Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy skuteczność i efektywność działania urzędu w kontekście planowanych zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy skuteczność i efektywność działania urzędu w kontekście planowanych zmian"

Transkrypt

1 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy skuteczność i efektywność działania urzędu w kontekście planowanych zmian Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2014 r.

2 CEL SZKOLENIA: Nabycie wiedzy z zakresu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podniesienie poziomu kompetencji pracowników Urzędu Pracy w zakresie nowych procedur obsługi klienta. Przećwiczenie działań aktywizacyjnych i procedur pracy w świetle nowych uregulowań pranych. ODBIORCY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy lub współpracujących z PUP, WUP, OHP, agencjami pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA : 1. Zmiany w definicjach ustawowych: Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Pracy w aspekcie nowelizacji, Nowe zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. 2. Zmiany przepisów dotyczących przyznawania świadczeń dla osób bezrobotnych w oparciu o ustawę oraz projektowane rozporządzenia: Prawa do zasiłku, Wysokość zasiłku, Okres pobierania zasiłku, Dodatki aktywizacyjne. 3. Zmiany w rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 4. Pozbawienie statusu bezrobotnego i poszukującego pracy. Czynnik wspomagający efektywną aktywizację osób bezrobotnych. 5. Świadczenie usług rynku pracy stosownie do potrzeb klientów w oparciu o projekty aktów wykonawczych: Profilowanie pomocy kierowanej do osób zarejestrowanych, sposób wdrażania procesu profilowania w PUP, przykłady rozwiązań w publicznych służbach zatrudnienia, Reforma systemu EURES, Zmiany w zakresie poradnictwa zawodowego, Organizacja szkoleń na podstawie umów trójstronnych,

3 Efektywność i skuteczność pracowników w zakresie realizacji powyższych zadań. 6. Instrumenty rynku pracy stosownie do potrzeb klientów w oparciu o projekty aktów wykonawczych: Nowe kategorie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, Zmiany dotyczące otrzymanych środków na wyposażenie stanowiska pracy lub na podjęcie działalności gospodarczej, Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia, Zmiany dotyczące organizacji i finansowania prac interwencyjnych, robót publicznych, staży oraz stypendium w ramach przygotowania zawodowego, Dodatkowe instrumenty rynku pracy adresowane do bezrobotnych do 30 r.ż. i powyżej 50 r.ż., Nowe formy pomocy dla pracodawców skierowanych do osób powracających na rynek pracy, Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. 7. Działania PUP w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. 8. Pracownicy Publicznych Służb zatrudnienia: Funkcje doradcy klienta indywidualnego, Funkcje doradcy klienta instytucjonalnego, Zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń, Szkolenia pracowników PUP, Efektywność i skuteczność pracowników w zakresie realizacji powyższych zadań. TRENER PROWADZĄCY: Z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia (od 19 lat, w tym 16 lat kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy, wcześniej doradca zawodowy), specjalistka w zakresie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Certyfikowany trener IV poziom certyfikacji zgodnej z Europejskimi Ramami Kwalifikacji Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponadto: ukończona Szkoła trenerów we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoła trenerów Instytutu Polityki Społecznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Trener rekomendowany przez MPiPS wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Współautorka programów modułowych dla pośrednika pracy oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Autorka poradnika Badanie jakości, skuteczności efektywności szkoleń, MPiPS, Warszawa Ponadto współautorka

4 publikacji: Wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych w usługach rynku pracy. Poradnik dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, MPiPS, Warszawa Organizacja szkolenia Miejsce: Novotel Marina, ul. Jelitkowska 20, Gdańsk Termin: r. Miejsce: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn Termin: r. W nauczaniu osób dorosłych tradycyjne metody przekazu dydaktycznego wzbogaca aktywizującymi metodami szkolenia. Podczas zajęć kładzie się nacisk na zagadnienia praktyczne, przetwarzanie informacji przez uczestników, twórcze i samodzielne stosowanie zdobytych wiadomości i umiejętności. Szkolenie z zastosowaniem takich metod jest dla uczestników, łatwiejsze i atrakcyjniejsze, a w rezultacie końcowym efektywne. Stosowane metody to: Wykład Analiza przypadku Zajęcia warsztatowe w grupach Pokaz i ćwiczenia Zajęcia praktyczne na stanowisku. Prowadzący zajęcia zapewniają warunki, w których możliwa jest intensywna wymiana informacji w kierunkach: słuchacz-wykładowca oraz słuchacz-słuchacz, co indywidualizuje proces nauki. Zachęcamy uczestników szkolenia do pracy własnej pozwalającej utrwalić uzyskane informacje. Nowoczesne aktywizujące formy są skuteczne w pracy z kursantem dorosłym i w dużych grupach. Ponadto prowadzone będzie ewaluacja ciągła proszę dydaktycznego, która pozwoli bieżąco, zgodnie z sugestiami kierownictwa zleceniodawcy dopasowywać treści i zakres szkolenia do różnorodnego poziomu percepcji uczestników. Ze strony organizatora szkolenia gwarantowana jest opieka dwóch doświadczonych specjalistów ds. rozwoju zawodowego. Pozwoli to na efektywne rozwiązywanie pojawiających się ewentualnych problemów organizacyjnych.

5 Ewaluacja procesu kształcenia Istotą szkolenia jest umożliwienie pracownikowi podwyższenia swoich kompetencji, wykorzystywanych później w trakcie pracy dla organizacji tak, aby mogła ona korzystać ze swoich wewnętrznych zasobów personalnych. Szkolenie gwarantuje przygotowanie pracowników na optymalnym dla potrzeb PUP poziomie. Ewaluacja gwarantuje bezstronność i apolityczny charakter ocen szkolenia. Po każdym szkoleniu organizowanym przez Fundację, a także w trakcie trwania dłuższych szkoleń przeprowadzamy wśród uczestników ankietę ewaluacyjną. Dzięki temu mamy możliwość poznania oceny uczestników dotyczącej następujących elementów szkolenia: 1. Wrażenia ogólnego 2. Zawartości merytorycznej programu 3. Przydatności szkolenia w przyszłej pracy zawodowej 4. Jakości materiałów szkoleniowych? 5. Sposobu prowadzenia zajęć, spraw organizacyjnych Zaświadczenia AKADEMIA PRO EUROPA (Placówka Kształcenia Ustawicznego dorosłych prowadzona przez Fundację Pro Europa ) wydaje uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem MEN z dnia r. Doświadczenie Placówki Fundacja Pro Europa od 2002 r. realizuje różnorodne projekty szkoleniowe oraz z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej w programach: - Banku Światowego ( r.) (centra aktywizacji zawodowej, centra wspierania przedsiębiorczości, wsparcie dla gmin, szkolenia zawodowe dla osób poszukujących pracy), szkolenia zawodowe dotyczyły niektórych zawodów paramedycznych, gastronomicznych, budowlanych i handlowych. - Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich ( r.) - szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe rolników i członków ich rodzin, - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ( r.) - kursy językowe dla pracowników administracji publicznej różnego szczeble, - Programu Gryf (warsztaty aktywizacji i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego). - projekt "Partnerstwo Rodzina Równość Praca", innowacyjny, realizowany w ramach IW EQUAL w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, Izbą Przemysłowo - Handlową w Toruniu i wieloma organizacjami i instytucjami z Hiszpanii, Grecji, Francji, Słowenii, Włoch.

6 Celem Projektu było: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących. Budżet projektu trwającego od roku wyniósł ponad 1 milion. Jednym z ważniejszych obszarów działalności Fundacji jest realizacja projektów POKL: - Akcelerator (2010 r.) polegający na aktywizacji zawodowej osób nieobjętych instrumentami rynku pracy, ramach POKL 6.1.1, - Migaj z nami (2011 r.) polegający na kształceniu w zakresie języka migowego pracowników instytucji rynku pracy i samorządu, w ramach POKL 8.1.1, - Fokus (2011 r.) dotyczy problematyki pracy socjalnej, pomocy/opieki społecznej oraz polityki społecznej, w tym modelu APS (aktywnej polityki społecznej). Zaplanowane w nim analizy i badania o charakterze ilościowym i jakościowym były prowadzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach POKL 7.1.2, - Mentoring + 50 innowacyjne wykorzystanie potencjału dojrzałych pracowników dla rozwoju zasobów ludzkich ( r.) jako pierwszy wdrażany w województwie kujawsko-pomorskim projekt innowacyjny, w ramach POKL 8.3.1, - Latająca Akademia Przedsiębiorczości Społecznej ( r.) projekt realizowany przez Fundację (lidera projektu) oraz firmę VOBACOM sp. z o.o. (partnera projektu). Jego głównym celem było wspieranie rozwoju oraz promowanie idei ekonomii społecznej poprzez bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz internetową platformę współpracy i wymiany informacji, w ramach POKL Zawodowy Start ( r.) wieloetapowy projekt polegający na wzmocnieniu potencjału i poprawie dostępu do zatrudnienia 40 osób zagrożonych wykluczeniem z powiatów: chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego i części wąbrzeskiego, w ramach POKL 7.2.1, - Dach nad Twoja Przyszłością ( r.) obejmujący opiekę nad osobami bezdomnymi i udzielanie im wsparcia w reintegracji zawodowej i społecznej. Jednym z rezultatów projektu jest powołanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej. Przy realizacji planowanych działań tworzymy partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy oraz MOPR Toruń oraz partnerem ponadnarodowym z Wielkiej Brytanii, którego doświadczenia chcemy przenieść na krajowy grunt. Projekt w ramach POKL Kujawsko-Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej ( r. ), którego celem jest rozwój sektora Ekonomii Społecznej na obszarze subregionu grudziądzkiego, na terenie powiatów: tucholskiego, świeckiego, grudziądzkiego ziemskiego i Miasta Grudziądza, w ramach POKL Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w Słupsku ( r.) zawierający w sobie promocję ekonomii społecznej i testowanie źródeł jej utrzymania a efektem będzie m.in. powstanie 11 spółdzielni socjalnych, wypracowanie sieci powiązań w zakresie współpracy spółdzielni z biznesem i samorządem. Działania obejmują obszar 7 powiatów subregionu południowego i słupskiego województwa pomorskiego. Projekt w ramach POKL Wizyty studyjne i przedsięwzięcia w zakresie wymiany doświadczeń w kształceniu zawodowych i aktywizacji zawodowej dorosłych prowadzimy dzięki programowi

7 Leonardo da Vinci, dzięki któremu z wyjazdów do Finlandii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii skorzystało ponad 100 osób z różnych instytucji rynku pracy, samorządów, szkół i placówek edukacyjnych, biznesu. Fundacja jest współautorem wniosków, ich realizatorem odpowiedzialnym za współpracę ponadnarodową i przygotowania kulturowo językowe. Fundacja Gospodarcza Pro Europa oferuje na rynku szkoleń warsztaty edukacyjne, kursy zawodowe i szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe pracowników różnych instytucji, firm, klientów powiatowych urzędów pracy i podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. Średnio od 2002 roku przeprowadziliśmy ponad 250 szkoleń rocznie co daje łącznie 3000 większych liczebnie lub nawet kilku osobowych działań edukacyjnych. Realizowaliśmy szkolenia dla urzędów pracy m.in.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Bytów, Będzin, Bydgoszcz, Chełmno, Chojnice, Człuchów, Gdynia, Gdańsk, Giżycko, Grudziądz, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Konin, Kościerzyna, Kwidzyn, Konin, Kartuzy, Lipno, Lębork, Nakło nad Notecią, Nowe Miast Lubawskie, Mogilno, Mława, Piła, Oborniki, Rypin, Radziejów, Środa Wielkopolska, Sępólno Krajeńskie, Starogard, Słupsk, Świecie, Toruń, Tuchola, Tczew, Wąbrzeźno, Wągrowiec, Wejherowo, Żnin, i środowisk o dużym znaczeniu dla regionu: Powiatowe Rady Zatrudnienia, korporacje prawnicze, organizacje biznesowe, organizacje pozarządowe. Tematy warsztatów i szkoleń obejmują komunikację, zarządzanie czasem i programy osobistej efektywności, szkolenia sprzedażowe, wąsko specjalistyczne szkolenia zawodowe takie jak mediacje społeczne, zarządzanie ryzykiem czy marketing rynku pracy. Prowadzimy dwie placówki kształcenia ustawicznego dorosłych w Gdańsku i Toruniu. Placówki dzięki wieloletniemu, od 2002 roku, doświadczeniu ich pracowników oraz licznej kadrze trenerskiej ( ponad 250 osób ) organizują, zgodnie z wymogami MEN, kształcenie osób dorosłych łącząc tradycyjne metody przekazu dydaktycznego z elementami aktywizującymi w nauczaniu osób dorosłych tradycyjne metody przekazu dydaktycznego wzbogaca aktywizującymi metodami szkolenia. Podczas zajęć kładzie się nacisk na zagadnienia praktyczne, przetwarzanie informacji przez uczestników, twórcze i samodzielne stosowanie zdobytych wiadomości i umiejętności. W 2012 Fundacja przeszkoliła blisko 3000 os. na 280 kursach a w 2013 roku przeszkoliliśmy 5111 osób na 430 kursach. Posiadamy akredytację Kuratorium Oświaty na wiele naszych kursów zawodowych, m.in.: opiekunka dziecięca, księgowość, ABC ekonomii Społecznej, język migowy. Ponadto prowadzimy szkolenia zawodowe dla klientów urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Wspieramy tworzenie indywidualnej działalności gospodarczej realizując szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości dla osób ubiegających się o środki z funduszu pracy na własną działalność gospodarczą. Wspieramy spółdzielnie socjalne w ramach działających w Toruniu, Gdańsku, Grudziądzu i Mławie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Dzięki działaniom statutowym Fundacji powstały 3 spółdzielnie, w tym Kaszubsko-Pomorska Spółdzielnia Socjalna w Gdańsku. Corocznie współrealizujemy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej promocję ekonomii społecznej w trakcie Tygodnia Ekonomii Społecznej organizowanego we wrześniu. Prowadzimy działalność wydawniczą związaną z projektami, które realizujemy. Wydaliśmy m.in. : książki o równości szans na rynku pracy, o nowym sposobie wsparcia kobiet wracających na rynek pracy przez

8 świadczenie usług opiekuńczych dziennej mamy pt. Damian i dzienna mama, o modelu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach Mentoring 50+ podręcznik wdrożeniowy, o tworzeniu działaniu spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej Razem możemy więcej. Fundacja powołała do życia w 2012 Centrum Badań i Edukacji 50+, którego aktywność skupia się na monitorowaniu sytuacji osób w tym wieku na rynku pracy i opracowywaniu adekwatnej do potrzeb ich oraz pracodawców oferty kształcenia i rozwoju zawodowego. Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001 : 2008 nadany przez TÜV Rheinland co pozwala mieć zaufanie do wysokiego poziomu naszych usług. Cena szkolenia Koszt całkowity szkolenia: 1190,00 zł brutto za osobę. Cena obejmuje: koszt wykładów, wyżywienie oraz zakwaterowanie w hotelu, materiały szkoleniowe, zaświadczenia, ubezpieczenie.

Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych

Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa Zgoda z dnia 1 października 2014 r. DPS- VI-51111-6988-115-MJ/14(20) Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel szkolenia: FUNDACJA GOSPODARCZA PRO EUROPA

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w pracy kierowników średniego szczebla. Identyfikacja zjawiska mobbingu.

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w pracy kierowników średniego szczebla. Identyfikacja zjawiska mobbingu. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w pracy kierowników średniego szczebla. Identyfikacja zjawiska mobbingu. Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel i efekty kształcenia: Pogłębienie świadomości

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy.

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy. Artykuł 1 - Prawo do pracy W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do pracy, Umawiające się Strony zobowiązują się: 1. przyjąć, jako jeden z ich zasadniczych celów i obowiązków, osiągnięcie i

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 Toruń, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej W rozdziale tym przedstawione są działania dotyczące polityki integracji społecznej, które będą realizowane w latach 2004-2006. Wynikają one z priorytetów określonych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. w Województwie Wielkopolskim. na 2014 rok

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. w Województwie Wielkopolskim. na 2014 rok Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2014 rok 2 Spis treści I. Wprowadzenie... 6 II. Wyzwania wielkopolskiego rynku pracy w 2014 roku... 8 III. Zarządzanie oraz prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4)

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4) 1/2015 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO POLSKA (1) zmiana stopy bezrobocia w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r. Zachodniopomorskie 16,4% Lubuskie 13,4% Dolnośląskie 11,1% Pomorskie 11,8% Kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo