OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROCEDURY AKTUALIZOWANIA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W PRZEDBORZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROCEDURY AKTUALIZOWANIA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W PRZEDBORZU"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROCEDURY AKTUALIZOWANIA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W PRZEDBORZU w ramach projektu Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej r.

2 Informacja dotycząca opracowania i wdrożenia procedury aktualizowania usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Przedborzu. W ramach projektu Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej począwszy od listopada 2011r. prowadzono systematyczną aktualizację opisu usług publicznych świadczonych przez JST. Głównym celem projektu było podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Przedborzu. Usługi publiczne usługi świadczone przez administrację publiczną obywatelom bezpośrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez finansowanie podmiotów prywatnych zapewniających daną usługę. Termin ten wiąże się z pojęciem, wyrażanej w demokratycznych wyborach zgody społecznej, która przewiduje, że pewne usługi przysługują wszystkim bez względu na dochód. Kształcąc się na uczelni wyższej w ramach usług publicznych można dostać się do policji, służby zdrowia czy straży pożarnej. Obszar usług publicznych obejmuje szeroki zakres aktywności ze strony jednostek samorządu terytorialnego, przybierając różnorodne formy organizacyjne. Usługi świadczone są m.in. przez jednostki budżetowe (np. urzędy), zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, spółki prawa handlowego. Usługi publiczne stanowią współcześnie tak istotny aspekt życia, że uznaje się zapewnienie ich wszystkim bez wyjątku za obowiązek państwa, wiążąc je z koncepcją praw człowieka. Można je świadczyć także poprzez wolontariat czy w ochotniczych strażach pożarnych. W nowoczesnych krajach rozwiniętych termin usługa publiczna odnosi się do zapewnienia następujących usług: Radiodyfuzja Oświata Straż pożarna Zaopatrzenie w energię (elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo) Służba zdrowia

3 Wojsko Policja Transport miejski Budownictwo socjalne Telekomunikacja Planowanie przestrzenne Gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości Gospodarka wodna - zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Gromadzenie i archiwizacja informacji publicznych, np. w bibliotekach Pomoc i opieka społeczna Ochrona środowiska Usługi publiczne są definiowane jako dobra publiczne, których nie można wyłączyć z konsumpcji, jednocześnie nie konkurują one w konsumpcji. Dostawca nie może legalnie zapobiec używaniu usługi przez innych, a jej konsumpcja przez jedną osobę, nie pozbawia innych osób możliwości konsumpcji. W większości przypadków usługi publiczne nie wiążą się one z wytwarzaniem dóbr. Mogą być świadczone przez lokalnych lub państwowych monopolistów. Trudno przypisać produkcję do konkretnej indywidualnej pracy czy zmierzyć ją w kategoriach jakości. (John Kenneth Galbraith zajmował się zagadnieniem wpływu usług publicznych na wzrost gospodarczy. Katalog usług publicznych stworzony przez Urząd Miejski w Przedborzu wynika wprost z Filarów dobrego rządzenia. Celem ogólnym Działania 5.2, w ramach którego realizowany jest projekt pt. Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice jest wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy szczebla samorządowego oraz poprawa jakości polityk i programów o zasięgu lokalnym i regionalnym. Filary dobrego rządzenia stanowią wytyczony kierunek jaki należy obrać dla realizacji celów wskazanych powyżej. Z drugiej strony, analizując założenia drugiego kryterium dostępu dotyczącego zakładanych rezultatów, gdzie jest mowa o konieczności monitorowania wskaźników realizacji celów z zakresu filarów dobrego rządzenia, należy podkreślić, iż wymóg wprowadzający zasady monitorowania w projekcie będzie czynnikiem wpływającym pozytywnie na proces wdrażania mechanizmów diagnozowania i analizowania potrzeb i oczekiwań zarówno samych urzędów, jak i społeczności lokalnej.

4 Ponadto wprowadzenie mierzalnych wskaźników w odniesieniu do zakładanych celów jest elementem koniecznym do prawidłowej realizacji projektu i jego zasadności. Dla pełnego zrozumienia treści i wymogów jakie nakładają opisywane kryteria dostępu należy wyjaśnić terminologię trzech filarów dobrego rządzenia, znaczenie i konieczne działania dla osiągnięcia poszczególnych rezultatów oraz kwestie zasad monitorowania projektów. Z czasem terminologia dobrego rządzenia znalazła swe odzwierciedlenie w strategiach i dokumentach europejskiego i krajowego poziomu, do czego zobowiązuje polityka spójności Unii Europejskiej. We wrześniu 2008 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało i wydało dokument kompleksowo traktujący problematykę dobrego rządzenia pn. Koncepcja good governace refleksje do dyskusji. Wskazany dokument stanowi wypadkową terminów stosowanych w krajowych i europejskich opracowaniach i dokumentach oraz definiuje pojęcie dobrego rządzenia jako: sprawowanie władzy publicznej w ramach wzajemnych relacji rządu, administracji i społeczeństwa, cechujące się otwartością, partnerstwem, rozliczalnością, skutecznością, efektywnością i spójnością. Wszelkie założenia i koncepcje dotyczące problematyki dobrego rządzenia znalazły swe odzwierciedlenie w PO KL oraz dokumentach uszczegółowiających, szczególnie w Opisie Priorytetów. Bezpośrednio problematykę dobrego rządzenia opisuje i poprzez realizację projektów wdraża Priorytet V Dobre rządzenie zmierzający do wprowadzenia działań w zakresie koncepcji good governace w postaci: Poprawy zdolności regulacyjnych administracji publicznej; Poprawy jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw; Modernizacji procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości; Budowy potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowanej na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Priorytet V PO KL wyszczególnia trzy filary dobrego rządzenia: - Państwo prawa, - Skuteczność i efektywność, - Partycypacja i przejrzystość.

5 Państwo prawa Koncepcja państwa prawa opiera się na założeniu, iż zadaniem prawa jest ochrona jednostki przed arbitralnym działaniem państwa, działaniem z pozycji siły. W państwie prawa wzajemne stosunki między poszczególnymi organami władzy państwowej, jak również pomiędzy organami państwa, a obywatelami i ich organizacjami są ściśle określone przez stabilne i w praktyce stosowane normy prawne. Ponadto system państwa prawa przestrzega kompetencji organów państwa do tworzenia zapisów prawa, prawo musi być nie tylko hierarchicznie spójne, ale również musi być tworzone przez prawnie wyznaczone do tego organy państwa. Działalność administracji państwowej podlega kontroli pod względem legalności decyzji, czuwa nad tym niezawisłe sądownictwo administracyjne oraz specjalnie do tego powołane instytucje kontrolne, np. dla administracji samorządowej Regionalne Izby Obrachunkowe lub Samorządowe Kolegia Odwoławcze. Poszczególne organy i przedstawiciele państwa nie stoją ponad prawem, muszą działać w ramach istniejących norm prawnych. Rezultaty służące podniesieniu jakości prawa zawarte w Planie Działania dla Poddziałania PO KL w postaci np. zmniejszenia uchwał JST uchylanych przez organy kontrolne, zmniejszenia liczby decyzji wydawanych po przekroczeniu terminów lub zmniejszenie ilości aktów prawa miejscowego JST, dla których uchwalenia nie zasięgnięto wymaganych opinii są elementami koniecznymi do urzeczywistniania idei państwa prawa na poziomie samorządu terytorialnego. Skuteczność i efektywność Zasada skuteczności i efektywności dotyczy poprawy potencjału administracyjnego do sprawnego (tj. bez zbędnej zwłoki) i efektywnego (tj. dostosowanie skali podejmowanych działań do wagi spodziewanego rezultatu i rzeczywistych potrzeb społecznych) realizowania celów dla jakich powołana jest administracja publiczna. Opisywany filar dobrego rządzenia obejmuje dwie dodatkowe problematyki: po pierwsze proporcjonalność, która zakłada, że instrumenty dostarczania usług i polityk publicznych będą proporcjonalne do zakładanych celów, a więc realizowane w sposób optymalny i oszczędny; po drugie subsydiarność, według której działania wyższego poziomu administracji są jedynie pomocnicze względem działań realizowanych na niższych poziomach zarządzania, a więc ich nie zastępują. Zasada skuteczności i efektywności odnosi się przede wszystkim do zapewnienia podstawowych usług społecznych, podnoszenia poziomu życia mieszkańców i likwidowania

6 ubóstwa, zapewnienia rozwoju gospodarczego w celu walki z biedą, zagwarantowania równych szans dla wszystkich obywateli, rozwoju zasobów ludzkich w społeczeństwie, zapewnienia ochrony socjalnej i polityki zatrudnienia, ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Istotnym elementem omawianego komponentu jest zapewnienie odpowiednich kwalifikacji zasobów ludzkich w sektorze publicznym, stosownych kompetencji regulacyjnych, a także uczciwej administracji i przeciwdziałanie zjawiskom korupcyjnym. W tym kontekście rezultaty określone dla powyższego filaru w kryterium dostępu w postaci m.in. wdrożenia systemów zarządzania jakością, wdrożenie budżetu zadaniowego, systemu monitorowania usług publicznych oceny poziomu satysfakcji klientów oraz wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr, są czynnikami koniecznymi do urzeczywistnienia założeń w zakresie skutecznej i efektywnej administracji samorządowej. Partycypacja i przejrzystość Termin partycypacja, rozumiany jest jako szeroki udział społeczeństwa w pracach administracyjnych, na wszystkich poziomach władz publicznych, a także na wszystkich głównych etapach realizacji polityk publicznych (tj. w trakcie programowania, implementacji i monitoringu). W dobrym zrozumieniu i wypełnieniu treści filaru należy zwrócić uwagę na konieczny udział organizacji społecznych i pozarządowych w pracach administracji (tzw. dialog obywatelski) oraz przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych (tzw. dialog społeczny). Przejrzystość odnosi się do maksymalizacji jawności działania władzy oraz jasnych i nieskomplikowanych reguł postępowania i zarządzania na poziomie lokalnym i krajowym. W ramach niniejszego filaru pod rozwagę należy wziąć również dwie zasady rządzenia: demokratyzacja, która oznacza przejrzystość i transparentność funkcjonowania władz publicznych i administracji, a także zdolność do włączania w prace administracyjne obywateli, w tym organizacji społecznych i pozarządowych, na zasadach odpowiedniej reprezentatywności i pluralizmu. partnerstwo, jest rozumiane jako współuczestnictwo społeczeństwa w procesie sprawowania władzy, czemu służy budowa potencjału instytucji działających na rzecz tworzenia mechanizmów partnerstwa, rozwijanie kompetencji administracji do współdziałania ze społeczeństwem, przy realizacji zadań publicznych oraz stymulowanie potencjału podmiotów społecznych do współdziałania i kooperacji z administracją publiczną. Zakładane dla Poddziałania w ramach kryterium rezultaty w postaci np. usprawnienia procedur konsultacji społecznych, aktualizowanie mapy aktywności organizacji pozarządowych, wdrożenie zasad publikowania w BIP rozszerzonego zakresu informacji, zakresu działania administracji, czy wreszcie zwiększenie ilości inicjatyw realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zadań publicznych realizowanych przez

7 organizacje pozarządowe są składowym elementem partycypacji i skuteczności, oraz co za tym idzie wzrostu zaufania społecznego. W okresie od r. do r., czyli w ciągu 13 miesięcy wzrósł potencjał Gminy Przedbórz w aspekcie realizowanych usług publicznych i zostały podniesione kompetencje zawodowe 41 pracowników urzędów pozwalające na wzrost jej potencjału. Przez wzrost potencjału rozumiemy poprawę jakości stanowionego prawa, poprawę jakości świadczonych usług publicznych oraz wzrost zaufania społecznego. 1) Podniesienie jakości prawa ( Filar I. Państwo Prawa), m.in: - wprowadzenie w najbliższym czasie elektronicznego obiegu dokumentów 2) Poprawa zarządzanie i jakości świadczonych usług publicznych (Filar II. SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ), m.in.: - wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu na podstawie aktualnych opisów stanowisk a także poprzez przeprowadzone szkolenia w ramach projektu. 3) Wzrost zaufania społecznego (Filar III. PARTYCYPACJA I PRZEJRZYSTOŚĆ), m.in.: - opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu. 4) Podniesienie (o min. 20% w stosunku do wartości początkowej przed szkoleniami) kwalifikacji zawodowych uczestników z zakresu w/w wdrożonych usprawnień oraz wpływających na ich realizację. 5) Wymianę doświadczeń, czyli organizację dni otwartych urzędu oraz konferencji promujących urząd i wzmacniających kontakt ze społecznością lokalną Realizowane w ramach projektu szkolenia pracowników przyczyniły się do poprawy świadczonych przez urząd usług. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii, programów informatycznych oraz nowoczesnych, elektronicznych rozwiązań dostęp do usług będzie poszerzony. Jako, że współczesne realia wymagają dużego zaangażowania czasu, petent, który ma do załatwienia sprawę ma często trudności z bezpośrednim dotarciem do urzędu w godzinach jego pracy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, zaistnieje możliwość, aby część spraw załatwić drogą elektroniczną. Jakie udogodnienia zostaną wprowadzone dzięki udziałowi w projekcie:

8 - pobranie wniosku dot. załatwienia konkretnej sprawy bez potrzeby przybycia do urzędu, - dzięki opracowanym kartom spraw będzie możliwość poznania poszczególnych procedur załatwienia poszczególnych spraw, - udostępnienie aktualnych wydarzeń, ważnych dla Gminy z perspektywy urzędu oraz petenta, - możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu sprawa danego petenta jest realizowana, - zwiększenie świadomości petentów w temacie funkcjonowania urzędu, - ciągłe doskonalenie wiedzy i doświadczenia pracowników pomoże szybciej i łatwiej załatwić sprawę. Katalog usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu oraz procedury jego aktualizacji zostały już wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza nr 54/05 z dnia r. na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8. Marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz z późn. zm.). Katalog ten zawiera zestaw kart oraz wzory wniosków dotyczących usług świadczonych dla interesantów w Urzędzie Miejskim w Przedborzu. Karty te znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu, a także w Sekretariacie Urzędu Miejskiego i w poszczególnych referatach urzędu.. Trwają intensywne prace nad Elektronicznymi Kartami Usług i elektronicznymi wzorami wniosków na BIPie. Już wszystkie karty usług i elektroniczne wzory wniosków ma zamieszczone lider projektu Urząd Miejski w Przedborzu. Obecnie trwają prace nad zamieszczeniem kart usług i wzorów wniosków dla poszczególnych petentów. Co to w praktyce oznacza dla klientów naszych samorządów? Nareszcie będzie można złożyć elektronicznie wniosek w celu załatwienia danej sprawy. Bardzo się cieszymy z powstałych udogodnień dla naszych klientów i mamy nadzieję, że petenci będą chętnie korzystać z nowej formy komunikacji, oszczędzającej czas i pieniądze. Wychodząc na przeciw udogodnieniom dla mieszkańców naszego Miasta i Gminy, także tym przebywającym za granicami naszego powiatu i kraju, wychodząc na przeciw nowoczesności, otwarci na zmiany, mamy nadzieję, że powstałe udogodnienia, wpłyną pozytywnie na wizerunek naszego urzędu i przyczynią się do zwiększenia komfortu życia naszych klientów. Mimo przejściowych trudności i przesunięć czasowych, mamy nadzieję, że uda się wypracować produkty odpowiadające wymogom i standardom nowoczesnych urzędów. Procedura aktualizacji katalogu usług zawiera następujące informacje:

9 Ogólne informacje. 1. Katalog usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu jest zbiorem kart z opisem usług świadczonych interesantom w Urzędzie Miejskim w Przedborzu oraz wzorami wniosków niezbędnych do realizacji niektórych spraw administracyjnych. 2. Wprowadzenie niniejszej procedury okresowej aktualizacji Katalogu ma na celu monitorowanie przepisów prawa oraz innych danych zawartych w karcie usługi oraz uzupełnienie Katalogu o karty usług dotychczas nie ujęte w Katalogu. 3. Nadzór nad procesem aktualizacji katalogu sprawuje Sekretarz Miasta. Standaryzacja karty 1. Karta usługi zawiera w szczególności następujące informacje: a) Nazwę usługi i nazwę stanowiska realizującego daną usługę wraz z numerem pokoju, telefonem, adresem i godzinami pracy. b) Wykaz dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy, z wyszczególnieniem jej udostępnienia pracownikowi Urzędu (do wglądu, do złożenia itp.) c) Wysokość opłat skarbowych i innych d) Termin oczekiwania e) Sposób odbioru decyzji lub inny sposób finalizujący sprawę f) Informacje o sposobie odwołania g) Podstawę prawną z dokładnym określeniem artykułów przywołanego przepisu 2. Karta opracowana jest sygnowana podpisem Kierownika Referatu lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy zwanych dalej osobami odpowiedzialnymi. Podpis jest równoznaczny z akceptacją karty pod względem merytorycznym. 3. Za przygotowanie kart odpowiadają osoby odpowiedzialne. Aktualizacja Katalogu 1. Aktualizacja kart usług była przeprowadzana systematycznie i będzie przeprowadzana corocznie. 2. Do końca września każdego roku osoby odpowiedzialne przedstawiają Sekretarzowi Miasta krótki raport o stanie aktualności kart dotyczących usług realizowanych w ich

10 referatach oraz o objęciu Katalogiem wszystkich usług świadczonych w komórce organizacyjnej. 3. Jeżeli zmian wymagają niewielkie fragmenty kart, należy zaznaczać to w raporcie aktualizacyjnym. Jeżeli zmiany dotyczą znacznej części karty, przedkłada się wraz z raportem wzór zaktualizowanej karty z wyszczególnieniem zapisów, których dotyczą zmiany. 4. Do końca roku kalendarzowego zaktualizowany Katalog otrzymują: Sekretariat Urzędu oraz pozostałe referaty. 5. Działaniami organizacyjnymi, takimi jak wydruk zaktualizowanych kart i dostarczenie ich we wskazane stanowiska pracy zajmują się kierownicy poszczególnych referatów. Aktualizacja kart usług w wersji elektronicznej 1. Katalog usług oraz pojedyncze karty usług wraz ze wzorami wniosków są dostępne na stronie internetowej urzędu: 2. Aktualizacja kart odbywa się na bieżąco. Udostępnianie kart usług interesantom 1. Interesanci o istnieniu Katalogu i jego roli będą informowani na wszelkie możliwe sposoby 2. Karty usług są do wglądu dla każdego interesanta w Sekretariacie Urzędu (pok. Nr 1) oraz we wszystkich referatach. 3. Istnieje możliwość przekazania wybranych kart usług bądź całego Katalogu w następujący sposób: a) Przez powielenie b) Przez wydrukowanie c) Przez zgranie na nośniki elektroniczne d) Przez wysłanie pocztą elektroniczną e) Inne

11 W przypadku zmiany przepisów wpływających znacząco na treść karty usług, osoby odpowiedzialne, z własnej inicjatywy przedstawiają Sekretarzowi Urzędu zaktualizowaną kartę w okresie do 1 miesiąca od wejścia w życie zmiany. W przypadku wprowadzenia nowych usług świadczonych z istotna częstotliwością, osoby odpowiedzialne przedstawiają wzór karty w ciągu 1 miesiąca od wprowadzenia usługi. Wdrożenie opisanych powyżej zasad przynosi wszystkim trzem urzędom wymierne korzyści zewnętrzne i wewnętrzne, w tym m.in.: 1) zewnętrzne - podniesienie prestiżu urzędu oraz statusu pracownika urzędu wśród mieszkańców gminy, promocję i reklamę gminy, wzrost siły negocjacyjnej, większą wiarygodność decyzji wydawanych przez urząd (wzrost poziomu legitymizacji władzy w społeczeństwie), wzrost poziomu wiedzy o Unii Europejskiej i świadomości o możliwości ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych wśród mieszkańców gminy; 2) wewnętrzne - sprawniejsze zarządzanie urzędem, zwiększenie przejrzystości jego struktury, uporządkowanie organizacji i komunikacji, znajomość celów i polityki, ograniczenie liczby skarg, reklamacji, zmniejszenie kosztów, zwiększenie wydajności pracy.

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I KRAJOWE RAPORT

STANDARDY WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I KRAJOWE RAPORT STANDARDY WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE I KRAJOWE RAPORT Angelika Wodecka-Hyjek Kraków 2014 Projekt WiP Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 1 KSIĘG JKOŚCI URZĘDU MIST TERESPOL Edycja Egzemplarz Nr 1 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 2 IMIĘ I NZWISKO PODPIS OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ V. Dobre rządzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Źródłem pomiaru dla tego wskaźnika są listy obecności uczestników cyklu szkoleniowego/studiów podyplomowych z zakresu technik analitycznych.

Źródłem pomiaru dla tego wskaźnika są listy obecności uczestników cyklu szkoleniowego/studiów podyplomowych z zakresu technik analitycznych. Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 11i inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI Informacja o realizacji w roku 2010 zadań statutowych Członków Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań Rządu określonych w Kierunkach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Projekt po uzgodnieniach międzyresortowych Warszawa, 21 grudnia 2011r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metody prowadzenia konsultacji społecznych

Metody prowadzenia konsultacji społecznych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek Metody prowadzenia konsultacji społecznych Częstochowa 2014 Recenzent JERZY MIZGALSKI Redaktor naczelny Wydawnictwa ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju usług administracyjnych. Plan proponowanych działań partnerskich na lata 2014-2020 na obszarze powiatu wołomińskiego

Strategia rozwoju usług administracyjnych. Plan proponowanych działań partnerskich na lata 2014-2020 na obszarze powiatu wołomińskiego Strategia rozwoju usług administracyjnych Plan proponowanych działań partnerskich na lata 2014-2020 na obszarze powiatu wołomińskiego Dokument powstał w ramach projektu: Zespół projektowy: Kierownik dr

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ raport końcowy Warszawa 2014 SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s

Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s Opole, luty 2015 Publikacja powstała w ramach projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s,

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010

Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010 Izabela Pieklus, Grzegorz Pytel, Tadeusz Reimus Zespół współpracujący: Mirosława Gąsiorowska, Kamil Szymański Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010 Warszawa, listopad 2008 Digital

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr. Rady Ministrów z dnia. PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Projekt Październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 5 I. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI I REGULACJAMI

Bardziej szczegółowo