BURMISTRZ SŁAWY. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za 2010 r. Gminy Sława

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ SŁAWY. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za 2010 r. Gminy Sława"

Transkrypt

1 BURMISTRZ SŁAWY INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za 2010 r. Gminy Sława

2 I Dane ogólne Informacja o stanie mienia komunalnego jest przekładana jako załącznik do wykonania budŝetu za rok Lp. Ilościowe składniki mienia Ogółem Uwagi 1. Liczba ludności (stan na r.) 2. Powierzchnia gminy 327 km 2 Ilość budynków komunalnych: w tym mieszkalnych Ilość mieszkań komunalnych miasto wieś 48 Komunalne ujęcia wody - studnie głębinowe 14 - hydrofornie 6 - długość sieci wodociągowej 104,4 km 2 Stali: Czasowi: 323 Miasto: długość sieci kanalizacyjnej 43,7 km 6. Oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną 1 Sława 7. Składowiska odpadów - zorganizowane 0 8. Targowiska (szt.) 1 Sława Wieś: 8474 Miasto: 140 Lubogoszcz, Łupice, Lipinki, KrąŜkowo, Przybyszów 9. Przedszkola (szt.) 2 Sława, Ciosaniec 10. Szkoły podstawowe (szt.) Gimnazja (szt.) Wieś: 183 Sława, Stare Strącze, Krzepielów, Ciosaniec 2 Sława, Ciosaniec 12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 1 Sława 13. Boiska szkolne Domy i ośrodki kultury Biblioteki (szt.) 5 - Biblioteka Publiczna w Sławie 1 Filie: Lipinki, Krzepielów, Stare Strącze, Ciosaniec - filie Sale wiejskie Zabytkowy Pałacyk Myśliwski 1 Tarnów Jezierny 18. Remizy OSP 11 Gminne urządzenia sportowe, w tym: - sale gimnastyczne 2 Gimnazjum w Sławie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Łupice, Ciosaniec, Krzepielów, Stare - boiska do piłki noŝnej 5 Strącze, Sława stadion miejski 1 Sława - zespół obiektów sportowych ORLIK 1 - boisko wielofunkcyjne Gminne grunty 979 Sława, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sława, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych UŜytki rolne 348 ha (miasto: 63 ha, gmina: 285 ha) Grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone 29 ha (miasto: 63 ha, gmina: 25 ha)

3 Grunty zabudowane i zurbanizowane 546 ha (miasto: 97 ha, gmina: 449 ha) Grunty pod wodami 6 ha (miasto: 0 ha, gmina: 6 ha) NieuŜytki 10 ha (miasto: 4 ha, gmina: 6 ha) Długość dróg gminnych: 434 ha miasto 22 ha - wieś 412 ha 22. Wiaty przystankowe (szt.) 44 Miasto: 2, wieś: Parki (szt.) Las komunalny (szt.) Cmentarze komunalne (szt.) Dom przedpogrzebowy (szt.) 1 Sława 27. Szalety miejskie (szt.) 3 Sława 28. StraŜ Miejska w Sławie 1 Sława Gminne budynki mieszkalne Łączna ilość lokali mieszkalnych 163, w tym lokale komunalne 144 i lokale socjalne 19. Ilość budynków mieszkalnych ze 100 % udziałem Gminy Sława 34, w tym lokali mieszkalnych 72. Ilość wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy - 58, w tym Ilość gminnych lokali mieszkalnych we wspólnotach W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 lokal mieszkalny w obrębie miasta Sława. Targowisko Gmina Sława dysponuje jednym zorganizowanym placem targowym w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego o powierzchni utwardzonej m 2. Na placu targowym znajdują się stoły handlowe z trzydziestoma stanowiskami. Placówki oświatowe Lp. Nazwa Adres Ilość uczniów 1. Przedszkole Samorządowe im. Czesława Sława, ul. Sportowa Janczarskiego w Sławie 2. Zespół wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej oraz Filia Łupice Ciosaniec 27 Łupice, ul. Szkolna Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławie Filia Lipinki Filia Śmieszkowo Sława, ul. H. PoboŜnego 6 Lipinki 78 Śmieszkowo Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzepielowie Krzepielów Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Strączu Stare Strącze Szkoła Podstawowa w Ciosańcu Ciosaniec W tym Filia w Łupice, ul. Szkolna Gimnazjum im. L. Stępczaka Sława, ul. Odrodzonego 350 Wojska Polskiego Gimnazjum Ciosaniec Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie Sława, ul. Ogrodowa Drogi gminne Powierzchnia dróg gminnych ogółem: 434 ha, w tym: - utwardzonych 23,51 ha. - publicznych 22 ha. Łączna wartość księgowa dróg wynosi: ,02 zł (brutto). Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych Gmina posiada w utrzymaniu 8510 m 2 dróg publicznych. Gmina Sława sukcesywnie w ramach posiadanych środków buduje i remontuje drogi gminne. W roku 2010 zrealizowano zadanie współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych : ul. Topolowa w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00 zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. 3

4 ul. Wiejska w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. ul. Majowa w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. ul. Niewidziajły w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00 zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł, Nadleśnictwo Sława Śląska: ,00 zł, ul. Gajowa w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. ul. Wczasowa w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. ul. Kasztanowa we wsi Lubogoszcz o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00 zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. ul. Akacjowa we wsi Łupice o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00 zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł Cmentarze komunalne Na terenie Gminy Sława znajdują się dwa cmentarze komunalne, połoŝone w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego o pow. 1,0666 ha i ul. Długiej o pow. 1,9949 ha. Przy ul. Długiej znajduje się dom przedpogrzebowy o pow. uŝytkowej m 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie znajduje się w Sławie w dwóch siedzibach, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego i Powstańców Śląskich, które są w uŝyczeniu zgodnie z umową z dnia 25 sierpnia 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania z zakresu przyznawania zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych. Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę, źródło finansowania) skorzystało 1454 osób. Prowadzona jest działalność profilaktyczna w następujących świetlicach: mieście Sława, Starym Strączu, Krzepielowie, Łupicy i Ciosańcu. Ośrodek Pomocy Społecznej posiada na stanie 1 samochód osobowy marki Fiat Panda. StraŜ Miejska w Sławie Siedziba StraŜy Miejskiej znajduje się w budynek Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. Henryka PoboŜnego 10. W 2009 roku StraŜ Miejska zakupiła maszt fotoradarowy, zamontowała monitoring miejski oraz zakupiła radiostacje na koszt ,18 zł. W skład monitoringu wchodzi 10 kamer oraz urządzenie zapisujące oraz 5 kamer i urządzenie zapisujące, które zostały uŝyczone Komisariatowi Policji w Sławie. StraŜ Miejska posiada na stanie 1 samochód osobowy. Szalety publiczne Na terenie miasta Sława funkcjonują 3 szalety publiczne: - przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego, z obsługą, wyposaŝony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i ciepłą wodę. Stan techniczny bardzo dobry, - przy ul. H. PoboŜnego, wyposaŝony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłą wodę, - przy ul. Reja, czynne w sezonie letnim. Szalety administrowane są przez Gminę Sława. Oświetlenie uliczne Na terenie Gminy Sława funkcjonuje oświetlenie uliczne złoŝone z 1400 punktów. W 2010 roku wykonano dodatkowe punkty świetlne: Radzyń 5 sztuk, Lubiatów 16 sztuk, stare Strącze 6 sztuk na łączną kwotę: ,44 zł (brutto). Lubogoszcz ul. Kasztanowa i ul. Dębowa 35 sztuk punktów na łączną kwotę: ,00 zł (brutto). 4

5 II Część opisowa 1. Ogólna charakterystyka Gminy Sława Gmina Sława realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz inne sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeŝone ustawami na rzecz innych podmiotów. Działalność ta obejmuje określone ww. ustawą zadania publiczne w zakresie: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w tym: bieŝące utrzymanie i remonty substancji budowlanej, oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja, bieŝące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitalne, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, pomocy społecznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych. W celu wykonywania załoŝonych zadań na terenie Miasta i Gminy Sława zostały utworzone następujące jednostki organizacyjne i osoby prawne Gminy Sława: 1. Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku 2. Biblioteka Publiczna w Sławie 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie 4. Gimnazjum w Sławie 5. Zespół Szkół w Ciosańcu 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławie 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Strączu 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzepielowie 9. Przedszkole Samorządowe w Sławie 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie 11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie 2. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności Określenie mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), który stanowi, Ŝe mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe naleŝące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 44 wyŝej wymienionej ustawy nabycie mienia następuje: na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.). Gmina Sława nabyła nieodpłatnie z dniem r. z mocy prawa, prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa jako niezbędne do wykonywania zadań gminy, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Otrzymane nieruchomości: Miasto Sława działka nr ewid. 255 o pow. 0,2083 ha, - działka nr ewid. 397 o pow. 0,6048 ha, - działka nr ewid. 606/1 o pow. 0,6763 ha, - działka nr ewid. 606/3 o pow. 0,0271 ha, - działka nr ewid. 572 o pow. 0,0840 ha, - działka nr ewid. 545/2 o pow. 0,0902 ha, - działka nr ewid. 700/5 o pow. 0,9687 ha, Ciosaniec - działka nr ewid. 12/2 o pow. 0,0200 ha, - działka nr ewid. 534/2 o pow. 2,81 ha, 5

6 - działka nr ewid. 515 o pow. 0,16 ha, - działka nr ewid. 518 o pow. 0,15 ha, - działka nr ewid. 493/1 o pow. 0,21 ha, - działka nr ewid. 513 o pow. 0,03 ha, - działka nr ewid. 514 o pow. 0,68 ha, - działka nr ewid. 516 o pow. 0,09 ha, - działka nr ewid. 517 o pow. 0,26 ha, - działka nr ewid. 519 o pow. 0,03 ha, - działka nr ewid. 520 o pow. 0,19 ha, - działka nr ewid. 521 o pow. 0,76 ha, - działka nr ewid. 522 o pow. 0,24 ha, - działka nr ewid. 523 o pow. 0,40 ha, - działka nr ewid. 524 o pow. 0,50 ha, - działka nr ewid. 525 o pow. 0,46 ha, - działka nr ewid. 526 o pow. 0,38 ha, - działka nr ewid. 527 o pow. 0,13 ha, - działka nr ewid. 527/1 o pow. 0,05 ha, - działka nr ewid. 528 o pow. 1,03 ha, - działka nr ewid. 529 o pow. 0,30 ha, - działka nr ewid. 531 o pow. 1,44 ha, - działka nr ewid. 532 o pow. 0,32 ha, - działka nr ewid. 533 o pow. 0,21 ha, - działka nr ewid. 492/3 o pow. 0,26 ha, - działka nr ewid. 494/2 o pow. 0,67 ha, - działka nr ewid. 495/2 o pow. 0,10 ha, - działka nr ewid. 34/16 o pow. 0,12 ha, - działka nr ewid. 80/4 o pow. 0,08 ha, - działka nr ewid.147/10 o pow. 0,04 ha, - działka nr ewid. 394/4 o pow. 0,08 ha, - działka nr ewid. 220/3 o pow. 0,0084 ha, - działka nr ewid. 510/2 o pow. 0,80 ha, - działka nr ewid. 510/3 o pow. 0,10 ha, - działka nr ewid. 322/6 o pow. 0,02 ha, - działka nr ewid. 336/9 o pow. 0,0040 ha, Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz zez zm.) z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 r. Gmina Sława stała się właścicielem nieruchomości rolnych Skarbu Państwa nieprzekazanych na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych, tj.: - Spokojna działka nr ewid. 82/2 o pow. 0,10 ha, - Łupice działka nr ewid. 274 o pow. 0,0300 ha, - Szreniawa działka nr ewid. 1 o pow. 1,59 ha. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2138/2010 z dnia r. Województwo Lubuskie na podstawie Uchwały Nr XXXII/307/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz protokołu uzgodnień z dnia r. przekazało w formie darowizny na rzecz Gminy Sława nieruchomość oznaczoną nr ewid. 610/4 o pow. 0,1516 ha z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, polegającego na stworzeniu nowych miejsc parkingowych w Gminie Sława. 3. Dane dotyczące innych niŝ własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, uŝytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) w dniu r. aktem notarialnym Rep. A Nr 645/2010 Gmina Sława (umowa ustanowienia uŝytkowania) oddała w bezpłatne uŝytkowanie i na czas nieokreślony nieruchomości połoŝone w obrębie miasta Sława oraz w obrębie wsi Ciosaniec, Krzepielów i Śmieszkowo o łącznej powierzchni ha na rzecz jednostki organizacyjnej Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie. Ogólna wartość nieruchomości oddanych w uŝytkowanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XLV/306/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2009 r. wyniosła: ,29 zł. 6

7 Poza tym w 2010 r. nieruchomości będące w zasobie gruntów komunalnych nie były obciąŝane innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Na terenie Gminy Sława dotychczas nie były prowadzone procesy komercjalizacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych (zakładów budŝetowych, spółek komunalnych, przedsiębiorstw komunalnych) będących własnością lub współwłasnością gminy. Gmina Sława w zasobach mienia komunalnego nie posiada mienia przejętego po likwidacji lub upadłości przedsiębiorstw komunalnych, spółek komunalnych, zakładów budŝetowych. 4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, jakie zaszły w okresie od dnia złoŝenia poprzedniej informacji. W oparciu o art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz.2128 zez zm.) Gmina Sława nabyła nieodpłatnie grunty rolne w obrębie wsi Łupice, Szreniawa i Spokojna. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina Sława nabyła nieodpłatnie z dniem r. z mocy prawa, prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa jako niezbędne do wykonywania zadań gminy, połoŝone w obrębie miasta Sława oraz w obrębie wsi Ciosaniec. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2138/2010 z dnia r. Województwo Lubuskie na podstawie Uchwały Nr XXXII/307/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz protokołu uzgodnień z dnia r. przekazało w formie darowizny na rzecz Gminy Sława nieruchomość oznaczoną nr ewid. 610/4 o pow. 0,1516 ha z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, polegającego na stworzeniu nowych miejsc parkingowych w Gminie Sława. Stosownie do art. 43 ust. 1, art. 45 oraz art. 51 ust. 1 i 2 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podjęte zostały przez Gminę działania mające na celu ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Decyzją znak: ROŚ /2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. Burmistrz Sławy oddał Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie w trwały zarząd nieruchomość połoŝoną w mieście Sława, przy ul. Ogrodowej oznaczoną nr ewid. 887/2 o pow. 2,6757 ha dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr zabudowaną boiskiem sportowym wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz budynkiem socjalnym. Decyzją znak: ROŚ /2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. Burmistrz Sławy oddał Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Strączu w trwały zarząd nieruchomość połoŝoną w obrębie wsi Stare Strącze, oznaczoną nr ewid. 807 o pow. 0,5700 ha dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr zabudowaną budynkiem szkolnym, budynkiem gospodarczym, garaŝowym oraz urządzeniami sportowymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Decyzją znak: ROŚ /2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. Burmistrz Sławy oddał Gimnazjum im. L. Stępczaka w Sławie w trwały zarząd: - część nieruchomości połoŝnej w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego oznaczonej nr ewid. 211 o pow. 1,1473 ha pomniejszonej o powierzchnię działki zabudowanej budynkiem stołówki, wynoszącej 0,0500 ha, która została oddana w uŝytkowanie Sławskiemu Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 645/2010 z dnia 05/02/2010 r. umowa ustanowienia uŝytkowania), dla której Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 20621, zabudowaną: budynkiem szkolnym, składającym się z dwóch segmentów (B - nowej i A - starszej) wraz z lokalem mieszkalnym, urządzeniami sportowymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz obiektem trafostacji, - nieruchomość połoŝoną w obrębie miasta Sława, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego oznaczoną nr ewid. 212/1 o powierzchni 0,6121 ha, połoŝonej 16, dla której Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 17484, zabudowaną: budynkiem sali gimnastycznej wraz z lokalem mieszkalnym, pomieszczeniami biurowymi oraz częściowo urządzeniami sportowymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. 7

8 Gospodarując mieniem komunalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprzedano: 21 nieruchomości, w tym: 17 działek budowlanych w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, 2 działki w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, 2 działki na cele publiczne. 5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Gmina Sława z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budŝetowe z zakresu zadań własnych gminy. W okresie sprawozdawczym Gmina Sława uzyskała dochody z tytułu: sprzedaŝy nieruchomości i lokali mieszkalnych ,08 zł wynajmu lokali komunalnych i dzierŝawy gruntów stanowiących własność Gminy Sława ,16 zł odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego gruntów ,29 zł przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym ,00 zł opłat adiacenckich ,02 zł 6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Gospodarując mieniem komunalnym w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 17 nieruchomości przeznaczonych na cele budowlane: 15 działek w obrębie wsi Lubogoszcz na łączną kwotę ,00 zł (brutto) z czego część wpływów uzyskanych ze sprzedaŝy działek w wysokości: ,05 zł zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 6462/2003 z dnia r. przekazano Starostwu Powiatowemu we Wschowie na dofinansowanie takich inwestycji realizowanych przez Powiat Wschowski jak: budowa dróg powiatowych i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Sława, 1 działka budowlana w obrębie wsi Ciosaniec na kwotę ,00 zł (brutto) 1 działka budowlana w obrębie wsi Śmieszkowo na kwotę 5.428,00 zł (brutto), W drodze bezprzetargowej sprzedano: 2 działki na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości (obręb miasta Sława) na łączną kwotę ,00 zł (brutto), 1 działka na cele publiczne (Szreniawa) na kwotę: ,00 zł (brutto) 1 działka na cele publiczne (Lubogoszcz) na kwotę 4.880,00 zł (brutto) z czego część wpływów uzyskanych ze sprzedaŝy działki w wysokości: 2.000,00 zł zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 6462/2003 z dnia r. przekazano Starostwu Powiatowemu we Wschowie na dofinansowanie takich inwestycji realizowanych przez Powiat Wschowski jak: budowa dróg powiatowych i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Sława, 1 lokal mieszkalny na rzecz najemców na kwotę ,50 zł (brutto) 7. Zakończenie Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy Sława jest majątkiem publicznym, dlatego teŝ wszystkie czynności w zakresie gospodarowania musza być jawne. Informację sporządzili: Halina Dąbrowska Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Anna Ratajczak Inspektor Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Małgorzata Szymoniak Zastępca Skarbnika Gminy, opierając się na danych księgowych, danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych gminy oraz informacji źródłowych będących w zasobie Gminy. 8

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r.

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r. I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r. Łagów, marzec 2014. W S T Ę P Gmina Łagów, powiat świebodziński, województwo

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2017 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r. 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień 15.11.2006 r. I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności Na ogólną powierzchnię gminy Iława wynoszącą 42 355 ha,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym 1. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. posiada mienie komunalne o wartości brutto 34 880 411,63 zł, które

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy w Przewozie z dnia 09 marca 2016 r. INORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Ogólne dane dotyczące Gminy Przewóz Liczba ludności - 3.201, Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r.

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r. 1 Załącznik do zarządzenia nr 78.2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 marca 2011 r. IINFORMACJJA O STANIIE MIIENIIA KOMUNALNEGO GMIINY GUBIIN O STATUSIIE MIIEJJSKIIM STAN NA DZIEŃ R. GUBIN 29 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo

1. Grunty Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Marciszów, w tym:

1. Grunty Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Marciszów, w tym: Gmina Marciszów jest właścicielem nieruchomości nabytych na podstawie: 1. z mocy prawa tj.: - na podstawie art. 5 ust.1, ust. 4 ustawy z dnia 19 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PLATERÓWKA Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie

URZĄD GMINY PLATERÓWKA Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR 0050/134/14 Wójta Gminy Platerówka z dnia 24 marca 2014 r. URZĄD GMINY PLATERÓWKA 59-816 Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie INFORMACJA O STANIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 23 marca 2011 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna Krempna 31.12.2010 r. Gmina Krempna, na dzień 31.12.2010 r. jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśY

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśY wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. Miasto Zamość, do dnia 31 grudnia 2011 r., nabywało nieodpłatnie nieruchomości głównie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17 /2015 Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2014 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17 /2015 Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2014 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17 /2015 Burmistrza Łochowa z dnia 25 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2014 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina WOLSZTYN

Miasto i Gmina WOLSZTYN Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. Miasto i Gmina WOLSZTYN OGÓLNE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROK L.p. NAZWA WARTOŚĆ OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 05r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE WĄGROWCU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2015 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY lp MIENIE GMINNE - AKTYWA TRWAŁE Stan

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łubowo w okresie od dnia r. do dnia r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łubowo w okresie od dnia r. do dnia r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łubowo w okresie od dnia 16.11.2005 r. do dnia 30.09.2006 r. Gmina Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: 1. Grunty komunalne: - grunty rolne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zał.Nr 13 Przemków, 10 marca 2011 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność GMINY PRZEMKÓW w imieniu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządza się

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r.

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r. Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r. I. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona za okres od 1.10.2005 do 30.09.2006 roku na zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/13 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł

Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł Źródła dochodów Plan Wykonanie DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/ 35 733 354,57 36 105 922,35 Wykonanie / %/ 101,04% I. Razem dochody własne (A+B+C+D) 9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od r. do r. sporządzona na podstawie:

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od r. do r. sporządzona na podstawie: INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. sporządzona na podstawie: art. 267. ust. 1 pkt. 3. lit. a - e, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE

SPRAWOZDANIE OPISOWE SPRAWOZDANIE OPISOWE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2015 ROK CZ. 3 Gmina Dąbrowa Zielona Pl. Kościuszki 31 42-265 Dąbrowa Zielona INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień 31.12.2010 r.) I. W skład majątku gminy wchodzą nieruchomości stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 67.2239 ha, w tym: a)

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.18.2012 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2012 Wójta Łaziska z dnia 28 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Łaziska I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchom

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E na dzień 31 grudnia 2011 r. Skąpe, 26 marca 2012 r. Spis treści: 1. Wstęp 4 2. Dane o majątku komunalnym Gminy Skąpe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 255/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA. z dnia 16 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 255/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA. z dnia 16 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 255/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w roku 2005 przedstawia się następująco: Stan gruntów ogółem w gminie wynosi - 114,0

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + )

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + ) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łagiewniki - 1 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 180

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2005r.

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2005r. Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2005r. Stan mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. Ogólna wartość majątku Gminy Żabno na dzień 30.09.2005 wynosi: 65.112.327,48 zł w tym:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2015

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE według stanu na dzień 31 grudnia 2015, marzec 2016 Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządza

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2014 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 marca 2011 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo