BURMISTRZ SŁAWY. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za 2010 r. Gminy Sława

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ SŁAWY. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za 2010 r. Gminy Sława"

Transkrypt

1 BURMISTRZ SŁAWY INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za 2010 r. Gminy Sława

2 I Dane ogólne Informacja o stanie mienia komunalnego jest przekładana jako załącznik do wykonania budŝetu za rok Lp. Ilościowe składniki mienia Ogółem Uwagi 1. Liczba ludności (stan na r.) 2. Powierzchnia gminy 327 km 2 Ilość budynków komunalnych: w tym mieszkalnych Ilość mieszkań komunalnych miasto wieś 48 Komunalne ujęcia wody - studnie głębinowe 14 - hydrofornie 6 - długość sieci wodociągowej 104,4 km 2 Stali: Czasowi: 323 Miasto: długość sieci kanalizacyjnej 43,7 km 6. Oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną 1 Sława 7. Składowiska odpadów - zorganizowane 0 8. Targowiska (szt.) 1 Sława Wieś: 8474 Miasto: 140 Lubogoszcz, Łupice, Lipinki, KrąŜkowo, Przybyszów 9. Przedszkola (szt.) 2 Sława, Ciosaniec 10. Szkoły podstawowe (szt.) Gimnazja (szt.) Wieś: 183 Sława, Stare Strącze, Krzepielów, Ciosaniec 2 Sława, Ciosaniec 12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 1 Sława 13. Boiska szkolne Domy i ośrodki kultury Biblioteki (szt.) 5 - Biblioteka Publiczna w Sławie 1 Filie: Lipinki, Krzepielów, Stare Strącze, Ciosaniec - filie Sale wiejskie Zabytkowy Pałacyk Myśliwski 1 Tarnów Jezierny 18. Remizy OSP 11 Gminne urządzenia sportowe, w tym: - sale gimnastyczne 2 Gimnazjum w Sławie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Łupice, Ciosaniec, Krzepielów, Stare - boiska do piłki noŝnej 5 Strącze, Sława stadion miejski 1 Sława - zespół obiektów sportowych ORLIK 1 - boisko wielofunkcyjne Gminne grunty 979 Sława, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sława, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych UŜytki rolne 348 ha (miasto: 63 ha, gmina: 285 ha) Grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone 29 ha (miasto: 63 ha, gmina: 25 ha)

3 Grunty zabudowane i zurbanizowane 546 ha (miasto: 97 ha, gmina: 449 ha) Grunty pod wodami 6 ha (miasto: 0 ha, gmina: 6 ha) NieuŜytki 10 ha (miasto: 4 ha, gmina: 6 ha) Długość dróg gminnych: 434 ha miasto 22 ha - wieś 412 ha 22. Wiaty przystankowe (szt.) 44 Miasto: 2, wieś: Parki (szt.) Las komunalny (szt.) Cmentarze komunalne (szt.) Dom przedpogrzebowy (szt.) 1 Sława 27. Szalety miejskie (szt.) 3 Sława 28. StraŜ Miejska w Sławie 1 Sława Gminne budynki mieszkalne Łączna ilość lokali mieszkalnych 163, w tym lokale komunalne 144 i lokale socjalne 19. Ilość budynków mieszkalnych ze 100 % udziałem Gminy Sława 34, w tym lokali mieszkalnych 72. Ilość wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy - 58, w tym Ilość gminnych lokali mieszkalnych we wspólnotach W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 lokal mieszkalny w obrębie miasta Sława. Targowisko Gmina Sława dysponuje jednym zorganizowanym placem targowym w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego o powierzchni utwardzonej m 2. Na placu targowym znajdują się stoły handlowe z trzydziestoma stanowiskami. Placówki oświatowe Lp. Nazwa Adres Ilość uczniów 1. Przedszkole Samorządowe im. Czesława Sława, ul. Sportowa Janczarskiego w Sławie 2. Zespół wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej oraz Filia Łupice Ciosaniec 27 Łupice, ul. Szkolna Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławie Filia Lipinki Filia Śmieszkowo Sława, ul. H. PoboŜnego 6 Lipinki 78 Śmieszkowo Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzepielowie Krzepielów Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Strączu Stare Strącze Szkoła Podstawowa w Ciosańcu Ciosaniec W tym Filia w Łupice, ul. Szkolna Gimnazjum im. L. Stępczaka Sława, ul. Odrodzonego 350 Wojska Polskiego Gimnazjum Ciosaniec Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie Sława, ul. Ogrodowa Drogi gminne Powierzchnia dróg gminnych ogółem: 434 ha, w tym: - utwardzonych 23,51 ha. - publicznych 22 ha. Łączna wartość księgowa dróg wynosi: ,02 zł (brutto). Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych Gmina posiada w utrzymaniu 8510 m 2 dróg publicznych. Gmina Sława sukcesywnie w ramach posiadanych środków buduje i remontuje drogi gminne. W roku 2010 zrealizowano zadanie współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych : ul. Topolowa w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00 zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. 3

4 ul. Wiejska w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. ul. Majowa w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. ul. Niewidziajły w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00 zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł, Nadleśnictwo Sława Śląska: ,00 zł, ul. Gajowa w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. ul. Wczasowa w Sławie o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. ul. Kasztanowa we wsi Lubogoszcz o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00 zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: ,00 zł. ul. Akacjowa we wsi Łupice o powierzchni utwardzonej m 2 koszt budowy ogółem: ,00 zł Źródło finansowania: Gmina Sława: ,00 zł Cmentarze komunalne Na terenie Gminy Sława znajdują się dwa cmentarze komunalne, połoŝone w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego o pow. 1,0666 ha i ul. Długiej o pow. 1,9949 ha. Przy ul. Długiej znajduje się dom przedpogrzebowy o pow. uŝytkowej m 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie znajduje się w Sławie w dwóch siedzibach, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego i Powstańców Śląskich, które są w uŝyczeniu zgodnie z umową z dnia 25 sierpnia 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania z zakresu przyznawania zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych. Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę, źródło finansowania) skorzystało 1454 osób. Prowadzona jest działalność profilaktyczna w następujących świetlicach: mieście Sława, Starym Strączu, Krzepielowie, Łupicy i Ciosańcu. Ośrodek Pomocy Społecznej posiada na stanie 1 samochód osobowy marki Fiat Panda. StraŜ Miejska w Sławie Siedziba StraŜy Miejskiej znajduje się w budynek Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. Henryka PoboŜnego 10. W 2009 roku StraŜ Miejska zakupiła maszt fotoradarowy, zamontowała monitoring miejski oraz zakupiła radiostacje na koszt ,18 zł. W skład monitoringu wchodzi 10 kamer oraz urządzenie zapisujące oraz 5 kamer i urządzenie zapisujące, które zostały uŝyczone Komisariatowi Policji w Sławie. StraŜ Miejska posiada na stanie 1 samochód osobowy. Szalety publiczne Na terenie miasta Sława funkcjonują 3 szalety publiczne: - przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego, z obsługą, wyposaŝony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i ciepłą wodę. Stan techniczny bardzo dobry, - przy ul. H. PoboŜnego, wyposaŝony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłą wodę, - przy ul. Reja, czynne w sezonie letnim. Szalety administrowane są przez Gminę Sława. Oświetlenie uliczne Na terenie Gminy Sława funkcjonuje oświetlenie uliczne złoŝone z 1400 punktów. W 2010 roku wykonano dodatkowe punkty świetlne: Radzyń 5 sztuk, Lubiatów 16 sztuk, stare Strącze 6 sztuk na łączną kwotę: ,44 zł (brutto). Lubogoszcz ul. Kasztanowa i ul. Dębowa 35 sztuk punktów na łączną kwotę: ,00 zł (brutto). 4

5 II Część opisowa 1. Ogólna charakterystyka Gminy Sława Gmina Sława realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz inne sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeŝone ustawami na rzecz innych podmiotów. Działalność ta obejmuje określone ww. ustawą zadania publiczne w zakresie: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w tym: bieŝące utrzymanie i remonty substancji budowlanej, oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja, bieŝące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitalne, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, pomocy społecznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych. W celu wykonywania załoŝonych zadań na terenie Miasta i Gminy Sława zostały utworzone następujące jednostki organizacyjne i osoby prawne Gminy Sława: 1. Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku 2. Biblioteka Publiczna w Sławie 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie 4. Gimnazjum w Sławie 5. Zespół Szkół w Ciosańcu 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławie 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Strączu 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzepielowie 9. Przedszkole Samorządowe w Sławie 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie 11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie 2. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności Określenie mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), który stanowi, Ŝe mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe naleŝące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 44 wyŝej wymienionej ustawy nabycie mienia następuje: na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.). Gmina Sława nabyła nieodpłatnie z dniem r. z mocy prawa, prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa jako niezbędne do wykonywania zadań gminy, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Otrzymane nieruchomości: Miasto Sława działka nr ewid. 255 o pow. 0,2083 ha, - działka nr ewid. 397 o pow. 0,6048 ha, - działka nr ewid. 606/1 o pow. 0,6763 ha, - działka nr ewid. 606/3 o pow. 0,0271 ha, - działka nr ewid. 572 o pow. 0,0840 ha, - działka nr ewid. 545/2 o pow. 0,0902 ha, - działka nr ewid. 700/5 o pow. 0,9687 ha, Ciosaniec - działka nr ewid. 12/2 o pow. 0,0200 ha, - działka nr ewid. 534/2 o pow. 2,81 ha, 5

6 - działka nr ewid. 515 o pow. 0,16 ha, - działka nr ewid. 518 o pow. 0,15 ha, - działka nr ewid. 493/1 o pow. 0,21 ha, - działka nr ewid. 513 o pow. 0,03 ha, - działka nr ewid. 514 o pow. 0,68 ha, - działka nr ewid. 516 o pow. 0,09 ha, - działka nr ewid. 517 o pow. 0,26 ha, - działka nr ewid. 519 o pow. 0,03 ha, - działka nr ewid. 520 o pow. 0,19 ha, - działka nr ewid. 521 o pow. 0,76 ha, - działka nr ewid. 522 o pow. 0,24 ha, - działka nr ewid. 523 o pow. 0,40 ha, - działka nr ewid. 524 o pow. 0,50 ha, - działka nr ewid. 525 o pow. 0,46 ha, - działka nr ewid. 526 o pow. 0,38 ha, - działka nr ewid. 527 o pow. 0,13 ha, - działka nr ewid. 527/1 o pow. 0,05 ha, - działka nr ewid. 528 o pow. 1,03 ha, - działka nr ewid. 529 o pow. 0,30 ha, - działka nr ewid. 531 o pow. 1,44 ha, - działka nr ewid. 532 o pow. 0,32 ha, - działka nr ewid. 533 o pow. 0,21 ha, - działka nr ewid. 492/3 o pow. 0,26 ha, - działka nr ewid. 494/2 o pow. 0,67 ha, - działka nr ewid. 495/2 o pow. 0,10 ha, - działka nr ewid. 34/16 o pow. 0,12 ha, - działka nr ewid. 80/4 o pow. 0,08 ha, - działka nr ewid.147/10 o pow. 0,04 ha, - działka nr ewid. 394/4 o pow. 0,08 ha, - działka nr ewid. 220/3 o pow. 0,0084 ha, - działka nr ewid. 510/2 o pow. 0,80 ha, - działka nr ewid. 510/3 o pow. 0,10 ha, - działka nr ewid. 322/6 o pow. 0,02 ha, - działka nr ewid. 336/9 o pow. 0,0040 ha, Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz zez zm.) z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 r. Gmina Sława stała się właścicielem nieruchomości rolnych Skarbu Państwa nieprzekazanych na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych, tj.: - Spokojna działka nr ewid. 82/2 o pow. 0,10 ha, - Łupice działka nr ewid. 274 o pow. 0,0300 ha, - Szreniawa działka nr ewid. 1 o pow. 1,59 ha. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2138/2010 z dnia r. Województwo Lubuskie na podstawie Uchwały Nr XXXII/307/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz protokołu uzgodnień z dnia r. przekazało w formie darowizny na rzecz Gminy Sława nieruchomość oznaczoną nr ewid. 610/4 o pow. 0,1516 ha z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, polegającego na stworzeniu nowych miejsc parkingowych w Gminie Sława. 3. Dane dotyczące innych niŝ własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, uŝytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) w dniu r. aktem notarialnym Rep. A Nr 645/2010 Gmina Sława (umowa ustanowienia uŝytkowania) oddała w bezpłatne uŝytkowanie i na czas nieokreślony nieruchomości połoŝone w obrębie miasta Sława oraz w obrębie wsi Ciosaniec, Krzepielów i Śmieszkowo o łącznej powierzchni ha na rzecz jednostki organizacyjnej Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie. Ogólna wartość nieruchomości oddanych w uŝytkowanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XLV/306/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2009 r. wyniosła: ,29 zł. 6

7 Poza tym w 2010 r. nieruchomości będące w zasobie gruntów komunalnych nie były obciąŝane innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Na terenie Gminy Sława dotychczas nie były prowadzone procesy komercjalizacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych (zakładów budŝetowych, spółek komunalnych, przedsiębiorstw komunalnych) będących własnością lub współwłasnością gminy. Gmina Sława w zasobach mienia komunalnego nie posiada mienia przejętego po likwidacji lub upadłości przedsiębiorstw komunalnych, spółek komunalnych, zakładów budŝetowych. 4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, jakie zaszły w okresie od dnia złoŝenia poprzedniej informacji. W oparciu o art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz.2128 zez zm.) Gmina Sława nabyła nieodpłatnie grunty rolne w obrębie wsi Łupice, Szreniawa i Spokojna. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina Sława nabyła nieodpłatnie z dniem r. z mocy prawa, prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa jako niezbędne do wykonywania zadań gminy, połoŝone w obrębie miasta Sława oraz w obrębie wsi Ciosaniec. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2138/2010 z dnia r. Województwo Lubuskie na podstawie Uchwały Nr XXXII/307/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz protokołu uzgodnień z dnia r. przekazało w formie darowizny na rzecz Gminy Sława nieruchomość oznaczoną nr ewid. 610/4 o pow. 0,1516 ha z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, polegającego na stworzeniu nowych miejsc parkingowych w Gminie Sława. Stosownie do art. 43 ust. 1, art. 45 oraz art. 51 ust. 1 i 2 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podjęte zostały przez Gminę działania mające na celu ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Decyzją znak: ROŚ /2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. Burmistrz Sławy oddał Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie w trwały zarząd nieruchomość połoŝoną w mieście Sława, przy ul. Ogrodowej oznaczoną nr ewid. 887/2 o pow. 2,6757 ha dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr zabudowaną boiskiem sportowym wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz budynkiem socjalnym. Decyzją znak: ROŚ /2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. Burmistrz Sławy oddał Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Strączu w trwały zarząd nieruchomość połoŝoną w obrębie wsi Stare Strącze, oznaczoną nr ewid. 807 o pow. 0,5700 ha dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr zabudowaną budynkiem szkolnym, budynkiem gospodarczym, garaŝowym oraz urządzeniami sportowymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Decyzją znak: ROŚ /2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. Burmistrz Sławy oddał Gimnazjum im. L. Stępczaka w Sławie w trwały zarząd: - część nieruchomości połoŝnej w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego oznaczonej nr ewid. 211 o pow. 1,1473 ha pomniejszonej o powierzchnię działki zabudowanej budynkiem stołówki, wynoszącej 0,0500 ha, która została oddana w uŝytkowanie Sławskiemu Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 645/2010 z dnia 05/02/2010 r. umowa ustanowienia uŝytkowania), dla której Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 20621, zabudowaną: budynkiem szkolnym, składającym się z dwóch segmentów (B - nowej i A - starszej) wraz z lokalem mieszkalnym, urządzeniami sportowymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz obiektem trafostacji, - nieruchomość połoŝoną w obrębie miasta Sława, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego oznaczoną nr ewid. 212/1 o powierzchni 0,6121 ha, połoŝonej 16, dla której Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 17484, zabudowaną: budynkiem sali gimnastycznej wraz z lokalem mieszkalnym, pomieszczeniami biurowymi oraz częściowo urządzeniami sportowymi wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. 7

8 Gospodarując mieniem komunalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprzedano: 21 nieruchomości, w tym: 17 działek budowlanych w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, 2 działki w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, 2 działki na cele publiczne. 5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Gmina Sława z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budŝetowe z zakresu zadań własnych gminy. W okresie sprawozdawczym Gmina Sława uzyskała dochody z tytułu: sprzedaŝy nieruchomości i lokali mieszkalnych ,08 zł wynajmu lokali komunalnych i dzierŝawy gruntów stanowiących własność Gminy Sława ,16 zł odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego gruntów ,29 zł przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym ,00 zł opłat adiacenckich ,02 zł 6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Gospodarując mieniem komunalnym w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 17 nieruchomości przeznaczonych na cele budowlane: 15 działek w obrębie wsi Lubogoszcz na łączną kwotę ,00 zł (brutto) z czego część wpływów uzyskanych ze sprzedaŝy działek w wysokości: ,05 zł zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 6462/2003 z dnia r. przekazano Starostwu Powiatowemu we Wschowie na dofinansowanie takich inwestycji realizowanych przez Powiat Wschowski jak: budowa dróg powiatowych i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Sława, 1 działka budowlana w obrębie wsi Ciosaniec na kwotę ,00 zł (brutto) 1 działka budowlana w obrębie wsi Śmieszkowo na kwotę 5.428,00 zł (brutto), W drodze bezprzetargowej sprzedano: 2 działki na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości (obręb miasta Sława) na łączną kwotę ,00 zł (brutto), 1 działka na cele publiczne (Szreniawa) na kwotę: ,00 zł (brutto) 1 działka na cele publiczne (Lubogoszcz) na kwotę 4.880,00 zł (brutto) z czego część wpływów uzyskanych ze sprzedaŝy działki w wysokości: 2.000,00 zł zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 6462/2003 z dnia r. przekazano Starostwu Powiatowemu we Wschowie na dofinansowanie takich inwestycji realizowanych przez Powiat Wschowski jak: budowa dróg powiatowych i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Sława, 1 lokal mieszkalny na rzecz najemców na kwotę ,50 zł (brutto) 7. Zakończenie Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy Sława jest majątkiem publicznym, dlatego teŝ wszystkie czynności w zakresie gospodarowania musza być jawne. Informację sporządzili: Halina Dąbrowska Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Anna Ratajczak Inspektor Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Małgorzata Szymoniak Zastępca Skarbnika Gminy, opierając się na danych księgowych, danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych gminy oraz informacji źródłowych będących w zasobie Gminy. 8

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA (według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) 1. Wstęp Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 87 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 1030 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2013 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec...

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 60 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 725 - Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: 1845 - Nr V/27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 listopada 27 r. Nr 182 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: 2348 - Nr II/2/7 z dnia 27 kwietnia 27 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY RAWICZ ZA 2010 ROK D O C H O D Y Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane 66.182.600,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 67.750.068,62 zł. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Miasto Kostrzyn nad Odrą

Miasto Kostrzyn nad Odrą BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r. Kostrzyn nad Odrą marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU Budżet Gminy Podgórzyn na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr XLVII/407/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Plan dochodów wynosił: 23.044.224,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2007 roku

Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta Czeladź za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo