ostrzegania w zarządzaniu firmą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ostrzegania w zarządzaniu firmą"

Transkrypt

1 Paweł Cabała Katedra Procesu Zarządzania Jolanta Walas-Trębacz Kat.dra Procesu Zarzqdzanla Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu firmą 1. Uwagi wstępne Istota systemów wczesnego ostrzegania "wyraża się we wspomaganiu menedżera w ocenie postrzeganych zagrożeli i szans rozwojowych przedsiębiorstwa, co należy do podstawowych zadali przedsiębiorstwa" [Wierzbiliski 1998]. System wczesnego ostrzegania (SWO) jest traktowany jako specyficzny rodzaj systemu informacyjnego zarządzania, który sygnalizuje z czasowym wyprzedzeniem jego użytkownikom możliwość wystąpienia zdarzeli (zjawisk) wplywających negatywnie lub pozytywnie na zdol ność przetrwania firmy i jej dalszego rozwoju oraz umożliwia zastosowanie odpowiednich środków zaj'adczych w celu uniknięcia lub zapobieżenia tym zdarzeniom. Istnieje zgodność co do glównych celów SWO. Ma on uprzedzać o występowaniu za grożeń oraz wskazywać na pojawiaj'lce s ię szanse, a zatem stanowić swoisty barometr tych zmian zachodzących w otoczeniu, które z punktu widzenia tera ź niejszości są istotne dla przyszlego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Będąc systemem zorientowanym na identyfikację problemów, swa służy glównie wspomaganiu decyzji i stanowi równocześnie ważny element systemu informacyjnego w firmie. Celem niniejszego artykulu jest: - wyjaśnienie pojęcia słabych sygnałów, - zaprezentowanie modelu systemu wczesnego ostrzegania, - przedstawienie zakresu i obszarów diagnozy swa w firmie, - przedstawienie procesu projektowania SWO, - określenie funkcji, jakie powinien spełniać swa w firmie.

2 Pawe/ Cabala, Jo/allla Walas-Trębacz 2. Model systemu wczesnego ostrzegania W dalszym toku rozważań przez informację rozumieć będziemy ciąg odebranych i zrozumianych przez odbiorcę sygnalów prostych'. Z ciągów tych da się wyodrębnić podzbiory, które można nazwać sygnalami zlożonymi. Każdy nowy sygnał zmienia strukturę informacji. Sygnal jest więc tym, przez co wyrażają się zachodzące w obiekcie procesy i zdarzenia. Informacją pelną będzie taki zbiór sygnałów o danym obiekcie, który umożliwia poznanie zasad jego funkcjonowania. Mamy zatem dwa warunki konieczne tego, by decydent mógł dysponować informacjami: odbiór sygnałów oraz ich zrozumienie. Obiektem w przypadku controllingu strategicznego jest jednorodny obszar organizacji lub jej otoczenia, wyodrębniony ze względu na przyjęte kryteria o stosunkowo wysokim stopniu ogólności, Obiekt, oprócz emisji sygnałów, może również generować sygnały złożone, a zatem zbiory sygnalów podawane w formie mniej lub bardziej zrozumialej dla odbiorcy, przy ezym sygnaly te mogą dotyczyć badanego właśnie obiektu, ale mogą być szczególną interpretacj'l sygnalów z innych obiektów odbieranych przez badany obiekt. Pamięć (baza danych) Użytkowe zasady funkcjonowania obiektu Człon s.l~hnslyczny Człon deterministyczny '-Pro-c-cs -prz-y-po-w-ąd::k= ' O=\V=Y']V'-O-ia-S-yg-O-'I-Ó-W-(e-le[m=c=o=,,':rn:y-cl-' I-II-b -ll-ol- do członu deterministycznego lub stochastycznego weryfikacja procesu pr7.yporzqdkowywanin dla okresu t + I ' o-oy-c-h-o) ~ Rys. I. Model ogólny procesu rozpoznawania obiektu w swa Żródlo: opracowanie wlnsnc. I "Informncjn to zrozumiane znaczenia ciqgu odbieranych sygnulów" [Pabis 1985, s. 49].

3 KSzfa!{o\vanie ' Odbiór sygnałów w czasie określamy mianem obserwacji obicktu (monitoringu), rozróżniając przy tym dwa podstawowe jej typy: obserwację ci')głą oraz obserwację dyskretną. Rozpoznawanie obiektu jest czynnością: a) idcntyfikacji procesów i zdarzeń, na podstawie odebranych sygnałów, b) rejestracji odebranych sygnałów w pamięci (np. bazie danych), c) weryfikacji hipotez dotyczących użytkowych zasad funkcjonowania tego obiektu. Użytkowe zasady funkcjonowania obiektu to zasady, poznanie których umożliwia decydentowi zdobycie wiedzy o wpływie tego obiektu na pozostałe obszary działalności organizacji i otoczenia, a tym samym lepsze zrozumienie relacji organizacji do jej otoczenia. Ogólny model procesu rozpoznawania obiektu pokazano na rys. l. Każdy obiekt składa się z dwóch członów - deterministycznego i stochastycznego. Obiekt nierozpoznany to taki, w którym nie znamy wplywu żadnego z tych członów na zachowanie się obiektu. Człon deterministyczny odnosi się do sytuacyjnych uwarunkowm\ procesów i zdarzeil zachodzących wobiekcie, co oznacza, że obiekt będzie się zachowywał zawsze podobnie w podobnych warunkach. Rozpoznanie tego członu umożliwia przewidywanie zachowania się obiektu w przyszłości, przy zalożeniu wystąpienia określonych warunków. Czlon stochastyczny dotyczy nieregularności zachowania się obiektu, to znaczy, że znajomość warunków, w jakich obiekt się znalazł, nie daje żadnych podstaw do przewidywml jego zachowania się. Zachodzące procesy oraz występujące w nim zdarzenia są zupelnie przypadkowe. Pełne rozpoznanie obiektu to ustalenie z odpowiednio wysokim stopniem wiarygodności wpływu członu deterministycznego oraz stochastycznego najego zachowanie. Informacja o przypadkowości zachowania się obiektu jest zatem wiedzą o tym obiekcie, mimo że nie jesteśmy w stanie przewidzieć jego zachowania. Wiedza ta jest tym cenniejsza, im więcej innych obiektów zostało w sposób zadowalający rozpoznanych, obiektów, z którymi badany obiekt pozostaje w interakcji. W celu zdefiniowania słabego sygnału należy powrócić do przyjętej definicji informacji. Istnieją dwa warunki dysponowania przez decydenta informacją: odbiór sygnałów oraz ich zrozumienie. Słabym sygnałem jest taki sygnał, który pozwala na ustalenie - z odpowiednio wysokim stopniem wiarygodności - użytkowych zasad funkcjonowania obiektu. Jest zatem punktem przełomowym w naszej wiedzy o danym obiekcie. Warunkiem odbioru slabego sygnału jest odpowiednio długa obserwacja obiektu. Znaczenie słabego sygnału w procesie podejmowania decyzji strategicznych wzrasta wraz ze znajomością użytkowych zasad funkcjonowania innych obiektów, a więc rówlloległa obserwacja innych obiektów przyczynia się do wagi słabego sygnału, który właśnie został odebrany. Z powyższych uwag wynika, że efektywność odbioru słabych sygnałów jest uzałeżniona przede wszystkim od sposobu podziału organizacji i jej otoczenia na jednorodne obszary, czyli na obiekty obserwacji. Słabe sygnały mogą pojawiać się niemal równocześnie w różnych obiektach, ujawniaj')c tym samym ogólne prawidłowości zachodzących zmian. W tym sensie można więc mówić

4 PalVeł Cabala, lalama Walas-Trębacz o analizie slabych sygnalów, której cełem byłoby wzmocnienie zdolności predykcyjnych przedsiębiorstwa. W przeprowadzaniu analizy słabych sygnalów szczególnie przydatne wydają się być metoda analizy morfologicznej oraz metoda wpływów krzyżowych. Warto je stosować jako następujące po sobie etapy badawcze. Analiza morfologiczna służy bowiem ustalaniu naj korzystniejszych kombinacji cech danego obiektu, w naszym przypadku powiązali miedzy obiektami obserwacji. Kombinacje takich powiązań stanowią pewne warianty rozwiązali, które w działalności prognostycznej traktuje się jako scenariusze rozwoju. Istotny z punktu widzenia analizy słabych sygnałów jest ten etap badania morfologicznego, który dotyczy strukturyzacji problemu. Po ustaleniu liczby parametrów, ich stopnia natężenia oraz zbudowaniu tablicy morfologicznej i wyróżnieniu logicznych kombinacji cech można przejść do zastosowania metody wpływów krzyżowych (wzajemnych oddziaływar\). Bada ona współzależności,jakie występuj!) między zjawiskami, z wykorzystaniem prawdopodobier\stwa ich zajścia. W ten sposób przewiduje się,jak zajście danego zdarzenia w ustalonym ciągu zdmzell wpłynie na wystąpienie zdarzeń po nim następujących. Na rys. 2 pokazano model systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu firmą. Każdy sprawnie funkcjonujący swa powinien realizować zadania nakierowane na monitorowanie zmian w otoczeniu, budowę systemu wskaźników oraz na przetwarzanie i przekazywanie informacji. agół tych zadali stanowi funkcje systemu wczesnego ostrzegania. Po sformulowaniu takich funkcji konieczne jest ustanowienie optymalnych sposobów ich realizacji. Zakres dostępnych sposobów stanowi instrumentarium swa. Dobór konkretnych metod i technik będzie zależal od typu realizowanych funkcji, które można podzielić na funkcje związane z pozyskiwaniem, transformacją i przekazywaniem informacji. W takim świetle można również spojrzeć na strukturę swa, którą wyznaczają obszary obserwacji, typy danych i wskaźników oraz podmioty wewnętrzne oraz zewnętrzne odpowiedzialne za realizację funkcji swa. 3. Diagnoza systemu wczesnego ostrzegania Podstawowym celem przeprowadzenia postępowania diagnostycznego w zakresie systemu wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie jest rozpoznanie i ocena sianu funkcjonowania tego systemu, ustalenie rozbieżności miedzy stanem faktycznym a modelem swa oraz wskazanie kierunków usprawnie6'. 2 Poj~cicm szerszym od diagnozy jest diagnost.yka, pojmowana jako 1I1l1icjCtllOśĆ rozpoznawania rzeczywistego stanu badanych obiektów. Jest stosowana w wiciu naukach, m.in. w technice, ekonomii, medycynie. Jest lo I11clodu myślenia dialektycznego, ulllożliwiajl)ca rozpatrywanie zjawisk wc wznjemnym powh)znniu i rozwoju. DZięki niej pozyskuje się informacje () zmianie stanu badanych obiektów, co później stanowi baze; do opracowanin zaleceń i zmian na przyszłość. W sklnt! <.Iingnostyki wchodzą następujące elementy: monitorowanie (rejestrowanie), diagnoza (rozpoznanie) oraz interwencja [Machaczka s. 129].

5 ."'1 System monitoringu l. Ustalenie kryteriów podzialu obszarów observ.'3cji 2. Wyod~bn;enie obsz:arów obserwacji 3. ldentyfibcja źródel infonnacji o zmianach w danym obsulrze ~ 4. Ustalenie typów zjawisk będących 5: przedmiotem observ.'acji I.:.. S. PomiM zmian zachodttcych w \I:yodrębnionych obs2.oiroch 6. Weryfibcja kryteriów podziału obszarów obserwacji '" " ~ ~ -= E ~ '" 1 l. Metody klasyfikacji j kategoryzaeji 2. Systemy ewidencji księgowej 3. Metody badail dokumentów 4. Eksperymenty 5. Sondaże 6. Metody obserwacji ci:jglej 7. Wywiady 8. Metody nni,jetowe 1--:- System wskaźników l. CharuJaerystyka natury zmian w wyodrębnionych obszarach 2. UstaJenie mierników odzwierciedla j:jcych zmiany w obszaroc:h 3. Podanie gr.ljlic tolerancji wahali. wllrtości dla przyjętych mierników 4.ldentyfikarja Slopnia korelacji m~y wskatnikami 5. Hic:rarchizacj::l v.-skainików 6. Doskonalenie systemu doboru wskaźników l System przekazu 1. Identyfikacja potrzeb infonn:jcyjnych na stanowiskach kierowniczych 2. Ustalanie podmiolów odpowiedzialnych za przekaz 3. Dbalo.śt o wlaściwe nosnikl informacji r--;-. 4. N3dzór nad l~jdowościq i rzetelnoscią przek:lzu 5. Rozpoznawanie i redukcja wklóceó w przekazie 6 Kształtowanie i doskonalenie fonn uiytkowyt'h przekazu l SysIC:m przetwarz:mia, ł : J. Redukcja. 3gregllcja i hierarchizacja : I. Technologia informatyc2.n3 pozysk::m}'ch informacji : 2. Sys temy wspomagania decyz.ji, 2. Jnlcrpret:lcja i weryfikacj::l ; 3. Huno~:nie danych :0_] _ _. '0 o _ 0_ :. L Metody analizy danych 2. Metody prognozowania 3. Hermeneutyka 4. Metody komunikacji werbalnej 5. Syslcmy raponowania 6. Zarządzanie wiedl.l 7. Insuukcjc: obiegu dokumentów 4. Technil:.i nonn!izacji 5. Zasady budowy wskafników;, O-b;~0;~~~ji: oo _ --l- --T;' P;:ct;~~~h~ i-----l~-k~~ó;ki~~;~~~;d~~i~i-;~li~~ I. Środowis~o zewn;tnne organiucji: : - hislor}'czne : danych - -tooperanci ; - bież:jce : 2. Zespo ły zadaniowe ds. wczesnego - dostawcy ; _ prospektywni: : oslrzegania - odbiorcy! Typy wskafników: ; 3. Sztaby kryzysowe - konj.:u~ncj : - syntetyczn~ i cząsll:.owe : 4. Stanowisko gl6wnego informatyka _ inne : _opis.o... e i nonnatywnc : 5. Podmioty zewnęlrzne: 2. Śnxlowi sko wewn~trzne orgniz:lcji:! - ilo.~owe i jakosciowc - wywiad,gospodarczy - B + R: - konsulting - produkcju: - inne -marketing -inne '" N ;;- '" ós ~. <2!:! E " ~ i:l " Do El s' Rys. 2. Model systemu wczesnego ostrzegania Żródło: opracowanie własne.

6 ._._~..... _~. _. -- "_".~ o Tabela I. Zesla IV poblemólv s lll żących diagnozie w zakresie swa Pmvel Cabala, JoianIa Walas-Trębacz Lp. Zagadnienia podlegające analizie i ocenie Uzysk;lIlY poziom oceny I ROdz"je systemów informacyjnych stosownnych w firmie: O I S - systemy transakcyjne - informacyjne systemy dzicclzillowc - systemy z bazą danych - system wspomagania dccy7ji - systemy informowania kierownictwa - sys temy eksperckie - system inteligentny wspomagania decyzji - system wczesnego ostrzegania - system symlllacyjny - inne _ _.._----._--._--_... _.-- 2 Cele, do jakich wykorzystywany jest swa \V firmie: O I S - identy fi kacja i ogruniczanic ryzyka - identyfikacja słabych syg nałów zoloczenia - identyfikacja miejsc powstawania kosztów i zysków - podejmowanie d z i a łali ochronnych prlcd zaklóccni<loli - opracowywanie scel1il riuszy odpowiedzi IlII postrzegane l.mi,my - inicjowania prac Jlad rozwojem nowyc h b'ldż doskolhlleniem starych produktów - szybka rcl.ikcja nu potrzeby klientów (zwiększenie in terakcji) -_._.-._._-'._--_.. _ _~---_ ----,._ _._-----_.._--_._ _,-- --._-_._.._ _._- - -_.-." Pu nkcje,jakie pelni swa w firmie: O J identyfikacyjne (mocne i słabe sygnały z otoczen ia) - identyfikacyj ne (mocne i słabe sygnały z w n~t rza fi rmy) - s tałej obserwacji otoczenia i wjll;trza firmy celem odpowied nio wczesncgo rozpoznania szans i zngrożc ll - diagnostycznc (ustalenie przyczyn zaistniałych odchyjellrozbieżności) - uzupelnianie bnzy danych - projekcyjne (ustalenie rozwiązmi za i slnia ł yc h problemów) - j>ilelwnrtrlllie in formacji (w celach sprawozdawczych) - przetwarzanie d.mych dl a kierownictwa w fonnie sygnał ów ostnegawczych - oceny zl1aczenia poszczególnych szans i zagrol.cll dla strntcgiczllcj pozycji firmy na rynku - nadzorowanie proccsów l,rzetwllrl.n nia i przeka7.ywania inronnacji (kontrola i analiza informacj i) _.._- - inne 8_ "---._ Poziomy, na których stosowany jest SWO: O I S - stl'l1tegiczny -laktyczny -. - operacyjny _.... _._...w.._ _.-._- S Cz~śc i sklndowc SWO: - system monitoringu O I S - system wskażników - sy~tem prlctwarzunia - system przekazu - system rozw i ązywan ia problemów (symulacyjny)

7 Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegallia... cd, tabeli l Lp. Zagadnicnia podlegające analizie i ocenie Uzyskn ny poliom oceny 6 EFekty, jakie generuje s (o~owany SWQ w firmie: l) ekonomiczne: O l poprawa wyników dzialahlości gospodarczej (plynność finansowa, udz iał w rynku, wielkość sp rzed aży, renrowno.ść produktów it p.) - analiza dz i ała lności konkurencji - redukcja kosztów (kosztll jednostkowego produktu) - wszechstronna analiza ry nku - umożliwienie nadzoru Ilud dzi alalllośch} firmy - podnoszenic wmlości produktu 2) orgll nizacyjne: - usprawnicnie struktury organizacyjnej - usprawnienie obiegu info rmacji - zwi~kszcnic skuteczności i trafności podejmowania decy"ji - wyeliminowanie nicpotrzebnych operacji (zadall) 3) techniczne: - zwi~kszclljc szybkości przetwarznnia danych - zwi~kszcllic dokladno~ci przctwnrznnia danych 4) socjopsychologiczne: - lepsze rozłlozna n ie potrzeb społecznyc h pracowników - lepsze rozpoznanie potrzeb otoczenin (klicntów, dostawców) - poprawa systcmu komunikacj i (interakcji) _.._-----._._ _ _._- 5 7 S pm wnosć obiegu inronmlcji na różnych poziomach organizacji: O I poziom najwyżs zy znrzqąza nin - poziom śrcdn i zarządzani n - poziom nnjniźszy zm-l.l)dznnia - poziom wykonawczy._ _._-_._.._ Obszary, jakie sq źródłem obserwacji słabyc h sygnałów: 'l) mnkrootoclcnic: O l czynniki ekonomicznc - czynniki polityczno-prawne - czynniki spolcczno-kullurowe - czynniki technologiczne - czynniki milrdzynarotlowc 2) otoczenic konkurencyjllc: - konkurcncjll - klienci - dostawcy - dystryblhoi7.y - koopcmllci 3) Il n~cdsi~blo rs (wo : - zasoby ludzkie - badania i rozwój - produkcja - mnrkcting - teclmologia - rinnnsc - usługi -inne

8 -~ _ o I Paweł Cabala, Jollln/a Walas- Trębacz cd. tabeli l Lp. Zagadnienia podl egając e nnali/'.ic i ocenie Uzyskany poziom oce ny 9 System wskażników,juk i wystcpuje w finnic w paszczególnych ObSZ<1r<lch obserwacji: O I syntetyczne - cząst kowe -opisowe - normatywne - ilościowe - jakościowe _._ _._ _.- _. - -_ Standardy porównali,jakic stosowane są w firmie: - wiclkosci (dane) hisloi'yczne O I wiel kości osiąg ane na bicźijco - wie l kośc i prospektywne (plnnowanc) - wyniki w łas nej firmy - wyniki os iągane przez konkurentów (b mnży) - wyniki innych firm _._---~_._ _._ _- 11 Instrumenty slosownnc w sysremie monitoringu: l) I metody klasyfikacji i kategoryzacji - system ewidencji ksi~gowcj - metody badmi dokumentów - eksperymenty - wywi ady - ankieta/kwestionariusz - inne _._ ~._ ~_. ~ _. _. 12 Instrumenty stosowllne w systemie przclwlil"zania danych oraz systemie wskaźników: O I metody anali zy danych - metody prognozowania - hclllystyka - techniki normalizacji - systemy informatyczne - inne..._.._ ----_._._- _... _..._"--._--._---_...._._-_...._---._._.-_...._.-.._ InstruJllenty stosowane w systemie rozwiązywania O I problemów oraz systemie przckazu: - system wspomagania decyzji - 11lIrtownie danych - system s prawo zdawczości - mctody komunikacji werbalnej - systcmy informntyczne - instrukcja obiegu dokumentów - inne --- _.._-.._--._ _----.._. _..._-- _... _-.._-._...._---._ Rodzaje informacji ge nerownnych Ilrl.e1. swa w firmie: O I informacje spmwozdawcle - informacje wicloprzckrojowc (wskażniki) - prognozy - sygllaly ostrlegnwcze - porndy - wyjaśnienia

9 ~_... - o..,... ' '"... -~_._ , -~, _. _-,,.._. _... ~-.. K:1?,taltowan.ie systemu wczesnego ostrzegania... I cd. tabeli I Lp. Zllgndnienia podlegające analizie i ocenie Uzysknny poziom occny t5 Rodzaje nosników, jakie wykorzystywane sq w firmie: - raporty O l pliki - ekspertyzy - zestawienia (sprawozdania) -inne ~. ~._.._ ~-_ _ ~.,._._. -,~ _.'_.. _._-~-_.-.._--_.. _---- _ 16 Uklnd,jaki ma swe w firmie: O l zintegrownny (centnnl1 informacyjne) - rozproszony (kaze"t komórkn organizacyjna tworzy ba7.y danych - miesznny - hurtownia danych...,--....'.-._.._-_.--_..'--..._, _."._"...,...,._.. "..._,,,._,---.,_._-"-_... _...,-,, -,._,..,."....,.. - _-, -~..-.'--."._--- -,_._.. -,._. t7 Kto pełni funkcje "radaru środowis kowego": - pracownik działu marketingu O l pracownik tlzjulu reklamacji - pracownik działu bada" i rozwoju - pracownik działu konstrukcji - pracownik działu obsługi klienta - pracownik działu promocji i reklamy - pracownik dzia łu logistyki -inni -" ~ -_.. _-_._--_... _ _._--_._-----_._~ _._ _...' - ' -- t8 Kto uczestniczy w budowie swa i czy spclnill swoje funkcje: J) kierownictwo firmy: O l naczelne - jednostek (zukładów, wydziulów) - działów (sekcji, zcspojów) 2) pracownicy działów: - mnrketingu - finansów - rncllllnkowo~ci -B+R - produkcji -logistyki - serwisu -inni 3) informutycy firmy 4) osoby znjmuj.}ce sic conu'ollingiem 5) konsulwnci zewnętrzni 6) inni _~,.~_..._._.._ _...,..._-~._--_._.._._.-.- -~ _..,, t9 Czcstotliwosc weryfikacji informacji zewnęlfznych: O l rocznie - pól rocznie - kw:tl"mlnie -ll1iesi~cznie - tygodniowo - codzienne - inne okresy Żródlo: opracowunie własne. ~_...

10 Pawel Cabala, Jolanta Vialas-Trębacz Wyniki diagnozy systemu wczesnego ostrzegania mają posłużyć wyznaczeniu szczegółowych obszarów badm\, wyeliminowaniu nieprawidlowości obniżających efektywność działania swa, a także podjęciu decyzji racjonalizujących funkcjonowanie swa w przedsiębiorstwie. W przedsiębiorstwie, w którym stosowany jest system wczesnego ostrzegania, należy ustalić listę pytm\, które pomogą ocenić poziom funkcjonowania swa oraz wskazać kierunki jego doskonalenia. Tabela I zawiera przykładowe zagadnienia podlegające analizie i ocenie wraz z podpowiedziami służącymi do przeprowadzenia diagnozy swa. w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnozy swa należałoby udzielić odpowiedzi jeszcze na wiele pytail, dokonujl)c jednocześnie oceny (weryfikacji aktualnego poziomu), a mianowicie: l) czy występuje identyfikacja potrzeb informacyjnych dla każdego użytkownika swa, ' 2) jakie miejsce zajmuje swa w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, w jaki sposób powiązany jest on z innymi systemami, 3) kto zajmuje się zbieraniem, selekcją, przetwarzaniem i interpretacją zebranych informacji, 4) czy określone są zakresy zadm\ i uprawnień dla podmiotów odpowiedzialnych za zbieranie, przetwarzanie oraz przekaz informacji, 5) jaki jest dostęp użytkowników do określonych informacji w swa, 6) czy rodzaj struktury organizacyjnej jest czynnikiem sprzyjającym doskonaleniu swa, 7) jakie metody i techniki wykorzystuje się w swa, 8) jaki rodzaj baz danych tworzy się w przedsiębiorstwie, 9) jakie wskaźniki i mierniki są analizowane i stanowią element budowania swa w poszczególnych dziedzinach przedsiębiorstwa, 10) jak często dokonuje się zmian w tworzeniu systemu wskaźników wswa, 11) czy dokonuje się analizy przyczynowej powstałych rozbieżności (odchyleń) od planu, 12) jakie występują procedury określające obieg informacji i podmioty w nim uczestniczące, 13) jaka występuje infrastruktura techniczna, organizacyjna, społeczna wspierająca swa, 14) czy występuje analiza dopuszczalności rzeczywistych odchylel\ od poziomu przyjętych wielkości wskaźników np. finansowych, ekonomicznych, organizacyjnych, techniczno-użytkowych, 15) jakie stosuje się procedury określania dopuszczalnych wielkości granicznych dla każdego obszaru, 16) jakie działania są podejmowane i w jakim czasie po przekroczeniu określonych granic tolerancji, 17) czy są określone w przedsiębiorstwie zasady i tryb (sposoby) podejmowania decyzji akceptujqcych, korygujljcych lub zmieniających sposób funkcjo-

11 Ksztalto'rvallie ",",, p,'"'' nowania przedsiębiorstwa (analiza i symulacja kilku wariantów podjęcia decyzji, wybór i przyjęcie określonego wariantu rozwiązania). Ważne miejsce w diagnozowaniu swa zajmuje identyfikacja oraz okt'eślenie obszarów i zjawisk mogących stanowić źródlo słabego sygnału. W tabeli 2 został przedstawiony przykładowy wykaz analizowanych obszarów wraz z określeniem indykatorów (wskaźników) stosowanych w SWO. Tabela 2. Obszary obserwacji w systemie wczesnego ostrzegania A. Obszary i wskaźniki obserwacji otoczenia l. Ogólne: 1.1. Obszar gospodarczy: - zmiany koniunkturalnc: naplyw zamówieó i zleccll stan realizacji zleccll stan magazynów wyrobów gotowych ki imat gospodarczy do prowadzcnia intcresów skłonność do inwestycji dostępność kredytów bankowych zmiany w postawach konsumcntów polityka fiskalna - zmiany strukturalne: lendencje i kicrunki inwestowania gęstość zatrudnienia dochód narodowy na głowę mieszkańca informacjc o innych istotnych zmianach (np. przyjęcie nowych czlonków do EWG) 1.2. Obszar społeczno-polityczny: - zmiany polityczne (według krajów, regionów): wyniki wyborów informacje z kręgów lokalnych i związkowych informacje z kręgów rządowych i ministerialnych polityczna ocena ryzyka polityka - zmiany społeczne (wedlug krajów. regionów): liczba ludności i jej struktura poziom. jakość życia (stopa życiowa) model konsumpcji 1.3. Obszar technologiczny: informacje o możliwych zmianach w teclll1ologii, poehodztjce z instyu1tów badawczych informacjc o zmianach technologii wytwarzania li konkurentów informacje o znllcztjcych zmianach w zużyciu surowców (np. li konkurentów) informacje o odkryciach naukowych informacje o znacztjcych zmianach gustów konsumentów 2. Indywidualne dla każdego przedsi4ybiorstwa: 2.1. Rynek zbytu: - napływ zamówicll wedlug produktów i regionów sprzeda?: realizacje ZleCeł]

12 Pawel Cabala, Jolanta Walas-Trębacz cd. tabeli 2 - klienci przedsiębiorstwa: możliwość i sposób zamówicll i zakupów możliwości płatnicze wolumen popytu ważniejszych klientów wskaźniki (wyniki) gospodarcze OSil}ganc przez ważniejszych klientów - konkurenci przedsiębiorstwa: program produkcyjny polityka cen program inwestycyjny 2.2. Rynek zaopatrzeniowy: - produkty (regiony): wolumen zasobów surowcowych przeciętne zużycie roczne każdego z surowców lenniny zakupów na giełdach surowcowych zapasy surowców we własnych magazynach - dostawcy: terminowość dostaw jakość rytmiczność, warunki umowne i ceny oferowane wielkości dostaw (wolumen podaży) 2.3. Rynek pracy: liczba oferowanych stanowisk pracy przewidywana liczba poszukujących pracy żjjdania i warunki stawiane przez związki zawodowe 2.4. Rynek kal'italowy: stopa inflacji oprocentowanie kredytów zmiany kursów walut odsetki B. Obszary i wskaźniki obserwacji przedsiębiorstwa 3. Obejmujące cale przedsiębiorstwo: 3.1. Program produkcji: szerokość i głębokość programu produkcji struktura wieku wyrobów udział nowości w całej produkcji udział produktów przynosz<}cych największe zyski udział produktów zanikających 3.2. Pracownicy: struktura według wieku stopa fluktllacji poziom absencji i zachorownll poziom i przyrost zarobków i dochodów pracowników umyslowych i fizycznych 3.3. Uzbrojenie tcclllliczne: struktura wieku parku magazynowego poziom technologiczny energochłonność produkcji szkodliwość dla środowiska koszty utrzymania ruchu

13 KształtowClnie systemu wczesllego ostrzegallia... I cd. labeli Sytuacja finansowa : wynik finansowy zysk bilansowy rezerwy własnych srodków finansowych wskuźniki finansowo-ekonomiczno płynność, zdolność płatnicza 4. Zorientowane funkcjonalnie: 4. I. Badania i rozwój: potencjał B + R liczba własnych patentów Ijczba kupionych licencji liczba sprzedanych licencji nakłady własne na B + R 4.2. Sprzedaż: obrót na zatrudnionego obrót ogólem ccny slnll zapasów wyrobów udział kosztów sprzedaży W kosztach ogółcm 4.3. Zaopatrzcnic i produkcja: wiełko~ć produkcji ceny zaopatrzeniowe poziom zapasów koszty robocizny udział kosztów robocizny w kosztrlch ogółem 4.4. A(ilninistracja: koszty administracji i ich udział w kosztach ogółem 4.5. Duże przedsięwzi~cia: stosunek otrzymanych zleceń do przewidywanych przedsięwzięć liczba zmian wprowadzonych do planu liczba czasowych przcsuni~ć w realizacji planu Źródlo: [I'abimiska, Rokita 1991, s Istotnym działaniem diagnostycznym w zakresie swa jest ocena wyznaczonych wartości wzorcowych szeregu wskaźników, które powinny być budowane najczęściej na podstawie standardów międzynarodowych, Przykład takiego standardu w odniesieniu do gospodarki niemieckiej, odzwierciedlającego indykatory ryzyka w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa, prezentuje tabela 3. Diagnoza swa w przedsiębiorstwie służy jego doskonaleniu, czyli zaproponowaniu zmian (modyfikacji) oraz zaprojektowaniullowego układu element6w i powiązal\ występujących między nimi. O budowie swa decydować będzie jego stopiei\ przydatności i użyteczności w firmie, czyli założone cele i fllnkcje,jakie ma spełniać, a także oczekiwane el'ekty.

14 Pa ",el Cl/bala, JolalIta Wall/s-Trębacz Tabela 3. Indykatory ryzyka w ObSZilfze zn r ządzanih finansami Indykatory StreFa bczpicczc l'lslw;] StreF", ryzyka (%) (%) Kapital wlosny/kapital obcy > 30 < 20 Smoki plynne/kapital ogółem > 7 <2 Zysk + odsetki od kapitałów obcych/kapitał ogó ł em > 10 <5 O brót/kapita l ogółem > 150 < HKI Kflpilalobcy/casllJIOlII < 100 > 159 Żr60 10 : lj~drułska 1997, s Rodzaj wykorzystywanego SWO zależeć będzie glównie od wplywu na przedsiębiorstwo takich czynników, jak: - ni epewność dzialania wynikająca ze zlożo no ści otoczenia i jego zmienności, - zakres dzialalności na różnych rynkach i in te n sywność aktualnej oraz potencjalnej konkurencji, - zróżnicow ani e zadati i d z ialań, czyli liczba czynników koniecznych do uw zg l ęd ni e nia w podejmowaniu decyzji, zwlaszcza dotyczących przysz lo śc i, - współzałeżność międ zy realizowanymi d ziała ni a mi i zadaniami, - domi nacja problemów strategicznych, których rozwi'lzanie wymaga ró ż- norodnych danych i sposobów my śle n ia, - d'lżenie do utrzymania czołow ej pozycji na rynku i wprowadzania we właściwym czasie nowatorskich rozwiijzati (innowacji) [Sikorski 1993, s. 13]. 4. Proces prolektowanla SWO W literaturze przedmiotu proponuj e się na ogól pięciostopniowy proces ksz ta łtowania SWO [Halm 1979]. Wedlug tego ujęcia architekturę każde go systemu wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie można z aprojektować opi e r ając s ię na następujących krokach: ł. Ustalenie obszarów obserwacji. Na tym etapie na s tępuje określenie obszarów, w których mogą w przysz l ości wystąpić szanse i zag roże nia. Obszarami obserwacji nie są jednak tylko wyo dręb ni o ne segmenty otoczenia przedsiębi Ol'stwa (rynki zbytu, postęp technologicwy itp,), lecz badaniu poddaje się także śro d owisko wewnętrzne firmy (np. program produkcji czy kluczowe dziedziny funkcjonowania organizacji). 2. Określenie wskaźników wczesnego ostrzegania (indykatorów). W tym kroku ustala się mierniki charakteryzujące zmiany w wyodrębnionych obszarach. Mi ernikami tymi są indykatory, czyli wskaźniki wczesnego ostrzegania -tj. wskaź niki, które będą zapowiadaly z odpowiednim wyprzedzeniem istotne zmiany w rozwoju zjawisk, mających wplyw na d z i a lalność przedsiębiorstwa. Taki mi miernikami mogą być przykła dowo: projekty ustaw, inwestycje w gospodarce i branży, ceny surowców strategicznych. Ogólnie chodzi o do-

15 Kształtowanie.. l. Ustalenie obszarów obserwacji pozwalaj'lcych na rozpoznanie szalls i zagrożejl ł 2. Określenie wskażników wczesnego ostrzegania dla każdego obszaru obserwacji t 3. Identyfikacja wielkości wzorcowych i granic tolerancji dla każdego indykatora I Szukanie indyklltoró\v I < 5> jcstwl L t 4. Określenie zadmi na stanowiskach odpowiedzialnych za funkcjonowanie SWO w zakresie: - obserwacji i weryfikacji sygnałów ostrzegawez.ych - procesów przetwarzania - przekazywania informacji ostrzegawczych 5. Kształtowanie kanałów przeplywu sygnałów ostrzegawczych do decydentów ł Rys. 3. Procedura projektowania swa Źródlo: [Halm bór wskaźników, które mają dużf) wartość predykcyjną, tzn. takich, które są sygnałami nadchodzących zmian. 3. Identyfikacja wielkości wzorcowych i granic tolerancji dla każdego indykatora. Należy ustalić, w jakim zakresie wartość wskaźników może się zmieniać, oraz podać taką ich wartość, dla której charakteryzowane zmiany mogą prowadzić do poważnych reperkusji w przyszłości (przekroczenie granicy tolerancji). Należy określić rodzaje zagrożej\ i ich poziom oraz podać zestaw i wartość wskaźników określających stopiej\ danego typu zagrożenia. Razem tworzyć będą one system generowania sygnałów, na które przedsiębiorstwo musi bezwzględnie zareagować.

16 Pawel Cabala, Jolallta Walas-Trębacz Podział środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizacji na jednorodne obszary obserwacji ~ Pomiar zmian zachodzących w wyoctn;bnionych obszarach obserwacji t Identyfikacja powstającego problemu t Analiza i ocena sygnałów charaktcryzlij'lcych nat~żcllie i kierunek wpływu rozpoznanego problemu na cfcktywość funkcjonowania organizacji t Hierarcllizacja sygnałów opisujllcych badane zjawisko t Symptomy 1 zagrożcll : -----T----'. J 1 Symptomy : szalls r---- Budowa scenariuszy rozwoju zdarzci] w związku ze zidentyfikowanym problemem Projektowanie strategii alternatywnych i środków zaradczych Rys. 4. Procesowe spojrzenie na system wczesnego ostrzegania Źródło: opracowanie własne. 4. Projektowanie organizacji systemu wczesnego ostrzegania. Sprowadza się do określenia zakresu zadali na stanowisku (ewentualnie stanowiskach) odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywania informacji dotyczących szans lub zagrożeli. Organizacja swa wymaga podania elementów peryferyjnych, czyli podmiotów odpowiedzialnych za obserwację zmian indykatorów. Elementy peryferyjne znajduj q się niemal we wszystkich sferach funkcjonowania organizacji. Są nimi zarówno pracownicy różnych dziatów,jak i aparatura kontrolno-pomiarowa. swa może być zorganizowany w fonnie zdecentralizowanej lub scentralizowanej. W tradycyjnych strukturach organizacyjnych zadania zwiqzane z swa mogą zostać przydzielone komórkom planowania, analiz ekonomicznych (controllingu) lub być realizowane w dziale marketingu. W strukturach dywizjonalnych konieczna jest centralizacja systemu.

17 Pmvel Cabala, Jolanta Walas-Trębacz Zarysowana propozycja obejmuje zakres niezbędnych prac w trakcie konstrukcji systemu wczesnego ostrzegania na potrzeby zarządzania organizacją gospodarczą. Podane etapy mają charakter uniwersalny, należy jednak pamiętać, że projektowanie i wdrażanie swa wymaga przede wszystkim określenia celów i funkcji, jakie ma pełnić system. Na rys. 3 pokazano wszystkie wymienione wyżej etapy w projektowaniu swa. Zadania swa sprowadzają się do wczesnego wykrycia sytuacji problemowych dla przedsiębiorstwa. Aby było to możliwe, konieczna jest metodyczna realizacja szeregu zadm\, do których należy przede wszystkim struktmalizacja obszarów i źródeł informacji, ocena przyczyn zachodzących zmian, diagnoza stopnia wpływu tych zmian na funkcjonowanie firmy, organizacja przeplywu informacji, a nawet wstępne projektowanie środków zaradczych. swa w ujęciu procesowym przedstawiono na rys. 4. Przedstawione powyżej zagadnienia pozwalają na skonstruowanie rozwiniętego katalogu funkcji swa, który przedstawiono w tabeli Zakończenie Koncepcja systemów wczesnego ostrzegania opiera się na założeniu, że przełomy w różnych obszarach aktywności ludzkiej, np. w dziedzinie technologii czy w sferze socjalnej lub politycznej, nie następują przypadkowo, lecz Si) inicjowane przez człowieka i służą jego interesom. Zapowiedzią większości przyszłych zmian są bowiem pewne symptomy, na podstawie których można rozpoznać ich pojawienie się. Budowa i praktyczne wykorzystanie swa ma sens tylko wtedy, gdy zalożymy, że zjawiska będące przedmiotem naszych badaj\, rozwijają się w sposób ewolucyjny, a jeśli nawet rewolucja lub przełom w rozwoju tych zjawisk ma wystąpić, to mogą zapowiedzieć je inne, wcześniejsze zdarzenia. Ciągła obserwacja wyodrębnionych obiektów - czyli takich, które bądź to posiadają zbliżone właściwości, bądź też w konsekwencji wywołują inne zdarzenia (skutki) o równie zbliżonych właściwościach - pozwala ustalić stopiei\ ich spiętrzenia. Taka kumulacja może w pewnym momencie doprowadzić do przełomu. Jeżeli przedsiębiorstwo będzie w stanie go przewidzieć, to będzie mogło nie tylko odpowiednio się zabezpieczyć przed ewentualnym kryzysem, lecz także przygotować swe zasoby do optymalnego wykorzystania szans. Literatura FabiaJlska K.. Rokita J. [1991], Rozwój przedsiębiorstwa, proces)', strategie rozwoju, t, II, AE w Katowicach, Katowice. Halm D, [1979]. FriilllVa1'llsystcllIe, Kriese1l111mwgement tlnd Untemehmcllsplalll/lIg [w:] Friihwarnsystelllc, pod red. H. Albach, D. Halm, P. Mertens, "Zcitschrift fur Betriehswirtschaftlehre". Erganzungshcft.

18 Kształtowanie systemu JęcIraiska K, [1997], System wczesnego ostrzegania jako illstrumelll c01lfrollillgu [w:1 Me~ rody i techlliki diagnozowania systemu zarządzania przedsięmorstwem, pod red, H, Bienioka, Katowice, Machaczka J, [1998], Zarządzanie rozwojem orgal/izacji, CZyl/1liki, modele, strategia, dia~ gl/oza, PWN, Warszawa-Kraków, Pabis A, [1985], Metodologia i metody Hauk empiryczllych, PWN, Warszawa, Sikorski A, [1993], Controllillg i system)' wczesllego ostrzegania l!' zarządzanil/ przedsiębiorstwem [w:] Przekształcenia w gospodarce; zmiany li' U1fząc/zmUII organizacjami, Politechnika Łódzka. Łódź. Wierzbillski ], [1998], Systemy wczesnego ostrzegania w planolvaniu slralegiczflym, Tortlllska Szkota Zarzqdzania, Warszawa, Developing an Early Warning System in the Management ol the Firm The carly warning system (EWS) is lreated as a specific type af management information system which warns uscrs thut events (phenolllcna) may occur that win exert a negntive Ol' positive impact on the ability of the firm to survive and develop, and which enubles the application of appropriate remedial mcasures to avoid or prevent slich events, The EWS, being a system geared towards problem identif'ication, mainly serves to assist decision-maki ng, The article explains the concept of weak signals, presents a model of an enrly warning system, the scape and areas that EWS diagnoses within thc firm, the EWS design pl'ocess, as well as the list of rullelions that the EWS should fulfil in the fil'l11.

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Politechnika Lubelska Katedra Finansów i Rachunkowości Wiesław Janik, Maria Paździor Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza i controlling i controlling Lublin 2012 Podręczniki Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Barbara KRYK 1 NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Oczywiste jest to, że przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jak napisać profesjonalny biznesplan?

Jak napisać profesjonalny biznesplan? Jak napisać profesjonalny biznesplan? Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje... 6 1.1 Czym jest biznesplan?... 6 1.2 Kto może wykonać biznesplan?... 6 1.3

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Studium Podyplomowe. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010. Analiza ekonomiczna. dr inż.

Studium Podyplomowe. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010. Analiza ekonomiczna. dr inż. Studium Podyplomowe Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010 Analiza ekonomiczna dr inż. Piotr Kosowski Materiały dla uczestników studium 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo