoły, - 20 minut podczas oczekiwania na przystanku autobusowym spod Publicznego Gimnazjum nr 1 do chwili odjazdu autobusu, - od chwili ich wejścia do autobusu na przystanku przy Publicznym Gimnazjum nr 1 do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na przystanku w miejscu jego zamieszkania. 2. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą rodzice. 3. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni. 4. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić w miejscach do tego przeznaczonych dopiero po odjeździe autobusu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 5. Opiekun dowozów szkolnych zgłasza dyrektorowi (wicedyrektorowi) Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie wszelkie nieprawidłowości, które miały miejsce podczas dowozów. 6. Uczniowie zobowiązani są posiadać podczas przewozów: aktualną legitymację szkolną, bilet miesięczny oraz kartę magnetyczną. Mimo braku jakiegokolwiek z tych dokumentów kierowca nie może odmówić zabrania gimnazjalisty, jednak zaistniały fakt zgłasza opiekunowi dowozów, który przekazuje informację dyrekcji szkoły. 7. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekuna dowozów szkolnych. 8. Uczniom podczas jazdy nie wolno: - wsiadać do lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna, - wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, - zachowywać się w sposób hałaśliwy lub stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób, - żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego niedozwolonym, - rozmawiać z kierowcą. 9. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po stwierdzeniu przez opiekuna autobusu obecności wszystkich uczniów. 10. Uczniowie podczas jazdy siedzą na wyznaczonych przez opiekuna miejscach. 11. Zgłoszenia opiekunów dowozów szkolnych, dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów oraz przestrzegania regulaminu dowożenia uczniów, są oceniane zgodnie z kryteriami przyjętymi w szkolnym systemie oceny zachowania. 14.Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 15. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie przekazuje do Gminy Świebodzin oraz PKS odział Zielona Góra w terminie do 15 sierpnia każdego roku listę dowożonych uczniów, zawierającą miejsca ich zamieszkania. 25

26 16. PKS Świebodzin, w porozumieniu z Gminą Świebodzin oraz Publicznym Gimnazjum nr 1, do końca sierpnia każdego roku przygotowuje plan dowozów, w którym określa przystanki, na których zatrzymuje się autobus, oraz godziny odjazdów z wyznaczonych miejsc. 17. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informuje PKS oddział Świebodzin o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacją nauki w szkole. 18. Uczniowie, którzy notorycznie łamią zasady regulaminu dowozów, mogą decyzją dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie, po uprzednim pisemnym poinformowaniu rodziców, otrzymać nakaz dojazdu do szkoły tylko autobusami liniowymi. 19. W przypadku awarii lub wypadku kierowca autobusu zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 20. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego. 21. Opiekun dowozów szkolnych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 22. Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca autobusu. 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: a. podczas trwania dowozów - opiekunowie i kierowcy autobusu, b. w innym czasie - organizator dowozów w porozumieniu z PKS. 16. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców poszczególnych klas wszystkim dowożonym uczniom, rodzicom tych uczniów na początku roku szkolnego, najpóźniej do końca września. Zatwierdził: 1. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Świebodzin Kierownik PKS oddział Świebodzin... Świebodzin, dn.... Przyjął do wiadomości:... (imię i nazwisko opiekuna, data i podpis ) 26

27 Regulamin dyskotek szkolnych 1.Godziny trwania dyskotek są stałe od godz do Dyskoteki szkolne są odpłatne dla uczestników, a zyski wpłacane na rzecz Samorządu Uczniowskiego. O wydaniu zebranych środków decyduje opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z uczniami. 3.Uczniowie wytypowani przez Samorząd Uczniowski mają zakaz udziału w zabawie (np. ocena naganna lub nieodpowiednia z zachowania). 4.Na dyskoteki nie wpuszczane są osoby obce (wstęp jedynie za okazaniem legitymacji szkolnej Publicznego Gimnazjum n1 w Świebodzinie). 5.Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, a przedmioty wartościowe wnoszone są na własną odpowiedzialność. 6.Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Wyjście z budynku szkoły jest równoznaczne z rezygnacją z dyskoteki i udaniem się do domu. 7.Opieką w czasie dyskoteki objęci są tylko uczniowie, którzy znajdują się w budynku szkoły. 8.Przed, w czasie ani po zabawie nie spożywa się napojów alkoholowych, nie pali papierosów oraz nie zażywa środków odurzających. 9.Wczasie dyskotek obowiązują wszelkie zasady dobrego zachowania. 10.Drzwi do auli są zawsze otwarte i zamykanie ich jest surowo zabronione. 11.W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające zdrowiu uczestników imprezy (m. in. siadanie na parapetach, wchodzenie na krzesła lub inne elementy wyposażenia). 12.W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły bez zwrotu opłat za bilet. 27

28 PROCEDURA W PRZYPADKU NIEUZASADNIONEGO WŁĄCZENIA LUB ZNISZCZENIA SYSTEMU MONITORINGU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 1. Instalacja monitoringu ppoż. jest integralnym elementem systemu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie, dlatego dbałość o właściwe i sprawne funkcjonowanie instalacji jest obowiązkiem wszystkich uczniów i pracowników szkoły, a nieuzasadnione jej użycie oraz zniszczenie jest poważnym naruszeniem zasad bhp. 2. W przypadku włączenia alarmu poprzez nieuzasadnione użycie włącznika lub celowe zadymienie powodujące aktywowanie systemu monitoringu ppoż. następuje: a) sprawdzenie czynnika, który wywołał alarm; b) ustalenie osoby aktywującej system, c) wyciągnięcie konsekwencji wychowawczych w przypadku uczniów oraz dyscyplinarnych w odniesieniu do pracowników odpowiedzialnych za nieuzasadnione włączenie alarmu, d) obarczenie kosztami akcji ratowniczej w sytuacji przyjazdu stra ży pożarnej (przypadku gimnazjalistów koszty pokrywają rodzice ucznia). 2. W sytuacji uszkodzenia lub zniszczenia elementów systemu sygnalizacji ppoż. należy: a) ustalić sprawcę zniszczenia, b) przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą, c) obciążyć kosztami naprawy w sytuacji celowego zniszczenia (przypadku gimnazjalistów koszty pokrywają rodzice ucznia), d) wobec uczniów wyciągnąć ponadto konsekwencje wychowawcze przewidziane w Statucie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie. 3. Aby przeciwdziałać uszkodzeniom i wywołaniu fałszywego alarmu, dyżurujący w budynku głównym nauczyciele zwracają również uwagę, aby gimnazjaliści nie ustawiali się w bliskiej odległości od włączników alarmu (zwłaszcza uczniowie oczekujący na zajęcia w gab.111 powinni oczekiwać na zajęcia na półpiętrze), a swoim zachowaniem nie powodowali ich zniszczenia. Procedura weszła w życie po zapoznaniu Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie w dn r. 28

29 Procedura w przypadku przybycia do szkoły rodziców w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż do szkoły przybył rodzic w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 1. Zwrócić się do rodzica z prośbą o opuszczenie terenu szkoły. 2. W przypadku odmowy, agresji lub stawiania oporu należy powiadomić dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 3. W przypadku braku reakcji po interwencji osoby funkcyjnej dyrektor lub wicedyrektor powiadamia policję. Procedurę opracowano w sierpniu 2015 r. i przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej r. 29

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku STATUT Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/13/14 z dnia 12 lutego 2014 r. STATUT PUBLICZNEGO GIMNAJUM NR 3 im. Izabeli Branickiej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 Dział 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne Dział 2. Cele i zadania Ośrodka Dział 3.

Bardziej szczegółowo

Statut. Liceum Ogólnokształcącego. im. Piotra Skargi w Pułtusku

Statut. Liceum Ogólnokształcącego. im. Piotra Skargi w Pułtusku Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi 06-100 Pułtusk, ul. Piotra Skargi 2 tel. (0-23) 692-01-71; fax. (0-23) 692-54-34; e-mail: lops1@poczta.onet.pl LO/PS/011/1/2012 Statut Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

I. Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR NA TERENIE SZKOŁY:

I. Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR NA TERENIE SZKOŁY: I. Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR NA TERENIE SZKOŁY: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie. ul. Smolna 30

STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie. ul. Smolna 30 STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie ul. Smolna 30 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gimnazjum nr 44 w Warszawie przy ul. Smolnej 30 zwane dalej gimnazjum, jest szkołą publiczną. 2. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ...

Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ... Spis treści: Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ... 7 ROZDZIAŁ IV - ORGANY SZKOŁY... 8 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami w obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII LO im Jana Zamoyskiego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 XVIII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego Wprowadzone zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2011r. Obowiązuje od 1 marca 2011r. SPIS

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE Podstawa prawna statutu: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo